ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 398

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
30 ноември 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2015/C 398/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 398/02

Дело C-346/13: Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons — Белгия) — Ville de Mons/Base Company, по-рано KPN Group Belgium SA (Преюдициално запитване — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/20/ЕО — Член 13 — Такси върху права за изграждане на инфраструктура — Приложно поле — Общинска наредба за налагане на такси на собствениците на предавателни стълбове и мачти, предназначени за предоставянето на услуги за мобилна телефония)

2

2015/C 398/03

Дело C-59/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Член 1, параграф 2 и член 3, параграф 1, първа алинея — Връщане на възстановяване при износ — Давностен срок — Начален момент (dies a quo) — Действие или бездействие на икономическия оператор — Настъпване на вредата — Продължено нарушение — Отделно нарушение)

3

2015/C 398/04

Дело C-66/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Преюдициално запитване — Членове 49 ДФЕС, 54 ДФЕС и 107 ДФЕС и член 108, параграф 3 ДФЕС — Свобода на установяване — Държавна помощ — Данъчно облагане на групи дружества — Придобиване на дялови участия в дъщерно дружество — Амортизацията на търговската репутация — Ограничаване до случаите на дялови участия в местни дружества)

3

2015/C 398/05

Дело C-73/14: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. — Съвет на Европейския съюз/Европейска комисия (Жалба за отмяна — Конвенция на Организацията на Обединените нации по морско право — Международен трибунал по морско право — Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов — Консултативна процедура — Представяне от Европейската комисия на писмено становище от името на Европейския съюз — Липса на предварително одобрение от страна на Съвета на Европейския съюз на съдържанието на това становище — Член 13, параграф 2 ДЕС, член 16 ДЕС и член 17, параграф 1 ДЕС — Член 218, параграф 9 ДФЕС и член 335 ДФЕС — Външно представителство на Европейския съюз — Принципи на предоставената компетентност и на институционалното равновесие — Принцип на лоялно сътрудничество)

4

2015/C 398/06

Дело C-362/14: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от High Court (Ирландия)) — Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Преюдициално запитване — Лични данни — Защита на физическите лица при обработването на тези лични данни — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7, 8 и 47 — Директива 95/46/ЕО — Членове 25 и 28 — Прехвърляне на лични данни към трети страни — Решение 2000/520/ЕО — Прехвърляне на лични данни към Съединените щати — Недостатъчна степен на защита — Валидност — Жалба от физическо лице, чиито данни са били прехвърлени от Европейския съюз към Съединените щати — Правомощия на националните надзорни органи)

5

2015/C 398/07

Дело C-471/14: Решение на Съда (осми състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien — Австрия) — Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt (Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Лекарствени продукти — Регламент (ЕО) №o469/2009 — Член 13, параграф 1 — Сертификат за допълнителна закрила — Срок на действие — Понятие дата на издаване на първото разрешение за пускане на пазара в Европейския съюз — Вземане предвид на датата на решението за издаване на разрешение или на датата на съобщаването на това решение)

6

2015/C 398/08

Дело C-456/14: Определение на Съда (четвърти състав) от 3 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Испания) — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2001/40/ЕО — Взаимно признаване на решения за експулсиране на граждани на трети страни — Член 3, параграф 1, буква а) — Понятието престъпление, което подлежи на наказание лишаване от свобода най-малко за срок от една година — Решение за експулсиране на гражданин на трета страна поради осъждането му за престъпление — Случай, който не попада в приложното поле на Директива 2001/40 — Явна липса на компетентност)

7

2015/C 398/09

Дело C-548/14 P: Определение на Съда (трети състав) от 17 септември 2015 г. — Arnoldo Mondadori Editore SpA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), Grazia Equity GmbH (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Заявка за регистрация на словна марка GRAZIA — Възражение на притежателя на словни и фигуративни международни, общностна и национални марки, съдържащи словния елемент GRAZIA — Отхвърляне на възражението — Член 8, параграф 1, буква б) — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 5 — Добра репутация)

8

2015/C 398/10

Съединени дела C-585/14, C-587/14 и C-588/14: Определение на Съда (девети състав) от 3 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj — Румъния) — Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj и Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Преюдициално запитване — Вътрешно данъчно облагане — Член 110 ДФЕС — Такса, събирана от държава членка върху леките автомобили при първата им регистрация или при първото вписване на правото на собственост — Данъчен неутралитет между леките автомобили втора употреба с произход от други държави членки и сходните леки автомобили, които вече са на вътрешния пазар)

8

2015/C 398/11

Дело C-13/15: Определение на Съда (шести състав) от 8 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Наказателно производство срещу Cdiscount SA (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 2005/29/ЕО — Защита на потребителите — Нелоялни търговски практики — Намаление на цени — Маркиране или отбелязване на референтната цена)

9

2015/C 398/12

Дело C-62/15 P: Определение на Съда (осми състав) от 8 септември 2015 г. — DTL Corporación, SL/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Общността — Заявка за регистрация на словната марка Generia — Възражение на притежателя на по-ранната фигуративна марка на Общността Generalia generación renovable — Частичен отказ за регистрация — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Вероятност от объркване — Член 64, параграф 1 — Компетентност на апелативния състав — Член 75, второ изречение — Право на изслушване)

10

2015/C 398/13

Дело C-136/15 P: Определение на Съда (десети състав) от 19 юни 2015 г. — Mohammad Makhlouf/Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Член 169, параграф 2 — Необходимо съдържание на жалбата — Явна недопустимост)

11

2015/C 398/14

Дело C-615/14 P: Жалба, подадена на 29 декември 2014 г. от AQ срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 15 декември 2014 г. по дело T-168/11, AQ/Европейски парламент

11

2015/C 398/15

Дело C-309/15 P: Жалба, подадена на 18 юни 2015 г. от Real Express Srl срещу определението на Общия съд (девети състав), постановено на 21 април 2015 г. по дело T-580/13 — Real Express Srl/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

12

2015/C 398/16

Дело C-412/15: Преюдициално запитване от Hessisches Finanzgericht (Германия), постъпило на 28 юли 2015 г. — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Дело C-441/15: Преюдициално запитване от Finanzgericht Bremen (Германия), постъпило на 12 август 2015 г. — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Дело C-457/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — Vattenfall Europe Generation AG/Федерална република Германия

14

2015/C 398/19

Дело C-461/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — E.ON Kraftwerke GmbH/Федерална република Германия

15

2015/C 398/20

Дело C-464/15: Преюдициално запитване от Landesgericht Wiener Neustadt (Австрия), постъпило на 2 септември 2015 г. — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H и др.

16

2015/C 398/21

Дело C-465/15: Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 3 септември 2015 г. — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Дело C-470/15: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 7 септември 2015 г. — Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Дело C-492/15: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 21 септември 2015 г. — R/S и T

18

2015/C 398/24

Дело C-514/15 P: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. от HIT Groep BV срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 15 юли 2015 г. по дело T-436/10, Hit Groep/Комисия

18

2015/C 398/25

Дело C-517/15 P: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. от AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 15 юли 2015 г. по дело T-465/12: AGC Glass Europe и др./Европейска комисия

20

2015/C 398/26

Дело C-520/15: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 28 септември 2015 г. — Aiudapds — Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Становище 1/14: Становище на Съда (голям състав) от 1 септември 2015 г. — Република Малта

22

2015/C 398/28

Дело C-196/14: Определение на председателя на Съда от 2 септември 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Aachen — Германия) — Horst Hoeck/Република Гърция

22

2015/C 398/29

Дело C-265/14 P: Определение на председателя на трети състав на Съда от 1 септември 2015 г. — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Европейска комисия

23

2015/C 398/30

Дело C-423/14: Определение на председателя на Съда от 31 юли 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Дело C-459/14: Определение на председателя на втори състав на Съда от 16 юли 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Дело C-527/14: Определение на председателя на Съда от 2 септември 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bundesrepublik Deutschland, в присъствието на: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Дело C-3/15: Определение на председателя на Съда от 8 юли 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Hannover — Германия) — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Дело C-172/15: Определение на председателя на Съда от 27 август 2015 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

24

2015/C 398/35

Дело C-209/15: Определение на председателя на Съда от 14 септември г. (преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — Korpschef van politie/W. F. de Munk

25

 

Общ съд

2015/C 398/36

Дело T-299/11: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и др./СХВП (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Предоставяне на външни услуги за управление на програма и проект, и техническа консултация в областта на информационните технологии — Класиране на оферент в процедурата съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите — Критерии за възлагане — Равни възможности — Прозрачност — Явна грешка в преценката — Задължение за мотивиране — Извъндоговорна отговорност — Загуба на възможност)

26

2015/C 398/37

Дело T-216/12: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Technion и Technion Research & Development Foundation/Комисия (Финансова помощ — Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности — Възстановяване въз основа на резултатите от финансов одит на сумите, изплатени от Комисията по силата на договор за научни изследвания — Прихващане на вземания — Частично изменение на квалификацията на жалбата — Искане за установяване, че вземане по договор не съществува — Арбитражна клауза — Допустими разходи — Неоснователно обогатяване — Задължение за мотивиране)

27

2015/C 398/38

Дело T-250/12: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на натриев хлорат в ЕИП — Решение за изменение, което намалява констатираната продължителност на участие в картела — Изчисляване на размера на глобата — Погасителна давност — Член 25 от Регламент (ЕО) № 1/2003)

28

2015/C 398/39

Дело T-275/12: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — FC Dynamo-Minsk/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Беларус — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Срок за промяна на исканията — Частична недопустимост — Образувание, притежавано или контролирано от друго образование, по отношение на което се прилагат ограничителни мерки — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката)

29

2015/C 398/40

Дело T-276/12: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Chyzh и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Беларус — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Срок за промяна на исканията — Частична недопустимост — Образувание, притежавано или контролирано от друго образование, по отношение на което се прилагат ограничителни мерки — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката)

30

2015/C 398/41

Дело T-403/12: Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Intrasoft International/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Техническа помощ за митническата администрация на Сърбия в рамките на модернизацията на митническата система — Конфликт на интереси — Отхвърляне на офертата на оферент от делегацията на Европейския съюз в Република Сърбия — Мълчаливо отхвърляне на административната жалба, подадена срещу отхвърлянето на офертата)

32

2015/C 398/42

Дело T-79/13: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Accorinti и др./ЕЦБ (Извъндоговорна отговорност — Икономическа и парична политика — ЕЦБ — Национални централни банки — Преструктуриране на гръцкия публичен дълг — Програма за покупка на ценни книжа — Споразумение за обмен на ценни книжа в полза само на централните банки на Евросистемата — Участие на частния сектор — Клаузи за колективно действие — Подобрение на обезпечения под формата на схема за обратно изкупуване за укрепване на качеството на ценните книжа като гаранции — Частни кредитори — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Оправдани правни очаквания — Равно третиране — Отговорност за законосъобразен нормативен акт — Необичайна и специална вреда)

33

2015/C 398/43

Дело T-103/13 P: Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Комисия/Cocchi и Falcione (Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на придобити по национален пенсионен режим пенсионни права — Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника)

33

2015/C 398/44

Дело T-358/13: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Италия/Комисия (ЕЗФРСР — Уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходи, финансирани от ЕЗФРСР — Решение, което обявява, че дадена сума не може да се използва повторно в рамките на план за развитие на селския район Базиликата — Член 30 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 — Задължение за мотивиране)

34

2015/C 398/45

Дело T-534/13: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Panrico/СХВП — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността Krispy Kreme DOUGHNUTS — По-ранни международна словна марка и национални словни и фигуративни марки DONUT, DOGHNUTS, donuts и donuts cream — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009] — Опасност неоснователно да се извлече полза от отличителния характер или от репутацията — Опасност от вреда — Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

35

2015/C 398/46

Дело T-547/13: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Rosian Express/СХВП (Форма на кутия за игра) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на кутия за игра — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Право на изслушване — Член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2015/C 398/47

Дело T-642/13: Решение на Общия съд от 15 октомври 2015 г. — Wolverine International/СХВП — BH Stores (cushe) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Фигуративна марка cushe — По-ранна национална словна марка SHE и по-ранни национални фигуративни марки she — Относително основание за отказ — Реално използване на по-ранната марка — Член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009)

37

2015/C 398/48

Дело T-656/13: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на усмихнато лице с очи като сърца) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на усмихнато лице с очи като сърца — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

38

2015/C 398/49

Дела T-659/13 и T-660/13: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Чешка република/Комисия (Транспорт — Директива 2010/40/ЕС — Интелигентни транспортни системи — Делегиран регламент (ЕС) №o885/2013 — Предоставяне на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства — Член 3, параграф 1, член 8 и член 9, параграф 1, буква a) от Делегиран регламент №o885/2013 — Делегиран регламент (EС) № 886/2013 — Данни и процедури за предоставяне на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите — Член 5, параграф 1, член 9 и член 10, параграф 1, буква a) от Регламент №o886/2013)

39

2015/C 398/50

Дело T-689/13: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Bilbaina de Alquitranes и др./Комисия (Околна среда и закрила на човешкото здраве — Класифициране на смола, каменовъглен катран, високотемпературен като Aquatic Acute 1 и Aquatic Chronic 1 — Регламенти (ЕО) № 1907/2006 и № 1272/2008 — Явна грешка в преценката — Класифициране на вещество въз основа на съставките му)

40

2015/C 398/51

Дело T-49/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Комисия (Защитено географско указание — Kołocz śląski или Kołacz śląski — Процедура по заличаване — Правно основание — Регламент (ЕО) № 510/2006 — Регламент (ЕС) № 1151/2012 — Основания за заличаване — Основни права)

41

2015/C 398/52

Дело T-61/14: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Monster Energy/СХВП — Balaguer (icexpresso + energy coffee) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността icexpresso + energy coffee — По-ранни словни марки на Общността X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY и MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

42

2015/C 398/53

Дело T-78/14: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Benediktinerabtei St. Bonifaz/СХВП — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — По-ранна фигуративна марка на Общността SEIT 1908 ANDECHSER NATUR и по-ранна национална фигуративна марка ANDECHSER NATUR — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

42

2015/C 398/54

Дело T-90/14: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Secolux/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Контрол за сигурност — Отхвърляне на офертата на един оферент — Възлагане на поръчката на друг оферент — Извъндоговорна отговорност)

43

2015/C 398/55

Дело T-104/14 P: Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Комисия/Verile и Gjergji (Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания — Равно третиране)

44

2015/C 398/56

Дело T-131/14 P: Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Teughels/Комисия (Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на придобити по национален пенсионен режим пенсионни права — Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника)

45

2015/C 398/57

Дело T-186/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Atlantic Multipower Germany/СХВП — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността NOxtreme — По-ранна фигуративна марка на Общността и по-ранна национална фигуративна марка X-TREME — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Член 15, параграф 2 от Регламент № 207/2009)

45

2015/C 398/58

Дело T-187/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Sonova Holding/СХВП (Flex) (Марка на Общността — Словна марка на Общността FLEX — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

46

2015/C 398/59

Дело T-227/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — CBM/СХВП — Aeronautica Militare (Trecolore) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността Trecolore — По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността FRECCE TRICOLORI — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2015/C 398/60

Дело T-228/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — CBM/СХВП — Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността TRECOLORE — По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността FRECCE TRICOLORI — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

48

2015/C 398/61

Дело T-242/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на лице с рога) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на лице с рога — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

48

2015/C 398/62

Дело T-243/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на лице) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на лице — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

49

2015/C 398/63

Дело T-244/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на лице, изобразено като звезда) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на лице, изобразено като звезда — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

50

2015/C 398/64

Дело T-251/14: Решение на Общия съд от 15 октомври 2015 г. — Promarc Technics/СХВП — PIS (част за врати) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ част за врати — Предходен международен промишлен дизайн с американски патент — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Липса на различно цялостно впечатление — Доказване на общодостъпността на предходния промишлен дизайн — Специализирани среди от съответния сектор — Информиран потребител — Степен на свобода на автора — Член 6, член 7, параграф 1 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

51

2015/C 398/65

Съединени дела T-292/14 и T-293/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Кипър/СХВП (XAΛΛOYMI и HALLOUMI) (Марка на Общността — Заявки за словни марки на Общността XAΛΛOYMI и HALLOUMI — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № (ЕО) № 207/2009)

52

2015/C 398/66

Дело T-336/14: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Société des produits Nestlé/СХВП (NOURISHING PERSONAL HEALTH) (Марка на Общността — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка NOURISHING PERSONAL HEALTH — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 — Задължение за служебна проверка на фактите — Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

52

2015/C 398/67

Дело T-365/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — CBM/СХВП — Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността TRECOLORE — По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността FRECCE TRICOLORI — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

53

2015/C 398/68

Дело T-642/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — JP Divver Holding Company/СХВП (EQUIPMENT FOR LIFE) (Марка на Общността — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка EQUIPMENT FOR LIFE — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

54

2015/C 398/69

Дело T-658/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Jurašinović/Съвет (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, разменени с Международния наказателен съд за бивша Югославия в рамките на процес — Решение, взето след като Общият съд частично отменя първоначалното решение — Частичен отказ на достъп — Изключение, свързано със защитата на международните отношения)

55

2015/C 398/70

Дело T-731/14: Определение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Съвет (Жалба за отмяна — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

55

2015/C 398/71

Дело T-482/15 R: Определение на председателя на Общия съд (четвърти състав) от 15 октомври 2015 г. — Ahrend Furniture/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на мебели — Отхвърляне на офертата на оферент и възлагане на поръчката на друг оферент — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на fumus boni juris)

56

2015/C 398/72

Дело T-540/15: Жалба, подадена на 18 септември 2015 г. — De Capitani/Парламент

57

2015/C 398/73

Дело T-548/15: Жалба, подадена на 22 септември 2015 г. — Guiral Broto/СХВП — Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Дело T-552/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Bank Refah Kargaran/Съвет

59

2015/C 398/75

Дело T-553/15: Иск, предявен на 25 септември 2015 г. — Export Development Bank of Iran/Съвет

60

2015/C 398/76

Дело T-554/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Унгария/Комисия

62

2015/C 398/77

Дело T-555/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Унгария/Комисия

63

2015/C 398/78

Дело T-556/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Португалия/Комисия

64

2015/C 398/79

Дело T-564/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Комисия

65

2015/C 398/80

Дело T-565/15: Жалба, подадена на 28 септември 2015 г. — Excalibur City/СХВП — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Дело T-566/15: Жалба, подадена на 28 септември 2015 г. — Excalibur City/СХВП — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Дело T-568/15: Жалба, подадена на 24 септември 2015 г. — Morgese и др./СХВП — All Star

68

2015/C 398/83

Дело T-569/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. г. — Fondazione Casamica/Комисия и EASME

69

2015/C 398/84

Дело T-579/15: Жалба, подадена на 5 октомври 2015 г. — For Tune/СХВП — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Дело T-581/15: Жалба, подадена на 1 октомври 2015 г. — Syndial/Комисия

71

2015/C 398/86

Дело T-587/15: Жалба, подадена на 12 октомври 2015 г. — Rose Vision/Комисия

73

2015/C 398/87

Дело T-591/15: Жалба, подадена на 13 октомври 2015 г. — Transavia Airlines/Комисия

74

2015/C 398/88

Дело T-594/15: Жалба, подадена на 14 октомври 2015 г. — Metabolic Balance Holding/СХВП (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Дело T-218/14: Определение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Mabrouk/Съвет

77

2015/C 398/90

Дело T-517/14: Определение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Pelikan/СХВП — RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Дело T-748/14: Определение на Общия съд от 14 октомври 2015 г. — Montenegro/СХВП (Форма на бутилка)

77

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2015/C 398/92

Дело F-57/14: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 октомври 2015 г. — AQ/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Регламент № 45/2001 — Обработване на лични данни, получени за лични цели — Административно разследване — Дисциплинарно производство — Право на защита — Задължение за мотивиране — Дисциплинарно наказание — Пропорционалност)

78

2015/C 398/93

Дело F-89/14: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 октомври 2015 г. — Arsène/Комисия (Публична служба — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица — Десетгодишен референтен период — Начален момент — Неутрализиране на периодите на служба, осъществена за международна организация — Прилагане по аналогия на разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица — Обичайно пребиваване извън държавата членка по месторабота преди изпълнението на функции в международна организация — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

78

2015/C 398/94

Дело F-123/15: Жалба, подадена на 21 септември 2015 г. — ZZ/Комисия

79

2015/C 398/95

Дело F-125/15: Жалба, подадена на 22 септември 2015 г. — ZZ/Комисия

80

2015/C 398/96

Дело F-29/13: Определение на Съда на публичната служба от 20 октомври 2015 г. — Drakeford/ЕАЛ

80


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2015/C 398/01)

Последна публикация

ОВ C 389, 23.11.2015 г.

Предишни публикации

ОВ C 381, 16.11.2015 г.

ОВ C 371, 9.11.2015 г.

ОВ C 363, 3.11.2015 г.

ОВ C 354, 26.10.2015 г.

ОВ C 346, 19.10.2015 г.

ОВ C 337, 12.10.2015 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/2


Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons — Белгия) — Ville de Mons/Base Company, по-рано KPN Group Belgium SA

(Дело C-346/13) (1)

((Преюдициално запитване - Eлектронни съобщителни мрежи и услуги - Директива 2002/20/ЕО - Член 13 - Такси върху права за изграждане на инфраструктура - Приложно поле - Общинска наредба за налагане на такси на собствениците на предавателни стълбове и мачти, предназначени за предоставянето на услуги за мобилна телефония))

(2015/C 398/02)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Mons

Страни в главното производство

Въззивник: Ville de Mons

Въззиваем: Base Company, по-рано KPN Group Belgium SA

Диспозитив

Член 13 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение) трябва да се тълкува в смисъл, че допуска налагането на такса като разглежданата в главното производство на собственика на самостоятелни обекти като стълбове или мачти, предназначени за монтиране на антените, необходими за функционирането на мрежата на мобилната телефония, които не могат да бъдат разположени върху вече съществуващ обект.


(1)  ОВ C 252, 31.8.2013 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/3


Решение на Съда (четвърти състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Дело C-59/14) (1)

((Преюдициално запитване - Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз - Член 1, параграф 2 и член 3, параграф 1, първа алинея - Връщане на възстановяване при износ - Давностен срок - Начален момент (dies a quo) - Действие или бездействие на икономическия оператор - Настъпване на вредата - Продължено нарушение - Отделно нарушение))

(2015/C 398/03)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Ответник: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Диспозитив

1)

Член 1, параграф 2 и член 3, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство, където нарушението на разпоредба на правото на Съюза е било разкрито едва след настъпване на вреда, давностният срок започва да тече от момента, в който са настъпили както действието или бездействието на икономически оператор, което представлява нарушение на правото на Съюза, така и вредата, причинена на бюджета на Съюза или на бюджетите, управлявани от него.

2)

Член 1, параграф 2 от Регламент № 2988/95 трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство вреда настъпва, щом бъде взето решението за предоставяне на възстановяването при износ на съответния износител.


(1)  ОВ C 142, 12.5.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/3


Решение на Съда (четвърти състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Дело C-66/14) (1)

((Преюдициално запитване - Членове 49 ДФЕС, 54 ДФЕС и 107 ДФЕС и член 108, параграф 3 ДФЕС - Свобода на установяване - Държавна помощ - Данъчно облагане на групи дружества - Придобиване на дялови участия в дъщерно дружество - Амортизацията на търговската репутация - Ограничаване до случаите на дялови участия в местни дружества))

(2015/C 398/04)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Finanzamt Linz

Ответник: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

в присъствието на: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH

Диспозитив

Член 49 ДФЕС не допуска законодателство на държава членка като разглежданото в главното производство, което в рамките на данъчното облагане на група дружества позволява на дружество майка при придобиване на дялово участие в местно дружество, което става член на такава група, да извърши амортизация на търговска репутация максимум до 50 % от цената на придобиване на дяловото участие, а забранява такава амортизация при придобиване на дялово участие в чуждестранно дружество.


(1)  ОВ C 142, 12.5.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/4


Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. — Съвет на Европейския съюз/Европейска комисия

(Дело C-73/14) (1)

((Жалба за отмяна - Конвенция на Организацията на Обединените нации по морско право - Международен трибунал по морско право - Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов - Консултативна процедура - Представяне от Европейската комисия на писмено становище от името на Европейския съюз - Липса на предварително одобрение от страна на Съвета на Европейския съюз на съдържанието на това становище - Член 13, параграф 2 ДЕС, член 16 ДЕС и член 17, параграф 1 ДЕС - Член 218, параграф 9 ДФЕС и член 335 ДФЕС - Външно представителство на Европейския съюз - Принципи на предоставената компетентност и на институционалното равновесие - Принцип на лоялно сътрудничество))

(2015/C 398/05)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan и R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Ответник: Европейска комисия (представители: K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta и P. Van Nuffel)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателя: Чешка република (представители: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil и M. Hedvábná), Гръцка република (представители: G. Karipsiadis и K. Boskovits), Кралство Испания (представители: M. Sampol Pucurull), Френска република (представители: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize и N. Rouam), Република Литва (представители: D. Kriaučiūnas и G. Taluntytė), Кралство Нидерландия (представители: M. Bulterman, M. Gijzen и M. de Ree), Република Австрия (представители: C. Pesendorfer и G. Eberhard), Португалска република (представители: L. Inez Fernandes и M.L. Duarte), Република Финландия (представители: J. Heliskoski и H. Leppo), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: E. Jenkinson и M. Holt, подпомагани от J. Holmes, barrister)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

3)

Чешката република, Гръцката република, Кралство Испания, Френската република, Република Литва, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Финландия и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 93, 29.3.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/5


Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от High Court (Ирландия)) — Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(Дело C-362/14) (1)

((Преюдициално запитване - Лични данни - Защита на физическите лица при обработването на тези лични данни - Харта на основните права на Европейския съюз - Членове 7, 8 и 47 - Директива 95/46/ЕО - Членове 25 и 28 - Прехвърляне на лични данни към трети страни - Решение 2000/520/ЕО - Прехвърляне на лични данни към Съединените щати - Недостатъчна степен на защита - Валидност - Жалба от физическо лице, чиито данни са били прехвърлени от Европейския съюз към Съединените щати - Правомощия на националните надзорни органи))

(2015/C 398/06)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ирландия)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Maximillian Schrems

Ответник: Data Protection Commissioner

Диспозитив

1)

Член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г., разглеждан във връзка с членове 7, 8 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва да се тълкува в смисъл, че прието въз основа на тази разпоредба решение — като Решение 2000/520/ЕО на Комисията от 26 юли 2000 година съгласно Директива 95/46 относно адекватността на защитата, гарантирана от принципите за „сфера на неприкосновеност на личния живот“ и свързаните с това често задавани въпроси, публикувани от Департамента по търговия на Съединените американски щати — с което Европейската комисия констатира, че трета страна гарантира достатъчна степен на защита, не е пречка надзорен орган на държава членка по смисъла на член 28 от посочената директива, изменена, да разгледа жалбата на лице — отнасяща се до защита на неговите права и свободи при обработването на засягащи го лични данни, които са били прехвърлени от държава членка към тази трета страна — ако то твърди, че действащите в момента право и практики в третата страна не гарантират достатъчна степен на защита.

2)

Решение 2000/520 е невалидно.


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/6


Решение на Съда (осми състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien — Австрия) — Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt

(Дело C-471/14) (1)

((Преюдициално запитване - Интелектуална и индустриална собственост - Лекарствени продукти - Регламент (ЕО) №o469/2009 - Член 13, параграф 1 - Сертификат за допълнителна закрила - Срок на действие - Понятие „дата на издаване на първото разрешение за пускане на пазара в Европейския съюз“ - Вземане предвид на датата на решението за издаване на разрешение или на датата на съобщаването на това решение))

(2015/C 398/07)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Wien

Страни в главното производство

Жалбоподател: Seattle Genetics Inc.

Ответник: Österreichisches Patentamt

Диспозитив

1)

Член 13, параграф 1 от Регламент (EО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „дата на издаване на първото разрешение за пускане на пазара в [Съюза]“ се определя от правото на Съюза.

2)

Член 13, параграф 1 от Регламент № 469/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че „датата на издаване на първото разрешение за пускане на пазара в [Съюза]“ по смисъла на тази разпоредба е датата на съобщаването на решението за издаване на разрешение за пускане на пазара на неговия адресат.


(1)  ОВ C 462, 22.12.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/7


Определение на Съда (четвърти състав) от 3 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Испания) — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Дело C-456/14) (1)

((Преюдициално запитване - Пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Директива 2001/40/ЕО - Взаимно признаване на решения за експулсиране на граждани на трети страни - Член 3, параграф 1, буква а) - Понятието „престъпление, което подлежи на наказание лишаване от свобода най-малко за срок от една година“ - Решение за експулсиране на гражданин на трета страна поради осъждането му за престъпление - Случай, който не попада в приложното поле на Директива 2001/40 - Явна липса на компетентност))

(2015/C 398/08)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Страни в главното производство

Жалбоподател: Manuel Orrego Arias

Ответник: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Диспозитив

Произнасянето по въпроса, поставен от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания) с определение от 4 септември 2014 г. (дело C-456/14), очевидно не е от компетентността на Съда на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 439, 8.12.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/8


Определение на Съда (трети състав) от 17 септември 2015 г. — Arnoldo Mondadori Editore SpA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), Grazia Equity GmbH

(Дело C-548/14 P) (1)

((Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник на Съда - Марка на Общността - Регламент (ЕО) № 40/94 - Заявка за регистрация на словна марка „GRAZIA“ - Възражение на притежателя на словни и фигуративни международни, общностна и национални марки, съдържащи словния елемент „GRAZIA“ - Отхвърляне на възражението - Член 8, параграф 1, буква б) - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 5 - Добра репутация))

(2015/C 398/09)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Arnoldo Mondadori Editore SpA (представители: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice и E. Varese, avvocati)

Ответници: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Schifko), Grazia Equity GmbH (представител: M. Müller, Rechtsanwalt)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Arnoldo Mondadori Editore SpA да понесе, освен направените от него съдебни разноски, и съдебните разноски на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).

3)

Grazia Equity GmbH понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 73, 2.3.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/8


Определение на Съда (девети състав) от 3 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj — Румъния) — Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj и Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Съединени дела C-585/14, C-587/14 и C-588/14) (1)

((Преюдициално запитване - Вътрешно данъчно облагане - Член 110 ДФЕС - Такса, събирана от държава членка върху леките автомобили при първата им регистрация или при първото вписване на правото на собственост - Данъчен неутралитет между леките автомобили втора употреба с произход от други държави членки и сходните леки автомобили, които вече са на вътрешния пазар))

(2015/C 398/10)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Cluj

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Ответници: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14), Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Диспозитив

1)

Член 110 от ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че той допуска държава членка да въвежда такса върху леките автомобили като предвидената в Закон № 9/2012 относно таксата за замърсяващите емисии от леките автомобили (Legea № 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), която се изисква при първата регистрация на внасяните употребявани леки автомобили в тази държава членка и във връзка с първото прехвърляне на правото на собственост върху вече регистрираните леки автомобили в същата държава членка.

2)

Член 110 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че той не допуска държава членка да освобождава от такса като предвидената в Закон № 9/2012 вече регистрираните леки автомобили, за които е платена такса, която е била по-рано в сила, когато остатъчната стойност на последната такса, включена в стойността на тези леки автомобили, е по-ниска от размера на новата такса. Такъв определено е случаят когато предходната такса е трябвало да бъде предмет на възстановяване с лихвите поради нейната несъвместимост с правото на Съюза.


(1)  ОВ C 107, 30.3.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/9


Определение на Съда (шести състав) от 8 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Наказателно производство срещу Cdiscount SA

(Дело C-13/15) (1)

((Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда - Директива 2005/29/ЕО - Защита на потребителите - Нелоялни търговски практики - Намаление на цени - Маркиране или отбелязване на референтната цена))

(2015/C 398/11)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страна в главното производство

Cdiscount SA

Диспозитив

Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“), трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национални разпоредби като разглежданите в главното производство, които предвиждат обща забрана, без във всеки отделен случай да се прави оценка, въз основа на която да се установи, че обявленията за ценово намаление, на които при маркирането или отбелязването на цените не е посочена референтната цена, представляват нелоялна практика, доколкото тези разпоредби преследват цели, свързани със защитата на потребителите. Запитващата юрисдикция следва да прецени дали е такъв случаят в главното производство.


(1)  ОВ C 107, 30.3.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/10


Определение на Съда (осми състав) от 8 септември 2015 г. — DTL Corporación, SL/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

(Дело C-62/15 P) (1)

((Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник на Съда - Марка на Общността - Заявка за регистрация на словната марка „Generia“ - Възражение на притежателя на по-ранната фигуративна марка на Общността „Generalia generación renovable“ - Частичен отказ за регистрация - Регламент (ЕО) № 207/2009 - Член 8, параграф 1, буква б) - Вероятност от объркване - Член 64, параграф 1 - Компетентност на апелативния състав - Член 75, второ изречение - Право на изслушване))

(2015/C 398/12)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: DTL Corporación, SL (представител: A. Zuazo Araluze, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

DTL Corporación, SL понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 146, 4.5.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/11


Определение на Съда (десети състав) от 19 юни 2015 г. — Mohammad Makhlouf/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-136/15 P) (1)

((Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник на Съда - Член 169, параграф 2 - Необходимо съдържание на жалбата - Явна недопустимост))

(2015/C 398/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mohammad Makhlouf (представител: G. Karouni, avocat)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз (представители: G. Étienne и M.-M. Joséphidès)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Mohammad Makhlouf да понесе, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на Съвета на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 311, 21.9.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/11


Жалба, подадена на 29 декември 2014 г. от AQ срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 15 декември 2014 г. по дело T-168/11, AQ/Европейски парламент

(Дело C-615/14 P)

(2015/C 398/14)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: AQ

Друга страна в производството: Европейски парламент

С определение от 17 септември 2015 г. Съдът (седми състав) разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради явна недопустимост на жалбата.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/12


Жалба, подадена на 18 юни 2015 г. от Real Express Srl срещу определението на Общия съд (девети състав), постановено на 21 април 2015 г. по дело T-580/13 — Real Express Srl/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-309/15 P)

(2015/C 398/15)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Real Express Srl (представител: C. Anitoae, avocat)

Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното определение на Общия съд от 21 април 2015 г. по дело T-580/13,

да упражни своята пълна юрисдикция и въз основа на доказателствата, с които разполага, да уважи жалбата на Real Express Srl срещу решението на четвърти апелативен състав от 16 септември 2013 г. по преписка R 1519/2012-4 или, при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да осъди СХВП и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски, направени от жалбоподателя както пред първата инстанция, така и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

1.

При постановяването на определението Общият съд е приел, че всички доводи, изтъкнати от жалбоподателя, са допустими, с изключение на тези по точки 23 и 25 от жалбата, според които встъпилата страна е действала недобросъвестно, като е регистрирала идентична марка на Общността REAL за класове, идентични на този, за който жалбоподателят иска да не бъде допусната регистрация, заради негови по-ранни права в Румъния. На четвърти апелативен състав са били представени релевантните съдебни удостоверения. Общият съд не е взел предвид задълженията на апелативния състав по член 63, параграф 2 и член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009 (1).

2.

В точки 38 и 39 от обжалваното определение Общият съд е приложил неправилно правило 15, параграф 2, буква з), iii) и правило 17, параграфи 1 и 4 от Регламент № 2868/95 на Комисията (2) и член 75 и член 78, параграф 1, букви a) и б) от Регламент № 207/2009. В точки 41 и 42 от обжалваното определение Общият съд е приложил неправилно член 80, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент № 207/2009, правило 53 и правило 53a от Регламент № 2868/1995 и не е взел предвид стр. 4, параграф 5 от Съобщение № 11/98 на председателя на Службата, посочено в наръчника относно производствата пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Част A, Общи правила, Раздел 6, Отмяна на решения и заличаване на вписвания в регистъра и поправяне на грешки. В точки 43, 44 и 45 от обжалваното определение Общият съд е приложил неправилно член 63, параграф 2 и член 64 от Регламент № 207/2009, поради което не е признал, че апелативният състав е нарушил принципите на правна сигурност и процесуална икономия, и целта на производството по възражение, като не е изпълнил задължението си за разрешаване на конфликтите между марки преди регистрацията и, обратно на правилата, като не е взел предвид факти, обстоятелства и доказателства, представени от Real Express Srl, които са били релевантни за изхода от производството по възражение.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (OB L 78, стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (OB L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189).


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/13


Преюдициално запитване от Hessisches Finanzgericht (Германия), постъпило на 28 юли 2015 г. — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

(Дело C-412/15)

(2015/C 398/16)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Hessisches Finanzgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Ответник: Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 132, параграф 1, буква г) от Директива 2006/112 (1) да се тълкува в смисъл, че доставката на човешка кръв обхваща и доставката на кръвна плазма, получена от човешка кръв?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос, важи ли това и за кръвната плазма, която е предназначена не пряко за терапевтични цели, а само за производството на лекарствени продукти?

3)

При отрицателен отговор на втория въпрос, от какво зависи окачествяването на кръвната плазма като „кръв“: единствено от конкретно избраното предназначение на плазмата или и от абстрактно съществуващите възможности за използването ѝ?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/14


Преюдициално запитване от Finanzgericht Bremen (Германия), постъпило на 12 август 2015 г. — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Дело C-441/15)

(2015/C 398/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Bremen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Madaus GmbH

Ответник: Hauptzollamt Bremen

Преюдициален въпрос

Трябва ли Комбинираната номенклатура в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 (1) на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 927/2012 на Комисията от 9 октомври 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, да се тълкува в смисъл, че изходен материал с описанието „DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250“ за производството на калциеви таблетки под формата на обикновени таблетки, ефервесцентни таблетки и таблетки за дъвчене, който се състои от определен химичен състав на калциев карбонат на прах и от добавена за целите на по-лесното таблетиране модифицирана скорбяла или нишесте с определено — съгласно Регламент (ЕС) № 118/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2008 за определяне на методите за анализ и други технически разпоредби, необходими за прилагането на режима за внос на някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти — съдържание на скорбяла или нишесте, по-малко от 5 тегловни процента, следва да се класира в подпозиция 3824 9097 990?


(1)  Изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 927/2012 на Комисията от 9 октомври 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, ОВ L 304, стр. 1.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/14


Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — Vattenfall Europe Generation AG/Федерална република Германия

(Дело C-457/15)

(2015/C 398/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: Vattenfall Europe Generation AG

Ответник: Федерална република Германия

Преюдициални въпроси

1)

От обстоятелството, че в приложение I към Директива 2003/87/EО (1) е включена категорията „[и]згаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW“, следва ли, че началният момент за изпълнение на задължението за участие в схемата за търговия с емисии по отношение на инсталация за производство на електрическа енергия е първото изпускане на парникови газове и следователно е възможно този момент да предхожда производството за първи път на електрическа енергия от тази инсталация?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Следва ли член 19, параграф 2 от Решение на Комисията от 27 април 2011 година (№ 2011/278/EС) (2) да се тълкува в смисъл, че ако преди започването на редовната експлоатация на инсталация, попадаща в приложното поле на приложение I към Директива 2003/87/EО, бъдат изпуснати емисии на парникови газове още към момента на първото изпускане на емисии по време на фазата на строителството на тази инсталация, за нейния оператор се поражда задължение за докладване и за връщане на квоти за емисии?

3)

При утвърдителен отговор на втория въпрос:

Следва ли член 19, параграф 2 от Решение на Комисията от 27 април 2011 година (№ 2011/278/EС) да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба не допуска националната транспонираща разпоредба на член 18, параграф 4 от Zuteilungsverordnung 2020 (Наредба за разпределянето на квотите за емисии) да се прилага към инсталации за производство на електрическа енергия при определянето на началния момент, от който следва да се изпълнява задължението за участие в схемата за търговия с емисии?


(1)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (OB L 275, 25.10.2003 г., стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78; поправка в OB L 199, 2.8.2011 г., стр. 76).

(2)  Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 2772), OB L 130, стр. 1.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/15


Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — E.ON Kraftwerke GmbH/Федерална република Германия

(Дело C-461/15)

(2015/C 398/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Ищец: E.ON Kraftwerke GmbH

Ответник: Федерална република Германия

Преюдициални въпроси

1)

Коя информация спада към съответната информация по смисъла на член 24, параграф 1 от Решение 2011/278/ЕС (1)? Как трябва да се разбира ограничението — качествено или количествено; включва ли се по-специално и информацията за всякакви планирани или реално настъпили промени в капацитета, равнището на активност и експлоатацията на дадена инсталация, която не води непосредствено до отмяна или до корекция на решението за разпределяне на квоти съгласно членове 19–21 от Решение 2011/278/ЕС и не поражда задължение за уведомяване съгласно член 24, параграф 2 от Решение 2011/278/ЕС?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос: трябва ли член 24, параграф 1 от Решение 2011/278/ЕС да се тълкува в смисъл, че забранява на държавата членка да изисква от оператора и информацията за всякакви планирани или реално настъпили промени в капацитета, равнището на активност и експлоатацията на дадена инсталация, която не води до отмяна или до корекция на решението за разпределяне на квоти съгласно членове 19 — 21 от Решение 2011/278/ЕС?


(1)  Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 2772), ОВ L 130, стр. 1.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/16


Преюдициално запитване от Landesgericht Wiener Neustadt (Австрия), постъпило на 2 септември 2015 г. — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H и др.

(Дело C-464/15)

(2015/C 398/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Wiener Neustadt

Страни в главното производство

Ищец: Admiral Casinos & Entertainment AG

Ответници: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Преюдициален въпрос

Следва ли член 56 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че за да се прецени дали дадена национална уредба, предвиждаща монопол върху хазартните игри, е допустима съгласно правото на Съюза, при проверката на пропорционалността трябва да се вземе предвид не само целта на тази уредба, а също и нейните последици, установени със сигурност емпирически?


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/17


Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 3 септември 2015 г. — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Дело C-465/15)

(2015/C 398/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Ответник: Hauptzollamt Duisburg

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2, параграф 4, буква б), трето тире от Директива (ЕО) № 2003/96 на Съвета относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1) да се тълкува по отношение на процеса във високата пещ при производство на чугун в смисъл, че и електроенергията за задвижването на въздушните компресори следва да се разглежда като електроенергия, която основно се използва за целите на химическата редукция?


(1)  Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (OB L 283, стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 98).


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/17


Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 7 септември 2015 г. — Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Дело C-470/15)

(2015/C 398/22)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: Lufthansa Cargo AG

Друга страна в производството: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 3, параграф 1, буква в), подточка ii), първо изречение от Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (ОВ L 134, 2007 г.) да се тълкува в смисъл, че предоставя на авиокомпания на Общността от държава членка А действително право да разтовари в друга държава членка В товар, натоварен в трета страна, след междинно кацане в Съединените щати, при което този товар не се разтоварва, и в това отношение не е необходимо позоваване на двустранно споразумение между държавата членка В и третата страна?

2)

Може ли авиокомпания на Общността да изведе от Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна, права спрямо държава членка, различна от държавата членка, в която е основното ѝ място на дейност?

3)

Допуска ли член 5 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите членки и трети страни (OВ L 157, стp. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 14, стр. 36) при проверката дали е спазен критерият за установяване по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както този критерий е уточнен в практиката на Съда, да се изисква авиокомпания на Общността с основно място на дейност в държавата членка А също да е разположила част от флотата, състояща се от поне два самолета, в държавата членка В?


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/18


Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 21 септември 2015 г. — R/S и T

(Дело C-492/15)

(2015/C 398/23)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ответник и молител: R

Жалбоподатели и ответници: S и T

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 (1) на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност („Регламент Брюксел IIa“) въззивният съд да спре производство по дело относно искане за непризнаване на съдебно решение по член 21, параграф 3, съответно на производство по дело относно молба за издаване на декларация за изпълняемост по член 28 и сл. от този регламент, ако в държавата по изпълнението на съдебното решение е подадена молба за изменение на постановеното в друга държава членка съдебно решение, за което следва да бъде издадена декларация за изпълняемост, и държавата членка по изпълнението на съдебното решение е международно компетентна да се произнесе по тази молба за изменение на същото съдебно решение?


(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (OB L 338, 23.12.2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183).


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/18


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. от HIT Groep BV срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 15 юли 2015 г. по дело T-436/10, Hit Groep/Комисия

(Дело C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: HIT Groep BV (представители: G. van der Wal и L. Parret, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда,

да обяви за основателни посочените от него основания, да отмени обжалваното решение, (след това) да приеме, че жалбата му срещу спорното решение (1) е основателна и да го отмени, в частта, която се отнася до него и по-специално член 1, точка 9, буква б), член 2, точка 9 и член 4, точка 22, при условията на евентуалност да отмени наложената му с член 2, точка 9 от спорното решение глоба или да я намали в подходящ според Съда размер, или поне да отмени обжалваното решение и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане като се съобрази с постановеното от Съда решение,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя в първоинстанционното производство и в производство по обжалване, включително разноските за правната му помощ.

Основания и основни доводи

а)

В точки 174 — 188 и 224 от обжалваното решение Общият съд се е произнесъл неправилно, като е допуснал грешка при прилагане на правото, при непълни или неясни мотиви и в нарушение на член 296, параграф 2 ДФЕС, член 41, параграф 2, буква в) от Хартата на основните права на Европейския съюз (2) (наричана по-нататък „Хартата“), член 23, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1/2003 (3), член 7, точка 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (наричана по-нататък „ЕКПЧ“), член 49 от Хартата и общите правни принципи, по-специално принципа на пропорционалност, и в обжалваното решение е постановил, че при прилагането на валидната за жалбоподателя максимална граница на глобата съгласно член 23, параграф 2, втора алинея на Регламент № 1/2003 Комисията е можела да се позове на (стопанската) 2003 г. и позоваването на тази стопанска година не нарушава принципа на пропорционалност, поради което Общият съд отхвърля жалбата на (настоящия) жалбоподател и го осъжда да заплати съдебните разноски.

б)

неправилно, при допускане на грешка при прилагане на правото и в нарушение на член 296, параграф 2 ДФЕС, член 41, параграф 2, буква в) и член 49, параграф 3 от Хартата и общите правни принципи, по-специално принципа на пропорционалността, Общият съд не е преценил пропорционалността на глобата, наложена на жалбоподателя от Комисията, или (най-малкото) решението на Общия съд не е мотивирано или е с недостатъчни (неясни) мотиви и Общият съд неправилно отхвърля жалбата на (настоящия) жалбоподател и го осъжда да заплати съдебните разноски.

За разлика от постановеното от Съда, отклонението от член 23, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1/2003 (по настоящото дело) е недопустимо и представлява грешка при прилагането на правото. Такова отклонение — при прилагането на тази разпоредба да се прави позоваване на стопанската 2003 година, вместо на предходната стопанска година (2009 г.) — противоречи на разпоредбата и нейната цел. Член 23, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1/2003 има за цел да се избегне налагането на глоба в размер, който надхвърля платежоспособността на предприятието към момента, в който се ангажира отговорността му за нарушението и Комисията му налага финансова санкция. Тази разпоредба представлява гаранция на принципа на пропорционалност, която се нарушава, ако се направи отклонение от съдържанието ѝ.

Отклонението от тази разпоредба (текста ѝ) нарушава (по настоящото дело) и член 7, точка 1 от ЕКПЧ, член 49 от Хартата и принципа на пропорционалност (принципа на законност и изискването за правна сигурност (lex certa).

Решенията на Съда, в които е допуснато отклонение от изричния текст на член 23, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1/2003 (решение от 7 юни 2007 г., Britannia Alloys & Chemicals/Комисия, C-76/06 P, EU:C:2007:326, и от 14 май 2014 г., 1.garantovaná/Комисия, C-90/13 P, EU:C:2014:326), са постановени (много) след настъпването на фактите, за които на жалбоподателя е наложена глоба. Следователно прилагането с обратна сила на тази практика на Съда нарушава член 7, параграф 1 от ЕКПЧ и член 49 от Хартата.

В случай че отклонението от член 23, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1/2003 по изключение е (може да е) правно допустимо, това изисква подробна обосновка, в обжалваното решение обаче в нарушение на член 7, параграф 1 от ЕКПЧ и член 41, параграф 2, буква в) от Хартата липсва такава обосновка, съответно тя е недостатъчна.

Гарантирането на принципа на пропорционалност изисква Съдът на Съюза (при всички случаи) когато се прави отклонение от член 23, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1/2003, да провери (след това) дали глобата съответства на целта на тази разпоредба и на принципа на пропорционалност, което Общият съд не е направил в обжалваното решение (както и Комисията в спорното решение), или поне не се е мотивирал или не се е мотивирал достатъчно.


(1)  Решение C(2010) 4387 (окончателен) на Комисията от 30 юни 2010 година относно производство съгласно член 101 от [ДФЕС] и член 53 от Споразумението за ЕИП (COMP/38.344 — Стомана за предварително напрягане), изменено с Решение C(2010) 6676 (окончателен) на Комисията от 30 септември 2010 г. и Решение C(2011) 2269 (окончателен) на Комисията от 4 април 2011 г.

(2)  ОВ C 364, 2000 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове [101 ДФЕС] и [102 ДФЕС] (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/20


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. от AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 15 юли 2015 г. по дело T-465/12: AGC Glass Europe и др./Европейска комисия

(Дело C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (представители: L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent и F. Hoseinian, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

да отмени решението на Общия съд от 15 юли 2015 г. по дело T-465/12 AGC Glass Europe SA и др./Европейска комисия;

да отмени Решение на Комисията C(2012) 5719 окончателен от 6 август 2012 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), което отхвърля частично искането за поверително третиране на определена информация, съдържаща се в решението по преписка COMP/39. 125 — Автомобилно стъкло, или при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд; и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите се позовават на следните три основания и основни доводи:

1.

Общият съд допуснал грешка като приел, че компетентността на служителя по изслушването съгласно Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (1) не включва преценка предвид принципите за защита на оправданите правни очаквания и на равно третиране. Освен това в решението на Общия съд се изопачавали фактите, тъй като в него се приемало, че служителят по изслушването разгледал доводите, изтъкнати от жалбоподателите във връзка с принципите на защита на оправданите правни очаквания и на равно третиране.

2.

Общият съд допуснал грешка, когато приел, че обжалваното решение не нарушава принципите на защита на оправданите правни очаквания и на равно третиране. Като се има предвид, че жалбоподателите са единствените, поискали освобождаване от глоба или намаляване на нейния размер, те имат право поверителната им информация да не бъде оповестена, тъй като такова оповестяване би дало възможност на трети лица да установят източника на самоуличаващите изявления, подадени до Комисията в контекста на Програмата за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

3.

Решението не е мотивирано както що се отнася до компетентността на служителя по изслушването, така и до приложимостта на принципите на защита на оправданите правни очаквания и на равно третиране. Така Общият съд не изпълнил задължението си по член 296 ДФЕС и членове 36 и 53 от Статута на Съда. По-конкретно Общият съд не мотивирал защо се отклонил от съдебната практика, на която се позовават жалбоподателите.


(1)  OВ L 275, стp. 29.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/21


Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 28 септември 2015 г. — Aiudapds — Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Дело C-520/15)

(2015/C 398/26)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Aiudapds — Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale

Ответници: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Други страни в производството: Roche SpA, Novartis Farma SpA, Regione Marche

Преюдициален въпрос

Допускат ли член 47, втора алинея от Хартата на основаните права на Европейския съюз (2000/C 364/01), който предвижда, че всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, и установява правото на справедлив съдебен процес и член 54, който забранява злоупотребата с право, както и член 6, параграф 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г., който предвижда, че всяко лица има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона, национална правна уредба, която по силата на член 10 от Декрет на президента на републиката № 1199 от 24 ноември 1971 г. и член 48 от Законодателен декрет № 104 от 2 юли 2010 г. дава право само на една от страните по извънредно едноинстанционно производство пред Consiglio di Stato да прехвърли производството на първа инстанция пред Tribunale Amministrativo Regionale, без съгласието или участието на жалбоподателя или която и да било друга страна по това производство?


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/22


Становище на Съда (голям състав) от 1 септември 2015 г. — Република Малта

(Становище 1/14) (1)

(2015/C 398/27)

Език на производството: всички официални езици

Страна, направила искането

Република Малта (представители: A. Buhagiar и P. Grech)

Становище 1/14 е заличено от регистъра на Съда.


(1)  ОВ C 315, 15.9.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/22


Определение на председателя на Съда от 2 септември 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Aachen — Германия) — Horst Hoeck/Република Гърция

(Дело C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 194, 24.6.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/23


Определение на председателя на трети състав на Съда от 1 септември 2015 г. — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Европейска комисия

(Дело C-265/14 P) (1)

(2015/C 398/29)

Език на производството: испански

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/23


Определение на председателя на Съда от 31 юли 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

(Дело C-423/14) (1)

(2015/C 398/30)

Език на производството: португалски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 439, 8.12.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/23


Определение на председателя на втори състав на Съда от 16 юли 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Дело C-459/14) (1)

(2015/C 398/31)

Език на производството: унгарски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 7, 12.1.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/24


Определение на председателя на Съда от 2 септември 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bundesrepublik Deutschland, в присъствието на: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

(Дело C-527/14) (1)

(2015/C 398/32)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/24


Определение на председателя на Съда от 8 юли 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Hannover — Германия) — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

(Дело C-3/15) (1)

(2015/C 398/33)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 118, 13.4.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/24


Определение на председателя на Съда от 27 август 2015 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-172/15) (1)

(2015/C 398/34)

Език на производството: испански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 198, 15.6.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/25


Определение на председателя на Съда от 14 септември г. (преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — Korpschef van politie/W. F. de Munk

(Дело C-209/15) (1)

(2015/C 398/35)

Език на производството: нидерландски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 254, 3.8.2015 г.


Общ съд

30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/26


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и др./СХВП

(Дело T-299/11) (1)

((Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Предоставяне на външни услуги за управление на програма и проект, и техническа консултация в областта на информационните технологии - Класиране на оферент в процедурата съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите - Критерии за възлагане - Равни възможности - Прозрачност - Явна грешка в преценката - Задължение за мотивиране - Извъндоговорна отговорност - Загуба на възможност))

(2015/C 398/36)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: European Dynamics Luxembourg SA (Етелбрук, Люксембург); Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция) и European Dynamics Belgium SA (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално N. Korogiannakis и M. Dermitzakis, впоследствие I. Ampazis, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) (представители: N. Bambara и M. Paolacci, подпомагани от P. Wytinck и B. Hoorelbeke, адвокати)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението на СХВП, прието в процедура за възлагане на обществена поръчка AO/021/10 и озаглавено „Предоставяне на външни услуги за управление на програма и проект, и техническа консултация в областта на информационните технологии“, връчено на жалбоподателите с писмо от 28 март 2011 г., с което офертата на първия жалбоподател е класирана на трето място съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите с оглед на сключването на рамков договор, и от друга страна, искания за обезщетения

Диспозитив

1)

Отменя решението на СХВП, прието в процедура за възлагане на обществена поръчка AO/021/10 и озаглавено „Предоставяне на външни услуги за управление на програма и проект, и техническа консултация в областта на информационните технологии“, връчено на European Dynamics Luxembourg SA с писмо от 28 март 2011 г., с което неговата оферта е класирана на трето място съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите с оглед на сключването на рамков договор, а офертите на Consortium Unisys SLU и Charles Oakes & Co. Sàrl, от една страна, и на ETIQ Consortium (by everis и Trasys), от друга страна, са класирани съответно на първо и на второ място.

2)

Европейският съюз трябва да обезщети понесената от European Dynamics Luxembourg вреда от загубата на възможност да му бъде възложено сключването на рамковия договор в качеството на първа договаряща страна съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите.

3)

Отхвърля искането за обезщетение в останалата част.

4)

В срок от три месеца от обявяването на настоящото решение страните следва да представят пред Общия съд размера на дължимите обезщетения, установен по общо съгласие.

5)

При липса на общо съгласие, в същия срок страните следва да представят пред Общия съд своите искания по размера на обезщетенията.

6)

Общият съд не се произнася по съдебните разноски.


(1)  ОВ C 232, 6.8.2011 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/27


Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Technion и Technion Research & Development Foundation/Комисия

(Дело T-216/12) (1)

((Финансова помощ - Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности - Възстановяване въз основа на резултатите от финансов одит на сумите, изплатени от Комисията по силата на договор за научни изследвания - Прихващане на вземания - Частично изменение на квалификацията на жалбата - Искане за установяване, че вземане по договор не съществува - Арбитражна клауза - Допустими разходи - Неоснователно обогатяване - Задължение за мотивиране))

(2015/C 398/37)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Technion — Israel Institute of Technology (Хайфа, Израел) и Technion Research & Development Foundation Ltd (Хайфа) (представител: D. Grisay, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Calciu и F. Moro, подпомагани първоначално от L. Defalque и S. Woog, впоследствие от L. Defalque и J. Thiry, avocats)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на основание на член 263 ДФЕС на решението на Комисията за прихващане, съдържащо се в писмото от 13 март 2012 г., изпратено на Technion — Israel Institute of Technology, за да бъде възстановена сумата от 97  118,69 EUR, съответстваща на размера на коригираните суми по договор № 034984 (Mosaica), ведно с лихвата, в резултат на заключението на финансов одит във връзка именно с този договор, сключен въз основа на Шеста рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на европейско пространство за научни изследвания и иновации (2002 — 2006 г.), и от друга страна, искане на основание член 272 ДФЕС да се установи, че вземането, което Комисията твърди, че има срещу Technion въз основа на договора Mosaica и е предмет на спорното прихващане, не съществува

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Technion — Israel Institute of Technology и Technion Research & Development Foundation Ltd да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 243, 11.8.2012 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/28


Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Комисия

(Дело T-250/12) (1)

((Конкуренция - Картели - Пазар на натриев хлорат в ЕИП - Решение за изменение, което намалява констатираната продължителност на участие в картела - Изчисляване на размера на глобата - Погасителна давност - Член 25 от Регламент (ЕО) № 1/2003))

(2015/C 398/38)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, предишно Uralita, SA (Мадрид, Испания) (представители: K. Struckmann, avocat, и G. Forwood, barrister)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално N. von Lingen, R. Sauer и J. Bourke, впоследствие M. Sauer и J. Norris-Usher)

Предмет

Искане за отмяна на член 1, параграф 2 и член 2 от Решение C(2012) 1965 окончателен на Комисията от 27 март 2012 година за изменение на Решение C(2008) 2626 окончателен от 11 юни 2008 година относно производство по член 101 от ДФЕС и член 53 от споразумението за ЕИП (Дело COMP/38.695 — Натриев хлорат).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 243, 11.8.2012 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/29


Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — FC Dynamo-Minsk/Съвет

(Дело T-275/12) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки по отношение на Беларус - Замразяване на средства - Жалба за отмяна - Срок за промяна на исканията - Частична недопустимост - Образувание, притежавано или контролирано от друго образование, по отношение на което се прилагат ограничителни мерки - Задължение за мотивиране - Грешка в преценката))

(2015/C 398/39)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Football Club „Dynamo-Minsk“ ZAO (Минск, Беларус) (представители: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, адвокат, и M. Lester, barrister)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: F. Naert и E. Finnegan)

Предмет

Жалба за отмяна на Решение за изпълнение 2012/171/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус (ОВ L 87, стр. 95), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 265/2012 на Съвета от 23 март 2012 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 87, стр. 37), на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 година относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 285, стр. 1), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1017/2012 на Съвета от 6 ноември 2012 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 307, стр. 7), на Решение 2013/534/ОВППС на Съвета от 29 октомври 2013 година за изменение на Решение 2012/642 (ОВ L 288, стр. 69), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1054/2013 на Съвета от 29 октомври 2013 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 288, стр. 1), на Решение 2014/750/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2012/642 (ОВ L 311, стр. 39) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2014 на Съвета от 30 октомври 2014 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 311, стр. 2) в частите, които се отнасят до жалбоподателя

Диспозитив

1)

Отменя Решение за изпълнение 2012/171/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за прилагане на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус, Регламент за изпълнение (ЕС) № 265/2012 на Съвета от 23 март 2012 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус, Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 година относно ограничителните мерки срещу Беларус, Регламент за изпълнение (ЕС) № 1017/2012 на Съвета от 6 ноември 2012 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус, Решение 2014/750/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2012/642 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2014 на Съвета от 30 октомври 2014 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус в частите, които се отнасят до Football Club „Dynamo-Minsk“ ZAO.

2)

Отхвърля жалбата като недопустима в частта, която се отнася до отмяна на Решение 2013/534/ОВППС на Съвета от 29 октомври 2013 година за изменение на Решение 2012/642 и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1054/2013 на Съвета от 29 октомври 2013 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент № 765/2006.

3)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

4)

Съветът на Европейския съюз понася както направените от него съдебни разноски, така и тези, направени от Football Club „Dynamo-Minsk“.


(1)  ОВ C 250, 18.8.2012 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/30


Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Chyzh и др./Съвет

(Дело T-276/12) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки по отношение на Беларус - Замразяване на средства - Жалба за отмяна - Срок за промяна на исканията - Частична недопустимост - Образувание, притежавано или контролирано от друго образование, по отношение на което се прилагат ограничителни мерки - Задължение за мотивиране - Грешка в преценката))

(2015/C 398/40)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Yury Aleksandrovich Chyzh (Минск, Беларус), Triple TAA (Минск), NefteKhimTrading STAA (Минск), Askargoterminal ZAT (Минск), Bereza Silicate Products Plant AAT (Береза, Минск), Variant TAA (Березовски район, Беларус), Triple-Dekor STAA (Минск), KvartsMelProm SZAT (Хотислав, Беларус), Altersolutions SZAT (Минск), Prostoremarket SZAT (Минск), AquaTriple STAA (Минск), Rakovsky brovar TAA (Минск), TriplePharm STAA (Логойск, Беларус) и Triple-Veles TAA (Молодечно, Беларус) (представители: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, адвокат, и M. Lester, barrister)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: F. Naert и E. Finnegan)

Предмет

Жалба за отмяна на Решение за изпълнение 2012/171/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус (ОВ L 87, стр. 95), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 265/2012 на Съвета от 23 март 2012 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 87, стр. 37), на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 година относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 285, стр. 1), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1017/2012 на Съвета от 6 ноември 2012 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 307, стр. 7), на Решение 2013/534/ОВППС на Съвета от 29 октомври 2013 година за изменение на Решение 2012/642 (ОВ L 288, стр. 69), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1054/2013 на Съвета от 29 октомври 2013 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 288, стр. 1), на Решение 2014/750/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2012/642 (ОВ L 311, стр. 39) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2014 на Съвета от 30 октомври 2014 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 311, стр. 2) в частите, в които тези актове се отнасят до жалбоподателите

Диспозитив

1)

Отменя Решение за изпълнение 2012/171/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за прилагане на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус, Регламент за изпълнение (ЕС) № 265/2012 на Съвета от 23 март 2012 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус, Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 година относно ограничителните мерки срещу Беларус, Регламент за изпълнение (ЕС) № 1017/2012 на Съвета от 6 ноември 2012 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус в частите, които се отнасят до г-н Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA и Triple-Veles TAA.

2)

Отменя Решение 2013/534/ОВППС на Съвета от 29 октомври 2013 година за изменение на Решение 2012/642 и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1054/2013 на Съвета от 29 октомври 2013 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус в частите, които се отнасят до NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar и Triple-Veles.

3)

Отменя Решение 2014/750/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2012/642 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2014 на Съвета от 30 октомври 2014 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус в частите, които се отнасят до г-н Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant и Rakovsky brovar.

4)

Отхвърля жалбата като недопустима, доколкото с нея се иска отмяна на Решение 2013/534 и на Регламент за изпълнение № 1054/2013 в частите, които се отнасят до г-н Chyzh, Triple, Variant и TriplePharm.

5)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

6)

Съветът на Европейския съюз понася както направените от него съдебни разноски, така и тези, направени от г-н Chyzh, Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm и Triple-Veles.


(1)  ОВ C 250, 18.8.2012 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/32


Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Intrasoft International/Комисия

(Дело T-403/12) (1)

((Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Техническа помощ за митническата администрация на Сърбия в рамките на модернизацията на митническата система - Конфликт на интереси - Отхвърляне на офертата на оферент от делегацията на Европейския съюз в Република Сърбия - Мълчаливо отхвърляне на административната жалба, подадена срещу отхвърлянето на офертата))

(2015/C 398/41)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Intrasoft International SA (Люксембург, Люксембург) (представител: S. Pappas, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: F. Erlbacher и E. Георгиева)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на писмото от 10 август 2012 г. на Комисията, действаща чрез делегацията на Европейския съюз в Република Сърбия, в което се посочва, че поръчката в рамките на процедурата EuropeAid/131367/C/SER/RS с наименование „техническа помощ за митническата администрация на Сърбия за подпомагане на модернизацията на митническата система“ (ОВ 2011/S 160-262712), не може да се възложи на консорциума, към който принадлежи Intrasoft International SA, и от друга страна, искане за отмяна на твърдяното мълчаливо решение за отхвърляне на административната жалба на жалбоподателя срещу писмото от 10 август 2012 г.

Диспозитив

1)

Отменя решението за отхвърляне на офертата на консорциума, към който е принадлежало Intrasoft International SA, съдържащо се в писмото от 10 август 2012 г. на делегацията на Европейския съюз в Република Сърбия като възложител и вторично оправомощен разпоредител с бюджетни средства на Европейската комисия във връзка с процедурата за възлагане на обществена поръчка EuropeAid/131367/C/SER/RS с наименование „техническа помощ за митническата администрация на Сърбия за подпомагане на модернизацията на митническата система“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски, включително тези, свързани с обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 343, 10.11.2012 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/33


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Accorinti и др./ЕЦБ

(Дело T-79/13) (1)

((Извъндоговорна отговорност - Икономическа и парична политика - ЕЦБ - Национални централни банки - Преструктуриране на гръцкия публичен дълг - Програма за покупка на ценни книжа - Споразумение за обмен на ценни книжа в полза само на централните банки на Евросистемата - Участие на частния сектор - Клаузи за колективно действие - Подобрение на обезпечения под формата на схема за обратно изкупуване за укрепване на качеството на ценните книжа като гаранции - Частни кредитори - Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти - Оправдани правни очаквания - Равно третиране - Отговорност за законосъобразен нормативен акт - Необичайна и специална вреда))

(2015/C 398/42)

Език на производството: италиански

Страни

Ищци: Alessandro Accorinti (Никелино, Италия) и 214 други ищци, чиито имена са включени в приложението (представители: S. Sutti, R. Spelta и G. Sanna, адвокати)

Ответник: Европейска централна банка (ЕЦБ) (представители: първоначално S. Bening и P. Papapaschalis, впоследствие P. Senkovic и M. Papapaschalis, и накрая P. Senkovic, подпомагани от E. Castellani, B. Kaiser и T. Lübbig, адвокати)

Предмет

Иск за обезщетение за вредите, претърпени от ищците вследствие по-конкретно на приемането от ЕЦБ на Решение 2012/153/ЕС от 5 март 2012 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг (OВ L 77, стр. 19), както и на други мерки на ЕЦБ, свързани с преструктурирането на гръцкия публичен дълг.

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Осъжда г-н Alessandro Accorinti и останалите ищци, чиито имена са включени в приложението, да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 101, 6.4.2013 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/33


Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Комисия/Cocchi и Falcione

(Дело T-103/13 P) (1)

((Обжалване - Насрещна жалба - Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Прехвърляне на придобити по национален пенсионен режим пенсионни права - Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия - Акт, който не е увреждащ - Недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство - Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника))

(2015/C 398/43)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: G. Gattinara и D. Martin)

Други страни в производството: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Белгия) и Nicola Falcione (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално, S. Orlandi, J.-N. Louis и D. de Abreu Caldas, впоследствие S. Orlandi, avocats)

Предмет

Жалба срещу решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (първи състав) от 11 декември 2012 г., Cocchi и Falcione/Комисия (F–122/10, Сб. FP, EU:F:2012:180), с която се иска отмяна на това решение.

Диспозитив

1)

Отменя решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (първи състав) от 11 декември 2012 г., Cocchi и Falcione/Комисия (F–122/10), в частта, в която се приема за допустимо и основателно искането за отмяна на актовете (квалифицирани в това съдебно решение като „решения“) от 12 и 23 февруари 2010 г., изпратени от Европейската комисия съответно на г-н Nicola Falcione и на г-н Giorgio Cocchi, доколкото с тези актове са оттеглени направените на г-н Cocchi и на г-н Falcione предложения, посочващи резултата в допълнителни години стаж за пенсия, който би се получил при евентуално прехвърляне на пенсионните им права.

2)

Отхвърля насрещната жалба.

3)

Отхвърля жалбата на г-н Cocchi и г-н Falcione, подадена до Съда на публичната служба, по дело F-122/10 в частта, в която се иска отмяна на актовете от 12 и 23 февруари 2010 г., изпратени от Комисията съответно на г-н Falcione и на г-н Cocchi, доколкото с тези актове са оттеглени направените на г-н Cocchi и на г-н Falcione предложения, посочващи резултата в допълнителни години стаж за пенсия, който би се получил при евентуално прехвърляне на пенсионните им права.

4)

Г-н Cocchi и г-н Falcione понасят собствените си разноски във връзка с производството пред настоящата инстанция и разноските на Комисията във връзка с насрещната жалба. Комисията понася разноските си във връзка с жалбата.

5)

Г-н Cocchi и г-н Falcione, както и Комисията понасят собствените си разноски във връзка с производството пред първата инстанция.


(1)  ОВ C 129, 4.5.2013 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/34


Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Италия/Комисия

(Дело T-358/13) (1)

((ЕЗФРСР - Уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходи, финансирани от ЕЗФРСР - Решение, което обявява, че дадена сума не може да се използва повторно в рамките на план за развитие на селския район Базиликата - Член 30 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 - Задължение за мотивиране))

(2015/C 398/44)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представители: G. Palmieri и B. Tidore, подпомагани от M. Salvatorelli, avvocato dello Stato)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Aquilina и P. Rossi)

Предмет

Искане за отмяна на Решение за изпълнение 2013/209/ЕС на Комисията от 26 април 2013 година относно уравняване на счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходи, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за бюджетната 2012 година (ОВ L 118, стр. 23) в частта, в която сумата от 5 0 06  487,10 EUR, отнасяща се до план за развитие на селския район Базиликата (Италия), е обявена за „сума, която не може да се използва повторно“

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 252, 31.8.2013 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/35


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Panrico/СХВП — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Дело T-534/13) (1)

((Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Фигуративна марка на Общността „Krispy Kreme DOUGHNUTS“ - По-ранни международна словна марка и национални словни и фигуративни марки „DONUT“, „DOGHNUTS“, „donuts“ и „donuts cream“ - Относителни основания за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009] - Опасност неоснователно да се извлече полза от отличителния характер или от репутацията - Опасност от вреда - Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009))

(2015/C 398/45)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Panrico, SA (Есплугес де Льобрегат, Испания) (представител: D. Pellisé Urquiza, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: S. Palmero Cabezas)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: HDN Development Corp. (Франкфoрт, Кентъки, Съединени американски щати) (представители: H. Granado Carpenter и M. Polo Carreño, адвокати)

Предмет

Жалба против решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 25 юли 2013 г. (преписка R 623/2011-4), постановено в производство за обявяване на недействителност между Panrico, SA и HDN Development Corp.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Panrico, SA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 9, 11.1.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/36


Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Rosian Express/СХВП (Форма на кутия за игра)

(Дело T-547/13) (1)

((Марка на Общността - Заявка за триизмерна марка на Общността - Форма на кутия за игра - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Задължение за мотивиране - Право на изслушване - Член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/46)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Rosian Express SRL (Медиаш, Румъния) (представители: E. Grecu и A. Tigau, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: V. Melgar и A. Geavela)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на СХВП от 11 юли 2013 г. (преписка R 797/2013-5) относно заявка за регистрация на триизмерен знак във формата на кутия за игра като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Rosian Express SRL да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 367, 14.12.2013 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/37


Решение на Общия съд от 15 октомври 2015 г. — Wolverine International/СХВП — BH Stores (cushe)

(Дело T-642/13) (1)

((Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Фигуративна марка „cushe“ - По-ранна национална словна марка „SHE“ и по-ранни национални фигуративни марки „she“ - Относително основание за отказ - Реално използване на по-ранната марка - Член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009))

(2015/C 398/47)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Wolverine International, LP (Джордж Таун, Кайманови острови, Обединено кралство) (представители: M. Plesser и R. Heine, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: M. Fischer)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: BH Store BV (Кюрасао, Кюрасао, автономна територия на Нидерландия) (представител: T. Dolde, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 30 септември 2013 г. (преписка R 1269/2012-4), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни BH Store BV и Wolverine International, LP.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Wolverine International, LP заплаща съдебните разноски с изключение на тези, направени от BH Store BV пред отдела по отмяна на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).

3)

Отхвърля искането на BH Store относно направените от него пред отдела по отмяна на СХВП съдебни разноски.


(1)  ОВ C 85, 22.3.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/38


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на усмихнато лице с очи като сърца)

(Дело T-656/13) (1)

((Марка на Общността - Заявка за триизмерна марка на Общността - Форма на усмихнато лице с очи като сърца - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/48)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Smiley Company SPRL (Брюксел, Белгия) (представители: A. Freitag и C. Albrecht, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: P. Geroulakos и A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 8 октомври 2013 г. (преписка R 997/2013-4) относно заявка за регистрация като марка на Общността на триизмерен знак, изобразяващ форма на усмихнато лице с очи като сърца.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Smiley Company SPRL да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 61, 1.3.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/39


Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Чешка република/Комисия

(Дела T-659/13 и T-660/13) (1)

((Транспорт - Директива 2010/40/ЕС - Интелигентни транспортни системи - Делегиран регламент (ЕС) №o885/2013 - Предоставяне на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства - Член 3, параграф 1, член 8 и член 9, параграф 1, буква a) от Делегиран регламент №o885/2013 - Делегиран регламент (EС) № 886/2013 - Данни и процедури за предоставяне на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите - Член 5, параграф 1, член 9 и член 10, параграф 1, буква a) от Регламент №o886/2013))

(2015/C 398/49)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Чешка република (представители: M. Smolek и J. Vláčil)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Hottiaux, Z. Malůšková и K. Walkerová)

Предмет

По дело T-659/13, главно искане за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията от 15 май 2013 година, за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Директивата за ИТС) по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства (OВ L 247, стp. 1), и при условията на евентуалност, искане за отмяна на член 3, параграф 1, на член 8 и на член 9, параграф 1, буква a) от Делегиран регламент № 885/2013, както и по дело T-660/13, главно искане за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията от 15 май 2013 година, за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства (OВ L 247, стp. 6), и при условията на евентуалност, искане за отмяна на член 5, параграф 1, на член 9 и на член 10, параграф 1, буква a) от Делегиран регламент № 886/2013

Диспозитив

1)

Съединява дела T-659/13 и T-660/13 за целите на съдебното решение.

2)

Отхвърля жалбите.

3)

Осъжда Чешката република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/40


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Bilbaina de Alquitranes и др./Комисия

(Дело T-689/13) (1)

((Околна среда и закрила на човешкото здраве - Класифициране на „смола, каменовъглен катран, високотемпературен“ като „Aquatic Acute 1“ и „Aquatic Chronic 1“ - Регламенти (ЕО) № 1907/2006 и № 1272/2008 - Явна грешка в преценката - Класифициране на вещество въз основа на съставките му))

(2015/C 398/50)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Bilbaína de Alquitranes, SA (Лучана-Баракалдо, Виская, Испания), Deza a.s. (Валашске Мезиричи, Чешка република), Industrial Química del Nalón, SA (Овиедо, Испания), Koppers Denmark A/S (Ниборг, Дания), Koppers UK Ltd (Скънторп, Обединено кралство), Koppers Netherlands BV (Ойтхорн, Нидерландия), Rütgers basic aromatics GmbH (Кастроп-Рауксел, Германия), Rütgers Belgium NV (Зелзате, Белгия), Rütgers Poland Sp. z o.o. (Кенджежин-Кожле, Полша), Bawtry Carbon International Ltd (Донкастър, Обединеното кралство), Grupo Ferroatlántica, SA (Мадрид, Испания), SGL Carbon GmbH (Майтинген, Германия), SGL Carbon GmbH (Бад Гойзерн ам Халтщетерзе, Австрия), SGL Carbon (Пасѝ, Франция), SGL Carbon, SA (Ла Коруня, Испания), SGL Carbon Polska S.A. (Рачибож, Полша), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Дюсбург, Германия) и Tokai Erftcarbon GmbH (Гревенбройх, Германия) (представители: K. Van Maldegem и C. Mereu, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: P.-J. Loewenthal и K. Talabér-Ritz)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателите: GrafTech Iberica, SL (Навара, Испания) (представители: C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar и M. Grunchard, avocats)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска агенция по химикали (ECHA) (представители: M. Heikkilä, W. Broere и C. Jacquet)

Предмет

Искане за отмяна на Регламент (ЕС) № 944/2013 на Комисията от 2 октомври 2013 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 261, стр. 5) в частта, в която класифицира „смола, каменовъглен катран, високотемпературен“ (CAS № 65996-93-2) като „Aquatic Acute 1 (H400)“ и „Aquatic Chronic 1 (H410)“

Диспозитив

1)

Отменя Регламент (ЕС) № 944/2013 на Комисията от 2 октомври 2013 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси в частта, в която класифицира „смола, каменовъглен катран, високотемпературен“ (CAS № 65996-93-2) като „Aquatic Acute 1 (H400)“ и „Aquatic Chronic 1 (H410)“.

2)

Европейската комисия понася освен направените от нея съдебни разноски, и тези, направени от Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Allemagne), SGL Carbon GmbH (Autriche), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH и GrafTech Iberica, SL.

3)

Европейската агенция по химикалите (ECHA) понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 85, 22.3.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/41


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Комисия

(Дело T-49/14) (1)

((Защитено географско указание - „Kołocz śląski“ или „Kołacz śląski“ - Процедура по заличаване - Правно основание - Регламент (ЕО) № 510/2006 - Регламент (ЕС) № 1151/2012 - Основания за заличаване - Основни права))

(2015/C 398/51)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Берлин, Германия) (представители: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert и J. Saatkamp, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Guillem Carrau и D. Triantafyllou)

Предмет

Искане за отмяна на Решение за изпълнение 2013/663/ЕС на Комисията от 14 ноември 2013 година относно отхвърлянето на искане за заличаване на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвидено в Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета [Kołocz śląski/kołacz śląski (ЗГУ)] (ОВ L 306, стр. 40)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 112, 14.4.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/42


Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Monster Energy/СХВП — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Дело T-61/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността „icexpresso + energy coffee“ - По-ранни словни марки на Общността „X-PRESSO MONSTER“, „HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY“ и „MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY“ - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/52)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Monster Energy Company (Корона, Калифорния, САЩ) (представител: P. Brownlow, solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: M. Rajh)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Luis Yus Balaguer (Мовера, Испания)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 15 ноември 2013 г. (преписка R 821/2013-2), постановено в образувано по възражение производство със страни Monster Energy Company и г-н Luis Yus Balaguer.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Monster Energy Company да понесе направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).


(1)  ОВ C 129, 28.4.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/42


Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Benediktinerabtei St. Bonifaz/СХВП — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Дело T-78/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността „Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455“ - По-ранна фигуративна марка на Общността „SEIT 1908 ANDECHSER NATUR“ и по-ранна национална фигуративна марка „ANDECHSER NATUR“ - Относително основание за отказ - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/53)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (Мюнхен, Германия) (представители: G. Würtenberger и R. Kunze, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: A. Poch и S. Hanne)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Андекс, Германия) (представител: S. Jackermeier, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 14 ноември 2013 г. (преписка R 1272/2012-1), постановено в производство по възражение със страни Andechser Molkerei Scheitz GmbH и Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/43


Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Secolux/Комисия

(Дело T-90/14) (1)

((Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Контрол за сигурност - Отхвърляне на офертата на един оферент - Възлагане на поръчката на друг оферент - Извъндоговорна отговорност))

(2015/C 398/54)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Капелен, Люксембург) (представители: N. Prüm-Carré и E. Billot, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: S. Delaude и S. Lejeune)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решение на Комисията от 3 декември 2013 г., с което се отхвърлят офертите на жалбоподателя, представени в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги относно контрола за сигурност, и от друга страна, искане за обезщетение за вреди, за които се твърди, че са претърпени в резултат на това решение

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/44


Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Комисия/Verile и Gjergji

(Дело T-104/14 P) (1)

((Обжалване - Насрещна жалба - Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема - Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия - Акт, който не е увреждащ - Недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство - Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника - Правна сигурност - Оправдани правни очаквания - Равно третиране))

(2015/C 398/55)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: J. Currall, G. Gattinara и D. Martin)

Други страни в производството: Marco Verile (Кадрецате, Италия) и Anduela Gjergji (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis и M. de Abreu Caldas, впоследствие J.-N. Louis и N. de Montigny, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (пленум) от 11 декември 2013 г., Verile и Gjergji/Комисия (F-130/11, СбПС, EU:F:2013:195), с която се иска отмяна на това решение

Диспозитив

1)

Отменя решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (пленум) от 11 декември 2013 г., Verile и Gjergji/Комисия (F-130/11).

2)

Отхвърля жалбата на г-н Marco Verile и на г-жа Anduela Gjergji, подадена до Съда на публичната служба по дело F-130/11.

3)

Г-н Verile и г-жа Gjergji, от една страна, и Европейската комисия, от друга страна, понасят собствените си разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/45


Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Teughels/Комисия

(Дело T-131/14 P) (1)

((Обжалване - Насрещна жалба - Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Прехвърляне на придобити по национален пенсионен режим пенсионни права - Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия - Акт, който не е увреждащ - Недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство - Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника))

(2015/C 398/56)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Catherine Teughels (Eppegem, Белгия) (представители: L. Vogel и B. Braun, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara)

Предмет

Жалба срещу решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (пленум) от 11 декември 2013 г., Teughels/Комисия (F–117/11, Сб. FP, EU:F:2013:196), с която се иска отмяна на това решение

Диспозитив

1)

Отменя решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (пленум) от 11 декември 2013 г., Teughels/Комисия (F–117/11).

2)

Отхвърля жалбата на г-жа Catherine Teughels, подадена до Съда на публичната служба по дело F-117/11.

3)

Г-жа Teughels понася собствените си разноски във връзка с производството пред настоящата инстанция и направените от Комисията разноски във връзка с жалбата. Комисията понася собствените си разноски си във връзка с насрещната жалба.

4)

Г-жа Teughels, както и Комисията понасят собствените си разноски във връзка с производството пред първата инстанция.


(1)  ОВ C 159, 26.5.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/45


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Atlantic Multipower Germany/СХВП — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

(Дело T-186/14) (1)

((Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността „NOxtreme“ - По-ранна фигуративна марка на Общността и по-ранна национална фигуративна марка „X-TREME“ - Относителни основания за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Реално използване на по-ранната марка - Член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 - Член 15, параграф 2 от Регламент № 207/2009))

(2015/C 398/57)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Хамбург, Германия) (представител: W. Berlit, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Schifko)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Рот, Германия) (представители: D. Jochim и R. Egerer, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 29 януари 2014 г. (преписка R 764/2013-4), постановено в производство по обявяване на недействителност със страни Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG и Nutrichem Diät + Pharma GmbH.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 142, 12.5.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/46


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Sonova Holding/СХВП (Flex)

(Дело T-187/14) (1)

((Марка на Общността - Словна марка на Общността „FLEX“ - Абсолютни основания за отказ - Описателен характер - Член 7, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/58)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sonova Holding AG (Щафа, Швейцария) (представител: C. Hawkes, solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: L. Rampini)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 12 декември 2013 г. (преписка R 357/2013-2), постановено по заявка за регистрация на словния знак „FLEX“ като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Sonova Holding AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/47


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — CBM/СХВП — Aeronautica Militare (Trecolore)

(Дело T-227/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „Trecolore“ - По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността „FRECCE TRICOLORI“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/59)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CBM Creative Brands Marken GmbH (Цюрих, Швейцария) (представители: U. Lüken, M. Grundmann и N. Kerger, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Рим, Италия)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 29 януари 2014 г. (преписка R 253/2013-1), постановено в производство по възражение със страни Aeronautica Militare — Stato Maggiore и CBM Creative Brands Marken GmbH.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда CBM Creative Brands Marken GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 245, 28.7.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/48


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — CBM/СХВП — Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Дело T-228/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „TRECOLORE“ - По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността „FRECCE TRICOLORI“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/60)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CBM Creative Brands Marken GmbH (Цюрих, Швейцария) (представители: U. Lüken, M. Grundmann и N. Kerger, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Рим, Италия)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 29 януари 2014 г. (преписка R 594/2013-1), постановено в производство по възражение със страни Aeronautica Militare — Stato Maggiore и CBM Creative Brands Marken GmbH

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда CBM Creative Brands Marken GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 245, 28.7.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/48


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на лице с рога)

(Дело T-242/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за триизмерна марка на Общността - Форма на лице с рога - Абсолютно основание за отказ - Отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/61)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Smiley Company SPRL (Брюксел, Белгия) (представители: A. Freitag и C. Albrecht, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: P. Geroulakos и A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 16 януари 2014 г. (преписка R 836/2013-1) относно заявка за регистрация като марка на Общността на триизмерен знак, изобразяващ форма на лице с рога

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 16 януари 2014 г. (преписка R 836/2013-1) в частта относно отказа за регистрация на заявената марка за „консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; млечни продукти“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Страните понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 282, 25.8.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/49


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на лице)

(Дело T-243/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за триизмерна марка на Общността - Форма на лице - Абсолютно основание за отказ - Отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/62)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Smiley Company SPRL (Брюксел, Белгия) (представители: A. Freitag и C. Albrecht, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: P. Geroulakos и A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 16 януари 2014 г. (преписка R 837/2013-1) относно заявка за регистрация като марка на Общността на триизмерен знак, изобразяващ формата на лице

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 16 януари 2014 г. (преписка R 837/2013-1) в частта относно отказа за регистрация на заявената марка за „консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; млечни продукти“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Страните понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 282, 25.8.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/50


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на лице, изобразено като звезда)

(Дело T-244/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за триизмерна марка на Общността - Форма на лице, изобразено като звезда - Абсолютно основание за отказ - Отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/63)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Smiley Company SPRL (Брюксел, Белгия) (представители: A. Freitag и C. Albrecht, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: P. Geroulakos и A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 16 януари 2014 г. (преписка R 838/2013-1) относно заявка за регистрация като марка на Общността на триизмерен знак, представляващ формата на лице, изобразено като звезда

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 16 януари 2014 г. (преписка R 838/2013-1) в частта относно отказа за регистрация на заявената марка за „консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; млечни продукти“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Страните понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 282, 25.8.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/51


Решение на Общия съд от 15 октомври 2015 г. — Promarc Technics/СХВП — PIS (част за врати)

(Дело T-251/14) (1)

((Промишлен дизайн на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ част за врати - Предходен международен промишлен дизайн с американски патент - Основание за недействителност - Липса на оригиналност - Липса на различно цялостно впечатление - Доказване на общодостъпността на предходния промишлен дизайн - Специализирани среди от съответния сектор - Информиран потребител - Степен на свобода на автора - Член 6, член 7, параграф 1 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002))

(2015/C 398/64)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Забежов, Полша) (представител: J. Radłowski, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: D. Walicka и A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Ясло, Полша) (представител: D. Kulig, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на трети апелативен състав на СХВП от 29 януари 2014 г. (преписка R 1464/2012-3), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) и Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата

2)

Осъжда Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 212, 7.7.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/52


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Кипър/СХВП (XAΛΛOYMI и HALLOUMI)

(Съединени дела T-292/14 и T-293/14) (1)

((Марка на Общността - Заявки за словни марки на Общността „XAΛΛOYMI“ и „HALLOUMI“ - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Описателен характер - Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/65)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Република Кипър (представители: S. Malynicz, barrister, и V. Marsland, solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Geroulakos)

Предмет

Две жалби, подадени срещу две решения на четвърти апелативен състав на СХВП от 19 февруари 2014 г. (преписка R 1849/2013-4 и преписка R 1503/2013-4), относно заявки за регистрация съответно на словния знак „XAΛΛOYMI“ и на словния знак „HALLOUMI“ като марки на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Република Кипър понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).


(1)  ОВ C 245, 28.7.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/52


Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Société des produits Nestlé/СХВП (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Дело T-336/14) (1)

((Марка на Общността - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Словна марка „NOURISHING PERSONAL HEALTH“ - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Задължение за мотивиране - Член 75 от Регламент № 207/2009 - Задължение за служебна проверка на фактите - Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009))

(2015/C 398/66)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Société des produits Nestlé SA (Вьове, Швейцария) (представители: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht и S. Cobet-Nüse, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: O. Mondéjar Ortuño)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 12 март 2014 г. (преписка R 149/2013-4) относно посочващата Европейската общност международна регистрация на словната марка „NOURISHING PERSONAL HEALTH“

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Société des produits Nestlé SA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 261, 11.8.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/53


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — CBM/СХВП — Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Дело T-365/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „TRECOLORE“ - По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността „FRECCE TRICOLORI“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/67)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CBM Creative Brands Marken GmbH (Цюрих, Швейцария) (представители: U. Lüken, M. Grundmann и N. Kerger, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Рим, Италия)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на СХВП от 1 април 2014 г. (преписка R 411/2013-5), постановено в производство по възражение със страни Aeronautica Militare — Stato Maggiore и CBM Creative Brands Marken GmbH

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда CBM Creative Brands Marken GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/54


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — JP Divver Holding Company/СХВП (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Дело T-642/14) (1)

((Марка на Общността - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Словна марка „EQUIPMENT FOR LIFE“ - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 398/68)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: JP Divver Holding Company Ltd (Нюри, Обединено кралство) (представители: A. Franke и E. Bertram, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: L. Rampini)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 16 юни 2014 г. (преписка R 64/2014-2) относно посочващата Европейската общност международна регистрация на словната марка „EQUIPMENT FOR LIFE“

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда JP Divver Holding Company Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 431, 1.12.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/55


Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Jurašinović/Съвет

(Дело T-658/14) (1)

((Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Документи, разменени с Международния наказателен съд за бивша Югославия в рамките на процес - Решение, взето след като Общият съд частично отменя първоначалното решение - Частичен отказ на достъп - Изключение, свързано със защитата на международните отношения))

(2015/C 398/69)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ivan Jurašinović (Анже, Франция) (представители: O. Pfligersdorffer и S. Durieu, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: E. Rebasti и A. Jensen)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Съвета от 8 юли 2014 г., с което на жалбоподателя е отказан пълен достъп до някои документи, разменени с Международния наказателен съд за бивша Югославия в рамките на процеса срещу г-н A. Gotovina, и което е взето след частичната отмяна на първоначалното решение с решение от 3 октомври 2012 г., Jurašinović/Съвет (T-63/10, Сб., EU:T:2012:516)

Диспозитив

1)

Няма основание за произнасяне по жалбата, доколкото искането за отмяна на решението на Съвета на Европейския съюз от 8 юли 2014 г., с което на г-н Ivan Jurašinović е отказан пълен достъп до някои документи, разменени с Международния наказателен съд за бивша Югославия в рамките на процеса срещу г-н A. Gotovina, и което е взето след частичната отмяна на първоначалното решение с решение от 3 октомври 2012 г., Jurašinović/Съвет (T-63/10, Сб., EU:T:2012:516), се отнася до документи с номера 7, 25, 33, 34 и 36.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда г-н Ivan Jurašinović да понесе наред с направените от него съдебни разноски и тези на Съвета.


(1)  ОВ C 380, 27.10.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/55


Определение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Съвет

(Дело T-731/14) (1)

((Жалба за отмяна - Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна - Липса на пряко засягане - Недопустимост))

(2015/C 398/70)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Скидра, Гърция) (представител: K. Chrysogonos, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: S. Boelaert и I. Rodios)

Предмет

Искане за отмяна на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, стр. 1 и поправка в ОВ L 246, 21.8.2014 г., стр. 59)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Осъжда Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати тези на Съвета на Европейския съюз.

3)

Липсва основание за произнасяне по искането за встъпване, подадено от Европейската комисия.

4)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, Съветът и Комисията понасят направените от тях съдебни разноски във връзка с молбата за встъпване.


(1)  ОВ C 16, 19.1.2015 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/56


Определение на председателя на Общия съд (четвърти състав) от 15 октомври 2015 г. — Ahrend Furniture/Комисия

(Дело T-482/15 R)

((Обезпечително производство - Обществени поръчки - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Доставка на мебели - Отхвърляне на офертата на оферент и възлагане на поръчката на друг оферент - Молба за постановяване на временни мерки - Липса на fumus boni juris))

(2015/C 398/71)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Ahrend Furniture (Завентем, Белгия) (представители: първоначално A. Lepièce, V. Dor и S. Engelen, впоследствие A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen и F. Caillol, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: S. Delaude и J. Estrada de Solà)

Предмет

Главно искане за спиране на изпълнението на решението на Комисията за възлагане на партида № 1 от обществена поръчка № OIB.DR.2/PO/2014/055/622 — „Доставка на мебели“ на друг оферент и, при условията на евентуалност, искане, целящо да се разпореди представянето на документи относно финансовия анализ на офертите и да се спре същото решение до изтичането на нов срок от десет дни, считано от изпращането на тези документи.

Диспозитив

1)

Отхвърля искането за допускане на обезпечение.

2)

Отменя определението от 26 август 2015 г., постановено по дело T-482/15-R.

3)

Не се произнася по съдебните разноски.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/57


Жалба, подадена на 18 септември 2015 г. — De Capitani/Парламент

(Дело T-540/15)

(2015/C 398/72)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Emilio De Capitani (Брюксел, Белгия) (представители: O. Brouwer и J. Wolfhagen, адвокати)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени Решение A(2015)4931на Европейския парламент от 8 юли 2015 година, съдържащо отказ за пълен достъп до документите LIBE-2013-0091-02 и LIBE-2013-0091-03 относно законодателно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР (COM(2013)0173 — C7-0094/2013 — 2013/0091(COD);

Да осъди ответника да заплати съдебните разноски, включително и разходите на встъпилите страни.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първото основание е изведено от грешка в прилагане на правото и от неправилно прилагане на член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).

Жалбоподателят изтъква, че Парламентът е допуснал грешка в прилагане на правото и не е приложил правилно член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1049/2001 с довода, че:

Достъпът до исканите документи, които са част от законодателния процес, не засяга конкретно, реално и нехипотетично законодателния процес по вземане на решения;

Парламентът не знае, че след Договора от Лисабон по отношение на подготвителните законодателни документи се прилага принципа за възможно най-широк достъп;

Обстоятелството, че член 4, параграф 3 продължава да се прилага в подготвителната законодателна дейност след влизането в сила на Договора от Лисабон и а Хартата на основните права на Европейския съюз, означава, че Парламентът е допуснал грешка в прилагането на правото и не е направил проверка за наличието на по-висш обществен интерес.

2.

Второто основание е изведено от липсата на мотиви в съответствие с член 296 ДФЕС.

Според жалбоподателя Парламентът не е изложил мотиви за отказа на достъп до исканите документи на основание член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент 1049/2001, като не е посочил причините, поради които (i) предоставянето на пълен достъп до исканите документи би засегнало реално и конкретно съответния процес на вземане на решения, и поради които (ii) в случая не съществува по-висш обществен интерес.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/58


Жалба, подадена на 22 септември 2015 г. — Guiral Broto/СХВП — Gastro & Soul (Café del Sol)

(Дело T-548/15)

(2015/C 398/73)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Ramón Guiral Broto (Марбея, Испания) (представител: J. de Castro Hermida, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Gastro & Soul GmbH (Хилдесхайм, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: марка на Общността със словните елементи „Café del Sol“ — заявка за регистрация № 6 1 05  985

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на СХВП от 16 юли 2015 г. по преписка R 2755/2014-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение, като обяви за допустимо възражението, което е основано на приоритетната марка, притежавана от направилото възражението лице — D. Ramón Guiral Broto, испанска марка № 2348110 от клас 42 от Международната класификация.

след като обяви това възражение за допустимо, да потвърди решението на отдела по споровете, с което е отхвърлена заявката за марка на Общността № 006105985 CAFE DEL SOL за услуги под формата на „доставка на храни и напитки, временно настаняване и кетъринг“ от клас 43 от Международната класификация, подадена от германското търговско дружество Gastro & Soul GmbH, или, ако Общият съд няма такава компетентност, да препрати преписката на апелативния състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, като го задължи да приеме възражението за допустимо.

що се отнася до доказателствата, да приеме, наред с представените в административното производство, и приложените към настоящата жалба документи, номерирани от 1 до 4 и упоменати в описа на приложените документи.

Изложени основания

в обжалваното решение апелативният състав се е произнесъл „extra petitum“, доколкото недопустимостта на възражението не е сред изложените от жалбоподателя основания за обжалване.

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/59


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Bank Refah Kargaran/Съвет

(Дело T-552/15)

(2015/C 398/74)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bank Refah Kargaran (Техеран, Иран) (представител: J.-M. Thouvenin, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд да постанови, че:

като е приел и оставил в сила ограничителната мярка, наложена от Съвета на Европейския съюз спрямо BRK и отменена с решение на Общия съд от 6 септември 2013 г. (дело T-24/11), Съветът на Европейския съюз е ангажирал извъндоговорната отговорност на Европейския съюз,

в резултат Европейският съюз е длъжен да поправи произтичащите от това вреди за жалбоподателя,

размерът на имуществените вреди е 6 8 6 51  318 EUR, към който следва да бъдат добавени законните лихви и всяка друга сума, която би била обоснована,

размерът на неимуществените вреди е 5 2 5 47  415 EUR, към който следва да бъдат добавени законните лихви и всяка друга сума, която би била обоснована,

при условията на евентуалност, цялата или част от сумата, търсена като неимуществени вреди, да се счита имуществени вреди и да се осчетоводи като такава, и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания, две от които се отнасят до ангажирането на извъндоговорната отговорност на Европейския съюз, а останалите три — до вредите, които произтичат от извършеното от Съвета на Европейския съюз неправомерно действие.

Що се отнася до ангажирането на извъндоговорната отговорност на Европейския съюз

1.

Първо основание — неправомерност на твърдяното поведение на Съвета (приемане и оставяне в сила на мярка по замразяване на средства на жалбоподателя), надлежно установена с решение от 6 септември 2013 г., Bank Refah Kargaran/Съвет, T-24/11, Сб., EU:T:2013:403.

2.

Второ основание — извършеното от Съвета неправомерно действие е достатъчно съществено нарушение на правни норми, които предоставят права на частноправните субекти.

Що се отнася до вредите, които произтичат от извършеното от Съвета на Европейския съюз неправомерно действие

3.

Трето основание — преустановяване на дейностите на жалбоподателя, извършвани с намиращи се в Европейския съюз институции, поради замразяването на неговите средства.

4.

Четвърто основание — пропуснати ползи вследствие от блокирането на кредитните линии.

5.

Пето основание — неимуществени вреди.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/60


Иск, предявен на 25 септември 2015 г. — Export Development Bank of Iran/Съвет

(Дело T-553/15)

(2015/C 398/75)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Export Development Bank of Iran (Техеран, Иран) (представител: J.-M. Thouvenin, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да установи, че с приемането и прилагането на ограничителна мярка по отношение на EDBI, отменена с решение на Общия съд от 6 септември 2013 г. (T-4/11 и T-5/11), Съветът на Европейския съюз е ангажирал извъндоговорната отговорност на Европейския съюз,

да установи, че поради това Европейският съюз е длъжен да поправи вредите, претърпени от ищеца вследствие на тази мярка,

да установи, че имуществените вреди възлизат на 5 6 4 70  860 USD, или 5 0 5 08  718 EUR по действащия курс, към които следва да се прибавят законните лихви, както и всяка сума, която бъде доказана,

да установи, че неимуществените вреди възлизат на 7 4 1 32  366 USD, или 6 6 20  613EUR по действащия курс, към които следва да се прибавят законните лихви, както и всяка сума, която бъде доказана,

при условията на евентуалност да установи, че цялата или част от сумата, претендирана като обезщетение за неимуществени вреди, може да бъде включена в обезщетението за имуществени и да бъде разглеждана като такова, и

да осъди Съвета да плати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът изтъква шест основания, две от които имат отношение към ангажирането на извъндоговорната отговорност на Европейския съюз, а четири — към вредата, произтичаща от противоправното поведение на Съвета на Европейския съюз.

Що се отнася до ангажирането на извъндоговорната отговорност на Европейския съюз

1.

Първото основание е противоправно поведение на Съвета (приемане и прилагане на замразяване на средства на ищеца), надлежно установено с решение от 6 септември 2013 г., Export Development Bank of Iran/Съвет, T-4/11 и T-5/11, EU:T:2013:400.

2.

Второто основание е, че противоправното поведение на Съвета представлява достатъчно тежко нарушение на правни норми, предоставящи права на частноправните субекти.

Що се отнася до вредата, произтичаща от противоправното поведение на Съвета на Европейския съюз

3.

Третото основание е преустановяване на дейността на ищеца в сферата на акредитивите като пряка последица от противоправната мярка.

4.

Четвъртото основание е наличието на пропуснати ползи вследствие на невъзможността за ищеца да разполага със замразените от Европейския съюз средства.

5.

Петото основание е наличието на вреди вследствие на прекратяването на валутните преводи.

6.

Шестото основание е наличието на неимуществени вреди.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/62


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Унгария/Комисия

(Дело T-554/15)

(2015/C 398/76)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Унгария (представители: M. Z. Fehér и G. Koós)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени частично Решение C (2015) 4805 на Комисията от 15 юли 2015 г. относно принос на предприятията от тютюневата промишленост към здравеопазването, доколкото с посоченото решение се разпорежда преустановяване на прилагането както на прогресивните данъчни ставки, така и на намалението на облагането в случай на инвестиране, предвидени в Закон XCIV от 2014 г. относно приноса на предприятията от тютюневата промишленост към здравеопазването за 2015 г. (a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény), одобрен от унгарския парламент, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първото основание е изведено от злоупотреба с правото на преценка, явна грешка в преценката и нарушение на принципа на пропорционалност

На първо място, жалбоподателят твърди, че разпореждайки преустановяването Комисията е допуснала явна грешка в преценката, като по този начин е превишила пределите на своето право на преценка и е нарушила в същото време принципа на пропорционалност.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на забраната за дискриминация и на принципа на равно третиране

На второ място, жалбоподателят твърди, че практиката на Комисията в областта на преустановяването може да се квалифицира като непоследователна, от което произтича нарушение на забраната за дискриминация и на принципа на равно третиране.

3.

Третото основание е изведено от неспазване на задължението за мотивиране и нарушение на принципа на добра администрация, както и на правото на защита

На трето място, жалбоподателят подчертава по-специално, че като е разпоредила преустановяването, Комисията не е изпълнила задължението си за мотивиране.

4.

Четвъртото основание е изведено от задължението за лоялно сътрудничество и правото на ефективна съдебна защита

В този контекст жалбоподателят поддържа, че в резултат от разпореждането на Комисията за преустановяване са нарушени основните права и гаранции като задължението за лоялно сътрудничество и правото на ефективна съдебна защита.

5.

Петото основание е изведено от противоречивия и недостатъчно точен характер на решението

В тази връзка жалбоподателят поддържа, че приемайки решението си за преустановяване, Комисията не е взела предвид факта, че в случай на самостоятелно определяне на данъка при плащането унгарските власти не са в състояние да попречат на отпускането на помощта и добавя, че решението на Комисията е противоречиво и що се отнася до предмета на преустановяването. Вследствие на това Комисията не е формулирала ясна норма за поведение, въпреки че е наложила на унгарските власти да изпълнят това решение.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/63


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Унгария/Комисия

(Дело T-555/15)

(2015/C 398/77)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Унгария (представители: M. Z. Fehér и G. Koós)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени частично Решение C (2015) 4808 на Комисията от 15 юли 2015 г. относно изменението от 2014 г. на таксата за инспекция на хранителната верига, доколкото с него Комисията разпорежда преустановяване на прилагането на прогресивни ставки на таксата за инспекция на хранителната верига в Унгария, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните основания.

1.

Първото основание е изведено от злоупотреба с правото на преценка, явна грешка в преценката и нарушение на принципа на пропорционалност

На първо място, жалбоподателят твърди, че разпореждайки преустановяването Комисията е допуснала явна грешка в преценката, като по този начин е превишила пределите на своето право на преценка и е нарушила в същото време принципа на пропорционалност.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на забраната за дискриминация и на принципа на равно третиране

На второ място, жалбоподателят твърди, че практиката на Комисията в областта на преустановяването може да се квалифицира като непоследователна, от което произтича нарушение на забраната за дискриминация и на принципа на равно третиране.

3.

Третото основание е изведено от неспазване на задължението за мотивиране и нарушение на принципа на добра администрация, както и на правото на защита

На трето място, жалбоподателят подчертава по-специално, че като е разпоредила преустановяването Комисията не е изпълнила задължението си за мотивиране.

4.

Четвъртото основание е изведено от задължението за лоялно сътрудничество и правото на ефективна съдебна защита

Накрая, жалбоподателят поддържа, че в резултат от разпореждането на Комисията за преустановяване са нарушени основните права и гаранции като задължението за лоялно сътрудничество и правото на ефективна съдебна защита.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/64


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Португалия/Комисия

(Дело T-556/15)

(2015/C 398/78)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Португалска република (представители: L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão и J. Almeida)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени решение на Комисията C(2015) 4076 (1) в частта, с която с мотива „Слабости в СИЗП“ се изключва от финансиране сумата 13 7 3 89  156,95 EUR, представляваща разходите, декларирани от Португалската република в рамките на мярката „Други преки помощи, площи“ за финансовите 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква следните съображения в подкрепа на жалбата си:

A —

По отношение на 2009 г. и 2010 г.,

Нарушение на принципа на пропорционалност и на член 5 ДЕС, тъй като при положение че при предходни разследвания Комисията е приемала такива изчисления и предпоставки, неприемането, без надлежна обосновка, на представеното от португалските власти изчисление, както и прилагането на корекция при фиксирана ставка, въпреки че са установени многобройни подобрения при изпълнението на плана за действие за ИСАК, представлява явно нарушение на принципа на лоялно сътрудничество.

Б —

По отношение на 2011 г.

1.

Нарушение на принципа на лоялно сътрудничество, доколкото във връзка със слабостите при функционирането на СИЗП ИГС през 2011 г. Комисията е пренебрегнала всичко извършено от португалските власти и по-конкретно приетите от тях мерки — плана за действие, одобрен от сертифициращия орган и приложен специално за 2011 г. със съгласието и знанието на Комисията.

2.

Нарушение на принципа на състезателност, доколкото в съобщението по член 11 от Регламент (ЕО) № 885/06 (2) във връзка с кампанията за 2011 г. като обект на разследването са посочени нередности, установени на равнището на СИЗП, а решението се основа на незаконосъобразно консолидиране на права, което не е посочено в писмото, изпратено на основание член 11 и по което по тази причина португалските власти не са имали възможност да се произнесат.

3.

Нарушение на член 11 от Регламент (ЕО) № 885/06, доколкото решението не е надлежно обосновано поради неточност на мотивите/обосновката и с това противоречи на смисъла и на целта на член 11 от Регламент № 885/2006.

В —

Увеличение/Фиксирани ставки на корекция — За 2009 г.—2011 г.

Нарушение на член 31, параграф 2 от Регламент № 1290/2005 (3), на принципа на пропорционалност и на санкционния характер на AGRI/61 495/2002- REV1, като се има предвид, че приетите мерки (а именно решения) не са подходящи, нито необходими за постигане на преследваната цел и надхвърлят необходимото за постигането ѝ, тъй като португалските власти са направили изчислението, следвайки насоките на Комисията, а впоследствие тази институция е решила да приложи корекция при фиксирана ставка.


(1)  Решение от 22 юни 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 182, стр. 39).

(2)  Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, стр. 90; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 2, стр. 37).

(3)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193).


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/65


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Комисия

(Дело T-564/15)

(2015/C 398/79)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Амстердам, Нидерландия) (представител: P. Glazener, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Комисията от 17 юли 2015 г., с което се отхвърля предложението на жалбоподателя, изпратено в отговор на поканата за представяне на предложения в контекста на Решение на Комисията за изпълнение C(2014)1921 окончателен от 26 март 2014 г., установяващо многогодишната работна програма за 2014 г. за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа;

да разпореди на Комисията да постанови ново решение по предложението на жалбоподателя, което да вземе предвид решението на Общия съд, в рамките на три месеца от датата на обявяване на това решение;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

С първото основание твърди явна грешка в преценката

Що се отнася до критериите за релевантност, въздействие и качество преценката на предложението на жалбоподателя е неправилна. Ако бе извършена правилна оценка предвид критериите за възлагане, предложението щеше да бъде избрано за съфинансиране от страна на ЕС.

2.

С второто основание се твърди нарушение на принципа на равно третиране

В обжалваното решение Комисията нарушила принципа на равно третиране, тъй като не избрала предложението на жалбоподателя, а избрала други сходни предложения, свързани с технологии за намаляване на емисиите


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/66


Жалба, подадена на 28 септември 2015 г. — Excalibur City/СХВП — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Дело T-565/15)

(2015/C 398/80)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Excalibur City s.r.o. (Зноймо, Чешка република) (представител: E. Engin-Deniz, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ferrero SpA (Алба, Италия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Общността „MERLIN'S KINDERWELT“ — заявка за регистрация № 1 1 2 01  969

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на СХВП от 9 юли 2015 г. по преписка R 1538/2014-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/67


Жалба, подадена на 28 септември 2015 г. — Excalibur City/СХВП — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Дело T-566/15)

(2015/C 398/81)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Excalibur City s.r.o. (Зноймо, Чешка република) (представител: E. EnginDeniz, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ferrero SpA (Алба, Италия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словния елемент „MERLIN’S KINDERWELT“ — заявка за регистрация № 1 1 2 02  066

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на СХВП от 16 юли 2015 г. по преписка R 1617/2014-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да измени обжалваното решение, като отхвърли възражението на насрещната страна,

при условията на евентуалност

да отмени обжалваното решение и решението на отдела по споровете от 26 май 2014 г., възражение № B 002152844,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/68


Жалба, подадена на 24 септември 2015 г. — Morgese и др./СХВП — All Star

(Дело T-568/15)

(2015/C 398/82)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподатели: Giuseppe Morgese (Barletta, Италия), Pasquale Morgese (Barletta, Италия), Felice D’Onofrio (Barletta, Италия) (представител: D. Russo, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: All Star CV (Hilversum, Нидерландия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: жалбоподателите

Спорна марка: Фигуративна марка на Общността със словния елемент „2 STAR 2S“ — Заявка за регистрация № 1 0 1 61  065

Производство пред СХВП: Производство по възражение

Обжалвано решение: Решение на пети апелативен състав на СХВП от 1 юли 2015 г. по преписка R 1906/2014-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

Да отмени обжалваното решение, включително и неговия диспозитив, прието от апелативния състав;

Да присъди на жалбоподателите съдебните разноски, направени в рамките на настоящото производство и в производството пред пети апелативен състав, и да вземе всяка допълнителна мярка и/или решение или друго, което общия съд прецени за необходимо.

Изложено основание

Обжалваното решение води до неправилен извод по отношение на естеството на марките и на техните елементи, които би могло да има значително въздействие върху съответните потребители.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/69


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. г. — Fondazione Casamica/Комисия и EASME

(Дело T-569/15)

(2015/C 398/83)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Fondazione Casamica (Салерно, Италия) (представител: M. Lamberti, avvocato)

Ответници: Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME), Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалвания акт: Резултати от оценката — недопустимо предложение. Предложение: A4A, 699442 — № Ares (2015)3187639, нотифицирано на 29 юли 2015 г., прието от Европейската комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME), като незаконосъобразен поради изложените мотиви;

да обяви за годно предложение за участие № A4A, 699442, съкратено A4A, заглавие: Археология 4 All и да допусне до участие в поръчката жалбоподателя и партньорите му в рамките на консорциума, създаден за участие в същата.

Основания и основни доводи

Обявлението — предмет на настоящата жалба има за цел да се създаде, определи и развие достъпен модел на туризъм, който като идентифицира трудностите, свързани с уврежданията на туристите, ги преодолява посредством прототип, който съставлява приложим и впоследствие възпроизводим отговор във всеки обект от културен и археологически интерес.

Условията за допустимост на проекта предвиждат освен специализиран и траен опит в конкретния сектор, освен правосубектност в тясна връзка с целите на предложението, и наличие на национален, регионален или местен публичен управленски орган.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първо основание, свързано с допустимостта на предложението.

Soprintendenza Archeologia della Campania е образувание, признато като публичен орган на управление в качеството му на децентрализирана служба на Министерството на културните ценности и дейности и на туризма.

2.

Второ основание, свързано с правното естество на партньора Soprintendenza.

В организацията на службите с ръководни функции на общото ниво на министерството, Presidente del Consiglio dei Ministri с Декрет № 171 от 29 август 2014 г. предвижда като децентрализирани служби с ръководни функции Soprintendenze, чиито естество, правна форма и функции възникват и се определят във вътрешната правна и административна автономия на самото министерство, не са делегирани от министерството и не могат да се считат за образувания, действащи по делегация на административен орган.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/70


Жалба, подадена на 5 октомври 2015 г. — For Tune/СХВП — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Дело T-579/15)

(2015/C 398/84)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: For Tune sp. z o.o. (Варшава, Полша) (представител: K. Popławska, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Хамбург, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словния елемент „fortune“ — заявка за регистрация № 1 1 5 25  491

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на СХВП от 7 август 2015 г. по преписка R 2808/2014-5

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП и другата страна в производството пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/71


Жалба, подадена на 1 октомври 2015 г. — Syndial/Комисия

(Дело T-581/15)

(2015/C 398/85)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Syndial SpA — Attività Diversificate (San Donato Milanese, Италия) (представители: L. Acquarone и S. Grassi, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени и/или да измени писмо на Европейската комисия — Генерален секретариат Ref. Ares(20015)3238796 от 3 август 2015 година относно „Решение на Генералния секретариат от името на Комисията на основание член 4 от разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001“, с предмет „Потвърдително заявление за достъп до документи по смисъла на Регламент (ЕО) № 1049/2001 — GESTDEM 2015/2796“, с което се потвърждава отказът на Генерална дирекция Околна среда на Европейската комисия, съдържащ се в писмо ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) от 16 юни 2015 година, на искането за достъп до документи, представено от Syndial S.p.A. с писмо INAMB-10/15 от 6 май 2015 година, изпратено с обратна разписка на 8 май 2015 година, и вследствие на това, да установи правото на Syndial да се запознае с документацията, свързана с производството за установяване на неизпълнение на задължения № 2009/4426, като разпореди предоставянето — цялостно или частично — на актовете и документите, посочени в искането за достъп, представено с горепосоченото писмо INAMB-10/15 от 06 май 2015 година, изпратено с обратна разписка на 8 май 2015 година, или да установи правото на Syndial да бъде официално изслушано от Комисията с цел да се изясни и потвърди информацията, налична в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първото основание за неизпълнение на задължение и/или за неправилно прилагане на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Жалбоподателят счита, че в настоящия случай не е приложено правилно ограничението за изключението, което Комисията противопоставя на достъпа до документите, свързани с процедура за установяване на неизпълнение на задължения № 2009/4426, а именно наличието на „по-висш обществен интерес [който] диктува оповестяването“, предвидено в последната част от член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Разрешеният и вече реализиран проект за оздравяване, който е трябвало да бъде изпълнен пряко от Syndial (собственик на зоната) на територията Cengio, е съобразен цялостно с общностните принципи в областта на реабилитацията и почистването на засегнатите зони от замърсяване от по-ранен период.

Становището на Италианската република в рамките на процедурата за установяване на неизпълнение на задължения № 2009/4426 изненадващо пренебрегва обществения интерес, преследван в национален план, чрез автоматичното приемане на обвиненията от страна на Комисията, като се забравя, че процедурата, довела до разрешаването на проекта за оздравяване на територията, е следвала установения в национален план ред за издаването на разрешение, и то точно от министерството, което днес оспорва нейната валидност. Вследствие на това издаването на разрешение на Syndial да провери дали контролът върху спазването на съответствието с общностните принципи продължава е от релевантен висш обществен интерес, който оправдава оповестяването по смисъла на член 4, параграф 2.

Интересът, на който се позовават направените от Syndial искания за достъп, не е от частен характер — което било легитимно — , а включва още по-релевантния интерес от обществен характер, който е свързан с ефективната защита на интереса за справедливото и доброто протичане на разглежданата общностна процедура и на вътрешното административно производство (които са изрично закриляни на основание, на първо място, на Хартата на основните права на Европейския съюз, и на второ място, на член 97 от Конституцията на Италианската република), който се отнася не само до правото на защита на частноправните субекти (пряко заинтересовани от последиците на решенията, приемани в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения), но и по-конкретно, до основното право на информация по въпросите на околната среда, което ясно е видно от принципите на правото на Съюза [член 191, параграфи 2 и 3, първа алинея, във връзка с принципа, предвиден в член 11 ДФЕС, приложен и чрез присъединяването на Европейския съюз към Орхуската конвенция от 27 юни 1998 година].

2.

Второто основание, изведено от нарушение и/или от неправилно прилагане на член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Незаконосъобразен отказ на частичен достъп.

Общата презумпция за неоповестяване, предвидена в член 4, параграф 2, трето тире от Регламент (ЕО) № 1049/2001, „не изключва правото на съответните лица да докажат, че даден документ, чието оповестяване се иска, не е предмет на посочената презумпция или че съществува по-висш обществен интерес, който обосновава оповестяването на този документ на основание член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001“ (вж. решение на Общия съд от 25 март 2015 г. по дело T 456/13, т. 64).

Конкретното дело се отнася до заявление за достъп до документи, оповестяването на които не само не противоречи на даден обществен интерес, но всъщност и допринася за неговото осъществяване, тъй като едва след запознаване с документите могат да се изведат елементите, необходими не само за отхвърляне от техническа и правна гледна точка на обвиненията, отправени в рамките на процедурата по установяване на неизпълнение на задължения, както и да се докаже валидността на следваната процедура, в пълно съгласие с компетентните органи, за да се избере най-подходящият проект за почистване на територията Cengio, принадлежала по-рано на ACNA, в съответствие с общностните принципи в областта на реабилитацията на териториите, засегнати от замърсяване в предишен период и в областта на устойчивостта на свързаните с околната среда мерки, както и с изпълнението на този проект.

Могло е достъпът да бъде ограничен до това да бъдат посочени документите, приложени към делото от Италианската република, без да се оповестяват документите, които вече са били приложени към преписката в процедурата.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/73


Жалба, подадена на 12 октомври 2015 г. — Rose Vision/Комисия

(Дело T-587/15)

(2015/C 398/86)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Rose Vision, S.L. (Посуело де Аларкон, Испания) (представител: J. Marín López, abogado)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Първо, на основание член 263 ДФЕС да отмени решение на Комисията C(2015) 5449 окончателен от 28 юли 2015 г. за възстановяване от Rose Vision, S.L. на общо 5 35  613,20 EUR, заедно с лихвите.

Второ, на основание член 272 ДФЕС да установи, че Комисията е нарушила точка II.14, параграф 1, буква a) и точка II.22, параграф 5 от общите условия на Седма рамкова програма (7РП) във връзка с окончателни доклади за одити 11-INFS-025 и 11-BA119-016 на Rose Vision, свързани с участието му в проектите „Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)“, „Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)“, „Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)“, „Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)“ и „Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)“.

Трето, на основание член 272 ДФЕС да обяви окончателните доклади за одити 11-INFS-025 и 11-BA119-016, които са извършени в нарушение на точка II.14, параграф 1, буква a) и точка II.22, параграф 5 от общите условия на 7РП, за нищожни по право и непроизвеждащи действие.

Четвърто, на основание член 272 ДФЕС във връзка с член 340, параграф 1 ДФЕС да установи, че Rose Vision не дължи на Комисията сумата 5 35  613,20 EUR, заедно с лихви, както е посочено в решение на Комисията C(2015) 5449 окончателен от 28 юли 2015 г.

Пето, на основание член 272 ДФЕС във връзка с член 340, параграф 1 ДФЕС да осъди Комисията да плати на Rose Vision все още неизплатените суми във връзка с участието на Rose Vision в проектите по 7РП, които към настоящия момент възлизат на 1 95  571,13 EUR за проектите на Комисията sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM и SFERA, и на 2 17  729,37 EUR, плюс дължимите в бъдеще суми, за проектите на европейската агенция за научни изследвания E-Sponder и MaPEer SME. Първоначално посочените размери подлежат на уточняване след извършване на нужните изчисления на по-късен етап от производството и към тях при всяко положение ще се добавят лихвите, предвидени в точка II.5, параграф 5 от общите условия на 7РП.

Шесто, на основание член 272 ДФЕС във връзка с член 340, параграфи 1 и 2 ДФЕС да осъди Комисията да заплати на Rose Vision обезщетение за вредите, претърпени вследствие на неизпълнението на точка II.14, параграф 1, буква a), точка II.22, параграф 5 и точка II.5, параграф 3, буква d) от общите условия на 7РП, и за вреди на извъндоговорно основание, претърпени вследствие на включването на Rose Vision в категория W 2 от Системата за ранно предупреждение (СРП), в размера, посочен в точка 114 от настоящата жалба, или определен по справедливост от Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първото основание е, че окончателният доклад за одит 11-INFS-025, изготвен на 9 октомври 2012 г., и окончателният доклад за одит 11-BA119-016, изготвен на 22 април 2013 г., противоречат на точка II.4, параграф 1, буква a) от общите условия на 7РП, тъй като приемат, че разходите на Rose Vision не са реално направени и следователно не са допустими.

2.

Второто основание е, че окончателният доклад за одит 11-INFS-025, изготвен на 9 октомври 2012 г., и окончателният доклад за одит 11-BA119-016, изготвен на 22 април 2013 г., противоречат на точка II.22, параграф 5 от общите условия на 7РП.

3.

Третото основание е, че спирането от Комисията на плащанията в полза на Rose Vision по всички проекти по Седма рамкова програма, в които участва Rose Vision, както и спирането на плащанията от агенцията, извършено вследствие на решението за спиране на плащанията от Комисията, противоречат на точка II.5, параграф 3, буква d) от общите условия на 7РП.

4.

Четвъртото основание е, че няма правно основание за задействането на СРП на ниво W 2 по отношение на Rose Vision, както следва от съдебната практика, установена с решение на Общия съд от 22 април 2012 г., T-320/09, Planet/Комисия.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/74


Жалба, подадена на 13 октомври 2015 г. — Transavia Airlines/Комисия

(Дело T-591/15)

(2015/C 398/87)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Transavia Airlines (Схипхол, Нидерландия) (представители: R. Elkerbout и M. R. Baneke, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени член 1, параграф 3 и членове 3, 4 и 5 (доколкото се отнасят до член 1, параграф 3) от решението на Европейската комисия,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят иска частична отмяна на Решение (ЕС) 2015/1227 на Комисията от 23 юли 2014 година относно държавна помощ SA.22614 (C 53/07), приведена в действие от Франция в полза на Търговско-промишлената камара на Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services и Transavia (нотифицирано под номер C(2014) 5085) (ОВ L 201, 2015 г., стр. 109).

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага шест основания.

1.

Първо основание: нарушение на принципа на добра администрация съгласно член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на правото на защита.

преди издаването на обжалваното решение на жалбоподателя не е дадена възможност да изрази становището си.

Комисията не е имала право да отхвърли искането на жалбоподателя от 25 август 2015 г. за достъп до определени документи от преписката.

2.

Второ основание: нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС, тъй като предполагаемата държавна помощ неправилно е приписана на френската държава.

Комисията неправилно е приела, че „Търговско-промишлената камара на Pau-Béarn“ е публичен орган.

Комисията си противоречи при преценката на характера на „Търговско-промишлената камара на Pau-Béarn“.

3.

Трето основание: нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС, тъй като критерият за оператор в условията на пазарна икономика е приложен неправилно.

Комисията не е мотивирала достатъчно защо използва критерия за рентабилност вместо да направи сравнение с пазарната цена.

Комисията погрешно е приложила критерия за рентабилност, като не е взела предвид мотивите на летище По да сключи договор с жалбоподателя, използвала е твърде кратък период от време и не е посочила ясно какви приходи и предимства за летище По е взела предвид.

4.

Четвърто основание: нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС, тъй като неправилно е приела, че предполагаемото икономическо предимство е избирателно.

5.

Пето основание: нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС, тъй като не е проверено дали предполагаемото икономическо предимство има реални негативни последици за конкуренцията.

6.

Шесто основание: нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС и член 108, параграф 2 ДФЕС, тъй като Комисията е допуснала грешка при преценката и неправилно е тълкувала правото, като е приела, че помощта на жалбоподателя съответства на натрупаните загуби на летище По за периода 2006 — 2009 г., въпреки че всъщност е трябвало да проучи какво предимство действително е било предоставено на жалбоподателя.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/76


Жалба, подадена на 14 октомври 2015 г. — Metabolic Balance Holding/СХВП (Metabolic Balance)

(Дело T-594/15)

(2015/C 398/88)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Metabolic Balance Holding GmbH (Изен, Германия) (представител: W. Riegger, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Данни за производството пред СХВП

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словните елементи „Metabolic Balance“ — заявка за регистрация № 1 2 5 86  137

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на СХВП от 12 август 2015 г. по преписка R 2156/2014-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски, включително направените в производството пред апелативния състав разноски.

Изложени основания

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/77


Определение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Mabrouk/Съвет

(Дело T-218/14) (1)

(2015/C 398/89)

Език на производството: английски

Председателят на осми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 194, 24.6.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/77


Определение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Pelikan/СХВП — RMP (be.bag)

(Дело T-517/14) (1)

(2015/C 398/90)

Език на производството: английски

Председателят на шести състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 448, 15.12.2014 г.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/77


Определение на Общия съд от 14 октомври 2015 г. — Montenegro/СХВП (Форма на бутилка)

(Дело T-748/14) (1)

(2015/C 398/91)

Език на производството: английски

Председателят на осми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 7, 12.1.2015 г.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/78


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 октомври 2015 г. — AQ/Комисия

(Дело F-57/14) (1)

((Публична служба - Длъжностни лица - Регламент № 45/2001 - Обработване на лични данни, получени за лични цели - Административно разследване - Дисциплинарно производство - Право на защита - Задължение за мотивиране - Дисциплинарно наказание - Пропорционалност))

(2015/C 398/92)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AQ (представители: първоначално L. Massaux, avocat, впоследствие H. Mignard, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Ehrbar)

Предмет

Искане за отмяна на решението за налагане на дисциплинарно наказание забележка след проведено дисциплинарно разследване и искане за обезщетение

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

AQ понася собствените си разноски и е осъден да заплати направените от Европейската комисия разноски.


(1)  ОВ C 421, 24.11.2014 г., стр. 60.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/78


Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 октомври 2015 г. — Arsène/Комисия

(Дело F-89/14) (1)

((Публична служба - Възнаграждение - Надбавка за експатриране - Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица - Десетгодишен референтен период - Начален момент - Неутрализиране на периодите на служба, осъществена за международна организация - Прилагане по аналогия на разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица - Обичайно пребиваване извън държавата членка по месторабота преди изпълнението на функции в международна организация - Член 81 от Процедурния правилник - Явно неоснователна жалба))

(2015/C 398/93)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maria Lucia Arsène (Букурещ, Румъния) (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и T. S. Bohr)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което се отказва предоставяне на надбавка за експатриране и за осъждане да я плати заедно с лихвите, считано от встъпването в длъжност на жалбоподателката

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

2)

Осъжда г-жа Arsène да понесе направените от Европейската комисия съдебни разноски, както и собствените си такива.


(1)  ОВ C 421, 24.11.2014 г., стр. 62.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/79


Жалба, подадена на 21 септември 2015 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-123/15)

(2015/C 398/94)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi и T. Martin, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на конкурсната комисия в конкурса EPSO/AD/293/14 да не присъди на жалбоподателя брой точки, достатъчен за допускането му до центъра за оценяване

Искания на жалбоподателя

Да отмени решението от 11 юни 2015 г., с което конкурсната комисия по конкурс EPSO/AD/293/14 отказва допускането на кандидата до процедурата по подбор, организирана в центъра за оценяване;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/80


Жалба, подадена на 22 септември 2015 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-125/15)

(2015/C 398/95)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi и T. Martin, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да не повиши жалбоподателката в степен AD8 в рамките на процедурата за повишаване за 2014 г. и поправяне на твърдените неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателката

Да се отмени решението на ОН от 14 ноември 2014 г. да не повиши жалбоподателката в рамките на процедурата за повишаване за 2014 г.,

да се осъди Европейската комисия да плати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15  000 EUR,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/80


Определение на Съда на публичната служба от 20 октомври 2015 г. — Drakeford/ЕАЛ

(Дело F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г., стр. 57.