ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 320

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
28 септември 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2015/C 320/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 320/02

Дело C-602/13: Определение на Съда (шести състав) от 11 юни 2015 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia — Испания) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Договорно правоотношение между продавач или доставчик и потребител — Договор за ипотечен кредит — Клауза за мораторна лихва — Клауза за предсрочно изплащане — Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот — Намаляване на размера на лихвите — Компетентност на националния съд)

2

2015/C 320/03

Дело C-64/14 P: Определение на Съда (четвърти състав) от 29 април 2015 г. — Sven A. von Storch/Европейска централна банка (ЕЦБ) (Обжалване — Жалба за отмяна — Допустимост — Пряко засегнато лице — Решения на Европейската централна банка — Насоки 2012/641/ЕС на Европейската централна банка — Член 181 от Процедурния правилник на Съда)

3

2015/C 320/04

Дело C-82/14: Определение на Съда (шести състав) от 15 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Шеста директива 77/388/ЕИО)

3

2015/C 320/05

Дело C-84/14 P: Определение на Съда (десети състав) от 14 юли 2015 г. — Forgital Italy SpA/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Жалба за отмяна — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Право на жалба — Процесуална легитимация — Физически или юридически лица — Подзаконов акт, който включва мерки за изпълнение — Митнически регламент, който изменя условията на тарифно суспендиране — Възможност за обжалване пред националните съдилища)

4

2015/C 320/06

Дело C-90/14: Определение на Съда (шести състав) от 8 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro — Испания — Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, имуществена общност, възникнала при наследяването на г-н M. A. Viana Gordejuela (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Договор между между продавач или доставчик и потребител — Договор за ипотечен кредит — Клауза за мораторна лихва — Клауза за предсрочно изплащане — Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот — Намаляване на размера на лихвите — Правомощия на националния съд)

5

2015/C 320/07

Дело C-123/14: Определение на Съда (десети състав) от 15 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна (България) — Италес ООД/Директор на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Принцип на данъчен неутралитет — Приспадане на ДДС, платен за получена доставка — Понятие за доставка на стоки — Условия за наличие на доставка на стоки — Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик)

6

2015/C 320/08

Дело C-142/14 P: Определение на Съда (девети състав) от 3 юни 2015 г. —Sunrider Corporation/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Nannerl GmbH & Co. KG (Обжалване — Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словната марка SUN FRESH — Възражение от притежателя на по-ранната словна марка на Общността SUNNY FRESH — Вероятност от объркване — Сходство на стоките, обхванати от конфликтните марки — Право на изслушване — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б), членове 75 и 76)

6

2015/C 320/09

Дело C-159/14: Определение на Съда (десети състав) от 15 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна (България) — Коела-Н ЕООД/Директор на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Принцип на данъчен неутралитет — Приспадане на ДДС, платен за получена доставка — Понятие за доставка на стоки — Условие за наличие на доставка на стоки — Прехвърляне на стоките чрез превозвача директно от доставчика на трето лице — Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик — Неоказване на съдействие на данъчните власти от страна на доставчиците — Липса на претоварване на стоките — Данни, които обосновават съмнение за данъчна измама)

7

2015/C 320/10

Дело-C-291/14 P: Определение на Съда (седми състав) от 11 юни 2015 г. — Faci SpA/Европейска комисия (Обжалване — Процедурен правилник на Съда — Член 181 — Конкуренция — Картели — Европейски пазари на калаени стабилизатори, както и на епоксидирани соеви масла и естери — Глоби — Тежест на нарушението — Принцип на ефективна съдебна защита — Жалба, която е явно недопустима или явно неоснователна)

8

2015/C 320/11

Дело C-318/14: Определение на Съда (десети състав) от 21 май 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Членове 49 и 54 ДФЕС — Свобода на установяване — Регламент (EО) № 1370/2007 — Обществен железопътен и автомобилен транспорт — Автобусен превоз по градските линии на обществения транспорт — Превозвач със седалище в друга държава членка, извършващ дейност чрез клон — Задължение за получаване на специално разрешително — Право на преценка на компетентния орган — Договор за обществена услуга)

8

2015/C 320/12

Дело C-343/14 P: Определение на Съда (трети състав) от 7 май 2015 г. — Adler Modemärkte AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Blufin SpA (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Заявка за регистрация на словната марка MARINE BLEU — Възражение на притежателя на словната марка BLUMARINE — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Концептуално сравнение)

9

2015/C 320/13

Дело C-400/14 P: Определение на Съда (шести състав) от 16 юли 2015 г. — Basic AG Lebensmittelhandel/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), (СХВП), Repsol YPF, SA (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността — Словния елемент basic — По-ранна фигуративна марка на Общността — Словния елемент BASIC — Възражение от притежателя на тази марка — Частичен отказ за регистрация — Понятията дистрибуторски услуги и услуги за продажба на дребно и едро — Обхват)

10

2015/C 320/14

Дело C-405/14: Определение на Съда (седми състав) от 11 юни 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel (Преюдициално запитване — Тарифно класиране — Валидност на точка 2 от таблицата в приложението към Регламент (ЕО) №o384/2004 през периода от 22 март 2004 г. до 22 декември 2009 г. — Приложимост на тази разпоредба към подадените през 2008 г. митнически декларации — Класиране на предназначени за компютри продукти, състоящи се от топлоотвеждащ радиатор и вентилатор)

10

2015/C 320/15

Дело C-496/14: Определение на Съда (девети състав) от 7 май 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Румънската държава/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация в областта на социалното осигуряване — Определяне на размера на добавката за дете на издръжка — Неприлагане на правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

11

2015/C 320/16

Дело C-507/14: Определение на Съда (десети състав) от 16 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça — Portugal — P/M (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Липса на разумно съмнение — Съдебна компетентност по граждански дела — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Член 16, параграф 1, буква а) — Определяне на датата, на която дадена юрисдикция е сезирана — Искане за спиране на производството — Липса на последици)

12

2015/C 320/17

Дело C-539/14: Определение на Съда (първи състав) от 16 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Castellón — Испания) — Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 93/13/ЕИО — Член 7 — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7 и 47 — Потребителски договори — Договор за ипотечен кредит — Неравноправни клаузи — Принудително изпълнение върху ипотекиран имот — Право на въззивна жалба)

12

2015/C 320/18

Дело C-576/14 P: Определение на Съда (девети състав) от 4 юни 2015 г. — Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Европейска комисия, Европейски омбудсман (Обжалване — Жалба за отмяна — Отказ на Комисията да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения — Недопустимост и липса на компетентност на Общия съд — Отчасти явно неоснователна и отчасти явно недопустима жалба)

13

2015/C 320/19

Дело C-608/14: Определение на Съда (девети състав) от 7 май 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Elena Delia Pondiche/Румънската държава, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Отпускане на надбавка за дете на издръжка — Определяне на приложимия закон в зависимост от датата на раждане на детето, а не в зависимост от датата на зачеването му — Липса на прилагане на правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

14

2015/C 320/20

Дело C-151/15: Определение на Съда (трети състав) от 14 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Coimbra — Португалия) — Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Авторско право и сродни права в информационното общество — Директива 2001/29/ЕО — Член 3, параграф 1 — Понятие за публично разгласяване — Разпространение на произведения в кафене-ресторант чрез радиоапарат, към който са свързани високоговорители)

14

2015/C 320/21

Дело C-322/15: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 29 юни 2015 г. — Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Дело C-329/15: Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 3 юли 2015 г. — ENEA S.A. w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Дело C-332/15: Преюдициално запитване от Tribunale di Treviso (Италия), постъпило на 6 юли 2015 г. — Наказателно производство срещу Giuseppe Astone

16

2015/C 320/24

Дело C-355/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 13 юли 2015 г. — група оференти Technische Gebäudebetreuung GesmbH и Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Дело C-397/15: Преюдициално запитване от Landgericht Itzehoe (Германия), постъпило на 23 юли 2015 г. — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Дело C-404/15: Преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Германия), постъпило на 24 юли 2015 г. — Наказателно производство срещу Pál Aranyosi

18

2015/C 320/27

Дело C-411/15 P: Жалба, подадена на 27 юли 2015 г. от Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 20 май 2015 г. по дело T-456/10, Timab Industries и CFPR/Комисия

19

2015/C 320/28

Дело C-413/15: Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 27 юли 2015 г. — Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland и Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Дело C-423/15: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 31 юли 2015 г. — Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Дело C-428/15: Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 4 август 2015 г. — Child and Family Agency (CAFA)/J. D.

22

2015/C 320/31

Дело C-429/15: Преюдициално запитване от Court of Appeal (Ирландия), постъпило на 5 август 2015 г. — Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General

23

2015/C 320/32

Дело C-430/15: Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 5 август 2015 г. — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (починала, действаща чрез неин личен представител)

23

2015/C 320/33

Дело C-189/14: Определение на председателя на първи състав на Съда от 11 юни 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Кипър) — Bogdan Chain/Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

Дело C-244/14: Определение на председателя на Съда от 7 юли 2015 г. — Европейска комисия/Република Австрия

25

2015/C 320/35

Дело C-328/14: Определение на председателя на трети състав на Съда от 17 юни 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Krajský súd v Prešove — Словакия) — CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

Дело C-329/14: Определение на председателя на Съда от 16 април 2015 г. — Европейска комисия/Република Финландия

25

2015/C 320/37

Дело C-390/14: Определение на председателя на Съда от 5 юни 2015 г. — (преюдициално запитване от Eparchiako Dikastirio Larnakas — Кипър) — Наказателно производство срещу Masoud Mehrabipari

25

2015/C 320/38

Дело C-445/14: Определение на председателя на Съда от 28 април 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Seusen Sume/Landkreis Stade, в присъствието на: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

Съединени дела C-512/14 P и C-513/14 P: Определение на председателя на трети състав на Съда от 17 юли 2015 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)/Unibail Management

26

2015/C 320/40

Дело C-538/14: Определение на председателя на Съда от 3 юни 2015 г. — Европейска комисия/Република Финландия

26

2015/C 320/41

Дело C-37/15: Определение на председателя на Съда от 6 май 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Италия) — Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

26

 

Общ съд

2015/C 320/42

Дело T-574/12: Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — PAN Europe и Stichting Natuur en Milieu/Комисия (Околна среда — Регламент (ЕО) № 149/2008 — Максимално допустими граници на остатъчни вещества от пестициди — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Искане за вътрешно преразглеждане — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за произнасяне)

27

2015/C 320/43

Дело T-617/14: Определение на Общия съд от 14 юли 2015 г. — Pro Asyl/EASO (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Оперативен план за разполагане на екип за подкрепа в областта на убежището на територията на България — Отказ на достъп — Липса на основание за произнасяне по същество — Жалба за отмяна — Електронен регистър на документи — Явна частична недопустимост)

27

2015/C 320/44

Дело T-724/14: Определение на Общия съд от 22 юли 2015 г. — European Children’s Fashion Association и Instituto de Economía Pública/Комисия и EACEA (Жалба за отмяна — Арбитражна клауза — Програма за действие Lifelong Learning (2007 г.-2013 г.) — Проект Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector — Писмо за предварително уведомяване — Дебитно известие — Индивидуализация на ответника — Частична недопустимост)

28

2015/C 320/45

Дело T-769/14: Определение на Общия съд от 7 юли 2015 г. — CGI Luxembourg и Intrasoft International/Парламент (Жалба за отмяна и искане за обезщетени е — Обществени поръчки за услуги — Разработване и поддръжка на система за осигуряване на информация — Класиране на оферент в каскадната процедура — Отмяна на обжалваните решения — Липса на основание за произнасяне)

29

2015/C 320/46

Дело T-207/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 16 юли 2015 г. — National Iranian Tanker Company/Съвет (Обезпечително производство — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris — Претегляне на интереси — Липса на неотложност)

30

2015/C 320/47

Дело T-293/15: Определение на Общия съд от 7 юли 2015 г. — Banimmo/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Оттегляне на обжалвания акт — Липса на основание за произнасяне)

30

2015/C 320/48

Дело T-321/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 17 юли 2015 г. — GSA и SGI/Парламент (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Противопожарна безопасност, оказване на помощ на хора и външно наблюдение на обекта на Европейския парламент в Брюксел — Отхвърляне на офертата на един оферент и възлагане на поръчката на друг оферент — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

31

2015/C 320/49

Дело T-283/15: Жалба, подадена на 29 май 2015 г. — Esso Raffinage/ECHA

32

2015/C 320/50

Дело T-369/15: Жалба, подадена на 10 юли 2015 г. — Hernández Zamora/СХВП — Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

Дело T-386/15: Жалба, подадена на 10 юли 2015 г. — Jordi Nogues/СХВП — Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

Дело T-400/15: Жалба, подадена на 20 юли 2015 г. — Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/СХВП — University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

Дело T-408/15: Жалба, подадена на 24 юли 2015 г. — Globo Comunicação e Participações/СХВП (звуци PLIM PLIM)

36

2015/C 320/54

Дело T-429/15: Жалба, подадена на 27 юли 2015 г. — Monster Energy/СХВП — Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

Дело T-430/15: Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Flowil International Lighting/СХВП — Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

Дело T-431/15: Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Fruit of the Loom/СХВП — Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

Дело T-432/15: Жалба, подадена на 31 юли 2015 г. — Inditex/СХВП — Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

Дело T-433/15: Иск, предявен на 27 юли 2015 г. — Bank Saderat/Съвет

40

2015/C 320/59

Дело T-446/15: Жалба, подадена на 3 август 2015 г. — Indecopi/СХВП — Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

Дело T-447/15: Жалба, подадена на 3 август 2015 г. — Indecopi/СХВП — Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

Дело T-449/15: Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Satkirit Holdings/СХВП — Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

Дело T-450/15: Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Satkirit Holdings/СХВП — Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

Дело T-451/15: Жалба, подадена на 5 август 2015 г. — AlzChem/Комисия

45

2015/C 320/64

Дело T-453/15: Жалба, подадена на 6 август 2015 г. — Trinity Haircare/СХВП — Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

Дело T-454/15: Жалба, подадена на 10 август 2015 г. — Laboratorios Ern/СХВП — Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

Дело T-455/15: Жалба, подадена на 10 август 2015 г. — Vitra Collections/СХВП — Consorzio Origini (Форма на стол)

48

2015/C 320/67

Дело T-462/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Asia Leader International (Cambodia)/Комисия

49

2015/C 320/68

Дело T-296/13: Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — Adler Modemärkte/СХВП — Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

Съединени дела T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, T-604/14 — T-606/14 и T-612/14: Определение на Общия съд от 21 юли 2015 г. — Makhlouf/Съвет

51

2015/C 320/70

Дело T-733/14: Определение на Общия съд от 17 юли 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Парламент

51

2015/C 320/71

Дело T-72/15: Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — Hippler/Комисия

51

2015/C 320/72

Дело T-205/15: Определение на Общия съд от 13 юли 2015 г. — Aguirre y Compañía/СХВП — Puma (Изображение на спортна обувка)

52

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2015/C 320/73

Дело F-105/15: Жалба, подадена на 20 юли 2015 г. — ZZ и ZZ/CEPOL

53

2015/C 320/74

Дело F-107/15: Жалба, подадена на 23 юли 2015 г. — ZZ/ЕИСК

53

2015/C 320/75

Дело F-108/15: Жалба, подадена на 27 юли 2015 г. — ZZ и ZZ/Комисия

54

2015/C 320/76

Дело F-112/15: Жалба, подадена на 3 август 2015 г. — ZZ/Комисия

55

2015/C 320/77

Дело F-113/15: Жалба, подадена на 3 август 2015 г. — ZZ и др./Комисия

55

2015/C 320/78

Дело F-115/15: Жалба, подадена на 14 август 2015 г. — ZZ/Комисия

56

2015/C 320/79

Дело F-118/15: Жалба, подадена на 18 август 2015 г. — ZZ/Комисия

57


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2015/C 320/01)

Последна публикация

ОВ C 311, 21.9.2015 г.

Предишни публикации

ОВ C 302, 14.9.2015 г.

ОВ C 294, 7.9.2015 г.

ОВ C 279, 24.8.2015 г.

ОВ C 270, 17.8.2015 г.

ОВ C 262, 10.8.2015 г.

ОВ C 254, 3.8.2015 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/2


Определение на Съда (шести състав) от 11 юни 2015 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia — Испания) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García

(Дело C-602/13) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 93/13/ЕИО - Договорно правоотношение между продавач или доставчик и потребител - Договор за ипотечен кредит - Клауза за мораторна лихва - Клауза за предсрочно изплащане - Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот - Намаляване на размера на лихвите - Компетентност на националния съд))

(2015/C 320/02)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Primera Instancia

Страни в главното производство

Жалбоподател: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Ответници: Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García

Диспозитив

1)

Член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национални разпоредби, предвиждащи намаляване на мораторните лихви в рамките на договор за ипотечен кредит, при условие, че тези национални разпоредби:

не предопределят преценката на националния съд, сезиран с производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот на този договор, на „неравноправния“ характер на клаузата за мораторните лихви, и

не поставят пречки пред този съд да отстрани посочената клауза, ако счете, че тя има „неравноправен“ характер по смисъла член 3, параграф 1 от тази директива.

2)

Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че когато националният съд констатира „неравноправен“ характер по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 93/13 на клауза от договор, сключен между потребител и продавач или доставчик, обстоятелството, че тази клауза не е била изпълнена само по себе си не пречи на националният съд да изведе всички последици от „неравноправния“ характер на посочената клауза.


(1)  ОВ C 31, 1.2.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/3


Определение на Съда (четвърти състав) от 29 април 2015 г. — Sven A. von Storch/Европейска централна банка (ЕЦБ)

(Дело C-64/14 P) (1)

((Обжалване - Жалба за отмяна - Допустимост - Пряко засегнато лице - Решения на Европейската централна банка - Насоки 2012/641/ЕС на Европейската централна банка - Член 181 от Процедурния правилник на Съда))

(2015/C 320/03)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Sven A. von Storch (представител: M. Kerber, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейска централна банка (ЕЦБ) (представители: C. Kroppenstedt и G. Gruber, подпомагани от H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Sven A. von Storch и останалите 5  216 жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението към настоящото определение, да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/3


Определение на Съда (шести състав) от 15 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

(Дело C-82/14) (1)

((Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда - Шеста директива 77/388/ЕИО))

(2015/C 320/04)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: Agenzia delle Entrate

Ответник: Nuova Invincibile

Диспозитив

Членове 2 и 22 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като член 9, параграф 17 от Закон №o289 от 27 декември 2002 г. относно разпоредбите за формирането на годишния и многогодишния бюджет на държавата (Закон за бюджета за 2003 г.), който във връзка със земетресение, обхванало провинциите Катания, Рагуза и Сиракуза, предвижда в полза на засегнатите от него лица намаление от 90 % на дължимия при нормални обстоятелства данък върху добавената стойност за 1990 — 1992 г., като по-специално предоставя право на съответно възстановяване на вече платените суми за данъка върху добавената стойност, доколкото тази разпоредба не отговаря на изискванията на принципа на данъчен неутралитет и не позволява да се осигури пълната събираемост на дължимия на италианска територия данък върху добавената стойност.


(1)  ОВ C 142, 12.5.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/4


Определение на Съда (десети състав) от 14 юли 2015 г. — Forgital Italy SpA/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

(Дело C-84/14 P) (1)

((Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник на Съда - Жалба за отмяна - Член 263, четвърта алинея ДФЕС - Право на жалба - Процесуална легитимация - Физически или юридически лица - Подзаконов акт, който включва мерки за изпълнение - Митнически регламент, който изменя условията на тарифно суспендиране - Възможност за обжалване пред националните съдилища))

(2015/C 320/05)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Forgital Italy SpA (представители: V. Turinetti di Priero и R. Mastroianni, avvocati)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз (представители: F. Florindo Gijón и K. Pellinghelli), Европейска комисия (представители: A. Caeiros и D. Recchia)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Forgital Italy SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 129, 28.4.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/5


Определение на Съда (шести състав) от 8 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro — Испания — Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, имуществена общност, възникнала при наследяването на г-н M. A. Viana Gordejuela

(Дело C-90/14) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 93/13/ЕИО - Договор между между продавач или доставчик и потребител - Договор за ипотечен кредит - Клауза за мораторна лихва - Клауза за предсрочно изплащане - Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот - Намаляване на размера на лихвите - Правомощия на националния съд))

(2015/C 320/06)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro

Страни в главното производство

Жалбоподател: Banco Grupo Cajatres SA

Ответници: María Mercedes Manjón Pinilla, имуществена общност, възникнала при наследяването на г-н M. A. Viana Gordejuela)

Диспозитив

1)

Член 3, параграф 1, член 4, параграф 1, член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, трябва да се тълкуват в смисъл, че при преценката на неравноправния характер на клаузите на договор, попадащ в приложното поле на тази директива, националният съд трябва да вземе предвид естеството на стоките и услугите, които са предмет на съответния договор, като се позове на всички обстоятелства към датата на сключването на този договор.

2)

Член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива 93/13 относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национални разпоредби, предвиждащи намаляване на мораторните лихви в рамките на договор за ипотечен кредит, при условие, че тези национални разпоредби:

не предопределят преценката на националния съд, сезиран с производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот на този договор, на „неравноправния“ характер на клаузата за мораторните лихви, и

не поставят пречки пред този съд да отстрани посочената клауза, ако счете, че тя има „неравноправен“ характер по смисъла член 3, параграф 1 от тази директива.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/6


Определение на Съда (десети състав) от 15 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна (България) — „Италес“ ООД/Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-123/14) (1)

((Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда - Данъчни въпроси - ДДС - Директива 2006/112/ЕО - Принцип на данъчен неутралитет - Приспадане на ДДС, платен за получена доставка - Понятие за доставка на стоки - Условия за наличие на доставка на стоки - Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик))

(2015/C 320/07)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд — Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател:„Италес“ ООД

Ответник: Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Диспозитив

Разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, които се отнасят до правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат данъчната администрация на държава членка да приеме, че няма извършена доставка на стоки, като последица от което е налице пречка купувачът да приспадне платения при покупката данък върху добавената стойност, по съображение че купувачът не е доказал нито произхода на съответните стоки, нито това, че доставчикът му ги е притежавал, въпреки че тази администрация не установява, че купувачът е участвал в измама с данъка върху добавената стойност и е знаел или е трябвало да знае, че съответната сделка е част от такава измама.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/6


Определение на Съда (девети състав) от 3 юни 2015 г. —Sunrider Corporation/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Nannerl GmbH & Co. KG

(Дело C-142/14 P) (1)

((Обжалване - Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за регистрация на словната марка „SUN FRESH“ - Възражение от притежателя на по-ранната словна марка на Общността „SUNNY FRESH“ - Вероятност от объркване - Сходство на стоките, обхванати от конфликтните марки - Право на изслушване - Регламент (ЕО) № 207/2009 - Член 8, параграф 1, буква б), членове 75 и 76))

(2015/C 320/08)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sunrider Corporation (представители: N. Dontas и K. Markakis, dikogoroi)

Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Bullock), Nannerl GmbH & Co. KG (представител: A. Thünken, Rechtsanwalt)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Sunrider Corporation да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 212, 7.7.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/7


Определение на Съда (десети състав) от 15 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна (България) — „Коела-Н“ ЕООД/Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-159/14) (1)

((Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда - Данъчни въпроси - ДДС - Директива 2006/112/ЕО - Принцип на данъчен неутралитет - Приспадане на ДДС, платен за получена доставка - Понятие за доставка на стоки - Условие за наличие на доставка на стоки - Прехвърляне на стоките чрез превозвача директно от доставчика на трето лице - Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик - Неоказване на съдействие на данъчните власти от страна на доставчиците - Липса на претоварване на стоките - Данни, които обосновават съмнение за данъчна измама))

(2015/C 320/09)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд — Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател:„Коела-Н“ ЕООД

Ответник: Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Диспозитив

1)

Член 14, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска данъчната администрация на държава членка да приеме, че няма извършена доставка на стоки, като последица от което е налице пречка купувачът да приспадне платения при покупката данък върху добавената стойност, по съображение че купувачът не е получил закупената от него стока, а я е изпратил директно на трето лице, на което я е препродал, или по съображение че прекият доставчик на купувача не е получил закупената от него стока, а я е изпратил директно на купувача.

2)

Неоказването на съдействие на данъчните власти от страна на предходните доставчици на данъчнозадълженото лице по веригата от доставчици и липсата на претоварване на съответните стоки не представляват сами по себе си обективни данни, достатъчни за да се заключи, че това данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, е част от данъчна измама. Тези две обстоятелства обаче са обективни данни, които могат да бъдат взети предвид при общата преценка на всички доказателства и фактически обстоятелства, за да се определи дали данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото на приспадане, е част от данъчна измама.


(1)  ОВ C 175, 10.6.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/8


Определение на Съда (седми състав) от 11 юни 2015 г. — Faci SpA/Европейска комисия

(Дело-C-291/14 P) (1)

((Обжалване - Процедурен правилник на Съда - Член 181 - Конкуренция - Картели - Европейски пазари на калаени стабилизатори, както и на епоксидирани соеви масла и естери - Глоби - Тежест на нарушението - Принцип на ефективна съдебна защита - Жалба, която е явно недопустима или явно неоснователна))

(2015/C 320/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Faci SpA (представители: S. Piccardo, avvocato, S. Crosby, solicitor)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: F. Castilla Contreras, J. Norris — Usher и F. Ronkes Agerbeek)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Faci SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 303, 8.9.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/8


Определение на Съда (десети състав) от 21 май 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

(Дело C-318/14) (1)

((Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда - Членове 49 и 54 ДФЕС - Свобода на установяване - Регламент (EО) № 1370/2007 - Обществен железопътен и автомобилен транспорт - Автобусен превоз по градските линии на обществения транспорт - Превозвач със седалище в друга държава членка, извършващ дейност чрез клон - Задължение за получаване на специално разрешително - Право на преценка на компетентния орган - Договор за обществена услуга))

(2015/C 320/11)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: Slovenská autobusová doprava Trnava a.s.

Ответник: Krajský úřad Olomouckého kraje

Диспозитив

Член 49 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която изисква само от чуждестранните превозвачи, разполагащи с клон в тази държава членка, да получат специално разрешително, издавано по преценка на компетентните органи, за да извършват градски обществен автомобилен превоз на територията на тази държава членка.


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/9


Определение на Съда (трети състав) от 7 май 2015 г. — Adler Modemärkte AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Blufin SpA

(Дело C-343/14 P) (1)

((Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник на Съда - Марка на Общността - Регламент (ЕО) № 40/94 - Член 8, параграф 1, буква б) - Заявка за регистрация на словната марка „MARINE BLEU“ - Възражение на притежателя на словната марка „BLUMARINE“ - Относителни основания за отказ - Вероятност от объркване - Концептуално сравнение))

(2015/C 320/12)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Adler Modemärkte AG (представител: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: D. Walicka), Blufin (представители: F. Caricato и F. Cicogna, avvocati)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Adler Modemärkte AGда заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/10


Определение на Съда (шести състав) от 16 юли 2015 г. — Basic AG Lebensmittelhandel/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), (СХВП), Repsol YPF, SA

(Дело C-400/14 P) (1)

((Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник на Съда - Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността - Словния елемент „basic“ - По-ранна фигуративна марка на Общността - Словния елемент „BASIC“ - Възражение от притежателя на тази марка - Частичен отказ за регистрация - Понятията „дистрибуторски услуги“ и „услуги за продажба на дребно и едро“ - Обхват))

(2015/C 320/13)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Basic AG Lebensmittelhandel (представители: D. Altenburg, T. Haug, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) (представител: A. Folliard-Monguiral), Repsol YPF, SA (представител: J.-B. Devaureix, abogado)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Basic AG Lebensmittelhandel да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 431, 1.12.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/10


Определение на Съда (седми състав) от 11 юни 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

(Дело C-405/14) (1)

((Преюдициално запитване - Тарифно класиране - Валидност на точка 2 от таблицата в приложението към Регламент (ЕО) №o384/2004 през периода от 22 март 2004 г. до 22 декември 2009 г. - Приложимост на тази разпоредба към подадените през 2008 г. митнически декларации - Класиране на предназначени за компютри продукти, състоящи се от топлоотвеждащ радиатор и вентилатор))

(2015/C 320/14)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: PST CLC a.s.

Ответник: Generální ředitelství cel

Диспозитив

1)

Точка 2 от таблицата, която се съдържа в приложението към Регламент (ЕО) № 384/2004 на Комисията от 1 март 2004 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура, е била невалидна по време на действието на този регламент, тоест от 22 март 2004 г. до 22 декември 2009 г.

2)

Доколкото разглежданите в главното производство продукти се състоят от топлоотвеждащ радиатор и от вентилатор, и са предназначени изключително да бъдат вградени в компютър, което запитващата юрисдикция следва да провери, тарифното им класиране трябва да се извършва въз основа на общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура, предвидени от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменен с Регламент (ЕО) № 1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007 г.


(1)  ОВ C 431, 1.12.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/11


Определение на Съда (девети състав) от 7 май 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Румънската държава/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Дело C-496/14) (1)

((Преюдициално запитване - Харта на основните права на Европейския съюз - Принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация в областта на социалното осигуряване - Определяне на размера на добавката за дете на издръжка - Неприлагане на правото на Съюза - Явна липса на компетентност на Съда))

(2015/C 320/15)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Sibiu

Страни в главното производство

Жалбоподател: Румънската държава

Ответници: Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Диспозитив

Отговорът на въпроса, поставен от Tribunalul Sibiu (Румъния) с акт от 9 октомври 2014 г., очевидно не е от компетентността на Съда на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 46, 9.2.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/12


Определение на Съда (десети състав) от 16 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça — Portugal — P/M

(Дело C-507/14) (1)

((Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда - Липса на разумно съмнение - Съдебна компетентност по граждански дела - Регламент (ЕО) № 2201/2003 - Член 16, параграф 1, буква а) - Определяне на датата, на която дадена юрисдикция е сезирана - Искане за спиране на производството - Липса на последици))

(2015/C 320/16)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal de Justiça

Страни в главното производство

Ищец: P

Ответник: M

Диспозитив

Член 16, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, трябва да се тълкува в смисъл, че юрисдикция се счита за сезирана на датата, на която в нея е постъпила исковата молба или равностоен акт, дори когато по искане на лицето, което е завело молбата или акта, производството е било междувременно спряно, без ответникът по него да е призоваван, уведомяван по какъвто и да било начин или да е участвал под каквато и да било форма, стига това лице да не е пропуснало впоследствие да вземе мерките, които е било длъжно да вземе за съобщаването или връчването на акта на ответника.


(1)  ОВ C 65, 23.2.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/12


Определение на Съда (първи състав) от 16 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Castellón — Испания) — Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Дело C-539/14) (1)

((Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда - Директива 93/13/ЕИО - Член 7 - Харта на основните права на Европейския съюз - Членове 7 и 47 - Потребителски договори - Договор за ипотечен кредит - Неравноправни клаузи - Принудително изпълнение върху ипотекиран имот - Право на въззивна жалба))

(2015/C 320/17)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Audiencia Provincial de Castellón

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García

Ответник: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Диспозитив

Член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори във връзка с членове 7 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която потребителят длъжник, срещу когото е образувано производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот, може да обжалва определението, с което се отхвърля възражението срещу принудителното изпълнение само когато първоинстанционният съд не е уважил основанието за възражение, изведено от неравноправност на договорна клауза, съставляваща основанието на изпълнителния титул, докато продавачът или доставчикът може за сметка на това да обжалва всяко решение, с което се разпорежда прекратяване на производството, независимо от основанията за възражението


(1)  ОВ C 26, 26.1.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/13


Определение на Съда (девети състав) от 4 юни 2015 г. — Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Европейска комисия, Европейски омбудсман

(Дело C-576/14 P) (1)

((Обжалване - Жалба за отмяна - Отказ на Комисията да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения - Недопустимост и липса на компетентност на Общия съд - Отчасти явно неоснователна и отчасти явно недопустима жалба))

(2015/C 320/18)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Mirelta Ingatlanhasznosító kft (представител: K. Pap, ügyvéd)

Други страни в производството: Европейска комисия, Европейски омбудсман

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Mirelta Ingatlanhasznosító kft понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 73, 2.3.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/14


Определение на Съда (девети състав) от 7 май 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Elena Delia Pondiche/Румънската държава, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Дело C-608/14) (1)

((Преюдициално запитване - Харта на основните права на Европейския съюз - Отпускане на надбавка за дете на издръжка - Определяне на приложимия закон в зависимост от датата на раждане на детето, а не в зависимост от датата на зачеването му - Липса на прилагане на правото на Съюза - Явна липса на компетентност на Съда))

(2015/C 320/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Sibiu

Страни в главното производство

Жалбоподател: Elena Delia Pondiche

Ответници: Румънската държава, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Диспозитив

Съдът на Европейския съюз явно няма компетентност да отговори на въпросите, поставени от Tribunalul Sibiu (Румъния), с акт от 20 ноември 2014 г.


(1)  ОВ C 89, 16.3.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/14


Определение на Съда (трети състав) от 14 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Coimbra — Португалия) — Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda

(Дело C-151/15) (1)

((Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда - Авторско право и сродни права в информационното общество - Директива 2001/29/ЕО - Член 3, параграф 1 - Понятие за „публично разгласяване“ - Разпространение на произведения в кафене-ресторант чрез радиоапарат, към който са свързани високоговорители))

(2015/C 320/20)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal da Relação de Coimbra

Страни в главното производство

Жалбоподател: Sociedade Portuguesa de Autores CRL

Ответници: Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda

Диспозитив

Понятието за публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че то обхваща предаването от управители на кафене-ресторант на музикални и литературно-музикални произведения, излъчвани по радиостанция чрез радиоапарат, към който са свързани високоговорители и/или усилватели на клиентите, намиращи се в заведението.


(1)  ОВ C 205, 22.6.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/15


Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 29 юни 2015 г. — Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Дело C-322/15)

(2015/C 320/21)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство

Жалбоподател: Google Ireland Limited, Google Italy Srl

Ответник: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) прилагането на обжалваното Решение № 397/13/CONS на Autorità di garanzia delle Telecomunicazioni и на съответните разпоредби от националното законодателство, тълкувани в посочения смисъл от същата Autorità, които изискват цялостна „икономическа справка за системата“ (задължително изготвена според италианските счетоводни стандарти) за осъществяваните по отношение на италианските потребители икономически дейности, обосновано с целта да се защити конкуренцията, но неизбежно свързано с различните и по-ограничени институционални функции на същата Autorità за защита на плурализма в съответната област, по отношение на оператори, които, макар да не попадат в приложното поле на националното законодателство в тази област (Единен текст относно радио- и аудио-визуалните медийни услуги), и по-специално в конкретния случай по отношение на национален оператор, който извършва услуги единствено за ирландското си дружество майка, както и, що се отнася до последното дружество, по отношение на оператор, който няма седалище и не извършва дейност със служители на националната територия, т.е. представлява ли това мярка за ограничаване на свободното предоставяне на услуги в рамките на Европейския съюз в нарушение на член 56 от Договора?


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/15


Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 3 юли 2015 г. — ENEA S.A. w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Дело C-329/15)

(2015/C 320/22)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Жалбоподател: ENEA S.A. w Poznaniu

Ответник: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki [Председател на Комисията за енергийно регулиране]

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че представлява държавна помощ задължението за изкупуване на електрическа енергия, произведена в комбинация с топлинна енергия, предвидено в член 9а, параграф 8 от Закона за енергетиката от 10 април 1997 г. в редакцията, която е в сила през 2006 г. на основание член 1, точка 13 от Закона за изменение на Закона за енергетиката и на Закона за опазване на околната среда от 4 март 2005 г. (Dz.U., 2005 г., nr 62, poz. 552)?

2)

При положителен отговор на първия въпрос, следва ли член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че на нарушение на тази разпоредба е възможно пред национална юрисдикция да се позове енергийно предприятие, разглеждано като еманация на държава членка, задължено да изпълни окачественото като държавна помощ задължение?

3)

При положителен отговор на първи и втори въпрос, следва ли член 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз във връзка с член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че противоречието на произтичащото от националното право задължение с член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз изключва възможността за налагане на парична санкция на предприятието, което не е изпълнило това задължение?


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/16


Преюдициално запитване от Tribunale di Treviso (Италия), постъпило на 6 юли 2015 г. — Наказателно производство срещу Giuseppe Astone

(Дело C-332/15)

(2015/C 320/23)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Treviso

Подсъдим:

Giuseppe Astone

Преюдициални въпроси

1)

Допускат ли разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО (1) от 28 ноември 2006 г., съобразно тълкуването ѝ в общностната съдебна практика, посочена в мотивите, съществуването на национални норми на държавите членки — като гореизложените, действащи в Италия (член 19 от D.P.R. 633/1972) — които изключват, от гледна точка и на наказателното право, възможността да се упражни правото на приспадане, ако не са били подадени справки-декларации за ДДС, и по-специално, декларацията за втората година след годината, в която е възникнало правото на приспадане;

2)

Допускат ли разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 година, съобразно тълкуването ѝ в общностната съдебна практика, посочена в мотивите, съществуването на национални норми на държавите членки — като гореизложените, действащи в Италия (членове 25 и 39 от D.P.R. 633/1972) — които изключват възможността да се вземат предвид, от гледна точка и на наказателното право, за целите на приспадането на ДДС, фактурите за покупки, които лицето по никакъв начин не е отчело?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7, поправки в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3 и ОВ L 249, 2012 г., стр. 15).


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/17


Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 13 юли 2015 г. — група оференти Technische Gebäudebetreuung GesmbH и Caverion Österreich GmbH

(Дело C-355/15)

(2015/C 320/24)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: група оференти Technische Gebäudebetreuung GesmbH и Caverion Österreich GmbH

Ответник: Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co KG, Виена

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 1, параграф 3 от Директива 89/665/ЕИО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (1), изменена с Директива 2007/66/ЕО за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (2) (наричана по-нататък „Директива 89/665“), в светлината на принципите, изведени в решение на Съда от 4 юли 2013 г. по дело Fastweb SpA, C-100/12 (3), да се тълкува в смисъл, че на оферент, чиято оферта е била окончателно изключена от възложителя, и който следователно не е заинтересован оферент съгласно член 2а от Директива 89/665, може да се откаже достъп до преразглеждане както на решението за възлагане на поръчката (решение за сключване на рамково споразумение), така и на сключването на самия договор (включително на изискването за предоставяне на обезщетение съгласно член 2, параграф 7 от Директивата), дори ако оферти са подали само двама оференти, но според твърденията на незаинтересования оферент офертата на спечелилия кандидат, на когото е възложена поръчката, е трябвало също да бъде изключена?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

2)

Следва ли член 1, параграф 3 от Директива 89/665, в светлината на принципите, изведени в решение на Съда от 4 юли 2013 г. по дело Fastweb SpA, C-100/12, да се тълкува в смисъл, че на незаинтересования оферент (съгласно член 2а от Директивата) следва да се предостави достъп до обжалване само в случай че

а)

от преписката в производството по преразглеждане се вижда ясно, че офертата на спечелилия оферент не е редовна?

б)

офертата на спечелилия оферент не е редовна поради сходни съображения?


(1)  ОВ L 395, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 237.

(2)  ОВ L 335, стр. 31.

(3)  ECLI:EU:C:2013:448.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/18


Преюдициално запитване от Landgericht Itzehoe (Германия), постъпило на 23 юли 2015 г. — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

(Дело C-397/15)

(2015/C 320/25)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Itzehoe

Страни в главното производство

Ищец: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG

Ответник: Gerhild Lukath

Други страни в производството: Rüdiger Boy, Boy Finanzberatung GmbH, Christian Maibaum, Vienna-Life Lebensversicherungs AG, Frank Weber

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли договор между банка и потребител за отпускане на кредит — който е свързан с договор за застраховка „Живот“, както и с договор за консултантски услуги и посредничество при инвестиция, която от своя страна гарантира сумата по кредита — да се разглежда като договор за предоставянето на услуги по смисъла на член 5, параграф 2 от Конвенцията за приложимото право към договорните задължения от 19 юни 1980 г. (1)?

2)

Приложим ли е член 5, параграф 2 от Конвенцията за приложимото право към договорните задължения и в случаите, в които рекламата и/или установяването на контакти се извършва там, където [е] основното [пребиваване] на потребителя, макар той да подписва договорите в държавата на временното си пребиваване, при положение че другата страна по договора с потребителя или неин представител е получила поръчката от потребителя в държавата на неговото основно пребиваване?


(1)  ОВ L 266, стр. 1.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/18


Преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Германия), постъпило на 24 юли 2015 г. — Наказателно производство срещу Pál Aranyosi

(Дело C-404/15)

(2015/C 320/26)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Страни в главното производство

Pál Aranyosi

Друга страна: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 1, параграф 3 от Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) (1) да се тълкува в смисъл, че екстрадиция с цел осъществяване на наказателно производство е недопустима, когато са налице сериозни индиции, че условията на задържане в издаващата държава членка нарушават основните права на засегнатото лице и основните правни принципи, които са залегнали в член 6 от Договора за Европейския Съюз, или трябва да се тълкува в смисъл, че в тези случаи изпълняващата държава членка може или трябва да постави решението за екстрадиция в зависимост от предоставянето на гаранция за спазване на условията на задържане? Дали за тази цел изпълняващата държава членка може или трябва да определи конкретни минимални изисквания към условията за задържане, които следва да бъдат гарантирани?

2)

Трябва ли член 5 и член 6, параграф 1 от Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) да се тълкуват в смисъл, че съдебният орган, издал европейската заповед за арест, има и правото да предоставя гаранции за спазване на условията на задържане, или в това отношение остава приложима националната уредба относно компетентността в изпълняващата държава?


(1)  (ОВ L 190, стр. 1).


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/19


Жалба, подадена на 27 юли 2015 г. от Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 20 май 2015 г. по дело T-456/10, Timab Industries и CFPR/Комисия

(Дело C-411/15 P)

(2015/C 320/27)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Timab Industries и Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (представител: N. Lenoir, avocate)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Да се отмени решението на Общия съд от 20 май 2015 г., постановено по дело T-456/10,

да се върне делото на Общия съд, за да се намали по подходящ начин размерът на глобата,

да се установи, че Общият съд е нарушил правото на справедлив процес поради неразумната продължителност на съдебното производство,

да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват пет основания за отмяна.

На първо място, Общият съд не е взел предвид правилата относно тежестта на доказване и нарушил правото им на защита, като приел, че в хода на процедурата за постигане на споразумение жалбоподателите следва да докажат неучастието си в картела преди 1993 г.

На второ място, те твърдят, че Общият съд е нарушил правото им да не се самоуличават, както и правото им на защита. Общият съд нарушил правомощието си за пълен съдебен контрол, като не упражнил контрол върху задължението на Комисията да докаже квалификацията за твърдени „признания“ на жалбоподателите, която е имала съществено влияние върху определянето на размера на глобата.

На трето място, Общият съд нарушил обхвата на правомощието си за пълен съдебен контрол, като след оттеглянето на жалбоподателите от процедурата за постигане на споразумение приел за „нови доказателства“ признанието на Комисията за неучастието им в картела в периода между 1978 и 1992 г., за да се обоснове налагането на съществено увеличена глоба за нарушение със значително намалена продължителност.

На четвърто място, Общият съд нарушил правомощието си за пълен съдебен контрол, опорочил решението си с противоречиви мотиви, допуснал грешки при прилагане на правото във връзка с процедурата за постигане на споразумение и нарушил принципите на оправдани правни очаквания и на равно третиране, като се е съгласил с почти пълното заличаване на намаленията за сътрудничество, предоставени в хода на процедурата за постигане на споразумение, което жалбоподателите не могли да предвидят разумно в такива размери.

На последно място, жалбоподателите твърдят, че Общият съд нарушил правомощието си за пълен съдебен контрол и принципите на равно третиране и за индивидуално определяне на наказанията.

В допълнение жалбоподателите искат от Съда да установи, че Общият съд не е зачел правото на справедлив процес, нарушавайки член 47, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на член 6, параграф 1 от Европейската конвенция по правата на човека поради неразумната продължителност на производството.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/20


Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 27 юли 2015 г. — Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland и Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

(Дело C-413/15)

(2015/C 320/28)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Жалбоподател: Elaine Farrell

Ответници: Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland и Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

Преюдициални въпроси

1.

Следва ли установените в точка 20 от решение Foster и др. [...] (C-188/89) критерии за проверка дали е налице еманация на държавата да се тълкуват в смисъл, че тези критерии трябва да се прилагат

а)

кумулативно или

б)

поотделно?

2.

Доколкото посочените в решение Foster и др. [...] (C-188/89) аспекти могат евентуално да се считат за фактори, които следва надлежно да се вземат предвид при извършването на цялостна преценка, налице ли е основен принцип, присъщ на установените в това решение отделни фактори, който даден съд следва да приложи, когато обосновава преценката си дали конкретен орган представлява еманация на държавата?

3.

За да се счита, че даден орган е еманация на държава членка, достатъчно ли е тя да му е възложила широк набор от отговорности с явната цел да се изпълняват задължения съгласно правото на ЕС, или освен това е необходимо такъв орган да има и а) специални правомощия или б) да извършва дейност под прекия контрол или надзор на тази държава членка?


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/21


Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 31 юли 2015 г. — Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

(Дело C-423/15)

(2015/C 320/29)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesarbeitsgericht

Страни в главното производство

Ищец: Nils-Johannes Kratzer

Ответник: R+V Allgemeine Versicherung AG

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 3, параграф 1, буква а) от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (1) и член 14, параграф 1, буква а) от Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) (2) да се тълкуват в смисъл, че „достъп до заетост или упражняване на занятие“ търси и лицето, от чиито документи за кандидатстване произтича, че целта е не наемането на работа и извършването на трудова дейност, а само придобиването на качеството на кандидат, за да могат да бъдат предявявани искове за обезщетение?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Може ли положение, в което качеството на кандидат е придобито не с оглед на наемането на работа и извършването на трудова дейност, а с цел предявяването на искове за обезщетение, да се квалифицира съгласно правото на Съюза като съставляващо злоупотреба право?


(1)  ОВ L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.

(2)  ОВ L 204, стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 262.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/22


Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 4 август 2015 г. — Child and Family Agency (CAFA)/J. D.

(Дело C-428/15)

(2015/C 320/30)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Жалбоподател: Child and Family Agency (CAFA)

Ответник: J. D.

Друга страна: R.P.D

Преюдициални въпроси

1)

Приложим ли е член 15 от Регламент 2201/2003 (1) по отношение на исканията за поставяне под публична грижа, направени от местен орган в държава членка, в случаите, когато приемането на компетентността от съд на друга държава членка ще направи необходимо образуването на отделно производство от различен орган, в съответствие с различен правен ред и вероятно свързано с различна фактическа обстановка?

2)

Ако отговорът на първия въпрос е положителен, в каква степен и изобщо трябва ли съдът да вземе предвид възможните последици от уважаването на искането по член 15 по отношение на правото на свободно движение на засегнатите лица?

3)

Ако понятието „най-добър интерес за детето“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент 2201/2003 се отнася само до избора на съд, какви други фактори съдът може да вземе предвид в това отношение, които не са били вече взети предвид при преценката дали друг съд е „по-подходящ“?

4)

Може ли за целите на член 15 от Регламент 2201/2003 съдът да вземе предвид материалното право, процесуалните разпоредби или съдебната практика на съответната държава членка?

5)

В каква степен при разглеждането на член 15 от Регламент 2201/2003 националният съд следва да вземе предвид конкретните обстоятелства по делото, включително желанието на майката да се премести извън обсега на действие на социалните служби в нейната държава по произход, след което да роди детето си под юрисдикцията на друга държава, чиято социална система тя счита за по-благоприятна?

6)

Кои въпроси по-специално трябва да разгледа националният съд, когато определя кой съд е най-подходящ да разгледа делото?


(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (OВ L 338, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183).


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/23


Преюдициално запитване от Court of Appeal (Ирландия), постъпило на 5 август 2015 г. — Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General

(Дело C-429/15)

(2015/C 320/31)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal

Страни в главното производство

Жалбоподател: Evelyn Danqua

Ответник: The Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General

Друга страна в производството: The Refugee Legal Services

Преюдициални въпроси

1)

Може ли за целите на принципа на равностойност да се счита за подходящо съпоставянето на молба за убежище, чиято уредба се съдържа в национално законодателство, отразяващо задълженията на държавата членка по Директивата относно признаването, с молба за субсидиарна закрила?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос — от значение ли е в това отношение фактът, че срокът за подаване на молби за субсидиарна закрила е предвиден с оглед постигането на важната цел за гарантиране на разглеждането в разумен срок на молбите за международна закрила?


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/23


Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 5 август 2015 г. — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (починала, действаща чрез неин личен представител)

(Дело C-430/15)

(2015/C 320/32)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom

Страни в главното производство

Жалбоподател: Secretary of State for Work and Pensions

Ответник: Tolley (починала, действаща чрез неин личен представител)

Преюдициални въпроси

1)

Правилно ли компонентът „грижа“ от помощта за издръжка на лица с увреждания, предоставяна от Обединеното кралство, е квалифициран като обезщетение за инвалидност вместо като парично обезщетение за болест за целите на Регламент № 1408/71 (1)?

2)

i)

Престава ли да бъде подчинено на законодателството на Обединеното кралство за целите на член 13, параграф 2, буква е) от Регламент № 1408/71 лице, което съгласно вътрешното право на Обединеното кралство е престанало да се ползва от правото на помощ за издръжка на лица с увреждания, предоставена от тази държава, поради това, че се е преместило да живее в друга държава членка, и което преди преместването си е преустановило всякаква професионална дейност, но продължава да е осигурено срещу риска старост по системата за социално осигуряване на Обединеното кралство?

(ii)

Остава ли такова лице при всички положения подчинено на законодателството на Обединеното кралство с оглед на точка 19, буква в) от вписването за Обединеното кралство в приложение VI към Регламента?

(iii)

Ако лицето е престанало да бъде подчинено на законодателството на Обединеното кралство по смисъла на член 13, параграф 2, буква е), длъжно ли е Обединеното кралство да приложи спрямо него разпоредбите на дял III, глава 1 от регламента, или само разполага с възможност да направи това съгласно точка 20 от приложение VI?

3)

i)

Приложимо ли е за целите на членове 19 — 22 от регламента широкото определение на понятието за заето лице в [решение Dodl и Oberhollenzer (C-543/03, EU:C:2005:364)] в случаите, в които съответното лице е преустановило всякаква професионална дейност преди преместването си в друга държава членка, въпреки направеното в дял III, глава 1 разграничение между заети и самостоятелно заети лица, от една страна, и безработни лица, от друга?

ii)

Ако това определение е приложимо, такова лице има ли право на износ на обезщетението по силата или на член 19, или на член 22? Може ли член 22, параграф 1, буква в) да попречи правото на компонента „грижа“ на DLA на лице, претендиращо за обезщетение, да се препятства от изискване за пребиваване, наложено от националното законодателство при смяна на пребиваването в друга държава членка?


(1)  Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26, поправка в ОВ L 32, 6.2.2008 r., стр. 31)


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/24


Определение на председателя на първи състав на Съда от 11 юни 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Кипър) — Bogdan Chain/Atlanco LTD

(Дело C-189/14) (1)

(2015/C 320/33)

Език на производството: гръцки

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 202, 30.6.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/25


Определение на председателя на Съда от 7 юли 2015 г. — Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-244/14) (1)

(2015/C 320/34)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/25


Определение на председателя на трети състав на Съда от 17 юни 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Krajský súd v Prešove — Словакия) — CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

(Дело C-328/14) (1)

(2015/C 320/35)

Език на производството: словашки

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/25


Определение на председателя на Съда от 16 април 2015 г. — Европейска комисия/Република Финландия

(Дело C-329/14) (1)

(2015/C 320/36)

Език на производството: фински

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 292, 1.9.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/25


Определение на председателя на Съда от 5 юни 2015 г. — (преюдициално запитване от Eparchiako Dikastirio Larnakas — Кипър) — Наказателно производство срещу Masoud Mehrabipari

(Дело C-390/14) (1)

(2015/C 320/37)

Език на производството: гръцки

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 372, 20.10.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/26


Определение на председателя на Съда от 28 април 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Seusen Sume/Landkreis Stade, в присъствието на: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Дело C-445/14) (1)

(2015/C 320/38)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 439, 8.12.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/26


Определение на председателя на трети състав на Съда от 17 юли 2015 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)/Unibail Management

(Съединени дела C-512/14 P и C-513/14 P) (1)

(2015/C 320/39)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делата да бъдат заличени от регистъра.


(1)  ОВ C 138, 27.4.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/26


Определение на председателя на Съда от 3 юни 2015 г. — Европейска комисия/Република Финландия

(Дело C-538/14) (1)

(2015/C 320/40)

Език на производството: фински

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 34, 2.2.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/26


Определение на председателя на Съда от 6 май 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Италия) — Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

(Дело C-37/15) (1)

(2015/C 320/41)

Език на производството: италиански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 138, 27.4.2015 г.


Общ съд

28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/27


Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — PAN Europe и Stichting Natuur en Milieu/Комисия

(Дело T-574/12) (1)

((Околна среда - Регламент (ЕО) № 149/2008 - Максимално допустими граници на остатъчни вещества от пестициди - Регламент (ЕО) № 1367/2006 - Искане за вътрешно преразглеждане - Отпадане на правния интерес - Липса на основание за произнасяне))

(2015/C 320/42)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподатели: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Брюксел, Белгия) и Stichting Natuur en Milieu (Утрехт, Нидерландия) (представител: F. Martens, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Burggraaf, P. Ondrůšek и G. von Rintelen, впоследствие B. Burggraaf, G. von Rintelen и P. Oliver и накрая G. von Rintelen, H. Kranenborg и L. Pignataro-Nolin)

Предмет

Искане за отмяна на решението от 16 октомври 2012 г., с което Комисията е отхвърлила като неоснователни исканията на жалбоподателите за вътрешно преразглеждане на Регламент (ЕО) № 149/2008 на Комисията от 29 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета чрез въвеждане на приложения II, III и IV, определящи максимално допустимите граници на остатъчни вещества за продукти, обхванати от приложение I към него (ОВ L 58, стр. 1).

Диспозитив

1.

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по настоящата жалба.

2.

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) и Stichting Natuur en Milieu понасят направените от тях съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 55, 23.2.2013 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/27


Определение на Общия съд от 14 юли 2015 г. — Pro Asyl/EASO

(Дело T-617/14) (1)

((Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Оперативен план за разполагане на екип за подкрепа в областта на убежището на територията на България - Отказ на достъп - Липса на основание за произнасяне по същество - Жалба за отмяна - Електронен регистър на документи - Явна частична недопустимост))

(2015/C 320/43)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Pro Asyl Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge eV (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: S. Hilbrans, avocat)

Ответници: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (представители: L. Cerdán Ortiz-Quintana, подпомаган от D. Waelbroeck и A. Duron, avocats)

Предмет

Искане за отмяна на писмо EASO/ED/2014/134 на EASO от 10 юни 2014 г.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по същество по жалбата в частта за отмяната на писмо EASO/ED/2014/134 на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) от 10 юни 2014 г., с което се отказва достъп до оперативния план за разполагане на екип за подкрепа в областта на убежището на Европейския съюз в България.

2)

Отхвърля жалбата като явно недопустима в останалата част.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 409, 17.11.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/28


Определение на Общия съд от 22 юли 2015 г. — European Children’s Fashion Association и Instituto de Economía Pública/Комисия и EACEA

(Дело T-724/14) (1)

((Жалба за отмяна - Арбитражна клауза - Програма за действие „Lifelong Learning (2007 г.-2013 г.)“ - Проект „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector“ - Писмо за предварително уведомяване - Дебитно известие - Индивидуализация на ответника - Частична недопустимост))

(2015/C 320/44)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: European Children’s Fashion Association (Валенсия, Испания) и Instituto de Economía Pública, SL (Валенсия) (представител: A. Haegeman, avocat)

Ответници: Европейска комисия (представители: S. Delaude и S. Lejeune) и Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) (представители: H. Monet и A. Jaume)

Предмет

Главно искане по член 272 ДФЕС за установяване, че претенцията на EACEA за възстановяване на субсидиите, платени на първия жалбоподател въз основа на споразумението, сключено за реализирането на проекта „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector“ е неоснователна и, при условията на евентуалност, искане за отмяна на писмото за предварително уведомяване на EACEA от 1 август 2014 г., с което първият жалбоподател е уведомен, че следва да върне сумата 82  378,81 EUR в резултат на извършения одит на проекта, както и на дебитно известие № 3241401420, издадено от EACEA на 5 август 2014 г. за възстановяване на тази сума.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима, доколкото е насочена срещу Европейската комисия.

2)

Осъжда European Children’s Fashion Association и Instituto de Economía Pública, SL да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 7, 12.1.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/29


Определение на Общия съд от 7 юли 2015 г. — CGI Luxembourg и Intrasoft International/Парламент

(Дело T-769/14) (1)

((Жалба за отмяна и искане за обезщетени е - Обществени поръчки за услуги - Разработване и поддръжка на система за осигуряване на информация - Класиране на оферент в каскадната процедура - Отмяна на обжалваните решения - Липса на основание за произнасяне))

(2015/C 320/45)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: CGI Luxembourg SA (Бертранж, Люксембург); и Intrasoft International SA (Люксембург, Люксембург) (представител: N. Korogiannakis, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: B. Simon и L. Darie)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решенията на Парламента, с които офертата на жалбоподателите се класира на второ място за възлагането на каскаден договор относно партида № 3, „Разработване и поддръжка на система за осигуряване на информация“, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка PE/ITEC/ITS14 „Осигуряване на услуги от външни изпълнители“, и се възлага първия каскаден договор в тази процедура на друг консорциум, и от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

1.

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалбата.

2.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски, включително тези, направени в рамките на обезпечителното производство..


(1)  ОВ C 46, 9.2.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/30


Определение на председателя на Общия съд от 16 юли 2015 г. — National Iranian Tanker Company/Съвет

(Дело T-207/15 R)

((Обезпечително производство - Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие - Замразяване на средства - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris - Претегляне на интереси - Липса на неотложност))

(2015/C 320/46)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: National Iranian Tanker Company (Техеран, Иран) (представители: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley и C. Murphy, solicitors)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: N. Rouam и M. Bishop)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на Решение (ОВППС) 2015/236 на Съвета от 12 февруари 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 39, стр. 18) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/230 на Съвета от 12 февруари 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 39, стр. 3), в частта, в която тези актове се отнасят до жалбоподателя.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Общият съд не се произнася по съдебните разноски.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/30


Определение на Общия съд от 7 юли 2015 г. — Banimmo/Комисия

(Дело T-293/15) (1)

((Обществени поръчки за услуги - Оттегляне на обжалвания акт - Липса на основание за произнасяне))

(2015/C 320/47)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Banimmo SA (Брюксел, Белгия) (представители: V. Ost и M. Vanderstraeten, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: S. Delaude и J. Estrada de Solà)

Предмет

Искане за отмяна на решението от 9 април 2015 г., с което Комисията отхвърля представената от Banimmo оферта във връзка с обявление за проучване за недвижими имоти, отговарящи на изискванията на Комисията за офис пространство в Брюксел (JO 2014/S 130-231896).

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по настоящата жалба.

2)

Липсва основание за произнасяне по искането на Banimmo SA за постановяване на решение по делото по реда на бързото производство.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и тези на Banimmo, включително разноските по обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 236, 20.7.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/31


Определение на председателя на Общия съд от 17 юли 2015 г. — GSA и SGI/Парламент

(Дело T-321/15 R)

((Обезпечително производство - Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Противопожарна безопасност, оказване на помощ на хора и външно наблюдение на обекта на Европейския парламент в Брюксел - Отхвърляне на офертата на един оферент и възлагане на поръчката на друг оферент - Молба за спиране на изпълнението - Липса на неотложност))

(2015/C 320/48)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) (Рим, Италия) и Security Guardian’s Institute (SGI) (Лувен ла Ньов, Белгия) (представител: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: P. López-Carceller и B. Simon)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението, от една страна, на решението от 12 юни 2015 г., с което Парламентът обявява за несъответстваща офертата, която жалбоподателите са подали, за да им бъде възложена поръчка EP/DGSAFE/UIB/SER/2014-014 за услуги, включващи противопожарна безопасност, оказване на помощ на хора и външно наблюдение на обекта на Европейския парламент в Брюксел, и, от друга страна, на решението, с което тази поръчка е възложена на дружеството Securitas.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечителни мерки.

2)

Отменя постановеното по дело T-321/15 R определение от 25 юни 2015г.

3)

Не се произнася по съдебните разноски.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/32


Жалба, подадена на 29 май 2015 г. — Esso Raffinage/ECHA

(Дело T-283/15)

(2015/C 320/49)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Esso Raffinage (Курбвоа, Франция) (представител: M. Navin-Jones, Solicitor)

Ответник: Европейска агенция по химикалите (ECHA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени Решение от 1 април 2015 г., прието от Европейската агенция по химикалите („ECHA“) по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3), под формата на писмо, озаглавено „Statement of Non-Compliance following a Dossier Evaluation Decision under Regulation (EC) No 1907/2006 („SONC“) (изявление за несъответствие вследствие решение за оценка на досиета по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006, наричано по-нататък „изявление за несъответствие“) и приложенията му (референтен номер CCH-C-0000005770-74-01/F),

да разпореди връщане на делото на изпълнителният директор на ECHA с указанието, че във всяко ново решение на ECHA трябва да се вземат предвид мотивите за отмяна, посочени в решението на Общия съд, и всяка релевантна и актуализирана информация,

да осъди ECHA да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя по настоящото производство, и

да вземе всяка друга мярка в интерес на правосъдието.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага няколко правни основания, сред които:

1.

Първото правно основание е изведено от твърдението за превишаване на правомощия, за нарушаване на институционалното равновесие и т.н.

Жалбоподателят изтъква, че ECHA няма правомощие, нито правно основание да установи, изготви, приеме и/или изпрати така наречените известия за несъответствие, и че като в случая е изготвила, приела и изпратила известие за несъответствие, ECHA (1) е превишила дискерционните и/или изпълнителните се правомощия (превишаване на права); (2) действала е в нарушение на правния принцип и изискване за институционално равновесие на правомощията; (3) действала е в нарушение на правния принцип и изискване за добра администрация; (4) действал е в нарушение на прания принцип на добро обществено управление; и/или (5) е действала в нарушение на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

2.

Второто правно основание, изтъкнато при условията на евентуалност, е изведено от твърдението за нарушение на член 42 REACH.

Жалбоподателят изтъква, че доколкото ECHA може да потърси нормативна опора в член 42, параграф 1 от REACH, като оправомощаваща разпоредба и/или като правно основание за приемане на обжалваното решение, член 42, параграф 1 от REACH не представя на ECHA никакво правомощие или правно основание за приемане на обжалваното решение, и че като е приела обжалваното решение, ECHA е нарушила член 42, параграф 1 от REACH. Жалбоподателят изтъква, че в случая ECHA не е приела подходящо решение, каквото е изискването на член 42, параграф 1 от REACH. Жалбоподателя изтъква, че ECHA неизменно тълкува член 42, параграф 1 от REACH в смисъл, че не разрешава издаването на изявление за несъответствие.

3.

Третото правно основание е изведено от твърдението за нарушение на правото на изслушване.

Жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение е прието в нарушение на правните принципи на Съюза, каквито са правото на изслушване, правото на отговор и на реплика, правото на защита, правото на информация и правото на добра администрация. Жалбоподателят твърди, че като пряка последица от нарушаването на тези процедурни и процесуални права обжалваното решение е нищожно и подлежи на отмяна. С други думи жалбоподателят твърди, че ако ECHA не бе нарушила тези процедурни и процесуални права, изходът от процеса и процедурата би бил различен.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от твърдението за нарушение на принципа на пропорционалност.

Жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение е несъвместимо с принципа на пропорционалност, правен принцип на Съюза, и го нарушава. Жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение не е подходящо, нито необходимо, не представлява най-малко ограничителната мярка, и че причинените неудобства са непропорционални на преследваните цели.

5.

Петото правно основание е изведено от твърдението за грешка при тълкуването на изискванията на REACH относно данните.

Жалбоподателят изтъква, че ECHA е допуснала грешка при тълкуването на изискванията относно информацията по отношение на приложение X, точка 8.7.2., тъй като всъщност не съществуват изискване de facto за извършване на изследване за токсичност на стадия на пренаталното развитие върху втори вид. Следователно жалбоподателят изтъква, че като е приела обжалваното решение, ECHA е действала без правно основание и е превишила дискреционните си правомощия.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/33


Жалба, подадена на 10 юли 2015 г. — Hernández Zamora/СХВП — Rosen Tantau (Paloma)

(Дело T-369/15)

(2015/C 320/50)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Hernández Zamora, SA (Мурсия, Испания) (представител: J. L. Rivas Zurdo, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Rosen Tantau KG (Uetersen, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: Другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: Словна марка на Общността „Paloma“ — Заявка за регистрация № 11 638 971

Производство пред СХВП: Производство по възражение

Обжалвано решение: Решение на втори апелативен състав на СХВП от 21 април 2015 г. по преписка R 1697/2014-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди страните, които се противопоставят на настоящата жалба, да заплатят съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/34


Жалба, подадена на 10 юли 2015 г. — Jordi Nogues/СХВП — Grupo Osborne (BADTORO)

(Дело T-386/15)

(2015/C 320/51)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Jordi Nogues, SL (Барселона, Испания) (представители: M. Sanmartín Sanmartín и E. López Parés, abogadas)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Испания)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: Жалбоподателят

Спорна марка: Фигуративна марка на Общността със словния елемент „BADTORO“ — Заявка за регистрация № 10 975 027

Производство пред СХВП: Производство по възражение

Обжалвано решение: Решение на втори апелативен състав на СХВП от 17 април 2015 г. по преписка R 2570/2013-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

Да отмени решението на втори апелативен състав на СХВП от 17 април 2015 г.,

да осъди СХВП да заплати направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателя.

Изложени основания

Нарушение на членове 75, 76 и 83 от Регламент № 207/2009, във връзка с предвиденото в член 65, параграф 6, член 96, член 106, параграфи 4 и 6, и член 135 от него и в правило 20, параграф 7 от Регламент № 2868/95.

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/35


Жалба, подадена на 20 юли 2015 г. — Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/СХВП — University College London („CITRUS SATURDAY“)

(Дело T-400/15)

(2015/C 320/52)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto (Алжеш, Португалия) (представител: A. Pita Negrão, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: University College London (Лондон, Обединено кралство)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Общността „CITRUS SATURDAY“ — марка на Общността № 11 789 195

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 29 април 2015 г. по преписка R 2109/2014-2

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да приеме жалбата за допустима,

да обяви обжалваното решение за нищожно,

да върне делото на отдела по споровете на СХВП за продължаване на разследването

Изложени основания

Нарушение на правилата относно марката на Общността,

нарушение на принципите на правото на EC.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/36


Жалба, подадена на 24 юли 2015 г. — Globo Comunicação e Participações/СХВП (звуци „PLIM PLIM“)

(Дело T-408/15)

(2015/C 320/53)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Globo Comunicação e Participações S.A. (Рио де Жанейро, Бразилия) (представител: E. Gaspar, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Данни за производството пред СХВП

Спорна марка: Звукова марка на Общността „PLIM PLIM“ — Заявка за регистрация № 12 826 368

Обжалвано решение: Решение на пети апелативен състав на СХВП от 18 май 2015 г. по преписка R 2945/2014-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

Да констатира, че с марката на Общността № 12 826 368 валидно се обозначават класове 9, 38 и 41;

да отмени частично обжалваното решение, доколкото с него се отхвърля заявката за марка на Общността

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/37


Жалба, подадена на 27 юли 2015 г. — Monster Energy/СХВП — Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

(Дело T-429/15)

(2015/C 320/54)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Monster Energy Company (Корона, Съединени американски щати) (представител: P. Brownlow, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Mad Catz Interactive, Inc. (Сан Диего, Съединени американски щати)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словните елементи „MAD CATZ“ — заявка за регистрация № 11 390 846

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 21 май 2015 г. по преписка R 2176/2014-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да отмени решението на отдела по споровете от 23 юни 2014 г. по възражение B 2 182 312,

да отхвърли заявката за спорната марка за всички стоки от клас 25,

да осъди СХВП да заплати направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателя.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/38


Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Flowil International Lighting/СХВП — Lorimod Prod Com („Silvania Food“)

(Дело T-430/15)

(2015/C 320/55)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Flowil International Lighting (Holding) BV (Амстердам, Нидерландия) (представител: J. Güell Serra, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: SC Lorimod Prod Com, Srl (Simleul Silvaniei, Румъния)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словните елементи „Silvania Food“ — заявка за регистрация № 1 1 0 42  082

Производство пред СХВП: производство по възражение/

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 8 май 2015 г. по преписка R 616/2014-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/39


Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Fruit of the Loom/СХВП — Takko (FRUIT)

(Дело T-431/15)

(2015/C 320/56)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Fruit of the Loom, Inc. (Боулинг Грийн, Съединени американски щати) (представители: S. Malynicz, Barrister, и V. Marsland, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Takko Holding GmbH (Телгте, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Общността „FRUIT“ — заявка за регистрация № 5 077 508

Производство пред СХВП: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 12 май 2015 г. по преписка R 1641/2014-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП и другата страна да понесат направените от тях съдебни разноски и да заплатят тези на жалбоподателя.

Изложено основание

Нарушение на член 51, параграф 1 от Регламент № 207/2009


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/39


Жалба, подадена на 31 юли 2015 г. — Inditex/СХВП — Ffauf („ZARA“)

(Дело T-432/15)

(2015/C 320/57)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Артейхо, Испания) (представители: G. Macias Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal, E. Armero, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ffauf SA (Люксембург, Люксембург)

Данни за производството пред СХВП

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Общността „ZARA“ — марка на Общността № 732 958

Производство пред СХВП: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 2 юни 2015 г. по преписка R 867/2014-2

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение, по-специално що се отнася до отмяната на регистрация на марка на Общността № 732958 „ZARA“ за оспорените стоки от класове 29, 30, 31, 32 и 33,

да осъди СХВП да заплати разноските, включително и тези, направени в производствата пред отдела по отмяна и пред втори апелативен състав на СХВП.

Изложени основания

Нарушение на член 42, параграф 2, член 51, параграф 1, буква a), член 52, параграф 2 и член 85, параграф 2 oт Регламент № 207/2009,

нарушение на правило 22, параграф 3 и правило 22, параграф 4 oт Регламент № 2868/95.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/40


Иск, предявен на 27 юли 2015 г. — Bank Saderat/Съвет

(Дело T-433/15)

(2015/C 320/58)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Bank Saderat plc (Лондон, Обединено кралство) (представители: S. Jeffrey, S. Ashley и A. Irvine, Solicitors, и M-E. Demetriou и R. Blakeley, Barristers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът моли Общия съд:

да осъди Съвета да заплати на ищеца следните суми:

8 8 9 06  191 EUR за имуществените вреди, претърпени до датата на предявяване на настоящия иск,

8 7 13  285 EUR за лихвите върху посочената по-горе в първото тире сума, заедно с дневна лихва от 10  377 EUR до датата на обявяване на съдебното решение, при условията на евентуалност по основния лихвен процент на Европейската централна банка за основни операции по рефинансиране, увеличен с два процента годишно, до датата на обявяване на съдебното решени и при условията на евентуалност спрямо последното — по лихвен процент и за период, които Общият съд намира за подходящи,

сума в размер на 54  716 EUR на ден за имуществените вреди, претърпени от датата на настоящия иск до края на периода, в който трябва да се предявят исканията,

лихва върху общата сума, изчислена съгласно третото тире по-горе, от 4,2601 % годишно до датата на обявяване на съдебното решение, при условията на евентуалност по основния лихвен процент на Европейската централна банка за основни операции по рефинансиране, увеличен с два процента годишно, до датата на обявяване на съдебното решение и при условията на евентуалност спрямо последното — по лихвен процент и за период, които Общият съд намира за подходящи,

3 2 9 64  320 EUR за имуществените вреди от датата, на която приключва периодът, в който трябва да се предявят исканията,

1 0 00  000 EUR за неимуществени вреди,

начислявана след обявяване на съдебното решение лихва върху сумите по тирета от едно до шест по-горе от 4,2601 % годишно до датата на плащане, при условията на евентуалност по основния лихвен процент на Европейската централна банка за основни операции по рефинансиране, увеличен с два процента годишно, до датата на плащане и при условията на евентуалност спрямо последното — по лихвен процент и за период, които Общият съд намира за подходящи, и

разноските на Bank по настоящия иск,

да осъди Съвета да заплати направените от ищеца съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Ищецът изтъква, че наложените за него от Съвета на ЕС ограничителни мерки водят до достатъчно тежко неизпълнение на задълженията да му бъдат предоставени права и че поради това ЕС носи извъндоговорна отговорност.

Според ищеца това неизпълнение е пряка причина за претърпените от него значителни имуществени и неимуществени вреди, за които той трябва да получи обезщетение.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/42


Жалба, подадена на 3 август 2015 г. — Indecopi/СХВП — Synergy Group (PISCO)

(Дело T-446/15)

(2015/C 320/59)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Перу) (представители: M. A. Pomares Caballero и A. Pomares Caballero, abogados)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Synergy Group sp. z o.o. (Wrocław, Полша)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: Другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: Фигуративна марка на Общността със словния елемент „PISCO“ — Заявка за регистрация № 1016 7674

Производство пред СХВП: Производство по възражение

Обжалвано решение: Решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 3 юни 2015 г. по преписка R 1291/2014-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

Да измени обжалваното решение като обяви, че в случая са налице условията за прилагане на относителното основание за отказ по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 или, при условията на евентуалност, да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателя.

Изложени основания

Нарушение на член 23 от Регламент № 110/2008.

Нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/43


Жалба, подадена на 3 август 2015 г. — Indecopi/СХВП — Synergy Group (PISCO SOUR)

(Дело T-447/15)

(2015/C 320/60)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Перу) (представители: M. A. Pomares Caballero и A. Pomares Caballero, abogados)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Synergy Group sp. z o.o. (Wrocław, Полша)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: Другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: Фигуративна марка на Общността със словните елементи „PISCO SOUR“ — Заявка за регистрация № 1016 7682

Производство пред СХВП: Производство по възражение

Обжалвано решение: Решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 3 юни 2015 г. по преписка R 1292/2014-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

Да измени обжалваното решение, като постанови, че в случая са налице условията за прилагане на член 8, параграф 4 от Регламент №o207/2009;

да осъди СХВП да заплати направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателя.

Изложени основания

Нарушение на член 23 от Регламент № 110/2008.

Нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/44


Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Satkirit Holdings/СХВП — Advanced Mailing Solutions (luvo)

(Дело T-449/15)

(2015/C 320/61)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Satkirit Holdings Ltd (Дъглас, о. Ман) (представител: M. Vanhegan, QC)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Advanced Mailing Solutions Ltd (Ист Килбрайд, Обединено кралство)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Общността „luvo“ — заявка за регистрация № 11 244 324

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 21 май 2015 г. по преписка R 877/2014-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да отхвърли възражението на AMS,

да осъди СХВП да заплати разноските, направени от жалбоподателя в производствата пред апелативния състав и Общия съд.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/44


Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Satkirit Holdings/СХВП — Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

(Дело T-450/15)

(2015/C 320/62)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Satkirit Holdings Ltd (Дъглас, о. Ман) (представител: M. Vanhegan, QC)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Advanced Mailing Solutions Ltd (Ист Килбрайд, Обединено кралство)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Общността „luvoworld“ — заявка за регистрация № 11 244 332

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 21 май 2015 г. по преписка R 1480/2014-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да отхвърли възражението на AMS,

да осъди СХВП да заплати разноските, направени от жалбоподателя в производствата пред апелативния състав и Общия съд.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/45


Жалба, подадена на 5 август 2015 г. — AlzChem/Комисия

(Дело T-451/15)

(2015/C 320/63)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: AlzChem AG (Trostberg, Германия) (представител: A. Borsos, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени Решение Ares (2015) 2176662 на Европейската комисия от 26 май 2015 г., прието във връзка със заявление № GESTDEM 2015/1640 съгласно член 4 от разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, и

да осъди Комисията да заплати направените от него съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага три основания в подкрепа на жалбата си.

1.

Първо основание: грешка при прилагане на правото и явна грешка в преценката, що се отнася до прилагането на обща презумпция във връзка с изключението, свързано със защитата на целите на дейностите на ЕС по разследване. Жалбоподателят изтъква следните грешки:

грешка на Комисията при прилагане на правото, що се отнася до прилагането на общите изключения,

грешка на Комисията при прилагане на правото, що се отнася до защитата на целите на дейностите по разследване,

грешка на Комисията при прилагане на правото и явна грешка в преценката, що се отнася до преценката на висшия обществен интерес от гарантиране на ефективна съдебна защита (член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз), и

грешка на Комисията при прилагане на правото, що се отнася до прилагането на основното право на достъп до документи (член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз).

2.

Второ основание: грешка при прилагане на правото и явна грешка в преценката, що се отнася до прилагането на изключението, свързано със защитата на търговските интереси.

3.

Трето основание: неизлагане на мотиви за отказа да се предостави достъп до неповерителен вариант или да се предостави достъп на място до документите.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/46


Жалба, подадена на 6 август 2015 г. — Trinity Haircare/СХВП — Advance Magazine Publishers (VOGUE)

(Дело T-453/15)

(2015/C 320/64)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Trinity Haircare AG (Херисау, Швейцария) (представители: J. Kroher и K. Bach, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Advance Magazine Publishers, Inc. (Ню Йорк, Съединени щати)

Данни за производството пред СХВП

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Общността в черно и бяло със словния елемент „VOGUE“ — марка на Общността № 9 944 547

Производство пред СХВП: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 27 май 2015 г. по преписка R 2426/2014-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да обяви за недействителна марка на Общността „VOGUE“ (№ 009 944 547),

да осъди СХВП и другата страна в производството пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/47


Жалба, подадена на 10 август 2015 г. — Laboratorios Ern/СХВП — Werner (Dynamic Life)

(Дело T-454/15)

(2015/C 320/65)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Laboratorios Ern, SA (Барселона, Испания) (представител: M. Pérez Serres, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Matthias Werner (Нойфарн, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Общността в бяло, червено, оранжево, жълто, зелено и синьо-лилаво със словния елемент „Dynamic Life“ — заявка за регистрация № 1 1 3 03  468

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 27 май 2015 г. по преписка R 441/2014-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да отхвърли заявка № 011303468 за регистрация на марка на Общността „DYNAMIC LIFE & design“ за стоки от класове 5 и 32,

да осъди СХВП и г-н Matthias Werner, ако той реши да встъпи в производството, да заплатят съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/48


Жалба, подадена на 10 август 2015 г. — Vitra Collections/СХВП — Consorzio Origini (Форма на стол)

(Дело T-455/15)

(2015/C 320/66)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Vitra Collections AG (Мутенц, Швейцария) (представител: V. von Bomhard, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Consorzio Origini (Флоренция, Италия)

Данни за производството пред СХВП

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: триизмерна марка на Общността (Форма на стол) — марка на Общността № 182 451

Производство пред СХВП: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на СХВП от 18 март 2015 г. по преписка R 664/2011-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/49


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Asia Leader International (Cambodia)/Комисия

(Дело T-462/15)

(2015/C 320/67)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tai Seng SEZ, Камбоджа) (представители: R. MacLean, Solicitor, и A. Bochon, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима,

да отмени член 1, параграф 1 и член 1, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/776 на Комисията от 18 май 2015 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, към вноса на велосипеди, изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините, в частта относно жалбоподателя (ОВ L 122/4),

да осъди Комисията да заплати направените от жалбоподателя съдебни разноски и разходи, както и да понесе направените от нея съдебни разноски, и

да осъди евентуално встъпилите в производството страни да заплатят направените от жалбоподателя във връзка с встъпването съдебни разноски и разходи, както и да понесат направените от тях съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага три основания в подкрепа на жалбата си.

1.

Първо основание: нарушение на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (кодифицирана версия), в резултат на допуснатата от Комисията явна грешка в преценката на правото и фактите, що се отнася до наличието на заобикаляне и естеството на изложените факти.

Жалбоподателят твърди, че Комисията не разполага с доказателства в подкрепа на извода, че въпросните рамки са с произход от Китай.

Жалбоподателят твърди, че, напротив, всички представени от него доказателства удостоверяват, че въпросните рамки за велосипеди са с произход от Виетнам.

На последно място, според жалбоподателя Комисията няма правомощие нито на основание Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета, нито на основание практиката на Общия съд просто да заключи, при липса на други данни, че жалбоподателят е участвал в трансбордирането на въпросната стока от Китай.

2.

Второ основание: нарушение на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (кодифицирана версия) в резултат на допуснатата от Комисията явна грешка в преценката на правото и фактите, що се отнася до извършването на комплектоване от страна на жалбоподателя и неизпълнение на задължението за полагане на дължима грижа.

Жалбоподателят изтъква, че Комисията е трябвало да използва представените от него реални данни като основа за преценката на положението му. Следователно според жалбоподателя употребата за тази цел на показателите на трето лице не е допустима, когато е дадено разумно и обосновано обяснение за реалните данни.

Жалбоподателят твърди още, че Комисията не е изпълнила задължението за правилна преценка на производствените му разходи и когато е преквалифицирала частите, използвани за осъществяване на първата продажба на жалбоподателя в Европейския съюз като части с произход от Китай, при положение че те са с произход от Виетнам. По този начин Комисията не изпълнила и задължението си за полагане на дължимата грижа.

Също така съгласно твърденията на жалбоподателя Комисията изчислила неправилно разходите за енергия и наем, като използвала неправилно различни фактори при разпределяне на съответните разходи. Същата грешка била допусната и когато Комисията изчислила, че предприятието работило на 13 % от производствения си капацитет през релевантния период.

На последно място, според жалбоподателя Комисията е отказала да приеме каквото и да е амортизационно отчисление за дълготрайните активи, макар той да е представил доказателства за това, че е върнал сумите на притежателя на дяловете в дружеството.

3.

Трето основание: ненадлежно отчитане от Комисията на значението на данните, представени от жалбоподателя в отговор на последното разгласяване в противоречие с член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (кодифицирана версия).

Жалбоподателят твърди, че пълното неотчитане от Комисията на всички допълнителни данни, предоставени от него, доказва, че на тези данни не е отдадено необходимото значение.

Според жалбоподателя допълнителните данни и доказателства, представени от него с цел да се обори изводът на Комисията за трансбордиране, са почерпени от няколко различни източника.

На последно място, съгласно твърденията на жалбоподателя, при положение че не е разполагала с доказателства или индиции за произход на рамките от Китай, Комисията е трябвало да заключи, че доказателствата указват по-скоро, че рамките са с произход от Виетнам.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/51


Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — Adler Modemärkte/СХВП — Blufin (MARINE BLEU)

(Дело T-296/13) (1)

(2015/C 320/68)

Език на производството: немски

Председателят на девети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 226, 3.8.2013 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/51


Определение на Общия съд от 21 юли 2015 г. — Makhlouf/Съвет

(Съединени дела T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, T-604/14 — T-606/14 и T-612/14) (1)

(2015/C 320/69)

Език на производството: френски

Общият съд (състав от един съдия) разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  1 ОВ C 361, 13.10.2014 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/51


Определение на Общия съд от 17 юли 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Парламент

(Дело T-733/14) (1)

(2015/C 320/70)

Език на производството: гръцки

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 16, 19.1.2015 г.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/51


Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — Hippler/Комисия

(Дело T-72/15) (1)

(2015/C 320/71)

Език на производството: немски

Председателят на четвърти състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  1 ОВ C 138, 27.4.2015 г.1


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/52


Определение на Общия съд от 13 юли 2015 г. — Aguirre y Compañía/СХВП — Puma (Изображение на спортна обувка)

(Дело T-205/15) (1)

(2015/C 320/72)

Език на производството: испански

Председателят на осми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 205, 22.6.2015 г.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/53


Жалба, подадена на 20 юли 2015 г. — ZZ и ZZ/CEPOL

(Дело F-105/15)

(2015/C 320/73)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: L. Levi, A. Blot, адвокати)

Ответник: CEPOL (Европейски полицейски колеж)

Предмет на производството

Отмяна на решението на CEPOL, с което той приема оставката на двамата жалбоподатели вследствие на отказа им да работят в Будапеща (Унгария), където се намира новото седалище на агенцията, и обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които твърдят, че са претърпели.

Искания на жалбоподателите

Да се отмени решението на CEPOL от 22 декември 2014 г., с което той „приема“ оставката на двамата жалбоподатели,

да се отменят, доколкото е необходимо, и решенията на CEPOL от 10 април 2015 г., с които се отхвърлят жалбите, подадени между 13 януари и 17 февруари 2015 г. от жалбоподателите по административен ред против посоченото по-горе решение,

да се присъди обезщетение за претърпените от жалбоподателите имуществени вреди,

да се присъди обезщетение за претърпените от жалбоподателите неимуществени вреди,

да се осъди CEPOL да заплати всичките разноски на жалбоподателите в настоящото производство.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/53


Жалба, подадена на 23 юли 2015 г. — ZZ/ЕИСК

(Дело F-107/15)

(2015/C 320/74)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M.-A. Lucas, адвокат)

Ответник: ЕИСК (Европейски икономически и социален комитет)

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което жалбоподателят е пенсиониран, считано от 31 декември 2014 г., и на решението, с което се отхвърля искането му да продължи да изпълнява длъжността си.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 7 април 2014 г. на генералния секретар на ЕИСК, с което жалбоподателят е пенсиониран, считано от вечерта на 31 декември 2014 г.,

да се отмени решението от 30 септември 2014 г., с което по силата на делегираните му от органа по назначаването правомощия директорът на „Човешки ресурси и вътрешни служби“ на ЕИСК отхвърля направеното от жалбоподателя на 3 септември 2014 г. искане да продължи да работи до 31 май 2015 г.,

да се отмени, ако е нужно, решението от 22 април 2015 г., с което генералният секретар на ЕИСК отхвърля жалбата срещу решенията от 7 април и 30 септември 2014 г., която жалбоподателят е подал по административен ред на 22 декември 2014 г.

да се осъди ЕИСК да заплати съдебните разноски.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/54


Жалба, подадена на 27 юли 2015 г. — ZZ и ZZ/Комисия

(Дело F-108/15)

(2015/C 320/75)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: N. de Montigny, J.-N. Louis, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията за ограничаване на пет години на периода, за който може да бъде преизчислена със задна дата определената по размер надбавка за извънреден труд, на която жалбоподателите имат право

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението от 16 септември 2014 г. на Службата за управление и плащане по индивидуални права PMO.1, съгласно което сумата за адаптиране на определената по размер надбавка за извънреден труд, която жалбоподателите имат право да получават съответно от 1 март 2007 г. и от 1 март 2008 г., може да се изплати само за пет години, считано от 1 септември 2008 г. — датата, на която PMO открива грешката при изчисляването на възнаграждението им,

да се осъди Комисията да плати на жалбоподателите сумата за адаптиране на определената по размер надбавка за извънреден труд съответно считано от 1 март 2007 г. и 2008 г., като при това бъдат приспаднати платените суми и бъдат начислени мораторни лихви върху неизплатените суми от момента, от който те са станали дължими, до момента на действителното им плащане, в размер, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, завишен с два пункта,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/55


Жалба, подадена на 3 август 2015 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-112/15)

(2015/C 320/76)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: R. Rata, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията на Комисията да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в рамките на процедурата за повишаване за 2014 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 14 ноември 2014 г. на органа по назначаване на Европейската комисия, издадено като административно известие № 41- 2014 за приемане на списъка на длъжностните лица, повишени в рамките на процедурата за повишаване за 2014 г., доколкото името на жалбоподателя не е включено в този списък,

да се осъди Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на жалбоподателя.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/55


Жалба, подадена на 3 август 2015 г. — ZZ и др./Комисия

(Дело F-113/15)

(2015/C 320/77)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: R. Rata, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията на Комисията да не включи жалбоподателите в списъка на длъжностните лица, повишени в рамките на процедурата за повишаване за 2014 г.

Искания на жалбоподателите

Да се отмени решението от 14 ноември 2014 г. на органа по назначаване на Европейската комисия, издадено като административно известие № 41- 2014 за приемане на списъка на длъжностните лица, повишени в рамките на процедурата за повишаване за 2014 г., доколкото имената на жалбоподателите не са включени в този списък,

да се осъди Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на жалбоподателите.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/56


Жалба, подадена на 14 август 2015 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-115/15)

(2015/C 320/78)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: N. de Montigy и J.-N. Louis, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението на Комисията, с което се ограничават пенсионните права на жалбоподателя и обявяване за неприложимо на заключението на административните ръководители от 16 юни 2005 г., доколкото с него се ограничава бонификацията на пенсионните права на жалбоподателя, както и осъждането на ответника да му плати пенсията за осигурителен стаж, на която той има право.

Искания на жалбоподателя

Да се обяви за неприложимо в конкретния случай заключение на административните ръководители № 240/05 от 16 юни 2005 г., доколкото с него се ограничава бонификацията на пенсионните права на жалбоподателя относно надбавките за заемане на управленска длъжност пропорционално на ефективния период на плащане на вноски спрямо цялата кариера на длъжностно лице;

да се отмени обжалваното решение, доколкото в него се ограничават пенсионните права на жалбоподателя на основание надбавките за заемане на ръководна длъжност пропорционално на периода на плащане на вноски спрямо броя на годините на осигурителен стаж при пълна кариера на длъжностно лице на Съюза;

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя пенсията за осигурителен стаж, на която той има право, като се приспадне действително платената пенсия, заедно с мораторните лихви, изчислени по лихвения процент, прилаган от ЕЦБ за нейните текущи сделки, увеличен с два пункта;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/57


Жалба, подадена на 18 август 2015 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-118/15)

(2015/C 320/79)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: N. de Montigny, J.-N. Louis, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията жалбоподателят да не бъде повишен в рамките на процедурата по повишаване за 2014 г.

Искания на жалбоподателя

решението от 14 ноември 2014 г. за публикуване на списъка на длъжностните лица, повишени в рамките на процедурата за повишаване за 2014 г., да бъде отменено, доколкото не съдържа името на жалбоподателя,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.