ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 346

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
19 октомври 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2015/C 346/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 346/02

Дело C-296/15: Преюдициално запитване от Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Словения), постъпило на 18 юни 2015 г. — Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota.

2

2015/C 346/03

Дело C-341/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wien (Австрия), постъпило на 8 юли 2015 г. — Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Дело C-360/15: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 13 юли 2015 г. — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

4

2015/C 346/05

Дело C-366/15: Иск, предявен на 14 юли 2015 г. — Европейска комисия/Румъния

5

2015/C 346/06

Дело C-390/15: Преюдициално запитване от Trybunał Konstytucyjny (Полша), постъпило на 20 юли 2015 г. — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Дело C-391/15: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Испания), постъпило на 20 юли 2015 г. — Marina del Mediterráneo S.L. и др./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Дело C-416/15: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 29 юли 2015 г. — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Дело C-419/15: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 30 юли 2015 г. — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Дело C-420/15: Преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 30 юли 2015 г. — Наказателно производство срещу  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Дело C-437/15 P: Жалба, подадена на 10 август 2015 г. от Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 4 юни 2015 г. по дело T-222/14, Deluxe Laboratories/СХВП (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Дело C-455/15: Преюдициално запитване от Varbergs tingsrätt (Швеция), постъпило на 28 август 2015 г. — P/Q

11

2015/C 346/13

Дело C-459/15 P: Жалба, подадена на 28 август 2015 г. от Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 25 юни 2015 г. по дело T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC)/Съвет

11

 

Общ съд

2015/C 346/14

Дело T-446/10: Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. — Dow AgroSciences и Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Комисия (Продукти за растителна защита — Активно вещество трифлуралинн — Невключване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО — Регламент (ЕО) №o33/2008 — Ускорена процедура за оценка — Явна грешка в преценката — Принцип на недопускане на дискриминация — Пропорционалност)

13

2015/C 346/15

Дело T-234/12: Решение на Общия съд от 8 септември 2015 г. — Amitié/Комисия (Арбитражна клауза — Субсидия — Финансова помощ — Спиране на плащанията — Искане за възстановяване на заявените разходи — Обезщетение за вреди — Мораторни лихви — Дебитно известие — Договорна отговорност — Насрещен иск)

13

2015/C 346/16

Дело T-503/12: Решение на Общия съд от 4 септември 2015 г. — Обединено кралство/Комисия (ФЕОГА — Секция Гарантиране — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Схема на единно плащане — Ключови проверки — Вторични проверки)

15

2015/C 346/17

Дело T-564/12: Решение на Общия съд от 8 септември 2015 г. — Министерство на енергетиката на Иран/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран, взети с цел да се предотврати разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Грешка в преценката — Нарушение на основните права — Пропорционалност)

15

2015/C 346/18

Дело T-577/12: Решение на Общия съд от 4 септември 2015 г. — NIOC и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Субдържавно образувание — Процесуална легитимация и правен интерес — Допустимост — Задължение за мотивиране — Посочване и избор на правно основание — Компетентност на Съвета — Принцип на предвидимост на актовете на Съюза — Понятие за свързано образувание — Явна грешка в преценката — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Пропорционалност — Право на собственост)

16

2015/C 346/19

Дело T-82/13: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Panasonic и MT Picture Display/Комисия (Конкуренция — Картели — Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори — Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство — Право на защита — Доказателство за участието в картела — Едно-единствено продължавано нарушение — Насоки относно метода за определяне на глобите от 2006 г. — Пропорционалност — Глоби — Пълен съдебен контрол)

17

2015/C 346/20

Дело T-84/13: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Samsung SDI и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори — Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство — Едно-единствено продължавано нарушение — Продължителност на нарушението — Сътрудничество в хода на административното производство — Известие от 2006 г. относно сътрудничеството — Намаляване на размера на глобата — Изчисляване на размера на глобата — Отчитане на продажбите на предприятията по критерия за мястото на доставка — Отчитане на средната стойност на продажбите, регистрирани през периода на нарушението)

18

2015/C 346/21

Дело T-91/13: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — LG Electronics/Комисия (Конкуренция — Картели — Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори — Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари и производствен капацитет — Едно-единствено продължено нарушение — Отговорност на дружеството майка за извършеното нарушение от общото предприятие — Равно третиране — Метод за изчисляване на размера на глобата — Отчитане на стойността на продажбите на катодни тръби посредством преработени изделия — Давностен срок — Пропорционалност — Продължителност на административното производство)

19

2015/C 346/22

Дело T-92/13: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Philips/Комисия (Конкуренция — Картели — Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори — Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство — Едно-единствено продължавано нарушение — Отговорност на дружеството майка за нарушението, извършено от общото предприятие — Равно третиране — Метод за изчисляване на размера на глобата — Отчитане на стойността на продажбите на катодни тръби посредством преработени изделия — Отчитане на средната стойност на продажбите, регистрирани през периода на нарушението — Отчитане на общия оборот на групата — Пропорционалност — Продължителност на административното производство)

20

2015/C 346/23

Дело T-104/13: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Toshiba/Комисия (Конкуренция — Картели — Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори — Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство — Доказателство за участието в картела — Едно-единствено продължавано нарушение — Отговорност за нарушението — Съвместен контрол — Глоби — Пълен съдебен контрол)

21

2015/C 346/24

Дело T-245/13: Решение на Общия съд от 4 септември 2015 г. — Обединено кралство/Комисия (ФЕОГА — Секция Гарантиране — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Схема на единно плащане — Ключови проверки — Вторични проверки — Членове 51, 53, 73 и 73а от Регламент (ЕО) № 796/2004)

22

2015/C 346/25

Дело T-346/13: Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. —Гърция/Комисия (ФЕОГА — Секция Гарантиране — ФЕОГА и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Мерки за развитие на селските райони — Агроекология — Адекватност на проверките — Финансови корекции с фиксирана ставка)

22

2015/C 346/26

Дело T-525/13: Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. — H&M Hennes & Mauritz/СХВП — Yves Saint Laurent (Ръчни чанти) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ ръчни чанти — По-ранен промишлен дизайн — Основание за обявяване на недействителност — Оригиналност — Член 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Задължение за мотивиране)

23

2015/C 346/27

Дело T-526/13: Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. — H&M Hennes & Mauritz/СХВП–Yves Saint Laurent (Ръчни чанти) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ ръчни чанти — По-ранен промишлен дизайн — Основание за обявяване на недействителност — Оригиналност — Член 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Задължение за мотивиране)

24

2015/C 346/28

Дело T-714/13: Решение на Общия съд от 8 септември 2015 г. — Gold Crest/СХВП (MIGHTY BRIGHT) (Марка на Общността — Заявка за регистрация на словна марка на Общността MIGHTY BRIGHT — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б), от Регламент (ЕО) № 207/2009)

25

2015/C 346/29

Дело T-168/14: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Pérez Gutiérrez/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Обществено здраве — Директива 2001/37/CE — Производство, представяне и продажба на тютюневи изделия — Предлагани от Комисията цветни снимки като предупреждения относно здравето, които следва да присъстват на опаковките на тютюневите изделия — Решение 2003/641/ЕО — Неразрешено използване на образа на починало лице — Лична вреда, претърпяна от вдовицата на починалото лице)

25

2015/C 346/30

Дело T-225/14: Решение на Общия съд от 3 септември 2015 г. — iNET24 Holding/СХВП (IDIRECT24) (Марка на Общността — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка IDIRECT24 — Абсолютното основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

26

2015/C 346/31

Дело T-254/14: Решение на Общия съд от 3 септември 2015 г. — Warenhandelszentrum/СХВП — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността NEW MAX — По-ранна фигуративна марка на Общността MAX — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2015/C 346/32

Дело T-278/14: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Dairek Attoumi/СХВП — Diesel (DIESEL) (Промишлен дизайн на Общността — Производство по обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността DIESEL — По-ранна международна словна марка DIESEL — Основание за недействителност — Използване на отличителен знак — Вероятност от объркване — Член 25, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Доказване на реалното използване — Спиране на административното производство)

28

2015/C 346/33

Дело T-530/14: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Verein StHD/СХВП (Изображение на черна панделка) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността, изобразяваща черна панделка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

28

2015/C 346/34

Дело T-584/14: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Inditex/СХВП — Ansell (ZARA) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Словна марка на Общността ZARA — Реално използване — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

29

2015/C 346/35

Дело T-660/14: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — SV Capital/ЕБО (Икономическа и парична политика — Искане за започване на разследване на предполагаемо нарушение на правото на Съюза — Решение на ЕБО — Решение на Апелативния съвет на европейските надзорни органи — Служебно разглеждане — Липса на компетентност на автора на акта — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Просрочие — Частична недопустимост)

30

2015/C 346/36

Дело T-344/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 1 септември 2015 г. — Франция/Комисия (Обезпечително производство — Достъп до документи на институциите — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, изпратени от френските власти на Комисията в рамките на процедурата, предвидена в Директива 98/34/ЕО — Противопоставяне от Франция на оповестяването на документите — Решение за предоставяне на достъп на трето лице до документите — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris — Претегляне на интереси“)

30

2015/C 346/37

Дело T-367/15: Жалба, подадена на 9 юли 2015 г. Renfe-Operadora/СХВП (AVE)

31

2015/C 346/38

Дело T-472/15 P: Жалба, подадена на 13 август 2015 г. от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) срещу решението, постановено на 3 юни 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-78/14, Gross/ЕСВД

32

2015/C 346/39

Дело T-478/15: Жалба, подадена на 21 август 2015 г. — Румъния/Комисия

33

2015/C 346/40

Дело T-501/15: Жалба, подадена на 31 август 2015 г. — Нидерландия/Комисия

35

2015/C 346/41

Дело T-502/15: Жалба, подадена на 1 септември 2015 г. — Испания/Комисия

36

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2015/C 346/42

Дело F-28/14: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 9 септември 2015 г. — De Loecker/ЕСВД (Публична служба — Персонал на ЕСВД — Срочно нает служител — Ръководител на представителството в трета страна — Прекратяване на връзките на доверие — Трансфер в седалището на ЕСВД — Предсрочно прекратяване на договора за назначаване на длъжност — Предупреждение — Мотиви на решението — Член 26 от Правилника — Право на защита — Право на лицето да бъде изслушано)

38

2015/C 346/43

Дело F-9/15: Определение на Съда на публичната служба от 7 септември 2015 г. — Verhelst/EMA

38


 


BG

 

Част от информацията в това издание не може да бъде разкривана поради причини, свързани със защитата на личните данни. Затова публикуваме нова автентична версия.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2015/C 346/01)

Последна публикация

ОВ C 337, 12.10.2015 г.

Предишни публикации

ОВ C 328, 5.10.2015 г.

ОВ C 320, 28.9.2015 г.

ОВ C 311, 21.9.2015 г.

ОВ C 302, 14.9.2015 г.

ОВ C 294, 7.9.2015 г.

ОВ C 279, 24.8.2015 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/2


Преюдициално запитване от Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Словения), постъпило на 18 юни 2015 г. — Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota.

(Дело C-296/15)

(2015/C 346/02)

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Страни в главното производство

Жалбоподател: Medisanus d. o. o.

Ответник: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Преюдициален въпрос

1)

Следва ли Директива 2004/18/ЕО (1), и по-специално член 23, параграф 2, член 23, параграф 8 и член 2, във връзка с:

Директива 2001/83/ЕО (2), по-специално с член 83,

Директива 2002/98/ЕО (3), по-специално с член 4, параграф 2,

ДФЕС, по-специално с член 18,

да се тълкуват в смисъл, че не допускат изискване за лекарствени продукти, „получени от словенска плазма“, произведени по промишлен метод (изискване, основаващо се на националното законодателство на Република Словения — а именно на член 6, точка 71 от ZZdr-2)?


(1)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116, поправка ОВ L 182, 2008 г. , стр. 282).

(2)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3).

(3)  Директива 2002/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година за определяне на стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/ЕО (ОВ L 33, стр. 30; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 9, стр. 171).


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/3


Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wien (Австрия), постъпило на 8 юли 2015 г. — Hans Maschek

(Дело C-341/15)

(2015/C 346/03)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Wien

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hans Maschek

Ответник: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Преюдициални въпроси

1)

Съвместима ли е с член 7 от Директива 2003/88/ЕО национална правна разпоредба като член 41а, параграф 2 от Wiener Besoldungsordnung 1994 (Правилник за възнагражденията на служителите на администрацията на град Виена от 1994 г.), която не предвижда каквото и да било финансово обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по смисъла на член 7 от Директива 2003/88/ЕО (1) за работник или служител, който е поискал прекратяване от определена дата на трудовото или служебното си правоотношение?

В случай на отрицателен отговор, [съвместима ли е с член 7 от Директива 2003/88/ЕО] национална правна разпоредба, съгласно която всеки работник или служител, който е поискал прекратяване на трудовото или служебното си правоотношение, трябва да направи всичко необходимо, за да изчерпи неизползвания си платен годишен отпуск в оставащото му до това прекратяване време, като в такива случаи има право на финансово обезщетение за неизползван платен годишен отпуск само ако е подал молба да го използва, считано от датата, на която е заявил желанието си за прекратяването на трудовото или служебното правоотношение, но не е бил в състояние да го изчерпи в частта, за която иска обезщетение?

2)

Следва ли да се приеме, че работникът или служителят има право на финансово обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в случаите, когато поради неработоспособност не е бил в състояние да го изчерпи непосредствено преди прекратяването на трудовото или служебното правоотношение само ако: а) е уведомил работодателя си за неработоспособността (например поради заболяване) без ненужно забавяне (и следователно по принцип преди прекратяването на трудовото или служебното правоотношение), и б) е представил доказателство за неработоспособността си (например поради заболяване) (по-специално болничен лист) без ненужно забавяне (и следователно по принцип преди прекратяването на трудовото или служебното правоотношение)?

В случай на отрицателен отговор, съвместима ли е с член 7 от Директива 2003/88 национална правна разпоредба, съгласно която работник или служител, който поради неработоспособност не е бил в състояние да изчерпи платения си годишен отпуск непосредствено преди прекратяването на трудовото или служебното си правоотношение, има право на финансово обезщетение за неизползван платен годишен отпуск само ако: а) е уведомил работодателя си неработоспособността (например поради заболяване) без ненужно забавяне (и следователно по принцип преди прекратяването на трудовото правоотношение), и б) е представил доказателство за неработоспособността си (например поради заболяване) (по-специално болничен лист) без ненужно забавяне (и следователно по принцип преди прекратяването на трудовото или служебното правоотношение)?

3)

Съгласно постоянната практика на Съда на Европейския съюз (вж. решения от 18 март 2004 г., C-342/01 [Gomez], т. 31, от 24 януари 2012 г., C-282/10 [Dominguez], т. 47 — 50 и от 3 май 2012 г., C-337/10 [Neidei], т. 37) държавите членки могат да приемат законови разпоредби, предвиждащи в полза на работника или служителя по-големи от гарантираните с член 7 от Директива 2003/88 минимални права по отношение на платения годишен отпуск и на обезщетението за неизползването му. Правата по член 7 от Директива 2003/88 имат непосредствен ефект (вж. решения от 24 януари 2012 г., C-282/10 [Dominguez], т. 34 — 36 и от 12 юни 2014 г., C-118/13 [Boilacke], т. 28).

При такова тълкуване на член 7 от Директива 2003/88 фактът, че националният законодател е предвидил в полза на определена категория лица право на финансово обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, което значително надхвърля предвиденото в тази разпоредба от директивата, означава ли, че поради пряката приложимост на член 7 от Директива 2003/88 лицата, на които в нарушение на същата директива националният закон не е предоставил право на финансово обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, имат право на такова обезщетение в значително по-голям от предвидения в посочената разпоредба от директивата размер също като лицата, които националната правна уредба поставя в по-благоприятно положение?


(1)  Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3)


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/4


Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 13 юли 2015 г. — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

(Дело C-360/15)

(2015/C 346/04)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Ответник: X BV

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 2, параграф 3 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (1) да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба се прилага по отношение на определянето на такси от орган на държава членка за обработката на молба за одобрение относно времето, мястото и начина на изпълнение на изкопни работи във връзка с прокарването на кабели за обществена електронна съобщителна мрежа?

2)

Трябва ли глава III от Директива 2006/123/ЕО да се тълкува в смисъл, че тази глава се прилага и по отношение на изцяло вътрешни положения?

3)

Трябва ли Директива 2006/123/ЕО, с оглед съображение 9 от нея, да се тълкува в смисъл, че тя не се прилага по отношение на национална уредба, която изисква общинският съвет да бъде уведомяван за планирани изкопни работи във връзка с прокарването, поддържането и премахването на кабели за обществена електронна съобщителна мрежа, когато общинският съвет не е компетентен да забранява дейностите, за които е уведомен, но има право да налага условия относно мястото, времето и начина на изпълнението им, както и във връзка с насърчаването на общото използване на съоръженията и съгласуването на дейностите с операторите на други подземни строителни обекти?

4)

Трябва ли член 4, точка 6 от Директива 2006/123/ЕО да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба се прилага относно одобрението на мястото, времето и начина на изпълнение на изкопни работи във връзка с прокарването на кабели за обществена електронна съобщителна мрежа, без съответният орган на държавата членка да е компетентен да забранява самите работи?

5)

а)

Ако от отговорите на горепосочените въпроси се установи, че член 13, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО се прилага в настоящия случай, тази разпоредба има ли директен ефект?

б)

При утвърдителен отговор на пети въпрос, буква а), могат ли в настоящия случай подлежащите на начисляване разходи по силата на член 13, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО да се изчисляват въз основа на прогнозните приходи за всички производства по молби или въз основа на разходите във връзка с всички молби, които са сходни с молбата в настоящия случай, или пък въз основа на разходите по отделни молби?

в)

При утвърдителен отговор на пети въпрос, буква а), по какви критерии, съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО, трябва непреките и фиксираните разходи да бъдат отнасяни към конкретни молби за одобрение?


(1)  ОВ L 376, стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/5


Иск, предявен на 14 юли 2015 г. — Европейска комисия/Румъния

(Дело C-366/15)

(2015/C 346/05)

Език на производството: румънски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae)

Ответник: Румъния

Искания на ищеца

да се установи, че като не е приела всички актове със законодателен характер и необходимите административни мерки за транспониране на разпоредбите на Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (1) или като във всички случаи не е съобщила тези мерки на Комисията, Румъния не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 2, параграф 1 от тази директива;

да се осъди Румъния да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Срокът за транспонирането на директивата в националното право е изтекъл на 22 август 2013 г.


(1)  ОВ L 135, стр. 14.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/6


Преюдициално запитване от Trybunał Konstytucyjny (Полша), постъпило на 20 юли 2015 г. — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Дело C-390/15)

(2015/C 346/06)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Trybunał Konstytucyjny

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Ответник: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Преюдициални въпроси

1)

Невалидна ли е точка 6 от приложение III към Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), изменена с Директива 2009/47/ЕО на Съвета от 5 май 2009 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО, по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност (2), тъй като в хода на законодателната процедура не е било спазено същественото процедурно изискване за консултиране с Европейския парламент?

2)

Невалидна ли е разпоредбата на член 98, параграф 2 от посочената в точка 1 Директива 2006/112/ЕО във връзка с точка 6 от приложение III към тази директива, тъй като нарушава принципа на данъчен неутралитет, доколкото тази разпоредба изключва прилагането на намалените данъчни ставки за книги, издадени в дигитална форма, и за други електронни публикации?


(1)  ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

(2)  ОВ L 116, стр. 18.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/6


Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Испания), постъпило на 20 юли 2015 г. — Marina del Mediterráneo S.L. и др./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Дело C-391/15)

(2015/C 346/07)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Ответник: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Други страни: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. и Ayuntamiento de Marbella

Преюдициални въпроси

1)

В светлината на принципите на лоялно сътрудничество и полезен ефект на директивите, трябва ли член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1, букви а) и б) от Директива 89/665 (1) да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като предвидената в член 310.2 от Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (понастоящем член 40.2 от RDLeg 3/2011, за приемане на преработеният текст на Ley de Contratos del Sector Público), доколкото същата забранява подаването на специалната жалба в областта на обществените поръчки срещу подготвителните актове на възлагащия орган, като решението за допускане на оферта на оферент, за който се твърди, че не отговаря на условията за технически възможности и икономическа платежоспособност, предвидени в националното законодателство и правото на Съюза?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос, имат ли член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1, букви а) и б) от Директива 89/665 директен ефект?


(1)  Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (ОВ L 395, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 237)


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/7


Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 29 юли 2015 г. — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Дело C-416/15)

(2015/C 346/08)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Selena România Srl

Ответник: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Встъпила страна: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли Регламент за изпълнение (ЕС) № 21/2013 на Съвета  (1) [за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, към вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Тайван и Тайланд, или не] да се тълкува в смисъл, че той се прилага и по отношение на вноса от Тайван, извършван от постоянно пребиваващи в Европейския съюз лица преди 17.1.2013 г., по-точно през 2012 година, но след приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета  (2) [за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република]?

2)

Налага ли се окончателното антидъмпингово мито, така както то е посочено в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 21/2013 на Съвета, и върху вноса от Тайван, извършван от постоянно пребиваващи в Европейския съюз лица в периода преди 17.1.2013 г., както и преди датата на приемане на Регламент (ЕС) № 437/2012 на Комисията  (3) [за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чрез внос на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращан от Тайван и Тайланд, независимо дали е с деклариран произход от Тайван и Тайланд, или не, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос] , но след приемането на Регламент (ЕС) № 791/2011 на Съвета?


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 21/2013 на Съвета от 10 януари 2013 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, към вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Тайван и Тайланд, или не (OB L 11, 16.1.2013г., стр. 1)

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета от 3 август 2011 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република (OB L 204, 9.8.2011г., стр. 1)

(3)  Регламент (ЕС) № 437/2012 на Комисията от 23 май 2012 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чрез внос на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращан от Тайван и Тайланд, независимо дали е с деклариран произход от Тайван и Тайланд, или не, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос (OB L 134, 24.5.2012г., стр. 12)


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/8


Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 30 юли 2015 г. — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Дело C-419/15)

(2015/C 346/09)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Ответник: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Преюдициални въпроси

1)

Допуска ли член 33, параграф 2, първо изречение от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (1) лицензополучател, който не е вписан в регистъра на промишлените дизайни на Общността, да предявява претенции, основани на нарушение на вписан промишлен дизайн на Общността?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос, може ли оправомощеният от притежателя на правата лицензополучател на изключителна лицензия за промишлен дизайн на Общността да предяви правото си да търси обезщетение за претърпени от него вреди в производство, започнато от самия него на основание член 32, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността, или той може само да вземе участие в започнатото от самия притежател на правата производство за нарушение на притежавания от него промишлен дизайн на Общността съгласно параграф 4 от посочената разпоредба?


(1)  ОВ L 3, стр. 1.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/9


Преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 30 юли 2015 г. — Наказателно производство срещу  U (*1)

(Дело C-420/15)

(2015/C 346/10)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Страна в главното производство

 U (*1)

Преюдициален въпрос

Противоречат ли членове 2 и 3 от Кралския декрет от 20 юли 2001 г. за регистрацията на превозни средства на членове 18, 20, 45, 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, поради това че, за да се движат по пътищата в Белгия — макар и само, за да преминат през страната — превозните средства, собственост на лице, което пребивава в държава членка на Европейския съюз, различна от Белгия, и които са регистрирани в тази друга държава членка, трябва да бъдат регистрирани в Белгия, когато лицето пребивава и в Белгия?


(*1)  Информацията е заличена в съответствие с правната рамка относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/9


Жалба, подадена на 10 август 2015 г. от Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 4 юни 2015 г. по дело T-222/14, Deluxe Laboratories/СХВП (Deluxe)

(Дело C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) (представител: S. Palmero Cabezas)

Друга страна в производството: Deluxe Laboratories, Inc.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени обжалваното решение;

да се осъди жалбоподателя в производството пред Общия съд да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

СХВП счита, че обжалваното решение трябва да се отмени, доколкото Общият съд е нарушил член 75, първо изречение от РМО (1) във връзка с член 7, параграф 1, буква б) и параграф 2) от РМО, поради причините, изложени подробно по-долу и които могат да се обобщят по следния начин:

1.

Общият съд е допуснал грешка като е изключил възможността за общи мотиви по отношение на разнообразни продукти и услуги, когато схващането на знака по отношение на всеки един от тях е еднакво и следователно приложимите мотиви спрямо всеки един от са едни и същи.

2.

Да се наложи на СХВП задължението да повтаря систематично един и същи мотив за всеки един от продуктите или услугите, или еднородни категории на продукти и услуги, води до превръщане на задължението за мотивиране в чисто формално задължение.

3.

Апелативният състав е идентифицирал изрично причините, поради които по отношение на който и да е от поисканите продукти и услуги знакът ще бъде схванат единствено като указание за по-високото качество на този продукт или услуга.

4.

Достатъчно е продуктите и услугите да имат обща характеристика, за да може да се изложат едни и същи мотиви по отношение на всички тях, ако знакът няма отличителен характер вследствие на тази характеристика. В настоящия случай тази обща характеристика е, че всеки от засегнатите продукти и услуги, без изключение, може да има по-високо качество, по начин, че указанието за по-високо качество се схваща по отношение на всички заедно и всеки един от тях, като обикновен аргумент за продажба.

5.

Общият съд е допуснал грешка като е тълкувал погрешно изведеното в съдебната практика понятие за „достатъчно еднородна“ категория продукти или услуги, поради което е ограничил неправомерно критериите за своята преценка. В настоящия случай идентифицираната от апелативния състав обща характеристика позволява да се приеме, че заявените продукти и услуги образуват достатъчно еднородна категория, което позволява да се изложат общи мотиви.

6.

Обжалваното решение не е съобразено със съществуващата съдебна практика, по-специално с Определение от 11 декември 2014 г. по дело C-253/14 P, FTI Touristik GmbH/СХВП, (BigXtra), EU:C:2014:2445


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия) (ОВ L 78, стр. 1)


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/11


Преюдициално запитване от Varbergs tingsrätt (Швеция), постъпило на 28 август 2015 г. — P/Q

(Дело C-455/15)

(2015/C 346/12)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Varbergs tingsrätt

Страни в главното производство

Ищец: P

Ответник: Q

Преюдициален въпрос

Трябва ли в приложение на член 23, буква а) от Регламент Брюксел II (1) или на друга разпоредба и въпреки член 24 от този регламент Varbergs tingsrätt да откаже да признае решението на първоинстанционния съд на Шилуте от 18 февруари 2015 г. и да продължи висящото пред него производство относно упражняването на родителски права?


(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ, L 338, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183).


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/11


Жалба, подадена на 28 август 2015 г. от Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 25 юни 2015 г. по дело T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC)/Съвет

(Дело C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (представители: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea и J. Iriarte Ángel, адвокати)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд (седми състав) от 25 юни 2015 г. по дело T-95/14.

да се реши окончателно спорът, като се уважат исканията на жалбоподателя, направени пред първата инстанция, а именно да се отменят член 1 от Решение 2013/661/ОВППС (1) на Съвета от 15 ноември 2013 г. и член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1154/2013 (2) от 15 ноември 2013 г., доколкото същите касаят или могат да засегнат IOEC, и да се разпореди заличаването на името му от съответните приложения към цитираните разпоредби.

да се осъди Съветът да заплати направените съдебни разноски за двете инстанции.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага три основания в подкрепа на жалбата си:

Грешка при прилагане на правото, доколкото в решението неправилно се приема, че Съветът е изпълнил задължението си за мотивиране и не е нарушил правото на ефективна съдебна защита.

Грешка при прилагане на правото, доколкото в решението се приема, че мерките срещу жалбоподателя почиват на доказателства, когато в действителност те са лишени от каквито и да било фактически основания и решението се основава на презумпции. В резултат на това е налице злоупотреба с власт и нарушение на приложимите правни норми и на принципа на равно третиране.

Грешка при прилагане на правото, доколкото в решението неправилно се приема, че правото на собственост на IOEC и принципът на пропорционалност не са нарушени.


(1)  Решение 2013/661/ОВППС на Съвета от 15 ноември 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, стр. 18).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1154/2013 на Съвета от 15 ноември 2013 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, стр. 3).


Общ съд

19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/13


Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. — Dow AgroSciences и Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Комисия

(Дело T-446/10) (1)

((Продукти за растителна защита - Активно вещество трифлуралинн - Невключване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО - Регламент (ЕО) №o33/2008 - Ускорена процедура за оценка - Явна грешка в преценката - Принцип на недопускане на дискриминация - Пропорционалност))

(2015/C 346/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Dow AgroSciences Ltd (Хитчин, Обединено кралство) и Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Фуншал, Португалия) (представители: K. Van Maldegem и C. Mereu, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално P. Ondrůšek и F. Wilman, впоследствие P. Ondrůšek и G. von Rintelen, подпомагани от J. Stuyck, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на Решение 2010/355/ЕС на Комисията от 25 юни 2010 година относно невключването на трифлуралин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 160, стр. 30).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Dow AgroSciences Ltd и Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda понасят, наред с направените от тях съдебни разноски, и съдебните разноски на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 346, 18.12.2010 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/13


Решение на Общия съд от 8 септември 2015 г. — Amitié/Комисия

(Дело T-234/12) (1)

((Арбитражна клауза - Субсидия - Финансова помощ - Спиране на плащанията - Искане за възстановяване на заявените разходи - Обезщетение за вреди - Мораторни лихви - Дебитно известие - Договорна отговорност - Насрещен иск))

(2015/C 346/15)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Amitié Srl (Болоня, Италия) (представители: D. Bogaert, M. Picat и C. Siciliano, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: F. Moro и S. Delaude, подпомагани първоначално от R. Van der Hout и A. Krämer, а впоследствие от R. Van der Hout и A. Köhler, адвокати)

Предмет

Иск, предявен на основание на член 272 ДФЕС и на член 340, първа алинея ДФЕС, на първо място, за установяване, най-напред, че сумите, получени от ищеца по силата на споразумение за безвъзмездно финансиране и две споразумения за финансова помощ, сключени между него и Общността, представлявана от Комисията, както и финансовата санкция и мораторните лихви, които Комисията иска ищецът да възстанови или да плати с оглед на заключителните изводи от финансов одит, не са дължими или поне не са изцяло дължими, по-нататък, че Комисията няма право да отнесе заключителните изводи от одита и към друго споразумение за безвъзмездна помощ, и накрая, че Комисията е ангажирала договорната отговорност на Съюза, като въз основа на предварителните изводи от финансовия одит е спряла плащанията на дължимите на ищеца суми по две други споразумения за безвъзмездно финансиране, и на второ място, за осъждане на Комисията да заплати на ищеца, от една страна, дължимите суми по споразуменията за безвъзмездна финансова помощ, чието изпълнение е спряла, и по още едно друго споразумение за финансова помощ, ведно със съответните мораторни лихви, и от друга страна, обезщетение за вредите, които ищецът е претърпял поради злоупотреба при упражняване на правата на Комисията по споразуменията за финансова помощ и за безвъзмездна финансова помощ, предмет на финансов одит, както и по спрените вследствие на този одит споразумения за безвъзмездна финансова помощ.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по искането на Amitié Srl за установяване на отказа на Европейската комисия да оспори дължимите от нея суми по споразуменията за безвъзмездна финансова помощ ECP-2007-DILI-517005 относно проекта „Athena“ (Access to cultural heritage networks across Europe) и ECP-2008-DILI-538025 относно проекта „Judaica Europeana“ (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Осъжда Amitié да заплати на Комисията, първо, сумата от 50 458,23 EUR, ведно с мораторни лихви от 4,5 % на година, считано от 6 април 2012 г., до пълното ѝ изплащане, второ, сумата от 261 947,36 EUR, ведно с мораторни лихви от 4,25 % на година, считано от 28 декември 2012 г., до пълното ѝ изплащане, трето, сумата от 358 712,35 EUR, ведно с мораторни лихви от 4,5 % на година, считано от 8 май 2012 г., до пълното ѝ изплащане и, четвърто, сумата от 5 045,82 EUR, ведно с мораторни лихви от 4,5 % на година, считано от 23 юни 2012 г. до пълното ѝ изплащане.

4)

Осъжда Amitié да заплати, освен направените от него съдебни разноски, и четири пети от тези, направени от Комисията.

5)

Комисията понася една пета от направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 243, 11.8.2012 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/15


Решение на Общия съд от 4 септември 2015 г. — Обединено кралство/Комисия

(Дело T-503/12) (1)

((ФЕОГА - Секция „Гарантиране“ - ЕФГЗ и ЕЗФРСР - Разходи, изключени от финансиране - Схема на единно плащане - Ключови проверки - Вторични проверки))

(2015/C 346/16)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: първоначално C. Murrell, впоследствие E. Jenkinson и M. Holt, а накрая M. Holt, подпомагани от D. Wyatt, QC, и от V. Wakefield, barrister)

Ответник: Европейска комисия (представители: N. Donnelly, P. Rossi и K. Skelly)

Предмет

Искане за отмяна на Решение за изпълнение 2012/500/ЕС на Комисията от 6 септември 2012 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 244, стр. 11), в частта, която се отнася до четири позиции в приложението към него, отнасящи се до фиксирана корекция от 5 % за осъществени в Северна Ирландия (Обединеното кралство) разходи през финансовата 2008 г. в размер на 277 231,60 EUR и 13 671 588,90 EUR, а през финансовата 2009 г. — в размер на 270 398,26 EUR и 15 844 193,29 EUR.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/15


Решение на Общия съд от 8 септември 2015 г. — Министерство на енергетиката на Иран/Съвет

(Дело T-564/12) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран, взети с цел да се предотврати разпространението на ядрено оръжие - Замразяване на средства - Задължение за мотивиране - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Грешка в преценката - Нарушение на основните права - Пропорционалност))

(2015/C 346/17)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Министерство на енергетиката на Иран (Техеран, Иран) (представител: M. Lester, barrister)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bishop и A. de Elera)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение 2012/635/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 282, стр. 58) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 945/2012 на Съвета от 15 октомври 2012 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 282, стр. 16)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Министерството на енергетиката на Иран да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 55, 23.2.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/16


Решение на Общия съд от 4 септември 2015 г. — NIOC и др./Съвет

(Дело T-577/12) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие - Замразяване на средства - Жалба за отмяна - Субдържавно образувание - Процесуална легитимация и правен интерес - Допустимост - Задължение за мотивиране - Посочване и избор на правно основание - Компетентност на Съвета - Принцип на предвидимост на актовете на Съюза - Понятие за свързано образувание - Явна грешка в преценката - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Пропорционалност - Право на собственост))

(2015/C 346/18)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Сингапур, Сингапур); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Лондон, Обединено кралство); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Техеран, Иран); Karoon Oil & Gas Production Co. (Ахваз, Иран); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Техеран); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Техеран); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Ахваз); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Шираз, Иран); Maroun Oil & Gas Co. (Ахваз, Иран); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Хузестан, Иран); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ахмед, Иран); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Ахваз); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Хорамшахр, Иран); West Oil & Gas Production Co. (Керманшах, Иран); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Машхад, Иран); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Техеран); и Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Бушер, Иран) (представител: J.-M. Thouvenin, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: V. Piessevaux и M. Bishop)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на Решение 2012/635/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 282, стр. 58), както и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 945/2012 на Съвета от 15 октомври 2012 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 282, стр. 16), доколкото тези актове се отнасят до жалбоподателите, и, от друга страна, искане за обявяване на неприложимост по отношение на жалбоподателите на член 20, параграф 1, буква в) от Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (ОВ L 195, стр. 39), с измененията й с Решение 2012/635, както и на член 23, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, стр. 1).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) и Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) понасят направените от тях съдебни разноски, и се осъждат да заплатят съдебните разноски, направени от Съвета на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 79, 16.3.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/17


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Panasonic и MT Picture Display/Комисия

(Дело T-82/13) (1)

((Конкуренция - Картели - Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори - Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП - Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство - Право на защита - Доказателство за участието в картела - Едно-единствено продължавано нарушение - Насоки относно метода за определяне на глобите от 2006 г. - Пропорционалност - Глоби - Пълен съдебен контрол))

(2015/C 346/19)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Panasonic Corp. (Кадома, Япония); и MT Picture Display Co. Ltd (Мацуочо, Япония) (представители: R. Gerrits и A.-H. Bischke, адвокати, M. Hoskins, QC, и S. K. Abram, barrister)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Biolan, M. Kellerbauer и Г. Колева)

Предмет

Главно искане за отмяна на Решение C (2012) 8839 окончателен на Комисията от 5 декември 2012 г. относно производство по прилагане на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка COMP/39.437 — Тръби за телевизионни и компютърни екрани), в частта му, която се отнася до жалбоподателите, или при условията на евентуалност, искане за намаляване на глобата, наложена на жалбоподателите.

Диспозитив

1)

Определя размера на глобите, наложени в член 2, параграф 2, букви е), з) и и) от Решение C(2012) 8839 окончателен на Комисията от 5 декември 2012 г. относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.437 — Тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори), на 128 866 000 EUR, що се отнася до Panasonic Corp. за прякото му участие в нарушението относно пазара на цветни катодни тръби за телевизионни екрани, на 82 826 000 EUR, що се отнася до Panasonic, Toshiba Corp. и MT Picture Display Co. Ltd, при условията на солидарна отговорност, и на 7 530 000 EUR, що се отнася до Panasonic и MT Picture Display, при условията на солидарна отговорност.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 101, 6.4.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/18


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Samsung SDI и др./Комисия

(Дело T-84/13) (1)

((Конкуренция - Картели - Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори - Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП - Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство - Едно-единствено продължавано нарушение - Продължителност на нарушението - Сътрудничество в хода на административното производство - Известие от 2006 г. относно сътрудничеството - Намаляване на размера на глобата - Изчисляване на размера на глобата - Отчитане на продажбите на предприятията по критерия за мястото на доставка - Отчитане на средната стойност на продажбите, регистрирани през периода на нарушението))

(2015/C 346/20)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Samsung SDI Co.Ltd (Gyeonggi-do, Република Корея); Samsung SDI Germany GmbH (Берлин, Германия); и Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Малайзия) (представители: първоначално G. Berrisch, адвокат, D. Hull, solicitor, и L.-A. Grelier, адвокат, впоследствие M. Hull и L.-A. Grelier, впоследствие L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, адвокати, и J. Flynn, QC)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Biolan, G. Meessen и H. van Vliet)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение C (2012) 8839 окончателен на Комисията от 5 декември 2012 година относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.437 — Тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори) и искане за намаляване на размера на глобите, наложени на жалбоподателите

Диспозитив

1)

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалбата що се отнася до Samsung SDI Germany GmbH.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда Samsung SDI Co. Ltd и Samsung SDI (Malaysia) Bhd да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 108, 13.4.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/19


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — LG Electronics/Комисия

(Дело T-91/13) (1)

((Конкуренция - Картели - Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори - Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП - Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари и производствен капацитет - Едно-единствено продължено нарушение - Отговорност на дружеството майка за извършеното нарушение от общото предприятие - Равно третиране - Метод за изчисляване на размера на глобата - Отчитане на стойността на продажбите на катодни тръби посредством преработени изделия - Давностен срок - Пропорционалност - Продължителност на административното производство))

(2015/C 346/21)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: LG Electronics Inc. (Сеул, Южна Корея) (представители: G. van Gerven и T. Franchoo, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално C. Hödlmayr, M. Kellerbauer и P. Van Nuffel, впоследствие M. Kellerbauer, P. Van Nuffel и A. Biolan)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение C (2012) 8839 окончателен на Комисията от 5 декември 2012 г. относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка COMP/39.437 — Тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори) и искане за намаляване на глобите, наложени на жалбоподателя.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда LG Electronics, Inc. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 108, 13.4.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/20


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Philips/Комисия

(Дело T-92/13) (1)

((Конкуренция - Картели - Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори - Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП - Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство - Едно-единствено продължавано нарушение - Отговорност на дружеството майка за нарушението, извършено от общото предприятие - Равно третиране - Метод за изчисляване на размера на глобата - Отчитане на стойността на продажбите на катодни тръби посредством преработени изделия - Отчитане на средната стойност на продажбите, регистрирани през периода на нарушението - Отчитане на общия оборот на групата - Пропорционалност - Продължителност на административното производство))

(2015/C 346/22)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Нидерландия) (представители: J. de Pree и S. Molin, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално C. Hödlmayr, M. Kellerbauer и P. Van Nuffel, впоследствие M. Kellerbauer, P. Van Nuffel и A. Biolan, и накрая M. Kellerbauer, P. Van Nuffel и V. Bottka)

Предмет

Главно искане за частична отмяна на Решение C (2012) 8839 окончателен на Комисията от 5 декември 2012 година относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.437 — Тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори), и при условията на евентуалност, искане за отмяна или намаляване на размера на глобите, наложени на жалбоподателя

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Koninklijke Philips Electronics NV да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 108, 13.4.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/21


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Toshiba/Комисия

(Дело T-104/13) (1)

((Конкуренция - Картели - Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори - Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП - Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство - Доказателство за участието в картела - Едно-единствено продължавано нарушение - Отговорност за нарушението - Съвместен контрол - Глоби - Пълен съдебен контрол))

(2015/C 346/23)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Toshiba Corp. (Токио, Япония) (представители: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz и P. Berghe, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: M. Biolan, V. Bottka и M. Kellerbauer)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C(2012) 8839 окончателен на Комисията от 5 декември 2012 г. относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.437 — Тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори) в частта му, отнасяща се до жалбоподателя, както и, при условията на евентуалност, искане за премахване или за намаляване на размера на глобата, която му е наложена.

Диспозитив

1)

Отменя частично член 1, параграф 2, буква г) от Решение C(2012) 8839 окончателен на Комисията от 5 декември 2012 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.437 — Тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори) в частта му, в която се констатира, че Toshiba Corp. е участвало в световен картел на пазара на катодни тръби за цветни телевизори през периода от 16 май 2000 г. до 31 март 2003 г.

2)

Отменя член 2, параграф 2, буква ж) от това решение, в частта му, в която се налага глоба от 28 048 000 EUR на Toshiba за прякото му участие в световен картел на пазара на катодни тръби за цветни телевизори.

3)

Определя размера на глобата, наложена на Toshiba в член 2, параграф 2, буква з) от разглежданото решение, солидарно с Panasonic Corp. и MT Picture Display Co. Ltd, на 82 826 000 EUR.

4)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

5)

Осъжда всяка страна да понесе направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 114, 20.4.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/22


Решение на Общия съд от 4 септември 2015 г. — Обединено кралство/Комисия

(Дело T-245/13) (1)

((ФЕОГА - Секция „Гарантиране“ - ЕФГЗ и ЕЗФРСР - Разходи, изключени от финансиране - Схема на единно плащане - Ключови проверки - Вторични проверки - Членове 51, 53, 73 и 73а от Регламент (ЕО) № 796/2004))

(2015/C 346/24)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: първоначално C. Murrell, M. Holt и E. Jenkinson, впоследствие M. Holt, подпомагани от D. Wyatt, QC, и от V. Wakefield, barrister)

Ответник: Европейска комисия (представители: P. Rossi и K. Skelly)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение за изпълнение 2013/123/ЕС на Комисията от 26 февруари 2013 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 67, стр. 20), в частта, в която се отнася до позицията в приложение 1 към него, предвиждаща екстраполирана корекция от 5,19 % за осъществени в Северна Ирландия (Обединено кралство) разходи през финансовата 2010 г. в размер на 16 513 582,57 EUR.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.


(1)  ОВ C 189, 29.6.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/22


Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. —Гърция/Комисия

(Дело T-346/13) (1)

((ФЕОГА - Секция „Гарантиране“ - ФЕОГА и ЕЗФРСР - Разходи, изключени от финансиране - Мерки за развитие на селските райони - Агроекология - Адекватност на проверките - Финансови корекции с фиксирана ставка))

(2015/C 346/25)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: първоначално I.-K. Chalkias, X. Basakou и A.-E. Vasilopoulou, впоследствие A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos и O. Tsirkinidou)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Marcoulli и D. Triantafyllou)

Предмет

Жалба за отмяна на Решение за изпълнение 2013/214/ЕС на Комисията от 2 май 2013 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 123, стр. 11).

Диспозитив

1)

Отменя Решение за изпълнение 2013/214/ЕС на Комисията от 2 май 2013 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в частта, в която налага на Република Гърция финансова корекция от 2 % по отношение на агроекологичните подмерки „Биологично земеделие“ и „Биологично отглеждане“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Република Гърция и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 245, 24.8.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/23


Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. — H&M Hennes & Mauritz/СХВП — Yves Saint Laurent (Ръчни чанти)

(Дело T-525/13) (1)

((Промишлен дизайн на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ ръчни чанти - По-ранен промишлен дизайн - Основание за обявяване на недействителност - Оригиналност - Член 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002 - Задължение за мотивиране))

(2015/C 346/26)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Хамбург, Германия) (представители: H. Hartwig и A. von Mühlendahl, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Yves Saint Laurent SAS (Париж, Франция) (представител: N. Decker, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на трети апелативен състав на СХВП от 8 юли 2013 г. (преписка R 207/2012-3) в производство за обявяване на недействителност между H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG и Yves Saint Laurent SAS.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG да заплати съдебните разноски, включително и тези, направени от Yves Saint Laurent SAS в производството пред апелативния състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).


(1)  ОВ C 359, 7.12.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/24


Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. — H&M Hennes & Mauritz/СХВП–Yves Saint Laurent (Ръчни чанти)

(Дело T-526/13) (1)

((Промишлен дизайн на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ ръчни чанти - По-ранен промишлен дизайн - Основание за обявяване на недействителност - Оригиналност - Член 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002 - Задължение за мотивиране))

(2015/C 346/27)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател:H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Хамбург, Германия) (представители: H. Hartwig и A. von Mühlendahl, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Yves Saint Laurent SAS (Париж,Франция) (представител: N. Decker, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на трети апелативен състав на СХВП от 8 юли 2013 г. (преписка R 208/2012-3), относно производство за обявяване на недействителност между H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG и Yves Saint Laurent SAS.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG да заплати съдебните разноски, включително и тези, направени от Yves Saint Laurent SAS в производството пред апелативния състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).


(1)  ОВ C 359, 7.12.2013 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/25


Решение на Общия съд от 8 септември 2015 г. — Gold Crest/СХВП (MIGHTY BRIGHT)

(Дело T-714/13) (1)

((Марка на Общността - Заявка за регистрация на словна марка на Общността MIGHTY BRIGHT - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б), от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 346/28)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Gold Crest LLC (Goleta, САЩ) (представители: P. Rath и W. Festl-Wietek, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: S. Bonne)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 8 октомври 2013 (дело R 2038/2012–2) относно заявка за регистрация на словен знак MIGHTY BRIGHT като марка на Общността.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Gold Crest LLC понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски, направени от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).


(1)  ОВ C 61, 1.3.2014 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/25


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Pérez Gutiérrez/Комисия

(Дело T-168/14) (1)

((Извъндоговорна отговорност - Обществено здраве - Директива 2001/37/CE - Производство, представяне и продажба на тютюневи изделия - Предлагани от Комисията цветни снимки като предупреждения относно здравето, които следва да присъстват на опаковките на тютюневите изделия - Решение 2003/641/ЕО - Неразрешено използване на образа на починало лице - Лична вреда, претърпяна от вдовицата на починалото лице))

(2015/C 346/29)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Испания) (представител: J. Soler Puebla, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Baquero Cruz и C. Cattabriga)

Предмет

Иск за поправяне, от една страна, на твърдяната вреда, причинена на жалбоподателката в резултат от използването на образа на покойния й съпруг, включен в галерията със снимки от предупредителни надписи за здравето, които следва да се съдържат върху опаковките на тютюневите изделия съгласно член 5, параграф 3, първа алинея от Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (ОВ L 194, стр. 26; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 125) и Решение C (2003) 641 на Комисията от 5 септември 2003 година относно използването на цветни снимки или други илюстрации като предупреждения за здравето върху опаковки на тютюневи изделия (ОВ L 226, стр. 24; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 53), и от друга страна, за оттегляне на образа на покойния й съпруг и за забрана на неговото използване в Европейския съюз.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-жа Ana Pérez Gutiérrez да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/26


Решение на Общия съд от 3 септември 2015 г. — iNET24 Holding/СХВП (IDIRECT24)

(Дело T-225/14) (1)

((Марка на Общността - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Словна марка IDIRECT24 - Абсолютното основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Задължение за мотивиране - Член 75 от Регламент № 207/2009))

(2015/C 346/30)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Швейцария) (представители: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger и V. Dalichau, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално A. Pohlmann и S. Hanne)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на СХВП от 4 февруари 2014 г. (дело R 1867/2013-5) относно международна регистрация, посочваща Европейската общност, на словната марка IDIRECT24.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда iNET24 Holding AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 184, 16.6.2014 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/27


Решение на Общия съд от 3 септември 2015 г. — Warenhandelszentrum/СХВП — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Дело T-254/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „NEW MAX“ - По-ранна фигуративна марка на Общността „MAX“ - Относително основание за отказ - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 346/31)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Warenhandelszentrum Ltd (Ной-Улм, Германия) (представител: F.-P. Hirschel, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално A. Pohlmann, впоследствие S. Hanne)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Хамбург, Германия)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 29 януари 2014 г. (преписка R 2035/2012-1), постановено в производство по възражение със страни Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG и Warenhandelszentrum Ltd.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Warenhandelszentrum Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 194, 24.6.2014 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/28


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Dairek Attoumi/СХВП — Diesel (DIESEL)

(Дело T-278/14) (1)

((Промишлен дизайн на Общността - Производство по обявяване на недействителност - Регистриран промишлен дизайн на Общността „DIESEL“ - По-ранна международна словна марка „DIESEL“ - Основание за недействителност - Използване на отличителен знак - Вероятност от объркване - Член 25, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002 - Доказване на реалното използване - Спиране на административното производство))

(2015/C 346/32)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Испания) (представители: E. Manresa Medina и J. Manresa Medina, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: O. Mondéjar Ortuño и V. Melgar)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Diesel SpA (Breganze, Италия) (представители: F. Celluprica и F. Fischetti, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на трети апелативен състав на СХВП от 18 февруари 2014 г. (преписка R 855/2012-3) относно производство по обявяване на недействителност със страни Diesel SpA и M. Mansour Dairek Attoumi.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Mansour Dairek Attoumi да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/28


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Verein StHD/СХВП (Изображение на черна панделка)

(Дело T-530/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за фигуративна марка на Общността, изобразяваща черна панделка - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 346/33)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Цюрих, Швейцария) (представител: P. Brauns, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: M. Fischer)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 5 май 2014 г. (преписка R 1940/2013–4) относно заявка за регистрация на фигуративен знак, изобразяващ черна панделка, като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 303, 8.9.2014 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/29


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Inditex/СХВП — Ansell (ZARA)

(Дело T-584/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по отмяна - Словна марка на Общността „ZARA“ - Реално използване - Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 346/34)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Испания) (представител: C. Duch Fonoll, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Zainab Ansell и Roger Ansell (Moshi, Танзания)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 19 май 2014 г. (преписка R 1118/2013-2) относно производство по отмяна между Zainab Ansell и Roger Ansell, от една страна, и Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), от друга страна.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 339, 29.9.2014 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/30


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — SV Capital/ЕБО

(Дело T-660/14) (1)

((Икономическа и парична политика - Искане за започване на разследване на предполагаемо нарушение на правото на Съюза - Решение на ЕБО - Решение на Апелативния съвет на европейските надзорни органи - Служебно разглеждане - Липса на компетентност на автора на акта - Жалба за отмяна - Срок за обжалване - Просрочие - Частична недопустимост))

(2015/C 346/35)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: SV Capital OÜ (Tallinn, Естония) (представител: M. Greinoman, адвокат)

Ответник: Европейски банков орган (ЕБО) (представители: J. Overett Somnier и Z. Giotaki, подпомаган от F. Tuytschaever, адвокат)

Встъпила страна: Европейска комисия (представители: W. Mölls и K.-P. Wojcik)

Предмет

Искане за отмяна, от една страна, на Решение C 2013 002 на ЕБО от 21 февруари 2014 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за започване на разследване срещу естонския и финландския надзорен орган на финансовия сектор на основание член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, стр. 12) поради твърдяно нарушение на правото на Европейския съюз, и от друга страна, на Решение 2014 C1 02 на Апелативния съвет на Европейските надзорни органи от 14 юли 2014 г., с което се отхвърля подадената срещу това решение жалба.

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2014–C1–02 на Апелативния състав на европейските надзорни органи от 14 юли 2014 година.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 431, 1.12.2014 г.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/30


Определение на председателя на Общия съд от 1 септември 2015 г. — Франция/Комисия

(Дело T-344/15 R)

((Обезпечително производство - Достъп до документи на институциите - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Документи, изпратени от френските власти на Комисията в рамките на процедурата, предвидена в Директива 98/34/ЕО - Противопоставяне от Франция на оповестяването на документите - Решение за предоставяне на достъп на трето лице до документите - Молба за спиране на изпълнението - Неотложност - Fumus boni juris - Претегляне на интереси“))

(2015/C 346/36)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Френска република (представители: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas и F. Fize)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Baquero Cruz и F. Clotuche-Duvieusart)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на Решение GESTDEM 2014/6064 от 21 април 2015 г. по потвърдително заявление за достъп до документи на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76), с което Комисията предоставя достъп до два документа, издадени от френските власти, които са ѝ изпратени в рамките на процедурата, предвидена в Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204, стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 23, стр. 207).

Диспозитив

1)

Спира изпълнението на Решение GESTDEM 2014/6064 на Европейската комисия от 21 април 2015 г. по потвърдително заявление за достъп до документи на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, с което Комисията предоставя достъп до два документа, издадени от френските власти, които са ѝ изпратени в рамките на процедурата, предвидена в Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/31


Жалба, подадена на 9 юли 2015 г. Renfe-Operadora/СХВП (AVE)

(Дело T-367/15)

(2015/C 346/37)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Мадрид, Испания) (представители: J.-B. Devaureix, abogado и M. Hernández Sandoval, abogada)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Данни за производството пред СХВП

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словния елемент „AVE“ — искане за restitutio in integrum — заявка за регистрация № 5.640.198

Обжалвано решение: Решение на пети апелативен състав на СХВП от 24.4.2015 г. по преписка R 712/2014-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

Да отмени обжалваното решение, да уважи искането за restitutio in integrum и, като последица от това, да разпореди да се разгледа жалбата, подадена от жалбоподателя срещу решение от 4.2.2014 г. на отдела по отмяна и по която след надлежно проведено производство трябва да се произнесе пети апелативен състав на СХВП,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Непълно изложение на фактите в обжалваното решение, процесуални нарушения, водещи до липса на защита и неизпълнение на задължението за полагане на грижа от жалбоподателя,

Неправилна преценка на доказателствата, несъответствие между твърдяното формално нарушение, допуснато от жалбоподателя, и неговите последици, като жалбоподателят е лишен от правото да обжалва решение, накърняващо неговите интереси, и прекомерна строгост на взетото решение.

Оставяне на жалбоподателя без защита поради невъзможността да обжалва мотивите по същество за обявяване на частична недействителност на марката „AVE“.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/32


Жалба, подадена на 13 август 2015 г. от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) срещу решението, постановено на 3 юни 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-78/14, Gross/ЕСВД

(Дело T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) (представители: S. Marquardt и M. Silva)

Друга страна в производството: Philipp Oliver Gross (Брюксел, Белгия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да се отмени решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (трети състав) от 3 юни 2015 г. по дело F-78/14 (Gross/ЕСВД);

да се уважат исканията, представени от жалбоподателя, подадена в първоинстанционното производство;

да се осъди ответникът в производството по обжалване да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага седем основания в подкрепа на жалбата си, като едни от тях се отнасят до системата на атестиране, а други — до системата на повишаване

Относно системата на атестиране

1.

Първото основание е изведено от нарушение на член 43 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“), на правилата в областта на разпределянето на тежестта на доказване, на забрана за произнасяне ultra petita и на правото на защита на жалбоподателя.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на рамките на съдебния контрол. Жалбоподателят изтъква, че в обжалваното съдебно решение нееднократно Съдът на публичната служба (наричан по-нататък „СПС“) излиза извън рамките на своя контрол и изглежда иска да наложи определена система на атестиране.

3.

Третото основание е изведено от грешка в прилагане на правото, свързана с липсата на обективност на система на атестиране, която няма цифрово изражение и от нарушение на член 43 от Правилника.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушение на член 266 ДФЕС, доколкото като е отменил частично спорното решение, СПС е осуетил изпълнението на обжалваното съдебно решение, без да са възникнали други нередности. Жалбоподателят изтъква, че ако член 4 от обжалваното съдебно решение е незаконосъобразен, следва да се направи нов съпоставителен анализ на заслугите на ответника с тези на другите подлежащи на повишение длъжностни лица от неговата степен в изпълнение на обжалваното съдебно решение въз основа на атестационните доклади, които, според решеното от СПС, не дават възможност този анализ да се извърши на обективна и сравнима основа.

Относно системата за повишаване

5.

Петото основание е изведено от нарушение на забраната за произнасяне ultra petita и на правото на защита на жалбоподателя.

6.

Шестото основание е изведено от нарушение на правилата в областта на разпределянето на тежестта на доказване.

7.

Седмото основание е изведено от грешка в прилагане на правото по отношение на нарушението от жалбоподателя на член 45 от Правилника.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/33


Жалба, подадена на 21 август 2015 г. — Румъния/Комисия

(Дело T-478/15)

(2015/C 346/39)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Румъния (представители: R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Комисията, прието във формата на писмо № BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 от 11 юни 2015 г., с което налага на Румъния да ѝ предостави сумата от 1 079 513,09 EUR бруто като собствени ресурси;

да задължи ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първото основание е изведено от липсата на компетентност на Европейската комисия да приеме обжалваното решение

Законодателството на Европейския съюз не съдържа никаква разпоредба, която дава на Комисията компетентност да налага в тежест на държава членка задължение за плащане на парична сума, която да съответства на загубата на собствени ресурси на Европейския съюз, загуба, възникнала в резултат на прехвърлянето на митнически задължения, за които е взето решение от друга държава членка, която е отговаряла за оценяването, събирането и превода на митническите задължения в бюджета на Европейския съюз като традиционни собствени ресурси.

2.

Второто основание е изведено от недостатъчни и неподходящи мотиви на обжалваното решение

Обжалваното решение не е достатъчно и подходящо мотивирано, както предвижда член 296 ДФЕС, тъй като, от една страна, обжалваното решение не съдържа правното основание, въз основа на което е прието, като последното не може дори да бъде изведено дори и от другите елементи на писмото, и от друга страна, Комисията не излага в съдържанието на оспорваното решение, правните мотиви, които са довели до установяването на платежното задължение в тежест на Румъния.

3.

Третото основание е изведено от упражняване на компетентността на Комисията по неподходящ начин

Ако при условията на евентуалност Общият съд реши, че институцията на Европейския съюз е действала в рамките на предоставената й от договорите компетентност, Румъния счита, че тя е упражнила своята компетентност по неподходящ начин, в нарушение на принципа на добра администрация и на правото на защита на румънската държава.

Комисията е нарушила задължението си за полагане на дължима грижа и за добра администрация, като не е разгледала внимателно всички релевантни информации, с които е разполагала или не е поискала необходимата информация преди да приеме обжалваното решение. Комисията не доказвала пряка причинно-следствена връзка между действията, в които упреква Румъния, и загубата на собствени ресурси на Европейския съюз. Също така Комисията не обосновала исканата от Румъния сума от гледна точка на размера на митата, съответстващ на стойността на съответните транзитни операции, а се основавала на стойността, която й е предадена от Германия.

Действието на Комисията е лишено от предвидимост и не позволява на Румъния да упражни правото си на защита.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушение на изискванията за правна сигурност и на оправданите правни очаквания.

Правните норми, въз основа на които Комисията е определила задължението за плащане, не се установяват и уточняват в него, а тяхното прилагане не е било предвидимо за Румъния. Румънската държава не е могла да предвиди и не е могла също така да знае преди получаването на писмото на Комисията за задължението си да предостави на разположение на бюджета на Съюза исканата парична сума. Също така Румъния счита, че с издаването на обжалваното решение и с определянето на платежното задължение в тежест на Румъния пет години след настъпване на събитията, и въпреки изводите, направени от Комисията в диалога й през този период от време с румънските власти, институцията на Европейския съюз е нарушила оправданите правни очаквания на румънската държава по отношение на отсъствието на нейно задължение за плащане на митата за разглежданите транзитни операции.


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/35


Жалба, подадена на 31 август 2015 г. — Нидерландия/Комисия

(Дело T-501/15)

(2015/C 346/40)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Кралство Нидерландия (представители: M. Bulterman, B. Koopman и H. Stergiou)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

решението да се отмени,

доколкото се отнася до финансова корекция в размер на 336 064,53 EUR (2009), 403 863,66 EUR (2010) и 230 786,49 EUR (2011) поради това, че според Комисията системата за санкциониране е снизходителна,

доколкото то се отнася до финансовата корекция във връзка с частична проверка на 3 законоустановени изисквания за управление за 2009 г. (1 597 182 EUR, 15,53 EUR и 358,20 EUR), 4 законоустановени изисквания за управление за 2010 г. (1 630 540,68 EUR и 6 520,50 EUR) и 4 законоустановени изисквания за управление за 2011 г. (1 631 326,51 EUR), доколкото става въпрос за преценката на Европейската комисия, че Нидерландия не е спазила законоустановено изискване за управление 8,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят иска частична отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1119 на Комисията от 22 юни 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2015) 4076) (ОВ L 182, стр. 39).

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първо основание: нарушение на член 24 от Регламент (ЕО) № 73/2009 (1) и на член 71 от Регламент № 1122/2009 (2), доколкото в противоречие с тези разпоредби Комисията е заключила, че нидерландската система за санкциониране е снизходителна.

2.

Второ основание: Нарушение на членове 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009, доколкото в противоречие с тези разпоредби и с принципа на правна сигурност Комисията е направила заключение, че Нидерландия е извършила частична проверка на предвиденото в приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009 законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 8. Неправилно Комисията считала, че нидерландската система за санкциониране не отговаря на всички изисквания на Регламент (ЕО) № 21/2004 (3) и на член 3, 4 и 5 от Регламент № 73/2009.


(1)  Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, стр. 16).

(2)  Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор(ОВ L 316, стр. 65).

(3)  Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, стр. 8; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 52, стр. 146).


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/36


Жалба, подадена на 1 септември 2015 г. — Испания/Комисия

(Дело T-502/15)

(2015/C 346/41)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени отчасти Решението за изпълнение на Комисията от 22 юни 2015 г. за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), доколкото това решение се отнася до Кралство Испания,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

Що се отнася до Comunidad Autónoma de Cataluña:

1.

Направената корекция с фиксирана ставка в размер на 609 337,80 EUR нето и използваният метод на изчисление противоречат на член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика и на ръководните начала, съдържащи се в документ на Комисията VI/5330/97 от 23 декември 1997 г. (Ръководни насоки за изчисляване на възстановяванията на средства към момента на подготвяне на решението за уравняване на сметките на ФЕОГА, Секция „Гарантиране“) и на документ AFRI-64043-2005 (Communication from the Commission, on how the Commission intends in the context of the EAGGF-Guarantee clearance procédure to hande shortcomings in the context of cross-compliance control system implemented by the Member State), тъй като не следва да се прибягва до оценка с фиксирана обща стойност, след като Кралство Испания е представило точна оценка на действителния риск за фонда. Извършеното от Комисията прилагане, освен че е неточно, е също непропорционално и не е обосновано.

2.

Добавянето към общата фиксирана сметка на 2 % от направената еднократна корекция в размер на 609 337,80 EUR, както и методът на изчисляване противоречат на член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета и на документите на Комисията относно ръководните насоки за изчисляване на финансовите корекции, тъй като не следва да се използват и прибавят допълнително два метода на изчисляване за едно и също неизпълнение. Освен че става въпрос за юридическа непоследователност, това е и изцяло непропорционално и не е обосновано.

3.

Направената корекция за кампанията за подаване на заявления за 2009 г., финансови години 2011 и 2012, нарушава член 31, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 и представлява нарушение на принципа на лоялно сътрудничество. В допълнение, това пречи на защитата на Кралство Испания, доколкото Комисията ненадлежно е разширила приложението на финансовата корекция към период, последващ 24-те месеца преди съобщението, макар Кралство Испания вече да е отстранило несъответствията.

По отношение на Comunidad Autónoma de Canarias поради следното съображение:

4.

Направената корекция с фиксирана сума в размер на 1 689 689,03 EUR и използваният метод на изчисление противоречат на член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета и на ръководните насоки, съдържащи се в документ на Комисията AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/38


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 9 септември 2015 г. — De Loecker/ЕСВД

(Дело F-28/14) (1)

((Публична служба - Персонал на ЕСВД - Срочно нает служител - Ръководител на представителството в трета страна - Прекратяване на връзките на доверие - Трансфер в седалището на ЕСВД - Предсрочно прекратяване на договора за назначаване на длъжност - Предупреждение - Мотиви на решението - Член 26 от Правилника - Право на защита - Право на лицето да бъде изслушано))

(2015/C 346/42)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Stéphane De Loecker (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално J.-N. Louis и D. de Abreu Caldas, адвокати, впоследствие J.-N. Louis и N. de Montigny, адвокати)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (представители: S. Marquardt и M. Silva)

Предмет

Искане за отмяна на решенията на Върховния представител на Европейския съюз да прекрати договора на жалбоподателя като срочно нает служител, да откаже да го изслуша във връзка с оплакванията му от психически тормоз, да отхвърли искането му за назначаване на външен проверител и да регистрира жалбата му като заявление

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-н De Loecker понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да заплати всички съдебни разноски, направени от Европейската служба за външна дейност.


(1)  ОВ C 184, 16.6.2014 г., стр. 44


19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/38


Определение на Съда на публичната служба от 7 септември 2015 г. — Verhelst/EMA

(Дело F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 118, 13.4.2015 г., стр. 46