ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 352

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
7 октомври 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 352/01

Комуникация в съответствие с член 12, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за информацията, предоставена от митническите органи на държавите членки относно класирането на стоки в митническата номенклатура

1

2014/C 352/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7373 — Ortner/Strauss/UBM) ( 1 )

3

2014/C 352/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7316 — Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge) ( 1 )

3

 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2014/C 352/04

Становище на Европейската централна банка от 25 юли 2014 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (CON/2014/58)

4

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 352/05

Обменен курс на еврото

12

2014/C 352/06

Известие относно приложимите правила за произход и временно спиране във връзка с временното прилагане на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

13

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2014/C 352/07

Известие на вниманието на икономическите оператори — Нов цикъл искания за суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански продукти

14

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 352/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7423 — VINCI/Imtech ICT) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

15

2014/C 352/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7333 — Alitalia/Etihad) ( 1 )

16

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2014/C 352/10

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/1


Комуникация в съответствие с член 12, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за информацията, предоставена от митническите органи на държавите членки относно класирането на стоки в митническата номенклатура

2014/C 352/01

Обвързващата тарифна информация престава да бъде валидна от този ден, ако стане несъвместима с тълкуването на митническата номенклатура в резултат на следните международни тарифни мерки:

Изменения в Обяснителните бележки към Хармонизираната система и Сборника мнения за класиране, одобрени от Съвета за митническо сътрудничество (док. CCC NC2004 – доклад от 53-тата сесия на Комитета по Хармонизираната система):

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛЕН 8 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА И МНЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ, РЕДАКТИРАНИ ОТ КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА НА СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

(53-ТА СЕСИЯ НА КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА – МАРТ 2014 г.)

ДОК. NC2004

Изменения в Обяснителните бележки към номенклатурата, приложена към Конвенцията по ХС

Глави 3, 5 и 16

O/10

07.12

O/1

Глава 29

O/8

28.33

O/30

29.34

O/9

30.02

O/7

Мнения за класиране, приети от Комитета по Хармонизираната система

1902.30/1

O/12

2005.80/1

O/13

2008.99/3

O/14

2106.90/29

O/15

3824.90/20

O/16

3913.90/1

O/17

4303.90/1

O/18

5402.20/1

O/19

6204.62/1

O/20

6206.30/1

O/21

6214.90/2

O/22

8473.30/3

O/23

8517.70/1

O/24

8517.70/2

O/25

8537.10/2

O/26

8543.70/6-7

O/27

9018.39/1

O/11

9403.20/2

O/28

9705.00/1-3

O/29

Информация за съдържанието на тези мерки може да бъде получена от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) или да бъде изтеглена от нейната интернет страница:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/3


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7373 — Ortner/Strauss/UBM)

(Текст от значение за ЕИП)

2014/C 352/02

На 30 септември 2014 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на немски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32014M7373. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/3


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7316 — Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge)

(Текст от значение за ЕИП)

2014/C 352/03

На 10 септември 2014 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32014M7316. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


III Подготвителни актове

Европейска централна банка

7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/4


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 юли 2014 година

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза

(CON/2014/58)

2014/C 352/04

Въведение и правно основание

На 7 февруари 2013 г. Европейската комисия публикува предложение за директива относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (1) (наричана по-долу „предложената директива“).

Тъй като законодателите не са провели официално консултация с Европейската централна банка (ЕЦБ), тя реши по собствена инициатива да даде становище относно предложената директива. ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като в предложената директива се съдържат разпоредби, които засягат задачата на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да насърчава нормалното функциониране на платежните системи, както е посочено в член 127, параграф 2, четвърто тире от Договора. Освен това член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) предвижда, че ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с други държави. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Цел на предложената директива

1.1.

С предложената директива се цели да се гарантира високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност (МИС), като се подобри сигурността на интернет и на мрежовите и информационни системи, които са в основата на нашето общество и икономика. Настоящото предложение е основното действие по европейската стратегия за киберсигурност (2).

1.2.

Мрежовите и информационните системи играят основна роля за улесняването на трансграничното движение на стоки, услуги и хора. Поради това вътрешно присъщо транснационално измерение на системите нарушенията в тяхното функциониране в една държава членка могат да засегнат и други държави членки, както и Съюза като цяло. Освен това вероятността от честото възникване на инциденти и неспособността да се гарантира ефикасна защита подкопават общественото доверие в МИС. Поради това устойчивостта и стабилността на МИС са от основно значение за нормалното функциониране на вътрешния пазар.

1.3.

Предложената директива се основава на предходни инициативи в тази област (3). В този контекст в предложената директива се отчита необходимостта от хармонизация на правилата за МИС и от създаване на ефективни механизми за сътрудничество сред държавите членки.

1.4.

С предложената директива в Съюза се създава обща правна рамка за МИС по отношение на капацитета на държавите членки, механизмите за сътрудничество на равнището на Съюза и изискванията към публичните администрации и към субектите от частния сектор в конкретни критични сектори. С това следва да се гарантира адекватна готовност на национално равнище и да се съдейства за създаването на климат на взаимно доверие, което е предпоставка за ефективно сътрудничество на равнището на Съюза. С изграждането на механизми за сътрудничество на равнището на Съюза чрез мрежата ще се създадат последователни и координирани средства за предотвратяване на трансграничните инциденти и рискове в МИС и за реагиране при тяхното настъпване.

1.5.

Основните разпоредби се отнасят до следното:

а)

изискване към всички държави членки да разполагат с минимално ниво на национален капацитет, като определят компетентни органи за МИС, сформират екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT) и приемат национални стратегии за МИС и национални планове за сътрудничество в областта на МИС;

б)

изискване за обмен на информация между държавите членки в рамките на мрежа, както и създаването на паневропейски план за сътрудничество в областта на МИС и координирани ранни предупреждения за инциденти, засягащи киберсигурността;

в)

въз основа на модела на Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) — да се гарантира създаването на култура на управление на риска и на обмен на информация между частния и публичния сектор. От предприятията в конкретните критични сектори и от публичните администрации ще се изисква да оценяват рисковете, пред които са изправени, и да приемат подходящи и пропорционални мерки за гарантиране на МИС. От тях ще се изисква и да докладват на компетентните органи за инцидентите, които компрометират във висока степен техните мрежи и информационни системи и оказват значително въздействие върху непрекъснатостта на критичните услуги и доставката на стоки.

2.   Общи забележки

2.1.

ЕЦБ подкрепя целта на предложената директива: да се осигури високо общо равнище на МИС в Съюза и да се постигне възприемането на последователен подход в тази област във всички стопански сектори и държави членки. Важно е да се гарантира, че вътрешният пазар е сигурно място за извършване на стопанска дейност и че всички държави членки разполагат с известно минимално равнище на готовност в случай на инцидент, засягащ киберсигурността.

2.2.

ЕЦБ обаче счита, че предложената директива не следва да засяга действащия режим за надзора на Евросистемата върху платежните системи и системите за сетълмент (5), който включва, inter alia, целесъобразни правила в областта на МИС. Следва да се отбележи, че за да насърчава нормалното функциониране на платежните системи и за да съдейства за поддържането на доверието в еврото и на функционирането на икономиката в Съюза, ЕЦБ има особен интерес от наличието на по-съвършена сигурност на платежните системи и системите за сетълмент (6).

2.3.

Освен това едно от основните правомощия на органите за пруденциален надзор и на централните банки е оценката на правилата в областта на сигурността и на уведомленията за инциденти за платежните системи и системите за сетълмент и за доставчиците на платежни услуги (ДПУ). Следователно тези органи следва да запазят отговорността за разработването на надзорните изисквания в гореспоменатите области, а платежните системи, системите за сетълмент и ДПУ не следва да са обект на евентуално противоречащи изисквания, наложени от други национални органи. Освен това Евросистемата, която се състои от ЕЦБ и НЦБ на държавите членки, които са приели еврото, определя изискванията за управлението на риска, включително и изискванията за сигурност по отношение на платежните системи и системите за сетълмент и на другите пазарни инфраструктури в еврозоната. Чрез тази надзорна функция и като прилага, inter alia, подходящи надзорни стандарти и минимални изисквания, Евросистемата се стреми да осигури нормалното функциониране на платежните системи и системите за сетълмент. В предложената директива следва да се отчете вече съществуващата надзорна рамка и да се осигури последователност на правната уредба в Съюза.

3.   Специфични забележки

3.1.

В съображение 5 и в член 1 от предложената директива се предвижда, че съответните задължения, механизми за сътрудничество и изисквания за сигурност се прилагат към всички публични администрации и участници на пазара. В сегашната редакция на съображение 5 и на член 1 не се отчита закрепеното в Договора правомощие на Евросистемата да осъществява надзор върху платежните системи и системите за сетълмент. Ето защо предложената директива следва да бъде изменена, за да отразява точно отговорностите на Евросистемата в тази област.

3.2.

Правилата и процедурите за осъществяването на надзор върху платежните системи и системите за сетълмент от страна на централните банки и другите компетентни органи се съдържат в редица директиви и регламенти на Съюза, и по-конкретно във:

а)

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (наричана по-долу „Директива относно окончателността на сетълмента“) (7), която оправомощава компетентните органи на държавите членки да налагат правила за осъществяване на надзора върху платежните системи и системите за сетълмент, които се намират в юрисдикцията им (8);

б)

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (9) (наричан по-долу „Регламентът за европейската пазарна инфраструктура (EMIR)“, с който се признава ролята на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Европейския банков орган (ЕБО) и ЕСЦБ за определяне на регулаторни стандарти и за осъществяване на надзор върху централните контрагенти; и

в)

предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) и за изменение на Директива 98/26/ЕО (10) (наричан по-долу „Регламентът за ЦДЦК“), в което се изисква на компетентните органи да бъдат предоставени надзорни правомощия и правомощия за провеждане на разследвания, и по-специално член 45 от регламента, в който се въвеждат пруденциалните изисквания за ЦДЦК, в това число и важни разпоредби относно ограничаването на оперативния риск.

3.3.

Освен това следва да се отбележи, че на 3 юни 2013 г. Управителният съвет на ЕЦБ прие принципите за инфраструктурите на финансовите пазари, въведени през април 2012 г. от Комитета по платежни и сетълмент системи (КПСС) на Банката за международни разплащания и от Техническия комитет на Международната организация на комисиите за ценни книжа (МОКЦК) (11), при осъществяването на надзора на Евросистемата по отношение на всички видове инфраструктури на финансовите пазари. Последва публична консултация относно предложение за регламент относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (наричан по-долу „Регламентът за СВПС“) (12). С Регламента за СВПС принципите на КПСС — МОКЦК се прилагат по правнообвързващ начин и обхващат както платежни системи за големи плащания, така и платежни системи за плащания на дребно от системно значение, независимо от това дали техни оператори са НЦБ от Евросистемата, или частни субекти.

3.4.

В действащите правила за надзора (13) по отношение на платежните системи и ДПУ вече се съдържат процедури за ранно предупреждение (14) и координирани отговори (15) в рамките на Евросистемата и извън нея с оглед на преодоляването на евентуалните заплахи за киберсигурността, които са еквивалентни на предвидените в членове 10 и 11 от предложената директива.

3.5.

ЕСЦБ определи стандартите за докладване и задълженията за управление на риска за платежните системи. Освен това ЕЦБ редовно прави оценка на системите за сетълмент на ценни книжа с оглед на определяне на допустимостта им за използване при кредитни операции на Евросистемата. Ето защо ЕЦБ счита, че е необходимо предвидените в предложената директива изисквания, които се отнасят до критичните пазарни инфраструктури и техните оператори (16), да не накърняват стандартите, заложени в Регламента за СВПС, Рамката на надзорната политика на Евросистемата или други регламенти на Съюза, в частност Регламента за европейската пазарна инфраструктура (EMIR) и бъдещия регламент за ЦДЦК. Освен това тези изисквания не следва да възпрепятстват изпълнението на задачите на ЕБО или ЕОЦКП и на други органи за пруденциален надзор (17).

3.6.

Независимо от горепосоченото ЕЦБ счита, че са налице силни аргументи за това Евросистемата да обменя необходимата информация с Комитета по мрежова и информационна сигурност, който се създава съгласно член 19 от предложената директива. С оглед на ефективния обмен на информация, който може да стане необходим, ЕЦБ, ЕБО и ЕОЦКП следва да бъдат поканени да изпратят представители на заседанията на Комитета по мрежова и информационна сигурност, когато в дневния ред са включени теми, които могат да представляват интерес с оглед на изпълнението на съответните им правомощия.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 юли 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 48 окончателен.

(2)  Вж. съвместното съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия на Европейския съюз за киберсигурност: отворено, безопасно и сигурно киберпространство“, JOIN(2013) 1 final.

(3)  Сред тях са следните съобщения: „Мрежова и информационна сигурност: предложение за създаване на европейска политика“, COM(2001) 298 окончателен; „Стратегия за сигурно информационно общество — диалог, партньорство и оправомощаване“, COM(2006) 251 окончателен; „Защита на критичната информационна инфраструктура — защита на Европа от широкомащабни кибернетични атаки и смущения: повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта“, COM(2009) 149 окончателен; „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, COM(2010) 245 окончателен; и „Защита на критичната информационна инфраструктура — постижения и предстоящи стъпки за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство“, COM(2011) 163 окончателен.

(4)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

(5)  Надзорните функции на някои членове на ЕСЦБ се осъществяват въз основа на националните законови и подзаконови актове, които допълват, а в някои случаи дублират, правомощията на Евросистемата.

(6)  В смисъла на термина „сетълмент“, използван в настоящото становище, се включва и функция за клиринг.

(7)  Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

(8)  Вж. член 10, параграф 1, третата алинея от Директивата относно окончателността на сетълмента.

(9)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(10)  COM(2012) 73 окончателен.

(11)  Достъпни на уебсайта на Банката за международни разплащания https://www.bis.org/publ/cpss94.pdf

(12)  Достъпно на уебсайта на ЕЦБ http://www.ecb.europa.eu

(13)  Вж. прессъобщението на ЕЦБ относно меморандума за разбирателство между органите за банков надзор и централните банки в Европейския съюз относно общите принципи за ситуации при управление на кризи (2003 г.), достъпно на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu

(14)  Вж. препоръка 3 „Наблюдение на инцидентите и докладване“ от Препоръките за сигурността на интернет плащанията — окончателна версия след публична консултация, Европейски форум за сигурността на плащанията на дребно (SecuRe Pay), януари 2013 г., достъпни на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu

(15)  Въз основа на принципите за съвместен международен надзор, повторени в надзорния доклад на КПСС от 2005 г., централните банки от Евросистемата участваха с успех в споразумения за сътрудничество в редица случаи, както е видно например в контекста на надзорните споразумения за СУИФТ (Обществото за световна междубанкова финансова телекомуникация) и за системата за непрекъснат свързан процес на сетълмент (CLS).

(16)  Например изискванията по член 14, параграфи 3 и 4 към участниците на пазара да предприемат технически и организационни мерки и правомощието по член 15, параграф 3 от предложената директива за издаване на задължителни инструкции за участниците на пазара.

(17)  Вж. параграф 2.12 от Становище CON/2014/9 на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ C 224, 15.7.2014 г., стр. 1). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 5

„(5)

С цел да бъдат обхванати всички имащи отношение инциденти и рискове настоящата директива следва да се прилага за всички мрежови и информационни системи. Задълженията за публичните администрации и участниците на пазара обаче не следва да се прилагат за предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги по смисъла на Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (2), които са обект на конкретните изисквания за сигурност и цялост, определени в член 13a от посочената директива, нито към доставчиците на удостоверителни услуги.“

„(5)

С цел да бъдат обхванати всички имащи отношение инциденти и рискове настоящата директива следва да се прилага за всички мрежови и информационни системи. Задълженията за публичните администрации и участниците на пазара обаче не следва да се прилагат за предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги по смисъла на Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (2), които са обект на конкретните изисквания за сигурност и цялост, определени в член 13a от посочената директива, нито към доставчиците на удостоверителни услуги. Освен това, независимо от прилагането на настоящата директива към публичните администрации и участниците на пазара, настоящата директива не засяга задачите и задълженията, възложени на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) по силата на Договора и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, нито еквивалентните функции, изпълнявани от членовете на ЕСЦБ съгласно националните им уредби, особено по отношение на политиките, отнасящи се до пруденциалния надзор върху кредитните институции и надзора върху платежните системи и системите за сетълмент. Държавите членки зачитат функциите по пруденциален надзор и функциите по надзор върху платежните системи и системите за сетълмент, упражнявани от централните банки и от надзорните органи върху тези участници в рамките на сферата на тяхната компетентност.

Съображение 5 следва да бъде изменено, за да отрази отговорностите на ЕЦБ и НЦБ за надзора и регулацията на платежните системи и системите за сетълмент. Съгласно член 127, параграф 2, четвъртото тире от Договора една от основните задачи на ЕСЦБ е да насърчава нормалното функциониране на платежните системи. По силата на член 22 от Устава на ЕСЦБ ЕЦБ разполага и с правомощието да приема регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи. Следва да се отчете и това, че съгласно член 127, параграф 5 от Договора ЕСЦБ допринася за гладкото провеждане на политиките, свързани със стабилността на финансовата система. Освен това според Рамката на надзорната политика на Евросистемата от юли 2011 г.  (2) „надзорът върху платежните системи и системите за сетълмент е функция на централните банки, чрез която се насърчава постигането на целите за сигурност и ефикасност чрез наблюдението на системите, които съществуват, и на системите, чието създаване предстои, като те се оценяват според тези цели, и ако е необходимо, чрез въвеждането на промени“.

С други думи, осигуряването на сигурни и ефикасни системи е важна предпоставка за способността на Евросистемата да допринася за финансовата стабилност, да прилага паричната политика и да поддържа общественото доверие в еврото.

Освен това в съответствие с коментарите на ЕЦБ по предложеното изменение на директивата относно платежните услуги (PSD2) следва да се отбележи, че националните надзорни органи и централните банки са органите, компетентни да издават насоки относно управлението на инцидентите и уведомленията за тях за ДПУ, както и да издават насоки относно обмена на уведомления за инциденти между съответните органи. В това съображение следва да се отдаде дължимото внимание на задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (EС) № 1024/2013.

На последно място, когато член на ЕСЦБ извън еврозоната изпълнява по силата на националното си законодателство функции, еквивалентни на задачите по Договора и Устава на ЕСЦБ, тези функции не следва да бъдат засегнати.

Изменение 2

Член 1, параграфи 4 и 5 (нов)

„4.

Настоящата директива не засяга законодателството на ЕС относно киберпрестъпността и Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (9)

5.

Настоящата директива не засяга също така Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (10), Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (11).

6.

Обменът на информация в рамките на мрежата за сътрудничество по глава III и уведомленията за инциденти във връзка с МИС съгласно член 14 могат да изискват обработка на лични данни. Подобна обработка, необходима с цел да бъдат изпълнени целите на обществения интерес, които настоящата директива преследва, се разрешава от държавата членка в съответствие с член 7 от Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО, така както е въведен в националното законодателство.“

„4.

Настоящата директива не засяга законодателството на ЕСъюза относно киберпрестъпността и Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (9).

5.

Настоящата директива не засяга надзора и задачите, възложени на ЕЦБ и ЕСЦБ, по отношение на политиките, свързани с пруденциалния надзор върху кредитните институции и с платежните системи и системите за сетълмент, за които са въведени специфични изисквания за управление на риска и за сигурност в рамките на регулаторната рамка на ЕСЦБ и на други свързани с нея директиви и регламенти на Съюза. Настоящата директива не засяга и еквивалентните функции, изпълнявани от членовете на ЕСЦБ съгласно националните им уредби.

5 6.

Настоящата директива не засяга също така Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (10), Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (11).

6 7.

Обменът на информация в рамките на мрежата за сътрудничество по глава III и уведомленията за инциденти във връзка с МИС съгласно член 14 могат да изискват обработка на лични данни. Подобна обработка, необходима с цел да бъдат изпълнени целите на обществения интерес, които настоящата директива преследва, се разрешава от държавата членка в съответствие с член 7 от Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО, така както е въведен в националното законодателство.“

Както е отбелязано по-горе, ЕСЦБ е силно заинтересована да осигури платежни системи и системи за сетълмент, които функционират добре. Това произтича от важността на платежните системи, клиринговите системи и системите за сетълмент за безпрепятственото осъществяване на операции по паричната политика и от ролята, която те играят за осигуряването на стабилността на финансовата система като цяло. Ето защо ЕЦБ препоръчва в предложената директива да се отбележи ролята на ЕСЦБ по отношение на платежните системи и системите за сетълмент и по отношение на вече съществуващата надзорна рамка. ЕСЦБ разполага с високоефективни инструменти, с които определя нивата на сигурност и ефикасност на тези системи. В това съображение следва да се отдаде дължимото внимание на задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (EС) № 1024/2013.

Предложената директива не следва да засяга и еквивалентните функции, изпълнявани от членовете на ЕСЦБ извън еврозоната, съгласно националните им уредби.

Изменение 3

Член 6, параграф 1

„1.

Всяка държава членка определя национален компетентен орган по сигурността на мрежовите и информационните системи („компетентния орган“).“

„1.

Всяка държава членка определя национален компетентен орган по сигурността на мрежовите и информационните системи („компетентния орган“).

Между компетентния орган и европейските и националните регулатори се създава ефективно сътрудничество.

Обяснение

ЕЦБ препоръчва член 6, параграф 1 да бъде изменен, за да се осигури добро ниво на сътрудничество на равнището на Съюза.

Изменение 4

Член 8, параграф 3

„3.

В рамките на мрежата за сътрудничество компетентните органи:

а)

разпространяват ранни предупреждения за рискове и инциденти в съответствие с член 10;

б)

гарантират наличието на координиран отговор в съответствие с член 11;

в)

редовно публикуват на общ уебсайт неповерителна информация относно актуални ранни предупреждения и координирани отговори;

г)

съвместно обсъждат и оценяват по искане на някоя от държавите членки или на Комисията една или няколко национални стратегии за МИС и национални планове за сътрудничество за МИС, посочени в член 5, в рамките на приложното поле на настоящата директива;

д)

съвместно обсъждат и оценяват по искане на някоя от държавите членки или на Комисията ефективността на CERT, по-специално когато на равнище Съюза се провеждат учения за МИС;

е)

си сътрудничат и обменят информация по всички имащи отношение въпроси с Европейския център по киберпрестъпността към Европол и с всички останали имащи отношение европейски органи, по-специално в сферата на защитата на данни, енергетиката, транспорта, банковото дело, фондовите борси и здравеопазването;

ж)

обменят информация и най-добри практики помежду си и с Комисията и се подпомагат взаимно при изграждането на капацитет за МИС;

з)

организират редовно партньорски проверки на капацитета и готовността;

и)

организират учения за МИС на равнище Съюза и участват, когато това е целесъобразно, в международни учения за МИС.“

„3.

В рамките на мрежата за сътрудничество компетентните органи:

а)

разпространяват ранни предупреждения за рискове и инциденти в съответствие с член 10;

б)

гарантират наличието на координиран отговор в съответствие с член 11;

в)

редовно публикуват на общ уебсайт неповерителна информация относно актуални ранни предупреждения и координирани отговори;

г)

съвместно обсъждат и оценяват по искане на някоя от държавите членки или на Комисията една или няколко национални стратегии за МИС и национални планове за сътрудничество за МИС, посочени в член 5, в рамките на приложното поле на настоящата директива;

д)

съвместно обсъждат и оценяват по искане на някоя от държавите членки или на Комисията ефективността на CERT, по-специално когато на равнище Съюза се провеждат учения за МИС;

е)

си сътрудничат и обменят информация по всички имащи отношение въпроси с Европейския център по киберпрестъпността към Европол и с всички останали имащи отношение европейски органи, по-специално в сферата на защитата на данни, енергетиката, транспорта, банковото дело, фондовите борси и здравеопазването;

ж)

обменят информация и най-добри практики помежду си и с Комисията и се подпомагат взаимно при изграждането на капацитет за МИС;

з)

организират редовно партньорски проверки на капацитета и готовността;

и)

организират учения за МИС на равнище Съюза и участват, когато това е целесъобразно, в международни учения за МИС.;

й)

осигуряват обмена на информация с европейските и националните регулатори (т.е. за финансовия сектор: Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), които работят заедно в тясно сътрудничество, когато се открият инциденти, засягащи сигурността, които биха могли евентуално да възпрепятстват нормалното функциониране на платежните системи и системите за сетълмент).

Налице са силни аргументи за обмен на информация с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност или с компетентните органи по силата на предложената директива, както и с ЕБО или ЕОЦКП като компетентни органи по координирането на отговорите при инциденти, свързани с ДПУ.

Затова ЕЦБ предлага настоящото изменение с цел да насърчи обмена на информация и по-добрата координация на равнището на Съюза.

Изменение 5

Член 19, параграф 1

„1.

Комисията се подпомага от комитет (Комитет по мрежова и информационна сигурност). Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.“

„1.

Комисията се подпомага от комитет (Комитет по мрежова и информационна сигурност). Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

ЕЦБ, ЕБО и ЕОЦКП се приканват да изпратят представител на заседанията на Комитета по мрежова и информационна сигурност, когато в дневния ред са включени теми, които биха имали последици за изпълнението на съответните правомощия на ЕЦБ, ЕБО или ЕОЦКП.

ЕЦБ има правен интерес от подобряването на сигурността на платежните системи и системите за сетълмент, на услугите и инструментите като важен елемент от поддържането на доверието в единната парична единица и безпрепятственото функциониране на икономиката в Съюза. За тази цел ЕЦБ препоръчва да бъде канена на заседанията на Комитета по мрежова и информационна сигурност. При всяко положение с ЕЦБ трябва да бъде проведена официална консултация по силата на Договора относно всички мерки, свързани с платежните системи, или относно всякакви други въпроси, които попадат в сферата ѝ на компетентност.

ЕБО и ЕОЦКП следва също да участват по темите, свързани с ДПУ.


(1)  Получерният шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  Достъпна на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/12


Обменен курс на еврото (1)

6 октомври 2014 година

2014/C 352/05

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2565

JPY

японска йена

137,25

DKK

датска крона

7,4439

GBP

лира стерлинг

0,78575

SEK

шведска крона

9,0773

CHF

швейцарски франк

1,2120

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,1575

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,481

HUF

унгарски форинт

308,27

LTL

литовски литас

3,4528

PLN

полска злота

4,1844

RON

румънска лея

4,4090

TRY

турска лира

2,8588

AUD

австралийски долар

1,4381

CAD

канадски долар

1,4078

HKD

хонконгски долар

9,7465

NZD

новозеландски долар

1,6104

SGD

сингапурски долар

1,6054

KRW

южнокорейски вон

1 341,07

ZAR

южноафрикански ранд

14,1403

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7149

HRK

хърватска куна

7,6415

IDR

индонезийска рупия

15 316,16

MYR

малайзийски рингит

4,0996

PHP

филипинско песо

56,276

RUB

руска рубла

50,0375

THB

тайландски бат

40,986

BRL

бразилски реал

3,0014

MXN

мексиканско песо

16,8044

INR

индийска рупия

77,2500


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/13


Известие относно приложимите правила за произход и временно спиране във връзка с временното прилагане на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

2014/C 352/06

Европейският съюз и Република Фиджи са нотифицирали приключването на процедурите, необходими за временното прилагане на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (1), в съответствие с член 76, параграф 2 от посоченото споразумение.

Вследствие на това споразумението се прилага временно между Европейския съюз и Република Фиджи, считано от 28 юли 2014 г. От тази дата, съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета (2), протокол I от споразумението относно определението на понятието „продукти с произход“ заменя разпоредбите, съдържащи се в приложение II към посочения регламент.

От същата дата, съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1528/2007, процедурите за временно спиране, установени в член 5, параграфи 2 — 4 от регламента, се заменят със съдържащите се в член 17 от споразумението.


(1)  ОВ L 272, 16.10.2009 г., стр. 2.

(2)  OВ L 348, 31.12.2007 г., стp. 1.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/14


Известие на вниманието на икономическите оператори — Нов цикъл искания за суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански продукти

2014/C 352/07

Уведомяваме икономическите оператори, че Комисията е получила искания съгласно административните процедури, предвидени в Съобщението на Комисията относно суспендирането на автономни мита и относно автономните тарифни квоти (2011/C 363/02) (1) за цикъла през юли 2015 г.

Списъкът на продуктите, за които е поискано суспендиране на митото, вече може да бъде намерен на тематичния интернет сайт на Комисията (Europa), посветен на митническия съюз (2).

Уведомяваме икономическите оператори също така, че срокът за представяне на възражения пред Комисията — чрез националните администрации — срещу новите искания е 16 декември 2014 г., датата на втората насрочена среща на Групата по икономически тарифни въпроси.

Препоръчваме на заинтересуваните оператори да проверяват редовно списъка, за да бъдат информирани за статуса на исканията.

Повече информация за процедурата по суспендиране на автономни тарифни мита можете да намерите на интернет сайта Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm


(1)  ОВ C 363, 13.12.2011 г., стр. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=bg&Screen=0&ContextPath=


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/15


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7423 — VINCI/Imtech ICT)

Дело кандидат за опростена процедура

(Текст от значение за ЕИП)

2014/C 352/08

1.

На 30 септември 2014 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие VINCI Energies SA, принадлежащо на group VINCI („VINCI Group“, Франция), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над цялото предприятие Imtech ICT Group („Imtech ICT“, Нидерландия) посредством покупка на акции/дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за VINCI Group: енергетика и ИТ услуги, строителство, благоустройство и строително инженерство, концесии и инфраструктури, пътно строителствоq

—   за Imtech ICT: ИТ услуги.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7423 — VINCI/Imtech ICT, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/16


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7333 — Alitalia/Etihad)

(Текст от значение за ЕИП)

2014/C 352/09

1.

На 29 септември 2014 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Alitalia Compagnia Aerea Italiana SpA („Alitalia“, Италия) и Etihad Airways PJSC („Etihad“, Обединените арабски емирства) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие New Alitalia (Италия), новоучредено дружество, представляващо съвместно предприятие, което ще поеме текущата дейност на Alitalia, посредством покупка на дялове (акции). Като част от същата операция Etihad ще придобие самостоятелен контрол над предприятие Alitalia Loyalty SpA („Alitalia Loyalty“), дъщерно дружество на Alitalia, което извършва дейност по управлението на програмата за формиране на редовни клиенти на Alitalia от New Alitalia.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Alitalia: Alitalia е националният превозвач на Италия, който извършва вътрешен и международен въздушен транспорт,

—   за предприятие Alitalia Loyalty: Alitalia Loyalty е отделен юридически субект, който се занимава изцяло с управлението и развитието на програмата за формиране на редовни клиенти на Alitalia, наречена „MilleMiglia Programme“, както и

—   за предприятие Etihad: Etihad е националният превозвач на Абу Даби, който извършва международен въздушен транспорт.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на M.7333 — Alitalia/Etihad на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

7.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/17


Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

2014/C 352/10

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението за изменение в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (2)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“/„FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

EО №: PL-PDO-0105-01189 — 19.12.2013

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение

    Наименование на продукта

    Описание на продукта

    Географски район

    Доказателство за произход

    Метод на производство

    Връзка с географския район

    Етикетиране

    Национални изисквания

    Друго (да се посочи)

2.   Вид на изменението/измененията

    Изменение в единния документ или в резюмето

    Изменение в спецификацията на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за което не е публикуван нито единен документ, нито резюме

    Изменение на спецификацията, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

    Временно изменение в спецификацията като последица от налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от страна на публичните органи (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

3.   Изменение/изменения

Променя се теглото на масата от хиляда зърна. Посоченото в точка 3.2 (Описание на продукта) тегло в диапазона от 1 100 до 1 500 g за маса от хиляда зърна е очевидна печатна грешка. Големите зърна са основната отличителна черта на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, a теглото за маса от хиляда зърна е в диапазона от 2 000 до 2 800 g. Съответно към текста в точка 3.2 се добавя следното изречение: „Този фасул е с едни от най-едрите зърна от сорта Phaseolus multiflorus или Phaseolus coccineus“. Това изречение е допълнителен аргумент в подкрепа на промяната на теглото за маса от хиляда зърна „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“.

Точка 7 от спецификацията, отнасяща се до метода на производство, се допълва, като се посочва използването на стебла от слънчоглед (Helianthus annuus) като колци за подпори. Слънчогледовите стебла се използват като подпори за дългостебления сорт фасул „Piękny Jaś“, откакто дългостебленият сорт фасул се отглежда в долината на Dunajec. Понастоящем, предвид усилията в областта на екологията и нарастващата роля на ландшафта, популярността на този метод сред земеделските стопани нараства. За да могат те да ползват обозначението ЗНП, заявлението трябва да се допълни, като се добави информация за посочения вид подпори.

Освен това в точка 7 от спецификацията на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ бяха актуализирани агротехническите данни относно нормите, свързани със сеитбата и широчината на редовете при отглеждането на фасула. Внасянето на тези промени се наложи поради масовата подмяна през последните години на машинния парк, използван от земеделските стопани в Малополско воеводство. Съвременните селскостопански трактори са с по-голямо междуосово разстояние и по-широки гуми в сравнение със старите модели, следователно изискват промени в агротехническите стандарти.

Предложените промени не оказват влияние върху специфичните характеристики на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, посочени в точка 5.2 от единния документ, или на високото качество и характерния вкус на продукта, но ще позволят защитата на ЗНП да стане достъпна за производителите, които прилагат модернизираните агротехнически стандарти.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (3)

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“/„FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

EО №: PL-PDO-0105-01189 — 19.12.2013

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“

2.   Държава членка или трета държава

Полша

3.   Описание на земеделския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6.– Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Под наименованието „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ могат да се продават само изсушени бобови зърна, предназначени за консумация от човека. Този фасул е с едни от най-едрите зърна от сорта Phaseolus multiflorus/Phaseolus coccineus.

Физични характеристики:

масата от хиляда зърна има тегло в диапазона от 2 000 до 2 800 g, в зависимост от почвените условия на насажденията и от метеорологичните условия по време на растежния период,

зърната са здрави, зрели, гладки, добре развити и пълни, с еднаква бъбрековидна форма, сплескани по дължина и без примеси или увреждания от насекоми. Характеризират се с лъскава ципа на кълновете и с еднакво бял цвят. Притежават характерен мирис на добре изсушени бобови зърна, без мирис на плесен или други странични миризми. Влажността на зърната не надвишава 18 %. Зърната имат деликатен, мек и слабо сладникав вкус, характерен за този сорт фасул.

Преди опаковане фасулът трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

начупени зърна: до 0,1 %,

набръчкани зърна: до 0,1 %,

бели зърна от други сортове: до 2 %,

цветни зърна: до 1 %,

гнили или плесенясали зърна: до 1 %,

части от стъбла, шушулки, листа, дърво, опаковки, семена на плевели, които не са опасни за здравето: до 0,3 %,

минерални примеси: до 0,2 %.

Зърната, които не отговарят на горните изисквания, не трябва да надвишават 1,05 % от общото количество.

Химични характеристики:

общо белтъчини 20—24 %,

сурови мазнини 1,0—2,5 %,

сурови фибри 3,3—4,8 %,

пепел 3,8—4,4 %.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход)

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

За да се осигури най-високо качество на продукта, всеки етап от производството на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ трябва да се осъществява в географския район, дефиниран в точка 4. Това е необходимо, тъй като наред с останалото специфичните природни условия в този район са благоприятни за отглеждане на фасул. Освен това целият производствен процес се основава на методи, които са традиционни за този район, и по-голямата част от работата се извършва ръчно. По тази причина значителна роля имат уменията на местните производители.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

4.   Кратко определение на географския район

Районът на отглеждане на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ обхваща 11 общини по долината на река Dunajec: Gródek nad Dunajcem (област Nowosądecki), Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Pleśna, Żabno (област Tarnowski), Czchów (област Brzeski) и Gręboszów (област Dąbrowski) в Малополско воеводство.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Долината на Dunajec се оформя от река Dunajec. Характеризира се с разнообразна топография. Надморската височина на терена постепенно намалява от Gródek nad Dunajcem към Wietrzychowice, като последната е най-ниската община в долината на Dunajec. Главната ос на ландшафта е широка терасовидна долина, която се простира от югозапад на североизток. Лъкатушещото корито на река Dunajec с широчина между 50 и 150 m е частично регулирано и укрепено. По дължината му се простират скалисти пояси, над които се намира алувиална тераса, която е с ясно очертани краища и заема по-голямата част от дъното на долината. Арктическите въздушни маси преминават през долината в посока на юг, а топлите въздушни маси се движат от юг на север. До долината достига и фьон. През пролетта и есента сутрешните мъгли ограничават резките разлики между дневните и нощните температури. Характерната форма на долината е причина и за притока на топли въздушни маси през пролетта и лятото.

Насажденията с „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ са разположени на относително ниско ниво, което защитава терените от вятъра. Алувиалните глинести почви, върху които са разположени насажденията, са много благоприятни за тези видове както по отношение на наличното съдържание на минерали и киселинността, така и по отношение на количеството и профила на валежите по време на растежния период. Почвите в земеделските стопанства в долината на Dunajec имат много високо съдържание на магнезий (12,2 — 15 mg на 100 g почва).

Районът на Tarnów в центъра на долината на Dunajec е един от най-топлите в Полша. Дните, когато средната дневна температура достига определените топлинни прагови равнища, а именно > 0, > 5, > 10 и > 15 °C, са много благоприятни в долината на Dunajec и изпреварват с няколко до над дванадесет дни тези в останалите райони на Полша. Освен това стойностите за дългосрочната средна температура на въздуха за Tarnów са с 0,8 °C по-високи от тези за Краков, който е на разстояние приблизително 90 km.

5.1.1.   Човешки фактори

Уменията, които са необходими за правилното отглеждане и прибиране на реколтата от фасул с подходящите характеристики, са усъвършенствани от земеделските стопани, които отглеждат „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, от няколко поколения насам. Особено важно е следното: възпроизвеждането на семената в собствените стопанства на земеделските стопани; подбирането на подходящото време за засаждане, като по този начин се предотвратяват загубите в резултат от замръзване; подготовката на почвата за сеитба; поставянето на съответния брой семена (от 3 до 5) в отделните гнезда в почвата; подборът на подходящи колци и методът на насочване на растежа на фасула по тях; и изборът на най-добрия момент за отрязване на растенията, за да може фасулът да изсъхне преди първите слани. Само умелото манипулиране през целия производствен процес може да осигури добра и балансирана реколта от фасул с високо качество на зърната. Отглеждането на фасул става предимно на основата на ръчен труд и изисква значителни грижи, отдаденост и навременно изпълнение на всяка задача, в зависимост от атмосферните условия през съответната година.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

Отличителните характеристики на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ са следните:

—   съдържание на магнезий (Mg): средно с 80 mg/kg по-високо от това на фасул с произход от географски район извън дефинирания в точка 4,

—   съдържание на влага: не надвишава 18 %,

—   сладък вкус: потвърден чрез органолептичен анализ в лаборатория,

—   структура и консистенция: деликатна, „топяща се в устата“ тъкан с много слаба сипкавост,

—   дебелина на ципата: оценява се като тънка чрез сетивен анализ в лаборатория,

—   мекота на ципата: оценява се като мека чрез сетивен анализ в лаборатория,

—   време за варене: 10 минути по-малко от това за фасул с произход от географски район извън дефинирания в точка 4.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ е продукт, който се получава изключително поради съчетанието на специфичния набор от природни фактори (напр. климатични и почвени условия) и уменията на местните производители. Именно тази комбинация осигурява уникалното качество на продукта.

Високото съдържание на магнезий (Mg) в почвите в района, където се отглежда „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, повишава съдържанието на този елемент в зърната и когато реколтата се прибира в подходящото време, това придава на продукта характерния сладък вкус.

Плодородните алувиални глинести почви и климатът в долината на Dunajec са подходящи за фасула и осигуряват много добри условия за растежа и развитието му. Температурите на въздуха по време на растежния период и количеството и профилът на валежите са много благотворни за правилното развитие на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ и за добра реколта. Неразделната връзка между тези географски характеристики и уменията за подбиране на подходящото време за засаждане, подготовка на почвата за сеитба, поставяне на съответния брой семена в отделните гнезда в почвата и избиране на най-добрия момент за отрязване на растенията осигурява богата реколта от едър фасул. Избирането на подходящо време за отрязване на растенията и оставянето им достатъчно дълго на чист въздух, съчетано с благоприятните температурни условия в района, осигуряват по-ниско съдържание на влага и по-тънка ципа на зърната от тези на сорта Phaseolus multiflorus, който е с произход извън долината Dunajec. Ръчното сортиране на зърната позволява да се поддържат строгите изисквания за качество на зърната от „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“.

Естественото изсушаване на зърната без форсиране или ускоряване на този процес води до равномерно намаляване на разстоянието между клетъчните стени, без зърната да се деформират. Тази обработка осигурява краткото време за варене на „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, деликатната му структура и консистенция и много меката ципа в сравнение с тази на сорта Phaseolus multiflorus, който е с произход от географски район извън дефинирания в точка 4.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 (4))

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-25-pazdziernika-2013-roku2


(1)  OВ L 343, 14.12.2012 г., стp. 1.

(2)  OВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(3)  Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(4)  Вж. бележка под линия 3.