ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 463

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
23 декември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2014/C 463/01

Заключения на Съвета относно основано на участието управление на културното наследство

1

2014/C 463/02

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план за културата за периода 2015—2018 г.

4

 

Европейска комисия

2014/C 463/03

Обменен курс на еврото

15

 

Европейска служба за външна дейност

2014/C 463/04

Информация относно влизане в сила

16

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2014/C 463/05

Почивни дни през 2015 г.

17

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2014/C 463/06

Покана за представяне на предложения по работната програма за предоставяне на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 година (Решение C(2014) 2069 на Комисията, изменено с Решение C(2014) 9588)

18

2014/C 463/07

Покана за подаване на заявления за кандидатстване за Европейска столица на културата — EAC/A03/2014

19

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2014/C 463/08

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

20

 

Поправки

2014/C 463/09

Поправка на Препоръка 2014/70/ЕС на Комисията от 22 януари 2014 година относно минимално изискуеми принципи при проучването и добива на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества ( ОВ L 39, 8.2.2014 г. )

28

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/1


Заключения на Съвета относно основано на участието управление на културното наследство

(2014/C 463/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ:

1.

заключенията на Съвета от 26 ноември 2012 г. относно управлението на културата (1), в които се подчертава колко е важно да се подобрят достъпността, участието, ефективността и съгласуваността по отношение на управлението на културата и се приканват държавите членки да насърчават подход на участие при разработването на политиката в областта на културата;

2.

заключенията на Съвета от 21 май 2014 г. относно културното наследство като стратегически ресурс за устойчива Европа (2), в които се отчита, че културното наследство има значение за междусекторните политики и играе специална роля за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и се призоват държавите членки да утвърждават дългосрочните политически модели в областта на наследството, които са основани на данни и чийто двигател са обществото и гражданите;

КАТО ПРИВЕТСТВА:

3.

съобщението на Комисията „За интегриран подход към културното наследство на Европа“, в което се отчита, че културното наследство е общ ресурс и общо благо и че поради това грижата за него е обща отговорност (3);

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД:

4.

нарасналото признание на международно равнище на един ориентиран към хората и основаващ се на културата подход за насърчаване на устойчивото развитие и значението на прозрачните, активни и информирани системи на управление на културата, за да се отговори на потребностите на всички членове на обществото (4);

5.

нарасналото признание на европейско, национално, регионално и местно равнище на социалното измерение на културното наследство и значението на активизирането на полезните взаимодействия между различните заинтересовани страни за опазването, развиването и предаването на културното наследство на бъдещите поколения (5);

6.

приемането на установен на местно равнище и ориентиран към хората подход към културното наследство в няколко програми на ЕС, включително в програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“ и подхода на направлявано от общностите местно развитие, подпомагано по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Този подход се потвърждава и от инициативата за съвместно планиране „Културното наследство и глобалната промяна: ново предизвикателство за Европа“;

7.

приемането на подходи на участие в действията на ЕС за Европейски столици на културата и за Знак за европейско наследство (6);

КАТО ОТЧИТА, ЧЕ основаното на участието управление на културното наследство (7):

8.

предоставя възможности за укрепване на демократичното участие, устойчивостта и социалното сближаване и за посрещане на социалните, политическите и демографските предизвикателства на днешния ден;

9.

има за цел активното участие на съответните заинтересовани страни в рамките на публичните действия — т.е. публичните органи и власти, частния сектор, организациите на гражданското общество, неправителствените организации, доброволческия сектор и заинтересованите лица — във вземането на решения, планирането, изпълнението, наблюдението и оценката на свързаните с културното наследство политики и програми с цел повишаване на отчетността и прозрачността на инвестираните публичните ресурси, както и с цел изграждане на обществено доверие в политическите решения;

10.

допринася за повишаването на осведомеността относно ценностите на културното наследство като споделен ресурс, което води до намаляване на опасността от злоупотреби и увеличаване на социалните и икономическите ползи;

11.

подкрепя съвременните културни, художествени и творчески произведения, които са тясно свързани с идентичността и ценностите и често се основават на традиционните знания и умения, както и на нематериалното наследство на хората, и следователно могат да представляват културното наследство на следващите поколения;

12.

спомага за стимулирането на нови възможности, възникнали вследствие на глобализацията, цифровизацията и новите технологии, които променят начина на създаване, достъп и използване на културното наследство;

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

13.

да разработят рамки за управление на много равнища и с участието на множество заинтересовани страни, които отчитат културното наследство като споделен ресурс, чрез засилване на връзките между местните, регионалните, националните и европейските равнища на управление на културното наследство, при надлежно спазване на принципа на субсидиарност, така че се предвиждат ползи за хората на всички равнища;

14.

да насърчават включването на съответните заинтересовани страни, като направят необходимото тяхното участие да е възможно на всички етапи от процеса на вземане на решения;

15.

да поощряват рамки за управление, които отчитат значението на взаимодействието между материалното, нематериалното и цифровото културно наследство и които разглеждат, зачитат и укрепват неговите социални, културни, символични, икономически и екологични ценности;

16.

да поощряват рамки за управление, които улесняват прилагането на междусекторни политики, даващи възможност културното наследство да допринесе за постигане на цели в различни области на политиката, в това число за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

17.

да развиват полезни взаимодействия между стратегиите за устойчив туризъм и местния културен и творчески сектор, също и чрез насърчаване на рамки за управление, които активно привличат местното население, с цел да се насърчи предлагането на устойчив и качествен културен туризъм и да се допринесе за съживяването на градските и селските райони, като същевременно се опази целостта и се поддържа културната стойност на наследството и се постигне баланс между икономическите възможности и благоденствието на гражданите;

18.

да използват по подходящ начин финансирането от ЕС, както и националното финансиране за тези цели;

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИ НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

19.

да си сътрудничат по въпросите, свързани с основаното на участието управление на културното наследство, включително в рамките на работния план за културата за периода 2015—2018 г. (8), с цел да се установят и разпространят най-добрите практики, както и да се повиши капацитетът на сектора на културното наследство да се ангажира ефективно с тези въпроси;

20.

да насърчават предаването на традиционните умения и знания на следващите поколения, както и тяхната новаторска употреба и взаимно обогатяване чрез научно и технологично развитие;

21.

да използват цифрови средства с цел повишаване на достъпа на всички социални групи до управлението на културното наследство и участието им в него;

22.

да проучат ролята на виртуалните общности за разработването и прилагането на политики в областта на културното наследство, за подкрепата на управлението на културното наследство, за развитието на знания и за финансирането (напр. чрез принос на доброволни начала в интернет и колективно финансиране);

23.

да постигнат конкретен напредък относно управлението на Europeana (9) с цел да се гарантира нейната дългосрочна устойчивост и развитието ѝ като проект, насочен към културното наследство, както и да се улесни връзката ѝ с образованието, културния туризъм и други сектори; да насърчават, когато е целесъобразно, многократното използване на цифровото съдържание на културното наследство с цел укрепване на културното многообразие и стимулиране на използването на познаването на наследството при съвременното художествено изразяване и от културния и творческия сектор;

24.

да насърчават гражданското участие в рамките на интелигентен модел за развитие за европейските градове, който активно да интегрира културното наследство, за да допринесе за иновациите и съживяването на европейските градове, като ги свързва със съответни места и територии, популяризира тяхната привлекателност, както и като привлича инвестиции, нови икономически дейности и предприятия;

25.

да предприемат последващи мерки във връзка със съобщението „За интегриран подход към културното наследство на Европа“, за да работят заедно за разработването на всеобхватна европейска стратегия за културното наследство;

26.

да засилят сътрудничеството с международни организации като Съвета на Европа и ЮНЕСКО, за да насърчават основания на участието подход към управлението на културното наследство;

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

27.

да насърчава основани на факти изследвания относно въздействието на основани на участието подходи в политиките и управлението на културното наследство, за да допринесе за разработването на стратегически подходи към културното наследство;

28.

да продължи диалога с организациите и платформите на гражданското общество в области на политиките, свързани с културното наследство, и да разгледа възможността за представяне на предложение за „Европейска година на културното наследство“.


(1)  ОВ C 393, 19.12.2012 г., стр. 8.

(2)  ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 36.

(3)  Док. 12150/14.

(4)  Конференция на ООН „Бъдещето, което искаме“ (Рио де Жанейро, юни 2012 г.); Конгрес на ЮНЕСКО „Поставяне на културата в центъра на политиките за устойчиво развитие“ (Ханджоу, май 2013 г.); Форум на ЮНЕСКО „Културата, творчеството и устойчивото развитие. Научни изследвания, иновации, възможности“ (Флоренция, октомври 2014 г.).

(5)  Съвет на Европа, Рамкова конвенция за значението на културното наследство за обществото (Конвенция от Фаро, 2005 г.).

(6)  ОВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 1 и ОВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 1.

(7)  Културното наследство е материално, нематериално и цифрово, съгласно определението в заключенията на Съвета от 21 май 2014 г.

(8)  ОВ С 463, 23.12.2014 г., стр. 4.

(9)  Както е посочено в заключенията на Съвета от 10 май 2012 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид (ОВ C 169, 15.6.2012 г., стр. 5).


23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/4


Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план за културата за периода 2015—2018 г.

(2014/C 463/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

КАТО ПРИПОМНЯТ целите, поставени пред Европейския съюз в областта на културата по силата на член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

КАТО ПРИПОМНЯТ Резолюцията на Съвета от 16 ноември 2007 година относно Европейска програма за култура (1) и нейните стратегически цели, а именно насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, насърчаване на културата като творчески двигател и поощряване на културата като жизненоважен елемент в международните отношения на Съюза;

КАТО ПРИПОМНЯТ Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) (2), и по-специално нейните общи цели, насочени към насърчаване на европейското езиково и културно многообразие, популяризиране на европейското културно наследство и засилване на конкурентоспособността на европейските сектори на културата и творчеството с цел насърчаването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

КАТО ПРИПОМНЯТ съществения принос на секторите на културата и творчеството за икономическото, социалното и регионалното развитие, значението на тези сектори за стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и факта, че обсъжданията на министрите на културата по време на заседанието на Съвета на 25 ноември 2014 г. ще допринесат за изготвяне на отговора на Съвета в контекста на междинния преглед на стратегията, насрочен за 2015 г.;

КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ резултатите от работата по линия на работния план за културата за периода 2011—2014 г. (3), изготвен от Съвета, както и резултатите от окончателната оценка, извършена от държавите членки в рамките на Съвета (4), които съставляват основата за окончателния доклад на Комисията относно изпълнението и целесъобразността на работния план за културата за периода 2011—2014 г. (5);

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД заключенията на Съвета от 26 ноември 2012 г. относно управлението на културата (6), и по-специално предвидения в тях редовен обмен на информация на ранен етап относно политиките и действията на ЕС в други сфери на политиката, имащи пряко или косвено въздействие върху въпросите и политиките в областта на културата.

ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕ:

при надлежно зачитане на принципа на субсидиарност да създадат четиригодишен работен план за културата за периода 2015—2018 г., с възможност за извършване на междинен преглед;

да насочват дейностите в културната област към приоритетните теми, основните въпроси, резултатите и методите на работа, изброени в посочения работен план;

да приемат приоритетите на работния план, описани в приложение I;

да създадат работни групи, съставени от назначени от държавите членки експерти, въз основа на приоритетите, принципите и мандатите, определени в приложения I и II, и да наблюдават работата им.

СЧИТАТ, че четиригодишният работен план следва да се ръководи от следните принципи:

а)

доразвиване на постиженията на предишния работен план за културата за периода 2011—2014 г., като същевременно се добави по-стратегическо измерение с цел да се засили връзката между работния план и дейността на Съвета и неговите ротационни председателства;

б)

съсредоточаване върху теми, които се отличават с ясно изразена европейска добавена стойност;

в)

отчитане на присъщата стойност на културата и изкуствата за укрепване на културното многообразие;

г)

осигуряване на високи постижения, иновации и конкурентоспособност на секторите на културата и творчеството чрез насърчаване на дейността на художниците, творците и дейците на културата и признаване на приноса на тези сектори за изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места, като се обръща особено внимание на предизвикателствата на прехода към цифрови технологии;

д)

включване по целесъобразност на въпросите на културата в други области на политиката, в съответствие с член 167, параграф 4 от ДФЕС;

е)

насърчаване на междусекторното сътрудничество;

ж)

осигуряване на единодействие с програма „Творческа Европа“;

з)

разработване на политика, основана на надеждни факти.

II.   ПРИОРИТЕТИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕ да се стремят към постигане на приоритетите, описани в приложение I:

А.

Достъпна и приобщаваща култура;

Б.

Културно наследство;

В.

Сектори на културата и творчеството: икономика на творчеството и иновации;

Г.

Насърчаване на културното многообразие, културата във външните отношения на ЕС и мобилността.

ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕ, че надеждната, съпоставима и актуална статистика в областта на културата е основа за задълбоченото разработване на политики в тази сфера и поради това статистиката е междусекторен приоритет в работния план; във връзка с това ОЧАКВАТ резултатите от работата, която предстои да бъде извършена под егидата на Евростат, с цел да се осигури редовно производство и разпространение на статистически данни за културата, като същевременно се отчитат съдържащите се в доклада на ESS-net Culture препоръки;

ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕ да направят преглед на извършената дейност по отношение на културата във външните отношения на ЕС, както и относно необходимостта работата в тази област да продължи в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност и Комисията;

ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕ да използват различни методи на работа в зависимост от целта и темата на обсъждане:

i)

отворения метод на координация (ОМК), който следва да остане основният метод на работа за сътрудничество между държавите членки;

ii)

неофициални срещи на служители на министерствата на културата, в т.ч. със служители от други министерства;

iii)

ad-hoc експертни групи или тематични семинари, организирани от Комисията с цел по-нататъшно разглеждане на въпроси, свързани с темите от работния план, и взаимодействие с други включени в него инструменти;

iv)

организирани от Комисията срещи за преглед на извършената работа в областите на политиката, обстойно застъпени в предишните работни планове за културата;

v)

конференции, проучвания и инициативи за партньорско обучение.

III.   ДЕЙСТВИЯ

ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

при разработването на политиката на национално равнище да вземат предвид постигнатите посредством работния план резултати, като същевременно зачитат принципа на субсидиарност;

да разпространяват информацията за резултатите от работния план до заинтересованите страни на всички равнища.

ПРИКАНВАТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СЪВЕТА:

в контекста на тройката председателства да вземат предвид приоритетите на работния план при разработването на 18-месечните си програми;

да информират подготвителния орган на Съвета в областта на културата за работата, извършена от други подготвителни органи на Съвета, имаща пряко или косвено въздействие върху въпросите и политиките в областта на културата (7);

да организират, когато е уместно, неофициални заседания (включително съвместни и междусекторни заседания) за обсъждане и отчитане на резултатите, постигнати чрез работния план, и да разпространяват широко тези резултати;

да обмислят, въз основа на окончателен доклад на Комисията, изготвен чрез използване на доброволния принос на държавите членки, дали да предложат нов работен план.

ПРИКАНВАТ КОМИСИЯТА:

да подкрепя държавите членки и други заинтересовани страни да си сътрудничат в рамките, определени от настоящите заключения, по-специално като:

а)

подкрепя възможно най-широкото участие на държавите членки, както и на експерти и други заинтересовани страни, в посочените в приложение I работни структури;

б)

допълва работата на групите по ОМК с проучвания, както и с дейности за партньорско обучение;

да разпространява информация за резултатите от работния план на толкова езици, на колкото се счита за подходящо, в т.ч. чрез цифрови средства, например чрез своя уебсайт;

да докладва на компетентния подготвителен орган на Съвета в областта на културата на възможно най-ранен етап за съответните си инициативи, по-специално за предложенията, за които оценката на въздействието е показала пряко или косвено въздействие върху въпросите в областта на културата (8);

да гарантира взаимния обмен на информация между групите по ОМК в сферата на културата, както и между тях и съответните групи по ОМК, работещи в свързани сектори;

редовно да информира подготвителния орган на Съвета в областта на културата за напредъка на работата по отношение на статистиката в тази област;

да извършва консултации и да информира редовно заинтересованите страни на европейско равнище, включително гражданското общество, за напредъка по отношение на работния план, с цел да се гарантира адекватност и прозрачност на дейностите, в т.ч. чрез Европейския културен форум;

преди края на първото полугодие на 2018 г. и въз основа на доброволния принос на държавите членки да приеме окончателен доклад за изпълнението и целесъобразността на работния план.

ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИ НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

да работят заедно, съгласувано и в сътрудничество, като използват работните структури и методи, посочени в настоящите заключения, за осигуряване на добавена стойност в сферата на културата на равнище ЕС;

да вземат под внимание културата при разработването, прилагането и оценяването на политиките и действията в други области, по-специално за да осигурят ранно и ефективно включване в процеса на разработване на политиките;

да насърчават по-качествен принос на културата към общите цели на стратегията „Европа 2020“, като се има предвид ролята на сектора за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и като се отчита положителният ефект върху области като заетостта, социалното приобщаване, образованието и обучението, туризма, научните изследвания и иновациите, както и регионалното развитие;

да насърчават четенето като средство за разпространение на знания, да подпомагат творческите изяви, да улесняват достъпа до културата и културното многообразие и да развиват съзнанието за европейска идентичност, като отчитат различните условия, приложими към електронните книги и към книгите на хартиен носител;

да обменят редовно и на ранен етап информация относно политиките и действията на ЕС, имащи пряко или косвено въздействие върху въпросите и политиките в областта на културата, и в това отношение ги насърчават да обменят информация чрез цифрови средства, включително виртуални платформи;

да поощряват сътрудничеството с трети държави, по-специално страните кандидатки, потенциалните страни кандидатки и страните от европейската политика за съседство, и с компетентните международни организации в областта на културата, включително Съвета на Европа, в т.ч. чрез редовни срещи със съответните трети държави;

да направят междинен преглед на изпълнението на работния план с оглед на евентуално адаптиране или преориентиране във връзка с постигнатите резултати и развитието на политиките на равнище ЕС.


(1)  ОВ C 287, 29.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221.

(3)  ОВ C 325, 2.12.2010 г., стр. 1.

(4)  Док. 9591/14.

(5)  Док. 12646/14.

(6)  ОВ C 393, 19.12.2012 г., стр. 8.

(7)  В съответствие със заключенията на Съвета от 2012 г. относно управлението на културата.

(8)  Вж. бележка под линия 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приоритети на работния план за културата за периода 2015—2018 г.

Приоритетна област А: Достъпна и приобщаваща култура

Европейска програма за култура: Културно многообразие и междукултурен диалог (3.1)

Стратегия „Европа 2020“: Приобщаващ растеж (приоритет 3)

Действия от страна на:

Теми

Инструменти и методи на работа (вкл. междусекторни)

Очаквани резултати и ориентировъчен график

Държавите членки

А1) Развитие на ключова компетентност „културни познания и умения за изразяване“

ОМК (1), междусекторно

Експертите набелязват добри практики за развитие на тази ключова компетентност и за включването ѝ в образователните политики въз основа на познанията и нагласите, установени в препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот (2).

Края на 2015 г.

Наръчник за добри практики за културните и образователните органи на национално и европейско равнище.

Държавите членки

А2) Насърчаване на достъпа до култура чрез цифрови средства: политики и стратегии за привличане на публика

ОМК

2015—2016 г.

Цифровите технологии промениха начините за осъществяване на достъпа до културно съдържание, за създаването и използването му. Какво е въздействието на прехода към цифрови технологии за политиките за привличане на публика и практиките на културните институции?

Експертите очертават съществуващите политики и програми и установяват добри практики.

Наръчник за добри практики за културните институции и дейците на културата.

Насърчаване на четенето в цифрова среда, за да се стимулират достъпът и привличането на публика. Очертаване на регулаторна рамка със специален акцент върху практиките за лицензиране, трансграничните услуги и електронното заемане на книги от публичните библиотеки.

Подгрупа по ОМК (3)

Експертите очертават най-добрите практики.

2015 г.

Доклад, съдържащ казуси

Държавите членки

A3) Насърчаване на приноса на културата за социалното приобщаване

ОМК

2017—2018 г.

Как публичните политики може да насърчават и подкрепят културните институции в работата им в рамките на партньорства с други сектори (здравеопазване, социални грижи, пенитенциарната служба и т.н.)?

Експертите очертават съществуващите публични политики, които се занимават със социалното приобщаване чрез културата, и установяват добрите практики.

Насоки за културните институции и лицата, определящи политиките.


Приоритетна област Б: Културно наследство

Европейска програма за култура: Културно многообразие и междукултурен диалог (3.1)

Стратегия „Европа 2020“: Интелигентен и устойчив растеж (приоритети 1 и 2)

Действия от страна на:

Теми

Инструменти и методи на работа (вкл. междусекторни)

Очаквани резултати и ориентировъчен график

Държавите членки

Б1) Основано на участието управление на културното наследство

ОМК

2015—2016 г.

Идентифициране на иновативни подходи към многостепенното управление на материалните, нематериалните и цифровите обекти на културното наследство, в които участват общественият сектор, частни заинтересовани страни и гражданското общество.

Ще бъде разгледано сътрудничеството между различните равнища на управление и области на политиките.

Експертите очертават и съпоставят обществените политики на национално и регионално равнище, за да се установят добри практики, включително в сътрудничество със съществуващите мрежи в областта на културното наследство.

Наръчник за добри практики за лицата, определящи политиките, и институциите в областта на културното наследство.

Държавите членки

Б2) Умения, обучение и трансфер на знания: традиционни и нови професии, свързани с културното наследство

ОМК, междусекторно

2017—2018 г.

Изграждане на капацитет за упражняване на професии, свързани с културното наследство. Специално внимание към предаването на традиционни умения и ноу-хау и към новите професии, включително в контекста на прехода към цифрови технологии.

Насърчава се участието на експерти от сферата на образованието.

Експертите очертават съществуващите схеми за обучение и набелязват нововъзникващи умения и нужди от обучение в сферата на материалните, нематериалните и цифровите обекти на културното наследство.

Наръчник за добри практики за културни и образователни институции.

Комисията

Б3) Оценка на риска и превантивни мерки за опазване на културното наследство от последиците от природни бедствия и заплахи, предизвикани от човешки действия

Очертаване на съществуващите стратегии и практики на национално равнище. Сред факторите, които трябва да се разгледат, са свръхексплоатацията, замърсяването, неустойчивото развитие, засегнатите от конфликти зони и природните бедствия (пожари, наводнения, земетресения).

Проучване

2016 г.


Приоритетна област В: Културни и творчески сектори: Икономика на творчеството и иновации

Европейска програма за култура: Културата като катализатор на творчеството (3.2)

Стратегия „Европа 2020“: Интелигентен и устойчив растеж (приоритети 1 и 2)

Действия от страна на:

Теми

Инструменти и методи на работа (вкл. междусекторни)

Очаквани резултати и ориентировъчен график

Държавите членки

В1) Достъп до финансиране

ОМК (4), междусекторно

2015 г.

Специално внимание към финансовата екосистема за културните и творческите сектори. Проучване на възможни финансови инструменти, например заеми и акции. Преглед и анализ на възможности за алтернативно финансиране, например публично-частни фондове, бизнес ангели, рисков капитал, колективно финансиране, спонсорство, дарения и благотворителност.

Насърчава се участието на експерти от сферата на финансите и икономиката.

Експертите установяват новаторски схеми за финансиране и инвестиционни практики в секторите на културата и творчеството.

Препоръки за публичните власти.

 

В2) Роля на публичните политики в развитието на предприемаческия и иновативния потенциал на секторите на културата и творчеството

 

 

Държавите членки

а.

Преплитане на секторите на културата и творчеството с цел да се стимулират иновациите, икономическата устойчивост и социалното приобщаване.

Изследване и насърчаване на полезното взаимодействие между секторите на културата и творчеството, от една страна, и други имащи отношение сектори, от друга страна.

Евентуално заключения на Съвета

2015 г

Държавите членки

б.

Набелязване на иновативни мерки за насърчаване на предприемачеството и на нови стопански модели в секторите на културата и творчеството.

ОМК, междусекторно

2016—2017 г.

 

Насърчава се участието на експерти от сферата на икономиката и предприятията.

Експертите набелязват добри практики за мерки в подкрепа на бизнеса, насочени към предприемачите от секторите на културата и творчеството.

Наръчник за добри практики и препоръки за публичните органи.

Държавите членки

В3) Устойчив културен туризъм

ОМК, междусекторно

2017—2018 г.

Набелязване на начини за създаване на предлагане в европейския туризъм, което да се основава на материалното и нематериалното културно наследство като фактор за конкурентоспособност, с оглед да се привлекат нови форми на устойчив туризъм. Проучване на начините, по които цифровизацията на културното съдържание и цифровите услуги могат да стимулират разширяването на трансевропейските туристически мрежи и по-нататъшното развитие на маршрути, включително малките бързо развиващи се дестинации, като се вземат предвид и дейности, свързани със съвременните изкуства, фестивали и културни прояви.

Насърчава се участието на експерти от сферата на туризма.

Експертите очертават методите и инструментите, които да направят европейското културно наследство достъпно и оперативно съвместимо със системата за насърчаване и маркетинг на туризма.

Насоки за разработващите политиките


Приоритетна област Г: Насърчаване на културното многообразие, културата във външните отношения на ЕС и мобилността

Европейска програма за култура: Културно многообразие и междукултурен диалог (3.1), Културата като жизненоважен елемент в международните отношения (3.3)

Стратегия „Европа 2020“: Устойчив и приобщаващ растеж (приоритети 2, 3), Използване на инструментите на ЕС за външна политика

Действия от страна на:

Теми

Инструменти и методи на работа (вкл. междусекторни)

Очаквани резултати и ориентировъчен график

Държавите членки/Комисията

Г1) Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване

Оценка на изпълнението на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване въз основа на доклада, изготвен от името на ЕС през 2012 г. (5). Разглеждане на нейното въздействие върху споразуменията и протоколите за културно сътрудничество в споразуменията за свободна търговия. Проучване на нейното прилагане, по-специално в цифровия контекст.

Дейности, свързани с прегледа на извършената работа

2015 г.

 

Г2) Културата във външните отношения на ЕС

а.

Културата в политиките на ЕС за сътрудничество за развитие

 

 

Държавите членки

Подкрепа за интегрирането на културата в дневния ред, инструментите и програмите на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие с трети държави и оценка на ролята на културата за устойчивото развитие.

Евентуално заключения на Съвета

2015 г.

Комисията/държавите членки

Съществуващи програми в областта на културата в страните от европейската политика за съседство

Проучване

Дискусия и последващи действия в подготвителния орган на Съвета в областта на културата с участието на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

2015 г.

Държавите членки

б.

Укрепване на стратегическия подход към културата във външните отношения на ЕС

Съвместни неформални срещи на старши служители от министерствата на културата и старши служители от министерствата на външните работи, отговарящи за културата, с евентуалното участие на ЕСВД (6)

2015—2018 г.

Комисията/Държавите членки

в.

Подготвителна работа относно културата във външните отношения на ЕС (7): дискусия, анализ и последващи действия с участието на подготвителния орган на Съвета в областта на културата и ЕСВД.

Анализ и последващи действия

2015—2018 г.

Комисията

Г3) Междукултурен диалог и мобилност

 

2016 г., доклади за отделните тематични области

а.

Междукултурен диалог

Среща за преглед на извършената работа

 

б.

Мобилност на дейците на културата, включително данъчни пречки пред мобилността на хората на изкуството в трансграничен контекст Насърчава се участието на данъчни експерти.

Среща за преглед на извършената работа

 

в.

Мобилност на колекциите

Среща за преглед на извършената работа

 

г.

Незаконен трафик на паметници на културата, включително правила на ЕС за внос на паметници на културата, изнесени незаконно от трети страни.

Проучване

2016 г.

Държавите членки

Г4) Кино: подобряване на разпространението на европейските филми

ОМК

2017—2018 г.

 

Установяване на елементите на взаимно допълване между инструментите в областта на филмовите политики и тяхното подпомагане на регионално и национално равнище и на равнище ЕС, с оглед подобряването на разпространението на европейските филми, по-специално в цифровата среда.

Насърчава се участието на експерти от министерствата, които отговарят за филмовите политики, и от националните филмови фондове и институти.

Експертите набелязват добри практики, като вземат предвид резултатите от Европейския филмов форум (8).

Наръчник за добри практики.


(1)  Работна група, създадена през 2014 г. в рамките на работния план за културата за периода 2011—2014 г., чийто мандат е продължен. Състои се от експерти от министерствата на културата и на образованието.

(2)  ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.

(3)  Това е подгрупа на работната група по ОМК за насърчаване на достъпа до култура чрез цифрови средства.

(4)  Работна група, създадена през 2014 г. по работния план за културата за 2011—2014 г.

(5)  Периодичен доклад на всеки четири години от името на Европейския съюз относно мерките за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване в рамките на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2008 г. — работен документ на службите на Комисията (SWD (2012) 129 final).

(6)  Организиране на срещи от ротационните председателства на Съвета на доброволен принцип.

(7)  http://cultureinexternalrelations.eu/wp-content/uploads/2013/05/Executive-Summary-ENG_13.06.2014.pdf

(8)  Европейският филмов форум е платформа на структуриран диалог, създадена от Комисията в съобщението ѝ „Европейското кино в цифровата епоха“ (док. 10024/14). Първите резултати от този структуриран диалог се очакват през 2016 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Принципи, свързани със състава и функционирането на работните групи, създадени от държавите членки в рамките на работния план за културата за периода 2015—2018 г.

Състав

Участието на държавите членки в работата на групите е доброволно и държавите членки могат да се включват в тях по всяко време.

Всяка държава членка, която желае да участва в работата на дадена група, определя експерти за членове на тази работна група. Държавата членка следи за това експертите да притежават практически опит в съответната област на национално равнище и осигурява ефективна връзка с компетентните национални органи. Комисията координира процеса на назначаване на експертите. За да намерят експерта с най-подходящ профил за съответната област, държавите членки могат, при необходимост, да назначават различни експерти за отделните тематични области.

Всяка група може да реши да покани независими експерти, които да допринесат за работата на групата, представители на гражданското общество, както и представители на трети европейски държави.

Работни процедури

Групите работят по определените в работния план теми, като спазват сроковете, установени в приложение I.

Определените цели и графикът за тяхното изпълнение могат да бъдат преразгледани по време на междинната оценка в зависимост от постигнатите резултати и от развитието на политиките на равнище ЕС.

Продължителността на работа на групата е средно 18 месеца, през които могат да се проведат средно шест срещи.

Всяка работна група сама определя своя председател или своите председатели за всяка тематични област, включена в приоритетите ѝ.

Докладване и информация

Председателите на работните групи се отчитат пред Комитета по въпросите на културата за напредъка в работата на съответната група. Комитетът по въпросите на културата има възможност да дава насоки на групите, за да получи желаните резултати и да координира тяхната работа.

За всяка от посочените в приложение I цели групите представят доклад за свършената работа, включващ конкретни резултати, които могат да бъдат използвани по-нататък.

Дневният ред и протоколите от заседанията на работните групи се предоставят на всички държави членки, независимо от степента им на участие в дадена област. Докладите на групите се публикуват.

Комисията предоставя на работните групи секретарско обслужване и логистична подкрепа. В рамките на възможното тя подпомага работата им и с всякакви други подходящи средства (в т.ч. изследвания в съответната област на действие).

Посочените по-горе доклади се използват за изготвянето на окончателния доклад на Комисията относно изпълнението на работния план.


Европейска комисия

23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/15


Обменен курс на еврото (1)

22 декември 2014 година

(2014/C 463/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2259

JPY

японска йена

147,06

DKK

датска крона

7,4401

GBP

лира стерлинг

0,78490

SEK

шведска крона

9,5536

CHF

швейцарски франк

1,2035

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,0565

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,618

HUF

унгарски форинт

315,33

LTL

литовски литас

3,45280

PLN

полска злота

4,2665

RON

румънска лея

4,4666

TRY

турска лира

2,8423

AUD

австралийски долар

1,5057

CAD

канадски долар

1,4257

HKD

хонконгски долар

9,5098

NZD

новозеландски долар

1,5803

SGD

сингапурски долар

1,6171

KRW

южнокорейски вон

1 343,82

ZAR

южноафрикански ранд

14,2082

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,6271

HRK

хърватска куна

7,6650

IDR

индонезийска рупия

15 255,54

MYR

малайзийски рингит

4,2839

PHP

филипинско песо

54,723

RUB

руска рубла

67,1555

THB

тайландски бат

40,282

BRL

бразилски реал

3,2455

MXN

мексиканско песо

17,8608

INR

индийска рупия

77,4769


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Европейска служба за външна дейност

23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/16


Информация относно влизане в сила

(2014/C 463/04)

Решение № 1/2014 на Съвместния комитет ЕС-Швейцария, създаден с член 14 от Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора от 21 юни 1999 г., за изменение на приложение II (Координация на системите за социална сигурност) към него влиза в сила на 1 януари 2015 г., след като на 28 ноември 2014 г. Съвместният комитет го прие чрез писмена процедура.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/17


Почивни дни през 2015 г.

(2014/C 463/05)

Belgique/België

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 21.7, 15.8, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12

България

1.1, 3.3, 10.4, 11.4, 12.4, 13.4, 1.5, 6.5, 24.5, 6.9, 22.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 6.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 2.4, 3.4, 5.4, 6.4, 1.5, 14.5, 24.5, 25.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 3.4, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 21.7, 15.8, 3.10, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Eesti

1.1, 24.2, 3.4, 5.4, 1.5, 24.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 17.3, 3.4 6.4, 4.5, 1.6, 3.8, 26.10, 25.12, 28.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 23.2, 25.3, 10.4, 13.4, 1.5, 1.6, 28.10, 25.12

España

1.1, 6.1, 3.4, 1.5, 15.8, 12.10, 8.12, 25.12

France

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 14.7, 21.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 5.4, 6.4, 1.5, 4.6, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 6.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 23.2, 25.3, 1.4, 10.4, 12.4, 13.4, 1.5, 31.5, 1.6, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 3.4, 5.4, 6.4, 1.5, 4.5, 10.5, 24.5, 23.6, 24.6, 18.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 5.4, 1.5, 3.5, 7.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12

Luxembourg

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 2.1, 15.3, 5.4, 6.4, 1.5, 24.5, 25.5, 20.8, 21.8, 23.10, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 31.3, 3.4, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 5.4, 6.4, 27.4, 5.5, 14.5, 24.5, 25.5, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 4.6, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 5.4, 6.4, 1.5, 3.5, 4.6, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 3.4, 5.4, 25.4, 1.5, 10.6, 15.8, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 24.1, 12.4, 13.4, 1.5, 31.5, 1.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 15.5, 25.6, 24.12, 25.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

Slovensko

1.1, 6.1, 3.4, 6.4, 1.5, 8.5, 5.7, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 6.1, 25.3, 27.3, 28.3, 1.5, 5.5, 15.5, 25.6, 5.11, 6.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 3.4, 5.4, 6.4, 1.5, 14.5, 24.5, 6.6, 20.6, 31.10, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 3.4, 6.4, 4.5 25.5, 31.8, 25.12, 28.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 3.4, 6.4, 4.5, 25.5, 13.7, 31.8, 25.12, 28.12

Scotland: 1.1, 2.1, 3.4, 4.5, 25.5, 3.8, 30.11, 25.12, 28.12


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/18


Покана за представяне на предложения по работната програма за предоставяне на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 година

(Решение C(2014) 2069 на Комисията, изменено с Решение C(2014) 9588)

(2014/C 463/06)

С настоящото генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в работната програма за 2014 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г.

Поканата е за подаване на предложения по следния проект:

CEF-TC-2014-3, „Електронна идентификация и удостоверяване на автентичност — е-идентификация и е-подпис — общи услуги“

Документацията за поканата, която включва съдържанието, срока и бюджета, е предоставена в текста на поканата, публикувана на уебсайта на МСЕ в областта на далекосъобщенията:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef_telecom_call_for_proposals_2014.htm


23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/19


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА„ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“ — EAC/A03/2014

(2014/C 463/07)

1.

В съответствие с Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО (1) Комисията, Генерална дирекция „Образование и култура“, отправя покана за подаване на заявления за кандидатстване за действието на Съюза „Европейска столица на културата“ за 2021 г. за градове в страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, които участват в програмата „Творческа Европа“.

2.

Целта на поканата е определянето на един от тези градове за Европейска столица на културата през 2021 г.

3.

Целите на действието „Европейска столица на културата“ са да се запази и насърчи многообразието на културите в Европа и да се изтъкнат общите им черти, както и да се увеличи чувството за принадлежност на гражданите към едно общо културно пространство и да се стимулира приноса на културата в дългосрочното развитие на градовете. Дейностите, развивани от града, който ще бъде определен за Европейска столица на културата, ще са насочени към разширяване на обхвата, многообразието и европейското измерение на предлаганите културни прояви, към разширяване на достъпа до култура и на участието в културни дейности, към укрепване на капацитета на културния сектор и на връзките му с други сектори и повишаване на международния профил на града чрез културата.

4.

Подробна информация, условията за финансиране и формуляра за кандидатстване могат да бъдат намерени в пълния текст на поканата на следния адрес: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm

В пълния текст е представен преглед на условията за допустимост, изключване и предоставяне на званието, които ще се прилагат при оценяването на кандидатурите, както и информация относно процедурата за подбор. Кандидатурите трябва да отговарят на изискванията, посочени в пълния текст на поканата.

5.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на адреса, посочен в пълния текст на поканата за подаване на заявления за кандидатстване, не по-късно от 23 октомври 2015 г.


(1)  ОВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 1.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/20


Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2014/C 463/08)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (2)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9

„PONT-L’EVEQUE“

ЕО №: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение

    Наименование на продукта

    Описание на продукта

    Географски район

    Доказателство за произход

    Метод на производство

    Връзка

    Етикетиране

    Национални изисквания

    Други: контрол

2.   Вид на изменението (измененията)

    Изменение в единния документ или в резюмето

    Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за което не са публикувани нито единен документ, нито резюме

    Изменение в продуктовата спецификация, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ [член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006]

    Временно изменение в продуктовата спецификация като последица от налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от страна на публичните органи [член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006]

3.   Изменение/изменения

3.1.   Описание на продукта

В описанието на продукта се актуализират някои технически и органолептични данни за описване на „Pont-l’Evêque“.

За да бъдат описани всички размери на питите, теглото на сухото вещество, което преди това беше посочено само за „Pont-l’Évêque“ и за малката пита (petit) „Pont-l’Évêque“, вече е посочено и за голямата пита (grand) „Pont-l’Evêque“ и за размера половин пита (demi) „Pont l’Évêque“. С цел да бъде описан по-добре продуктът, въз основа на съществуващите практики е уточнено и нетното тегло, обозначено върху опаковката, за всеки от размерите:

обозначеното върху опаковката нетно тегло на голямата пита (grand) „Pont-l’Evêque“ е 1 200—1 600 g, а теглото на сухото вещество е 650—850 g,

обозначеното върху опаковката нетно тегло на „Pont-l’Evêque“ е 300—400 g,

обозначеното върху опаковката нетно тегло на размера половин пита (demi) „Pont-l’Evêque“ е 150—200 g,

обозначеното върху опаковката нетно тегло на малката пита (petit) „Pont-l’Evêque“ е 180—250 g.

Заличаването на оранжевия цвят от описанието на кората и заместването на златистожълтите до оранжеви оттенъци с белезникав до червеникав цвят съответстват на решението на групата да забрани използването на анато като оцветител на кората.

По отношение на кората е заличена гладкостта като нейна характеристика — това е явна грешка в продуктовата спецификация, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 година относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (3), тъй като кората на „Pont-l’Evêque“ никога не е била гладка.

Уточнени са обичайните практики с цел по-доброто им описване. Фактически кората може да бъде изчеткана (физическото действие на суха или влажна четка върху кората) или измита (разпръскване на воден разтвор под налягане). Четкането се е използвало винаги и е смятано за равностойно на миенето, въпреки че не е споменато като такова в продуктовата спецификация, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96. Затова се уточнява, че четкането може да се смята за метод на миене, като незадължителният характер на единия или другия метод се уточнява с израза „може да бъде“.

И накрая, елементите, отнасящи се до описанието на метода на производство (отцеждане и осоляване), са преместени в съответната рубрика.

3.2.   Географски район

Измененият географски район на „Pont-l’Evêque“ вече съдържа 1 365 общини, т.е. 38 % от площта на района, посочен в спецификацията, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96 (2 129 общини са изключени). Намаляването на географския район се дължи на стремежа за засилване на връзката между наименованието „Pont-l’Evêque“ и нормандските пасищни системи в млекопроизводството и за определяне на центъра на наименованието и на неговите характеристики (природна среда/обичайни практики). Така всяка от общините в преразгледания географски район спада към зона, благоприятна за отглеждането на трева, чиито граници се определят от хладен и влажен климат и/или от присъствието на блата и дъна на долини, и се характеризира с ландшафт с храстовидна растителност, свидетелстващ за запазеното традиционно пасищно отглеждане при млекопроизводството, както и с наличието на млекопроизводствени стопанства, които продължават да използват в значителна степен трева.

Това намаляване на района е свързано и с преразглеждането на продуктовата спецификация, което засилва връзката с района посредством задължението да се използва частично нормандската порода и храненето на животните да става предимно чрез паша за целите на млекопроизводството.

3.3.   Доказателство за произход

Измененията на точка 4.1 са свързани с промяна в националната нормативна уредба. Предвижда се по-специално да се издава разрешение на операторите, с което да се признава способността им да спазват изискванията на продуктовата спецификация на означението, което искат да използват.

В точка 4.2 се предвижда специална декларация, която да удостоверява ангажираността на операторите с процеса на постепенно преминаване на стадата към нормандската порода.

Една разпоредба относно декларациите, които са необходими за получаване на информация за количествата и за техния контрол, дава възможност на групата да събира данните, необходими за добрата информираност и за контрола по отношение на наименованието за произход „Pont-l’Evêque“.

Допълнени са точките, отнасящи се до воденето на регистри и до контрола на продукта.

3.4.   Метод на производство

В спецификацията се уточняват много аспекти от метода на производство, за да се опишат по-добре условията за производство на млякото и за преработка на сиренето, допринасящи за характеристиките и репутацията на „Pont-l’Evêque“:

—   Условия за производство на млякото:

„Pont-l’Evêque“ се произвежда частично от мляко, получено от крави от нормандска порода, които съставляват не по-малко от 50 % от броя на млекодайните крави във всяко стопанство. За да могат всички животновъди и производители на „Pont-l’Evêque“ да се включат и приспособят към това ново производствено условие, в спецификацията се предвижда преходен период до края на април 2017 г. Това изменение дава възможност да се засили връзката с района посредством задължението да се използват крави от нормандска порода в млекодайните стада.

За улесняване на прилагането на спецификацията е въведено определението за стадо: това е цялото млекодайно стадо от едър рогат добитък в дадено стопанство, състоящо се от дойни крави, сухостойни крави и юници за обновяване на стадото.

Млекодайните крави се извеждат на паша най-малко 6 месеца в годината. Всяко стопанство разполага с не по-малко от 0,33 ha тревна площ на дойна млекодайна крава, от които не по-малко от 0,25 ha с годна за паша трева, достъпна от доилните помещения, както и с по 2 ha ливади за всеки хектар силажна царевица, използвана за храна на животните от стадото. Това позволява да се гарантира хранене, в което преобладава консумацията на трева (паша, сено и др.), в съответствие с традицията за пасищно отглеждане в географския район.

С цел да се гарантира връзката с географския район, най-малко 80 % от сухото вещество в основната хранителна дажба на стадото (фуражи) произхожда от парцели на стопанството, разположени в географския район.

Извън периодите на паша всеки ден на млекодайните крави се дава сено. Количеството на допълващите фуражи е ограничено до 1 800 kg на крава от стадото за една календарна година. В спецификацията на продукта е включен списък на разрешените фуражи и допълващи фуражи. По този начин връзката с района се затвърждава чрез автономността на стопанствата по отношение на фуражите и чрез ограничаване на количеството допълващи фуражи, които се дават за храна.

—   Използване на млякото:

За да се избегнат в максимална степен проблемите с влошаване на качеството на суровината, са регламентирани сроковете на съхранение на млякото, използвано при производството на „Pont-l’Evêque“. Периодът на съхранение не може да бъде по-дълъг от 48 часа в стопанството и от 96 часа, считано от часа на първото доене до началото на зреенето, като този срок се намалява на 72 часа за продуктите, произведени от сурово мляко.

Освен това, за да се избегнат всички практики, които не съответстват на традиционните знания и умения, е добавено, че сгъстяването на млякото чрез частично отстраняване на водната съставка преди подсирването е забранено и че освен млечните суровини, единствените съставки, спомагателни вещества при преработката или добавки, които са разрешени за прибавяне непосредствено в млякото или след това при производството, са сирище, безвредни бактериални култури, ферменти, плесени, сол и калциев хлорид.

Последната цитирана разпоредба означава, че е забранено използването на анато: анато като оцветител на кората е бил използван за коригиране на дефекти по плесенното покритие на кората, дължащи се на хигиенното състояние на млякото. Подобряването на хигиенното качество на млякото от много години прави ненужно използването на анато. Производителите на „Pont-l’Evêque“ не го използват вече повече от 15 години.

—   Условия за производство на сиренето:

По отношение на спецификацията, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96, са уточнени условията за изработка на „Pont-l’Evêque“ — от подсирването на млякото до узряването. Посредством целеви стойности са описани отделните етапи от процеса на производство на „Pont-l’Evêque“, които съответстват на автентичните и неизменни местни практики.

По този начин са уточнени:

съдът за мляко: вана с максимална вместимост 600 l, която осигурява едновременното поставяне във формите и дава възможност да се гарантира еднаква продължителност на подсирване на млякото за цялото поставено във формите сирене,

условията за зреене: по-малко от 26 часа при температура под 40 °C, за да се регламентират свързаните с този етап параметри,

условията за подсирване: по традиция само със сирище от животински произход и при температура на подсирване 32—40 °C,

методът за получаване на сиренината: нарязване във вид на средно големи зърна с размери под 25 mm и разбъркване с цел да се осигури значителна степен на отцеждане във ваните,

частично отстраняване на суроватката преди поставянето във форми, в резултат на размесването на сиренната маса и принудителното отцеждане,

интервалът между подсирването и поставянето във форми: поставянето във форми се извършва по-малко от 2 часа след подсирването, за да се ограничи подкиселяването на сиренината,

условията за отцеждане във формите: най-малко 10 часа при температура 17—31 °C, с неколкократно обръщане — тези температурни условия са по-точни от понятията „температура на околната среда“ и „затоплено помещение“, посочени в спецификацията, регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1107/96,

осоляването: то се извършва 1—4 дни след подсирването — това е минималното време, необходимо за развитие на повърхностната флора,

етапът и условията на изсушаване: изсушаването представлява етапът между осоляването и началото на зреенето, за който са уточнени температурните условия (10—22 °C) с цел да се регламентира този параметър,

забраната за съхраняване при отрицателна температура на млечните суровини, незавършената продукция, сиренината и прясното сирене, с цел да се избегнат всички практики, несъответстващи на традиционните знания и умения.

—   Зреене на сиренето:

Условията на зреене са изменени с цел да се оптимизират органолептичните качества на сиренето. Минималната продължителност на зреенето, която преди това беше 14 дни за всички размери на питите, е увеличена на 18 дни, считано от подсирването, с изключение на големия размер пита (grand) „Pont-l’Evêque“, за който тя е определена на 21 дни. Зреенето продължава най-малко 8—9 дни в зависимост от размерите на питите, при температура 11—19 °C. За да може да се понижи бавно температурата на питите сирене, излизащи от етапа на изсушаване след осоляването (за който, както беше посочено, температурата може да бъде 10—22 °C), максималната температура на зреене е повишена от 14 на 19 °C. След евентуално опаковане сиренето „Pont-l’Evêque“ може да бъде подложено на допълнително зреене при температура 4—15 °C. От спецификацията на продукта е заличено споменаването на червените бактерии (Brevibactеrium linens), тъй като развитието им не е нито систематично, нито непременно желано. Поради необходимото при транспорта охлаждане, което прекъсва процеса на зреене, е уточнено също така, че минималната продължителност на зреенето не включва периодите на прехвърляне от производствения цех в цеха за зреене, и е определено, че тези периоди на прехвърляне не могат да надвишават 72 часа.

3.5.   Връзка

Тази част от спецификацията е преработена в съответствие с разпоредбите, съставляващи основата на продуктовата спецификация за продукти със ЗНП. В нея са описани специфичната характеристика на географския район, специфичната характеристика на продукта и причинно-следствената връзка между физическите и човешките фактори на географския район и характеристиките на продукта. По този начин са по-добре изяснени направените уточнения относно присъщите знания и умения, свързани с производството на млякото и с метода на производство и преработка на сиренето, които допринасят за характеристиките и за специфичното качество на „Pont-l’Evêque“. Освен това се утвърждава присъствието на нормандската порода, която в наши дни е конкурирана от други, по-продуктивни млечни породи.

3.6.   Етикетиране

За да бъде приведена спецификацията в съответствие с националната нормативна уредба, разпоредбата относно задължителното поставяне на логото „INAO“ е заличена. Посочено е, че обозначението „Appellation d’Origine Protégée“ („Защитено наименование за произход“) или „AOP“ („ЗНП“) е задължително, както и символът „ЗНП“ на Европейския съюз.

3.7.   Други

Посочени са органите, отговарящи за контрола на спецификацията на продукта, като към спецификацията са добавени таблица с основните точки, подлежащи на контрол, и методът за оценката им.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (4)

„PONT-L’EVEQUE“

ЕО №: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование

„Pont-l’Evêque“

2.   Държава членка или трета държава

Франция

3.   Описание на земеделския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.3. Сирена

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

С „Pont-l’Evêque“ се обозначава сиренето, произведено от краве мляко, с мека вътрешност и покрита с плесен кора, която може да бъде изчеткана или измита, с квадратна или правоъгълна форма и с минимална масленост 45 g мазнини на 100 g сирене след пълно изсушаване. Кората има белезникав до червеникав цвят, вътрешността е еластична, незалепваща и нетечлива, с цвят от слонова кост до сламеножълт, еднородна, тук-там с дупки, вкусът е мек, с различни аромати (растителни, млечни, сметанови или леко опушени).

„Pont-l’Evêque“ се произвежда в следните форми:

голяма пита (grand) „Pont-l’Evêque“ с квадратна повърхност с дължина на страната 190—210 mm, с обозначено върху опаковката нетно тегло 1 200—1 600 g и тегло на сухото вещество 650—850 g,

„Pont-l’Evêque“ с квадратна повърхност с дължина на страната 105—115 mm, с обозначено върху опаковката нетно тегло 300—400 g и минимално тегло на сухото вещество 140 g,

половин пита (demi) „Pont-l’Evêque“ с правоъгълна повърхност с дължина 105—115 mm и ширина 52—57 mm, с обозначено върху опаковката нетно тегло 150—200 g и минимално тегло на сухото вещество 70 g,

малка пита (petit) „Pont-l’Evêque“ с квадратна повърхност с дължина на страната 85—95 mm, с обозначено върху опаковката нетно тегло 180—250 g и минимално тегло на сухото вещество 85 g.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

От 1 май 2017 г. най-малко 50 % от броя на млекодайните крави в стопанствата са крави от нормандска порода.

3.4.   Фуражи (само за продукти от животински произход)

С цел да се осигури тясна връзка между района и продукта чрез характерно за географския район хранене, млекодайните крави се извеждат на паша най-малко 6 месеца в годината, а стопанството разполага с не по-малко от 0,33 ha тревна площ на дойна млекодайна крава, от които не по-малко от 0,25 ha с годна за паша трева, достъпна от доилните помещения, както и с по 2 ha ливади за всеки хектар силажна царевица, използвана за храна на животните от стадото.

Най-малко 80 % (в сухо вещество) от основната хранителна дажба на стадото, състояща се от фуражи, се произвежда в парцели на стопанството, разположени в географския район. Количеството на допълващите фуражи е ограничено до 1 800 kg на крава от стадото за една календарна година.

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Производството на млякото, производството и зреенето на сиренето се извършват в географския район, определен в точка 4.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

Всяка предлагана на пазара пита сирене със ЗНП „Pont-l’Evêque“ има отделен етикет с името на наименованието за произход, изписано с букви с размери, равни най-малко на две трети от размерите на най-големите букви, фигуриращи върху етикета, обозначението „Appellation d’Origine Protégée“ („Защитено наименование за произход“) или „AOP“ („ЗНП“) и символа „ЗНП“ на Европейския съюз.

4.   Кратко определение на географския район

Списък на кантоните и общините в географския район на производство на ЗНП „Pont-l’Evêque“.

В департамента Calvados

Целите кантони Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux, Le Bény-Bocage, Blangy-le-Château, Cambremer, Caumont-l’Eventé, Condé-sur-Noireau, Dozulé, Honfleur, Isigny-sur-Mer, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l’Evêque, Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Trévières, Trouville-sur-Mer, Vassy, Vire.

Кантонът Cabourg, с изключение на общините Colombelles, Escoville, Hérouvillette, Ranville. Кантонът Falaise-Nord, с изключение на общините Aubigny, Bons-Tassilly, Falaise, Potigny, Saint-Pierre-Canivet, Soulangy, Soumont-Saint-Quentin, Ussy, Villers-Canivet. Кантонът Villers-Bocage, с изключение на общините Le Locheur, Missy, Noyers-Bocage.

Общините Airan, Argences, Barou-en-Auge, Bazenville, la Caine, Canteloup, Cléville, Courcy, Commes, Curcy-sur-Orne, Goupillières, Grimbosq, Hamars, La Hoguette, Janville, Jort, Longues-sur-Mer, Louvagny, Magny-en-Bessin, Le Manoir, Manvieux, Montigny, Moult, Les Moutiers-en-Auge, Les Moutiers-en-Cinglais, Norrey-en-Auge, Ouffières, Préaux-Bocage, Port-en-Bessin-Huppain, Ryes, Saint-Vaast-sur-Seulles, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Pair, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sainte-Honorine-du-Fay, Saint-Martin-de-sallen, Sommervieu, Tracy-sur-Mer, Troarn, Trois-Monts, Vaux-sur-Aure, Vendeuvre, Vienne-en-Bessin.

В департамента Eure

Целите кантони Bernay-est, Beuzeville, Cormeilles, Thiberville.

Кантонът Bernay-Ouest, с изключение на общините Plasnes, Valailles. Кантонът Broglie, с изключение на общината Mesnil-Rousset. Кантонът Pont-Audemer, с изключение на общините Colletot, Corneville-sur-Risle. Кантонът Quillebeuf-sur-Seine, с изключение на общините Aizier, Bourneville, Sainte-Croix-sur-Aizier, Tocqueville, Vieux-Port. Кантонът Saint-Georges-du-Vièvre, с изключение на общините Saint-Benoît-des-Ombres, Saint-Christophe-sur-Condé, Saint-Grégoire-du-Vièvre, Saint-Pierre-des-Ifs.

Общините Morsan, Notre-Dame-d’Epine, Saint-Victor-d’Epine.

В департамента La Manche

Целите кантони Barenton, Barneville-Carteret, Brécey, Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Lessay, Marigny, Montebourg, Montmartin-sur-Mer, Mortain, Percy, Périers, Sourdeval, Saint-Clair-sur-l’Elle, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Ovin, Saint-Pois, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Le Teilleul, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Valognes, Vesly, Villedieu-les-Poêles.

Кантонът Avranches, с изключение на общините Avranches, Marcey-les-Grèves, Saint-Martin-des-Champs, Vains, Le Val-Saint-Père. Кантонът Quettehou, с изключение на общината Octeville-l’Avenel.

Общините Les Chéris, Marcilly, Le Mesnil-Ozenne.

В департамента Orne

Целите кантони Athis-de-l’Orne, Briouze, Domfront, La Ferté-Macé, Flers, Flers-Nord, Flers-Sud, Gacé, Juvigny-sous-Andaine, Le Merlerault, Messei, Passais, Putanges-Pont-Ecrepin, Sées, Tinchebray, Vimoutiers.

Кантонът Carrouges, с изключение на общината Ciral. Кантонът Courtomer, с изключение на общините Bures, Sainte-Scolasse-sur-Sarthe. Кантонът Ecouché, с изключение на общините Goulet, Sentilly. Кантонът Exmes, с изключение на общината Silly-en-Gouffern. Кантонът Ferté-Frênel, с изключение на общините Couvains, Gauville, Glos-la-Ferrière, Marnefer, Saint-Nicolas-de-Sommaire. Кантонът Mortrée, с изключение на общините Boissei-la-Lande, Marcei, Médavy, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs.

Общините Boitron, Bursard, Chambois, Coudehard, Ecorches, Essay, Louvières-en-Auge, Mont-Ormel, Montreuil-la-Cambe, Neauphe-sur-Dive, Nécy, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Trun.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Районът на наименованието „Pont-l’Evêque“ обхваща част от територията на трите департамента на Долна Нормандия (Calvados, Manche и Orne), както и западния край на департамента Eure. Този район се характеризира с умерен климат от океански тип и с обилни валежи (над 700 mm), равномерно разпределени през цялата година. Пасищните ландшафти със заоблен релеф се характеризират с преобладаващо храстовидна растителност и с наличието на гъста речна мрежа и свързаните с нея многобройни блата. Ливадите, които в миналото са представлявали огромен дял от земеделските площи в географския район, и днес продължават да заемат повече от половината от тях.

Този район с традиционно говедовъдство е люлката на нормандската порода, която, макар и конкурирана от по-продуктивната порода Prim’Holstein, винаги е присъствала в географския район, с едно ясно изразено желание за запазване и увеличаване на броя на животните от тази порода. И днес режимът на хранене на млекодайните крави се отличава с преобладаващ дял на тревата в хранителната дажба на животните и с консумацията ѝ във вид на паша в продължение на най-малко 6 месеца годишно. Във връзка с това за стопанствата е определена минимална тревна площ на млекодайна крава. Освен това, за да се утвърди приоритетното място на тревата, особено спрямо царевицата, стопанствата разполагат с два пъти повече тревни площи от площите с царевица, използвана за храна на стадото.

От тази много стара традиция в пасищното отглеждане и млекопроизводството, която се е запазила и до днес, са възникнали признати знания и умения за изработката на сирене с мека вътрешност. Преработката в сирене, при която се използват сиренарски вани с ограничена вместимост, използваното сирище е само от животински произход, а сиренината се нарязва на много дребни до средно големи зърна, представлява продължение на тези отдавнашни знания и умения.

Известността на това сирене, което се консумира след сравнително кратък период на зреене, е документирана от 1622 г.: нормандският писател Hélie le Cordier публикува в чест на „Pont-l’Évêque“ поема от 16 песни, откъдето идва известната фраза: „Всички го обичат, защото е произведено с такова умение, че независимо дали е прясно или узряло, е като сметана“. Така от началото на XVIII в., за да се отличава от останалите сирена, „Pont l’Evêque“ придобива квадратна форма с използването на дървени калъпи.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

„Pont-l’Evêque“ е сирене от краве мляко, с мека вътрешност, което от началото на използването на дървени калъпи през XVIII в. има квадратна или правоъгълна форма с остри ръбове и ъгли. Кората му, оцветена в белезникав до червеникав цвят, обгръща еластична, незалепваща вътрешност с цвят от слонова кост до сламеножълт. Вкусът му е мек, с аромати, които често пъти са млечни, растителни, а понякога и леко опушени.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Благодарение на дъждовния и мек климат на географския район могат да се произвеждат значителни количества трева през цялата година. Това производство дава възможност да се добива мляко от животни, хранени главно с трева. Млякото от крави, които пасат продължително време, е с много добри сиренарски качества. Наличието на животни от нормандската порода още повече засилва тази специфична характеристика.

Заедно със знанията и уменията, свързани с пасищното отглеждане и млекопроизводството, са се развили също така знания и умения, свързани с производството на сирене, благодарение на които много отдавна е възникнала известността на „Pont L’Evêque“. Тези сиренарски знания и умения са част от така наречените технологии за „сирена с мека вътрешност“, със сравнително кратък период на зреене. Те са много подходящи в отсъствието на климатични и топографски ограничения, които не налагат твърде дългото съхранение на млякото във вид на сирене. В резултат се получава меко и ароматно сирене с много високо качество, признато от столетия.

Препратка към публикуваната спецификация

[член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 (5)]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPontl-Eveque.pdf


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(3)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(4)  Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(5)  Вж. бележка под линия 4.


Поправки

23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/28


Поправка на Препоръка 2014/70/ЕС на Комисията от 22 януари 2014 година относно минимално изискуеми принципи при проучването и добива на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества

( Официален вестник на Европейския съюз L 39 от 8 февруари 2014 г. )

(2014/C 463/09)

На страница 74, точка 2, буква а)

вместо:

„а)

„хидравлично разбиване с големи водни количества“ („high volume hydruаlic fracturing“) означава нагнетяването на 1 000 m3 или по-голямо количество вода за едно хидравлично разбиване или на 10 000 m3 или по-голямо количество вода в един сондаж;“

да се чете:

„а)

„хидравлично разбиване с големи водни количества“ („high volume hydraulic fracturing“) означава нагнетяване на 1 000 m3 или по-голямо количество вода за едно хидравлично разбиване или на 10 000 m3 или по-голямо количество вода по време на целия процес на разбиване в един сондаж;“.

На страница 75, точка 4, първото изречение

вместо:

„Държавите членки трябва да осигуряват пълна съгласуваност на условията и процедурите за получаване на разрешения в съответствие с приложимото законодателство на ЕС, включително ако:“

да се чете:

„Държавите членки трябва да осигуряват пълна съгласуваност на условията и процедурите за получаване на разрешения в съответствие с приложимото законодателство на ЕС, ако:“.

На страница 75, точка 5.3, букви а) и б)

вместо:

„а)

да се основава на най-добрите налични техники и да е съобразена със съответните резултати от организирания от Европейската комисия информационния обмен между държавите членки, съответните стопански отрасли и неправителствените организации за защита на околната среда;

б)

да прогнозира променящото се поведение на целевото геоложко образувание, на геоложките пластове, отделящи находището от подземните води и на съществуващите сондажи или други изкуствени конструкции, изложени на въздействието на високо налягане при нагнетяването, прилагано при хидравличното разбиване с големи водни количества, както и поведението на нагнетяваните флуиди;“

да се чете:

„а)

да се основава на най-добрите налични техники и да е съобразена със съответните резултати от организирания от Европейската комисия информационен обмен между държавите членки, съответните стопански отрасли и неправителствените организации за защита на околната среда;

б)

да прогнозира променящото се поведение на целевото геоложко образувание, на геоложките пластове, отделящи находището от подземните води, и на съществуващите сондажи или други изкуствени конструкции, изложени на въздействието на високо налягане при нагнетяването, прилагано при хидравличното разбиване с големи водни количества, както и количеството на нагнетяваните флуиди;“.

На страница 76, точка 8, буква б), второто изречение

вместо:

„Ако основното предназначение на дадена инсталация е да добива нефт чрез хидравлично разбиване с големи водни количества, следва да бъде инсталирана специална инфраструктура за добив на съпътстващия природен газ.“

да се чете:

„Ако основното предназначение на дадена инсталация е да добива нефт чрез хидравлично разбиване с големи водни количества, следва да бъде инсталирана специална инфраструктура за улавяне и транспортиране на съпътстващия природен газ.“

На страница 77 точка 10

вместо:

„10.   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИМИКАЛИ И ВОДА ПРИ ХИДРАВЛИЧНО РАЗБИВАНЕ С ГОЛЕМИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА

10.1.

Държавите членки следва да осигуряват:

а)

регистриращото съответните химикали дружество да посочва „хидравлично разбиване“ („hydraulic fracturing“) като наименование на употребата на химикалите, които е необходимо да бъдат регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б)

свеждане до минимум на използването на химикали при хидравличното разбиване с големи водни количества;

в)

при избора на използваните химикали да се разглежда въпросът доколко е възможно да се третират флуидите, излизащи на повърхността след хидравлично разбиване с големи водни количества

10.2.

Държавите членки следва да насърчават операторите да използват такива техники за хидравлично разбиване, които свеждат до минимум потреблението на вода и количеството на отпадъците, а също и при които не се използват опасни химикали, винаги когато съществуват такива технологии, които да са технически осъществими и разумни по отношение на човешкото здраве, околната среда и климата.“

да се чете:

„10.   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ВОДА ПРИ ХИДРАВЛИЧНО РАЗБИВАНЕ С ГОЛЕМИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА

10.1.

Държавите членки следва да гарантират:

а)

че производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата на химическите вещества, използвани при хидравлично разбиване, посочват „хидравлично разбиване“ („hydraulic fracturing“) като наименование на употребата на химическите вещества, в съответствие със своите задължения, произтичащи по Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б)

свеждането до минимум на използването на химически вещества при хидравличното разбиване с големи водни количества;

в)

че при избора на използваните химически вещества се разглежда въпросът доколко е възможно да се третират флуидите, излизащи на повърхността след хидравлично разбиване с големи водни количества.

10.2.

Държавите членки следва да насърчават операторите да използват такива техники за хидравлично разбиване, които свеждат до минимум потреблението на вода и количеството на отпадъците, а също и при които не се използват опасни химически вещества, винаги когато съществуват такива технологии, които да са технически осъществими и разумни по отношение на човешкото здраве, околната среда и климата.“

На страница 77 точка 14

вместо:

„14.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ

Държавите членки следва да осигуряват провеждането на надзор след закриването на всяка инсталация, с цел да се сравни състоянието на околната среда при обекта на инсталацията и в околния надземен и подземен район, което потенциално може да бъде засегнато от дейностите, със състоянието преди началото на дейностите, както е определено в проучването на базовата линия.“

да се чете:

„14.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ

Държавите членки следва да осигуряват провеждането на надзор след закриването на всяка инсталация, с цел да се сравни състоянието на околната среда при обекта на инсталацията и в околния надземен и подземен район, който потенциално може да бъде засегнат от дейностите, със състоянието преди началото на дейностите, както е определено в проучването на базовата линия.“

На страница 78, точка 15, буква а)

вместо:

„а)

от страна на оператора публично разпространение на информация относно химикалите и водните количества, които той предвижда да използва и действително използва при хидравличното разбиване с големи водни количества във всеки един сондаж. В тази информация трябва да бъдат посочени наименованията и номерата в регистъра на Chemical Abstracts Service (CAS) на всички използвани вещества и да бъде включен информационен лист за безопасност (ако има такъв), както и да бъде посочена максималната концентрация на съответните химикали в разтвора за хидравлично разбиване;“

да се чете:

„а)

от страна на оператора публично разпространение на информация относно химическите вещества и водните количества, които той предвижда да използва и действително използва при хидравличното разбиване с големи водни количества във всеки един сондаж. В тази информация трябва да бъдат посочени наименованията и номерата по регистъра на Chemical Abstracts Service (CAS) на всички използвани вещества и да бъде включен информационен лист за безопасност (ако има такъв), както и да бъде посочена максималната концентрация на съответното вещество в разтвора за хидравлично разбиване;“.

На страница 78 точка 16.1

вместо:

„16.1.

Държавите членки, които са избрали да провеждат проучване или добив на въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества, следва да въведат в сила минимално изискуемите принципи, формулирани в настоящата препоръка до 28 юли 2014 г. и ежегодно да информират Европейската комисия за въведените от тях мерки в отговор на настоящата препоръка, като първото такова информиране следва да бъде извършено до декември 2014 г.“

да се чете:

„16.1

Държавите членки, които са избрали да провеждат проучване или добив на въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества, се приканват да въведат в сила минимално изискуемите принципи, формулирани в настоящата препоръка, до 28 юли 2014 г. и ежегодно да информират Европейската комисия за въведените от тях мерки в отговор на настоящата препоръка, като първото такова информиране следва да бъде извършено до декември 2014 г.“.