ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 351

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
6 октомври 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 351/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 351/02

Дело C-318/14: Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 3 юли 2014 г. — Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

2

2014/C 351/03

Дело C-328/14: Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словакия), постъпило на 4 юли 2014 г. — CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová и др.

3

2014/C 351/04

Дело C-343/14 P: Жалба, подадена на 15 юли 2014 г. от Adler Modemärkte AG срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 14 май 2014 г. по дело T-160/12 — Adler Modemärkte AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

3

2014/C 351/05

Дело C-350/14: Преюдициално запитване от Tribunale civile di Trieste (Италия), постъпило на 21 юли 2014 г. — Florin Lazar, чрез специалния си пълномощник Luigi Erculeo/Allianz SpA

4

2014/C 351/06

Дело C-362/14: Преюдициално запитване от High Court of Ireland (Ирландия), постъпило на 25 юли 2014 г. — Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner

5

2014/C 351/07

Дело C-366/14: Преюдициално запитване от Budapesti XX., XXI. És XXIII. Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 28 юли 2014 г. — Herrenknecht AG/Hév-Sugár Kft.

6

2014/C 351/08

Дело C-374/14 P: Жалба, подадена на 4 август 2014 г. от Walcher Meßtechnik GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 22 май 2014 г. по дело T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

6

2014/C 351/09

Дело C-376/14: Преюдициално запитване от Supreme Court. (Ирландия), постъпило на 7 август 2014 г. — C v M

7

 

Общ съд

2014/C 351/10

Дело T-516/13: Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. — CW/Съвет

9

2014/C 351/11

Дело T-224/14: Жалба, подадена на 23 юли 2014 г. — CW/Съвет

9

2014/C 351/12

Дело T-481/14: Жалба, подадена на 20 юни 2014 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/EIT

10

2014/C 351/13

Дело T-531/14: Иск, предявен на 15 юли 2014 г. — Sotiropoulou и други/Съвет

11

2014/C 351/14

Дело T-533/14 P: Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. от Десислава Коларова срещу определението, постановено на 30 април 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-88/13, Коларова/REA

13

2014/C 351/15

Дело T-534/14: Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. — Murnauer Markenvertrieb/СХВП — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

13

2014/C 351/16

Дело T-535/14: Жалба, подадена на 18 юли 2014 г. — The Cookware Company/СХВП — Fissler (VITA+VERDE)

14

2014/C 351/17

Дело T-549/14: Жалба, подадена на 25 юли 2014 г. — Lidl Stiftung/СХВП — Horno del Espinar (Castello)

15

2014/C 351/18

Дело T-552/14: Жалба, подадена на 22 юли 2014 г. — Wm. Wrigley Jr./СХВП (Extra)

15

2014/C 351/19

Дело T-553/14: Жалба, подадена на 22 юли 2014 г. — Wm. Wrigley Jr./СХВП (Extra)

16

2014/C 351/20

Дело T-556/14 P: Жалба, подадена на 28 юли 2014 г. от Victor Navarro срещу решението, постановено на 21 май 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-46/13, Navarro/Комисия

16

2014/C 351/21

Дело T-558/14: Жалба, подадена на 24 юли 2014 г. — Research Engineering & Manufacturing/СХВП — Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

17

2014/C 351/22

Дело T-562/14: Жалба, подадена на 28 юли 2014 г. — Yoo Holdings/СХВП — Eckes-Granini Group (YOO)

18

2014/C 351/23

Дело T-563/14: Жалба, подадена на 29 юли 2014 г. — Hewlett Packard Development Company v СХВП (ELITEDISPLAY)

19

2014/C 351/24

Дело T-577/14: Иск, предявен на 4 август 2014 г. — Gascogne Sack Deutschland и Gascogne/Съд на Европейския съюз

19

2014/C 351/25

Дело T-579/14: Жалба, подадена на 1 август 2014 г. — Birkenstock Sales/СХВП (Изображение на мотив за повърхност)

20

2014/C 351/26

Дело T-581/14: Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Vierling/СХВП — IP Leanware (BRAINCUBE)

21

2014/C 351/27

Дело T-583/14: Жалба, подадена на 4 август 2014 г. — Giand/СХВП — Flamagas (FLAMINAIRE)

21

2014/C 351/28

Дело T-589/14: Жалба, подадена на 8 август 2014 г. — Musso/Парламент

22

2014/C 351/29

Дело T-590/14: Жалба, подадена на 7 август 2014 г. — Zuffa/СХВП (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

23

2014/C 351/30

Дело T-591/14: Жалба, подадена на 8 август 2014 г. — BSH/СХВП (PerfectRoast)

24

2014/C 351/31

Дело T-614/14: Жалба, подадена на 14 август 2014 г. — Fútbol Club Barcelona/СХВП — Kule (KULE)

24

2014/C 351/32

Дело T-618/14: Жалба, подадена на 18 август 2014 г. — Grupo Bimbo/СХВП (форма на мексиканско тако)

25

2014/C 351/33

Дело T-621/14: Жалба, подадена на 14 август 2014 г. — Infocit/СХВП — DIN (DINKOOL)

26

2014/C 351/34

Дело T-622/14: Жалба, подадена на 15 август 2014 г. — Lauritzen Holding/СХВП — IC Companys

26

2014/C 351/35

Дело T-623/14: Жалба, подадена на 14 август 2014 г. — Loewe Technologies/СХВП — DNS International (SoundVision)

27

2014/C 351/36

Дело T-624/14: Жалба, подадена на 12 август 2014 г. — Bice International/СХВП — Bice (bice)

28

2014/C 351/37

Дело T-625/14: Жалба, подадена на 18 август 2014 г. — Wm. Wrigley Jr./СХВП (Изображение на сфера)

28

2014/C 351/38

Дело T-626/14: Жалба, подадена на 18 август 2014 г. — Wm. Wrigley Jr./СХВП (Изображение на синя сфера)

29

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 351/39

Дело F-63/13: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 юли 2014 г. — Psarras/ENISA (Публична служба — Срочно нает служител — Прекратяване на договор — Член 41, параграф 2, буква a) от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на изслушване — Неимуществени вреди — Незаконосъобразно решение с оглед на последиците — Прекомерно засягане на правата на трето лице — Служебно осъждане да се заплати обезщетение — Неизпълнение на отменително решение)

30

2014/C 351/40

Дело F-13/14: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 юни 2014 г. — DL/Комисия ( Заличаване — Оттегляне на жалбата — Член 89, параграф 7 от Процедурния правилник — Споразумение на страните относно разноските)

30

2014/C 351/41

Дело F-3/14: Определение на Съда на публичната служба от 14 юли 2014 г. — DJ/ЕААБ

31

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

2014/C 351/01

Последна публикация

ОВ C 339, 29.9.2014 г.

Предишни публикации

ОВ C 329, 22.9.2014 г.

ОВ C 315, 15.9.2014 г.

ОВ C 303, 8.9.2014 г.

ОВ C 292, 1.9.2014 г.

ОВ C 282, 25.8.2014 г.

ОВ C 261, 11.8.2014 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/2


Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 3 юли 2014 г. — Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

(Дело C-318/14)

2014/C 351/02

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.

Ответник: Krajský úřad Olomouckého kraje

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 49 във връзка с член 52 oт Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че не допуска прилагането на национална правна уредба, която изисква от превозвач със седалище в друга държава членка и установен посредством организационно поделение в Чешката република, да получи наред с лицензиите и концесиите, даващи право на превозвач със седалище в Чешката република да обслужва вътрешни редовни линии (обществен градски транспорт), също и специално разрешително, което се издава по преценка на административния орган, за да може да извършва същата дейност?

2)

Относимо ли е към отговора на първия въпрос обстоятелството, че делото се отнася до обществен градски транспорт, осъществяван въз основа на схемата за обществени поръчки за услуги, по силата на договор за извършване на обществени услуги срещу възнаграждение, плащано с обществени средства по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 (1) относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета?

3)

Може ли член 3, параграф 3 oт Регламент (EО) № 12/98 (2) на Съвета от 11 декември 1997 г. относно условията, при които превозвачи, установени извън държава членка, могат да извършват вътрешни автомобилни пътнически транспортни услуги в границите на държава членка, във връзка с член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че позволява на държава членка да ограничава осъществяването на обществени градски транспортни услуги от превозвач, чието седалище е в друга държава членка, по начина, описан в първия въпрос?


(1)  OВ L 315, стp. 1.

(2)  OВ L 4, стp. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 4, стр. 184.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/3


Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словакия), постъпило на 4 юли 2014 г. — CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová и др.

(Дело C-328/14)

2014/C 351/03

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Krajský súd v Prešove

Страни в главното производство

Жалбоподател: CD Consulting s. r. o.

Ответници: Anna Pančurová и други

Преюдициален въпрос

Член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО (1) на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори и член 4 от Директива 87/102/ЕИО (2) на Съвета от 22 декември 1986 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит следва ли да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна норма на държава членка, като разглежданата в настоящия случай, съгласно която, по принцип, в нито един стадий от производството националният съд, който трябва да се произнесе по правата, произтичащи от джиросан запис на заповед, не може да разгледа служебно договора, основанието на правоотношението и евентуалния неравноправен характер на договорна клауза, както и евентуалното нарушение на нормите относно последиците от непосочването на ГПР в договор за потребителски кредит, във връзка с който е издаден записът на заповед?


(1)  ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.

(2)  ОВ L 42, стр. 48; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 252.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/3


Жалба, подадена на 15 юли 2014 г. от Adler Modemärkte AG срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 14 май 2014 г. по дело T-160/12 — Adler Modemärkte AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-343/14 P)

2014/C 351/04

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Adler Modemärkte AG (представител: J.-C. Plate, адвокат)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Blufin SpA

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното решение,

да се върне делото на Общия съд,

да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбата е подадена срещу решението на Общия съд от 14 май 2014 г. по дело T-160/12, с което се отхвърля жалбата на Adler Modemärkte AG срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 3 февруари 2012 г. (преписка R 1955/2010-2) във връзка с производство по възражение между Blufin SpA и Adler Modemärkte AG.

Жалбоподателят изтъква следните основания:

1.

На първо място се сочи нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността. Общият съд неправилно тълкувал тази норма и постоянната съдебна практика във връзка с установяването на сходство на знаците и вероятността от объркване, като извеждал сходството на знаците и вероятността от объркване между конфликтните марки от съвпадението на отделни елементи на знака, които съответствали на чисто описателни означения за характера на стоките (а именно посочване на цвета „морскосиньо“ за стоките, обозначени с конфликтните марки) и от това, че поради липса на присъщ отличителен характер съответните потребители не го разглеждали като указание за търговския произход на стоката от точно определено предприятие за разграничаване от стоките на други предприятия. Освен това, в този спор, Общият съд не взел предвид правното понятие на описателно означение, тъй като приел, че „морскосиньо“ не било описателно за разглежданите стоки, а именно облекла, съответно не било описателно за основна характеристика на стоката.

2.

На второ място обжалваното решение било постановено въз основа на изопачени факти. Общият съд отричал, че означаването „морскосиньо“ (на съответния национален език, по-специално на италиански и френски език) можело да има описателно значение за разглежданите стоки от класове 18 и 25, въпреки че конфликтните между страните марки безспорно съдържали в себе си на всеки един от езиците на Съюза чисто описателно за стоките понятие, а именно „морскосиньо“, и марката, на която е направено позоваване в подкрепа на възражението от италиански език „blu marino“ и заявената марка на френски език „marine bleu“ не се различавали съществено от това понятие. Освен това в предходното производство пред СХВП, както отделът по споровете, така и апелативният състав на СХВП били действително установили, че „морскосиньо“ (на всеки един от езиците на европейските държави) било понятие, описателно за стоките. Общият съд бил обвързан с тази констатация.

3.

На трето място, решението било противоречиво в мотивите на Общия съд във връзка с твърдението, че „морскосиньо“ нямало описателно значение за стоките и било опорочено поради липса на мотиви. В точка 54, самият Общ съд установявал, че елементите на конфликтния знак посочвали въпросния нюанс на цвета. В точка 55 Общият съд освен това установявал, че това значение било „очевидно“.

4.

На четвърто място обжалваното решение било постановено въз основа на неприложими законови разпоредби, по-специално разпоредбите на Регламент (ЕО) № 207/2009 (1). Приложим бил Регламент (ЕО) № 40/94 (2).


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността, OB L 78, стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (OB L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/4


Преюдициално запитване от Tribunale civile di Trieste (Италия), постъпило на 21 юли 2014 г. — Florin Lazar, чрез специалния си пълномощник Luigi Erculeo/Allianz SpA

(Дело C-350/14)

2014/C 351/05

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale civile di Trieste

Страни в главното производство

Ищец: Florin Lazar, чрез специалния си пълномощник Luigi Erculeo

Ответник: Allianz SpA

Преюдициални въпроси

Как следва да се тълкува член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 864/2007 (1) относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“), в който се предвижда, че „приложимото право към извъндоговорни задължения, произтичащи от непозволено увреждане, е правото на държавата, в която е настъпила вредата“. По-конкретно

1.

как следва да се тълкува понятието „място, в което е настъпила вредата“ по смисъла на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 864/2007 във връзка с искането за обезщетение на имуществените и неимуществените вреди, предявено от членовете на семейството на починало в резултат от пътно-транспортно произшествие лице, настъпило в държавата на съда, когато тези членове на семейството са с местоживеене в друга държава — членка на Европейския съюз, в която са претърпели съответните вреди;

2.

представляват ли за целите на прилагането на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 864/2007 имуществените и неимуществените вреди, претърпени в страната по тяхното местоживеене от родствениците на лице, починало в настъпило в държавата на съда пътно-транспортно произшествие, „вреда“ по смисъла на първата част от член 4, параграф 1, или „непреки последици“ по смисъла на втората част от тази разпоредба?


(1)  Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II) (ОВ L 199, стр. 40).


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/5


Преюдициално запитване от High Court of Ireland (Ирландия), постъпило на 25 юли 2014 г. — Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner

(Дело C-362/14)

2014/C 351/06

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Ireland

Страни в главното производство

Жалбоподател: Maximillian Schrems

Ответник: Data Protection Commissioner

Преюдициални въпроси

1)

Когато независимо длъжностно лице, което по закон следи за прилагането на законодателството за защита на данните, разглежда жалба, че се предават лични данни на трета страна (в случая Съединените американски щати), за законодателството и практиката на която се твърди, че не предоставят адекватна защита на съответното физическо лице, абсолютно обвързано ли е това длъжностно лице от констатацията на Общността в противоположен смисъл, съдържаща се в Решение от 26 юли 2000 г. на Комисията (2000/520/EО (1)), като се имат предвид член 7, член 8 и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (2000/C 364/01 (2)), и независимо от разпоредбите на член 25, параграф 6 от Директива 95/46/EО (3)?

2)

При условията на евентуалност дали длъжностното лице може и/или трябва да проведе самостоятелно разследване на въпроса с оглед фактическите промени, настъпили след първоначалното публикуване на решението на Комисията?“


(1)  Решение от 26 юли 2000 година на Комисията съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на защитата, гарантирана от принципите за „сфера на неприкосновеност на личния живот“ и свързаните с това често задавани въпроси, публикувани от Департамента по търговия на САЩ (ОВ L 215, 2000 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 16, том 1, стр. 64)

(2)  Хартата на основните права на Европейския съюз OВ C 364, стp. 1

(3)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 1995 г., стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10)


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/6


Преюдициално запитване от Budapesti XX., XXI. És XXIII. Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 28 юли 2014 г. — Herrenknecht AG/Hév-Sugár Kft.

(Дело C-366/14)

2014/C 351/07

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Страни в главното производство

Ищец: Herrenknecht AG

Ответник: Hév-Sugár Kft.

Преюдициални въпроси

1)

Как трябва да се тълкува член 23, параграф 1 от Регламент № 44/2001/ЕО на Съвета (1) във връзка с въпроса коя юрисдикция има изключителна компетентност, когато в общите условия на договор договарящите се страни са предоставили на няколко различни юрисдикции компетентността да разгледат спорове, породени от договора: има ли право ищецът да избере свободно между юрисдикцията с изключителна компетентност и юрисдикцията, чиято компетентност е алтернативна, и може ли да се направи извод, че запитващата юрисдикция има изключителна компетентност да разгледа спора?

2)

Как трябва да се тълкува член 3, параграф 1 от Римската конвенция за приложимото право към договорните задължения (2) във връзка с въпроса кое е националното право, чиито материалноправни норми се прилагат при разглеждането на договор, когато в общите условия на договора договарящите се страни са посочили като приложимо право националното право на различни държави членки?


(1)  Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).

(2)  Римската конвенция от 19 юни 1980 година за приложимото право към договорните задължения (ОВ L 266, 1980 г., стр. 1).


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/6


Жалба, подадена на 4 август 2014 г. от Walcher Meßtechnik GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 22 май 2014 г. по дело T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-374/14 P)

2014/C 351/08

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Walcher Meßtechnik GmbH (представител: S. Walter, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на шести състав на Общия съд на Европейския съюз от 22 май 2014 г. по дело T-95/13, както и спорното решение на първи апелативен състав на СХВП от 13 декември 2012 г. по преписка R1779/2012-1,

при условията на евентуалност, да се отмени Решение на шести състав на Общия съд от 22 май 2014 г. по дело T-95/13 и да се върне делото на Общия съд,

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква две основания, от които първото е съставено от три части.

1.

Първо основание

Обжалваното съдебно решение нарушавало член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 (1) по три причини:

при преценката на годността на даден знак да бъде регистриран следвало да се изходи от съдържанието на стоките и/или услугите. Не това направил Общият съд. Вместо това той се позовал на интернет страницата на жалбоподателя и на списъка от стоки на една американска марка, които не били предмет на спора.

дори във възприетото от Общия съд значение на думата „HIPERDRIVE“ знакът „HIPERDRIVE“ описвал само една характеристика на команден лост. Чрез твърдяното описание на частта от командния лост, интегрирана във въпросните стоки, обаче не се описвали съществени характеристики на самите стоки. По този начин Общият съд неправилно приложил установените за тази цел в по-ранната съдебна практика на Съюза критерии (вж. решение на Общия съд от 15 януари 2013 по дело T-625/11, BSH/СХВП [ecoDoor] (2) и Решение на Съда от 10 юли 2014 г. по дело C-126/13 P, BSH/СХВП (3), т. 27).

очевидно погрешното предположението на Общия съд, че „HIPER“ било равностойно на „hyper“, макар че тези понятия никога не се използвали като синоними, се основавало на погрешното твърдение, че както „HIPER“, така и „hyper“ се произнасяли по един и същи начин на английски език. Това очевидно погрешно твърдение на Общия съд не било нито подкрепено с доказателства, нито мотивирано, въпреки многобройните примери на жалбоподателя в противен смисъл. Въпросът дали мотивите към Решение на Общия съд са противоречиви или недостатъчни бил правен въпрос.

2.

Второ основание:

обжалваното съдебно решение нарушавало общите принципи на правото на Съюза, по-специално принципа на равно третиране и забраната за произволно тълкуване. Съществувала установена практика на СХВП, според която при регистрацията съставната част „HIPER“ не се отъждествявала с „hyper“. Тази практика съществувала преди регистрацията на спорния знак и продължила да съществува и след това. Настоящият случай бил различен от случаите, в които заявителите се позовавали само на по-ранни заявки за регистрация. Фактът, че след оспорването на въпросните заявки за регистрация СХВП не е оспорила повече марки, съдържащи елемента „HIPER“, показвал, че оспорването на заявката за регистрация безспорно нарушава принципа на равно третиране и забраната за произволно тълкуване.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

(2)  ECLI:EU:T:2013:14.

(3)  ECLI:EU:C:2014:2065.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/7


Преюдициално запитване от Supreme Court. (Ирландия), постъпило на 7 август 2014 г. — C v M

(Дело C-376/14)

2014/C 351/09

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Жалбоподател: C

Ответник: M

Преюдициални въпроси

1.

Пречи ли в конкретния случай обстоятелството, че има френски съдебни производства относно упражняването на родителските права върху детето, неговото обичайно местопребиваване да се установи в Ирландия?

2.

Продължава ли бащата да е носител на правото да упражнява родителските права върху детето и запазват ли френските юрисдикции компетентност по въпроса за упражняването на тези права, така че да бъде счетено за неправомерно задържането на детето в Ирландия?

3.

Имат ли право ирландските юрисдикции да разглеждат въпроса за обичайното местопребиваване на детето, като се има предвид, че то е пребивавало в Ирландия от юли 2012 г. и към този момент неговото прехвърляне в Ирландия не е било в нарушение на френското законодателство?


Общ съд

6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/9


Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. — CW/Съвет

(Дело T-516/13)

2014/C 351/10

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CW (Париж, Франция) (представител: A. Tekari, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение 2013/409/ОВППС на Съвета от 30 юли 2013 година за прилагане на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис, в частта, в която се отнася до жалбоподателя;

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати сумата от сто хиляди евро като обезщетение за неимуществените и имуществените вреди, които жалбоподателят е претърпял;

да осъди Съвета на Европейския съюз да понесе освен направените от него съдебни разноски и тези, които е направил жалбоподателят.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят излага две основания в подкрепа на своята жалба.

1.

Първото основание е изведено от допусната грешка в правното основание на Решение 2013/409/ОВППС (1), което всъщност е лишено от такова, доколкото почива на мотив, които нямат отношение към мотива, предвиден в член 1 от Решение 2011/72/ОВППС (2), представляващ неговото правно основание.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на правото на собственост, тъй като наложените на жалбоподателя ограничителни мерки представляват необосновано ограничаване на правото му на собственост.


(1)  Решение за изпълнение 2013/409/ОВППС на Съвета от 30 юли 2013 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (ОВ L 204, стр. 52).

(2)  Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (ОВ L 28, стр. 62).


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/9


Жалба, подадена на 23 юли 2014 г. — CW/Съвет

(Дело T-224/14)

2014/C 351/11

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CW (Париж, Франция) (представител: A. Tekari, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение 2014/49/ОВППС на Съвета от 30 януари 2014 година за прилагане на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис, в частта, в която се отнася до жалбоподателя,

да постанови, че вследствие на отмяната на оспореното решение се приема, че жалбоподателят никога не е бил вписван в списъците с лицата, за които се отнася замразяването на средства и никакъв акт или решение на Съвета не биха могли да посочват неговото име като обект на мерки по замразяване на средства,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати сумата от сто хиляди евро като обезщетение за неимуществените и имуществените вреди, които жалбоподателят е претърпял,

да осъди Съвета на Европейския съюз да понесе освен направените от него съдебни разноски и тези, които е направил жалбоподателят, които следва да се определят по справедливост, с оглед на положението на страните и на работната тежест, която разглеждането на подобно дело предполага.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят излага две основания в подкрепа на своята жалба.

1.

Първото основание е изведено от допусната грешка в правното основание за приемането на Решение 2014/49/ОВППС (1), доколкото то почива на мотив, които нямат отношение към мотива, посочен в член 1 от Решение 2011/72/ОВППС (2) и доколкото при всички случаи Решение 2011/72/ОВППС, което представлява неговото правно основание, не е съвместимо с европейското право, уреждащо целенасочените санкции.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на правото на собственост, тъй като наложените на жалбоподателя ограничителни мерки представляват необосновано ограничаване на правото му на собственост.


(1)  Решение 2014/49/ОВППС на Съвета от 30 януари 2014 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (ОВ L 28, стр. 38).

(2)  Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (ОВ L 28, стр. 62).


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/10


Жалба, подадена на 20 юни 2014 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/EIT

(Дело T-481/14)

2014/C 351/12

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Люксембург) и Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция) (представители: E. Siouti и M. Sfyri, lawyers)

Ответник: Европейският институт за иновации и технологии (EIT)

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решението на ответника за възлагане на поръчка, съобщено на жалбоподателите в писмо от 11 април 2014 г., и всички последващи, свързани с него решения на ответника, включително решението за възлагане на договора на победителя в търга (което не е било съобщено на жалбоподателите);

да отмени решението на директора на EIT oт 25 април 2014 г., с което се отказва разкриването на състава на комитета за оценяване;

да осъди ответника да заплати на жалбоподателите обезщетение в размер на 1 58  430,40 EUR за вредите от загубата на възможността да им бъде възложен договор в рамките на тръжната процедура;

да осъди ответника да заплати на жалбоподателите съдебните и други разноски, направени във връзка с настоящата жалба.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите излагат четири правни основания.

1.

Първо правно основание, състоящо се в твърдението, че ответникът е смесил критериите за подбор и възлагане, с което е нарушил член 110 oт Финансовия регламент (1) и член 149 oт Делегирания регламент (2).

2.

Второ правно основание, състоящо се в твърдение за нарушение на членове 105 и 113 oт Финансовия регламент и член 138 от Делегирания регламент, тъй като при оценката на офертите ответникът е използвал неизвестен критерий, който не е бил включен в тръжните книжа и е нарушил задълженията си да уточни критериите за възлагане и тяхната относителна тежест или, когато е подходящо, реда на намаляване на значението им. Жалбоподателите по-нататък изтъкват, че ответникът се е основал на тайна, сумираща система за оценяване, довела до нарушения и грешки при оценката.

3.

Трето правно основание, състоящо се в твърдението, че ответникът е допуснал множество сериозни грешки в преценката.

4.

Четвъртото правно основание, състоящо се в твърдение за нарушение на член 2, параграф 3 и член 8 oт Регламент 1049/2001 (3), поради отказа да се разкрие състава на комитета за оценяване, което би позволило на жалбоподателите да извършат проверка за липса на конфликт на интереси.


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OВ L 298, стp. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (OВ L 362, стp. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, стp. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/11


Иск, предявен на 15 юли 2014 г. — Sotiropoulou и други/Съвет

(Дело T-531/14)

2014/C 351/13

Език на производството: гръцки

Страни

Ищци: Leimonia Sotiropoulou (Patrasso, Гърция) и 63 други ищци (представител: K. Chrisogonos, dikigoros)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

да осъди ответника да им заплати обезщетение общо в размер на 8 70  504,11 EUR за финансовите загуби, които са претърпели между 1 януари 2013 г. и 31 май 2014 г. в резултат на незаконното намаляване на основните им пенсии с посочените по-долу решения на Съвета на Европейския съюз,

да осъди ответника да заплати на всеки от тях сумата от 3  000,00 EUR като обезщетение за претърпените неимуществени вреди поради незаконното намаляване на основните им пенсии с посочените по-долу решения на Съвета на Европейския съюз, и

да осъди ответника да заплати направените от ищците разноски.

Правни основания и основни доводи

Искът е по член 268 ДФЕС за обезщетение за вредите, причинени на ищците от драстичното намаляване на основните им пенсии поради изпълнението на мерките и измененията на пенсионната система на Гърция, предвидени с решенията на Съвета на Европейския съюз 2010/320/EС от 8 юни 2010 година (1), 2010/486/EС, от 7 септември 2010 година (2), 2011/57/EС от 20 декември 2010 година (3), 2011/257/EС от 7 март 2011 година (4), 2011/734/EС от 12 юли 2011 година (5), 2011/791/EС от 8 ноември 2011 година (6), 2012/211/EС от 13 март 2012 година (7) и 2013/6/EС от 4 декември 2012 година (8), за които се твърди, че са незаконосъобразни.

В подкрепа на иска си ищците излагат две правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от нарушението на принципите на предоставена компетентност и на субсидиарност.

Ищците твърдят, че оспорваните решения на Съвета на Европейския съюз, отнасящи се по-конкретно до приемането на подробно описани мерки, на политики и действия в областта на осигуряването и пенсионната система, са приети от Съвета при превишаване на признатите му с Договора правомощия и в нарушение на принципите на предоставена компетентност и на субсидиарност по членове 4 и 5 ДЕС във връзка с разпоредбите на членове 2 — 6 ДФЕС. Приемайки решения по член 126, параграф 9 и член 136 ДФЕС, отправени към Гърция, Съветът на Европейския съюз не може да регламентира в подробности политиката, която Гърция трябва да следва в посочените по-горе области, които са от нейната изключителна компетентност като държава членка на Европейския съюз. Поради това си съдържание посочените решения са незаконосъобразни и са основание за извъндоговорна отговорност на Европейския съюз за обезщетяване на ищците за претърпените от тях вреди поради намаляването на пенсиите им в резултат на тези решения.

2.

Второто правно основание е изведено от нарушаване на основните права по членове 1, 25 и 34 от Хартата на основните права на Европейския съюз

Ищците твърдят, че оспорваните решения на Съвета на Европейския съюз са наложили приемането на мерки за пенсионната система, които са влошили рязко икономическото положение на ищците и довели до влошаването на положения, на които те разчитали. Драстичното орязване и намаляване на пенсиите, наложено, за да се приложат определените в посочените решения на Съвета на Европейския съюз мерки, включвало радикално намаляване на социалното осигуряване и бързо влошаване на жизнения стандарт на пенсионерите като ищците, които с намаляването на пенсиите били лишени от по-голямата част от доходите, с които разполагали по-рано. Приемането и осъществяването на посочените намаления довели до пряко нарушаване на правото на ищците на човешко достойнство, на правото им като възрастни хора на достоен и независим живот, както и правото им на достъп до обезщетенията за социална сигурност и до социалните служби, които осигуряват закрила при старост —права, изрично гарантирани в членове 1, 25 и 34 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това сами по себе си въпросните решения са незаконосъобразни и са основание за ангажиране на извъндоговорната отговорност на Европейския съюз за обезщетяване на ищците за причинените им вреди от намаляването на пенсиите им с тези решения.


(1)  Решение 2010/320/ЕС на Съвета от 8 юни 2010 година отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за Гърция за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит (OB L 145, 11.6.2010 г., стр. 6).

(2)  Решение 2010/486/ЕС на Съвета от 7 септември 2010 година за изменение на Решение 2010/320/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за Гърция за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит (OB L 241, 14.9.2010 г., стр. 12).

(3)  Решение 2011/57/ЕС на Съвета от 20 декември 2010 година за изменение на Решение 2010/320/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за Гърция за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит (OB L 26, 29.1.2011 г., стр. 15).

(4)  Решение 2011/257/ЕС на Съвета от 7 март 2011 година за изменение на Решение 2010/320/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за Гърция за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит (OB L 110, 29.4.2011 г., стр. 26).

(5)  Решение 2011/734/ЕС на Съвета от 12 юли 2011 година отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемането на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит (OB L 296, 15.11.2011 г., стр. 38).

(6)  Решение 2011/791/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година за изменение на Решение 2011/734/ЕС от 12 юли 2011 г., отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемане на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит (OB L 320, 3.12.2011 г., стр. 28).

(7)  Решение 2012/211/ЕС на Съвета от 13 март 2012 година за изменение на Решение 2011/734/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемане на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит (OB L 113, 25.4.2012 г., стр. 8).

(8)  Решение 2013/6/ЕС на Съвета от 4 декември 2012 година за изменение на Решение 2011/734/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемането на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит (OB L 4, 9.1.2013 г., стр. 40).


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/13


Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. от Десислава Коларова срещу определението, постановено на 30 април 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-88/13, Коларова/REA

(Дело T-533/14 P)

2014/C 351/14

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Десислава Коларова (Брюксел, Белгия) (представител: F. Frabetti, avocat)

Друга страна в производството: Изпълнителна агенция за научни изследвания

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени определението на Съда на публичната служба от 30 април 2014 година по дело F-88/13, Десислава Коларова срещу Изпълнителна агенция за научни изследвания, с предмет искане за отмяна на решението на PMO.l, съобщено на 28 ноември 2012 г., с което се отхвърля молбата на жалбоподателката от 20 юли 2012 г. за третиране на майка ѝ, г-жа Анна Борисова ПЕТРОВА, като дете на издръжка съгласно член 2, параграф 4 от приложение VII към Правилника, за периода от 1 ноември 2012 г. до 31 октомври 2013 г.,

да обяви за допустима жалбата от 17 септември 2013 г. и да се уважат исканията, формулирани от жалбоподателката в рамките на първоинстанционното производство,

вследствие на това, да върне делото на Съда на публичната служба,

да се произнесе по съдебните разноски и да осъди REA и/или Комисията да ги заплати.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателката излага три правни основания в подкрепа на жалбата си.

1.

Първото правно основание е нарушение на правото и ограничаване на правото на защита на жалбоподателката, доколкото Съдът на публичната служба (наричан по-нататък „СПС“) неправилно приел, че разполага с достатъчно данни от предоставените от страните материали по преписката, поради което счел, че не следва да започва устното производство.

2.

Второто правно основание е грешка при прилагане на правото доколкото СПС неправилно приел доводът на жалбоподателката, че споразумение като това за предоставяне на услуги „не премахва отговорността на възложителя“ за явно несъобразен с текста на член 2, параграф 2 и на член 91а от Правилника.

3.

Третото правно основание е нарушаване на правото на жалбоподателката на ефективен достъп до съд.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/13


Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. — Murnauer Markenvertrieb/СХВП — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Дело T-534/14)

2014/C 351/15

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Егелсбах, Германия) (представители: F. Traub и H. Daniel, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Bach Flower Remedies Ltd (Лондон, Обединеното кралство)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 5 май 2014 г. по преписка R 2041/2012-2,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, съдържаща словните елементи „MURNAUERS Bachblüten“ за стоки от класове 3, 5 и 30 — Заявка за марка на Общността № 9 749 847

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Bach Flower Remedies Ltd

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: национална фигуративна марка и фигуративна марка на Общността, съдържаща словния елемент „Bach“, национална словна марка „Bach“, както и нерегистрирана марка „BACH“, използвана в процеса на търговия, за стоки и услуги от класове 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 и 44.

Решение на отдела по споровете: уважава възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/14


Жалба, подадена на 18 юли 2014 г. — The Cookware Company/СХВП — Fissler (VITA+VERDE)

(Дело T-535/14)

2014/C 351/16

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: The Cookware Company Ltd (Хонг Конг, Китай) (представител: K. Manhaeve, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 15 април 2014 г., постановено по преписка R 1082/2013-2.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративната цветна марка, съдържаща словните елементи „VITA+VERDE“ за стоки от клас 21 — заявка за марка на Общността № 10 073 054

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: по-ранната марка на Общността № 1 013 787 за думата „vitavit“

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението изцяло

Решение на апелативния състав: отменя обжалваното решение и уважава възражението

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/15


Жалба, подадена на 25 юли 2014 г. — Lidl Stiftung/СХВП — Horno del Espinar (Castello)

(Дело T-549/14)

2014/C 351/17

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Германия) (представители: M. Wolter, M. Kefferpütz и A. Marx, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Испания)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 22 април 2014 г., постановено по съединени преписки R 1233/2013-2 и R 1258/2013-2,

да осъди ответника да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „Castello“ за стоки от класове 29, 30 и 31 — заявка за марка на Общността № 6 819 973

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: многобройни по-ранни марки на Общността и национални, съдържащи, inter alia, словния елемент „Castelló“

Решение на отдела по споровете: частично уважава възражението

Решение на апелативния състав: частично уважава жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/15


Жалба, подадена на 22 юли 2014 г. — Wm. Wrigley Jr./СХВП (Extra)

(Дело T-552/14)

2014/C 351/18

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Съединени американски щати) (представители: M. Kinkeldey, S. Brandstätter и C. Schmitt, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на пети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 19 май 2014 г., постановено по преписка R 199/2014-5.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративната марка, съдържаща словния елемент „Extra“ за стоки от класове 3, 21 и 30 — заявка за марка на Общността № 11 737 582

Решение на проверителя: отхвърля заявката за марка на Общността

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/16


Жалба, подадена на 22 юли 2014 г. — Wm. Wrigley Jr./СХВП (Extra)

(Дело T-553/14)

2014/C 351/19

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Съединени американски щати) (представители: M. Kinkeldey, S. Brandstätter и C. Schmitt, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на пети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 19 май 2014 г., постановено по преписка R 218/2014-5.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративната марка в черно и бяло, съдържаща словния елемент „Extra“, за стоки от класове 3, 21 и 30 — заявка за марка на Общността № 11 737 657

Решение на проверителя: отхвърля заявката за марка на Общността

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/16


Жалба, подадена на 28 юли 2014 г. от Victor Navarro срещу решението, постановено на 21 май 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-46/13, Navarro/Комисия

(Дело T-556/14 P)

2014/C 351/20

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Victor Navarro (Sterrebeek, Белгия) (представител: S. Rodrigues и A. Blot, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Съда на публичната служба от 21 май 2014 г. по дело F-46/13,

вследствие на това, да уважи исканията, предявени от жалбоподателя в рамките на първоинстанционното производство и:

да отмени решението от 4 октомври 2012 г. на Европейската комисия в качеството ѝ на Орган, оправомощен да сключва договори, да не назначи жалбоподателя като договорно нает служител от функционална група II,

доколкото е необходимо, да отмени решението на органа, оправомощен да сключва договори, от 7 февруари 2013 г., с което се отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя на 19 октомври 2012 г.,

да поправи имуществените му вреди,

да присъди сума, определена ex aequo et bono временно в размер на 50  000 EUR като обезщетение за претърпените неимуществени вреди,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски, включително тези по настоящото производство по обжалване.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят излага три правни основания в подкрепа на жалбата си.

1.

Първото правно основание е нарушение на границите на съдебния контрол на Съда на публичната служба (наричан по-нататък „СПС“), доколкото последният заменил преценката на администрацията със собствената си преценка.

2.

Второто правно основание е грешка при прилагане на правото доколкото СПС неправилно приел, че съгласно член 3, параграф 2 от приложение IV към Общите разпоредби за прилагане на от 2 мат 2011 (1), професионалният опит трябва да е надлежно доказан и да се отнася към някоя от сферите на дейност на Комисията.

3.

Третото правно основание е изопачаване на конкретните фактически обстоятелства доколкото СПС приел в обжалваното съдебно решение, че жалбоподателят не е представил описание на задачите, изпълнявани за Continental Airlines Inc., и следователно не доказал, че опитът му е „подходящ“ за изпълнението на функциите на секретар.


(1)  Общи разпоредби от 2 март 2011 г. за прилагане на член 79, параграф 2 от УРДС, уреждащ условията за наемане на работа на договорно наетия персонал, назначен от Комисията съгласно членове 3а и 3б от посочените Условия, публикувани в Административни известия № 33-2011.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/17


Жалба, подадена на 24 юли 2014 г. — Research Engineering & Manufacturing/СХВП — Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

(Дело T-558/14)

2014/C 351/21

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Research Engineering & Manufacturing, Inc. (Middletown, Съединени американски щати) (представители: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert и M. Gilbert, Solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Nedschroef Holding BV (Helmond, Нидерландия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 12 май 2014 г., постановено по преписка R 442/2013-4,

да осъди ответника да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: марка на Общността, регистрирана под № 668 566

Притежател на марката на Общността: жалбоподателят

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Основание на искането за обявяване на недействителност: абсолютни основания за недействителност съгласно член 52, параграф 1, буква a) от Регламента относно марката на Общността, във връзка с член 7, параграф 1, букви б) и в)

Решение на отдела по отмяна: отхвърля искането за обявяване на недействителност

Решение на апелативния състав: отменя обжалваното решение и обявява марката на Общността за недействителна

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, буква б) и член 7, параграф 1, буква в) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/18


Жалба, подадена на 28 юли 2014 г. — Yoo Holdings/СХВП — Eckes-Granini Group (YOO)

(Дело T-562/14)

2014/C 351/22

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Yoo Holdings Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представител: D. Farnsworth, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 29 април 2014 г., постановено по преписка R 762/2013-2.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „YOO“ за услуги от класове 35, 41 и 43 — заявка за марка на Общността № 10 487 924

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: национална и международна регистрация на словната марка „YO“ за стоки от класове 29, 30 и 32

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението изцяло

Решение на апелативния състав: частично отменя обжалваното решение и частично уважава възражението

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, букви a) и б) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/19


Жалба, подадена на 29 юли 2014 г. — Hewlett Packard Development Company v СХВП (ELITEDISPLAY)

(Дело T-563/14)

2014/C 351/23

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Hewlett Packard Development Company LP (Далас, Съединени американски щати) (представители: T. Raab и H. Lauf, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 19 май 2014 г. по преписка R 1539/2013-2;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Словната марка „ELITEDISPLAY“ за стоки и услуги от клас 9 — Заявка за марка на Общността № 11 541 901

Решение на проверителя: Отхвърля заявката за марка на Общността

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, буква б), член 7, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 2 от РМО.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/19


Иск, предявен на 4 август 2014 г. — Gascogne Sack Deutschland и Gascogne/Съд на Европейския съюз

(Дело T-577/14)

2014/C 351/24

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Вийда, Германия), и Gascogne (Сан-Пол-ле-Дакс, Франция) (представители: F. Puel и E. Durand, адвокати)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

да установи извъндоговорната отговорност на Европейския съюз, възникнала в резултат на производството пред Общия съд, проведено в противоречие с изискванията за решаване на делото в разумен срок,

Поради това,

да осъди Европейския съюз да им заплати съответстващо и пълно обезщетение на претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразното поведение на Съюза, които съответстват на следните суми, заедно с компенсаторни и мораторни лихви по определената от Европейската централна банка по отношение на нейните основни операции за рефинансиране ставка, увеличена с два процентни пункта, считано от датата на предявяване на исковата молба:

1 1 93  467 EUR обезщетение за загубите, претърпени от плащането на допълнителна законна лихва върху номинала на санкцията извън рамките на разумния срок,

1 87  571 EUR обезщетение за загубите, претърпени от допълнителното плащане на банкова гаранция извън рамките на разумния срок,

2 0 00  000 EUR обезщетение за пропуснатите ползи и/или за загубите, претърпени поради „състоянието на несигурност“, и

5 00  000 EUR обезщетение за неимуществени вреди,

при условията на евентуалност, ако се прецени, че размерът на претърпените вреди следва да бъде обект на нова оценка, да разпореди извършването на експертиза в съответствие с член 65, буква г), член 66, параграф 1 и член 70 от Процедурния правилник на Общия съд,

във всички споменати случаи, да осъди Европейския съюз да заплати разноските по настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищците посочват едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз, в резултат на прекомерната продължителност на производството пред Общия съд и поради това на нарушението на тяхното основно право делото им да бъде разгледано в разумен срок.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/20


Жалба, подадена на 1 август 2014 г. — Birkenstock Sales/СХВП (Изображение на мотив за повърхност)

(Дело T-579/14)

2014/C 351/25

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Birkenstock Sales GmbH (Ветелшос, Германия) (представители: C. Menebröcker и V. Töbelmann, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 15 май 2014 г. по преписка R 1952/2013-1,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: международна регистрация на фигуративна марка, която изобразява мотив за повърхност, за стоки от класове 10, 18 и 25 — Международна регистрация № 1 132 742

Решение на проверителя: отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/21


Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Vierling/СХВП — IP Leanware (BRAINCUBE)

(Дело T-581/14)

2014/C 351/26

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Yvonne Vierling (Кьолн, Германия) (представители: G. Hasselblatt и D. Kipping, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: IP Leanware (Исоар, Франция)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 30 април 2014 г. по преписка R 1486/2013-2.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „BRAINCUBE“ за стоки и услуги от класове 9 и 38 — Заявка за марка на Общността № 10 461 713

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: регистрираната в Германия по-ранна словна марка „Braincube“

Решение на отдела по споровете: частично уважава възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/21


Жалба, подадена на 4 август 2014 г. — Giand/СХВП — Flamagas (FLAMINAIRE)

(Дело T-583/14)

2014/C 351/27

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Giand Srl (Римини, Италия) (представител: F. Caricato, avvocato)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Flamagas, SA (Барселона, Испания)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 11 юни 2014 г. по преписка R 2117/2011-4, като приеме, че няма вероятност от объркване между разглежданите марки,

да върне преписката на СХВП за постановяване на ново решение по същество и за регистрация на марката на Общността № 8 680 746 за всички заявени стоки, без това да се отразява на неоспорените стоки,

да осъди ответната страна да заплати разноските за трите инстанции.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „FLAMINAIRE“ за стоки от класове 16 и 34 — заявка за регистрация на марка на Общността № 8 680 746

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Flamagas, SA

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словните международни и национални марки за стоки от класове 16 и 34

Решение на отдела по споровете: отхвърля частично възражението

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

нарушение на принципа ne bis in idem,

неправилна преценка на вероятността от объркване,

неправилна преценка на доказателствата.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/22


Жалба, подадена на 8 август 2014 г. — Musso/Парламент

(Дело T-589/14)

2014/C 351/28

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: François Musso (Ajaccio, Франция) (представител: A. Gross, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да приеме настоящата жалба и да я обяви за основателна,

да отмени решението от 26 юни 2014 г:

главно, поради формалната нередовност, дължаща се на липсата на подпис на председателя,

при условията на евентуалност, поради нарушаването на правото на защита, тъй като не е публикувано решението от 17 юли 1996 г., въз основа на което е прието решението от 26 юни 2014 г.,

при условията на евентуалност, поради нарушаване на принципа на състезателност,

при условията на евентуалност, тъй като решението от 26 юни 2014 г. не е мотивирано в достатъчна степен,

при условията на евентуалност, поради нарушаване на принципа на разумен срок, което засяга упражняването на правото на защита,

при условията на евентуалност, поради нарушаване на принципа на защита на придобитите права,

да постанови, че жалбоподателят запазва всички други права, плащания, основания и възможността да предяви искове,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага шест правни основания.

1.

В първото правно основание се твърди формална нередовност на обжалваното решение от 26 юни 2014 г., тъй като то не е подписано от председателя на Парламента, съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент.

2.

Във второто правно основание се твърди нарушаване на правото на защита, доколкото решението от 17 юли 1996, въз основа на което е прието обжалваното решение от 26 юни 2014 г., не е публикувано, в нарушение на член 28 от Вътрешния правилник на депутатите.

3.

В третото правно основание се твърди нарушаване на принципа на състезателност.

4.

В четвъртото правно основание се твърди, че обжалваното решение не е мотивирано в достатъчна степен.

5.

В петото правно основание се твърди нарушаване на принципа на разумен срок, тъй като Парламентът изчакал осем години преди да образува процедура за възстановяване срещу жалбоподателя.

6.

В шестото правно основание се твърди нарушаване на принципа на защита на придобитите права, доколкото обжалваното решение поставяло под въпрос пенсионните права, които жалбоподателят придобил на 3 август 1994 г.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/23


Жалба, подадена на 7 август 2014 г. — Zuffa/СХВП (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Дело T-590/14)

2014/C 351/29

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Zuffa, LLC (Лас Вегас, Съединени американски щати) (представители: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert и C. Balme, solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 19 май 2014 г. по преписка R 1425/2013-2.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP“ за стоки и услуги от класове 9, 16, 28 и 41

Решение на проверителя: частичен отказ за регистрация като марка на Общността

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушения на член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 2 от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/24


Жалба, подадена на 8 август 2014 г. — BSH/СХВП (PerfectRoast)

(Дело T-591/14)

2014/C 351/30

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Мюнхен, Германия) (представител: S. Biagosch, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение на пети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 16 юни 2014 г. по преписка R 359/2014-5,

да осъди СХВП да заплати направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателя.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „PerfectRoast“ за стоки от класове 7 и 11 — Заявка за марка на Общността № 1 2 1 73  902

Решение на проверителя: отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания:

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 75 от Регламент № 207/2009.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/24


Жалба, подадена на 14 август 2014 г. — Fútbol Club Barcelona/СХВП — Kule (KULE)

(Дело T-614/14)

2014/C 351/31

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Fútbol Club Barcelona (Барселона, Испания) (представител: J. Carbonell Callicó, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Kule LLC (Ню Йорк, Съединени американски щати)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 18 юни 2014 г. по преписка R 2375/2013-4.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „KULE“ за стоки от класове 14, 18 и 25 — Заявка за марка на Общността № 9 9 17  097

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: испански марки и общоизвестна марка за думата „CULE“

Решение на отдела по споровете: изцяло отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/25


Жалба, подадена на 18 август 2014 г. — Grupo Bimbo/СХВП (форма на мексиканско тако)

(Дело T-618/14)

2014/C 351/32

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Grupo Bimbo, SAB de CV (Мексико, Мексико) (представител: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 3 юни 2014 г. по преписка R 2449/2013-2, доколкото то е незаконосъобразно и нарушава действащите правни разпоредби относно марката на Общността, като постанови решение в съответствие с исканията, направени в настоящата жалба, поради наличието в достатъчна степен на присъщ на заявената триизмерна марка отличителен характер, като уважи настоящата жалба и разпореди регистрирането на заявката за триизмерна марка на Общността № 1 1 7 48  051 в клас 30 от Международната класификация, доколкото тя е правомерна;

след като уважи настоящата жалба и регистрира посочената марка, да осъди СХВП да заплати съдебните разноски и да възстанови на жалбоподателя таксите, които е платил на СХВП по обжалването.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Триизмерна марка с формата на мексиканско тако за продукти от класове 30 — заявка за марка на Общността № 1 1 7 48  051

Решение на проверителя: Отхвърля заявката

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/26


Жалба, подадена на 14 август 2014 г. — Infocit/СХВП — DIN (DINKOOL)

(Дело T-621/14)

2014/C 351/33

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Луанда, Ангола) (представител: A. Oliveira, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: DIN — Deutsches Institut für Normung eV (Берлин, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 4 юни 2014 г. по преписка R 1312/2013-2.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „DINKOOL“ за стоки от класове 1 — 3, 5 — 7, 12, 16, 20 и 21 — Заявка за регистрация на марка на Общността № 1 0465 946

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: международна регистрация на марка № 2 29  048 и по-ранен нерегистриран в Германия знак „DIN“

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението в неговата цялост.

Решение на апелативния състав: отменя спорното решение и отхвърля оспорената заявка за регистрация на марка на Общността в нейната цялост.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/26


Жалба, подадена на 15 август 2014 г. — Lauritzen Holding/СХВП — IC Companys

(Дело T-622/14)

2014/C 351/34

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Lauritzen Holding AS (Drøbak, Норвегия) (представители: P. Walsh и S. Dunstan, Solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: IC Companys A/S (Копенхаген, Дания)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 2 юни 2014 г., постановено по преписка R 1935/2013-2.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка IWEAR за стоки от класове 18, 25 и 28 — заявка за марка на Общността № 1 0 6 29  806

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: по-ранна марка на Общността INWEAR, регистрирана под № 2 1 68  284

Решение на отдела по споровете: частично уважава възражението

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/27


Жалба, подадена на 14 август 2014 г. — Loewe Technologies/СХВП — DNS International (SoundVision)

(Дело T-623/14)

2014/C 351/35

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Loewe Technologies GmbH (Кронах, Германия) (представител: J. Pröll, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: DNS International Ltd (Тортола, Британски Вирджински острови)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 12 юни 2014 г. по преписка R 1625/2013-2.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративната черно-бяла марка, съдържаща словния елемент „SoundVision“, за стоки от класове 9, 15 и 20 — Заявка за марка на Общността № 1 0 5 05  519

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словната марка „LOEWE SOUNDVISION“ — Марка на Общността № 5 7 98  228

Решение на отдела по споровете: частично уважава възражението.

Решение на апелативния състав: уважава жалбата и допуска регистрация на оспорената марка на Общността.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/28


Жалба, подадена на 12 август 2014 г. — Bice International/СХВП — Bice (bice)

(Дело T-624/14)

2014/C 351/36

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Bice International Ltd (Дубай, Обединени арабски емирства) (представител: N. Gibb, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Bice AG (Бар, Швейцария)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 23 май 2014 г. по преписка R 1249/2013-1.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: словната марка „bice“ за стоки и услуги от класове 29, 30 и 43 — Марка на Общността, регистрирана под № 5 1 26  693

Притежател на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: жалбоподателят

Основание на искането за обявяване на недействителност: твърди се, че заявката за марка на Общността е подадена недобросъвестно, по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността, и е регистрирана в нарушение на член 53, параграф 1, буква а) във връзка с член 8, параграф 1, букви а) и б) от същия регламент.

Решение на отдела по отмяна: отхвърля изцяло искането за обявяване на недействителност.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 52, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква а) във връзка с член 8, параграф 1, букви а) и б) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/28


Жалба, подадена на 18 август 2014 г. — Wm. Wrigley Jr./СХВП (Изображение на сфера)

(Дело T-625/14)

2014/C 351/37

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Съединени американски щати) (представители: M. Kinkeldey, S. Brandstätter и C. Schmitt, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на пети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 17 юни 2014 г., постановено по преписка R 168/2014-5.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, представляваща изображение на сфера, за стоки от класове 3, 21 и 30 — заявка за марка на Общността № 1 1 7 37  541

Решение на проверителя: частично отхвърля заявката за марка на Общността

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/29


Жалба, подадена на 18 август 2014 г. — Wm. Wrigley Jr./СХВП (Изображение на синя сфера)

(Дело T-626/14)

2014/C 351/38

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Съединени американски щати) (представители: M. Kinkeldey, S. Brandstätter и C. Schmitt, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на пети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 17 юни 2014 г., постановено по преписка R 169/2014-5.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративната марка, представляваща изображение на синя сфера, за стоки от класове 3, 21 и 30 — заявка за марка на Общността № 1 1 7 37  483

Решение на проверителя: частично отхвърля заявката за марка на Общността

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/30


Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 юли 2014 г. — Psarras/ENISA

(Дело F-63/13) (1)

((Публична служба - Срочно нает служител - Прекратяване на договор - Член 41, параграф 2, буква a) от Хартата на основните права на Европейския съюз - Право на изслушване - Неимуществени вреди - Незаконосъобразно решение с оглед на последиците - Прекомерно засягане на правата на трето лице - Служебно осъждане да се заплати обезщетение - Неизпълнение на отменително решение))

2014/C 351/39

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Aristidis Psarras (Héraklion, Гърция) (представител: V. Christianos, адвокат)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (представители: първоначално P. Empadinhas, впоследствие S. Purser, подпомаган от C. Meidanis, адвокат)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя, от друга страна, отмяна на решението за назначаване на друг служител на длъжността счетоводител, взето след Решение на СПС по дело F-118/10, и на последно място, искане за поправяне на неимуществени вреди.

Диспозитив

1)

Отменя решението на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за прекратяване на договора на г-н Psarras като срочно нает служител.

2)

Осъжда Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност да заплати на г-н Psarras сумата от 40  000 EUR.

3)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

4)

Осъжда Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност да понесе направените от нея съдебни, както и тези на г-н Psarras.


(1)  ОВ C 336, 16.11.2013 г., стр. 31


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/30


Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 юни 2014 г. — DL/Комисия

(Дело F-13/14) (1)

(( Заличаване - Оттегляне на жалбата - Член 89, параграф 7 от Процедурния правилник - Споразумение на страните относно разноските))

2014/C 351/40

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: DL (Orp–Jauche, Белгия) (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и V. Joris)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането за продължаване на срока на даденото предварително разрешение за възстановяването на разходите за логопед на сина на жалбоподателя, в рамките на лечението на негово тежко заболяване, за периода 2012/2013 г.

Диспозитив

1)

Заличава дело F-13/14 от регистъра на Съда на публичната служба.

2)

DL и Европейската комисия понасят разноските съобразно споразумението помежду им.


(1)  OВ C 102 от 7.4.2014 г., стp. 46.


6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/31


Определение на Съда на публичната служба от 14 юли 2014 г. — DJ/ЕААБ

(Дело F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Език на производството: английски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 85, 22.3.2014 г., стр. 27