ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 347

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
20 октомври 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 347/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7769 — Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate) ( 1 )

1

2015/C 347/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7457 — CVC/Paroc) ( 1 )

1

2015/C 347/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7783 — Hellman & Friedman/Securitas Direct Group) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 347/04

Обменен курс на еврото

3

2015/C 347/05

Решение на Комисията от 19 октомври 2015 година за създаването на Експертна група по проблемите на фалшифицирането на монети във връзка с политиката на Комисията и нормативната уредба относно защитата на монетите в евро срещу фалшифициране

4


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2015/C 347/06

Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015 — Програма Еразъм+

7

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 347/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7777 — Solvay/Cytec) ( 1 )

11

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2015/C 347/08

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

12

2015/C 347/09

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

19


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7769 — Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 347/01)

На 8 октомври 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7769. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


20.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7457 — CVC/Paroc)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 347/02)

На 12 февруари 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7457. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


20.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7783 — Hellman & Friedman/Securitas Direct Group)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 347/03)

На 14 октомври 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7783. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/3


Обменен курс на еврото (1)

19 октомври 2015 година

(2015/C 347/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1333

JPY

японска йена

135,29

DKK

датска крона

7,4592

GBP

лира стерлинг

0,73170

SEK

шведска крона

9,3940

CHF

швейцарски франк

1,0834

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,1850

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,083

HUF

унгарски форинт

309,51

PLN

полска злота

4,2367

RON

румънска лея

4,4183

TRY

турска лира

3,2849

AUD

австралийски долар

1,5581

CAD

канадски долар

1,4671

HKD

хонконгски долар

8,7832

NZD

новозеландски долар

1,6668

SGD

сингапурски долар

1,5685

KRW

южнокорейски вон

1 280,57

ZAR

южноафрикански ранд

14,9509

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,2082

HRK

хърватска куна

7,6265

IDR

индонезийска рупия

15 439,68

MYR

малайзийски рингит

4,7695

PHP

филипинско песо

52,243

RUB

руска рубла

70,3984

THB

тайландски бат

40,073

BRL

бразилски реал

4,4185

MXN

мексиканско песо

18,6360

INR

индийска рупия

73,4435


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


20.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/4


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2015 година

за създаването на Експертна група по проблемите на фалшифицирането на монети във връзка с политиката на Комисията и нормативната уредба относно защитата на монетите в евро срещу фалшифициране

(2015/C 347/05)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В Решение (ЕС) 2015/512 на Комисията (1) се предвижда, че генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ („генералната дирекция“) отговаря за задачи, свързани с изготвянето на законодателни и регулаторни инициативи от страна на Комисията с цел защита на еврото срещу фалшифициране, и с осигуряване на подкрепа в тази област посредством обучение и техническа помощ. С цел да координира необходимите действия за защита на монетите в евро срещу фалшифициране Комисията се нуждае от експертните знания на специалисти в рамките на един консултативен орган (2).

(2)

Поради това е необходимо да бъде създадена експертна група в областта на защитата на монетите в евро срещу фалшифициране, както и да се определят нейните задачи и структура.

(3)

Групата следва да съдейства на Комисията в изготвянето на законодателство или определянето на политики и да осигурява експертни знания при изготвянето на мерки за прилагане по отношение на защитата на монетите в евро срещу фалшифициране. Групата следва също така да установи сътрудничество между публичните органи, ангажирани в защитата на еврото срещу фалшифициране.

(4)

Групата следва да се състои от експерти от органите на държавите членки, Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европол.

(5)

Следва да се предвидят правила за оповестяване на информация от страна на членовете на групата.

(6)

Личните данни следва да се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (3). Целесъобразно е да се определи срок за прилагането на настоящото решение. Комисията ще прецени своевременно необходимостта от евентуално удължаване на посочения срок,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

С настоящия документ се създава Експертна група по проблемите на фалшифицирането на монети (ЕГПФМ) към Комисията.

Член 2

Задачи

Експертната група по проблемите на фалшифицирането на монети (ЕГПФМ) има следните задачи:

а)

да съдейства на Комисията при изготвянето на законодателни предложения или делегирани актове или политически инициативи за защита на монетите в евро срещу фалшифициране;

б)

да установи сътрудничество между ръководителите на националните центрове за анализ на монети (НЦАМ), създадени в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета, Комисията (4), Европейския технически научен център (ЕТНЦ) (5), Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европол по въпроси, свързани с политически инициативи и действия за прилагане на ефективна стратегия за борба с фалшифицирането;

в)

да предоставя на Комисията съвети и експертни знания във връзка с прилагането на законодателството, програмите и политиките на Съюза, по-специално по отношение на Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6);

г)

да обменя опит и да установява добри практики за защита на монетите в евро срещу фалшифициране;

д)

да повишава осведомеността сред публичните органи, ангажирани в защитата на еврото срещу фалшифициране, по отношение на предстоящи заплахи и да следи за налагането на ефективни наказателни мерки като част от стратегия за борба с фалшифицирането;

е)

да насърчава инициативи за обучение в областта на защитата на монетите в евро срещу фалшифициране;

ж)

да насърчава и разработва проучвания или техническа помощ за улесняване на дейностите, свързани с установяване на фалшифицирането;

з)

да обсъжда въпроси, свързани с техническите характеристики на фалшивите монети в евро и с елементите за защита на монетите в евро срещу фалшифициране.

Член 3

Консултиране

Комисията може да се консултира с ЕГПФМ по всички въпроси, свързани със защитата на монетите в евро срещу фалшифициране.

Член 4

Членство и определяне на представителите

1.   Членове са НЦАМ на държавите членки, ЕЦБ и Европол.

2.   Членовете информират Комисията за определените от тях представители и техните заместници.

3.   Личните данни се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 5

Дейност

1.   Компетентната служба на Комисията назначава председателя на ЕГПФМ.

2.   Със съгласието на компетентната служба на Комисията ЕГПФМ може да създава подгрупи, които да разглеждат конкретни въпроси въз основа на предоставен от ЕГПФМ мандат.

3.   В специални случаи представителят на Комисията може да покани външни експерти със специфични знания по въпрос от дневния ред да участват в работата на ЕГПФМ или на подгрупа. Освен това представителят на Комисията може да даде статут на наблюдатели на физически лица, организации съгласно правило 8, параграф 3 от хоризонталните правила за експертните групи (7) и страни кандидатки.

4.   Членовете на ЕГПФМ, техните представители и поканените експерти и наблюдатели спазват задълженията за опазване на професионалната тайна, определени в Договорите и в правилата за тяхното прилагане, както и правилата за сигурност на Комисията относно защитата на класифицирана информация на ЕС съгласно решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (8) и (ЕС, Евратом) 2015/444 (9) на Комисията. При неспазване на тези задължения Комисията може да предприеме съответните мерки.

5.   Заседанията на ЕГПФМ се провеждат в сграда на Комисията, с изключение на заседанията на подгрупите, които могат да се провеждат извън сградите на Комисията. Комисията осигурява секретарските услуги.

6.   ЕГПФМ приема свой процедурен правилник въз основа на стандартния процедурен правилник за експертните групи.

7.   Комисията публикува всички документи, свързани с дейностите, осъществявани от ЕГПФМ (дневния ред, протоколите от заседанията и представените от участниците материали), като ги включва в Регистъра на експертните групи към Комисията и други подобни органи или като предоставя електронна препратка от регистъра към специален уебсайт, където се намират документите. Съответните документи не се публикуват в случаите, при които оповестяването на документ би застрашило защитата на обществен или частен интерес, както е определено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10).

Член 6

Разходи за заседанията

1.   Участниците в дейностите на ЕГПФМ или нейните подгрупи не получават възнаграждение за извършените от тях услуги.

2.   Пътните разходи на участниците в дейностите на ЕГПФМ се възстановяват от Комисията в съответствие с действащите в Комисията разпоредби. За членовете на подгрупите пътните и дневните разходи се възстановяват по същия начин.

3.   Посочените в параграф 2 разходи се възстановяват в рамките на наличните бюджетни кредити, отпуснати по годишната процедура за разпределение на ресурсите.

Член 7

Приложимост

Настоящото решение се прилага от датата на приемането му до 31 декември 2025 г.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2015 година.

За Комисията

Pierre MOSCOVICI

Член на Комисията


(1)  Решение (ЕС) 2015/512 на Комисията от 25 март 2015 г. за изменение на Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом за създаване на Европейска служба за борба с измамите (ОВ L 81, 26.3.2015 г., стр. 4).

(2)  Съгласно член 4 от Решение 2005/37/ЕО на Комисията от 29 октомври 2004 г. за изграждането на Европейски технически и научен център (ЕТНЦ), Комисията трябва да координира действията, които са необходими за защитата на монетите в евро срещу фалшифициране, чрез периодични съвещания на експерти по въпросите на подправените монети (ОВ L 19, 21.1.2005 г., стр. 73).

(3)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6).

(5)  Решение 2003/861/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 г. за анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в евро (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44).

(6)  Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1).

(7)  C(2010) 7649 окончателен.

(8)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

(9)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

(10)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 45).


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

20.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/7


Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015

Програма „Еразъм+“

(2015/C 347/06)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) за създаване на „Еразъм+“ — програмата на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, както и на годишните работни програми за „Еразъм+“ за 2015 г. и 2016 г. Програма „Еразъм+“ обхваща периода 2014—2020 г. Общите и конкретните цели на програма „Еразъм+“ са изброени в членове 4, 5, 11 и 16 от Регламента.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани

Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Алианси на познанията

Секторни алианси на уменията

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката

Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

Дейности „Жан Моне“

Катедри „Жан Моне“

Модули „Жан Моне“

Центрове за високи постижения „Жан Моне“

Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения

Мрежи „Жан Моне“

Проекти „Жан Моне“

Спорт

Партньорства за сътрудничество

Малки партньорства за сътрудничество

Европейски спортни събития с нестопанска цел

3.   Критерии за допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Програмата „Еразъм+“ е открита за участие на следните държави (2):

Следните държави по програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“:

28-те държави — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“.

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 1 871,1 милиона евро:

Образование и обучение

:

1 645,6 милиона евро (3);

Младеж

:

186,7 милиона евро;

„Жан Моне“

:

11,4 милиона евро;

Спорт

:

27,4 милиона евро.

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

5.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на младежта

2 февруари 2016 г.

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението

2 февруари 2016 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

26 април 2016 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

4 октомври 2016 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

18 февруари 2016 г.

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

1 април 2016 г.

Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на младежта

2 февруари 2016 г.

Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

26 април 2016 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

4 октомври 2016 г.

Алианси на познанията, секторни алианси на уменията

26 февруари 2016 г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

10 февруари 2016 г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

2 февруари 2016 г.

1 юли 2016 г.

Ключово действие 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

2 февруари 2016 г.

26 април 2016 г.

4 октомври 2016 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти

25 февруари 2016 г.

Действия в областта на спорта

Само партньорства за сътрудничество в областта на спорта, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.

21 януари 2016 г.

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.

12 май 2016 г.

Малки партньорства за сътрудничество

12 май 2016 г.

Само европейски спортни събития с нестопанска цел, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.

21 януари 2016 г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.

12 май 2016 г.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“.

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_bg.htm

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.

(2)  С изключение на дейностите по инициативата „Жан Моне“, които са отворени за организации от цял свят.

(3)  Тази сума включва средствата за международното измерение на висшето образование (общо 276,5 милиона евро).


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

20.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7777 — Solvay/Cytec)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 347/07)

1.

На 13 октомври 2015 г. Комисията получи, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), уведомление за планирана концентрация, чрез която предприятието Solvay S.A. (Solvay, Белгия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Cytec Industries Inc. (Cytec, САЩ).

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за Solvay: изследователска и развойна дейност, производство, маркетинг и продажба на химикали и пластмаси, включително на химикали, използвани в минното дело, в световен мащаб,

—   за Cytec: доставка на химикали, композитни материали и лепила за множество промишлени сектори, като например авиационно-космическата промишленост, селското стопанство, отбраната и минната промишленост, в световен мащаб.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (номер: +32 22964301), по електронната поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, като се посочи референтен номер M.7777 — Solvay/Cytec, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

20.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/12


Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2015/C 347/08)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (2)

„MIEL DE LIÉBANA“

ЕС №: ES-PDO-0005-01196 – 10.2.2014

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование

„Miel de Liébana“

2.   Държава членка или трета държава

Испания

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.4. Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

„Miel de Liébana“: хранителен продукт, произведен от медоносни пчели от околия Liébana от цветен нектар или от секретите, които са получени от живите части на растенията от екосистемите на Liébana и които пчелите изсмукват, трансформират, комбинират със свои специфични вещества, отлагат, дехидратират, складират и оставят да зрее в питите в кошера.

Разновидности и видове:

Разновидностите на меда, които се произвеждат в района и могат да бъдат включени в обхвата на защитеното наименование за произход „Miel de Liébana“, са:

—   Манов пчелен мед: получава се от медена роса от различни видове дъб и от нектара на Erica spp. (пирен), Rubus sp. (къпина) и различен процент полени, налични във флората от околия Liébana.

—   Едноцветен мед от пирен: получава се от нектара от следните видове: Erica cinerea, Erica vagans, Erica tetralix, Erica cirialis и Calluna vulgaris (калуна).

Общи и специфични характеристики на обхванатите от ЗНП „Miel de Liébana“ видове мед:

Физикохимични характеристики:

Зрялост:

 

Съдържание на захароза

максимум 5 % (5 g/100 g)

Съдържание на влага

максимум 18,6 %.

Степен на свежест (определена след производството):

 

Хидроксиметилфурфурал (HMF)

< 20 mg/kg

Диастазна активност

25 — 55 по скалата на Schade

Влошаване:

 

свободни киселини

под 50 милиеквивалента киселина на kg

Чистота:

 

твърди частици, неразтворими във вода

максимум 0,1 g/100 g

чужди тела

без остатъци, филтриран чрез прецеждане през цедка< 0,2 mm

Мелисопалинологични характеристики:

Поленовият спектър на обхванатите от ЗНП видове мед трябва да съответства на характерния за растителността в околия Liébana, който се състои основно от следните семейства: Пеперудоцветни, Пиренови, Розоцветни, Букови, Живовлекови, Сложноцветни и Грапаволистни, чиито представители са посочени по видове в таблицата в раздел 5.1.

В никой случай поленовата комбинация между растенията Eucaliptus sp. (евкалипт), Helianthus annuus (слънчоглед), Olea europea (маслина), Cistus Ladanifer (лавдан), Thymus sp., (мащерка), Lavandula Stoechas (френска или испанска лавандула) и Rosmarinus Officinalis (розмарин) не трябва да надвишава 5 % от общия поленов спектър.

Допълнителни характеристики за различните видове мед:

Физикохимични характеристики:

 

Електропроводимост (mS/cm)

Цвят (по скалата на Pfund в mm)

Пепел (g/100 g)

Фруктоза+глюкоза (g/100 g)

Манов мед

0,970 — 1,430

≥ 102

0,65 — 0,75

60 — 66

От пирен

0,845 — 1,280

90 — 119

0,65 — 0,70

≥ 67

Мелисопалинологични характеристики:

 

Специфичен цветен прашец в (%)

Манов мед

В състава му преобладава медената роса от различни видове дъб и съдържа полени от Rubus spp. и Erica spp., както и други видове полени, намиращи се в типичната за областта на Liébana растителност.

От пирен

Минималният дял на полен от пирен (Erica spp.) трябва да бъде 45 %, а останалата част представлява различен процент полени, намиращи се в растителността в околия Liébana.

Органолептични характеристики:

 

Агрегатно състояние

Цвят

Аромат

Вкус

Манов мед

Течна консистенция с много слаба тенденция към кристализиране

Много тъмен кехлибарен цвят, понякога почти черен, с огледални отблясъци на кафеникаво-черни тонове.

На дърво, слабо наситен и с кратка продължителност

С лека нотка на малц.

С ясно изразени солени нотки, които тушират типичната сладост на всички видове мед.

От пирен

Кремообразна консистенция. Средна тенденцията към кристализиране с образуване на фини кристали.

Кехлибарен до много тъмен кехлибарен цвят с червеникаво-кафяви тонове.

Ако през зимата се съхранява при ниски температури, медът може да добие светлокехлибарен цвят.

Тежък аромат на цветя, средно наситен и със средна продължителност.

Леко горчив и с дълъг послевкус, с не много силно изразени солени нотки.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Фуражи (само за продукти от животински произход)

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Всички етапи на производството и ваденето на различните видове мед от Liébana трябва да се осъществят в обхванатия от защитеното наименование район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

С цел да се гарантира качеството и да се обезпечи контролът всички процеси, описани в методите за добив на „Miel de Liébana“, непременно се извършват в центрове, разположени в защитения географски район, тъй като за извършването на тези операции извън околията биха били необходими транспортни средства, които биха могли да окажат неблагоприятно влияние върху качеството на продукта поради температурата, влажността, попадането на чужди вещества и придаването на несвойствени миризми на продукта по време на превоза към други предприятия, а и по този начин се свежда до минимум рискът от смесване на меда с други видове мед, които не попадат в обхвата на защитеното наименование за произход.

Поради същите причини дейностите по опаковането на меда трябва да се извършват в центрове за опаковане, разположени в определения район на производство.

Опаковането се извършва в прозрачни и безцветни стъклени съдове с херметично затваряне, което не позволява загуба на естествените аромати, нито проникване на миризми, влага и т.н., а върху опаковката се поставя бандерол, който гарантира нейната цялост.

Опакованият мед е с гъста консистенция или е кристализирал.

Продажбата в наливно състояние е забранена.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

Освен задължителната информация, предвидена в нормативата относно етикетирането и представянето на хранителните продукти, върху етикета на продукта задължително трябва да е отбелязано ясно и отчетливо:

името на наименованието за произход: „Miel de Liébana“

изразът „Denominación Geográfica Protegida“ (защитено наименование за произход) или „DOP“ (ЗНП) и съответният знак на Европейския съюз.

видът мед: манов мед или едноцветен мед от пирен (съгласно мелисопалинологичните характеристики, установени в описанието на продукта).

идентификационното лого на наименованието за произход, представено по-долу:

контролният номер с наименованието на контролния орган или контраетикет.

Image

ЦВЕТОВЕ

:

 

ЖЪЛТО

:

PANTONE 130C

КАФЯВО

:

PANTONE 4695C

4.   Кратко определение на географския район

Районът на производство на ЗНП „Miel de Liébana“ обхваща всички общини от околия Liébana, която е част от автономна област Cantabria.

Общините, които влизат в границите на околията, са:

Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso и Vega de Liébana.

Общата площ на околията е 570 km2.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфичен характер на географския район

5.1.1   Природни фактори

Околия Liébana се намира в центъра на планинската верига Cordillera Cantábrica. Поради своята морфология и външния си вид тя има характер на много ясно очертана естествена околия, заградена от своите географски граници — най-високите върхове на Cantabria, които на свой ред навлизат в централната част и формират четири високи, тесни и затворени долини, чиято пресечна точка е Potes като географски и административен център.

Околията е с формата на циркус и представлява обширна долина, разположена сред високи стени от варовиков камък насред планинския масив Picos de Europa. Надморската височина на най-ниската точка в центъра е около 300 m, а по периферията достига до 2 600 m.

Що се отнася до геоложкия строеж, преобладават скалите от периода на карбона. От долния карбон са засегнатите от карстови процеси варовикови скали, които образуват централния и източния дял на Picos de Europa и северната част на околията, а от горния карбон — лесно ерозиращите шисти и пясъчници от дъното на долините.

Поради сложната си орография Liébana притежава различен микроклимат, който превръща околията в средиземноморски анклав насред район с атлантически климат.

Средните температури в Liébana варират между максимална 21 °C и минимална 8 °C със силно изразено присъствие на слани в продължение на три-четири месеца в годината.

Околията се характеризира с висока влажност, със средни годишни валежи по върховете от 2 000 l на квадратен метър, докато в централните части на долината те са само 700 l, което води до период на суша до три месеца.

От друга страна, Liébana е с голяма природна стойност, която умишлено е съхранявана и е слабо трансформирана от човешката дейност. 41 % от повърхността на околията е покрита от дървесни видове, а понастоящем върху други 32 % от територията са разположени седем защитени зони: две от тях са с национално значение (Parque Nacional de los Picos de Europa и Área de Protección del Oso Pardo), а останалите пет — с европейско, като две от тях са зони от значение за Общността (Río Deva и Liébana), а другите три — специални защитени зони (Sierra de Peña Sagra, Desfiladero de la Hermida и Liébana).

Всички тези условия допринасят за невероятното растително разнообразие в района, където характерни за атлантическия климат гори и флора съжителстват с типични средиземноморски видове.

Въз основа на извършените мелисопалинологични анализи на различните видове мед са установени 40 поленови вида, като с най-важните от тях е изготвен каталог на основната медоносна растителност в Liébana. В него са посочени семействата и видовете, както и тяхното значение за пчеларството и тяхната фенология:

ФЛОРА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

(Семейство, научно и общоприето наименование)

ИНТЕРЕС ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

ФЕНОЛОГИЯ

(Период на цъфтеж)

ПИРЕНОВИ

Erica sp. (пирен)

Н

май — октомври

Calluna vulgaris (калуна)

Н

юли — септември

РОЗОЦВЕТНИ

Rubus ulmifolius (вид къпина)

НП

юни – август

Prunus spinosa L. (трънка)

НП

април — май

Crataegus monogyna (обикновен глог)

НП

април — май

ПЕПЕРУДОЦВЕТНИ

Trifolium sp. (детелина)

Н

април — юли

Cytisus cantabricus (вид зановец)

НП

април — август

Genista florida и G. obtusiramea (видове жълтуга)

НП

май — август

Medicago sp. (люцерна)

НП

март — септември

БУКОВИ

Quercus pyrenaica (пиринейски дъб)

ПМ

май — септември

Quercus petraea (скален дъб)

ПМ

май — септември

Quercus ilex rotundifolia (вид каменен дъб)

ПМ

май — септември

Quercus suber (корков дъб)

ПМ

май — септември

Castanea sativa Miller (вид кестен)

НПМ

май — септември

ГРАПАВОЛИСТНИ

Echium vulgare (обикновено усойниче)

НП

март — май

СЛОЖНОЦВЕТНИ

Centaurea spp. (метличина)

Н

май — юли

ЖИВОВЛЕКОВИ

Plantago sp. (жиловлек)

П

май — септември

(Н = нектар, П = полен, М = медена роса)

Периодите на цъфтеж на растителните видове от значение за пчеларството, които се срещат в района, се редуват. Благодарение на това в продължение на един дълъг период от време — от март до ноември — пчелите разполагат с най-разнообразни възможности за паша.

Начинът, по който пчелите използват медоносната растителност, придава единствени по рода си специфични характеристики на „miel de Liébana“.

Познаването на поленовия спектър на „miel de Liébana“, съчетано със специфичната медоносна растителност в областта и оскъдното наличие на полени от културни насаждения и от други видове, особено представителни за други видове мед от Иберийския полуостров, позволява лесното различаване на продукта.

5.1.2.   Човешки фактори

Пчеларите от околия Liébana са последователи на вековна традиция. Първопричините за появата на пчеларството се свързват с необходимостта от производство на восък, който е бил основна търговска стока в условия, в които основно средство за препитание е било земеделието. В някои документи, събрани в Cartulario de Santo Toribio de Liébana, са открити свидетелства за разплащане с восък при продажбата на земи през 933 г.

Що се отнася до самия продукт „miel de Liébana“, той се споменава за първи път в края на XVI в. в книгите на енорийската църква, където се е вписвал десятъкът, който енориашите са дължали. Там е бил посочен и медът.

Тези исторически сведения се допълват с кулинарни свидетелства (десерти като „merdoso“, който се приготвя веднъж в годината след клането на прасето, палачинките с мед и алкохолната напитка orujo с мед), които са доказателство за тази традиция.

Пчеларите са наследили от предците си следните методи:

Използване на дървени кошери.

Кошерите се преместват от ниските до по-високите части с цел да се оползотвори максимално медоносният потенциал на околията..

В периода на производство на меда на пчелите не се дава изкуствена храна.

Отстраняването на пчелите се извършва по традиционния начин — чрез смитане с четка.

Медът се изважда чрез студено центофугиране на питите или чрез тяхното отцеждане, но никога чрез пресоване.

Все още се използва и пушалка, като за гориво се използват естествени и традиционни растителни продукти — смеси от сено от околията, листа от дъб (Quercus spp.) и дафинов лист (Laurus Nobilis), за да се получи студен и ароматен дим, който да не промени характеристиките на меда.

През всички етапи от обработката на меда неговата температура не надвишава 40 °С, а пастьоризацията е забранена.

Използват се предимно пчелни семейства, родени в околията и адаптирани към района.

Понастоящем в околията има 32 професионални пчелари с 1 568 кошера и 5 предприятия за извличане и разфасоване на мед. Също така следва да се отбележи, че част от тях са обединени в сдружение за насърчаване на производството на „miel de Liébana“. Освен това всяка година се провежда изложението Feria Apícola de Vega de Liébana.

5.2.   Специфичен характер на продукта

Уникалността на различните видове мед от типа „Miel de Liébana“ се дължи предимно на техните физикохимични, мелисопалинологични и органолептични характеристики.

Медът се характеризира със своята свежест (HMF ≤ 20 mg/kg мед и диастазна активност между 25 и 55 по скалата на Schade).

Медът е с непроменени качества и не е подлаган на интензивна топлинна обработка. Максималната температура на обработка не трябва да надвишава 40 °C. По този начин се запазват неговите специфични качества, дължащи се на растителността и на пчелите в околията.

Уникалността на неговите физикохимични, сензорни и мелисопалинологични характеристики са следствие на характерната растителност, в която по изключение характерни за атлантическия климат гори и флора съжителстват с типични средиземноморски и алпийски видове.

Различните поленови спектри на тези видове мед, използвани като маркери, са позволили да бъдат определени характеризиращите ги ботанически видове от значение за производството на мед (изброени в таблицата в раздел 5.1.1). Сред тях са голям брой пиренови растения, които са характерни за меда от пирен, и растения от рода на дъба за мановия мед — видове, които са установени сред медоносната растителност в околия Liébana и чийто нектар и медена роса, трансформирани от пчелите, отличават този мед от меда, произведен на други места и територии. Това е пряко доказателство за връзката на тези видове мед с определения географски район на ЗНП „Miel de Liébana“.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Средиземноморският микроклимат, който се формира в околия Liébana — разположена в самата планинска верига Cantábrica и заобиколена от внушителни масиви, които я изолират от други околии и от Бискайския залив — придава на околията ясно изразена индивидуалност, която позволява развитието на най-разнообразни видове медоносна растителност, а това се отразява на уникалните характеристики на произвеждания там мед.

„Miel de Liébana“, който е охарактеризиран с мелисопалинологичните данни и с резултатите от физикохимичните и сензорните анализи, представлява отличаващ се и единствен по рода си продукт, който е пряко свързан с растителността в екосистемите в околия Liébana (тя е класифицирана като зона от значение за Общността поради множеството местообитания, които трябва да бъдат съхранени, определени съгласно приложение I към Директива 92/43/ЕИО).

Производството на „Miel de Liébana“ е с дълги традиции, които са запазени и до днес и проличават в начина на работа с кошерите и начините на преработка. Всичко посочено по-горе, заедно със специфичното качество, допринася за голямото признание на този вид мед, който се предлага на пазара с това наименование повече от 30 години.

Препратка към публикуваната спецификация на продукта

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 (3))

http://www.alimentosdecantabria.com/


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(3)  Вж. бележка под линия 2.


20.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/19


Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2015/C 347/09)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES

ЕС №: MULTI-PGI-0005-01343 – 23.4.2010

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

1.   Наименование

„Rosée des Pyrénées Catalanes“

2.   Държава членка или трета държава

Испания (съвместно заявление с Франция)

3.   Описание на земеделския продукт или храна

3.1.   Вид продукт

Клас 1.1. Прясно месо (и карантия)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

„Rosée des Pyrénées Catalanes“ е месо от хранени изключително с мляко телета от породите Bruna de los Pirineos, Aubrac или Gascon или от кръстоски на майки от тези автохтонни породи с мъжки говеда от породите Charolais, Limousin или Blonde d’Aquitaine.

Свободно отглежданите телета остават със своите майки през целия си живот и се хранят с майчино мляко и трева.

Колят се неотбити телета на възраст между пет и осем месеца и при минимално тегло на кланичните трупове от 110 kg.

Месото се продава под формата на цял кланичен труп, половин кланичен труп, четвърт кланичен труп (задна четвъртина/предна четвъртина) или като разфасовки от месо (включително мляно месо).

Допустимите кланични трупове са класифицирани като E, U или R по скалата EUROP, с профили от „изключително изпъкнал“ до „прав“ и с мускулатура, която варира от „изключителна“ до „добра“.

Степента на залоеност на кланичните трупове се определя на 2—3 по скалата EUROP.

Цветът на месото варира от розово до светло червено. Тлъстините са бели до кремави.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

Телетата се хранят с майчино мляко и трева през целия си живот.

Това хранене продължава до заколването на неотбитите телета.

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Защитеното месо произхожда от животни от породите, посочени в точка 3.2, които са родени и отгледани в района, определен от защитеното географско указание.

Етапите от производството на месото, които трябва да бъдат извършени в определения географски район, са следните:

Раждане

Отглеждане: заедно с майката през целия им живот в пасищната площ на стопанството до изкарването на лятна паша, когато телетата и техните майките могат да бъдат придвижени до планински летни пасища. С течение на времето телетата постепенно консумират по-малко мляко и повече трева.

Животните не се отбиват.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Не е задължително клането и разфасоването на животните да се извършват в географския район.

Времето за транспортиране преди клането е ограничено до три часа, така че стресът и смущенията за животните да са сведени до минимум, като по този начин се гарантира качеството на крайния продукт.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Наименованието на защитеното географско указание „Rosée des Pyrénées Catalanes“ трябва да фигурира на видно място върху етикетите, наред със символа на ЕС за защитено географско указание и всяка друга информация, която се изисква от действащото законодателство.

4.   Кратко определение на географския район

Зоната на защитеното географско указание, Каталонските Пиренеи, е еднородна в културно и географско отношение зона, въпреки че принадлежи към две различни държави.

В Каталонските Пиренеи (Испания):

географският район обхваща всички общини в планинските комарки: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, Ripollès и Val d’Aran, както и общините в „планинските райони“ на комарки Alt Empordà (Albanyà, Maçanet de Cabrenys и La Vajol), Bages (Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, L’Estany, Moià, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages и Talamanca), Noguera (Àger, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, La Baronia de Rialb, Camarasa, Os de Balaguer и Vilanova de Meià), Osona (Alpens, Balenyà, El Brull, Centelles, Collsuspina, Espinelves, Folgueroles, Lluçà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d’Albars, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Vidrà, Viladrau и Vilanova de Sau) и Pla de l’Estany (Sant Miquel de Campmajor).

В Каталонските Пиренеи (Франция):

В департамент Pyrénées-Orientales географският район обхваща всички общини, които са част от кантоните Vinça, Sournia, Arles sur Tech, Prats de Mollo, Prades, Olette, Mont Louis и Saillagouse, както и някои общини в кантоните Perpignan (Perpignan), Millas (Corbère и Corbère les Cabanes), Thuir (Thuir, Castelnou, Camelas, Caixas, Sainte Colombe de la Commanderie, Fourques, Tordères, Llauro и Passa), Latour de France (Belesta и Caramany), Céret (Montauriol, Calmeilles, Oms, Taillet, Reynes, Céret, Vivès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Maureillas las Illas, Les Cluses, Le Perthus и l’Albère), Argelès (Montesquieu des Albères, Villelongue dels Monts, Laroque des Albères, Sorède и Argelès sur Mer) и Saint Paul de Fenouillet (Vira, Fenouillet, Caudiès de Fenouillèdes, Prugnanes, Fosse и Saint Martin).

В департамент Aude географският район включва общините, които граничат с департамента Pyrénées-Orientales и се намират в Пиренеите, а именно всички общини, които са част от кантоните Axat, Belcaire, Mouthoumet и Quillan, както и някои общини в кантоните Couiza (Arques, Bugarach, Camps sur l’Agly, Cassaignes, Couiza, Coustaussa, Cubières sur Cinoble, Fourtou, Luc sur Aude, Missègre, Peyrolles, Rennes le Château, Rennes les Bains, Serres, Sougraigne, Terroles и Valmigère), Lagrasse (Mayronnes и Saint Martin des Puits), Limoux (Alet les Bains, Bouriège, Bourigeole, Castelreng, Festes et Saint André, La Bezole, Saint Couat du Razès и Véraza), Saint Hilaire (Belcastel et Buc, Caunette sur Lauquet, Clermont sur Lauquet, Greffeil, Ladern sur Lauquet, Villardebelle и Villefloure), и Tuchan (Cucugnan, Duilhac sous Peyrepertuse, Maisons, Montgaillard, Padern и Rouffiac des Corbières).

5.   Връзка с географския район

Географското разположение на Каталонските Пиренеи е благоприятно за отглеждане на добитък на свобода. Характеризира се с маршрути и планински пасища на висока и ниска надморска височина, с обширни естествени пасища за животните през голяма част от годината до влошаване на метеорологичните условия. Районът е под влиянието на средиземноморския климат (влажен, субсредиземноморски климат), което означава, че животните могат да прекарат повече време на летните пасища и планински ливади, където пасат до есента.

Изобилието на вода и доброто слънцегреене благоприятстват развитието на богатата и характерна флора (особено Festuca pratensis, Festuca alpina, poa pratensis, Dactylis glomerata, Bromus erectus, Sesleria coerulea и Arrhenatherum elatius), която осигурява отлични пасища за добитъка. Тя също така позволява на земеделските производители да сеят смеси от треви и бобови растения върху ливади в среднопланинската зона, за да хранят добитъка през периодите, когато високопланинските пасища са недостъпни. Най-често срещаните фуражни растения са детелина, райграс, люцерна (alfalfa), еспарзета и власатка.

Що се отнася до човешкия фактор в миналото животните, отглеждани за работна сила и за производство на месо, са раждали през пролетта и са отивали на летните пасища със своите телета, което е позволявало работниците да са свободни за други сезонни дейности, както и да се запазят резервите от фураж на ниска надморска височина. Някои от телета са били заколвани след като слязат от летните пасища и са се консумирали на местно ниво или в семейството. Това е било икономически изгодна практика, тъй като телетата (наричани Rosée) са били хранени единствено с майчино мляко и пасищни треви през летните месеци. Днешните методи за производство на „Rosée des Pyrénées Catalanes“ вече не следват тази традиция.

Специфичният характер на това защитено географско указание произтича от използваните породи (Bruna de los Pirineos, Aubrac и Gascon), които са подходящи за средата и отглеждани на открито.

Телетата, отглеждани по този производствен метод, се развиват добре в резултат на хранителния им режим, което води до производството на животни с добре оформени кланични трупове.

„Rosée des Pyrénées Catalanes“ има изключително добре развита мускулатура, месото е с розов до светлочервен цвят, а сланината е кремава на цвят, което прави кланичните трупове и месото високо ценени от месарите и потребителите. В тази област съществува вековна традиция да се консумира този вид месо от неотбити животни.

В Каталонските Пиренеи се организират множество фестивали, панаири и пазари — прояви със силно изразен селскостопански характер, на които едрият рогат добитък от региона заема централно място. Сред тях са Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell (който датира от 11-ти век), Ferias в Olette, Prats de Mollo и Vinça, както и туристическите маршрути по пасищата на регионалния природен парк в Каталонските Пиренеи. Големият приток на туристи в региона допринесе за популяризиране на изключителните качества на това месо и така през последните десетилетия то си спечели добра репутация сред потребители и професионалисти от райони извън района на производство. Това редовно дава повод за множество статии и позовавания в регионалните вестници, като например L’indépendant (2 юли 1992 г. и 11 юли 2013 г.), както и в по-широко разпространявани издания — в списание Patrimoine en région (брой 22, пролет 2014 г.) и на уебсайтовете на Le Guide des gourmands (http://guidedesgourmands.fr) и на сайта на Association des cuisiniers et restaurateurs du Roussillon (www.toques-blanches-du-roussillon.com). Каналите за дистрибуция на продукта също свидетелстват за значението му. Кооперации продават продукта чрез поръчки по пощата, а в месарските магазини в региона съществуват специални витрини за продукта.

Характеристиките на „Rosée des Pyrénées Catalanes“ са резултат от:

специфичната среда, характеризираща се с маршрути, които благоприятстват отглеждането на открито с дълъг период в летните пасища;

слънчевото време и изобилието на вода в географския район, предоставят подходящи условия за изобилна специфична флора, която осигурява по естествен начин големи пасищни райони. Това означава също, че в среднопланинските райони може да се засаждат тревни площи, където животните могат да се хранят, когато пашата не е възможна;

използването на породи, които са добре приспособени към средата. Използваните породи — Bruna de los Pirineos, Aubrac и Gascon, са автохтонни породи, типични за региона и притежават качества, които са полезни от гледна точка на традиционните методи на отглеждане в планинските райони, тъй като добитъкът издържа на екстремни климатични условия, изисква много малко за своето оцеляване благодарение на способността си да използва резерви, натрупани по време на периоди на изобилие на храна (сезонно придвижване), и поради това е добре адаптиран към климата и релефа на региона;

специфичното ноу-хау (отглеждане на открито на няколко животни);

храната на телетата (само мляко и пасищна трева), свързана със системата на отглеждане, които придават на месото неговия характерен цвят и крехкост, както и конформацията на кланичните трупове. Майчиното мляко помага на телетата да се развиват добре, тъй като им осигурява значително количество калций. Това благоприятства доброто скелетно развитие, което помага за добрата конформация на кланичните трупове на телетата.

В заключение, трудните условия на живот в тези планински райони се превръщат в неоспорими преимущества за качеството на продукта, тясно свързан с територията. Автохтонните породи могат да използват по най-добрия начин по-високите и по-ниските планински райони и по този начин спомагат за управлението на природната среда. Земеделските стопани ценят своята продукция (признание и популярност сред потребители и дистрибутори, както и по-високи цени), което им дава възможност да поддържат селскостопанската система (в полза също така и на останалата част от веригата), да продължават да живеят в неблагоприятни райони и да поддържат селския начин на живот в планинските села.

Препратка към публикуваната спецификация на продукта

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

http://www.gencat.cat/alimentacio/pliego-rosee-pyrenees-catalanes

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCRoseedesPyreneescatalanes-FR-24-03-2015.pdf


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.