ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 43

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
6 февруари 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

2015/C 043/01

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 3

1

2015/C 043/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 2

5

2015/C 043/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 2

8

2015/C 043/04

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 2

13

2015/C 043/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 1

18

2015/C 043/06

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 2

21


Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

BG

 


IV Информация

6.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/1


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 3

(2015/C 43/01)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 3

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 770 897

 

41 770 897

 

Дял 1 — Общо

41 770 897

 

41 770 897

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

 

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

 

p.m.

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

1 072 174

9 730 000

10 802 174

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

 

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

Дял 2 — Общо

1 072 174

9 730 000

10 802 174

 

ВСИЧКО ОБЩО

42 843 071

9 730 000

52 573 071

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет № 3

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

21 811 444

500 000

22 311 444

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3)

220 000

50 000

270 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ (4)

881 200

50 000

931 200

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5)

802 000

 

802 000

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

 

5 000

 

Дял 1 — Общо

23 719 644

600 000

24 319 644

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6)

3 215 000

130 000

3 345 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7)

270 000

 

270 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (8)

505 400

 

505 400

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

 

12 000

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

230 000

 

230 000

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

 

10 000

 

Дял 2 — Общо

4 242 400

130 000

4 372 400

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (9)

13 303 453

1 500 000

14 803 453

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10)

1 577 574

7 500 000

9 077 574

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (11)

 

 

 

 

Дял 3 — Общо

14 881 027

9 000 000

23 881 027

 

ВСИЧКО ОБЩО

42 843 071

9 730 000

52 573 071


(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

2014:

InSEIS: 572 174,

Copernicus: 9 730 000.

(2)  2012:

GIO: 307 548,

ENPI: 341 406,

GISC: 544 741.

2013:

GIO: 663 616,

ENPI: 523 694,

GISC: 388 973.

2014:

InSEIS: 98 000,

Copernicus: 500 000.

(3)  2012:

GIO: 17 120,

ENPI: 8 647,

GISC: 5 792.

2013:

GIO: 17 122,

ENPI: 4 306,

GISC: 628.

2014: Copernicus: 50 000.

(4)  2012:

GIO: 14 710,

IPA: 327,

ENPI: 34 995,

GISC: 65 152,

IPA2: 5 510.

2013:

GIO1: 61 657,

ENPI: 78 821,

GISC: 71 150,

IPA2: 16 765.

2014:

InSEIS: 19 200,

Copernicus: 50 000.

(5)  2012:

GIO: 1 143,

IPA2: 175,

ENPI: 5 181.

2013:

GIO: 20 107,

IPA2: 5 825,

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

GIO80 376,

GISC: 38 513.

2013:

GIO: 19 873,

GISC: 4 594.

2014: Copernicus: 130 000.

(7)  2013:

IPA2: 12 000,

GISC: 29 930.

(8)  2012:

IPA2: 5 800.

GISC: 17 043,

ENPI: 49 534.

2013:

GIO: 400,

IPA2: 3 956,

.GISC: 8,

ENPI: 40 044.

2014: IPA2014: 5 400.

(9)  2012:

ENPI: 143 535,

GISC: 12 762,

IPA2: 181 566,

IPA: 29 565,

GIO: 41 209.

2013:

ENPI: 177 726,

GISC: 147 350,

IPA2: 218 968,

GIO: 158 791.

2014:

InSEIS: 102 000,

IPA 2014: 216 000,

Copernicus: 1 500 000.

(10)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA2014: 264 600,

Copernicus: 7 500 000.

(11)  2012:

ENPI: 887 515,

GISC: 76 290,

IPA2: 78 810,

IPA: 259 706,

GIO: 1 216 991.

2013:

ENPI: 1 290 846

GISC: 283 600,

IPA2: 412 416,

GIO: 8 153 109.


6.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/5


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 2

(2015/C 43/02)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

228 156 000

 

228 156 000

 

Дял 1 — Общо

228 156 000

 

228 156 000

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

 

Дял 2 — Общо

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

1 084 000

– 182 000

902 000

 

Дял 3 — Общо

1 084 000

– 182 000

902 000

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

75 000

 

75 000

 

Дял 5 — Общо

75 000

 

75 000

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

 

Дял 6 — Общо

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

 

p.m.

 

Дял 7 — Общо

p.m.

 

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

100 000

728 000

828 000

 

Дял 9 — Общо

100 000

728 000

828 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

289 169 000

–6 695 000

282 474 000

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

95 345 000

–5 454 000

89 891 000

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

605 000

 

605 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

758 000

 

758 000

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

3 724 000

 

3 724 000

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

320 000

 

320 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

38 000

 

38 000

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

2 395 000

 

2 395 000

 

Дял 1 — Общо

103 185 000

–5 454 000

97 731 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

39 530 000

–1 241 000

38 289 000

2 1

ОРГАНИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

19 776 000

 

19 776 000

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 210 000

 

3 210 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 591 000

 

1 591 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

184 000

 

184 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

136 000

 

136 000

 

Дял 2 — Общо

64 427 000

–1 241 000

63 186 000

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

113 833 000

 

113 833 000

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

7 724 000

 

7 724 000

 

Дял 3 — Общо

121 557 000

 

121 557 000

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

 

p.m.

 

Дял 9 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

289 169 000

–6 695 000

282 474 000


6.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/8


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 2

(2015/C 43/03)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 519 521

 

14 519 521

 

Дял 1 — Общо

14 519 521

 

14 519 521

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

–60 000

100 100

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

2 636 405

 

2 636 405

 

Дял 2 — Общо

2 796 505

–60 000

2 736 505

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

 

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

 

p.m.

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

 

p.m.

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 5 — Общо

p.m.

 

p.m.

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 6 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

17 316 026

–60 000

17 256 026

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 558 200

–50 100

5 508 100

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

34 000

 

34 000

1 5

МОБИЛНОСТ

14 000

 

14 000

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

 

p.m.

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

 

p.m.

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 1 — Общо

5 606 200

–50 100

5 556 100

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

669 750

–86 000

583 750

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

505 800

62 400

568 200

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

41 150

 

41 150

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

31 300

26 000

57 300

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

132 475

–12 300

120 175

 

Дял 2 — Общо

1 380 475

–9 900

1 370 575

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

3 650 560

250 000

3 900 560

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 280 000

 

1 280 000

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

2 762 386

– 250 000

2 512 386

 

Дял 3 — Общо

7 692 946

 

7 692 946

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 6

ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

450 297

 

450 297

4 7

БЕЗОПАСНИ ИЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

1 997 512

 

1 997 512

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

188 596

 

188 596

 

Дял 4 — Общо

2 636 405

 

2 636 405

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 5 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

17 316 026

–60 000

17 256 026

Щатно разписание

Категория и ранг

2012

2013

2014

31.12.2012

Одобрени

31.12.2013

Одобрени

Одобрени

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

4

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

7

6

5

AD 5

Общо ранг AD

24

24

24

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

1

1

1

AST 5

2

1

4

1

2

AST 4

6

5

7

6

8

AST 3

5

7

3

6

3

AST 2

2

2

1

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Общо ранг AST

18

20

18

20

19

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Общо

42

44

42

44

43

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2012

31.12.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

Общо FG

24

24

24

Длъжности за командировани национални експерти

Общо

24

24

24


6.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/13


Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 2

(2015/C 43/04)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

46 945 000

 

46 945 000

 

Дял 1 — Общо

46 945 000

 

46 945 000

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 2 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

46 945 000

 

46 945 000

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

30 266 000

 

30 266 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 426 000

1 000

1 427 000

 

Дял 1 — Общо

31 692 000

1 000

31 693 000

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 171 000

50 000

5 221 000

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 645 000

60 000

3 705 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

391 000

–39 000

352 000

 

Дял 2 — Общо

9 207 000

71 000

9 278 000

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

6 046 000

–72 000

5 974 000

 

Дял 3 — Общо

6 046 000

–72 000

5 974 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

46 945 000

 

46 945 000

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Общо AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Общо AST

28

27

27

Общо

108

105

103

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Общо FG

337

336

330

Длъжности за командировани национални експерти

Общо

337

336

330


6.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/18


Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 1

(2015/C 43/05)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

84 249 589

 

84 249 589

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

p.m.

 

p.m.

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

90 231

90 231

 

Дял 9 — Общо

84 249 589

90 231

84 339 820

 

ВСИЧКО ОБЩО

84 249 589

90 231

84 339 820

РАЗХОДИ – РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

51 201 589

90 231

51 291 820

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

p.m.

 

p.m.

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

910 000

 

910 000

1 4

ОБУЧЕНИЕ

250 000

 

250 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 909 000

 

1 909 000

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

83 000

 

83 000

 

Дял 1 — Общо

54 353 589

90 231

54 443 820

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 368 000

 

4 368 000

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 346 000

 

1 346 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

734 000

 

734 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

290 000

 

290 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

345 000

 

345 000

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 118 000

 

1 118 000

 

Дял 2 — Общо

8 201 000

 

8 201 000

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

4 831 000

 

4 831 000

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

12 464 000

 

12 464 000

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 150 000

 

2 150 000

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

2 000 000

 

2 000 000

3 4

EPCC/COSI

150 000

 

150 000

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

100 000

 

100 000

3 6

ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 3 — Общо

21 695 000

 

21 695 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

84 249 589

90 231

84 339 820


6.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/21


Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 2

(2015/C 43/06)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

Вноска на евроатом за оперативни разходи

679 790 382,68

459 793 637,68

 

–80 000 000

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

Възстановени средства от оперативни разходи от предходни години

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

679 790 382,68

459 802 077,01

 

–80 000 000

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

Вноска на евроатом за административни разходи

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Възстановени средства от административни разходи от предходни години

1 872 577,68

1 872 577,68

–0,08

–0,08

1 872 577,60

1 872 577,60

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

43 000 000

43 000 000

–0,08

–0,08

42 999 999,92

42 999 999,92

 

Дял 1 — Общо

722 790 382,68

502 982 077,01

–0,08

–80 000 000,08

722 790 382,60

422 982 076,93

2

ГОДИШНИ ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Дял 2 — Общо

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Дял 3 — Общо

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

23 880 000

23 880 000

– 139 017,99

– 139 017,99

23 740 982,01

23 740 982,01

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

СТАЖОВЕ

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Дял 1 — Общо

35 884 000

35 884 000

– 139 017,99

– 139 017,99

35 744 982,01

35 744 982,01

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

300 000

300 000

300 000

300 000

600 000

600 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Дял 2 — Общо

7 116 000

7 116 000

300 000

300 000

7 416 000

7 416 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

650 098 382,68

438 722 077,01

6 142 000

–71 050 000

656 240 382,68

367 672 077,01

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

18 022 000

12 000 000

–4 922 000

–3 000 000

13 100 000

9 000 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

11 870 000

10 760 000

– 770 000

–5 950 000

11 100 000

4 810 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 200 000

2 900 000

– 450 000

 

3 750 000

2 900 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER - БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 3 — Общо

854 190 382,68

587 382 077,01

 

–80 000 000

854 190 382,68

507 382 077,01

 

ВСИЧКО ОБЩО

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02