ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 455

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
18 декември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 455/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7405 — Yanfeng/JCI Interiors business) ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 455/02

Обменен курс на еврото

2

2014/C 455/03

Становище на Консултативния комитет по сливанията, изразено на неговото заседание от 7 юли 2014 г., относно проекторешение по дело M.7184 — Marine Harvest/Morpol (член 14, параграф 2 proc.) — Докладчик: Хърватия

3

2014/C 455/04

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Marine Harvest/Morpol (член 14, параграф 2 proc.) (M.7184)

4

2014/C 455/05

Резюме на решение на Комисията от 23 юли 2014 година за налагане на глоба във връзка с привеждането в действие на концентрация в нарушение на член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (Дело M.7184 — Marine Harvest/Morpol (чл. 14(2) proc.) ( 1 )

5

 

Сметна палата

2014/C 455/06

Специален доклад № 21/2014 Финансираната от ЕС летищна инфраструктура не е постигнала добра икономическа ефективност

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2014/C 455/07

Официални празници през 2015 г.: държави от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, и институции на ЕИП

9

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2014/C 455/08

Покана за представяне на предложения EACEA/30/2014 — Програма Еразъм+ — Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Инициативи за иновативна политика — Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование

10

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2014/C 455/09

Дело, заведено на 17 октомври 2014 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-20/14)

14

2014/C 455/10

Дело, заведено на 22 октомври 2014 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-21/14)

15

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7405 — Yanfeng/JCI Interiors business)

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 455/01)

На 11 декември 2014 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32014M7405. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/2


Обменен курс на еврото (1)

17 декември 2014 година

(2014/C 455/02)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2448

JPY

японска йена

145,89

DKK

датска крона

7,4405

GBP

лира стерлинг

0,79320

SEK

шведска крона

9,5019

CHF

швейцарски франк

1,2010

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,2505

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,626

HUF

унгарски форинт

314,42

LTL

литовски литас

3,45280

PLN

полска злота

4,2258

RON

румънска лея

4,4750

TRY

турска лира

2,9330

AUD

австралийски долар

1,5203

CAD

канадски долар

1,4482

HKD

хонконгски долар

9,6518

NZD

новозеландски долар

1,6073

SGD

сингапурски долар

1,6247

KRW

южнокорейски вон

1 363,34

ZAR

южноафрикански ранд

14,5710

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7143

HRK

хърватска куна

7,6700

IDR

индонезийска рупия

15 758,64

MYR

малайзийски рингит

4,3400

PHP

филипинско песо

55,751

RUB

руска рубла

82,1728

THB

тайландски бат

41,035

BRL

бразилски реал

3,3988

MXN

мексиканско песо

18,3496

INR

индийска рупия

79,1973


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/3


Становище на Консултативния комитет по сливанията, изразено на неговото заседание от 7 юли 2014 г., относно проекторешение по дело M.7184 — Marine Harvest/Morpol (член 14, параграф 2 proc.)

Докладчик: Хърватия

(2014/C 455/03)

1.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че Marine Harvest е нарушило по небрежност член 4, параграф 1 от Регламента за сливанията (Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета).

2.

Консултативният комитет e съгласен с Комисията, че Marine Harvest е нарушило по небрежност член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията (Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета).

3.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че Marine Harvest следва да бъде глобено по силата на член 14, параграф 2, букви а) и б) от Регламента за сливанията.

4.

Консултативният комитет е съгласен с факторите, за които е счетено, че са от значение за целите на определянето на размера на глобите, наложени на Marine Harvest съгласно член 14, параграф 2, букви а) и б) от Регламента за сливанията.

5.

Консултативният комитет е съгласен с актуалния размер на глобите, предложен от Комисията.

6.

Консултативният комитет препоръчва становището му да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/4


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Marine Harvest/Morpol (член 14, параграф 2 proc.)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

В проекторешението по член 14, параграф 2 от Регламента за сливанията (2) по същество се заключава, че Marine Harvest ASA („Marine Harvest“), е нарушило изискването за предварително уведомяване и „задължението за изчакване“, произтичащи съответно от член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията, като е привело в действие сделка, равносилна на придобиване на самостоятелен контрол върху Morpol ASA („Morpol“), преди да уведоми Европейската комисия за нея.

2.

На 9 август 2013 г. Marine Harvest е уведомило Комисията, че е придобило самостоятелен контрол над Morpol. С решение от 30 септември 2013 г. Комисията обяви тази концентрация за съвместима с общия пазар, при условие че са спазени ангажиментите, предложени от Marine Harvest. В решението се споменава възможността за отделна процедура във връзка с евентуалното нарушение на член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията (3).

3.

С писмо от 30 януари 2014 г. Комисията уведоми Marine Harvest за провежданото разследване на тези възможни нарушения и за откриването на отделна преписка във връзка с това разследване.

4.

На 31 март 2014 г. Комисията прие изложение на възраженията (ИВ), в което излага своето предварително становище, че Marine Harvest е нарушило член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията.

5.

В писмото, придружаващо изложението на възраженията, Генерална дирекция „Конкуренция“ (ГД „Конкуренция“) предложи на Marine Harvest възможността да получи достъп до преписката на Комисията.

6.

По искане на Marine Harvest ГД „Конкуренция“ удължи срока за отговор на ИВ от 24 април 2014 г. до 30 април 2014 г. Marine Harvest отговори на изложението на възраженията на 30 април 2014 г.

7.

Официалното устно изслушване се състоя на 6 май 2014 г. На него присъстваха Marine Harvest и неговите адвокати, служители от отделите и службите на Комисията, работещи по това дело, и представители на органите за защита на конкуренцията от осем държави — членки на ЕС.

8.

Съгласно член 16 от Решение 2011/695/ЕС проучих дали проекторешението се отнася само до възражения, по отношение на които на Marine Harvest е била дадена възможност да изрази своето становище. Стигнах до извода, че това е така.

9.

Като цяло считам, че в хода на настоящото производство е спазено ефективното упражняване на процесуалните права.

Брюксел, 10 юли 2014 г.

Wouter WILS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29) („Решение 2011/695/ЕС“).

(2)  Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1) (Регламент за сливанията).

(3)  Решение от 30 септември 2013 г. по дело M.6850 Marine Harvest/Morpol, точка 9.


18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/5


Резюме на решение на Комисията

от 23 юли 2014 година

за налагане на глоба във връзка с привеждането в действие на концентрация в нарушение на член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета

(Дело M.7184 — Marine Harvest/Morpol (чл. 14(2) proc.)

(само текстът на английски език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 455/05)

На 23 юли 2014 г. Комисията прие решение по дело за сливане съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия  (1) , и по-специално съгласно член 14, параграф 2 от този регламент. Неповерителна версия на пълния текст на решението на автентичния език на делото може да бъде намерена на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Marine Harvest ASA („Marine Harvest“) е норвежко дружество за морски продукти, чиито акции се търгуват на фондовите борси в Осло и Ню Йорк, което произвежда сьомга и бяла писия, отглеждани в развъдници, и предлага широка гама от продукти с добавена стойност от различни морски видове.

(2)

Morpol ASA („Morpol“) е норвежки производител и преработвател на сьомга. Той произвежда сьомга, отглеждана в развъдници, и предлага широка гама от продукти от сьомга с добавена стойност, като например пушени, консервирани, пресни и замразени продукти от съомга.

(3)

На 14 декември 2012 г. Marine Harvest е сключило с Friendmall и Bazmonta споразумение за покупка на 48,5 % от участието, което тези дружества притежават в Morpol. Преди това и двете дружества са били контролирани от едно лице, г-н Jerzy Malek, основател и бивш главен изпълнителен директор на Morpol.

(4)

Сделката е приключила на 18 декември 2012 г. Това придобиване се нарича „придобиването от декември 2012 г.“

(5)

На 15 януари 2013 г. Marine Harvest представи задължително публично предлагане за изкупуване на останалите дялове в Morpol, за да спази норвежкото законодателство. Това публично предлагане бе успешно.

(6)

На 21 декември 2012 г. — три дни след приключването на придобиването от декември 2012 г., Marine Harvest се свърза с Комисията за пръв път относно сделката с искане за разпределяне на делото.

(7)

На 5 март 2013 г. Marine Harvest представи първи проект на формуляра „СО“, посветен на цялостния пазар, обхващащ развъждането, първичната и вторичната преработка на сьомга от всякакъв произход.

(8)

Между март и юни 2013 г. Европейската комисия изпрати до Marine Harvest няколко искания за информация с цел да събере конкретна пазарна информация относно потенциалните отделни пазари, включително за пазара на развъждането и първичната преработка на шотландска сьомга, както и вътрешните документи, изготвени от Marine Harvest и Morpol във връзка със сделката. Формулярът „СО“ можеше да се счита за пълен едва в края на месец юли 2013 г.

(9)

На 9 август 2013 г. за сделката бе изпратено официално уведомление до Комисията.

(10)

На 30 септември 2013 г. Комисията прие условно решение за разрешение, с което одобри концентрацията при спазването на поети задължения.

(11)

В решението си Комисията заключи, че с придобиването от декември 2012 г. Marine Harvest вече фактически е получило самостоятелен контрол над Morpol и предупреди, че не е изключено да е допуснато нарушение на задължението за изчакване и на изискването за уведомяване.

(12)

Комисията предупреди също, че в отделна процедура може да разгледа дали би било целесъобразно да наложи санкция съгласно член 14, параграф 2 от Регламента за сливанията.

II.   НАРУШЕНИЕТО

(13)

По силата на член 14, параграф 2, букви а) и б) от Регламента за сливанията „Комисията може с решение да наложи глоби, непревишаващи 10 на сто от общия оборот на съответните предприятия по смисъла на член 5, на лицата по член 3, параграф 1, буква б) или на съответните предприятия, ако умишлено или поради небрежност:

а)

не са нотифицирали за концентрация в съответствие с член 4 или член 22, параграф 3 преди нейното извършване, освен ако не са изрично упълномощени да извършат това на основание член 7, параграф 2 или с решение, прието съгласно член 7, параграф 3;

б)

осъществят концентрация в нарушение на член 7“.

(14)

Привеждането на настоящата концентрация в действие преди уведомлението и преди одобрението ѝ следователно представлява нарушение на изискването за уведомяване, предвидено в член 4, параграф 1, и на задължението за изчакване, предвидено в член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията.

Придобиване на контрол

(15)

Комисията счита, че с придобиването на дялово участие от 48,5 % в капитала на Morpol през декември 2012 г. Marine Harvest е получило самостоятелен контрол над Morpol.

(16)

Въз основа на присъствията на редовните и извънредните общи събрания на Morpol през последните три години преди придобиването му от Marine Harvest и голямата разпръснатост на останалите акции, Комисията счита, че г-н Malek de facto е упражнявал самостоятелен контрол върху Morpol към момента, в който е продал своя дял в Morpol на Marine Harvest.

(17)

С придобиването на дялово участие от 48,5 % в Morpol Marine Harvest е придобило същите права и възможности да упражнява решаващо влияние върху Morpol, с които преди това е разполагал г-н Malek.

Преждевременно привеждане в действие

(18)

Комисията счита, че концентрацията е била приведена в действие към момента на сключването на споразумението с Friendmall и Bazmonta от 18 декември 2012 г. за закупуването на дялове.

Неприложимост на член 7, параграф 2 от Регламента за сливанията

(19)

Комисията счита, че сделката не се ползва от дерогацията, предвидена в член 7, параграф 2 от Регламента за сливанията. Тази разпоредба се отнася само до придобиването на контрол чрез публично предлагане или последователни покупки на ценни книжа от различни продавачи, докато в настоящия случай контролът е бил придобит наведнъж само от един продавач.

(20)

Поради това Комисията счита в съответствие със своята практика, че член 7, параграф 2 от Регламента за сливанията не е предназначен да се прилага към този вид ситуации, при които придобиването на значителен пакет дялове се извършва само от един продавач и когато не е трудно да се установи, въз основа на гласуванията при предходните редовни и извънредни общи събрания, че този пакет акции de facto ще предостави самостоятелен контрол върху целевото дружество.

III.   РЕШЕНИЕТО ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ

(21)

Комисията счита, че процесуалните нарушения са основание за налагането на значителна глоба въз основа на следните факти и елементи.

Естество на нарушението

(22)

Комисията счита, че всяко нарушение на член 4, параграф 1 и на член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията, по своята същност е тежко нарушение, тъй като това поведение подкопава ефективността на Регламента за сливанията.

Тежест на нарушението

(23)

Поведението на Marine Harvest се дължи поне частично на погрешен правен съвет. Дружеството е получило правен съвет, според който Marine Harvest може да придобие дяловете в Morpol, но не може да използва правото си на глас, докато Комисията не е одобрила сделката. Комисията е на мнение, че наличието на погрешен правен съвет показва, че нарушението, извършено от Marine Harvest, не е било умишлено, а по-скоро е проява на небрежност.

(24)

При всички случаи Marine Harvest е допуснало небрежност, тъй като i) Marine Harvest е голямо европейско дружество със значителен предходен опит в производствата по сливания, ii) Marine Harvest е получило правни съвети на много късен етап, а именно в деня на приключването на сделката, iii) наличието на прецедент при тълкуването на член 7, параграф 2 от Регламента за сливанията (Yara/Kemira GrowHow) е трябвало да доведе Marine Harvest до заключението, че поведението му най-вероятно не е обхванато от изключението, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламента за сливанията, и iv) Marine Harvest вече е било глобено на национално равнище за преждевременно привеждане в действие на концентрация при придобиването на Fjord Seafood.

(25)

Освен това Комисията отбелязва, че по същество придобиването на Morpol от страна на Marine Harvest поражда сериозни съмнения относно съвместимостта му с вътрешния пазар. В този контекст Комисията счита, че приведеното в действие сливане е можело да се отрази отрицателно на конкуренцията на вероятния пазар на шотландска сьомга през цялата продължителност на нарушението. Особено важно е да се гарантира, че потенциално проблемни сделки не се привеждат в действие преди да бъдат контролирани, а наличието на потенциална вреда, причинена от сливането, вероятно ще утежни допълнително нарушението.

Продължителност на нарушението

(26)

Нарушението на член 4, параграф 1 е моментно, без конкретна продължителност.

(27)

Що се отнася до продължителността на нарушението на член 7, параграф 1, Комисията счита, че периодът, предхождащ уведомлението, следва да бъде включен в периода на нарушението на член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията с оглед на евентуалните вреди за конкуренцията, причинени от привеждането на сделката в действие преди тя да бъде одобрена и факта, че Marine Harvest не е подало достатъчно информация на етапа, предхождащ уведомлението, за да оправдае изключването на този период от цялата продължителност на нарушението. Нарушението на член 7, параграф 1, извършено от Marine Harvest, обхваща период от девет месеца и дванадесет дни.

Смекчаващи и утежняващи обстоятелства

(28)

Комисията счита, че някои смекчаващи обстоятелства трябва да бъдат взети предвид при определянето на размера на глобата. Първо, Marine Harvest не е упражнило правото си на глас в Morpol, след като е придобило контрол над него. Второ, Marine Harvest е информирало Комисията чрез искане за разпределение на делото, малко след като придобиването от декември 2012 г. е приключило.

(29)

В настоящия случай няма утежняващи обстоятелства.

IV.   ОЦЕНКА

(30)

В заключение Marine Harvest е нарушило по небрежност член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията. Фактът, че Marine Harvest се е въздържало да упражни правото си на глас на общите събрания на акционерите на Morpol и е че обособило дейностите на Morpol, както и готовността на Marine Harvest да информира незабавно Комисията за придобиването на Morpol, са смекчаващи обстоятелства. Накрая, може да се отбележи, че в настоящия случай няма утежняващи обстоятелства.

(31)

Когато налага санкции, Комисията взема предвид необходимостта да се осигури достатъчен възпиращ ефект от глобите. В случаи на предприятия с големината на Marine Harvest размерът на санкцията трябва да е значителен, за да има възпиращ ефект. Това важи особено за случаи, при които сделката, която е приведена в действие преди да бъде одобрена, поражда сериозни съмнения относно своята съвместимост с вътрешния пазар.

(32)

В заключение по силата на член 14, параграф 2 от Регламента за сливанията се налага глоба в размер на 10 000 000 EUR за нарушението на член 4, параграф 1 от Регламента за сливанията и още 10 000 000 EUR за нарушението на член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


Сметна палата

18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/8


Специален доклад № 21/2014 „Финансираната от ЕС летищна инфраструктура не е постигнала добра икономическа ефективност“

(2014/C 455/06)

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея Специален доклад № 21/2014 „Финансираната от ЕС летищна инфраструктура не е постигнала добра икономическа ефективност“.

Докладът може да бъде разгледан или изтеглен на уебсайта на Европейската сметна палата: http://eca.europa.eu

Можете да получите безплатен екземпляр от доклада на хартиен носител при заявка на адрес:

European Court of Auditors

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

или при попълване на формуляр за електронна поръчка на уебсайта EU Bookshop.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/9


Официални празници през 2015 г.: държави от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, и институции на ЕИП

(2014/C 455/07)

 

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

Надзорен орган на ЕАСТ

Съд на ЕАСТ

1 януари

X

X

X

X

X

2 януари

 

X

 

X

 

6 януари

 

X

 

 

 

2 февруари

 

X

 

 

 

17 февруари

 

X

 

 

 

19 март

 

X

 

 

 

2 април

X

 

X

X

 

3 април

X

X

X

X

 

6 април

X

X

X

X

X

23 април

X

 

 

 

 

1 май

X

X

X

X

X

14 май

X

X

X

X

X

15 май

 

 

 

X

 

17 май

 

 

X

 

 

25 май

X

X

X

X

X

4 юни

 

X

 

 

 

17 юни

X

 

 

 

 

23 юни

 

 

 

 

X

3 август

X

 

 

 

 

15 август

 

X

 

 

 

8 септември

 

X

 

 

 

1 ноември

 

X

 

 

 

2 ноември

 

 

 

X

 

8 декември

 

X

 

 

 

24 декември

 

 

 

X

 

25 декември

X

X

X

X

X

28 декември

X

X

X

X

 

29 декември

 

 

 

X

 

30 декември

 

 

 

X

 

31 декември

 

X

 

X

 


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/10


Покана за представяне на предложения EACEA/30/2014

Програма „Еразъм+“

Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Инициативи за иновативна политика

Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование

(2014/C 455/08)

1.   Описание, цели и приоритетни теми

Основната цел на тази покана е да окуражи съответните публични органи да представят предложения за изпробването на иновативни политически идеи и реформи, свързани с набирането, избирането и въвеждането в длъжност на неопитни учители, станали част от тази професионална общност по алтернативни начини. Такива нови кадри могат да бъдат висшисти, професионалисти с друг опит или безработни хора без педагогическо образование, които обаче имат желание да станат учители. Има много начини да се осигури гъвкав достъп до учителската професия, включително, но не само, чрез сертифициране на професионалисти с опит в други сфери и краткосрочно интензивно въвеждане в професията, последвано от обучение в реална работна среда с помощта на ментори.

Приоритетната тема на тази покана е:

Подсилване на процесите на набирането, избирането и въвеждането в длъжност на най-добрите и подходящи кандидати за учителската професия чрез създаването на алтернативни пътеки.

2.   Допустими държави

Допустими са предложения от юридически лица, установени в една от следните държави, участващи в програмата:

28-те държави — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,

страните — кандидатки за членство в ЕС: Турция, бившата югославска република Македония.

3.   Допустими кандидати

Понятието „кандидати“ се отнася до всички организации и институции, участващи в предложението, независимо от тяхната роля в проекта.

Кандидатите, които се считат за допустими да отговорят на настоящата покана, са:

а)

публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието и обучението в съответния национален или регионален контекст. Публични органи на най-високо равнище, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, финанси, социални въпроси, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат експериментите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и законоустановени мрежи или сдружения от публични органи, да ги представляват, при условие че делегирането е извършено писмено и в него е посочено изрично представеното предложение. В такъв случай делегиращите публични органи трябва да бъдат партньори в предложението.

б)

публични или частни организации или институции, активни в областите на образованието и обучението.

в)

публични или частни организации или институции, извършващи дейности, свързани с образование и обучение в други социално-икономически сектори (напр. търговски камари, културни организации, организации за оценяване, изследователски организации и др.)

4.   Минимален състав на партньорствата

По настоящата покана изискването за минимално партньорство е 4 субекта, представляващи 3 допустими държави, по-специално:

а)

Най-малко един публичен орган (министерство или равностойна институция) или делегиран орган, както е описано в точка 3, буква а), от 3 различни допустими държави или законоустановени мрежи/сдружения на публични органи, представляващи най-малко три различни допустими страни.

Мрежата или сдружението трябва да са с мандат от най-малко 3 публични органа – както е описано в точка 3, буква а) — за да действат от тяхно име по конкретното предложение.

Предложенията трябва да включват най-малко един публичен орган, както е посочено в точка 3, буква а), от държава членка.

Публичните органи, които участват или са представлявани в предложението, са отговорни за стратегическото ръководство на проекта и за управлението на експеримента в рамките на тяхната собствена юрисдикция.

б)

Най-малко една публична или частна организация с опит в оценката на въздействието на политики. Тази организация е отговорна за методологическите аспекти и протоколите от оценяването. Предложението може да включва повече от една организация за оценяване, при условие че дейността е координирана и последователна.

5.   Координация

Предложението може да се координира и внесе – от името на всички кандидати – от един от следните субекти:

а)

публичен орган, съгласно описаното в точка 3, буква а);

б)

законоустановена мрежа или сдружение на публични органи, посочени в точка 3, буква а);

в)

публична или частна организация, на която публичните органи, посочени в точка 3, буква а), са възложили да отговори на поканата. Делегираните организации трябва да имат изрично писмено разрешение от публичния орган, описан в точка 3, буква а), да внесат и координират предложението от тяхно име.

Предложенията трябва да се внесат от законен представител на органа координатор от името на всички кандидати. Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.

6.   Допустими дейности

Дейностите трябва да започнат между 1 декември 2015 г. и 1 март 2016 г. Продължителността на проекта трябва да е между 24 и 36 месеца.

Дейностите, които се финансират от тази покана, включват най-малко:

Разработване на полеви изпитания относно прилагането на иновативни мерки. Трябва да се отдели подходящо внимание на разработването на стабилна доказателствена основа и на включването на надеждни процедури за наблюдение, оценка и докладване, основани на признати методологически подходи, разработени от компетентен и признат оценител на въздействието на политиките, след консултация със съответните партньори по проекта. Тук трябва да се включат (списъкът не е изчерпателен): определяне и подбор на мярката/мерките, която/които трябва да бъде/ат изпитана/и, на извадките и на предвидения набор от действия; определяне на очакваното въздействие на мерките в измерими величини и оценяване на неговото значение по отношение на очакваните резултати, включително чрез задълбочено търсене на примери за подобни намеси на политики, провеждани в държавите и извън тях; определяне на солидна методология и показатели за измерване на въздействието на изпитваната мярка на национално и на европейско равнище.

Паралелното изпълнение на полевите изпитания в различни държави, участващи в проекта, под ръководството на съответните органи (министерство или равностойна институция). Следва да бъде включен достатъчно представителен брой участващи организации/субекти, за да се достигне разумна и представителна критична маса и да се осигури значителна доказателствена основа.

Анализ и оценка: ефективност, ефикасност и въздействие на изпитваните мерки, както и на методология на експериментиране, на условията за мащабируемост и международен трансфер на поуки и добри практики (партньорско обучение).

Повишаване на осведомеността, разпространение и използване на идеята на проекта и на резултатите от него на регионално, национално и европейско ниво, не само по време на изпълнението на проекта, но и в дългосрочен план, и насърчаване възможностите за трансфер между различни сектори, системи и политики.

Препоръчва се изготвянето на план за използване на резултатите чрез отворени методи на координация в областта на образованието, обучението и младежта във връзка с целите на стратегията „Европа 2020“.

7.   Критерии за възлагане

Критериите за възлагане, за да бъде финансирано дадено предложение, са:

1.

Значимост на проекта (20 %)

2.

Качество на замисъла и изпълнението на проекта (30 %)

3.

Качество на екипа на проекта (20 %)

4.

Въздействие, разпространение и използване на резултатите (30 %)

Настоящата покана е разделена на два етапа на подаване/оценка: 1) етап на представяне на предварителни предложения и 2) етап на представяне на пълни предложения. Целта на този подход е да се опрости процесът на кандидатстване, като на първия етап се изисква само основна информация за предложението. Само предварителните предложения, които отговарят на критериите за допустимост и достигнат минималния праг от 60 % от оценката по критерия за възлагане „значимост“, ще достигнат до втория етап, когато кандидатите ще бъдат поканени да представят пълен пакет за кандидатстване.

Допустимите предварителни предложения ще се оценяват въз основа на критерия за възлагане „значимост“. Пълните предложения ще се оценяват въз основа на критерии за изключване и подбор, както и на останалите три критерия за възлагане: „качество на замисъла и изпълнението на проекта“; „качество на екипа на проекта“; и „въздействие, разпространение и използване на резултатите“.

Окончателната оценка на предложението представлява общата оценка, получена в етапа на представяне на предварителните предложения и в етапа на представяне на пълните предложения (като се прилага посоченото съотношение).

8.   Бюджет

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 5 000 000 евро.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 2 500 000 евро.

Агенцията запазва правото си да не отпусне всички налични средства.

9.   Процедури за подаване на заявления и крайни срокове

Преди подаването на заявление кандидатите ще трябва да регистрират своята организация в системата за регистрация „на едно гише“ (URF) и да получат идентификационен код за участие (PIC). PIC-кодът ще бъде изискан във формуляра за кандидатстване.

Системата за регистрация „на едно гише“ е инструментът, през който ще се управлява цялата правна и финансова информация, свързана с организациите участници. Тя е достъпна в портала за участници в проекти в областта на образованието, аудиовизията, културата и доброволчеството. Информация за това как да се регистрирате можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Заявленията за безвъзмездно финансиране трябва да са съставени на един от официалните езици на ЕС и да използват официалния пакет за кандидатстване. Уверете се, че използвате правилния формуляр за кандидатстване, съответно за етапа на представяне на предварителни предложения и етапа на представяне на пълни предложения.

Пакетът за кандидатстване е наличен на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en

Заявленията трябва да бъдат изпратени преди следните крайни срокове:

Предварителни предложения (електронен формуляр): 20 март 2015 г., 12:00 часа (на обяд, брюкселско време)

Пълни предложения (книжен формуляр): 1 октомври 2015 г. (според пощенското клеймо)


СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд на ЕАСТ

18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/14


Дело, заведено на 17 октомври 2014 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Дело E-20/14)

(2014/C 455/09)

На 17 октомври 2014 г. пред Съда на ЕАСТ беше заведено дело срещу Исландия от Надзорния орган на ЕАСТ, представляван от Markus Schneider и Clémence Perrin в качеството им на представители на Надзорния орган на ЕАСТ, с адрес: Rue Belliard 35, 1040 Brussels, Belgium.

Надзорният орган на ЕАСТ иска от Съда на ЕАСТ:

1.

Да постанови, че като не е приела в предписания срок мерките, необходими за въвеждането като такъв в националния ѝ правен ред на акта, посочен в точка 56ч от глава V от приложение ХIII към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия), адаптиран спрямо Споразумението чрез Протокол 1 към същото, Исландия не е изпълнила задълженията си съгласно член 7 от Споразумението.

2.

Да осъди Исландия да заплати съдебните разноски.

Правен и фактически контекст и правни аргументи в подкрепа на иска:

Искът се отнася до неспазването от страна на Исландия в срок до 19 април 2014 г. на мотивираното становище, издадено от Надзорния орган на ЕАСТ на 19 февруари 2014 г., отнасящо се до невъвеждането като такъв в нейния национален правен ред на Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия, посочен в точка 56ч от глава V от приложение ХIII към Споразумението за Европейското икономическо пространство и адаптиран към Споразумението с Протокол 1 към него.

Надзорният орган на ЕАСТ твърди, че като не е въвела регламента като такъв в националния си правен ред в предписания срок, Исландия не е изпълнила задълженията си по член 7 от Споразумението за ЕИП.


18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/15


Дело, заведено на 22 октомври 2014 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Дело E-21/14)

(2014/C 455/10)

На 22 октомври 2014 г. пред Съда на ЕАСТ беше заведено дело срещу Исландия от Надзорния орган на ЕАСТ, представляван от Markus Schneider и Clémence Perrin в качеството им на представители на Надзорния орган на ЕАСТ, с адрес: Rue Belliard 35, 1040 Brussels, Belgium.

Надзорният орган на ЕАСТ иска от Съда на ЕАСТ:

1.

Да постанови, че като не е приела в предвидения срок и/или не е уведомила Надзорния орган на ЕАСТ незабавно за мерките, необходими за прилагането на акта, посочен в точка 4 от глава IV от приложение II към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите), адаптиран към Споразумението с Протокол 1 към него, Исландия не е изпълнила задълженията си съгласно въпросния акт и по член 7 от Споразумението за ЕИП.

2.

Да осъди Исландия да заплати съдебните разноски.

Правен и фактически контекст и правни аргументи в подкрепа на иска:

Искът се отнася до неспазването от страна на Исландия в установения срок до 18 февруари 2014 г. на мотивираното становище, издадено от Надзорния орган на ЕАСТ на 18 декември 2013 г., отнасящо се до невъвеждането в националния правопорядък на тази държава на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (наричана по-долу „актът“), посочена в точка 4 от глава IV от приложение II към Споразумението за Европейското икономическо пространство и адаптирана към Споразумението с Протокол 1 към него.

Надзорният орган на ЕАСТ твърди, че като не е приела и/или не е уведомила Надзорния орган на ЕАСТ в предписания срок за мерките, необходими за прилагането на акта, Исландия не е изпълнила задълженията си по член 16 от акта и член 7 от Споразумението за ЕИП.