ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 217

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
2 юли 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 217/01

Съобщение на Комисията — Насоки за преглед на държавната помощ за рибарството и аквакултурите

1

2015/C 217/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7628 — Permira/CPPIB/Informatica) ( 1 )

16


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2015/C 217/03

Съобщение на Европейския парламент относно Наградата за европейски гражданин — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

17

 

Европейска комисия

2015/C 217/04

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,05 % на 1 юли 2015 година — Обменен курс на еврото

19

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2015/C 217/05

Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Изменение на задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии ( 1 )

20

2015/C 217/06

Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в тръжна процедура за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга ( 1 )

20


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2015/C 217/07

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein на 20 януари 2015 г. по дело Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz срещу Gemeinde Vaduz (Дело E-3/15)

21

2015/C 217/08

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Eidsivating lagmannsrett на 11 февруари 2015 г. по дело Matja Kumba T. M’bye и други/Stiftelsen Fossumkollektivet (Дело E-5/15)

22

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2015/C 217/09

Известие относно искане по член 35 от Директива 2014/25/ЕС — за прекъсване на срок — Искане, подадено от възложител

23


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/1


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Насоки за преглед на държавната помощ за рибарството и аквакултурите

(2015/C 217/01)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Съгласно член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Договора“) „освен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с вътрешния пазар“.

(2)

В член 107, параграф 2 от Договора се изброяват видовете помощи, които са съвместими с вътрешния пазар, включително помощи за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или извънредни събития, посочени в параграф 2, буква б) от горния член. В член 107, параграф 3 от Договора се изброяват видовете помощи, които могат да се приемат за съвместими с вътрешния пазар, включително помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес, посочени в параграф 3, буква в) от горния член.

(3)

Съгласно член 108, параграфи 1 и 2 от Договора Комисията в сътрудничество с държавите членки трябва да държи под постоянно наблюдение всички системи за предоставяне на помощ, съществуващи в държавите членки. Съгласно член 108, параграф 3 от Договора всяка държава членка информира Комисията за всякакви планове за предоставяне или изменение на помощ. Подробни процедурни правила за прилагането на член 108 от Договора са изложени в Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (1) и в Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (2).

(4)

Член 42 от Договора постановява, че разпоредбите на Договора по отношение на правилата за конкуренцията, които включват тези за държавната помощ, се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти, което включва продукти от сектора на рибарството и аквакултурите, в степента, определена от Европейския парламент и Съвета. Степента, в която разпоредбите на Договора по отношение на държавната помощ се прилагат за помощи, предоставени в сектора на рибарството и аквакултурите, е определена в член 8 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3), с който се създава Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

(5)

В член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се посочва, че членове 107, 108 и 109 от Договора се прилагат спрямо помощи, предоставени от държавите членки на сектора на рибарството и аквакултурите. В член 8, параграф 2 от посочения регламент се осигурява изключение от това общо правило и се предвижда, че членове 107, 108 и 109 от Договора не се прилагат към плащания за сектора на рибарството и аквакултурите, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с посочения регламент. Съгласно член 8, параграф 3 от същия регламент обаче разпоредбите на Договора за държавната помощ се прилагат, ако националните разпоредби предвиждат публично финансиране за сектора на рибарството и аквакултурите, което надхвърля предвиденото в разпоредбите на посочения регламент. В този случай правилата за държавната помощ се прилагат по отношение на публичното финансиране като цяло.

(6)

Някои плащания, извършени от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014, не представляват плащания за сектора на рибарството и аквакултурите и попадат извън сектора, например плащанията по глава VIII от дял V от посочения регламент, която се отнася до мерките на интегрираната морска политика (ИМП), финансирани при споделено управление. Също така плащанията по дял V, глава III от посочения регламент, която се отнася за устойчивото развитие на районите за рибарство и аквакултури, като цяло също попадат извън сектора на рибарството и аквакултурите. Ако тези плащания обаче се отнасят до мерки, които са предвидени в дял V, глави I, II и IV от посочения регламент, както е предвидено в член 63, параграф 2 от посочения регламент, те попадат в сектора на рибарството и аквакултурите.

(7)

Плащанията съгласно Регламент (ЕС) 508/2014, които попадат извън сектора на рибарството и аквакултурите, са предмет на правилата за държавна помощ по Договора. Когато тези плащания представляват държавна помощ, те следва да бъдат оценявани съгласно съответните инструменти за държавна помощ. В този случай настоящите насоки, Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията (4) и Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията (5) не се прилагат.

(8)

В настоящите насоки се определят принципите, които Комисията ще прилага при оценка дали помощта за сектора на рибарството и аквакултурите се приема за съвместима с вътрешния пазар в съответствие с член 107, параграф 2 или член 107, параграф 3 от Договора.

(9)

Държавната помощ за сектора на рибарството и аквакултурите е част от по-широката рамка на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). В рамките на тази политика Съюзът предоставя финансова помощ на сектора на рибарството и аквакултурите посредством ЕФМДР. Социалното и икономическото въздействие на държавната подкрепа е едно и също, независимо дали се финансира (дори частично) от Съюза или само от държавата членка. С оглед на това Комисията счита, че е необходимо да се осигури последователност и съгласуваност между нейната политика на контрол на държавната помощ и подкрепата, която се предоставя в рамките на ОПОР. Следователно, използването на държавна помощ може да бъде оправдано единствено ако съответства на целите на ОПОР. Затова, когато прилага и тълкува правилата, установени в настоящите насоки, Комисията взема предвид правилата на ОПОР.

(10)

ОПОР, чиито цели са определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), има за цел, наред с останалото, да гарантира, че дейностите, свързани с риболова и аквакултурите, са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и за подсигуряване на продоволственото снабдяване.

(11)

Съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 508/2014 целите на ЕФМДР са да насърчава конкурентоспособни, устойчиви в екологично отношение, икономически жизнеспособни и социално отговорни рибарство и аквакултури, да подпомага изпълнението на ОПОР, да насърчава балансирано и приобщаващо териториално развитие на районите за рибарство и аквакултури, и да оказва подкрепа за разработването и изпълнението на ИМП на Съюза в допълнение към политиката на сближаване и ОПОР. Като цяло стремежът към постигане на тези цели не трябва да води до увеличаване на риболовния капацитет.

(12)

ЕФМДР предоставя финансова подкрепа за различни специфични теми и области, посочени в Регламент (ЕС) № 508/2014. Мерките, подпомагани от ЕФМДР, се изпълняват в съответствие с принципите на пряко или на споделено управление.

(13)

В своето Съобщение от 8 май 2012 г. със заглавие „Модернизиране на държавната помощ на ЕС“ (по-долу „съобщение за модернизиране на държавната помощ“) (7) Комисията обяви три общи цели на модернизирането на контрола на държавната помощ: а) насърчаване на устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж в рамките на конкурентен вътрешен пазар; б) насочване на предварителния контрол на Комисията към случаите с най-голямо въздействие за вътрешния пазар при същевременно укрепване на сътрудничеството между държавите членки по прилагането на държавните помощи; и в) опростяване на правилата и предоставяне на по-бързи решения.

(14)

По-конкретно Комисията призова за единен подход към преразглеждането на различните насоки и рамки с оглед на укрепването на вътрешния пазар, насърчаването на по-висока ефективност на публичните разходи чрез по-добро използване на държавната помощ за целите от общ интерес и засилен контрол върху стимулиращия ефект, свеждането на помощта до минимум и избягването на потенциалния отрицателен ефект от нея върху конкуренцията и търговията. Принципите и условията в настоящите насоки, се основават на целите, заложени в съобщението за модернизиране на държавната помощ.

2.   ОБХВАТ, ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.   Обхват

(15)

Настоящите насоки се прилагат спрямо всички помощи, предоставени на сектора на рибарството и аквакултурите. Те са приложими към схемите за помощ и индивидуалните помощи.

(16)

Настоящите насоки се прилагат спрямо компонентите на регионалната помощ, свързани със сектора на рибарството и аквакултурите (8). Те се прилагат и спрямо всяка друга помощ, отпусната на сектора на рибарството и аквакултурите в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), различни от ЕФМДР.

(17)

Настоящите насоки не се прилагат спрямо помощи, отпуснати като допълнително финансиране за изпълнение на плановете за компенсации, посочени в член 72 от Регламент (ЕС) № 508/2014. Такива помощи се одобряват като част от въпросните планове в съответствие с член 73 от посочения регламент.

2.2.   Задължение за уведомяване

(18)

Комисията напомня на всяка държава членка задължението ѝ да изпраща уведомление за своите планове да отпуска нова помощ, както е предвидено в член 108, параграф 3 от Договора и в член 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999.

(19)

Държавите членки обаче не са задължени да уведомяват Комисията за:

а)

помощи, отпуснати в съответствие с един от регламентите за груповите освобождавания, приети въз основа на член 1 от Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета (9), ако те се прилагат спрямо сектора на рибарството и аквакултурите, и по-конкретно:

i)

помощи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1388/2014; както и

ii)

помощи за обучение, помощи за улесняване на достъпа на МСП до финансиране, помощи в областта на научноизследователската и развойна дейност, помощи за иновации в МСП, както и помощи за работници в неравностойно положение и работници с увреждания в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (10);

б)

помощ de minimis в съответствие с Регламент (ЕС) № 717/2014.

(20)

Комисията напомня на всяка от държавите членки, че когато системата на финансиране на мярка за помощ, например чрез парафискални налози, е неделима част от мярката за помощ, за нея следва също да се направи уведомление (11).

(21)

Комисията напомня на държавите членки, че помощите, отпуснати като допълнително финансиране за изпълнение на плановете за компенсации, посочени в член 72 от Регламент (ЕС) № 508/2014, трябва да бъдат съобщавани на Комисията като част от плановете за компенсации. Съгласно член 73 от посочения регламент държавната помощ, за която е изпратено уведомление, ще се счита за държавна помощ, за която е изпратено уведомление по смисъла на член 108, параграф 3, първо изречение от Договора.

2.3.   Определения

(22)

За целите на настоящите насоки се прилагат следните определения:

а)

„помощ“ означава всяка мярка, която отговаря на критериите, посочени в член 107, параграф 1 от Договора;

б)

„схема за помощ“ означава всеки акт, на чиято основа и без да са изисквани последващи мерки за прилагане, индивидуална помощ може да бъде предоставена на предприятия, определени в този акт по принцип и без да са конкретизирани, и всеки акт, въз основа на който помощ, несвързана с отделен проект, може да бъде отпусната на едно или повече предприятия за неопределен период от време и/или в размер, който не е фиксиран;

в)

„помощ ad hoc“ означава помощ, която не е предоставена въз основа на схема;

г)

„индивидуална помощ“ означава помощ ad hoc и помощите, отпуснати на индивидуални бенефициери въз основа на схема за помощ;

д)

„дата на предоставяне на помощта“ означава датата, на която законовото право на получаване на помощта е предоставено на бенефициера съгласно приложимото национално законодателство;

е)

„интензитет на помощта“ означава брутния размер на помощта, изразен като процент от допустимите разходи преди приспадането на данъци или други такси;

ж)

„сектор на рибарството и аквакултурите“ означава сектора на икономиката, който включва всички дейности по производство, преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов или аквакултури;

з)

„продукти от риболов и аквакултури“ означава продуктите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12);

и)

„МСП“ или „малки и средни предприятия“ означава предприятията, отговарящи на критериите, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1388/2014;

й)

„голямо предприятие“ означава предприятие, което не отговаря на критериите, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1388/2014;

к)

„най-отдалечени региони“ са регионите, посочени в член 349 от Договора. По силата на Решение 2010/718/ЕС на Европейския съвет (13) Сен Бартелеми вече не е със статут на най-отдалечен регион от 1 януари 2012 г. По силата на Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет (14) Майот получи статут на най-отдалечен регион от 1 януари 2014 г.;

л)

„оперативна помощ“ означава помощ, която има за цел или води до повишаване на ликвидността на стопанската дейност на дадено предприятие, намалявайки производствените му разходи или подобрявайки неговите приходи, и по-конкретно помощ, която се изчислява единствено на базата на произведеното или пуснатото на пазара количество, цените на продуктите, произведените бройки или средствата на производство.

3.   ПРИНЦИПИ

3.1.   Общи принципи за оценка

(23)

За да прецени дали дадена мярка за помощ, за която е получила уведомление, може да бъде определена като съвместима с вътрешния пазар, Комисията анализира дали замисълът на мярката за помощ гарантира, че нейното положително въздействие по отношение на постигането на цел от общ интерес надхвърля нейното потенциално отрицателно въздействие върху търговията и конкуренцията.

(24)

В съобщението за модернизиране на държавната помощ се призовава за определянето на общи принципи на оценката на съвместимостта, провеждана от Комисията, за всички мерки за помощ. По този начин Комисията ще определя дадена мярка за помощ като съвместима с вътрешния пазар само ако тя отговаря на всеки един от следните принципи:

а)

принос за ясно определена цел от общ интерес: мярката за държавна помощ трябва да бъде насочена към постигането на цел от общ интерес в съответствие с член 107, параграф 3 от Договора (раздел 3.3);

б)

необходимост от държавна намеса: една мярка за държавна помощ трябва да бъде насочена към ситуации, в които помощта може да доведе до съществено подобрение, което пазарът не е в състояние да постигне сам по себе си, например чрез отстраняването на пазарна неефективност или на проблем пред справедливостта или сближаването (раздел 3.4);

в)

целесъобразност на мярката за помощ: предложената мярка за помощ трябва да бъде целесъобразен инструмент на политиката, който да допринася за целта от общ интерес (раздел 3.5);

г)

стимулиращ ефект: помощта трябва да промени поведението на съответното/ите предприятие/я по такъв начин, че то/те да започне/ат допълнителна дейност, която не би предприело/не биха предприели без помощта или би я предприело/биха я предприели, но по ограничен или различен начин и на различно място (раздел 3.6);

д)

пропорционалност на помощта (ограничаване на помощта до необходимия минимум): размерът на помощта трябва да бъде ограничен до необходимия минимум, за да доведе до допълнителните инвестиции или дейности във въпросния регион (раздел 3.7);

е)

избягване на неоправданите отрицателни ефекти върху конкуренцията и върху търговията между държавите членки: отрицателните ефекти трябва да бъдат достатъчно ограничени, така че общият баланс на мярката да е положителен (раздел 3.8);

ж)

прозрачност на помощта: държавите членки, Комисията, икономическите оператори и заинтересованите страни трябва да имат лесен достъп до всички актове и до подходящата информация от значение за помощта, предоставена по силата на настоящите насоки (раздел 3.9).

(25)

Някои категории схеми за помощ могат освен това да бъдат подложени на последваща оценка, както е определено в параграфи 118 – 121. Комисията може да ограничи продължителността на тези схеми, обикновено до период от четири години или по-малко, с възможност впоследствие да се отправи повторно уведомление за тяхното удължаване.

(26)

Когато дадена мярка за помощ или свързаните с нея условия, включително начинът на нейното финансиране, когато той е неразделна част от мярката, водят до нарушение на правото на Съюза, помощта е несъвместима с вътрешния пазар (15).

(27)

Помощите за дейности, свързани с износ за трети държави или за държави членки, по-специално помощите, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други разходи, свързани с дейността по износ, както и помощите, които зависят от преференциалното използване на местни пред вносни стоки, са несъвместими с вътрешния пазар.

(28)

Когато оценява помощ, отпусната на предприятие, което не е изпълнило разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, Комисията ще вземе предвид сумата на все още невъзстановената помощ (16). Това не се прилага обаче за помощта за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия съгласно член 107, параграф 2, буква б) от Договора.

(29)

Общите принципи за оценка като цяло трябва да се прилагат, като се отчита специфичният контекст на ОПОР. С оглед на това те се прилагат спрямо всички помощи съгласно настоящите насоки, освен ако в раздели 4 и 5 не се предвиждат дерогации по специфични съображения в сектора на рибарството и аквакултурите.

3.2.   Специфични принципи за сектора на рибарството и аквакултурите

(30)

В допълнение към общите принципи на оценка, определени в раздел 3.1, Комисията също така прилага специфични принципи за сектора на рибарството и аквакултурите, посочени в настоящия раздел.

(31)

Всеки бенефициер на държавна помощ трябва да отговаря на правилата на ОПОР:

(32)

Заявлението за помощ – или, ако не се предвижда подаване на заявление, еквивалентният акт – трябва да се счита за недопустимо, ако компетентният орган по член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014 е установил, че съответният оператор е извършил едно или повече от нарушенията или престъпленията, посочени в член 10, параграф 1 от посочения регламент, или измама, както е посочено в член 10, параграф 3 от същия регламент. Прилагат се периодите на недопустимост, определени в делегираните актове, приети въз основа на член 10, параграф 4 от посочения регламент. Този принцип не се прилага спрямо помощи, които отговарят на специфичните условия, определени в раздели 4, 5.3 и 5.4 от настоящите насоки.

(33)

Всяко предприятие, след подаването на заявление за помощ – или, ако не се предвижда подаване на заявление, еквивалентния акт – трябва да продължи да спазва правилата на ОПОР през целия период на осъществяване на проекта и за период от пет години след последното плащане на бенефициера. Мерките за помощ трябва да предвиждат изрично, че по време на тези периоди бенефициерът или бенефициерите трябва да спазват правилата на ОПОР. Ако компетентният орган установи, че бенефициерът е извършил едно или повече от нарушенията, посочени в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014, по време на тези периоди и следователно вече не отговаря на условията за кандидатстване за помощ, той трябва да възстанови помощта.

(34)

Мярка за помощ от същия вид като операция, допустима за финансиране съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014, може да се счита за съвместима с вътрешния пазар само ако отговаря на съответните разпоредби на посочения регламент за този вид операции, и по-специално на разпоредбите относно интензитета на държавната помощ. Ако помощ надхвърля критериите, определени в посочения регламент, държавата членка трябва да докаже, че тя е оправдана и необходима.

(35)

Не трябва да се отпуска помощ за дейности, които отговарят на недопустимите операции, посочени в член 11 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

3.3.   Принос за постигането на обща цел

(36)

Мерките за помощ трябва да допринасят за постигането на една или повече от целите от общ интерес, посочени в член 107, параграф 3 от Договора.

(37)

Освен това, при всяка мярка за помощ трябва да се определят целите на ОПОР, за чието постигане допринася тя и ясно да се покаже как мярката ще допринесе за постигането на тези цели, без това да влияе отрицателно върху другите цели на ОПОР. Целите на ОПОР са определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и наред с останалото включват гарантирането на това, че дейностите, свързани с риболова и аквакултурите, са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта и допринася за подсигуряване на продоволственото снабдяване.

(38)

Комисията счита, че мерките за помощ, които отговарят на специфичните условия, определени в раздели 4, 5.1, 5.3 и 5.4 от настоящите насоки, допринасят за постигането на цел от общ интерес.

3.4.   Необходимост от държавна намеса

(39)

За да се оцени дали държавната помощ е необходима за постигането на целта от общ интерес, първо се определя проблемът, за който се търси решение. Държавната помощ следва да бъде насочена към ситуации, при които помощта може да доведе до съществено подобрение, каквото пазарът не е в състояние да постигне без външна намеса. Това е особено важно, когато публичните ресурси са оскъдни.

(40)

При определени условия мерките за държавна помощ могат да коригират пазарна неефективност, като по този начин допринесат за ефективното функциониране на пазарите и за повишаването на конкурентоспособността. Освен това когато пазарите показват ефективни резултати, които обаче се считат за незадоволителни от гледна точка на справедливостта и сближаването, държавната помощ може да се използва за постигане на по-желан, справедлив пазарен резултат.

(41)

Държавната помощ като цяло не трябва да има защитен характер по своето предназначение и въздействие, а трябва да насърчава рационализацията и ефективността на сектора на рибарството и аквакултурите. Всяка държавна помощ трябва да цели постоянни подобрения, така че секторът да може да функционира въз основа на пазарни фактори.

(42)

За целите на настоящите насоки Комисията счита, че пазарът не постига очакваните цели без държавна намеса и че поради това е необходима държавна намеса в случай на помощ, отговаряща на специфичните условия, определени в раздели 4, 5.1, 5.3 и 5.4 от настоящите насоки.

3.5.   Целесъобразност на мярката за помощ

(43)

Предложената мярка за помощ трябва да представлява подходящ инструмент на политиката, който да допринася за постигане на съответните цели. Мярката за помощ няма да се счита за съвместима с вътрешния пазар, ако същата положителна роля за постигането на целите на ОПОР могат да изиграят други, нарушаващи в по-малка степен конкуренцията инструменти на политиката и форми на помощ.

(44)

Комисията счита, че помощите, които отговарят на специфичните условия, определени в раздели 4, 5.1, 5.3 и 5.4 от настоящите насоки, са подходящ инструмент на политиката. Във всички останали случаи държавата членка трябва да докаже, че не съществуват други, нарушаващи в по-малка степен конкуренцията инструменти на политиката.

(45)

По-конкретно Комисията ще вземе предвид оценките на въздействието от предложената схема за помощ, която държавата членка може да въведе. По същия начин за оценка на това дали не съществува друг, нарушаващ в по-малка степен конкуренцията инструмент на политиката, могат да се вземат предвид резултатите от последващите оценки, посочени в раздел 6.

(46)

Помощта може да бъде отпусната под разнообразни форми. Всяка държава членка трябва да гарантира, че помощта се предоставя във форма, която е вероятно да доведе до възможно най-малко нарушения на конкуренцията и търговията.

(47)

Ако помощта е отпусната под форми, които осигуряват пряко финансово предимство (например преки безвъзмездни средства, освобождаване от или намаляване на данъци, социални осигуровки или други задължителни отчисления), държавата членка трябва да докаже защо други потенциално нарушаващи в по-малка степен конкуренцията форми на помощ, като възстановими аванси или формите на помощ, които се основават на дългови или капиталови инструменти (например нисколихвени заеми или лихвени субсидии, държавни гаранции, придобиването на капиталово участие или друг вид предоставяне на капитал при преференциални условия), са по-малко целесъобразни.

(48)

За оценка на това дали не съществува друга, нарушаваща в по-малка степен конкуренцията форма на помощ, могат да се вземат предвид резултатите от последващите оценки, посочени в раздел 6.

3.6.   Стимулиращ ефект

(49)

Помощта може да бъде приета за съвместима с вътрешния пазар само ако има стимулиращ ефект. Помощта има стимулиращ ефект, ако променя поведението на съответното предприятие, така че то да започне допълнителна дейност, която не би осъществявало без помощта или би я осъществявало по ограничен или различен начин. Помощта не трябва да представлява субсидия за разходите за дейност, които едно предприятие при всички положения е щяло да поеме, и не трябва да компенсира обичайните стопански рискове от икономическа дейност (17).

(50)

Оперативната помощ и помощта за улесняване постигането на задължителни стандарти по принцип са несъвместими с вътрешния пазар, освен ако в законодателството на Съюза или в настоящите насоки изрично не са предвидени изключения, както и в други надлежно обосновани случаи.

(51)

Помощ, която е отпусната във връзка с операция, която бенефициерът вече е започнал да изпълнява преди да подаде заявление за помощ до националните органи, не може да се приеме за помощ със стимулиращ ефект.

(52)

От помощ, която е компенсаторна по своя характер – като помощта, отговаряща на специфичните условия, определени в раздели 4, 5.3 и 5.4, и помощта, отговаряща на условията, определени в раздел 5.6 – не се изисква да има стимулиращ ефект.

(53)

Помощта под формата на данъчни предимства ще се счита за имаща стимулиращ ефект, ако мярката дава право на помощ в съответствие с обективни критерии и без по-нататъшна собствена преценка на държавата членка, и ако е била приета и влязла в сила преди да започне работата по проекта или дейността, за които се отпуска помощ. Последното изискване не се прилага в случай на последващи фискални схеми, ако дейността вече е била включена в предходните схеми под формата на данъчни предимства.

3.7.   Пропорционалност на помощта (ограничаване на помощта до необходимия минимум)

(54)

Помощта трябва да бъде сведена до минимума, необходим, за да стимулира бенефициера да осъществи дадена дейност.

(55)

Като общо правило помощта ще се счита за сведена до минимума, ако размерът на помощта съответства на нетните допълнителни разходи за реализиране на инвестицията в съответния регион в сравнение със съпоставителния сценарий при липса на помощ (подход на нетните допълнителни разходи).

(56)

Следователно помощта не трябва да надвишава минималния размер, който е необходим, за да стане проектът рентабилен. Така например помощта не трябва да повишава вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) (18) над обичайните норми на възвръщаемост, прилагани от съответното предприятие за други сходни инвестиционни проекти. Когато такива норми не са налични, помощта не трябва да повишава IRR на проекта над капиталовите разходи на дружеството като цяло или над обичайните норми на възвръщаемост в съответния сектор.

(57)

В случаите, в които мярка за помощ е от същия вид като операция, допустима за финансиране съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014, принципът на пропорционалност на помощта се счита за спазен, ако размерът на помощта не надвишава приложимия максимален интензитет на държавната помощ, определен в член 95 от посочения регламент и приложение I към него. Когато максималният интензитет на държавната помощ за дадена мярка надхвърля определения в посочените разпоредби, принципът на пропорционалност на помощта се счита за спазен, ако държавата членка докаже, че помощта е оправдана и необходима.

(58)

Помощ, която е компенсаторна по своя характер – като помощта, отговаряща на специфичните условия, определени в раздели 4, 5.3 и 5.4, и помощта, отговаряща на условията, определени в раздел 5.6 – се счита за пропорционална.

(59)

Помощ може да се отпуска едновременно по няколко схеми или да се натрупва с помощ ad hoc, при условие че общият размер на публичното финансиране за дадена дейност не надвишава съответните максимални интензитети на помощта, посочени в настоящите насоки.

3.8.   Избягване на неоправдани отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията

(60)

За да е съвместима помощта с вътрешния пазар, нейните отрицателни въздействия, изразяващи се в нарушаване на конкуренцията и засягане на търговията между държавите членки, трябва да бъдат ограничени и по-малки от положителните въздействия, изразяващи се в принос към постигането на целта от общ интерес.

3.8.1.   Общи съображения

(61)

По принцип помощта за сектора на рибарството и аквакултурите може да доведе до нарушения на продуктовия пазар и да предизвика ефекти, свързани с мястото на дейността. Затова тя може да доведе до неефективност при отпускането на помощи, подкопавайки икономическите резултати на вътрешния пазар, и до проблеми с разпределението, нарушавайки разпределението на икономическата дейност между различните географски райони.

(62)

Заради положителните ефекти върху развитието на сектора Комисията счита, че когато помощта отговаря на специфичните условия, определени в раздели 4, 5.1, 5.3 и 5.4 от настоящите насоки, отрицателните ефекти върху конкуренцията и търговията са сведени до минимум.

(63)

Комисията като цяло ще счита ефектите върху конкуренцията и търговията за по-ограничени, ако помощта е пропорционална (ограничаване на помощта до необходимия минимум) и е най-малкият размер помощ в сравнение с допустимите общи разходи.

3.8.2.   Схеми за помощ

(64)

Схемите за помощ не трябва да водят до значително нарушаване на конкуренцията и търговията. По-конкретно, дори когато нарушенията, взети поотделно, могат да се приемат за ограничени, то схемата не би следвало да води до сериозни нарушения на кумулативна основа.

(65)

Следователно държавата членка трябва да докаже, че отрицателните ефекти на помощта ще бъдат ограничени до минимум, като се вземат предвид например големината на съответните проекти, индивидуалните и кумулативните размери на помощта, очакваните бенефициери, както и характеристиките на целевия сектор. За да може Комисията да оцени ефектите от помощта, държавата членка може да представи оценка на въздействието, ако разполага с такава, както и последващи оценки, извършени за подобни предходни схеми.

3.8.3.   Индивидуална помощ, за която е изпратено уведомление

(66)

Когато оценява ефектите от индивидуалната помощ, за която е получила уведомление, Комисията поставя специален акцент върху отрицателните ефекти, свързани с предотвратяването на излизането от пазара и понятието „значителна пазарна мощ“. Тези отрицателни ефекти трябва да бъдат балансирани с положителните ефекти на помощта.

(67)

С цел да бъдат набелязани и оценени потенциалните нарушения на конкуренцията и търговията, всяка държава членка следва да представи доказателства, които да позволят на Комисията да определи съответния продуктов пазар т.е. продуктите, засегнати от промените в поведението на бенефициера на помощта, географския пазар, конкурентите и засегнатите клиенти/потребители.

(68)

Комисията ще използва различни критерии за оценка на потенциалните нарушения на конкуренцията и търговията, като пазарната структура на съответния продукт, състоянието на пазара (западащ или разрастващ се пазар), процеса на подбор на бенефициера на помощта и неговата пазарна стратегия.

3.9.   Прозрачност

(69)

Всяка държава членка следва да публикува на всеобхватен уебсайт за държавните помощи на национално или регионално равнище най-малко следната информация:

а)

пълния текст на схемата за помощ и разпоредбите за нейното прилагане или правното основание за индивидуална помощ, или връзка към него;

б)

предоставящия помощта орган или органи;

в)

самоличността на индивидуалните бенефициери, формата и размера на помощта, отпусната на всеки бенефициер, датата на отпускане на помощта, вида на предприятието (МСП/голямо предприятие), региона, в който се намира бенефициерът (на ниво NUTS II) и основния икономически сектор, в който бенефициерът развива своята дейност (на равнище групи по NACE). Това изискване за публикуване може да бъде отменено по отношение на индивидуални помощи, които не надхвърлят 30 000 EUR (19).

(70)

В случай на схеми за помощ под формата на данъчни предимства, информацията за индивидуалния размер на помощта може да бъде предоставен в следните диапазони (в милиони EUR): 0,03 – 0,5; над 0,5 – 1; над 1 – 2; над 2.

(71)

Тази информация трябва да се публикува, след като бъде взето решението за отпускане на помощта, да се съхранява в продължение на най-малко 10 години и да бъде достъпна за широката общественост без ограничения (20). От държавите членки не се изисква да публикуват информацията преди 1 юли 2017 г. (21).

4.   МЕРКИ, КОИТО СА СЪВМЕСТИМИ С ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

4.1.   Помощи за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия и извънредни събития

(72)

Помощта за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия и извънредни събития, е съвместима с вътрешния пазар, ако съответства на принципите, изложени в раздел 3, и отговаря на специфичните условия, посочени в настоящия раздел.

(73)

Понятията „природни бедствия“ и „извънредни събития“ трябва да се тълкуват ограничително (22).

(74)

Към момента в областта на държавните помощи в сектора на рибарството и аквакултурите Комисията е приела, че изключително силните бури и наводненията може да представляват природни бедствия. Освен това Регламент (ЕС) № 1388/2014 позволява да се използва групово освобождаване за следните видове природни бедствия: земетресения, лавини, свличания, смерчове, урагани, вулканични изригвания и естествено възникнали горски пожари.

(75)

Следните събития са примери за извънредни събития, признати от Комисията в случаи извън сектора на рибарството и аквакултурите: война, вътрешни безредици, стачки, с някои резерви и в зависимост от мащаба им, големи промишлени и ядрени аварии, и пожари, нанесли мащабни щети. Избухването на епидемия по животните или появата на вредители по растенията не представляват като цяло извънредни събития. В някои специфични случаи по отношение на сектора на рибарството и аквакултурите обаче Комисията е приела масовото разпространение на нов вид болест по животните като извънредно събитие.

(76)

Комисията ще продължи да оценява предложенията за предоставяне на помощ в съответствие с член 107, параграф 2, буква б) от Договора за всеки отделен случай с оглед на предишната си практика в тази област.

(77)

Помощта, предоставяна в съответствие с настоящия раздел, трябва да отговаря допълнително на следните условия:

а)

компетентният орган на държавата членка официално е признал характера на събитието като природно бедствие или извънредно събитие;

б)

налице е пряка причинно-следствена връзка между природното бедствие или извънредното събитие и щетите, понесени от предприятието.

(78)

Помощта трябва да се изплаща директно на съответното предприятие.

(79)

Схемите за помощ, свързани с конкретно природно бедствие или извънредно събитие, трябва да се създадат в срок до три години от датата на настъпване на събитието. Помощта трябва да се изплаща в срок до четири години от посочената дата.

(80)

За да се улесни бързата реакция, Комисията ще позволи предварителни рамкови схеми за помощ, които да компенсират щети, причинени от земетресения, лавини, свличания, наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и естествено възникнали горски пожари, стига да бъдат ясно определени условията, при които може да се отпуска помощ в случай на такива природни бедствия. В тези случаи държавите членки трябва да спазват задължението за докладване, определено в параграф 130.

(81)

Допустими са разходите за щети, възникнали като пряко следствие на природно бедствие или извънредно обстоятелство, съгласно оценката на публичен орган, на независим експерт, признат от предоставящия орган, или на застрахователно предприятие. Тези щети могат да включват:

а)

материални щети на активи (като сгради, оборудване, машини, запаси и средства за производство); както и

б)

загуба на доход поради пълното или частично унищожаване на производството на продукти от риболов и аквакултури или на средствата за това производство.

(82)

Изчисляването на материалните щети трябва да се основава на разходите за ремонт или икономическата стойност на засегнатия актив преди природното бедствие или извънредното събитие. Те не могат да надхвърлят разходите за ремонт или намалението на справедливата пазарна стойност, причинено от природното бедствие или извънредното събитие, по-специално разликата между стойността на имуществото непосредствено преди и непосредствено след природното бедствие или извънредното събитие.

(83)

Загубата на доходи трябва да се изчислява като се извади:

а)

резултатът от умножението на количеството продукти от риболов и аквакултури, произведено през годината, когато е настъпило природното бедствие или извънредното събитие, или през всяка следваща година, засегната от пълното или частичното унищожаване на средствата за производство, по средната продажна цена, получена през същата година, от

б)

резултатът от умножаването на средното годишно количество продукти от риболов и аквакултури, произведено през тригодишния период, предхождащ природното бедствие или извънредното събитие, или средното количество за три години, което се базира на петгодишния период, предхождащ природното бедствие или извънредното събитие, като от него се извадят най-високата и най-ниската стойност, по получената средна продажна цена.

(84)

Щетата трябва да се изчислява на равнището на отделния бенефициер.

(85)

Помощта и всички други плащания, получени за компенсиране на щетите, включително плащанията по застрахователни полици, трябва да са ограничени до 100 % от допустимите разходи.

5.   МЕРКИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ЗА СЪВМЕСТИМИ С ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

5.1.   Помощ за категориите мерки, обхванати от регламент за групово освобождаване

(86)

Когато помощ в полза на МСП или големи предприятия е от същия вид като помощта, попадаща в категория помощ, която може да бъде счетена за съвместима с вътрешния пазар съгласно един от регламентите за груповите освобождавания, посочени в параграф 19, буква а), Комисията ще оценява помощта въз основа на принципите, изложени в раздел 3 от настоящите насоки, настоящия раздел и критериите, определени за всяка категория помощ, определена в посочените регламенти.

(87)

Ако помощта не отговаря на всички посочени в параграф 86 критерии, държавата членка трябва да докаже, че помощта е оправдана и необходима. Комисията ще оценява такива помощи поотделно за всеки конкретен случай.

(88)

Като изключение от параграф 86, помощ от същия вид като помощ, попадаща в категория помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, посочена в член 44 от Регламент (ЕС) № 1388/2014, е съвместима с Договора, ако отговаря на специфичните условия, определени в раздел 4 от настоящите насоки.

5.2.   Помощ, попадаща в обхвата на определени хоризонтални насоки

(89)

Когато помощта попада в обхвата на някои хоризонтални насоки или други приети от Комисията инструменти (23), Комисията ще оценява такава помощ въз основа на принципите, изложени в раздел 3 от настоящите насоки и съответните раздели на посочените инструменти.

5.3.   Помощ за отстраняване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления

(90)

Когато помощта цели отстраняване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления, Комисията ще оценява помощта въз основа на принципите, определени в раздел 3 от настоящите насоки, и на специфичните условия, установени в настоящия раздел.

(91)

Като изключение от параграф 90, Комисията ще оценява помощ от същия вид като помощта, попадаща в категорията помощ за взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления, посочена в член 20 от Регламент (ЕС) № 1388/2014, в съответствие с раздел 5.1 от настоящите насоки.

(92)

Към момента в областта на държавните помощи в сектора на рибарството и аквакултурите Комисията е приела, че бурите, поривите на вятъра, причиняващи изключително високи вълни, тежките и продължителните валежи, наводненията и изключително повишените температури на водата през по-дълъг период, може да представляват неблагоприятни климатични явления. Комисията ще продължи да оценява предложенията за предоставяне на помощ за отстраняване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления, за всеки отделен случай с оглед на предишната си практика в тази област.

(93)

Помощта, предоставяна в съответствие с настоящия раздел, трябва да отговаря допълнително на следните условия:

а)

щетите, причинени от неблагоприятното климатично явление, трябва да възлизат на повече от 30 % от средния годишен оборот, изчислен въз основа на предходните три календарни години или въз основа на петгодишен период, предхождащ неблагоприятното климатично явление, като се изключват най-високият и най-ниският показател;

б)

трябва да е налице пряка причинно-следствена връзка между неблагоприятното климатично явление и щетите, понесени от предприятието;

в)

в случай на загуби, причинени от неблагоприятните климатични явления, посочени в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014, държавата членка трябва да се обоснове защо възнамерява да отпусне помощ вместо да бъде изплатено парично обезщетение посредством взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления в съответствие с член 35 от посочения регламент.

(94)

Комисията ще позволи предварителни рамкови схеми за помощ, които да компенсират щети, причинени от неблагоприятни климатични явления, стига да бъдат ясно определени условията, при които може да се отпуска помощ. В тези случаи държавите членки трябва да спазват задължението за докладване, определено в параграф 130.

(95)

Помощта трябва да се изплаща директно на съответното предприятие.

(96)

Схемите за помощ, свързани с неблагоприятни климатични явления, трябва да се създадат в срок до три години от датата на настъпване на събитието. Помощта трябва да се изплаща в срок до четири години от посочената дата.

(97)

Допустимите разходи са разходите за щетите, възникнали като пряко следствие от неблагоприятното климатично явление, оценени от публичен орган, от независим експерт, признат от предоставящия помощта орган, или от застрахователно предприятие. Тези щети могат да включват:

а)

материални щети на активи (като сгради, плавателни съдове, оборудване, машини, запаси и средства за производство); както и

б)

загуба на доход поради пълното или частично унищожаване на производството на продукти от риболов и аквакултури или на средствата за това производство.

(98)

В случай на материални щети на активи, щетите трябва да са причинени от загуба в производството, която възлиза на повече от 30 % от средния годишен оборот, изчислен въз основа на предходните три календарни години или въз основа на петгодишен период, предхождащ неблагоприятното климатично явление, като се изключват най-високият и най-ниският показател.

(99)

Изчисляването на материалните щети трябва да се основава на разходите за ремонт или икономическата стойност на засегнатия актив преди неблагоприятното климатично явление. Те не могат да надхвърлят разходите за ремонт или намалението на справедливата пазарна стойност, причинено от неблагоприятното климатично явление, по-специално разликата между стойността на имуществото непосредствено преди и непосредствено след неблагоприятното климатично явление.

(100)

Загубата на доходи трябва да се изчислява като се извади:

а)

резултатът от умножението на количеството продукти от риболов и аквакултури, произведено през годината, когато е настъпило неблагоприятното климатично явление, или през всяка следваща година, засегната от пълното или частичното унищожаване на средствата за производство, по средната продажна цена, получена през същата година, от

б)

резултатът от умножаването на средното годишно количество продукти от риболов и аквакултури, произведено през тригодишния период, предхождащ неблагоприятното климатично явление, или средното количество за три години, което се базира на петгодишния период, предхождащ неблагоприятното климатично явление, като от него се извадят най-високата и най-ниската стойност, по получената средна продажна цена.

(101)

Щетата трябва да се изчислява на равнището на отделния бенефициер.

(102)

Помощта и всички други плащания, получени за компенсиране на щетите, включително плащанията по застрахователни полици, трябва да са ограничени до 100 % от допустимите разходи.

5.4.   Помощ за разходите по предотвратяване, контрол и изкореняване на болести по животните в сектора на аквакултурите

(103)

Когато помощта цели подкрепа за разходите по предотвратяване, контрол и изкореняване на болести по животните в сектора на аквакултурите, Комисията ще оценява помощта въз основа на принципите, изложени в раздел 3 от настоящите насоки, и на условията, установени в настоящия раздел.

(104)

Като изключение от параграф 103, Комисията ще оценява помощ от същия вид като помощ, попадаща в категорията помощ за мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях, посочена в член 39 от Регламент (ЕС) № 1388/2014, в съответствие с раздел 5.1 от настоящите насоки.

(105)

Помощ по настоящия раздел може да бъде отпускана само:

а)

във връзка с болестите, включени в списъка на болестите по животните на Световната организация за здравеопазване на животните, приложение II към Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (24) или част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на Съвета (25); както и

б)

като част от:

i)

програма на равнището на Съюза или на национално или регионално равнище за предотвратяване, контрол или изкореняване на болести по животните; или

ii)

спешни мерки, наложени от компетентен национален орган.

(106)

Помощта трябва да се изплаща директно на съответното предприятие.

(107)

Не следва да се предоставя помощ, ако се установи, че бенефициерът е причинил болестта умишлено или по небрежност.

(108)

Схемите за помощ трябва да се създават в рамките на три години от датата на възникване на разходите, причинени от болестта по животните. Помощта трябва да се изплати до четири години след въпросната дата.

(109)

Комисията ще позволи предварителни рамкови схеми, стига да бъдат ясно определени условията, при които може да се отпуска помощ. В тези случаи държавите членки трябва да спазват задължението за докладване, определено в параграф 130.

(110)

Допустимите разходи са разходи, свързани със:

а)

медицински прегледи, анализи, изследвания и други скринингови мерки;

б)

закупуване, съхранение, прилагане или дистрибуция на ваксини, лекарства и вещества за лечение на животни;

в)

клането, умъртвяването и унищожаването на животните;

г)

унищожаването на животински продукти и на продукти, свързани с животни;

д)

почистването и дезинфекцията на стопанството и оборудването;

е)

щетите, понесени вследствие на клането, умъртвяването или унищожаването на животни, животински продукти и продукти, свързани с животни, в границите на пазарната стойност на тези животни и продукти, ако те не са били засегнати от болестта;

ж)

загуба на приходи вследствие на трудности при възстановяване броя на животните;

з)

в изключителни и надлежно обосновани случаи, други разходи, направени поради болести по животните в сектора на аквакултурите.

(111)

Помощта и всички други плащания, получени за компенсиране на щетите, включително плащанията по застрахователни полици, трябва да са ограничени до 100 % от допустимите разходи.

5.5.   Помощ, финансирана посредством парафискални такси

(112)

Когато схеми за помощ се финансират със специални такси, налагани на някои продукти от риболов или аквакултури независимо от техния произход, и по-специално с парафискални такси, Комисията ще оценява схемата въз основа на принципите, установени в раздел 3, и на условията, определени в настоящия раздел. Само помощ, от която еднакво се ползват местни и вносни продукти, може да се счита за съвместима с вътрешния пазар.

5.6.   Оперативна помощ в най-отдалечените региони

(113)

Когато помощта представлява оперативна помощ, отпусната в най-отдалечените региони с цел да се смекчат специфичните ограничения в тези региони, произтичащи от тяхната изолираност, островен характер и крайна отдалеченост, Комисията ще оценява тази помощ поотделно за всеки конкретен случай въз основа на принципите, установени в раздел 3, условията в настоящия раздел и конкретните правни разпоредби, приложими към тези региони. Тя освен това ще отчита, ако е приложимо, съвместимостта на помощта с мерките по линия на ЕФМДР за съответния регион и нейния ефект върху конкуренцията както в съответните региони, така и в други части на Съюза.

(114)

Помощта не трябва да надхвърля необходимото за смекчаване на специфичните ограничения в най-отдалечените региони, произтичащи от тяхната изолираност, островен характер и крайна отдалеченост. С цел да се избегне прекомерно компенсиране държавите членки трябва да вземат под внимание всички други видове държавна намеса, включително, ако е приложимо, компенсиране на допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури съгласно членове 70 до 72 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и помощ за изпълнение на плановете за компенсации съгласно член 73 от същия регламент.

5.7.   Помощ за други мерки

(115)

Когато помощта не отговаря на нито един от видовете помощ, посочени в раздел 4 и в раздели 5.1 — 5.6, тя по принцип не е съвместима с вътрешния пазар.

(116)

Ако дадена държава членка независимо от това възнамерява да предоставя или предоставя такава помощ, тя трябва да докаже недвусмислено, че помощта отговаря на принципите, установени в раздел 3. Комисията може да обяви помощта за съвместима с вътрешния пазар въз основа на оценка за всеки конкретен случай поотделно.

6.   ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ

6.1.   Максимална продължителност на схемите за помощ и оценка

(117)

Комисията ще разрешава само схеми за помощ с ограничена продължителност. Схемите за помощ по принцип не трябва да се прилагат за период, надвишаващ седем години.

(118)

Като допълнителна гаранция за това, че нарушенията на конкуренцията и търговията са ограничени, Комисията може да изиска някои схеми да бъдат допълнително ограничени във времето (обикновено четири години или по-малко) и да подлежат на последващата оценка, посочена в параграф 25. Ще се извършват последващи оценки на схеми, при които потенциалът за нарушаване на конкуренцията е особено голям, т.е. когато съществува риск от значително ограничаване или нарушаване на конкуренцията, ако тяхното прилагане не бъде своевременно подложено на преглед.

(119)

Като се имат предвид целите на последващата оценка и за да не се налага прекомерна тежест върху държавите членки по отношение на помощите с по-малък размер, изискването за последваща оценка се прилага само за схеми за помощ с големи бюджети за помощ, съдържащи нови характеристики, или когато се предвиждат значителни пазарни, технологични или регулаторни промени. Последващата оценка трябва да бъде извършена въз основа на обща методика от експерт, който да е независим от предоставящия помощта орган, и трябва да бъде оповестена публично. Всички държави членки трябва да изпратят заедно със съответната схема за помощ проект на план за оценка, който ще бъде неразделна част от оценката на Комисията на схемата.

(120)

В случай на схеми за помощ, изключени от обхвата на регламент за групово освобождаване само въз основа на техния голям бюджет, Комисията ще оценява тяхната съвместимост единствено въз основа на плана за оценка.

(121)

Последващата оценка трябва да бъде представена на Комисията своевременно, за да може тя да оцени възможното удължаване на схемата за помощ, и при всички случаи при изтичането на срока на схемата. При всяка последваща мярка за помощ с подобна цел трябва да се вземат предвид резултатите от последващата оценка.

6.2.   Прилагане на насоките

(122)

Комисията ще прилага настоящите насоки при оценката на всички помощи, отпуснати на и след 1 юли 2015 г., независимо от датата на уведомяване.

(123)

Индивидуалните помощи, отпуснати въз основа на одобрена схема за помощ и съобщени на Комисията в изпълнение на задължението за отделно уведомяване за всяка подобна помощ, ще бъдат оценявани въз основа на насоките, които се прилагат спрямо одобрената схема за помощ.

(124)

Отпуснатите неправомерно помощи ще бъдат оценявани въз основа на насоките, които са в сила към момента на предоставяне на помощта.

(125)

Приетите през 2008 г. Насоки за преглед на държавната помощ за рибарството и аквакултурите няма да се прилагат след 30 юни 2015 г. с изключение на случаите, посочени в параграфи 123 и 124, ако е приложимо.

6.3.   Предложения за подходящи мерки

(126)

Съгласно член 108, параграф 1 от Договора Комисията предлага всяка държава членка да измени своите съществуващи схеми за помощ, за да ги приведе в съответствие с настоящите насоки до 31 декември 2015 г.

(127)

Комисията приканва всяка държава членка да изрази своето изрично и безусловно съгласие с подходящите мерки, предложени в настоящите насоки, в срок от два месеца от датата на публикуване на настоящите насоки в Официален вестник на Европейския съюз.

(128)

Ако дадена държава членка не изрази своето изрично и безусловно съгласие в предвидения срок, Комисията ще приеме, че държавата членка не е съгласна с предложените мерки. В случай че дадена държава членка не приеме предложените мерки, Комисията ще процедира в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999.

6.4.   Докладване и мониторинг

(129)

Комисията напомня на всяка държава членка задължението ѝ да представя на Комисията годишни доклади, както е предвидено в член 21 от Регламент (ЕО) № 659/1999 и в членове 5, 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 794/2004.

(130)

Годишният доклад трябва да включва и метеорологични сведения за вида, времето, относителната сила и местоположението на природното бедствие или неблагоприятното климатично явление съгласно раздели 4 и 5.3. както и сведения за програмите за предотвратяване, контрол и изкореняване съгласно раздел 5.4. Това задължение за докладване се отнася единствено до предварителните рамкови схеми.

(131)

Всяка държава членка трябва да съхранява подробна документация за всички свои мерки за помощ. Тази документация трябва да съдържа цялата информация, необходима за установяване на изпълнението на посочените в настоящите насоки условия относно – когато е приложимо – допустимостта и интензитета на помощта. Документацията трябва да се съхранява в продължение на десет години от датата на отпускане на помощта и при поискване трябва да се представи на Комисията.

6.5.   Преразглеждане

(132)

Комисията може да реши да преразгледа или измени настоящите насоки по всяко време, ако това е необходимо по причини, свързани с политиката в областта на конкуренцията, други политики на Съюза, международни ангажименти, развитието на пазара, или по други основателни причини.


(1)  Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 369, 24.12.2014 г., стр. 37).

(5)  Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45).

(6)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(7)  Съобщение от Комисията от 8 май 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – „Модернизиране на държавната помощ на ЕС“, COM(2012) 209 final.

(8)  Насоки за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ C 209, 23.7.2013 г., стр. 1). Тези насоки не се прилагат спрямо сектора на рибарството и аквакултурите.

(9)  Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(11)  Решение на Общия съд от 16 октомври 2013 г. по дело Télévision française 1 (TF1)/Европейска комисия, T-275/11, ECLI:EU:T:2013:535, точки 41—44.

(12)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(13)  Решение на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми (ОВ L 325, 9.12.2010 г., стр. 4).

(14)  Решение на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131).

(15)  Вж. например решението на Съда на Европейския съюз от 19 септември 2000 г. по дело Федерална република Германия/Комисия, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, точка 78 и решението на Съда на Европейския съюз от 22 декември 2008 г. по дело Régie Networks, C-333/07, ECLI:EU:C:2008:764, точки 94—116.

(16)  Решение на Първоинстанционния съд от 13 септември 1995 г., TWD/Комисия, съединени дела T-244/93 и T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, точки 53–63.

(17)  Решение на Съда от 13 юни 2013 г., HGA и други/Европейска комисия, съединени дела C-630/11 P до C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387, точки 103–123.

(18)  Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) не се основава на счетоводната печалба за дадена година, а е свързана с бъдещите парични потоци, които инвеститорът очаква да получи в рамките на целия жизнен цикъл на инвестицията. Тя се определя като сконтовия процент, за който нетната настояща стойност (ННС) на паричните потоци е равна на нула. ННС на проекта е разликата между положителните и отрицателните парични потоци през жизнения цикъл на инвестицията, дисконтирани до текущата им стойност (обикновено спрямо разходите за капитал).

(19)  Прагът от 30 000 EUR съответства на прага за публикуване на информация, определен в член 9 от Регламент (ЕС) № 1388/2014. Целесъобразно е прагът в посочения регламент и в настоящите насоки да бъде идентичен, за да се гарантира съгласуваност между различните инструменти за държавна помощ, приложими за сектора на рибарството и аквакултурите, и за да се намали административната тежест за държавите членки. С оглед на защитата на личните данни, която може да бъде поставена под въпрос, изискването за публикуване на информация за индивидуалните помощи, надхвърлящи прага от 30 000 EUR, е съобразено с преследваната легитимна цел, по-специално що се отнася до прозрачността при използването на публични средства.

(20)  Информацията трябва да се публикува в срок от шест месеца от датата на предоставяне на помощта (или за помощ под формата на данъчно предимство — в рамките на една година от датата, на която трябва да се подаде данъчната декларация). В случай на неправомерна помощ държавите членки трябва да публикуват информацията ex post, в рамките на не повече от шест месеца, считано от датата на решението на Комисията. Информацията трябва да бъде във формат, който позволява данните да бъдат търсени, извличани и лесно публикувани в интернет, например във формат CSV или XML.

(21)  Няма да се изисква публикуване на информация за помощи, предоставени преди 1 юли 2017 г., а за данъчна помощ няма да се изисква публикуване на заявените или отпуснати помощи преди 1 юли 2017 г.

(22)  Решение на Съда от 23 февруари 2006 г. по съединени дела C-346/03 и C-529/03, Giuseppe Atzeni и други, ECLI:EU:C:2006:130, точка 79.

(23)  Хоризонталните насоки и другите инструменти включват, наред с другото, критериите за анализ на съвместимостта на държавна помощ за обучение, подлежащи на индивидуално уведомяване (ОВ C 188, 11.8.2009 г., стр. 1); Насоки относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране (ОВ C 19, 22.1.2014 г., стр. 4); рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (ОВ C 198, 27.6.2014 г., стр. 1); насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г. (ОВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1); насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (ОВ C 249, 31.7.2014 г., стр. 1).

(24)  Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).

(25)  Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14).


2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/16


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7628 — Permira/CPPIB/Informatica)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 217/02)

На 22 юни 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7628. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/17


Съобщение на Европейския парламент относно Наградата за европейски гражданин — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2015/C 217/03)

Комисията по награждаването с Наградата за европейски гражданин проведе годишното си заседание на 3 юни 2015 г. под председателството на г-жа Силви Гийом, заместник-председател на Европейския парламент.

На заседанието беше изготвен следният списък на отличените с наградата за 2015 г.

Наградите ще бъдат връчени на публични церемонии в държавите членки, в които пребивават лауреатите, и ще бъдат организирани от информационните бюра на Европейския парламент. Лауреатите също така ще се срещнат в Европейския парламент в Брюксел, за да присъстват на централна проява, която ще се проведе на 14 октомври 2015 г.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Лауреати/Победители

Antoine Deltour

Carole Roberts

Člověk v tísni

Davide Martello

Davidovics László

Die gewollte Donau

Don Michele De Paolis

Drago Jančar

Euriade e.V.

Fundación Barraquer

Fundacja Integracji Społecznej PROM

Fundacja Oswoić Los

Gaia Ferrara

Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.

Heart for Romania

Hrvatska gorska služba spašavanja

Ikäihmisten olohuone

Innovaction

Instituto Marquês de Valle Flôr

Istituto di Medicina Solidale Onlus

Katri Raik

Κοινωνική Κουζίνα - ο Άλλος Άνθρωπος

La Ciudad Accesible

Lietuvos neįgaliųjų forumas

Lydia Foy

Manuela Eanes

Mário Ruivo

Medici con l'Africa CUAMM

Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Netzwerk sozialer Zusammenhalt

НЧ „Бъдеще сега 2006“

PAMINA Nachwuchsschwimmfest

PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Rafel SHAMRI

Richmond Foundation

Romska Ungdomsförbundet

Rūta Dimanta

Schone Kleren Campagne

Serge Laborderie

SLYNCS

Takis Hadjidemetriou and Ali Tuncay

Territoires de la Mémoire

Tessy Fautsch

Tina Ellen Lee

Tomo Križnar

Yves D. Robert


Европейска комисия

2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/19


Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):

0,05 % на 1 юли 2015 година

Обменен курс на еврото (2)

1 юли 2015 година

(2015/C 217/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1100

JPY

японска йена

136,63

DKK

датска крона

7,4607

GBP

лира стерлинг

0,70905

SEK

шведска крона

9,2460

CHF

швейцарски франк

1,0457

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,7435

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,246

HUF

унгарски форинт

314,33

PLN

полска злота

4,1901

RON

румънска лея

4,4760

TRY

турска лира

2,9748

AUD

австралийски долар

1,4458

CAD

канадски долар

1,3902

HKD

хонконгски долар

8,6053

NZD

новозеландски долар

1,6415

SGD

сингапурски долар

1,4982

KRW

южнокорейски вон

1 246,87

ZAR

южноафрикански ранд

13,5328

CNY

китайски юан рен-мин-би

6,8838

HRK

хърватска куна

7,5885

IDR

индонезийска рупия

14 810,69

MYR

малайзийски рингит

4,1756

PHP

филипинско песо

50,222

RUB

руска рубла

61,5175

THB

тайландски бат

37,537

BRL

бразилски реал

3,4451

MXN

мексиканско песо

17,4492

INR

индийска рупия

70,6016


(1)  Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/20


Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Изменение на задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 217/05)

Държава членка

Кипър

Маршрути

Ларнака — Брюксел Завентем

Първоначална дата на влизане в сила на задълженията за предоставяне на обществена услуга

29 март 2015 г.

Дата на влизане в сила на промените

25 октомври 2015 г.

Адрес, на който може да бъде получен текстът и съответната информация и/или документация, свързана със задълженията за предоставяне на обществена услуга

Department of Civil Aviation

27, Pindarou Str.

Alpha Business Centre

Никозия

КИПЪР

Тел. +357 22404104

Факс +357 22766552

Интернет адрес: http://www.mcw.gov.cy/dca

На вниманието на: Mr. Antonis Lemesianos

Електронна поща: alemesianos@mcw.gov.cy


2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/20


Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Покана за участие в тръжна процедура за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 217/06)

Държава членка

Кипър

Маршрут

Ларнака — Брюксел Завентем — Ларнака

Срок на действие на договора

25 октомври 2015 г. — 24 октомври 2019 г.

или

27 март 2016 г. — 26 март 2020 г.

Срок за подаване на заявленията и тръжните документи

60 дни след датата на публикуване на настоящата покана

Адрес, на който могат да бъдат получени текстът на поканата за участие в тръжната процедура и съответната информация и/или документация, свързани с публичния търг и със задължението за предоставяне на обществена услуга

Department of Civil Aviation

27, Pindarou Str.

Alpha Business Centre

Nicosia

CYPRUS

Тел. +357 22404104

Факс +357 22766552

Интернет адрес: http://www.mcw.gov.cy/dca

На вниманието на: Mr. Antonis Lemesianos

Електронна поща: alemesianos@mcw.gov.cy


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд на ЕАСТ

2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/21


Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein на 20 януари 2015 г. по дело Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz срещу Gemeinde Vaduz

(Дело E-3/15)

(2015/C 217/07)

С писмо от 20 януари 2015 г., получено в деловодството на Съда на 22 януари 2015 г., към Съда на ЕАСТ бе отправена молба от Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein (Държавен съд на Княжество Лихтенщайн) за консултативно становище по дело Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz срещу Gemeinde Vaduz по следните въпроси:

1.

Директива 2011/92/ЕС от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда прилага ли се в Княжество Лихтенщайн по отношение на процедурите за ОВОС, които съгласно преходните разпоредби все още се регулират от Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Закон за оценка на въздействието върху околната среда) от 10 март 1999 г. („старата редакция на Закона за оценка на въздействието върху околната среда“)?

2.

При положителен отговор на горния въпрос, има ли по разглежданото дело незаконно ограничаване на правото на екологичните организации на жалба, предвидено в член 11 от Директива 2011/92/ЕС във връзка с член 20 от старата редакция на Закона за оценка на въздействието върху околната среда, ако по самостоятелна процедура правителството вземе решение от общ характер за екологичната съвместимост на проект на основание член 16 от старата редакция на Закона за оценка на въздействието върху околната среда, но под формата на поставени условия остави решаването на изключително важни въпроси, свързани с екологичната съвместимост на проекта, да се извърши чрез последващи разрешителни процедури, подчинени на специално законодателство?

3.

При положителен отговор на предходния въпрос, има ли член 11 от Директива 2011/92/ЕС пряко действие по отношение на разглежданата процедура за ОВОС, която е основание за индивидуалната жалба до Държавния съд?

4.

Във връзка с въпроси 2 и 3 какви биха били правните последици за разглежданото дело от нарушаване на предвиденото в директивата право на жалба?


2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/22


Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Eidsivating lagmannsrett на 11 февруари 2015 г. по дело Matja Kumba T. M’bye и други/Stiftelsen Fossumkollektivet

(Дело E-5/15)

(2015/C 217/08)

С писмо от 11 февруари 2015 г., получено в деловодството на Съда на 13 февруари 2015 г., към Съда на ЕАСТ бе отправена молба от Eidsivating lagmannsrett (Апелативен съд на Eidsivating, Норвегия) за консултативно становище по дело Matja Kumba T. M’bye и други срещу Stiftelsen Fossumkollektivet по следните въпроси:

1.

Дали средно седмично работно време от 84 часа (при редуване на 7 работни със 7 неработни дни), предвидено в договореност за съжителство с цел гледане, е в нарушение на член 6 и член 22, параграф 1, буква а) от Директивата за работното време (Директива 2003/88/ЕО)?

2.

Съвместима ли е с правата на служителите по член 6 и член 22 от Директивата за работното време разпоредба от националното законодателство, според която съгласието на служителя да работи повече от 60 часа на седмица в съответствие с договореност за съжителство с цел гледане, не може да бъде оттеглено?

3.

Представлява ли уволнението, последвало отказ да се даде съгласие за договаряне на работно време, надвишаващо 48 часа за седемдневен период, санкция или „вреда“ по смисъла на член 22, параграф 1, буква а) във връзка с буква б) от Директивата за работното време?


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

2.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/23


Известие относно искане по член 35 от Директива 2014/25/ЕС — за прекъсване на срок

Искане, подадено от възложител

(2015/C 217/09)

На 16 януари 2015 г. Комисията получи искане по член 35 от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (1). Първият работен ден след получаването на искането е 19 януари 2015 г.

Искането е подадено от Flughafen Wien („Летище Виена“) и се отнася за дейности, свързани с използването на географски район за целите на осигуряване на летища и други терминални съоръжения за въздушни превозвачи на територията на Австрия. Съответното известие бе публикувано в ОВ C 93 от 20 март 2015 г., страница 22.

Съгласно точка 1, буква б) от приложение IV към Директива 2014/25/ЕС Комисията разполага със срок от 130 работни дни, за да вземе решение по въпросното искане. Този първоначален срок изтича на 30 юли 2015 г.

Съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2014/25/ЕС Комисията може да поиска от държавата членка, от възложителя, от независимия национален орган или от всеки друг компетентен национален орган да представи цялата необходима информация или да допълни или изясни предоставената информация в рамките на подходящ срок. На 27 февруари 2015 г. Комисията поиска от Flughafen Wien да предостави допълнителна информация до 13 март 2015 г. На 20 април 2015 г. Комисията поиска от австрийските органи да предоставят допълнителна информация до 18 май 2015 г.

Съгласно второто изречение от точка 2 от приложение IV към Директива 2014/25/ЕС в случай на закъснели или непълни отговори на искането на Комисията за разяснения или допълнителна информация, срокът от 130 дни, както е посочено по-горе, спира да тече от момента на изтичане на срока, поставен в искането за информация, до получаването на пълната и точна информация.

Следователно крайният срок ще изтече след 90 работни дни, считани след получаването на пълна и точна информация.


(1)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.