ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 293

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
12 август 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 293/01

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьорите и предпазните устройства за асансьори (Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

12.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 293/1


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане

(Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 293/01)

Следният списък съдържа позовавания на хармонизираните стандарти за съоръжения под налягане и хармонизираните поддържащи стандарти за материали, използвани в производствените съоръжения под налягане. В случаите, когато се посочва хармонизиран поддържащ стандарт за материали, презумпцията за съответствие със съществените изисквания за безопасност е ограничена до техническите данни за материалите по стандарт и не предполага адекватност на материала на дадено съоръжение. Впоследствие техническите данни, посочени в стандарта за материали, се оценяват въз основа на изискванията за проектиране на даденото съоръжение, за да се провери дали са били спазени съответните изисквания за сигурност на Директивата за съоръжения под налягане.

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкция, устойчивост на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-голямо от 30 bar

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 19:2016

Промишлена арматура. Маркировка на метална арматура

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Автоматични горелки с принудително подаване на течно гориво

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Регулатор на налягането на газа за налягане на входа до 100 bar включително

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Част 2: Проектиране, конструкция, изпитване, маркировка и документация

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Промишлена арматура. Метални клапи-бътерфлай

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Автоматични газови горелки с принудителна циркулация

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Съоръжения под налягане. Част 4: Определяне на технически условия за доставка на метални материали

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Съоръжения под налягане. Част 5: Документация за контрол на метални материали и съответствие със спецификацията на материалите

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Съоръжения под налягане. Част 7: Системи за безопасност за ненагрявани съдове под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за приложение в санитарни и отоплителни инсталации

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, вентили, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени фланци

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 3: Фланци от медни сплави

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 4: Фланци от алуминиеви сплави

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1171:2015

Промишлена арматура. Чугунени шибъри

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Криогенни съдове. Материали. Част 1: Изисквания за якост при температури, по-ниски от минус 80 oC

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Криогенни съдове. Материали. Част 2: Изисквания за вискозитета при температури между минус 80 oC и минус 20 oC

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1349:2009

Арматура за управление на промишлени процеси

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Фланци и техните съединения. Болтови съединения. Част 4: Избор на болтови съединения за съоръжения обект на Директивата за съоръжения под налягане 97/23/ЕС

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1562:2012

Леярство. Ковък чугун за отливки

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1563:2011

Леярство. Сферографитен чугун

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1564:2011

Леярство. Аустенитен сферографитен чугун за отливки

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Фланци и техните съединения. Правила за проектиране на уплътнeни съединения с кръгъл фланец. Част 1: Изчисляване

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1626:2008

Криогенни съдове. Вентили за криогенна техника

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1653:1997

Мед и медни сплави. Плочи, листове и дискове за бойлери, съдове под налягане и съоръжения за съхраняване на топла вода

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 1759-3:2003

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с Class. Част 3: Фланци от медни сплави

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с Class. Част 4: Фланци от алуминиеви сплави

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1797:2001

Криогенни съдове. Съвместимост между газ и материали

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Пожарогасители, возими. Част 2: Изисквания за конструкцията, устойчивостта на налягане и механичните изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане равно на, или по-ниско от 30 bar, които са в съответствие с изискванията на EN 1866-1

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Пожарогасители, возими. Част 3: Изисквания за монтирането, конструкцията и устойчивостта на налягане на пожарогасители с CO2, които са в съответствие с изискванията на EN 1866-1

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1983:2013

Промишлена арматура. Стоманени сферични кранове

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1984:2010

Промишлена арматура. Стоманени шибъри

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2013)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 3: Предпазен вентил комбиниран със защитно устройство с разрушаема мембрана (ISO 4126-3:2006)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 4: Управляеми предпазни вентили (ISO 4126-4:2013)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 5: Предпазни системи за контролирано изпускане на налягането (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 7: Общи данни (ISO 4126-7:2013)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Изпитване за квалификация на заварчиците. Заваряване чрез стопяване. Част 2: Алуминий и алуминиеви сплави (ISO 9606-2:2004)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 3: Мед и медни сплави (ISO 9606-3:1999)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 4: Никел и никелови сплави (ISO 9606-4:1999)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 5: Титан и титанови сплави, цирконий и циркониеви сплави (ISO 9606-5:2000)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712:2012)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 1: Общи изисквания

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 2: Нелегирани и легирани стомани с определени свойства при повишена температура

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 3: Заваряеми дребнозърнести стомани, нормализирани

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 4: Стомани легирани с никел с определени свойства при ниска температура

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 5: Термомеханично валцувани дребнозърнести заваряеми стомани

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 6: Заваряеми дребнозърнести стомани, закалени и отвърнати

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 7: Корозионноустойчиви стомани

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10204:2004

Метални продукти. Видове документи от контрол

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Стоманени отливки за съдове под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 4: Тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при ниска температура

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Тръби от корозионноустойчива стомана

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 10217-2:2002

Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 10217-3:2002

Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 10217-4:2002

Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 10217-5:2002

Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 10217-6:2002

Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 6: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 10217-7:2014

Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 7: Тръби от корозионноустойчива стомана

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част 1: Общи изисквания към изковки, ковани в открити щампи

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 10222-2:1999

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част 2: Феритни и мартензитни стомани с определени свойства при повишена температура

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част 3: Никелови стомани с определени свойства при ниски температури

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част 4: Заваряеми дребнозърнести стомани с висока граница на провлачане

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 10222-5:1999

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част 5: Мартензитни, аустенитни и аустенитно-феритни корозионноустойчиви стомани

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Фитинги за тръби за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани със специални изисквания за контрол

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Фитинги за тръби за челно заваряване.Част 4: Деформируеми аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс) корозионноустойчиви стомани с изисквания за специфичен контрол

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10269:2013

Стомани и никелови сплави за свързващи елементи, използвани при повишени и/или ниски температури

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10272:2007

Пръти от корозионноустойчива стомана предназначена за използване под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10273:2007

Пръти от горещо валцувана заваряема стомана за приложение под налягане с определени свойства при повишена температура

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 4: Безшевни студеноизтеглени тръби за хидравлични и пневматични задвижващи системи

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 6: Заварени студеноизтеглени тръби за хидравлични и пневматични задвижващи системи

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение. Поли(винилиден флуорид) (PVDF) Изисквания за елементи и системите (ISO 10931:2005)

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 12178:2003

Хладилни системи и термопомпи. Устройства за показване нивото на течност. Изисквания, изпитване и маркировка

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12263:1998

Хладилни системи и термопомпи. Предпазни превключващи устройства за ограничаване на налягането. Изисквания и изпитвания

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Промишлена тръбна арматура. Изпитване на метална тръбна арматура. Част 1: Изпитвания под налягане, процедури за изпитване и критерии за приемане. Задължителни изисквания

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12284:2003

Хладилни системи и термопомпи. Вентили. Изисквания, изпитване и маркиране

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12288:2010

Промишлена арматура. Шибъри от медни сплави

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12392:2016

Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12420:2014

Мед и медни сплави. Изковки

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12434:2000

Криогенни съдове. Криогенни гъвкави маркучи

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12451:2012

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за топлообменници

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12452:2012

Мед и медни сплави. Валцувани, оребрени, безшевни кръгли тръби за топлообменници

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Промишлена тръбна арматура. Проектна якост на корпуса. Част 1: Табличен метод за корпуси на стоманени вентили

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Промишлена тръбна арматура. Проектна якост на корпуса. Част 2: Метод за изчисляване на корпуси на стоманени вентили

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Арматура. Якост на корпуса. Част 3: Експериментален метод

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Промишлена тръбна арматура. Проектна якост на корпуса. Част 4: Метод за изчисляване за корпуси на вентили, произведени от метали, различни от стомана

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12542:2010

Съоръжения и принадлежности за LPG.Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари серийно производство за съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG), които са с вместимост не по-голяма от 13 m3. Проектиране и производство

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за климатични и хладилни инсталации. Част 1: Тръби за тръбопроводни системи

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за климатични и хладилни инсталации. Част 2: Тръби за съоръжения

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12778:2002

Съдове за готвене. Тенджери под налягане за употреба в домашни условия

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 12952-1:2015

Водотръбни котли и допълнителни инсталации. Част 1: Общи изисквания

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 2: Материали за части за котли и принадлежности, работещи под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 3: Проектиране и изчисляване на частите под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 5: Изработване и конструкция на части от котела, които са под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 6: Проверка на конструкцията, документацията и маркировката на части от котела, работещи под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 7: Изисквания за съоръженията на котела

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 8: Изисквания за горивните системи на котела за течни и газообразни горива

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 9:Изисквания към горивните системи на котли с впръскване на натрошени твърди горива

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 10: Изисквания за предпазни устройства срещу свръх налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Водотръбни котли и спомагателни устройства за инсталациите. Част 11: Изисквания за ограничаващи устройства на котела и принадлежностите

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 14: Изисквания за системите DENOX за дезотиране на дим, използващи течен амоняк под налягане и воден разтвор амоняк

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 16: Изисквания за решетката и флуидизираното легло на горивната система на котли на твърдо гориво

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 18: Инструкции за експлоатация

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Кожухотръбни котли. Част 1: Общи положения

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Кожухотръбни котли. Част 2: Материали за части за котли и принадлежности, работещи под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Кожухотръбни котли. Част 3: Проектиране и изчисляване на частите под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Кожухотръбни котли. Част 4: Изработване и конструкция на части от котела, които са под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Кожухотръбни котли. Част 5: Проверка на конструкцията, документацията и маркировката на части от котела, които са под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Кожухотръбни котли. Част 6: Изисквания за устройствата и съоръженията на котела

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Кожухотръбни котли. Част 7: Изисквания за горивните системи на котела за течни и газообразни горива

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Кожухотръбни котли. Част 8: Изисквания за предпазните устройства срещу свръх налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Кожухотръбни котли. Част 9: Изисквания за ограничаващи устройства на котела и принадлежностите

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Кожухотръбни котли. Част 12: Изисквания за решетката на горивната система на котли за твърдо гориво

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Кожухотръбни котли. Част 13: Инструкции за експлоатация

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 1: Суровини. Условия за спецификация и приемане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 2: Композитни материали. Химична устойчивост

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13134:2000

Спояване с твърд припой. Изпитване за одобряване на процедура

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13136:2013

Хладилни системи и термопомпи. Устройства за понижаване на налягането и свързаните с тях тръбопроводи. Методи за изчисляване

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13175:2014

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Технически изисквания и изпитване за вентили и фасонни части за съдове под налягане за LPG

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13348:2016

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за медицински газове или вакуум

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13371:2001

Криогенни съдове. Съединения за криогенна експлоатация

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13397:2001

Промишлена арматура. Мембранна арматура от метал

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 13445-2:2014

Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 13445-4:2014

Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Ненагрявани съдове под налягане. Част 6: Изисквания за проектиране и производство на съдове под налягане и части под налягане, произведени от плавка от сферографитен чугун

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Ненагрявани съдове под налягане. Част 8: Допълнителни изисквания към съдовете под налягане от алуминий и алуминиеви сплави

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 13458-1:2002

Криогенни съдове. Стационарни съдове, изолирани под вакуум. Част 1: Основни изисквания

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Метални промишлени тръбопроводи. Част 1: Общи положения

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 13480-3:2012

Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и изчисляване

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Метални промишлени тръбопроводи. Част 4: Производство и монтаж

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 13480-5:2012

Метални промишлени тръбопроводи. Част 5: Контрол и изпитване

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 13480-6:2012

Метални промишлени тръбопроводи. Част 6: Допълнителни изисквания за подземни тръбопроводи

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Метални промишлени тръбопроводи. Част 8: Допълнителни изисквания за тръбопроводи от алуминий и алуминиеви сплави

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 13547:2013

Промишлена тръбна арматура. Сферични кранове от медна сплав

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Спояване с твърд припой. Изпит за квалификация на персонал и оператори за спояване с твърд припой (ISO 13585:2012)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни клапани за криогенно използване

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 2: Предпазни устройства с разкъсваща се мембрана за криогенно приложение

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13709:2010

Промишлена арматура. Вентили, спирателни вентили и възвратни вентили

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13789:2010

Промишлена арматура. Чугунени вентили

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13831:2007

Затворени разширителни съдове с вградена диафрагма за инсталиране във вода

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13835:2012

Леярство. Аустенитен чугун за отливки

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13923:2005

Намотъчно формувани (FRP) съдове под налягане. Материали, конструиране, производство и изпитване

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14129:2014

Съоръжения и принадлежности на втечнен въглеводороден газ (LPG). Предпазни вентили за цистерни за LPG

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум. Част 1: Основни изисквания

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, надзор и изпитване

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 14197-3:2004

Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум. Част 3: Експлоатационни изисквания

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN 14222:2003

Котли с тръби за дим от корозионноустойчива стомана

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи. Част 1: Съдове. Общи изисквания

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи. Част 2: Тръбопроводи. Общи изисквания

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Хидропневматични акумулатори за хидравлични трансмисии

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Предпазни устройства за станции за регулиране налягането на газа и за инсталации. Предпазно-отсекателни устройства за газ за входящо налягане до 100 bar включително

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Отоплителни котли. Отоплителни котли с горелки с принудително впръскване. Номинална топлинна мощност не по-голяма от 10 MW и максимална работна температура 110 oC

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14570:2014

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Съоръжения за надземни и подземни резервоари за LPG

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Гофрирани метални маркучи, окомплектовани за приложения под налягане. Част 1: Изисквания

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Метални гофрирани разтягащи се съединения за използване под налягане

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Системи за газоснабдяване. Инсталиране на газопроводи с работно налягане по-голямо от 0,5 bar за промишлени инсталации и по-голямо от 5 bar за промишлени и непромишлени инсталации. Част 1: Подробни функционални изисквания за проектиране, материали, производство, проверка и изпитване

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение. Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS), непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Изисквания за елементите и системите. Метрични системи (ISO 15493:2003)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на предпроизводствен изпит по заваряване (ISO 15613:2004)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави (ISO 15614-1:2004)

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални материали. Изпитване на заваръчни процедури. Част 2: Електродъгово заваряване на алуминий и неговите сплави (ISO 15614-2:2005)

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални материали. Изпитване на заваръчни процедури. Част 4: Крайно заваряване на алуминиени отливки (ISO 15614-4:2005)

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални материали. Изпитване на заваръчни процедури. Част 5: Електродъгово заваряване на титан, цинк и техните сплави (ISO 15614-5:2004)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални материали. Изпитване на заваръчни процедури. Част 6: Електродъгово заваряване на мед и неговите сплави (ISO 15614-6:2006)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 7: Наваряване (ISO 15614-7:2007)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 8: Заваряване на тръби за тръбни съединения от дебела ламарина (ISO 15614-8:2016)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Изисквания и квалифициране на процесите на заваряване на метални материали. Проверка на процедура за заваряване. Част 11: Електроннолъчево и лазерно заваряване (ISO 15614-11:2002)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Заваряване. Заваряване чрез триене на метални материали (ISO 15620:2000)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Ненагрявани съдове под налягане. Изисквания относно проектирането и производството на съдове под налягане и на части под налягане, изработени от чугун с относително удължение след разрушаване равно или по-малко от 15 %

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Индустриална арматура. Сферични вентили от термопластични материали (ISO 16135:2006)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Индустриална арматура. Вентили с двукрил клапан от термопластични материали (ISO 16136:2006)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Индустриална арматура. Възвратни вентили от термопластични материали (ISO 16137:2006)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Индустриална арматура. Вентили с диафрагма от термопластични материали (ISO 16138:2006)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Индустриална арматура. Шибърни внтили от термопластични материали (ISO 16139:2006)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 16767:2016

Промишлена арматура. Възвратна тръбна арматура от стомана и чугун

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум. Част 2: Експлоатационни изисквания (ISO 21009-2:2015)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Криогенни съдове. Предпазни клапани за криогенно обслужване. Част 3: Определяне на размера и обема (ISO 21013-3:2016)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Индустриална арматура. Сачмени вентили от термопластични материали (ISO 21787:2006)

Настоящата е първата публикация

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизираните стандарти и другите европейски стандарти може да се намери в интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31.


12.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 293/26


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 293/02)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуванев ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

Със стандарта се цели да се обхване(ат) член(ове) от Директива 2014/53/ЕС

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Теснолентови директно печатащи телеграфни съоръжения за получаване на метеорологична или навигационна информация (NAVTEX). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

8.7.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2;Член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.7.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF радиотелефони за далекосъобщения с общо предназначение и съответни съоръжения за клас D цифрово селективно избиране (DSC). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

Настоящата е първата публикация

 

 

Член 3, параграф 2;Член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Налични в търговската мрежа радиолюбителски съоръжения. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.7.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и съответни периферни устройства (ULP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 402 MHz до 405 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.7.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD). Медицински мрежови системи в близост до тялото (MBANSs), работещи в обхвата от 2 483,5 MHz до 2 500  MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

Настоящата е първата публикация

 

 

Член 3, параграф 2

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31.


12.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 293/29


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 293/03)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуванев ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за съхранение на насипни материали в силози, бункери, хамбари и хопери

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за механизирано манипулиране на насипни материали с изключение на стационарни транспортьори

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за механизирано манипулиране на единични товари

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на стационарни транспортьори за насипни материали

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 1155:1997

Метални елементи в строителни конструкции. Електромагнитни устройства за задържане на врати. Изисквания и методи за изпитване

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 12015:2014

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Излъчване

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт. Част 1: Продукти, без характеристики за защита от огън или димозащита

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 13309:2010

Строителни машини. Електромагнитна съвместимост на машини с вътрешно електрическо захранване

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Безопасност на машини. Съоръжения за механизирано паркиране на моторни превозни средства. Изисквания за безопасност и електромагнитна съвместимост (ЕМС) при проектиране, производство, монтиране и пускане в действие

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. Методи за изпитване и критерий за приемане (ISO 14982:1998)

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 16361:2013

Механично задвижвани врати за пешеходци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Врати за пешеходци, различни от врати тип летящи, първоначално предназначени за монтаж със задвижваща система без устойчивост на огън и пропускане на дим

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz дo 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания, честотни ленти и електромагнитни смущения

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-1: Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват от 95 kHz до 148,5 kHz и предназначени за използване в битови, търговски и лекопромишлени среди

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-2: Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват от 95 kHz до 148,5 kHz и предназначени за използване в промишлени среди

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-3: Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват от 3 kHz до 95 kHz и предназначени за използване от производители и разпределители на електричество

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 2: Електромагнитна съвместимост на устройствата

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи положения

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 2: Излъчване на цялата железопътна система към външната среда

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Железопътна техника. Електомагнитна съвместимост. Част 3-1: Подвижен железопътен състав. Влаков състав

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Железопътна техника. Електомагнитна съвместимост. Част 3-2: Подвижен железопътен състав. Апаратура

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 4: Излъчване и устойчивост на съоръженията за сигнализация и далекосъобщения

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост Част 5: Излъчване и устойчивост на стационарни захранващи инсталации и апаратура

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти: Изисквания за устойчивост на съставни части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу проникване, взлом, CCTV, контрол на достъп и социални алармени системи

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Електронни таксиметрови апарати

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Електромагнитна съвместимост. Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ.СИГНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТЕН ТРАФИК.

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за група съоражения. Инструменти за машини. Част 1: Излъчване

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за група съоръжения. Инструменти за машини. Част 2: Устойчивост

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Комуникационни апарати и системи за захранавщи линии използвани в инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 1,6 MHz to 30 MHz. Част 2-1: Битови, търговски и лекопромишлени среди.Изисквания за устойчивост

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Допълнителен стандарт. Ключове и съответните принадлежности, използвани в електронни системи за битови и административни сгради (HBES)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Уреди за измерване (класификационни индекси А, В и С)

IEC 62052-11:2003 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища. Технически изисквания към системите за управление на наземното осветление за въздухоплаване и към системите за наблюдение и контрол. Устройства за избирателно превключване и наблюдение и контрол на отделни лампи

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 5-1: Изисквания за ЕМС, условия и изпитвателна постановка

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 5-2: Изисквания за ЕМС за HBES/BACS (клас А), използвани в жилищна, търговска и лекопромишлена среда

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 5-3: Изисквания за ЕМС за HBES/BACS, използвани в промишлена среда

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Eлектромагнитна съвместимост (EMC). Стандарт за фамилия продукти за електронни съоръжения, предназначени за пазара на резервни части и аксесоари на пътни превозни средства

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища. Ръководство за съвременни визуални системи при кацане (A-VDGS)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

ЕМС стандарт за мрежа. Част 1: Жични далекосъобщителни мрежи използващи телефонни кабели

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

ЕМС стандарт за мрежа. Част 2: Жични далекосъобщителни мрежи използващи коаксиални кабели

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Устройства за защита срещу пренапрежения с промишлена честота за битови и подобни приложения

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016 г.

Забележка 3

28.7.2017 г.

Cenelec

EN 50557:2011

Апарати с автоматично повторно затваряне (ААПЗ) за автоматични прекъсвачи- АПЗОТС-АПЗОТ за битово и подобно използване

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Комуникационни апарати за захранващи линии, използвани в инсталации ниско напрежение.Характеристики за радиосмущения.Гранични стойности и методи за измерване. Част 1: Апарати за използване в дома.

13.5.2016 г.

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Забележка 2.1

9.10.2016 г.

Cenelec

EN 55011:2009

Промишлени, научни и медицински устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване

CISPR 11:2009 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Превозни средства, плавателни съдове и устройства с двигатели с вътрешно горене. Характеристики за въздействие на радиосмущения. Допустими граници и методи за измерване на защитата на извънбордови приемници

CISPR 12:2007

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди, електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1: Излъчвания

CISPR 14-1:2005

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди, електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 2: Устойчивост на смущения. Стандарт за група устройства

CISPR 14-2:1997

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях устройства

CISPR 15:2005

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

Cenelec

EN 55015:2013

Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях устройства

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016 г.

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Забележка 2.1

12.6.2016 г.

Cenelec

EN 55022:2010

Устройства за обработка на информация. Характеристики на радиочестотно смущаващо въздействие. Гранични стойности и методи за измерване

CISPR 22:2008 (с промени)

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Устройства за обработка на информация. Характеристики на устойчивост на смущения. Гранични стойности и методи за измерване

CISPR 24:2010

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Електромагнитна съвместимост на мултимедийни устройства. Изисквания за излъчване

CISPR 32:2012

Настоящата е първата публикация

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Забележка 2.1

5.3.2017 г.

 

EN 55032:2012/AC:2013

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за професионални аудио-, видео-, и аудио-визуални устройства и професионални устройства за управление на осветление за спектакли. Част 1: Излъчване

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за професионални аудио-, видео-, и аудио-визуални устройства и професионални устройства за управление на осветление за спектакли. Част 2: Устойчивост

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и работни характеристики

IEC 60034-1:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Безопасност на машини.Електрообзавеждане на машини. Част 31: Специфични изисквания за безопасност и на ЕМС на шевни машини, единици и системи.

IEC 60204-31:2013

13.5.2016 г.

EN 60204-31:1998

Забележка 2.1

28.5.2016 г.

Cenelec

EN 60255-26:2013

Интерфейс на приложни програми за системи за управление на енергия/EMS-API/. Част 301:Основа на общ информационен модел/CIM/.

IEC 60255-26:2013

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 2-1: Специфични изисквания. Електронни ключове

IEC 60669-2-1:2002 (с промени) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Общи изисквания.

IEC 60730-1:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Забележка 2.1

28.6.2016 г.

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за електрически системи за автоматично управление на горелки

IEC 60730-2-5:2000 (с промени)

Настоящата е първата публикация

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

1.12.2008 г.

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (с промени)

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

1.12.2008 г.

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (с промени)

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

1.3.2013 г.

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-6: Специфични изисквания за автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни на налягане, включително механични изисквания

IEC 60730-2-6:2007 (с промени)

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и прекъсвачи с часовников механизъм

IEC 60730-2-7:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-8: Специфични изисквания за електрически задействани вентили за вода, включително механични изисквания

IEC 60730-2-8:2000 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (с промени)

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за управляващи устройства, чувствителни на температура

IEC 60730-2-9:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-14: Специфични изисквания за електрически устройства за задействане

IEC 60730-2-14:1995 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-15: Специфични изисквания за автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни на въздушен поток, воден поток и ниво на водата

IEC 60730-2-15:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Устройства и системи за дистанционно управление. Част 2: Работни условия. Раздел 1: Електрозахранване и електромагнитна съвместимост

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения. Основни изисквания. Методи за изпитване и изисквани резултати от изпитването

IEC 60945:2002

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част1: Общи превила

IEC 60947-1:2007

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016 г.

Забележка 3

14.10.2017 г.

Cenelec

EN 60947-2:2006

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи

IEC 60947-2:2006

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Комуникационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани със стопяеми предпазители

IEC 60947-3:2008

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-1: Контактори и стартери за двигатели. Електромеханични контактори и стартери за двигатели

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и пускатели за двигатели. Раздел 2: Променливотокови полупроводникови контролери и пускатели за двигатели

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-3: Контактори и пускатели за двигатели. Променливотокови полупроводникови контролери и контактори за товари, различни от двигатели

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016 г.

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Забележка 2.1

11.6.2017 г.

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеха нични апарати във веригите за управление

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-2: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Прекъсвачи, задействащи се при приближаване

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-3: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Изисквания за апарати, задействащи се при приближаване със определено поведение при условия на повреда

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-6: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Постояннотоков интерфейс за чуствителни елементи задействащи се при приближаване и превключващи усилватели

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-7: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Изисквания за устройства, задействащи се при приближаване с аналогов изход

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-9: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Превключватели, задействащи се от дебит

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6: Многофункционални апарати. Апарати за превключване

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016 г.

Забележка 3

17.1.2017 г.

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2: Многофункционални апарати. Комутационни устройства (или апарати) за управление и защита (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 8: Управляващи устройства за вградена термична защита (РТС) за въртящи е електрически машини

IEC 60947-8:2003

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 10: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC

IEC 60974-10:2014

13.5.2016 г.

EN 60974-10:2007

Забележка 2.1

13.3.2017 г.

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения до и включително 16 А за фаза)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016 г.

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Забележка 2.1

30.6.2017 г.

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Електромагнитна съвместимост/ЕМС/. Част 3-3: Гранични стойности.Определяне на граничните стойностина измененията на напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток < 16 А за фаза, които не подлежат на условно свързване.

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016 г.

EN 61000-3-3:2008

Забележка 2.1

18.6.2016 г.

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-11: Гранични стойности.Определяне на граничните стойности на измененията на напрежението, на флуктуациите на напрежението и на фликера в обществени захранващи системи ниско напрежение. Устройства/съоръжения с входен ток <= 75 А, които подлежат на условно свързване

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 3-12: Гранични стойности. Гранични стойности на хармонични съставящи на тока, създавани от съоръжения, свързани, към обществени захранващи системи ниско напрежение с входен ток > 16 A и <= 75 A на фаза

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и лекопромишлени среди

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-2: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти. Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-4: Общи стандарти. Стандарт за излъчване за промишлени среди

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без интегрирана защита от свръхток, за битово и подобно използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила

IEC 61008-1:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Забележка 2.1

18.6.2017 г.

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (с промени)

13.5.2016 г.

Забележка 3

4.8.2017 г.

Cenelec

EN 61009-1:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с интегрирана защита срещу свръхток, за битово и подобно използване (АПЗОТС). Част 1: Общи правила

IEC 61009-1:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Забележка 2.1

18.6.2017 г.

Cenelec

EN 61131-2:2007

Програмируеми контролери. Част 2: Изисквания към устройствата и изпитване на устройствата (IEC 61131-2:200x)

IEC 61131-2:2007

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Устройства за захранване за ниско напрежение с постояннотоков изход. Част 3: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

IEC 61204-3:2000

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания

IEC 61326-1:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-1: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики за изпитване за възприемчивост и съоръжения за изпитване за незащитени по отношение на ЕМС приложения

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-2: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на преносими изпитвателни съоръжения, измервателни и контролни съоръжения, използвани в разпределителни системи ниско напрежение

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-3: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на преобразуватели с вградено или дистанционно настройване на сигнала

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-4: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики за устройства за наблюдение и контрол на изолацията съгласно IEC 61557-8 и за устройства за откриване на мястото на повреда на изолацията съгласно IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-5: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на устройства с интерфейси съгласно IEC 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Комплексни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи првила

IEC 61439-1:2011

13.5.2016 г.

 

 

EN 61439-1:2011 не дава презумпция за съответствие без друга част на стандарта.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Комплектни комуникационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комуникационни устройства за силови съоръжения

IEC 61439-2:2011

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Разпределителни табла, предназаначени за монтаж в места, където при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица/DBO/.

IEC 61439-3:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 4: Комплектни комутационни устройства за строителни площадки (ККУСП)

IEC 61439-4:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Комплектни комутационни устройства, предназначени за разпределяне на енергия в електрическите мрежи за обществени места

IEC 61439-5:2010

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Комплексни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 6: Шинни инсталационни системи/шинопроводи/.

IEC 61439-6:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Устройства, задействани от остатъчен ток за битова и подобна употреба. Електромагнитна съвместимост

IEC 61543:1995

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Съоръжения за общи осветителни цели. Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост на електромагнитна съвместимост

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5  kV постоянно напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на мерките за защита. Част 12: Характеристики на устройствата за измерване и на устройствата за наблюдение и контрол

IEC 61557-12:2007

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Системи за задвижвания с регулируема скорост. Част 3: Изисквания за ЕМС и специфични методи за изпитване

IEC 61800-3:2004

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Релета за време за промишлена и жилищна употреба. Част 1: Изисквания и изпитвания

IEC 61812-1:2011

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Електрически спомагателни апарати. Устройства за наблюдение и контрол на остатъчен ток за битова и подобна употреба (RCM)

IEC 62020:1998

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (с промени)

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между комутационен апарат за ниско напрежение и контролери (CDI). Част 1: Общи правила

IEC 62026-1:2007

13.5.2016 г.

 

 

EN 62026-1:2007 не дава презумпция за съответствие без друга част на стандарта.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Комутационни апарати за ниско напрежение.Интерфейси между комутационен апарат за ниско напрежение и контролер/CDI/.’Ч’АСТ 2: Интерфейс на сензора за задействане/AS-i/.

IEC 62026-2:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между комутационен апарат за ниско напрежение и контролер (CDI). Част 3: Мрежа апарати

IEC 62026-3:2008

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Комутационни апарати за ниско напрежение.Интерфейси между комутационен апарат за ниско напрежение и контролер/CDI/. ’Ч’АСТ7: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 2: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 11: Уреди за измерване

IEC 62052-11:2003

13.5.2016 г.

 

 

EN 62052-11:2003 не дава презумпция за съответствие без част от поредицата от части EN 62053.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 21: Съоръжения за управление на тарифите и товара

IEC 62052-21:2004

13.5.2016 г.

 

 

EN 62052-21:2004 не дава презумпция за съответствие без част от поредицата от части EN 62054.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 11: Електромеханични електромери за активна енергия (класове 0,5 , 1 и 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 21: Статични електромери за активна енергия (класове 1 и 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 22: Статични електромери за активна енергия (класове 0,2 S и 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 23: Статични електромери за реактивна енергия (класове 2 и 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара Част 11: Специфични изисквания към електронни приемници за дистанционно управление с насложени сигнали

IEC 62054-11:2004

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара. Част 21: Специфични изисквания за превключващи часовници

IEC 62054-21:2004

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Съоръжения за съпротивително заваряване. Част 2: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

IEC 62135-2:2007

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Неподвижни силови разпределителни системи за променливо напрежение. Част 2: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

IEC 62310-2:2006 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, със и без интегрирана защита от свръхток за битово и подобно използване, тип F и тип В (АПЗОТ тип F и тип В)

IEC 62423:2009 (с промени)

13.5.2016 г.

EN 62423:2009

Забележка 2.1

19.6.2017 г.

Cenelec

EN 62586-1:2014

Измерване качеството на енергията в системи за захранване. Част 1: Уреди за качество на енергията (PQI)

IEC 62586-1:2013

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Измерване качеството на енергията в системи за захранване. Част 2: Функционални изпитвания и изисквания за неопределеност

IEC 62586-2:2013

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо съединение

IEC

IEC 62606:2013 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ). Далекосъобщителни мрежови съоръжения. Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

13.5.2016 г.

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 1: Общи технически изисквания

13.5.2016 г.

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 34: Специфични условия за външно захранване (EPS) на мобилни телефони

13.5.2016 г.

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  OВ C 338, 27.9.2014 г., стp. 31.


12.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 293/52


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 293/04)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини включително предпечатни машини

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Съоръжения и съставни части, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери в подземни мини

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1755:2015

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Допълнителни изисквания за работа в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 1: Двигатели от група II, използвани в атмосферата на възпламеними газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 2: Двигатели от група I, използвани за подземни работи в атмосфера с газ гризу със или без възпламеними прахове

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 3: Двигатели от група II, използвани в атмосферата на възпламеними прахове

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1839:2012

Определяне границите на експлозия на газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1953:2013

Съоръжения за разпръскване и пулверизиране на материали за покритие. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Инсталации за нанасяне на покрития. Машини за нанасяне на покрития чрез потапяне и електролитно отлагане на органични течни материали за покритие. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Съоръжение за подаване и циркулация на материали за покритие под налягане. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Смесителни машини за материали за покрития. Изисквания за безопасност. Част 1: Смесителни машини, използвани при пребоядисване на превозни средства

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13012:2012

Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Системи за откриване на течове. Част 1: Общи принципи

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13237:2012

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Неелектрически съоръжения за използване в потенциално експлозивни атмосфери. Част 2: Защита чрез обвивка, за ограничаване на вентилацията „fr“

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Неелектрически съоръжения за използване в потенциално експлозивни атмосфери. Част 3: Защита чрез пламъконепроницаема обвивка „d“

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Защитни устройства срещу препълване на неподвижни резервоари за течни горива. Част 1: Защитни устройства срещу препълване със затварящо устройство

Настоящата е първата публикация

EN 13616:2004

Забележка 2.1

11.7.2017 г.

CEN

EN 13617-1:2012

Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики на дозиращи помпи, бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Бензиностанции. Част 2: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики за надеждно прекъсване при използване на дозиращи помпи и бензинови колонки

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Бензиностанции. Част 3: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики на отсекателни клапани

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Бензиностанции. Част 4: Изисквания за безопасност към конструкцията и технически характеристики на шарнирни съединения за използване в дозиращи помпи и бензинови колонки

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13760:2003

Автомобилни системи за пълнене с втечнени въглеводородни газове (LPG) за леки и товарни автомобили. Накрайници, изисквания за изпитване и размери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13821:2002

Потенциално експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Определяне на минималната енергия на запалване на смеси прах-въздух

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху морски съоръжения за общо използване

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 1: Определяне на максималното налягане на експлозията Рmax на облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 2: Определяне на максималната стойност на нарастване на налягането (dp/dt)max в облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 3: Определяне на долната граница на експлозия LEL на облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 4: Определяне на граничната концентрация на кислород LOC на облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14373:2005

Системи за потискане на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14460:2006

Съоръжения устойчиви на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14491:2012

Вентилационни системи за предотвратяване на експлозия, предизвикана от прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 1: Механично задвижвани лебедки

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 2: Механично задвижвани телфери

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14522:2005

Определяне на температурата на самозапалване на газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 1: Вентилационни устройства устойчиви на експлозия 2 bar

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 2: Инертни прегради за водни канали

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 4: Автоматични гасителни системи за главни галерии

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Безопасност на машините. Вторично производство на стомана. Машини и съоръжения за обработка на течна стомана

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Съоръжения и принадлежности на LPG. Конструкция и технически характеристики на съоръженията на LPG за автомобилни зареждащи станции. Част 1: Устройства за зареждане

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини и съоръжения за електродъгови пещи за продукти от стомана

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14756:2006

Определяне на граничната концентрация на кислород (LOC) на възпламеними газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14797:2006

Устройства за вентилиране при експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14973:2015

Транспортни ленти за употреба в подземни съоръжения. Изисквания за електрическа безопасност и защита от възпламенимост

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14983:2007

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Съоръжения и системи за защита за отвеждане на газ грезу

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14986:2007

Проектиране на вентилатори работещи в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14994:2007

Защитни вентилационни системи срещу експлозия на газ

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15089:2009

Системи за изолиране от експлозии

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15188:2007

Определяне режима на самозапалване на натрупвания от прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15198:2007

Методология за оценка на риска за не-електрически съоръжения и съставни части при използването им по предназначение в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15233:2007

Методология за оценка на функционалната безопасност на защитни системи за потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Бензиностанции. Изисквания за безопасност към конструкцията на монтирани потопени помпи

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15794:2009

Определяне точката на експлозия на възпламеними течности

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15967:2011

Определяне на максималното експлозивно налягане и максималната степен на нарастване на налягането на газовете и парите

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 16009:2011

Вентилационни устройства за безпламъчна експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 16020:2011

Отклонители на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 16447:2014

Шарнирни клапи за изолиране на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Ограничители за пламък. Изисквания за техническите характеристики, методи за изпитване и ограничения за употреба (ISO 16852: 2008, включително Cor 1:2008 и Cor 2:2009)

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Експлозивни атмосфери. Част 36: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Основни методи и изисквания (ISO 80079-36:2016)

Настоящата е първата публикация

EN 13463-1:2009

Забележка 2.1

31.10.2019 г.

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Експлозивни атмосфери. Част 37: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Неелектрически вид защита чрез безопасност на конструкцията „c“, управление на източници на запалване „b“, потапяне в течност „k“ (ISO 80079-37:2016)

Настоящата е първата публикация

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Забележка 2.1

31.10.2019 г.

Cenelec

EN 50050-1:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 1: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на запалими течни материали

8.4.2016 г.

EN 50050:2006

Забележка 2.1

14.10.2016 г.

Cenelec

EN 50050-2:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 2: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на възпламенимо прахово покритие

8.4.2016 г.

EN 50050:2006

Забележка 2.1

14.10.2016 г.

Cenelec

EN 50050-3:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 3: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на възпламенимо влакнесто покритие (флокиране)

8.4.2016 г.

EN 50050:2006

Забележка 2.1

14.10.2016 г.

Cenelec

EN 50104:2010

Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород. Технически изисквания към работните характеристики и методи за изпитване

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на запалими течни материали за покрития. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на запалими прахови покрития. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на покритие с къси влакна от възпламеним материал. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

EN 50223:2010

Забележка 2.1

13.4.2018 г.

Cenelec

EN 50271:2010

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород. Изисквания и изпитвания за апаратура, използваща софтуер и/или цифрови технологии

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Електрически съоръжения за използване при наличие на горим прах. Част 2-1: Методи за изпитване. Методи за определяне на минималната температура на възпламеняване на праха

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Съоръжение от Група I, Категория М1, предназначено да поддържа функцията в атмосфери застрашени от гърмящ газ и/или въглищен прах

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Преносими вентилационни помещения/камери със или без вътрешни източници за отделяне на газове

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Устройства за безопасност, необходими за безопасна работа на съоръженията по отношение на рисковете от експлозия

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания.

IEC 60079-0:2011 (с промени) + IS1:2013

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016 г.

Забележка 3

7.10.2016 г.

Cenelec

EN 60079-1:2014

Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки, вид „d“

IEC 60079-1:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-1:2007

Забележка 2.1

1.8.2017 г.

Cenelec

EN 60079-2:2014

Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид „р“.

IEC 60079-2:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Забележка 2.1

25.8.2017 г.

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения напълнени с кварцов пясък, вид „q“

IEC 60079-5:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-5:2007

Забележка 2.1

24.3.2018 г.

Cenelec

EN 60079-6:2015

Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид „о“

IEC 60079-6:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-6:2007

Забележка 2.1

27.3.2018 г.

Cenelec

EN 60079-7:2015

Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид „е“

IEC 60079-7:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-7:2007

Забележка 2.1

31.7.2018 г.

Cenelec

EN 60079-11:2012

Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност „i“

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016 г.

EN 60079-27:2008

Забележка 2.1

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения чрез вид на защита „n“

IEC 60079-15:2010

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид„m“

IEC 60079-18:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-18:2009

Забележка 2.1

16.1.2018 г.

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Свойства на материала. Класификация на газове и пари, методи за изпитване и данни

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност

IEC 60079-25:2010

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията/EPL/Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-26:2007

Забележка 2.1

2.12.2017 г.

Cenelec

EN 60079-28:2015

Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и преносни системи, използващи оптично лъчение

IEC 60079-28:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-28:2007

Забележка 2.1

1.7.2018 г.

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори на запалими газове

IEC 60079-29-1:2007 (с промени)

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Експлозивни атмосфери. Част 29-4: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори с отворен път за горими газове

IEC 60079-29-4:2009 (с промени)

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление. Общи изисквания и изисквания към изпитването

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид „t“

IEC 60079-31:2013

8.4.2016 г.

EN 60079-31:2009

Забележка 2.1

1.1.2017 г.

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Експлозивни атмосфери. Част 35-1: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Общи изисквания. Конструкция и изпитване в зависимост от риска при експлозия

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Експлозивни атмосфери. Част 34: Прилагане на системите по качество при производство на съоръжения (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016 г.

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31..


12.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 293/64


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьорите и предпазните устройства за асансьори

(Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 293/05)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 20: Пътнически и товарни асансьори

20.4.2016 г.

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Забележка 2.1

31.8.2017 г.

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 21: Нови пътнически и товарни асансьори в съществуващи сгради

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 22: Електрически асансьори, движещи се по наклонен път

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за транспортиране на хора и товари. Част 28: Сигнал за авария на пътнически и товарни асансьори, на далечно разстояние

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Изследване и изпитване. Част 50: Правила за проектиране, изчисляване, изследване и изпитване на елементите на асансьор

20.4.2016 г.

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Забележка 2.1

31.8.2017 г.

CEN

EN 81-58:2003

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Изследване и изпитване. Част 58: Изпитване за устойчивост на огън на шахтни врати

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори за пътници, включително за инвалиди

20.4.2016 г.

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение на пътнически и товарни асансьори. Част 71: Устойчивост на злонамерено разрушаване

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни асансьори. Част 72: Асансьори за пожарникари

20.4.2016 г.

EN 81-72:2003

Забележка 2.1

31.8.2017 г.

CEN

EN 81-73:2016

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение на пътнически и товарни асансьори. Част 73: Поведение на асансьори в случай на пожар

Настоящата е първата публикация

EN 81-73:2005

Забележка 2.1

31.8.2018 г.

CEN

EN 81-77:2013

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни асансьори. Част 77: Асансьорите, като обект на сеизмични условия

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

20.4.2016 г.

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6: Съединителна скоба със симетричен клин

20.4.2016 г.

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31.


12.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 293/68


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 293/06)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуванев ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO 9000:2005

Забележка 2.1

15.9.2018 г.

CEN

EN ISO 9001:2015

Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO 9001:2008

Забележка 2.1

15.9.2018 г.

CEN

EN ISO 14001:2015

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO 14001:2004

Забележка 2.1

15.9.2018 г.

CEN

EN ISO 14004:2016

Системи за управление по отношение на околната среда. Общо ръководство за прилагане (ISO 14004:2016)

10.6.2016 г.

EN ISO 14004:2010

Забележка 2.1

30.4.2019 г.

CEN

EN ISO 14015:2010

Управление на околната среда. Оценяване на околната среда на площадки и организации (EASO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Екоетикети и екодекларации. Общи принципи (ISO 14020:2000)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Етикети и декларации, свързани с околната среда. Декларации по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност (Eтикетиране по отношение на околната среда, тип II) (ISO 14021:2016)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 14021:2001

Забележка 2.1

31.10.2018 г.

CEN

EN ISO 14024:2000

Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид I. Принципи и процедури (ISO 14024:1999)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Управление на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания (ISO 14031:2013)

28.11.2013 г.

EN ISO 14031:1999

Забележка 2.1

28.2.2014 г.

CEN

EN ISO 14040:2006

Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:2006)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Управление на околната среда — Оценка на жизнения цикъл — Изисквания и указания (ISO 14044:2006)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Управление на околната среда. Речник (ISO 14050:2009)

5.10.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Управление на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO 14063:2006)

5.10.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Парникови газове. Част 1: Технически изисквания и ръководство на ниво организация за количествено определяне и докладване на емисиите парникови газове и на отстранените парникови газове (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Парникови газове. Част 2: Технически изисквания и ръководство на ниво проект за количествено определяне, мониторинг и докладване на намалените емисии на парникови газове или на увеличените количества отстранени парникови газове (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Парникови газове. Част 3: Технически изисквания и ръководство за валидация и верификация на заявления за парникови газове (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Парникови газове. Изисквания към органи за валидация и верификация на парникови газове, приложими при акредитацията или други форми на признаване (ISO 14065:2013)

7.9.2013 г.

EN ISO 14065:2012

Забележка 2.1

31.10.2013 г.

CEN

EN ISO 15189:2012

Медицински лаборатории. Изисквания относно качеството и компетентността (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013 г.

EN ISO 15189:2007

Забележка 2.1

30.11.2015 г.

CEN

EN ISO 15195:2003

Медицински лаборатории. Изисквания за референтни лаборатории (ISO 15195:2003)

5.10.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органи, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи за контрол (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012 г.

EN ISO/IEC 17020:2004

Забележка 2.1

1.3.2015 г.

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO/IEC 17021:2011

Забележка 2.1

8.7.2017 г.

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органите, извършващи сертификация на лица (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013 г.

EN ISO/IEC 17024:2003

Забележка 2.1

1.7.2015 г.

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009 г.

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Оценяване на съответствието — Общи изисквания за взаимно оценяване като равнопоставени страни на органи за оценяване на съответствието и на органи по акредитация (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Оценяване на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за пригодност (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004, коригирана версия 2007-06-15)

5.10.2011 г.

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Забележка 2.1

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 2: Поддържаща документация (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013 г.

EN 45011:1998

Забележка 2.1

15.9.2015 г.

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификацията на продукти и указания за схеми за сертификация на продукти (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)

25.5.2012 г.

EN ISO 19011:2002

Забележка 2.1

31.5.2012 г.

CEN

EN ISO 22870:2006

Биологичен анализ от външна лаборатория (point-of-care) (POCT). Изисквания за качество и компетентност (ISO 22870:2006)

5.10.2011 г.

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31.