ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 80

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
7 март 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2015/C 080/01

Известие на вниманието на лицата, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

2015/C 080/02

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/375 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

2

 

Европейска комисия

2015/C 080/03

Обменен курс на еврото

3

2015/C 080/04

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, изразено на неговото заседание от 5 юни 2013 г. относно проекторешение по Дело C.39226 (1) — Lundbeck — Докладчик: Чешка република

4

2015/C 080/05

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, изразено на неговото заседание от 17 юни 2013 г. относно проекторешение по Дело C.39226 (2) — Lundbeck — Докладчик: Чешка република

5

2015/C 080/06

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Резюме на решение на Комисията от 19 юни 2013 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39226 — Lundbeck) (нотифицирано под номер C(2013) 3803)

13

2015/C 080/08

Oттегляне на предложения на Комисията

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 080/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

24

2015/C 080/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7553 — PAI/Lion Adventure) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

26

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2015/C 080/12

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

27


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/1


Известие на вниманието на лицата, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

(2015/C 80/01)

На вниманието на лицата и образуванията, посочени в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС на Съвета (1), прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/383 на Съвета (2), и в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета (3), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/375 на Съвета (4) относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия, се предоставя следната информация.

Съветът на Европейския съюз реши, че лицата и образуванията, упоменати в посочените по-горе приложения, следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС и в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012. Основанията за включването на тези лица и образувания са посочени в съответните графи в тези приложения.

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната държава членка или държави членки, посочени на уебсайтовете в приложение IIa към Регламент (ЕС) № 36/2012, за да получат разрешение за използване на замразени финансови средства за основни нужди или за конкретни плащания (вж. член 16 от регламента).

Преди 31 март 2015 г. засегнатите лица и образувания могат да отправят до Съвета искане, придружено от съпътстваща документация, за преразглеждане на решението за включването им в горепосочения списък, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание и за възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  OВ L 147, 1.6.2013 г., стp. 14.

(2)  OВ L 64, 7.3.2015 г., стp. 41.

(3)  OВ L 16, 19.1.2012 г., стp. 1.

(4)  OВ L 64, 7.3.2015 г., стp. 10.


7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/2


Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/375 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

(2015/C 80/02)

На вниманието на субектите на данни се предоставя следната информация в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1):

Правното основание за извършвания процес на обработка на данни е Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета (2), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/375 на Съвета (3).

Контролиращият орган за процеса на обработка на данни е Съветът на Европейския съюз, който се представлява от генералния директор на ГД С „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ на Генералния секретариат на Съвета, а отделът, на който е възложено да извърши обработката на данните, е Отдел 1 С към ГД С, с който можете да се свържете на адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Е-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Целта на процеса на обработка на данни е съставянето и актуализирането на списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 36/2012, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/375.

Субектите на данни са физическите лица, които отговарят на критериите за включване в списъка, посочени в същия регламент.

Събраните лични данни включват данни, необходими за точната идентификация на съответното лице, изложението на мотивите и всички други данни, свързани с тях.

Събраните лични данни могат да се предоставят при необходимост на Европейската служба за външна дейност и на Комисията.

Без да се засягат ограниченията, предвидени в член 20, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕО) № 45/2001, на исканията за получаване на достъп, както и на тези за извършване на поправка или на възраженията се дава отговор в съответствие с раздел 5 от Решение 2004/644/ЕО на Съвета (4).

Личните данни се съхраняват пет години след момента на оттеглянето на субекта на данните от списъка на лицата, спрямо които се прилага мярка за замразяване на активи, или след като срокът на мярката е изтекъл, или за периода на съдебния процес, в случай че е даден ход на съдебен процес.

Субектите на данни могат да сезират Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.


(1)  OВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2015 г., стp. 10.

(4)  OВ L 296, 21.9.2004 г., стp. 16.


Европейска комисия

7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/3


Обменен курс на еврото (1)

6 март 2015 година

(2015/C 80/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,0963

JPY

японска йена

131,48

DKK

датска крона

7,4514

GBP

лира стерлинг

0,72200

SEK

шведска крона

9,1893

CHF

швейцарски франк

1,0700

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,5420

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,297

HUF

унгарски форинт

303,78

PLN

полска злота

4,1178

RON

румънска лея

4,4410

TRY

турска лира

2,8275

AUD

австралийски долар

1,3990

CAD

канадски долар

1,3666

HKD

хонконгски долар

8,5055

NZD

новозеландски долар

1,4627

SGD

сингапурски долар

1,5004

KRW

южнокорейски вон

1 203,83

ZAR

южноафрикански ранд

12,9134

CNY

китайски юан рен-мин-би

6,8651

HRK

хърватска куна

7,6205

IDR

индонезийска рупия

14 182,39

MYR

малайзийски рингит

3,9923

PHP

филипинско песо

48,282

RUB

руска рубла

65,2170

THB

тайландски бат

35,531

BRL

бразилски реал

3,2949

MXN

мексиканско песо

16,6451

INR

индийска рупия

68,4064


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/4


Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, изразено на неговото заседание от 5 юни 2013 г. относно проекторешение по Дело C.39226 (1) — Lundbeck

Докладчик: Чешка република

(2015/C 80/04)

1.

Консултативният комитет е съгласен с Европейската комисия, че съответните страни са сключили споразумения по смисъла на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП, които са имали за цел да ограничат конкуренцията.

2.

Консултативният комитет е съгласен с Европейската комисия, че следните споразумения и удължавания на споразумения са представлявали едно-единствено непрекъснато нарушение през съответния период:

споразуменията на Merck с Lundbeck,

споразуменията на Arrow с Lundbeck,

споразуменията на Alpharma с Lundbeck,

споразуменията на Ranbaxy с Lundbeck.

3.

Консултативният комитет е съгласен с проекторешението на Европейската комисия по отношение на заключението, че споразуменията между адресатите са можели да имат осезаемо въздействие върху търговията между държавите—членки на ЕС, и между страните по Споразумението за ЕИП.

4.

Консултативният комитет е съгласен с Европейската комисия, че условията на член 101, параграф 3 от ДФЕС не са изпълнени.

5.

Консултативният комитет е съгласен с проекторешението на Европейската комисия по отношение на адресатите на проекторешението и по-специално относно отговорността на дружеството майка.

6.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с оценката на Комисията относно продължителността на нарушенията.

7.

Консултативният комитет препоръчва становището му да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/5


Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, изразено на неговото заседание от 17 юни 2013 г. относно проекторешение по Дело C.39226 (2) — Lundbeck

Докладчик: Чешка република

(2015/C 80/05)

1.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията, че на адресатите на проекторешението трябва да бъдат наложени глоби.

2.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията относно основния размер на глобите за Lundbeck.

3.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че на Lundbeck следва да бъде дадено 10 % намаление от основния размер на глобата с оглед на дългата продължителност на разследването. Малцинство от членовете изразяват несъгласие.

4.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията относно крайния размер на глобите за Lundbeck. Малцинство от членовете се въздържат.

5.

Консултативният комитет е съгласен с подхода на Комисията да използва прехвърлената стойност за основа при изчисляването на глобата, която да бъде наложена на предприятията за генерични лекарства.

6.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че на предприятията за генерични лекарства следва да бъде дадено 10 % намаление с оглед на дългата продължителност на разследването. Малцинство от членовете изразяват несъгласие

7.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията относно крайния размер на глобите за предприятията за генерични лекарства. Малцинство от членовете се въздържат.

8.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията да отхвърли искането за невъзможност за плащане, отправено по настоящото дело.

9.

Консултативният комитет препоръчва становището му да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/6


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Lundbeck (AT.39226)

(2015/C 80/06)

I.   КОНТЕКСТ

1.

Настоящото дело се отнася за споразумения, сключени през 2002 г. между фармацевтичното дружество изобретател Lundbeck и четири фармацевтични дружества за генерични продукти относно производството и продажбата на антидепресанта „Циталопрам“.

2.

Комисията започна разследване въз основа на информация, получена от датския орган за защита на конкуренцията през октомври 2003 г. Разследването беше прекъснато поради разследване на конкуренцията във фармацевтичния сектор, продължило от януари 2008 г. до юли 2009 г. (2)

3.

През януари 2010 г. Комисията откри производство срещу Lundbeck, а през юли 2012 г. — срещу четири групи предприятия за генерични продукти, участници в нарушението, когато изпрати изложението на възраженията.

II.   ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

1.   Изложение на възраженията

4.

На 24 юли 2012 г. Комисията изготви изложение на възраженията (ИВ) срещу предприятията Lundbeck, Alpharma, A.L. Industrier, Arrow, Resolution Chemicals, GUK, Merck и Ranbaxy (3). Тя изрази предварително становище, че споразуменията за уреждане на задължения, сключени между дружеството изобретател и дружествата за генерични продукти, са така наречените споразумения за плащане при закъснение и следователно представляват ограничаване на конкуренцията като цел, с което се нарушават член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП.

2.   Достъп до преписката

5.

Всички страни получиха достъп до преписката под формата на DVD през август 2012 г.

6.

През септември 2012 г. Alpharma, последвано по-късно от други страни, направи подробно искане за разкриване на всички редактирани части от така наречените „документи на Matrix“ в преписката на Комисията. За да отговори на тези искания, ГД „Конкуренция“ поиска от предприятието Lundbeck, предоставило документите на Matrix, да предприеме мерки за разкриване на тези документи. Последвалият процес за разкриване продължи няколко месеца.

3.   Краен срок за отговор на ИВ

7.

Първоначално ГД „Конкуренция“ определи срок от 10 седмици за получаване на отговорите на страните на ИВ, който беше удължен еднократно с около 3 седмици. Когато Alpharma помоли за допълнително удължаване с мотива, че желае да разгледа документите на Matrix преди да отговори на ИВ, ГД „Конкуренция“ предостави допълнително ограничено удължение, като обаче посочи, че то ще бъде последното. Тя уведоми страните, че ще получат възможност да допълнят своите отговори, в случай че документите на Matrix станат достъпни след изтичането на крайния срок. Впоследствие Alpharma, Arrow, GUK и Merck настояха за удължаване на срока, докато получат достъп до липсващите документи.

8.

След като ГД „Конкуренция“ отхвърли това искане, четирите страни отнесоха до мен въпроса за удължаването на крайния срок за отговор на ИВ. Те твърдяха, че ако трябва да изпратят отговори, преди да получат пълен достъп до преписката, това ще доведе до нарушение на техните права на защита, тъй като документите на Matrix съдържат критична информация.

Прекъсване на крайния срок

9.

Действително по принцип не се изисква страните да отговорят на ИВ, преди да получат пълен достъп до преписката и преди всички искания за допълнителен достъп да бъдат уредени. За да определя значението на документите на Matrix за защитата на страните и дали подходът на ГД „Конкуренция“ да наложи поетапен процес за отговорите на ИВ може по изключение да бъде приемлив в интерес на ефективността на производството с оглед на значението на документите на Matrix за защитата на страните, прекъснах временно срока, определен от ГД „Конкуренция“ (4).

10.

Искането за допълнителен достъп засягаше 29 документа, т.е около 4 000 редактирани страници. Документите бяха част от документацията по делото Lagap в Обединеното кралство и по паралелни съдебни производства в други европейски страни. Те се отнасят до процесите на производство и са събрани по време на проверки за нарушения на патентни права в офисите на дружеството Matrix. Редакциите бяха направени в резултат на съдебно решение за одобряване на споразумение за решаване на делото в Обединеното кралство и нареждания за неразкриване на информация на други национални съдии по патентно право.

11.

По моя инициатива ГД „Конкуренция“ заедно с Lundbeck и Matrix съставиха график, в който се определя кога другите страни ще получат достъп до поисканите документи Matrix. Впоследствие всички документи от Обединеното кралство бяха предоставени на разположение малко преди края на 2012 г., а документите от паралелните съдебни производства — до 31 януари 2013 г.

Удължаване на крайния срок

12.

На 18 декември 2012 г. реших да предоставя на страните допълнително удължаване на крайния срок за отговор на ИВ. Следователно те трябваше да изпратят своите отговори, след като имат възможност да разгледат всички документи на Matrix, свързани със съдебното производство в Обединеното кралство, но преди да са получили достъп до документите от други паралелни съдебни производства, т.е. в периода 9—14 януари 2013 г.

13.

Взех това решение, след като отчетох правото на страните на ефективно изслушване и обществения интерес от ефективно производство. Според мен документите на Matrix, свързани със съдебното производство в Обединеното кралство, бяха от потенциална полза за защитата на страните, но не, както твърдяха някои страни, „от критично значение“. За разлика от тях документите Matrix, свързани с паралелни съдебни производства, съдържаха малко допълнителна информация в сравнение с информацията, която вече се съдържаше в документите от съдебното производство в Обединеното кралство. Следователно заключих, че правата на защита на страните ще бъдат защитени, ако те получат възможност да разгледат документите, свързани със съдебното производство в Обединеното кралство, преди да отговорят на ИВ. Освен това взех предвид факта, че ГД „Конкуренция“ предложи на страните при желание да допълнят своите отговори, след като получат пълен достъп до документите на Matrix. И четирите страни предоставиха своите отговори навреме и нито една от тях не използва правото си за допълнение предвид на документите на Matrix, които станаха достъпни едва след изтичането на крайния срок.

14.

Понеже никоя от страните не се обърна отново към мен във връзка с документите на Matrix, считам този въпрос за разрешен.

4.   Процесуални претенции, предявени в отговорите на ИВ

15.

Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck и Merck предявиха някои процесуални претенции в своите отговори на ИВ, които обаче бяха отправени само до ГД „Конкуренция“. По отношение на правата на защита Alpharma, GUK и Merck претендират, че прекалената продължителност на разследването на Комисията представлява нарушение на техните права на защита (5). Във всички случаи те твърдят, че производството е продължило прекалено дълго и Комисията би трябвало да понесе съответните последици. По-долу ще анализирам двете части на тази претенция.

16.

Член 41 от Хартата за основните права на ЕС предвижда, че в административни производства институциите на Европейския съюз трябва да разглеждат отнесените до тях въпроси в разумен срок. Въпросът дали административните производства се извършват в разумен срок, трябва да бъде оценен в светлината на конкретните обстоятелства по делото. По-специално, трябва да бъдат оценени контекстът, различните процесуални етапи, които Комисията следва, поведението на страните по време на процедурата и нейната сложност (6).

17.

Въз основа на информацията, с която разполагам, смятам, че контекстът на делото, неговата сложност, различните процесуални стъпки, описани в ИВ, и поведението на страните не оправдават значителната продължителност на производството от 8 години и 9 месеца, считано от датата, на която Комисията е започнала разследването, до датата, на която е било изпратено ИВ.

18.

Ако приемем, че е установено, че административната процедура е била неразумно дълга, Комисията би могла да бъде възпрепятствана от налагането на глоби, единствено ако страните докажат, че неуспехът на Комисията да проведе административното производство в рамките на разумен период от време действително е могъл да компрометира или повлияе неблагоприятно техните права на защита (7). Тежестта на доказване пада върху страните, които трябва да представят убедителни доказателства.

19.

След като разгледах представените доказателства, стигнах до извода, че страните не са доказали достатъчно надлежно от правна гледна точка, че прекомерната продължителност на разследването е нарушило техните права на защита. В отговор по-специално на подробната претенция на Alpharma отбелязвам, че преди всичко страната по делото има отговорност да гарантира, че нито времето, нито продажбата на стопанската дейност, свързана с предполагаемото нарушение, са причина за предполагаемото затруднение или неспособност да предостави всички възможни съществуващи оправдателни доказателства. В съответствие със съдебната практика предприятията имат задължение за грижа, според което те следва да осигурят добра счетоводна отчетност или ефективно съхранение на файлове, които ще позволят получаването на подробности за техните дейности, за да могат да предоставят необходимите доказателства в случай на съдебно или административно производство. Това задължение се прилага дори когато въпросната стопанска дейност е била продадена много преди започването на разследването (8). Подобно задължение съществува по отношение на достъпа до бивши работници и служители. Освен това Alpharma не е посочило с прецизността, която се изисква от съдебната практика (9), естеството и обхвата на оправдателната информация, за която се твърди, че е била изгубена с времето.

20.

Моето заключение, че правата на страните на защита не са били нарушени, не означава, че значителната продължителност на етапа на разследване няма никакви последствия. С оглед на правото на добра администрация и в съответствие със съдебната практика (10) считам, че първата фаза на административната процедура е била неоснователно дълга. Това следва да бъде взето предвид при определянето на глобата.

5.   Достъп до отговорите на другите страни

21.

ГД „Конкуренция“ предостави на всички страни достъп до копия на неповерителния вариант на отговорите на ИВ на другите страни. Страните получиха възможност да представят писмени мнения преди устното изслушване. Alpharma, Lundbeck и Ranbaxy представиха допълнителни мнения преди устното изслушване, а A.L. Industrier — след това.

III.   УСТНА ПРОЦЕДУРА

22.

Всички страни по производството с изключение на Resolution Chemicals упражниха своето право на устно изслушване, което се проведе на 14 и 15 март 2013 г.

IV.   ПРОЦЕДУРА СЛЕД УСТНОТО ИЗСЛУШВАНЕ

1.   Писмо с факти

23.

На 12 април 2013 г. Комисията изпрати писмо с факти (ПФ) на Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck и Ranbaxy. Писмо с факти беше изпратено също на бившето дружество майка на GUK — Merck, и на бившето дружество майка на Alpharma — A.L. Industrier на 6 май 2013 г. Всички страни получиха 10 календарни дни за отговор.

2.   Удължаване на крайния срок

24.

След като получиха ПФ, Alpharma, Arrow, GUK и Lundbeck изпратиха искане — първо до ГД „Конкуренция“ и, след като то беше отхвърлено, до мен — за удължаване на крайния срок за отговор на ПФ.

25.

GUK поиска да прекъсна срока за неговия отговор на ПФ, докато взема решение по претенциите на страните, че Комисията е трябвало да изработи допълнително изложение на възраженията (ДИВ) във връзка с някои от доказателствата, представени в ПФ, и ново ПФ, в което се пояснява предназначението на някои от доказателствата (вж. раздел IV.4 по-долу).

26.

Отбелязвам, че макар съгласно мандата, с който разполагам, да мога да разглеждам претенциите, представени от GUK и другите страни, не разполагам с правно основание да издам решение по тези въпроси. Това означава също, че не мога да прекъсна крайния срок.

27.

Четирите страни получиха различно удължаване в съответствие със своите индивидуални обстоятелства. Всички страни предадоха своите отговори в рамките на съответните срокове.

3.   Достъп до отговорите на другите страни

28.

ГД „Конкуренция“ предостави на всички страни достъп до копия на неповерителния вариант на отговорите на другите страни на ПФ и им даде възможност да представят своите забележки по тях. Само Lundbeck представи своите забележки.

4.   Процесуални претенции по отношение на писмата с факти

29.

Arrow, GUK и Lundbeck повдигнаха две процесуални претенции по отношение на ПФ. След като ГД „Конкуренция“ отхвърли тези жалби, страните отнесоха въпросите за разглеждане до мен.

Необходимо ли е допълнително изложение на възражения?

30.

Първо, по отношение на общо 10 от 62 точки в ПФ трите страни твърдяха, че новите доказателства и тяхното предназначение, според посоченото от Комисията, надхвърлят рамките на проста подкрепа на възраженията в ИВ. По-скоро според тях с тези точки Комисията е преформулирала съществено възраженията, като е добавила допълнителни възражения или е изменила присъщото естество на нарушението. Така страните поставиха под съмнение дали подобни доказателства могат да бъдат предадени чрез ПФ и дали не е трябвало Комисията да изготви ДИВ, ако е възнамерявала да разчита на тези доказателства.

31.

ДИВ следва да се изготви, когато Комисията повдига допълнителни възражения или изменя самото естество на възраженията (11), докато ПФ е достатъчно, когато Комисията само въвежда нови доказателства, за които се счита, че ще послужат в подкрепа на възраженията, вече представени в ИВ (12). Вторият формат е напълно съвместим с правата на защита, по-специално, когато той се прилага с цел да се оборят аргументите, представени от страните по време на административната процедура (13).

32.

След като анализирах десетте точки от ПФ, във връзка с които страните твърдяха, че е необходимо изготвянето на ДИВ, не мога да заключа, че с някоя от тези точки се повдигат допълнителни възражения или се изменя естеството на съществуващите възражения. Тези точки, както и другите точки в ПФ, се въвеждат в голяма степен в отговор на забележките на страните по отношение на ИВ. Евентуално някои от претенциите може да са били провокирани от неподходящото посочване на предназначението на новите доказателства (вж. по-долу). Във всеки случай въвеждането на нови инкриминиращи доказателства, дори отчасти от различен вид в сравнение с вече приведените доказателства, не налага необходимостта от ДИВ. Следователно заключавам, че правата на защита на страните не са били нарушени с въвеждането чрез ПФ на десетте точки, които са предмет на жалбата.

Неясно ли е писмото с факти?

33.

Второ, по отношение на общо 23 от 62 точки от ПФ трите страни твърдяха, че ПФ е неясно, двусмислено или твърде кратко, що се отнася до предназначеното от Комисията използване на някои от новите доказателства. Тези точки частично се припокриват с десетте точки, за които страните искат да бъде изготвено ДИВ.

34.

По-специално, страните твърдят, че връзката между доказателствата и възраженията, изложени в ИВ, е неясна. Те настояват, че предполагаемата неяснота ще попречи на способността им да се защитят.

35.

За да се осигури възможност адресатите на ПФ да изразят ефективно своите мнения относно нови доказателства, в ПФ трябва да се цитира параграфът в ИВ, за който то се отнася, и да се обясни значението на новите доказателства за вече представените възражения (14).

36.

Макар да съм съгласен, че в няколко случая Комисията е могла да обясни по-добре как смята да използва новите доказателства, не считам, че правата на защита на страните са били нарушени.

37.

Първо, с изключение на един случай, за всяко ново доказателство в ПФ се посочва параграф или раздел от ИВ и как Комисията възнамерява да го използва.

38.

Второ, в единствения случай, в който в ПФ не е указан параграф от ИВ, както и в случаите, в които се твърди, че планираното използване на новите доказателства е неясно, от съдържанието на ПФ и ИВ е възможно логично да се извлече значението на новите доказателства за конкретно възражение (15).

39.

Това заключение се потвърждава от отговорите на страните на ПФ. Те показват, че страните са разбрали или, най-малкото, са успели да заключат за всяка от 23-те точки значението на новите доказателства за възраженията, изразени срещу тях. В това отношение отбелязвам, че в случаите, в които една страна не е отговорила на предполагаемо неясна точка, поне една друга страна е дала отговор на тази точка и е установила правилно връзката между новите доказателства и възражението, за което се отнася.

40.

Когато в един случай една страна е отговорила, позовавайки се на различно възражение от това, на което е реагирала друга страна, това най-вероятно се дължи на други причини, а не на предполагаемата липса на яснота в ПФ.

41.

Следователно заключавам, че критикуваните точки в ПФ не са повлияли на способността на страните да упражняват ефективно своите права на защита и че предполагаемият недостатък не е повлиял на изхода от процедурата.

5.   Други процедурни претенции по отношение на писмото с факти

Lundbeck

42.

На 22 май 2013 г. приблизително един месец след отговора си на ПФ, Lundbeck изпрати до мен допълнително мнение, в което твърди, че ПФ е подкопало неговото процесуално право и право на защита. Макар в мнението да се потвърждават повечето аргументи, които вече бяха разгледани по-горе, Lundbeck изрази и две нови претенции (16).

43.

Първо, Lundbeck счита, че Комисията е нарушила задължението си за провеждане на производството по безпристрастен и обективен начин. Според него Комисията игнорира доказателства, които потвърждават мненията на Lundbeck и на дружествата за генерични продукти, и приема безусловно доказателства, които подкрепят собствените ѝ твърдения. Според Lundbeck от ПФ още веднъж е очевидно, че Комисията не е успяла да оцени доказателствата в преписката по правилен, обективен и неизкривен начин, пропуснала е да вземе предвид всички доказателства, които са от значение, включително забележките на Lundbeck, и не е изключила оспорваните и недостатъчните доказателства.

44.

След цялостен преглед на аргументите, без да давам предварителна оценка на основателността по същество на представеното от Lundbeck, стигнах до извода, че твърдението на страната не е основателно. Правото на добра администрация включва задължението за внимателно и безпристрастно проучване на всички важни аспекти на отделните дела (17). Въпреки това фактът, че Комисията не приема аргументите на дадена страна, не означава, че е пристрастна. Постоянното различно тълкуване на съответни доказателства също не е равносилно на пристрастност. Нещо повече, в ПФ само се представят нови факти. В него не се обсъждат аргументите и не се оценяват доказателствата, представени от страните в отговор на ИВ. Това трябва да бъде направено в напълно обоснованото окончателно решение. Следователно изглежда неуместно обективността и безпристрастността на производството на Комисията да бъдат оценявани на тази основа. Въпреки това, дори ако ИВ и изявленията на Комисията по време на устното изслушване бъдат взети предвид, не считам твърдението на Lundbeck за оправдано.

45.

Второ, Lundbeck претендира, че член 6, параграф 3, буква г) от Европейската конвенция за защита правата на човека е бил нарушен, тъй като в ПФ се разчита на информация от една конкретна трета страна, която не е част от производството, без на Lundbeck да е била дадена възможност да разпита тази трета страна и провери истинността на нейните твърдения.

46.

Считам и това твърдение за необосновано. По време на административната процедура Комисията не е задължена да предостави на страните възможност да разпитват трети страни относно техните твърдения спрямо Комисията. Правата на страните на защита са спазени, ако твърденията, използвани от Комисията, са записани в преписката, на страните е предоставен достъп до тях и след постановяването на окончателното решение те могат да бъдат отнесени до Съда на Европейския съюз (18). Такъв беше случаят тук. На Lundbeck беше предоставен достъп до въпросното изявление преди устното изслушване и възможност да го коментира.

47.

Следва да се отбележи също така, че Lundbeck повдигна този въпрос на много късен етап от производството. Ако Lundbeck е считало за важно за своята защита да изслуша третата страна по време на административното производство, то е могло да предложи на Комисията да покани третата страна на устното изслушване или да организира тристранна среща, както е посочено в най-добрите практики (19). Съгласно информацията, с която разполагам, Lundbeck не е направило такива предложения.

48.

Въз основа на това заключавам, че правата на защита на Lundbeck не са били нарушени.

Alpharma

49.

На 3 юни 2013 г., пет месеци след неговия отговор на ПФ, получих писмо от Alpharma, в което се повдигат три основни въпроса (20).

50.

Първо, страната претендира, че в своето окончателно решение Комисията вероятно ще измени значително констатациите относно Alpharma поне по три въпроса, а именно потенциалната конкуренция, прехвърлената стойност и правния и икономическия контекст. Alpharma помоли Комисията за възможност да изрази своето мнение по изменените констатации преди приемането на окончателното решение.

51.

Анализирах внимателно проекта на решението с оглед на претенцията на Alpharma и предоставените три примера. Не можах да констатирам, че проектът на решение изменя възраженията или въвежда нови доказателства, по които страната не е имала възможност да направи забележки след изпращането на ИВ и по-късно, след изпращането на ПФ. Следователно отказът на ГД „Конкуренция“ на искането на Alpharma не представлява нарушение на правото на страната да бъде изслушана.

52.

Второ, Alpharma твърди, че пет предварителни констатации относно Alpharma в ИВ вече са неточни, а именно относно правния и икономическия контекст, връзката между плащанията и ограниченията на навлизането, размера на трансфера на стойност, потенциалната конкуренция и обхвата на споразумението за уреждане на задължения. Предполага се, че ИВ се основава на фактически допускания по отношение на тези пет констатации, които впоследствие са се оказали неточни. Според Alpharma тези слабости не са били премахнати от ПФ. По-скоро, в документа се въвеждат нови факти, които са в противоречие с фактите в ИВ. Предвид на това разнообразие на объркващи и противоречащи се факти и обвинения според Alpharmа Комисията не е успяла да обясни кои от фактите счита за правилни, което затруднява разбирането на това кои доказателства Комисията възнамерява да използва и какви са обвиненията, повдигнати срещу Alpharma. При тези обстоятелства дружеството претендира, че е невъзможно да се защитава по подходящ начин. На тази основа Alpharma ме помоли да препоръчам на Комисията да изготви ДИВ или да предостави пояснение, като ясно посочи възраженията срещу дружеството и фактите в подкрепа на тези възражения преди приемането на окончателното решение.

53.

Разгледах обстойно и този процесуален въпрос без да отчитам твърденията по същество, направени от Alpharma. Въпреки това не мога да заключа, че неговото искане е оправдано.

54.

Страната вече е получила отговор на въпроса кои факти Комисията счита за точни. След като Alpharma повдигна същия въпрос и пред ГД „Конкуренция“, му беше отговорено, че Комисията счита новите факти в ПФ за точни. В това отношение следва също така да се отбележи, че повечето от новите факти по отношение на Alpharma, включени в ПФ, бяха предоставени от самата страна след издаването на ИВ, макар ГД „Конкуренция“ да беше изпратила искане за предоставяне на тази информация още през март 2011 г.

55.

Освен това в ПФ, получено от страната, за всеки нов факт се посочва за коя част от ИВ се отнася, както и значението му за възражението. Следователно Alpharma е могло да изрази своето мнение относно новите доказателства и тяхното значение за възраженията. Противно на това, което твърди Alpharma, Комисията не е задължена да посочва в ПФ или в ДИВ кои от фактите, включени първоначално в ИВ, счита за неточни с оглед на доказателствата, открити впоследствие. Освен това Комисията не е задължена да предоставя правна оценка на новите факти. Както вече беше посочено по-горе, Комисията има задължението да изработи ДИВ, само когато желае да измени съществуващи възражения. Следователно считам, че правата на защита на Alpharma не са били нарушени.

56.

Накрая, съгласно мандата на служителя по изслушването той няма право официално да препоръчва на Комисията да предостави разяснения по определени възражения или да тълкува определени факти в подкрепа на тези възражения в полза на дадена страна, както изглежда смята Alpharma.

57.

Трето, макар и само по отношение на една точка, Alpharma също твърди, че в ПФ не е обяснено по задоволителен начин как Комисията възнамерява да използва новите факти. Не считам, че правата на защита на страната са били нарушени и се позовавам на проведения от мен анализ на подобни претенции на други страни в настоящото производство в раздел IV.4 по-горе. Във всеки случай отговорът на Alpharma на ПФ показва, че страната е разбрала ПФ.

58.

Накрая Alpharma обърна внимание на прекомерната продължителност на административната процедура. По този въпрос се позовавам също на анализа си на подобни претенции в раздел II. 4 по-горе.

V.   ПРОЕКТЪТ НА РЕШЕНИЕ

59.

Смятам, че проектът на решение се отнася само до възражения, по отношение на които страните са получили възможност да изразят своите мнения.

60.

Като цяло заключавам, че всички участници са имали възможност да упражнят по ефективен начин своите процесуални права на защита по това дело.

Брюксел, 17 юни 2013 г.

Michael ALBERS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решение на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29) („Решение 2011/695/ЕС“).

(2)  http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/

(3)  H. Lundbeck A/S и Lundbeck Limited, Xellia Pharmaceuticals ApS и Alpharma LLC (понастоящем наречено Zoetis Products LLC) („Alpharma“), A.L. Industrier AS, Arrow Generics Limited и Arrow Group ApS („Arrow“), Resolution Chemicals Limited, Generics [UK] Limited, Merck KGaA, и Ranbaxy (UK) Limited и Ranbaxy Laboratories Limited („Ranbaxy“).

(4)  Според мен ситуацията по това дело беше подобна на ситуацията, описана в съображение 15 от Решение 2011/695/ЕС, и подобно решение за прекъсване беше оправдано.

(5)  Alpharma повдигна този въпрос още веднъж в писмо до мен, изпратено на 3 юни 2013 г.

(6)  Решение на Съда от 7 октомври 1999 г. по дело Irish Suga/Комисия (228/97, Recueil, стр. II-02969, точка 278).

(7)  Решение на Съда от 8 юли 2008 г. по дело AC-Treuhand AG/Комисия (99/04, Сборник, стр. II-1501, точка 58).

(8)  Решение на Съда от 14 март 2013 г. по дело Fresh del Monte Produce Inc./Комисия (587/08, все още непубликувано в Сборника, точки 683 и 684).

(9)  Решение на Съда от 21 септември 2006 г. по дело Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Комисия (105/04, Recueil, стр. I-8725, точки 56—60).

(10)  Решение на Съда от 16 юни 2011 г. по дело Heineken Nederland BV and Heineken NV/Комисия (240/07, Сборник, стр. II-03355, точки 290 и 291).

(11)  Вж. Решение от 24 май 2012 г. по дело MasterCard Inc. и други/Комисия (111/08, все още непубликувано, точка 268).

(12)  Вж. Решение на Съда от 20 март 2002 г. по дело LR AF 1998 A/S, преди Løgstør Rør A/S/Комисия (T-23/99, Recueil, стр. II-1705, точки 190—193); вж. също Решение на Съда от 29 април 2004 г. по съединени дела Tokai Carbon Co. Ltd и други/Комисия на Европейските общности (T-236/01, T-239/01, T-244/01—T-246/01, T-251/01 и T-252/01, Recueil, стр. II-1181, точка 45) и Решение на Съда от 30 януари 2007 г. по дело France Télécom SA/Комисия (T-340/03, Сборник, стр. II-107, точка 30).

(13)  Вж. решението на Съда по дело MasterCard Inc. и други/Комисия, цитирано по-горе, точка 273.

(14)  Решение на Съда по дело LR AF 1998 A/S, цитирано по-горе, точка 191; вж. също Решение на Съда от 27 септември 2012 г. по дело Vermeer Infrastructuur BV/Комисия (T-353/06, все още непубликувано, точка 182).

(15)  Ситуацията, в която връзката межди ПФ и ИВ не се разбира лесно, по мое мнение е подобна на ситуацията, пред която беше изправен Съдът в своето решение от 10 март 1992 г. по дело Shell/Комисия (T-11/89, Recueil, стр. II-757, точки 56 и 62); вж. също Решение на Съда от 30 септември 2003 г. по съединени дела Atlantic Container Line AB и други/Комисия на Европейските общности (T-191/98, T-212/98 до T-214/98, Recueil, стр. II-3275, точка 162); и Решение на Съда от 10 март 1992 г. по дело ICI/Комисия (T-13/89, Recueil, стр. II-1021, точка 35). Следователно тестът, приложен за последната ситуация, следва също да бъде уместен и в този случай.

(16)  Тъй като Lundbeck ми предаде подробна жалба на много късен етап от производството, мога да я разгледам само в резюмиран вид.

(17)  Решение на Съда от 20 март 2002 г. по дело ABB Asea Brown Boveri/Комисия (T-31/99, Recueil, стр. II-1881, точка 99).

(18)  Решение на Съда от 27 юни 2012 г. по дело Coats Holdings Ltd./Комисия (T-439/07, все още непубликувано, точки 174 и 175).

(19)  Вж. Известие на Комисията относно най-добрите практики за водене на производства, свързани с членове 101 и 102 от ДФЕС (ОВ C 308, 20.10.2011 г., стр. 6), параграфи 68 и 69.

(20)  Като се има предвид, че Alpharma сведе до моето внимание няколко въпроса и внесе всеобхватна и много подробна жалба на много късен етап от производството, мога да я разгледам само в резюмиран вид.


7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/13


Резюме на решение на Комисията

от 19 юни 2013 година

относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП

(Дело AT.39226 — Lundbeck)

(нотифицирано под номер C(2013) 3803)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2015/C 80/07)

На 19 юни 2013 г. Комисията прие решение относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП. В съответствие с разпоредбите от член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета  (1) с настоящото Комисията публикува наименованията на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията относно опазване на търговските им тайни

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Настоящото решение се отнася до 6 споразумения, които са били в сила между 2002 г. и 2003 г., сключени между датското фармацевтично дружество за оригинални лекарства Lundbeck, от една страна, и поотделно с 4 фармацевтични предприятия за генерични лекарства, от друга страна. Фармацевтичните предприятия за генерични лекарства, предмет на настоящото решение са:

—   Merck KGaA (Generics [UK]): две споразумения с Lundbeck, едно за Обединеното кралство (от 24 януари 2002 г. до 1 ноември 2003 г.), едно за ЕИП с изключение на Обединеното кралство (от 22 октомври 2002 г. до 22 октомври 2003 г.);

—   Arrow: две споразумения с Lundbeck, едно за Обединеното кралство (от 24 януари 2002 г. до 20 октомври 2003 г.), едно за ЕИП с изключение на Обединеното кралство (от 3 юни 2002 г. до 1 април 2003 г.);

—   Alpharma: едно споразумение с Lundbeck за ЕИП (от 22 февруари 2002 г. до 30 юни 2003 г.) и

—   Ranbaxy: едно споразумение с Lundbeck за ЕИП (от 16 юни 2002 г. до 31 декември 2003 г.).

В решението си Комисията констатира, че споразуменията между Lundbeck и всяко от въпросните предприятия за генерични лекарства съставляват четири нарушения.

(2)

Продуктът, засегнат от нарушенията, е циталопрам срещу депресия, независимо от неговата форма — активна фармацевтична съставка (АФС) или лекарствен продукт.

(3)

Към момента на сключването на споразуменията патентите и защитата на данните относно съединението циталопрам и на двата оригинални производствени процеса, принадлежащи на Lundbeck, са били изтекли. Lundbeck обаче все още е притежавало редица патенти върху производствени процеси, които са му предоставяли изключителни права върху някои, но не върху всички нови начини за производство циталопрам, стига тези патенти да бъдат счетени за валидни и нарушени. Но всяко предприятие, което използва оригиналния производствен процес или друг производствен процес, който не е обхванат от валиден патент на Lundbeck върху процес, би могло по принцип да навлезе свободно на пазарите в ЕИП с генеричнен циталопрам, при условие че продуктът и неговият производствения процес отговарят на регулаторните изисквания, приложими в ЕИП по това време.

(4)

Споразуменията са били сключени в контекста на поне един евентуален патентен спор (2) между Lundbeck и въпросното предприятие за генерични лекарства във връзка с (предвидената) търговска реализация на циталопрам под формата на АФС или лекарствен продукт в географския район, засегнат от споразумението. Преди да бъдат сключени въпросните споразумения Lundbeck обикновено е твърдяло, че са нарушени един или повече от неговите патенти върху производствения процес, а съответното предприятие за генерични лекарства обикновено е твърдяло, че не е нарушило патентите, посочени от Lundbeck, или че те са недействителни. Всяко от споразуменията е било сключено между съответните страни преди да е постановено съдебно решение по тези въпроси, дори посредством временни мерки, и всички, освен едно споразумение (Lundbeck с Alpharma по отношение на ЕИП), са сключени преди започването на съдебна процедура.

(5)

Уреждането на спорове във връзка с патенти по принцип е общоприет законен начин за приключване на частни спорове. Те могат също да спестят на съдилищата или на компетентните административни органи, например патентните ведомства, време и усилия, и следователно могат да са от обществен интерес.

(6)

Важното от гледна точка на правото на Съюза в областта на конкуренцията е, че споразуменията се характеризират с разпоредба за трансфер на стойност от Lundbeck към потенциален или действителен конкурент — производител на генерични лекарства, който трансфер е свързан със съгласието на последния да не пуска на пазара генеричен циталопрам в съответния географски район за цялата продължителност на споразумението. В прехвърлената от Lundbeck стойност са взети предвид оборотът или печалбата, които предприятието за генерични лекарства е очаквало да реализира при успешно навлизане на пазара. Въпросните споразумения не са разрешили никакъв патентен спор. Те по-скоро са отложили проблемите, създадени от потенциалното навлизане на пазара на генерични лекарствени продукти. Беше установено също, че споразуменията не съдържат ангажимент от страна на Lundbeck да не иска откриване на производство за нарушение, ако предприятието за генерични продукти е навлязло на пазара с генеричен циталопрам след изтичане на срока на споразумението. Накрая, въпросните споразумения са позволили на Lundbeck да постигне резултати, които нямаше да са възможни, ако дружеството беше поискало от националните съдилища да постановят спазването по принудителен ред на неговите патенти върху производствените процеси. Въпросните споразумения са попречили на предприятието за генерични лекарства да продава генеричен циталопрам, независимо дали този циталопрам би бил произвеждан в нарушение на патентите на Lundbeck върху производствените процеси.

2.   ПРОЦЕДУРА

(7)

Комисията научи за пръв път за въпросните споразумения през октомври 2003 г., когато датският орган за защита на конкуренцията я информира за тях. Между декември 2003 г. и октомври 2005 г. Комисията събра допълнителна информация. През октомври 2005 г. Комисията извърши проверки съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 в помещенията на H. Lundbeck A/S. През 2006 г. бе поискана информация от няколко страни. Отговорите на тези искания за информация бяха разгледани през 2007 г.

(8)

През януари 2008 г. Комисията реши да започне широко разследване във фармацевтичния сектор съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Окончателният доклад от разследването в сектора бе публикуван на 8 юли 2009 г.

(9)

През декември 2009 г. Комисията извърши допълнителни проверки. На 7 януари 2010 г. Комисията откри официална процедура срещу Lundbeck. През 2010 г. и първата половина на 2011 г. при подготовката на настоящото решение Комисията изпрати значителен брой искания за информация до Lundbeck, дружествата за генерични лекарства, с които въпросните споразумения са били сключени, техните дружества майки и до трети страни. На 24 юли 2012 г. Комисията откри производство срещу дружествата за генерични лекарства, които са сключили въпросните споразумения с Lundbeck, и изпрати изложение на възраженията до Lundbeck и до дружествата за генерични лекарства.

(10)

На 5 и 17 юни 2013 г. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положителни становища относно проекторешението. Служителят по изслушването представи окончателния си доклад на 17 юни 2013 г.

3.   РЕЗЮМЕ НА ПРАВНАТА ОЦЕНКА НА КОМИСИЯТА

(11)

Въз основа на съдебната практика на Съда на Европейския съюз в решението си Комисията установи, че споразуменията за уреждане на патентни спорове, както всички други споразумения, са предмет на европейското право в областта на конкуренцията.

(12)

Дори ако ограниченията, включени в споразумението за уреждане на патентен спор, остават в приложното поле на патента, при определени обстоятелства може да трябва да се приеме, че това споразумение противоречи на правото на конкуренцията.

(13)

С цел да определи дали всяко споразумение, обхванато от решението, има потенциала по своята същност да ограничи конкуренцията, Комисията анализира конкретните факти по случая, свързани с всяко споразумение, за да определи дали:

предприятието за генерични лекарства и предприятието за оригинални лекарства са поне потенциални конкуренти;

предприятието за генерични лекарства се е ангажирало в споразумението да ограничи за периода на неговото действие своите независими усилия да навлезе със своя генеричен продукт на един или няколко пазара от ЕИП и

споразумението е било свързано с трансфер на стойност от предприятието за оригинални лекарства, който съществено е намалил стимулите на предприятието за генерични лекарства да продължи независимите си усилията да навлезе със своя генеричен продукт на един или няколко пазара от ЕИП.

В своята оценка Комисията е взела предвид икономическия и правен контекст, довел до сключването на споразумението, неговото действително съдържание и цели, както и субективните намерения на всяка страна, за които свидетелстват фактите по случая.

(14)

В настоящия случай са взети също под внимание други важни фактори, а именно: фактът, че в прехвърлената от Lundbeck стойност са взети предвид оборотът или печалбата, които предприятието за генерични лекарства е очаквало да реализира при успешно навлизане на пазара. фактът, че Lundbeck нямаше да успее да наложи ограничения върху навлизането чрез спазване по принудителен ред на своите патенти върху производствени процеси, тъй като наложените на предприятието за генерични лекарства задължения надвишават правата, предоставени на титулярите на патенти върху производствени процеси и фактът, че споразумението не е съдържало ангажимент от страна на Lundbeck да не иска откриване на производство за нарушение, ако предприятието за генерични продукти е навлязло на пазара с генеричен циталопрам след изтичане на срока на споразумението.

(15)

Комисията анализира също доводите на страните относно наличието на обосновка за споразуменията съгласно член 101, параграф 3 от Договора и установи, че условията на тази разпоредба не са били спазени. Страните твърдяха, че повишената ефективност е свързана например с избягването на разходи по съдебни процедури във връзка с патентни спорове и с по-доброто разпространение на продуктите на Lundbeck благодарение на споразумения за разпространение с две от предприятията за генерични лекарства. Страните обаче не успяха да обосноват в достатъчна степен твърденията си за повишение на ефективността и, по-специално, да докажат, че ограниченията, наложени чрез споразуменията на предприятията за генерични лекарства, са били необходими за постигането на това повишение на ефективността. Страните не доказаха също, че повишението на ефективността компенсира недостатъците, които ограниченията в споразуменията създават за потребителите.

(16)

Въз основа на гореизложения анализ Комисията установи, че шест споразумения, предмет на решението, са имали за цел ограничаване на конкуренцията и се равняват на четири отделни нарушения на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на член 53 от Споразумението за ЕИП.

4.   АДРЕСАТИ

(17)

Следните дружества бяха адресати на решението на Комисията:

Lundbeck Limited

H. Lundbeck A/S

Generics [UK] Limited

Merck KGaA

Arrow Generics Limited

Arrow Group ApS

Resolution Chemicals Limited

Xellia Pharmaceuticals ApS

Zoetis Products LLC

A.L. Industrier AS

Ranbaxy (U.K) Limited

Ranbaxy Laboratories Limited.

5.   ГЛОБИ

(18)

Комисията наложи на Lundbeck глоби от общо 93 766 000 евро за четирите нарушения. Тези глоби бяха изчислени в съответствие с общата методика от Насоките на Комисията за определяне на глобите (3). С оглед на факта, че четирите нарушения, извършени от Lundbeck, са свързани с един и същ продукт — циталопрам, и до голяма степен с едни и същи географски райони и периоди, и за да бъдат избегнати несъразмерни резултати, произтичащи от едновременното налагане на няколко глоби, Комисията реши, възползвайки се от своето право на преценка по собствено усмотрение, да приложи корекционен коефициент, който е подходящ за постигане на възпиращ ефект при особените обстоятелства по настоящото дело.

(19)

Комисията наложи глоби от общо 52 239 000 евро за четирите нарушения на въпросните предприятия за генерични продукти (или техните правоприемници). Тъй като тези предприятия са се съгласили да не продават генеричен циталопрам в съответния географски район, обхванат от всяко споразумение, и следователно не са реализирали никакви или само много ограничени продажби в съответния географски район, Комисията приложи точка 37 от Насоките за определяне на глобите. По-специално Комисията взе предвид стойността, прехвърлена по силата на споразуменията към всяко предприятие, при определянето на основния размер на глобата за съответното предприятие.

(20)

В размера на глобите е взета предвид дългата продължителност на разследването на Комисията. На това основание на всички страни бе дадено намаление.

(21)

Наложените за четирите нарушения глоби са, както следва:

за нарушението между Lundbeck и Merck:

H. Lundbeck A/S: 19 893 000 евро,

от които солидарно с Lundbeck Limited: 5 306 000 евро;

Merck KGaA: 21 411 000 евро,

от които солидарно с Generics [UK] Limited: 7 766 843 евро.

за нарушението между Lundbeck и Arrow:

H. Lundbeck A/S: 12 951 000 евро;

Arrow Group ApS: 9 975 000 евро,

от които солидарно с Arrow Generics Limited: 9 360 000 евро.

от тази сума за солидарната му отговорност с Resolution Chemicals Limited: 823 735 евро.

за нарушението между Lundbeck и Alpharma:

H. Lundbeck A/S: 31 968 000 евро;

Zoetis Products LLC and Xellia Pharmaceuticals ApS солидарно: 10 530 000 евро;

от които солидарно с: Industrier AS: 43 216 евро.

за нарушението между Lundbeck и Ranbaxy:

H. Lundbeck A/S: 28 954 000 евро;

Ranbaxy Laboratories Limited и Ranbaxy (UK) Limited солидарно: 10 323 000 евро.

(22)

Комисията разпорежда на засегнатите предприятия да се въздържат от повтаряне на всякакви деяния или поведение, имащи същата цел или резултат.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(2)  Терминът „патентен спор“, употребен в решението, е свързан с разногласие между две или повече страни относно патент и включва понятието „съдебна процедура във връзка с патентен спор“ като възможен етап от такъв спор.

(3)  Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003 (ОВ C 210, 1.9.2006 г., стр. 2).


7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/17


OТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

(2015/C 80/08)

Списък на оттеглените предложения

Документ

Междуинституционална процедура

Наименование

Земеделие и развитие на селските райони

COM(2010) 537

2010/0266 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

COM(2010) 539

2010/0267 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани

COM(2010) 745

2010/0365 (COD)

Предложение за Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отменяне на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета

COM(2010) 738

2010/0354 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на пазарните стандарти

COM(2010) 759

2010/0364 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

COM(2010) 761

2010/0366 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета относно проверките от страна на държавите членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието

COM(2010) 799

2010/0385 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)

COM(2011) 193

2011/0075 (NLE)

Предложение за регламент на Съвета за определяне на мерки относно определянето на някои помощи, възстановявания и цени, свързани с единната обща организация на селскостопанските пазари

COM(2011) 663

2011/0290 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни

COM(2013) 159

2013/0087 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на ставка за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 за календарната 2013 г.

COM(2013) 521

2013/0247 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

COM(2014) 175

2014/0097 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009, за календарната 2014 г.

Бюджет и човешки ресурси

COM(2004) 509

2004/0172 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно административна взаимопомощ за защита на финансовите интереси на Общността срещу измами и всякакви други незаконни дейности

COM(2010) 71

2010/0047 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности

COM(2010) 72

2010/0048 (APP)

Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013

COM(2012) 754

2012/0350 (NLE)

Предложение за регламент на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

COM(2011) 518

2011/0225 (NLE)

Предложение за регламент на Съвета за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали

Икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз

COM(1998) 30

1998/0025 (CNS)

Предложение за директива на Съвета относно данъчното третиране на частни моторни превозни средства, прехвърлени окончателно в друга държава членка във връзка със смяна на пребиваването или ползвани временно в държава членка различна от тази, в която са регистрирани

COM(2002) 456

2002/0246 (CNS)

Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

COM(2002) 457

2002/0246 (NLE)

Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 77/271/Евратом за прилагане на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

COM(2005) 261

2005/0130 (CNS)

Предложение за директива на Съвета относно данъците върху леки автомобили

COM(2006) 486

2006/0165 (CNS)

Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 92/84/ЕИО относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки

COM(2010) 32

2010/0018 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която ще заеме Съюзът в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност за въглища и стомана и Република Турция относно търговията с продукти, влизащи в обхвата на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, по отношение на изменението на приложение II към Протокол № 1 към посоченото споразумение, вследствие на влизането в сила на Хармонизираната система от 2007 г.

COM(2010) 34

2010/0019 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която ще заеме Съюзът в рамките на Съвета за асоцииране по отношение на изменението на приложение II към Протокол № 3 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция от 25 февруари 1998 година относно търговския режим за селскостопански продукти, във връзка със списъка на операциите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат осъществени по отношение на материалите без произход, за да може полученият продукт да придобие статут на продукт с произход, вследствие на влизането в сила на Хармонизираната система от 2007 г.

COM(2010) 778

2010/0378 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която ще заеме Европейският съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, учреден със Споразумението за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, по изменението на Протокол № 4 към посоченото споразумение относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

COM(2011) 169

2011/0092 (CNS)

Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/ЕО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност

COM(2014) 239

2014/0131 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на 103-тата сесия на Международната конференция по труда относно препоръка за допълнение на Конвенция № 29 на Международната организация на труда от 1930 г. относно принудителния труд

Околна среда, морско дело и рибарство

COM(2009) 189

2009/0057 (COD)

Предложение за регламент на Съвета за създаване на многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид и за риболова, насочен към този запас

COM(2009) 399

2009/0112 (COD)

Предложение за регламент на Съвета за създаване на дългосрочен план за запаса от хамсия в Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас

COM(2010) 572

2010/0290 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Федеративните щати Микронезия

COM(2012) 155

2012/0077 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1098/2007 от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси

COM(2012) 471

2012/0232 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои технически и контролни мерки в Скагерак и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 и Регламент (ЕО) № 1342/2008

COM(2012) 591

2012/0285 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд

COM(2013) 300

2013/0153 (NLE)

Предложение за решение на Съвета за установяване на позицията, която да бъде взета в HELCOM и ММО относно определянето на Балтийско море за зона с контрол на емисиите на азотен оксид (NECA)

COM(2014) 397

2014/0201 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съветаза изменение на директиви 2008/98/ЕО относно отпадъците, 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Европейска политика за съседство и преговори за разширяване

COM(2008) 308

2008/0095 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1638/2006 за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство

COM(2012) 92

2012/0041 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Съвета за асоцииране ЕС—Турция

COM(2012) 133

2012/0063 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която Европейският съюз следва да заеме в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 4 (Правила за произход) към Споразумението за ЕИП

COM(2012) 329

2012/0159 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

Въпроси на външните работи и политика на сигурност

COM(2005) 281

2005/0121 (CNS)

Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокол към Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и република Корея, от друга, за да бъде взето предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

COM(2013) 289

2013/0155 (NLE)

Предложение за решение на Съвета за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

COM(2013) 653

 

Препоръка за решение на Съвета за одобряване на сключването от Комисията, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

Здравеопазване и безопасност на храните

COM(2007) 90

2007/0037 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент № 11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност и на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните

COM(2013) 262

2013/0137 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

COM(2010) 371

2010/0199 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съветаза изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите

COM(2012) 84

2012/0035 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съветаотносно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване

COM(2012) 241

2012/0124 (NLE)

Предложение за решение на Съвета за разрешаване на държавите членки да водят преговори в рамките на Конференцията на ООН за договора за търговията с оръжие (Ню Йорк, 2—27 юли 2012 г.) по въпроси от изключителната компетентност на Съюза

COM(2014) 85

2014/0043 (NLE)

Предложение за препоръка на Съвета относно европейски принципи за качество на туризма

Международно сътрудничество и развитие

COM(2008) 244

2008/0270 (NLE)

Предложение за решение на Съвета за изменение на предложението за решение на Съвета относно подписването и сключването от Европейската общност на Международното споразумение за кафето от 2007 г.

Междуинституционални отношения

COM(2013) 451

2013/0218 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

COM(2013) 452

2013/0220 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

COM(2013) 751

2013/0365 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

COM(2010) 82

2010/0050 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съветаотносно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

COM(2012) 35

2012/0022 (APP)

Предложение за регламент на Съвета относно устав на европейската фондация (ЕФ)

Миграция, вътрешни работи и гражданство

COM(2009) 102

2009/0033 (CNS)

Предложение за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген

Изследвания, наука и иновации

COM(2011) 931

2011/0460 (NLE)

Предложение за решение на Съвета за приемане на Допълнителна научноизследователска програма по проекта „ITER“ (2014—2018 г.)

Търговия

COM(2011) 380

2011/0167 (NLE)

Предложение за решение на Съвета за сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Конфедерация Швейцария, Кралство Мароко, Мексиканските съединени щати, Нова Зеландия, Република Корея, Република Сингапур, Съединените американски щати и Япония

Транспорт

COM(2000) 802

2000/0326 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт в европейски води, както и за свързаните с него мерки

COM(2005) 353

2005/0141 (APP)

Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Сърбия и Черна гора относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

COM(2008) 700

 

Предложение решение на Съвета относно подписването на Протокола за изменение на Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунава от 18 август 1948 г. (Белградската конвенция)

COM(2009) 217

2009/0063 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването

COM(2009) 229

2009/0066 (APP)

Предложение за решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета, за сключване на Споразумение за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна; Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна; Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна; както и за сключването на допълнително споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, във връзка с прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна; Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна; Исландия, от трета страна; и Кралство Норвегия, от четвърта страна

COM(2010) 653

2010/0320 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно изпълнението от Република Хърватия на условията за приключване на първия преходен период съгласно многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Бившата югославска република Македония, Република Исландия, Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и мисията на ООН за временна администрация в Косово относно създаването на Общоевропейско авиационно пространство

COM(2011) 824

2011/0397 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наземните услуги на летищата на Съюза и за отмяна на Директива 96/67/ЕО

Кодификации

COM(2008) 761

2008/0225 (COD)

Предложение за регламент на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

COM(2009) 446

2009/0123 (COD)

Предложение за Директива …/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от […] относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари (кодифицирана версия)

COM(2009) 535

2009/0151 (COD)

Предложение за Регламент (ЕО) № …/… на Европейския парламент и на Съвета от […] относно статистиката на отпадъците (Кодифицирана версия)

COM(2009) 634

2009/0176 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (Кодифицирана версия)

COM(2010) 179

2010/0095 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (Кодифициран текст)

COM(2010) 184

2010/0098 (CNS)

Предложение за регламент (Евратом) на Съвета относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (Преработен текст)

COM(2010) 507

2010/0260 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици (Кодифициран текст)

COM(2010) 691

2010/0338 (NLE)

Предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (Кодифициран текст)

COM(2012) 8

2012/0007 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (Преработен текст)


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/24


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS)

Дело — кандидат за опростена процедура

(Текст от значение за ЕИП)

(2015/C 80/09)

1.

На 26 февруари 2015 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятията Blackstone Group L.P. (Blackstone, САЩ) и Koala HoldCo, LLC (в съдружие с TPG Global, LLC и TPG Special Situations Partners, LLC (заедно наричани TPG, САЩ) ще придобият съвместен контрол над Acenden Ltd. (Acenden, Обединеното кралство) и AMS Decisions Advisers LLP (AMS, Обединеното кралство) посредством покупка на акции/дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятието Blackstone: алтернативно управление на активи в глобален мащаб и предоставяне на финансово консултиране,

—   за предприятието TPG: дружество за частни инвестиции в световен мащаб. Фондовете за частни инвестиции на TPG инвестират в различни предприятия чрез придобивания и корпоративно преструктуриране,

—   за предприятието Acenden: доставчик на услуги по управление и администрация на ипотечни кредити за предоставящите ипотечни кредити в Обединеното кралство и Ирландия,

—   за предприятието AMS: доставчик на услуги по управление на ипотечни кредити за предоставящите ипотечни кредити в Обединеното кралство.

3.

След предварително проучване Комисията смята, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/25


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems)

(Текст от значение за ЕИП)

(2015/C 80/10)

1.

На 2 март 2015 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието Mohawk Industries, Inc (Mohawk, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие International Flooring Systems S.A. (IFS, Люксембург) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятието Mohawk Industries: Mohawk, със седалище в САЩ, е световен производител и доставчик на дървесни плочи, изолационни материали и широк набор от продукти за подови настилки, включително килими, килимчета, паркет от твърда дървесина, ламинат, керамични плочки, камъни и винилови подови покрития. В рамките на ЕИП Mohawk извършва дейност главно чрез своето изцяло притежавано дъщерно дружество Unilin,

—   за предприятието IFS: IFS е базирана в Люксембург група дружества, която се занимава с производство и доставка на винилови подови покрития, ламинирани настилки и дървесни плочи, по-специално сурови и ламинирани плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF).

3.

След предварително проучване Комисията счита, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламентът за сливанията“).


7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/26


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7553 — PAI/Lion Adventure)

Дело — кандидат за опростена процедура

(Текст от значение за ЕИП)

(2015/C 80/11)

1.

На 2 март 2015 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1) чрез която предприятието PAI Partners SAS (PAI, Франция) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Lion Adventure Coöperatief U.A. (Lion Adventure, Нидерландия) чрез други средства.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

PAI е частно дружество за частни капиталови инвестиции, което управлява и консултира редица фондове, които притежават дружества, активни в различни стопански сектори,

Lion Adventure е с дейност в областта на продажбата на дребно на спортни съоръжения за използване на открито, както и модно облекло и обувки чрез своите магазини „AS Adventure“, „Bever“, „Cotswold Outdoor“ и „North Face“ в Белгия, Франция, Люксембург, Нидерландия и Обединеното кралство.

3.

След предварително проучване Комисията смята, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7553 — PAI/Lion Adventure, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламентът за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

7.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/27


Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2015/C 80/12)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ХТСХ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 НА СЪВЕТА

относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер  (2)

„TRADITIONAL BRAMLEY APPLE PIE FILLING“

ЕО №: UK-TSG-007-0057 — 5.11.2008 г.

1.   Наименование и адрес на групата заявител

Име:

UK Apples & Pears Ltd

Адрес:

Forest Lodge

Bulls Hill

Walford

Ross-on-Wye

Herefordshire HR9 5RH

UNITED KINGDOM

Тел.

+44 1732529781

Факс

+44 1732529781

Електронен адрес:

info@englishapplesandpears.co.uk

UK Apples & Pears Ltd е организация на производителите, създадена през 1987 г. Понастоящем тя представлява 73 % от търговските производители на ябълки и круши в Обединеното кралство и активно участва в програми, финансирани от ЕС, за да се насърчи увеличаването на потреблението на пресни и преработени ябълки на пазара на пресни продукти, в секторите на производството, кетъринга и ресторантьорството.

2.   Държава членка или трета държава

Обединено кралство

3.   Спецификация на продукта

3.1.   Наименование/наименования за регистрация (член 2 от Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 г. за приемане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер  (3) )

„Traditional Bramley Apple Pie Filling“

3.2.   Наименованието

е специфично само по себе си

изразява специфичния характер на селскостопанския или хранителния продукт

Наименованието изразява традиционния състав на продукта: само ябълки сорт „Bramley“ с вода и захар, възможно е да е добавен сок от лимон и малко сгъстител от царевично брашно.

Сортът „Bramley“, предназначен само за кулинарни цели, със своята уникална комбинация от ниско съдържание на сухо вещество, високо съдържание на ябълчна киселина и ниски нива на захар, както и подчертано отсъствие на каквито и да било добавки, придава на традиционния пълнеж за ябълков пай „Traditional Bramley Apple Pie filling“ характерния му възкисел вкус.

3.3.   Дали се иска запазване на наименованието съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006

Регистрация със запазване на наименованието

Регистрация без запазване на наименованието

3.4.   Вид на продукта

Група 1.6. Плодове, зеленчуци, зърнени храни, пресни или обработени

3.5.   Описание на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по точка 3.1 (член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

„Traditional Bramley Apple Pie Filling“ представлява хомогенна смес от парченца ябълка сорт „Bramley“, захар и вода. Ябълките, които се използват за приготвяне на „Traditional Bramley Apple Pie Filling“, трябва да бъдат с размер 65—115 mm, да бъдат цели узрели ябълки и да нямат по кожицата сериозни дефекти, наранявания и натъртвания. Ябълките сорт „Bramley“ трябва да бъдат нарязани до необходимите размери от най-малко 15 mm, формата на парченцата може да е различна. Тази смес от съставки трябва да съдържа ясно различими парченца плодове с добра твърда структура. Парченцата ябълка се различават по цвят и присъстват различни нюанси на зеленото, което е типично за сорта „Bramley’s Seedling“.

Добавянето на пюре от ябълки сорт „Bramley“ и царевично брашно е по избор и когато се използва такова, то трябва да съдържа най-малко 97 % ябълки сорт „Bramley“, като останалите проценти следва да се формират от течността, добавена по време на процеса на варене. Пюрето се приготвя, като се вземат обелките, сърцевината и плодовото месо на ябълките сорт „Bramley“ и продуктът се подлага на термична обработка и обработка с пара. След това пюрето се прецежда, за да се отстранят всички влакнести вещества, и се образува гъста, гладка зелена/светлокафява течност, типична за ябълките сорт „Bramley“.

Може да се добави и лимонов сок.

Крайният продукт се характеризира със специфичния възкисел вкус на сорта „Bramley“. Продуктът „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ се предлага на търговци на едро, доставчици в сектора на ресторантьорството, пекарни, производители на храни и търговци на дребно в различни разфасовки.

Съставките за „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ са, както следва:

 

парченца ябълка сорт „Bramley“ — минимален размер 15 mm;

 

захар;

 

вода;

 

пюре от ябълки сорт „Bramley“ — по избор;

 

царевично брашно — по избор;

 

лимонов сок — по избор.

Количествата на използваните съставки са различни по преценка на производителя, трябва обаче да се спазват следните технически характеристики:

 

парченца ябълка сорт „Bramley“ — най-малко 40 %;

 

захар — най-много 20 %;

 

водно съдържание — максималната активност на водата следва да бъде 0,97 aw.

 

pH — под 4

 

сухо вещество — минимум 2o Bx —

 

вискозитет — максимален дебит 8 при използване на метода Ford Сup.

3.6.   Описание на производствения метод на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по точка 3.1 (член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

Като суровина за продукта „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ се използват ябълки сорт „Bramley“. Ябълките се отглеждат в съответствие с описания по-долу протокол.

Поддържат се пълни регистри за отглеждането, брането и съхранението на плодовете за всяка пратка, която се доставя в производственото предприятие. След първоначална проверка дали пратката е подходяща за „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ ябълките преминават процес на водна флотация, последван от механично окачествяване и линия за ръчна проверка, преди производствения процес.

Размерът на ябълките, които се използват за приготвяне на „Traditional Bramley Apple Pie Filling“, варира между минимум 65 mm и максимум 115 mm. Поради уникалната форма на сорта „Bramley“ трябва да се използват подходящи специализирани процедури за определяне на размера и обработка, за да се осигури прецизна подготовка на суровините.

Ябълките трябва да бъдат здрави, чисти, без сериозни дефекти по кожицата, цели и узрели, както и да нямат наранявания и натъртвания с дълбочина над 0,5 mm, горчиви ядки, загниване или деформации от краста. Поради присъщата мекота на плодовете флотационните линии и линиите за механична обработка трябва да бъдат пригодени за ограничаване до минимум на ударите с ниска интензивност по време на процедурите за подготовка и преработка.

Вкусът на ябълката сорт „Bramley Seedling“ е тръпчив и възкисел. Цветът е характерен за ябълките сорт „Bramley Seedling“, като варира от много тъмно зелено до по-светли нюанси на зеления цвят по цялата кожица на плода. Структурата на ябълката следва да бъде с добра твърда хрупкава консистенция и по принцип попада в категориите хрупкави, сочни и твърди ябълки.

Машинно обелване и премахване на сърцевината: формата на ябълките сорт „Bramley“ е неправилна и е необходимо специално оборудване за определяне на размера, белене, премахване на сърцевината и обработка, за да се спазят сложните спецификации за производство с търговска цел на продукта „Traditional Bramley Apple Pie Filling“, необходимо е и изрязване на ръка.

Приготвяне: кубчетата ябълка сорт „Bramley“ имат уникални характеристики на окисляване и се изискват специалните техники, описани по-долу:

ябълките сорт „Bramley“ се режат до необходимия размер. По принцип парченцата са с нееднакви размери, вариращи от кубчета с размер 15 mm до ленти с размер до 70 mm с напречно сечение не по-малко от 15 mm. Различните размери на парченцата са част от характера на продукта „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ и са резултат от размера и формата на самите ябълки, метода на рязане и предпочитанията на клиента или потребителя.

След това парченцата ябълка сорт „Bramley“ може да се потoпят в препарат с антиоксидантно действие, за да се предотврати покафеняване на плодовото месо. Използването на лимонов сок, лимонена киселина или аскорбинова киселина като препарат с антиоксидантно действие е по избор и е отделен етап от преработката. Той не представлява съставка или добавка и следователно не оказва влияние върху състава на крайния продукт.

След това ябълките се прехвърлят директно към зоната за пълнене на ябълков пай или зоната за хладилно съхранение, след което се преработват в „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ като гореща или охладена смес.

Към парченцата ябълка се добавя смес от вода и захар, докато се получи равномерно разпределение, на този етап по желание може да се добави царевично брашно и/или пюре от ябълки сорт „Bramley“ и/или лимонов сок. Ябълковото пюре трябва да бъде приготвено от 100 % ябълки сорт „Bramley“ и да не съдържа консерванти.

3.7.   Специфичен характер на селскостопанския или хранителния продукт (член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

Продуктът „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ представлява хомогенна смес от пресни парченца ябълки сорт „Bramley“, захар и вода, с добавка по избор на пюре от ябълки сорт „Bramley“, царевично брашно и лимонов сок.

Уникалните вкусови характеристики на ябълките сорт „Bramley“ и подчертаното отсъствие на каквито и да било добавки придават на продукта „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ специфичния възкисел вкус. Вкусът на ябълките се характеризира с баланса между захар и ябълчна киселина. Повечето други сортове ябълки имат по-ниско ниво на киселина и по-високо съдържание на захар, придаващи им сладкия вкус, който ги прави подходящи за консумация — но този вкус се губи при термична обработка на ябълките. Ябълките сорт „Bramley“ обаче съдържат по-високо съдържание на ябълчна киселина и по-ниски нива на захар и се характеризират с по-силен и възкисел вкус, който се запазва при термична обработка.

Твърдата структура на ябълките сорт „Bramley“ е качество с решаващо значение, което допринася за приготвянето на „топяща се в устата“ сочна консистенция при термична обработка. Ябълките от десертни сортове може да дадат лепкава неприятна консистенция, защото съдържат до 20 % повече сухо вещество от ябълките сорт „Bramley“.

Good Housekeeping Institute (Институтът за добро домакинство) в Обединеното кралство проведе проучване, което потвърждава предимствата на ябълките сорт „Bramley“ пред ябълките от десертни сортове, когато се приготвят в популярни рецепти. Ябълките сорт „Bramley“ бяха изпитани в сравнение с ябълки от сортовете „Granny Smith“, „Braeburn“ и „Golden Delicious“. Всички ябълки бяха обработени по един и същ начин, като бяха използвани рецепти от книгата с рецепти на Good Housekeeping, включително традиционен ябълков пай, и бяха изпитани за вкус, консистенция и общо качество в приготвено състояние. Проучването показа, че ябълките сорт „Bramley“ дават по-добри резултати от всички ябълки от десертни сортове при традиционните британски ябълкови пайове.

В таблицата по-долу са показани средните резултати (от общо 9), записани от групата за определяне на потребителския вкус към Good Housekeeping Institute, съставена от 12 пълнолетни жени и мъже от всички възрастови групи, включително членове на екипа по готварство:

 

Golden Delicious

Braeburn

Bramley

Granny Smith

Външен вид

5,2

5,8

6,9

6,2

Вкус

6,0

5,2

7,0

5,0

Структура

5,5

4,9

6,5

5,5

Общо качество

5,2

5,4

6,7

5,0

Списък на уникалните характеристики на „Traditional Bramley Apple Pie Filling“:

за приготвянето му се използват само традиционни съставки от ябълки сорт „Bramley“, вода и захар с пюре от ябълки сорт „Bramley“ — приготвено от 100 % ябълки сорт „Bramley“, царевично брашно и лимонов сок по желание; не се използват добавки;

уникален вкус, който се дължи на високия дял на ябълчната киселина спрямо захарта;

ябълки с размер от 65 до 115 mm.

3.8.   Традиционен характер на селскостопанския или хранителния продукт (член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

Сортът „Bramley’s Seedling“ е открит около 1809 г. от госпожица Мери Ан Брейлсфорд (фиданки, развили се по естествен път благодарение на уникалния умерен островен климат). Те са били засадени в градина в Southwell, Нотингамшир.

Плодовете на присадената ябълка сорт „Bramley“ за първи път са представени пред комисията по овощарство на Кралското градинарско дружество (Royal Horticultural Society) на 6 декември 1876 г., където получават висока оценка.

През Викторианската епоха се правят опити да се разработят сортове ябълки със специално кулинарно предназначение за рецептата за същинския ябълков пай. През 1883 г. на Националния конгрес по въпросите на ябълката сортът „Bramley“ е приветстван като най-подходящия сорт за ябълков пай и поради това той се превръща в популярна традиция.

През октомври 1887 г. сортът „Bramley Seedlings“ получава сертификат първи клас от комитета на Кралската юбилейна изложба на ябълки, проведена в Манчестър.

Ябълките сорт „Bramley’s seedling“ са уникални и предназначени само за кулинарни цели (обикновено те не се консумират сурови, тъй като много хора ги намират за твърде кисели). Те дават както характерен вкус, така и отличителна консистенция и именно тези техни качества са създали и съхранили във времето традицията на ябълковия пай.

Британците не възприемат американското разбиране за ябълка, набучена на вилица, нито френския стил с резенчета ябълка с декоративна заливка, при които е необходимо ябълката да запазва формата си при готвене и следователно да е по-малко кисела, отколкото истинската ябълка за кулинарна обработка. Кое е първо, дали предпочитанията, или ябълките, остава отворен въпрос, но ябълките сорт „Bramley’s Seedlings“, с най-високи нива на киселинност от всички ябълки за кулинарна обработка, издържаха английските тестове с почести. Изобилната киселинност и полученият характерен възкисел плодов вкус също така гарантират тяхната постоянна употреба.

Старата традиция резенчета ябълка сорт „Bramley“ да се покриват с лимонов сок (или друг кисел сок), за да се предотврати покафеняването им, е останала непроменена и е все същата, както и рецептата за „Traditional Bramley Apple Pie Filling“, която се използва за търговски цели днес.

Редица британски водещи готвачи са предоставили свидетелства непосредствено на UK Apples & Pears в смисъл, че рецептата за „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ се е запазила непроменена, след като е станала популярна след Националния конгрес по въпросите на ябълката през 1883 г.

„Работил съм в света на храната в продължение на петдесет години и доколкото ми е известно традиционният пълнеж за английски ябълков пай не е нищо друго освен ябълки сорт „Bramley“ и захар, възможно е да се добави малко сок от лимон и малко царевично брашно за сгъстяване.“ — Prue Leith, OBE

„Ябълката сорт „Bramley“ отпразнува своята двестагодишнина през 2009 г. и е използвана за ябълков пай, откакто започва да се отглежда с търговска цел в средата на ХIХ век. През цялото това време рецептата за пълнеж за ябълков пай „Bramley“ е останала непроменена и включва само ябълки сорт „Bramley“, захар, нишесте, като например царевично брашно, консервант, като например лимонов сок, и вода.“ — Phil Vickery

„Доколкото ми е известно, рецептата за традиционния пълнеж за ябълков пай „Bramley“ не се е променила: ябълки сорт „Bramley“, захар, царевично брашно и консервант, като например лимонов сок, и вода. Ябълките сорт „Bramley“ с право са признати за най-добрите ябълки за готвене. Характерни за Великобритания, уникалните качества на тази ябълка, като по-високо съдържание на киселина и по-ниски нива на захар, създават един силен ябълков вкус дори когато ябълките са приготвени, и великолепна структура, след като бъдат приготвени.“ — Antony Worrall Thompson, MOBG

Някои плънки за ябълков пай, включително и плънки за пай от ябълки сорт „Bramley“, може да съдържат смес от сортове ябълки, но те не отговарят на нашето определение за продукта „Traditional Apple Pie Filling“, който се приготвя изключително от ябълки сорт „Bramley“. По същия начин използването на изкуствени консерванти не отговаря на нашето определение за продукта „Traditional Bramley Apple Pie Filling“.

3.9.   Минимални изисквания и процедури за проверка на специфичния характер (член 4 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

Те са изложени по-долу и се отнасят конкретно до производството с търговска цел на „Traditional Bramley Apple Pie Filling“:

Описание на суровината

Ябълки сорт „Bramley’s Seedling“. Не се допускат други сортове ябълки.

Качество на плодовете

При доставка на преработвателя плодът трябва да е здрав, чист, цял и узрял. Ябълките трябва да бъдат без сериозни дефекти по кожицата и да нямат наранявания и натъртвания с дълбочина над 0,5 mm.

Цветът следва да бъде зелен и характерен за ябълките сорт „Bramley“, като варира от много тъмно зелено до по-светли нюанси на зеления цвят, и да покрива цялата кожица на плода; не се допуска жълто-зелена или жълта окраска.

Недостатъци

Специфични недостатъци, които трябва да бъда сведени до минимум, са: сериозни натъртвания (с дълбочина над 0,5 mm); двойни плодове; гниене на сърцевината; горчиви ядки; силно деформирани плодове; разпадане поради ниска температура; прекомерни повреди по кожицата; коркова сърцевина; гнили ябълки. По обвивката на плодовете не трябва да се наблюдава Lepidosaphes ulmi (Linnaeus) (Mussel scale).

Размер на плода

Допускат се разлики в размера на плодовете в диапазона от 65 до 115 mm.

Структура

Структурата трябва да бъде добра, твърда, хрупкава.

Преработка

Поради присъщата мекота на плодовете условията на преработка трябва да бъдат такива, че да се ограничат до минимум механичните удари по време на подготовката и преработката.

Формата на ябълките сорт „Bramley“ е неправилна и за да се спазят спецификациите, е необходимо специално оборудване за определяне на размера, белене, премахване на сърцевината и обработка.

След като бъдат обелени и сърцевината им бъде отстранена, ябълките трябва да бъдат проверени и почистени ръчно.

Ябълките може да се потапят в препарат с антиоксидантно действие, който след това се изтръсква и отцежда, за да се отстрани излишното количество.

Преди употреба ябълките следва да се съхраняват охладени при температура под 5 °C.

Производство

Освен съставките, изброени по-горе, „Traditional Bramley Apple Filling“ следва да съдържа само вода и захар, с добавка по избор на пюре от ябълки сорт „Bramley“ и царевично брашно. Допускат се варианти на рецептата, но не и на съставките.

Процесът на смесване и помпане трябва да бъде такъв, че да се произвежда хомогенна смес с добре различими плодове.

Всяка партида от пълнежа за пай трябва да бъде изпитана за рН, общо количество на разтворими сухи вещества, вискозитет, цвят, вкус, за да се провери дали отговаря на параметрите на спецификацията. Може да има разлики в нивата при различните производители в зависимост от спецификацията на крайния клиент. Продуктите трябва да бъдат етикетирани, за да се осигури пълна проследимост, и да се съхраняват и разпространяват охладени.

4.   Служби или органи, удостоверяващи съответствие с продуктовата спецификация

4.1.   Име и адрес

Име:

The National Britannia Group

Адрес:

Caerphilly Business Park

Caerphilly CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Тел.

+44 2920852852

Факс

+44 2920867738

Електронен адрес:

client_support@natbrit.com

Име:

LawLabs Limited

Адрес:

Law Labs House

121 Shady Lane

Great Barr

Birmingham B44 9ET

UNITED KINGDOM

Тел.

+44 1212514000

Факс

+44 1212514040

Електронен адрес:

market.lawlabs@bodycote.com

Тези контролни органи са акредитирани по EN45011. Одит според изискванията на световните стандарти на British Retail Consortium (Британски консорциум на търговците на дребно) — Храни (текущ брой 4, януари 2005 г.)

http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

☒ Публични

☐ Частни

4.2.   Специфични задачи на службите или органите

Контролният орган е отговорен за проверката на спецификацията в нейната цялост.


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(3)  ОВ L 275, 19.10.2007 г., стр. 3.