ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 16

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
19 януари 2015 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2015/C 016/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 016/02

Дело C-580/12 P: Решение на Съда (трети състав) от 12 ноември 2014 г. — Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Пазарът на плоско стъкло в европейското икономическо пространство (ЕИП) — Определяне на цените — Определяне на размера на глобата — Отчитане на вътрешните продажби на предприятията — Разумен срок — Допустимост на представените доказателства с оглед на съдебното заседание на Общия съд)

2

2015/C 016/03

Дело C-140/13: Решение на Съда (втори състав) от 12 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Германия) — Annett Altmann и др./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2004/39/ЕО — Член 54 — Задължение за професионална тайна на националните органи за финансов надзор — Информация за инвестиционен посредник, който е извършил измами и е обявен в ликвидация)

3

2015/C 016/04

Дело C-201/13: Решение на Съда (голям състав) от 3 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel — Белгия) — Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen и др. (Преюдициално запитване — Директива 2001/29/ЕО — Авторско право и сродни права — Право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения — Понятие пародия — Автономно понятие на правото на Съюза)

3

2015/C 016/05

Дело C-333/13: Решение на Съда (голям състав) от 11 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Sozialgericht Leipzig — Германия) — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig (Свободно движение на хора — Гражданство на Съюза — Равно третиране — Икономически неактивни граждани на държава членка, които пребивават на територията на друга държава членка — Изключване на тези лица от кръга на лицата с право на специални парични обезщетения, независещи от вноски по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 — Директива 2004/38/ЕО — Право на пребиваване за повече от три месеца — Член 7, параграф 1, буква б) и член 24 — Условие да се разполага с достатъчно средства)

4

2015/C 016/06

Дело C-402/13: Решение на Съда (първи състав) от 5 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Anotato Dikastirio Kyprou — Кипър) — Cypra Ltd/Kypriaki Dimokratia (Преюдициално запитване — Земеделие — Ветеринарно-санитарни изисквания — Регламент (ЕО) № 854/2004 — Продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация — Официални проверки — Определяне на официален ветеринарен лекар — Клане на животни)

5

2015/C 016/07

Дело C-416/13: Решение на Съда (втори състав) от 13 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo — Испания) — Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo (Преюдициално запитване — Социална политика — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 21 — Директива 2000/78/ЕО — Член 2, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1 — Дискриминация, основана на възраст — Национална разпоредба — Условие за назначаване на полицаи в местната полиция — Определяне на максимална възраст 30 години — Обосновки)

6

2015/C 016/08

Дело C-443/13: Решение на Съда (четвърти състав) от 13 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol — Австрия) — Ute Reindl, наказателноотговорно лице като представител на MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата във ветеринарно-санитарната област — Регламент (ЕО) № 2073/2005 — Приложение I — Микробиологични критерии за храните — Салмонела в прясно месо от домашни птици — Несъответствие с микробиологичните критерии, установено на етапа на дистрибуцията — Национално законодателство, съгласно което се санкционира стопанският субект в хранителната промишленост, участващ единствено на етапа на търговията на дребно — Съответствие с правото на ЕС — Ефективни, възпиращи и пропорционални санкции)

6

2015/C 016/09

Дело C-447/13 P: Решение на Съда (втори състав) от 13 ноември 2014 г. — Riccardo Nencini/Европейски парламент (Жалба — Член на Европейския парламент — Обезщетения за покриване на разноски във връзка с упражняването на парламентарни функции — Възстановяване на недължимо платени суми — Събиране — Погасителна давност — Разумен срок)

7

2015/C 016/10

Дело C-530/13: Решение на Съда (голям състав) от 11 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Член 2, параграф 1 и параграф 2, буква a) — Член 6, параграф 1 — Дискриминация, основана на възраст — Национална уредба, която обвързва зачитането на приключени преди 18-годишна възраст периоди на обучение и прослужено време за целите на определяне на възнаграждението с удължаване на сроковете за повишаване — Обосновка — Годност за постигане на преследваната цел — Възможност за оспорване на удължаването на сроковете за повишаване)

8

2015/C 016/11

Дело C-656/13: Решение на Съда (трети състав) от 12 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky — Чешка република) — L/M (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност в областта на родителска отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Член 12, параграф 3 — Дете на родители, които нямат сключен брак — Пророгация на компетентност — Липса на друго свързано висящо дело — Приемане на компетентността — Оспорване на компетентността на юрисдикция от страна, която е сезирала същата юрисдикция)

8

2015/C 016/12

Дело C-112/14: Решение на Съда (осми състав) от 13 ноември 2014 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Свобода на установяване — Свободно движение на капитали — Членове 49 ДФЕС и 63 ДФЕС — Членове 31 и 40 от Споразумението за ЕИП — Национално данъчно законодателство — Разпределяне на печалби в полза на членове на дружества с ограничен брой акционери — Различно третиране на местните и на чуждестранните дружества — Напълно изкуствени конструкции — Пропорционалност)

9

2015/C 016/13

Дело C-275/13: Определение на Съда (седми състав) от 22 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Elcogás, SA/Administración del Estado, Iberdrola, SA (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Понятие за намеса от страна на държавата или чрез държавни ресурси — Дружества, собственици на съоръжения за производство на електроенергия — Извънредно финансиране)

10

2015/C 016/14

Дело C-348/13: Определение на Съда (девети състав) от 21 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Информационно общество — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Понятие — Интернет връзки, предоставящи достъп до закриляни произведения — Използване на технологията framing)

10

2015/C 016/15

Дело C-466/13 P: Определение на Съда (шести състав) от 22 октомври 2014 г. — Repsol YPF SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Фигуративен знак, представляващ буквата R)

11

2015/C 016/16

Дело C-665/13: Определение на Съда (шести състав) от 21 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunal do Trabalho de Lisboa — Португалия) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник — Харта на основните права на Европейския съюз — Принципи на равенство и на недопускане на дискриминация — Национална правна уредба, предвиждаща намаляване на заплатата на определени служители от публичния сектор — Липса на прилагане на правото на Съюз — Явна липса на компетентност на Съда)

11

2015/C 016/17

Дело C-669/13 P: Определение на Съда (шести състав) от 21 октомври 2014 г. — Mundipharma GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), AFT Pharmaceuticals Ltd (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Заявка за регистрация на словната марка Maxigesic — Възражение от притежателя на по-ранната словна марка OXYGESIC — Отказ да се регистрира марката)

12

2015/C 016/18

Дело C-139/14: Определение на Съда (шести състав) от 22 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg — Германия) — Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Класиране на стоките — Тарифна позиция 2202 10 00 — Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани — Тарифна позиция 2202 9010 11 — Плодови или зеленчукови сокове, разредени с вода или газирана вода)

12

2015/C 016/19

Дело C-246/14: Определение на Съда (пети състав) от 15 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia — Италия) — Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani/Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Преюдициално запитване — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Национална правна уредба, която предвижда с обратно действие намаляване на пенсионни права — Изцяло вътрешно положение — Явна липса на компетентност на Съда)

13

2015/C 016/20

Дело C-254/14: Определение на Съда (седми състав) от 5 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Općinski sud u Velikoj Gorici — Хърватия) — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Политика на Общността в областта на водите — Директива 2000/60/ЕО — Фактурирана на потребителя цена — Възможност за фактуриране на фиксирани разходи — Обстоятелства, предхождащи присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз — Явна липса на компетентност на Съда)

14

2015/C 016/21

Дело C-356/14: Определение на Съда (девети състав) от 5 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft/Földművelésügyi Miniszter (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2, и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Липса на достатъчно уточнения относно фактическия и правен контекст на спора в главното производство — Явна недопустимост)

14

2015/C 016/22

Дело C-366/14: Определение на Съда (осми състав) от 6 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság — Унгария) — Herrenknecht AG/Hév-Sugár kft (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Явна недопустимост — Липса на достатъчно пояснения относно фактическия контекст, както и на основания, които оправдават необходимостта от отговор на преюдициалния въпрос)

15

2015/C 016/23

Дело C-394/14: Определение на Съда (пети състав) от 14 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Sandy Siewert и др./Condor Flugdienst GmbH (Преюдициално запитване — Процедурен правилник — Член 99 — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Голямо закъснение на полет — Право на обезщетение на пътниците — Условия за освобождаване на въздушния превозвач от задължението му за обезщетение — Понятие извънредни обстоятелства — Самолет, повреден от специализиран автомобил с подвижната стълба за качване и слизане на пътниците по време на предходен полет)

15

2015/C 016/24

Дело C-243/14: Преюдициално запитване от Philippe Adam Krikorian (Франция), постъпило на 13 май 2014 г.

16

2015/C 016/25

Дело C-401/14: Преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Namur (Белгия), постъпило на 22 август 2014 г. — Bernard Leloup/État belge

16

2015/C 016/26

Дело C-469/14: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 14 октомври 2014 г. — Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2015/C 016/27

Дело C-482/14: Иск, предявен на 30 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

17

2015/C 016/28

Дело C-486/14: Преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Германия), постъпило на 4 ноември 2014 г. — Наказателно производство срещу Piotr Kossowski

18

2015/C 016/29

Дело C-498/14: Преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 10 ноември 2014 г. — RG (*1)  /SF (*1) 

19

2015/C 016/30

Дело C-503/14: Иск, предявен на 11 ноември 2014 г. — Европейска комисия/Португалска република

20

2015/C 016/31

Дело C-519/14 P: Жалба, подадена на 18 ноември 2014 г. от Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 3 септември 2014 г. по дело T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Европейска комисия

21

2015/C 016/32

Дело C-405/13: Определение на председателя на Съда от 17 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Румъния, встъпили страни: Република Естония, Кралство Нидерландия

22

2015/C 016/33

Дело C-483/13: Определение на председателя на първи състав на Съда от 3 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena — Испания) — Unicaja Banco, SA/Steluta Grigore

23

2015/C 016/34

Дело C-685/13: Определение на председателя на Съда от 11 ноември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal de première instance de Liège — Белгия) — Belgacom SA/Commune de Fléron

23

2015/C 016/35

Дело C-54/14: Определение на председателя на Съда от 21 октомври 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid — Испания) — Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

23

2015/C 016/36

Дело C-188/14: Определение на председателя на Съда от 17 октомври 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid — Испания) — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander SA

23

2015/C 016/37

Дело C-206/14: Определение на председателя на Съда от 17 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Република Естония

24

2015/C 016/38

Дело C-208/14: Определение на председателя на Съда от 17 октомври 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera — Испания) — Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia SA

24

2015/C 016/39

Дело C-380/14: Определение на председателя на Съда от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

24

2015/C 016/40

Дело C-403/14: Определение на председателя на Съда от 4 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна (България) — Векос Трейд АД/Директор на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

24

2015/C 016/41

Съединени дела T-303/06 RENV и T-337/06 RENV: Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — UniCredit/СХВП — Union Investment Privatfonds (UNIWEB и UniCredit Wealth Management) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявки за словни марки на Общността UNIWEB и UniCredit Wealth Management — По-ранни национални словни марки UNIFONDS и UNIRAK и по-ранна национална фигуративна марка UNIZINS — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Поредица или семейство от марки — Възможност за свързване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) — Искания на встъпилата страна за отмяна и изменение — Член 134, параграф 3 от Процедурния правилник)

25

2015/C 016/42

Дело T-450/09: Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Simba Toys/СХВП — Seven Towns (Форма на куб със стени с решетъчна структура) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Общността — Куб със стени с решетъчна структура — Абсолютни основания за отказ — Член 76, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на знак, който се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009) — Липса на знак, който се състои изключително от формата, която произтича от естеството на самите стоки — Член 7, параграф 1, буква д), подточка i) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка i) от Регламент № 207/2009) — Липса на знак, който се състои изключително от формата, която придава значителна стойност на стоките — Член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009) — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) — Липса на описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009) — Отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009) — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009)

26

2015/C 016/43

Дело T-517/09: Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Alstom/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на електрически трансформатори — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Засягане на търговията между държави членки — Понятие за предприятие — Отговорност за неправомерното поведение — Презумпция за действително упражняване на решаващо влияние от дружество майка върху поведението на негово дъщерно дружество — Задължение за мотивиране)

26

2015/C 016/44

Дело T-521/09: Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Alstom Grid/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на електрически трансформатори — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Споразумение за разпределяне на пазара — Известие относно сътрудничеството от 2002 г. — Освобождаване от глоба — Оправдани правни очаквания — Задължение за мотивиране)

27

2015/C 016/45

Дело T-153/11: Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Cantina Broglie 1/СХВП — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността ZENATO RIPASSA — По-ранна национална словна марка RIPASSO — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009)

28

2015/C 016/46

Дело T-154/11: Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Cantina Broglie 1/СХВП — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността Ripassa ZENATO — По-ранна национална словна марка RIPASSO — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009)

28

2015/C 016/47

Дело T-173/11: Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Hesse и Lutter & Partner/СХВП — Porsche (Carrera) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността Carrera — По-ранни словни марка на Общността и национална марка CARRERA — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — Член 8, параграф 5, от Регламент № 207/2009 — Допускане на нова страна в спора поради частично правоприемство на спорното право)

29

2015/C 016/48

Дело T-384/11: Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Safa Nicu Sepahan/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран за предотвратяване на ядреното разпространение — Замразяване на средства — Грешка в преценката — Право на ефективна съдебна защита — Искане за обезщетение за вреди)

30

2015/C 016/49

Дело T-512/11: Решение на Общия съд от 25 ноември 2015 г. — Ryanair/Комисия (Държавни помощи — Сектор на въздухоплаването — Ирландска такса за въздушен превоз — Освобождаване на трансферния и транзитния трафик на пътници — Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ — Неоткриване на официалната процедура по разследване — Сериозни затруднения — Процесуални права на заинтересованите страни)

31

2015/C 016/50

Дело T-272/12: Решение на Общия съд от 26 ноември 2014 г. — Energetický a průmyslový и EP Investment Advisors/Комисия (Конкуренция — Административно производство — Решение, с което се констатира отказ за подлагане на проверка и с което се налага глоба — Член 23, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1/2003 — Презумпция за невиновност — Право на защита — Пропорционалност — Задължение за мотивиране)

31

2015/C 016/51

Дело T-374/12: Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Brouwerij Van Honsebrouck/СХВП — Beverage Trademark (KASTEEL) (Mарка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Фигуративна марка KASTEEL — По-ранна национална словна марка CASTEL BEER — Относително основание за отказ — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (EО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

32

2015/C 016/52

Дело T-375/12: Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Brouwerij Van Honsebrouck/СХВП — Beverage Trademark (KASTEEL) (Mарка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка KASTEEL — По-ранна национална словна марка CASTEL BEER — Относително основание за отказ — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (EО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

33

2015/C 016/53

Дело T-394/12: Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Alfastar Benelux/Съвет (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Техническа поддръжка и справочна служба и услуги, свързани със сайта, за персоналните компютри, принтерите и периферните устройства на генералния секретариат на Съвета — Отхвърляне на офертата на един оферент и възлагане на поръчката на друг оферент — Решение, взето след отмяната на преходно решение от Общия съд — Искане за обезщетение)

33

2015/C 016/54

Дело T-556/12: Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Royalton Overseas/СХВП — S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността KAISERHOFF — По-ранна национална словна марка KAISERHOFF — Спиране на административното производство — Правила 20 и 50 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Служебна проверка на фактите — Член 76, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

34

2015/C 016/55

Дело T-240/13: Решение на Общия съд от 26 ноември 2014 г. — Aldi Einkauf/СХВП — Alifoods (Alifoods) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността Alifoods — По-ранни словни международна марка и марка на Общността ALDI — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на сходство между знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правило 19, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 2868/95)

35

2015/C 016/56

Дело T-402/13: Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Orange/Комисия (Конкуренция — Административно производство — Решение за извършване на проверка — Пропорционалност — Подходящ характер — Необходимост — Липса на произволен характер — Мотивиране)

35

2015/C 016/57

Дело T-556/13: Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/СХВП (Original Eau de Cologne) (Марка на Общността — Заявка за колективна словна марка на Общността Original Eau de Cologne — Абсолютни основания за отказ — Член 7, параграф 1, букви б), в) и г) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2015/C 016/58

Дело T-17/13: Определение на Общия съд от 6 ноември 2014 г. — ANKO/Комисия (Арбитражна клауза — Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) — Договор за проекта POCEMON — Възстановявяне на изплатените суми — Писмо, с което се съобщава за издаването на дебитно известие — Напомнително писмо — Липса на правен интерес — Недопустимост)

37

2015/C 016/59

Дело T-64/13: Определение на Общия съд от 6 ноември 2014 г. — ANKO/Комисия (Арбитражна клауза — Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2002-2006) — Договор по проекта Doc@Hand — Възстановяване на авансово платени суми — Писмо, с което се съобщава за издаването на дебитно известие — Липса на правен интерес — Недопустимост)

37

2015/C 016/60

Дело T-20/14: Определение на Общия съд от 11 ноември 2014 г. — Nguyen/Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Реформа на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Съюза — По-неблагоприятен режим в областта на заплащането във фиксиран размер на пътните разноски и на увеличаването на годишния отпуск с дни за пътуване като допълнителни дни за отпуск — Липса на лично засягане — Извъндоговорна отговорност — Причинно-следствена връзка — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно лишена от всякакво правно основание)

38

2015/C 016/61

Дело T-22/14: Определение на Общия съд от 11 ноември 2014 г. — Bergallou/Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Реформа на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Съюза — По-неблагоприятен режим в областта на заплащането във фиксиран размер на пътните разноски и на увеличаването на годишния отпуск с дни за пътуване като допълнителни дни за отпуск — Липса на лично засягане — Извъндоговорна отговорност — Причинно-следствена връзка — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно лишена от всякакво правно основание)

39

2015/C 016/62

Дело T-23/14: Определение на Общия съд от 11 ноември 2014 г. — Bos и др./Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Реформа на Правилника на длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз — Значително намаляване на броя на дните на годишния отпуск на длъжностните лица и служителите, наети на работа в трета страна — Липса на лично засягане — Явна недопустимост)

39

2015/C 016/63

Дело T-27/14: Определение на Общия съд от 10 ноември 2014 г. — Чешка република/Комисия (Жалба за отмяна — Вътрешен пазар на природен газ — Член 22 от Директива 2003/55/EО — Писмо от Комисията, с което иска от регулаторен орган да отмени решението си за предоставяне на дерогация — Неподлежащ на обжалване акт — Недопустимост)

40

2015/C 016/64

Дело T-731/14: Жалба, подадена на 17 октомври 2014 г. — Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia/Съвет

41

2015/C 016/65

Дело T-732/14: Жалба, подадена на 23 октомври 2014 г. — Sberbank of Russia/Съвет

41

2015/C 016/66

Дело T-733/14: Жалба, подадена на 18 октомври 2014 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Парламент

42

2015/C 016/67

Дело T-734/14: Жалба, подадена на 24 октомври 2014 г. — VTB Bank/Съвет

43

2015/C 016/68

Дело T-749/14: Жалба, подадена на 4 ноември 2014 г. — Chung-Yuan Chang/СХВП — BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Дело T-772/14: Жалба, подадена на 21 ноември 2014 г. — Musso/Парламент

45

2015/C 016/70

Дело T-647/13: Определение на Общия съд от 11 ноември 2014 г. — Meda/СХВП — Takeda (PANTOPREM)

47

2015/C 016/71

Дело F-59/09 RENV: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 ноември 2014 г. — De Nicola/ЕИБ (Публична служба — Препращане на Общия съд след отмяна — Персонал на ЕИБ — Годишно оценяване — Вътрешен правилник — Производство по обжалване — Право на изслушване — Нарушаване от страна на комитета по жалбите — Незаконосъобразност на решението на комисията по жалбите — Психически тормоз — Непроизнасяне по исканията за обезщетение)

48

2015/C 016/72

Дело F-156/12: Решение на Съда на публичната служба (1-ви състав) от 18 ноември 2014 г. — McCoy/Комитет на регионите (Публична служба — Длъжностни лица — Иск за обезщетение — Неправомерни действия — Тормоз от страна на висшестоящи в йерархията — Професионално заболяване — Обезщетение на основание член 73 от Правилника, което не поправя изцяло претърпяната вреда — Искане за допълнително обезщетение)

48

2015/C 016/73

Дело F-42/14: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 ноември 2014 г. — EH/Комисия (Публична служба — Длъжностно лице — Възнаграждение — Семейни надбавки — Забрана за получаване на семейни надбавки едновременно по реда на националното право и по реда на Правилника за длъжностните лица — Получавани от съпруга на длъжностното лице семейни надбавки по реда на националното право — Недеклариране от длъжностното лице на промяна на личното му положение пред съответната администрация — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Понижаване в стъпка — Пропорционалност — Мотивиране — Смекчаващи обстоятелства — Неполагане на дължимата грижа от страна на администрацията)

49

2015/C 016/74

Дело F-133/14: Жалба, подадена на 17 ноември 2014 г. — ZZ/Комисия

50

2015/C 016/75

Дело F-135/14: Жалба, подадена на 25 ноември 2014 г. — ZZ/ЕMA

50


 


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2015/C 016/01)

Последна публикация

ОВ C 7, 12.1.2015 г.

Предишни публикации

ОВ C 462, 22.12.2014 г.

ОВ C 448, 15.12.2014 г.

ОВ C 439, 8.12.2014 г.

ОВ C 431, 1.12.2014 г.

ОВ C 421, 24.11.2014 г.

ОВ C 409, 17.11.2014 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/2


Решение на Съда (трети състав) от 12 ноември 2014 г. — Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl/Европейска комисия

(Дело C-580/12 P) (1)

(Обжалване - Картели - Пазарът на плоско стъкло в европейското икономическо пространство (ЕИП) - Определяне на цените - Определяне на размера на глобата - Отчитане на вътрешните продажби на предприятията - Разумен срок - Допустимост на представените доказателства с оглед на съдебното заседание на Общия съд)

(2015/C 016/02)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl (представители: H.-G. Kamann и S. Völcker, Rechtsanwälte, упълномощени от M. O’Daly, solicitor)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: A. Dawes и R. Sauer)

Диспозитив

1)

Отменя решение на Общия съд на Европейския съюз Guardian Industries и Guardian Europe/Комисия (T-82/08, EU:T:2012:494) в частта му, в която с него се отхвърля основанието, изведено от нарушение на принципа за недопускане на дискриминация по отношение на изчисляването на размера на глобата, и в която Guardian е осъдено да заплати съдебните разноски.

2)

Член 2 от Решение C(2007) 5791 окончателен на Комисията от 28 ноември 2007 година във връзка с процедура по член [81 ЕО] и по член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39165 — Плоско стъкло) се отменя в частта му, в която определя размера на наложената при условията на солидарност глоба на Guardian Industries Corp. и на Guardian Europe Sàrl на 148 000 000 EUR.

3)

Размерът на наложената при условията на солидарност глоба на Guardian Industries Corp. и на Guardian Europe Sàrl за нарушението, установено в член 1 от посоченото решение, се определя на 103 600 000 EUR.

4)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

5)

Осъжда Европейската комисия да заплати, освен направените от нея съдебни разноски, свързани както с първоинстанционното производство, така и с производството по обжалване, и половината от направените от Guardian Industries Corp. и Guardian Europe Sàrl в рамките на тези две производства.

6)

Guardian Industries Corp. и Guardian Europe Sàrl понасят половината от собствените си съдебни разноски, свързани с посочените производства.


(1)  ОВ C 55, 23.2.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/3


Решение на Съда (втори състав) от 12 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Германия) — Annett Altmann и др./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Дело C-140/13) (1)

(Преюдициално запитване - Сближаване на законодателствата - Директива 2004/39/ЕО - Член 54 - Задължение за професионална тайна на националните органи за финансов надзор - Информация за инвестиционен посредник, който е извършил измами и е обявен в ликвидация)

(2015/C 016/03)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Ответник: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

В присъствието на: Frank Schmitt

Диспозитив

Член 54, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че в административно производство национален надзорен орган може да се позовава на задължението за професионална тайна спрямо лице, което извън обхванат от наказателното право случай или гражданско или търговско производство е подало до него молба за достъп до информация относно инвестиционен посредник, който междувременно е обявен в ликвидация, макар основният търговски модел на посредника да се е изразявал в крупни инвестиционни измами, свързани със съзнателно увреждане на инвеститорите, и негови ръководители да са осъдени на лишаване от свобода.


(1)  ОВ C 156, 1.6.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/3


Решение на Съда (голям състав) от 3 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel — Белгия) — Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen и др.

(Дело C-201/13) (1)

(Преюдициално запитване - Директива 2001/29/ЕО - Авторско право и сродни права - Право на възпроизвеждане - Изключения и ограничения - Понятие „пародия“ - Автономно понятие на правото на Съюза)

(2015/C 016/04)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van beroep te Brussel

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Ответници: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Диспозитив

1)

Член 5, параграф 3, буква к) от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „пародия“, съдържащо се в тази разпоредба, е автономно понятие на правото на Съюза.

2)

Член 5, параграф 3, буква к) от Директива 2001/29 трябва да се тълкува в смисъл, че основните характеристики на пародията, от една страна, са посочване на съществуващо произведение, като обаче тя показва съществени различия спрямо него, и от друга страна, е проява на хумор или осмиване. Понятието „пародия“ по смисъла на тази разпоредба не е обусловено от изискванията пародията да притежава собствени оригинални характеристики — освен да показва съществени различия спрямо пародираното оригинално произведение — да може да бъде отнесена с основание към лице, различно от автора на оригиналното произведение, да е насочена към самото оригинално произведение или да съдържа позоваване на източника на пародираното произведение.

При това положение прилагането в конкретна ситуация на изключението за пародията по смисъла на член 5, параграф 3, буква к) от Директива 2001/29 трябва да зачита справедливия баланс между, от една страна, правата и интересите на лицата, посочени в членове 2 и 3 от Директивата, и от друга страна, свободата на изразяване на ползвателите на закриляно произведение, ползващи се от изключението за пародията по смисъла на член 5, параграф 3, буква к).

Запитващата юрисдикция трябва да прецени, като вземе предвид всички обстоятелства по главното производство, дали прилагането на изключението за пародията по смисъла на член 5, параграф 3, буква к) от Директива 2001/29, ако се допусне, че спорното изображение в главното производство отговаря на основните характеристики на пародията, съответства на този справедлив баланс.


(1)  ОВ C 189, 29.6.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/4


Решение на Съда (голям състав) от 11 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Sozialgericht Leipzig — Германия) — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig

(Дело C-333/13) (1)

(Свободно движение на хора - Гражданство на Съюза - Равно третиране - Икономически неактивни граждани на държава членка, които пребивават на територията на друга държава членка - Изключване на тези лица от кръга на лицата с право на специални парични обезщетения, независещи от вноски по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 - Директива 2004/38/ЕО - Право на пребиваване за повече от три месеца - Член 7, параграф 1, буква б) и член 24 - Условие да се разполага с достатъчно средства)

(2015/C 016/05)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Sozialgericht Leipzig

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Elisabeta Dano, Florin Dano

Ответник: Jobcenter Leipzig

Диспозитив

1)

Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност, изменен с Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г., трябва да се тълкува в смисъл, че „специалните парични обезщетения, независещи от вноски“ по смисъла на член 3, параграф 3 и член 70 от Регламента, попадат в приложното поле на член 4 от него.

2)

Член 24, параграф 1 във връзка с член 7, параграф 1, буква б) от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, както и член 4 от Регламент № 883/2004, изменен с Регламент № 1244/2010, трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат правна уредба на държава членка, съгласно която някои граждани на други държави членки са изключени от кръга на лицата с право на определени „специални парични обезщетения, независещи от вноски“ по смисъла на член 70, параграф 2 от Регламент № 883/2004, въпреки че тези обезщетения са гарантирани на намиращите се в същото положение граждани на приемащата държава членка, доколкото тези граждани на други държави членки нямат право на пребиваване в приемащата държава членка въз основа на Директива 2004/38.

3)

Произнасянето по четвъртия въпрос не е от компетентността на Съда на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 226, 3.8.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/5


Решение на Съда (първи състав) от 5 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Anotato Dikastirio Kyprou — Кипър) — Cypra Ltd/Kypriaki Dimokratia

(Дело C-402/13) (1)

(Преюдициално запитване - Земеделие - Ветеринарно-санитарни изисквания - Регламент (ЕО) № 854/2004 - Продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация - Официални проверки - Определяне на официален ветеринарен лекар - Клане на животни)

(2015/C 016/06)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Anotato Dikastirio Kyprou

Страни в главното производство

Жалбоподател: Cypra Ltd

Ответник: Kypriaki Dimokratia

Диспозитив

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 г., трябва да се тълкуват в смисъл, че по принцип допускат компетентният орган да определи момента на извършване на клане на животни с оглед назначаването на официален ветеринарен лекар за кланичен преглед и да откаже да изпрати ветеринарен лекар в дните и часовете, определени от транжорната, освен ако извършването на клането в определен ден е обективно необходимо, което следва да се установи от запитващата юрисдикция.


(1)  ОВ C 274, 21.9.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/6


Решение на Съда (втори състав) от 13 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo — Испания) — Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

(Дело C-416/13) (1)

(Преюдициално запитване - Социална политика - Равно третиране в областта на заетостта и професиите - Харта на основните права на Европейския съюз - Член 21 - Директива 2000/78/ЕО - Член 2, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1 - Дискриминация, основана на възраст - Национална разпоредба - Условие за назначаване на полицаи в местната полиция - Определяне на максимална възраст 30 години - Обосновки)

(2015/C 016/07)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mario Vital Pérez

Ответник: Ayuntamiento de Oviedo

Диспозитив

Член 2, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която определя 30 години като максимална възраст за назначаване на полицаите в местната полиция.


(1)  ОВ C 325, 9.11.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/6


Решение на Съда (четвърти състав) от 13 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol — Австрия) — Ute Reindl, наказателноотговорно лице като представител на MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Дело C-443/13) (1)

(Преюдициално запитване - Сближаване на законодателствата във ветеринарно-санитарната област - Регламент (ЕО) № 2073/2005 - Приложение I - Микробиологични критерии за храните - Салмонела в прясно месо от домашни птици - Несъответствие с микробиологичните критерии, установено на етапа на дистрибуцията - Национално законодателство, съгласно което се санкционира стопанският субект в хранителната промишленост, участващ единствено на етапа на търговията на дребно - Съответствие с правото на ЕС - Ефективни, възпиращи и пропорционални санкции)

(2015/C 016/08)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ute Reindl, наказателноотговорно лице като представител на MPREIS Warenvertriebs GmbH

Ответник: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Диспозитив

1)

Част Д, точка 1 от приложение II към Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, изменен с Регламент (ЕС) № 1086/2011 на Комисията от 27 октомври 2011 г., трябва да се тълкува в смисъл, че прясното месо от домашни птици от животински популации, изброени в приложение I към този регламент, трябва да отговаря на микробиологичния критерий, посочен в глава 1, ред 1.28 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 година относно микробиологични критерии за храните, изменен с Регламент № 1086/2011, във всички фази на дистрибуцията, включително на дребно.

2)

Правото на Съюза, и по-специално Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните и Регламент № 2073/2005, изменен с Регламент № 1086/2011, трябва да се тълкува в смисъл, че по принцип допуска национално законодателство като разглежданото в главното производство, съгласно което стопанският субект в хранителната промишленост, осъществяващ дейност само на етапа на дистрибуцията за пускането на храни на пазара, се наказва за неспазване на микробиологичния критерий, посочен в глава 1, ред 1.28 от приложение I към Регламент № 2073/2005. Националният съд следва да прецени дали разглежданата в главното производство санкция отговаря на принципа на пропорционалност, посочен в член 17, параграф 2 от Регламент № 178/2002.


(1)  ОВ C 344, 23.11.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/7


Решение на Съда (втори състав) от 13 ноември 2014 г. — Riccardo Nencini/Европейски парламент

(Дело C-447/13 P) (1)

(Жалба - Член на Европейския парламент - Обезщетения за покриване на разноски във връзка с упражняването на парламентарни функции - Възстановяване на недължимо платени суми - Събиране - Погасителна давност - Разумен срок)

(2015/C 016/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Riccardo Nencini (представител: M. Chiti, avvocato)

Друга страна в производството: Европейски парламент (представители: S. Seyr и N. Lorenz)

Диспозитив

1)

Отменя решение на Общия съд на Европейския съюз по дело Nencini/Парламент (T-431/10 и T-560/10, EU:T:2013:290) в частта му относно дело T-560/10.

2)

Отменя решението на генералния секретар на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно възстановяването на определени суми, получени от г-н Riccardo Nencini, бивш член на Европейския парламент, за възстановяване на пътни разноски и надбавки за парламентарни сътрудници, както и дебитно известие № 315653 на генералния директор на генерална дирекция „Финанси“ на Европейския парламент от 13 октомври 2010 г.

3)

Осъжда Европейския парламент да понесе, освен направените от него съдебни разноски, три четвърти от разноските, направени от г-н Riccardo Nencini в настоящото производство по обжалване.

4)

Осъжда Европейския парламент да заплати разноските в първоинстанционното производство по дело T-560/10.

5)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.


(1)  ОВ C 304, 19.10.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/8


Решение на Съда (голям състав) от 11 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres

(Дело C-530/13) (1)

(Преюдициално запитване - Социална политика - Директива 2000/78/ЕО - Равно третиране в областта на заетостта и професиите - Член 2, параграф 1 и параграф 2, буква a) - Член 6, параграф 1 - Дискриминация, основана на възраст - Национална уредба, която обвързва зачитането на приключени преди 18-годишна възраст периоди на обучение и прослужено време за целите на определяне на възнаграждението с удължаване на сроковете за повишаване - Обосновка - Годност за постигане на преследваната цел - Възможност за оспорване на удължаването на сроковете за повишаване)

(2015/C 016/10)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Leopold Schmitzer

Ответник: Bundesministerin für Inneres

Диспозитив

1)

Член 2, параграф 1 и параграф 2, буква а), както и член 6, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която, за да прекрати дискриминация, основана на възраст, отчита периодите на обучение и прослужено време, предхождащи навършването на 18-годишна възраст, но същевременно въвежда удължаване с три години на срока за преминаване от първи във втори ранг на всяка категория труд и всяка категория на заплащане единствено по отношение на държавни служители, жертва на посочената дискриминация.

2)

Членове 9 и 16 от Директива 2000/78 трябва да се тълкуват в смисъл, че държавен служител, който е бил жертва на дискриминация, основана на възраст, произтичаща от начина на определяне на референтната дата, отчитана във връзка с изчисляването на неговото повишение, трябва да може да се ползва от член 2 от тази директива, за да оспори дискриминационните последици от удължаването на сроковете за повишение, въпреки че тази дата е била преразгледана по негово искане.


(1)  ОВ C 15, 18.1.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/8


Решение на Съда (трети състав) от 12 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky — Чешка република) — L/M

(Дело C-656/13) (1)

(Преюдициално запитване - Пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Съдебно сътрудничество по граждански дела - Компетентност в областта на родителска отговорност - Регламент (ЕО) № 2201/2003 - Член 12, параграф 3 - Дете на родители, които нямат сключен брак - Пророгация на компетентност - Липса на друго свързано висящо дело - Приемане на компетентността - Оспорване на компетентността на юрисдикция от страна, която е сезирала същата юрисдикция)

(2015/C 016/11)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší soud České republiky

Страни в главното производство

Жалбоподател: L

Ответник: M

В присъствието на: R, K

Диспозитив

1)

Член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, допуска за целите на производство в областта на родителската отговорност да се установи компетентността на юрисдикция на държава членка, различна от тази по обичайното местопребиваване на детето, дори когато пред избраната юрисдикция няма никакво друго висящо производство.

2)

Член 12, параграф 3, буква б) от Регламент № 2201/2003 трябва да се тълкува в смисъл, че не може да се счита, че компетентността на юрисдикцията, сезирана от страна със спор в областта на родителската отговорност, е била „изрично или по друг недвусмислен начин приета от [всички страни в производството]“ по смисъла на тази разпоредба, ако ответната страна в това първо производство впоследствие започне второ производство пред същата юрисдикция и в рамките на първото си процесуално действие в първото производство повдигне възражение за липса на компетентност на тази юрисдикция.


(1)  ОВ C 85, 22.3.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/9


Решение на Съда (осми състав) от 13 ноември 2014 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

(Дело C-112/14) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава членка - Свобода на установяване - Свободно движение на капитали - Членове 49 ДФЕС и 63 ДФЕС - Членове 31 и 40 от Споразумението за ЕИП - Национално данъчно законодателство - Разпределяне на печалби в полза на членове на дружества с ограничен брой акционери - Различно третиране на местните и на чуждестранните дружества - Напълно изкуствени конструкции - Пропорционалност)

(2015/C 016/12)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: R. Lyal и L. Armati)

Ответник: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представител: L. Christie)

Диспозитив

1)

Като е приело и запазило в сила данъчна уредба относно разпределянето на печалби в полза на членове („participators“) на чуждестранни дружества, която предвижда различно третиране на вътрешните и задграничните дейности, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия не е изпълнило задълженията си по член 63 ДФЕС и член 40 от Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година.

2)

Осъжда Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 184, 16.6.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/10


Определение на Съда (седми състав) от 22 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Elcogás, SA/Administración del Estado, Iberdrola, SA

(Дело C-275/13) (1)

(Преюдициално запитване - Държавни помощи - Понятие за намеса от страна на държавата или чрез държавни ресурси - Дружества, собственици на съоръжения за производство на електроенергия - Извънредно финансиране)

(2015/C 016/13)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Elcogás, SA

Ответник: Administración del Estado, Iberdrola, SA

Диспозитив

Член 107, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че представляват намеса от страна на държавата или чрез държавни ресурси сумите в полза на частно дружество — производител на електроенергия, които се финансират от всички крайни потребители на електроенергия на територията на страната и се разпределят сред предприятията от електроенергийния сектор от публичноправен субект съгласно предварително установени със закон критерии.


(1)  ОВ C 226, 3.8.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/10


Определение на Съда (девети състав) от 21 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch

(Дело C-348/13) (1)

(Преюдициално запитване - Сближаване на законодателствата - Авторско право и сродни права - Директива 2001/29/ЕО - Информационно общество - Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права - Член 3, параграф 1 - Публично разгласяване - Понятие - Интернет връзки, предоставящи достъп до закриляни произведения - Използване на технологията „framing“)

(2015/C 016/14)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: BestWater International GmbH

Ответник: Michael Mebes, Stefan Potsch

Диспозитив

Единствено фактът че защитено произведение, свободно достъпно на интернет сайт, което е включено в друг интернет сайт посредством връзка, която използва технологията „framing“, като използваната в главното производство, не може да бъде квалифициран като „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, доколкото разглежданото произведение нито се предава на нова публика, нито разгласяването е резултат от специфичен технически способ, който е различен от първоначалното разгласяване.


(1)  ОВ C 325, 9.11.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/11


Определение на Съда (шести състав) от 22 октомври 2014 г. — Repsol YPF SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-466/13 P) (1)

(Обжалване - Марка на Общността - Регламент (ЕО) № 207/2009 - Член 8, параграф 1, буква б) - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Фигуративен знак, представляващ буквата „R“)

(2015/C 016/15)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Repsol YPF SA (представители: J.-B. Devaureix и L. Montoya Terán, avocats))

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: J. Crespo Carrillo)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Repsol YPF SA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 313, 26.10.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/11


Определение на Съда (шести състав) от 21 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunal do Trabalho de Lisboa — Португалия) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA

(Дело C-665/13) (1)

(Преюдициално запитване - Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник - Харта на основните права на Европейския съюз - Принципи на равенство и на недопускане на дискриминация - Национална правна уредба, предвиждаща намаляване на заплатата на определени служители от публичния сектор - Липса на прилагане на правото на Съюз - Явна липса на компетентност на Съда)

(2015/C 016/16)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Страни в главното производство

Жалбоподател: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Ответник: Via Directa — Companhia de Seguros SA

Диспозитив

Произнасянето по преюдициалното запитване, отправено от Tribunal do Trabalho de Lisboa (Португалия) с акт от 28 октомври 2013 г. (дело C-665/13), очевидно не е от компетентността на Съда на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 85, 22.3.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/12


Определение на Съда (шести състав) от 21 октомври 2014 г. — Mundipharma GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), AFT Pharmaceuticals Ltd

(Дело C-669/13 P) (1)

(Обжалване - Марка на Общността - Регламент (ЕО) № 40/94 - Заявка за регистрация на словната марка „Maxigesic“ - Възражение от притежателя на по-ранната словна марка „OXYGESIC“ - Отказ да се регистрира марката)

(2015/C 016/17)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Mundipharma GmbH (представител: F. Nielsen, Rechtsanwalt)

Ответници: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: D. Walicka), AFT Pharmaceuticals Ltd (представител: M. Nentwig, Rechtsanwalt)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Mundipharma GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 85, 22.3.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/12


Определение на Съда (шести състав) от 22 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg — Германия) — Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen

(Дело C-139/14) (1)

(Преюдициално запитване - Обща митническа тарифа - Тарифно класиране - Комбинирана номенклатура - Класиране на стоките - Тарифна позиция 2202 10 00 - Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани - Тарифна позиция 2202 9010 11 - Плодови или зеленчукови сокове, разредени с вода или газирана вода)

(2015/C 016/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mineralquelle Zurzach AG

Ответник: Hauptzollamt Singen

Диспозитив

Комбинираната номенклатура, която се съдържа в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменено с Регламент (ЕО) № 1719/2005 на Комисията от 27 октомври 2005 г., трябва да се тълкува в смисъл, че напитка като разглежданата в главното производство, съставена по-специално от вода, захар, концентриран сок от портокал, лимон, грозде, ананас, мандарина, нектарина, маракуя, пулпа от кайсия и гуава, окислител, смес от витамини, естествени и изкуствени аромати и със съдържание на плодови сокове в размер на 12 %, попада в подпозиция 2202 10 00 от номенклатурата.


(1)  ОВ C 194, 24.6.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/13


Определение на Съда (пети състав) от 15 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia — Италия) — Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani/Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Дело C-246/14) (1)

(Преюдициално запитване - Принцип на защита на оправданите правни очаквания - Национална правна уредба, която предвижда с обратно действие намаляване на пенсионни права - Изцяло вътрешно положение - Явна липса на компетентност на Съда)

(2015/C 016/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Ответник: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Диспозитив

Съдът на Европейския съюз явно няма компетентност да отговори на въпросите, поставени от Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Италия) с акт от 28 април 2014 г. (дело C-246/14).


(1)  ОВ C 245, 28.7.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/14


Определение на Съда (седми състав) от 5 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Općinski sud u Velikoj Gorici — Хърватия) — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

(Дело C-254/14) (1)

(Преюдициално запитване - Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда - Политика на Общността в областта на водите - Директива 2000/60/ЕО - Фактурирана на потребителя цена - Възможност за фактуриране на фиксирани разходи - Обстоятелства, предхождащи присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз - Явна липса на компетентност на Съда)

(2015/C 016/20)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Općinski sud u Velikoj Gorici

Страни в главното производство

Ищец: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Ответник: Đuro Vladika

Диспозитив

Съдът на Европейския съюз е явно некомпетентен да отговори на въпроса, отправен от Općinski sud u Velikoj Gorici (Хърватия).


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/14


Определение на Съда (девети състав) от 5 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft/Földművelésügyi Miniszter

(Дело C-356/14) (1)

(Преюдициално запитване - Член 53, параграф 2, и член 94 от Процедурния правилник на Съда - Липса на достатъчно уточнения относно фактическия и правен контекст на спора в главното производство - Явна недопустимост)

(2015/C 016/21)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft

Ответник: Földművelésügyi Miniszter

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (Унгария) с акт от 16 юни 2014 г. по дело C-356/14, е явно недопустимо.


(1)  ОВ C 329, 22.9.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/15


Определение на Съда (осми състав) от 6 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság — Унгария) — Herrenknecht AG/Hév-Sugár kft

(Дело C-366/14) (1)

(Преюдициално запитване - Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда - Явна недопустимост - Липса на достатъчно пояснения относно фактическия контекст, както и на основания, които оправдават необходимостта от отговор на преюдициалния въпрос)

(2015/C 016/22)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Herrenknecht AG

Ответник: Hév-Sugár kft

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság (Унгария) с акт от 11 юли 2014 г. (дело C-366/14), е явно недопустимо.


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/15


Определение на Съда (пети състав) от 14 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Sandy Siewert и др./Condor Flugdienst GmbH

(Дело C-394/14) (1)

(Преюдициално запитване - Процедурен правилник - Член 99 - Въздушен транспорт - Регламент (ЕО) № 261/2004 - Голямо закъснение на полет - Право на обезщетение на пътниците - Условия за освобождаване на въздушния превозвач от задължението му за обезщетение - Понятие „извънредни обстоятелства“ - Самолет, повреден от специализиран автомобил с подвижната стълба за качване и слизане на пътниците по време на предходен полет)

(2015/C 016/23)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Rüsselsheim

Страни в главното производство

Ищци: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Ответник: Condor Flugdienst GmbH

Диспозитив

Член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 трябва да се тълкува в смисъл, че събитие като това по главното производство, представляващо сблъсък между специализиран летищен автомобил с подвижната стълба за качване и слизане на пътниците и самолет, не може да се квалифицира като „извънредно обстоятелство“, което освобождава въздушния превозвач от задължението за обезщетение на пътниците в случай на голямо закъснение на полет, осъществен с този самолет.


(1)  ОВ C 372, 20.10.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/16


Преюдициално запитване от Philippe Adam Krikorian (Франция), постъпило на 13 май 2014 г.

(Дело C-243/14)

(2015/C 016/24)

Език на производството: френски

Страни по делото в главното производство

Grégoire Krikorian и др.

Запитване, от една страна, относно валидността на член 1, параграф 4 от Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право (ОВ L 328, стр. 55), и от друга страна, за тълкуване на същото Рамково решение, както и на член 6, параграф 1 и член 13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г., на член 47 от Хартата на Европейския съюз и на последно място, на член 4, параграф 3 ДЕС и член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/16


Преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Namur (Белгия), постъпило на 22 август 2014 г. — Bernard Leloup/État belge

(Дело C-401/14)

(2015/C 016/25)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance de Namur

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bernard Leloup

Ответник: État belge

С определение от 11 ноември 2014 г. Съдът разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/16


Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 14 октомври 2014 г. — Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Дело C-469/14)

(2015/C 016/26)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Masterrind GmbH

Ответник: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Преюдициални въпроси

1)

Правилото в глава V, точка 1.4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (1), съгласно което след 14-часово пътуване на животните трябва да се даде период на почивка най-малко от един час, достатъчен по-специално за да бъдат напоени и, ако е необходимо, нахранени, преди да могат да бъдат транспортирани отново за още 14 часа, трябва ли да се тълкува в смисъл, че етапите на пътуване могат да бъдат прекъсвани и от почивка с продължителност над един час или от няколко почивки, поне една от които е най-малко един час?

2)

Обвързани ли са разплащателните агенции на отделните държави членки от вписването, извършвано от официалния ветеринарен лекар на изходния пункт съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 817/2010 на Комисията от 16 септември 2010 година относно определяне на подробни правила по силата на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изискванията за предоставяне на възстановявания при износ, свързани с хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт (2), което би означавало, че законосъобразността на отказа да се извърши вписването може да се проверява само от онзи орган, който отговаря за действията на граничния ветеринарен лекар, или вписването, извършвано от официалния ветеринарен лекар, представлява просто административно-процесуално действие, което може да бъде оспорено само едновременно с обжалването на постановеното от разплащателната агенция решение по същество, посредством допустимите за това способи за защита?


(1)  ОВ L 3, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 62, стр. 3.

(2)  ОВ L 245, стр. 16.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/17


Иск, предявен на 30 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

(Дело C-482/14)

(2015/C 016/27)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: W. Mölls, J. Hottiaux и T. Maxian Rusche)

Ответник: Федерална република Германия

Искания

Ищецът моли Съда да се произнесе, както следва:

Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 6, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС (1) (член 6, параграф 1 от Директива 91/440/ЕИО), тъй като е допуснала възможност публичните средства, изплатени за дейността по управление на железопътната инфраструктура, да се прехвърлят към дейността по предоставяне на транспортни услуги.

Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 6, параграф 4 от Директива 2012/34/ЕС (член 6, параграф 1 от Директива 91/440/ЕИО), тъй като не е гарантирала, че отчетният метод ще позволява мониторинг за спазването на забраната за прехвърляне на публични средства от дейността по управление на железопътната инфраструктура към дейността по предоставяне на транспортни услуги.

Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 31, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС (член 7, параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО), тъй като не е гарантирала, че таксите за ползване на инфраструктурата ще могат да се използват само за финансиране на дейността на управителя на инфраструктурата.

Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 6, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС (член 9, параграф 4 от Директива 91/440/ЕИО) и по член 6, параграф 1 във връзка точка 5 от приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 (2), тъй като не е гарантирала, че публичните средства за предоставянето на обществена услуга по превоз на пътници ще се отбелязват отделно в съответните счетоводни отчети.

Федерална република Германия понася съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска ищецът изтъква следните съображения:

Германия допуска възможност чрез споразумения за прехвърляне на печалба групата Deutsche Bahn (Германски железници) да използва получените от инфраструктурни такси и публични средства приходи на управителя на железопътната инфраструктура за други цели, а не за управлението на инфраструктурата. Всъщност е дадена възможност тези средства да се използват за целите на предоставянето на транспортни услуги. Това е несъвместимо с член 6, параграф 1 и член 31, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС.

Освен това отчетността на управителя на инфраструктурата не позволява мониторинг за спазването на забраната за прехвърляне на публични средства към дейността по предоставяне на транспортни услуги. Германия допуска това в разрез с член 6, параграф 4 от Директива 2012/34/ЕС.

Последно, Германия не гарантира, че публичните средства за предоставянето на обществена услуга по превоз на пътници ще се отбелязват отделно в съответните счетоводни отчети. Това е в разрез с член 6, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС, както и с член 6, параграф 1 във връзка с точка 5 от приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007.


(1)  Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, стр. 32).

(2)  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, стр. 1).


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/18


Преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Германия), постъпило на 4 ноември 2014 г. — Наказателно производство срещу Piotr Kossowski

(Дело C-486/14)

(2015/C 016/28)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Страни в главното производство

Piotr Kossowski

Друга страна: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Преюдициални въпроси

1)

Резервите, направени от договарящите страни при ратификацията на КПСШ съгласно член 55, параграф 1, буква а) от КПСШ (1), и по-точно направената при депозирането на ратификационните документи резерва „а)“ на Федерална република Германия, че не е обвързана от член 54 от КПСШ, „когато деянията, за които се отнася чуждестранната присъда, са били извършени изцяло или отчасти на нейна територия […]“, запазват ли действието си след включването на достиженията на правото от Шенген в рамките на Съюза с Шенгенския протокол към Договора от Амстердам от 2 октомври 1997 г., продължен с Шенгенския протокол към Договора от Лисабон, и представляват ли тези изключения пропорционални ограничения на член 50 от Хартата (2) по смисъла на член 52, параграф 1 от Хартата?

2)

Ако отговорът е отрицателен:

Трябва ли закрепената в член 54 от КПСШ и член 50 от Хартата забрана на повторното наказателно преследване и повторното наказване за същото деяние да се тълкува в смисъл, че е пречка за провеждането на наказателно производство срещу обвиняем в една държава членка, в случая Федерална република Германия, ако наказателното производство срещу това лице в друга държава членка, в случая Република Полша, е прекратено от прокуратурата предвид фактите, поради недоказаност на обвинението, но без да са изпълнявани санкционни задължения и без да е проведено задълбочено разследване, и може да бъде възобновено само ако се установят неизвестни до този момент факти от съществено значение, макар че конкретно в случая не са налице подобни новооткрити факти?


(1)  Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (ОВ L 239, 2000 г., стр. 19; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 1, стр. 183).

(2)  Харта на основните права на Европейския съюз (ОВ C 326, 2014 г., стр. 391).


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/19


Преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 10 ноември 2014 г. — RG (*1)/ SF (*1)

(Дело C-498/14)

(2015/C 016/29)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподател: RG (*1)

Ответник: SF (*1)

Преюдициален въпрос

Може ли член 11, параграфи 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (1) (известен като „Регламент „Брюксел IIа“), да се тълкува в смисъл, че е пречка за това държава членка:

да отдава предимство на създаването на специализирани съдилища в случаите на отвличане на дете от единия родител във връзка с предвиденото в тези разпоредби производство дори когато пред друг съд вече е образувано производство по същество относно родителската отговорност за детето?

да отнеме на съда, пред който е образувано производство по същество относно родителската отговорност за детето, компетентността да се произнася по упражняването на родителските права върху него, при положение че той е компетентен както по силата на международноправните, така и на вътрешноправните норми да се произнася по въпросите, свързани с родителската отговорност за детето?


(*1)  Информацията е заличена или заменена в съответствие с правната рамка относно личните данни и/или поверителността.

(1)  ОВ L 338, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/20


Иск, предявен на 11 ноември 2014 г. — Европейска комисия/Португалска република

(Дело C-503/14)

(2015/C 016/30)

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Braga da Cruz и W. Roels)

Ответник: Португалска република

Искания на ищеца

да обяви, че като е приела и оставила в сила правната уредба, съдържаща се в членове 10o и 38o от Código português do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares [Португалския кодекс за подоходното облагане на физическите лица] [CIRS], съгласно които данъчнозадължено лице: (1) което замени дружествени дялове или акции и прехвърли постоянното си местопребиваване в чужбина, или (2) което прехвърли активи и пасиви, свързани с еднолично упражнявана дейност в замяна на дружествени дялове или акции от предприятие, което не е установено в страната, в първия случай, що се отнася до въпросните операции, трябва да посочи всички доходи, които не са включени в данъчната основа за последната финансова година, в която е третирано като установено данъчнозадължено лице, а във втория случай — не може да се ползва с каквото и да било отлагане на данъчното облагане в резултат на въпросната операция, Португалската република не е изпълнила задълженията си по членове 21 ДФЕС, 45 ДФЕС и 49 ДФЕС и по членове 28 и 31 от Споразумението за Европейското икономическо пространство,

да се осъди Португалската република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Основания:

1.

От една страна, съгласно член 10.o, n.o 9, буква a) от CIRS, в случай че акционерът/съдружникът вече няма постоянен адрес в Португалия, доходите, получени от замяна на дялове или акции, се включват в облагаемата печалба за финансовата година, в която е осъществена промяната на постоянния адрес. Съгласно същата разпоредба размерът на доходите е равен на разликата между действителната стойност на получените дялове или акции и стойността на придобиване на предишните дялове или акции. Обратно, ако съдружникът/акционерът запази постоянния си адрес в Португалия, стойността на получените акции или дялове е равна на стойността на заменените, независимо от облагането на паричните суми, определени за заменените акции или дялове. С други думи, при запазване на постоянния адрес в Португалия замяната на акции или дялове се облагат непосредствено само генерираните приходи само ако е било осъществено допълнително парично плащане. Ако не е налице такова плащане, генерираните приходи се облагат само ако е извършено окончателно прехвърляне на собствеността на получените акции или дялове. Съгласно член 10.o, n.o 10 от CIRS, същият данъчен режим се прилага при облагането на дялове или акции при сливания или разделяния, за които се прилага член 74.o от Código do IRC [Кодекса за корпоративното облагане].

2.

От друга страна, съгласно член 38.o, n.o 1, буква a) от CIRS, прехвърлянето в полза на предприятие на активи и пасиви, свързани с упражняването на икономическа или професионална дейност от физическо лице в замяна на дялове или акции, е освободено от облагане към момента на прехвърлянето, ако наред с други изисквания седалището или адресът на управление на юридическото лице, в полза на което се прехвърлят активите и пасивите се намира в Португалия. В този случай облагането се извършва едва към момента на отчуждаването на посочените активи и пасиви в полза на юридическото лице, което ги получава. Въпреки това, този данъчен режим не се прилага, ако седалището или адресът на управление на юридическото лице, на което се прехвърлят активите и пасивите, не е в Португалия. В този случай приходите се облагат незабавно.

Основни доводи:

1.

Що се отнася до първото основание, Комисията приема, че такъв режим на облагане е в ущърб на лицата, които решат да се установят извън португалската територия, доколкото установява различно третиране на тези лица в сравнение с тези, които пребивават в страната. Комисията счита, че отлагането на облагането по отношение на приходи, реализирани от замяна на акции и дялове, не трябва да бъде запазено за случаите, когато данъчнозадълженото лице пребивава постоянно на португалска територия, за сметка на случаите, когато данъчнозадълженото лице прехвърля постоянния си адрес в друга държава членка или държава от ЕИП. Поради това, различието, поддържано по силата на член 10.o от CIRS, е несъвместимо с членове 21 ДФЕС, 45 ДФЕС и 49 ДФЕС и с членове 28 и 31 от Споразумението за ЕИП. Освен това, защитата на данъчните вземания, произтичащи от бъдещи приходи, трябва да бъде гарантирана в съответствие с принципа на пропорционалност, закрепен в практиката на Съд. В разглеждания случай Комисията приема, че португалското законодателство превишава необходимото за постигане на преследваните цели за ефикасност на данъчния режим и, че португалското законодателство трябва да прилага едно и също правило, независимо дали физическото лице поддържа постоянен адрес на португалска територия.

2.

Що се отнася до второто основание, Комисията е на мнение, че предоставеното от член 38.o от CIRS предимство, предвид член 49 ДФЕС и член 31 от Споразумението за ЕИП, не може да бъде запазено за случаите, в които седалището или адресът на управление на дружеството, получаващо активите, е в Португалия. Комисията смята, че Португалия трябва да прилага едно и също правило, независимо дали седалището или адресът на управление на юридическото лице, на което се прехвърлят активите и пасивите, се намира на португалска територия или извън нея. По същите съображения, изложени при първото основание Комисията счита, че член 38.o от CIRS превишава необходимото за постигане на целта за гарантиране на ефикасност на данъчния режим; Комисията е на мнение, че данъчнозадължените лица, които упражняват правото си на свобода на установяване посредством прехвърлянето на активи и пасиви в чужбина в замяна на дялове и акции от предприятие, което не е установено в страната, не могат да облагани по-рано в сравнение с лицата, извършващи такива операции с предприятие, установено в Португалия.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/21


Жалба, подадена на 18 ноември 2014 г. от Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 3 септември 2014 г. по дело T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Европейска комисия

(Дело C-519/14 P)

(2015/C 016/31)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (представители: M. Loschelder и V. Schoene, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Европейска комисия, Кралство Нидерландия, Nederlandse Zuivelorganisatie

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното определение и Регламент (ЕС) № 1122/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Gouda Holland (ЗГУ)] (1),

при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да осъди Комисията да възстанови на жалбоподателя необходимите разходи за производствата пред Общия съд и пред Съда.

Основания и основни доводи

Първо основание за обжалване: Общият съд приел, че жалбоподателят няма правен интерес, тъй като в обжалвания регламент се уточнява, че наименованието „Gouda“ е генерично. Съдържащата се в Регламента за вписване формулировка обаче била просто тавтологична. Затова, противно на становището на Общия съд, отмяната на Регламента за вписване би донесла полза на членовете на асоциацията жалбоподател, което означавало, че е налице правен интерес. Следователно жалбата пред Общия съд била допустима. По същата причина тя била и основателна. Всъщност въпросното уточнение било одобрено от нидерландските заявители. При това положение решението на Комисията все пак да не впише уточнението било незаконосъобразно.

Второ основание за обжалване: Жалбоподателят поддържал пред Общия съд, че в миналото членовете му са доставяли мляко в Нидерландия, което там е можело и вероятно е било преработвано за производството на сирена „Gouda“ и „Edam“. Общият съд не приел, че това обосновава наличие на правен интерес. Според него това твърдение било фактически невярно. Така Общият съд изопачил фактите, тъй като всъщност твърдението било вярно. Освен това Общият съд приел, че при подаването на възражението и на жалбата жалбоподателят не действал от името на „млекопроизводители“. Това също било изопачаване на фактите, тъй като при подаването на възражението жалбоподателят е действал от името на членовете си, които преработват мляко (продаваното в Нидерландия мляко било преработено) и търгуват с мляко или сирене.

Трето основание за обжалване: Общият съд приел, че отхвърлянето на възражението не обосновава наличие на правен интерес за жалбоподателя. Според него от правна гледна точка правото на възражение принадлежало не на жалбоподателя, а на Федерална република Германия. Това според жалбоподателя не отговаря на правното положение при действието на основния Регламент № 510/2006, а и, противно на становището на Общия съд, до този момент същият не се е произнасял по този въпрос от гледна точка на основния регламент. Имало разлики между основния Регламент № 510/2006 (2) и стария регламент — Регламент (ЕИО) № 2081/92 (3), които Общият съд не преценил и които сочели, че при всички случаи при действието на основния регламент лицата като жалбоподателя упражняват лично право на възражение.

Четвърто основание за обжалване: Общият съд отхвърлил твърденията на жалбоподателя, че синият знак на ЕС за ЗГУ осигурява на нидерландските производители конкурентно предимство пред членовете на асоциацията жалбоподател. Това било неправилно. Всъщност наистина имало конкурентно предимство и то обосновавало правния интерес на членовете на асоциацията жалбоподател да искат отмяната на Регламента за вписване.


(1)  ОВ L 317, стр. 22.

(2)  Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ L 93, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 71, стр. 114).

(3)  Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ L 208, стр. 1).


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/22


Определение на председателя на Съда от 17 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Румъния, встъпили страни: Република Естония, Кралство Нидерландия

(Дело C-405/13) (1)

(2015/C 016/32)

Език на производството: румънски

Председателят на големия състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 260, 7.9.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/23


Определение на председателя на първи състав на Съда от 3 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena — Испания) — Unicaja Banco, SA/Steluta Grigore

(Дело C-483/13) (1)

(2015/C 016/33)

Език на производството: испански

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 352, 30.11.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/23


Определение на председателя на Съда от 11 ноември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal de première instance de Liège — Белгия) — Belgacom SA/Commune de Fléron

(Дело C-685/13) (1)

(2015/C 016/34)

Език на производството: френски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 61, 1.3.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/23


Определение на председателя на Съда от 21 октомври 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid — Испания) — Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Дело C-54/14) (1)

(2015/C 016/35)

Език на производството: испански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/23


Определение на председателя на Съда от 17 октомври 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid — Испания) — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander SA

(Дело C-188/14) (1)

(2015/C 016/36)

Език на производството: испански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 223, 14.7.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/24


Определение на председателя на Съда от 17 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Република Естония

(Дело C-206/14) (1)

(2015/C 016/37)

Език на производството: естонски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 212, 7.7.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/24


Определение на председателя на Съда от 17 октомври 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera — Испания) — Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia SA

(Дело C-208/14) (1)

(2015/C 016/38)

Език на производството: испански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 223, 14.7.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/24


Определение на председателя на Съда от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

(Дело C-380/14) (1)

(2015/C 016/39)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 421, 24.11.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/24


Определение на председателя на Съда от 4 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна (България) — „Векос Трейд“ АД/Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-403/14) (1)

(2015/C 016/40)

Език на производството: български

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 395, 10.11.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/25


Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — UniCredit/СХВП — Union Investment Privatfonds (UNIWEB и UniCredit Wealth Management)

(Съединени дела T-303/06 RENV и T-337/06 RENV) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявки за словни марки на Общността „UNIWEB“ и „UniCredit Wealth Management“ - По-ранни национални словни марки „UNIFONDS“ и „UNIRAK“ и по-ранна национална фигуративна марка „UNIZINS“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Поредица или семейство от марки - Възможност за свързване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) - Искания на встъпилата страна за отмяна и изменение - Член 134, параграф 3 от Процедурния правилник)

(2015/C 016/41)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: UniCredit SpA, по-рано UniCredito Italiano SpA (Генуа, Италия) (представители: G. Floridia, R. Floridia и G. Sironi, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Bullock)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Union Investment Privatfonds GmbH (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: J. Zindel, авокат)

Предмет

Жалби срещу две решения на втори апелативен състав на СХВП от 5 септември 2006 г. (съединени преписки R 196/2005-2 и R 211/2005-2) и от 25 септември 2006 г. (съединени преписки R 456/2005-2 и R 502/2005-2), постановени в производства по възражение между Union Investment Privatfonds GmbH и UniCredito Italiano SpA.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбите.

2)

Отхвърля направените от Union Investment Privatfonds GmbH искания за отмяна и изменение.

3)

Осъжда UniCredit SpA да заплати съдебните разноски, с изключение на направените от Union Investment Privatfonds.

4)

Union Investment Privatfonds понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 26, 30.12.2006 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/26


Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Simba Toys/СХВП — Seven Towns (Форма на куб със стени с решетъчна структура)

(Дело T-450/09) (1)

(„Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Триизмерна марка на Общността - Куб със стени с решетъчна структура - Абсолютни основания за отказ - Член 76, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Липса на знак, който се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат - Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009) - Липса на знак, който се състои изключително от формата, която произтича от естеството на самите стоки - Член 7, параграф 1, буква д), подточка i) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка i) от Регламент № 207/2009) - Липса на знак, който се състои изключително от формата, която придава значителна стойност на стоките - Член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009) - Отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) - Липса на описателен характер - Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009) - Отличителен характер, придобит чрез използване - Член 7, параграф 3 Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009) - Задължение за мотивиране - Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009“)

(2015/C 016/42)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Simba Toys GmbH & Co. KG (Фюрт, Германия) (представител: O. Ruhl, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: D. Botis)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Seven Towns Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представители: първоначално M. Edenborough, QC, и B. Cookson, solicitor, впоследствие K. Szamosi и M. Borbás, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 1 септември 2009 г. (преписка R 1526/2008-2) относно производство за обявяване на недействителност между Simba Toys GmbH & Co. KG и Seven Towns Ltd

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Simba Toys GmbH & Co. KG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 11, 16.1.2010 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/26


Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Alstom/Комисия

(Дело T-517/09) (1)

(Конкуренция - Картели - Пазар на електрически трансформатори - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП - Засягане на търговията между държави членки - Понятие за предприятие - Отговорност за неправомерното поведение - Презумпция за действително упражняване на решаващо влияние от дружество майка върху поведението на негово дъщерно дружество - Задължение за мотивиране)

(2015/C 016/43)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alstom (Левалуа-Пере, Франция) (представители: J. Derenne и A. Müller-Rappard, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално A. Bouquet, N. von Lingen и K. Mojzesowicz, впоследствие A. Bouquet, K. Mojzesowicz и P. Van Nuffel)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C(2009) 7601 окончателен на Комисията от 7 октомври 2009 година относно производство по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.129 — Електрически трансформатори)

Диспозитив

1)

Отменя Решение C(2009) 7601 окончателен на Комисията от 7 октомври 2009 година относно производство по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.129 — Електрически трансформатори) в частта, която се отнася до Alstom.

2)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 51, 27.2.2010 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/27


Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Alstom Grid/Комисия

(Дело T-521/09) (1)

(Конкуренция - Картели - Пазар на електрически трансформатори - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП - Споразумение за разпределяне на пазара - Известие относно сътрудничеството от 2002 г. - Освобождаване от глоба - Оправдани правни очаквания - Задължение за мотивиране)

(2015/C 016/44)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alstom Grid SAS, предишно Areva T&D SAS (Париж, Франция) (представители: първоначално A. Schild, C. Simphal и E. Estellon, впоследствие J. Derenne, A. Müller-Rappard и M. Domecq, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално A. Bouquet, N. von Lingen и K. Mojzesowicz, впоследствие A. Bouquet, K. Mojzesowicz и P. van Nuffel)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C(2009) 7601 окончателен на Комисията от 7 октомври 2009 година относно производство по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.129 — Електрически трансформатори)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Alstom Grid SAS да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 51, 27.2.2010 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/28


Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Cantina Broglie 1/СХВП — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Дело T-153/11) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „ZENATO RIPASSA“ - По-ранна национална словна марка „RIPASSO“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009)

(2015/C 016/45)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Cantina Broglie 1 Srl (Пескиера дел Гарда, Италия) (представител: A. Rizzoli, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Bullock)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Верона, Италия)

Предмет

Жалба за отмяна срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 16 декември 2010 г. (преписка R 183/2010-2) относно производство по възражение между Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona и Zenato Azienda Vitivinicola Srl.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Cantina Broglie 1 Srl да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 139, 7.5.2011 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/28


Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Cantina Broglie 1/СХВП — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO)

(Дело T-154/11) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „Ripassa ZENATO“ - По-ранна национална словна марка „RIPASSO“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009)

(2015/C 016/46)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Cantina Broglie 1 Srl (Пескиера дел Гарда, Италия) (представител: A. Rizzoli, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Bullock)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Верона, Италия)

Предмет

Жалба за отмяна срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 16 декември 2010 г. (преписка R 700/2010-2) относно производство по възражение между Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona и Zenato Azienda Vitivinicola Srl.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Cantina Broglie 1 Srl да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 139, 7.5.2011 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/29


Решение на Общия съд от 27 ноември 2014 г. — Hesse и Lutter & Partner/СХВП — Porsche (Carrera)

(Дело T-173/11) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „Carrera“ - По-ранни словни марка на Общността и национална марка „CARRERA“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка - Член 8, параграф 5, от Регламент № 207/2009 - Допускане на нова страна в спора поради частично правоприемство на спорното право)

(2015/C 016/47)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Kurt Hesse (Nuremberg, Германия) (представител: M. Krogmann, avocat); и Lutter & Partner GmbH (Garching, Германия) (представител: H. Lindner, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: G. Schneider)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Щутгарт, Германия) (представител: E. Stolz, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 11 януари 2011 г. (преписка R 306/2010-4), в производство със страни Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG и Kurt Hesse.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Kurt Hesse и Lutter & Partner GmbH да понесат направените от тях съдебни разноски, както и всеки от тях — половината от разноските на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) и на Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.


(1)  ОВ C 145, 14.5.2011 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/30


Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Safa Nicu Sepahan/Съвет

(Дело T-384/11) (1)

(Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран за предотвратяване на ядреното разпространение - Замразяване на средства - Грешка в преценката - Право на ефективна съдебна защита - Искане за обезщетение за вреди)

(2015/C 016/48)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Safa Nicu Sepahan Co. (Испахан, Иран) (представители: A. Bahrami, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално A. Vitro и R. Liudvinaviciute-Cordeiro, впоследствие R. Liudvinaviciute-Cordeiro и И. Гюров)

Предмет

От една страна, искане за частична отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 136, стр. 26) и на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, стр. 1), и от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив

1)

Отменя, доколкото се отнасят до Safa Nicu Sepahan Co:

част I, буква Б, точка 19 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран,

част I, буква Б, точка 61 от приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010.

2)

Осъжда Съвета на Европейския съюз да плати на Safa Nicu Sepahan обезщетение от 50 000 EUR за неимуществените вреди, претърпени от това дружество.

3)

Обезщетението, което трябва да бъде платено на Safa Nicu Sepahan, се увеличава с мораторни лихви, считано от обявяването на настоящото решение до пълното изплащане на посоченото обезщетение, по определения от Европейската централна банка процент за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта.

4)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

5)

Съветът понася съдебните разноски, направени от него в главното производство и в обезпечителното производство, както и половината от съдебните разноски на Safa Nicu Sepahan, направени в същите производства. Safa Nicu Sepahan понася половината от съдебните си разноски, направени в главното производство и в обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 282, 24.9.2011 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/31


Решение на Общия съд от 25 ноември 2015 г. — Ryanair/Комисия

(Дело T-512/11) (1)

(Държавни помощи - Сектор на въздухоплаването - Ирландска такса за въздушен превоз - Освобождаване на трансферния и транзитния трафик на пътници - Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ - Неоткриване на официалната процедура по разследване - Сериозни затруднения - Процесуални права на заинтересованите страни)

(2015/C 016/49)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ryanair Ltd (Дъблин, Ирландия) (представители: E. Vahida и I.-G. Metaxas-Maragkidis, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: L. Flynn, D. Grespan и T. Maxian Rusche)

Встъпили страни в подкрепа на исканията на ответника: Федерална република Германия (представители: T. Henze и K. Petersen) и Ирландия (представители: E. Creedon, A. Joyce и E. Mc Phillips, подпомагани от E. Regan, SC)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение C (2011) 4932 окончателен на Комисията от 13 юли 2011 г., доколкото в него се приема, че освобождаването от ирландската такса за въздушен превоз, която се прилага за трансферния и транзитния трафик на пътници, не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС (държавна помощ SA.29064 (2011/C ex 2011/NN)

Диспозитив

1)

Отменя Решение C (2011) 4932 окончателен на Комисията от 13 юли 2011 г., доколкото в него се приема, че освобождаването от ирландската такса за въздушен превоз, която се прилага за трансферния и транзитния трафик на пътници, не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС (държавна помощ SA.29064 (2011/C ex 2011/NN).

2)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на Ryanair Ltd.

3)

Федерална република Германия и Ирландия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 347, 26.11.2011 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/31


Решение на Общия съд от 26 ноември 2014 г. — Energetický a průmyslový и EP Investment Advisors/Комисия

(Дело T-272/12) (1)

(Конкуренция - Административно производство - Решение, с което се констатира отказ за подлагане на проверка и с което се налага глоба - Член 23, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1/2003 - Презумпция за невиновност - Право на защита - Пропорционалност - Задължение за мотивиране)

(2015/C 016/50)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Energetický a průmyslový holding a.s. (Бърно, Чешка република) и EP Investment Advisors s.r.o. (Прага, Чешка република) (представители: първоначално K. Desai, solicitor, J. Schmidt и M. Peristeraki, впоследствие J. Schmidt, R. Klotz и M. Hofmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално A. Antoniadis и R. Sauer, впоследствие R. Sauer и C. Vollrath)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C(2012) 1999 окончателен на Комисията от 28 март 2012 г. относно производство по прилагане на член 23, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1/2003 (отказ за подлагане на проверка) (преписка COMP/39793 — EPH и др.)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Energetický a průmyslový holding a.s. и EP Investment Advisors s.r.o. да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 250, 18.8.2012 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/32


Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Brouwerij Van Honsebrouck/СХВП — Beverage Trademark (KASTEEL)

(Дело T-374/12) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Фигуративна марка „KASTEEL“ - По-ранна национална словна марка „CASTEL BEER“ - Относително основание за отказ - Реално използване на по-ранната марка - Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 - Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

(2015/C 016/51)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Белгия) (представител: P. Maeyaert, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Британски Вирджински острови, Обединено кралство) (представител: R. Dequiré-Portier, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 8 юни 2012 г. (преписка R 2551/2010-2) във връзка с производство по възражение между Beverage Trademark Co. Ltd BTM и Brouwerij Van Honsebrouck.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Brouwerij Van Honsebrouck понася собствените си разноски и разноските, направени от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) и от Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  ОВ C 343, 10.11.2012 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/33


Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Brouwerij Van Honsebrouck/СХВП — Beverage Trademark (KASTEEL)

(Дело T-375/12) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Словна марка „KASTEEL“ - По-ранна национална словна марка „CASTEL BEER“ - Относително основание за отказ - Реално използване на по-ранната марка - Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 - Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

(2015/C 016/52)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Белгия) (представител: P. Maeyaert, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Британски Вирджински острови, Обединено кралство) (представител: R. Dequiré-Portier, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 8 юни 2012 г. (преписка R 652/2011-2) във връзка с производство по възражение между Beverage Trademark Co. Ltd BTM и Brouwerij Van Honsebrouck.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Brouwerij Van Honsebrouck понася собствените си разноски и разноските, направени от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) и от Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  ОВ C 343, 10.11.2012 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/33


Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Alfastar Benelux/Съвет

(Дело T-394/12) (1)

(Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Техническа поддръжка и справочна служба и услуги, свързани със сайта, за персоналните компютри, принтерите и периферните устройства на генералния секретариат на Съвета - Отхвърляне на офертата на един оферент и възлагане на поръчката на друг оферент - Решение, взето след отмяната на преходно решение от Общия съд - Искане за обезщетение)

(2015/C 016/53)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Белгия) (представители: N. Keramidas и N. Korogiannakis, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Vitsentzatos, E. Chatziioakeimidou и M. Robert)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на Съвета от 13 юни 2012 г. да не приеме офертата на жалбоподателя в рамките на процедурата за обществена поръчка UCA-218-07 за техническата поддръжка и справочна служба и услуги, свързани със сайта, за персоналните компютри, принтерите и периферните устройства на генералния секретариат на Съвета, и да възложи поръчката на друг оферент, и от друга страна, искане да бъдат поправени вредите, които се твърди, че са претърпени поради възлагането на поръчката на друг оферент.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Alfastar Benelux SA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 331 от 27.10.2012 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/34


Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Royalton Overseas/СХВП — S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)

(Дело T-556/12) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „KAISERHOFF“ - По-ранна национална словна марка „KAISERHOFF“ - Спиране на административното производство - Правила 20 и 50 от Регламент (ЕО) № 2868/95 - Служебна проверка на фактите - Член 76, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

(2015/C 016/54)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Royalton Overseas Ltd (Роудтаун, Британски Вирджински острови, Обединено кралство) (представител: C. Năstase, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: S.C. Romarose Invest Srl (Букурещ, Румъния) (представители: R.-G. Dragomir и G.-L. Ilie, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 4 октомври 2012 г. (преписка R 2535/2011-1), постановено в производство по възражение със страни S.C. Romarose Invest Srl и Royalton Overseas Ltd.

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 4 октомври 2012 г. (преписка R 2535/2011-1), постановено в производство по възражение със страни S.C. Romarose Invest Srl и Royalton Overseas Ltd.

2)

СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и половината от съдебните разноски на Royalton Overseas, включително необходимите разходи, направени от Royalton Overseas за целите на производството пред апелативния състав на СХВП.

3)

S.C. Romarose Invest понася направените от него съдебни разноски, както и половината от съдебните разноски на Royalton Overseas, включително необходимите разходи, направени от Royalton Overseas за целите на производството пред апелативния състав на СХВП.


(1)  ОВ C 63, 2.3.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/35


Решение на Общия съд от 26 ноември 2014 г. — Aldi Einkauf/СХВП — Alifoods (Alifoods)

(Дело T-240/13) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „Alifoods“ - По-ранни словни международна марка и марка на Общността „ALDI“ - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Липса на сходство между знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Правило 19, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 2868/95)

(2015/C 016/55)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Есен, Германия) (представители: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks и C. Fürsen, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Pohlmann)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Alifoods, SA (Аликанте, Испания)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 25 февруари 2013 г. (преписка R 407/2012 4), постановено в производство по възражение със страни Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG и Alifoods, SA.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/35


Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Orange/Комисия

(Дело T-402/13) (1)

(Конкуренция - Административно производство - Решение за извършване на проверка - Пропорционалност - Подходящ характер - Необходимост - Липса на произволен характер - Мотивиране)

(2015/C 016/56)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Orange (Париж, Франция) (представители: J.-P. Gunther и A. Giraud, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Dawes и F. Ronkes Agerbeek)

Предмет

Искане за отмяна на Решения C (2013) 4103 окончателен и C (2013) 4194 окончателен на Комисията от 25 и 27 юни 2013 г., приети в производство по член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета и с адресати съответно France Télécom SA и Orange, както и всички дружества, което те контролират пряко или непряко

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Orange да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 313, 26.10.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/36


Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г. — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/СХВП (Original Eau de Cologne)

(Дело T-556/13) (1)

(Марка на Общността - Заявка за колективна словна марка на Общността „Original Eau de Cologne“ - Абсолютни основания за отказ - Член 7, параграф 1, букви б), в) и г) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

(2015/C 016/57)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV (Кьолн, Германия) (представител: T. Schulte-Beckhausen, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: D. Walicka)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 21 август 2013 г. (преписка R 2064/2012-4) относно заявка за регистрация на словния знак „Original Eau de Cologne“ като марка на Общността.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 367, 14.12.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/37


Определение на Общия съд от 6 ноември 2014 г. — ANKO/Комисия

(Дело T-17/13) (1)

(Арбитражна клауза - Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) - Договор за проекта POCEMON - Възстановявяне на изплатените суми - Писмо, с което се съобщава за издаването на дебитно известие - Напомнително писмо - Липса на правен интерес - Недопустимост)

(2015/C 016/58)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Атина, Гърция) (представител: V. Christianos, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: R. Lyal и A. Cordewener, подпомагани от S. Drakakakis, адвокат)

Предмет

Жалба, подадена на основание член 272 ДФЕС, с която иска Общият съд да установи, първо, че жалбоподателят не е длъжен да възстанови цялата сума, която му е била изплатена от Комисията по проекта Pocemon, договорът за който е сключен в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013 г.), второ, че жалбоподателят не е задължен да заплати обезщетение за вреди в предварително установен размер за посочения проект, трето, че Комисията не е имала право да пристъпи към прихващане на дължимите от нея на ищеца суми.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Осъжда ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 79, 16.3.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/37


Определение на Общия съд от 6 ноември 2014 г. — ANKO/Комисия

(Дело T-64/13) (1)

(Арбитражна клауза - Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2002-2006) - Договор по проекта Doc@Hand - Възстановяване на авансово платени суми - Писмо, с което се съобщава за издаването на дебитно известие - Липса на правен интерес - Недопустимост)

(2015/C 016/59)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Атина, Гърция) (представител: V. Christianos, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: R. Lyal и A. Cordewener, подпомагани от S. Drakakakis, адвокат)

Предмет

Жалба на основание член 272 ДФЕС с искане Общият съд да установи, на първо място, че жалбоподателят не е длъжен да възстанови изплатената от Комисията сума за проекта Doc@Hand, сключен в рамките на Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2002 — 2006), и на второ място, че жалбоподателят не е длъжен да заплати фиксирана сума като обезщетение по същия проект.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Осъжда ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 86, 23.3.2013 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/38


Определение на Общия съд от 11 ноември 2014 г. — Nguyen/Парламент и Съвет

(Дело T-20/14) (1)

(Жалба за отмяна - Реформа на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Съюза - По-неблагоприятен режим в областта на заплащането във фиксиран размер на пътните разноски и на увеличаването на годишния отпуск с дни за пътуване като допълнителни дни за отпуск - Липса на лично засягане - Извъндоговорна отговорност - Причинно-следствена връзка - Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно лишена от всякакво правно основание)

(2015/C 016/60)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Белгия) (представител: M. Velardo, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: L. Visaggio и E. Танева), Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и A. Bisch)

Предмет

От една страна, искане за отмяна, подадено на основание член 263 ДФЕС, на член 1, параграф 65, буква б) и параграф 67, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, стр. 15), доколкото тези разпоредби свързват правото на възстановяване на годишните пътни разноски и дните за това пътуване с правото на надбавка за експатриране или за пребиваване в чужда държава, и от друга страна, искане за обезщетение на основание член 340 ДФЕС за поправяне на имуществените и неимуществените вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-жа Huynh Duong Vi Nguyen понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

3)

Липсва основание за произнасяне по молбата за встъпване на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 112, 14.4.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/39


Определение на Общия съд от 11 ноември 2014 г. — Bergallou/Парламент и Съвет

(Дело T-22/14) (1)

(Жалба за отмяна - Реформа на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Съюза - По-неблагоприятен режим в областта на заплащането във фиксиран размер на пътните разноски и на увеличаването на годишния отпуск с дни за пътуване като допълнителни дни за отпуск - Липса на лично засягане - Извъндоговорна отговорност - Причинно-следствена връзка - Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно лишена от всякакво правно основание)

(2015/C 016/61)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Amal Bergallou (Lot, Белгия) (представител: M. Velardo, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: L. Visaggio и E. Taneva); Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и A. Bisch)

Предмет

От една страна, искане за отмяна, подадено на основание член 263 ДФЕС, на член 1, параграф 65, буква б) и параграф 67, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, стр. 15), доколкото тези разпоредби свързват правото на възстановяване на годишните пътни разноски и дните за това пътуване с правото на надбавка за експатриране или за пребиваване в чужда държава и, от друга страна, искане за обезщетение на основание член 340 ДФЕС за поправяне на имуществените и неимуществените вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-жа Amal Bergallou понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

3)

Липсва основание за произнасяне по молбата за встъпване на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 112, 14.4.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/39


Определение на Общия съд от 11 ноември 2014 г. — Bos и др./Парламент и Съвет

(Дело T-23/14) (1)

(Жалба за отмяна - Реформа на Правилника на длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз - Значително намаляване на броя на дните на годишния отпуск на длъжностните лица и служителите, наети на работа в трета страна - Липса на лично засягане - Явна недопустимост)

(2015/C 016/62)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Mark Bos (Анкара, Турция), Estelle Kadouch (Йерусалим, Израел), Siegfried Krahl (Лаго Сул, Бразилия) и Eric Lunel (Дакар, Сенегал) (представител: F. Krenc, avocat)

Ответници: Европейски парламент (представители: L. Visaggio и E. Taneva) и Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и A. Bisch)

Предмет

Жалба, подадена на основание на член 263 ДФЕС, за отмяна на член 1, точка 70 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, стр. 15) в частта, в която се изменя Приложение X към Регламент № 31 (ЕИО)/11 (ЕОАЕ) за установяване на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ 45, 1962 г. стр. 1385).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-н Mark Bos, г-жа Estelle Kadouch, г-н Siegfried Krahl и г-н Eric Lunel понасят собствените си съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

3)

Липсва основание за произнасяне по искането за встъпване на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 112, 14.4.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/40


Определение на Общия съд от 10 ноември 2014 г. — Чешка република/Комисия

(Дело T-27/14) (1)

(Жалба за отмяна - Вътрешен пазар на природен газ - Член 22 от Директива 2003/55/ЕО - Писмо от Комисията, с което иска от регулаторен орган да отмени решението си за предоставяне на дерогация - Неподлежащ на обжалване акт - Недопустимост)

(2015/C 016/63)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Чешка република (представители: M. Smolek, J. Vláčil и T. Müller)

Ответник: Европейска комисия (представители: K. Herrmann и P. Němečková)

Предмет

Искане за отмяна на решението, което се твърди, че се съдържа в писмо на Комисията С(2013)7221 окончателен от 4 ноември 2013 г., изпратено на министъра на промишлеността и търговията на Чехия и на директорката на чешката служба за енергийно регулиране на основание член 22, параграф 4 от Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 98/30/ЕО (ОВ L 176, стp. 57, Специално издание на български език 2007 г., глава 12, том 2, стр. 80).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Чешката република понася собствените си разноски и направените от Европейската комисия разноски.


(1)  ОВ C 85, 22.3.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/41


Жалба, подадена на 17 октомври 2014 г. — Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia/Съвет

(Дело T-731/14)

(2015/C 016/64)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia (Скидра, Гърция) (представител: K. Chrysogonos, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалвания Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, стр. 1 и поправка в ОВ L 246, 21.8.2014 г., стр. 59) и да обяви жалбата за отмяна за допустима, ако Общият съд на Европейския съюз прецени, че са изпълнени всички условия, за да се произнесе по нейната допустимост, както и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски на жалбоподателя.

Правни основания и доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага едно единствено основание

1.

Изтъкнатото основание за отмяна е грешка при избора на правната основа:

жалбоподателят поддържа, че обжалваният регламент неправилно е бил приет въз основа на член 215 ДФЕС, доколкото от целите и от съдържанието на този регламент личи, че е трябвало да бъде приет въз основа на член 207 ДФЕС (предишен член 133 ЕО) относно общата търговска политика и следователно в съответствие с обикновената законодателна процедура. Жалбоподателят обосновава собствения си правен интерес с факта, че обжалваният регламент представлява подзаконов акт, който не включва мерки за изпълнение по смисъла на член 263, четвърта алинея ДФЕС и който го засяга пряко.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/41


Жалба, подадена на 23 октомври 2014 г. — Sberbank of Russia/Съвет

(Дело T-732/14)

(2015/C 016/65)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sberbank of Russia OAO (Москва, Русия) (представители: D. Rose, QC, M. Lester, Barrister, P. Crowther и J. Fearns, Solicitors)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 година, Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година, Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 година и Регламент на Съвета (ЕС) № 960/2014 от 8 септември 2014 година в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да обяви за неправомерни разпоредбите, посочени в точка 52 от жалбата,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първото основание е изведено от твърдението, че Съветът е допуснал явна грешка в преценката, като е приел, че жалбоподателят отговаря на всички критерии за включване в списъците с лица, образувания и органи, спрямо които се прилагат ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Жалбоподателят твърди, че не отговаря на критериите за включване в списъците и че следователно, като го е включил в тях, Съветът е превишил правомощията си.

2.

Второто основание е изведено от твърдението, че Съветът е нарушил задължението си за мотивиране, тъй като не е мотивирал надлежно или достатъчно решението си за включване на жалбоподателя в обжалваните актове.

3.

Третото основание е изведено от твърдението, че Съветът е нарушил правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на жалбоподателя, тъй като не го е уведомил за включването му в обжалваните актове и не е представил доказателства в подкрепа на това му включване.

4.

Четвъртото основание е изведено от твърдението, че включването на жалбоподателя в обжалваните актове представлява необосновано и несъразмерно ограничаване на основните му права, сред които правото на защита на стопанската инициатива и на доброто име.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/42


Жалба, подадена на 18 октомври 2014 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Парламент

(Дело T-733/14)

(2015/C 016/66)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподатели: European Dynamics Luxembourg SA (Люксембург, Люксембург), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция) (представители: E. Veletsanou и M. Sfyri, адвокати)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени обжалваното Решение D(2014)38802 на Парламента от 18 септември 2014 г., с което Парламентът отхвърля офертата на жалбоподателите за лот 3 в рамките на открита тръжна процедура № 2014/S 066 111912 под наименование „PE/ITEC-ITS14 — External provision of IT services“ и

да осъди Европейския парламент да заплати всички съдебни разноски на жалбоподателите.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите излагат следните основания в подкрепа на своята жалба:

Според жалбоподателите оспореното решение трябва да бъде отменено съгласно член 263 ДФЕС поради допуснато от Парламента нарушение на задължението за мотивиране, тъй като той не е изложил достатъчно мотиви относно техническата оферта, с която жалбоподателите са участвали в разглежданата обществена поръчка.

Жалбоподателите твърдят, че мотивите за предоставените точки на тяхната техническа оферта и на офертите на другите оференти за лот 3 от обществената поръчка по отношение на някои от подкритериите за възлагане не са им позволили да разберат нито мотивите за предоставените за тяхната оферта точки, нито характеристиките и предимствата на офертите на другите оференти. Според жалбоподателите, ако те са имали на разположение достатъчни мотиви за дадените за тяхната техническа оферта точки, са щели да организират по-добре своята защита.

Жалбоподателите твърдят още, че Парламентът не се е придържал към имащата обвързваща сила за самия него договорна документация (спецификация на обществената поръчка и допълнителните указания), която сам е съставил във връзка с метода за оценка на финансовите оферти на оферентите. По този начин Парламентът нарушил и Финансовия регламент, и правилата за неговото прилагане, в съответствие с които възлагащият орган следва да проведе процедурата за възлагане по договорната документация и при съобразяване с общите принципи на правото на Съюза.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/43


Жалба, подадена на 24 октомври 2014 г. — VTB Bank/Съвет

(Дело T-734/14)

(2015/C 016/67)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: VTB Bank OAO (Санкт Петербург, Русия) (представители: M. Lester, Barrister, C. Claypoole, Solicitor и J. Ruiz Calzado, lawyer)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени на основание член 263 ДФЕС Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 година (1), Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година (2), Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 година (3) и Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година (4) в частта, в която тези актове се отнасят до жалбоподателя,

да обяви на основание член 277 ДФЕС член 1 от Решение 2014/512/ОВППС на Съвета, член 5 от Регламент № 833/2014, член 1 от Решение 2014/659/ОВППС на Съвета и член 1, параграф 5 от Регламент № 960/2014 за неправомерни/неприложими.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага шест основания.

1.

Първото основание е изведено от твърдението, че Съветът не е мотивирал надлежно или достатъчно включването на жалбоподателя в списъците по Решение 2014/512/ОВППС на Съвета, Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014, Решение 2014/659/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета (наричани по-нататък „обжалваните актове“). Съветът е длъжен да изложи конкретно съображенията, поради които включва дадено образувание като адресат на предвидените в обжалваните актове ограничителни мерки. Съветът не е посочил каквито и да било съображения за решението си за прилагане на обжалваните актове по отношение на жалбоподателя или, при условията на евентуалност, не е мотивирал достатъчно/надлежно включването на жалбоподателя и дори не го е уведомил за него, като е нарушил задълженията си в това отношение.

2.

Второто основание е изведено от твърдението, че Съветът е допуснал явна грешка в преценката като е приел, че жалбоподателят отговаря на критериите за включване в списъците по обжалваните актове. Той не се управлява от държавата и не изпълнява „изрично […] възложени задачи по насърчаване на конкурентоспособността на руската икономика, нейното диверсифициране и поощряване на инвестициите“.

3.

Третото основание е изведено от твърдението, че Съветът е нарушил правото на защита и на ефективна съдебна защита на жалбоподателя. Като не е уведомил жалбоподателя за включването му в обжалваните актове, не изложил съображенията си за това включване, не представил никакви доказателства в негова подкрепа или не му дал възможност да изрази становището си, Съветът нарушил правото на жалбоподателя на защита и на ефективна съдебна защита от този Съд.

4.

Четвъртото основание е изведено от твърдението, че Съветът е нарушил необосновано и несъразмерно основни права на жалбоподателя, сред които правото му на защита на собствеността, стопанската инициатива и доброто име. По-специално включването на жалбоподателя в спорните мерки представлява неоснователно и несъразмерно ограничение на правото му мирно да се ползва от своята собственост, установено в член 17 от Хартата на основните права и в член 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и правото му на добро име.

5.

С оглед обявяването на неправомерност, първо основание, изведено от твърдението, че член 1 от Решение 2014/512/ОВППС на Съвета, член 5 от Регламент 833/2014, член 1 от Решение 2014/659/ОВППС на Съвета и член 1, параграф 5 от Регламент 960/2014 са неправомерни, тъй като не са необходими или съразмерни с целите, които спорните мерки очевидно са предвидени да преследват, а именно да се окаже натиск върху правителството на Русия, за да промени политиката си по отношение на Украйна.

6.

С оглед обявяването на неправомерност, второ основание, изведено от твърдението, че спорните мерки нарушават международноправните задължения на Европейския съюз по член II, параграф 1, член XVI и член XVII от ГАТТ, както и по някои разпоредби от Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна. Освен това спорните мерки водят до нарушение от държавите членки на техни задължения по договори за приятелство, търговия и корабоплаване и по други подобни договори.


(1)  ОВ L 229, стр. 13.

(2)  ОВ L 229, стр. 1.

(3)  ОВ L 271, стр. 54.

(4)  ОВ L 271, стр. 3.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/44


Жалба, подадена на 4 ноември 2014 г. — Chung-Yuan Chang/СХВП — BSH (AROMA)

(Дело T-749/14)

(2015/C 016/68)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Peter Chung-Yuan Chang (Сан Диего, Съединени американски щати) (представител: A. Sanz-Bermell y Martínez, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Мюнхен, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Притежател на спорната марка: жалбоподателят.

Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на словна марка на Общността „AROMA“ — международна регистрация № 924 502, посочваща Европейския съюз.

Производство пред СХВП: производство по обявяване на недействителност.

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 4.9.2014 г. по преписка R 1887/2013-4.

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и в резултат на това да отхвърли молбата за обявяване на недействителност, подадена от BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, като обяви за действителна регистрацията на марка на Общността EM № 924 502 за стоки от клас 7: „Кухненски електрически инструменти, а именно преси за плодове, сокоизстисквачки, електрически уреди за макаронени изделия за домакински цели, кухненски комбайни и миксери“ и клас 11 „Електрически готварски принадлежности, а именно конвекционни фурни за домакински цели, домакински електроуреди за приготвяне на хляб, тенджери за готвене на пара за домакински цели, грилове, машини за пържене, уреди за сандвичи, преси за печене на вафли, подгряващи уреди за супа, тенджери и уреди за варене и подгряване на ориз, дехидратори за храни, тигани, тенджери под налягане, нагревателни плочи, тостери и грилове, апарати за производство на сладоледи и тенджери за бавно готвене“ за заявените стоки, и

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/45


Жалба, подадена на 21 ноември 2014 г. — Musso/Парламент

(Дело T-772/14)

(2015/C 016/69)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: François Musso (Ajaccio, Франция) (представител: A. Gross, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да уважи настоящата жалба и да я обяви за основателна;

да отмени решението от 22 септември 2014 г.;

главно на основание нарушение на принципа на разумния срок, което може да засегне упражняването на правото на защита;

или на основание формална незаконосъобразност поради това, че вземането не установено точно и не е безспорно;

при условията на евентуалност, да разпореди съединяване на производството по настоящата жалба с делото Musso срещу Европейския парламент (регистрационен № 633447, № на дело T-589/14) от 8 август 2014 г.;

при условията на евентуалност спрямо предходното основание, да отмени решението от 22 септември 2014 г., което следва от решението от 26 юни 2014 г., което също може да бъде отменено, съгласно искането в жалбата от 8 август 2014 г. (Musso/Европейски парламент, регистрационен № 633447, № на дело T-589/14);

на основание формална незаконосъобразност, тъй като решението от 26 юни 2014 г. не е подписано от председателя;

или на основание нарушение на правото на защита, тъй като решението от 17 юли 1996 г., въз основа на което е взето решението от 26 юни 2014 г., не е публикувано;

или тъй като решението от 26 юни 2014 г. не е мотивирано в достатъчна степен;

или на основание нарушение на принципа на разумния срок, което може да засегне упражняването на правото на защита;

или на основание нарушение на принципа на придобитите права;

да постанови, че жалбоподателят запазва всички други права, плащания, основания и възможността да предяви искове;

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага осем основания.

1.

В първото основание се твърди нарушение на принципа на разумния срок, което може да засегне упражняването на правото на защита на жалбоподателя, доколкото решението от 22 септември 2014 г., а именно обжалваното дебитно известие, било издадено дванадесет години след като Парламентът констатирал, че има вземане от жалбоподателя

2.

Във второто основание се твърди формална незаконосъобразност на обжалваното дебитно известие, доколкото вземането на Парламента не било нито безспорно, нито точно установено по смисъла на член 81 от Регламент (ЕС) № 1268/2012 (1) и че освен това не било проверяемо.

3.

В третото основание се твърди формална незаконосъобразност на решението от 26 юни 2014 г., вследствие на което е било издадено обжалваното дебитно известие, доколкото това решение не било подписано от председателя на Парламента съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент.

4.

В четвъртото основание се твърди нарушение на правото на жалбоподателя на защита, доколкото решението от 17 юли 1996 г., въз основа на което е издадено горепосоченото решение от 26 юни 2014 г., не било публикувано, в нарушение на член 28 от Правилника за дейността на Европейския парламент

5.

В петото основание се твърди нарушение на принципа на състезателност.

6.

С шестото основание се твърди, че горепосоченото решение от 26 юни 2014 г. не е мотивирано в достатъчна степен.

7.

В седмото основание се твърди нарушение на принципа на разумния срок, тъй като Парламентът изчакал осем години преди да започне срещу жалбоподателя процедура за възстановяване.

8.

В осмото основание се твърди нарушение на принципа на придобитите права, доколкото решението от 26 юни 2014 г., вследствие на което е издадено обжалваното дебитно известие, поставяло под въпрос придобитите от жалбоподателя на 3 август 1994 г. пенсионни права.


(1)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, стp. 1).


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/47


Определение на Общия съд от 11 ноември 2014 г. — Meda/СХВП — Takeda (PANTOPREM)

(Дело T-647/13) (1)

(2015/C 016/70)

Език на производството: немски

Председателят на девети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 39, 8.2.2014 г.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/48


Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 ноември 2014 г. — De Nicola/ЕИБ

(Дело F-59/09 RENV) (1)

(Публична служба - Препращане на Общия съд след отмяна - Персонал на ЕИБ - Годишно оценяване - Вътрешен правилник - Производство по обжалване - Право на изслушване - Нарушаване от страна на комитета по жалбите - Незаконосъобразност на решението на комисията по жалбите - Психически тормоз - Непроизнасяне по исканията за обезщетение)

(2015/C 016/71)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: L. Isola, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) (представители: MM. T. Gilliams и G. Nuvoli, подпомагани от A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

От една страна, отмяна на решенията за повишения от 29 април 2008 г., в които не е включено името на жалбоподателя, както и на оценката на жалбоподателя за 2007 г. От друга страна, решението на апелативния комитет да продължи да разглежда жалбата въпреки направено искане за отвод. И накрая, установяване на обстоятелството, че жалбоподателят е жертва на психически тормоз, както и осъждане на ответника да преустанови тормоза и да поправи неимуществените и имуществените вреди.

Диспозитив

1)

Отменя решението на комисията по жалбите на Европейската инвестиционна банка от 14 ноември 2008 г.

2)

Не се произнася по искането за поправяне на твърдените вреди от психическия тормоз.

3)

Отхвърля жалбата в останалата й част.

4)

Европейската инвестиционна банка понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да запрати съдебните разноски, направени от г-н De Nicola в производствата по дела F-59/09, T-264/11 P и F-59/09 RENV.


(1)  ОВ C 205, 29.8.2009 г., стр. 49


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/48


Решение на Съда на публичната служба (1-ви състав) от 18 ноември 2014 г. — McCoy/Комитет на регионите

(Дело F-156/12) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Иск за обезщетение - Неправомерни действия - Тормоз от страна на висшестоящи в йерархията - Професионално заболяване - Обезщетение на основание член 73 от Правилника, което не поправя изцяло претърпяната вреда - Искане за допълнително обезщетение)

(2015/C 016/72)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: McCoy (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Комитет на регионите (представители: S. Bachotet и J.C Cañoto Argüelles, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което е отказано обезщетение за неправомерните действия на Комитета на регионите, и искане за поправяне на имуществените и неимуществените вреди.

Диспозитив

1)

Осъжда Комитета на регионите на Европейския съюз да изплати на г-н McCoy сумата от 20 000 EUR.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Комитетът на регионите на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски и покрива съдебните разноски, направени от г-н McCoy.


(1)  ОВ C 71, 9.3.2013 г., стр. 31.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/49


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 ноември 2014 г. — EH/Комисия

(Дело F-42/14) (1)

(Публична служба - Длъжностно лице - Възнаграждение - Семейни надбавки - Забрана за получаване на семейни надбавки едновременно по реда на националното право и по реда на Правилника за длъжностните лица - Получавани от съпруга на длъжностното лице семейни надбавки по реда на националното право - Недеклариране от длъжностното лице на промяна на личното му положение пред съответната администрация - Дисциплинарно производство - Дисциплинарно наказание - Понижаване в стъпка - Пропорционалност - Мотивиране - Смекчаващи обстоятелства - Неполагане на дължимата грижа от страна на администрацията)

(2015/C 016/73)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: EH (представители: S. Rodrigues и A. Blot, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Ehrbar)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което на жалбоподателя е наложено наказание понижаване с три стъпки поради нарушаване на забраната за получаване на семейни надбавки едновременно по реда на националното право и по реда на Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

EH понася направените от него съдебни разноски и е осъдено да заплати тези на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 212, 7.7.2014 г., стр. 45


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/50


Жалба, подадена на 17 ноември 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-133/14)

(2015/C 016/74)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, avocats)

Ответник: Комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателя към пенсионно-осигурителната схема на Съюза, с което се прилагат новите ОИР относно членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Комисията от 18 февруари 2014 г., с което се определя изчисляването на бонуса към пенсионните права, които е придобил преди постъпване на служба в Комисията;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


19.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/50


Жалба, подадена на 25 ноември 2014 г. — ZZ/ЕMA

(Дело F-135/14)

(2015/C 016/75)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, A. Blot, lawyers)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (ЕMA)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението за поставяне на жалбоподателя в неактивна заетост.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 31 януари 2014 г. на ЕМА, с което жалбоподателят е поставен в неактивна заетост, считано от 1 февруари 2014 г. до твърдяното изтичане на договора му на 15 март 2014 г., заедно с писмото от 14 март 2014 г., за което се твърди, че цели да „разясни“ причините за поставянето му в неактивен заетост,

да се отмени, доколкото е необходимо, решението на ЕМА от 15 април 2014 г., с което се отхвърля жалбата от 24 април 2014 г., подадена от жалбоподателя срещу горепосочените решения,

да се присъди обезщетение за претърпените от жалбоподателя морални вреди в размер на 20 000 EUR,

да се осъди ЕМА да заплати всички разноски на жалбоподателя във връзка с настоящата жалба.