ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 402

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
31 октомври 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 402/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 402/02

Дело C-113/14: Решение на Съда (пети състав) от 7 септември 2016 г. — Федерална република Германия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Избор на правното основание — Член 43, параграф 2 ДФЕС или член 43, параграф 3 ДФЕС — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Член 7 — Регламент (ЕС) № 1370/2013 — Член 2 — Мерки за определяне на цените — Референтни прагове — Интервенционни цени)

2

2016/C 402/03

Дело C-409/14: Решение на Съда (пети състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Класиране на стоките — Тълкуване на подпозиция от Комбинираната номенклатура — Директива 2008/118/ЕО — Внасяне на акцизни стоки — Митнически режим с отложено плащане или митническо направление — Последици от посочване на погрешна подпозиция от Комбинираната номенклатура в митническа декларация — Нередовности при движението на акцизни стоки)

3

2016/C 402/04

Дело C-549/14: Решение на Съда (осми състав) от 7 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Højesteret — Danemark) — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Член 2 — Принцип на равно третиране — Задължение за прозрачност — Обществена поръчка за доставка на сложна комуникационна система — Трудности при изпълнението — Несъгласие на страните относно отговорността — Споразумение — Намаляване на обхвата на договора — Промяна от отдаване под наем в продажба на оборудване — Съществено изменение на обществена поръчка — Обосноваване с обективната възможност да се стигне до доброволно уреждане на спора)

4

2016/C 402/05

Дело C-584/14: Решение на Съда (пети състав) от 7 септември 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2006/12/ЕО — Директива 91/689/ЕИО — Директива 1999/31/EО — Управление на отпадъците — Решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения — Неизпълнение — Член 260, параграф 2 ДФЕС — Имуществени санкции — Периодична имуществена санкция — Еднократно платима сума)

4

2016/C 402/06

Дело C-101/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 7 септември 2016 г. — Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Член 101 ДФЕС — Член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г. — Европейски пазар на автомобилно стъкло — Споразумения за подялба на пазари и обмен на чувствителна търговска информация — Глоби — Насоки от 2006 г. относно метода за определяне на глобите — Точка 13 — Стойност на продажбите — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 23, параграф 2, втора алинея — Законна горна граница на глобата — Обменен курс за изчисляване на горната граница на глобата — Размер на глобата — Правомощие за пълен съдебен контрол — Предприятия, които произвеждат само един продукт — Пропорционалност — Равно третиране)

5

2016/C 402/07

Дело C-121/15: Решение на Съда (пети състав) от 7 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, по-рано GDF Suez (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2009/73/ЕО — Енергопотребление — Сектор на природния газ — Определяне на цените за доставка на природен газ за крайните потребители — Регулирани тарифи — Пречка — Съвместимост — Критерии за преценка — Цели за сигурност на доставките и за териториално сближаване)

6

2016/C 402/08

Дело C-160/15: Решение на Съда (втори състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Преюдициално запитване — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Информационно общество — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Понятие — Интернет — Хипервръзки към произведения, обект на закрила, до които без разрешение от носителя на правото е предоставен достъп на друг уебсайт — Все още непубликувани от носителя на правото произведения — Поставяне на такива връзки с цел печалба)

7

2016/C 402/09

Дело C-180/15: Решение на Съда (шести състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen — Suède) — Borealis AB e.a./Naturvårdsverket (Преюдициално запитване — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а — Метод за безплатно разпределяне на квоти — Изчисляване на единния коефициент за междусекторна корекция — Решение 2013/448/ЕС — Член 4 — Приложение II — Валидност — Определяне на продуктовия показател за течни черни метали — Решение 2011/278/ЕС — Приложение I — Валидност — Член 3, буква в) — Член 7 — Член 10, параграфи 1—3 и 8 — Приложение IV — Безплатно разпределяне на квоти за консумацията и за подаването на топлинна енергия — Измерима топлинна енергия, подавана към частни жилища — Забрана за двойно отчитане на емисии и за дублирано разпределяне на квоти)

7

2016/C 402/10

Дело C-182/15: Решение на Съда (голям състав) от 6 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa — Латвия) — производство по дело относно екстрадиция на Aleksei Petruhhin (Преюдициално запитване — Гражданство на Европейския съюз — Екстрадиция към трета държава на гражданин на държава членка, който упражнява правото си на свободно движение — Приложно поле на правото на Съюза — Защита на гражданите на държава членка срещу екстрадиция — Липса на защита на гражданите на другите държави членки — Ограничение на свободата на движение — Обосноваване с оглед предотвратяване на безнаказаността — Пропорционалност — Проверка на гаранциите, предвидени в член 19 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

9

2016/C 402/11

Дело C-225/15: Решение на Съда (втори състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Reggio Calabria, Италия) — наказателно производство срещу Domenico Politanò (Преюдициално запитване — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Хазартни игри — Ограничения — Императивни съображения от общ интерес — Пропорционалност — Обществени поръчки — Условия за участие в тръжната процедура и оценка на икономическото и финансово състояние — Изключване на оферента поради непредставяне на удостоверения за икономическото и финансово състояние, издадени от две банкови институции — Директива 2004/18/ЕО — Член 47 — Приложимост)

9

2016/C 402/12

Дело C-310/15: Решение на Съда (осми състав) от 7 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, правоприемник на Sony France SA (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Нелоялни търговски практики — Директива 2005/29/ЕО — Членове 5 и 7 — Свързана оферта — Продажба на компютър, оборудван с предварително инсталиран софтуер — Съществена информация относно цената — Заблуждаващо бездействие — Невъзможност за потребителя да получи същия модел компютър без инсталиран софтуер)

10

2016/C 402/13

Дело C-459/15 P: Решение на Съда (девети състав) от 8 септември 2016 г. — Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран — Списък на лицата и образуванията, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Логистична подкрепа за иранското правителство — Включване на името на жалбоподателя)

11

2016/C 402/14

Дело C-461/15: Решение на Съда (шести състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — E.ON Kraftwerke GmbH/Федерална република Германия (Преюдициално запитване — Околна среда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии — Решение 2011/278/ЕС — Промени в разпределението — Член 24, параграф 1 — Задължение на оператора на инсталацията за предоставяне на информация — Обхват)

11

2016/C 402/15

Дело C-294/16 PPU: Решение на Съда (четвърти състав) от 28 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Полша) — JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 26, параграф 1 — Европейска заповед за арест — Последици от предаването — Приспадане на срока на задържане в изпълняващата държава членка — Понятие задържане — Ограничаващи свободата мерки, различни от настаняване в затвор — Домашен арест, съчетан с носене на електронна гривна — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 6 и 49)

12

2016/C 402/16

Дело C-328/16: Иск, предявен на 1 юни 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция

13

2016/C 402/17

Дело C-376/16 P: Жалба, подадена на 7 юли 2016 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 27 април 2016 г. по дело T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

14

2016/C 402/18

Дело C-393/16: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 14 юли 2016 г. — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Дело C-425/16: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 1 август 2016 г. — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Дело C-431/16: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Испания), постъпило на 2 август 2016 г. — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Дело C-462/16: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 17 август 2016 г. — Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Дело C-464/16 P: Жалба, подадена на 18 август 2016 г. от Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) срещу определението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 20 юли 2016 г. по дело T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Европейска комисия

20

2016/C 402/23

Дело C-465/16 P: Жалба, подадена на 20 август 2016 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 9 юни 2016 г. по дело T-276/13, Growth Energy and Renewable Fuels Association/Съвет на Европейския съюз

21

2016/C 402/24

Дело C-466/16 P: Жалба, подадена на 20 август 2016 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 9 юни 2016 г. по дело T-277/13, Marquis Energy LLC/Съвет на Европейския съюз

22

 

Общ съд

2016/C 402/25

Дело T-220/13: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия (Държавни помощи — Общински данък върху недвижимото имущество — Освобождаване, предоставено на нестопанските субекти, които извършват специфични дейности — Консолидирана редакция на Закона за данъка върху доходите — Освобождаване от еднократния общински данък — Решение, което отчасти констатира липсата на държавна помощ, и отчасти обявява помощта за несъвместима с вътрешния пазар — Жалба за отмяна — Подзаконов акт, който не включва мерки за изпълнение — Пряко засягане — Допустимост — Абсолютна невъзможност за възстановяване — Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 — Задължение за мотивиране)

25

2016/C 402/26

Дело T-392/13: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — La Ferla/Комисия и ECHA (REACH — Такса за регистрацията на вещество — Намаление за микро-, малки и средни предприятия — Грешка в декларацията за размера на предприятието — Препоръка 2003/361/ЕО — Решение за налагане на административна такса — Искане на информация — Правомощия на ECHA — Пропорционалност)

25

2016/C 402/27

Дело T-472/13: Решение на Общия съд от 8 септември 2016 г. — Lundbeck/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на антидепресантните лекарствени продукти, съдържащи активната фармацевтична съставка циталопрам — Понятие ограничаване на конкуренцията с оглед на целта — Потенциална конкуренция — Генерични лекарствени продукти — Пречки за навлизане на пазара поради наличието на патенти — Споразумения, сключени между притежателя на патенти и предприятия, извършващи дейност с генерични лекарствени продукти — Член 101, параграфи 1 и 3 ДФЕС — Грешки при прилагане на правото и в преценката — Задължение за мотивиране — Право на защита — Правна сигурност — Глоби)

26

2016/C 402/28

Дело T-620/13: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Marchi Industriale/ECHA (REACH — Такса за регистрацията на вещество — Намаление, предвидено за микро-, малки и средни предприятия — Грешка в декларацията относно размера на предприятието — Препоръка 2003/361/ЕО — Решение за налагане на административна такса — Определяне на размера на предприятието — Правомощия на Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) — Задължение за мотивиране)

27

2016/C 402/29

Дело T-695/13: Решение на Общия съд от 13 септември 2016 г. — ENAC/INEA (Финансова помощ — Проекти от общ интерес в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи — Реализиране на проучване за интермодалното развитие на летището в Бергамо — Orio al Serio — Определяне на окончателния размер на финансовата помощ — Недопустими разходи — Грешка при прилагане на правото — Задължение за мотивиране)

27

2016/C 402/30

Дело T-80/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. PT Musim Mas/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Индонезия — Окончателно събиране на временното антидъмпингово мито — Окончателно антидъмпингово мито — Право на защита — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

28

2016/C 402/31

Дело T-111/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Unitec Bio/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Аржентина — Окончателно антидъмпингово мито — Жалба за отмяна — Пряко засягане — Лично засягане — Допустимост — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

29

2016/C 402/32

Дела T-112/14 — T-116/14 и T-119/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Molinos Río de la Plata и др./Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Аржентина — Окончателно антидъмпингово мито — Жалба за отмяна — Професионално сдружение — Пряко засягане — Лично засягане — Допустимост — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

30

2016/C 402/33

Дело T-117/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Cargill/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Аржентина — Окончателно антидъмпингово мито — Жалба за отмяна — Пряко засягане — Лично засягане — Допустимост — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствена цена)

31

2016/C 402/34

Дело T-118/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — LDC Argentina/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Аржентина — Окончателно антидъмпингово мито — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствена цена)

31

2016/C 402/35

Дело T-120/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — PT Ciliandra Perkasa/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Индонезия — Окончателно антидъмпингово мито — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

32

2016/C 402/36

Дело T-139/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — PT Wilmar Bioenergi Indonesia и PT Wilmar Nabati Indonesia/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Индонезия — Окончателни антидъмпингови мита — Член 2, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

33

2016/C 402/37

Дело T-340/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Klyuyev/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Включване на името на жалбоподателя — Право на защита — Задължение за мотивиране — Правно основание — Право на ефективна съдебна защита — Неспазване на критериите за включване в списъка — Явна грешка в преценката — Право на собственост — Право на добро име)

34

2016/C 402/38

Дело T-346/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Yanukovych/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Включване на името на жалбоподателя — Право на защита — Задължение за мотивиране — Правно основание — Право на ефективна съдебна защита — Злоупотреба с власт — Неспазване на критериите за включване в списъка — Явна грешка в преценката — Право на собственост)

35

2016/C 402/39

Дело T-348/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Yanukovych/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Включване на името на жалбоподателя — Задължение за мотивиране — Правно основание — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Злоупотреба с власт — Неспазване на критериите за включване в списъка — Явна грешка в преценката — Право на собственост)

36

2016/C 402/40

Дело T-386/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — FIH Holding и FIH Erhvervsbank/Комисия (Държавни помощи — Банков сектор — Помощ, предоставена на датската банка FIH чрез прехвърляне на обезценените ѝ активи на ново дъщерно дружество и последващото им обратно изкупуване от датския орган, отговарящ за осигуряването на финансовата стабилност — Държавни помощи в полза на банки в период на криза — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Понятие за помощ — Критерий за частния инвеститор — Критерий за частния кредитор — Изчисляване на размера на помощта — Задължение за мотивиране)

37

2016/C 402/41

Дело T-481/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/EIT (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на услуги за развитие на платформа за управление на информацията и знанията — Услуги за разработване на софтуер и за поддръжка на наличието и ефикасността на информационните услуги — Отказ за класиране на първо място на офертата на оферент — Критерии за подбор — Критерии за възлагане — Задължение за мотивиране — Явни грешки в преценката — Достъп до документи — Извъндоговорна отговорност)

37

2016/C 402/42

Дело T-698/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Външни услуги по разработване, проучване и поддръжка на информационни системи (ESP DESIS III) — Класиране на оферент в процедурата съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите — Задължение за мотивиране — Оферти с необичайно ниска стойност — Принцип на свободна конкуренция — Извъндоговорна отговорност)

38

2016/C 402/43

Дело T-710/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Herbert Smith Freehills/Съвет (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи относно предварителните дискусии във връзка с приемането на Директивата за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, отнасящо се до защитата на правните становища — Право на защита — По-висш обществен интерес)

39

2016/C 402/44

Дело T-800/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Philip Morris/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, изготвени по време на подготвителните работи за приемането на Директивата за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, отнасящо се до защитата на правните становища — Изключение, отнасящо се до защитата на процеса на вземане на решения — Право на защита — По-висш обществен интерес)

39

2016/C 402/45

Дело T-51/15: Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — PAN Europe/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Документи, свързани с нарушителите на функциите на ендокринната система — Частичен отказ на достъп — Изключение, свързано със защитата на процеса на вземане на решение — Член 4, параграф 3 от Регламент № 1049/2001)

40

2016/C 402/46

Дело T-91/15: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — AEDEC/Комисия (Научни изследвания и технологично развитие — Рамкова програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 — Покани за представяне на предложения по работните програми за 2014 и 2015 година — Решение на Комисията, с което тя обявява представеното от жалбоподателя предложение за недопустимо — Задължение за мотивиране — Право на защита — Пропорционалност — Прозрачност — Явна грешка в преценката)

41

2016/C 402/47

Дело T-359/15: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Arrom Conseil/EUIPO — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз Roméo has a Gun by Romano Ricci — По-рани словни марки на Европейския съюз NINA RICCI и RICCI — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки — Увреждане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

41

2016/C 402/48

Дело T-485/15: Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — Alsharghawi/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки с оглед на положението в Либия — Замразяване на средства — Списък на лицата, за които се прилагат ограничения за влизане и за транзитно преминаване през територията на Европейския съюз — Бивш началник на кабинета на Муамар Кадафи — Избор на правното основание — Задължение за мотивиране — Право на защита — Презумпция за невиновност — Пропорционалност — Свобода на придвижване — Право на собственост — Задължение за обосноваване на мярката)

42

2016/C 402/49

Дело T-565/15: Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз MERLIN’S KINDERWELT — По-ранна национална словна марка KINDER — Относително основание за отказ — Липса на сходство между знаците — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

42

2016/C 402/50

Дело T-566/15: Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз MERLIN’S KINDERWELT — По-ранна национална словна марка KINDER — Относително основание за отказ — Липса на сходство между знаците — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

43

2016/C 402/51

Дело T-633/15: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — JT International/EUIPO — Habanos (PUSH) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз PUSH — По-ранни фигуративни и словни национални марки и марки на Бенелюкс PUNCH — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Идентичност на стоките — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

44

2016/C 402/52

Дело T-384/15: Определение на Общия съд от 13 септември 2016 г. — EDF Luminus/Парламент (Арбитражна клауза — Договор за доставка на електроенергия CNT(2009) № 137 — Заплащане от Парламента на местната такса, която ищецът плаща на регион Брюксел-столица и чийто размер е определен въз основа на предоставената на Парламента мощност — Липса на договорно задължение — Липса на задължение, предвидено в разпоредбите на приложимото национално право)

44

2016/C 402/53

Дело T-511/15: Определение на Общия съд от 30 август 2016 г. — Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) (Марка на Европейския съюз — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

45

2016/C 402/54

Дело T-544/15: Определение на Общия съд от 13 септември 2016 г. — Terna/Комисия (Жалба за отмяна — Проекти от общ интерес за Съюза — Финансова помощ на Съюза по два проекта в областта на трансевропейските енергийни мрежи — Намаляване вследствие на одит на първоначално отпуснатата финансова помощ — Подготвителен акт — Необжалваем акт — Недопустимост)

46

2016/C 402/55

Дело T-584/15: Определение на Общия съд от 14 септември 2016 г. — POA/Комисия (Жалба за отмяна — Заявление за регистрация на защитено наименование за произход (Halloumi или Hellim) — Решение за публикуване в Официален вестник, серия C, на заявление за регистрация на защитено наименование за произход съгласно член 50, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 — Подготвителен акт — Акт, неподлежащ на обжалване — Недопустимост)

46

2016/C 402/56

Дело T-366/16: Иск, предявен на 12 юли 2016 г. — Gaki/Европол

47

2016/C 402/57

Дело T-476/16: Жалба, подадена на 25 август 2016 г. — Adama Agriculture и Adama France/Комисия

48

2016/C 402/58

Дело T-477/16: Иск, предявен на 26 август 2016 г. — Epsilon International/Комисия

49

2016/C 402/59

Дело T-480/16: Жалба, подадена на 30 август 2016 г. — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Дело T-620/16: Жалба, подадена на 30 август 2016 г. — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Дело T-625/16: Жалба, подадена на 2 септември 2016 г. — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Дело T-629/16: Жалба, подадена на 1 септември 2016 г. — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Емблема с две паралелни ивици върху обувка)

53

2016/C 402/63

Дело T-630/16: Жалба, подадена на 5 септември 2016 г. — Dehtochema Bitumat/Европейска агенция по химикали

53

2016/C 402/64

Дело T-644/16: Жалба, подадена на 9 септември 2016 г. — ClientEarth/Комисия

54

2016/C 402/65

Дело T-645/16: Жалба, подадена на 7 септември 2016 г. — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/ЕСП

55

2016/C 402/66

Дело T-648/16: Жалба, подадена на 13 септември 2016 г. — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Захариева (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Дело T-649/16: Жалба, подадена на 12 септември 2016 г. — Bernaldo de Quirós/Комисия

57

2016/C 402/68

Дело T-650/16: Жалба, подадена на 7 септември 2016 г. — LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Дело T-656/16: Жалба, подадена на 12 септември 2016 г. — PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Дело T-659/16: Жалба, подадена на 16 септември 2016 г. — LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Дело T-661/16: Жалба, подадена на 19 септември 2016 г. — Credito Fondiario/ЕСП

59

2016/C 402/72

Дело T-665/16: Жалба, подадена на 16 септември 2016 г. — Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/1


Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2016/C 402/01)

Последна публикация

ОВ C 392, 24.10.2016 г.

Предишни публикации

ОВ C 383, 17.10.2016 г.

ОВ C 371, 10.10.2016 г.

ОВ C 364, 3.10.2016 г.

ОВ C 350, 26.9.2016 г.

ОВ C 343, 19.9.2016 г.

ОВ C 335, 12.9.2016 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/2


Решение на Съда (пети състав) от 7 септември 2016 г. — Федерална република Германия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

(Дело C-113/14) (1)

((Жалба за отмяна - Избор на правното основание - Член 43, параграф 2 ДФЕС или член 43, параграф 3 ДФЕС - Обща организация на пазарите на селскостопански продукти - Регламент (ЕС) № 1308/2013 - Член 7 - Регламент (ЕС) № 1370/2013 - Член 2 - Мерки за определяне на цените - Референтни прагове - Интервенционни цени))

(2016/C 402/02)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Федерална република Германия (представители: T. Henze, A. Lippstreu и A. Wiedmann)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателя: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: M. Holt, C. Brodie и J. Kraehling подпомагани от A. Bates, barrister), Чешка република (представители: M. Smolek, J. Škeřík, J. Vláčil и D. Hadroušek)

Ответници: Европейски парламент (представители: L.G. Knudsen и R. Kaškina), Съвет на Европейския съюз (представители: G. Maganza, J.-P. Hix и S. Barbagallo)

Встъпила страна в подкрепа на ответниците: Европейска комисия (представители: D. Triantafyllou и G. von Rintelen)

Диспозитив

1)

Отменя член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

2)

Отменя член 2 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 година за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти.

3)

Правните последици на член 7 от Регламент № 1308/2013 и член 2 от Регламент № 1370/2013 се запазват до влизането в сила в разумен срок, който не трябва да надвишава пет месеца, считано от датата на постановяването на настоящото решение, на нови разпоредби, приети на правилното правно основание, а именно член 43, параграф 3 ДФЕС.

4)

Осъжда Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз да заплатят съдебните разноски.

5)

Чешката република, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската комисия следва да понесат направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 129, 28.4.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/3


Решение на Съда (пети състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Дело C-409/14) (1)

((Преюдициално запитване - Обща митническа тарифа - Комбинирана номенклатура - Класиране на стоките - Тълкуване на подпозиция от Комбинираната номенклатура - Директива 2008/118/ЕО - Внасяне на акцизни стоки - Митнически режим с отложено плащане или митническо направление - Последици от посочване на погрешна подпозиция от Комбинираната номенклатура в митническа декларация - Нередовности при движението на акцизни стоки))

(2016/C 402/03)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Диспозитив

1)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменен с Регламент (ЕС) № 861/2010 на Комисията от 5 октомври 2010 година, трябва да се тълкува в смисъл, че стока като разглежданата в главното производство, представляваща тютюн за пушене, въпреки наличието на отпадъци от тютюн, при положение, че те не са пречка за това предназначение на разглеждания продукт, не попада в позиция 2401 от Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент № 2658/87 изменен с Регламент № 861/2010. Такава стока може обаче да попада в позиция 2403 от тази номенклатура и по-конкретно в подпозиция 2403 10 90 от същата номенклатура, когато тя е в насипно състояние, сбита, в облепени отвътре с найлон кашони и нетното тегло на един кашон е 30 килограма.

2)

Понятието „митнически режим с отложено плащане или митническо направление“ по смисъла на член 4, точка 6 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО трябва да се тълкува в смисъл, че поставянето на дадена стока при условията на митнически режим с отложено плащане или митническо направление не може да се оспорва, когато в придружаващите стоката документи главата от Общата митническа тарифа, към която спада стоката, е посочена правилно, но конкретната подпозиция не е добре посочена. В такъв случай член 2, буква б) и член 4, точка 8 от Директива 2008/118 трябва да се тълкуват в смисъл, че не е имало внасяне на посочената стока и за нея не се дължи акциз.

3)

В положение като разглежданото в главното производство понятието „нередовност“ по смисъла на член 38 от Директива 2008/118 трябва да се тълкува в смисъл, че не се отнася за стока, под „митнически режим с отложено плащане или митническо направление“, съпроводена от документ, в който е посочено неправилно тарифно класиране.


(1)  ОВ C 439, 8.12.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/4


Решение на Съда (осми състав) от 7 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Højesteret — Danemark) — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

(Дело C-549/14) (1)

((Преюдициално запитване - Обществени поръчки - Директива 2004/18/ЕО - Член 2 - Принцип на равно третиране - Задължение за прозрачност - Обществена поръчка за доставка на сложна комуникационна система - Трудности при изпълнението - Несъгласие на страните относно отговорността - Споразумение - Намаляване на обхвата на договора - Промяна от отдаване под наем в продажба на оборудване - Съществено изменение на обществена поръчка - Обосноваване с обективната възможност да се стигне до доброволно уреждане на спора))

(2016/C 402/04)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Højesteret

Страни в главното производство

Жалбоподател: Finn Frogne A/S

Ответник: Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

Диспозитив

Член 2 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги трябва да се тълкува в смисъл, че след възлагането на обществена поръчка тя не може да бъде съществено изменена, без да се започне нова процедура за възлагане на обществена поръчка, дори когато от обективна гледна точка това изменение представлява начин за уреждане на спор чрез споразумение, предвиждащо отказ по взаимно съгласие от двете страни, с цел да се прекрати спор, чийто изход е неясен и който е породен от възникналите относно изпълнението на тази поръчка трудности. Положението би било различно само ако в документите към посочената поръчка е предвидена възможността за промяна на някои, макар и важни, условия по нея след възлагането ѝ, и се определят условията за прилагането на тази възможност.


(1)  ОВ C 127, 20.4.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/4


Решение на Съда (пети състав) от 7 септември 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-584/14) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Околна среда - Директива 2006/12/ЕО - Директива 91/689/ЕИО - Директива 1999/31/EО - Управление на отпадъците - Решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения - Неизпълнение - Член 260, параграф 2 ДФЕС - Имуществени санкции - Периодична имуществена санкция - Еднократно платима сума))

(2016/C 402/05)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Patakia, E. Sanfrutos Cano и D. Loma-Osorio Lerena)

Ответник: Република Гърция (представител: E. Skandalou)

Диспозитив

1)

Като не е предприела всички необходими мерки за изпълнението на решение от 10 септември 2009 г., Комисия/Гърция (C-286/08, непубликувано, EU:C:2009:543), Република Гърция не е изпълнила задълженията си по член 260, параграф 1 ДФЕС.

2)

Осъжда Република Гърция да заплати на Европейската комисия по сметка „Собствени ресурси на Европейския съюз“ периодична имуществена санкция в размер на 30 000 EUR за всеки ден забава при изпълнението на мерките, необходими за съобразяване с решение от 10 септември 2009 г., Комисия/Гърция (C-286/08, непубликувано, EU:C:2009:543), считано от датата на обявяване на настоящото съдебно решение до пълното изпълнение на решение от 10 септември 2009 г., Комисия/Гърция (C-286/08, непубликувано, EU:C:2009:543). Този размер се разделя на три части, които съответстват на трите изтъкнати от Европейската комисия твърдения за нарушения и се равняват съответно, за първото твърдение за нарушение, на 10 % от общия размер на периодичната имуществена санкция, а именно 3 000 EUR, за второто твърдение за нарушение, на 45 % от този размер, а именно 13 500 EUR, който размер се прилага и за третото твърдение за нарушение, и що се отнася до правилното управление на т.нар. „стари“ отпадъци, ще бъде намаляван на всяко полугодие пропорционално на обема на тези отпадъци, чието управление ще бъде привеждано в съответствие с изискванията, като намалението е ограничено до 50 % от размера на периодичната имуществена санкция, съответстващ на това твърдение за нарушение, тоест 6 750 EUR.

3)

Осъжда Република Гърция да заплати на Европейската комисия по сметка „Собствени ресурси на Европейския съюз“ еднократно сумата от 10 милиона евро.

4)

Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 81, 9.3.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/5


Решение на Съда (четвърти състав) от 7 септември 2016 г. — Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Европейска комисия

(Дело C-101/15 P) (1)

((Обжалване - Картели - Член 101 ДФЕС - Член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г. - Европейски пазар на автомобилно стъкло - Споразумения за подялба на пазари и обмен на чувствителна търговска информация - Глоби - Насоки от 2006 г. относно метода за определяне на глобите - Точка 13 - Стойност на продажбите - Регламент (ЕО) № 1/2003 - Член 23, параграф 2, втора алинея - Законна горна граница на глобата - Обменен курс за изчисляване на горната граница на глобата - Размер на глобата - Правомощие за пълен съдебен контрол - Предприятия, които произвеждат само един продукт - Пропорционалност - Равно третиране))

(2016/C 402/06)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA (представители: S. Wisking и K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors и C. Puech Baron, avocat)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: A. Biolan, M. Kellerbauer и H. Leupold)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH и Pilkington Italia SpA да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 81, 9.3.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/6


Решение на Съда (пети състав) от 7 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, по-рано GDF Suez

(Дело C-121/15) (1)

((Преюдициално запитване - Сближаване на законодателствата - Директива 2009/73/ЕО - Енергопотребление - Сектор на природния газ - Определяне на цените за доставка на природен газ за крайните потребители - Регулирани тарифи - Пречка - Съвместимост - Критерии за преценка - Цели за сигурност на доставките и за териториално сближаване))

(2016/C 402/07)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

Ответници: Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, по-рано GDF Suez

Диспозитив

1)

Член 3, параграф 1 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че намесата на държава членка, изразяваща се в налагане на някои доставчици, сред които и традиционният доставчик, на задължение да предлагат на крайния потребител доставка на природен газ по регулирани тарифи, представлява по самото си естество пречка за предвиденото в тази разпоредба постигане на конкурентен пазар на природен газ, и тази пречка остава дори когато посочената намеса допуска предлагане на конкурентни оферти на по-ниски от тези тарифи цени от всички доставчици на пазара.

2)

Член 3, параграф 2 от Директива 2009/73, във връзка с членове 14 ДФЕС и 106 ДФЕС и с протокол № 26, относно услугите от общ интерес, приложен към Договора за ЕС в редакцията му след Договора от Лисабон и към Договора за функционирането на ЕС, трябва да се тълкува в смисъл, че позволява на държавите членки да преценяват дали в общ икономически интерес на предприятията в сектора на природния газ следва да се наложат задължения за обществена услуга във връзка с цената за доставка на природния газ, по-конкретно с цел да се гарантират сигурността на доставките и териториалното сближаване, при условие че, от една страна, всички посочени в член 3, параграф 2 от тази директива условия и особено това за недискриминационния характер на такива задължения, са изпълнени, и от друга страна, че налагането на тези задължения е съобразено с принципа на пропорционалност.

Член 3, параграф 2 от Директива 2009/73 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска метод за определяне на цената, който се основава на отчитане на разходите, при условие че в резултат на прилагането на такъв метод държавната намеса не превишава това, което е необходимо за постигането на преследваните от нея цели от общ икономически интерес.


(1)  ОВ C 178, 1.6.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/7


Решение на Съда (втори състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

(Дело C-160/15) (1)

((Преюдициално запитване - Авторско право и сродни права - Директива 2001/29/ЕО - Информационно общество - Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права - Член 3, параграф 1 - Публично разгласяване - Понятие - Интернет - Хипервръзки към произведения, обект на закрила, до които без разрешение от носителя на правото е предоставен достъп на друг уебсайт - Все още непубликувани от носителя на правото произведения - Поставяне на такива връзки с цел печалба))

(2016/C 402/08)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: GS Media BV

Ответник: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Диспозитив

Член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че за да се установи дали поставянето на уебсайт на хипервръзки към произведения, обект на закрила, които са свободно достъпни на друг уебсайт без разрешение от носителя на авторското право, представлява „публично разгласяване“ по смисъла на тази разпоредба, следва да се прецени дали тези връзки са предоставени, без да се цели получаване на печалба, от лице, което не е знаело и нормално не е могло да знае, че публикуването на тези произведения на другия уебсайт е незаконно или, напротив, посочените връзки са предоставени с цел печалба, в който случай знанието се предполага.


(1)  ОВ C 205, 22.6.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/7


Решение на Съда (шести състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen — Suède) — Borealis AB e.a./Naturvårdsverket

(Дело C-180/15) (1)

((Преюдициално запитване - Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз - Директива 2003/87/ЕО - Член 10а - Метод за безплатно разпределяне на квоти - Изчисляване на единния коефициент за междусекторна корекция - Решение 2013/448/ЕС - Член 4 - Приложение II - Валидност - Определяне на продуктовия показател за течни черни метали - Решение 2011/278/ЕС - Приложение I - Валидност - Член 3, буква в) - Член 7 - Член 10, параграфи 1—3 и 8 - Приложение IV - Безплатно разпределяне на квоти за консумацията и за подаването на топлинна енергия - Измерима топлинна енергия, подавана към частни жилища - Забрана за двойно отчитане на емисии и за дублирано разпределяне на квоти))

(2016/C 402/09)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Ответник: Naturvårdsverket

Диспозитив

1)

При разглеждането на първия, втория и тринадесетия въпрос не се установяват никакви обстоятелства, които могат да засегнат валидността на член 15, параграф 3 от Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

2)

При разглеждането на петия въпрос не се установяват никакви обстоятелства, които могат да засегнат валидността на приложение I към Решение 2011/278.

3)

Член 4 от Решение 2013/448/ЕС на Комисията от 5 септември 2013 година относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и приложение II към него са невалидни.

4)

Последиците от обявяването на невалидността на член 4 от Решение 2013/448 и на приложение II към него са ограничени във времето така, че от една страна, това обявяване да има действие едва след изтичането на срок от десет месеца от датата на постановяване на решението от 28 април 2016 г., Borealis Polyolefine и др. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 и C-391/14—C-393/14, EU:C:2016:311), за да се позволи на Европейската комисия да приеме необходимите мерки, и от друга страна, до изтичането на този срок приетите на основание на невалидните разпоредби мерки да не могат да бъдат преразглеждани.

5)

Член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година, и член 10, параграфи 1—3 и 8 от Решение 2011/278 трябва да се тълкуват в смисъл, че за да се избегне дублирано разпределяне, тези разпоредби допускат да не се разпределят квоти на подинсталация с топлинен показател, когато тя подава към частни жилища топлинната енергия, която е получила от подинсталация с горивен показател.

6)

Член 10, параграф 8 от Решение 2011/278 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове на оператор за консумацията в подинсталация с топлинен показател на топлинна енергия, отчетена в рамките на подинсталация с горивен показател.

7)

Член 7 от Решение 2011/278 и приложение IV към него трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат при събирането на посочените в тези разпоредби данни държава членка да не вземе предвид всички емисии от производството на подавана към частни жилища от подинсталация с топлинен показател топлинна енергия, за да се избегне двойно отчитане.

8)

Член 10а, параграфи 1 и 4 от Директива 2003/87, изменена с Директива 2009/29, както и член 10, параграф 3 от Решение 2011/278 трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат да не се разпределят допълнителни безплатни квоти за емисиите от производството на измерима топлинна енергия чрез изгарянето на отпадни газове, генерирани от инсталация с показател за течни черни метали, доколкото количеството квоти, определено въз основа на топлинния показател, е по-малко от медианната стойност на историческите емисии от производството на тази топлинна енергия.

9)

Член 7 от Решение 2011/278 и приложение IV към него трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат при събирането на посочените в тези разпоредби данни държава членка да коригира цифровите данни, които е получила, по такъв начин, че емисиите парникови газове от изгарянето на отпадни газове от подинсталация с топлинен показател да се уеднаквят с тези от изгарянето на природен газ, доколкото продуктовият показател отчита емисиите от производството на отпадни газове.

10)

Член 3, буква в) от Решение 2011/278 трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „подинсталация с топлинен показател“ включва дейността по подаване към паропроводна мрежа на измерима топлинна енергия от инсталация, включена в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, когато тази паропроводна мрежа може да се квалифицира като „инсталация или [друг] обект, която/който е извън рамките на Европейската схема за търговия с емисии“.


(1)  ОВ C 205, 22.5.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/9


Решение на Съда (голям състав) от 6 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa — Латвия) — производство по дело относно екстрадиция на Aleksei Petruhhin

(Дело C-182/15) (1)

((Преюдициално запитване - Гражданство на Европейския съюз - Екстрадиция към трета държава на гражданин на държава членка, който упражнява правото си на свободно движение - Приложно поле на правото на Съюза - Защита на гражданите на държава членка срещу екстрадиция - Липса на защита на гражданите на другите държави членки - Ограничение на свободата на движение - Обосноваване с оглед предотвратяване на безнаказаността - Пропорционалност - Проверка на гаранциите, предвидени в член 19 от Хартата на основните права на Европейския съюз))

(2016/C 402/10)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Върховен съд, Латвия)

Страни в главното производство

Aleksei Petruhhin

Диспозитив

1)

Членове 18 ДФЕС и 21 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че когато към държава членка, в която се намира гражданин на Съюза, който е гражданин на друга държава членка, е отправена молба за екстрадиция от трета държава, с която първата държава членка е сключила договор за екстрадиция, тя е длъжна да уведоми държавата членка, чийто гражданин е посоченото лице, и при необходимост по молба на последната държава членка да ѝ предаде този гражданин съгласно разпоредбите на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г., при условие че съгласно националното си право тази държава членка е компетентна да преследва това лице за деяния, извършени извън националната ѝ територия.

2)

В хипотеза, при която дадена държава членка е сезирана с молба от трета държава за екстрадиране на гражданин на друга държава членка, първата държава членка трябва да провери дали екстрадицията няма да наруши правата, посочени в член 19 от Хартата на основните права на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 205, 22.6.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/9


Решение на Съда (втори състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Reggio Calabria, Италия) — наказателно производство срещу Domenico Politanò

(Дело C-225/15) (1)

((Преюдициално запитване - Член 49 ДФЕС - Свобода на установяване - Хазартни игри - Ограничения - Императивни съображения от общ интерес - Пропорционалност - Обществени поръчки - Условия за участие в тръжната процедура и оценка на икономическото и финансово състояние - Изключване на оферента поради непредставяне на удостоверения за икономическото и финансово състояние, издадени от две банкови институции - Директива 2004/18/ЕО - Член 47 - Приложимост))

(2016/C 402/11)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Reggio Calabria

Страна в главното производство

Domenico Politanò

Диспозитив

1)

Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, и в частност член 47 от нея, трябва да се тълкуват в смисъл, че национална правна уредба за предоставяне на концесии в областта на хазартните игри като разглежданата в главното производство не попада в приложното ѝ поле.

2)

Член 49 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална разпоредба като разглежданата в главното производство, която задължава операторите, желаещи да представят оферта в тръжна процедура за предоставяне на концесии в областта на хазартните игри и залаганията, да докажат икономическото и финансовото си състояние посредством удостоверения, издадени от поне две банкови институции, без да позволява това състояние да може да се доказва и по друг начин, при положение че такава разпоредба може да отговори на условията за пропорционалност, установени от практиката на Съда, което запитващата юрисдикция следва да провери.


(1)  ОВ C 262, 10.8.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/10


Решение на Съда (осми състав) от 7 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, правоприемник на Sony France SA

(Дело C-310/15) (1)

((Преюдициално запитване - Защита на потребителите - Нелоялни търговски практики - Директива 2005/29/ЕО - Членове 5 и 7 - Свързана оферта - Продажба на компютър, оборудван с предварително инсталиран софтуер - Съществена информация относно цената - Заблуждаващо бездействие - Невъзможност за потребителя да получи същия модел компютър без инсталиран софтуер))

(2016/C 402/12)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Vincent Deroo-Blanquart

Ответник: Sony Europe Limited, правоприемник на Sony France SA

Диспозитив

1)

Търговска практика, при която се продава компютър с предварително инсталиран софтуер, без да се дава възможност на потребителя да получи същия модел компютър без предварително инсталиран софтуер, не представлява сама по себе си нелоялна търговска практика по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялните търговски практики“), освен ако тази практика противоречи на изискванията на дължимата професионална грижа и променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител по отношение на тази стока, което националната юрисдикция следва да провери, като вземе предвид специфичните обстоятелства по делото в главното производство.

2)

В рамките на свързана оферта, при която се продава компютър с предварително инсталиран софтуер, непосочването на цената на всяка една от предварително инсталираните софтуерни програми не представлява заблуждаваща търговска практика по смисъла на член 5, параграф 4, буква а) и член 7 от Директива 2005/29.


(1)  ОВ C 294, 7.9.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/11


Решение на Съда (девети състав) от 8 септември 2016 г. — Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Съвет на Европейския съюз

(Дело C-459/15 P) (1)

((Обжалване - Ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран - Списък на лицата и образуванията, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват - Логистична подкрепа за иранското правителство - Включване на името на жалбоподателя))

(2016/C 402/13)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (представители: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea и J. Iriarte Ángel, адвокати)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз (представители: A. de Elera-San Miguel Hurtado и V. Piessevaux)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Iranian Offshore Engineering & Construction Co. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 346, 19.10.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/11


Решение на Съда (шести състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — E.ON Kraftwerke GmbH/Федерална република Германия

(Дело C-461/15) (1)

((Преюдициално запитване - Околна среда - Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз - Директива 2003/87/ЕО - Хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии - Решение 2011/278/ЕС - Промени в разпределението - Член 24, параграф 1 - Задължение на оператора на инсталацията за предоставяне на информация - Обхват))

(2016/C 402/14)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Ищец: E.ON Kraftwerke GmbH

Ответник: Федерална република Германия

Диспозитив

Член 24, параграф 1 от Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че допуска държава членка да изисква от предприятията, които, задължени да търгуват с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза, получават безплатно тези квоти, да предоставят информация за всякакви планирани или реално настъпили промени в капацитета, равнището на активност и експлоатацията на дадена инсталация, без изискваната информация да се изчерпва с информация за промените, които биха могли да са от значение за разпределянето на квотите.


(1)  ОВ C 398, 30.11.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/12


Решение на Съда (четвърти състав) от 28 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Полша) — JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście

(Дело C-294/16 PPU) (1)

((Преюдициално запитване - Спешно преюдициално производство - Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Рамково решение 2002/584/ПВР - Член 26, параграф 1 - Европейска заповед за арест - Последици от предаването - Приспадане на срока на задържане в изпълняващата държава членка - Понятие „задържане“ - Ограничаващи свободата мерки, различни от настаняване в затвор - Домашен арест, съчетан с носене на електронна гривна - Харта на основните права на Европейския съюз - Членове 6 и 49))

(2016/C 402/15)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Страни в главното производство

Жалбоподател: JZ

Ответник: Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście

Диспозитив

Член 26, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г., трябва да се тълкува в смисъл, че мерки като домашен арест с продължителност девет часа през нощта, съчетан с наблюдение на съответното лице чрез електронна гривна, със задължение за явяване всеки ден или няколко пъти седмично в полицейско управление в определени часове и със забрана да се иска издаването на документи, с които може да се пътува в чужбина — с оглед на вида, продължителността, последиците и условията за изпълнение на съвкупността от тези мерки — по принцип не са толкова ограничаващи, че да водят до лишаване от свобода с последици, сравними с тези от задържане под стража, и съответно да бъдат квалифицирани като „задържане“ по смисъла на посочената разпоредба, което същевременно запитващата юрисдикция трябва да провери.


(1)  ОВ C 296, 16.8.2016 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/13


Иск, предявен на 1 юни 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-328/16)

(2016/C 402/16)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Zavvos и E. Manhaeve)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищеца

да се установи, че като не е приела всички необходими мерки за изпълнението на решение на Съда от 24 юни 2004 г. по дело C-119/02 (1), Комисия/Република Гърция, Република Гърция не е изпълнила своето задължение по член 260, параграф 1 ДФЕС,

да се осъди Република Гърция да заплати на Комисията периодична имуществена санкция в размер на 34 974 EUR за всеки ден забава при изпълнението на решение по дело C-119/02 от датата на постановяването на решението по настоящото дело до датата на изпълнението на решението по дело C-119/02,

да се осъди Република Гърция да заплати на Комисията еднократно платима сума в размер на 3 828 EUR дневно, считано от датата на постановяване на решението по дело C-119/02 до датата на постановяване на решението по настоящото дело или до датата на изпълнението на решение по дело C-119/02, ако същата настъпи преди нея,

да се осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.

В решение от 24 юни 2004 г. по дело C-119/02, Комисия/Република Гърция Съдът е заключил, че:

Като не е приела необходимите мерки за изграждането на канализационна система за градските отпадъчни води в област Thriasio Pedio и като не е подложила градските отпадъчни води в посочената област на по-стриктно пречистване от вторичното пречистване преди заустването им в чувствителната зона на залива на [Елевсина], Република Гърция не е изпълнила своите задължения по [член] 3, [параграф] 1, и [член]5, [параграф] 2 от Директива 91/271/ЕИО  (2) на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води, изменена с Директива 98/15/ЕО на Комисията от 27 февруари 1998 г.“.

2.

Република Гърция е трябвало да приеме необходимите мерки, за събирането и пречистването на градските отпадъчни води в област Thriasio Pedio (която обхваща населените места Елевсина, Аспропиргос, Магула и Мандра) съгласно член 3, параграф 1, втора алинея и член 5, параграф 2 от Директива 91/271/CEE, изменена с Директива 98/15/ЕИО, преди заустването им в чувствителната зона на залива на Елевсина. Системата за заустване и пречистване на отпадъчните води в област Thriasio Pedio е трябвало да бъде изградена до 31 декември 1998 г. Освен това до тази дата градските отпадъчни води е трябвало да бъдат подлагани на по-стриктно пречистване от вторичното пречистване („третично пречистване“) преди заустването им в чувствителни зони.

3.

Република Гърция е трябвало да осигури събирането и пречистването на всички градски отпадъчни води в областта Thriasio Pedio, тяхното подлагане на по-стриктно пречистване от вторичното пречистване и да докаже, че пречиствателните станции за отпадъчни води функционират в съответствие с разпоредбите на директивата.

4.

Решението на Съда е трябвало да бъде изпълнено посредством реализацията на различни проекти:

създаването на център за пречистване на отпадъчни води (наричан по-нататък „CTEUR“),

изграждането на „главни“ канализации (за системата за градски отпадъчни води), или „основни системи“,

изграждането на канали (за системата за градски отпадъчни води) или „вторична система“,

свързването на различни жители/предприятия от областта (от общините Аспропиргос, Елевсина, Магула и Мандра) към системата за градски отпадъчни води, или т.нар. „третична система“.

5.

Компетентните гръцки органи са уведомили Комисията, че по-голямата част от съставния проект трябвало да бъде приключена до края на 2010 г. Основната система била в процес на изграждане, 45 % от вторичната система били завършени, а третичната система била в процес на изграждане. Органите твърдели, че CTEUR можел да поеме градските отпадъчни води на цялото население в региона до края на 2010 г. Що се отнасяло до главната система, тя можела да обхване 100 % от населението на общините Аспропиргос, Мандра и Магула и 2/3 от населението на община Елевсина (или приблизително общо 90 % от четирите общини). Останалата част от населението можела да бъде обхваната до 30 април 2011 г.

6.

На това основание Комисията приема, че към 18 юли 2011 г. решението на Съда все още не било изцяло изпълнено.

7.

В отговора си от 27 ноември 2012 г. гръцките органи уведомили Комисията, че CTEUR бил в действие от 27 юли 2012 г., но вторичната и третичната система все още не били завършени (като трябвало да бъдат завършени до март 2013 г.). Колкото до вторичната система, тя била почти завършена, с изключение на един участък от община Елевсина („Kato Eleusi“), работата по който била забавена поради археологически находки. Освен това по приблизителни оценки към тогавашния момент в CTEUR били събирани и пречиствани 24 % от градските отпадъчни води на селищната англомерация Thriasio Pedio. Органите представили и доказателства за редовното функциониране на станциите (третично пречистване на събраните градски отпадъчни води).

8.

Комисията твърди, че макар да са изминали дванадесет години от постановяването на решението, то все още не е изцяло изпълнено от страна на Република Гърция. Пречиствателните станции за градските отпадъчни води действително били завършени и пуснати в действие от 27 юли 2012 г., като по този начин е могъл да бъде отстранен азотът, но било необходимо да се подчертае, че понастоящем се събира и пречиства едва много малък процент (28 %) от градските отпадъчни води в област Thriasio Pedio.

9.

Освен това Комисията не получила от компетентните органи никакъв надежден график, който да дава възможност да се прецени моментът, от който може да се очаква действителен напредък. В допълнение Комисията подчертава, че различните срокове, които гръцките органи многократно са посочвали, никога не били спазвани. Освен третичната система, която свързва различни селища и предприятия в района, не е завършена дори вторичната система (изграждането на големи канали), тъй като участъкът Kato Eleusi в община Елевсина не е готов.

10.

Комисията подчертава, че освен отговора на гръцките отговори от 27 ноември 2012 г. тя не е получила никакви статически данни, които доказват, че събраните градски отпадъчни води са били подлагани на по-стриктно пречистване от вторичното пречистване. Въпросният отговор съдържал някои показатели, които обаче се отнасяли само за период от четири месеца, тъй като пречиствателната станция била пусната в действие на 27 юли същата година. За да докажат надлежното пречистване на събраните отпадъчни води обаче, гръцките органи трябвало да докажат правилното функциониране на пречиствателната станция за период от дванадесет месеца, като посочат процент на редукция на DBO5 и на DCO, който е от естество да е в съответствие с разпоредбите на директивата за вторичното пречистване, а що се отнася до третичното пречистване — достатъчен процент на редукция на азота съгласно приложение I, таблица 2 към директивата. Тъй като посочените данни липсват, Комисията не може да провери дали понастоящем събираните градски отпадъчни води в крайна сметка се подлагат на по-стриктно пречистване от вторичното пречистване по смисъла на член 4 от директивата.


(1)  EU:C:2004:385

(2)   ОВ L 135, 1991 г., стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/14


Жалба, подадена на 7 юли 2016 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 27 април 2016 г. по дело T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-376/16 P)

(2016/C 402/17)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: N. Bambara, P. Wytinck и B. Hoorelbeke, advocaten)

Други страни в производството: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

главно искане:

да отмени изцяло обжалваното решение на Общия съд,

да отхвърли предявените от ответника в първоинстанционното производство искания за отмяна на обжалваното решение и за обезщетение,

при условията на евентуалност — да отмени изцяло решението на Общия съд и да върне делото за ново разглеждане от Общия съд,

при условията на евентуалност спрямо предходното искане — да отмени обжалваното решение на Общия съд в частта, в която EUIPO се осъжда да заплати обезщетение на European Dynamics Luxembourg за вредите, които то е претърпяло във връзка със загубата на възможност да му се възложи рамковия договор, и да върне делото за ново разглеждане от Общия съд,

да осъди жалбоподателите в първоинстанционното производство да заплатят всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

1.

В подкрепа на жалбата са изтъкнати четири главни основания, а именно: 1) Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато тълкувал и приложил принципа на равните възможности и принципа на прозрачност, като във всички случаи изопачил фактите, 2) Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато тълкувал и приложил критериите за явни грешки в преценката, като в някои случаи изопачил фактите, 3) Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приложил член 100, параграф 2 от Общия финансов регламент във връзка с член 296, втора алинея ДФЕС, и 4) Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като присъдил обезщетение за загуба на възможност.

2.

Първото основание на жалбоподателя е, че Общият съд постановил решение ultra petita в нарушение на член 21 от Статута на Съда, както и на член 76, параграф 1 и член 84, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд или, при условията на евентуалност, че допуснал грешка при прилагане на правото, като приел, че нарушение на принципа на равните възможности и на задължението за полагане на грижа може да доведе до отмяна на обжалваното решение и че то трябва да бъде отменено, тъй като EUIPO не поискала и не разполагала с извлечения от съдебните регистри за Siemens SA и Siemens SL, които да доказват липса на основание за прилагане на изключение по членове 93 и 94 от Финансовия регламент. Във втората част на първото основание жалбоподателят също твърди, че Общият съд опорочил фактите, като приел, че EUIPO не поискала и не представила достатъчно доказателства, както изисквал член 134б от Правилата за прилагане, за липсата на основание за прилагане на изключение за Siemens SL, като се имало предвид, че преписката по делото съдържала извадка от „registro mercantile“, който документ бил еквивалентен на извлечение от съдебните регистри по смисъла на член 134б от Правилата за прилагане.

3.

Второто основание на жалбоподателя е, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като не разгледал въпроса дали явните грешки в преценката, които Комисията за оценка на офертите установила при оценката на офертата на European Dynamics, биха могли да повлияят върху крайния резултат от обжалваното решение за възлагане. Жалбоподателят подчертава, че Общият съд бил длъжен да разгледа въпроса дали установените явни грешки в преценката са довели до различен резултат в процедурата по възлагане, като анализира дали те са повлияли върху оценката за определен критерий, при положение, че някои други доводи (които не били опорочени от явна грешка в преценката) също подкрепяли дадените оценки. Освен това жалбоподателят твърди, че в много случаи Общият съд опорочил фактите, приложил неправилни критерии за установяване на явни грешки в преценката, като просто заменил преценката на фактите на EUIPO със своята преценка, или допуснал грешка при прилагане на правото, като приел, че липсата на достатъчно мотиви може да се счита за доказателство за явна грешка в преценката.

4.

Третото основание на жалбоподателя е, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като изисквал в мотивите на решението да се уточни как всяко (отрицателно) становище е повлияло върху точките, които са дадени за всеки подкритерий и подточка, и че така приложил по-стриктен критерий по отношение за задължението за мотивиране от установения в трайната практика на Съда. Поради това Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като отменил обжалваното решение поради нарушение на член 100, параграф 2 от Финансовия регламент във връзка с член 296 ДФЕС.

5.

Четвъртото основание на жалбоподателя е, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като присъдил обезщетение на първия жалбоподател в първоинстанционното производство, тъй като не доказал, че едно от кумулативните условия за ангажиране на извъндоговорната отговорност на институциите на Съюза (а именно наличие на неправомерно поведение) е изпълнено. При условията на евентуалност жалбоподателят твърди, че дори и ако жалбата на EUIPO се уважи само с оглед на първото ѝ основание, обжалваното съдебно решение пак би трябвало да се отмени в частта, която налага задължение за заплащане на обезщетение, тъй като в случая не било доказано наличие на причинно-следствена връзка между съществуващото неправомерно поведение (явна грешка в преценката и липса на мотиви) и твърдените вреди. При условията на евентуалност спрямо предходното жалбоподателят доказал, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като присъдил обезщетение въз основа на загуба на възможност, тъй като такова основание за предоставяне на обезщетение не можело да се счита за общ принцип на правните системи на държавите членки, и така нарушил изричната разпоредба на член 340 ДФЕС.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/16


Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 14 юли 2016 г. — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Дело C-393/16)

(2016/C 402/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Ответник: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Друга страна в производството: Galana N.V.

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 118м, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (1) и член 103, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (2) да се тълкуват в смисъл, че тези разпоредби са приложими и в случаите на употреба на защитеното наименование за произход като част от наименованието на храна, която не съответства на спецификациите на продукта, но в която е добавена съставка в съответствие с тези спецификации?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Трябва ли член 118м, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и член 103, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 да се тълкуват в смисъл, че употребата на защитено наименование за произход като част от наименованието на храна, която не съответства на спецификациите на продукта, но в която е добавена съставка в съответствие с тези спецификации, представлява експлоатиране на репутацията на наименованието за произход, когато наименованието на храната съответства на обичайното означение, използвано от участниците в търговския оборот и съставката е добавена в достатъчно количество, за да придава отличителност на продукта?

3)

Трябва ли член 118м, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и член 103, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 да се тълкуват в смисъл, че употребата на защитено наименование за произход при описаните във втория преюдициален въпрос обстоятелства представлява злоупотреба, имитация или позоваване?

4)

Трябва ли член 118м, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и член 103, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 да се тълкуват в смисъл, че са приложими само по отношение на неверни или въвеждащи в заблуждение означения, които могат да създадат невярна представа у участниците в търговския оборот относно географския произход на даден продукт?


(1)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, стр. 671).


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/17


Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 1 август 2016 г. — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

(Дело C-425/16)

(2016/C 402/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Hansruedi Raimund

Ответник: Michaela Aigner

Преюдициални въпроси

1)

Може ли иск за нарушение на права върху марка на ЕС (член 96, буква а) от Регламент [ЕО] № 207/2009 (1) в редакцията след направените с Регламент [ЕС] № 2015/2424 изменения) да бъде отхвърлен поради повдигнато възражение за недобросъвестност при подаването на заявката за марката (член 52, параграф 1, буква б) от Регламент [ЕО] № 207/2009 в редакцията след направените с Регламент [ЕС] № 2015/2424 изменения), ако ответникът е предявил на това основание насрещен иск за обявяване на недействителността на марката на ЕС (член 99, параграф 1 от Регламент [ЕО] № 207/2009 в редакцията след направените с Регламент [ЕС] № 2015/2424 изменения), но съдът още не се е произнесъл по него?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос, може ли съдът да отхвърли иска за нарушение на права върху марката поради повдигнатото възражение за недобросъвестност при подаването на заявката за тази марка, ако при това поне едновременно уважи насрещния иск за обявяване на недействителността на марката, или при всички случаи трябва да изчака да влезе в сила решението по насрещния иск, за да се произнесе по иска за нарушение на правата върху марката?


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/17


Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Испания), постъпило на 2 август 2016 г. — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

(Дело C-431/16)

(2016/C 402/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Ответник: José Blanco Marques

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли разпоредба от вътрешното право като член 6, параграф 4 от Real Decreto 1646/1972 (Кралски декрет 1646/1972) от 23 юни, предвиждаща, че добавката от 20 % върху основния размер на пенсията, която се предоставя на пенсионерите на възраст над 55 години с трайна пълна загуба на работоспособност за упражняване на обичайната им професия, „се спира за времето, през което работникът е нает на работа“, да се счита за правило за ненатрупване по смисъла на членове 12, 46а, 46б и 46в от Регламент (ЕИО) № 1408/71 (1) и членове 5, 53, 54 и 55 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (2), като се има предвид, че испанският Tribunal Supremo (Върховен съд) е приел, че установената с посочената разпоредба от вътрешното право несъвместимост се прилага не само при наемането на работа, но и при получаването на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

2)

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, следва ли член 46а, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и член 53, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 да се тълкуват в смисъл, че правилото за ненатрупване на спорното обезщетение с пенсия, получавана от друга държава —членка на Европейския съюз, или от Швейцария, е приложимо само ако съществува разпоредба от националното право с ранг на закон, която изрично предвижда, че социално-осигурителните обезщетения за инвалидност, старост и преживели лица, като разглежданото в настоящия случай, са несъвместими с обезщетенията или доходите, получавани в чужбина? Може ли правилото за ненатрупване да бъде прилагано на основание член 12 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и член 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо пенсиите от друга държава — членка на Европейския съюз, или от Швейцария, при положение, че липсва изрична правна разпоредба, но националната съдебна практика е възприела тълкуване, според което спорното обезщетение е несъвместимо с пенсия за осигурителен стаж и възраст по испанското вътрешно право?

3)

Ако отговорът на предходния въпрос е, че испанското правило за ненатрупване (при разширеното му със съдебната практика приложно поле) се прилага в разглеждания случай, независимо от липсата на изрична разпоредба относно обезщетенията или приходите, получавани в чужбина, трябва ли да се приеме, че добавката от 20 % — която, както бе посочено, съгласно испанското социално-осигурително законодателство се получава от работниците на възраст над 55 години, на които е призната трайна пълна загуба на работоспособност за упражняване на обичайната им професия — представлява обезщетение от същия вид като пенсията за осигурителен стаж и възраст съгласно швейцарската система за социално осигуряване или трябва да се приеме, че е обезщетение от друг вид? С общностен обхват ли е определението на различните клонове на социалното осигуряване в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) 1408/71 и член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 или трябва да се следва определението, дадено в националното законодателство за всяко конкретно обезщетение? Ако определението е с общностен обхват, трябва ли добавката от 20 % върху основния размер на пенсията за пълна трайна загуба на работоспособност, предмет на настоящото производство, да се счита за обезщетение за инвалидност или за обезщетение за безработица, като се има предвид, че тя допълва пенсията за пълна трайна загуба на работоспособност за упражняване на обичайната професия заради трудностите за лицата над 55 години да намерят друга работа, поради което плащането ѝ се спира, ако получателят започне работа?

4)

Ако се приеме, че двете обезщетения са от един и същи вид и като се има предвид, че нито при определянето на размера на испанската пенсия за неработоспособност, нито при определянето на добавката към нея са взети предвид периодите на осигуряване в друга държава, следва ли да се приеме, че добавката от 20 % върху основния размер на пенсията за трайна пълна загуба на работоспособност представлява обезщетение, спрямо което са приложими правилата за ненатрупване, доколкото неговият размер следва да се счита за независещ от периодите на осигуряване или на пребиваване по смисъла на член 46в, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004? Допустимо ли е прилагането на посоченото правило за ненатрупване въпреки че разглежданото обезщетение не е посочено в част Г на приложение IV към Регламент (ЕИО) 1408/71, нито в приложение IХ към Регламент (ЕО) № 883/2004?

5)

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, приложимо ли е правилото, предвидено в член 46а, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и член 53, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 883/2004, съгласно което испанското социално-осигурително обезщетение може да бъде намалено „до размера на платимите обезщетения съгласно законодателството“ на другата държава, в случая — на Швейцария?

6)

Ако бъде прието, че двете обезщетения са различни по вид, и доколкото не се установява Швейцария да прилага каквото и да било правило за ненатрупване на основание член 46в от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и член 55 от Регламент (ЕО) 883/2004, може ли намаляването на добавката от 20 % към пенсията за трайна пълна загуба на работоспособност да се приложи изцяло или трябва да се приложи частично или пропорционално и следва ли и в двата случая да се приложи ограничението, предвидено в член 46а, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и член 53, параграф 3, буква г), според което испанското социално-осигурително обезщетение може да бъде намалено само „до размера на платимите обезщетения съгласно законодателството“ на другата държава, в случая — на Швейцария?


(1)  Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26).

(2)  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82 и поправка в OB L 33, 2008г., стр. 12).


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/19


Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 17 август 2016 г. — Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Дело C-462/16)

(2016/C 402/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Finanzamt Bingen-Alzey

Ответник: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Преюдициален въпрос

Има ли право данъчнозадължено фармацевтично предприятие, което доставя лекарствени продукти, да намалява данъчната основа по смисъла на член 90 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (1) на основание на практиката на Съда на Европейския съюз (решение от 24 октомври 1996 г. по дело Elida Gibbs, С-317/94 (2)) и като се има предвид установеният в правото на Съюза принцип на равно третиране, при положение че:

то доставя тези лекарствени продукти на аптеки чрез търговците на едро,

аптеките извършват облагаема доставка на осигурени по схемата за частно здравно осигуряване лица,

осигурителното дружество или институция, предоставящи осигуряване за медицински разходи (предприятието за частно здравно осигуряване), възстановява на осигурените в него лица разходите за получаване на лекарствените продукти и

данъчнозадълженото фармацевтично предприятие е длъжно да плаща „ценова отстъпка“ на предприятието за частно здравно осигуряване по силата на законова разпоредба?


(1)  ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, глава 9, том 3, стр. 7 и поправки в OB L 74, 19.3.2011 г., стр. 3, в OB L 249, 14.9.2012 г., стр. 15 и в OB L 323, 9.12.2015 г., стр. 31.

(2)  ECLI: EU:C:1996:400, Recueil, стр. I 5339, т. 28, 31.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/20


Жалба, подадена на 18 август 2016 г. от Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) срещу определението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 20 юли 2016 г. по дело T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Европейска комисия

(Дело C-464/16 P)

(2016/C 402/22)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (представител: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

1.

да отмени изцяло определението на Общия съд от 20 юли 2016 г. по дело T-674/15,

2.

да отмени решенията на Комисията от 9 октомври 2015 г. (Ares(2015)4207700) и от 14 август 2015 г. (Ares(2015)3532556), с които на жалбоподателя е отказан достъп до документи,

3.

да разпореди на Комисията да предостави на жалбоподателя достъп до всички документи на унгарското правителство по процедурата „EU-Pilot“ 6874/14/JUST (CHAP(2015)00353 и CHAP(2015)00555), независимо дали те вече са предадени или следва да бъдат предадени,

4.

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата срещу посоченото определение на Общия съд по същество се изтъква:

Според постоянната практика на Съда страната по смисъла на Статута на Съда, независимо от качеството ѝ, не се явява сама пред Съда, а се представлява от трето лице (1).

Освен това адвокатите, които заемат ръководни длъжности в дружествените органи на юридическо лице, не могат да защитават техните интереси пред съда на Съюза (2).

Според жалбоподателя постоянната практика на Съда нарушава член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и член 6, параграф 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

От практиката на Съда не ставало ясно каква легитимна цел преследва Съдът чрез тълкуването си на Статута. Освен това било неясно посредством какво тълкуване Съдът стига до извода, че процесуалният представител трябва да бъде трето независимо лице. Във всеки случай Статутът не съдържал този израз.

Според жалбоподателя Статутът на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че всяка страна и всяко юридическо лице са свободни да изберат своя процесуален представител.


(1)  Определения от 5 декември 1996 г., Lopes/Съд (C-174/96 P, EU:C:1996:473, т. 11), от 21 ноември 2007 г., Correia de Matos/Парламент (C-502/06 P, непубликувано EU:C:2007:696, т. 11), от 29 септември 2010 г., EREF/Комисия (C-74/10 P и C-75/10 P, непубликувано, EU:C:2010:557, т. 54).

(2)  Определения от 8 декември 1999 г., Euro-Lex/СХВП (EU-Lex) (T-79/99, EU:T:1999:312, т. 29), от 13 януари 2005 г., Suivida/Комисия (T-184/04, EU:T:2005:7, т. 10), от 30 ноември 2012 г., Activa Preferentes/Съвет (T-437/12, непубликувано, EU:T:2012:638, т. 7).


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/21


Жалба, подадена на 20 август 2016 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 9 юни 2016 г. по дело T-276/13, Growth Energy and Renewable Fuels Association/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-465/16 P)

(2016/C 402/23)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: S. Boelaert, N. Tuominen, Avocat)

Други страни в производството: Growth Energy, Renewable Fuels Association, Европейска комисия, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд от 9 юни 2016 г., съобщено на Съвета на 10 юни 2016 г., по дело T-276/13 Growth Energy and Renewable Fuels Association/Съвет на Европейския съюз,

да отхвърли първоинстанционната жалба за отмяна на обжалвания регламент (1), подадена от Growth Energy and Renewable Fuels Association,

да осъди Growth Energy and Renewable Fuels Association да заплати съдебните разноски на Съвета в производството пред първата инстанция и в настоящото производство.

При условията на евентуалност,

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да не се произнася по присъждането на съдебни разноски в производството пред първата инстанция и в настоящото производство, в случай, че върне делото на Общия съд.

Основания и основни доводи

С настоящата жалба Съветът иска обжалваното съдебно решение да бъде отменено на следните основания:

Констатацията на Общия съд за допустимост на жалбата и по-специално изводите му за наличие на пряко и лично засягане на жалбоподателите пред първата инстанция са неправилни от правна страна.

a.

Първо, Общият съд възприема виждането, че за установяване на пряко засягане е достатъчно, че четиримата производители от САЩ, включени в извадката, са производители на биоетанол. Този извод за наличие на пряко засягане обаче е в противоречие с установената съдебна практика, която отхвърля наличието на пряко засягане въз основа само на икономически последици.

б.

Второ, не е ясно по какъв начин само фактът, че производителите от САЩ са продавали биоетанола си на местни търговци/извършващи смесване предприятия, който впоследствие е бил препродаван на местни лица или изнасян от местни търговци/извършващи смесване предприятия в значителни количества в Съюза, преди облагането му с мита, би могъл да засегне съществено пазарното им положение. С цел да се докаже същественото засягане на пазарното им положение посредством въвеждането на мита, било необходимо жалбоподателите да установят най-малкото последиците на митата за нивото на вноса в Съюза вследствие на облагането с антидъмпингови мита. Въпреки това жалбоподателите не са предоставили информация в това отношение и обжалваното съдебно решение не съдържа никакви констатации по този въпрос. Това представлявало едновременно грешка в правото и грешка в преценката при прилагането на теста за пряко засягане, както и липса на изложени мотиви.

Що се отнася по същество, Общият съд е допуснал грешка в правото във връзка с тълкуването на основния регламент (2) и още две грешки в правото във връзка с правото на СТО.

a.

Първо, Общият съд е тълкувал погрешно основния регламент, като е приел, че член 9, параграф 5 oт основния регламент прилага едновременно член 9.2 и член 6.10 oт Антидъмпинговото споразумение. От една страна, както може да се види от текста на член 9, параграф 5 oт основния регламент, последната разпоредба не засяга спорната извадка. Oт друга страна, член 6.10 oт Антидъмпинговото споразумение е приложен от член 17 и член 9, параграф 6 oт основния регламент, а не от член 9, параграф 5 oт основния регламент.

б.

Второ, Общият съд погрешно е тълкувал понятието „доставчик“ в член 9, параграф 5 oт основния регламент и в член 9.2 oт Антидъмпинговото споразумение. От логиката и общата система на член 9, параграф 5 следва, че само „източник, за който се установи, че е обект на дъмпинг и причинява вреда“ може да бъде доставчик. Въпреки това, тъй като производителите от САЩ не са имали експортна цена, те не са могли да бъдат обвинени в дъмпинг. В резултат на това Общият съд е допуснал грешка в правото като ги е квалифицирал като „доставчици“ по смисъла на член 9, параграф 5 oт основния регламент и член 9.2 oт Антидъмпинговото споразумение.

в.

Трето, Общият съд погрешно е тълкувал понятието „неприложимо“ в член 9, параграф 5 oт основния регламент и в член 9.2 oт Антидъмпинговото споразумение, като се е позовал на погрешно тълкуване на член 9, параграф 5 oт основния регламент в светлината на член 6.10 oт Антидъмпинговото споразумение, както и на доклада на Органа за уреждане на спорове по дело ЕС — Скрепителни елементи (3). Последният доклад разглеждал единствено член 9.2 oт Антидъмпинговото споразумение и следователно разглеждането му на понятието „неприложимо“ се отнасяло до положението и третирането, които член 9, параграф 5 oт основния регламент предвижда за износителите в непазарни икономики. Органът за уреждане на спорове не предоставял тълкуване на понятието „неприложимо“, което би могло да бъде приложено по настоящото дело, което не се отнася до износители в непазарни икономики.

Накрая, Общият съд е направил погрешната по същество фактическа констатация, че изчислението на идвидидуални мита е „приложимо“. Положение, при което производителите на биоетанол нямат експортна цена, а само местна цена, правело явно неприложимо и невъзможно да бъде установен индивидуален дъмпингов марж и разрешавало на Комисията да установи eдинен дъмпингов марж за цялата страна.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 157/2013 на Съвета от 18 февруари 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биоетанол с произход от Съединените американски щати (ОВ L 49, 2013 г., стр. 10).

(2)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 2009 г., стр. 51).

(3)  European Communities — Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners fromChina — AB-2011-2 — Report of the Appellate Body, WT/DS397/AB/R („EC — Fasteners,WT/DS397/AB/R“)


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/22


Жалба, подадена на 20 август 2016 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 9 юни 2016 г. по дело T-277/13, Marquis Energy LLC/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-466/16 P)

(2016/C 402/24)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: S. Boelaert, N. Tuominen, Avocat)

Други странни в производството: Marquis Energy LLC, Европейска комисия, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Искания на жалбоподателя

да отмени решението на Общия съд от 9 юни 2016 г., съобщено на Съвета на 10 юни 2016 г., по дело T-277/13 Marquis Energy/Съвет на Европейския съюз,

да отхвърли първоинстанционната жалба за отмяна на обжалвания регламент (1), подадена от Marquis Energy,

да осъди Marquis Energy да заплати съдебните разноски на Съвета в производството пред първата инстанция и в настоящото производство.

При условията на евентуалност,

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да не се произнася по присъждането на съдебни разноски в производството пред първата инстанция и в настоящото производство, в случай, че върне делото на Общия съд.

Основания и основни доводи

С настоящата жалба Съветът иска обжалваното съдебно решение да бъде отменено на следните основания:

Констатацията на Общия съд за допустимост на жалбата и по-специално изводите му за наличие на пряко и лично засягане на жалбоподателите пред първата инстанция са неправилни от правна страна.

a.

Първо, Общият съд възприема виждането, че за установяване на пряко засягане е достатъчно, че жалбоподателят е производител на биоетанол. Този извод за наличие на пряко засягане обаче е в противоречие с установената съдебна практика, която отхвърля наличието на пряко засягане въз основа само на икономически последици.

б.

Второ, не е ясно по какъв начин само фактът, че жалбоподателят е продавал биоетанола си на местни търговци/извършващи смесване предприятия, който впоследствие е бил препродаван на местни лица или изнесен от местни търговци/извършващи смесване предприятия в значителни количества в Съюза, преди облагането му с мита, би могъл да засегне съществено пазарното му положение. С цел да се докаже същественото засягане на пазарното му положение посредством въвеждането на мита, било необходимо жалбоподателят да установи най-малкото последиците на митата за нивото на вноса в Съюза вследствие на облагането с антидъмпингови мита. Въпреки това жалбоподателят не е предоставил информация в това отношение и обжалваното съдебно решение не съдържа никакви констатации по този въпрос. Това представлявало едновременно грешка в правото и грешка в преценката при прилагането на теста за пряко засягане, както и липса на изложени мотиви.

Що се отнася по същество, Общият съд е допуснал грешка в правото във връзка с тълкуването на основния регламент (2) и още две грешки в правото във връзка с правото на СТО.

a.

Първо, Общият съд е тълкувал погрешно основния регламент, като е приел, че член 9, параграф 5 oт основния регламент прилага едновременно член 9.2 и член 6.10 oт Антидъмпинговото споразумение. От една страна, както може да се види от текста на член 9, параграф 5 oт основния регламент, последната разпоредба не засяга спорната извадка. Oт друга страна, член 6.10 oт Антидъмпинговото споразумение е приложен от член 17 и член 9, параграф 6 oт основния регламент, а не от член 9, параграф 5 oт основния регламент.

б.

Второ, Общият съд погрешно е тълкувал понятието „доставчик“ в член 9, параграф 5 oт основния регламент и в член 9.2 oт Антидъмпинговото споразумение. От логиката и общата система на член 9, параграф 5 следва, че само „източник, за който се установи, че е обект на дъмпинг и причинява вреда“ може да бъде доставчик. Въпреки това, тъй като производителите от САЩ не са имали експортна цена, те не са могли да бъдат обвинени в дъмпинг. В резултат на това Общият съд е допуснал грешка в правото като ги е квалифицирал като „доставчици“ по смисъла на член 9, параграф 5 oт основния регламент и член 9.2 oт Антидъмпинговото споразумение.

в.

Трето, Общият съд погрешно е тълкувал понятието „неприложимо“ в член 9, параграф 5 oт основния регламент и в член 9.2 oт Антидъмпинговото споразумение, като се е позовал на погрешно тълкуване на член 9, параграф 5 oт основния регламент в светлината на член 6.10 oт Антидъмпинговото споразумение, както и на доклада на Органа за уреждане на спорове по дело ЕС — Скрепителни елементи (3). Последният доклад разглеждал единствено член 9.2 oт Антидъмпинговото споразумение и следователно разглеждането му на понятието „неприложимо“ се отнасяло до положението и третирането, които член 9, параграф 5 oт основния регламент предвижда за износителите в непазарни икономики. Органът за уреждане на спорове не предоставял тълкуване на понятието „неприложимо“, което би могло да бъде приложено по настоящото дело, което не се отнася до износители в непазарни икономики.

Накрая, Общият съд е направил погрешната по същество фактическа констатация, че изчислението на идвидидуални мита е „приложимо“. Положение, при което производителите на биоетанол нямат експортна цена, а само местна цена, правело явно неприложимо и невъзможно да бъде установен индивидуален дъмпингов марж и разрешавало на Комисията да установи eдинен дъмпингов марж за цялата страна.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 157/2013 на Съвета от 18 февруари 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биоетанол с произход от Съединените американски щати (ОВ L 49, 2013 г., стр. 10).

(2)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 2009 г., стр. 51).

(3)  European Communities — Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China — AB-2011-2 — Report of the Appellate Body, WT/DS397/AB/R („EC — Fasteners, WT/DS397/AB/R“)


Общ съд

31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/25


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия

(Дело T-220/13) (1)

((Държавни помощи - Общински данък върху недвижимото имущество - Освобождаване, предоставено на нестопанските субекти, които извършват специфични дейности - Консолидирана редакция на Закона за данъка върху доходите - Освобождаване от еднократния общински данък - Решение, което отчасти констатира липсата на държавна помощ, и отчасти обявява помощта за несъвместима с вътрешния пазар - Жалба за отмяна - Подзаконов акт, който не включва мерки за изпълнение - Пряко засягане - Допустимост - Абсолютна невъзможност за възстановяване - Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 - Задължение за мотивиране))

(2016/C 402/25)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Рим, Италия) (представители: първоначално A. Nucara и E. Gambaro, впоследствие E. Gambaro, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално V. Di Bucci, G. Conte и D. Grespan, впоследствие G. Conte, D. Grespan и F. Tomat)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Италианска република (представители: G. Palmieri и G. De Bellis)

Предмет

Жалба на основание на член 263 ДФЕС за отмяна на Решение 2013/284/ЕС на Комисията от 19 декември 2012 година относно държавна помощ SA. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Схема относно освобождаване от общински данък върху недвижимото имущество за имоти, използвани от нестопански субекти за специфични цели приведена в действие от Италия (OВ L 166, 2013 г.,стр. 24).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Scuola Elementare Maria Montessori Srl да понесе, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на Европейската комисия.

3)

Италианската република понася направените от нея съдебни разноски във връзка с участието си като встъпила страна.


(1)  ОВ C 171, 15.6.2013 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/25


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — La Ferla/Комисия и ECHA

(Дело T-392/13) (1)

((REACH - Такса за регистрацията на вещество - Намаление за микро-, малки и средни предприятия - Грешка в декларацията за размера на предприятието - Препоръка 2003/361/ЕО - Решение за налагане на административна такса - Искане на информация - Правомощия на ECHA - Пропорционалност))

(2016/C 402/26)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Leone La Ferla SpA (Мелили, Италия) (представители: G. Passalacqua, J. Occhipinti и G. Calcerano, avocats)

Ответници: Европейска комисия (представители: L. Di Paolo и K. Talabér-Ritz) и Европейска агенция по химикалите (представители: първоначално M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage и J.-P. Trnka, впоследствие M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage и J.-P. Trnka, подпомагани от C. Garcia Molyneux, avocat)

Предмет

На първо място искане на основание на член 263 ДФЕС за отмяна на редица актове на Комисията и на ECHA, на второ място, искане да се осъди ECHA да върне сумите, които били събрани неоснователно, и, на трето място, искане на основание член 268 ДФЕС за обезщетение на вредите, които жалбоподателят твърди, че претърпял

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима в частта, в която е подадена срещу Европейската комисия.

2)

Отхвърля жалбата като отчасти недопустима и отчасти неоснователна в частта, в която е подадена срещу Европейската агенция по химикалите (ECHA).

3)

Leone La Ferla SpA понася съдебните разноски.


(1)  ОВ C 291, 5.10.2013 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/26


Решение на Общия съд от 8 септември 2016 г. — Lundbeck/Комисия

(Дело T-472/13) (1)

((Конкуренция - Картели - Пазар на антидепресантните лекарствени продукти, съдържащи активната фармацевтична съставка циталопрам - Понятие „ограничаване на конкуренцията с оглед на целта“ - Потенциална конкуренция - Генерични лекарствени продукти - Пречки за навлизане на пазара поради наличието на патенти - Споразумения, сключени между притежателя на патенти и предприятия, извършващи дейност с генерични лекарствени продукти - Член 101, параграфи 1 и 3 ДФЕС - Грешки при прилагане на правото и в преценката - Задължение за мотивиране - Право на защита - Правна сигурност - Глоби))

(2016/C 402/27)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: H. Lundbeck A/S (Валби, Дания) и Lundbeck Ltd (Милтън Кийнс, Обединено кралство) (представители: R. Subiotto, QC, и T. Kuhn, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално J. Bourke, F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi и C. Vollrath, впоследствие F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi, C. Vollrath и T. Christoforou)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателите: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Женева, Швейцария) (представители: F. Carlin, barrister, и M. Healy, solicitor)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение C (2013) 3803 окончателен на Комисията от 19 юни 2013 г. относно производство по член 101 [ДФЕС] и член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка AT/39226 — Lundbeck), както и искане за намаляване на размера на глобата, наложена на жалбоподателите със същото решение

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

H. Lundbeck A/S и Lundbeck Ltd понасят направените от тях съдебни разноски и съдебните разноски на Европейската комисия.

3)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 325, 9.11.2013 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/27


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Marchi Industriale/ECHA

(Дело T-620/13) (1)

((REACH - Такса за регистрацията на вещество - Намаление, предвидено за микро-, малки и средни предприятия - Грешка в декларацията относно размера на предприятието - Препоръка 2003/361/ЕО - Решение за налагане на административна такса - Определяне на размера на предприятието - Правомощия на Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) - Задължение за мотивиране))

(2016/C 402/28)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Marchi Industriale SpA (Флоренция, Италия) (представители: M. Baldassarri и F. Donati, avocats)

Ответник: Европейска агенция по химикалите (представители: първоначално M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, J.-P. Trnka и E. Maurage, впоследствие M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka и E. Maurage, подпомагани от C. Garcia Molyneux, avocat)

Предмет

От една страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение от 19 септември 2013 г. SME (2013) 3747 на ECHA, с което се установява, че жалбоподателят не отговаря на условията за ползване на намалението на таксата, предвидено за малките и средни предприятия, и му се налага административна такса, и от друга страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на фактурите, издадени от ECHA след приемането на Решение SME(2013) 3747.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Marchi Industriale SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 4, 25.1.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/27


Решение на Общия съд от 13 септември 2016 г. — ENAC/INEA

(Дело T-695/13) (1)

((Финансова помощ - Проекти от общ интерес в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи - Реализиране на проучване за интермодалното развитие на летището в Бергамо — Orio al Serio - Определяне на окончателния размер на финансовата помощ - Недопустими разходи - Грешка при прилагане на правото - Задължение за мотивиране))

(2016/C 402/29)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Рим, Италия) (представители: G. Palmieri и P. Garofoli, avvocati dello Stato)

Ответник: Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (представители: I. Ramallo, D. Silhol и Z. Szilvássy, подпомагани от M. Merola, M. C. Santacroce и L. Armati, адвокати)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Грасобио, Италия) (представители: M. Muscardini, G. Greco и G. Carullo, адвокати)

Предмет

Искане по член 263 ДФЕС за отмяна на писмата от 18 март и 23 октомври 2013 г. на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T EA), впоследствие INEA, във връзка с някои разходи, направени по реализирането на проучване за осъществимост относно интермодалния характер на летището в Бергамо — Orio al Serio (Италия), след предоставянето на финансовата помощ от Европейската комисия на жалбоподателя.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC, италиански национален орган за гражданско въздухоплаване, Италия) да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/28


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. PT Musim Mas/Съвет

(Дело T-80/14) (1)

((Дъмпинг - Внос на биодизел с произход от Индонезия - Окончателно събиране на временното антидъмпингово мито - Окончателно антидъмпингово мито - Право на защита - Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 - Нормална стойност - Производствени разходи))

(2016/C 402/30)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Медан, Индонезия) (представители: J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Verdegay Mena, avocats, и C. Humpe, solicitor)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert, впоследствие H. Marcos Fraile, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, avocats)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland, M. França и A. Stobiecka-Kuik) и European Biodiesel Board (EBB) (Брюксел, Белгия) (представители: O. Prost и M.-S. Dibling, avocats)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия (OВ L 315, 2013 г., стp. 2).

Диспозитив

1)

Отменя членове 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, доколкото се отнасят до PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).

2)

Съветът на Европейския съюз понася собствените си съдебни разноски, както и тези на PT Musim Mas.

3)

Европейската комисия и European Biodiesel Board (EBB) понасят собствените си съдебни разноски.


(1)  ОВ C 102, 7.4.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/29


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Unitec Bio/Съвет

(Дело T-111/14) (1)

((Дъмпинг - Внос на биодизел с произход от Аржентина - Окончателно антидъмпингово мито - Жалба за отмяна - Пряко засягане - Лично засягане - Допустимост - Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 - Нормална стойност - Производствени разходи))

(2016/C 402/31)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Unitec Bio (Буенос Айрес, Аржентина) (представители: J.-F. Bellis, R. Luff и G. Bathory, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert и B. Driessen, впоследствие H. Marcos Fraile, подпомагани от e R. Bierwagen и C. Hipp, avocats)

Встъпили страни в подкрепа на ответника Европейска комисия (представители: M. França и A. Stobiecka-Kuik) и European Biodiesel Board (EBB) (Брюксел, Белгия) (представители: O. Prost и M.-S. Dibling, avocats)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия (ОВ L 315, 2013 г., стр. 2), доколкото налага антидъмпингово мито на жалбоподателя.

Диспозитив

1)

Отменя членове 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, доколкото се отнасят до Unitec Bio SA.

2)

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Unitec Bio.

3)

Европейската комисия и European Biodiesel Board (EBB) понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 112, 14.4.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/30


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Molinos Río de la Plata и др./Съвет

(Дела T-112/14 — T-116/14 и T-119/14) (1)

((Дъмпинг - Внос на биодизел с произход от Аржентина - Окончателно антидъмпингово мито - Жалба за отмяна - Професионално сдружение - Пряко засягане - Лично засягане - Допустимост - Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 - Нормална стойност - Производствени разходи))

(2016/C 402/32)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Molinos Río de la Plata SA (Буенос Айрес, Аржентина) (дело T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Баия Бланка, Аржентина) (дело T-113/14), Vicentin SAIC (Авеланеда, Аржентина) (дело T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Аржентина) (дело T-115/14), Bunge Argentina SA (Буенос Айрес) (T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Буенос Айрес) (дело T-119/14) (представители: J.-F. Bellis, R. Luff и G. Bathory, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert и B. Driessen, впоследствие H. Marcos Fraile, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, avocats)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: M. França и A. Stobiecka-Kuik) и European Biodiesel Board (EBB) (Брюксел, Белгия) (представители: O. Prost и M.-S. Dibling, avocats)

Предмет

Искания на основание член 263 ДФЕС, по дело T-119/14, за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия (OВ L 315, 2013 г., стp. 2), а по дела T-112/14—T-116/14 — за отмяна на посочения регламент в частта, в която се налага антидъмпингово мито на жалбоподателите по тези дела.

Диспозитив

1)

Съединява дела T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 и T-119/14 за целите на съдебното решение, с което се слага край на производството.

2)

Отменя членове 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия в частите, които се отнасят до Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA и Bunge Argentina SA.

3)

По дело T-119/14 — отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

4)

По дела T-112/14—T-116/14 — Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски. Той понася също и съдебните разноски, направени от Molinos Río de la Plata по дело T-112/14, от Oleaginosa Moreno Hermanos по дело T-113/14, от Vicentin по дело T-114/14, от Aceitera General Deheza по дело T-115/14 и от Bunge Argentina по дело T-116/14.

5)

По дело T-119/14 — Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) и Съветът понасят направените от тях съдебни разноски.

6)

Европейската комисия и European Biodiesel Board (EBB) понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 112, 14.4.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/31


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Cargill/Съвет

(Дело T-117/14) (1)

((Дъмпинг - Внос на биодизел с произход от Аржентина - Окончателно антидъмпингово мито - Жалба за отмяна - Пряко засягане - Лично засягане - Допустимост - Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 - Нормална стойност - Производствена цена))

(2016/C 402/33)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Cargill SACI (Буенос Айрес, Аржентина) (представители: J.-F. Bellis, R. Luff и G. Bathory, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert и B. Driessen, впоследствие H. Marcos Fraile, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, avocats)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: M. França и A. Stobiecka-Kuik) и European Biodiesel Board (EBB) (Брюксел, Белгия) (представители: O. Prost и M.-S. Dibling, avocats)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия (OВ L 315, 2013 г., стp. 2).

Диспозитив

1)

Отменя членове 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, доколкото засягат Cargill SACI.

2)

Съветът на Европейския съюз понася собствените си съдебни разноски, както и тези на Cargill.

3)

Европейската комисия и European Biodiesel Board (EBB) понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/31


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — LDC Argentina/Съвет

(Дело T-118/14) (1)

((Дъмпинг - Внос на биодизел с произход от Аржентина - Окончателно антидъмпингово мито - Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 - Нормална стойност - Производствена цена))

(2016/C 402/34)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: LDC Argentina SA (Буенос Айрес, Аржентина) (представители: J.-F. Bellis, R. Luff и G. Bathory, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert и B. Driessen, впоследствие H. Marcos Fraile, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, avocats)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: M. França и A. Stobiecka-Kuik) и European Biodiesel Board (EBB) (Брюксел, Белгия) (представители: O. Prost и M.-S. Dibling, avocats)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия (OВ L 315, 2013 г., стp. 2).

Диспозитив

1)

Отменя членове 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, доколкото засягат LDC Argentina SA.

2)

Съветът на Европейския съюз понася собствените си съдебни разноски, както и тези на LDC Argentina.

3)

Европейската комисия и European Biodiesel Board (EBB) понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/32


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — PT Ciliandra Perkasa/Съвет

(Дело T-120/14) (1)

((Дъмпинг - Внос на биодизел с произход от Индонезия - Окончателно антидъмпингово мито - Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 - Нормална стойност - Производствени разходи))

(2016/C 402/35)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: PT Ciliandra Perkasa (Джакарта, Индонезия) (представители: F. Graafsma и J. Cornelis, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert, впоследствие H. Marcos Fraile, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, адвокати)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland, M. França и A. Stobiecka-Kui) и European Biodiesel Board (EBB) (Брюксел, Белгия) (представители: O. Prost и M.-S. Dibling, адвокати)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия (ОВ L 315, 2013 г., стр. 2), доколкото с него на жалбоподателя е наложено антидъмпингово мито.

Диспозитив

1)

Отменя член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, в частта, която се отнася до PT Ciliandra Perkasa.

2)

Съветът на Европейския съюз понася освен направените от него съдебни разноски и тези на PT Ciliandra Perkasa.

3)

Европейската комисия и European Biodiesel Board (EBB) понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 112, 14.4.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/33


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — PT Wilmar Bioenergi Indonesia и PT Wilmar Nabati Indonesia/Съвет

(Дело T-139/14) (1)

((Дъмпинг - Внос на биодизел с произход от Индонезия - Окончателни антидъмпингови мита - Член 2, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 - Нормална стойност - Производствени разходи))

(2016/C 402/36)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Медан, Индонезия) и PT Wilmar Nabati Indonesia (Медан) (представител: P. Vander Schueren, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert, впоследствие H. Marcos Fraile, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, avocats)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland, M. França и A. Stobiecka-Kuik) и European Biodiesel Board (EBB) (Брюксел, Белгия) (представители: O. Prost и M.-S. Dibling, avocats)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия (OВ L 315, 2013 г., стp. 2) в частта, която се отнася до жалбоподателите.

Диспозитив

1)

Отменя членове 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, в частта, в която се отнасят до PT Wilmar Bioenergi Indonesia и PT Wilmar Nabati Indonesia.

2)

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски и тези, направени от PT Wilmar Bioenergi Indonesia и PT Wilmar Nabati Indonesia.

3)

Европейската комисия и European Biodiesel Board (EBB) понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/34


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Klyuyev/Съвет

(Дело T-340/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна - Замразяване на средства - Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси - Включване на името на жалбоподателя - Право на защита - Задължение за мотивиране - Правно основание - Право на ефективна съдебна защита - Неспазване на критериите за включване в списъка - Явна грешка в преценката - Право на собственост - Право на добро име))

(2016/C 402/37)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Андрий Клюев (Andriy Klyuyev) (Донецк, Украйна) (представители: B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, R. Gherson и T. Garner, solicitors)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: Á. de Elera-San Miguel Hurtado и J.-P. Hix)

Встъпила страна) в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: D. Gauci и T. Scharf)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна, от една страна, на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 66, 2014 г., стр. 26), и на Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 66, 2014 г., стр. 1), и от друга страна, на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 25) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент № 208/2014 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 1), доколкото името на жалбоподателя е включено или оставено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки, както и, при условията на евентуалност, искане да се установи, че по отношение на жалбоподателя са неприложими член 1, параграф 1 от Решение 2014/119, изменен с Решение (ОВППС) 2015/143 на Съвета от 29 януари 2015 г. (ОВ L 24, 2015 г., стр. 16), и член 3, параграф 1 от Регламент № 208/2014, изменен с Регламент (ЕС) 2015/138 на Съвета от 29 януари 2015 г. (ОВ L 24, 2015 г., стр. 1).

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна, и Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна, в първоначалната им редакция, за периода до влизането в сила на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент № 208/2014, доколкото името на г-н Андрий Клюев е включено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда Съвета на Европейския съюз да понесе направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на г-н Клюев във връзка с искането за отмяна, направено с жалбата.

4)

Осъжда г-н Клюев да понесе направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на Съвета във връзка с искането за отмяна, направено с изявлението за изменение на жалбата.

5)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 261, 11.8.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/35


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Yanukovych/Съвет

(Дело T-346/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна - Замразяване на средства - Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси - Включване на името на жалбоподателя - Право на защита - Задължение за мотивиране - Правно основание - Право на ефективна съдебна защита - Злоупотреба с власт - Неспазване на критериите за включване в списъка - Явна грешка в преценката - Право на собственост))

(2016/C 402/38)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Viktor Fedorovych Yanukovych (Виктор Фьодорович Янукович) (Киев, Украйна) (представители: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, и C. Kennedy, solicitor)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално E. Finnegan и J.-P. Hix, впоследствие J.-P. Hix и P. Mahnič Bruni)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Република Полша (представител: B. Majczyna) и Европейска комисия (представители: S. Bartelt и D. Gauci)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна, първо, на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 66, 2014 г., стр. 26), и на Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 66, 2014 г., стр. 1), второ, на Решение (ОВППС) 2015/143 на Съвета от 29 януари 2015 година за изменение на Решение 2014/119 (ОВ L 24, 2015 г., стр. 16) и на Регламент (ЕС) 2015/138 на Съвета от 29 януари 2015 година за изменение на Регламент № 208/2014 (ОВ L 24, 2015 г., стр. 1), и трето, на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 25) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент № 208/2014 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 1), доколкото името на жалбоподателя е включено или оставено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки.

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна, и Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна, в първоначалната им редакция, за периода до влизането в сила на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент № 208/2014, доколкото името на г-н Виктор Фьодорович Янукович е включено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда Съвета на Европейския съюз да понесе направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на г-н Янукович във връзка с искането за отмяна, направено с жалбата.

4)

Осъжда г-н Янукович да понесе направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на Съвета във връзка с искането за отмяна, направено с изявлението за изменение на жалбата.

5)

Република Полша и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/36


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Yanukovych/Съвет

(Дело T-348/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна - Замразяване на средства - Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси - Включване на името на жалбоподателя - Задължение за мотивиране - Правно основание - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Злоупотреба с власт - Неспазване на критериите за включване в списъка - Явна грешка в преценката - Право на собственост))

(2016/C 402/39)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Олександър Викторович Янукович (Oleksandr Viktorovych Yanukovych) (Донецк, Украйна) (представители: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, J. Hage, K. Howard, barristers, и C. Kennedy, solicitor)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално E. Finnegan и J.-P. Hix, впоследствие J.-P. Hix и P. Mahnič Bruni)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: D. Gauci и S. Bartelt)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна, първо, на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 66, 2014 г., стр. 26), и на Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 66, 2014 г., стр. 1), изменени съответно с Решение за изпълнение 2014/216/ОВППС на Съвета от 14 април 2014 година за изпълнение на Решение 2014/119 (ОВ L 111, 2014 г., стр. 91) и с Регламент за изпълнение (ЕС) № 381/2014 на Съвета от 14 април 2014 година за изпълнение на Регламент № 208/2014 (ОВ L 111, 2014 г., стр. 33), второ, на Решение (ОВППС) 2015/143 на Съвета от 29 януари 2015 година за изменение на Решение 2014/119 (ОВ L 24, 2015 г., стр. 16) и на Регламент (ЕС) 2015/138 на Съвета от 29 януари 2015 година за изменение на Регламент № 208/2014 (ОВ L 24, 2015 г., стр. 1), и трето, на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 25) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент № 208/2014 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 1), доколкото името на жалбоподателя е включено или оставено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки.

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна, изменено с Решение за изпълнение 2014/216/ОВППС на Съвета от 14 април 2014 година за изпълнение на Решение 2014/119, и Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 381/2014 на Съвета от 14 април 2014 година за изпълнение на Регламент № 208/2014, за периода до влизането в сила на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент № 208/2014, доколкото името на г-н Олександър Викторович Янукович е включено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда Съвета на Европейския съюз да понесе направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на г-н Янукович във връзка с искането за отмяна, направено с жалбата.

4)

Осъжда г-н Янукович да понесе направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на Съвета във връзка с искането за отмяна, направено с изявлението за изменение на жалбата.

5)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/37


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — FIH Holding и FIH Erhvervsbank/Комисия

(Дело T-386/14) (1)

((Държавни помощи - Банков сектор - Помощ, предоставена на датската банка FIH чрез прехвърляне на обезценените ѝ активи на ново дъщерно дружество и последващото им обратно изкупуване от датския орган, отговарящ за осигуряването на финансовата стабилност - Държавни помощи в полза на банки в период на криза - Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар - Понятие за помощ - Критерий за частния инвеститор - Критерий за частния кредитор - Изчисляване на размера на помощта - Задължение за мотивиране))

(2016/C 402/40)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: FIH Holding A/S (Копенхаген, Дания) и FIH Erhvervsbank A/S (Копенхаген) (представител: O. Koktvedgaard, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: L. Flynn и P.-J. Loewenthal)

Предмет

Искане по член 263 ДФЕС за отмяна на Решение 2014/884/ЕС на Комисията от 11 март 2014 година относно държавна помощ SA.34445 (12/C), приведена в действие от Дания за прехвърлянето на активи за недвижима собственост от FIH на FSC (ОВ L 357, 2014 г., стр. 89)

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2014/884/ЕС на Комисията от 11 март 2014 година относно държавна помощ SA.34445 (12/C), приведена в действие от Дания за прехвърлянето на активи за недвижима собственост от FIH на FSC.

2)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/37


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/EIT

(Дело T-481/14) (1)

((Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Доставка на услуги за развитие на платформа за управление на информацията и знанията - Услуги за разработване на софтуер и за поддръжка на наличието и ефикасността на информационните услуги - Отказ за класиране на първо място на офертата на оферент - Критерии за подбор - Критерии за възлагане - Задължение за мотивиране - Явни грешки в преценката - Достъп до документи - Извъндоговорна отговорност))

(2016/C 402/41)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: European Dynamics Luxembourg SA (Етелбрук, Люксембург) и Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция) (представители: първоначално E. Siouti и M. Sfyri, впоследствие M. Sfyri и A. Lymperopoulou, avocats)

Ответник: Европейски институт за иновации и технологии (представители: първоначално M. Kern, B. Győri-Hartwig и P. Juanes Burgos, впоследствие B. Győri-Hartwig и P. Juanes Burgos, подпомагани от P. Wytinck и B. Hoorelbeke, avocats)

Предмет

От една страна, жалба на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решението на EIT от 14 април 2014 г., с което офертата на жалбоподателите, подадена в рамките на откритата тръжна процедура във връзка с информационни и свързаните с тях услуги, е класирана на второ място, както и на писмото на EIT от 25 април 2014 г., с което последният отказва да съобщи имената на членовете на комисията за оценка и, от друга страна, иск на основание член 268 ДФЕС за заплащане на обезщетение за вредите, които жалбоподателите твърдят, че са претърпели.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда European Dynamics Luxembourg SA и Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/38


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Комисия

(Дело T-698/14) (1)

((Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Външни услуги по разработване, проучване и поддръжка на информационни системи (ESP DESIS III) - Класиране на оферент в процедурата съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите - Задължение за мотивиране - Оферти с необичайно ниска стойност - Принцип на свободна конкуренция - Извъндоговорна отговорност))

(2016/C 402/42)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподатели: Dynamics Luxembourg SA (Етелбрюк, Люксембург) и Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция) (представители първоначално V. Christianos, I. Ampazis и M. Sfyri, впоследствие M. Sfyri, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: S. Delaude и S. Lejeune подпомагани първоначално от E. Petritsi, E. Roussou и K. Adamantopoulos, впоследствие от E. Roussou и K. Adamantopoulos, avocats)

Предмет

От една страна искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решенията на Комисията да класира на четвърто и на трето място съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите представените от жалбоподателите оферти за лотове № 1 и 3 на процедурата за възлагане на обществена поръчка DIGIT/R2/PO/2013/029 — ESP DESIS III за „Външни услуги по разработване, проучване и поддръжка на информационни системи“ (ОВ 2013/S 19-0380314) и да отхвърли тяхната оферта за лот № 2 на посочената процедура за възлагане на обществени поръчки, и от друга страна, искане на основание 268 ДФЕС за обезщетение на вредите, които жалбоподателите твърдят, че са претърпели.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда European Dynamics Luxembourg SA и Evropaïki Dynamiki —Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 448, 15.12.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/39


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Herbert Smith Freehills/Съвет

(Дело T-710/14) (1)

((Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Документи относно предварителните дискусии във връзка с приемането на Директивата за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия - Отказ за предоставяне на достъп - Изключение, отнасящо се до защитата на правните становища - Право на защита - По-висш обществен интерес))

(2016/C 402/43)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Herbert Smith Freehills LLP (Лондон, Обединено кралство) (представител: P. Wytinck, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: E. Rebasti, M. Veiga и J. Herrmann)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: P. Van Nuffel, J. Baquero Cruz и F. Clotuche-Duvieusart)

Предмет

Жалба на основание на член 263 ДФЕС за отмяна на Решение 18/c/01/14 на Съвета от 23 юли 2014 г., съдържащо отказ за достъп до документи, свързани с приемането на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (OВ L 127, 2014 г., стр. 1).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Herbert Smith Freehills LLP следва да заплати собствените си съдебни разноски, както и тези на Съвета на Европейския съюз.

3)

Европейската комисия следва да заплати направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 409, 17.11.2014 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/39


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Philip Morris/Комисия

(Дело T-800/14) (1)

((Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Документи, изготвени по време на подготвителните работи за приемането на Директивата за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия - Отказ за предоставяне на достъп - Изключение, отнасящо се до защитата на правните становища - Изключение, отнасящо се до защитата на процеса на вземане на решения - Право на защита - По-висш обществен интерес))

(2016/C 402/44)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Philip Morris Ltd (Ричмънд, Обединено кралство) (представители: K. Nordlander и M. Abenhaïm, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Baquero Cruz и F. Clotuche-Duvieusart)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение Ares(2014) 3388066 на Комисията от 29 септември 2014 г., в частта, с която се отказва на жалбоподателя пълен достъп до исканите документи, с изключение на съдържащите се в тях променени лични данни.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Philip Morris Ltd заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 56, 16.2.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/40


Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — PAN Europe/Комисия

(Дело T-51/15) (1)

((Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Регламент (ЕО) № 1367/2006 - Документи, свързани с нарушителите на функциите на ендокринната система - Частичен отказ на достъп - Изключение, свързано със защитата на процеса на вземане на решение - Член 4, параграф 3 от Регламент № 1049/2001))

(2016/C 402/45)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Брюксел, Белгия) (представител: B. Kloostra, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Buchet, П. Михайлова и J. Tomkin)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Кралство Швеция (представители: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson и L. Swedenborg)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решението на Комисията от 24 ноември 2014 г., референтен номер Ares (2014) 3900631, в частта, в която се отказва достъп до документите, свързани с нарушителите на функциите на ендокринната система

Диспозитив

1)

Отменя решението на Европейската комисия от 24 ноември 2014 г. с референтен номер Ares (2014) 3900631 в частта, в която се отказва достъп до документите, обозначени с номера 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42 и 43, на основание член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Комисията понася, освен направените от нея съдебни разноски, разноските на Pesticide Action Network Europe (PAN Europe).

4)

Кралство Швеция понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 118, 13.4.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/41


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — AEDEC/Комисия

(Дело T-91/15) (1)

((Научни изследвания и технологично развитие - Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ - Покани за представяне на предложения по работните програми за 2014 и 2015 година - Решение на Комисията, с което тя обявява представеното от жалбоподателя предложение за недопустимо - Задължение за мотивиране - Право на защита - Пропорционалност - Прозрачност - Явна грешка в преценката))

(2016/C 402/46)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател:: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Мадрид, Испания) (представител: R. López López, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: N. Ruiz García и M. Siekierzyńska)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решението от 4 септември 2014 г., с което Комисията отхвърля заявлението за финансиране, подадено от жалбоподателя от името на консорциума Latin Plan.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 127, 20.4.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/41


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Arrom Conseil/EUIPO — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Дело T-359/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Roméo has a Gun by Romano Ricci“ - По-рани словни марки на Европейския съюз „NINA RICCI“ и „RICCI“ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки - Увреждане на репутацията - Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009))

(2016/C 402/47)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Arrom Conseil (Париж, Франция) (представители: C. Herissay Ducamp и J. Blanchard, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: H. Kunz)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Nina Ricci SARL (Париж, Франция) (представител: E. Armijo Chávarri, адвокат)

Предмет

Жалба против решение на първи апелативен състав на EUIPO от 13 април 2015 г. (преписка R 1021/2014-1) в производство по възражение между Nina Ricci и Arrom Conseil.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Arrom Conseil да понесе собствените си съдебни разноски, тези на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), както и съдебните разноски на Nina Ricci SARL.


(1)  ОВ C 294, 7.9.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/42


Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — Alsharghawi/Съвет

(Дело T-485/15) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки с оглед на положението в Либия - Замразяване на средства - Списък на лицата, за които се прилагат ограничения за влизане и за транзитно преминаване през територията на Европейския съюз - Бивш началник на кабинета на Муамар Кадафи - Избор на правното основание - Задължение за мотивиране - Право на защита - Презумпция за невиновност - Пропорционалност - Свобода на придвижване - Право на собственост - Задължение за обосноваване на мярката))

(2016/C 402/48)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Йоханесбург, Южна Африка) (представител: É. Moutet, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: A. Vitro и V. Piessevaux)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна, първо, на Решение 2015/1333/ОВППС на Съвета от 31 юли 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на решение 2011/137/ОВППС (ОВ L 206, 2015 г., стр. 34), и второ, на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1323 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (ОВ L 206, 2015 г., стр. 4).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Bashir Saleh Bashir Alsharghawi понася освен направените от него съдебни разноски и тези на Съвета на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 337, 12.10.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/42


Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Дело T-565/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Европейския съюз „MERLIN’S KINDERWELT“ - По-ранна национална словна марка „KINDER“ - Относително основание за отказ - Липса на сходство между знаците - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2016/C 402/49)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Excalibur City s.r.o. (Зноймо, Чешка република) (представител: E. Engin-Deniz, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: M. Simandlova и A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Ferrero SpA (Алба, Италия) (представители: L. Ghedina и F. Jacobacci, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 9 юли 2015 г. (преписка R 1538/2014-1) относно производство по възражение между Ferrero и Excalibur City.

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 9 юли 2015 г. (преписка R 1538/2014-1).

2)

EUIPO понася, освен направените от нея съдебни разноски, и тези, направени от Excalibur City s.r.o.

3)

Ferrero SpA понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 398, 30.11.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/43


Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Дело T-566/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „MERLIN’S KINDERWELT“ - По-ранна национална словна марка „KINDER“ - Относително основание за отказ - Липса на сходство между знаците - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2016/C 402/50)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Excalibur City s.r.o. (Зноймо, Чешка република) (представител: E. Engin-Deniz, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: M. Simandlova и A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Ferrero SpA (Алба, Италия) (представители: L. Ghedina и F. Jacobacci, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 16 юли 2015 г. (преписка R 1617/2014-1) относно производство по възражение между Ferrero и Excalibur City.

Диспозитив

1)

Изменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 16 юли 2015 г. (преписка R 1617/2014-1) в смисъл, че подадената от Excalibur City s.r.o. пред този апелативен състав жалба е основателна и следователно възражението трябва да бъде отхвърлено.

2)

EUIPO понася, освен направените от нея съдебни разноски, и тези, направени от Excalibur City.

3)

Ferrero SpA понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 398, 30.11.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/44


Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — JT International/EUIPO — Habanos (PUSH)

(Дело T-633/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Европейския съюз „PUSH“ - По-ранни фигуративни и словни национални марки и марки на Бенелюкс „PUNCH“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Идентичност на стоките - Сходство на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2016/C 402/51)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: JT International SA (Женева, Швейцария) (представители: S. Malynicz, QC, K. E. Gilbert и J. Gilbert, solicitors)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: S. Bonne)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Corporación Habanos, SA (Хавана, Куба) (представител: M. Escudero Pérez, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 10 август 2015 г. (преписка R 3046/2014-5), постановено в производство по възражение със страни Corporación Habanos и JT International.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда JT International SA да заплати направените от него съдебни разноски, както и тези, направени от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и от Corporación Habanos, SA.


(1)  ОВ C 27, 25.1.2016 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/44


Определение на Общия съд от 13 септември 2016 г. — EDF Luminus/Парламент

(Дело T-384/15) (1)

((Арбитражна клауза - Договор за доставка на електроенергия CNT(2009) № 137 - Заплащане от Парламента на местната такса, която ищецът плаща на регион Брюксел-столица и чийто размер е определен въз основа на предоставената на Парламента мощност - Липса на договорно задължение - Липса на задължение, предвидено в разпоредбите на приложимото национално право))

(2016/C 402/52)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: EDF Luminus (Брюксел, Белгия) (представители: D. Verhoeven и O. Vanden Berghe, адвокати)

Ответник: Европейски парламент (представители: L. Darie и P. Biström)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: F. Clotuche-Duvieusart и I. Martínez del Peral)

Предмет

Иск на основание член 272 ДФЕС за осъждане на Парламента да заплати на ищеца сумата от 439 672,95 EUR, заедно с лихви, съответстваща на размера на местната такса, която той е платил на регион Брюксел-столица и чийто размер е определен въз основа на предоставената на Парламента мощност

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Отхвърля установителния иск на Европейския парламент.

3)

Осъжда EDF Luminus да понесе наред с направените от него съдебни разноски и тези на Парламента.

4)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 337, 12.10.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/45


Определение на Общия съд от 30 август 2016 г. — Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS)

(Дело T-511/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Оттегляне на заявката за регистрация - Липса на основание за произнасяне))

(2016/C 402/53)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Fontem Holdings 4 BV (Амстердам, Нидерландия) (представители: първоначално A. Poulter, впоследствие A. Dykes и D. Stone, solicitors)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: H. O’Neill)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 29 юни 2015 г. (преписка R 2697/2014-4) относно заявка за регистрация.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по жалбата.

2)

Fontem Holdings 4 BV понася направените от него съдебни разноски и тези, направени от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).


(1)  ОВ C 363, 3.11.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/46


Определение на Общия съд от 13 септември 2016 г. — Terna/Комисия

(Дело T-544/15) (1)

((Жалба за отмяна - Проекти от общ интерес за Съюза - Финансова помощ на Съюза по два проекта в областта на трансевропейските енергийни мрежи - Намаляване вследствие на одит на първоначално отпуснатата финансова помощ - Подготвителен акт - Необжалваем акт - Недопустимост))

(2016/C 402/54)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Рим, Италия) (представители: A. Police, L. Di Via, F. Covone и D. Carria, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: O. Beynet, L. Di Paolo и A. Tokár)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решението — което се твърди, че се съдържа в писмото на Комисията от 6 юли 2015 г. — за намаляване на финансовата помощ, първоначално отпусната по два проекта (проекти 2009-E255/09-ENER/09/TEN-E-S12.564583 и 2007-E 221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403) в областта на трансевропейските енергийни мрежи

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Terna — Rete elettrica nazionale SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 363, 3.11.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/46


Определение на Общия съд от 14 септември 2016 г. — POA/Комисия

(Дело T-584/15) (1)

((Жалба за отмяна - Заявление за регистрация на защитено наименование за произход („Halloumi“ или „Hellim“) - Решение за публикуване в Официален вестник, серия C, на заявление за регистрация на защитено наименование за произход съгласно член 50, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 - Подготвителен акт - Акт, неподлежащ на обжалване - Недопустимост))

(2016/C 402/55)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Лация Кипър) (представител: N. Korogiannakis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Lewis и J. Guillem Carrau)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решение на Комисията да публикува в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ C 246, 2015 г., стр. 9) на заявление за регистрация CY/PDO/0005/01243, подадено от Република Кипър, с което Комисията приема, че това заявление отговаря на условията по Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 2012 г., стр. 1), посочени в член 50, параграф 1 от същия регламент.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия, включително разноските по обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 406, 7.12.2015 г.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/47


Иск, предявен на 12 юли 2016 г. — Gaki/Европол

(Дело T-366/16)

(2016/C 402/56)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Anastasia-Soultana Gaki (Дюселдорф, Германия) (представител: G. Keisers, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да потвърди правото на ищеца на мотивирано становище относно това, кои са обстоятелствата на предполагаемото деяние, което се твърди ищецът да е извършил съгласно съдържанието на европейската заповед за арест, която Гърция издава, и относно незаконосъобразното му издирване от 2011 г. на територията на Европейския съюз с подкрепата на Европол,

да разпореди на Съвместния надзорен орган на Европол (наричан по-нататък: „СНО“) да блокира незаконосъобразното и невярно съхранение на данни за него,

да разпореди на СНО при упражняване на правото си на достъп и справка в данните, въведени в ШИС II, да провери дали съгласно съдържанието на европейската заповед за арест (наричана по-нататък: „ЕЗА“) е разрешена намеса в свободата на ищеца,

да изиска Европол да отправи запитване до гръцката апелативна прокуратура в Атина, кой апелативен прокурор е разпоредил удължаване на действието на ЕЗА и поради това произволно задържане срещу жалбоподателя от 23 май 2016 г., и коя от двете национални заповеди за арест (към ЕЗА има копие на двете) поражда правно действие. Тя следва да отговори също така как е възможно в съдържанието на ЕЗА да е посочен адрес на ищеца в Германия, а двете национални заповеди за арест (към ЕЗА има копие на двете) срещу ищеца да са издадени, тъй като се твърди, че гръцките съдебни органи нямат адрес на ищеца,

СНО да отговори мотивирано какви действия са предприети от Европол, след като са научили, че срещу гръцкия апелативен прокурор, издал ЕЗА срещу ищеца, е повдигнато обвинение в главната прокуратура в Дюселдорф,

да му се предостави обезщетение в размер на 3 милиона евро.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага две основания.

1.

Първо основание: нарушение на член 41 от Решение 2007/533/ПВР (1) във връзка с член 30, параграф 7 и членове 31 и 52 от Решение (2009/371/ПВР) (2),

2.

Второ основание: нарушение на член 296, втора алинея ДФЕС и член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз във връзка с членове 1, 9 и 23 от Акт № 29/2009 на СНО.


(1)  Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 година относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 2007 г., стр. 63).

(2)  Решение на Съвета от 6 април 2009 година за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (ОВ L 121, 2009 г., стр. 37).


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/48


Жалба, подадена на 25 август 2016 г. — Adama Agriculture и Adama France/Комисия

(Дело T-476/16)

(2016/C 402/57)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Adama Agriculture BV (Амстердам, Нидерландия) и Adama France (Севър, Франция) (представители: C. Mereu и M. Grunchard, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да приеме жалбата за допустима и основателна,

да отмени обжалваното решение (1), (i) да постанови, че активното вещество изопротурон трябва да бъде одобрено или, при условията на евентуалност, (ii) да върне преписката на ответника за нова преценка във връзка с подновяването на одобрението на изопротурона, и да спре всички срокове, предвидени в Регламент № 1107/2009 и регламентите за изпълнението му, така че да позволи прилагането на разумен график за приемането на ново решение относно одобрението на изопротурона, както и

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски във връзка с настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите твърдят, че обжалваното решение е прието в нарушение на гарантираните от Съюза права и принципи. Поддържат, че обжалваното решение е незаконосъобразно, тъй като нарушава Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „ДФЕС“) и вторичното право на Съюза, и са налице следните основания за отмяната му:

1.

Първото основание е наличие на явни грешки в преценката: според съображения 8, 9 и 10 от обжалваното решение изопротурона е забранен поради (i) риска от експозиция на подпочвените води на метаболити, (ii) риска за птици, бозайници и водни организми и (iii) предложението за класифициране на изопротурона като токсичен за репродукцията от категория 2. При установяването на всички тези обстоятелства в основата на приемането на обжалваното решение обаче били допуснати процесуалноправни и матералноправни нарушения и не била взета предвид представената от жалбоподателите информация.

2.

Второто основание е нарушение на процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1272/2008 (2), и надвишаване на правомощията: като предложил класифицирането на изопротурона като токсичен за репродукцията и като обосновал с това предложение отказа си да поднови одобрението на изопротурона, ответникът нарушил както Регламент № 1272/2008, така и Регламент (ЕО) № 1107/2009 (3) относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и с това надвишил правомощията си.

3.

Третото основание е нарушение на правото на защита и на принципа на добра администрация: с поведението си докладващата държава членка, Европейският орган за безопасност на храните и Комисията поотделно и колективно нарушили правото на изслушване и правото на защита на жалбоподателите, като ги лишили от справедлив процес. По-специално, независимо, че многократно и по собствена инициатива се опитали да се установят контакт с докладващата държава членка и с Европейският орган за безопасност на храните, жалбоподателите не получили своевременен отговор. Освен това представените от тях становища не били взети предвид.

4.

Четвъртото основание е нарушение на принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация: Комисията възприела спрямо изопротурона стриктен подход (основан на явни грешки преценката и на процесуални нарушения), но не подходила по същия начин в сходни случаи или в предходните си решения относно вещества, за които съществуват същите тревоги, което представлява нарушение на принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация.

5.

Петото основание е нарушение на принципа на пропорционалност. Като не избрала не толкова строги мерки, които биха позволили да се постигнат същите цели (например условно одобрение, което да подлежи на преценка на равнище държави членки, или одобрение под условие за предоставяне на потвърждаваща информация на равнището на Съюза в съответствие с член 6 от Регламент № 1107/2009), а вместо това забранила изопротурона, Комисията нарушила принципа на пропорционалност.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/872 на Комисията от 1 юни 2016 година относно неподновяването на одобрението на активното вещество изопротурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 145, 2016 г., стр. 7).

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 2009 г., стр. 1).


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/49


Иск, предявен на 26 август 2016 г. — Epsilon International/Комисия

(Дело T-477/16)

(2016/C 402/58)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Epsilon International SA (Маруси, Гърция) (представители: D. Bogaert и A. Guillerme, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

1)

На основание член 272 ДФЕС:

да приеме, че сумите, изплатени от Европейската комисия на Epsilon по силата на споразуменията за безвъзмездно предоставяне на средства BRISEIDE, i-SCOPE и SMART-ISLANDS, са допустими разходи и Epsilon не е допуснало системни пропуски при изпълнението на тези споразумения,

да приеме искането на Комисията за възстановяване на средствата, изплатени по споразумението BRISEIDE, за напълно неоснователно, а средствата — за неподлежащи на възстановяване на Комисията,

да приеме за неоснователни решенията Европейската комисия да спре плащанията по споразуменията за безвъзмездно отпускане на средства i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity и c-SPACE,

да осъди Комисията да възстанови на Epsilon разноските за допълнителните финансови одити, които то е поръчало, за да обори неправилните изводи на определените от Комисията одитори, и да заплати обезщетение за претърпените от Epsilon неимуществени вреди, чиито размер то определя неокончателно и по справедливост на 10 000 EUR.

2)

На основание член 263 ДФЕС да отмени решението на Европейската комисия от 17 юни 2016 г. (ref. Ares (2016)2835215) да регистрира Epsilon в системата за ранно откриване и отстраняване (EDES).

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си, предявен на основание член 272 ДФЕС, Epsilon излага, че изводите на одиторите, които Европейската комисия е подкрепила, относно декларираното на разходите за персонал за изпълнението на проектите BRISEIDE, SMART-ISLANDS и i-SCOPE са неправилни. По-специално твърди, че не е допусната каквато и да било нередност, що се отнася до системата за отчитане на времето, изчисляването на продуктивните часове, часовата ставка, нито поради липсата на фактури за извършената от собствениците работа и на регистрация в данъчната служба на договорите с вътрешните консултанти. При всяко положение не можело да се считат за системни незначителните пропуски при изпълнението на договорите.

Освен това Epsilon оспорва решението на Комисията да спре плащанията за изпълнението на финансираните от Съюза проекти i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity и c-SPACE и счита, че няма правно основание за приемането на тези решения.

Накрая Epsilon претендира обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които било претърпяло вследствие на решенията на Комисията.

В подкрепа на иска си, предявен на основание член 263 ДФЕС, Epsilon моли Общия съд да отмени решението на Комисията да го регистрира в системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) поради предполагаемия системен характер на пропуските при изпълнението на посочените по-горе проекти. Жалбоподателят счита, че тези решения нарушават принципа на пропорционалност и правото на защита.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/50


Жалба, подадена на 30 август 2016 г. — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you)

(Дело T-480/16)

(2016/C 402/59)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Lidl Stiftung & Co. KG (Некарсулм, Германия) (представители: A. Berger, M. Wolter, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Amedei Srl (Pontedera, Италия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „For you“ — заявка за регистрация № 12 267 571

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 28.4.2016 г. по преписка R 851/2015-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да отхвърли възражение № B 2 342 452 срещу заявката за регистрация на марка на Европейския съюз № 12 267 571,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

да осъди встъпилата страна да заплати разноските, направени в производството пред EUIPO.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/51


Жалба, подадена на 30 август 2016 г. — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

(Дело T-620/16)

(2016/C 402/60)

Език на жалбата: френски

Страни

Жалбоподател: The Logistical Approach BV (Уден, Нидерландия) (представител: R. Milchior, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Idea Groupe (Монтоар дьо Бретан, Франция)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „Idealogistic“— заявка за регистрация № 12 318 234

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 20 юни 2016 г. по преписка R 1435/2015-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

при условията на евентуалност, да измени обжалваното решение доколкото с него неправилно е потвърдено решението на отдела по споровете да откаже регистрация на марката 012318234 за услугите „съвети в областта на логистиката като избор на маршрути, създаване на складове и избор на превозни средства“,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 76 от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/51


Жалба, подадена на 2 септември 2016 г. — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

(Дело T-625/16)

(2016/C 402/61)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Полша) (представител: T. Dobrzyński, radca prawny)

Ответник: Европейска агенция по химикалите

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да установи невалидността на Решение № SME (2016) 2851 на ECHA от 23 юни 2016 г., с което се установява, че той не отговаря на условията за ползване на по-ниската такса, предвидена за средните предприятия, и му се налага административна такса,

да установи невалидността на фактура № 10058238, издадена от ECHA на 23 юни 2016 г. за разликата между внесената от жалбоподателя такса и таксата за големи предприятия, определена във връзка с решение № SME (2016) 2851 на ECHA,

да установи невалидността на фактура № 10058239 на ECHA от 23 юни 2016 г., установяваща размера на административната такса, определена във връзка с решение № SME (2016) 2851 на ECHA,

да установи невалидността на решение № 14/2015 на управителния съвет на ECHA от 4 юни 2015 г. (MB/43/2014) ME (2016) 2851,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първото основание е изведено от нарушение на принципа на предоставена компетентност

Размерът на административната такса, предвиден в Решение MB/43/2014 на управителния съвет на ECHA, което е основание за постановяване на обжалваното решение и за издаване на обжалваните фактури, е несъразмерно висок спрямо функциите, които следва да изпълнява административната такса и по този начин я уподобява на наказание. С това се нарушава принципът на предоставена компетентност, установен в член 5 ДЕС, разгледан във връзка с текста на съображение 11 от Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на принципа на правна сигурност и на правото на добра администрация

Жалбоподателят основава декларацията си относно размера на предприятието на информация, включително от ECHA и отделни страни. Размерът на предприятието е следвало да се определи в съответствие със Закона от 2 юли 2004 г. относно свободата на стопанската инициатива. Посоченият закон не определя предприятието от гледна точка на дяловата му структура. ECHA предоставила недостатъчна информация относно правилата за регистрация, а впоследствие е наложила таксите без възможност за отстраняване на грешката.

3.

Третото основание е изведено от нарушение на принципа на пропорционалност

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията административните такси трябва да са съответно адаптирани към действителните разходи за контрол от страна на ECHA. Трябва да се приеме за недопустима практиката на ECHA, свързана с възлагането на предприятията, които са подали неточни декларации относно размера, на разходите за контрол на всички предприятия

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушение на принципа на равенство

С налагането на административни такси и определянето им по размер в зависимост от размера на предприятието ECHA е нарушила принципа на равенство. Нарушение на принципа на равенство е налагането на една и съща административна такса на предприятия, квалифицирани като големи единствено поради капиталовото участие на публични институции, и на предприятия, които следва да бъдат квалифицирани като големи единствено с оглед на годишния оборот или броя на заетите лица.

5.

Петото основание е изведено от невалидността на фактурите, издадени на основание на обжалваното решение

Невалидността на фактурите като основание за изискване на плащане от страна на ECHA следва да бъде последица от невалидността на Решение № SME (2016) 2851 на ECHA. Наложените такси не се дължат и поради това, че в момента на постановяване на Решение № SME (2016) 2851 от ECHA и на издаването на фактурите жалбоподателят не е бил задължен да се регистрира в системата REACH.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/53


Жалба, подадена на 1 септември 2016 г. — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Емблема с две паралелни ивици върху обувка)

(Дело T-629/16)

(2016/C 402/62)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Белгия) (представител: J. Løje, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: adidas (Herzogenaurach, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: позиционна марка (Емблема с две паралелни ивици върху обувка) — марка на ЕС № 8 398 141

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 8 юни 2016 г. по преписка R 597/2016-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение;

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009;

Изопачаване на факти.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/53


Жалба, подадена на 5 септември 2016 г. — Dehtochema Bitumat/Европейска агенция по химикали

(Дело T-630/16)

(2016/C 402/63)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Dehtochema Bitumat, s.r.o. (Бела под Бездезем, Чешка република) (представител: P. Holý, lawyer)

Ответник: Европейска агенция по химикали (ECHA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени и обяви за недействително решението на Европейската агенция по химикали от 7 юли 2016 г., според което жалбоподателят трябва да продължава да се счита за голямо предприятие и следователно няма право на намаляване на таксите, каквото се полага на средно предприятие, и да спре изпълнението на това решение.

Основания и основни доводи

Според жалбоподателя с горепосоченото решение и действията си ответникът е извършил злоупотреба с власт и е нарушил принципите на законност и правна сигурност.

Жалбоподателят твърди, че при проверката дали жалбоподателят е малко или средно предприятие (МСП) ответникът е допуснал грешка при преценката на независимостта на предприятието на жалбоподателя и неправилно е взел предвид при изчисляване на персонала и на годишния оборот на предприятието на жалбоподателя персонала и оборота на предприятия, които според ответника били, а според жалбоподателя не са свързани с или партньори на неговото предприятие по смисъла на Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО.

Жалбоподателят поддържа, че в отговор на искането на ответника от 2 юни 2016 г. е декларирал неточен размер на предприятието, като се е доверил на преценката на ответника и на обещанието за намаляване на таксата.

Жалбоподателят отбелязва, че регистрацията му е била спряна и че изрично е уведомил ответника, че от 2011 г. не е произвеждал съответните продукти (вещества, подлежащи на регистрация).

Жалбоподателят твърди, че от член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията следва, че правото на намаляване на таксата възниква, когато може да бъде доказано, и следователно е уместно, противно на поддържаното от ответника, на жалбоподателя да бъде разрешено да докаже, че има такова право.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/54


Жалба, подадена на 9 септември 2016 г. — ClientEarth/Комисия

(Дело T-644/16)

(2016/C 402/64)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ClientEarth (Лондон, Обединено кралство) (представители: O. Brouwer, lawyer, и N. Frey, Solicitor)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на ответника да откаже поискания достъп до документи съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (1) — решение, за което жалбоподателят е уведомен на 1 юли 2016 г. с писмо с номер C(2016) 4286 окончателен,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски на жалбоподателя съгласно член 87 от Процедурния правилник на Общия съд и разноските на евентуалните встъпили страни.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага пет основания в подкрепа на жалбата.

1.

Първо основание — грешки при прилагане на правото, явна грешка в преценката в резултат на неправилно прилагане на изключението относно международните отношения (член 4, параграф 1, буква а), трето тире от Регламент № 1049/2001) и липса на мотиви:

Комисията не е доказала, че е приложимо изключението относно международните отношения. Тя по-специално не е показала как оповестяването на чисто юридически документи, съдържащи размишления относно правото на ЕС, може само по себе си да доведе до разкриване на стратегически цели, преследвани от ЕС по време на преговори, или да отслаби позицията на Комисията при водене на преговори. Комисията трябва да се ръководи от принципа на върховенството на закона и не може да води преговори по международни споразумения, които нарушават правото на ЕС. Жалбоподателят твърди също, че член 4, параграф 1, буква а) от Регламент № 1049/2001 (както и други изключения) не може да бъде изтъкван вечно, тоест докато Комисията води преговори другаде по други международни споразумения. Освен това Комисията не е изложила мотиви за това как оповестяването на поисканите документи може конкретно и реално да засегне защитата на обществения интерес по отношение на международните отношения.

2.

Второ основание — грешки при прилагане на правото, явна грешка в преценката в резултат на неправилно прилагане на изключението относно защитата на правните становища (член 4, параграф 2, второ тире от Регламент № 1049/2001) и липса на мотиви:

Комисията не е доказала, че е налице разумно предвидим, а не чисто хипотетичен риск оповестяването на поисканите документи да засегне интереса ѝ от получаване на безпристрастно, обективно и изчерпателно правно становище.

3.

Трето основание — грешки при прилагане на правото, явна грешка в преценката в резултат на неправилно прилагане на изключението относно защитата на процеса на вземане на решения (член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1049/2001) и липса на мотиви:

Комисията не е обяснила как достъпът до поисканите документи може конкретно и реално да засегне процеса на вземане на решения.

4.

Четвърто основание — грешка при прилагане на правото, явна грешка в преценката в резултат на неправилно прилагане на критерия за по-висшия обществен интерес и липса на мотиви:

Налице е по-висш обществен интерес, тъй като оповестяването ще позволи дискусия по въпроса за достъпа до правосъдие, особено за достъпа до (и ролята на) националните съдилища, както и за необходимостта да се запазят единството и автономията на правото на ЕС. Тези теми представляват пряк интерес за гражданите на ЕС и неправителствените организации като жалбоподателя.

5.

Пето основание — нарушение на член 4, параграф 6 от Регламент № 1049/2001 (относно частичния достъп) и молба за действия по събиране на доказателства:

Жалбоподателят твърди, че Комисията не е разгледала, или във всеки случай не в необходимата степен, възможността за предоставяне на частичен достъп и не е предоставила такъв достъп до поисканите документи.


(1)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/55


Жалба, подадена на 7 септември 2016 г. — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/ЕСП

(Дело T-645/16)

(2016/C 402/65)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Брегенц, Австрия) (представител: G. Eisenberger, Rechtsanwalt)

Ответник: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (ЕСП)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да се отмени решението на Единния съвет за преструктуриране от 15 април 2016 г. поне, доколкото се отнася жалбоподателя,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първо основание: флагрантно нарушение на съществени процесуални изисквания поради липса на (пълно) известяване на оспорваното решение,

2.

Второ основание: флагрантно нарушение на съществени процесуални изисквания поради липса на мотиви към оспорваното решение.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/56


Жалба, подадена на 13 септември 2016 г. — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Захариева (BOBO cornet)

(Дело T-648/16)

(2016/C 402/66)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Турция) (представител: Т. Ценова, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Елка Захариева (Пловдив, България)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „BOBO cornet“– Заявка за регистрация № 12 299 343

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 20 юли 2016 г. по преписка R 906/2015-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение;

да осъди EUIPO и другата страна в производството пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009/Регламент;

Нарушение на член 75 и член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/57


Жалба, подадена на 12 септември 2016 г. — Bernaldo de Quirós/Комисия

(Дело T-649/16)

(2016/C 402/67)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Belén Bernaldo de Quirós (Брюксел, Белгия) (представители: T. Bontinck и A. Guillerme, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателката иска от Общия съд:

да отмени решението на генералната директорка на ГД „Образование и култура“ на Европейска комисия, действаща като орган по назначаването, от 30 ноември 2015 г. за преместване на г-жа Bernaldo de Quirós от длъжността началник на отдел „Бюро по стажовете“ EAC.C.4 на длъжността съветник по модернизирането на образованието DG EAC.B,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателката излага три основания.

1.

Първото основание е явна грешка в преценката и злоупотреба с власт.

Жалбоподателката счита, че обжалваното решение е опорочено поради явна грешка в преценката на интереса на службата и съответствието на длъжността. Изтъква, че преместването ѝ на длъжността съветник по модернизирането на образованието не е обосновано от интереса на службата, а от желанието на ръководството да я изолира професионално и да ѝ наложи предварително дисциплинарно наказание. Така решението било опорочено поради злоупотреба с власт, доколкото преместването освен това не е в интерес на службата, като се имат предвид уменията на жалбоподателката и необходимостта от заемане на свободни длъжности началник на отдели в ГД „Образование и култура“.

Счита също така, че при преместването ѝ не е спазен принципът на съответствие на длъжността. Всъщност по естеството, значимостта и обхвата си възложените на жалбоподателката функции надхвърлят тези на съветник от степен AD13. Нещо повече, длъжността не съответствала на реална нужда на службата, каквато се изисквала от член 2 от Решение C(2008)5029/2.

2.

Второто основание е нарушение на правото на изслушване и на задължението на администрацията за полагане на грижа.

Жалбоподателката счита, че решението за преместване не е прието при условия, гарантиращи правото ѝ на изслушване, след като не е могла надлежно да изложи мнението си по проекторешението за преместване. Към това се добавяло нарушение на задължението на администрацията за полагане на грижа, тъй като органът по назначаването изобщо не отчел интересите на жалбоподателката и не потърсил обективно равновесие между интересите на службата и тези на жалбоподателката, по-специално като я назначи на свободна длъжност началник на отдел.

3.

Третото основание е нарушение на решение C(2008) 5029/2 на Европейската комисия от 9 август 2008 г. относно функциите на съветник.

Жалбоподателката твърди нарушение на Решение C(2008) 5029/2, в консолидираната му редакция от 7 юли 2016 г., тъй като ГД „Образование и култура“ надхвърлила предоставената квота за съветници и не доказала, че длъжността съветник по модернизирането на образованието, на която била преместена жалбоподателката, е законна.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/58


Жалба, подадена на 7 септември 2016 г. — LG Electronics/EUIPO (QD)

(Дело T-650/16)

(2016/C 402/68)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: LG Electronics, Inc. (Сеул, Южна Корея) (представител: R. Schiffer, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „QD“ — заявка за регистрация № 13 633 516

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 24.5.2016 г. по преписка R 2046/2015-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) и член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/58


Жалба, подадена на 12 септември 2016 г. — PM/ECHA

(Дело T-656/16)

(2016/C 402/69)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: PM (представител: C. Zambrano Almero, адвокат)

Ответник: Европейска агенция по химикалите

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд да отмени решение SME(2016) 3198, като приеме че PM е от категорията на малките и средните предприятия и следователно са платени дължимите такси, и съответно да разпореди да бъде извършено исканото вписване.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага едно-единствено основание, изведено от определението за малки и средни предприятия, съдържащо се в член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО относно определянето на микро, малки и средни предприятия. В това отношение жалбоподателят, заедно с групата от предприятия, в която участва, твърди, че отговаря на предвидените в този член изисквания.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/59


Жалба, подадена на 16 септември 2016 г. — LG Electronics/EUIPO (Second Display)

(Дело T-659/16)

(2016/C 402/70)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: LG Electronics, Inc. (Сеул, Южна Корея) (представители: T. de Haan и P. Péters, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Second Display“ — заявка за регистрация № 14 362 248

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 10 юни 2016 г. по преписка R 106/2016-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, включително направените от жалбоподателя пред първи апелативен състав на Службата.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 75 от Регламент № 207/2009.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/59


Жалба, подадена на 19 септември 2016 г. — Credito Fondiario/ЕСП

(Дело T-661/16)

(2016/C 402/71)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Credito Fondiario SpA (Рим, Италия) (представители: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani и A. Neri, адвокати)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени първото и второто решение на Единния съвет за преструктуриране,

да обяви член 5, параграф 1, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/63, на който се основават обжалваните решения, за несъвместим с принципите на равно третиране, пропорционалност и правна сигурност, признати от Хартата на основните права на ЕС,

да обяви приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 2015/63, на който се основават обжалваните решения, за несъвместим с принципите на равно третиране, пропорционалност и правна сигурност, признати от Хартата на основните права на ЕС,

да обяви Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/63, на който се основават обжалваните решения, за несъвместим с принципа на свобода на стопанската инициатива, признат от Хартата на основните права на ЕС,

да осъди Единния съвет за преструктуриране да заплати съдебните разноски в производството.

Основания и основни доводи

Настоящата жалба е насочена против решения на изпълнителната сесия на Единния съвет за преструктуриране SRB/ES/SRF/2016/06 от 15 април 2016 г. (първо решение) и SRB/ES/SRF/2016/13 от 20 май 2016 г. (второ решение), с които по отношение на жалбоподателя се определя предварителната вноска, предвидена в Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (ОВ L 11, 2015 г. стр. 44).

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага седем основания.

1.

Първо основание: първото и второто решение не са били съобщени на Credito Fondiario.

В разрез с изискванията на член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/81 на Съвета от 19 декември 2014 година за определяне на еднообразни условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране (ОВ L 15, 2015 г., стр. 1) Banca d’Italia не е съобщила на жалбоподателя двете решения, приети от Съвета, като се е ограничила да съобщи сумата за плащане, нарушавайки правото на жалбоподателя да обжалва в срок пред съда. Съветът не проявил дължимото усърдие във връзка със съобщенията.

2.

Второ основание: нарушение на член 296, втора алинея ДФЕС поради липса на мотиви и неизпълнение на задължението за осигуряване на състезателност при постановяването на решения във връзка с предварителните вноски.

Обжалваните решения не съдържат никакви мотиви относно действителното изчисляване на предварителната вноска, с което се препятства ефективното упражняване на контрол за законосъобразност и основателност на решението от страна на жалбоподателя.

3.

Трето основание: неправилно прилагане на член 5, параграф 1, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/63.

Поисканата от Credito Fondiario предварителна вноска е непропорционална спрямо профила на риска на институцията и е резултат от неправилна оценка на задълженията ѝ.

4.

Четвърто основание: нарушение на член 4, параграф 1 и на член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/63. Неправилна оценка на профила на риска на Credito Fondiario.

Към 31 декември 2014 г. Credito Fondiario е бил с профил на нисък риск въз основа на параметрите, предвидени в член 4, параграф 1 и член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/63. Изчислената от Съвета вноска обаче е характерна за институции с профил на висок риск и е резултат от несъобразяването от страна на Съвета на критериите за определяне и намаляване на риска, предвидени в посочените членове.

5.

Пето основание: нарушение на членове 20 и 21 от Хартата на основните права на ЕС — Равно третиране.

Член 5, параграф 1, буква е) и приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 2015/63 нарушават равното третиране, тъй като предвиждат дискриминационно третиране в разглеждания сектор.

6.

Шесто основание: нарушение на принципа на пропорционалност и правна сигурност.

Решенията, като не отчитат профила на занижен риск на жалбоподателя, налагат предварителна вноска, съответстваща на институция с профил на повишен риск, с което нарушават принципите на пропорционалност и правна сигурност.

7.

Седмо основание: нарушение на член 16 от Хартата на основните права на ЕС — Свобода на стопанската инициатива.

Делегиран регламент (ЕС) № 2015/63, с налагането на по-строги изисквания от предвидените в европейската банкова уредба и Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 2014 г., стр. 1) по отношение на оценката на риска на институцията, както и с въвеждането на дискреционни елементи при изчисляването на предварителната вноска, нарушава равното третиране, правната сигурност и свободата на стопанската инициатива.


31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/61


Жалба, подадена на 16 септември 2016 г. — Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

(Дело T-665/16)

(2016/C 402/72)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Cinkciarz.pl sp. z o.o (Жельона гора, Полша) (представители: E. Skrzydło-Tefelska, radca prawny, K. Gajek, adwokat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз, съдържаща символите „€“ и „$“ — заявка за регистрация № 13 839 998

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 14 юли 2016 г. по преписка R 2086/2015-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009.