ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 380

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
14 ноември 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 380/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7775 — BTPS/CPPIB/Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2015/C 380/02

Решение на Съвета от 10 ноември 2015 година за назначаване на член и заместник-член от Унгария в Управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

2

 

Европейска комисия

2015/C 380/03

Обменен курс на еврото

4

2015/C 380/04

Нова национална страна на разменни евромонети

5

2015/C 380/05

Нова национална страна на разменни евромонети

6


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2015/C 380/06

Покана за заявяване на интерес — покана за представяне на продукти, подходящи за употреба като маркери за газьол и керосин

7

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 380/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

8

2015/C 380/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

2015/C 380/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7825 — KKR/Selecta) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

11


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7775 — BTPS/CPPIB/Haymarket House)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 380/01)

На 9 ноември 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7775. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2015 година

за назначаване на член и заместник-член от Унгария в Управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

(2015/C 380/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (1), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид списъка на кандидатите, представени на Съвета от правителствата на държавите-членки и от организациите на служителите и на работодателите,

като взе предвид списъците на членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място,

като има предвид, че:

(1)

С решенията си от 2 декември 2013 г. (2) и от 12 юни 2014 г. (3) Съветът назначи членовете и заместник-членовете на Управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода до 7 ноември 2016 г. с изключение на някои членове и заместник-членове.

(2)

Правителството на Унгария представи кандидатури за две незаети места,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се за член и заместник-член на Управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода до 7 ноември 2016 г.:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава

Член

Заместник-член

Унгария

Г-жа Katalin BALOGH

Г-н Gyula MADARÁSZ

Член 2

Членовете и заместник-членовете, чиито кандидатури все още не са представени, се назначават от Съвета на по-късна дата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


(1)  ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(2)  Решение на Съвета от 2 декември 2013 г. за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ C 360, 10.12.2013 г., стр. 8).

(3)  Решение на Съвета от 12 юни 2014 г. за назначаване на членове и заместник-членове от Литва и Малта в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ C 182, 14.6.2014 г., стр. 14); Решение на Съвета от 12 юни 2014 г. за назначаване на членове и заместник-членове от Франция в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ C 186, 18.6.2014 г., стр. 5).


Европейска комисия

14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/4


Обменен курс на еврото (1)

13 ноември 2015 година

(2015/C 380/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,0764

JPY

японска йена

132,04

DKK

датска крона

7,4606

GBP

лира стерлинг

0,70705

SEK

шведска крона

9,3388

CHF

швейцарски франк

1,0786

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,3320

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,032

HUF

унгарски форинт

312,23

PLN

полска злота

4,2429

RON

румънска лея

4,4452

TRY

турска лира

3,0960

AUD

австралийски долар

1,5077

CAD

канадски долар

1,4322

HKD

хонконгски долар

8,3429

NZD

новозеландски долар

1,6483

SGD

сингапурски долар

1,5305

KRW

южнокорейски вон

1 257,07

ZAR

южноафрикански ранд

15,4459

CNY

китайски юан рен-мин-би

6,8607

HRK

хърватска куна

7,6155

IDR

индонезийска рупия

14 764,07

MYR

малайзийски рингит

4,7125

PHP

филипинско песо

50,722

RUB

руска рубла

71,7143

THB

тайландски бат

38,643

BRL

бразилски реал

4,0847

MXN

мексиканско песо

18,0620

INR

индийска рупия

71,2000


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/5


Нова национална страна на разменни евромонети

(2015/C 380/04)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Андора

Тема : 25-годишнина от подписването на митническото споразумение с Европейския съюз

Описание на изображението : В горната част е изобразена картата на Андора, в която е поставен гербът на княжеството. В долната част на изображението са преплетени две противоположни стрелки, които символизират митническото споразумение между Андора и ЕС, изписани са възпоменателните години „1990“ и „2015“, която е и годината на емисията, както и името на емитиращата държава — „ANDORRA“. В полукръг около картата на Андора стои надписът „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea“ (25-годишнина от подписването на митническото споразумение с Европейския съюз).

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж на емисията : 85 000 монети

Дата на емисията : декември 2015 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/6


Нова национална страна на разменни евромонети

(2015/C 380/05)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Андора

Тема : 30-годишнина от решението, с което навършилите 18 години мъже и жени се приемат за пълноправни пълнолетни граждани.

Описание на изображението : Частично се вижда младеж, който гласува. На бюлетината, която младежът държи, стои надписът „ANDORRA“. От лявата страна на лицето на младежа са изписани възпоменателните години „1985“ и „2015“, която е и годината на емисията. Около изображението е изписан по-кратък надпис на възпоменателното събитие — „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS“ (30-годишнина от решението за навършване на гражданско пълнолетие на 18-годишна възраст).

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж на емисията : 85 000 монети

Дата на емисията : декември 2015 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/7


Покана за заявяване на интерес — покана за представяне на продукти, подходящи за употреба като маркери за газьол и керосин

(2015/C 380/06)

С настоящото се съобщава за публикуването на поправка към поканата за заявяване на интерес, с която се приканват кандидатите да представят продукти, подходящи за употреба като фискални маркери за газьол и керосин, обявена на 11 септември 2015 г. (ОВ C 299, стр. 28).

Поправката и поканата за заявяване на интерес са на разположение на следния адрес:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/8


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 380/07)

1.

На 6 ноември 2015 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Aviva Life & Pensions UK Limited („UKLAP“, Обединеното кралство), което е част от Aviva Plc („Aviva“, Обединеното кралство), и Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Канада) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над портфейл от недвижимо имущество в Обединеното кралство („целевият портфейл“) посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за Aviva: предоставя широка гама от застрахователни, спестовни и инвестиционни продукти в 17 държави. Групата на Aviva упражнява дейността си главно в Обединеното кралство, Франция и Канада, а също и на други места в Европа и Азия,

—   за PSP: инвестиране на получените от работодателите и наетите лица вноски и управление на разнообразен глобален портфейл, включващ акции, облигации и други ценни книжа с фиксиран доход, както и инвестиране в частно дялово финансиране, недвижимо имущество, инфраструктура и природни ресурси,

—   за целевия портфейл: имуществени права, включително пълно право на собственост, права на ползване въз основа на наем и други права върху четиринадесет недвижими имота в централен Лондон. Имуществените права, включени в целевия портфейл, са свързани предимно с офисни площи, но също и с търговски помещения и малки жилища в две от сградите.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламентът за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 380/08)

1.

На 6 ноември 2015 г. Европейската комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Sandscape BV, под крайния контрол на Gunvor Group Ltd. („Gunvor“, Кипър), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие Kuwait Petroleum Europoort BV („KPE“, Нидерландия) посредством покупка на дялове (акции).

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Gunvor е основното холдингово дружество на Gunvor Group, чиято дейност е нагоре по веригата на доставка и рафиниране на едро на суров нефт, както и е свързана с продажбите на едро на рафинирани нефтени продукти,

KPE експлоатира рафинерия, разположена в пристанище Ротердам, и развива дейност, свързана с рафинирането на суров нефт и продажбите на едро на рафинирани нефтени продукти.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/10


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 380/09)

1.

На 9 ноември 2015 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятията Vivalto Bel (Белгия), CDC International Capital (Франция) и Mubadala Developement Company PJSC (Mubadala, Абу Даби) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над Groupe Vivalto Santé (Франция) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за Vivalto Bel: холдинг за управление на активите, който инвестира в сектора на здравеопазването,

—   за CDC International Capital: филиал на дружеството Caisse des Dépôts et Consignations, което се занимава с преки инвестиции в партньорства с държавни инвестиционни фондове и международни институционални инвеститори,

—   за Mubadala: държавен инвестиционен фонд на Абу Даби, Обединените арабски емирства,

—   за Groupe Vivalto Santé: управление на частни здравни заведения във Франция.

3.

След предварително проучване Комисията смята, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по този въпрос.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).


14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7825 — KKR/Selecta)

Дело — кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 380/10)

1.

На 6 ноември 2015 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието KKR&Co LLP (KKR, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над Selecta AG (Selecta, Швейцария) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятието KKR: предоставяне на алтернативни услуги за управление на активи за инвеститори на публичния и частния пазар,

—   за предприятието Selecta: предоставяне на услуги за автомати за продажба на храни и напитки, като например продажба на консумативи за зареждане на автомати за продажба на храни и напитки и други свързани продукти, както и зареждане и поддръжка на такива автомати.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7825 — KKR/Selecta, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламентът за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.