ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 380

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
27 октомври 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 380/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 380/02

Дело C-372/14: Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словашка република), постъпило на 1 август 2014 г. — Provident Financial s.r.o./Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Дело C-398/14: Иск, предявен на 20 август 2014 г. — Комисия/Португалия

3

2014/C 380/04

Дело C-402/14: Преюдициално запитване от Dioikitiko Efeteio Athinon (Гърция), постъпило на 22 август 2014 г. — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia/Elliniko Dimosio

4

 

Общ съд

2014/C 380/05

Дело T-170/08: Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Комисия/ID FOS Research (Арбитражна клауза — Договори за финансова помощ за проекти в областта на индустриалните технологии и технологиите на материалите — Възстановяване на част от изплатените суми — Лихви за забава)

5

2014/C 380/06

Дело T-425/11: Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Гърция/Комисия (Държавни помощи — Гръцки казина — Правна уредба, която предвижда налог от 80 % върху цената на входни билети с различна стойност — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Понятие за държавна помощ — Предимство)

5

2014/C 380/07

Дело T-443/11: Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Gold East Paper и Gold Huasheng Paper/Съвет (Дъмпинг — Внос на фина хартия с покритие с произход от Китай — Третиране като предприятие, работещо в условията на пазарна икономика — Срок за приемането на решението относно това третиране — Надлежно и безпристрастно разглеждане — Право на защита — Явна грешка в преценката — Принцип на добра администрация — Тежест на доказване — Вреда — Определяне на маржа на печалбата — Дефиниране на разглеждания продукт — Промишленост на Общността — Причинно-следствена връзка)

6

2014/C 380/08

Дело T-444/11: Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Gold East Paper и Gold Huasheng Paper/Съвет (Субсидии — Внос на фина хартия с покритие с произход от Китай — Методология — Изчисляване на ползата — Явна грешка в преценката — Специфичност — Амортизационен срок — Преференциално третиране при облагането — Изравнителни мерки — Вреда — Определяне на маржа на печалбата — Дефиниране на разглеждания продукт — Промишленост на Общността — Причинно-следствена връзка)

7

2014/C 380/09

Дело T-450/11: Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Galileo International Technology/СХВП — ЕКА и Комисия (GALILEO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността GALILEO — По-ранни словни марки на Общността GALILEO — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на сходство между разглежданите стоки и услуги)

8

2014/C 380/10

Дело T-536/12: Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Aroa Bodegas/СХВП — Bodegas Muga (aroa) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността aroa — По-ранна национална фигуративна марка Aro — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Частичен отказ на регистрация)

8

2014/C 380/11

Дело T-127/13: Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — El Corte Inglés/СХВП — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността PRO OUTDOOR — По-ранна фигуративна марка на Общността OUTDOOR garden barbecue camping — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Предмет на спора пред апелативния състав — Член 60 и член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

9

2014/C 380/12

Дело T-185/13: Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Continental Wind Partners/СХВП — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността CONTINENTAL WIND PARTNERS — По-ранна международна фигуративна марка Continental — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Частичен отказ на регистрация)

10

2014/C 380/13

Дело T-112/11: Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Комисия (Жалба за отмяна — Регистрация на защитено географско указание — Edam Holland — Липса на правен интерес — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

10

2014/C 380/14

Дело T-113/11: Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Комисия (Жалба за отмяна — Регистрация на защитено географско указание — Gouda Holland — Липса на правен интерес — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

11

2014/C 380/15

Дело T-261/12: Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Комисия (Иск за обезщетение — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Подсилване на институционалния капацитет на Комисията за защита на конкуренцията в Сърбия — Отхвърляне на офертата на оферент — Иск, явно лишен от всякакво правно основание)

12

2014/C 380/16

Дело T-336/13: Определение на Общия съд от 2 септември 2014 г. — Borghezio/Парламент (Жалба за отмяна — Декларация на председателя на Европейския парламент, направена в пленарно заседание, с която уведомява Парламента за изключването на член на Европейския парламент от политическата му група — Акт, който не подлежи на обжалване — Явно недопустима жалба)

12

2014/C 380/17

Дело T-386/13: Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Kėdainių rajono Okainių и др./Съвет и Комисия (Жалба за отмяна — Обща селскостопанска политика — Схеми за пряко подпомагане на земеделски стопани — Разрешаване на допълнителни национални директни плащания в Литва за 2012 г. — Срок за обжалване — Начален момент — Недопустимост — Възражение за незаконосъобразност)

13

2014/C 380/18

Дело T-538/13: Определение на Общия съд от 2 септември 2014 г. — Verein Natura Havel и Vierhaus/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Официално уведомително писмо в рамките на течащо производство за установяването на неизпълнение на задължения, което се отнася до съвместимостта на германските разпоредби относно въздушното движение с правото на Съюза — Отказ за достъп — Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

14

2014/C 380/19

Дело T-499/14: Жалба, подадена на 23 юни 2014 г. — Ertico — Its Europe/Комисия

14

2014/C 380/20

Дело T-564/14: Жалба, подадена на 28 юли 2014 г. — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/СХВП

15

2014/C 380/21

Дело T-631/14: Жалба, подадена на 22 август 2014 г. — Roland/СХВП — Louboutin (Нюанс на червения цвят за подметка на обувки)

16

2014/C 380/22

Дело T-632/14: Иск, предявен на 25 август 2014 г. — Intercon/Комисия

16

2014/C 380/23

Дело T-638/14: Жалба, подадена на 26 август 2014 г. — Frinsa del Noroeste/СХВП — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Дело T-641/14: Жалба, подадена на 28 август 2014 г. — Dellmeier/СХВП — Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Дело T-643/14: Жалба, подадена на 1 септември 2014 г. — Red Lemon Incorporation/СХВП — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Дело T-647/14: Жалба, подадена на 2 септември 2014 г. — Infusion Brands/СХВП (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Дело T-648/14: Жалба, подадена на 2 септември 2014 г. — Infusion Brands/СХВП (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Дело T-652/14: Жалба, подадена на 8 септември 2014 г. — AF Steelcase/СХВП

21

2014/C 380/29

Дело T-657/14: Иск, предявен на 12 септември 2014 г. — Испания/Комисия

22

2014/C 380/30

Дело T-658/14: Жалба, подадена на 12 септември 2014 г. — Jurašinović/Съвет

23

2014/C 380/31

Дело T-664/14: Жалба, подадена на 15 септември 2014 г. — Белгия/Комисия

24

2014/C 380/32

Дело T-665/14 P: Жалба, подадена на 17 септември 2014 г. от Robert Klar и Francisco Fernandez Fernandez срещу определението, постановено на 16 юли 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-114/13, Klar и Fernandez Fernandez/Комисия

24

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 380/33

Дело F-65/14: Жалба, подадена на 14 юли 2014 г. — ZZ/SEAE

26

2014/C 380/34

Дело F-67/14: Жалба, подадена на 17 юли 2014 г. — ZZ/Съвет

26

2014/C 380/35

Дело F-69/14: Жалба, подадена на 19 юли 2014 г. — ZZ/Европейски орган за ценни книжа и пазари

27

2014/C 380/36

Дело F-73/14: Жалба, подадена на 24 юли 2014 г. — ZZ/Европол

27

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

2014/C 380/01

Последна публикация

ОВ C 372, 20.10.2014 г.

Предишни публикации

ОВ C 361, 13.10.2014 г.

ОВ C 351, 6.10.2014 г.

ОВ C 339, 29.9.2014 г.

ОВ C 329, 22.9.2014 г.

ОВ C 315, 15.9.2014 г.

ОВ C 303, 8.9.2014 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/2


Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словашка република), постъпило на 1 август 2014 г. — Provident Financial s.r.o./Zdeněk Sobotka

(Дело C-372/14)

2014/C 380/02

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Krajský súd v Prešove

Страни в главното производство

Жалбоподател: Provident Financial s.r.o.

Ответник: Zdeněk Sobotka

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли Директива 2005/29/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (наричана по-нататък „Директива относно нелоялните търговски практики“) да се тълкува в смисъл, че представлява нелоялна търговска практика поведението на субект, предоставящ потребителски кредит, който представя на потребителя условията по договора по такъв начин, че оставя у него погрешното впечатление, че е свободен да избере допълнителна услуга за гарантиране на изплащането на вноските по кредита, като реално осъществява злоупотреба с влияние над потребителя с цел той да приеме престацията?

2)

Трябва ли Директивата относно нелоялните търговски практики да се тълкува в смисъл, че представлява нелоялна търговска практика поведението на кредитора, изразяващо се в представянето на потребителя на условията по договора по такъв начин, че в размера на дължимия годишен лихвен процент (ДГЛП) не се включват разходите за въпросната допълнителна услуга?

3)

Трябва ли Директивата относно нелоялните търговски практики да се тълкува в смисъл, че представлява нелоялна търговска практика поведението на кредитора, изразяващо се в прилагането по отношение на потребителите на пазара на потребителски кредити на значително по-висока цена за допълнителната услуга спрямо реалната ѝ себестойност, и избягва ли се, като не се включват разходите за допълнителната услуга в ДГЛП, задължението за прозрачност на действителните общи разходи във връзка с потребителския кредит?

4)

Трябва ли Директива 93/13/ЕИО (2) на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори [наричана по-нататък „Директива 93/13“] да се тълкува в смисъл, че услугата за гарантиране на изплащането на вноските по потребителския кредит, чийто предмет е събирането в брой на вноските по кредита, изплащани от потребителя, представлява основния предмет на престацията при потребителския кредит?

5)

Трябва ли Директива 87/102/ЕИО (3) на Съвета от 22 декември 1986 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит, изменена и допълнена с Директива 98/7/ЕО (4) на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г., да се тълкува в смисъл, че ДГЛП включва и възнаграждението за събиране в брой на вноските по кредита, или част от същото, когато възнаграждението значително надвишава необходимите разходи за тази допълнителна услуга, и трябва ли член 14 от посочената директива да се тълкува в смисъл, че институтът на ДГЛП се заобикаля, когато възнаграждението за допълнителната услуга значително надвишава разходите за нея и не се включва в ДГЛП?

6)

Трябва ли [Директива 93/13] да се тълкува в смисъл, че за да се удовлетвори изискването за прозрачност на допълнителна услуга, за която се плащат административни разходи, е достатъчно цената на тази административна услуга (административните разходи) да бъде ясна и разбираема, макар и да не е уточнен предметът на престацията, съответстваща на въпросната услуга?

7)

Трябва ли член 4, параграфи 1 и 2 от [Директива 93/13] да се тълкува в смисъл, че включването на административните разходи при изчисляването на ДГЛП само по себе си е пречка за осъществяването на съдебен контрол по отношение на тях за целите на тази директива?

8)

Трябва ли [Директива 93/13] да се тълкува в смисъл, че самият размер на административните разходи е пречка за осъществяването на съдебен контрол за целите на тази директива?

9)

Ако отговорът на въпрос 6 е в смисъл, че предметът на административната услуга, за която се дължат административни разходи, е достатъчно прозрачен, представлява ли в такъв случай административната услуга с всички евентуално свързани с нея действия основен предмет на потребителския кредит?

10)

Трябва ли член 4, параграф 1 от [Директива 93/13] да се тълкува в смисъл, че за целите на тази директива е релевантно включително обстоятелството, че срещу разходите за допълнителната услуга потребителят получава престация, която не само не е в негов интерес, а е в интерес на кредитора, предоставил потребителски кредит?


(1)  ОВ L 149, стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260.

(2)  ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.

(3)  ОВ L 42, стр. 48; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 252.

(4)  ОВ L 101, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 4, стр. 210.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/3


Иск, предявен на 20 август 2014 г. — Комисия/Португалия

(Дело C-398/14)

2014/C 380/03

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Guerra e Andrade и E. Manhaeve)

Ответник: Република Португалия

Искания на ищеца

Да се обяви, че като не е осигурила подходяща степен на пречистване на градските отпадъчни води в 52 изброени агломерации, по отношение на които се установява нарушението, Португалската република не е изпълнила задълженията, произтичащи от член 4 от Директива 91/271/ЕИО (1) за пречистването на градските отпадъчни води.

да се осъди Република Португалия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Член 4 от Директива 91/271/ЕИО предвижда по-специално, че най-късно до 31 декември 2005 г. заустванията на градски отпадъчни води в сладки води и устия, произлизащи от агломерации с еквивалент жители между 2  000 и 10  000, преди заустването им да бъдат подложени на вторично пречистване или на друга равностойна обработка.

Комисията счита, че в Португалия съществува системен проблем, тъй като португалската държава не е приела мерки за планиране с оглед изпълнението на разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО нито на национално, нито на регионално равнище.


(1)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води ОВ L 135, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/4


Преюдициално запитване от Dioikitiko Efeteio Athinon (Гърция), постъпило на 22 август 2014 г. — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia/Elliniko Dimosio

(Дело C-402/14)

2014/C 380/04

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Dioikitiko Efeteio Athinon

Страни в главното производство

Жалбоподател: Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia

Ответник: Elliniko Dimosio (Stato ellenico)

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли да се приеме, че разпоредбата на член 1, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО (1) от 16 декември 2008 г. е достатъчно правно издържана/безусловна и достатъчно ясна, поради което има директен ефект и правните субекти, които черпят права от нея, могат да се позовават на същата пред националните съдилища, които са длъжни да я вземат предвид, въпреки липсата на транспониране конкретно на тази разпоредба от директивата във вътрешния правен ред на държавата членка/на Гръцката държава?

2)

Във всички случаи, съвместими ли са разпоредбите на член 130, параграф 5 от националния митнически кодекс, във връзка с тези на член 128, параграф 1 от същия кодекс, според които удостоверение за митническото оформяне за внос на територията на страната на автомобили с произход от Общността се издава след заплащането на таксата за регистрация, като задължението за плащането на последната възниква от момента на влизане на тези автомобили на територията на страната, с разпоредбите на член 3, буква в) от Договора за ЕИО, които предвиждат премахване на пречките за свободно движение на стоки?


(1)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9 от 14.1.2009 г., стр. 12).


Общ съд

27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/5


Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Комисия/ID FOS Research

(Дело T-170/08) (1)

((Арбитражна клауза - Договори за финансова помощ за проекти в областта на индустриалните технологии и технологиите на материалите - Възстановяване на част от изплатените суми - Лихви за забава))

2014/C 380/05

Език на производството: нидерландски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: R. Lyal и W. Roels)

Ответник: ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) (Мол, Белгия) (представители: първоначално P. Walravens и J. De Wachter, а след това P. Walravens и C. Lebon, avocats)

Предмет

Иск, подаден на основание член 272 ДФЕС за възстановяване на част от изплатените от Комисията суми, ведно с лихвите за забава, в изпълнение на договор BRPR-CT-95-0099, сключен в рамките на специалната програма за научни изследвания и технологично развитие, включително демонстриране, в областта на индустриалните технологии и технологиите на материалите (Brite-Euram III).

Диспозитив

1)

Осъжда ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) да възстанови на Европейската комисия сумата от 21  599,26 EUR, заедно с лихви за забава:

в размер на 4,75 % годишно, считано от 1 юли 2002 г. до 31 декември 2001 г.;

в размер на 6,75 % годишно, считано от 1 януари 2003 г. до датата на постановяване на настоящото решение;

в годишен размер, определен съгласно законодателството на Англия и Уелс, понастоящем част 17 от Judgment Courts Act, 1838, изменен, при максимален размер до 6,75 % годишно, считано от датата на постановяване на настоящото решение до пълното погасяване на задължението.

2)

Осъжда ID FOS Research да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 171, 5.7.2008 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/5


Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Гърция/Комисия

(Дело T-425/11) (1)

((Държавни помощи - Гръцки казина - Правна уредба, която предвижда налог от 80 % върху цената на входни билети с различна стойност - Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар - Понятие за държавна помощ - Предимство))

2014/C 380/06

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: P. Mylonopoulos и K. Boskovits)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Triantafyllou, H. van Vliet и M. Konstantinidis)

Предмет

Отмяна на Решение 2011/716/ЕС на Комисията от 24 май 2011 година относно държавна помощ, предоставена от Гърция за някои гръцки казина C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)(ОВ L 285, стр. 25).

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2011/716/ЕС на Комисията от 24 май 2011 година относно държавна помощ, предоставена от Гърция за някои гръцки казина C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09).

2)

Европейската комисия понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Република Гърция.


(1)  ОВ C 282, 24.9.2011 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/6


Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Gold East Paper и Gold Huasheng Paper/Съвет

(Дело T-443/11) (1)

((Дъмпинг - Внос на фина хартия с покритие с произход от Китай - Третиране като предприятие, работещо в условията на пазарна икономика - Срок за приемането на решението относно това третиране - Надлежно и безпристрастно разглеждане - Право на защита - Явна грешка в преценката - Принцип на добра администрация - Тежест на доказване - Вреда - Определяне на маржа на печалбата - Дефиниране на разглеждания продукт - Промишленост на Общността - Причинно-следствена връзка))

2014/C 380/07

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Китай) и Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (представители: V. Akritidis, Y. Melin и F. Crespo, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: J.-P. Hix, подпомаган първоначално от G. Berrisch, A. Polcyn, адвокати и от N. Chesaites, barrister, впоследствие от B. O’Connor, solicitor и S. Gubel, адвокат)

Страни, встъпили в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: M. França и A. Stobiecka-Kuik); Cepifine AISBL (Брюксел, Белгия); Sappi Europe SA (Брюксел); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Италия) и Lecta SA (Люксембург, Люксембург) (представители: L. Ruessmann и W. Berg, адвокати)

Предмет

Искане за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 451/2011 на Съвета от 6 май 2011 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на фина хартия с покритие с произход от Китайската народна република (ОВ L 128, стр. 1), доколкото се отнася до жалбоподателите.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd и Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd понасят, наред с направените от тях съдебни разноски и тези на Съвета на Европейския съюз, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA и Lecta SA.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 298, 8.10.2011 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/7


Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Gold East Paper и Gold Huasheng Paper/Съвет

(Дело T-444/11) (1)

((Субсидии - Внос на фина хартия с покритие с произход от Китай - Методология - Изчисляване на ползата - Явна грешка в преценката - Специфичност - Амортизационен срок - Преференциално третиране при облагането - Изравнителни мерки - Вреда - Определяне на маржа на печалбата - Дефиниране на разглеждания продукт - Промишленост на Общността - Причинно-следствена връзка))

2014/C 380/08

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Китай) и Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (представители: V. Akritidis, Y. Melin и F. Crespo, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: J.-P. Hix, подпомаган първоначално от G. Berrisch, A. Polcyn адвокати и от N. Chesaites, barrister, впоследствие от B. O’Connor, solicitor и de S. Gubel, адвокат)

Страни, встъпили в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland, M. França и A. Stobiecka-Kuik); Cepifine AISBL (Брюксел, Белгия); Sappi Europe SA (Брюксел); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Италия) и Lecta SA (Люксембург, Люксембург) (представители: L. Ruessmann и W. Berg, адвокати)

Предмет

Искане за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 452/2011 на Съвета от 6 май 2011 година за налагане на окончателно антисубсидийно мито върху вноса на фина хартия с покритие с произход от Китайската народна република (ОВ L 128, стр. 18), доколкото се отнася до жалбоподателите.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd и Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd понасят, наред с направените от тях съдебни разноски и тези на Съвета на Европейския съюз, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA и Lecta SA.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 298, 8.10.2011 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/8


Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Galileo International Technology/СХВП — ЕКА и Комисия (GALILEO)

(Дело T-450/11) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „GALILEO“ - По-ранни словни марки на Общността „GALILEO“ - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Липса на сходство между разглежданите стоки и услуги))

2014/C 380/09

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Galileo International Technology LLC (Бриджтаун, Барбадос) (представители: S. Malynicz, barrister, M. Blair и K. Gilbert, solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Geroulakos)

Други страни в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Европейска комисия (представители: J. Samnada и F. Wilman) и Европейска космическа агенция (ЕКА) (Париж, Франция) (представител: M. Buydens, avocat)

Предмет

Жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 14 април 2011 г. (преписка R 1423/2005-1), постановено в производство по възражение със страни Galileo International Technology LLC и Европейския съюз.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Galileo International Technology LLC понася, освен собствените си съдебни разноски, и тези на СХВП.

3)

Европейската комисия и Европейската космическа агенция понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 298, 8.10.2011 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/8


Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Aroa Bodegas/СХВП — Bodegas Muga (aroa)

(Дело T-536/12) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „aroa“ - По-ранна национална фигуративна марка „Aro“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Частичен отказ на регистрация))

2014/C 380/10

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Aroa Bodegas, SL (Zurukoain, Испания) (представител: S. Alonso Maruri, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: V. Melgar)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Bodegas Muga, SL (Haro, Испания) (представител: L. Broschat García, адвокат)

Предмет

Жалба за отмяна, подадена срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 11 октомври 2012 г. (преписка R 1845/2010-4) относно производство по възражение между Bodegas Muga, SL и Aroa Bodegas, SL

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Aroa Bodegas, SL да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, направени от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).

3)

Bodegas Muga, SL понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 38, 9.2.2013 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/9


Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — El Corte Inglés/СХВП — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)

(Дело T-127/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „PRO OUTDOOR“ - По-ранна фигуративна марка на Общността „OUTDOOR garden barbecue camping“ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Предмет на спора пред апелативния състав - Член 60 и член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009))

2014/C 380/11

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: El Corte Inglés, SA (Мадрид, Испания) (представители: E. Seijo Veiguela и J. L. Rivas Zurdo, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH (Хамбург, Германия)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 11 декември 2012 г. (преписка R 1900/2011-2), постановено в производство по възражение със страни Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH и El Corte Inglés, SA.

Диспозитив

1)

Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 11 декември 2012 г. (преписка R 1900/2011-2), постановено в производство по възражение със страни Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH и El Corte Inglés, SA, доколкото апелативният състав е пропуснал да се произнесе по искането на El Corte Inglés, SA за вероятността от объркване между конфликтните марки за разглежданите стоки, с изключение на „оборудване за обработка на информация,компютри“ от клас 9.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда СХВП и El Corte Inglés, SA да понесат направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 129, 4.5.2013 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/10


Решение на Общия съд от 11 септември 2014 г. — Continental Wind Partners/СХВП — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

(Дело T-185/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността CONTINENTAL WIND PARTNERS - По-ранна международна фигуративна марка Continental - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Сходство на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Частичен отказ на регистрация))

2014/C 380/12

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Continental Wind Partners LLC (Уилмингтън, Делауеър, Съединени Американски щати) (представител: O. Bischof, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Pohlmann)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Continental Reifen Deutschland GmbH (Хановер, Германия) (представители: S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes и J. Schumacher, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 10 януари 2013 г. (преписка R 2204/2011-2), постановено в производство по възражение със страни Continental Reifen Deutschland GmbH и Continental Wind Partners LLC.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Continental Wind Partners LLC да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 156, 1.6.2013 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/10


Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Комисия

(Дело T-112/11) (1)

((„Жалба за отмяна - Регистрация на защитено географско указание - „Edam Holland“ - Липса на правен интерес - Липса на пряко засягане - Недопустимост“))

2014/C 380/13

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Берлин, Германия) (представители: M. Loschelder и V. Schoene, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално G. von Rintelen и M. Vollkommer, впоследствие G. von Rintelen и F. Jimeno Fernández)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Кралство Нидерландия (представители: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman и M. Bulterman) и Nederlandse Zuivelorganisatie (Зутермер, Нидерландия) (представители: P. van Ginneken, F. Gerritzen и C. van Veen, адвокати)

Предмет

Отмяна на Регламент (ЕС) № 1121/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Edam Holland (ЗГУ)] (ОВ L 317, стр. 14)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Осъжда Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, които са направени от Европейската комисия.

3)

Кралство Нидерландия и Nederlandse Zuivelorganisatie понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 145, 14.5.2011 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/11


Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Комисия

(Дело T-113/11) (1)

((„Жалба за отмяна - Регистрация на защитено географско указание - „Gouda Holland“ - Липса на правен интерес - Липса на пряко засягане - Недопустимост“))

2014/C 380/14

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Берлин, Германия) (представители: M. Loschelder et V. Schoene, адвокати)

Ответни: Европейска комисия (представители: първоначално G. von Rintelen и M. Vollkommer, впоследствие G. von Rintelen и F. Jimeno Fernández, адвокати)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Кралство Нидерландия (представители: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman и M. Bulterman) и Nederlandse Zuivelorganisatie (Зутермер, Нидерлания) (представители: P. van Ginneken, F. Gerritzen и C. van Veen, адвокати)

Предмет

Отмяна на Регламент (ЕС) № 1122/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Gouda Holland (ЗГУ)] (ОВ L 317, стр. 22)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Осъжда Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, които са направени от Европейската комисия.

3)

Кралство Нидерландия и Nederlandse Zuivelorganisatie понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 145, 14.5.2011 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/12


Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Комисия

(Дело T-261/12) (1)

((Иск за обезщетение - Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Подсилване на институционалния капацитет на Комисията за защита на конкуренцията в Сърбия - Отхвърляне на офертата на оферент - Иск, явно лишен от всякакво правно основание))

2014/C 380/15

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Каландра, Гърция) (представител: A. Krystallidis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: F. Erlbacher и P. van Nuffel)

Предмет

Иск за обезщетение за вреди, които ищецът твърди, че е претърпял в резултат от решенето на Делегацията на Европейския съюз в Република Сърбия да отмени решението за възлагане на поръчката на ищеца в рамките на процедура за възлагане на обществени поръчки EuropeAid/131427/C/SER/RS относно подсилването на институционалния капацитет на Комисията за защита на конкуренцията в Сърбия“ (OВ S 147, 2011 г., 243259)

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Осъжда Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 243, 11.8.2012 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/12


Определение на Общия съд от 2 септември 2014 г. — Borghezio/Парламент

(Дело T-336/13) (1)

((Жалба за отмяна - Декларация на председателя на Европейския парламент, направена в пленарно заседание, с която уведомява Парламента за изключването на член на Европейския парламент от политическата му група - Акт, който не подлежи на обжалване - Явно недопустима жалба))

2014/C 380/16

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mario Borghezio (Торино, Италия) (представител: H. Laquay, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: N. Lorenz, N. Görlitz и M. Windisch)

Предмет

Искане за отмяна на решенето на Парламента, прието в пленарното заседание на 10 юни 2013 г. под формата на декларация, според която от 3 юни 2013 г. жалбоподателят участва в работата на Парламента като независим член на Парламента, тъй като е изключен от политическата група „Европа на свободата и демокрацията“, считано от същата дата.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-н Mario Borghezio понася освен собствените си разноски и тези, направени от Европейския парламент, включително и разноските за обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 252, 31.8.2013 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/13


Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Kėdainių rajono Okainių и др./Съвет и Комисия

(Дело T-386/13) (1)

((Жалба за отмяна - Обща селскостопанска политика - Схеми за пряко подпомагане на земеделски стопани - Разрешаване на допълнителни национални директни плащания в Литва за 2012 г. - Срок за обжалване - Начален момент - Недопустимост - Възражение за незаконосъобразност))

2014/C 380/17

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Okainiai, Литва) (представител: I. Vėgėlė, адвокат)

Ответници: Съвет на Европейския съюз (представители: J. Vaičiukaitė и E. Karlsson) и Европейска комисия (представители: H. Kranenborg и A. Steiblytė)

Страна, встъпила в подкрепа на жалбоподателите: Република Литва (представители: D. Kriaučiūnas, K. Vainienė, A. Karbauskas, R. Makelis и K. Anužis)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на Решение за изпълнение C (2012) 4391 окончателен на Комисията от 2 юли 2012 г. за разрешаване на допълнителни национални директни плащания в Литва за 2012 г. и от друга страна, искане за установяване на частична незаконосъобразност на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, стр. 16).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Kėdainių rajono Okainių ŽŪB и другите 134 жалбоподатели, посочени в приложението, понасят направените от тях разноски и разноските, направени от Съвета на Европейския съюз и от Европейската комисия.

3)

Република Литва понася направените от нея разноски.


(1)  ОВ C 313, 26.10.2013 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/14


Определение на Общия съд от 2 септември 2014 г. — Verein Natura Havel и Vierhaus/Комисия

(Дело T-538/13) (1)

((Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Официално уведомително писмо в рамките на течащо производство за установяването на неизпълнение на задължения, което се отнася до съвместимостта на германските разпоредби относно въздушното движение с правото на Съюза - Отказ за достъп - Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит - Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба))

2014/C 380/18

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Verein Natura Havel eV (Берлин, Германия) (представител: O. Austilat, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Martenczuk и C. Zadra, впоследствие B. Martenczuk и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна, от една страна, на решението на Комисията от 24 юни 2013 г. за отхвърляне на първоначалното заявление за достъп до официално уведомително писмо, изпратено на Федерална република Германия съгласно член 258 ДФЕС, и от друга страна, на решението на Комисията от 3 септември 2013 г. за отхвърляне на потвърдителното заявление за достъп до това писмо.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Verein Natura Havel eV и Hans-Peter Vierhaus да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 344, 23.11.2013 г.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/14


Жалба, подадена на 23 юни 2014 г. — Ertico — Its Europe/Комисия

(Дело T-499/14)

2014/C 380/19

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Брюксел, Белгия) (представители: M. Wellinger и K. T'Syen, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на групата по утвърждаването на Европейската комисия от 15 април 2014 г., в което се посочва, че жалбоподателят не представлява микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 година относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, стр. 36), и

да осъди ответника да заплати съдебните разноски в настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

С първото основание твърди, че изводът на групата по утвърждаването, че жалбоподателят не представлява микро-, малко или средно предприятие, се основава на явно неправилно тълкуване на член 3, параграф 4 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

2.

С второто основание твърди, че като е стигнала до извода, че жалбоподателят не представлява микро-, малко или средно предприятие, и като е оставила възможност на Комисията да иска възстановяване на по-рано предоставената на жалбоподателя безвъзмездна финансова помощ по седма рамкова програма, групата по утвърждаването е нарушила основните принципи на европейското право на: i) добра администрация, ii) правна сигурност, и iii) защита на оправданите правни очаквания на жалбоподателя.

3.

С третото основание твърди, че групата по утвърждаването е нарушила правото на защита на жалбоподателя и принципа на добра администрация, тъй като не е предоставила възможност на жалбоподателя ефективно да изложи своята гледна точка.

4.

С четвъртото основание твърди, че групата по утвърждаването не е изпълнила задължението си да мотивира надлежно своето решение.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/15


Жалба, подадена на 28 юли 2014 г. — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/СХВП

(Дело T-564/14)

2014/C 380/20

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co. (Джеда, Саудитска Арабия) (представител: M. Vanhegan, Barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 19 май 2014 г. по преписка R 687/2014-2,

да осъди ответника да заплати разноските в производството.

Основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за отмяна: словната марка „TEAVANA“ за стоки от клас 35 — марка на Общността № 4 0 98  588.

Притежател на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав, Teavana Corporation.

Страна, която иска отмяна на марката на Общността: жалбоподателят.

Решение на отдела по отмяна: прекратява правото на притежателя на марка на Общността № 4 0 98  588 в неговата цялост.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата като недопустима.

Изложени правни основания: нарушение на член 51, параграф 1, буква а), член 59 и член 75 от Регламента относно марката на Общността.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/16


Жалба, подадена на 22 август 2014 г. — Roland/СХВП — Louboutin (Нюанс на червения цвят за подметка на обувки)

(Дело T-631/14)

2014/C 380/21

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Roland SE (Есен, Германия) (представители: C. Onken и O. Rauscher, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Christian Louboutin (Париж, Франция)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 28 май 2014 г. по преписка R 1591/2013-1, така че да уважи изцяло Възражение № B 1 9 22  890 и да откаже заявката за регистрация на марка на Общността № 008845539,

при условията на евентуалност: да отмени обжалваното решение,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: Друга марка, състояща се от нюанс на червения цвят върху подметката на обувки за стоки от клас 25 — Заявка за регистрация на марка на Общността № 8 8 45  539

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Международната регистрация на фигуративна марка, съдържаща словните елементи „my SHOES“, за стоки от клас 25

Решение на отдела по споровете: Отхвърля възражението

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

Нарушение на член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/16


Иск, предявен на 25 август 2014 г. — Intercon/Комисия

(Дело T-632/14)

2014/C 380/22

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Intercon Sp. z o.o. (Лодз, Полша) (представител: B. Eger, adwokat)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Ищецът иска от Общия съд:

да установи, че Комисията е нарушила договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ARTreat — 224297, по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (7 РП), като е изискала връщане на сумата от 2 58  479,21 EUR,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска ищецът излага три правни основания.

1.

Първо правно основание:

превишаване на правомощията при извършения одит и съответно незаконосъобразно обосноваване с резултатите от него.

2.

Второ правно основание:

несъобразяване на факта, че бенефициерът е представил подписан формуляр C, при положение че Комисията е изискала представянето му, както и несъобразяване на представено доказателство, а именно декларация от служител, че е невъзможно документите да бъдат получени от координатора на консорциума.

3.

Трето правно основание:

несъобразяване на новите доводи и обяснения по точка II.22.5. от приложението към договора, при положение че Комисията е изискала от бенефициера да даде такива обяснения и му е определила срок за това.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/17


Жалба, подадена на 26 август 2014 г. — Frinsa del Noroeste/СХВП — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Дело T-638/14)

2014/C 380/23

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Испания) (представител: J. Botella Reyna, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Бразилия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да постанови решение, с което се отказва да се регистрира като марка на Общността знакът „FRISA“ с № 1 0 3 29  721 за стоки от клас 29 и за услуги от класове 35 и 39.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка със словен елемент „FRISA“ за стоки и услуги от класове 29, 35 и 39 — Заявка за марка на Общността № 1 0 3 29  721

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Фигуративна марка със словен елемент „Frinsa“ за стоки от клас 29

Решение на отдела по споровете: Частично уважава възражението.

Решение на апелативния състав: Отменя решението на отдела по споровете и отхвърля възражението в неговата цялост.

Изложени правни основания: В решението си от 1 юли 2014 г. по съединени преписки R 1547/2013-4 и R 1851/2013-4 четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) не е разгледал доводите на жалбоподателя, тъй като се е ограничил до постановяване на идентично спрямо тях решение, като е разгледал единствено доказателството за използване, представено в хода на производството.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/18


Жалба, подадена на 28 август 2014 г. — Dellmeier/СХВП — Dell (LEXDELL)

(Дело T-641/14)

2014/C 380/24

Език, на който е изготвена жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Alexandra Dellmeier (Мюнхен, Германия) (представител: J. Khöber, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Dell, Inc. (Round Rock, САЩ)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 4 юни 2014 г. (преписка R 0966/2013-2) относно производство по възражение № B 1  698 2892 срещу заявка за марка на Общността № 008114779 „LEXDELL“ и да отхвърли изцяло възражението,

да осъди ответника да плати съдебните разноски по производството пред Общия съд,

да насрочи съдебно заседание по делото в случай, че не може да се произнесе без провеждане на такова.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: марка на Общността „LEXDELL“ за стоки и услуги от класове 16, 25, 41 и 45 — заявка за марка на Общността № 8 1 14  779.

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: фигуративна марка на Общността, съдържаща словния елемент „DELL“, регистрирана под № 6 4 20  641.

Решение на отдела по споровете: частично уважава възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/19


Жалба, подадена на 1 септември 2014 г. — Red Lemon Incorporation/СХВП — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

(Дело T-643/14)

2014/C 380/25

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Red Lemon Incorporation (Хонконг, Китайска народна република) (представители: T. Wieland и S. Müller, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Lidl Stiftung & Co. KG (Некарсулм, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 15 май 2014 г. по преписка R 1899/2013-1 и да отхвърли възражението,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка „ABTRONIC“ за стоки от клас 9 — Заявка за регистрация на марка на Общността № 8 1 84  632

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Международната регистрация на словна марка „TRONIC“ за стоки от клас 9

Решение на отдела по споровете: Уважава възражението

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/19


Жалба, подадена на 2 септември 2014 г. — Infusion Brands/СХВП (DUALSAW)

(Дело T-647/14)

2014/C 380/26

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, Съединени американски щати) (представител: K. Piepenbrink, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 1 юли 2014 г. по преписка R 397/2014-4,

да осъди ответника да плати съдебните разноски по производството.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка в бяло, черно и зелено, съдържаща словния елемент „DUALSAW“ за стоки и услуги от класове 7, 8 и 35 — заявка за марка на Общността № 1 2 0 27  561.

Решение на проверителя: частично отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в), и член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/20


Жалба, подадена на 2 септември 2014 г. — Infusion Brands/СХВП (DUALTOOLS)

(Дело T-648/14)

2014/C 380/27

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, САЩ) (представител: K. Piepenbrink, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 1 юли 2014 г. по преписка R 398/2014-4,

да осъди ответника да плати съдебните разноски по производството.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка в бяло, черно и зелено, съдържаща словния елемент „DUALTOOLS“ за стоки и услуги от класове 7, 8 и 35 — заявка за марка на Общността № 1 2 0 27  496

Решение на проверителя: частично отхвърля заявката

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в), и член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/21


Жалба, подадена на 8 септември 2014 г. — AF Steelcase/СХВП

(Дело T-652/14)

2014/C 380/28

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: AF Steelcase, SA (Мадрид, Испания) (представител: S. Rodríguez Bajón, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на СХВП от 8 юли 2014 г. относно изключването на AF Steelcase от участие в разглежданата процедура за възлагане на обществена поръчка;

да отмени всички останали решения на СХВП във връзка с разглежданата процедура за възлагане на обществена поръчка, включително при необходимост тези, с които се възлага договорът — предмет на разглежданата процедура, като се върне процедурата за възлагане на обществена поръчка на етап, предхождащ изключването на AF Steelcase, за да бъде оценена неговата оферта;

при условията на евентуалност, в случай, че връщането на по-ранен етап не е възможно, да осъди СХВП да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 20  380 EUR за имуществени вреди, причинени на AF Steelcase с решението за изключване; да осъди също така СХВП да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 24  000 EUR за неимуществени вреди, причинени на AF Steelcase с решението за изключване, и

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Настоящата жалба е насочена срещу изключването на представената от страна на жалбоподателя оферта в обществената поръчка, обявена за снабдяване и инсталиране на мебели и аксесоари (лот 1) и указателни материали (лот 2) в сградите на СХВП (TED 214/S 023-035020 от 1.2.2014 г.).

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят се позовава на три правни основания.

1.

Първо правно основание, изведено от липса на мотиви и промяна на критерия в решението за изключване на AF Steelcase от разглежданата обществена поръчка.

В това отношение се твърди, че независимо от оскъдната мотивация на решението за изключване следва да се констатира, че администрацията е променила критериите, което води до тежко накърняване на правото на защита на жалбоподателя, като се има предвид, че ако от самото начало беше указано, че основанието за изключване на офертата е, че се смята, че изменението в графа 20 прави офертата непълна, доводите в молбата за допълнително разглеждане щяха да са различни, въз основа на тези мотиви.

2.

Второ правно основание, изведено от нарушение на принципите на добра администрация и на пропорционалност, които ръководят дейността на европейската администрация.

В това отношение се твърди, че в конкретния случай СХВП е трябвало, след като е установила различния формат на приложение 20, да се свърже с AF Steelcase, за да се направят необходимите пояснения, като се има предвид че от СХВП може да се изисква да действа с дължимата грижа и предпазливост при разглеждането и оценяването на въпросната оферта.

3.

Трето правно основание, изведено от нарушението на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

В това отношение се твърди, че СХВП е пропуснала да поиска от AF Steelcase необходимите пояснения съгласно член 158, параграф 3 от посочения регламент, и че в случая те не засягат съществено условията на офертата.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/22


Иск, предявен на 12 септември 2014 г. — Испания/Комисия

(Дело T-657/14)

2014/C 380/29

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Кралство Испания (представители: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да обяви нищожността на решението от 27 юни 2014 г., с което се прекъсва крайният срок за плащане на отчетите за разходите и молба за плащане № 21, по оперативна програма „Изследвания, развитие и иновация, технологичен фонд-ЕФРР“, изпратена от Испания на 26 декември 2013 г., и се започва производството за преустановяване, и

да осъди ответната институция да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага три правни основания.

1.

Първото правно основание се извежда от това, че решението за прекъсване и за започване на производството за преустановяване нарушава член 87, параграф 2 във връзка с членове 91 и 92 от Регламент № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (OВ L 210, стp. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 2, стр. 64).

В това отношение се твърди, че предвиденият в член 87, параграф 2 срок е преклузивен, който препятства Комисията да приеме решение за прекъсване на крайния срок за плащане, след като са изтегли двата месеца, и следователно също така не позволява да се започне производство за преустановяване на плащанията.

2.

Второто правно основание се извежда от това, че решението за прекъсване и за започване на производството е прието извън срока, определен от правото на Съюза, и нарушава принципите на правна сигурност, защита на оправданите правни очаквания и добра администрация. По този начин решението има вредоносно финансово и бюджетно въздействие за Кралство Испания, което лоялно е очаквало да получи плащането в рамките на законоустановения срок.

3.

Tретото правно основание се извежда от нарушение на член 91, параграф 1, буква a) от Регламент № 1083/2006, тъй като не са спазени предпоставките, предвидени в него за валидно приемане на това решение.

В това отношение се твърди, че съгласието за прекъсване не се основава на одиторски доклад, както изисква посочената разпоредба, а само на проект, който не може да се счита за окончателен документ, годен да послужи за основа на решение за прекъсване. От друга страна, от цитирания проект не произтичат индиции, а още по-малко доказателства, за сериозни недостатъци на системата за управление и контрол.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/23


Жалба, подадена на 12 септември 2014 г. — Jurašinović/Съвет

(Дело T-658/14)

2014/C 380/30

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ivan Jurašinović (Анже, Франция) (представител: O. Pfligersdorffer, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението от 8 юли 2014 г., доколкото с него Съветът е ограничил достъпа на жалбоподателя до посочените в приложение 3 към решението документи, като се е позовал на защитата на международните отношения и съдебните процедури и на това основание е заличил части от исканите документи,

да осъди Съвета да му заплати сумата от 5  000 EUR без данък или 6  000 EUR с включен данък като обезщетение за разходи по производството, заедно с лихви съгласно лихвения процент на ЕЦБ към датата на подаване на жалбата,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания.

1.

Първото — явна грешка в преценката, що се отнася до изключението по член 4, параграф 2, второ тире от Регламент № 1049/2001 (1), свързано със защитата на съдебните процедури и правните становища, доколкото Общият съд вече е постановил — в решението си Jurašinović/Съвет (T-63/10, EU:T:2012:516), в изпълнение на което е прието обжалваното решение — че макар да е приложимо, в случая това изключение не обосновава отказа.

2.

Второто — явна грешка в преценката, що се отнася до изключението по член 4, параграф 1, буква а), трето тире от Регламент № 1049/2001, свързано със засягането на защитата на обществения интерес по отношение на международните отношения, доколкото съответните документи се отнасяли до информация, изхождаща от Европейския съюз, а не от системата на Организацията на обединените нации, така че информационният поток на тази организация не бил засегнат.

3.

Третото — явна грешка в преценката, що се отнася до наличието на по-висш обществен интерес, основание съгласно член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001 да не се приложи изключението, свързано със защитата на съдебните производства и правните становища, доколкото, от една страна, процесът, до който се отнасят документите, понастоящем е окончателно приключен и, от друга страна, Република Хърватия понастоящем е членка на Европейския съюз.


(1)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/24


Жалба, подадена на 15 септември 2014 г. — Белгия/Комисия

(Дело T-664/14)

2014/C 380/31

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Кралство Белгия (представители: C. Pochet и J.-C. Halleux, подпомагани от J. Meyers, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени член 2, параграф 4 от Решение C(2014) 1021 на Европейската комисия от 3 юли 2014 г. относно гаранционния режим за защита на участията на съдружници — физически лица, във финансови кооперации по дело SA.33927,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят се позовава само на едно правно основание, изведено от нарушение на членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС от Комисията, както и на принципа на пропорционалност, тъй като посоченото решение налага на Белгия освен задължението за принудително събиране на помощта от кооперативните дружества получатели, и забраната да се извършва каквото и да било плащане на физическите лица, защитени от гаранцията.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/24


Жалба, подадена на 17 септември 2014 г. от Robert Klar и Francisco Fernandez Fernandez срещу определението, постановено на 16 юли 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-114/13, Klar и Fernandez Fernandez/Комисия

(Дело T-665/14 P)

2014/C 380/32

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Robert Klar (Гревенмахер, Люксембург) и Francisco Fernandez Fernandez (Штайнсел, Люксембург) (представител: А. Salerno, avocat)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени определението на Съда на публичната служба от 16 юли 2014 г.,

да върне делото на Съда на публичната служба за произнасяне по същество,

да осъди Европейската комисия да заплати всички съдебни разноски по настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите се позовават на едно-единствено правно основание, изведено от факта, че Съдът на публичната служба неправилно приел жалбата им за явно недопустима поради ненадлежно проведена досъдебна процедура, тъй като с оглед нито на текста си, нито на контекста си, нито на формата си решението на органа по назначаването от октомври 2012 г. било акт с неблагоприятни последици, от чието съобщаване да започне да тече срок за подаване на административна жалба.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/26


Жалба, подадена на 14 юли 2014 г. — ZZ/SEAE

(Дело F-65/14)

2014/C 380/33

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. L. Levi и адв.N. Flandin)

Ответник: SEAE

Предмет на производството

Отмяна на решенията, с които се отказва жалбоподателят да бъде повишен в степен AD13 в процедурата по повишаване за 2013 г., макар и неговото име да е било в списъка на подлежащите на повишение длъжностни лица

Искания на жалбоподателя(жалбоподателите)

да се отмени решенията от 9 октомври и от 14 октомври 2013 г., с които се отказва жалбоподателят да бъде повишен в степен AD 13 в рамките на процедурата по повишаване за 2013 г.;

Ако това е необходимо, да се отмени решението от 16 април 2014 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя;

да се осъди SEAE да заплати съдебните разноски.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/26


Жалба, подадена на 17 юли 2014 г. — ZZ/Съвет

(Дело F-67/14)

2014/C 380/34

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M. Velardo, avocat)

Ответник: Съвет

Предмет

Отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя след изтичането на срока за изпитване и присъждане на обезщетение за неимуществените вреди, които твърди, че е претърпял

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 25 юни 2013 г. на Секретариата на Съвета и решението на органа по назначаването на Съвета от 8 април 2014 г., с които е уволнен жалбоподателят;

ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение в размер, изчислен въз основа на месечното възнаграждение за степен AST 3 (3  500 евро), умножено по броя на изтеклите месеци от 1 юли 2013 г. до датата на постановяване на съдебното решение по настоящото дело;

ответникът да бъде осъден да заплати 40  000 евро за нанесените неимуществени вреди;

ответникът да бъде осъден да заплати направените от жалбоподателя съдебни разноски в производството.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/27


Жалба, подадена на 19 юли 2014 г. — ZZ/Европейски орган за ценни книжа и пазари

(Дело F-69/14)

2014/C 380/35

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Pappas,адвокат)

Ответник: Европейски орган за ценни книжа и пазари

Предмет на производството

Отмяна на атестационен доклад за 2013 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалвания атестационен доклад,

да се осъди Европейски орган за ценни книжа и пазари да заплати съдебните разноски.


27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/27


Жалба, подадена на 24 юли 2014 г. — ZZ/Европол

(Дело F-73/14)

2014/C 380/36

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M. Velardo, avocat)

Ответник: Европол

Предмет на производството

Отмяна на решението за неподновяване на договора на жалбоподателя и обезщетяване на моралните и имуществени вреди, които той твърди, че е претърпял.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени мълчаливото решение за отхвърляне на искането от 6 декември 2013 г. по член 90, параграф 1 за подновяване на договора му като срочно нает служител AD 7, както и отговора на директора на Европол от 14 април 2014 г. по административната жалба;

да се осъди ответника да заплати сумата 1 5 45  124 EUR, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди;

да се осъди ответника да заплати 40  000 EUR, представляващи обезщетение за претърпени морални вреди;

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.