ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 148

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
27 април 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 148/01

Обменен курс на еврото

1


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2016/C 148/02

Програма Херкулес III — Покана за представяне на предложения — 2016 г. — Юридическо обучение и проучвания

2

2016/C 148/03

Програма Херкулес III — Покана за представяне на предложения — 2016 г. — Обучение за борба с измамите

4

2016/C 148/04

Програма Херкулес III — Покана за представяне на предложения — 2016 г. — Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС

6

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2016/C 148/05

Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на изравнителните мерки, приложими за вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия

8

2016/C 148/06

Обявление във връзка с решението на Общия съд на Европейския съюз по дело T-310/12 относно Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2012 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република

18

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 148/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8021 — Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

19


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

27.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/1


Обменен курс на еврото (1)

26 април 2016 година

(2016/C 148/01)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1287

JPY

японска йена

125,45

DKK

датска крона

7,4418

GBP

лира стерлинг

0,77483

SEK

шведска крона

9,1545

CHF

швейцарски франк

1,1000

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,2278

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,027

HUF

унгарски форинт

312,20

PLN

полска злота

4,3799

RON

румънска лея

4,4747

TRY

турска лира

3,1951

AUD

австралийски долар

1,4600

CAD

канадски долар

1,4276

HKD

хонконгски долар

8,7545

NZD

новозеландски долар

1,6417

SGD

сингапурски долар

1,5280

KRW

южнокорейски вон

1 299,14

ZAR

южноафрикански ранд

16,3492

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,3345

HRK

хърватска куна

7,4785

IDR

индонезийска рупия

14 917,56

MYR

малайзийски рингит

4,4279

PHP

филипинско песо

52,864

RUB

руска рубла

74,8948

THB

тайландски бат

39,708

BRL

бразилски реал

3,9943

MXN

мексиканско песо

19,7889

INR

индийска рупия

75,1373


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

27.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/2


Програма „ХЕРКУЛЕС III“

Покана за представяне на предложения — 2016 г.

Юридическо обучение и проучвания

(2016/C 148/02)

1.   Цели и описание

Настоящото обявление за покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 250/2014 за създаване на програма „Херкулес III“ (1), и по-специално на член 8, буква б) („Допустими действия“), както и на Решението за финансиране за 2016 г. за приемане на годишната работна програма (2) за изпълнението на програма „Херкулес III“ през 2016 г., и по-специално раздел 7.2.1 („Юридическо обучение и проучвания“).

В Решението за финансиране за 2016 г. се предвижда да бъде организирана покана за представяне на предложения за сектора на дейност „Юридическо обучение и проучвания“.

2.   Допустими кандидати

Както е определено в член 6 от програмата, кандидатите трябва да бъдат:

национални или регионални административни структури на държава членка и участваща държава, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза;

или

научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка или участваща държава и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

В член 7, параграф 2 от програмата се определят участващите държави, различни от държавите членки.

3.   Допустими действия

Действията, допустими за финансиране съгласно настоящата покана за представяне на предложения, са:

1.

Разработване на научноизследователски дейности на високо равнище, включително проучвания в областта на сравнителното право.

2.

Подобряване на сътрудничеството между практикуващите специалисти и представителите на академичните среди (чрез дейности като конференции, семинари и работни срещи), в това число организирането на ежегодната среща на председателите на сдруженията в областта на европейското наказателно право и защитата на финансовите интереси на Съюза;

3.

Повишаване на информираността на съдебната власт и други клонове на юридическата професия относно защитата на финансовите интереси на Съюза, в това число публикуването на научни знания относно защитата на финансовите интереси на Съюза.

Действията могат да бъдат осъществени чрез организирането на: проучвания в областта на сравнителното право, конференции, семинари, работни срещи, периодични издания и др.

4.   Бюджет

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 500 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-много 90 % от допустимите разходи. В поканата за представяне на предложения се посочват критериите, които ще се прилагат за определянето на тези извънредни и надлежно обосновани случаи.

Минималният праг за действие по раздел „Юридическо обучение и проучвания“ е 40 000 EUR. Общият бюджет на дадено действие, за което е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

5.   Краен срок за подаване на предложения

Предложенията трябва да бъдат подадени до Комисията не по-късно от: 16 юни 2016 г., четвъртък

6.   Допълнителна информация

Всички документи, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, могат да бъдат изтеглени от следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с настоящата покана следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на OLAF.


(1)  Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6).

(2)  Решение на Комисията относно приемането на годишната работна програма и финансирането на програмата „Херкулес III“ през 2016 г., C(2016) 868 final от 17 февруари 2016 г.


27.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/4


Програма „ХЕРКУЛЕС III“

Покана за представяне на предложения — 2016 г.

Обучение за борба с измамите

(2016/C 148/03)

1.   Цели и описание

Настоящото обявление за покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 250/2014 за създаване на програма „Херкулес III“ (1), и по-специално на член 8, буква б) („Допустими действия“), както и на Решението за финансиране за 2016 г. за приемане на годишната работна програма (2) за изпълнението на програма „Херкулес III“ през 2016 г., и по-специално раздел 7.1 (Конференции, семинари и обучение в областта на цифровата криминалистика).

В Решението за финансиране за 2016 г. се предвижда организирането на покана за представяне на предложения за сектора на дейност „Обучение за борба с измамите“.

2.   Допустими кандидати

Както е определено в член 6 от програмата, кандидатите трябва да бъдат:

национални или регионални административни структури на държава членка и участваща държава, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза;

или

научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка или участваща държава и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

В член 7, параграф 2 от програмата се определят участващите държави, различни от държавите членки.

3.   Допустими действия

Комисията (OLAF) ще отпуска безвъзмездни средства за действия, които имат за цел:

обмен на опит и най-добри практики между съответните органи в участващите държави, включително специализираните правоприлагащи служби, както и с представители на международни организации;

разпространение на знания, по-специално относно по-доброто идентифициране на риска за целите на разследването.

Тези цели могат да бъдат осъществени чрез организирането на:

конференции, семинари, колоквиуми, курсове, електронно обучение и симпозиуми, работни срещи, практическо обучение и обмен на персонал, обмен на най-добри практики (включително относно оценката на риска от измами) и др.

Следва да се насърчава обменът на персонал между националните и регионалните администрации на различни държави членки (по-специално съседни държави членки).

4.   Бюджет

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 900 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи.

Минималният праг за действие по компонента „Обучение“ е 50 000 EUR. Бюджетът на дадено действие, за което е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

5.   Краен срок

Предложенията трябва да бъдат подадени не по-късно от: 23 юни 2016 г., четвъртък

6.   Допълнителна информация

Всички документи, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, могат да бъдат изтеглени от следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с настоящата покана следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес:

OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на OLAF.


(1)  Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6).

(2)  Решение на Комисията относно приемането на годишната работна програма и финансирането на програмата „Херкулес III“ през 2016 г., C(2016) 868 final от 17 февруари 2016 г.


27.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/6


Програма „ХЕРКУЛЕС III“

Покана за представяне на предложения — 2016 г.

Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС

(2016/C 148/04)

1.   Цели и описание

Настоящото обявление за покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 250/2014 за създаване на програма „Херкулес III“ (1), и по-специално на член 8, буква а) („Допустими действия“), както и на Решението за финансиране за 2016 г. за приемане на годишната работна програма (2) за изпълнението на програма „Херкулес III“ през 2016 г., и по-специално раздел 6.1, действия 1—4 („Конкретни действия за техническа помощ“).

В Решението за финансиране за 2016 г. се предвижда организирането на покана за представяне на предложения за сектора на дейност „Техническа помощ“.

2.   Допустими кандидати

Органите, допустими за финансиране по програмата, са национални или регионални администрации („кандидати“) на държава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

3.   Допустими действия

Действията, допустими за финансиране съгласно настоящата покана за представяне на предложения, са:

1.

Закупуване и поддръжка на инструменти и методи за разследване, включително специализираното обучение, необходимо за експлоатацията на инструментите за разследване;

2.

Закупуване и поддръжка на устройства (скенери) и животни за извършване на проверки на контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства на вътрешните и външните граници на Съюза с оглед на разкриването на контрабандни и фалшифицирани стоки;

3.

Закупуване, поддръжка и взаимно свързване на системите за разпознаване на регистрационните номера на превозни средства (Automated Number Plate Recognition Systems – ANPRS) или кодовете на контейнери;

4.

Закупуване на услуги за подпомагане на капацитета на държавите членки за съхранение и унищожаване на иззетите цигари и тютюн.

4.   Бюджет

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 8 800 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-много 90 % от допустимите разходи. В поканата за представяне на предложения се посочват критериите, които ще се прилагат за определянето на тези извънредни и надлежно обосновани случаи. Минималният праг за бюджета на конкретно действие, представен в дадено предложение, се определя на 100 000 EUR.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

5.   Краен срок за подаване на предложения

Предложенията трябва да бъдат подадени не по-късно от: 9 юни 2016 г., четвъртък

6.   Допълнителна информация

Всички документи, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, могат да бъдат изтеглени от следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с настоящата покана следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на Комисията за OLAF.


(1)  Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6).

(2)  Решение на Комисията относно приемането на годишната работна програма и финансирането на програмата „Херкулес III“ през 2016 г., C(2016) 868 final от 17 февруари 2016 г.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

27.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/8


Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на изравнителните мерки, приложими за вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия

(2016/C 148/05)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока (1) на действащите изравнителни мерки по отношение на вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия („засегнатата държава“) в Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за преразглеждане в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (2) („основния регламент“).

1.   Искане за преразглеждане

Искането е подадено на 28 януари 2016 г. от Европейското сдружение на производителите на стомана — EUROFER („заявителя“), което представлява над 25 % от общото производство в Съюза на определени видове пръти от неръждаеми стомани.

2.   Продукт, предмет на преразглеждането

Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, са пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, различни от пръти с кръгло напречно сечение с диаметър 80 mm или повече („продуктът, предмет на преразглеждането“), понастоящем класирани в кодове по КН 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 и 7222 20 89, с произход от Индия.

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно изравнително мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2011 на Съвета (3), последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 721/2013 на Съвета (4).

4.   Основания за преразглеждането

Като основание за искането е изтъкната вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване на субсидирането и до продължаване или повторно възникване на вредата от него за промишлеността на Съюза.

4.1.    Твърдение за вероятност субсидирането да продължи

Заявителят представи достатъчно доказателства, че в Индия производителите на продукта, предмет на преразглеждането, са ползвали и вероятно ще продължат да ползват редица субсидии, отпускани от индийското правителство и от регионални източници.

Наред с други механизми за субсидиране това включва: 1) пряко прехвърляне на средства и евентуални преки прехвърляния на средства или пасиви, например по схемата за възстановяване на мита, схемата с пакет от насърчителни мерки на правителството на Махаращра, гаранции по заеми и пряко прехвърляне на средства от индийското правителство; 2) приходи, от които правителството се е отказало или не е събрало, например по схемата за предварителни разрешителни, схемата за насърчаване на износа чрез внос на производствено оборудване, схемата за износ на стоки от Индия, схемата на лицензионен режим за безмитен внос и схемата за освобождаване на експортното кредитиране от облагане на приходите от лихви; както и 3) плащания към механизъм за финансиране или упълномощаване/възлагане на частен орган, който да изпълни една или повече от функциите, описани в точки 1) и 2) от настоящия параграф, например по схемата за експортно кредитиране.

Комисията си запазва правото да разследва и други практики на субсидиране, които може да бъдат установени в хода на разследването.

Заявителят твърди, че посочените по-горе схеми представляват субсидии, тъй като включват финансово участие на правителството на Индия или на други органи на регионалното управление и предоставят предимства на производителите износители на продукта, предмет на преразглеждането. Твърди се също така, че те са специфични за дадено предприятие, промишленост, група от предприятия или промишлени отрасли или че зависят от осъществяването на износ, поради което подлежат на изравняване.

4.2.    Твърдение за вероятност от продължаване или повторно възникване на вредата

Заявителят също така представи prima facie доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на преразглеждането, от засегнатата държава в Съюза продължава да е съществен както в абсолютно изражение, така и като пазарен дял.

От представените от заявителя prima facie доказателства е видно, че наред с други последствия при липсата на мерки цените на внасяния продукт, предмет на преразглеждането, биха имали неблагоприятно въздействие върху цените, начислявани от промишлеността на Съюза, което би имало сериозни неблагоприятни последици за общите икономически резултати и за финансовото състояние на промишлеността на Съюза, както и за заетостта в отрасъла.

Заявителят представи и доказателства за това, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, има вероятност вносът в Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, от засегнатата държава да се увеличи поради наличието на значителен неоползотворен капацитет на производителите износители в Индия.

Наред с това заявителят твърди, че всяко по-нататъшно съществено увеличаване на вноса на субсидирани цени от засегнатата държава вероятно би довело до допълнителна вреда за промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

5.   Процедура

След като установи след консултация с комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (5), че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 18 от основния регламент.

При преразглеждането ще се определи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или до повторно възникване на субсидирането на продукта, предмет на преразглеждането, с произход от засегнатата държава, и до продължаване или повторно възникване на вредата от него за промишлеността на Съюза.

Правителството на Индия беше поканено за консултации в съответствие с член 10, параграф 7 от основния регламент.

5.1.    Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период

Разследването за продължаването или повторното възникване на субсидирането ще обхване периода от 1 април 2015 г. до 31 март 2016 г. („разследван период в рамките на преразглеждането“). Тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата, ще бъдат разгледани за периода от 1 януари 2012 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглеждания период“).

5.2.    Процедура за установяване на вероятност от продължаване или повторно възникване на субсидирането

Производителите износители (6) на продукта, предмет на преразглеждането, от засегнатата държава, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследванията, в резултат на които са наложени действащите мерки, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.2.1.   Разследване на производителите износители — процедура за подбор на производителите износители, които да бъдат разследвани в засегнатата държава

Предвид потенциално големия брой производители износители в Индия, участващи в настоящото преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 27 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследванията, довели до мерките, предмет на настоящото преразглеждане, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или дружества, изисквана в приложение I към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията ще се свърже също така със съответните органи в Индия, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите износители ще бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на производството, продажбите или износа, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, органите на засегнатата държава и сдруженията на производители износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатата държава, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, избрани да бъдат включени в извадката, на всяко известно сдружение на производители износители, както и на съответните органи в Индия.

Всички производители износители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

Без да се засяга евентуалното прилагане на член 28 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители износители“).

5.3.    Процедура за установяване на вероятност от продължаване или повторно възникване на вредата

За да се установи дали съществува вероятност от продължаване или повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, производителите от Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.3.1.   Разследване на производителите от Съюза

Предвид големия брой производители от Съюза, участващи в настоящото разследване за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка. Изготвянето на извадката се извършва в съответствие с член 27 от основния регламент.

Комисията е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. По-подробна информация за това се съдържа в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка. Заинтересованите страни се приканват да направят справка с досието (за целта те следва да се свържат с Комисията, като използват данните за контакт, посочени в точка 5.7 по-долу). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име — включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследванията, в резултат на които са наложени действащите мерки — които считат, че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на всички известни сдружения на производители от Съюза. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.4.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде потвърдена вероятността от продължаване или повторно възникване на субсидирането и на вредата, в съответствие с член 31 от основния регламент ще се вземе решение дали запазването на изравнителните мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на преразглеждането.

Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 31 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.4.1.   Разследване на несвързаните вносители  (7)  (8)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на преразглеждането, които го внасят в Съюза от засегнатата държава, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящото преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 27 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследванията, в резултат на които са наложени действащите мерки, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или дружества, изисквана в приложение II към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.5.    Други писмени изявления

При спазване на условията в настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.6.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

5.7.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде предмет на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са предмет на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (9).

В съответствие с член 29, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ДЕЛА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като заинтересованите страни предоставят своите данни за контакт, Комисията ще разменя информация с тях само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, налага използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща за кореспонденция по въпроси, свързани със субсидиите: TRADE-R642-SSB-SUBSIDY@ec.europa.eu

Електронна поща за кореспонденция по въпроси, свързани с вредата: TRADE-R642-SSB-INJURY@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по въпроси, свързани, наред с другото, с вероятността от продължаване или повторно възникване на субсидирането и вредата, както и с интереса на Съюза.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   График на разследването

В съответствие с член 22, параграф 1 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Възможност за отправяне на искане за преразглеждане съгласно член 19 от основния регламент

Тъй като настоящото преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките е започнато в съответствие с разпоредбите на член 18 от основния регламент, заключенията от него няма да доведат до изменение на съществуващите мерки, а до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 22, параграф 3 от основния регламент.

Ако някоя от заинтересованите страни счита, че е обосновано евентуалното преразглеждане на мерките с оглед на тяхното изменение, тя може да поиска преразглеждане в съответствие с член 19 от основния регламент.

Страните, възнамеряващи да поискат такова преразглеждане, което ще се проведе независимо от посоченото в настоящото известие преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, могат да се свържат с Комисията на горепосочения адрес.

10.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (10).


(1)  Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои изравнителни мерки (ОВ C 248, 29.7.2015 г., стр. 4).

(2)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2011 на Съвета от 19 април 2011 г. за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия (ОВ L 108, 28.4.2011 г., стр. 3).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 721/2013 на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2011 за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия (ОВ L 202, 27.7.2013 г., стр. 2).

(5)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

(6)  Производител износител е всяко дружество в засегнатата държава, което произвежда и изнася продукта, предмет на преразглеждането, за пазара на Съюза, независимо дали директно, или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на преразглеждането.

(7)  В извадката може да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение I към въпросника. Относно определението за „свързано лице“ вж. бележка под линия 3 в приложение II към настоящото известие.

(8)  Данните, предоставени от несвързани вносители, може да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на интереса на Съюза.

(9)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 29 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93) и член 12, параграф 4 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки („Споразумение за СИМ“). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(10)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

27.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/18


Обявление във връзка с решението на Общия съд на Европейския съюз по дело T-310/12 относно Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2012 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република

(2016/C 148/06)

В решението си от 20 май 2015 г. по дело T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd./Съвет  (1) Общият съд на Европейския съюз („Общият съд“) отмени Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2012 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република („обжалвания регламент“) (2) в частта му, която се отнася до Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd („засегнатия производител износител“).

В решението си Общият съд постанови, че обжалваният регламент не съдържа подходящо изложение на мотивите съгласно член 296 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с метода на определяне на маржа на вредата по отношение на засегнатия производител износител.

Като последица от решението вносът в Европейския съюз на оксалова киселина, произведена от засегнатия производител износител, вече не се облага с антидъмпинговото мито, наложено с обжалвания регламент.

В съответствие с член 266 от ДФЕС институциите на Съюза са длъжни да предприемат необходимите мерки за изпълнение на решенията на Съда.

Отчита се обстоятелството, че при процедура, включваща няколко административни етапа, отмяната на един от тях не води до отмяна на цялата процедура (3). Антидъмпинговото разследване е пример за подобна процедура, включваща няколко етапа. Ето защо частичната отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2012 на Съвета не води до отмяна на целия обжалван регламент. В съответствие с това при изпълнението на решението на Общия съд от 20 май 2015 г. институциите на Съюза имат възможността да коригират онези аспекти на обжалвания регламент, които са довели до частичната му отмяна, като същевременно оставят без изменение частите, които не са засегнати от решението (4). Останалите констатации в обжалвания регламент, които не са оспорени в предвидения за това срок или са оспорени, но са отхвърлени от Общия съд в неговото решение и поради това не са довели до отмяната на обжалвания регламент, остават в сила.

Поради това Комисията взе решение да възобнови антидъмпинговото разследване във връзка с вноса на оксалова киселина с произход от Китайската народна република от момента, в който е възникнала незаконосъобразността. Обхватът на възобновеното разследване е ограничен до изпълнение на решението на Общия съд, описано по-горе.

Информация за митническите органи

Окончателните антидъмпингови мита, платени съгласно Регламент (ЕС) № 325/2012 върху вноса в Европейския съюз на оксалова киселина, независимо дали е под формата на дихидрат (номер по CUS 0028635-1 и номер по CAS 6153-56-6) или на анхидрид (номер по CUS 0021238-4 и номер по CAS 144-62-7) и независимо дали е под формата на воден разтвор или не, понастоящем класирана в код по КН ex 2917 11 00 (код по ТАРИК 2917110091) и с произход от Китайската народна република, произведена от засегнатия производител износител (допълнителен код по ТАРИК B232), и временните мита, окончателно събрани в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 325/2012, следва да бъдат възстановени или опростени. Исканията за възстановяване или опрощаване трябва да бъдат отправени към националните митнически органи в съответствие с приложимото митническо законодателство.


(1)  ОВ C 221, 6.7.2015 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 106, 18.4.2012 г., стр. 1.

(3)  Дело Industrie des poudres sphériques (IPS)/Съвет (T-2/95, Recueil 1998 г., стр. II-3939).

(4)  Дело Industrie des poudres sphériques (IPS)/Съвет (C-458/98 P, Recueil 2000 г., стр. I-08147).


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

27.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/19


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8021 — Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 148/07)

1.

На 19 април 2016 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Bridgepoint Group Limited („Bridgepoint“, Обединеното кралство) и Summit Partners L.P. („Summit Partners“, САЩ) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Calypso Technology, Inc („Calypso Technology“, САЩ), посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Bridgepoint: фонд за дялово участие;

—   за предприятие Summit Partners: фонд за капиталови инвестиции;

—   за предприятие Calypso Technology: доставчик на софтуерни приложения и услуги на пазари за ценни книжа и капиталови пазари.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, като се посочи референтен номер M.8021 — Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламентът за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.