ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 439

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
8 декември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 439/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 439/02

Съединени дела C-359/11 и С-400/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициални запитвания от Bundesgerichtshof — Германия) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG и Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH (Преюдициално запитване — Директиви 2003/54/ЕО и 2003/55/ЕО — Защита на потребителите — Вътрешен пазар на електроенергия и природен газ — Национална правна уредба, която определя съдържанието на договорите с потребителите, снабдявани при условията на задължение за универсална услуга — Едностранно въведена от доставчика промяна в цената на услугата — Съобщаване на основанията, предпоставките и обхвата на промяната в подходящ срок преди влизането ѝ в сила)

2

2014/C 439/03

Дело C-326/12: Решение на Съда (първи състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали — Член 63 ДФЕС — Облагане на доходите от инвестиционни фондове — Задължения за съобщаване и публикуване на определена информация от инвестиционните фондове — Фиксирано облагане на доходите от инвестиционни фондове, които не изпълняват тези задължения за съобщаване и публикуване на информация)

3

2014/C 439/04

Дело C-104/13: Решение на Съда (пети състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Augstākās tiesas Senāts — Латвия) — AS Olainfarm/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Индустриална политика — Директива 2001/83/ЕО — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Член 6 — Разрешение за търговия — Член 8, параграф 3, буква и) — Задължение към заявлението за разрешение да се приложат резултатите от фармацевтичните, предклинични и клинични изследвания — Дерогации относно предклиничните и клинични изследвания — Член 10 — Генерични лекарствени продукти — Понятие референтен лекарствен продукт — Субективно право на притежателя на разрешението за търговия за референтен лекарствен продукт да се противопостави на разрешението за търговия за генеричен на този първи лекарствен продукт — Член 10 а — Лекарствени продукти, чиито активни вещества имат утвърдена лечебна употреба за най-малко десет години в Европейския съюз — Възможност лекарствен продукт, разрешението за който е било издадено с оглед на дерогацията по член 10а, да се използва като референтен лекарствен продукт за получаването на разрешение за търговия за генеричен лекарствен продукт)

3

2014/C 439/05

Дело C-222/13: Решение на Съда (трети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Teleklagenævnet — Дания) — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen (Преюдициално запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/22/ЕО — Член 32 — Допълнителни задължителни услуги — Механизъм за компенсация на разходите, свързани с предоставянето на тези услуги — Понятие за юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС — Липса на компетентност на Съда)

4

2014/C 439/06

Дело C-252/13: Решение на Съда (шести състав) от 22 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директиви 2002/73/ЕО и 2006/54/ЕО — Равно третиране на мъжете и жените — Заетост и професии — Достъп до заетост — Завръщане от отпуск по майчинство — Формални изисквания относно исковата молба — Последователно изложение на твърденията за нарушения — Недвусмислено формулиране на исканията)

5

2014/C 439/07

Дело C-268/13: Решение на Съда (трети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Преюдициално запитване — Социално осигуряване — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 22, параграф 2, втора алинея — Здравно осигуряване — Болнично лечение, предоставено в друга държава членка — Отказ да се издаде предварително разрешение — Липса на лекарства и медицински материали от първа необходимост)

5

2014/C 439/08

Дело C-299/13: Решение на Съда (пети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof — Белгия) — Isabelle Gielen/Ministerraad (Данъчни въпроси — Директива 2008/7/ЕО — Член 5, параграф 2 и член 6 — Косвени данъци върху набирането на капитал — Данък върху замяната на ценни книжа на приносител с поименни или дематериализирани такива)

6

2014/C 439/09

Дело C-302/13: Решение на Съда (трети състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Augstākās tiesas Senāts — Латвия) — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, в производство по несъстоятелност/VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 31 — Искане за признаване и изпълнение на решение за допускане на временни, включително обезпечителни мерки — Член 1, параграф 1 — Приложно поле — Граждански и търговски дела — Понятие — Иск за вреди, произтичащи от твърдени нарушения на конкурентното право на Европейския съюз — Намаления на летищните такси — Член 22, точка 2 — Изключителна компетентност — Понятие — Спорове, свързани с търговски дружества или други юридически лица или сдружения на физически или юридически лица — Решение, с което се предоставят намаления — Член 34, точка 1 — Основания за отказ на признаване — Обществен ред на сезираната държава)

7

2014/C 439/10

Дело C-305/13: Решение на Съда (трети състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, в качеството на ликвидатор на Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Преюдициално запитване — Римска конвенция за приложимото право към договорните задължения — Член 4, параграфи 1, 2, 4 и 5 — Приложимо право при липса на избор на страните — Договор за поръчка за превоз — Договор за превоз на стоки)

8

2014/C 439/11

Съединени дела C-344/13 и С-367/13: Решение на Съда (трети състав) от 22 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Roma — Италия) — Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Ограничения — Данъчно законодателство — Доходи от печалби от хазартни игри — Разлика при облагане на печалбите, получени в чужбина, и тези от национални игрални заведения)

8

2014/C 439/12

Дело C-428/13: Решение на Съда (пети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA (Преюдициално запитване — Данъчни разпоредби — Хармонизиране на законодателствата — Директива 95/59/EО и Директива 2011/64/EС — Структура и ставки на акциза върху обработения тютюн — Определяне на акциз — Принцип, установяващ една ставка на акциза за всички цигари — Възможност за държавите членки да въведат минимален размер на акциза — Цигари от най-ниската ценова категория — Национална правна уредба — Конкретна категория цигари — Определяне на акциза в размер на 115 %)

9

2014/C 439/13

Дело C-429/13 P: Решение на Съда (шести състав) от 22 октомври 2014 г. — Кралство Испания/Европейска комисия (Обжалване — Кохезионен фонд — Намаляване на финансовата помощ — Нарушения в прилагането на законодателството относно обществените поръчки — Приемане на решение от Европейската комисия — Неспазване на определения срок — Последици)

10

2014/C 439/14

Дело C-437/13: Решение на Съда (шести състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Митнически кодекс на Общността — Събиране на вносни мита — Произход на стоките — Доказателствени средства — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Процесуална автономия на държавите членки)

10

2014/C 439/15

Дело C-492/13: Решение на Съда (пети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна — България) — Траум ЕООД/Директор на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 138, параграф 1 — Освобождавания на вътреобщностни сделки — Нерегистриран за целите на ДДС получател — Задължение на продавача да установи истинността на подписа на получателя или на неговия представител — Принципи на пропорционалност, правна сигурност и закрила на оправданите правни очаквания — Директен ефект)

11

2014/C 439/16

Дело C-522/13: Решение на Съда (седми състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo № 1 de Ferrol — Испания) — Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol (Преюдициално запитване — Конкуренция — Държавни помощи — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Понятие за държавна помощ — Данък върху застроените и незастроените недвижими имоти — Освобождаване от данъци)

12

2014/C 439/17

Дело C-541/13: Решение на Съда (девети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover (Преюдициално запитване — Митнически съюз и обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Позиция 3822 — Понятието диагностични или лабораторни реактиви — Индикатори за излагане на предварително определена температура на задействане)

12

2014/C 439/18

Дело C-565/13: Решение на Съда (трети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Hovrätten för västra Sverige — Швеция) — Наказателно производство срещу Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic (Преюдициално запитване — Външни отношения — Споразумение за партньорство в рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко — Изключване на всякаква възможност корабите на Общността да извършват риболовна дейност в мароканските риболовни зони въз основа на издадена от мароканските органи лицензия без намесата на компетентните органи на Европейския съюз)

13

2014/C 439/19

Дело C-620/13 P: Решение на Съда (втори състав) от 22 октомври 2014 г. — British Telecommunications plc/Европейска комисия, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Обжалване — Държавна помощ — Освобождаване на пенсионен фонд от задължението за финансово участие във фонд за защита при пенсиониране на някои служители — Селективен характер на мярката)

13

2014/C 439/20

Дело C-641/13 P: Решение на Съда (осми състав) от 9 октомври 2014 г. — Кралство Испания/Европейска комисия (Обжалване — Кохезионен фонд — Намаляване на размера на финансовата помощ — Обществени поръчки за строителство — Директива 93/37/ЕИО — Критерии за отпускане — Опит от предишни строителни дейности — Критерии за качествен подбор)

14

2014/C 439/21

Дело C-376/14 PPU: Решение на Съда (трети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — C/M (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Неправомерно задържане — Обичайно местопребиваване на детето)

14

2014/C 439/22

Дело C-369/14: Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 31 юли 2014 г. — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

Дело C-382/14: Преюдициално запитване от Amtsgericht Rüsselsheim (Германия), постъпило на 11 август 2014 г. — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

Дело C-409/14: Преюдициално запитване от Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 28 август 2014. г. — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

Дело C-419/14: Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 8 септември 2014 г. — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

Дело C-423/14: Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 15 септември г. — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, S.A.

20

2014/C 439/27

Дело C-424/14: Преюдициално запитване от Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 15 септември 2014 г. — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

Дело C-443/14: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 25 септември 2014 г. — Окръг Варендорф/Ibrahim Alo

21

2014/C 439/29

Дело C-444/14: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgerichts (Германия), постъпило на 25 септември 2014 г. — Amira Osso/Регион Хановер

22

2014/C 439/30

Дело C-445/14: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 25 септември 2014 г. — Seusen Sume/Област Щаде

23

2014/C 439/31

Дело C-456/14: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Испания), постъпило на 2 октомври 2014 г. — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

Дело C-457/14: Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Cagliari (Италия), постъпило на 2 октомври 2014 г. — Claudia Concu, Isabella Melis

24

2014/C 439/33

Дело C-463/14: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 8 октомври 2014 година — Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани ООД/Директор на Дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

24

2014/C 439/34

Дело C-468/14: Иск, предявен на 13 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Дания

25

 

Общ съд

2014/C 439/35

Дело T-29/11: Решение на Общия съд от 24 октомври 2014 г. — Technische Universität Dresden/Комисия (Арбитражна клауза — Програма за действие на Общността в областта на общественото здраве — Договор за финансиране на проект — Жалба за отмяна — Дебитно известие — Договорен характер на спора — Необжалваем акт — Недопустимост — Промяна на правната квалификация на жалбата — Допустими разходи)

26

2014/C 439/36

Дело T-543/12: Решение на Общия съд от 24 октомври 2014 г. — Grau Ferrer/СХВП (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността Bugui va — По-ранна национална фигуративна марка Bugui и по-ранна фигуративна марка на Общността BUGUI — Относително основание за отказ — Отхвърляне на възражението — Член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Съществуване на по-ранната марка — Невземане предвид на доказателства, представени в подкрепа на възражението пред апелативния състав — Право на преценка на апелативния състав — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер)

27

2014/C 439/37

Дело T-706/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 23 октомври 2014 г. — Holistic Innovation Institute/REA (Обезпечително производство — Проекти, финансирани от Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие — Решение да не се допусне участие в някои проекти — Молба за спиране на изпълнението — Неспазване на формалните изисквания — Недопустимост)

27

2014/C 439/38

Дело T-350/14: Иск, предявен на 12 май 2014 г. — Arvanitis и др./Европейски парламент

28

2014/C 439/39

Дело T-413/14: Иск, предявен на 30 май 2014 г. — Grigoriadis и др./Европейски парламент

29

2014/C 439/40

Дело T-646/14: Жалба, подадена на 2 септември 2014 г. — Micula и др./Комисия

29

2014/C 439/41

Дело T-671/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Bayerische Motoren Werke/Комисия

30

2014/C 439/42

Дело T-672/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — August Wolff и Remedia/Комисия

31

2014/C 439/43

Дело T-680/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Lupin/Комисия

33

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2014/C 439/01)

Последна публикация

ОВ C 431, 1.12.2014 г.

Предишни публикации

ОВ C 421, 24.11.2014 г.

ОВ C 409, 17.11.2014 г.

ОВ C 395, 10.11.2014 г.

ОВ C 388, 3.11.2014 г.

ОВ C 380, 27.10.2014 г.

ОВ C 372, 20.10.2014 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/2


Решение на Съда (четвърти състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициални запитвания от Bundesgerichtshof — Германия) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG и Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

(Съединени дела C-359/11 и С-400/11) (1)

((Преюдициално запитване - Директиви 2003/54/ЕО и 2003/55/ЕО - Защита на потребителите - Вътрешен пазар на електроенергия и природен газ - Национална правна уредба, която определя съдържанието на договорите с потребителите, снабдявани при условията на задължение за универсална услуга - Едностранно въведена от доставчика промяна в цената на услугата - Съобщаване на основанията, предпоставките и обхвата на промяната в подходящ срок преди влизането ѝ в сила))

(2014/C 439/02)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Alexandra Schulz и Josef Egbringhoff

Ответници: Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG и Stadtwerke Ahaus GmbH

Диспозитив

Член 3, параграф 5 от Директива 2003/54/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО във връзка с приложение A към нея и член 3, параграф 3 от Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 98/30/ЕО във връзка с приложение A към нея трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като приложимата в главните производства, която определя съдържанието на договорите за доставки на електроенергия и газ с потребителите, снабдявани при условията на задължение за универсална услуга, и предвижда възможност за промяна на цената на тези доставки, без обаче да гарантира, че потребителите ще бъдат уведомявани за основанията, предпоставките и обхвата на промяната в подходящ срок преди влизането ѝ в сила.


(1)  ОВ C 311, 22.10.2011 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/3


Решение на Съда (първи състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd

(Дело C-326/12) (1)

((Преюдициално запитване - Свободно движение на капитали - Член 63 ДФЕС - Облагане на доходите от инвестиционни фондове - Задължения за съобщаване и публикуване на определена информация от инвестиционните фондове - Фиксирано облагане на доходите от инвестиционни фондове, които не изпълняват тези задължения за съобщаване и публикуване на информация))

(2014/C 439/03)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Rita van Caster, Patrick van Caster

Ответник: Finanzamt Essen-Süd

Диспозитив

Член 63 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национално законодателство като приложимото в главното производство, което предвижда, че ако чуждестранен инвестиционен фонд не изпълнява предвидените в това законодателство задължения за съобщаване и публикуване на определена информация, важащи без разлика за местните и за чуждестранните фондове, доходите на данъчнозадълженото лице от този инвестиционен фонд подлежат на фиксирано облагане, доколкото това законодателство не дава възможност на данъчнозадълженото лице да представи документи или сведения, чрез които може да се установи действителният размер на доходите му.


(1)  ОВ C 303, 6.10.2012 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/3


Решение на Съда (пети състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Augstākās tiesas Senāts — Латвия) — AS „Olainfarm“/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

(Дело C-104/13) (1)

((Преюдициално запитване - Сближаване на законодателствата - Индустриална политика - Директива 2001/83/ЕО - Лекарствени продукти за хуманна употреба - Член 6 - Разрешение за търговия - Член 8, параграф 3, буква и) - Задължение към заявлението за разрешение да се приложат резултатите от фармацевтичните, предклинични и клинични изследвания - Дерогации относно предклиничните и клинични изследвания - Член 10 - Генерични лекарствени продукти - Понятие „референтен лекарствен продукт“ - Субективно право на притежателя на разрешението за търговия за референтен лекарствен продукт да се противопостави на разрешението за търговия за генеричен на този първи лекарствен продукт - Член 10 а - Лекарствени продукти, чиито активни вещества имат утвърдена лечебна употреба за най-малко десет години в Европейския съюз - Възможност лекарствен продукт, разрешението за който е било издадено с оглед на дерогацията по член 10а, да се използва като референтен лекарствен продукт за получаването на разрешение за търговия за генеричен лекарствен продукт))

(2014/C 439/04)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākās tiesas Senāts

Страни в главното производство

Жалбоподател: AS „Olainfarm“

Ответник: Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

В присъствието на: Grindeks AS

Диспозитив

1)

Понятието „референтен лекарствен продукт“ по смисъла на член 10, параграф 2, буква а) от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, изменена с Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г., трябва да се тълкува в смисъл, че обхваща лекарствен продукт, чието разрешение за търговия е било издадено въз основа на член 10а от тази директива.

2)

Член 10 от Директива 2001/83, изменена с Регламент № 1394/2007, във връзка с член 47 от Хартата трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на разрешение за търговия за лекарствен продукт, използван като референтен лекарствен продукт в рамките на направено въз основа на член 10 от тази директива заявление за разрешение за търговия за генеричен лекарствен продукт на друг производител, има право да обжалва решението на компетентния орган, с което се издава разрешение за търговия за последния лекарствен продукт, когато по този начин той търси съдебна защита на свое правомощие, изведено от член 10. Подобно право на обжалване е налице по-конкретно ако посоченият притежател изисква неговият лекарствен продукт да не бъде използван с цел да се получи разрешение за търговия в приложение на посочения член 10 за лекарствен продукт, по отношение на който неговият собствен лекарствен продукт не би могъл да се счита за референтен лекарствен продукт по смисъла на същия член 10, параграф 2, буква а).


(1)  ОВ C 123, 27.4.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/4


Решение на Съда (трети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Teleklagenævnet — Дания) — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen

(Дело C-222/13) (1)

((Преюдициално запитване - Електронни съобщителни мрежи и услуги - Директива 2002/22/ЕО - Член 32 - Допълнителни задължителни услуги - Механизъм за компенсация на разходите, свързани с предоставянето на тези услуги - Понятие за юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС - Липса на компетентност на Съда))

(2014/C 439/05)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Teleklagenævnet

Страни в главното производство

Жалбоподател: TDC A/S

Ответник: Erhvervsstyrelsen

Диспозитив

Съдът на Европейския съюз не е компетентен да отговори на въпросите, поставени от Teleklagenævnet (Дания) с акт от 22 април 2013 г.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/5


Решение на Съда (шести състав) от 22 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия

(Дело C-252/13) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Директиви 2002/73/ЕО и 2006/54/ЕО - Равно третиране на мъжете и жените - Заетост и професии - Достъп до заетост - Завръщане от отпуск по майчинство - Формални изисквания относно исковата молба - Последователно изложение на твърденията за нарушения - Недвусмислено формулиране на исканията))

(2014/C 439/06)

Език на производството: нидерландски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: D. Martin и M. van Beek)

Ответник: Кралство Нидерландия (представители: M. Bulterman и J. Langer)

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/5


Решение на Съда (трети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Дело C-268/13) (1)

((Преюдициално запитване - Социално осигуряване - Регламент (ЕИО) № 1408/71 - Член 22, параграф 2, втора алинея - Здравно осигуряване - Болнично лечение, предоставено в друга държава членка - Отказ да се издаде предварително разрешение - Липса на лекарства и медицински материали от първа необходимост))

(2014/C 439/07)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Sibiu

Страни в главното производство

Жалбоподател: Elena Petru

Ответник: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Диспозитив

Член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, в изменената му и актуализирана редакция съгласно Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 година, изменен с Регламент (ЕО) № 592/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година, трябва да се тълкува в смисъл, че не може да се откаже разрешението, изисквано по параграф 1, буква в), подточка i) от същия член, когато поради липсата на лекарства и медицински материали от първа необходимост, в държавата членка по местопребиваване на осигуреното лице не може своевременно да бъде получено съответното болнично лечение. Невъзможността за лечение трябва да се преценява общо за всички болнични заведения в тази държава членка, които могат да предоставят въпросното лечение, и предвид промеждутъка от време, през който същото може да бъде получено своевременно.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/6


Решение на Съда (пети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof — Белгия) — Isabelle Gielen/Ministerraad

(Дело C-299/13) (1)

((Данъчни въпроси - Директива 2008/7/ЕО - Член 5, параграф 2 и член 6 - Косвени данъци върху набирането на капитал - Данък върху замяната на ценни книжа на приносител с поименни или дематериализирани такива))

(2014/C 439/08)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Grondwettelijk Hof

Страни в главното производство

Ищец: Isabelle Gielen

Ответник: Ministerraad

Диспозитив

Член 5, параграф 2 от Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година относно косвените данъци върху набирането на капитал трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска събирането на данък върху замяната на ценни книжа на приносител с поименни или дематериализирани такива като разглеждания в главното производство. Подобен данък не може да бъде обоснован с член 6 от посочената директива.


(1)  ОВ C 226, 3.8.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/7


Решение на Съда (трети състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Augstākās tiesas Senāts — Латвия) — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, в производство по несъстоятелност/VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation

(Дело C-302/13) (1)

((Преюдициално запитване - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Член 31 - Искане за признаване и изпълнение на решение за допускане на временни, включително обезпечителни мерки - Член 1, параграф 1 - Приложно поле - Граждански и търговски дела - Понятие - Иск за вреди, произтичащи от твърдени нарушения на конкурентното право на Европейския съюз - Намаления на летищните такси - Член 22, точка 2 - Изключителна компетентност - Понятие - Спорове, свързани с търговски дружества или други юридически лица или сдружения на физически или юридически лица - Решение, с което се предоставят намаления - Член 34, точка 1 - Основания за отказ на признаване - Обществен ред на сезираната държава))

(2014/C 439/09)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākās tiesas Senāts

Страни в главното производство

Молител: AS flyLAL-Lithuanian Airlines, в производство по несъстоятелност

Ответници: VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation

Диспозитив

1)

Член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че дело като главното, образувано по иск за вреди, произтичащи от твърдени нарушения на конкурентното право на Съюза, попада в обхвата на понятието „граждански и търговски дела“ по смисъла на тази разпоредба и поради това — в приложното поле на този регламент.

2)

Член 22, точка 2 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че дело като главното, образувано по иск за вреди, произтичащи от твърдени нарушения на конкурентното право на Съюза, няма за предмет действителността на решения на органите на търговски дружества по смисъла на тази разпоредба.

3)

Член 34, точка 1 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че нито начинът на определяне на размера на сумата, за която с решението, чието признаване и изпълнение се иска, са допуснати временните обезпечителни мерки — при положение че е възможно да се разбере следваната логика при определянето на размера на въпросната сума и съответните лица са имали право да оспорят този начин на изчисление и са упражнили това си право — нито само по себе си изтъкването на сериозни икономически последици са основания да се приеме, че е налице нарушение на обществения ред на сезираната държава членка, което да обоснове отказ на тази държава членка да признае и изпълни постановено в друга държава членка такова решение.


(1)  ОВ C 226, 3.8.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/8


Решение на Съда (трети състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, в качеството на ликвидатор на Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

(Дело C-305/13) (1)

((Преюдициално запитване - Римска конвенция за приложимото право към договорните задължения - Член 4, параграфи 1, 2, 4 и 5 - Приложимо право при липса на избор на страните - Договор за поръчка за превоз - Договор за превоз на стоки))

(2014/C 439/10)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Haeger & Schmidt GmbH

Ответници: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, в качеството на ликвидатор на Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

Диспозитив

1)

Член 4, параграф 4, последно изречение от Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага към договор за поръчка за превоз единствено когато основният предмет на договора се състои в самия превоз на въпросната стока, което запитващата юрисдикция има задачата да провери.

2)

Член 4, параграф 4 от посочената конвенция трябва да се тълкува в смисъл, че приложимият закон към договор за превоз на стоки трябва, ако не може да бъде определен, като се приложи второто изречение от тази разпоредба, да се определи по общото правило, предвидено в параграф 1 от този член, тоест че правото, уреждащо този договор, е това на държавата, с която той е в най-тясна връзка.

3)

Член 4, параграф 2 от Римската конвенция трябва да се тълкува в смисъл, че в хипотезата, в която се твърди, че даден договор има по-тясна връзка с държава, различна от тази, чието право се определя от презумпцията по този параграф, националният съд трябва да сравни съществуващите връзки между този договор и, от една страна, държавата, чието право е посочено от презумпцията, и от друга страна, другата засегната държава. За тази цел националният съд трябва да вземе предвид всички обстоятелства, включително наличието на други договори, свързани с разглеждания договор.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/8


Решение на Съда (трети състав) от 22 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Roma — Италия) — Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

(Съединени дела C-344/13 и С-367/13) (1)

((Преюдициално запитване - Свободно предоставяне на услуги - Ограничения - Данъчно законодателство - Доходи от печалби от хазартни игри - Разлика при облагане на печалбите, получени в чужбина, и тези от национални игрални заведения))

(2014/C 439/11)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione tributaria provinciale di Roma

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Ответник: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

Диспозитив

Членове 52 ДФЕС и 56 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, според която печалбите от хазартни игри, реализирани в игрални заведения за хазартни игри в други държави членки, се облагат с данък върху дохода, а същите доходи, когато са реализирани в игрални заведения на нейната територия, са освободени от този данък.


(1)  ОВ C 260, 7.9.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/9


Решение на Съда (пети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA

(Дело C-428/13) (1)

((Преюдициално запитване - Данъчни разпоредби - Хармонизиране на законодателствата - Директива 95/59/EО и Директива 2011/64/EС - Структура и ставки на акциза върху обработения тютюн - Определяне на акциз - Принцип, установяващ една ставка на акциза за всички цигари - Възможност за държавите членки да въведат минимален размер на акциза - Цигари от най-ниската ценова категория - Национална правна уредба - Конкретна категория цигари - Определяне на акциза в размер на 115 %))

(2014/C 439/12)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Ответник: Yesmoke Tobacco SpA

Диспозитив

Член 7, параграф 2 и член 8, параграф 6 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна норма като разглежданата в главното производство, с която не се въвежда еднакъв минимален акциз, който се прилага за всички цигари, а минимален акциз, който се прилага единствено за цигарите с продажна цена на дребно, по-ниска от тази на цигарите от най-търсената ценова категория.


(1)  ОВ C 313, 26.10.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/10


Решение на Съда (шести състав) от 22 октомври 2014 г. — Кралство Испания/Европейска комисия

(Дело C-429/13 P) (1)

((Обжалване - Кохезионен фонд - Намаляване на финансовата помощ - Нарушения в прилагането на законодателството относно обществените поръчки - Приемане на решение от Европейската комисия - Неспазване на определения срок - Последици))

(2014/C 439/13)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: A. Rubio González)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: B. Conte и A. Tokár, подпомагани от J. Rivas Andrés, abogado)

Диспозитив

1)

Отменя решение на Общия съд на Европейския съюз Испания/Комисия (T — 384/10, EU:T:2013:277).

2)

Отменя Решение C(2010) 4147 на Комисията от 30 юни 2010 г., с което се намалява предоставената от Кохезионния фонд финансова помощ на следните проекти или групи проекти: „Водоснабдяване на населението в хидрографския басейн на река Гуадиана: район Андевало“ (2000.ES.16.C.PE.133), „Саниране и пречистване на басейна на река Гуадалкивир: Гуадайра, Алхарафе и защитените природни територии на Гуадалкивир“ (2000.ES.16.C.PE.066) и „Водоснабдяване на мрежи, обслужващи повече от една община в провинциите Гранада и Малага“ (2002.ES.16.C.PE.061).

3)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски на Кралство Испания и да понесе собствените си разноски както в производството на първа инстанция, така и в настоящото производство по обжалване.


(1)  ОВ C 260, 7.9.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/10


Решение на Съда (шести състав) от 23 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-437/13) (1)

((Преюдициално запитване - Митнически кодекс на Общността - Събиране на вносни мита - Произход на стоките - Доказателствени средства - Харта на основните права на Европейския съюз - Член 47 - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Процесуална автономия на държавите членки))

(2014/C 439/14)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Unitrading Ltd

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Диспозитив

1)

Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че допуска доказването на страната на произход на внесените стоки, извършено от митническите органи въз основа на националното процесуално право, да почива на резултатите от анализи, извършени от трето лице, по отношение на които това трето лице отказва да предостави допълнителна информация, независимо дали на митническите органи или на лицето, подало митническата декларация, в резултат на което се затруднява или се прави невъзможно потвърждаването или опровергаването на точността на използваните заключения, стига да са спазени принципите на ефективност и на равностойност. Националната юрисдикция е тази, която трябва да провери дали случаят в главното производство е такъв.

2)

В случай като този в главното производство и при положение че митническите органи не са в състояние да дадат допълнителна информация относно съответните анализи, въпросът дали митническите органи трябва да уважат молбата на заинтересованото лице на негови разноски да бъдат извършени анализи в страната, декларирана като страна на произход, както и въпросът дали е от значение фактът, че части от пробите от стоките са били съхранявани за известен период от време и заинтересованото лице е можело да разполага с тях с цел проверка от друга лаборатория и, в случай на положителен отговор, дали митническите органи трябва да информират заинтересованото лице за наличието на съхранени вторични проби от стоките и за факта, че той може да поиска те да му бъдат предоставени на разположение за целите на посочените проверки, трябва да се преценяват въз основа на националното процесуално право.


(1)  ОВ C 325 от 09.11.2013г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/11


Решение на Съда (пети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна — България) — „Траум“ ЕООД/Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-492/13) (1)

((Преюдициално запитване - Данъчни въпроси - ДДС - Директива 2006/112/ЕО - Член 138, параграф 1 - Освобождавания на вътреобщностни сделки - Нерегистриран за целите на ДДС получател - Задължение на продавача да установи истинността на подписа на получателя или на неговия представител - Принципи на пропорционалност, правна сигурност и закрила на оправданите правни очаквания - Директен ефект))

(2014/C 439/15)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд — Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател:„Траум“ ЕООД

Ответник: Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Диспозитив

1)

Член 138, параграф 1 и член 139, параграф 1, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, изменена с Директива 2010/88/ЕС на Съвета от 7 декември 2010 г., трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат при обстоятелства като разглежданите в главното производство данъчната администрация на държава членка да откаже възможността за упражняване на правото на освобождаване от данък върху добавената стойност във връзка с вътреобщностна доставка, поради това че получателят не е бил регистриран за целите на този данък в друга държава членка, а доставчикът не е доказал нито истинността на подписа в документите, приложени към декларацията във връзка с доставката, за която се твърди, че е освободена, нито представителната власт на лицето, подписало тези документи от името на получателя, при положение че доказателствата, обосноваващи правото на освобождаване, представени от доставчика в подкрепа на декларацията му, са в съответствие със списъка с документи, които следва да бъдат представени на тази администрация, предвиден в националното право, и тези доказателства първоначално са били приети от посочената администрация като обосноваващи доказателства, което следва да се провери от запитващата юрисдикция.

2)

Член 138, параграф 1 от Директива 2006/112, изменена с Директива 2010/88, трябва да се тълкува в смисъл, че поражда директен ефект, позволяващ на данъчнозадължените лица да се позовават на него срещу държавата пред националните юрисдикции във връзка с освобождаването от начисляване на данък върху добавената стойност при вътреобщностна доставка.


(1)  ОВ C 344, 23.11.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/12


Решение на Съда (седми състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo № 1 de Ferrol — Испания) — Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol

(Дело C-522/13) (1)

((Преюдициално запитване - Конкуренция - Държавни помощи - Член 107, параграф 1 ДФЕС - Понятие за държавна помощ - Данък върху застроените и незастроените недвижими имоти - Освобождаване от данъци))

(2014/C 439/16)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado Contencioso-Administrativo № 1 de Ferrol

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Ministerio de Defensa, Navantia SA

Ответник: Concello de Ferrol

Диспозитив

Член 107, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че може да представлява държавна помощ, забранена на основание тази разпоредба, освобождаването от данъка върху недвижимите имоти на парцел, собственост на държавата и отстъпен на предприятие, чийто капитал принадлежи изцяло на последната и от който парцел същото доставя стоки и предоставя услуги, които могат да се търгуват между държавите членки на отворени за конкуренция пазари. Запитващата юрисдикция обаче трябва да провери дали предвид всички релевантни обстоятелства по спора, с който е сезирана, преценени в светлината на насоките за тълкуване, дадени от Съда на Европейския съюз, такова данъчно освобождаване трябва да се квалифицира като държавна помощ по смисъла на същата разпоредба.


(1)  ОВ C 367, 14.12.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/12


Решение на Съда (девети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover

(Дело C-541/13) (1)

((Преюдициално запитване - Митнически съюз и обща митническа тарифа - Тарифно класиране - Позиция 3822 - Понятието „диагностични или лабораторни реактиви“ - Индикатори за излагане на предварително определена температура на задействане))

(2014/C 439/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Douane Advies Bureau Rietveld

Ответник: Hauptzollamt Hannover

Диспозитив

Позиция 3822 от Комбинираната номенклатура, включена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменено с Регламент (ЕС) № 861/2010 на Комисията от 5 октомври 2010 г., следва да се тълкува в смисъл, че в тази позиция не попадат температурни индикатори като продуктите, предлагани на пазара под наименованията „WarmMark“ и „ColdMark“, които чрез изменение в цвета — което е резултат от промяна на обема на съдържащите се в тях течности — показват необратимо дали е била достигната температура, по-висока или по-ниска от определен праг.


(1)  ОВ C 9, 11.1.2014 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/13


Решение на Съда (трети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Hovrätten för västra Sverige — Швеция) — Наказателно производство срещу Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic

(Дело C-565/13) (1)

((Преюдициално запитване - Външни отношения - Споразумение за партньорство в рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко - Изключване на всякаква възможност корабите на Общността да извършват риболовна дейност в мароканските риболовни зони въз основа на издадена от мароканските органи лицензия без намесата на компетентните органи на Европейския съюз))

(2014/C 439/18)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Hovrätten för västra Sverige

Страни в главното производство

Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic

Диспозитив

Споразумението за партньорство в рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко, одобрено от името на Общността с Регламент (EO) № 764/2006 на Съвета от 22 май 2006 година, и по-специално член 6 трябва да се тълкува в смисъл, че изключва всяка възможност корабите на Общността да извършват риболовна дейност в мароканските риболовни зони въз основа на лицензия, издадена от мароканските органи, без намесата на компетентните органи на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 15, 18.1.2014 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/13


Решение на Съда (втори състав) от 22 октомври 2014 г. — British Telecommunications plc/Европейска комисия, BT Pension Scheme Trustees Ltd

(Дело C-620/13 P) (1)

((Обжалване - Държавна помощ - Освобождаване на пенсионен фонд от задължението за финансово участие във фонд за защита при пенсиониране на някои служители - Селективен характер на мярката))

(2014/C 439/19)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: British Telecommunications plc (представители: J. Holmes, Barrister, H. Legge QC)

Други страни в производството: Европейска комисия (представители: L. Flynn и N. Khan), BT Pension Scheme Trustees Ltd (представители: J. Derenne и A. Müller-Rappard, avocats, упълномощени от M. Farley, solicitor)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда British Telecommunications plc и BT Pension Scheme Trustees Ltd да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 61, 1.3.2014 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/14


Решение на Съда (осми състав) от 9 октомври 2014 г. — Кралство Испания/Европейска комисия

(Дело C-641/13 P) (1)

((Обжалване - Кохезионен фонд - Намаляване на размера на финансовата помощ - Обществени поръчки за строителство - Директива 93/37/ЕИО - Критерии за отпускане - Опит от предишни строителни дейности - Критерии за качествен подбор))

(2014/C 439/20)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: A. Rubio González)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: S. Pardo Quintillán и A. Steiblytė)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 31, 1.2.2014 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/14


Решение на Съда (трети състав) от 9 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — C/M

(Дело C-376/14 PPU) (1)

((Преюдициално запитване - Спешно преюдициално производство - Съдебно сътрудничество по граждански дела - Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност - Регламент (ЕО) № 2201/2003 - Неправомерно задържане - Обичайно местопребиваване на детето))

(2014/C 439/21)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Ищец: C

Ответник: M

Диспозитив

1)

Член 2, точка 11 и член 11 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, трябва да се тълкуват в смисъл, че когато отвеждането на детето е извършено в съответствие с подлежащо на предварително изпълнение съдебно решение, впоследствие отменено със съдебно решение, според което детето ще пребивава в дома на родителя, който живее в държавата членка по произход, юрисдикцията на държавата членка, в която детето е било отведено, сезирана с искане за връщането на детето, трябва да провери, като прецени всички конкретни обстоятелства по случая, дали непосредствено преди твърдяното неправомерно задържане обичайното местопребиваване на детето все още е било в държавата членка по произход. При тази преценка следва да се отчете фактът, че съдебното решение, с което е разрешено отвеждането, е подлежало на предварително изпълнение и че е обжалвано.

2)

Регламент № 2201/2003 трябва да се тълкува в смисъл, че когато отвеждането на детето е извършено в съответствие с подлежащо на предварително изпълнение съдебно решение, впоследствие отменено със съдебно решение, според което детето ще пребивава в дома на родителя, който живее в държавата членка по произход, задържането на детето извън тази държава членка след второто решение е неправомерно и се прилага член 11 от Регламента, ако се приеме, че непосредствено преди това обичайното местопребиваване на детето все още е било в тази държава членка. Ако, напротив, се приеме, че към този момент обичайното местопребиваване на детето вече не е било в държавата членка по произход, решението, с което се отхвърля искането за връщане на основание на тази разпоредба, не засяга прилагането на установените в глава III от Регламента правила, свързани с признаването и изпълнението на решенията, постановени в една държава членка.


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/15


Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 31 юли 2014 г. — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

(Дело C-369/14)

(2014/C 439/22)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Köln

Страни в главното производство

Ищец: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

Ответник: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 2, параграф 1 и член 3, буква а), както и приложение IА и приложение 1Б от Директива 2002/96/EО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и/или член 2, параграф 1, буква а), член 3, параграф 1, буква а), както и приложение I и приложение II от Директива 2012/19/EС (2) на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) да се тълкуват в смисъл, че функциониращи с напрежение от 220 V до 240 V задвижващи механизми за (гаражни) врати, проектирани за вграждане в сградната инсталация заедно с (гаражната) врата, са обхванати от понятието „електрическо и електронно оборудване“ и по-специално от понятието „електрически и електронни инструменти“?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Следва ли приложение IA, т. 6 и приложение IБ, т. 6 от Директива 2002/96/ЕО и/или член 3, параграф 1, буква б), приложение I, т. 6 и приложение 2, т. 6 от Директива 2012/19/ЕС да се тълкуват в смисъл, че задвижващи механизми (за гаражни врати) като посочените в първия въпрос следва да се разглеждат като част от големи единици стационарно промишлено оборудване по смисъла на тези разпоредби?

3)

При положителен отговор на първия въпрос и отрицателен отговор на втория въпрос:

Следва ли член 2, параграф 1 от Директива 2002/96/ЕО и/или член 2, параграф 3, буква б) от Директива 2012/19/ЕС да се тълкуват в смисъл, че задвижващи механизми (за гаражни врати) съгласно първия въпрос следва да се разглеждат като част от друга категория оборудване, която не попада в приложното поле на съответната директива?


(1)  Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) — [Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно член 9] (ОВ L 37, стр. 24; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 9, стр. 184).

(2)  ОВ L 197, стр. 38.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/16


Преюдициално запитване от Amtsgericht Rüsselsheim (Германия), постъпило на 11 август 2014 г. — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

(Дело C-382/14)

(2014/C 439/23)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Rüsselsheim

Страни в главното производство

Ищци: Juergen Schneider, Erika Schneider

Ответник: Condor Flugdienst GmbH

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли извънредното обстоятелство по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламента (1) да се отнася пряко за резервирания полет?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос, какъв следва да е броят на предходните курсове, които могат да бъдат извършени с определения за планирания полет самолет, за да може да се вземе предвид настъпило извънредно обстоятелство? Съществува ли ограничение във времето, в рамките на което да може да се вземат предвид извънредните обстоятелства, настъпили при осъществяване на предходните курсове с този самолет? Ако това е така, как следва да се изчислява това ограничение?

3)

В случай че извънредни обстоятелства, които са настъпили при осъществяване на предходните курсове, са от значение също и за по-късно осъществявания полет със същия самолет, трябва ли необходимите мерки, които следва да се вземат от осъществяващия полета въздушен превозвач по член 5, параграф 3 от Регламента, да бъдат насочени единствено към предотвратяването на извънредните обстоятелства или също и към избягването на по-голямото закъснение?


(1)  Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/16


Преюдициално запитване от Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 28 август 2014. г. — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Дело C-409/14)

(2014/C 439/24)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли описанието на митническата стока, обозначена като „Тютюни, „светли въздушно сушени“, което съответства на код 2401 10 35 КН от глава 24 „ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА“ от Регламент (ЕС) № 861/2010 на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1) […], да се тълкува в смисъл, че включва само въздушно сушен тютюн, неочистен от твърдите жилки:

който съдържа целите листа на тютюневото растение,

който не е натрошен, пресован или сбит;

че, извън въздушното сушене, схващано като вид „обработка“, не допуска друга обработка на въздушно сушения тютюн, неочистен от твърдите жилки с код [2401 10] 35 КН (като например отделяне на дръжките, натрошаване или сбиване на листата);

който не е годен за пушене[?]

2)

Трябва ли понятието „митнически режим с отложено плащане или митническо направление“ по смисъла на член 4, точка 6 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО да се тълкува в смисъл, че обхваща и случая на митническа стока (акцизна стока), поставена под режим външен транзит, временно складиране или митническо складиране въз основа на придружаващи документи, в които тарифната позиция е неправилно посочена (2403 10 9000 КН вместо 2401 10 35 КН), но са посочени правилно съответната глава (глава 24 — тютюн) и всички останали данни (номер на контейнер, количество, нетно тегло) и поставените печати не са нарушени[?]

(С други думи, трябва да се изясни дали определена стока може да бъде под митнически режим с отложено плащане или митническо направление, когато в придружаващите документи правилно е посочена главата от Общата митническа тарифа, но неправилно е посочена конкретната тарифна позиция).

3)

Трябва ли понятието „внос“ по член 2, буква б) от Директива 2008/118/ЕО на Съвета относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (2) и понятието „внасяне на акцизни стоки“ по член 4, точка 8 от същата директива да се тълкуват в смисъл, че обхващат и случая, в който е налице несъответствие между действителната тарифна позиция на стока, поставена под режим външен транзит, и тарифната позиция, посочена в придружаващите документи, като се има предвид, че извън това разминаване, данните за главата (в настоящия случай, глава 24 — тютюн), количеството и нетното тегло на стоката в придружаващите документи съответстват на действителното положение[?]

4)

Налице ли е нередовност по член 38 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета относно общия режим на облагане с акциз [и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО], когато стоката е под митнически режим с отложено плащане или митническо направление и в придружаващите я документи е посочен неправилен код по КН според приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменено с Регламент (ЕС) № 861/2010[?]


(1)  ОВ L 284, стр. 1.

(2)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/17


Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 8 септември 2014 г. — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Дело C-419/14)

(2014/C 439/25)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: WebMindLicences Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Преюдициални въпроси

1)

Когато следва да се установи кой е доставчикът на услугите за целите на облагане с ДДС по повод на проверката дали сделката има фиктивен характер, дали ѝ липсва действително икономическо и търговско съдържание и дали е осъществена с единствената цел да се получи данъчно предимство, релевантно за тълкуването съгласно член 2, параграф 1, буква в), член 24, параграф 1 и член 43 от Директива 2006/112/ЕО (1) на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (наричана по-нататък „Директивата за ДДС“) ли е обстоятелството, че в главното производство управителят на дружеството лицензодател и негов едноличен собственик е физическото лице, което е създало прехвърленото с посочения договор за лицензия ноу-хау?

2)

При утвърдителен отговор на въпрос № 1, релевантно при прилагането на член 2, параграф 1, буква в), член 24, параграф 1 и член 43 от Директивата за ДДС и при преценката дали е налице злоупотреба ли е обстоятелството, че това физическо лице оказва или може да окаже неформално влияние върху начина, по който лицензополучателят използва прехвърлената лицензия, както и върху решенията на това предприятие? В този контекст може ли да има значение за тълкуването обстоятелството, че създателят на разглежданото ноу-хау участва или може да участва пряко или непряко чрез дейността си на консултант или чрез съвети относно развитието или използването на това ноу-хау в търговските решения, свързани с предоставянето на основаващата се на посоченото ноу-хау услуга?

3)

За да се установи кой е доставчикът на услугите за целите на облагането с ДДС при обстоятелства като разглежданите в главното производство и като се има предвид изложеното във въпрос № 2, има ли значение дали, в допълнение към анализа на стоящия в основата на сделката договор, създателят на разглежданото ноу-хау в качеството му на физическо лице оказва влияние и по-специално решаващо влияние или контрол върху реда и начина, по който се предоставя основаващата се на това ноу-хау услуга?

4)

При утвърдителен отговор на въпрос № 3: какви обстоятелства или по-специално какви критерии могат да се вземат предвид при определянето на обхвата на влияние или контрол, за да се установи, че е налице решаващо влияние върху предоставянето на услугата и че е намерило приложение действителното икономическо съдържание на стоящата в основата сделка в полза на предприятието лицензодател?

5)

В хипотеза като разглежданата в главното производство при анализа на въпроса дали е получено данъчно предимство, за да се преценят отношенията между участващите в сделката лица и икономически оператори, релевантно ли е обстоятелството, че данъчнозадължените лица, участници в сделката, за която се твърди, че е насочена към избягване на данъци, са юридически лица, докато националната данъчна администрация приписва на физическо лице вземането на стратегическите и оперативни решения, свързани с използването [на разглежданото ноу-хау] и ако да, трябва ли да се вземе предвид в коя държава членка въпросното физическо лице е взело тези решения? При обстоятелства като разглежданите в настоящото производство ако се окаже, че договорният статут на страните не е определящ, от значение за тълкуването ли е фактът, че управлението на финансовите операции, на персонала и на техническите средства, необходими за предоставянето на осъществяваща се чрез интернет услуга, за която става въпрос по делото, е възложено на подизпълнители?

6)

Ако се установи, че клаузите на лицензионния договор не отразяват действително икономическо съдържание, преквалифицирането на договорните клаузи и възстановяването на положението, което би съществувало, ако не се беше осъществила сделката, в която се изразява злоупотребата, означават ли, че данъчната администрация на държавата членка може да определи по друг начин държавата членка на мястото на извършване на доставката и следователно мястото на възникване на данъчното задължение, включително когато лицензополучателят е изпълнил своите данъчни задължения в държавата членка, в която се намира седалището му, в съответствие с условията, предвидени в законодателството на посочената държава членка?

7)

Следва ли членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че на тях противоречи и може да се квалифицира като злоупотреба със свободата на установяване и със свободното предоставяне на услуги, договорна конфигурация като разглежданата в главното производство, при която предприятие, данъчнозадължено лице в една държава членка, прехвърля чрез лицензионен договор на друго предприятие, данъчнозадължено лице в друга държава членка, посоченото ноу-хау и правото за използването му за предоставянето на услуги, свързани с предлагане на съдържание за възрастни, посредством базирана в интернет интерактивна комуникационна технология, в хипотеза, при която облагането с ДДС на така прехвърлената услуга е по-благоприятно в държавата, в която се намира седалището на лицензополучателя?

8)

При обстоятелства като разглежданите в настоящото дело какво значение следва да се придаде на съображенията от търговски характер, които в допълнение към перспективата да се получи данъчно предимство, са били водещи за предприятието лицензодател, и по-специално в този контекст има ли значение за тълкуването фактът, че управителят и едноличният собственик на лицензодателя е физическото лице, което първоначално е създало въпросното ноу-хау?

9)

При анализа на съставляващото злоупотреба поведение може ли да се вземат предвид и, ако да, какво е тяхното значение, обстоятелства, сходни с разглежданите в главното производство, като техническите аспекти и инфраструктурата, които са необходими за въвеждането и извършването на услугата, предмет на спорната сделка, както и компетентността и персоналът, с който разполага лицензодателят, за да предоставя въпросната услуга?

10)

При разглежданите в настоящото дело обстоятелства следва ли член 2, параграф 1, буква в), член 24, параграф 1 и членове 43 и 273 от Директивата за ДДС във връзка с член 4, параграф 3 ДЕС и член 325 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че за да се гарантира ефективното изпълнение на задължението на държавите членки да събират ефективно и в срок целия ДДС и да предотвратяват бюджетните загуби, свързани с трансграничната данъчна измама и трансграничното избягване на данъци, за да може да установи кой е доставчикът на услугите в случай на сделка, свързана с предоставяне на услуги, данъчната администрация на държава членка има право с цел да се изясни фактическата обстановка да допуска в доказателствената фаза на данъчното производство (с административен характер) данни, информация и доказателствени средства, като например протоколи от подслушване — получени без знанието на данъчнозадълженото лице от разследващата служба на данъчната администрация в рамките на наказателно производство, както и да ги използва и да обосновава с тях своята преценка на данъчноправните последици и че от своя страна административната юрисдикция, контролираща постановеното от данъчната администрация на държавата членка решение, има право да разглежда тези елементи като доказателства при проверката на тяхната законосъобразност?

11)

При разглежданите в настоящото дело обстоятелства следва ли член 2, параграф 1, буква в), член 24, параграф 1 и членове 43 и 273 от Директивата за ДДС във връзка с член 4, параграф 3 ДЕС и член 325 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че за да се гарантира ефективното изпълнение на задължението на държавите членки да събират ефективно и в срок целия ДДС и изпълнението на задължението на държавите членки да осигурят спазването на задълженията, наложени на данъчнозадължените лица, предоставената на държавите членки свобода на действие за използването на средствата, с които разполага националната данъчна администрация, включва правото на последната да използва доказателствени средства, които първоначално са получени за целите на наказателно производство за борба с избягването на данъци, включително когато само по себе си националното право не позволява събирането на данни без знанието на заинтересованото лице в рамките на административното производство с цел борба срещу избягването на данъци или когато националното право подчинява събирането на данни без знанието на заинтересованото лице, извършено в рамките на наказателното производство, на условието да са налице гаранции, които не са предвидени в административното данъчно производство, признавайки същевременно правото на данъчната администрация да действа в съответствие с принципа на свобода на доказване?

12)

Допуска ли член 8, параграф 2 от ЕКПЧ във връзка с член 52, параграф 2 от Хартата споменатата във въпроси № 10 и № 11 компетентност да се признае на данъчната администрация на държава членка или с оглед на разглежданите в настоящото дело обстоятелства може да се приеме, че използването с цел борба срещу избягването на данъци в рамките на административното данъчно производство на резултатите от извършено без знанието на заинтересованото лице събиране на данни е обосновано с оглед на ефективното събиране на данъка и в интерес на „икономическото благосъстояние на страната“?

13)

Ако от отговорите на въпроси № 10, № 11 и № 12 следва, че в рамките на административното производство данъчната администрация на държавата членка може да използва такива доказателствени средства, съществува ли в тежест на националната данъчна администрация абсолютно задължение — с цел да се гарантира ефективността на правото на защита и на правото на добра администрация в съответствие с членове 7, 8, 41 и 48 от Хартата във връзка с член 51, параграф 1 от нея — да изслуша данъчнозадълженото лице в хода на административното производство, да му осигури достъп до резултатите от извършеното без негово знание събиране на информация, както и да се съобрази с целта, с оглед на която са събрани съдържащите се в тези доказателствени средства данни, или в този контекст обстоятелството, че събраната без знанието на заинтересованото лице информация е предназначена единствено за целите на наказателното разследване, поначало изключва използването на такива доказателствени средства?

14)

В случай, че доказателствените средства са събрани или са използвани в нарушение на членове 7, 8, 41 и 48 от Хартата във връзка с член 47 от нея, следва ли да се приеме, че националната правна уредба отговаря на изискванията, свързани с правото на ефективни правни средства за защита, когато съгласно посочената правна уредба подадената по съдебен ред поради незаконосъобразност на процедурата жалба срещу решенията по данъчни дела може да бъде уважена и да доведе до отмяна на решението само когато с оглед на конкретния случай съществува възможност оспорваното решение да има друго съдържание, ако нямаше процесуално нарушение, и когато освен това посоченото нарушение е засегнало материалноправното положение на жалбоподателя, или допуснатите по този начин процесуални нарушения трябва да се вземат предвид в по-широк контекст, независимо от влиянието, което процесуалното нарушение в противоречие с Хартата оказва върху изхода на производството?

15)

Ефективността на член 47 от Хартата изисква ли в процесуалноправно положение като разглежданото да е налице възможност за административната юрисдикция, която осъществява съдебен контрол върху решението на данъчната администрация на държавата членка, да контролира законосъобразността на получаване на доказателствени средства, събрани с наказателноправна цел и без знанието на заинтересованото лице в рамките на наказателно производство, по-специално когато данъчнозадълженото лице, срещу което паралелно се провежда наказателно производство, не е могло да се запознае с тези документи, нито да оспори тяхната законосъобразност пред съд?

16)

Като се има предвид и въпрос № 6 следва ли Регламент (ЕС) № 904/2010 (2) на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност — и по-специално с оглед на съображение 7 от него, според което държавите членки следва да си сътрудничат с цел събиране на дължимия данък, за да гарантират правилното определяне на ДДС и следователно те трябва не само да извършват мониторинг върху правилното облагане с дължимия данък на своята територия, но следва също така да предоставят съдействие на други държави членки за гарантиране на правилното облагане с данъка, който е свързан с дейност, която се извършва на тяхната територия, но който е дължим в друга държава членка — да се тълкува в смисъл, че при наличието на обстоятелства като разглежданите в настоящото дело данъчната администрация, която открива, че съществува данъчно задължение, трябва да отправи искане до данъчната администрация на държавата членка, в която данъчнозадълженото лице — обект на данъчна проверка, вече е изпълнило своето задължение за плащане на данъка?

17)

Ако отговорът на въпрос № 16 е утвърдителен, взетите от данъчната администрация на държавата членка решения са оспорени по съдебен ред и се установи тяхната процесуална незаконосъобразност поради това, че не е получена информация и не е направено искане до компетентните органи, какви действия трябва да предприеме съдът, който разглежда жалбата срещу решенията, приети от данъчната администрация на държавата членка, като се има предвид и въпрос № 14?


(1)  ОВ L 347, стр. 1.

(2)  ОВ L 268, стр. 1.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/20


Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 15 септември г. — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, S.A.

(Дело C-423/14)

(2014/C 439/26)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal Administrativo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Fazenda Pública

Ответник: Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, S.A.

Преюдициални въпроси

1)

Допуска ли правото на Съюза и по-специално разпоредбата на член 78, буква a) от Директива 2006/112/EО (1) […] таксата за използване на подпочвения слой, която плаща разпределителят на газ, да бъде начислена на крайния потребител, като такава и независимо от цената, която той плаща за потреблението на газ, т.е. без да е включена в посочената цена?

При отрицателен отговор на първия въпрос се поставя следният втори преюдициален въпрос:

2)

Допуска ли правото на Съюза и по-специално разпоредбите на членове 73–79 от Директива 2006/112/EО […] когато таксата за използване на подпочвения слой, която плаща разпределителят на газ, е начислена на крайния потребител, като такава и независимо от цената, която той плаща за потреблението на газ, тя да не се счита за данъчна основа [за ДДС]?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/21


Преюдициално запитване от Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 15 септември 2014 г. — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Дело C-424/14)

(2014/C 439/27)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Jácint Gábor Balogh

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Преюдициални въпроси

1)

Съвместима ли е със задължението за подаване на заявление за регистрация по член 213, параграф 1 и член 214, параграф 1 от Директивата за ДДС (1) унгарската национална практика, изразяваща се в това да се изисква задължителна регистрация на лице, което — в рамките на прага за субективно освобождаване от ДДС — не желае да извършва облагаема с ДДС дейност?

2)

Може ли данъчният орган по повод на последваща проверка да санкционира неподаването на заявление за регистрация, въпреки че прагът за субективно освобождаване не е бил надвишен?

3)

Може ли данъчният орган по повод на последваща проверка да се суброгира в правото на избор на лицето и като не спази принципа на справедлив процес, да изключи възможността на същото да избере освобождаването?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/21


Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 25 септември 2014 г. — Окръг Варендорф/Ibrahim Alo

(Дело C-443/14)

(2014/C 439/28)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Окръг Варендорф

Ответник: Ibrahim Alo

Участник в производството: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

1)

Представлява ли ограничение на свободата на придвижване по смисъла на член 33 от Директива 2011/95/ЕС (1) задължението за установяване на местожителството в дадена териториално ограничена област (община, окръг, регион) в рамките на държавата членка, ако иначе чужденецът може да се придвижва и пребивава свободно на нейната територия?

2)

Съвместимо с членове 33 и/или 29 от Директива 2011/95/ЕС ли е налагането на задължение за установяване на местожителството спрямо лица със статут на субсидиарна закрила, в случай че то се основава на съображение за постигане на подходящо разпределение на свързаните със социалното подпомагане тежести между техните съответни носители на територията на държавата?

3)

Съвместимо с членове 33 и/или 29 от Директива 2011/95/ЕС ли е налагането на задължение за установяване на местожителството спрямо лица със статут на субсидиарна закрила, в случай че то се налага по миграционни или интеграционнополитически съображения, например за да се предотвратят социални конфликти поради масовото заселване на чужденци в определени общини или окръзи? В това отношение достатъчно ли е наличието на абстрактни миграционни или интеграционнополитически съображения или е необходимо тези съображения да се установяват конкретно?


(1)  Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, стр. 9).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/22


Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgerichts (Германия), постъпило на 25 септември 2014 г. — Amira Osso/Регион Хановер

(Дело C-444/14)

(2014/C 439/29)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Amira Osso

Ответник: Регион Хановер

Участник в производството: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

1)

Представлява ли ограничение на свободата на придвижване по смисъла на член 33 от Директива 2011/95/ЕС (1) задължението за установяване на местожителството в дадена териториално ограничена област (община, окръг, регион) в рамките на държавата членка, ако иначе чужденецът може да се придвижва и пребивава свободно на нейната територия?

2)

Съвместимо с членове 33 и/или 29 от Директива 2011/95/ЕС ли е налагането на задължение за установяване на местожителството спрямо лица със статут на субсидиарна закрила, в случай че то се основава на съображение за постигане на подходящо разпределение на свързаните със социалното подпомагане тежести между техните съответни носители на територията на държавата?

3)

Съвместимо с членове 33 и/или 29 от Директива 2011/95/ЕС ли е налагането на задължение за установяване на местожителството спрямо лица със статут на субсидиарна закрила, в случай че то се налага по миграционни или интеграционнополитически съображения, например за да се предотвратят социални конфликти поради масовото заселване на чужденци в определени общини или окръзи? В това отношение достатъчно ли е наличието на абстрактни миграционни или интеграционнополитически съображения или е необходимо тези съображения да се установяват конкретно?


(1)  Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, стр. 9).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/23


Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 25 септември 2014 г. — Seusen Sume/Област Щаде

(Дело C-445/14)

(2014/C 439/30)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Seusen Sume

Ответник: Област Щаде

Участник в производството: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

1)

Представлява ли ограничение на свободата на придвижване по смисъла на член 33 от Директива 2011/95/ЕС (1) задължението за установяване на местожителството в дадена териториално ограничена област (община, окръг, регион) в рамките на държавата членка, ако иначе чужденецът може да се придвижва и пребивава свободно на нейната територия?

2)

Съвместимо с членове 33 и/или 29 от Директива 2011/95/ЕС ли е налагането на задължение за установяване на местожителството спрямо лица със статут на субсидиарна закрила, в случай че то се основава на съображение за постигане на подходящо разпределение на свързаните със социалното подпомагане тежести между техните съответни носители на територията на държавата?

3)

Съвместимо с членове 33 и/или 29 от Директива 2011/95/ЕС ли е налагането на задължение за установяване на местожителството спрямо лица със статут на субсидиарна закрила, в случай че то се налага по миграционни или интеграционнополитически съображения, например за да се предотвратят социални конфликти поради масовото заселване на чужденци в определени общини или окръзи? В това отношение достатъчно ли е наличието на абстрактни миграционни или интеграционнополитически съображения или е необходимо тези съображения да се установяват конкретно?


(1)  Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, стр. 9).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/23


Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Испания), постъпило на 2 октомври 2014 г. — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Дело C-456/14)

(2014/C 439/31)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Страни в главното производство

Жалбоподател: Manuel Orrego Arias

Ответник: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Преюдициален въпрос

Тълкуване на член 3.1 a), първо тире от Директива 2001/40/ЕО (1) на Съвета от 28 май 2001 г., и по-конкретно дали изразът „престъпление, което подлежи на наказание лишаване от свобода най-малко за срок от една година“, който се съдържа в тази разпоредба, се отнася до наказанието, което абстрактно е предвидено за съответното престъпление, или напротив, до конкретно наложеното на осъдения наказание лишаване от свобода и следователно дали решението на държава членка да експулсира гражданин на трета страна, осъден на лишаване от свобода за срок от осем месеца, ще бъде или не признато от други държави членки.


(1)  Директива 2001/40/ЕО на Съвета от 28 май 2001 година относно взаимното признаване на решения за експулсиране на граждани на трети страни

(ОВ L 149, стр. 34; Специално издание на български език, глава 19, том 3, стр. 124).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/24


Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Cagliari (Италия), постъпило на 2 октомври 2014 г. — Claudia Concu, Isabella Melis

(Дело C-457/14)

(2014/C 439/32)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale ordinario di Cagliari

Страни в главното производство

Claudia Concu, Isabella Melis

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 49 и сл. и член 56 и сл. от ДФЕС и принципите, установени от Съда на Европейския съюз в Решение от 16 февруари 2012 г. [по съединени дела C-72/10 и C-77/10], да се тълкуват в смисъл, че не допускат да бъдат възлагани концесии за срок, по-кратък от срока на възлаганите преди това концесии, като се има пред вид, че посоченото възлагане е обявено с цел поправяне на последиците от незаконосъобразното изключване на определен брой оператори от участие в процедурите по възлагане на концесии?

2)

Следва ли член 49 и сл. и член 56 и сл. от ДФЕС и принципите, установени от Съда на Европейския съюз в същото решение от 16 февруари 2012 г. [по съединени дела C-72/10 и C-77/10] да се тълкуват в смисъл, че не допускат възможността изискването за реорганизация на системата чрез времево изравняване на сроковете на концесиите да бъде прието за достатъчна обосновка за по-краткия срок на концесиите, които са предмет на обявената процедура по възлагане, в сравнение със срока на предоставените по-рано концесии?


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/24


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 8 октомври 2014 година — „Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-463/14)

(2014/C 439/33)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд — Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател:„Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициални въпроси

1.

Разпоредбите на чл.24, пар.1 и чл.25, буква б) от Директива 2006/112 (1) следва ли да се тълкува в смисъл, че понятието „доставка на услуга“ обхваща и случаите на абонаментни договори за извършване на консултантски услуги като тези в главното производство, при които доставчикът — разполагащ с квалифициран персонал за изпълнение на услугите, се е поставил на разположение на възложителя за срока на договора и е поел задължение да се въздържа от сключването на договори с аналогичен предмет с конкуренти на възложителя?

2.

Разпоредбите на чл.64, пар.1 и чл.63 от Директива 2006/112 трябва ли да се тълкуват в смисъл, че данъчното събитие за доставката на абонаментни консултантски услуги настъпва с изтичането на периода, за който е уговорено плащането, без значение дали и колко пъти възложителят се е възползвал от услугите, за които консултантът се е поставил на разположение на възложителя?

3.

Разпоредбата на чл.62, пар.2 от Директива 2006/112 трябва ли да се тълкува в смисъл, че доставчик по договор за абонаментно обслужване е длъжен да начисли ДДС за доставката при изтичане на периода, за който е уговорено абонаментното възнаграждение или това задължение възниква само ако за съответния данъчен период възложителят се е възползвал от услугите на консултанта?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

OB L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/25


Иск, предявен на 13 октомври 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Дания

(Дело C-468/14)

(2014/C 439/34)

Език на производството: датски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Clausen и C. Cattabriga)

Ответник: Кралство Дания

Искания на ищеца

да се констатира, че запазвайки правното положение, при което продажбата на насипен тютюн за дъвчене е разрешена, в противоречие с член 8, разглеждан във връзка с член 2, параграф 4 от Директива 2001/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (1), Кралство Дания не е изпълнило задълженията си по тази директива.

да се осъди Кралство Дания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Кралство Дания не е изпълнило задълженията си по член 8 от Директива 2001/37/EО като е забранило продажбата в Дания само на тютюн за дъвчене в порести пликчета на порции, но не и на насипен тютюн за дъвчене. Дания не оспорва, че до този момент националните ѝ правила не са в съответствие с правото на ЕС що се отнася до забраната на маркетинга на тютюн за дъвчене. Законодателното предложение за въвеждане на пълна забрана на продажбата на тютюн за дъвчене в Дания обаче е отхвърлено от датския парламент (Folketing).

Дания не е поела никакви по-нататъшни ангажименти за привеждане на датската правна уредба в съответствие с правото на ЕС. Комисията следователно трябва да приеме, че Дания нарушава задълженията си по член 8 oт директивата, разглеждан във връзка с член 2, параграф 4 от нея.


(1)  OJ 2001 L 194, p. 26; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 125.


Общ съд

8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/26


Решение на Общия съд от 24 октомври 2014 г. — Technische Universität Dresden/Комисия

(Дело T-29/11) (1)

((Арбитражна клауза - Програма за действие на Общността в областта на общественото здраве - Договор за финансиране на проект - Жалба за отмяна - Дебитно известие - Договорен характер на спора - Необжалваем акт - Недопустимост - Промяна на правната квалификация на жалбата - Допустими разходи))

(2014/C 439/35)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Technische Universität Dresden (Дрезден, Германия) (представител: G. Brüggen, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: W. Bogensberger и D. Calciu, впоследствие W. Bogensberger и F. Moro, подпомагани от R. Van der Hout и A. Köhler, адвокати)

Предмет

Искане за отмяна на дебитно известие № 3241011712 на Комисията от 4 ноември 2010 г. за възстановяване на сумата от 55  377,62 EUR, платена на жалбоподателя като финансова помощ в рамките на проект от програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003 — 2008 г.)

Диспозитив

1)

Разходите за персонал, отнасящи се до г-жа H., в размер на 56,76 EUR, разходите за пътуване в размер на 1  354,08 EUR и разходите за предоставяне на услуги в размер на 351,82 EUR, осъществени от Technische Universität Dresden при изпълнението на договор под номер 2003114 (SI2.377438) относно финансирането на проекта „Collection of European Data on Lifestyle Health Determinants — Coordinating Party (LiS)“, осъществен в рамките на програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003 — 2008 г.), са допустими, поради което вземането на Европейската комисия за тези суми, посочено в дебитно известие № 3241011712 от 4 ноември 2010 г., е неоснователно.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда Technische Universität Dresden да поеме съдебните разноски.


(1)  ОВ C 80, 12.3.2011 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/27


Решение на Общия съд от 24 октомври 2014 г. — Grau Ferrer/СХВП

(Дело T-543/12) (1)

((Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността Bugui va - По-ранна национална фигуративна марка Bugui и по-ранна фигуративна марка на Общността BUGUI - Относително основание за отказ - Отхвърляне на възражението - Член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Съществуване на по-ранната марка - Невземане предвид на доказателства, представени в подкрепа на възражението пред апелативния състав - Право на преценка на апелативния състав - Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 - Член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009 - Реално използване на по-ранната марка - Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер))

(2014/C 439/36)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Испания) (представител: J. Carbonell Callicó, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: S. Palmero Cabezas и A. Folliard-Monguiral)

Други страни в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпили в производството пред Общия съд: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Испания) и Alberto Rubio Ferrer (Xeraco) (представител: A. Cañizares Doménech, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 11 октомври 2012 г. (съединени преписки R 274/2011-4 и R 520/2011-4) относно производство по възражение между, от една страна, Xavier Grau Ferrer и от друга страна, Juan Cándido Rubio Ferrer и Alberto Rubio Ferrer.

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) от 11 октомври 2012 г. (съединени преписки R 274/2011-4 и R 520/2011-4.

2)

Осъжда СХВП да заплати направените от нея съдебни разноски, както и разноските, направени от Xavier Grau Ferrer.

3)

Juan Cándido Rubio Ferrer и Alberto Rubio Ferrer понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 55, 23.2.2013 г.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/27


Определение на председателя на Общия съд от 23 октомври 2014 г. — Holistic Innovation Institute/REA

(Дело T-706/14 R)

((Обезпечително производство - Проекти, финансирани от Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие - Решение да не се допусне участие в някои проекти - Молба за спиране на изпълнението - Неспазване на формалните изисквания - Недопустимост))

(2014/C 439/37)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Испания) (представител: R. Muñiz García, avocat)

Ответник: Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) (представител: G. Gascard)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на Решение ARES (2014) 2461172 на Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) от 24 юли 2014 г., с което се изключва жалбоподателят от участие в проектите ZONeSEC и Inachus.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за обезпечително производство.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/28


Иск, предявен на 12 май 2014 г. — Arvanitis и др./Европейски парламент

(Дело T-350/14)

(2014/C 439/38)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищци: Athanasios Arvanitis (Rodi, Гърция) и други 47 ищци (представител: Ch. Papadimitriou, адвокат)

Ответници: Европейски парламент, Европейският съвет, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейска централна банка, Еврогрупа

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

да обяви, че ответниците не са приели необходимото законодателство за пълно въвеждане на общите принципи на правото на Съюза, по-специално Директивата за срочната работа, вследствие уволнението на ищците от бившата Olympiaki Aeroporia, наложено с Решение на Европейската комисия, транспонирано в гръцкия правен ред със Закон № 3717/2008;

да даде възможност на ищците, както и на всички уволнени служители бившата Olympiaki Aeroporia чрез правен акт на Съюза — директива, регламент или друг източник на правото на Съюза с директно приложение, възможност да получат обезщетението, на което биха имали право в качеството си на постоянно назначени служители при уволнението им поради преустановяване на дейността на бившето Olympiaki Aeroporia, и

да присъди обезщетение за вреди в размер на 3 00  000 EUR чрез правен акт на Съюза — директива, регламент или друг източник на правото на Съюза с директно приложение, в полза на всеки от ищците за претърпените тревоги и притеснения, сериозното нарушаване на основните права и преждевременното прекратяване на трудовия живот.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си, ищците излагат две правни основания.

1.

Първо правно основание: Закон № 3717/2008, който предвижда прекратяването на Olympiaki Aeroporia и уволнението на всички служители на срочни договори, всъщност представлява акт на Съюза и по същество е наложен от институциите на Европейския съюз и по-конкретно от Европейската централна банка и от Европейската комисия, като всички законодателни актове на гръцкото правителство са приети по указание или по-точно въз основа на решение на Еврогрупата, на Съвета по икономически и финансови въпроси, на Европейската централна банка и на Европейската комисия.

2.

Второ правно основание: неприравняването на уволнените срочни служители, заети в бившето Olympiaki Aeroporia на останалите служители на dell’Olympiaki Aeroporia по безсрочно правоотношение и липсата на изрично обезщетяване за тях при напускането им, е причинило преки, лични и сериозни вреди и ги е лишило от възможността да се ползват от основните си права.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/29


Иск, предявен на 30 май 2014 г. — Grigoriadis и др./Европейски парламент

(Дело T-413/14)

(2014/C 439/39)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищци: Grigoris Grigoriadis (Атина, Гърция), Faidra Grigoriadou (Атина), Ioannis Tsolias (Tessalonicco, Гърция), Dimitrios Alexopoulos (Tessalonicco), Nikolaos Papageorgiou (Атина) и Ioannis Marinopoulos (Атина) (представител: адв. Ch. Papadimitriou)

Ответници: Европейски парламент, Европейски съвет, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейска централна банка, Еврогрупа

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

да установи, че ответниците не са приели необходимите нормативни разпоредби за изричното освобождаване на притежателите на издадени от гръцката държава и закупени от ищците облигации от задължителното участие в плана P.S.I. [участие на частния сектор в програмата за финансиране на дълга];

да даде възможност на ищците чрез правен акт на Съюза — директива, регламент или друг източник на правото на Съюза с директно приложение, да им бъде възстановена изцяло стойността на облигациите, включени в плана P.S.I., без искане или съгласие от тяхна страна; и

да разпореди, чрез правен акт на Съюза — директива, регламент или друг източник на правото на Съюза с директно приложение, обезщетение в размер на 5 00  000 EUR за всеки от ищците за претърпените неудобства, вреди и сериозното нарушаване на основните права.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си, ищците излагат пет правни основания.

1.

Първо правно основание: нормативните и други разпоредби, поради които Гърция трябвало да задължи притежателите на издадените от гръцката държава облигации да участват в плана P.S.I., всъщност са актове на Съюза.

2.

Второ правно основание: приетите от гръцкото правителство разпоредби за справяне с гръцкия държавен дълг по същество са наложени от институциите на Европейския съюз и по-конкретно от Европейската централна банка и от Европейската комисия.

3.

Трето правно основание: ответниците не приели необходимите нормативни разпоредби, за да изключат изрично гръцките държавни облигации, на ищците с актове на министерския съвет, с които са определени условията за прилагане на P.S.I. в Гърция.

4.

Четвъртото правно основание: липсата на изрично освобождаване от участие в P.S.I. е причинило на ищците лични и сериозни вреди и ги е лишило от възможността да се ползват от основните си права.

5.

Петото правно основание: всички законодателни актове на гръцкото правителство са приети по указание или по-точно въз основа на решение на Еврогрупата, на Съвета по икономически и финансови въпроси, на Европейската централна банка и на Европейската комисия.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/29


Жалба, подадена на 2 септември 2014 г. — Micula и др./Комисия

(Дело T-646/14)

(2014/C 439/40)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Ioan Micula (Орадя, Румъния); S.C. European Food SA (Драганещи, Румъния); S.C. Starmill Srl (Драганещи); S.C. Multipack Srl (Драганещи); Viorel Micula (Орадя) (представители: K. Hobér, J. Ragnwaldh, T. Pettersson, E. Gaillard и Y. Banifatemi, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решение C(2014) 3192 окончателен от 26 май 2014 г., постановено по преписка Държавна помощ SA.38517 (2014/NN) — Micula/Румъния (арбитражно решение на ICSID), с което се постановява Румъния да преустанови всяко действие, което може да доведе до изпълнение или прилагане на решението от 11 декември 2013 г., постановено от Арбитражния съд, създаден под егидата на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове, по дело Ioan Micula, Viorel Micula и др./Румъния (дело № ARB/05/20 на ICSID), тъй като Комисията счита, че изпълнението на решението представлява незаконна държавна помощ, до вземане на окончателното решение от Комисията относно съвместимостта на тази държавна помощ с вътрешния пазар,

да присъди на жалбоподателите разноските по делото.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат две правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от липсата на компетентност.

Правото на ЕС не е приложимо в случая и Комисията не е компетентна да постанови решение по член 11, параграф 1 от Регламент № 659/1999. Решението на Комисията не признава, че Румъния е задължена по международното право да изпълни незабавно решението на ICSID и че международноправните задължения на Румъния имат предимство пред правото на ЕС. Решението на Комисията нарушава член 351, параграф 1 ДФЕС и член 4, параграф 3 ДЕС, които признават и защитават задълженията на Румъния по силата на Конвенцията на ICSID и по силата на Шведско-Румънския двустранен инвестиционен договор.

2.

Второто правно основание е изведено от явна грешка при прилагане на правото и преценкатa.

Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото, като погрешно е квалифицирала изпълнението на решението на ICSID като нова държавна помощ и е нарушила оправданите правни очаквания на жалбоподателите. Решението на Комисията изцяло е основано на погрешното разбиране, че изпълнението на решението на ICSID представлява държавна помощ по правото на ЕС. Решението на ICSID нито предоставя икономическо предимство, нито представлява селективна мярка, нито доброволна мярка, която може да бъде приписана на Румъния, нито нарушава или заплашва да наруши конкуренцията.


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/30


Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Bayerische Motoren Werke/Комисия

(Дело T-671/14)

(2014/C 439/41)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Bayerische Motoren Werke AG (Мюнхен, Германия) (представители: M. Rosenthal, G. Drauz и M. Schütte, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

на основание член 263, четвърта алинея ДФЕС да отмени решението от 9 юли 2014 г. по преписка SA.32009 (2011/C), доколкото с него поисканата помощ в размер на 4 5 2 57  273 EUR е обявена за несъвместима с вътрешния пазар в частта (2 8 2 57  273 EUR), в която надвишава сумата от 17 милиона евро,

при условията на евентуалност, на основание член 263, четвърта алинея ДФЕС да отмени решението от 9 юли 2014 г. по преписка SA.32009 (2011/C), доколкото с него за несъвместима с вътрешния пазар е обявена сумата от 22,5 милиона евро, до която съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008 (1) не е налице задължение за уведомяване на Комисията,

на основание член 87 от Процедурния правилник на Общия съд да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания.

1.

Първо правно основание: нарушение на член 108, параграф 3 ДФЕС

Жалбоподателят твърди, че ответникът е действал в нарушение на член 108, параграф 3 ДФЕС, доколкото не е изпълнил задължението си за надлежно и безпристрастно разглеждане на случая и в резултат от това очевидно неправилно е приел, че Известието за задълбочена оценка на големите инвестиционни проекти е изцяло приложимо.

Жалбоподателят по-нататък поддържа, че при правилно определяне на пазарното положение на жалбоподателя не би следвало да се пристъпва към задълбочена оценка. Извършването на задълбочената оценка без предварително определяне на пазарното положение и произтичащото от това дискриминационно третиране на жалбоподателя се дължали на явна грешка в преценката.

2.

Второ правно основание: нарушение на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС

Жалбоподателят също така твърди, че ответникът е действал в нарушение на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, доколкото очевидно неправилно е приел, че стимулиращият ефект и целесъобразността на помощта се свеждат до разликата в сумата на разходите в Мюнхен и съответно в Лайпциг, която е оценил ex ante на 17 милиона евро.

В това отношение жалбоподателят поддържа, че при задълбочената оценка ответникът се е ръководил само от тази разлика в сумата на разходите и това съставлява явна грешка в преценката, която в крайна сметка му е попречила правилно да упражни дискреционното си правомощие за преценка на целесъобразността на помощта и последиците от нея.

3.

Трето правно основание: нарушение на член 108, параграф 3 ДФЕС и на Регламент № 800/2008

При условията на евентуалност жалбоподателят твърди, че ответникът е действал в нарушение на член 108, параграф 3 ДФЕС и на Регламент № 800/2008, доколкото очевидно неправилно е забранил на Федерална република Германия да отпусне на жалбоподателя помощ съгласно одобрената схема за помощи по Investitionszulagengesetz (Закон за подпомагане на инвестициите) в размер, който е под прага от 22,5 милиона евро, над който възниква задължение за уведомяване.

Според жалбоподателя това ограничаване на размера на помощите под прага за уведомяване съставлява явна грешка в преценката, в резултат от която ответникът превишил правомощията си и неправомерно дискриминирал жалбоподателя в сравнение с получателите на помощи, на които би била отпусната сумата от 22,5 милиона евро, до която не е налице задължение за уведомяване.


(1)  Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ L 214, стр. 3).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/31


Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — August Wolff и Remedia/Комисия

(Дело T-672/14)

(2014/C 439/42)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Бийлефелд, Германия) и Remedia d.o.o. (Загреб, Република Хърватска) (представители: P. Klappich, C. Schmidt и P. Arbeiter, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение на Комисията от 19 август 2014 година относно разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба с локално приложение с високо съдържание на естрадиол в съответствие с член 31 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (C(2014) 6030 окончателен), доколкото с него държавите членки се задължават да спазват наложените им с решението за изпълнение задължения във връзка с лекарствените продукти с локално приложение, съдържащи 0,01 % естрадиол, които са и не са посочени в приложение I към това решение, с изключение на ограничението, че споменатите в приложение I към Решението за изпълнение лекарствени продукти с локално приложение, съдържащи 0,01 % естрадиол, могат да се прилагат само вътрешновагинално,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат три правни основания.

1.

Първо правно основание: нарушение на членове 31 и сл. от Директива 2001/83/ЕО (1)

В тази връзка се посочва, че от формална гледна точка обжалваното Решение за изпълнение се основава на незаконосъобразно образувано и проведено производство. Жалбоподателите изтъкват освен това, че обратно на предвиденото в член 31, параграф 1, първо изречение от Директива 2001/83, производството е започнало не преди, а след постановяването на решение по заявлението за последващо разрешение на лекарствения продукт, като при това не е било налице засягане на интересите на Съюза. В допълнение, що се отнася до първия жалбоподател, при образуването на производството са заобиколени съществуващите в Германия, държава — членка на Съюза, разпоредби относно последващото разрешение на лекарствени продукти.

На следващо място, жалбоподателите изтъкват, че с производството не се е занимал компетентният научен комитет за оценка на риска, като при това в научния комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба, който се е занимал с производството, за докладчик е бил определен пристрастен член.

Освен това първият жалбоподател твърди, че в рамките на производството по проверка на становището той не е бил надлежно изслушан по отношение на съществен аспект.

2.

Второ правно основание: нарушение на член 116, първо изречение и на член 126, първо изречение от Директива 2001/83/ЕО

В тази връзка жалбоподателите посочват, че Решението за изпълнение се основава на неправилна оценка на отношението полза/риск на лекарствения продукт. По-специално не е било взето предвид обстоятелството, че за над 45 години присъствие на пазара първият жалбоподател не е получил обратна информация за сериозни рискове при прилагането на лекарствения продукт, съдържащ 0,01 % естрадиол.

Освен това Комисията, която в това отношение носи тежестта на посочване на фактите и на тяхното доказване, не е представила никакви нови научни данни, от които да е видно наличието на нов риск при използването на лекарствения продукт.

3.

Трето правно основание: нарушение на принципите на пропорционалност и на равно третиране

Що се отнася до третото правно основание, жалбоподателите изтъкват, че предвидените в Решението за изпълнение предупреждения в информацията за продукта и другите ограничения на разрешението за пускането на лекарствения продукт на пазара, както и свързаните с тях задължения, са непропорционални и нарушават принципа на равно третиране. По-специално непропорционално било ограничаването на срока на използване при едновременно изключване на повторното използване на лекарствения продукт, в допълнение към предвидените изменения в информацията относно продукта. Във всеки случай вместо ограничаването на срока на използване при едновременно изключване на повторното използване и налагането на задължения в тази връзка трябвало да се разпореди проучване на евентуалните опасения, свързани със сигурността.


(1)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3).


8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/33


Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Lupin/Комисия

(Дело T-680/14)

(2014/C 439/43)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Lupin Ltd (Махаращра, Индия) (представители: M. Pullen, R. Fawcett-Feuillette, M. Boles, Solicitors, V. Wakefield, Barrister, и M. Hoskins QC)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви решението за недействително, доколкото с него се приема, че Lupin е нарушило член 101 ДФЕС и/или

да отмени или да намали наложената глоба на Lupin, и

да осъди Комисията да заплати разноските на Lupin в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

С настоящата си жалба жалбоподателят иска частична отмяна на Решение C(2014) 4955 окончателен на Комисията от 9 юли 2014 г. по преписка AT.39612 — Perindopril (Servier).

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага три правни основания.

1.

Първо правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото, доколкото е приела, че жалбоподателят е извършил нарушение поради целта на член 101 ДФЕС. Жалбоподателят твърди, че:

заключението на Комисията е незаконосъобразно, тъй като прилага напълно нов и неправилен правен критерий. По-специално то зависи от плащането на „значителен стимул“, което според жалбоподателя не отговаря на установената съдебна практика и е погрешно от правна гледна точка;

подходът на Комисията съдържа пропуск да се признаят и изпълнят целите не само на конкурентното право, но също и тези на патентното право и на модерния граждански процес. Според жалбоподателя Комисията е трябвало да прецени въпроса за ограничението поради целта чрез позоваване на доктрината за допълнителните ограничения и/или чрез позоваване на принципите, признати в решение Wouters. Този пропуск е грешен от правна гледна точка.

2.

Второ правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото, доколкото е приела, че жалбоподателят е извършил нарушение поради резултата на член 101 ДФЕС. Жалбоподателят счита, че подходът на Комисията при преценката дали патентното споразумение е нарушение поради резултата, страда от същите пороци, както и подходът ѝ спрямо нарушенията поради целта.

3.

Трето правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е допуснала грешка като е наложила глоба на жалбоподателя, алтернативно — наложената глоба е била твърде висока и трябва да бъде намалена. Жалбоподателят счита, че:

твърдяното му нарушение е ново и не следва да се налага глоба, алтернативно — само символична глоба;

глобата не отговаря на относителната тежест и продължителност на твърдяното нарушение на жалбоподателя и е несправедлива;

Комисията не е взела предвид справедливата стойност на интелектуалната собственост, която е била прехвърлена от жалбоподателя на Servier;

Комисията е нарушила принципа на равно третиране с сравнение с глобата, наложена на Krka.