ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 389

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
23 ноември 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2015/C 389/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 389/02

Дело C-303/13 P: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. — Европейска комисия/Jørgen Andersen, Кралство Дания, Danske Statsbaner SV (DSB) (Обжалване — Конкуренция — Държавни помощи — Помощи, предоставени от датските власти на държавно предприятие Danske Statsbaner (DSB) — Договори за обществена услуга, изразяваща се в железопътен превоз на пътници между Копенхаген (Дания) и Истад (Швеция) — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар при определени условия — Прилагане на материалноправните норми във времето)

2

2015/C 389/03

Дело C-650/13: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal d'instance de Bordeaux — Франция) — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 39 и 49 — Европейски парламент — Избори — Активно избирателно право — Гражданство на Европейския съюз — Обратно действие на наказателния закон, предвиждащ по-леко наказание — Национална правна уредба, която предвижда лишаване от активно избирателно право в случай на осъждане за извършено престъпление с присъда, влязла в сила преди 1 март 1994 г.)

3

2015/C 389/04

Дело C-23/14: Решение на Съда (втори състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Sø- og Handelsretten — Дания) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Преюдициално запитване — Член 82 ЕО — Злоупотреба с господстващо положение — Пазар на доставката на масови пощенски пратки — Пряка пощенска реклама — Схема за отстъпки със задна дата — Отстраняващ ефект — Критерий за равностойния по ефикасност конкурент — Степен на вероятност и тежест на антиконкурентните последици)

4

2015/C 389/05

Дело C-61/14: Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento — Италия) — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme и др. (Преюдициално запитване — Директива 89/665/ЕИО — Обществени поръчки — Национална правна уредба — Съдебни такси за достъп до административно правосъдие в областта на обществените поръчки — Право на ефективни правни средства за защита — Възпиращи такси — Съдебен контрол на административните актове — Принципи на ефективност и равностойност — Полезно действие)

5

2015/C 389/06

Дело C-69/14: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a autovehiculelor (Преюдициално запитване — Принципи на равностойност и ефективност — Сила на пресъдено нещо — Възстановяване на неоснователно платени суми — Възстановяване на таксите, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза — Влязло в сила съдебно решение, налагащо плащане на такса, несъвместима с правото на Съюза — Искане за отмяна на такова решение — Национално законодателство, което допуска отмяна с оглед на последващи решения на Съда по преюдициални запитвания само на влезлите в сила съдебни решения по административни дела)

6

2015/C 389/07

Дело C-71/14: Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Information Rights) — Обединено кралство) — East Sussex County Council/Information Commissioner (Преюдициално запитване — Орхуска конвенция — Директива 2003/4/ЕО — Членове 5 и 6 — Обществен достъп до информация за околната среда — Такса за предоставянето на информация за околната среда — Понятие разумен размер — Разходи за поддържането на база данни и непреки разходи — Достъп до правосъдие — Административен и съдебен контрол върху решението, с което се налага такса)

6

2015/C 389/08

Дело C-203/14: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Испания) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Преюдициално запитване — Член 267 ДФЕС — Компетентност на Съда — Качество на юрисдикция на запитващия орган — Независимост — Задължителна юрисдикция — Директива 89/665/ЕИО — Член 2 — Органи, отговорни за производствата по обжалване — Директива 2004/18/ЕО — Член 1, параграф 8 и член 52 — Процедури за възлагане на обществени поръчки — Понятие за публичноправно образувание — Публични административни органи — Включване)

7

2015/C 389/09

Дело C-298/14: Решение на Съда (втори състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС — Работници — Длъжности в публичната администрация — Директива 2005/36/EО — Признаване на професионалните квалификации — Понятие за регламентирани професии — Допускане до участие в конкурс за назначаване на съдебни помощници в Cour de cassation (Белгия)

8

2015/C 389/10

Дело C-354/14: Решение на Съда (седми състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Cluj — Румъния) — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Преюдициално запитване — Свободно движение на стоки — Мерки с равностоен ефект — Стоки, допуснати за свободно обращение в Германия — Стоки, подлежащи на проверка за одобряване в Румъния — Сертификат за съответствие, издаден от дистрибутор от друга държава членка — Сертификат, който не се приема за достатъчен за допускането на тези стоки за свободно обращение — Принцип на взаимно признаване — Частична недопустимост)

9

2015/C 389/11

Дело C-404/14: Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky — Чешка република) — производство, образувано по искане на Marie Matoušková, съдебен комисар (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност — Регламент (ЕО) №o2201/2003 — Член 1, параграф 1, буква б) — Материален обхват — Договор за делба на наследство между преживелия съпруг и ненавършилите пълнолетие деца, представлявани от особен представител — Квалифициране — Необходимост от одобряване на такъв договор от съда — Мярка, свързана с родителската отговорност или мярка, свързана с наследяването)

10

2015/C 389/12

Дело C-489/14: Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice, Family Division (England & Wales) — Обединеното кралство) — A/B (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Висящ процес — Член 16 и член 19, параграфи 1 и 3 — Дело за съдебна раздяла в първа държава членка и дело за развод във втора държава членка — Компетентност на първия сезиран съд — Понятие за установена компетентност — Прекратяване на първото дело и образуване на ново дело за развод в първата държава членка — Последици — Часова разлика между държавите членки — Последици за реда за сезиране на съдилищата)

11

2015/C 389/13

Дело C-508/14: Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Преюдициално запитване — Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга) — Остойностяване на задълженията за предоставяне на универсална услуга — Взимане предвид на нормата на възвръщаемост от собствения капитал — Директен ефект — Прилагане ratione temporis)

11

2015/C 389/14

Дело C-531/14 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2014 г. от Giorgio Giorgis срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 25 септември 2014 г. по дело T-474/12: Giorgio Giorgis/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

12

2015/C 389/15

Дело C-421/15 P: Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. от Yoshida Metal Industry Co. Ltd срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 21 май 2015 г. по съединени дела T-331/10 RENV и T-416/10 RENV: Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

13

2015/C 389/16

Дело C-447/15: Преюдициално запитване от Krajský soud v Ostravě (Чешка република), постъпило на 18 август 2015 г. — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Дело C-454/15: Преюдициално запитване от Hessisches Landesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 24 август 2015 г. — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (Синдик на имуществото на Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Дело C-456/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — BASF SE/Федерална република Германия

16

2015/C 389/19

Дело C-460/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Федерална република Германия

17

2015/C 389/20

Дело C-469/15 P: Жалба, подадена на 4 септември 2015 г. от FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 16 юни 2015 г. по дело T-655/11: FSL Holdings и др./Европейска комисия

18

2015/C 389/21

Дело C-484/15: Преюдициално запитване от Općinski sud u Novom Zagrebu (Хърватия), постъпило на 11 септември 2015 г. — Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Дело C-488/15: Иск, предявен на 14 септември 2015 година — Европейска комисия/Република България

20

2015/C 389/23

Дело C-523/15 P: Жалба, подадена на 30 септември 2015 г. от Westfälische Drahtindustrie GmbH и др. срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 15 юли 2015 г. по дело T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH и др./Европейска комисия

21

 

Общ съд

2015/C 389/24

Дело T-268/10: Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — PPG и SNF/ECHA (REACH — Идентифициране на акриламида като вещество, което поражда сериозно безпокойство — Междинни продукти — Жалба за отмяна — Пряко засягане — Допустимост — Пропорционалност — Равно третиране)

24

2015/C 389/25

Дело T-674/11: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — TV2/Danmark/Комисия (Държавни помощи — Обществена услуга по разпространение на радио- и телевизионни програми — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Помощ, предоставена от датските власти в полза на датския обществен радио- и телевизионен оператор TV2/Danmark — Държавно финансиране, предоставено за компенсиране на разходите за изпълнение на задължения за обществена услуга — Понятие за помощ — Решение Altmark)

25

2015/C 389/26

Дело T-125/12: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Viasat Broadcasting UK/Комисия (Държавни помощи — Обществена услуга по разпространение на радио- и телевизионни програми — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Помощ, предоставена от датските власти в полза на датския обществен радио- и телевизионен оператор TV2/Danmark — Държавно финансиране, предоставено за компенсиране на разходите за изпълнение на задължения за обществена услуга — Съвместимост на дадена помощ — Решение Altmark)

26

2015/C 389/27

Дело T-450/12: Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Anagnostakis/Комисия (Институционално право — Европейска гражданска инициатива — Икономическа и парична политика — Неизпълнение на задължение за плащане на държавния дълг — Утвърждаване на принципа на положение на крайна необходимост — Отказ за регистрация — Правомощия на Комисията — Задължение за мотивиране)

27

2015/C 389/28

Дело T-60/13: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Appelrath-Cüpper/СХВП — Ann Christine Lizenzmanagement (AC) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността AC — По-ранни фигуративни национални и международни марки AC ANN CHRISTINE и по-ранни фигуративни марки на Общността AC ANN CHRISTINE OCEAN и AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009)

27

2015/C 389/29

Дело T-114/13 P: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Cerafogli/ЕЦБ (Обжалване — Персонал на ЕЦБ — Жалба, подадена поради дискриминация и психически тормоз — Решение на ЕЦБ да прекрати административното разследване по жалбата — Отказ на достъп до доказателства в хода на административното производство — Отхвърляне на молба, с която се иска да се разпореди представяне на доказателства в хода на съдебното производство — Право на ефективна съдебна защита. — Грешка при прилагане на правото)

28

2015/C 389/30

Дела T-124/13 и T-191/13: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Италия и Испания/Комисия (Езиков режим — Обявления за конкурси на общо основание за назначаване на администратори и асистенти — Избор на втория език измежду три официални езика — Език за общуване с кандидатите в конкурса — Регламент № 1 — Член 1г, параграф 1, член 27 и член 28, буква е) от Правилника за длъжностните лица — Принцип на недопускане на дискриминация — Пропорционалност)

29

2015/C 389/31

Съединени дела T-156/13 и T-373/14: Решение на Общия съд от 18 септември 2015 г. — Petro Suisse Intertrade/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Субдържавно образувание — Процесуална легитимация и правен интерес — Допустимост — Право на изслушване — Задължение за уведомяване — Задължение за мотивиране — Право на защита — Явна грешка в преценката — Право на собственост)

30

2015/C 389/32

Съединени дела T-261/13 и T-86/14: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Нидерландия/Комисия (ХИПЦ — Регламент (ЕО) № 2494/95 — Хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците (ХИПЦ-ПД) — Регламент (ЕС) № 119/2013 — Индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици — Регламент (ЕС) № 93/2013 — Евростат — Комитология — Мерки за прилагане — Процедура по регулиране с контрол)

31

2015/C 389/33

Дело T-360/13: Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — VECCO и др./Комисия (REACH — Включване на хромовия триоксид в списъка на подлежащите на разрешителен режим вещества — Употреби или категории употреби, за които не се прилага изискването за разрешение — Понятие за съществуващо специфично законодателство на Общността, налагащо минимални изисквания, свързани със защитата на здравето на човека или околната среда при употребата на веществото — Явна грешка в преценката — Пропорционалност — Право на защита — Принцип на добра администрация)

32

2015/C 389/34

Дело T-364/13: Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Mocek et Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/СХВП — Lacoste (KAJMAN) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността KAJMAN — По-ранна фигуративна марка на Общността, представляваща рисунка на крокодил — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Искане за отмяна и искане за изменение, подадени от встъпилата страна — Член 134, параграф 3 от Процедурния правилник от 2 май 1991 година)

33

2015/C 389/35

Дело T-400/13: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — L'Oréal/СХВП — Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността AINHOA — По-ранни фигуративни международна марка и марка на Общността NOA — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

34

2015/C 389/36

Дело T-426/13: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — L'Oréal/СХВП — Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Словна марка на Общността AINHOA — Реално използване на марката — Член 15, параграф 1, буква а) и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер)

35

2015/C 389/37

Дело T-557/13: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Германия/Комисия (ФЕОГА — Секция Гарантиране — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, осъществени в рамките на европейската квотна система за производството на картофено нишесте — Право на защита)

36

2015/C 389/38

Дело T-610/13: Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Ecolab USA/СХВП (GREASECUTTER) (Марка на Общността — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка GREASECUTTER — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) №o207/2009)

37

2015/C 389/39

Дело T-624/13: Решение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling) (Марка на Общността — Производство по възражение — Фигуративна марка Darjeeling — По-ранни колективни словна и фигуративна марка на Общността DARJEELING — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

37

2015/C 389/40

Дело T-625/13: Решение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (Марка на Общността — Производство по възражение — Фигуративна марка Darjeeling collection de lingerie — По-ранни колективни словна и фигуративна марка на Общността DARJEELING — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

38

2015/C 389/41

Дело T-626/13: Решение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (Марка на Общността — Производство по възражение — Фигуративна марка Darjeeling collection de lingerie — По-ранни колективни словна и фигуративна марка на Общността DARJEELING — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

39

2015/C 389/42

Дело T-627/13: Решение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling) (Марка на Общността — Производство по възражение — Фигуративна марка Darjeeling — По-ранни колективни словна и фигуративна марка на Общността DARJEELING — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

40

2015/C 389/43

Дело T-633/13: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Reed Exhibitions/СХВП (INFOSECURITY) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността INFOSECURITY — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране)

41

2015/C 389/44

Дело T-684/13: Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — Copernicus-Trademarks/СХВП — Bolloré (BLUECO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността BLUECO — По-ранна словна марка на Общността BLUECAR — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Отличителен характер на по-ранната марка — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Искане на встъпилата страна за изменение — Член 65, параграф 4 от Регламент № 207/2009)

42

2015/C 389/45

Дело T-720/13: Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Gat Microencapsulation/СХВП BASF (KARIS) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността KARIS — По-ранни словна марка на Общността и международна словна марка CARYX — По-ранни национална словна марка и словна марка на Бенелюкс AKRIS — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

42

2015/C 389/46

Дело T-136/14: Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Tilda Riceland Private/СХВП — Siam Grains (BASmALI) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на общността BASmALI — По-ранна нерегистрирана марка или по-ранен знак BASMATI — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

43

2015/C 389/47

Дело T-193/14: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Cristiano di Thiene/СХВП — Nautica Apparel (AERONAUTICA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността AERONAUTICA — По-ранни словни марки на Общността NAUTICA и NAUTICA BLUE — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) №o207/2009)

44

2015/C 389/48

Дело T-195/14: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Primagaz/СХВП — Reeh (PRIMA KLIMA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността PRIMA KLIMA — По-ранна фигуративна марка на Общността PRIMAGAZ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Съответни потребители — Сходство на стоките или на услугите — Сходство на знаците — Отличителен характер на хвалебствен словен елемент — Концептуално сравнение — Отличителен характер на по-ранната марка — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009)

45

2015/C 389/49

Дело T-205/14: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Schroeder/Съвет и Комисия (Извъндоговорна отговорност — Дъмпинг — Внос на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове с произход от Китай — Регламент (ЕО) № 1355/2008, обявен за невалиден от Съда — Вреди, които ищецът твърди, че е претърпял в резултат от приемането на регламента — Иск за обезщетение — Изчерпване на вътрешноправните средства за защита — Допустимост — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Член 2, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 384/96 (понастоящем член 2, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 1225/2009) — Изискване за полагане на дължимата грижа — Причинно-следствена връзка)

46

2015/C 389/50

Дело T-206/14: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Hüpeden/Съвет и Комисия (Извъндоговорна отговорност — Дъмпинг — Внос на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове с произход от Китай — Регламент (ЕО) № 1355/2008, обявен за невалиден от Съда — Вреди, които ищецът твърди, че е претърпял в резултат от приемането на регламента — Иск за обезщетение — Изчерпване на вътрешноправните средства за защита — Допустимост — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Член 2, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 384/96 (понастоящем член 2, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 1225/2009) — Изискване за полагане на дължимата грижа — Причинно-следствена връзка)

46

2015/C 389/51

Дело T-209/14: Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — Bopp/СХВП (изобразяване на зелена осмоъгълна рамка) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността, изобразяваща зелена осмоъгълна рамка — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2015/C 389/52

Дело T-211/14: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Klement/СХВП — Bullerjan (Форма на фурна) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Триизмерна марка на Общността — Форма на фурна — Реално използване на марката — Член 15, параграф 1, буква a) и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Естество на използването на марката — Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер)

48

2015/C 389/53

Дело T-317/14: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Klement/СХВП — Bullerjan (Форма на печка) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Триизмерна марка на Общността — Форма на печка — Реално използване на марката — Член 15, параграф 1, буква a) и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Естество на използването на марката — Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер)

49

2015/C 389/54

Дело T-366/14: Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — August Storck/СХВП (2good) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността 2good — Марка, представляваща рекламен лозунг — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

49

2015/C 389/55

Дело T-369/14: Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Sequoia Capital Operations/СХВП — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — По-ранна словна марка на Общността SEQUOIA CAPITAL — По-ранна словна марка на Общността SEQUOIA — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и член 53, член 1, буква a) от Регламент (EО) № 207/2009 — Вероятност от объркване)

50

2015/C 389/56

Дело T-382/14: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Rintisch/СХВП — Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (Марка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка PROTICURD — По-ранни национални словни марки PROTI и PROTIPLUS — По-ранна национална фигуративна марка Proti Power — Относително основание за отказ — Допустимост — Член 59 от Регламент (ЕО) № 207/2009 и член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/96 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 — Реално използване на по-ранните марки — Член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009)

51

2015/C 389/57

Дело T-385/14: Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Volkswagen/СХВП (ULTIMATE) (Марка на Общността — Заявка за регистрация на словна марка на Общността ULTIMATE — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

51

2015/C 389/58

Дело T-588/14: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Mechadyne International/СХВП (FlexValve) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността FlexValve — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Право на защита — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

52

2015/C 389/59

Дело T-591/14: Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — BSH/СХВП (PerfectRoast) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността PerfectRoast — Отхвърляне на заявката за регистрация — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

53

2015/C 389/60

Дело T-641/14: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Dellmeier/СХВП — Dell (LEXDELL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността LEXDELL — По-ранна фигуративна марка на Общността DELL — Относителни основания за отказ — Накърняване на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009)

54

2015/C 389/61

Дело T-707/14: Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — Grundig Multimedia/СХВП (DetergentOptimiser) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността DetergentOptimiser — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Равно третиране)

54

2015/C 389/62

Дело T-540/13: Определение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — Société européenne des chaux et liants/ECHA (Жалба за отмяна — REACH — Налагане на административна такса за грешка в декларацията за големината на предприятието — Езиков режим — Срок за обжалване — Недопустимост)

55

2015/C 389/63

Дело T-38/14: Определение на Общия съд от 5 октомври 2015 г. — Kafetzakis и др./Парламент и др. (Иск за установяване на неправомерно бездействие и иск за обезщетение — Преструктуриране на гръцкия публичен дълг — Участие на частния сектор — Вреда, настъпила поради намаляване на вземанията, възникнали от обезщетения при уволнение — Декларации на държавните и правителствени ръководители от еврозоната и институциите на Съюза — Декларация на Еврогрупата — Липса на уточнение на причинно-следствената връзка с твърдяната вреда — Недопустимост)

56

2015/C 389/64

Дело T-350/14: Определение на Общия съд от 5 октомври 2015 г. — Arvanitis и др./Парламент и др. (Иск за установяване на неправомерно бездействие и иск за обезщетение — Прекратяване на дейността на дружеството Olympiaki Aeroporia (OA) — Вреда, за която се твърди, че е претърпяна от срочно назначените служители на OA поради бездействие от страна на ответниците, изразяваща се в неосигуряване на спазването на правилата на правото на Европейския съюз по повод уволнението им — Липса на уточнение на причинно-следствената връзка между твърдяната вреда и поведението на ответниците — Недопустимост)

56

2015/C 389/65

Дело T-413/14: Определение на Общия съд от 5 октомври 2015 г. — Grigoriadis и др./Парламент и др. (Иск за установяване на неправомерно бездействие и иск за обезщетение — Преструктуриране на гръцкия публичен дълг — Участие на частния сектор — Вреда, настъпила поради намаляване на вземанията — Декларации на държавните и правителствени ръководители от еврозоната и институциите на Съюза — Декларация на Еврогрупата — Липса на уточнение на причинно-следствената връзка с твърдяната вреда — Недопустимост)

57

2015/C 389/66

Дело T-464/14 P: Определение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Nieminen/Съвет (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедури по повишаване за 2010 г. и 2011 г. — Решение да не се повишава жалбоподателя в степен AD 12 — Право на справедлив съдебен процес — Зачитане на правото на защита — Обхват на първоинстанционния съдебен контрол — Явна грешка в преценката — Липса на грешка при прилагане на правото и на изопачаване — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

58

2015/C 389/67

Дело T-545/14: Определение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — GEA Group/СХВП (engineering for a better world) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността engineering for a better world — Решение с чисто потвърдителен характер — Потвърдено решение, което е станало окончателно — Служебна проверка — Недопустимост)

59

2015/C 389/68

Дело T-497/15: Жалба, подадена на 28 август 2015 г. — Oltis Group/Европейска комисия

59

2015/C 389/69

Дело T-550/15: Жалба, подадена на 23 септември 2015 г. — Португалия/Комисия

60

2015/C 389/70

Дело T-551/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Португалия/Комисия

62

2015/C 389/71

Дело T-561/15: Жалба, подадена на 24 септември 2015 г. — Universidad Internacional de la Rioja/СХВП — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Дело T-572/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Aldi/СХВП — Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Дело T-191/10: Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — Greenwood Houseware (Zhuhai) и др./Съвет

65

2015/C 389/74

Дело T-267/15: Определение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — db-Technologies Deutschland/СХВП — MIP Metro (Sigma)

65

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2015/C 389/75

Дело F-113/13: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 октомври 2015 г. — DI/EASO (Публична служба — Персонал на EASO — Договорно нает служител — Срок за изпитване — Уволнение поради очевидна неспособност за справяне с работата — Жалба за отмяна — Съгласуване на жалбата до съда с жалбата по административен ред — Липса — Явна недопустимост — Иск за обезщетение)

66

2015/C 389/76

Дело F-29/13 RENV: Определение на Съда на публичната служба от 15 октомври 2015 г. — Drakeford/ЕАЛ

66


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2015/C 389/01)

Последна публикация

ОВ C 381, 16.11.2015 г.

Предишни публикации

ОВ C 371, 9.11.2015 г.

ОВ C 363, 3.11.2015 г.

ОВ C 354, 26.10.2015 г.

ОВ C 346, 19.10.2015 г.

ОВ C 337, 12.10.2015 г.

ОВ C 328, 5.10.2015 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/2


Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. — Европейска комисия/Jørgen Andersen, Кралство Дания, Danske Statsbaner SV (DSB)

(Дело C-303/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Държавни помощи - Помощи, предоставени от датските власти на държавно предприятие Danske Statsbaner (DSB) - Договори за обществена услуга, изразяваща се в железопътен превоз на пътници между Копенхаген (Дания) и Истад (Швеция) - Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар при определени условия - Прилагане на материалноправните норми във времето))

(2015/C 389/02)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: L. Armati и T. Maxian Rusche)

Други страни в производството: Jørgen Andersen (представители: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke и M. Nissen, адвокати), Кралство Дания (представители: C. Thorning и V. Pasternak Jørgensen, подпомагани от R. Holdgaard, advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (представител: M. Honoré, advokat)

Встъпила страна в подкрепа на Jørgen Andersen: Dansk Tog (представители: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés и M. Nissen, адвокати)

Диспозитив

1)

Отменя решение на Общия съд на Европейския съюз Andersen/Комисия (T-92/11, EU:T:2013:143) в частта, с която във връзка с помощите, изплащани от 3 декември 2009 г. в рамките на втория договор за транспортна обществена услуга, сключен за периода 2005 — 2014 г., Общият съд е отменил член 1, втора алинея от Решение 2011/3/ЕС на Комисията от 24 февруари 2010 година относно договорите за обществена услуга за транспорт между датското Министерство на транспорта и „Danske statsbaner“ (държавна помощ C 41/08 (ex NN 35/08).

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Отхвърля насрещните жалби.

4)

Връща делото на Общия съд на Европейския съюз, който да се произнесе — с оглед на трите твърдения в жалбата до него, като съобрази член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета — относно законосъобразността на Решение 2011/3, доколкото същото обявява за съвместими с вътрешния пазар помощите, изплащани от 3 декември 2009 г. в рамките на втория договор за транспортна обществена услуга, сключен за периода 2005 — 2014 г.

5)

Съдът не се произнася по съдебните разноски.


(1)  ОВ C 252, 31.8.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/3


Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal d'instance de Bordeaux — Франция) — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Дело C-650/13) (1)

((Преюдициално запитване - Харта на основните права на Европейския съюз - Членове 39 и 49 - Европейски парламент - Избори - Активно избирателно право - Гражданство на Европейския съюз - Обратно действие на наказателния закон, предвиждащ по-леко наказание - Национална правна уредба, която предвижда лишаване от активно избирателно право в случай на осъждане за извършено престъпление с присъда, влязла в сила преди 1 март 1994 г.))

(2015/C 389/03)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal d'instance de Bordeaux

Страни в главното производство

Жалбоподател: Thierry Delvigne

Ответници: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Диспозитив

Член 39, параграф 2 и член 49, параграф 1, последно изречение от Хартата на основните права на Европейския съюз следва да се тълкуват в смисъл, че допускат законодателството на държава членка като разглежданото в главното производство да изключва по силата на закона лицата, които, подобно на жалбоподателя в главното производство, са били осъдени за тежко престъпление с влязла в сила преди 1 март 1994 г. присъда, от кръга на лицата, които имат право да избират в изборите за Европейски парламент.


(1)  ОВ C 129, 28.4.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/4


Решение на Съда (втори състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Sø- og Handelsretten — Дания) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Дело C-23/14) (1)

((Преюдициално запитване - Член 82 ЕО - Злоупотреба с господстващо положение - Пазар на доставката на масови пощенски пратки - Пряка пощенска реклама - Схема за отстъпки със задна дата - Отстраняващ ефект - Критерий за равностойния по ефикасност конкурент - Степен на вероятност и тежест на антиконкурентните последици))

(2015/C 389/04)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Sø- og Handelsretten

Страни в главното производство

Ищец: Post Danmark A/S

Ответник: Konkurrencerådet

Диспозитив

1)

За да се определи дали схема за отстъпки като разглежданата в главното производство, прилагана от предприятие с господстващо положение, може да има отстраняващ ефект на пазара в нарушение на член 82 ЕО, следва да се проверят всички обстоятелства по случая, и в частност критериите и условията за предоставяне на отстъпките, обхватът на господстващо положение на съответното предприятие и конкретните условия на конкуренцията на релевантния пазар. Обстоятелството, че тази схема за отстъпки обхваща по-голямата част от клиентите на пазара, може да представлява полезно указание за мащаба на тази практика и за нейното отражение на пазара, които могат да увеличат вероятността за отстраняващ антиконкурентен ефект.

2)

Прилагането на т.нар. критерий за „равностойния по ефикасност конкурент“ не е абсолютно необходимо условие, за да се констатира злоупотреба със схема за отстъпки по смисъла на член 82 ЕО. В положение като разглежданото в главното производство не е релевантно прилагането на т.нар. критерий за „равностойния по ефикасност конкурент“.

3)

Член 82 ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че за да попаднат в приложното поле на този член, антиконкурентните последици от схема за отстъпки, използвана от предприятие с господстващо положение като разглежданото в главното производство, трябва да са вероятни, без да е необходимо да се доказва, че са сериозни или значителни.


(1)  ОВ C 78, 15.3.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/5


Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento — Италия) — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme и др.

(Дело C-61/14) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 89/665/ЕИО - Обществени поръчки - Национална правна уредба - Съдебни такси за достъп до административно правосъдие в областта на обществените поръчки - Право на ефективни правни средства за защита - Възпиращи такси - Съдебен контрол на административните актове - Принципи на ефективност и равностойност - Полезно действие))

(2015/C 389/05)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Страни в главното производство

Жалбоподател: Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato

Ответници: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

в присъствието на: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Диспозитив

1.

Член 1 от Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство, изменена с Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година, както и принципите на равностойност и на ефективност трябва да бъдат тълкувани в смисъл, че допускат национална правна уредба, която изисква заплащането на съдебна такса, каквато е разглежданата в главното производство единна съдебна такса, дължима при подаване на жалба пред административния съд в областта на обществените поръчки.

2.

Член 1 от Директива 89/665, изменена с Директива 2007/66, както и принципите на равностойност и на ефективност допускат както събирането на няколко съдебни такси за подаването на няколко жалби пред съд, отнасящи се до едно и също възлагане на обществена поръчка, така и задължаването на жалбоподателя да заплати допълнителни съдебни такси при предявяване на допълнителни основания, отнасящи се до същото възлагане на обществена поръчка, в рамките на висящото съдебно производство. Все пак, в случай на оспорване от засегната страна, националният съд следва да разгледа предмета на подадените от един и същи правен субект жалби или повдигнатите от него основания в рамките на едно и също производство и ако установи, че този предмет е идентичен, следва да освободи жалбоподателя от задължението да заплати кумулативни съдебни такси.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/6


Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a autovehiculelor

(Дело C-69/14) (1)

((Преюдициално запитване - Принципи на равностойност и ефективност - Сила на пресъдено нещо - Възстановяване на неоснователно платени суми - Възстановяване на таксите, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза - Влязло в сила съдебно решение, налагащо плащане на такса, несъвместима с правото на Съюза - Искане за отмяна на такова решение - Национално законодателство, което допуска отмяна с оглед на последващи решения на Съда по преюдициални запитвания само на влезлите в сила съдебни решения по административни дела))

(2015/C 389/06)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Sibiu

Страни в главното производство

Жалбоподател: Dragoș Constantin Târșia

Ответници: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a autovehiculelor

Диспозитив

Правото на Съюза, и по-специално принципите на равностойност и ефективност, трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство то допуска да не е предвидена възможност за отмяна от националния съд на влязло в сила съдебно решение по гражданско дело, ако това решение се окаже несъвместимо с тълкуване на правото на Съюза, дадено от Съда след влизането му в сила, дори такава възможност да съществува за несъвместимите с правото на Съюза влезли в сила решения по административни дела.


(1)  ОВ C 142, 12.5.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/6


Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Information Rights) — Обединено кралство) — East Sussex County Council/Information Commissioner

(Дело C-71/14) (1)

((Преюдициално запитване - Орхуска конвенция - Директива 2003/4/ЕО - Членове 5 и 6 - Обществен достъп до информация за околната среда - Такса за предоставянето на информация за околната среда - Понятие „разумен размер“ - Разходи за поддържането на база данни и непреки разходи - Достъп до правосъдие - Административен и съдебен контрол върху решението, с което се налага такса))

(2015/C 389/07)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Information Rights)

Страни в главното производство

Жалбоподател: East Sussex County Council

Ответник: Information Commissioner

В присъствието на: Property Search Group, Local Government Association

Диспозитив

1)

Член 5, параграф 2 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че таксата за предоставяне на определен тип информация за околната среда не може да включва никаква част от разходите за поддържане на база данни като разглежданата по главното производство, използвана за тази цел от публичния орган, но може да включва непреките разходи, които могат да се отнесат към отделеното от служителите на този орган време за отговор по отделни заявления за информация, надлежно отчитано при определянето на таксата, стига общият размер на посочената такса да не надхвърля разумния размер.

2)

Член 6 от Директива 2003/4 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, съгласно която разумността на таксата за предоставяне на определен тип информация за околната среда подлежи само на ограничен административен и съдебен контрол, какъвто предвижда английското право, стига този контрол да се извършва въз основа на обективни критерии и да има за предмет, в съответствие с принципите на равностойност и ефективност, въпроса дали публичният орган, който налага тази такса, е изпълнил предвидените в член 5, параграф 2 от споменатата директива условия — нещо, което следва да бъде проверено от запитващата юрисдикция.


(1)  ОВ C 102, 7.4.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/7


Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Испания) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Дело C-203/14) (1)

((Преюдициално запитване - Член 267 ДФЕС - Компетентност на Съда - Качество на юрисдикция на запитващия орган - Независимост - Задължителна юрисдикция - Директива 89/665/ЕИО - Член 2 - Органи, отговорни за производствата по обжалване - Директива 2004/18/ЕО - Член 1, параграф 8 и член 52 - Процедури за възлагане на обществени поръчки - Понятие за публичноправно образувание - Публични административни органи - Включване))

(2015/C 389/08)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Страни в главното производство

Жалбоподател: Consorci Sanitari del Maresme

Ответник: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Диспозитив

1)

Член 1, параграф 8 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „икономически оператор“, съдържащо се във втора алинея от тази разпоредба, обхваща публичните административни органи, които следователно могат да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки, ако и доколкото имат право да предлагат услуги на пазара срещу възнаграждение.

2)

Член 52 от Директива 2004/18 трябва да се тълкува в смисъл, че макар да съдържа някои изисквания, що се отнася до определянето на условията за вписване на икономическите оператори в официалните национални списъци и за сертифицирането, той не определя изчерпателно нито условията за вписване на тези икономически оператори в официалните национални списъци или условията за сертифицирането им, нито правата и задълженията на публичноправните образувания в това отношение. Във всички случаи Директива 2004/18 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, по силата на която, от една страна, националните публични административни органи, които имат разрешение да извършват строителните дейности, доставките или услугите, посочени в съответното обявление за обществена поръчка, не могат да бъдат вписани в тези списъци или не могат да се ползват от сертифицирането, докато, от друга страна, правото на участие в процедурата за възлагане на съответната обществена поръчка е запазено само за операторите, които са включени в посочените списъци или са съответно сертифицирани.


(1)  ОВ C 235, 21.7.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/8


Решение на Съда (втори състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(Дело C-298/14) (1)

((Преюдициално запитване - Свободно движение на хора - Членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС - Работници - Длъжности в публичната администрация - Директива 2005/36/EО - Признаване на професионалните квалификации - Понятие за „регламентирани професии“ - Допускане до участие в конкурс за назначаване на съдебни помощници в Cour de cassation (Белгия))

(2015/C 389/09)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Alain Laurent Brouillard

Ответници: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation [конкурсната комисия за назначаване на съдебни помощници в Касационния съд], État belge

Диспозитив

1)

Член 45 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че от една страна, той се прилага към положение като разглежданото в главното производство, в което гражданин на държава членка, който пребивава и работи в тази държава членка, притежава диплома, получена в друга държава членка, на която той се позовава, за да поиска записването си за участие в конкурс за набиране на съдебни помощници в Cour de cassation на първата държава членка, и от друга страна, че подобно положение не попада в обхвата на член 45, параграф 4 ДФЕС.

2)

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации трябва да се тълкува в смисъл, че длъжността съдебен помощник в Cour de cassation не е „регламентирана професия“ по смисъла на тази директива.

3)

Член 45 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска при обстоятелства като тези по главното производство, когато конкурсната комисия за назначаване на съдебни помощници към юрисдикция на държава членка разглежда подадена от гражданин на тази държава членка молба за участие в съответния конкурс, тя да поставя като условие за това участие притежаването на дипломите, изисквани от законодателството на посочената държава членка, или признаването на академичната равностойност на диплома за master, издадена от университет на друга държава членка, без да взема под внимание всички дипломи, удостоверения и други документи, както и относимия професионален опит на заинтересованото лице, съпоставяйки удостоверяваната с тях професионална квалификация с изискваната от това законодателство.


(1)  ОВ C 303, 8.9.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/9


Решение на Съда (седми състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Cluj — Румъния) — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Дело C-354/14) (1)

((Преюдициално запитване - Свободно движение на стоки - Мерки с равностоен ефект - Стоки, допуснати за свободно обращение в Германия - Стоки, подлежащи на проверка за одобряване в Румъния - Сертификат за съответствие, издаден от дистрибутор от друга държава членка - Сертификат, който не се приема за достатъчен за допускането на тези стоки за свободно обращение - Принцип на взаимно признаване - Частична недопустимост))

(2015/C 389/10)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Cluj

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Capoda Import-Export SRL

Ответници: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Диспозитив

1)

Член 34 ДФЕС и член 31, параграфи 1 и 12 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива), трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която поставя като условие за търговията в държава членка с нови резервни части за моторните превозни средства — в случая водни помпи и филтри за гориво — прилагането на процедура по издаване на сертификат или по одобряване в тази държава членка, доколкото тази правна уредба предвижда и изключения, които могат да гарантират, че законно произвежданите и търгувани в други държави членки изделия са освободени от тези процедури или, ако такива изключения не са предвидени, че съответните резервни части могат да породят риск за правилното функциониране на системи от основно значение за безопасността на превозното средство, в което те са монтирани, или за неговото въздействие върху околната среда.

2)

Условията, при които трябва да бъде представено доказателството, че тези части вече са одобрени или че за тях е издаден сертификат или че те съставляват оригинални резервни части или резервни части със съвпадащо качество, се определят, при липсата на уредба в правото на Съюза, от правото на държавите членки при спазване на принципите на равностойност и на ефективност.


(1)  ОВ C 361, 13.10.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/10


Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky — Чешка република) — производство, образувано по искане на Marie Matoušková, съдебен комисар

(Дело C-404/14) (1)

((Преюдициално запитване - Съдебно сътрудничество по граждански дела - Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност - Регламент (ЕО) №o2201/2003 - Член 1, параграф 1, буква б) - Материален обхват - Договор за делба на наследство между преживелия съпруг и ненавършилите пълнолетие деца, представлявани от особен представител - Квалифициране - Необходимост от одобряване на такъв договор от съда - Мярка, свързана с родителската отговорност или мярка, свързана с наследяването))

(2015/C 389/11)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší soud České republiky

Страни в главното производство

Marie Matoušková, съдебен комисар

Диспозитив

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, трябва да се тълкува в смисъл, че одобряването на договор за делба на наследство, сключен от особения представител на ненавършили пълнолетие деца за тяхна сметка, представлява мярка, свързана с упражняването на родителската отговорност по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от този регламент, и следователно попада в приложното му поле, а не мярка, свързана с наследяването по смисъла на член 1, параграф 3, буква е) от посочения регламент, която е изключена от приложното му поле.


(1)  ОВ C 431, 1.12.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/11


Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice, Family Division (England & Wales) — Обединеното кралство) — A/B

(Дело C-489/14) (1)

((Преюдициално запитване - Съдебно сътрудничество по граждански дела - Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност - Регламент (ЕО) № 2201/2003 - Висящ процес - Член 16 и член 19, параграфи 1 и 3 - Дело за съдебна раздяла в първа държава членка и дело за развод във втора държава членка - Компетентност на първия сезиран съд - Понятие за „установена“ компетентност - Прекратяване на първото дело и образуване на ново дело за развод в първата държава членка - Последици - Часова разлика между държавите членки - Последици за реда за сезиране на съдилищата))

(2015/C 389/12)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice, Family Division (England & Wales)

Страни в главното производство

Ищец: A

Ответник: B

Диспозитив

Когато става дума за дело за съдебна раздяла и дело за развод, водени между едни и същи страни пред съдилища на две държави членки, член 19, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, трябва да се тълкува в смисъл, че в случай като разглеждания в главното производство, в който делото пред първия сезиран съд в първата държава членка се прекратява след сезирането на втория съд във втората държава членка, критериите за наличие на висящ процес вече не са изпълнени и съответно компетентността на първия сезиран съд трябва да не се смята за установена.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2015 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/11


Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Дело C-508/14) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга) - Остойностяване на задълженията за предоставяне на универсална услуга - Взимане предвид на нормата на възвръщаемост от собствения капитал - Директен ефект - Прилагане ratione temporis))

(2015/C 389/13)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: Český telekomunikační úřad

Ответници: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

в присъствието на: O2 Czech Republic a.s., по–рано Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o.

Диспозитив

1)

Членове 12 и 13 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат в нетната себестойност на задължението за предоставяне на универсалната услуга да се включва „разумната печалба“ на доставчика на тази услуга, формирана от процента на възвръщаемост на капитала, който би изисквало предприятие, подобно на доставчика на универсалната услуга, което обмисля дали да предоставя или не услуга от общ икономически интерес за целия период на възлагане, като взема предвид равнището на риска.

2)

Членове 12 и 13 от Директива 2002/22 трябва да се тълкуват в смисъл, че имат директен ефект и частноправните субекти могат да се позовават пряко на тях пред национална юрисдикция, за да оспорят решение на национален регулаторен орган.

3)

Директива 2002/22 трябва да се тълкува в смисъл, че тя не е приложима за целите на определянето на размера на нетната себестойност на задълженията за универсална услуга, предоставяна от определеното предприятие в периода преди присъединяването на Чешката република към Европейския съюз, а именно за 2004 г., в периода между 1 януари и 30 април 2004 г.


(1)  ОВ C 56, 16.2.2015 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/12


Жалба, подадена на 24 ноември 2014 г. от Giorgio Giorgis срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 25 септември 2014 г. по дело T-474/12: Giorgio Giorgis/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Giorgis (представители: I.M. Prado, A. Tornato, адвокати)

Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Comigel SAS

С определение от 2 септември 2015 г. Съдът (шести състав) отхвърля жалбата и осъжда Giorgio Giorgis да понесе направените от него съдебни разноски.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/13


Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. от Yoshida Metal Industry Co. Ltd срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 21 май 2015 г. по съединени дела T-331/10 RENV и T-416/10 RENV: Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

(Дело C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (представители: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, barrister)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Искания на жалбоподателя

Като главно искане, жалбоподателят моли Съда съответно:

а)

да отмени решението на Общия съд (седми състав) от 21 май 2015 г., Yoshida Metal Industry/СХВП, T-331/10 RENV и T-416/10 RENV,

б)

да уважи жалбата, подадена от жалбоподателя пред Общия съд, за отмяна на решението на първи апелативен състав на СХВП от 20 май 2010 г. по преписка R 1235/2008-1 и да отмени решението,

в)

да уважи жалбата, подадена от жалбоподателя пред Общия съд, за отмяна на решението на първи апелативен състав на СХВП от 20 май 2010 г. по преписка R 1237/2008-1 и да отмени решението,

г)

СХВП и встъпилите в производството страни да понесат, наред с направените от тях съдебни разноски, и тези на жалбоподателя, включително съдебните разноски, по които Съдът не се е произнесъл в решението си от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P — C-340/12 P.

Ако Съдът не уважи главното искане, жалбоподателят го моли при условията на евентуалност:

а)

да отмени решението на Общия съд (седми състав) от 21 май 2015 г., Yoshida Metal Industry/СХВП, T-331/10 RENV и T-416/10 RENV, по отношение на следните стоки, за които са регистрирани марки на Общността № 1371244 и № 1372580: в клас 8 — точила и калъфи за точила; в клас 21 — домакински или кухненски съдове (които не са от благородни метали или с такова покритие) и стойки за ножове.

б)

да уважи жалбата, подадена от жалбоподателя пред Общия съд, за отмяна на решението на първи състав на СХВП от 20 май 2010 г. по преписка R 1235/2008-1 и решението да се отмени по отношение на следните стоки, за които е регистрирана марка на Общността № 1371244: в клас 8 — точила и калъфи за точила; в клас 21 — домакински или кухненски съдове (които не са от благородни метали или с такова покритие) и стойки за ножове.

в)

да уважи жалбата, подадена от жалбоподателя пред Общия съд, за отмяна на решението на първи състав на СХВП от 20 май 2010 г. по преписка R 1237/2008-1 и решението да се отмени по отношение на следните стоки, за които е регистрирана марка на Общността № 1372580: в клас 8 — точила и калъфи за точила; в клас 21 — домакински или кухненски съдове (които не са от благородни метали или с такова покритие) и стойки за ножове.

г)

СХВП и встъпилите в производството страни да понесат, наред с направените от тях съдебни разноски, и тези на жалбоподателя, включително съдебните разноски, по които Съдът не се е произнесъл в решението си от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P — C-340/12 P.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания:

а)

първо, че Общият съд (наричан по-нататък „ОС“) нарушил член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламента (1), тъй като допуснал грешка в тълкуването и съответно в прилагането му към графично представените знаци в процесните марки на Общността.

б)

второ, че същевременно или субсидиарно ОС е нарушил член 52, параграф 3 от Регламента, понеже не разгледал приложимостта на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) към всяка от различните категории стоки, за които са били регистрирани графично представените в марките на Общността знаци.

В подкрепа на първото основание жалбоподателят по същество твърди, че:

ОС направил извод в точка [39] от обжалваното съдебно решение, че член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) се прилага към всеки знак, независимо дали е дву- или триизмерен, когато всички съществени характеристики на знака изпълняват техническа функция. При приемането и прилагането на този извод към процесните марки на Общността обаче ОС неправилно се отклонил от (и съответно лишил от действие) постановката в точка [48] от решение Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, че член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) не е пречка за регистрацията на даден знак като марка „само с мотив че [той] има функционални характеристики“; думите „изключително“ и „необходима“ допълнително стеснявали приложното поле на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) до знаци, които представляват „единствено […] формите на стоки, които само материализират техническо решение“.

В съответствие с установеното в решение Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, ОС трябвало да направи извод, че член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) не въвежда никакво правно изискване дву- или триизмерните знаци да са лишени от функционалност и и не е пречка за регистрацията на „хибридни знаци“, съдържащи важни във визуално отношение декоративни елементи на дизайна, които не „само материализират техническо решение“, но и имат отличителна функция, каквато се очаква от марките да изпълняват. ОС обаче неправилно се отклонил от (и съответно лишил от действие) релевантните правни критерии за прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii), доколкото не изходил от принципа, че графично представените в марките на Общността знаци са „хибридни знаци“, съдържащи декоративни елементи на дизайна (важни във визуално отношение мотиви под формата на черни точки, създадени чрез вдлъбване и оцветяване на вдлъбнатините), които — както потвърждава решението от 31 октомври 2001 г. на втори апелативен състав на СХВП, посочено в точка [5] от обжалваното съдебно решение — имат отличителен характер.

Ако ОС не бил допуснал грешка в тълкуването и съответно в прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii), доколкото възприел и приложил неправилен подход към способността на вдлъбнатините да имат едновременно утилитарна и отличителна функция по отношение на графично представените в процесните марки на Общността знаци, той трябвало и щял да постанови, че разпоредбите на цитирания член не изключват регистрацията на процесните знаци и че решенията на първи апелативен състав на СХВП в обратния смисъл са неправилни и следва да бъдат отменени.

В подкрепа на второто основание жалбоподателят по същество твърди, че:

По силата на член 52, параграф 3 от Регламента ОС бил длъжен да провери дали член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) не води до недействителност на графично представените в марките на Общността знаци по съображение, че последните се състоят „единствено [от] формите на стоки, които само материализират техническо решение“ (така в точка [48] от решение Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516) — недействителност на всички или само на някои знаци — и ако случаят е такъв, по отношение на кои от различните категории стоки, по които са регистрирани знаците. ОС нито предприел съответните действия, нито изпълнил това важно изискване и следователно не направил констатации, от които по необходимост зависи законосъобразността на изводите му съгласно член 7, параграф 1, буква д), подточка ii).

В допълнение и при всички положения ОС не изпълнил важното изискване по член 52, параграф 3, доколкото приложил констатациите си съгласно член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) към всички стоки без дръжки, за които графично представените в марките на Общността знаци били регистрирани. По-конкретно знаците били регистрирани по следните категории стоки без дръжки, за които констатациите на ОС съгласно член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) нямало как да бъдат законосъобразно приложени в съответствие с изискванията на член 52, параграф 3: в клас 8 — точила и калъфи за точила; в клас 21 — домакински или кухненски съдове (които не са от благородни метали или с такова покритие) и стойки за ножове.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (OB L 78, 24.3.2009 г., стр. 1).


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/15


Преюдициално запитване от Krajský soud v Ostravě (Чешка република), постъпило на 18 август 2015 г. — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Дело C-447/15)

(2015/C 389/16)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Krajský soud v Ostravě

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ivo Muladi

Ответник: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Преюдициален въпрос

Изключват ли разпоредбите на член 4 от Директива 2003/59/ЕО (1) възможността в националното законодателство да се предвиждат допълнителни условия за освобождаване от изискването водачите на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници да получават начална квалификация?


(1)  ОВ L 226, 2003 г., стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 86.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/16


Преюдициално запитване от Hessisches Landesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 24 август 2015 г. — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (Синдик на имуществото на Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Дело C-454/15)

(2015/C 389/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Hessisches Landesarbeitsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Jürgen Webb-Sämann

Ответник: Christopher Seagon (Синдик на имуществото на Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Преюдициален въпрос

Нарушава ли се разпоредбата на член 8 от Директива 2008/94/ЕО (1) или друга разпоредба от правото на Съюза с национална уредба, в която е застъпено тълкуването, че по отношение на вземания за дължими работни възнаграждения, предоставени на работодателя на влог, за да бъдат преведени на определен падеж на дадена пенсионноосигурителна каса, които вземания не са обособени от работодателя по специална сметка, не е налице право да се иска отделяне от масата на несъстоятелността съгласно член 47 InsO (Кодекс за несъстоятелността)?


(1)  Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OB L 283, стр. 36).


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/16


Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — BASF SE/Федерална република Германия

(Дело C-456/15)

(2015/C 389/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: BASF SE

Ответник: Федерална република Германия

Преюдициални въпроси

1.

Невалидно ли е Решение 2013/448/EС (1) и нарушава ли целите, преследвани с Директива 2003/87/EО, доколкото с него единният междусекторен коефициент за корекция се определя по такъв начин, че при определянето на максималното годишно количество квоти по член 10a, параграф 5 от Директива 2003/87/EО (максималното количество за промишлеността) не се включват емисиите на отпадните газове, използвани за производство на електрическа енергия, и емисиите, отделени от инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия?

2.

Невалидно ли е Решение 2013/448/EС и нарушава ли целите, преследвани с Директива 2003/87/EО, доколкото с него се създава дисбаланс, тъй като емисиите, отделени при изгарянето на отпадни газове и при производството на топлинна енергия от инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, се изключват от основата за целите на изчисляването по член 10a, параграф 5, второ тире, букви a) и б), при положение че съгласно член 10а, параграф 1 и член 10a, параграф 4 от Директива 2003/87/EО и съгласно Решение 2011/278 EС (2) на инсталациите, които не попадат в обхвата на член 10a, параграф 3 от Директива 2003/87/EО, следва безплатно да бъдат разпределени квоти?

3.

Невалидно ли е Решение 2013/448/EС и нарушава ли целите, преследвани с Директива 2003/87/EО, доколкото с него единният междусекторен коефициент за корекция се определя по такъв начин, че при определянето на максималното годишно количество емисии по член 10a, параграф 5 от Директива 2003/87/EО (максималното количество за промишлеността) не се вземат предвид емисии, отделени от инсталации, които е следвало да бъдат включени в схемата за търговия с емисии едва през втория период на търговия, а също и емисии, отделени от инсталации, които са били включени в схемата за търговия с емисии по тяхно искане?

4.

Невалидно ли е Решение 2013/448/EС и нарушава ли целите, преследвани с Директива 2003/87/EО, доколкото с него единният междусекторен коефициент за корекция се определя по такъв начин, че при определянето на максималното годишно количество емисии по член 10a, параграф 5 от Директива 2003/87/EО (максималното количество за промишлеността) се вземат предвид като подлежащи на приспадане емисиите, отделени от инсталации, които са били затворени преди 30 юни 2011 г., при положение че за целите на изчисленията не се включват емисиите, отделени от инсталациите, пуснати в експлоатация едва през втория период на търговия?

5.

Невалидно ли е Решение 2013/448/EС и нарушава ли характерните за правовата държава принципи на добро управление, установените в член 298 ДФЕС и в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доколкото, когато с това решение се определя единният междусекторен коефициент за корекция, не е публично оповестен начинът на изчисляване на същия коефициент за корекция?


(1)  2013/448/ЕС: Решение на Комисията от 5 септември 2013 година относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 240, стр. 27).

(2)  2011/278/ЕС: Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 2772) (OB L 130, 17.5.2011 г., стр. 1).


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/17


Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Федерална република Германия

(Дело C-460/15)

(2015/C 389/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Ответник: Федерална република Германия

Преюдициални въпроси

1)

Невалиден ли е Регламент (ЕС) № 601/2012 (1) на Комисията и нарушават ли се с него целите, преследвани с Директива 2003/87/EО (2), доколкото член 49, параграф 1, второ изречение от Регламента гласи, че всяко количество въглероден диоксид, което не бъде подадено на друга инсталация по смисъла на член 49, параграф 1, първо изречение от същия, се счита за емисия, отделена от инсталацията, произвеждаща въглероден диоксид?

2)

Невалиден ли е Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията и нарушават ли се с него целите, преследвани с Директива 2003/87/EО, доколкото в точка 10 от приложение IV към този регламент се казва, че в случаите, при които СО2 се подава към друга инсталация за производство на калциево карбонатен преципитат (PCC), това количество CO2 следва да се разглежда като част от емисиите на инсталацията, където е получен този CO2?


(1)  Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 181, стр. 30; поправка в OB L 347, 15.12.2012 г., стр. 43).

(2)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (OB L 275, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78; поправка в OB L 199, 2.8.2011 г., стр. 76).


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/18


Жалба, подадена на 4 септември 2015 г. от FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 16 юни 2015 г. по дело T-655/11: FSL Holdings и др./Европейска комисия

(Дело C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (представители: P. Vlaemminck, C Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx, advocaten)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

Като главно искане, да отмени обжалваното решение на Общия съд поради използването на доказателства, получени напълно в разрез с установената процедура за тяхното събиране и поради неправилно прилагане на Известието относно сътрудничеството от 2002 г., и вследствие на това да отмени изцяло решението на Комисията от 12 октомври 2011 г.;

при условията на евентуалност, да отмени частично обжалваното решение, доколкото Общият съд не е извършил пълен съдебен контрол на наложената на жалбоподателите глоба и вследствие на това да намали съществено глобата, наложена на жалбоподателите с обжалваното решение;

при условията на по-голяма евентуалност, да отмени частично обжалваното решение, доколкото Общият съд не е установил валидно, че нарушението е имало за предмет или последица ограничаване на конкуренцията и вследствие на това да върне делото на Общия съд, освен ако Съдът приеме, че е събрал достатъчно данни, за да отмени решението на Комисията;

при всички случаи, да разпореди на Комисията да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателите в производствата пред Съда и Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват четири основания:

С първото си основание жалбоподателите твърдят, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото и е нарушил тяхното право на защита и съществените процесуални правила като е отхвърлил твърдението им за нарушение, изведено от незаконосъобразността на прехвърлянето на Комисията на документите, събрани от италианските данъчни власти в хода на национална данъчна проверка, и последиците от подобна незаконосъобразност. Първо, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е приел, че Комисията няма отделно задължение по силата на правото на ЕС да предотврати необратимото нарушаване на основното право на защита в хода на административната фаза на разследването в областта на конкуренцията. Второ, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като не е взел предвид допуснатото от Комисията нарушение на правата на защита на жалбоподателите и на съществените процесуални правила, посочени в член 12, параграф от Регламент № 1/2003 (1). Трето, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е изопачил ясното значение на предадените му доказателства, приемайки, че незаконосъобразността на придобиването на документите, използвани от Комисията като доказателства, не е релевантна.

С второто си основание жалбоподателите твърдят, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като не е упрекнал Комисията за предоставения имунитет на заявителя за имунитет по отношение на Южна Европа и по този начин не е приложил последователно Известието относно сътрудничеството от 2002 г. По-специално жалбоподателите твърдят, че не е трябвало да се предоставя имунитет на заявителя за имунитет по отношение на Южна Европа и че следователно всички негови устни изявления и всички сведения, получени вследствие на исканията за информация, основани на тези устни изявления, е трябвало да бъдат извадени от преписката.

При условията на евентуалност, с третото си основание жалбоподателите твърдят, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като не е предоставил ефективна съдебна защита срещу санкция от наказателно естество, която Комисията им наложила, въпреки неограничената юрисдикция, с която разполага Общият съд въз основа на член 31 от Регламент № 1/2003 и на принципа на ефективна съдебна защита, закрепен в член 6 от ЕКПЧ и член 47 от Хартата. Според жалбоподателите непредоставянето на подобна ефективна съдебна защита от Общия съд е довело до погрешно изчисляване на глобата.

При условията на по-голяма евентуалност, с четвъртото си основание жалбоподателите твърдят, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е тълкувал неправилно понятието за нарушение с оглед на предмета, което в крайна сметка също довело до погрешна правна квалификация на фактите и до нарушение на правото на защита на жалбоподателите.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (OB L 1, 4.1.2003 г., стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167)


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/20


Преюдициално запитване от Općinski sud u Novom Zagrebu (Хърватия), постъпило на 11 септември 2015 г. — Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

(Дело C-484/15)

(2015/C 389/21)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ibrica Zulfikarpašić

Ответник: Slaven Gajer

Преюдициален въпрос

Дали разпоредбите на Закона за принудителното изпълнение във връзка с европейското изпълнително основание са в съответствие с Регламент (ЕО) № 805/2004 (1), и по-специално дали в Република Хърватия при издаването на заповед за изпълнение въз основа на автентичен документ в изпълнително производство терминът „съд“ обхваща и нотариусите, дали нотариусите могат да издават удостоверения за европейско изпълнително основание по влезли в сила и подлежащи на изпълнение заповеди за изпълнение, издадени от тях въз основа на автентични документи, след като срещу съответната заповед не е направено възражение, а в случай че не могат да издават такива удостоверения, дали съдилищата могат да издават удостоверения за европейско изпълнително основание по заповеди за изпълнение, издадени от нотариус въз основа на автентичен документ, ако според съдържанието си съответната заповед се отнася за безспорно вземане и кой формуляр трябва да се използва в този случай.


(1)  Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (OB L 143, стр. 15; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 3)


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/20


Иск, предявен на 14 септември 2015 година — Европейска комисия/Република България

(Дело C-488/15)

(2015/C 389/22)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: E. Kružíková, E. Manhaeve, С. Петрова)

Ответник: Република България

Искания

Европейската комисия счита, че Съдът следва да установи:

във връзка със систематично и постоянно неспазване от 2007 г. поне до 2013г. включително, както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за ПЧ10 в следните зони и агломерации: BG0001 агломерация София; BG0002 агломерация Пловдив; BG0004 Северна; BG0005 Югозападна и BG0006 Югоизточна,

както и във връзка със систематично и постоянно неспазване от 2007 г. поне до 2013г. включително на дневната пределно допустима стойност за ПЧ10, както и на годишната пределно допустима стойност за ПЧ10 през 2007 г., 2008 г., и от 2010 г. поне до 2013г. включително в зона BG0003 Варна,

и при липсата на допълнителна информация, показваща че тази ситуация на неспазване на дневните и годишните пределно допустими стойности за ПЧ10 в гореспоменатите зони и агломерации се е променила, България продължава да не изпълнява задълженията си съгласно член 13, параграф 1, във връзка c приложение XI към Директивата (1).

като се има предвид, че последният годишен доклад за качеството на въздуха за 2013г. показва, че превишенията както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за ПЧ10 във всички горепосочени зони и агломерации продължава, да постанови, също така, че Република България не е изпълнила задълженията си по член 23, параграф 1, алинея втора от Директивата и по-специално задължението периодът на тези превишавания да бъде възможно най-кратък, както и че това нарушение е все още е в ход.

Да осъди Република България да заплати разходите по производството.

Правни основания и главни доводи

На основание последните представени годишни доклади за качеството на въздуха, както и въз основа на отговорите на мотивираното становище на българските държавни органи, Комисията счита, че Република България към тази дата не е изпълнила своите задължения предвидени по член 13 параграф 1 (относно спазване на годишните и дневните пределно допустими стойности за наличие на малки прахови частици във въздуха (МПЧ10), както и член 23, параграф 1, алинея втора от Директивата във връзка със задължението за изготвяне на планове за качеството на въздуха, така че периодът на тези превишения да е възможно най-кратък.

Комисията счита за необходимо да сезира Съдът на ЕС, за да се констатира нарушение от страна на Р България на тези разпоредби на Директивата.


(1)  Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (OB L 152, стр. 1)


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/21


Жалба, подадена на 30 септември 2015 г. от Westfälische Drahtindustrie GmbH и др. срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 15 юли 2015 г. по дело T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH и др./Европейска комисия

(Дело C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (представител: C. Stadler, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

1.

да отмени обжалваното съдебно решение в частта, в която е неблагоприятно за жалбоподателите;

2.

при условията на евентуалност, изцяло да отмени обжалваното съдебно решение, а също и член 2, точка 8 от Решение С(2010) 4387 окончателен на Комисията от 30 юни 2010 година относно производство съгласно член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/38.344 — Prestressing Steel), изменено с Решение С(2010) 6676 окончателен на Комисията от 30 септември 2010 г. и с Решение C(2011) 2269 окончателен на Комисията от 4 април 2011 г., както и писмото на генералния директор на генерална дирекция „Конкуренция“ от 14 февруари 2011 г., доколкото се отнасят до жалбоподателите;

при условията на евентуалност, да намали размера на глобата, наложена на жалбоподателите с член 2, точка 8 от упоменатото решение на Комисията;

3.

при условията на евентуалност спрямо исканията по точки 1 и 2, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане;

4.

да осъди ответника в първоинстанционното производство да заплати всички съдебни разноски във връзка със спора.

Основания и основни доводи

Обжалва се решението на шести състав на Общия съд на Европейския съюз от 15 юли 2015 г.

Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG и Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG обжалват това съдебно решение на следните основания:

Първо, Общият съд се е произнесъл в нарушение на член 261 ДФЕС и член 31 от Регламент № 1/2003 (1), в противоречие с режима на разпределение на правомощията и институционалното равновесие, както и в противоречие с изискването за гарантиране на ефективна правна защита, доколкото не е преценил правилно пределите на предоставеното му правомощие за пълен съдебен контрол и не е упражнил контрол по същество по отношение на спорното решение на Комисията, а е взел самостоятелно решение за глобата. Така той изцяло е заместил административния орган и е лишил жалбоподателите от възможността да оспорят неправилните му фактически констатации, доколкото решението на Общия съд подлежи на обжалване само по правни въпроси.

Второ, обжалваното съдебно решение е постановено в нарушение на член 261 ДФЕС и член 31 от Регламент № 1/2003, доколкото Общият съд неправилно е определил меродавния момент, спрямо който трябва да се преценяват фактите и приложимото право, и при упражняването на правомощието си за пълен съдебен контрол — което само по себе си не е направил надлежно, както бе посочено по-горе — е взел предвид фактическата обстановка и правната уредба към момента на произнасянето си или от периода 2011 — 2013 г., тоест произнесъл се е въз основа на факти, настъпили след издаването на спорното решение на Комисията. Решенията, на които Общият съд се е позовал „в този смисъл“, не подкрепят неговите изводи, а напротив — от практиката на европейските съдилища ясно личи, че допълнителни факти може се вземат предвид, първо, само ако са в полза на съответните предприятия и второ, само ако са били налице към датата на решението на Комисията.

Трето, Общият съд се е произнесъл в нарушение на принципа на пропорционалност и изискването за равно третиране, което съставлява нарушение на основни права на жалбоподателите. Тъй като не е взел предвид правилото, закрепено в точка 35 от Насоките за определяне на глобите, а именно че предприятията, които са принудени да плащат разсрочено глобата, трябва по принцип да са в състояние да платят в рамките на три до пет години, Общият съд е наложил на жалбоподателите несъразмерна глоба, която те в най-добрия случай биха могли да изплатят едва след дълъг период от време. Освен това при анализа на изискването за равно третиране във връзка с прилагането на правилото по точка 35 от Насоките за определяне на глобите и във връзка с определянето на меродавния момент Общият съд не е съобразил факта, че съответните положения са сходни.

Накрая, обжалваното съдебно решение е постановено в нарушение на основното процесуално право на жалбоподателите на ефективна правна защита, доколкото при упражняването на правомощието си за пълен съдебен контрол Общият съд се опрял единствено на изготвените от Комисията изчисления на глобата и изложените от страните факти. Това не би могло да е достатъчно, за да е налице пълен и неограничен контрол от страна на неутрална инстанция, какъвто предполага ефективната правна защита срещу налаганите от Комисията глоби.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (OB L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).


Общ съд

23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/24


Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — PPG и SNF/ECHA

(Дело T-268/10) (1)

((REACH - Идентифициране на акриламида като вещество, което поражда сериозно безпокойство - Междинни продукти - Жалба за отмяна - Пряко засягане - Допустимост - Пропорционалност - Равно третиране))

(2015/C 389/24)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Брюксел, Белгия) и SNF SAS (Андрезийо-Бутеон, Франция) (представители: R. Cana, D. Abrahams и E. Mullier, адвокати)

Ответник: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (представители: M. Heikkilä, W. Broere и T. Zbihlej, подпомагани от J. Stuyck и A.-M. Vandromme, адвокати)

Встъпили странаи в подкрепа на ответника: Кралство Нидерландия (представител: B. Koopman) и Европейска комисия (представители: D. Kukovec, E. Manhaeve и K. Talabér-Ritz)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на ECHA за идентифициране на акриламида (ЕО № 201-173-7) като вещество, което отговаря на критериите по член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3), в съответствие с член 59 от същия регламент

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) и SNF SAS да понесат направените от тях съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейската агенция по химикалите (ECHA).

3)

Кралство Нидерландия и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 274, 9.10.2010 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/25


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — TV2/Danmark/Комисия

(Дело T-674/11) (1)

((Държавни помощи - Обществена услуга по разпространение на радио- и телевизионни програми - Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар - Помощ, предоставена от датските власти в полза на датския обществен радио- и телевизионен оператор TV2/Danmark - Държавно финансиране, предоставено за компенсиране на разходите за изпълнение на задължения за обществена услуга - Понятие за помощ - Решение Altmark))

(2015/C 389/25)

Език на производството: датски

Страни

Жалбоподател: TV2/Danmark A/S (Одензе, Дания) (представител: O. Koktvedgaard)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Stromsky, C. Støvlbæk и U. Nielsen)

Страна, встъпила в подкрепа на жалбоподателя: Кралство Дания (представители: първоначално C. Vang и V. Pasternak Jørgensen, впоследствие V. Pasternak Jørgensen, подпомагана от K. Lundgaard Hansen, avocat, и накрая C. Thorning, подпомаган от K. Lundgaard Hansen и R. Holdgaard, avocats)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Viasat Broadcasting UK Ltd (Уест Дрейтън, Обединено кралство) (представители: S. Kalsmose-Hjelmborg и M. Honoré, avocats)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение 2011/839/ЕС на Комисията от 20 април 2011 година относно мерките, приведени в действие от Дания (C 2/03) за TV2/Danmark (OВ L 340, стр. 1)

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2011/839/ЕС на Комисията от 20 април 2011 година относно мерките, приведени в действие от Дания (C 2/03) за TV2/Danmark, в частта, в която Комисията е приела, че рекламните приходи за 1995 г. и 1996 г., платени на TV2 чрез фонд TV2, представляват държавни помощи.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

TV2/Danmark A/S понася направените от него съдебни разноски, както и три четвърти от съдебните разноски на Европейската комисия.

4)

Комисията понася една четвърт от направените от нея съдебни разноски.

5)

Кралство Дания и Viаsat Broadcasting UK Ltd понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 80, 17.3.2012 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/26


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Viasat Broadcasting UK/Комисия

(Дело T-125/12) (1)

((Държавни помощи - Обществена услуга по разпространение на радио- и телевизионни програми - Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар - Помощ, предоставена от датските власти в полза на датския обществен радио- и телевизионен оператор TV2/Danmark - Държавно финансиране, предоставено за компенсиране на разходите за изпълнение на задължения за обществена услуга - Съвместимост на дадена помощ - Решение Altmark))

(2015/C 389/26)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Viasat Broadcasting UK Ltd (Уест Дрейтън, Обединеното кралство) (представители: S. Kalsmose-Hjelmborg и M. Honoré, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: L. Flynn и B. Stromsky)

Страни, встъпили в подкрепа на ответника: Кралство Дания (представители: първоначално C. Vang и V. Pasternak Jørgensen, впоследствие V. Pasternak Jørgensen, подпомагана от K. Lundgaard Hansen, avocat, и накрая C. Thorning, подпомаган от K. Lundgaard Hansen и R. Holgaard, avocats), и TV2/Danmark A/S (Одензе, Дания) (представител: O. Koktvedgaard, avocat)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение 2011/839/ЕС на Комисията от 20 април 2011 година относно мерките, приведени в действие от Дания (C 2/03) за TV2/Danmark (OВ L 340, стр. 1)

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по жалбата, доколкото с нея се иска отмяната на Решение 2011/839/ЕС на Комисията от 20 април 2011 година относно мерките, приведени в действие от Дания (C 2/03) за TV2/Danmark, в частта, в която Комисията е приела, че рекламните приходи за 1995 г. и 1996 г., платени на TV2/Danmark A/S чрез фонд TV2, представляват държавни помощи.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Viasat Broadcasting UK Ltd понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейската комисия.

4)

Кралство Дания понася направените от него съдебни разноски.

5)

TV2/Danmark A/S понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 138, 12.5.2012 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/27


Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Anagnostakis/Комисия

(Дело T-450/12) (1)

((Институционално право - Европейска гражданска инициатива - Икономическа и парична политика - Неизпълнение на задължение за плащане на държавния дълг - Утвърждаване на принципа на „положение на крайна необходимост“ - Отказ за регистрация - Правомощия на Комисията - Задължение за мотивиране))

(2015/C 389/27)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Alexios Anagnostakis (Атина, Гърция) (представител: A. Anagnostakis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: H. Krämer и M. Konstantinidis)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C (2012) 6289 окончателен на Комисията от 6 септември 2012 година, с което е отхвърлено искането за регистрация на европейската гражданска инициатива „Един милион подписи за солидарна Европа“, внесено в Комисията на 13 юли 2012 г.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Alexios Anagnostakis да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 399, 22.12.2012 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/27


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Appelrath-Cüpper/СХВП — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Дело T-60/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „AC“ - По-ранни фигуративни национални и международни марки „AC ANN CHRISTINE“ и по-ранни фигуративни марки на Общността „AC ANN CHRISTINE OCEAN“ и „AC ANN CHRISTINE INTIMATE“ - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009))

(2015/C 389/28)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Кьолн, Германия) (представители: C. Schumann и A. Berger, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Виена, Австрия) (представители: M. Hartmann, N. Voß и S. Fröhlich, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 28 ноември 2012 г. (преписка R 108/2012-4), постановено в производство по възражение със страни Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG и Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 28 ноември 2012 г. (преписка R 108/2012-4) в частта, в която частично приема възражението, повдигнато от Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.

2)

СХВП понася направените от нея съдебни разноски и половината от тези, направени от Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

3)

Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG понася направените от него съдебни разноски и половината от тези, направени от Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH в производството пред апелативния състав.


(1)  ОВ C 101, 6.4.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/28


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Cerafogli/ЕЦБ

(Дело T-114/13 P) (1)

((Обжалване - Персонал на ЕЦБ - Жалба, подадена поради дискриминация и психически тормоз - Решение на ЕЦБ да прекрати административното разследване по жалбата - Отказ на достъп до доказателства в хода на административното производство - Отхвърляне на молба, с която се иска да се разпореди представяне на доказателства в хода на съдебното производство - Право на ефективна съдебна защита. - Грешка при прилагане на правото))

(2015/C 389/29)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Maria Concetta Cerafogli (Рим, Италия) (представител: L. Levi, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска централна банка (ЕЦБ) (представители: F. Feyerbacher и B. Ehlers, подпомагани от B. Wägenbaur, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (трети състав) от 12 декември 2012 г., Cerafogli/ЕЦБ (F-43/10, СбСП, EU:F:2012:184), с която се иска отмяна на това решение.

Диспозитив

1)

Отменя решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (трети състав) от 12 декември 2012 г., Cerafogli/ЕЦБ (F–43/10).

2)

Връща делото за ново разглеждане от Съда на публичната служба.

3)

Общият съд не се произнася по съдебните разноски.


(1)  ОВ C 114, 20.4.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/29


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Италия и Испания/Комисия

(Дела T-124/13 и T-191/13) (1)

((Езиков режим - Обявления за конкурси на общо основание за назначаване на администратори и асистенти - Избор на втория език измежду три официални езика - Език за общуване с кандидатите в конкурса - Регламент № 1 - Член 1г, параграф 1, член 27 и член 28, буква е) от Правилника за длъжностните лица - Принцип на недопускане на дискриминация - Пропорционалност))

(2015/C 389/30)

Езици на производството: италиански и испански

Страни

Жалбоподатели: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомагана от P. Gentili, avvocato dello Stato) (дело T-124/13) и Кралство Испания (представители: първоначално S. Centeno Huerta, впоследствие J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (дело T-191/13)

Ответник: Европейска комисия (представители: по дело T-124/13, J. Currall, B. Eggers и G. Gattinara, а по дело T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz и B. Eggers)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя Италианска република: Кралство Испания (представители: първоначално S. Centeno Huerta, впоследствие J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Предмет

По дело Т-124/13, искане за отмяна, първо, на обявление за конкурс на общо основание EPSO/AST/125/12 с изпити с цел да бъде съставен списък за назначения на асистенти в областите одит, финанси/счетоводство и икономика/статистика (OВ C 394 A, 2012 г., стр. 1), второ, на обявление за конкурс на общо основание EPSO/AST/126/12 по квалификации и с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на асистенти в областите биология, науки за живота и здравни науки; химия; физика и материалознание; ядрени изследвания; гражданско и машинно инженерство, инженерство в електротехниката и електрониката (OВ C 394 A, 2012 г., стр. 11) и трето, на обявление за конкурс на общо основание EPSO/AD/248/13 по квалификации и с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на администратори (AD 6) в областите сигурност на сградите и инженерство в областта на специалните строителни техники (OВ C 29 A, 2013 г., стр. 1), а по дело Т-191/13 — искане за отмяна на обявление за конкурс на общо основание EPSO/AD/248/13

Диспозитив

1)

Съединява дело T-124/13 и дело T-191/13 за целите на съдебното решение.

2)

Отменя обявлението за конкурс на общо основание EPSO/AST/125/12 за съставяне на списък с резерви за назначаване на асистенти в областите одит, финанси/счетоводство и икономика/статистика, обявлението за конкурс на общо основание EPSO/AST/126/12 за съставяне на списък с резерви за назначаване на асистенти в областите биология, науки за живота и здравни науки; химия; физика и материалознание; ядрени изследвания; гражданско и машинно инженерство, инженерство в електротехниката и електрониката, както и обявлението за конкурс на общо основание EPSO/AD/248/13 за съставяне на списък с резерви за назначаване на администратори (AD 6) в областите сигурност на сградите и инженерство в областта на специалните и строителни техники.

3)

Осъжда Европейската комисията да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, разноските на Италианска република по дело T-124/13 и тези на Кралство Испания по дело T-191/13.

4)

Кралство Испания понася собствените си разноски във връзка с участието си като встъпила страна по дело T-124/13.


(1)  ОВ C 164, 8.6.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/30


Решение на Общия съд от 18 септември 2015 г. — Petro Suisse Intertrade/Съвет

(Съединени дела T-156/13 и T-373/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие - Замразяване на средства - Жалба за отмяна - Субдържавно образувание - Процесуална легитимация и правен интерес - Допустимост - Право на изслушване - Задължение за уведомяване - Задължение за мотивиране - Право на защита - Явна грешка в преценката - Право на собственост))

(2015/C 389/31)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Пулѝ, Швейцария) (представители: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington и D. Sellers, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bishop и I. Rodios)

Предмет

Жалба за отмяна, от една страна, на Решение 2012/829/ОВППС на Съвета от 21 декември 2012 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 356, стр. 71 и поправка в ОВ L 268, 2013 г., стр. 19) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1264/2012 на Съвета от 21 декември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 356, стр. 55 и поправка в ОВ L 268, 2013 г., стр. 18), и от друга страна, на решението на Съвета, съдържащо се в писмото от 14 март 2014 г., за запазване на ограничителните мерки срещу жалбоподателя

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Petro Suisse Intertrade Co. SA понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на Съвета на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 147, 25.5.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/31


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Нидерландия/Комисия

(Съединени дела T-261/13 и T-86/14) (1)

((ХИПЦ - Регламент (ЕО) № 2494/95 - Хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците (ХИПЦ-ПД) - Регламент (ЕС) № 119/2013 - Индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици - Регламент (ЕС) № 93/2013 - Евростат - Комитология - Мерки за прилагане - Процедура по регулиране с контрол))

(2015/C 389/32)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Кралство Нидерландия (представители: по дело T-261/13, M. Bulterman, J. Langer и B. Koopman и, по дело T-86/14, M. Bulterman и J. Langer)

Ответник: Европейска комисия (представители: M. Clausen и P. Van Nuffel)

Предмет

По дело T-261/13, главно искане за отмяна на Регламент (ЕС) № 119/2013 на Комисията от 11 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 относно хармонизираните индекси на потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ по отношение на съставянето на хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците (ОВ L 41, стр. 1) и евентуално искане за отмяна на член 1, точка 2 от Регламент № 119/2013, както и по дело T-86/14, главно искане за отмяна на Регламент (ЕС) № 93/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (ОВ L 33, стр. 14) и евентуално искане за отмяна на член 4, параграф 1 от Регламент № 93/2013

Диспозитив

1)

По дело T-261/13 отменя член 1, точка 2 от Регламент (ЕС) № 119/2013 на Комисията от 11 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 относно хармонизираните индекси на потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ по отношение на съставянето на хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците.

2)

По дело T-86/14 отменя член 4, параграф 1 от Регламент ЕС) № 93/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски на Кралство Нидерландия.


(1)  ОВ C 189, 29.6.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/32


Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — VECCO и др./Комисия

(Дело T-360/13) (1)

((REACH - Включване на хромовия триоксид в списъка на подлежащите на разрешителен режим вещества - Употреби или категории употреби, за които не се прилага изискването за разрешение - Понятие за „съществуващо специфично законодателство на Общността, налагащо минимални изисквания, свързани със защитата на здравето на човека или околната среда при употребата на веществото“ - Явна грешка в преценката - Пропорционалност - Право на защита - Принцип на добра администрация))

(2015/C 389/33)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Меминген, Германия) и 185 други жалбоподатели, чиито наименования са посочени в приложение към решението (представители: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats и J. Beck, solicitor)

Ответник: Европейска комисия (представители: K. Talabér-Ritz и J. Tomkin)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателите: Assogalvanica (Падуа, Италия) и 31 други встъпили страни, чиито имена са посочени в приложение към решението (представители: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats и J. Beck, solicitor)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (представители: W. Broere, M. Heikkilä и T. Zbihlej)

Предмет

Искане за частична отмяна на Регламент (ЕС) № 348/2013 на Комисията от 17 април 2013 година за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 108, стр. 1)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) и жалбоподателите, чиито наименования са посочени в приложение I, понасят, освен направените от тях съдебни разноски, и тези на Европейската комисия.

3)

Assogalvanica и другите встъпили страни, чиито имена са посочени в приложение II, понасят направените от тях съдебни разноски.

4)

Европейската агенция по химикали (ECHA) понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 260, 7.9.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/33


Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Mocek et Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/СХВП — Lacoste (KAJMAN)

(Дело T-364/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „KAJMAN“ - По-ранна фигуративна марка на Общността, представляваща рисунка на крокодил - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Искане за отмяна и искане за изменение, подадени от встъпилата страна - Член 134, параграф 3 от Процедурния правилник от 2 май 1991 година))

(2015/C 389/34)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Хойнице, Полша) (представители: K. Grala и B. Szczepaniak, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално P. Geroulakos, впоследствие D. Gája, представители)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Lacoste SA (Париж, Франция) (представител: P. Gaultier, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 10 май 2013 г. (преписка R 2466/2010-4) в производство по възражение между, от една страна Lacoste SA, и от друга страна, Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Отхвърля исканията за отмяна и за изменение, подадени от Lacoste SA.

3)

Осъжда Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna да понесат всички съдебни разноски, свързани с производството по жалбата, както и направените от тях съдебни разноски относно исканията за отмяна и и изменение, подадени от Lacoste SA.

4)

Lacoste SA понася направените от него съдебни разноски във връзка със своите искания за отмяна и изменение.


(1)  ОВ C 260, 7.9.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/34


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — L'Oréal/СХВП — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Дело T-400/13) (1)

((Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността „AINHOA“ - По-ранни фигуративни международна марка и марка на Общността „NOA“ - Относителни основания за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/35)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: L'Oréal (Париж, Франция) (представители: M. H. Granado Carpenter и M. L. Polo Carreño, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: O. Mondéjar Ortuño и A. Schifko)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Cosmetica Cabinas, SL (Ел Масну, Испания) (представители: L. Montoya Terán и J.-B. Devaureix, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 6 юни 2013 г. (преписка R 1643/2012-1), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни L’Oréal и Cosmetica Cabinas, SL.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда L’Oréal да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 298, 12.10.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/35


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — L'Oréal/СХВП — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Дело T-426/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по отмяна - Словна марка на Общността „AINHOA“ - Реално използване на марката - Член 15, параграф 1, буква а) и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер))

(2015/C 389/36)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: L'Oréal (Париж, Франция) (представители: M. H. Granado Carpenter и M. L. Polo Carreño, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: O. Mondéjar Ortuño и A. Schifko)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Cosmetica Cabinas, SL (Ел Масну, Испания) (представители: L. Montoya Terán и J.-B. Devaureix, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 6 юни 2013 г. (преписка R 1642/2012-1), постановено в производство по отмяна със страни L’Oréal и Cosmetica Cabinas, SL.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда L’Oréal да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 304, 19.10.2013 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/36


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Германия/Комисия

(Дело T-557/13) (1)

((ФЕОГА - Секция „Гарантиране“ - ЕФГЗ и ЕЗФРСР - Разходи, изключени от финансиране - Разходи, осъществени в рамките на европейската квотна система за производството на картофено нишесте - Право на защита))

(2015/C 389/37)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Федерална република Германия (представители: T. Henze и J. Möller)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и P. Rossi)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Кралство Нидерландия (представители: M.K. Bulterman, C.S. Schillemans и J. Langer)

Предмет

Искане за отмяна на Решение за изпълнение 2013/433/ЕС на Комисията от 13 август 2013 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 219, стр. 49), в частта му, в която спрямо Федерална република Германия се прилага финансова корекция в рамките на европейската квотна система за производството на картофено нишесте за финансовите 2003-2005 години в размер общо на 6 1 92  951,34 EUR

Диспозитив

1)

Отменя Решение за изпълнение 2013/433/ЕС на Комисията от 13 август 2013 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта му, в която спрямо Федерална република Германия се прилага финансова корекция в рамките на европейската квотна система за производството на картофено нишесте за финансовите 2003 — 2005 години.

2)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

3)

Кралство Нидерландия понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 9, 11.1.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/37


Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Ecolab USA/СХВП („GREASECUTTER“)

(Дело T-610/13) (1)

((Марка на Общността - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Словна марка „GREASECUTTER“ - Абсолютни основания за отказ - Описателен характер - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) №o207/2009))

(2015/C 389/38)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ecolab USA, Inc. (Уилмингтън, Делауеър, САЩ) (представители: G. Hasselblatt и V. Töbelmann, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: L. Rampini)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 5 септември 2013 г. (преписка R 1704/2012-2) относно международна регистрация, посочваща Европейската общност, на словната марка „GREASECUTTER“

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Ecolab USA, Inc. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 24, 25.1.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/37


Решение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Дело T-624/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Фигуративна марка „Darjeeling“ - По-ранни колективни словна и фигуративна марка на Общността „DARJEELING“ - Относителни основания за отказ - Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/39)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Tea Board (Калкута, Индия) (представители: A. Nordemann и M. Maier, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: S. Palmero Cabezas)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Delta Lingerie (Кашан, Франция) (представители: G. Marchais и P. Martini-Berthon, avocats)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 17 септември 2013 г. (преписка R 1504/2012-2) относно производство по възражение между The Tea Board и Delta Lingerie

Диспозитив

1)

Отменя решение на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 17 септември 2013 г. (преписка R 1504/2012-2) в частта относно стоките, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, както и относно „продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня“, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 35 от посочената спогодба.

2)

Отхвърля жалбата в останалата част.

3)

Всяка страна понася направените от нея разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/38


Решение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Дело T-625/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Фигуративна марка „Darjeeling collection de lingerie“ - По-ранни колективни словна и фигуративна марка на Общността „DARJEELING“ - Относителни основания за отказ - Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/40)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Tea Board (Калкута, Индия) (представители: A. Nordemann и M. Maier, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: S. Palmero Cabezas)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Delta Lingerie (Кашан, Франция) (представители: G. Marchais и P. Martini-Berthon, avocats)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 17 септември 2013 г. (преписка R 1502/2012-2) относно производство по възражение между The Tea Board и Delta Lingerie.

Диспозитив

1)

Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 17 септември 2013 г. (преписка R 1502/2012-2) в частта относно стоките, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, както и относно „услуги за продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня“, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 35 от посочената спогодба.

2)

Отхвърля жалбата в останалата част.

3)

Всяка страна понася направените от нея разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/39


Решение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

(Дело T-626/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Фигуративна марка „Darjeeling collection de lingerie“ - По-ранни колективни словна и фигуративна марка на Общността „DARJEELING“ - Относителни основания за отказ - Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/41)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Tea Board (Калкута, Индия) (представители: A. Nordemann и M. Maier, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: S. Palmero Cabezas)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Delta Lingerie (Кашан, Франция) (представители: G. Marchais и P. Martini-Berthon, avocats)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 17 септември 2013 г. (преписка R 1501/2012-2) относно производство по възражение между The Tea Board и Delta Lingerie

Диспозитив

1)

Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 17 септември 2013 г. (преписка R 1501/2012-2) в частта относно стоките, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, както и относно „услуги за продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня“, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 35 от посочената спогодба.

2)

Отхвърля жалбата в останалата част.

3)

Всяка страна понася направените от нея разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/40


Решение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Дело T-627/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Фигуративна марка „Darjeeling“ - По-ранни колективни словна и фигуративна марка на Общността „DARJEELING“ - Относителни основания за отказ - Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/42)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Tea Board (Калкута, Индия) (представители: A. Nordemann и M. Maier, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: S. Palmero Cabezas)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Delta Lingerie (Кашан, Франция) (представители: G. Marchais и P. Martini-Berthon, avocats)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 11 септември 2013 г. (преписка R 1387/2012-2) относно производство по възражение между The Tea Board и Delta Lingerie.

Диспозитив

1)

Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 11 септември 2013 г. (преписка R 1387/2012-2) в частта относно стоките, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, както и относно „услуги за продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня“, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 35 от посочената спогодба.

2)

Отхвърля жалбата в останалата част.

3)

Всяка страна понася направените от нея разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/41


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Reed Exhibitions/СХВП (INFOSECURITY)

(Дело T-633/13) (1)

((Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността „INFOSECURITY“ - Абсолютно основание за отказ - Описателен характер - Липса на отличителен характер - Липса на отличителен характер, придобит чрез използване - Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Задължение за мотивиране))

(2015/C 389/43)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Reed Exhibitions Ltd (Ричмънд, Обединено кралство) (представител: S. Malynicz, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: A. Poch и S. Hanne)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на СХВП от 10 септември 2013 г. (преписка R 1544/2012-5) относно заявка за регистрация на словния знак „INFOSECURITY“ като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Reed Exhibitions Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/42


Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — Copernicus-Trademarks/СХВП — Bolloré (BLUECO)

(Дело T-684/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „BLUECO“ - По-ранна словна марка на Общността „BLUECAR“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Отличителен характер на по-ранната марка - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Искане на встъпилата страна за изменение - Член 65, параграф 4 от Регламент № 207/2009))

(2015/C 389/44)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Copernicus-Trademarks Ltd (Борхамууд, Обединено кралство) (представители: L. Pechan и S. Körber, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Schifko)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Bolloré SA (Ерге-Габерик, Франция) (представители: първоначално B. Fontaine, впоследствие O. Legrand, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 8 октомври 2013 г. (преписка R 2029/2012-1), постановено в производство по възражение със страни Bolloré SA и Copernicus-Trademarks Ltd

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Отхвърля искането на Bolloré SA за изменение.

3)

Осъжда Copernicus-Trademarks Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/42


Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Gat Microencapsulation/СХВП BASF (KARIS)

(Дело T-720/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „KARIS“ - По-ранни словна марка на Общността и международна словна марка „CARYX“ - По-ранни национална словна марка и словна марка на Бенелюкс „AKRIS“ - Относителни основания за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/45)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Gat Microencapsulation GmbH, по-рано Gat Microencapsulation AG (Ебенфурт, Австрия) (представители: S. Soler Lerma и M. C. March Cabrelles, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: I. Harrington)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: BASF SE (Лудвигсхафен, Германия)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на СХВП от 28 октомври 2013 г., (преписка R 1862/2012-5) относно производство по възражение между BASF SE и Gat Microencapsulation AG.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Gat Microencapsulation GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 71, 8.3.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/43


Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Tilda Riceland Private/СХВП — Siam Grains (BASmALI)

(Дело T-136/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на общността „BASmALI“ - По-ранна нерегистрирана марка или по-ранен знак „BASMATI“ - Относително основание за отказ - Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/46)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Tilda Riceland Private Ltd (Гургаон, Индия) (представители: S. Malynicz, barrister, N. Urwin и D. Sills, solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: P. Geroulakos и P. Bullock)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Siam Grains Co. Ltd (Банкок, Тайланд)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 18 декември 2013 г. (преписка R 1086/2012 4) относно производство по възражение между Tilda Riceland Private Ltd и Siam Grains Co. Ltd.

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 18 декември 2013 г. (преписка R 1086/2012-4).

2)

СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и тези, направени от Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/44


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Cristiano di Thiene/СХВП — Nautica Apparel („AERONAUTICA“)

(Дело T-193/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „AERONAUTICA“ - По-ранни словни марки на Общността „NAUTICA“ и „NAUTICA BLUE“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) №o207/2009))

(2015/C 389/47)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Cristiano di Thiene SpA (Тиене, Италия) (представители: F. Fischetti и F. Celluprica, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: P. Bullock и N. Bambara)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Nautica Apparel, Inc. (Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ) (представители: C. Hawkes, solicitor, и B. Brandreth, barrister)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 10 януари 2014 г. (преписка R 96/2013-4) относно производство по възражение между Nautica Apparel, Inc. и Cristiano di Thiene SpA

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Cristiano di Thiene SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/45


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Primagaz/СХВП — Reeh (PRIMA KLIMA)

(Дело T-195/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „PRIMA KLIMA“ - По-ранна фигуративна марка на Общността „PRIMAGAZ“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Съответни потребители - Сходство на стоките или на услугите - Сходство на знаците - Отличителен характер на хвалебствен словен елемент - Концептуално сравнение - Отличителен характер на по-ранната марка - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009))

(2015/C 389/48)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Париж, Франция) (представител: D. Régnier, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: M. Fischer)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Gerhard Reeh (Радниче, Чешка република) (представител: W. Riegger, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 7 януари 2014 г. (преписка R 2304/2012-1), постановено в производство по възражение със страни Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA и г-н Gerhard Reeh.

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 7 януари 2014 г. (преписка R 2304/2012-1) в частта, в която апелативният състав отхвърля подадената пред него жалба по отношение на стоките „Осветителни елементи, апарати за отопление, за сушене и за вентилация; филтри с активен въглен за вентилация“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 175, 10.6.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/46


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Schroeder/Съвет и Комисия

(Дело T-205/14) (1)

((Извъндоговорна отговорност - Дъмпинг - Внос на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове с произход от Китай - Регламент (ЕО) № 1355/2008, обявен за невалиден от Съда - Вреди, които ищецът твърди, че е претърпял в резултат от приемането на регламента - Иск за обезщетение - Изчерпване на вътрешноправните средства за защита - Допустимост - Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти - Член 2, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 384/96 (понастоящем член 2, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 1225/2009) - Изискване за полагане на дължимата грижа - Причинно-следствена връзка))

(2015/C 389/49)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Хамбург, Германия) (представител: K. Landry, адвокат)

Ответници: Съвет на Европейския съюз (представители: J.-P. Hix, подпомаган първоначално от D. Geradin и N. Tuominen, впоследствие от N. Tuominen, адвокати) и Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Иск за обезщетение за вредите, за които се твърди, че са претърпени поради приемането на Регламент (ЕО) № 1355/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с произход от Китайската народна република (ОВ L 350, стр. 35), обявен за невалиден с решение от 22 март 2012 г., GLS (C-338/10, Сб., EU:C:2012:158).

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Осъжда I. Schroeder KG (GmbH & Co.) да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 212, 7.7.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/46


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Hüpeden/Съвет и Комисия

(Дело T-206/14) (1)

((Извъндоговорна отговорност - Дъмпинг - Внос на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове с произход от Китай - Регламент (ЕО) № 1355/2008, обявен за невалиден от Съда - Вреди, които ищецът твърди, че е претърпял в резултат от приемането на регламента - Иск за обезщетение - Изчерпване на вътрешноправните средства за защита - Допустимост - Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти - Член 2, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 384/96 (понастоящем член 2, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 1225/2009) - Изискване за полагане на дължимата грижа - Причинно-следствена връзка))

(2015/C 389/50)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Хамбург, Германия) (представител: K. Landry, адвокат)

Ответници: Съвет на Европейския съюз (представители: J.-P. Hix, подпомаган първоначално от D. Geradin и N. Tuominen, впоследствие от N. Tuominen, адвокати) и Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Иск за обезщетение за вредите, за които се твърди, че са претърпени поради приемането на Регламент (ЕО) № 1355/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с произход от Китайската народна република (ОВ L 350, стр. 35), обявен за невалиден с решение от 22 март 2012 г., GLS (C-338/10, Сб., EU:C:2012:158).

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Осъжда Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 212,7.7.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/47


Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — Bopp/СХВП (изобразяване на зелена осмоъгълна рамка)

(Дело T-209/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за фигуративна марка на Общността, изобразяваща зелена осмоъгълна рамка - Абсолютно основание за отказ - Отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/51)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Carsten Bopp (Гласютен, Германия) (представител: C. Russ, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално A. Pohlmann, впоследствие S. Hanne)

Предмет

Жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 9 януари 2014 г. (преписка R 1276/2013-1) относно заявка за регистрация на фигуративен знак, изобразяващ зелена осмоъгълна рамка, като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Carsten Bopp да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/48


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Klement/СХВП — Bullerjan (Форма на фурна)

(Дело T-211/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по отмяна - Триизмерна марка на Общността - Форма на фурна - Реално използване на марката - Член 15, параграф 1, буква a) и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Естество на използването на марката - Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер))

(2015/C 389/52)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Toni Klement (Диполдисвалде, Германия) (представители: J. Weiser и A. Grohmann, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: A. Poch, D. Botis и A. Schifko)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Bullerjan GmbH (Изернхаген-Кирхорст, Германия)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 9 януари 2014 г. (преписка R 927/2013-1) относно производство по отмяна между Toni Klement и Bullerjan GmbH.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Toni Klement да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 245, 28.7.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/49


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Klement/СХВП — Bullerjan (Форма на печка)

(Дело T-317/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по отмяна - Триизмерна марка на Общността - Форма на печка - Реално използване на марката - Член 15, параграф 1, буква a) и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Естество на използването на марката - Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер))

(2015/C 389/53)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Toni Klement (Диполдисвалде, Германия) (представители: J. Weiser и A. Grohmann, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално D. Walicka, впоследствие A. Poch, D. Botis и A. Schifko)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Bullerjan GmbH (Изернхаген-Кирхорст, Германия)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 27 февруари 2014 г. (преписка R 1656/2013-1) относно производство по отмяна между Toni Klement и Bullerjan GmbH.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Toni Klement да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 261, 11.8.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/49


Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — August Storck/СХВП („2good“)

(Дело T-366/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността „2good“ - Марка, представляваща рекламен лозунг - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/54)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: August Storck KG (Берлин, Германия) (представители: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum и T. Melchert, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: S. Palmero Cabezas)

Предмет

Отмяна на решението на първи апелативен състав на СХВП от 27 февруари 2014 г. (преписка R 996/2013-1), относно регистрацията на словния знак „2good“ като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда August Storck KG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/50


Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Sequoia Capital Operations/СХВП — Sequoia Capital („SEQUOIA CAPITAL“)

(Дело T-369/14) (1)

((Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - По-ранна словна марка на Общността „SEQUOIA CAPITAL“ - По-ранна словна марка на Общността „SEQUOIA“ - Относително основание за отказ - Член 8, параграф 1, буква б) и член 53, член 1, буква a) от Регламент (EО) № 207/2009 - Вероятност от объркване))

(2015/C 389/55)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Калифорния, САЩ) (представители: F. Delord, A. Rendle, solicitors, и G. Hollingworth, barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално A. Pohlmann, впоследствие S. Hanne)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Sequoia Capital LLP (Лондон, Обединено кралство)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 18 март 2014 г. (преписка R 1457/2013-4), относно производство за обявяване на недействителност между Sequoia Capital LLP и Sequoia Capital Operations LLC

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Sequoia Capital Operations LLC да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/51


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Rintisch/СХВП — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Дело T-382/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Словна марка „PROTICURD“ - По-ранни национални словни марки „PROTI“ и „PROTIPLUS“ - По-ранна национална фигуративна марка „Proti Power“ - Относително основание за отказ - Допустимост - Член 59 от Регламент (ЕО) № 207/2009 и член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/96 - Задължение за мотивиране - Член 75 от Регламент № 207/2009 - Реално използване на по-ранните марки - Член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009))

(2015/C 389/56)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Bernhard Rintisch (Ботроп, Германия) (представител: A. Dreyer, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Schifko)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Compagnie laitière européenne SA (Конде-сюр-Вир, Франция) (представител: C. Hertz-Eichenrode, адвокат)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 14 март 2014 г. (преписка R 609/2011-4), свързано с производство по възражение със страни Bernhard Rintisch и Compagnie laitière européenne SA

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 14 март 2014 г. (преписка R 609/2011-4).

2)

СХВП понася, наред със собствените си съдебни разноски, и съдебните разноски, направени от Bernhard Rintisch.

3)

Compagnie laitière européenne SA понася собствените си съдебни разноски.


(1)  ОВ C 282, 25.8.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/51


Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Volkswagen/СХВП (ULTIMATE)

(Дело T-385/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за регистрация на словна марка на Общността „ULTIMATE“ - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/57)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Volkswagen AG (Волфсбург, Германия) (представител: U. Sander, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: D. Walicka)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 24 март 2014 г. (преписка R 1787/2013-1), постановено по заявка за регистрация на словния знак „ULTIMATE“ като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Volkswagen AG да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/52


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Mechadyne International/СХВП (FlexValve)

(Дело T-588/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за фигуративна марка на Общността „FlexValve“ - Абсолютни основания за отказ - Описателен характер - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Право на защита - Задължение за мотивиране - Член 75 от Регламент № 207/2009))

(2015/C 389/58)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Mechadyne International Ltd (Кърлингтън,Обединено кралство) (представители: S. von Petersdorff-Campen и E. Schaper, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално A. Pohlmann, впоследствие S. Hanne)

Предмет

Жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 3 юни 2014 г. (преписка R 2435/2013-4) относно заявка за регистрация на фигуративния знак „FlexValve“ като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Mechadyne International Ltd да заплати съдените разноски.


(1)  ОВ C 361, 13.10.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/53


Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — BSH/СХВП (PerfectRoast)

(Дело T-591/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността „PerfectRoast“ - Отхвърляне на заявката за регистрация - Абсолютни основания за отказ - Описателен характер - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Задължение за мотивиране - Член 75 от Регламент № 207/2009))

(2015/C 389/59)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Мюнхен, Германия) (представител: S. Biagosch, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Schifko)

Предмет

Жалба срещу решение на пети апелативен състав на СХВП от 16 юни 2014 г. (преписка R 359/2014-5) относно заявка за регистрация на словния знак „PerfectRoast“

Диспозитив

1)

Отменя решението на пети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) от 16 юни 2014 г. (преписка R 359/2014-5) в частта, в която отхвърля жалбата срещу решението на проверителя да отхвърли заявката за регистрация на словната марка на Общността „PerfectRoast“ за „водни нагреватели“, „потопяеми нагреватели“ и „уреди за варене на яйца“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/54


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Dellmeier/СХВП — Dell (LEXDELL)

(Дело T-641/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността LEXDELL - По-ранна фигуративна марка на Общността DELL - Относителни основания за отказ - Накърняване на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка - Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Вероятност от объркване - Сходство на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009))

(2015/C 389/60)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Alexandra Dellmeier (Мюнхен, Германия) (представители: първоначално J. Khöber, впоследствие H. Eckermann, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Dell, Inc. (Round Rock, Тексас, САЩ) (представители: A. Renck и E. Nicolás Gómez, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 4 юни 2014 г. (преписка R 966/2013-2) относно производство по възражение между Dell, Inc., и г-жа Alexandra Dellmeier.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-жа Alexandra Dellmeier да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 380, 27.10.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/54


Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — Grundig Multimedia/СХВП (DetergentOptimiser)

(Дело T-707/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността „DetergentOptimiser“ - Абсолютно основание за отказ - Описателен характер - Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Равно третиране))

(2015/C 389/61)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Grundig Multimedia AG (Станстад, Швейцария) (представители: S. Walter и M. Neuner, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: I. Harrington)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 9 юли 2014 г. (преписка R 172/2014-1) относно заявка за регистрация на словния знак „DetergentOptimiser“ като марка на Общността.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Grundig Multimedia AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 409, 17.11.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/55


Определение на Общия съд от 2 октомври 2015 г. — Société européenne des chaux et liants/ECHA

(Дело T-540/13) (1)

((Жалба за отмяна - REACH - Налагане на административна такса за грешка в декларацията за големината на предприятието - Езиков режим - Срок за обжалване - Недопустимост))

(2015/C 389/62)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Société européenne des chaux et liants (Бургоан-Жалио, Франция) (представител: J. Dezarnaud, avocat)

Ответник: Европейска агенция по химикали (ECHA) (представители: M. Heikkilä, A. Iber и C. Schultheiss)

Предмет

Искане за отмяна на решение SME (2013) 1665 на ECHA от 21 май 2013 г. в частта, в която на жалбоподателя се налага административна такса

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Société européenne des chaux et liants да заплати направените както от него, така и от Европейската агенция по химикали (ECHA) съдебни разноски.


(1)  ОВ C 31, 1.2.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/56


Определение на Общия съд от 5 октомври 2015 г. — Kafetzakis и др./Парламент и др.

(Дело T-38/14) (1)

((Иск за установяване на неправомерно бездействие и иск за обезщетение - Преструктуриране на гръцкия публичен дълг - Участие на частния сектор - Вреда, настъпила поради намаляване на вземанията, възникнали от обезщетения при уволнение - Декларации на държавните и правителствени ръководители от еврозоната и институциите на Съюза - Декларация на Еврогрупата - Липса на уточнение на причинно-следствената връзка с твърдяната вреда - Недопустимост))

(2015/C 389/63)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподатели: Georgios Kafetzakis (Атина, Гърция) и други 102 жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложение към определението (представител: C. Papadimitriou, адвокат)

Ответници: Европейски парламент (представители: A. Troupiotis и L. Visaggio); Европейски съвет; Еврогрупа; Съвет на Европейския съюз (представители: A. de Gregorio Merino, M. Balta и E. Dumitriu-Segnana); Европейска комисия (представители: M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne и B. Smulders); и Европейска централна банка (ЕЦБ) (представители: P. Papapaschalis и P. Senkovic)

Предмет

От една страна, иск за установяване на неправомерно бездействие от страна на ответниците за приемане на необходимите законодателни мерки за освобождаване на притежаваните от жалбоподателите облигации в качеството им на уволнени служители на Olympiaki Aeroporia от плана за участие на частния сектор в програмата за финансиране на дълга (PSI), с който се намалява стойността на дълга на гръцката държава, както и, от друга страна, иск за обезщетение на твърдяната вреда, претърпяна от жалбоподателите вследствие това неправомерно бездействие.

Диспозитив

1)

Отхвърля жабата.

2)

Осъжда Georgios Kafetzakis и другите 102 жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложение да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 292, 1.9.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/56


Определение на Общия съд от 5 октомври 2015 г. — Arvanitis и др./Парламент и др.

(Дело T-350/14) (1)

((Иск за установяване на неправомерно бездействие и иск за обезщетение - Прекратяване на дейността на дружеството Olympiaki Aeroporia (OA) - Вреда, за която се твърди, че е претърпяна от срочно назначените служители на OA поради бездействие от страна на ответниците, изразяваща се в неосигуряване на спазването на правилата на правото на Европейския съюз по повод уволнението им - Липса на уточнение на причинно-следствената връзка между твърдяната вреда и поведението на ответниците - Недопустимост))

(2015/C 389/64)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподатели: Athanasios Arvanitis (Родос, Гърция) и други 47 жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението към настоящото определение (представител: C. Papadimitriou, адвокат)

Ответници: Европейски парламент (представители: L. Visaggio и A. Troupiotis); Европейски съвет; Еврогрупа; Съвет на Европейския съюз (представители: A. de Gregorio Merino и M. Balta); Европейска комисия (представители: J.-P. Keppenne и M. Konstantinidis); и Европейска централна банка (ЕЦБ) (представители: P. Papapaschalis и P. Senkovic)

Предмет

От една страна, иск за установяване на неправомерно бездействие от страна на ответниците да осигурят правилното прилагане на определени правила от правото на Европейския съюз по повод уволнението им, както и от друга страна, иск за обезщетение на твърдяната вреда, претърпяна от жалбоподателите вследствие това бездействие и мерките, приети от гръцките органи вследствие някои решения на Комисията, Еврогрупата и Европейската централна банка.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Athanasios Arvanitis и другите 47 жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението към настоящото определение, да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 439, 8.12.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/57


Определение на Общия съд от 5 октомври 2015 г. — Grigoriadis и др./Парламент и др.

(Дело T-413/14) (1)

((Иск за установяване на неправомерно бездействие и иск за обезщетение - Преструктуриране на гръцкия публичен дълг - Участие на частния сектор - Вреда, настъпила поради намаляване на вземанията - Декларации на държавните и правителствени ръководители от еврозоната и институциите на Съюза - Декларация на Еврогрупата - Липса на уточнение на причинно-следствената връзка с твърдяната вреда - Недопустимост))

(2015/C 389/65)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищци: Grigoris Grigoriadis (Атина, Гърция), Faidra Grigoriadou (Атина), Ioannis Tsolias (Солун, Гърция), Dimitrios Alexopoulos (Солун), Nikolaos Papageorgiou (Атина) и Ioannis Marinopoulos (Атина) (представител: Ch. Papadimitriou, адвокат)

Ответници: Европейски парламент (представители: A. Troupiotis и L. Visaggio), Европейски съвет, Еврогрупа, Съвет на Европейския съюз (представители: A. de Gregorio Merino и M. Balta), Европейска комисия (представители: J.-P. Keppenne и M. Konstantinidis), Европейска централна банка (ЕЦБ), (представители: P. Papapaschalis и P. Senkovic)

Предмет

От една страна, иск за установяване на неправомерно бездействие от страна на ответниците за освобождаване на притежаваните от ищците облигации от плана за участие на частния сектор в програмата за финансиране на дълга (PSI), с който се намалява стойността на дълга на гръцката държава, както и, от друга страна, иск за обезщетение на твърдяната вреда, претърпяна от жалбоподателите вследствие неправомерното бездействие.

Диспозитив

1)

Отхвърля жабата.

2)

Осъжда Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou и Ioannis Marinopoulos да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 439, 8.12.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/58


Определение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Nieminen/Съвет

(Дело T-464/14 P) (1)

((Обжалване - Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедури по повишаване за 2010 г. и 2011 г. - Решение да не се повишава жалбоподателя в степен AD 12 - Право на справедлив съдебен процес - Зачитане на правото на защита - Обхват на първоинстанционния съдебен контрол - Явна грешка в преценката - Липса на грешка при прилагане на правото и на изопачаване - Жалба, явно лишена от всякакво правно основание))

(2015/C 389/66)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Risto Nieminen (Kraainem, Белгия) (представители: първоначално M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas и J.-N. Louis, впоследствие J.-N. Louis, адвокати)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и E. Rebasti)

Предмет

Жалба срещу решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 10 април 2014 г., Nieminen/Съвет (F-81/12, Сб. ПС, EU:F:2014:50), с искане за отмяна на това решение

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Risto Nieminen да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 261, 11.8.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/59


Определение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — GEA Group/СХВП (engineering for a better world)

(Дело T-545/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността „engineering for a better world“ - Решение с чисто потвърдителен характер - Потвърдено решение, което е станало окончателно - Служебна проверка - Недопустимост))

(2015/C 389/67)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: GEA Group AG (Дюселдорф, Германия) (представител: J. Schneiders, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално A. Pohlmann, впоследствие S. Hanne)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 2 юни 2014 г. (преписка R 303/2014-4), прието по заявка за регистрация на словния знак „engineering for a better world“ като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда GEA Group AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 339, 29.9.2014 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/59


Жалба, подадена на 28 август 2015 г. — Oltis Group/Европейска комисия

(Дело T-497/15)

(2015/C 389/68)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Oltis Group a.s. (Olomouc, Чешка република) (представител: P. Konečný, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението, с което Европейската комисия отхвърля офертата или офертите на жалбоподателя за участие в „Програма за иновации IP 4 — IT решения за привлекателни железопътни услуги“ и „Програма за иновации IP 5 — Технологии за устойчив и привлекателен европейски товарен превоз“ в рамките на проекта „Shift2Rail“;

съдебните разноски в настоящото производство да бъдат възстановени на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните основания.

1.

С първото основание твърди, че оценяващият орган е злоупотребил с правомощията си

Жалбоподателят твърди, inter alia, че в провежданата от него процедура оценяващият орган не е можел да изземе правото, което единствено жалбоподателят има да обедини няколко оферти в една за да му бъде предоставен статут на асоцииран член на дружеството „Shift2Rail“, и че по този начин оценяващият орган е опорочил процедурата по оценяване. По-нататък жалбоподателят твърди, че ако според оценяващия орган подаването от един и същи кандидат на две отделни оферти, свързани с различни програми за иновации, не съответства на тръжната документация, дори съответната документация да не разглежда този въпрос, кандидатът е трябвало да бъде уведомен за това съгласно част 8.2 от тръжната документация, и следователно той би трябвало да запази правото си да се разпорежда с подадените оферти.

2.

С второто основание жалбоподателят твърди, че провежданата от оценяващия орган процедура не отговаря на изискванията на тръжната документация

В това отношение жалбоподателят твърди, че оценяващият орган не е действал съгласно тръжната документация, при положение, че без да го предупреди и без да му даде възможност да отстрани неяснотите или недостатъците, той отхвърлил неговите оферти.

Освен това жалбоподателят счита, че оценяващият орган е трябвало да разгледа (и да оцени) неговите оферти поотделно, дори след като са били обединени в една-единствена оферта, тъй като само при спазването на тази процедура може да се отговори на изискванията на принципа за обективно разглеждане и оценяване. Следваната от оценяващия орган процедура, при която той разгледал офертите заедно и оценил критериите за оценка заедно, е заблуждаваща, дискриминационна, противоречи на основния принцип, който урежда тръжната документация, и осуетява възможността за преразглеждане на решението.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/60


Жалба, подадена на 23 септември 2015 г. — Португалия/Комисия

(Дело T-550/15)

(2015/C 389/69)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão и J. Saraiva de Almeida)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение C(2015) 4076 на Европейската комисия (1) в частта, с която е изключена от финансиране от страна на Европейския съюз сумата 8 2 60  006,65 EUR, съответстваща на разходите, декларирани от Португалската република във връзка с мярката „Други преки помощи — овце и кози“ за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните основания.

A —

Във връзка за кампаниите за 2009 г. и 2010 г. — Проверки през периода на задържане

1.

Неправилно тълкуване и прилагане на член 34, параграф 2 от Регламент № 796/2004 (2) , що се отнася до понятието за проверки, които следва да бъдат извършени „през периода на задържане“.

2.

Нарушение на принципа на забрана на обратното действие с неправилното прилагане с обратно действие от страна на Комисията на член 2, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1368/2011 (3), доколкото едва след изменението на член 41 от № 1122/2009 (4) законодателството на Съюза предвижда проверки на място, разпределени „през целия период на задържане“.

3.

Нарушение на принципите на защита на оправданите правни очаквания и правна сигурност, доколкото тези принципи изискват всеки акт на институциите, който поражда правни последици, да бъде ясен, точен и доведен до знанието на заинтересованите лица, с цел те да бъдат със сигурност известени за момента, от който актът съществува и започва да поражда правни последици.

4.

Нарушение на принципа на равенство вследствие на изкривяването му поради липсата на насоки за прилагането на член 34, параграф 2 — които, ако съществуват, трябва да в писмена форма —, тъй като не е гарантирано приемането на еднообразни мерки по отношение на всички държави членки в съответствие с посочения принцип.

5.

Нарушение на принципа на пропорционалност и на член 5 ДЕС, доколкото проверките, извършени на място от португалските власти, са насочени към постигане точно на предвидената в разглежданата правна уредба цел, независимо дали се извършват в началото, както би трябвало според Комисията, или на междинна фаза или на фаза, по-близка до края, стига да са през периода на задържане и да са неочаквани и непредвидими.

Б —

Във връзка с кампанията за 2011 г. — Нови нормативни изисквания за електронна идентификация

1.

Нарушение на член 11 от Регламент (ЕО) № 885/06 (5), доколкото решението не е надлежно мотивирано и мотивите са неточни, което нарушава разума и целта на член 11, параграф 1 от Регламент № 885/2006.

2.

Нарушение на член 31, параграф 2 от Регламент № 1290/2005 (6) и на принципа на пропорционалност, доколкото в случая не са изпълнени четирите изисквания, посочени в съобщените насоки на Комисията по този въпрос, а тези изисквания трябва да са изпълнени едновременно.


(1)  Решение за изпълнение C(2015) 4076 на Комисията от 22 юни 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 182, стр. 39).

(2)  Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (ОВ L 141, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 56, стр. 210).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1368/2011 на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1121/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, посочени в дялове IV и V от посочения регламент, и на Регламент (ЕО) № 1122/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (ОВ L 341, стр. 33).

(4)  Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (ОВ L 316, p. 65, поправка в ОВ L 246, 2013 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, стр. 90; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 2, стр. 37 и поправка в ОВ L 291, 2007 г., стр. 30).

(6)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193).


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/62


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Португалия/Комисия

(Дело T-551/15)

(2015/C 389/70)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Esêvão и J. Saraiva de Almeida)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение C(2015) 4076 на Европейската комисия (1) в частта, с която е изключена от финансиране от страна на Европейския съюз сумата 5 01  445,57 EUR, съответстваща на разходите, декларирани от Португалската република във връзка с мярката „Лен и коноп“ за кампанията 1999/2000,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Нарушение на член 5, параграф 2 от Регламент № 729/70 (2), тъй като Комисията не доказала нарушение на общата организация на селскостопанските пазари.

2.

Нарушение на член 5, параграф 2 от Регламент № 729/70, тъй като не били изпълнени изискванията, установени от Комисията с единните насоки, съдържащи се в документ № VI/5330/97 (3), за прилагане на финансова корекция с фиксирана ставка 25 %.

3.

Нарушение на член 31 от Регламент № 1290/2005 (4): разходи извършени преди повече от 24 месеца, тъй като с изключване от общностното финансиране на разходите за 1999 г. и 2000 г. обжалваното решение отказвало финансиране на разходи, извършени преди повече от 24 месеца и предхождащи писменото уведомяване на португалските власти от Комисията за резултатите от проверките, произтичащи от отмяната на Решение на Комисията от 28 април 2006 г. (5)


(1)  Решение за изпълнение C(2015) 4076 на Комисията от 22 юни 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 182, стр. 39).

(2)  Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 21 април 1970 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 94, стр. 13).

(3)  Документ VI/5330/97-PT от 23 декември 1997 г., Насоки на Европейската комисия за изчисляване на финансовите последици в рамките на подготвянето на решението за клиринга на счетоводни сметки на секция „Гарантиране“ на ФЕОГОА.

(4)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (OB L 209, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193).

(5)  Решение 2006/334/ЕО на Комисията от 28 април 2006 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (ОВ L 124, стр. 21).


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/63


Жалба, подадена на 24 септември 2015 г. — Universidad Internacional de la Rioja/СХВП — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Дело T-561/15)

(2015/C 389/71)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Испания) (представители: C. Lema Devesa и A. Porras Fernandez-Toledano, abogados)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Universidad de la Rioja (Logroño, Испания)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словните елементи „UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR“ — Заявка за регистрация № 11 738 093

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на СХВП от 22 юни 2015 г. по преписка R 1914/2014-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение в частта му, с която се отказва регистрацията на марката на Общността № 11 738 093 и вследствие на това да разреши регистрацията.

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

В обжалваното решение не са идентифицирани адекватно средните потребители на конкретните стоки и услуги.

В обжалваното решение не е направен адекватен анализ на вероятността от объркване.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/64


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Aldi/СХВП — Rouard (GOURMET)

(Дело T-572/15)

(2015/C 389/72)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Aldi GmbH & Co. KG (Мюлхайм ан дер Рур, Германия) (представители: C. Fürsen и N. Bertram, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Pierre-André Rouard (Мадрид, Испания)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словния елемент „GOURMET“ — заявка за регистрация № 10 509 446

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 24 юли 2015 г. по преписка R 1985/2013-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

нарушение на член 63 от Регламент № 207/2009 във връзка с правило 20, параграф 7 от Регламент № 2868/95,

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/65


Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — Greenwood Houseware (Zhuhai) и др./Съвет

(Дело T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Език на производството: английски

Председателят на четвърти състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 179, 3.7.2010 г.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/65


Определение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — db-Technologies Deutschland/СХВП — MIP Metro (Sigma)

(Дело T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Език на производството: немски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 245, 27.7.2015 г.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/66


Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 октомври 2015 г. — DI/EASO

(Дело F-113/13)

((Публична служба - Персонал на EASO - Договорно нает служител - Срок за изпитване - Уволнение поради очевидна неспособност за справяне с работата - Жалба за отмяна - Съгласуване на жалбата до съда с жалбата по административен ред - Липса - Явна недопустимост - Иск за обезщетение))

(2015/C 389/75)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: DI (представител: I. Vlaic, avocat)

Ответник: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (представители: L. Cerdán Ortiz-Quintana, D. Waelbroeck и A. Duron, avocats)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателя след срока за изпитване, който е бил продължен с три месеца

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

2)

DI понася собствените си разноски и е осъден да заплати разноските, направени от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.


23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/66


Определение на Съда на публичната служба от 15 октомври 2015 г. — Drakeford/ЕАЛ

(Дело F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.