ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 350

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
22 октомври 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 350/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7774 — Antofagasta/Barrick/Zaldivar) ( 1 )

1

2015/C 350/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7767 — FIS/Sungard) ( 1 )

1

2015/C 350/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7734 — Lockheed Martin/Sikorsky Aircraft) ( 1 )

2

2015/C 350/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7765 — Carlyle/Veritas) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 350/05

Обменен курс на еврото

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2015/C 350/06

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

4

2015/C 350/07

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

4


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2015/C 350/08

Решение на Съда от 31 март 2015 година по дело E-17/14 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Княжество Лихтенщайн (Неизпълнение от държава от ЕИП/ЕАСТ на нейните задължения — Свобода на установяване — Ограничения за упражняването на професията зъболекар в Лихтенщайн — Пропорционалност)

5

2015/C 350/09

Решение на Съда от 31 март 2015 година по дело E-20/14 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение от договаряща страна на нейните задължения — Неизпълнение на Регламент (ЕО) № 392/2009 относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия)

6

2015/C 350/10

Решение на Съда от 31 март 2015 година по дело E-21/14 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение от договаряща страна на нейните задължения — Нетранспониране — Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите)

7

2015/C 350/11

Решение на Съда от 9 април 2015 година по дело E-16/14 — Pharmaq AS срещу Intervet International BV (Ветеринарни лекарствени продукти — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕИО) № 1768/92 — Понятие първо разрешение за пускане на пазара на продукт в Европейското икономическо пространство — Активна съставка)

8

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 350/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7766 — HNA Group/Aguila) ( 1 )

9

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2015/C 350/13

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

10


 

Поправки

2015/C 350/14

Поправка на Покана за представяне на предложения (2016 г.) — EAC/A04/2015 — Програма Еразъм+ ( ОВ C 347, 20.10.2015 г. )

14


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7774 — Antofagasta/Barrick/Zaldivar)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 350/01)

На 15 октомври 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7774. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7767 — FIS/Sungard)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 350/02)

На 16 октомври 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7767. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7734 — Lockheed Martin/Sikorsky Aircraft)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 350/03)

На 15 октомври 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7734. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7765 — Carlyle/Veritas)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 350/04)

На 12 октомври 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7765. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/3


Обменен курс на еврото (1)

21 октомври 2015 година

(2015/C 350/05)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1354

JPY

японска йена

136,30

DKK

датска крона

7,4596

GBP

лира стерлинг

0,73490

SEK

шведска крона

9,4219

CHF

швейцарски франк

1,0864

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,2625

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,079

HUF

унгарски форинт

311,25

PLN

полска злота

4,2757

RON

румънска лея

4,4315

TRY

турска лира

3,2989

AUD

австралийски долар

1,5707

CAD

канадски долар

1,4764

HKD

хонконгски долар

8,7995

NZD

новозеландски долар

1,6869

SGD

сингапурски долар

1,5815

KRW

южнокорейски вон

1 292,65

ZAR

южноафрикански ранд

15,2444

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,2088

HRK

хърватска куна

7,6165

IDR

индонезийска рупия

15 610,11

MYR

малайзийски рингит

4,8669

PHP

филипинско песо

52,730

RUB

руска рубла

71,3405

THB

тайландски бат

40,375

BRL

бразилски реал

4,4577

MXN

мексиканско песо

18,9044

INR

индийска рупия

73,9444


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/4


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

(2015/C 350/06)

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

19.9.2015 г.

Продължителност

19.9.2015 г. — 31.12.2015 г.

Държава членка

Белгия

Запас или група запаси

ANF/8ABDE.

Вид

Морски дявол (Lophiidae)

Зона

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

Вид(ове) риболовни кораби

Референтен номер

49/TQ104


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/4


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

(2015/C 350/07)

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

19.9.2015 г.

Срок

19.9. — 31.12.2015 г.

Държава членка

Белгия

Запас или група запаси

HKE/8ABDE.

Видове

Мерлуза (Merluccius merluccius)

Зона

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

Вид(ове) риболовни кораби

Референтен номер

48/TQ104


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд на ЕАСТ

22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/5


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 31 март 2015 година

по дело E-17/14

Надзорен орган на ЕАСТ срещу Княжество Лихтенщайн

(Неизпълнение от държава от ЕИП/ЕАСТ на нейните задължения — Свобода на установяване — Ограничения за упражняването на професията „зъболекар“ в Лихтенщайн — Пропорционалност)

(2015/C 350/08)

По дело E-17/14 Надзорен орган на ЕАСТ срещу Княжество Лихтенщайн — ИСКАНЕ за обявяване, че Княжество Лихтенщайн не е изпълнило задълженията си, произтичащи от член 31 от Споразумението за ЕИП, като е запазило в сила национални правила, като например член 63 от Закона за здравето и преходната разпоредба в закона относно отмяната на този член, включително приложимостта на член 63, параграф 2 от Закона за здравето в онези аспекти, които изискват упълномощен „зъболекар“ да упражнява тази професия като служител под прекия контрол, инструкции и отговорност на надлежно квалифициран лекар по дентална медицина, Съдът, в състав Carl Baudenbacher, председател, Per Christiansen (съдия-докладчик) и Páll Hreinsson, съдии, постанови решение на 31 март 2015 г., чийто диспозитив е, както следва:

С настоящото Съдът:

1.

Заявява, че Княжество Лихтенщайн не е изпълнило задълженията си, произтичащи от член 31 от Споразумението за ЕИП, като е запазило в сила член 63 от Закона за здравето, с който се изисква лице, притежаващо квалификацията, посочена на немски език като „зъболекар“, да упражнява тази професия като служител под прекия контрол, инструкции и отговорност на надлежно квалифициран лекар по дентална медицина („Zahnarzt“).

2.

Осъжда Княжество Лихтенщайн да заплати съдебните разноски.


22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/6


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 31 март 2015 година

по дело E-20/14

Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Неизпълнение от договаряща страна на нейните задължения — Неизпълнение на Регламент (ЕО) № 392/2009 относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия)

(2015/C 350/09)

По дело E-20/14 Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия — ИСКАНЕ за обявяване, че Исландия не е изпълнила задълженията си по член 7 от Споразумението за ЕИП, като не е приела необходимите мерки, за да направи част от вътрешния си правен ред, като такъв и в определения срок, акта, посочен в точка 56ч от глава V от приложение XIII към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия), адаптиран към Споразумението за ЕИП с Протокол 1 към него и с Решение на Съвместния комитет № 17/2011 от 1 април 2011 г., Съдът, в състав Carl Baudenbacher, председател, Per Christiansen и Páll Hreinsson (съдия-докладчик), съдии, постанови решение на 31 март 2015 г., чийто диспозитив е, както следва:

С настоящото Съдът:

1.

Заявява, че Исландия не е изпълнила задълженията си по член 7 от Споразумението за ЕИП, като не е приела в определения срок необходимите мерки, за да направи част от вътрешния си правен ред акта, посочен в точка 56ч от глава V от приложение XIII към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия), адаптиран към Споразумението за ЕИП посредством Протокол 1 към него и с Решение на Съвместния комитет № 17/2011 от 1 април 2011 г.

2.

Осъжда Исландия да заплати съдебните разноски.


22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/7


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 31 март 2015 година

по дело E-21/14

Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Неизпълнение от договаряща страна на нейните задължения — Нетранспониране — Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите)

(2015/C 350/10)

По дело Е-21/14 Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия – ИСКАНЕ за постановяване, че като не е приела в определения срок и/или не е уведомила незабавно Надзорния орган на ЕАСТ за мерките, необходими за транспонирането на акта, посочен в точка 4 от глава IV от приложение II към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите), адаптиран към Споразумението с Протокол 1 към него, Исландия не е изпълнила в определения срок задълженията по акта и по член 7 от Споразумението за ЕИП – Съдът в състав Carl Baudenbacher, председател, Per Christiansen (съдия-докладчик) и Páll Hreinsson, съдии, постанови на 31 март 2015 г. решение, чийто диспозитив гласи:

С настоящото Съдът:

1.

Постановява, че Исландия не е изпълнила задълженията си по акта, посочен в точка 4 от глава IV от приложение II към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите), адаптиран към Споразумението с Протокол 1, и по член 7 от Споразумението, като не е приела в определения срок мерките, необходими за транспонирането на акта.

2.

Осъжда Исландия да заплати съдебните разноски.


22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/8


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 9 април 2015 година

по дело E-16/14

Pharmaq AS срещу Intervet International BV

(Ветеринарни лекарствени продукти — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕИО) № 1768/92 — Понятие „първо разрешение за пускане на пазара на продукт“ в Европейското икономическо пространство — Активна съставка)

(2015/C 350/11)

По дело E-16/14 Pharmaq AS срещу Intervet International BV — ИСКАНЕ до Съда по член 34 от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд, подадена от Oslo tingrett (Областния съд на Осло), във връзка с тълкуването на членове 2, 3 и 4 от Регламент (ЕИО) № 1768/92 на Съвета от 18 юни 1992 г. относно създаването на сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти — Съдът в състав Carl Baudenbacher, председател, Per Christiansen и Páll Hreinsson (съдия-докладчик), съдии, постанови на 9 април 2015 г. решение, чийто диспозитив гласи:

1.

По силата на Регламент (ЕИО) № 1768/92 сертификат за допълнителна защита за даден ветеринарен лекарствен продукт може да се предоставя в държава от ЕИП въз основа на разрешително за търговия, издадено в тази държава по силата на административната процедура за издаване на разрешително, определена в дял III от Директива 2001/82/ЕО, включително процедурата за разрешение при изключителни обстоятелства съгласно член 26, параграф 3 от посочената директива. Такова разрешение за търговия представлява валидно разрешително и, когато е уместно, може да представлява и първото разрешение за пускане на продукта на пазара като лекарствен продукт за ветеринарна употреба по смисъла на член 3, букви б) и г) от Регламент (ЕИО) № 1768/92.

Разрешителните, издадени въз основа на член 8, параграф 1 от Директива 2001/82/ЕО, не представляват разрешение за търговия по смисъла на Регламент (ЕИО) № 1768/92. Тази дерогираща разпоредба строго ограничава използването на мерките, които са допустими по нея, като посочва, че тя се прилага само в случай на сериозни епизоотични болести и при липсата на подходящи лекарствени продукти и след уведомяване на Надзорния орган на ЕАСТ за подробните условия за употреба.

Определянето на това дали „специални изключения за разрешение“ или „лицензи AR 16“, предоставени съответно отнорвежките и ирландските органи между 2003 и 2011 г., и временните разрешения за търговия, издадени в Обединеното кралство през 2005 г., са издадени в съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 8, параграф 1 или член 26, параграф 3 от Директива 2001/82/ЕО, зависи главно от преценката на фактите в националното производство, която е от компетентността на националния съд.

2.

В съответствие с член 4 от Регламент (ЕИО) № 1768/92 обхватът на закрилата, която се предоставя чрез сертификат за допълнителна закрила, се простира до конкретен щам на вируса, обхванат от основния патент, но не е посочен в разрешението за търговия за вирусна ваксина, което е използвано за целите на член 3, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1768/92, само ако този конкретен щам представлява същата активна съставка като разрешения лекарствен продукт и има терапевтични ефекти, попадащи в рамките на терапевтичните показания, за които е издадено разрешението за търговия. Не е от значение дали даден лекарствен продукт, основан на такъв друг щам, ще изисква отделно разрешение за търговия. Оценяването на тези елементи е фактически въпрос, който следва да бъде преценен от националния съд.

Сертификатът за допълнителна защита е невалиден, доколкото му е бил предоставен по-широк обхват от този, който е посочен в разрешението за търговия.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7766 — HNA Group/Aguila)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 350/12)

1.

На 15 октомври 2015 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие HNA Group Co., Ltd. („HNA Group“, Китай) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие Aguila 2 SA, холдинговото дружество на групата Swissport (наричана заедно с дъщерните си дружества „Swissport“, Люксембург), посредством покупка на ценни книжа.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие HNA Group: конгломерат, чиито основни дейности са в областите на авиацията, холдингите, финансовите услуги, туризма и логистиката. Чрез своя отдел за авиация HNA Group управлява предприятия в този сектор, главно в Китай и региона на Азия. HNA Group, чрез контролираните от него авиокомпании, присъства на редица летища в ЕИП,

Swissport предоставя летищни услуги по наземно обслужване, обработка на товари и свързани услуги на авиокомпании в Европа и чужбина.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7766 — HNA Group/Aguila, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/10


Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2015/C 350/13)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (1).

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (2)

„FRANKFURTER GRÜNE SOßE“/„FRANKFURTER GRIE SOß“

ЕО №: DE-PGI-0005-0884 – 13.7.2011

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование

„Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“

2.   Държава членка или трета държава

Германия

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

„Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ представлява композиция от пресни тревисти подправки, която се състои от пресните листа, листните дръжки и пъпките на следните 7 билки: Borago officinalis (пореч), Anthriscus cerefolium var. Sativus (див керевиз), Lepidium sativum (кресон), Petroselinum crispum (магданоз), Sanguisorba minor (дребна динка), Rumex acetosa (киселец) и Allium schoenoprasum (лук резанец).

Тя е естествен продукт, чиито съставки може да варират по размер, повърхност, структура и цвят в зависимост от сезона и съответно в зависимост от интензитета на светлината, температурата и други атмосферни условия в природата.

Композицията от пресни тревисти подправки „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ не бива да съдържа друго освен пресни листа, листни дръжки и пъпки.

Основните съставки на композицията (75 % от общото тегло) са Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa и Anthriscus cerefolium var. sativus, докато пресните листа, листните дръжки или пъпките на Allium schoenoprasum, Sanguisorba minor и Lepidium sativum заедно представляват около 25 % от общото тегло. В зависимост от сезона и от естествено променливите биологични характеристики на конкретни видове количеството на отделните тревисти подправки в композицията варира спрямо общото тегло. Делът на нито един вид тревисти подправки не бива да превишава 30 % от общото тегло. Освен това тегловните проценти на тревистите подправки Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa и Anthriscus cerefolium var. sativus поотделно не бива да са под 8 % от композицията, а тези на Allium schoenoprasum, Sanguisorba minor и Lepidium sativum, които през определени сезони имат особено силен аромат, не бива да са под 3 %.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Фуражи (само за продукти от животински произход)

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Отглеждането на седемте тревисти подправки, използвани за „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ (на открито и на закрито), както и събирането на листата, листните дръжки и пъпките, следва да се осъществява в определения географски район. През определени периоди (например при недостиг вследствие на слаби реколти в географския район поради неблагоприятни климатични условия) Petroselinum crispum може да произхожда и от градинарско производство извън определения географски район. В такъв случай трябва да се осигури магданозът да може да се преработва на връзки в географския район в прясно състояние и най-късно 36 часа след събирането.

Добавянето на Petroselinum crispum в срок до 36 часа след събирането е възможно само благодарение на особено добре развитата техническа инфраструктура в географския район (международно летище и непрекъсната верига на охлаждане) и специфичните характеристики на този вид тревисто растение. Не се допуска добавянето на другите видове тревисти подправки, произведени извън географския район. Тези тревисти подправки трябва да са отгледани в градинарско производство в географския район.

Композирането на 7-те отделни съставки на „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“, както и опаковането им на връзки трябва да се извършва само на ръка в определения географски район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

Листата и листните дръжки на отделните тревисти подправки на „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ се наслагват едно върху друго и едно в друго, така че да се получи успоредна композиция, която специално щади листата, после се навиват и се опаковат в специална непрозрачна хартия, водонепроницаема отвътре, като всичко това се извършва по традиция на ръка. При опаковането връзките се композират и се донастройват съответните съотношения на смесване.

Не се допуска автоматизирано или механизирано подреждане и опаковане на „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ с машина за пакетиране и опаковане или пр., тъй като това би оказало отрицателно въздействие на аромата на тревистите подправки. Само при особено внимателното подреждане на ръка на отделните ненарязани листа, пъпки и листни дръжки едни върху други и едни след други (работа, която прилича на тази в манифактура) се запазва специалният аромат на пресните тревисти подправки до преработването им за консумация, и впоследствие сместа от нарязаните листа придава на приготвеното ястие типичния уникален вкус във връзка с особената консистенция на пресни съставки.

„Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ се предлага на пазара като традиционна композиция от пресни тревисти подправки с минимално общо тегло 250 g. Тези връзки от 250 g представляват традиционната форма на предлагането на продукта за крайните потребители в региона около Франкфурт. Освен тази форма има и по-големи връзки за големите потребители, например 1 kg и 5 kg.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

Върху външната страна на посочената в точка 3.6 специална хартия, с която са опаковани връзките, задължително са отпечатани със зелен цвят наименованията на продукта „Frankfurter Grüne Soße“ или „Frankfurter Grie Soß“, както и наименованията на седемте тревисти подправки. Под тях са добавени ясно и четливо думите frische Kräuterkomposition zur Zubereitung der „Grünen Soße“ (композиция от пресни тревисти подправки за приготвяне на „зелен сос“).

4.   Кратко определение на географския район

Географският район се състои от град Франкфурт на Майн и граничещите с него градове и общини Oberursel, Bad Homburg, Karben, Bad Vilbel, Niederdorfelden, Maintal, Offenbach am Main, Neu-Isenburg, Mörfelden-Walldorf, Rüsselsheim, Raunheim, Kelsterbach, Hattersheim, Kriftel, Hofheim, Kelkheim, Liederbach, Sulzbach, Schwalbach, Eschborn и Steinbach.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Дребномащабното градинарство има дългогодишна традиция във Франкфурт поради политическото разграничаване на града от околните земи, като за първи път се споменава в документ още през 1215 г.; с течение на вековете то все повече изтласква по-големите земеделски стопанства към околностите. Освен това местните правила за наследяване водят до разделението на площите на все по-малки парцели. През вековете върху тези дребни площи се развива отглеждането на специални видове тревисти растения (като например дребна динка), които почти не се отглеждат извън Франкфурт.

По-специално типичният начин на хранене на еврейското население, което винаги е представлявало голям дял от общото население във Франкфурт, най-късно към края на ХIХ век увеличава консумацията и следователно отглеждането на пресни тревисти подправки.

Още една характерна особеност са специалните знания и умения на франкфуртските производители на тревисти подправки. Само те знаят как да балансират отделните променящи се качества и съставки в рамките на една композиция (връзка от пресни тревисти подправки), така че потребителят да има усещане за хармоничен вкус. От съществено значение за традиционния продукт са по-специално ефектите от сезонните колебания и различните условия за отглеждане, вариращата наличност на отделни тревисти подправки на открито или на закрито, както и техния цвят, интензитет на вкуса и аромати през по-нататъшните етапи на преработката (въздействие върху консистенцията).

5.2.   Специфична характеристика на продукта

„Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ представлява специалитет от пресни тревисти подправки, известен и популярен сред потребителите в географския район; той се използва като основа за най-различни ястия и поради това много се цени.

Развитието от 20-те до 50-те години на миналия век довежда до превръщането на „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ в трайно наименование за сместа от пресни тревисти подправки, което се установи самостоятелно от готовото ястие, наричано „Grüne Soße“. Това се дължи най-вече на факта, че по това време започва последователното етикетиране на връзките с наименованието „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“.

После, след като все по-големи количества от връзките с тези тревисти подправки се продават и в околностите, като разграничение от „Kasseler Grüne Soße“ – смес от други пресни тревисти подправки, която също се намира на пазара – „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ се използва все повече като наименование за композицията от пресни тревисти подправки, служеща за основа на различни ястия. Освен това „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ в продължение на поколения се установява по различен начин в обществото и културата на географския район като продукт, представящ идентичността на региона. Специалните знания на градинарите за отглеждането и събирането на отделните тревисти подправки и произлязлото от тях уникално ноу-хау по отношение на метода за създаване на особено хармонична композиция от тези седем тревисти подправки се развива в няколко семейства и се предава от поколение на поколение, което се демонстрира в много изложби и се слави с паметници („Grüne Soße“-Denkmal — паметник на „зеления сос“), музеи (Oberräder Gärtnermuseum — музей на градинарството в Oberrad) и специален фестивал на културата, посветен на Grüne Soße.

От поколения насам голяма част от франкфуртското население се отъждествява с местния специалитет от пресни тревисти подправки „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“. Доказателство за това е например, че специалната смес от пресни тревисти подправки „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“, която се произвежда на ръка в географския район близо до потребителя, се представя не само в много статии от пресата и по телевизията, но и в интернет винаги в положителна светлина и като формиращ местното самочувствие продукт. Примери за значението на сместа от пресни тревисти подправки са романът „Die abenteuerliche Reise der sieben Kräuter“ (Приключенското пътешествие на седемте тревисти подправки) на Horst Nopens, публикацията на центъра за образование на възрастни „Des war die Zeit“, различни телевизионни предавания по публичната регионална програма HR на провинция Хесен, както и различни публикации от творци, културни дейци и управата на град Франкфурт по темата „Sieben Kräuter müssen es sein – Die Frankfurter Grüne Soße“ („Тревистите подправки трябва да са седем на брой — Франкфуртският зелен сос“).

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Освен че в географския район от много поколения се произвеждат тревисти растения в дребномащабното градинарство, в него „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ се продава и консумира най-много. Въз основа на дългогодишното взаимодействие между градинарите и потребителите (частни купувачи и гастрономията) през поколенията се е изградила определена представа за отличителните характеристики на „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“. Тези специални знания са придобити и се пазят до днес само от франкфуртските производители на тревисти подправки и не може да се намерят никъде другаде.

Благодарение на специалните знания и умения по отношение на това кои действия се изискват при събирането и композирането, как и кога се извършват тези действия, както и специфичното естество на отделните тревисти подправки (особено аромата, цвета и вкуса) въз основа на описаните в точка 5.1 характеристики на географския район, от една страна, и на описаното в точка 3.5 специфично хармонично съчетаване на тревистите подправки, от друга страна, производството на сместа от пресни тревисти подправки се разглежда като културна ценност в географския район и се предава на следващите поколения. В качеството си на смес от пресни тревисти подправки „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ е ценно културно богатство, което следва да се съхрани.

Заедно с дългата традиция на отглеждането на пресни тревисти подправки за „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“, която се дължи на местоположението и търсенето в района около Франкфурт, в регионалната кухня трайно се е утвърдило и ястието, наречено „Grüne Soße“.

Основната характеристика на сместа от пресни тревисти подправки „Frankfurter Grüne Soße“/„Frankfurter Grie Soß“ е, че и до днес всяко домакинство и всеки ресторантьор има своя собствена рецепта за преработка на тревистите подправки, така че да се получи готовото ястие, наречено „Grüne Soße“.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 (3))

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41038


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(3)  Вж. бележка под линия 2.


Поправки

22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/14


Поправка на Покана за представяне на предложения (2016 г.) — EAC/A04/2015 — Програма „Еразъм+“

( Официален вестник на Европейския съюз C 347 от 20 октомври 2015 г. )

(2015/C 350/14)

Точка 5 „Срок за подаване на заявленията“ се изменя по отношение на „Ключово действие 2 — Стратегически партньорства“ по следния начин:

Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на младежта

2 февруари 2016 г.

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението

31 март 2016 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

26 април 2016 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

4 октомври 2016 г.“