ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 433

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
3 декември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 433/01

Оттегляне на уведомление за концентрация (Дело M.7417 — Sime Darby / New Britain Palm Oil) ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2014/C 433/02

Заключения на Съвета относно европейската аудио-визуална политика в цифровата епоха

2

 

Европейска комисия

2014/C 433/03

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,05 % на 1 декември 2014 година — Обменен курс на еврото

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2014/C 433/04

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

7

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2014/C 433/05

Известие за започване на разследване за изчерпване на ефекта от мерките по отношение на вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия

8

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 433/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7460 — Scholz Recycling/Thyssen Alfa Rohstoffhandel/Noris Metallrecycling JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

3.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 433/1


Оттегляне на уведомление за концентрация

(Дело M.7417 — Sime Darby / New Britain Palm Oil)

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 433/01)

(Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета)

На 31 октомври 2014 г. Комисията получи уведомление за предложена концентрация между Sime Darby Bhd и New Britain Palm Oil Limited. На 27 ноември 2014 г. уведомяващата(щите) страна(и) информира(ха) Комисията, че тя/те оттеглят своето уведомление.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

3.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 433/2


Заключения на Съвета относно европейската аудио-визуална политика в цифровата епоха

(2014/C 433/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ОТЧИТА, ЧЕ:

1.

Аудио-визуалният сектор е от решаващо значение както за създаването на устойчив растеж и работни места, така и за насърчаване на културното и езиковото многообразие и поради това представлява ключова област за икономическата, културната и социалната програма на ЕС, по-специално за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

2.

Във времето на бързи технологични промени и непредвидими събития на пазара е от решаващо значение да се стимулира културното и езиковото многообразие и конкурентоспособността във всички мерки на политиката, които засягат европейската аудио-визуална индустрия на равнището на ЕС и на държавите членки.

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ:

3.

Цифровата революция оказва сериозно въздействие върху аудио-визуалната среда, която сега се характеризира с едновременното съществуване на киното, линейните аудио-визуални медийни услуги, например телевизията, и на нови, нелинейни медийни услуги, например видеото по заявка (VоD). Размиването на границите между линейните и нелинейните аудио-визуални медийни услуги поставя въпроса дали съществуващите законодателни разпоредби на ЕС са все още адекватни.

4.

Интегрирането между медиите също предлага нови възможности за разпространение на аудио-визуално съдържание, което на свой ред изисква адаптация на бизнес условията и регулаторната среда.

5.

Аудио-визуалните пазари са все още ориентирани към телевизията и киното; при все това основните промени в поведението на зрителите по отношение на аудио-визуалното съдържание са очевидни, особено сред младите хора, които все повече използват онлайн услуги. По принцип зрителите търсят и очакват незабавен достъп до ново съдържание по всяко време, навсякъде и посредством всички устройства. В Европа обаче, където пазарите са фрагментирани, законното предлагане на съдържание не винаги отговаря на това трансгранично търсене.

6.

В отговор на тези тенденции изготвящите политиките лица са тези, които носят отговорността да проучат как да се подпомогне създаването на динамичен единен пазар за аудио-визуално съдържание, който да отговаря на търсенето на гражданите, доставчиците на съдържание и носителите на права, като същевременно осигурява културно и езиково многообразие.

КАТО ПРИЕМА, ЧЕ:

7.

В контекста на цифровата епоха авторското право следва да продължи да защитава и стимулира творчеството и да гарантира подходящо възнаграждение за носителите на права, като същевременно дава възможност за развитие на нови иновативни услуги и трансграничен достъп за гражданите.

8.

Основните цели на европейската аудио-визуална политика в цифровата епоха са:

а)

да се улесни предлагането на широко и многообразно от културна и езикова гледна точка съдържание с високо качество;

б)

да се отговори на зрителското търсене, като се осигури лесен, навременен, трансграничен и законен достъп до съдържанието, пълно трансгранично разпространение на европейските аудио-визуални произведения и видимост и присъствие на европейските произведения на всички платформи за разпространение;

в)

да се осигурят равни условия за конкурентоспособността на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги в рамките на единния пазар.

9.

За да се постигнат тези цели, е важно да се гарантира медиен плурализъм; да се насърчава технологично неутрален единен аудио-визуален пазар; да се опазват обществените интереси, включително съществуващата отговорност на държавите членки по отношение на националната сигурност, защитата на публиката, по-специално защитата на непълнолетните лица и на достъпа на възрастните хора и хората с увреждания; да се подпомага медийната грамотност, по-специално сред децата и младите хора; да се подпомага медийната грамотност, по-специално сред децата и младите хора.

ПРИВЕТСТВА:

10.

Съобщението на Комисията „Европейското кино в цифровата епоха: Установяване на взаимовръзки между културното многообразие и конкурентоспособносттa“ (1),

Съобщението на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения (2),

Зелената книга „Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят: растеж, творчество и ценности“ (3).

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

11.

Да завърши в спешен порядък процеса на преглед (4) на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (АМУ) (5) във връзка с бързите технологични и пазарни промени, произтичащи от прехода към цифровите технологии, и въз основа на резултатите от този преглед да представи подходящо предложение за преразглеждане на директивата във възможно най-кратък срок, като се зачита принципът на субсидиарност.

12.

Да осъществи процеса на структуриран диалог за филмовата политика в Европа чрез Европейския филмов форум (6) и да използва резултатите от форума и за целите на междинната оценка на програмата „Творческа Европа“ (подпрограма „МЕДИА“), с цел промяна на насоките на действие, увеличаване на взаимното допълване с националните схеми за подкрепа и адаптирането им към променящите се потребности на пазара.

13.

Да насърчи използването на програмите „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ и COSME за финансиране на дейностите в областта на образованието, обучението и научните изследвания и иновациите, които са в основата на аудио-визуалния сектор.

A.   БИЗНЕС СРЕДА

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, В РАМКИТЕ НА ТЕХНИТЕ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

14.

Да изпробват ефекта от новите начини за пускане на филми в рамките на програмата „Творческа Европа“ (подпрограма „МЕДИА“) и да проучат възможностите за изпробване на тези подходи като част от целите на националните филмови политики.

15.

Да насърчават практиките, улесняващи издаването на лицензии за онлайн аудио-визуални медийни услуги на множество територии.

16.

Да насърчават обмена и международното сътрудничество между различните участници, които осъществяват дейност в аудио-визуалната верига, включително с цел подобряване на събирането на информация и статистически данни, и в това отношение да засилят сътрудничеството с Европейската аудио-визуална обсерватория.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

17.

Да вземат необходимите мерки, така че законодателството и схемите за публично финансиране да дават възможност за иновации и експериментиране с възможности за разпространение, например едновременно пускане на различни платформи.

Б.   ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

18.

Да ускори подготвителната работа по механизма за гарантиране, насочен към секторите на културата и творчеството, както се предвижда в програма „Творческа Европа“ (7), с оглед на неговото създаване през 2016 г.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, В РАМКИТЕ НА ТЕХНИТЕ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

19.

Да насърчават преориентирането на публичното финансиране на аудио-визуалните произведения в посока разработване, разпространение и популяризиране.

20.

Да насърчават взаимното допълване между мерките на ЕС за подкрепа, а именно програма „Творческа Европа“ (подпрограма „МЕДИА“) и националната и регионалната подкрепа.

21.

Да насърчават финансирането за цифровизацията и съхранението на филмовото наследство и свързаните с тях материали.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

22.

Да насърчават създаването, когато е подходящо, на гаранционни и инвестиционни фондове, съфинансирани от публични и частни инвеститори.

23.

Да насърчават изграждането на капацитет за подпомагане на банките и финансовите посредници при финансирането на аудио-визуални дружества, в съответствие със схемата за изграждане на капацитет на програма „Творческа Европа“.

В.   МЕДИЙНА И ФИЛМОВА ГРАМОТНОСТ И ФИЛМОВО НАСЛЕДСТВО

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

24.

Да направи оценка и да разпространи резултатите от дейностите в областта на филмовата грамотност, които са финансирани в рамките на програмата „Творческа Европа“ (подпрограма „МЕДИА“).

25.

Да подкрепя и координира усилията за оценка на нивото на медийна грамотност на европейските граждани на равнището на ЕС, на национално и местно равнище в рамките на дейността на експертната група по медийна грамотност.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, В РАМКИТЕ НА ТЕХНИТЕ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

26.

Да насърчават добрите практики и научни изследвания относно включването на медийната грамотност във формалното образование и обучение, както и в неформалното и самостоятелното учене.

27.

Да използват филмовото наследство като средство за утвърждаване на европейските култури и ценности извън Европа.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

28.

Да стимулират използването на кинематографични и аудио-визуални произведения на всички нива на образованието и обучението, включително в неформалното и самостоятелното учене, като по-специално наблегнат на уменията, свързани с грамотността, критичния анализ и подбора на съдържание и на обмена на добри практики и учебни материали.

29.

Да насърчават работата на националните филмови фестивали като платформи за утвърждаване на филмовата грамотност.

30.

Да използват по-добре възможностите, предлагани от структурните фондове на ЕС за подкрепа на действия в полза на защитата, цифровизацията и разпространението на аудио-визуално наследство (филмово и телевизионно), като същевременно насърчават и експериментирането с нови стратегии за разпространение и канали.

31.

Да насърчават повторното използване на аудио-визуалното наследство (филмово и телевизионно) по новаторски начин.

Г.   РЕГУЛАТОРНА РАМКА

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

32.

Да обърне особено внимание на следните елементи при извършването на прегледа на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (8):

а)

да направи оценка доколко действащото регулаторно разграничение между нелинейни и линейни аудио-визуални медийни услуги все още е подходящо в контекста на цифровата епоха;

б)

да направи оценка на функционирането на принципа „страна на произход“ в аудио-визуалната среда;

в)

да направи оценка на най-ефективния начин да се създадат равни условия на конкуренция за всички участници във веригата на стойността;

г)

да направи оценка на ефективността на мерките за насърчаване на европейските произведения, както е предвидено в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, като се обмислят алтернативни мерки, гарантиращи ефективното популяризиране на европейските произведения в цифровата среда;

д)

да направи оценка на функционирането на сегашните правила за реклама;

е)

да гарантира високо равнище на защита на непълнолетните по отношение на всички аудио-визуални медийни услуги.

33.

Да представи необходимите предложения, за да продължи модернизирането на рамката на ЕС за авторското право в контекста на прехода към цифровите технологии, което да бъде от полза както за европейската икономика, така и за културното многообразие, включително с цел улесняване на законния трансграничен достъп онлайн до аудио-визуални произведения, насърчаване на транснационалното разпространение онлайн на аудио-визуални произведения, закрила и възнаграждение на авторите и останалите носители на права, осигуряване на балансирана рамка от права, задължения и отговорности по цялата верига на стойността, както и подобряване на нивото на цифровизация и наличността на филмово наследство онлайн.


(1)  Док. 10024/14.

(2)  ОВ C 332, 15.11.2013 г., стр. 1.

(3)  Док. 8934/13.

(4)  Оценка по REFIT.

(5)  Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

(6)  Началото му е поставено със съобщението на Комисията относно европейското кино в цифровата епоха.

(7)  Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).

(8)  Оценката по REFIT на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги е предвидена за 2015 г. (док. 10648/14).


Европейска комисия

3.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 433/6


Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):

0,05 % на 1 декември 2014 година

Обменен курс на еврото (2)

2 декември 2014 година

(2014/C 433/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2424

JPY

японска йена

148,08

DKK

датска крона

7,4406

GBP

лира стерлинг

0,79360

SEK

шведска крона

9,2795

CHF

швейцарски франк

1,2040

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,6970

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,605

HUF

унгарски форинт

306,93

LTL

литовски литас

3,4528

PLN

полска злота

4,1637

RON

румънска лея

4,4288

TRY

турска лира

2,7655

AUD

австралийски долар

1,4720

CAD

канадски долар

1,4125

HKD

хонконгски долар

9,6348

NZD

новозеландски долар

1,5884

SGD

сингапурски долар

1,6242

KRW

южнокорейски вон

1 382,24

ZAR

южноафрикански ранд

13,7499

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,6413

HRK

хърватска куна

7,6755

IDR

индонезийска рупия

15 272,20

MYR

малайзийски рингит

4,2705

PHP

филипинско песо

55,649

RUB

руска рубла

66,2670

THB

тайландски бат

40,825

BRL

бразилски реал

3,1875

MXN

мексиканско песо

17,4172

INR

индийска рупия

76,8834


(1)  Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

3.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 433/7


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

(2014/C 433/04)

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

24.10.2014 г.

Продължителност

24.10.2014 г.—31.12.2014 г.

Държава членка

Ирландия

Запас или група запаси

PLE/7HJK.

Вид

Морска писия (Pleuronectes platessa)

Зона

VIIh, VIIj и VIIk

Вид(ове) риболовни кораби

Референтен номер

72/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

3.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 433/8


Известие за започване на разследване за изчерпване на ефекта от мерките по отношение на вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия

(2014/C 433/05)

В Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“) да се разследва дали антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия, са оказали ефект върху експортните цени, препродажните цени и производните от тях продажни цени в Съюза.

1.   Искане за разследване за изчерпване на ефекта от мерките

Искането е подадено на 21 октомври 2014 г. от Европейската конфедерация на производителите на желязо и стомана — „Eurofer“ („заявителя“) от името на производители, които представляват над 25 % от общото производство на Съюза на някои видове телове от неръждаеми стомани.

2.   Продукт, предмет на разследването

Продукт, предмет на разследването, се определя като телове от неръждаеми стомани, сдържащи тегловно:

2,5 % или повече никел, различни от телове, съдържащи тегловно 28 % или повече, но не повече от 31 % никел и 20 % или повече, но не повече от 22 % хром,

по-малко от 2,5 % никел, различни от телове, съдържащи тегловно 13 % или повече, но не повече от 25 % хром и 3,5 % или повече, но не повече от 6 % алуминий,

с произход от Индия („продуктът, предмет на разследването“), понастоящем класиран в кодове по КН 7223 00 19 и 7223 00 99.

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета (2).

4.   Основания за разследването за изчерпване на ефекта от мерките

Заявителят е представил достатъчно доказателства за това, че след първоначалния разследван период и преди и след налагането на антидъмпинговите мита върху вноса на продукта, предмет на разследването, експортните цени са намалели и настъпилата промяна в препродажните цени или в производните от тях продажни цени в Съюза е била недостатъчна. Това е довело до увеличаване на дъмпинговия марж, което е възпрепятствало очаквания възстановителен ефект на действащите мерки. Съдържащите се в искането доказателства сочат, че намаляването на цените не може да бъде обяснено с промени в цените на суровините, в разходите за енергия и за труд, в митническите ставки или в обменните курсове.

Освен това заявителят е представил достатъчно доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, в Съюза е продължил да бъде осъществяван в значителни обеми.

5.   Процедура

Като установи след информиране на държавите членки, че искането е подадено от промишлеността на Съюза или от нейно име и че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на разследването за изчерпване на ефекта от мерките, Комисията започва разследване за изчерпване на ефекта от мерките в съответствие с член 12 от основния регламент.

5.1.    Разследване на производителите износители

5.1.1.   Процедура за подбор на производители износители, които да бъдат разследвани в Индия

а)   Извадка

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящата процедура производители износители в Индия („засегнатата държава“) и за да може разследването за изчерпване на ефекта от мерките да приключи в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество (или дружества), изисквана в приложение I към настоящото известие. В същия срок въпросните страни трябва да информират Комисията дали искат преразглеждане на нормалната стойност съгласно член 12, параграф 5 от основния регламент. Ако разследването за изчерпване на ефекта от мерките включва преразглеждане на нормалните стойности, вносът може да бъде подложен на регистрационен режим в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент в очакване на изхода от подновеното разследване.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията ще се свърже също така с органите на засегнатата държава, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите износители може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време, като се вземат предвид извадката и индивидуалното разглеждане в рамките на първоначалното разследване. Всички известни производители износители, органите на засегнатата държава и сдруженията на производителите износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатата държава, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, избрани да бъдат включени в извадката, на всяко известно сдружение на производители износители, както и на органите на засегнатата държава.

Всички производители износители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго. Страните, които са поискали преразглеждане на нормалната стойност и са били избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят в същия срок изчерпателна информация относно нормалните стойности, надлежно подкрепена с доказателства.

Без да се засяга евентуалното прилагане на член 18 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители износители“).

5.2.    Разследване на несвързаните вносители  (3)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на разследването, които внасят същия от засегнатата държава в Съюза, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество (или дружества), изисквана в приложение II към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на разследването, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.3.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да представят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.4.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

5.5.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (4).

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на представената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване на изявления в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВИЯТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, номер на телефон и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително и принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни могат да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

Rue de la Loi/Wetstraat 170

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: TRADE-SSW-R610-ABSORPTION@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по въпроси, свързани, наред с другото, с изчерпването на ефекта от действащите мерки.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   График на разследването

В съответствие с член 12 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 9 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 298, 8.11.2013 г., стр. 1.

(3)  В извадката може да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение 1 към въпросника. В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на Общността, се счита, че лицата са свързани само ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.) (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(4)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

3.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 433/17


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7460 — Scholz Recycling/Thyssen Alfa Rohstoffhandel/Noris Metallrecycling JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 433/06)

1.

На 21 ноември 2014 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Scholz Recycling GmbH („Scholz Recycling“, Германия) и Thyssen Alfa Rohstoffhandel München GmbH („Thyssen Alfa Rohstoffhandel“, Германия) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над Noris Metallrecycling GmbH („Noris Metallrecycling“, Германия) посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Scholz Recycling: предприятие, които се занимава със събиране, преработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали и на стомана,

—   за предприятие Thyssen Alfa Rohstoffhandel: развива дейност в сектора на рециклирането и търговията с вторични суровини за стоманодобивни заводи и леярни,

—   за предприятие Noris Metallrecycling: ще се занимава със събиране, преработка и търговия със скрап от цветни метали и желязно-никелови сплави.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на M.7460 — Scholz Recycling/Thyssen Alfa Rohstoffhandel/Noris Metallrecycling JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламентът за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.