ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 333

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
9 септември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

2016/C 333/01

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

1

2016/C 333/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

4

2016/C 333/03

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

9

2016/C 333/04

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

12

2016/C 333/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

16

2016/C 333/06

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2016 година –– Коригиращ бюджет № 2

19

2016/C 333/07

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

22

2016/C 333/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

27

2016/C 333/09

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

31

2016/C 333/10

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2016 година –– Коригиращ бюджет № 1

34

2016/C 333/11

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

40

2016/C 333/12

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 г. –– Коригиращ бюджет № 2

45


Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

BG

 


IV Информация

9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/1


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/01)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 809 234

 

41 809 234

 

Дял 1 — Общо

41 809 234

 

41 809 234

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

 

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

 

p.m.

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

 

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

Дял 2 — Общо

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

41 809 234

8 800 000

50 609 234

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

250 000

 

250 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ

700 000

 

700 000

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

760 000

 

760 000

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

 

5 000

 

Дял 1 — Общо

23 702 234

585 000

24 287 234

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 215 000

 

3 215 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

270 000

 

270 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

460 000

 

460 000

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

 

12 000

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

230 000

 

230 000

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

 

10 000

 

Дял 2 — Общо

4 197 000

 

4 197 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ

13 115 000

 

13 115 000

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

Дял 3 — Общо

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/4


Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/02)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

189 000

 

189 000

 

Дял 1 — Общо

20 145 000

 

20 145 000

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

p.m.

754 412

754 412

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

 

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

305

305

 

Дял 4 — Общо

p.m.

754 717

754 717

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 8 — Общо

p.m.

 

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 9 — Общо

p.m.

 

p.m.

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 10 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

20 145 000

754 717

20 899 717

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

Дял 1 — Общо

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Дял 2 — Общо

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

ОПЕРАЦИИ

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

Дял 3 — Общо

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения

Плащания

2016

2017

Неизплатени задължения преди 2016 г.

129 662

129 662

Бюджетни кредити 2016 г.

667 580

537 918

129 662

Общо

797 242

667 580

129 662

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения

Плащания

2016

2017

Неизплатени задължения преди 2016 г.

1 540 764

1 540 764

Бюджетни кредити 2016 г.

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Общо

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения

Плащания

2016

2017

Неизплатени задължения преди 2016 г.

159 430

159 430

Бюджетни кредити 2016 г.

761 000

601 570

159 430

Общо

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/9


Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/03)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 766 000

 

56 766 000

 

Дял 2 — Общо

56 766 000

 

56 766 000

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 481 650

 

1 481 650

 

Дял 3 — Общо

1 481 650

 

1 481 650

 

ВСИЧКО ОБЩО

58 247 650

 

58 247 650

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

700 000

 

700 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

170 000

 

170 000

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

450 000

–80 000

370 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

15 000

 

15 000

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

885 000

 

885 000

 

Дял 1 — Общо

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

129 000

20 000

149 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

330 000

–75 000

255 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

251 000

 

251 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

360 000

26 000

386 000

 

Дял 2 — Общо

7 244 000

2 000

7 246 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

Дял 3 — Общо

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

ВСИЧКО ОБЩО

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/12


Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/04)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

14 114 000

 

14 114 000

 

Дял 1 — Общо

14 114 000

 

14 114 000

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 2 — Общо

p.m.

 

p.m.

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

974 000

333 000

1 307 000

 

Дял 3 — Общо

974 000

333 000

1 307 000

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

112 000

 

112 000

 

Дял 5 — Общо

112 000

 

112 000

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

 

p.m.

 

Дял 6 — Общо

p.m.

 

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

250 000

 

250 000

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

 

p.m.

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

 

p.m.

 

Дял 9 — Общо

250 000

 

250 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

15 450 000

333 000

15 783 000

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Дял 1 — Общо

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

Дял 2 — Общо

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 3 — Общо

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

 

 

 

 

 

 

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

 

 

 

 

 

 

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

 

 

 

 

 

 

 

Дял 10 — Общо

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/16


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/05)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

95 926 000

 

95 926 000

 

Дял 1 — Общо

95 926 000

 

95 926 000

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

36 370 000

 

36 370 000

 

Дял 2 — Общо

36 370 000

 

36 370 000

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

Дял 3 — Общо

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

 

p.m.

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

825 000

43 000

868 000

 

Дял 5 — Общо

825 000

43 000

868 000

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

150 000

 

150 000

 

Дял 6 — Общо

150 000

 

150 000

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

Дял 7 — Общо

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

176 479 000

16 919 000

193 398 000

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

79 473 000

 

79 473 000

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 439 000

 

1 439 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4 844 000

 

4 844 000

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

192 000

50 000

242 000

 

Дял 1 — Общо

85 948 000

50 000

85 998 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

206 000

 

206 000

 

Дял 2 — Общо

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

203 000

 

203 000

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 036 000

 

1 036 000

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

428 000

 

428 000

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

753 000

–35 000

718 000

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

137 000

–43 000

94 000

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

595 000

837 000

1 432 000

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

6 222 000

 

6 222 000

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

587 000

 

587 000

3 9

ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

790 000

140 000

930 000

 

Дял 3 — Общо

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

 

p.m.

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

 

p.m.

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

Дял 5 — Общо

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/19


Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 2

(2016/C 333/06)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

 

Дял 1 — Общо

 

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

26 000 000

700 000

26 700 000

 

Дял 2 — Общо

26 000 000

700 000

26 700 000

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

845 879

 

845 879

 

Дял 3 — Общо

845 879

 

845 879

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

 

 

Дял 9 — Общо

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

26 845 879

700 000

27 545 879

РАЗХОД

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

16 793 879

 

16 793 879

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

140 000

 

140 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

335 000

 

335 000

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

210 000

 

210 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

 

5 000

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 1 — Общо

17 483 879

 

17 483 879

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 315 000

 

1 315 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

669 000

 

669 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

212 000

 

212 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

191 000

 

191 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

205 000

 

205 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 2 — Общо

2 592 000

 

2 592 000

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/796

3 670 000

 

3 670 000

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 100 000

700 000

3 800 000

 

Дял 3 — Общо

6 770 000

700 000

7 470 000

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 9 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/22


Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/07)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

Дял 1 — Общо

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 2 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

Дял 1 — Общо

32 970 000

466 000

33 436 000

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 490 000

 

3 490 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

619 000

 

619 000

 

Дял 2 — Общо

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

Дял 3 — Общо

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Общо AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Общо AST

29

29

28

Общо

110

110

108

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Общо FG

339

336

336

Длъжности за командировани национални експерти

Общо

339

336

336


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/27


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/08)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

4 000 000

 

4 000 000

1 9

РЕЗЕРВ

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Дял 1 — Общо

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Дял 2 — Общо

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Дял 3 — Общо

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 4 — Общо

p.m.

 

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

4 584

4 584

 

Дял 5 — Общо

p.m.

4 584

4 584

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 6 — Общо

p.m.

 

p.m.

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 9 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

107 367 309

3 232 100

110 599 409

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Дял 1 — Общо

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 

 

 

 

 

 

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Дял 2 — Общо

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 3 — Общо

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 4 — Общо

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Дял 5 — Общо

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

 

 

 

 

 

 

 

Дял 9 — Общо

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/31


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/09)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 217 000

 

9 217 000

 

Дял 1 — Общо

9 217 000

 

9 217 000

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 2 — Общо

p.m.

 

p.m.

3

ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

3 0

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА

 

330 000

330 000

3 1

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

 

420 000

420 000

 

Дял 3 — Общо

 

750 000

750 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

9 217 000

750 000

9 967 000

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Дял 1 — Общо

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Дял 2 — Общо

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 3 — Общо

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/34


Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2016 година – Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/10)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

1 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Дял 1 — Общо

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 0

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Дял 3 — Общо

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Дял 4 — Общо

0,—

3 745 205

3 745 205

5

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

 

 

 

 

Дял 5 — Общо

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

398 043 067

23 228 956

421 272 023

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

318 000

 

318 000

1 5

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 116 000

 

1 116 000

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

4 000 000

 

4 000 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

39 000

 

39 000

 

Дял 1 — Общо

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

2 535 000

 

2 535 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Дял 2 — Общо

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА

3 2

ОБСЕРВАТОРИЯ

p.m.

p.m.

3 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Дял 3 — Общо

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

3 745 205

3 745 205

 

Дял 4 — Общо

3 745 205

3 745 205

5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

5 0

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

p.m.

p.m.

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 1

ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

29 729 551

29 729 551

10 3

РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

p.m.

p.m.

 

Дял 10 — Общо

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

ВСИЧКО ОБЩО

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Щатно разписание

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Общо AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Общо AST

368

204

Общо

510

317

Общо

827

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

Бюджет за 2016 г.

Коригиращ бюджет № 1/2016

Нова сума

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Общо FG

73,5

13,5

87

Длъжности за командировани национални експерти

71

0

71

Общо

144,5

13,5

158


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/40


Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/11)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

Дял 1 — Общо

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

Дял 2 — Общо

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

Дял 3 — Общо

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

ОБУЧЕНИЕ

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

СТАЖОВЕ

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

Дял 1 — Общо

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

Дял 2 — Общо

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 3 — Общо

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

ВСИЧКО ОБЩО

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/45


Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 г. – Коригиращ бюджет № 2

(2016/C 333/12)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

25 958 600

 

25 958 600

 

Дял 2 — Общо

25 958 600

 

25 958 600

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 3 — Общо

p.m.

 

p.m.

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

896 207

19 950 947

20 847 154

 

Дял 4 — Общо

896 207

19 950 947

20 847 154

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

740

740

 

Дял 5 — Общо

p.m.

740

740

 

ВСИЧКО ОБЩО

26 854 807

19 951 687

46 806 494

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Дял 1 — Общо

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

Дял 2 — Общо

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO)

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

Дял 3 — Общо

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

Дял 4 — Общо

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

ВСИЧКО ОБЩО

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493