ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 153

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
29 април 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски съвет за системен риск

2016/C 153/01

Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 24 март 2016 година за изменение на Препоръка ЕССР/2015/2 относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ECCP/2016/3)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 153/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7817 — OBI/bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 153/04

Обменен курс на еврото

5

2016/C 153/05

Нова национална страна на разменни евромонети

6


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 153/06

Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело AT.39745 — CDS Информационен пазар — ISDA

7

2016/C 153/07

Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело AT.39745 — CDS Информационен пазар — Markit

10

2016/C 153/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8002 — Apollo Management/Açoreana Seguros) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

2016/C 153/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7949 — Norwegian/Shiphold/OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8001 — Pillarstone/Sirti) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

15

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2016/C 153/11

Публикация на заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета

16


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Европейски съвет за системен риск

29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК

от 24 март 2016 година

за изменение на Препоръка ЕССР/2015/2 относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика

(ECCP/2016/3)

(2016/C 153/01)

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (1), и по-специално член 3 и членове 16—18 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (2), и по-специално член 458, параграф 8 от него,

като взе предвид Решение ЕССР/2011/1 на Европейския съвет за системен риск от 20 януари 2011 г. за приемане на процедурен правилник на Европейския съвет за системен риск (3), и по-специално член 15, параграф 3, буква д) и членове 18—20 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на осигуряването на ефективността и последователността на макропруденциалната политика отговорните за нея лица трябва да отдадат дължимото внимание на трансграничните ефекти от мерките на макропруденциалната политика, приети от отделните държави членки, и когато е необходимо, да приемат подходящи реципрочни мерки от макропруденциалната политика, за да предприемат действия във връзка с посочените ефекти.

(2)

Рамката на доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика, изложена в Препоръка ЕССР/2015/2 на Европейския съвет за системен риск (4), следва да гарантира, че спрямо всички основани на експозиции мерки на макропруденциалната политика, активирани в една държава членка, е приложена реципрочност в другите държави членки.

(3)

На фона на настъпилите наскоро законодателни промени в Белгия по отношение на прилагането на надбавката от рисково тегло в размер на 5 процентни пункта съгласно член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013 спрямо експозициите на кредитните институции, използващи вътрешнорейтингов подход (ВРП), към белгийски ипотечни кредити Генералният съвет на Европейския съвет за системен риск реши да включи белгийската мярка в списъка с мерки на макропруденциалната политика, спрямо които се препоръчва да бъде приложена реципрочност съгласно Препоръка ЕССР/2015/2,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

РАЗДЕЛ 1

ИЗМЕНЕНИЯ

Препоръка ЕССР/2015/2 се изменя, както следва:

1.

раздел 1, подпрепоръка В, параграф 1 се заменя със следното:

„1.

На съответните органи се препоръчва да прилагат реципрочни мерки спрямо мерките на макропруденциалната политика, приети от други съответни органи, за които ЕССР е препоръчал реципрочност. Препоръчва се да бъде прилагана реципрочност спрямо следната мярка:

Белгия:

надбавка от рисково тегло в размер на 5 процентни пункта, прилагана съгласно член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013 спрямо експозициите на кредитните институции, използващи вътрешнорейтингов подход, към белгийски ипотечни кредити, описана по-нататък в приложението.“;

2.

текстът, изложен в приложението, се добавя като приложение към Препоръка ЕССР/2015/2.

Съставено във Франкфурт на Майн на 24 март 2016 година.

Председател на ЕССР

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 58, 24.2.2011 г., стр. 4.

(4)  Препоръка ЕССР/2015/2 на Европейския съвет за системен риск от 15 декември 2015 г. относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ОВ C 97, 12.3.2016 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Белгия

Надбавка от рисково тегло в размер на 5 процентни пункта, прилагана съгласно член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013 спрямо експозициите на кредитните институции, използващи вътрешнорейтингов подход (кредитни институции, използващи ВРП), към белгийски ипотечни кредити

I.   Описание на мярката

1.

Белгийската мярка представлява увеличение с рисково тегло от 5 процентни пункта, прилагано от кредитните институции, използващи ВРП, към стойността на експозицията им към белгийски ипотечни кредити. По-конкретно рисковото претегляне, изчислено в съответствие с член 154, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия, се увеличава с 5 процентни пункта. Например рисковото претегляне от 10 процента, прилагано от кредитните институции, използващи ВРП, спрямо белгийски ипотечни кредити, се увеличава на 15 процента.

II.   Реципрочност

2.

В съответствие с член 458, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се препоръчва на съответните органи да приложат реципрочност спрямо белгийската мярка по отношение на стойността на експозицията към белгийски ипотечни кредити, отпуснати от разположени в Белгия лицензирани на национално равнище клонове на кредитни институции, използващи ВРП, установени в съответните им юрисдикции. За целите на настоящия параграф се прилага срокът, посочен в подпрепоръка В, параграф 3.

3.

В случай че не са налице кредитни институции, използващи ВРП, разположени в други държави членки, с клонове, учредени в Белгия, които имат съществени експозиции към белгийския ипотечен пазар, съответните органи могат да решат да не прилагат член 458, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013. В случай че бъде прието ново решение за удължаване срока на прилагане на белгийската мярка съгласно член 458, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се препоръчва на съответните органи да преразгледат ситуацията и ако сметнат за необходимо, да приложат реципрочност спрямо белгийската мярка.

4.

Също така се препоръчва на съответните органи да приложат реципрочност спрямо белгийската мярка за стойността на експозицията към трансгранични белгийски ипотечни кредити, отпуснати пряко от кредитни институции, използващи ВРП, установени в съответните им юрисдикции. В съответствие с подпрепоръка В, параграф 2 се препоръчва на съответните органи да прилагат след консултация с ЕССР мярката по макропруденциална политика на разположение в юрисдикцията им, която има ефект, най-близък до този на горепосочената реципрочност, включително като приемат надзорните мерки и правомощия, посочени в дял VII, глава 2, раздел IV от Директива 2013/36/ЕС. На съответните органи се препоръчва да приемат еквивалентната мярка в рамките на шест месеца.

5.

В случай че не са налице кредитни институции, използващи ВРП, разположени в други държави членки, със съществени преки трансгранични експозиции към белгийския ипотечен пазар, съответните органи могат да решат да не прилагат реципрочност. В случай че бъде прието ново решение за удължаване срока на прилагане на белгийската мярка съгласно член 458, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се препоръчва на съответните органи да преразгледат ситуацията и ако сметнат за необходимо, да приложат реципрочност спрямо белгийската мярка.“.


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/4


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 153/02)

На 20 април 2016 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32016M7980. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/4


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7817 — OBI/bauMax Standort Steyr)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 153/03)

На 2 декември 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на немски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7817. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/5


Обменен курс на еврото (1)

28 април 2016 година

(2016/C 153/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1358

JPY

японска йена

122,84

DKK

датска крона

7,4432

GBP

лира стерлинг

0,77838

SEK

шведска крона

9,1763

CHF

швейцарски франк

1,0974

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,2460

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,045

HUF

унгарски форинт

310,70

PLN

полска злота

4,3880

RON

румънска лея

4,4723

TRY

турска лира

3,1963

AUD

австралийски долар

1,4906

CAD

канадски долар

1,4262

HKD

хонконгски долар

8,8111

NZD

новозеландски долар

1,6287

SGD

сингапурски долар

1,5273

KRW

южнокорейски вон

1 295,54

ZAR

южноафрикански ранд

16,3328

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,3562

HRK

хърватска куна

7,4800

IDR

индонезийска рупия

14 977,23

MYR

малайзийски рингит

4,4251

PHP

филипинско песо

53,309

RUB

руска рубла

73,5195

THB

тайландски бат

39,804

BRL

бразилски реал

3,9907

MXN

мексиканско песо

19,6713

INR

индийска рупия

75,5310


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/6


Нова национална страна на разменни евромонети

(2016/C 153/05)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Република Сан Марино

Тема на възпоменанието : 400 години от смъртта на Уилям Шекспир

Описание на изображението : Изображението възпроизвежда портрет на поета. Вдясно и в полукръг са изписани датите „1616 — 2016“ и името на емитиращата държава „Сан Марино“; в долната част вдясно — инициалите на автора „МВ“. Вляво и в полукръг се намира надписът „William Shakespeare“; в долната част вляво е знакът на монетния двор „R“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж : 85 000 монети

Дата на емисията : септември 2016 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/7


Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело AT.39745 — CDS Информационен пазар — ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Въведение

(1)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1) Комисията може да реши при дела, по които възнамерява да приеме решение, изискващо прекратяването на нарушение, и по които засегнатите страни предлагат ангажименти, с които да отговорят на опасенията, изразени от Комисията в предварителната ѝ оценка, да направи тези ангажименти задължителни за предприятията. Такова решение може да бъде прието за определен срок и съдържа заключението, че повече не са налице основания за предприемането на действия от Комисията. Съгласно член 27, параграф 4 от същия регламент Комисията публикува кратко резюме на делото и основното съдържание на ангажиментите. Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срока, определен от Комисията. Решението на Комисията по силата на член 9 не констатира нарушение.

2.   Резюме на делото

(2)

На 1 юли 2013 г. Комисията прие изложение на възраженията (ИВ) по смисъла на член 10 от Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията (2), свързано с предполагаемо нарушение на член 101 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП от страна на Международната асоциация за суапове и деривати (ISDA) във връзка с кредитни деривати. Изложението на възраженията съдържа предварителна оценка на конкуренцията и може да служи като база за ангажиментите по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

(3)

В своето ИВ Комисията счита, че може да има еднопосочна еднократна миграция от пазара на извънборсовата търговия с кредитни деривати към потенциалния нов пазар за борсова търговия с кредитни деривати, тъй като борсово търгуваните суаповете за кредитно неизпълнение (CDS) или кредитните фючърси ще бъдат разумни заместители на ликвидните и стандартизирани извънборсови CDS. Суаповете за кредитно неизпълнение (CDS) могат да се сравнят със застрахователна полица на корпоративен или държавен дълг (т.е. облигация или заем), при която купувачът на CDS плаща тримесечна премия, а продавачът на CDS обещава да покрие загубите по дълга, ако длъжникът не го върне. Докато при извънборсовата търговия инвестиционните банки са необходими като двустранни посредници между купувачите и продавачите (наричани „търговци на CDS“), те играят важна роля като източници на ликвидност в началната фаза на борсовата търговия, а по-късно губят ролята си на посредници в анонимната търговска среда, в която контактите са многостранни (all-to-all).

(4)

ISDA е търговска асоциация, представляваща сектора на финансовите деривати. ISDA има голям брой членове, включително търговци на CDS. През 2003 г. ISDA разработи определения за кредитните деривати, които служат като стандартна документация за извънборсово търгуваните кредитни деривати. Определенията на кредитните деривати също включват методика за уреждане на договори за CDS след кредитно събитие посредством търг, който предоставя на страните по даден договор за CDS цена за остатъчната стойност на базовата неизплатена облигация. Тази цена се нарича също „крайна цена“ или крайна цена на ISDA. ISDA претендира за правата на собственост върху крайната цена, и по-специално правото да лицензира използването на крайната цена за плащане на борсово търгувани договори за кредитни деривати.

(5)

В съответствие с ИВ през март 2007 г. Deutsche Boerse (Eurex) пусна борсово търгуван кредитен фючърсен продукт, а CMDX, съвместно предприятие между хедж фонда Citadel и Chicago Mercantile Exchange, възнамеряваше да пусне борсово търгуван кредитен фючърсен продукт в края на 2008 г. В съответствие с ИВ двете страни са поискали лицензи, за да се позоват на крайната цена на ISDA в своите борсово търгувани кредитни деривати за целите на определянето на стойността на техните кредитни фючърси след настъпването на кредитно събитие. В съответствие с ИВ ISDA е отказала лиценз за крайната цена на Eurex (през 2007 г.) и на CMDX (през 2008 г.). В ИВ се съдържа предварителното становище, че през 2007 г. съветът на директорите на ISDA е приел резолюция за изключване на предоставянето на лиценз за крайната цена за целите на борсовата търговия. В съответствие с ИВ тази резолюция е била приложена чрез споразумение за използване на уебсайта www.creditfixings.com. От тогава текстът на споразумението за използване е непроменен и в момента все още е в сила.

(6)

В ИВ се изразява предварителното опасение за конкуренцията, че поведението на ISDA може да е попречило на потенциални участници успешно да стартират платформа за директна търговия с кредитни деривати. ISDA оспорва, че крайната цена е била абсолютно необходима за уреждането на търгувани на борсата кредитни деривати и посочва редица опасения относно стабилността на тръжната процедура, провеждана във връзка кредитното събитие, в случай че се предостави лиценз за крайната цена за целите на борсовата търговия. Основното опасение на ISDA е свързано със способността на оферентите при търг за кредитно събитие да манипулират тръжните резултати, за да се възползват от неуредени договори, търгувани на борса извън търга.

(7)

В ИВ предварително се определя, че предполагаемият отказ на ISDA да предостави лицензи е решение на сдружение на предприятия, което ограничава потенциалната конкуренция по смисъла на член 101 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП.

3.   Основно съдържание на предложените ангажименти

(8)

ISDA не е съгласна с предварителните заключения, посочени в ИВ. Въпреки това ISDA предлага ангажименти, свързани с нейното поведение и организация, в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 („ангажиментите“) с цел да отговори на предварителните опасения на Комисията относно конкуренцията във връзка с предоставянето на лиценз за нейната крайна цена. Основните елементи на ангажиментите са описани по-долу.

а)   Ангажименти, свързани с поведението

(9)

ISDA се ангажира да предоставя лицензи за използването на крайната цена за целите на борсовата търговия на всеки заявител при справедливи, разумни и недискриминационни условия (условия FRAND) за период на преговори от 120 дни (с възможност за удължаване на срока с 30 дни).

(10)

ISDA се освобождава от ангажиментите си, и по-специално може да предяви иск срещу всеки заявител за преустановяване на нарушение пред съд или трибунал за нарушение на правата на ISDA върху крайната цена, без това да представлява нарушение на ангажиментите, ако:

i)

заявителят не даде своето съгласие или не спази разпоредбите на лицензионното споразумение за търговия с крайната цена,

ii)

заявителят е изправен пред опасност от непосредствено неизпълнение и не предоставя гаранции за плащане на лицензионните такси,

iii)

лицензът за търговия с крайната цена е прекратен при обстоятелствата, предвидени в точка 17 от ангажиментите.

(11)

Съгласно точка 17 от ангажиментите ISDA може също така да се прекрати лиценз при строго определени условия, когато докаже, че участниците в търга манипулират търг за кредитно събитие поради специфичните характеристики на борсово търгувания кредитен дериват, който е бил лицензиран от ISDA. ISDA счита това за предпазна мярка, необходима за опазване на стабилността на тръжната процедура, ако рискът от тръжни манипулации не може да бъде преодолян с други по-щадящи мерки.

(12)

ISDA може също да поиска от лицензираните места за търговия да сътрудничат добросъвестно на тръжния администратор, като предоставят определена анонимна и обобщена информация, като например относно нетната открита лихва на лицензираните кредитни фючърси. Освен това ISDA може да поиска добросъвестно сътрудничество от лицензираните места за търговия за подобряването на правилата на търга за кредитното събитие, специално за да се намали рискът от тръжни манипулации по отношение на борсово търгуваните кредитни деривати.

(13)

В ангажиментите се предвиждат два вида механизми за разрешаване на спорове.

(14)

В случай на възникване на спор относно търговските условия на лицензионното споразумение, т.е. условията FRAND, ISDA се ангажира да приеме арбитраж от независим старши адвокат, избран от заявителя. Ако няма арбитражно решение в рамките на определен срок, ISDA и заявителят ще се обърнат към съда.

(15)

В случай на възникване на спор във връзка с опасение за конкретна тръжна манипулация и ISDA възнамерява да прекрати лиценза, технически експерт, действащ като контролиращ управител, ще изслуша аргументите на ISDA, на лицензираното място за търговия и на администраторите на търга. Въз основа на предложенията на всички страни и собствения си опит доверителят следва да реши дали е необходимо да се одобри искането на ISDA за прекратяване на лиценза или дали съществуват други по-щадящи начини за защита на стабилността на тръжната процедура за кредитното събитие, сред които промени на тръжните правила и/или промени в структурата на борсово търгуваните кредитни деривати. Контролиращият управител се назначава от ГД „Конкуренция“ на Комисията въз основа на три предложения на ISDA. Всеки кандидат трябва да има професионален опит в провеждането на търгове в места за търговия.

(16)

Решенията на контролиращия доверител са окончателни за страните, но не засягат Европейската комисия.

(17)

Накрая, ISDA се ангажира да даде указания на администратора на уебсайта www.creditfixings.com да премахне всички ограничения за използването на крайната цена за целите на борсовата търговия.

б)   Ангажименти, свързани с организацията

(18)

ISDA се ангажира да измени своите процедури за искания за лицензи за крайната цена с цел да изключи търговците на CDS от решенията за лицензиране на ISDA. Правомощието за предоставяне на лицензи за крайната цена няма вече да принадлежи на съвета на директорите на ISDA или на негов подкомитет, в който може да участват търговци на CDS, а ще се възложи на главния изпълнителен директор на ISDA. Докато ISDA може да продължи да се консултира с членовете си по чисто технически въпроси за разработването на методиката за провеждане на търга за кредитното събитие, тези консултации няма да се отнасят, пряко или косвено, до основателността на индивидуалните искания за лиценз. Когато индивидуалните искания за лиценз налагат промени в процеса или в организацията на търга, ISDA може да поиска технически съвет от независими експерти.

(19)

ISDA се ангажира с изпълнението на тези ангажименти, считано от датата на уведомлението за решението на Комисията относно ангажиментите за период от 10 години. Контролиращият управител ще докладва ежегодно пред Комисията относно изпълнението на ангажиментите.

(20)

Ангажиментите са публикувани на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Покана за представяне на мнения

(21)

След допитване до участниците на пазара Комисията възнамерява да приеме решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което да обяви за задължителни ангажиментите, обобщени по-горе и публикувани в интернет на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“.

(22)

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите мнения относно предложените ангажименти. Комисията трябва да получи тези мнения не по-късно от един месец след датата на публикуване на настоящото съобщение. Заинтересованите трети страни се приканват също така да изпратят неповерителна версия на своите мнения, в която информацията, която според тях представлява търговска тайна, както и друга поверителна информация, следва да бъдат заличена и заменена с неповерително резюме или с думите „търговски тайни“ или „поверително“. Трети страни също могат в изключителни случаи да изпратят мнения анонимно и в такъв случай могат да предоставят неповерителна версия, в която да скрият идентичността на предприятието.

(23)

Желателно е отговорите и мненията да включват обосновка и да излагат факти от значение за делото. Ако установите проблем по отношение на някоя част от предложените ангажименти, моля, посочете възможно решение.

(24)

Мненията могат да бъдат изпращани на Комисията под референтен номер AT.39745 CDS Информационен пазар по електронна поща (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) или по пощата на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г., членове 81 и 82 от Договора за ЕО стават съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са идентични по същество. За целите на настоящото известие препращанията към членове 101 и 102 от ДФЕС следва да се разбират като препращания към членове 81 и 82 от Договора за ЕО, когато това е приложимо.

(2)  ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18.


29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/10


Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело AT.39745 — CDS Информационен пазар — Markit

(2016/C 153/07)

1.   Въведение

(1)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1) Комисията може, в случаите, когато тя възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, а съответните страни предложат ангажименти за преодоляване на опасенията, изразени по отношение на тях от Комисията в нейната предварителна оценка, с решение да превърне тези ангажименти в задължителни за предприятията. Такова решение може да бъде прието за определен срок и съдържа заключението, че повече не са налице основания за предприемането на действия от Комисията. Съгласно член 27, параграф 4 от същия регламент Комисията публикува кратко резюме на делото и основното съдържание на ангажиментите. Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срока, определен от Комисията. Решението на Комисията по силата на член 9 не констатира нарушение.

2.   Резюме на делото

(2)

На 1 юли 2013 г. Комисията прие изложение на възраженията (ИВ) по смисъла на член 10 от Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията (2), свързано с предполагаемо нарушение на член 101 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП от страна на Markit, засягащо пазара на нефинансирани кредитни деривати, търгувани извънборсово, и потенциалния пазар на нефинансирани кредитни деривати, търгувани на борсата. ИВ може да служи като предварителна оценка за целите на член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

(3)

В съответствие с ИВ може да има еднопосочна еднократна миграция от пазара на извънборсовата търговия с кредитни деривати към потенциалния пазар за борсова търговия с кредитни деривати, тъй като борсово търгуваните суаповете за кредитно неизпълнение (CDS) или кредитните фючърси ще бъдат разумни заместители на ликвидните и стандартизирани извънборсово търгувани CDS. Докато при извънборсовата търговия инвестиционните банки са необходими като двустранни посредници между купувачите и продавачите, те играят важна роля като източници на ликвидност в началната фаза на борсовата търговия, а по-късно губят ролята си на посредници в анонимната търговска среда, в която контактите са многостранни (all-to-all).

(4)

Markit е дружество за финансова информация и услуги, което събира и остойностява данни за кредитни деривати и други класове активи. През 2008 г. Markit е притежавало всички права за индексите iTraxx и CDX (по-нататък наричани „индексите“), които е придобило една година по-рано от някои търговци на суапове за кредитно неизпълнение (CDS). Търговците са продължили да играят важна роля в индексните консултативни комитети на Markit, включително като са консултирали Markit за лицензирането на индексите за нови видове продукта. В съответствие с ИВ през 2008 г. хедж фондът Citadel и Chicago Mercantile Exchange са поискали да започнат борсова търговия на CDS чрез съвместно предприятие (CMDX). Те са се обърнали към Markit да поискат лиценз за iTraxx и CDX, за да стартират платформа, която би позволила на потребителите да търгуват с CDS както извънборсово, така и евентуално многостранно (all-to-all) (включително чрез Централен регистър на лимитираните поръчки — Central Limit Order Book, CLOB). Markit твърди, че е отказало да издаде лиценз за индексите iTraxx и CDX за цели, различни от искането на котировки (RFQ) за извънборсова търговия и клиринг. В съответствие с ИВ Markit изрично е изключило CLOB търговията от обхвата на своя лиценз, т.е. и многостранната търговия (all-to-all trading).

(5)

В ИВ се изразява предварително опасение за конкуренцията, че това поведение може да е попречило на Citadel и CME успешно да стартират борсова платформа за търговия с кредитни деривати. В съответствие с ИВ Markit е взело решение да не дава лицензи за индексите за целите на борсовата търговия след консултация с търговците на CDS от трите индексни консултативни комитета на Markit.

(6)

В съответствие с ИВ предполагаемият отказ на Markit представлява решение на сдружение на предприятия, което ограничава потенциалната конкуренция по смисъла на член 101 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП.

3.   Основно съдържание на предложените ангажименти

(7)

Markit не е съгласно с предварителните заключения, посочени в ИВ. Въпреки това Markit предложи ангажименти, свързани с неговото поведение и организация, в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 с цел да отговори на предварителните опасения на Комисията относно конкуренцията. Основните елементи на ангажиментите са описани по-долу.

а)   Ангажименти, свързани с поведението

(8)

Що се отнася до лицензирането, Markit се ангажира да действа и да издава лицензи по справедливи, разумни и недискриминационни условия (условия FRAND) в отговор на искания за лицензи за създаване и/или търговия с борсово търгувани финансови продукти (включително суапове, фючърси и опции), базирани на индексите iTraxx или CDX, или последващ продукт. Доколкото съществуващ лиценз, издаден от Markit, все още изключва използването на индекс за борсова търговия, Markit се ангажира да измени този лиценз или да предложи нов такъв при условия FRAND. Markit може да откаже искания за лиценз за индекс при условия FRAND:

а)

когато предложеният борсово търгуван продукт създава съществени правни или регулаторни рискове или много значителни рискове за репутацията на Markit и/или на индексите, които не могат да бъдат адекватно преодолени чрез отказ от отговорност или други договорни разпоредби; или

б)

когато мястото за търговия няма достатъчно опит и ресурси за разработване и стартиране на предложения борсово търгуван продукт. Пускането на нов продукт само по себе си не представлява недостатъчен опит.

(9)

Когато съществуващ лиценз съдържа период на изключителност, ангажиментите ще се прилагат само след изтичането на задължителния период на изключителност, доколкото ангажиментите и условията за изключителност са несъвместими. Не могат да се предоставят нови периоди на изключителност. Ангажиментът при условия FRAND не възпрепятства Markit от отпускане на преференциални или изгодни условия за първоначален период от не повече от две години, ако създаването и разработването на нов продукт въз основа на индекс изискват съществени първоначални инвестиции и ако съпоставимите участници се третират по един и същ начин.

(10)

Markit ще се стреми да постигне споразумение с искащата страна в рамките на три месеца от подаването на всяко заявление за лиценз условия FRAND, но при определени обстоятелства този период на преговори може да бъде удължен до шест месеца. След като член 37, параграф 1 от Регламента за пазарите на финансови инструменти (3) влезе в сила, този период на преговори няма да може да превишава предвидения в регламента срок, който понастоящем е три месеца. Ако страните не съумеят да се споразумеят за условията до края на периода за преговори, искащата страна може писмено да поиска от Markit въпросът да бъде отнесен до независим арбитраж за вземане на решение относно подходящата процедура и метод за определяне на условия FRAND.

(11)

Споровете относно определянето на условията FRAND или тези, които възникват в резултат на отказа да се предостави лиценз въз основа на съображенията, посочени в параграф 8, букви а) и б) по-горе, ще се отнасят до арбитраж, състоящ се от тричленен арбитражен съд, чието решение ще бъде обвързващо. Арбитражът ще се урежда от законодателството на Англия и Уелс и ще се подчинява на правилата на Международния арбитражен съд в Лондон. Ако арбитрите не излязат с решение в срок от девет месеца, искащата страна може да отнесе въпроса до съдилищата в Англия и Уелс.

б)   Ангажименти, свързани с организацията

(12)

Markit се ангажира да разшири членския състав на своите оставащи два индексни консултативни комитета (IMC и CDX) („комитетите“), който ще включва редица съответни пазарни участници, които не са търговци на CDS. Комитетите ще се състоят от поне 25 членове, включително до четири маркет мейкъра или от индексния пазар, или от базовия пазар, които не са големи търговци, най-малко шест дружества купувачи, които не са търговци, или други управители на активи и поне пет търговски платформи, борси, клирингови къщи или подобни заинтересовани участници на пазара. Членовете ще служат за срок до две години (с възможност за удължаване), членството се променя на ротационен принцип и най-малко 50 % от първоначалните членове във всяка категория ще се подменят след първата година.

(13)

Markit освен това поема ангажимент да измени мандата на комитетите, така че обсъжданията да бъдат ограничени до технически, оперативни и административни въпроси. Markit ще забрани обсъжданията относно решенията за отпускане на лицензи или относно условията, търговските аспекти или предложенията за генериране на приходи, свързани с индексите CDX и iTraxx, относно качествата на предложените нови борсово търгувани финансови продукти, които се основават на тези индекси, или относно предимствата на всяка нова борсова или подобна платформа за търговия с продукти, които се основават на тези индекси („изключени въпроси“). Адвокат на Markit ще присъства и ще записва всички заседания и конферентни разговори и ще води писмен протокол. Тези протоколи и записи, както и документите, внесени за обсъждане, ще бъдат съхранявани от Markit за срок от пет години.

(14)

Markit ще назначи контролиращ доверител след одобрение от страна на Комисията. Доверителят ще докладва ежегодно на Комисията дали Markit спазва предложените ангажименти. По-специално контролиращият доверител ще проверява дали търговците не оказват неоснователно влияние върху решенията на Markit за лицензиране в рамките на комитетите и ще следи да не се обсъждат изключени въпроси.

(15)

Що се отнася до бъдещата наличност на крайната цена при условия FRAND за всеки правен субект, направил заявление, Markit ще отстрани от уебсайта www.creditfixings.com клаузите, които изключват използването на крайната цена за борсова търговия, и няма да изисква лиценз за крайната цена, нито ще начислява такси, когато ISDA е издала лиценз.

(16)

Markit се ангажира с изпълнението на тези ангажименти, считано от датата на уведомлението за решението на Комисията в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, докато Markit притежава и контролира индексите, или за период от 10 години, в зависимост от това коя дата е по-ранна.

(17)

Ангажиментите са публикувани на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Покана за представяне на мнения

(18)

След допитване до участниците на пазара Комисията възнамерява да приеме решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което да обяви за задължителни ангажиментите, обобщени по-горе и публикувани в интернет на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“.

(19)

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите мнения относно предложените ангажименти. Комисията трябва да получи тези мнения не по-късно от един месец след датата на публикуване на настоящото съобщение. Заинтересованите трети страни се приканват също така да изпратят неповерителна версия на своите мнения, в която информацията, която според тях представлява търговска тайна, както и друга поверителна информация, следва да бъде заличена и заменена с неповерително резюме или с думите „търговски тайни“ или „поверително“. Трети страни също могат в изключителни случаи да изпратят мнения анонимно и в такъв случай могат да предоставят неповерителна версия, в която да скрият идентичността на предприятието.

(20)

Желателно е отговорите и мненията да включват обосновка и да излагат факти от значение за делото. Ако установите проблем по отношение на някоя част от предложените ангажименти, моля, посочете възможно решение.

(21)

Мненията могат да бъдат изпращани на Комисията под референтен номер AT.39745 CDS Информационен пазар по електронна поща (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) или по пощата на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г., членове 81 и 82 от Договора за ЕО стават съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са идентични по същество. За целите на настоящото известие препращанията към членове 101 и 102 от ДФЕС следва да се разбират като препращания към членове 81 и 82 от Договора за ЕО, когато това е приложимо.

(2)  ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18.

(3)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).


29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8002 — Apollo Management/Açoreana Seguros)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 153/08)

1.

На 21 април 2016 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1) чрез която инвестиционните фондове, управлявани от дъщерните предприятия на Apollo Management LP („Apollo“, САЩ), чрез дружество със специална инвестиционна цел Calm Eagle Holdings S.à.r.l. („Calm Eagle“, Люксембург), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над цялото предприятие Açoreana Seguros, SA („Açoreana“, Португалия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Apollo: инвестиционни фондове, които се занимават с различни стопански дейности по света, в области като животозастраховане и общо застраховане, химическа индустрия, круизни линии, логистика, хартиени изделия и металургия;

—   за предприятие Açoreana: животозастрахователни и общозастрахователни продукти и услуги в Португалия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на M.8002 — Apollo Management/Açoreana Seguros, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/14


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7949 — Norwegian/Shiphold/OSM Aviation)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 153/09)

1.

На 21 април 2016 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Norwegian Air Resources Holding Ltd („NARH“, Ирландия), под контрола на Norwegian Air Shuttle ASA („Norwegian“, Норвегия), и OSM Aviation Group Ltd („OSM Aviation Holding“, Кипър), под контрола на Shiphold Ltd („Shiphold“, Кипър), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие OSM Aviation Ltd („OSM Aviation“, Кипър) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие NARH: дружество за предоставяне на услуги по осигуряване и управление на екипажа за предприятието „Norwegian“, което е активно на пазара на услуги за въздушен превоз на пътници;

—   за предприятие OSM Aviation Holding: холдингово дружество, контролирано от Shiphold, което е активно на пазара на морския транспорт и притежанието на кораби;

—   за предприятие OSM Aviation: дружество, активно в управлението на екипажи, което предоставя пълна гама от услуги, включително осигуряване на заетост и управление на пилотски и кабинен екипаж за различните авиокомпании.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на M.7949 — Norwegian/Shiphold/OSM Aviation на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/15


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8001 — Pillarstone/Sirti)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 153/10)

1.

На 22 април 2016 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Pillarstone Italy SpA („Pillarstone“, Италия), инвестиционен фонд, под непрекия контрол на KKR & Co LP („KKR“, Обединеноот кралство), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото Sirti SpA („Sirti“, Италия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Pillarstone: Pillarstone е фонд, който е контролиран непряко от KKR. Pillarstone е създадено като инвестиционен инструмент за осигуряване на дружествата със свеж капитал;

—   за предприятие KKR: KKR е световно инвестиционно дружество, което управлява инвестиции в множество класове активи, включително частен капитал, енергетика, инфраструктура, недвижими имоти, хедж фондове и кредити стратегии;

—   за предприятие Sirti: Sirti е дружество със седалище в Италия, активно в предоставянето на строителни услуги. Sirti е фокусирано върху сектори като проектиране, изграждане, въвеждане, поддържане и управление на мрежи и системи за телекомуникации, електроенергия, железопътен транспорт, транспорт и телевизионно разпръскване. Освен това Sirti се занимава с ИТ промишлени услуги и оказва ИТ услуги в сектора на телекомуникациите, правителствения и обществения сектори. Sirti е до голяма степен с дейност в Италия, но има и някои дейности в други европейски държави, включително Швеция.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на M.8001 — Pillarstone/Sirti на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/16


Публикация на заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(2016/C 153/11)

Европейската комисия е одобрила настоящото несъществено изменение в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА НЕСЪЩЕСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ

Заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета  (2)

„PROSCIUTTO DI NORCIA“

ЕС №: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

ЗНП ( ) ЗГУ ( X ) ХТСХ ( )

1.   Група заявител и законен интерес

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ITALIA

Електронна пощa: info@prosciuttodinorcia.com

Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. (сдружение за защита на ЗНП „Prosciutto di Norcia“) има законно право да подаде заявление за изменение в съответствие с член 13, параграф 1 от Указ № 12511 от 14 октомври 2013 г. на Министерството на политиката в областта на земеделието, храните и горското стопанство.

2.   Държава членка или трета държава

Италия

3.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение/изменения

Описание на продукта

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка

Етикетиране

Друго [актуализация на препратките към нормативната уредба, контролен орган, опаковане]

4.   Вид на изменението/измененията

Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ

Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което се изисква изменение на публикувания единен документ

Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което не е публикуван единен (или равностоен на него) документ

Изменение в продуктовата спецификация на регистрирана ХТСХ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

5.   Изменение (изменения)

Метод на производство

Точка 3 „Суровини“ от продуктовата спецификация се изменя, както следва:

Изречението „в) потомство на нерези от други породи или на нерези от хибридни породи, при условие че произхождат от схеми за селекция или кръстоска, проведена с цели, съвместими с тези на италианската родословна книга за …“

се заменя със следното:

„в)

потомство на нерези от други породи или на нерези от хибридни породи, предназначени за производството на свине с високо кланично тегло.“

Целта на това изменение е да се поясни изречението „Не съществува географско ограничение за произхода на свинете“, което следва непосредствено след буква в) от следващия параграф в продуктовата спецификация.

Освен това с посоченото изменение се зачита принципът на отворена пазарна икономика и свободна конкуренция и изцяло се прилагат и изпълняват членове 101 и 119 и следващите от ДФЕС. Изменението следва да се квалифицира като „несъществено“, тъй като с него не се увеличават ограниченията по отношение на търговията със суровините и то отговаря на общите изисквания, предвидени в член 53, параграф 2, трета алинея, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

Изречението „Храненето, заедно с животновъдните техники, допринася за отглеждането на тежки свине посредством умерено ежедневно увеличение на масата.“

се заменя със следното:

„Храненето, заедно с животновъдните техники, допринася за отглеждането на свине с високо кланично тегло.“

Изречението „В съответствие с настоящата спецификация животновъдните техники, разрешените фуражи, количествата и начинът им на употреба са предназначени за отглеждане на традиционни тежки свине — цел, която трябва да се преследва с течение на времето посредством умерени ежедневни увеличения на дажбите и режим на хранене, съвместим с действащата нормативна уредба.“

се заменя със следното:

„В съответствие с настоящата спецификация животновъдните техники, разрешените фуражи, количествата и начинът им на употреба са предназначени за отглеждане на традиционни свине с високо кланично тегло — цел, която трябва да се преследва с течение на времето посредством режим на хранене, съвместим с действащата нормативна уредба.“

Причината за изменението е, че прилагателното „умерен“ не е обективно и това може да доведе до различни тълкувания. За производството на свине с високо кланично тегло се използват техники за хранене и угояване, които трябва да отговарят на изискванията по отношение на различните класове тегло на свинете при техния растеж, описани в точка 3 от продуктовата спецификация, и по-специално в таблици 1, 2 и 3 относно „разрешените видове фуражи“, „съдържанието на сухо вещество“ — общо и от зърнени култури, както и на останалите спецификации относно ограничението на съвместната употреба на суроватка и цвик, на съвместната употреба на дехидратирани картофи и маниока, на съдържанието на азот, дължащо се на спиртоварни отпадъци. От това следва, че ако се спазват предписанията в продуктовата спецификация и в действащата нормативна уредба, но се прилагат различни формули за хранене, могат да се постигнат различни ежедневни темпове на наддаване, като тези разлики не позволяват да се въведе с лекота определение на израза „умерено ежедневно увеличение“.

Изречението „Свинете се изпращат в кланицата между края на деветия и края на петнадесетия месец след раждането им.“

се заменя със следното:

„Свинете се изпращат в кланицата не по-рано от 215 и не по-късно от 450 дни след раждането им.“

Причината за изменението е, че макар да продължават да отговарят на описаните в продуктовата спецификация на ЗГУ „Prosciutto di Norcia“ изисквания за свинете с високо кланично тегло, формулите за хранене на свинете, животновъдните техники и техниките за определяне на дажбите са претърпели значително развитие. Без промяна на генетичните условия, те са довели до забележително увеличение на средното ежедневно наддаване на угояваните свине, без да се засегне качеството на месото при клане или преработка. В резултат на това често пъти свинете достигат минималното тегло, посочено в продуктовата спецификация, доста преди навършването на 9 месеца (а по-скоро на възраст 7 — 7,5 месеца) и надвишават определеното в спецификацията максимално тегло доста преди да навършат 15 месеца. Това води до съкращаване на периода, през който свинете могат да бъдат изпратени в кланицата, което от своя страна намалява доставките на суровини и в крайна сметка дестабилизира пазара на свинско месо, като животновъдите рискуват да понесат загуби, в случай че не спазят изискванията по отношение на теглото или възрастта на свинете. Поради това с предложението за намаляване на минималната възраст за изпращане на свинете в кланицата на 215 дни от раждането им животновъдите и кланиците ще разполагат с повече време, дори при по-високи темпове на средно дневно наддаване на тегло, без да се ощетяват животновъдите, които се стремят да са в крак със съвременните методи за определяне на дажбите за свинете за угояване, без да се засяга качеството на месото, както бе посочено по-горе.

Изречението „Получените кланични трупове трябва да бъдат класифицирани като тежки по нормите, предвидени в Регламент (ЕИО) № 3220/84, в Решение 2001/468/ЕО на Комисията от 8 юни 2001 г. и в Министерско постановление 11/07/2002, и обикновено да попадат в средната категория на официалната система за оценка на съдържанието на месо.“

се заменя със следното:

„Получените кланични трупове трябва да бъдат класифицирани като тежки по нормите, предвидени в действащата нормативна уредба, и обикновено да попадат в класове „E“, „U“, „R“ или „O“ от официалната система за оценка на съдържанието на месо.“

Това изменение се дължи на развитието на приложимата нормативна уредба и на технически съображения във връзка с производствените методи. От нормативна гледна точка изменението представлява привеждане на продуктовата спецификация в съответствие с действащите разпоредби, тъй като и Регламент (ЕИО) № 3220/84, и Решение 2001/468/ЕО са отменени и съответно техните разпоредби вече не могат да се считат за приложими. От техническа гледна точка, макар че класът на съдържание на постно месо „E“ обхваща кланични трупове със съдържание на постно месо като процент от теглото на трупа, измерено при карето, по-високо от това на предвидения понастоящем клас „U“, разрешаването на използването на кланични трупове от свине с високо кланично тегло от посочения клас за получаване на бутове за производството на „Prosciutto di Norcia“ ще позволи да се използват и бутовете, които са годни за производството на „Prosciutto di Norcia“, тъй като са покрити с тлъстина, която в действителност е характерна за клас „U“.

Изречението „При осоляването се използва морски натриев хлорид със среден размер на кристалите и малко количество пипер.“

се заличава.

Изречението е заличено с цел да се подобри четимостта на продуктовата спецификация, тъй като посоченото осоляване, морският натриев хлорид, който съответства на „морска сол“, и описанието на съответните етапи са свързани с „метода на производство“, описан в следващата точка 4 от продуктовата спецификация на „Prosciutto di Norcia“, докато посоченото използване на пипер е описано не само в точка 4, а и в етапа в точка 5 „Сушене“.

Точка 4 „Метод на производство“ от продуктовата спецификация се изменя, както следва:

Изречението „Приготвянето на бутовете продължава с осоляването, което се извършва на два етапа, като се използва средно едра морска сол.“

се заменя със следното:

„Приготвянето на бутовете продължава с осоляването с морска сол, което се извършва на два етапа.“

Това изменение — заличаването на размера на кристалите на солта, която в общия случай е „средно едра“, се дължи на различния режим на експлоатация на съвременните съоръжения за осоляване, който включва автоматично калибриране в зависимост от характеристиките на суровината, на температурните условия и на относителната влажност.

След изречението „Първоначално бутовете се подготвят чрез изцеждане на кръвоносните съдове, след което се натриват с влажна и суха сол.“

се вмъква следното:

„В случай че сместа („stuccatura“), с която бутът се покрива на етапа от точка 5, не съдържа пипер, при осоляването се добавя малко количество пипер.“

Добавеният текст отразява предходните изменения в точка 3 и е в съответствие със спецификацията на органолептичните характеристики в точка 6, в която ароматът на предназначения за консумация защитен продукт се описва като „типичен“ и „леко подправен“. Във втория случай характеристиката се дължи и на използването на свинска мас, която съгласно спецификациите в точка 5 „Сушене“ може да съдържа пипер.

Други

Точка 7 „Контролни дейности“ от продуктовата спецификация се изменя, както следва:

Изречението „Съгласно предвиденото в членове 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 510/2006 контролът на съответствието на продукта с настоящата продуктова спецификация се извършва от контролната структура, наречена „3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.“ със седалище в Todi (PG), Fraz. Pantalla, тел. +39 07589571, факс +39 0758957257, електронна поща: certificazione@parco3a.org“

се заменя със следното:

„Проверката на спазването на спецификацията се извършва съгласно предвиденото в член 37 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Контролният орган, отговорен за проверката на продуктовата спецификация, е „3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.“ със седалище в Todi (PG), Fraz. Pantalla, тел. +39 0758957201, факс +39 0758957257, електронна поща: certificazione@parco3a.org“

С това изменение се цели единствено да се отразят актуализацията на нормативната уредба и промяната на телефонния номер на контролната структура.

Точка 8 „Означаване и представяне“ от продуктовата спецификация се изменя, както следва:

След изречението

„Знакът е съставен от лого с надпис „Prosciutto di Norcia“, поставен чрез горещо маркиране.“

се вмъква следният параграф:

„Шунката „Prosciutto di Norcia“ може да бъде пусната на пазара за консумация обезкостена, разфасована, т.е. разделена на парчета с различна форма и тегло, или нарязана. Тези разновидности на продукта трябва да се продават след опаковане в добре запечатани и етикетирани предназначени за целта съдове или опаковки за храни. При подготовка на цяла обезкостена шунка или на парчета поставеният чрез горещо маркиране знак винаги трябва да бъде видим.“

Бе преценено, че е целесъобразно горният абзац да бъде включен в продуктовата спецификация, така че да бъдат ясно определени видовете продавани продукти и да се отговори на различните изисквания на пазара по отношение на опаковането на продукта.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„PROSCIUTTO DI NORCIA“

ЕС №: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

1.   Наименование

„Prosciutto di Norcia“

2.   Държава членка или трета държава

Италия

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

ЗГУ „Prosciutto di Norcia“ представлява сурово сушена шунка, която при пускане за потребление притежава характерна крушовидна форма, тежи не по-малко от 8,5 kg и чийто вид при разрязване е компактен и с цвят, преливащ от розово в червено. Тя има характерен лек аромат на подправки, а вкусът ѝ е приятен, без да е солен.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

ЗГУ „Prosciutto di Norcia“ се произвежда от бутовете на свине от традиционните породи „Large White Italiana“ и „Landrace Italiana“, както и с подобренията им, вписани в италианската родословна книга, или потомство на нерези от същите породи, както и от свине — потомство на нерези от породата „Duroc italiana“, както и с подобренията им, вписани в италианската родословна книга. Допуска се използването и на потомство на нерези от други породи или на нерези от хибридни породи, предназначени за производството на свине с високо кланично тегло. Не съществуват географски ограничения за произхода на свинете.

Не се допускат обаче свине — носители на противоположни генни характеристики, особено що се отнася до възприемчивостта към стрес синдрома при свинете (PSS); генотиповете и животните, за които по принцип не се смята, че са подходящи за целите на продуктовата спецификация, както и чистокръвни животни от породите „Landrace Belga“, „Hampshire“, „Pietrain“, „Duroc“ и „Spotted Poland“.

Използваният фураж трябва да отговаря на търговските стандарти. Храненето, заедно с животновъдните техники, допринася за отглеждането на свине с високо кланично тегло — 160 kg ± 10 %.

За храненето на свине с живо тегло от 30 до 80 kg се използват фуражите, посочени в таблици 1 и 2 от продуктовата спецификация, като се дозират така, че съдържанието на сухо вещество от зърнени култури да не е по-малко от 45 % от цялото сухо вещество. За храненето на свине с живо тегло над 80 kg се използват единствено фуражите, посочени в таблица 2, като се дозират така, че съдържанието на сухо вещество от зърнени култури да не е по-малко от 55 % от цялото сухо вещество.

Съвместната употреба на суроватка и цвик не трябва да превишава 15 литра на животно дневно.

Азотното съдържание, дължащо се на спиртоварни отпадъци, трябва да бъде под 2 %.

Съвместната употреба на дехидратирани картофи и маниока не трябва да надвишава 15 % от сухото вещество в дажбата. При всички посочени по-горе параметри се допускат отклонения от не повече от 10 %.

Характеристиките на състава на дажбата трябва да бъдат такива, че да задоволяват нуждите на животните през различните фази на животновъдния цикъл по отношение на целите на продуктовата спецификация.

Позволява се прибавянето на минерални и витаминни добавки към дажбите в границите, определени от общите действащи законодателни разпоредби.

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Производството и сушенето на продукта „Prosciutto di Norcia“ трябва да се извършват в рамките на производствената област, определена в точка 4.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Шунката „Prosciutto di Norcia“ може да бъде пусната на пазара за консумация обезкостена, разфасована, т.е. разделена на парчета с различна форма и тегло, или нарязана. Тези разновидности на продукта трябва да се продават след опаковане в добре запечатани и етикетирани предназначени за целта съдове или опаковки за храни. При подготовка на цяла обезкостена шунка или на парчета поставеният чрез горещо маркиране знак винаги трябва да бъде видим.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Шунката „Prosciutto di Norcia“ се пуска за потребление, обозначена със знак, който идентифицира продукта. Знакът е съставен от лого с надпис „Prosciutto di Norcia“, поставен чрез горещо маркиране. Означението на защитеното географско указание „Prosciutto di Norcia“ трябва да се изписва с отчетливи и незаличими букви, ясно разграничими от всякакви други надписи върху етикета, а непосредствено след него — обозначението „Indicazione geografica protetta“ и/или съкращението „IGP“, преведено(и) на езика на държавата, в която се продава продуктът. Тези надписи се придружават от логото на наименованието. Забранява се добавянето на каквито и да било определения, които не са изрично предвидени.

Разрешено е обаче използването на указания с позоваване на имена, фирмени наименования или частни марки, при условие че не се прави с рекламна цел или с цел заблуда на купувача, както и евентуално на наименованието на свиневъдните обекти, от които произлиза продуктът.

4.   Кратко определение на географския район

Географският район, в който се произвежда продуктът „Prosciutto di Norcia“, е съставен от териториите на общините Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto, Poggiodomo, намиращи се на над 500 m надморска височина.

5.   Връзка с географския район

Характерни за географския район, посочен в точка 4, са високите планински хребети, които не позволяват нахлуването на влажни въздушни маси откъм морето, както и преобладаващите варовикови образувания, които благоприятстват оттичането на дъждовните води. Тези особености, както и натрупаните с времето от жителите на областта познания и специални умения в свиневъдството и обработката на свинско месо, са позволили изграждането в тази географска област на най-подходящите за производството на качествена шунка естествена среда и човешки капацитет.

При разрязване продуктът „Prosciutto di Norcia“ е компактен на вид, с цвят, преливащ от розово в червено, с характерен лек аромат на подправки, а вкусът му е приятен, без да е солен.

Достойнствата на „Prosciutto di Norcia“ са тясно свързани с природните условия и човешкия фактор, които характеризират начина му на приготвяне. Естествената среда в района се смята за особено благоприятна за процеса на зреене и сушене, поради климатичните особености и естеството на почвите, описани по-горе. Освен това изкуството да се съхранява свинско месо в района на Nursino е било известно още по времето на древните римляни. Това е така, защото поради оскъдността на планинското земеделие и невъзможността за обработване на земята през студените месеци жителите на района са се специализирали в дейностите, свързани с животновъдството. Тази дейност е имала подкрепата на Римската република и на Римската империя, а впоследствие и на Папската държава, която провежда политика за повишаване на значението на селските райони в областта Лацио. Още тогава селяните са познавали добре анатомията на животните, както и запазените до днес типични техники на клане, обработка и съхранение на разфасовките от свинско месо, които са се продавали, осолявали и сушели в околността.

Препратка към публикуваната спецификация на продукта

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

Консолидираният текст на продуктовата спецификация е публикуван на следния уебсайт: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

или

директно от началната страница на Министерството на политиката в областта на земеделието, храните и горското стопанство (www.politicheagricole.it), като се избере рубриката „Prodotti DOP IGP“ (горе вдясно на екрана), след това — „Prodotti DOP, IGP e STG“ (отстрани вляво на екрана), и накрая — „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


(1)  ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.