ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 245

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
28 юли 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 245/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 245/02

Дело C-11/14 P: Жалба, подадена на 13 юни 2014 г. от Associazione sportiva Taranto calcio Srl срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 19 ноември 2013 г. по дело T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl/Италианска република

2

2014/C 245/03

Дело C-95/14: Преюдициално запитване от Tribunale di Milano (Италия), постъпило на 27 февруари 2014 г. — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

2

2014/C 245/04

Дело C-195/14: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 18 април 2014 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG

3

2014/C 245/05

Дело C-199/14: Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 22 април 2014 г. — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

4

2014/C 245/06

Дело C-204/14: Преюдициално запитване от Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 23 април 2014 г. — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

4

2014/C 245/07

Дело C-230/14: Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 12 май 2014 г. — Weltimmo s.r.o/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

5

2014/C 245/08

Дело C-233/14: Иск, предявен на 12 май 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия

6

2014/C 245/09

Дело C-264/14: Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 2 юни 2014 г. — Skatteverket/David Hedqvist

7

 

Общ съд

2014/C 245/10

Дело T-286/09: Решение на Общия съд от 12 юни 2014 г. — Intel/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Пазар на микропроцесори — Решение, с което се установява нарушение на член 82 ЕО и на член 54 от Споразумението за ЕИП — Отстъпки за лоялност — Голи ограничения — Квалифициране на дадена практика като злоупотреба — Анализ на също толкова ефективния конкурент — Международна компетентност на Комисията — Задължение на Комисията за разследване — Граници — Право на защита — Принцип на добра администрация — Обща стратегия — Глоби — Едно и също продължавано нарушение — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г)

8

2014/C 245/11

Дело T-488/11: Решение на Общия съд от 12 юни 2014 г. — Sarc/Комисия (Държавни помощи — Лицензионен договор за софтуер — Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ — Жалба за отмяна — Липса на съществено засягане на конкурентното положение — Недопустимост — Процесуални права на заинтересованите страни — Допустимост — Липса на започване на официална процедура по разследване — Липса на сериозни затруднения — Предимство)

9

2014/C 245/12

Дело T-293/12: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Syria International Islamic Bank/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Сирия — Замразяване на средства — Явна грешка в преценката — Тежест на доказване — Искане за обезщетение)

9

2014/C 245/13

Дело T-352/12: Решение на Общия съд от 13 юни 2014 г. — Grupo Flexi de León/СХВП (FLEXI) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността FLEXI — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2014/C 245/14

Дело T-401/12: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Klingel/СХВП — Develey (JUNGBORN) (Марка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка JUNGBORN — По-ранна национална словна марка BORN — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

11

2014/C 245/15

Дело T-486/12: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Golam/СХВП — Pentafarma (METABOL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността METABOL — По-ранна национална словна марка METABOL-MG — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

11

2014/C 245/16

Дело T-4/13: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Communicaid Group/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на услуги във връзка с езиковото обучение на персонала на институциите, органите и агенциите на Съюза, установени в Брюксел — Отхвърляне на офертите на оферент — Принцип на прозрачност — Недопускане на дискриминация — Равно третиране — Член 94 от финансовия регламент — Критерии за подбор — Задължение за мотивиране — Критерии за възлагане — Явна грешка в преценката)

12

2014/C 245/17

Дело T-62/13: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Golam/СХВП — Glaxo Group (METABIOMAX) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността METABIOMAX — По-ранна словна марка на Общността BIOMAX — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

13

2014/C 245/18

Дело T-85/13: Решение на Общия съд от 13 юни 2014 г. — K-Swiss/СХВП — Künzli SwissSchuh (успоредни ивици на обувка) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността, изобразяваща успоредни ивици на обувка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

13

2014/C 245/19

Дело T-281/13: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Golam/СХВП — meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността METABIOMAX — По-ранна национална словна марка metabiarex — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

14

2014/C 245/20

Дело T-204/14: Жалба, подадена на 28 март 2014 г. — Victor International/СХВП — Ovejero Jiménez и Becerra Guibert (VICTOR)

14

2014/C 245/21

Дело T-210/14: Жалба, подадена на 1 април 2014 г. — Mederer/СХВП — Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

15

2014/C 245/22

Дело T-211/14: Жалба, подадена на 3 април 2014 г. — Klement/СХВП — Bullerjan (Форма на фурна)

16

2014/C 245/23

Дело T-212/14: Жалба, подадена на 31 март 2014 г. — PSL/СХВП — Consortium Ménager Parisien (Изображение на часовник)

17

2014/C 245/24

Дело T-227/14: Жалба, подадена на 11 април 2014 г. — CBM Creative Brands Marken/СХВП — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Trecolore)

17

2014/C 245/25

Дело T-228/14: Жалба, подадена на 14 април 2014 г. — CBM Creative Brands Marken/СХВП — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)

18

2014/C 245/26

Дело T-266/14: Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Argus Security Projects/Комисия

19

2014/C 245/27

Дело T-284/14: Жалба, подадена на 5 май 2014 г. — Dyckerhoff Polska/Комисия

20

2014/C 245/28

Дело T-292/14: Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Кипър/СХВП (XAΛΛOYMI)

21

2014/C 245/29

Дело T-293/14: Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Кипър/СХВП (HALLOUMI)

21

2014/C 245/30

Дело T-316/14: Жалба, подадена на 1 май 2014 г. — PKK/Съвет

22

2014/C 245/31

Дело T-326/14: Жалба, подадена на 8 май 2014 г. — Novomatic/СХВП — Granini France (HOT JOKER)

23

2014/C 245/32

Дело T-337/14: Жалба, подадена на 8 май 2014 г. — Резон ООД/СХВП — mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

24

2014/C 245/33

Дело T-352/14: Жалба, подадена на 21 май 2014 г. — The Smiley Company/СХВП — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

25

2014/C 245/34

Дело T-375/14: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Al Naggar/Съвет

25

2014/C 245/35

Дело T-376/14: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Yassin/Съвет

26

2014/C 245/36

Дело T-377/14: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Ezz/Съвет

27

2014/C 245/37

Дело T-378/14: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Salama/Съвет

27

2014/C 245/38

Дело T-392/14: Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Gutser/Комисия

28

2014/C 245/39

Дело T-393/14: Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Ingeperfil/Комисия

29

2014/C 245/40

Дело T-394/14: Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Turon & Ros/Комисия

29

2014/C 245/41

Дело T-397/17: Жалба, подадена на 6 юни 2014 г. — Sociedad Española Inmuebles y Locales/Комисия

30

2014/C 245/42

Дело T-409/14: Жалба, подадена на 2 юни 2014 г. — Marcuccio/Съд

30

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 245/43

Дело F-50/14: Жалба, подадена на 3 юни 2014 г. — ZZ/Комисия

32

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/1


Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

2014/C 245/01

Последна публикация

ОВ C 235, 21.7.2014 г.

Предишни публикации

ОВ C 223, 14.7.2014 г.

ОВ C 212, 7.7.2014 г.

ОВ C 202, 30.6.2014 г.

ОВ C 194, 24.6.2014 г.

ОВ C 184, 16.6.2014 г.

ОВ C 175, 10.6.2014 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/2


Жалба, подадена на 13 юни 2014 г. от Associazione sportiva Taranto calcio Srl срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 19 ноември 2013 г. по дело T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl/Италианска република

(Дело C-11/14 P)

2014/C 245/02

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Associazione sportiva Taranto calcio Srl (представител: N. Russo, avvocato)

Друга страна в производството: Италианска република

С определение от 30 април 2014 г. Съдът (шести състав) отхвърля жалбата.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/2


Преюдициално запитване от Tribunale di Milano (Италия), постъпило на 27 февруари 2014 г. — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

(Дело C-95/14)

2014/C 245/03

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Milano

Страни в главното производство

Ищци: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

Ответници: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

Преюдициални въпроси

1)

При правилното им тълкуване членове 34, 35 и 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз допускат ли прилагането на член 3, алинея 2 от Закон № 8/2013 от 14 януари 2013 г., който въвежда задължение за етикетиране с посочване на държавата на произхода за стоки, получени от обработка в чужбина, където се използва италианският термин „pelle“ по отношение на изделия от кожа, законно обработена или пусната в обращение в други държави членки на Европейския съюз, доколкото посоченият национален закон се явява мярка с равностоен на количествено ограничение ефект, забранена съгласно [член 34], без да са налице основанията по член 36 от Договора?

2)

При правилното им тълкуване членове 34, 35 и 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз допускат ли прилагането на член 3, алинея 2 от Закон № 8/2013 от 14 януари 2013 г., който въвежда задължение за етикетиране с посочване на държавата на произхода за стоки, получени от обработка в чужбина, където се използва италианският термин „pelle“ по отношение на изделия от кожа, получена от обработка в страни извън Европейския съюз и изделия, които не са в законно обращение в Съюза, доколкото посоченият национален закон се явява мярка с равностоен на количествено ограничение ефект, забранена съгласно [член 34], без да са налице основанията по член 36 от Договора?

3)

При правилното им тълкуване членове 3 и 5 от Директива 94/11/ЕО (1) допускат ли прилагането на член 3, алинея 2 от Закон № 8/2013 от 14 януари 2013 г., който въвежда задължение за етикетиране с посочване на държавата на произхода за стоки, получени от обработка в чужбина, където се използва италианският термин „pelle“ по отношение на изделия от кожа, законно обработена или пусната на пазара в други държави — членки на Съюза?

4)

При правилното им тълкуване членове 3 и 5 от Директива 94/11/ЕО допускат ли прилагането на член 3, алинея 2 от Закон № 8/2013 от 14 януари 2013 г., който въвежда задължение за етикетиране с посочване на държавата на произхода за изделия от кожа, получена от обработка в страни извън Европейския съюз, и изделия, които не са в законно обращение в Съюза?

5)

При правилното му тълкуване член 60 от Регламент (ЕС) № 952/2013 (2) на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. допуска ли прилагането на член 3, алинея 2 от Закон № 8/2013 от 14 януари 2013 г., който въвежда задължение за етикетиране с посочване на държавата на произхода за стоки, получени от обработка в чужбина, където се използва италианският термин „pelle“ по отношение на изделия от кожа, получена от обработка в държави членки на Европейския съюз, или изделия, които не са в законно обращение в Съюза?

6)

При правилното му тълкуване член 60 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. допуска ли прилагането на член 3, алинея 2 от Закон № 8/2013 от 14 януари 2013 г., който въвежда задължение за етикетиране с посочване на държавата на произхода за стоки, получени от обработка в чужбина, където се използва италианският термин „pelle“ по отношение на изделия от кожа, получена от обработка в страни извън Европейския съюз, и изделия, които не са в законно обращение в Съюза?


(1)  ОВ L 100, стр. 37.

(2)  ОВ L 269, стр. 1.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/3


Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 18 април 2014 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG

(Дело C-195/14)

2014/C 245/04

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Ответник: Teekanne GmbH & Co. KG

Преюдициален въпрос

Могат ли етикетирането, представянето и рекламата на храните чрез външния вид, описанието или картинното изображение да създават впечатление за наличието на определена съставка, въпреки че тази съставка липсва и това се установява единствено от списъка на съставките съгласно член 3, параграф 1, точка 2 от Директива 2000/13/ЕО (1)?


(1)  Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (ОВ L 109, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 6, стр. 9), последно изменена с Директива 2013/20/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в областта на безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика поради присъединяването на Хърватия (ОВ L 158, стр. 234).


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/4


Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 22 април 2014 г. — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Дело C-199/14)

2014/C 245/05

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Ищец: János Kárász

Ответник: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че при отнемане, прекратяване или спиране на пенсия за старост, право на която се придобива с навършването на определена възраст, се нарушава правото на собственост, закрепено в посочената разпоредба?


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/4


Преюдициално запитване от Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 23 април 2014 г. — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Дело C-204/14)

2014/C 245/06

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: István Tivadar Szabó

Ответник: Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Преюдициални въпроси

1)

Задължен ли е националният съд, при осъществяване на съдебен контрол в рамките на административно дело, образувано по жалба на лице, засегнато от издаден от административен орган на държава членка акт, да провери дали националните разпоредби, на които е основан административният акт, противоречат на разпоредба от правото на Съюза, която е пряко приложима и освен това е относима към конкретния случай?

2)

При положителен отговор на първия въпрос, длъжен ли е националният съд да осъществи тази проверка служебно или само ако някоя от страните изрично посочи, че е налице нарушение на правото на Съюза?

3)

Следва ли член 26, параграф 2 ДФЕС, член 35 ДФЕС и член 56 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка като съдържащата се в членове 24/С и 24 D от Закона за общото данъчно производство, съгласно която унгарско търговско дружество, което осъществява дейността си отчасти на територията на други държави — членки на Европейския съюз, не може да назначи на управителна длъжност унгарски гражданин, който е участвал в управлението на друго унгарско търговско дружество, извършващо дейност на вътрешния пазар, само поради обстоятелството, че последното е натрупало данъчни задължения, макар за това да не носи вина посоченият унгарски гражданин в качеството си на тогавашен участник в управлението?


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/5


Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 12 май 2014 г. — Weltimmo s.r.o/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Дело C-230/14)

2014/C 245/07

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Жалбоподател: Weltimmo s.r.o

Ответник: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Преюдициални въпроси

1

Следва ли член 28, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (наричана по-нататък „Директива 95/46“) да се тълкува в смисъл, че разпоредбите на националното право са приложими на територията на една държава членка спрямо администратор на данни, който е установен изключително в друга държава членка и управлява уебсайт за недвижими имоти и обяви, като публикува и обяви за недвижими имоти, находящи се на територията на първата държава членка, чиито собственици изпращат личните си данни към техническо средство (сървър) за съхраняване и обработване на данни, което се намира във втората държава членка и принадлежи на лицето, което управлява уебсайта?

2

Следва ли член 4, параграф 1, буква а) от Директива 95/46 да се тълкува с оглед на съображения 18 — 20, член 1, параграф 2 и член 28, параграф 1 от същата директива в смисъл, че унгарският орган за защита на данните и свободата на информацията (Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, наричан по-нататък „орган за защита на данните“) не може да прилага унгарския закон за защита на данните като национално право спрямо лице, което управлява уебсайт за недвижими имоти и обяви и е установено изключително в друга държава членка, дори когато то публикува и обяви за недвижими имоти, находящи се в Унгария, чиито собственици вероятно изпращат от територията на Унгария данните за своите имоти към техническо средство (сървър) за съхраняване и обработване на данни, което се намира във втората държава членка и принадлежи на лицето, което управлява уебсайта?

3

От значение ли е за тълкуването въпросът дали услугата, предоставена от администратор, който управлява уебсайт, е насочена към територията на друга държава членка?

4

От значение ли е за тълкуването въпросът дали данните относно недвижимите имоти, находящи се на територията на тази друга държава членка и личните данни на собствениците действително са прехвърлени от територията на тази държава членка?

5

От значение ли е за тълкуването въпросът дали личните данни относно посочените имоти са лични данни на граждани на друга държава членка?

6

От значение ли е за тълкуването обстоятелството, че собствениците на установеното в Словакия предприятие имат местопребиваване в Унгария?

7

Ако от отговора на предходните въпроси следва, че унгарският орган за защита на данните може да предприеме действия, но че трябва да прилага не националното право, а правото на държавата членка по място на установяване, трябва ли член 28, параграф 6 от Директива 95/46 да се тълкува в смисъл, че съгласно правото на държавата членка по място на установяване унгарският орган за защита на данните може да упражни само правомощията, предвидени в член 28, параграф 3 от Директива 95/46 и че поради това не може да наложи глоба?

8

Може ли да се приеме, че понятието„adatfeldolgozás“ [технически действия по обработване на данни], използвано в текста [на унгарски език], както на член 4, параграф 1, буква а), така и на член 28, параграф 6 от Директива 95/46, е идентично в терминологията на тази директива на понятието „adatkezelés“ [обработване на данни]?


(1)  ОВ L 281, стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/6


Иск, предявен на 12 май 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия

(Дело C-233/14)

2014/C 245/08

Език на производството: нидерландски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. van Beek и C. Gheorghiu)

Ответник: Кралство Нидерландия

Искания на ищеца

Комисията иска от Съда,

да установи, че Кралство Нидерландия не е изпълнило задълженията си по член 18 ДФЕС (във връзка с член 20 ДФЕС и член 21 ДФЕС), както и по член 24, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, като е ограничило възможността при използване на обществения транспорт студентите, които учат в Нидерландия да ползват намаление на цените на билетите до нидерландските студенти, които в Нидерландия са записани в частна или публична учебна институция и до студентите от други държави членки, които в Нидерландия се включват към заетите лица или са придобили там право на постоянно пребиваване,

да се осъди Кралство Нидерландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.

Докато нидерландските студенти могат да ползват студентска карта за обществения транспорт (наричана по-нататък „OV-studentenkaart“), с която в Нидерландия те могат да използват обществения транспорт безплатно или при намалена тарифа, студентите от другите държави членки, които в Нидерландия нито се включват към заетите лица, нито са придобили право на постоянно пребиваване, трябва да плащат пълната тарифа за този транспорт.

2.

Според Комисията нидерландските законови разпоредби водят до пряка дискриминация въз основа на гражданството, тъй като гражданите на Европейския съюз, които не са нидерландски граждани, биват третирани по-неблагоприятно от нидерландските граждани. Поради това Нидерландия не е изпълнила задълженията си по член 18 ДФЕС във връзка с член 20 ДФЕС и член 21 ДФЕС.

3.

Освен това е налице пряка дискриминация въз основа на гражданството, когато националната правна уредба, независимо че е формулирана неутрално, фактически поставя в по-неблагоприятно положение много по-голям процент от определени лица, освен ако разликата в третирането е обоснована от обективни фактори, които нямат връзка с дискриминацията въз основа на гражданството.

4.

Тъй като в рамките на програмата „Еразъм“ идват повече на брой чуждестранни студенти в Нидерландия в сравнение с нидерландските студенти, които решават да завършат изцяло обучението си в чужбина, и на последно посочената група от студенти вместо „OV-studentenkaart“ се предоставя „преносимо финансиране за обучение“ в размер на 89,13 EUR месечно (стойност за 2013 г.), в крайна сметка само чуждестранните студенти в Нидерландия не получават нито плащане, нито облага под формата на „OV-studentenkaart“. Според Комисията това е пряка дискриминация по член 24 от Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки.

5.

Тъй като понастоящем Нидерландия не е предприела всички мерки да прекрати различното третиране на чуждестранните студенти по отношение на възможността да ползват студентска карта за обществения транспорт („OV-studentenkaart“), Комисията стига до извода, че Нидерландия не е изпълнила задълженията си по член 18 ДФЕС (във връзка с член 20 ДФЕС и член 21 ДФЕС), както и по член 24, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО.


(1)  Директива от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ, L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/7


Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 2 юни 2014 г. — Skatteverket/David Hedqvist

(Дело C-264/14)

2014/C 245/09

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta förvaltningsdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skatteverket

Ответник: David Hedqvist

Преюдициални въпроси

1.

Следва ли член 2, параграф 1 от Директивата за ДДС (1) да се тълкува в смисъл, че сделките, описани като обмяна на виртуална валута срещу традиционна валута и обратно, извършени от доставчика срещу възнаграждение, добавено при определянето на обменния курс, представляват възмездна доставка на услуга?

2.

В случай на положителен отговор на първия въпрос, следва ли член 135, параграф 1 да се тълкува в смисъл, че горепосочените обменни сделки са освободени от данъчно облагане?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, 2006 г., L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).


Общ съд

28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/8


Решение на Общия съд от 12 юни 2014 г. — Intel/Комисия

(Дело T-286/09) (1)

((Конкуренция - Злоупотреба с господстващо положение - Пазар на микропроцесори - Решение, с което се установява нарушение на член 82 ЕО и на член 54 от Споразумението за ЕИП - Отстъпки за лоялност - „Голи“ ограничения - Квалифициране на дадена практика като злоупотреба - Анализ на също толкова ефективния конкурент - Международна компетентност на Комисията - Задължение на Комисията за разследване - Граници - Право на защита - Принцип на добра администрация - Обща стратегия - Глоби - Едно и също продължавано нарушение - Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г))

2014/C 245/10

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Intel Corp. (Wilmington, Delaware, Съединени щати) (представители: първоначално K. Bacon, barrister, M. Hoskins, N. Green, QC, S. Singla, barrister, I. Forrester, QC, A. Parr, R. Mackenzie, solicitors, и D. Piccinin, barrister, впоследствие I. Forrester, A. Parr, R. Mackenzie и D. Piccinin)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Christoforou, N. Khan, V. Di Bucci и M. Kellerbauer)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Association for Competitive Technology, Inc. (Вашингтон, Федерален окръг Колумбия, Съединени щати) (представител: J.-F. Bellis, адвокат)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) (Париж, Франция) (представители: първоначално J. Franck, впоследствие E. Nasry, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на Решение С (2009) 3726 окончателен на Комисията от 13 май 2009 година относно производство по член 82 [ЕО] и на член 54 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/C-3/37.990 — Intel) или — при условията на евентуалност — искане за отмяна или намаляване на наложената на жалбоподателя глоба

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Intel Corp. понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия, освен направените от последната разноски във връзка с встъпването на Association for Competitive Technology, Inc., а също така понася съдебните разноски на Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir).

3)

Association for Competitive Technology понася направените от нея съдебни разноски, както и тези, които Комисията е направила във връзка с нейното встъпване.


(1)  ОВ C 220, 12.9.2009 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/9


Решение на Общия съд от 12 юни 2014 г. — Sarc/Комисия

(Дело T-488/11) (1)

((Държавни помощи - Лицензионен договор за софтуер - Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ - Жалба за отмяна - Липса на съществено засягане на конкурентното положение - Недопустимост - Процесуални права на заинтересованите страни - Допустимост - Липса на започване на официална процедура по разследване - Липса на сериозни затруднения - Предимство))

2014/C 245/11

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Нидерландия) (представители: H. Speyart и R. Bolhaar, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: H. van Vliet, K. Talabér-Ritz и S. Noë)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Кралство Нидерландия (представители: първоначално C. Wissels, M. Noort и B. Koopman, впоследствие C. Wissels, M. Noort, J. Langer и M. Bulterman) и Technische Universiteit Delft (Delft, Нидерландия) (представители: R. van den Tweel и P. Huurnink, адвокати)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C (2011) 642 окончателен на Комисията от 10 май 2011 г. относно държавна помощ NN 68/2010 — Нидерландия, с което при приключването на предварителната фаза на разследване се обявява, че сключеният между Technische Universiteit Delft и Delftship BV лицензионен договор за използването изходния код за софтуер не представлява държавна помощ

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати тези, направени от Европейската комисия и от Technische Universiteit Delft.

3)

Кралство Нидерландия понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 331, 12.11.2011 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/9


Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Syria International Islamic Bank/Съвет

(Дело T-293/12) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки по отношение на Сирия - Замразяване на средства - Явна грешка в преценката - Тежест на доказване - Искане за обезщетение))

2014/C 245/12

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Syria International Islamic Bank PJSC (Дамаск, Сирия) (представители: G. Laguesse и J.-P. Buyle, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: B. Driessen и Д. Гичева)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 544/2012 на Съвета от 25 юни 2012 година за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 165, стр. 20, поправка ОВ L 173, стр. 27) и искане за отмяна на Решение за изпълнение 2012/335/ОВППС на Съвета от 25 юни 2012 година за прилагане на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 165, стр. 80), в частта в която се отнасят до жалбоподателя, както и, от друга страна, искане присъждане на обезщетение

Диспозитив

1)

Отменя Регламент за изпълнение (ЕС) № 544/2012 на Съвета от 25 юни 2012 година за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия в частта, в която се отнася до Syria International Islamic Bank PJSC.

2)

Отменя Решение за изпълнение 2012/335/ОВППС на Съвета от 25 юни 2012 година за прилагане на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия в частта, в която се отнася до Syria International Islamic Bank.

3)

Отхвърля като недопустимо искането за присъждане на обезщетение.

4)

Syria International Islamic Bank понася една четвърт от направените от нея съдебни разноски.

5)

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски, както и три четвърти от тези, които са направени от Syria International Islamic Bank.


(1)  ОВ C 258, 25.8.2012 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/10


Решение на Общия съд от 13 юни 2014 г. — Grupo Flexi de León/СХВП (FLEXI)

(Дело T-352/12) (1)

((Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността „FLEXI“ - Абсолютни основания за отказ - Описателен характер - Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

2014/C 245/13

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Grupo Flexi de León, SA de CV (Леон, Мексико) (представител: M. Zarobe, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: J. Crespo Carrillo)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 4 май 2012 г. (преписка R 1335/2011-2) относно заявка за регистрация на словния знак „FLEXI“ като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Grupo Flexi de León, SA de CV да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 331, 27.10.2012 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/11


Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Klingel/СХВП — Develey (JUNGBORN)

(Дело T-401/12) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Словна марка „JUNGBORN“ - По-ранна национална словна марка „BORN“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

2014/C 245/14

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Германия) (представител: T. Zeiher, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: D. Walicka)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Германия) (представители: R. Kunz-Hallstein и H. Kunz-Hallstein, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 9 юли 2012 г. (преписка R 936/2011-4) относно производство по възражение между Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG и Robert Klingel OHG

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Robert Klingel OHG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 331, 27.10.2012 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/11


Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Golam/СХВП — Pentafarma (METABOL)

(Дело T-486/12) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „METABOL“ - По-ранна национална словна марка „METABOL-MG“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

2014/C 245/15

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sofia Golam (Атина, Гърция) (представител: N. Trovas, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Geroulakos)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (Приор Вельо, Португалия)

Предмет

Жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 19 юли 2012 г. (преписка R 1901/2011-1), постановено в производство по възражение със страни Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA и г-жа Sofia Golam.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-жа Sofia Golam да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 9, 12.1.2013 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/12


Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Communicaid Group/Комисия

(Дело T-4/13) (1)

((Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Доставка на услуги във връзка с езиковото обучение на персонала на институциите, органите и агенциите на Съюза, установени в Брюксел - Отхвърляне на офертите на оферент - Принцип на прозрачност - Недопускане на дискриминация - Равно третиране - Член 94 от финансовия регламент - Критерии за подбор - Задължение за мотивиране - Критерии за възлагане - Явна грешка в преценката))

2014/C 245/16

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Communicaid Group Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представители: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC, и M. Gray, barrister)

Ответник: Европейска комисия (представители: S. Delaude и S. Lejeune, подпомагани от P. Wytinck и B. Hoorelbeke, avocats)

Предмет

Искане за пълна или частична отмяна на решенията, с които Комисията отказва да класира на първо място Communicaid Group Ltd за лотове номера 1, 2, 4, 7, 8 и 9 в процедурата за представяне на оферти HR/R3/PR/2012/002 за рамкови споразумения за доставка на услуги във връзка с езиковото обучение на персонала на институциите, органите и агенциите на Съюза, установени в Брюксел (Белгия)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Communicaid Group Ltd да заплати съдебните разноски, включително направените в обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 71, 9.3.2013 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/13


Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Golam/СХВП — Glaxo Group (METABIOMAX)

(Дело T-62/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „METABIOMAX“ - По-ранна словна марка на Общността „BIOMAX“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

2014/C 245/17

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Sofia Golam (Атина, Гърция) (представител: N. Trovas, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Geroulakos)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Glaxo Group Ltd (Greenford, Обединено кралство) (представители: G. Ballas и N. Prentoulis, avocats)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 30 октомври 2012 г. (преписка R 2089/2011-2), постановено в производство по възражение със страни Glaxo Group Ltd и г-жа Sofia Golam.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-жа Sofia Golam да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 86, 23.3.2013 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/13


Решение на Общия съд от 13 юни 2014 г. — K-Swiss/СХВП — Künzli SwissSchuh (успоредни ивици на обувка)

(Дело T-85/13) (1)

((Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Фигуративна марка на Общността, изобразяваща успоредни ивици на обувка - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

2014/C 245/18

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: K-Swiss, Inc. (Уестлейк, Калифорния, САЩ) (представители: R. Niebel и K. Tasma, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: Ó. Mondéjar Ortuño)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Künzli SwissSchuh AG (Виндиш, Швейцария)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 30 октомври 2012 г. (преписка R 174/2011-2), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Künzli SwissSchuh AG и K-Swiss, Inc.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда K-Swiss, Inc. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 123, 27.4.2013 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/14


Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Golam/СХВП — meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX)

(Дело T-281/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „METABIOMAX“ - По-ранна национална словна марка „metabiarex“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

2014/C 245/19

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Sofia Golam (Атина, Гърция) (представител: N. Trovas, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Geroulakos)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: meta Fackler Arzneimittel GmbH (Springe, Германия)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 14 март 2013 г. (преписка R 2022/2011-2), постановено в производство по възражение със страни meta Fackler Arzneimittel GmbH и г-жа Sofia Golam.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-жа Sofia Golam да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 215, 27.7.2013 г.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/14


Жалба, подадена на 28 март 2014 г. — Victor International/СХВП — Ovejero Jiménez и Becerra Guibert (VICTOR)

(Дело T-204/14)

2014/C 245/20

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Victor International GmbH (Елмсхорн, Германия) (представители: R. Kaase и J. Plate, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Други страни в производството пред апелативния състав: Gregorio Ovejero Jiménez и María Luisa Cristina Becerra Guibert (Аликанте, Испания)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 22 януари 2014 г. по преписка R 2208/2012-2, доколкото е уважено възражението,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски,

да осъди встъпилата страна да заплати разноските, направени пред СХВП.

Основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „VICTOR“ за стоки и услуги от класове 25, 28 и 35 — заявка за марка на Общността № 8 4 09  963.

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Gregorio Ovejero Jiménez и María Luisa Cristina Becerra Guibert.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: няколко национални фигуративни марки, съдържащи словния елемент „Victoria“ за стоки и услуги от класове 25 и 35.

Решение на отдела по споровете: частично уважава възражението.

Решение на апелативния състав: отменя частично обжалваното решение.

Изложени основания: нарушение на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 42, параграфи 2 и 4 от Регламент № 207/2009 и правило 22, точки 3 и 4 от Регламент № 2868/95; нарушение на член 15, параграф 1, буква a) във връзка с член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 и нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/15


Жалба, подадена на 1 април 2014 г. — Mederer/СХВП — Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

(Дело T-210/14)

2014/C 245/21

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Mederer GmbH (Фюрт, Германия) (представители: C. Sachs и O. Ruhl, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Cadbury Netherlands International Holdings BV (Бреда, Нидерландия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на пети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 16 декември 2013 г. по преписка R 225/2013-5,

да осъди ответника и другата страна в производството да заплатят направените разноски пред СХВП и съдебните разноски в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, съдържаща словните елементи „Gummi Bear-Rings“ за стоки от клас 30 — международна регистрация № 1 0 51  028, посочваща Европейския съюз

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Cadbury Netherlands International Holdings BV

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: национална фигуративна марка, съдържаща словния елемент „Gummy“

Решение на отдела по споровете: уважава възражението

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/16


Жалба, подадена на 3 април 2014 г. — Klement/СХВП — Bullerjan (Форма на фурна)

(Дело T-211/14)

2014/C 245/22

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Toni Klement (Диполдисвалде, Германия) (представител: J. Weiser, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Bullerjan GmbH (Изернхаген-Кирхорст, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да измени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 9 януари 2014 г. по преписка R 927/2013-1, така че да уважи жалбата, подадена от жалбоподателя, и да отмени в нейната цялост марка на Общността № 3 7 23  822,

при условията на евентуалност, да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП и евентуално притежателя на марката на Общността/евентуална встъпила страна, да заплатят разноските по настоящото производство, както и тези, свързани с производството по обжалване пред СХВП.

Основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за отмяна: триизмерна марка, изобразяваща фурна, за стоки от клас 11 — регистрация на марка на Общността № 3 7 23  822.

Притежател на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав.

Страна, която иска отмяна на марката на Общността: жалбоподателят.

Решение на отдела по отмяна: отхвърля искането за отмяна.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени основания: нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 15 от Регламент № 207/2009.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/17


Жалба, подадена на 31 март 2014 г. — PSL/СХВП — Consortium Ménager Parisien (Изображение на часовник)

(Дело T-212/14)

2014/C 245/23

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: PSL Ltd (Коулун, Хонконг) (представители: R. Dissmann и J. Bogatz, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Consortium Ménager Parisien (Париж, Франция)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на трети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 20 януари 2014 г. по преписка R 1495/2012-3,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски, свързани с производството пред Общия съд, и разноските, свързани с производството по обжалване пред СХВП.

Основания и основни доводи

Регистриран промишлен дизайн на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: промишлен дизайн, изобразяващ часовник, за стоки от клас 10-02 — промишлен дизайн на Общността № 1 6 00  560-0001.

Притежател на промишления дизайн на Общността: жалбоподателят.

Страна, която иска обявяване на недействителността на промишления дизайн на Общността: Consortium Menager Parisien.

Основание на искането за обявяване на недействителност: липса на оригиналност по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002.

Решение на отдела по отмяна: отхвърля искането за обявяване на недействителност.

Решение на апелативния състав: отменя обжалваното решение и обявява спорния промишлен дизайн за недействителен.

Изложени основания: нарушение на член 6 от Регламент № 6/2002.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/17


Жалба, подадена на 11 април 2014 г. — CBM Creative Brands Marken/СХВП — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Trecolore)

(Дело T-227/14)

2014/C 245/24

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: CBM Creative Brands Marken GmbH (Цюрих, Швейцария) (представители U. Lüken, M. Grundmann и N. Kerger, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Рим, Италия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 29 януари 2014 г. по преписка R 253/2013-1, доколкото първи апелативен състав отменя решението на отдела по споровете и уважава възражението срещу заявка за регистрация на марка № 00 9 8 77  325 по отношение на стоки от класове 18 и 25,

да отхвърли възражението срещу заявление № 00 9 8 77  325 изцяло,

да осъди СХВП да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „Trecolore“ за стоки и услуги от класове 18, 25 и 35 — заявка за марка на Общността № 9 8 77  325

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Aeronautica Militare — Stato Maggiore

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словна и фигуративна марка, на Общността и национална, „FRECCE TRICOLORI“, за стоки и услуги от класове 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 и 41

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението изцяло

Решение на апелативния състав: отменя обжалваното решение частично

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/18


Жалба, подадена на 14 април 2014 г. — CBM Creative Brands Marken/СХВП — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Дело T-228/14)

2014/C 245/25

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: CBM Creative Brands Marken GmbH (Цюрих, Швейцария) (представители: U. Lüken, M. Grundmann и N. Kerger, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Рим, Италия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 29 януари 2014 г. по преписка R 594/2013-1, доколкото първи апелативен състав потвърждава решението на отдела по споровете, с което се отхвърля заявка № 00 9 8 77  391 по отношение на стоките от класове 18 и 25 и във връзка с услугите „Услуги за търговия на дребно, включително чрез уебсайтове и телешопинг, във връзка с облекло, обувки, артикули за глава, слънчеви очила, скъпоценни метали и техните сплави и стоки от скъпоценни метали или облечени с такива, бижута, скъпоценни камъни, часовникарски и хронометрични уреди, кожа и изкуствена кожа и стоки, направени от тези материали, обработени и полуобработени животински кожи, куфари и пътни чанти, чанти, ръчни дамски чанти, портфейли, портмонета, чантички за ключове, раници, торби, чадъри, слънчобрани и бастуни, камшици и бичове, хамути и седларски принадлежности“ от клас 35,

да отхвърли възражението срещу заявка № 00 9 8 77  391 изцяло,

да осъди СХВП да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративната марка, съдържаща словния елемент „TRECOLORE“ за стоки и услуги от класове 18, 25 и 35 — заявка за марка на Общността № 9 8 77  391

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Aeronautica Militare — Stato Maggiore

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словна и фигуративна марка, на Общността и национална, „FRECCE TRICOLORI“ за стоки и услуги от класове 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 и 41

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението частично

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/19


Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Argus Security Projects/Комисия

(Дело T-266/14)

2014/C 245/26

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Argus Security Projects Ltd (Лимасол, Кипър) (представители: T. Bontinck и E. van Nuffel d’Heynsbroeck, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на EUBAM Lybie, с което не се приема подадената от дружеството Argus оферта в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка относно предоставянето на услуги по охрана в рамките на мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (договор EUBAM-13-020) и с което поръчката се възлага на Garda,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят излага три правни основания в подкрепа на своята жалба.

1.

Първото основание е изведено от нарушение на член 110 от Финансовия регламент (1), на предвидените в тръжните книжа правила относно възлагането на поръчката — в частност на точка 4.1 и точка 12.1 от указанията за кандидатите, както и на принципите на равно третиране на оферентите и на недопускане на дискриминация, тъй като EUBAM не е проучила възможностите на одобрения оферент да изпълни поръчката в съответствие с отнасящите се до нея изисквания или не е упражнил правото си на преценка на техническите качества, които се предполага да има одобрената оферта, при минималната строгост, която би могла разумна да се очаква.

Жалбоподателят твърди, че сериозните недостатъци на получателя на обществената поръчка и неговата неспособност да изпълни възложената му поръчка разкриват нереалистичността на офертата му, която не е трябвало да бъде одобрявана от възлагащия орган.

2.

Второто основание е изведено от същественото изменение на първоначалните условия на поръчката, което е могло да опорочи резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Според жалбоподателя съотношението между точките, предоставени на получилия поръчката и тези, които са предоставени на него, предвид всички критерии за оценка би било противоположно, ако одобрената оферта е била преценявана с оглед на условията, при които одобреното дружество изпълнява обществената поръчка.

3.

Третото основание е изведено от нарушение на задължението за мотивиране, доколкото възлагащият орган не е спазил член 113 от Финансовия регламент и член 161, параграф 2 от Делегирания регламент (2), тъй като относителните характеристики и предимства на одобрената оферта не са били съобщени в срок от петнадесет календарни дни от искането на жалбоподателя.


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, стр. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, стр. 1).


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/20


Жалба, подадена на 5 май 2014 г. — Dyckerhoff Polska/Комисия

(Дело T-284/14)

2014/C 245/27

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Новини, Полша) (представител: K. Kowalczyk, radca prawny)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение на Комисията от 5 септември 2013 година относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 240, стр. 27).

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания.

1.

Първо правно основание:

Приетото решение е несъвместимо с правото на Съюза, и в частност с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. и с Решение 2010/2/ЕС на Комисията от 24 декември 2009 г.

2.

Второ правно основание:

Нарушен е принципът за равно третиране, доколкото единният коефициент за междусекторна корекция е установен на едно и също равнище за всички отрасли, без оглед на това, че отраслите, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод, сред които е и отрасълът на производството на цимент, трябва да бъдат третирани различно от отраслите, за които не е налице такъв съществен риск,

нарушен е и принципът на пропорционалност.

3.

Трето правно основание:

Съгласно член 277 ДФЕС е недопустимо член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО и член 15, параграф 3 от Решение 2011/278/ЕС на Комисията, на основание на които е издадено обжалваното решение, да се прилагат без оглед на член 10а, параграфи 18 — 20 от Директива 2003/87/ЕО, член 16 от Решение 2011/278/ЕС на Комисията и Решение 2010/2/ЕС на Комисията, които потвърждават необходимостта от особен подход спрямо отраслите и подотраслите, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод, и е недопустимо Европейската комисия да приема единен коефициент за междусекторна корекция за всички отрасли.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/21


Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Кипър/СХВП (XAΛΛOYMI)

(Дело T-292/14)

2014/C 245/28

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Република Кипър (представители: S. Malynicz, Barrister, и V. Marsland, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 19 февруари 2014 г., постановено по преписка R 1849/2013-4,

да осъди ответника да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „XAΛΛOYMI“ за стоки от клас 29 — заявка за марка на Общността № 1 1 5 78  473

Решение на проверителя: отхвърля заявката изцяло

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви в) и б) от Регламента относно марката на Общността.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/21


Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Кипър/СХВП (HALLOUMI)

(Дело T-293/14)

2014/C 245/29

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Република Кипър (представители: S. Malynicz, Barrister и V. Marsland, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 19 февруари 2014 г., постановено по преписка R 1503/2013-4,

да осъди ответника да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „HALLOUMI“ за стоки от клас 29 — заявка за марка на Общността № 1 1 5 70  124

Решение на проверителя: отхвърля изцяло заявката

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви в) и б) от Регламента относно марката на Общността


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/22


Жалба, подадена на 1 май 2014 г. — PKK/Съвет

(Дело T-316/14)

2014/C 245/30

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (представители: A. van Eik, T. Buruma и M. Wijngaarden, lawyers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 (1) на Съвета в частта, в която се отнася до PKK (a.k.a KADEK a.k.a. Kongra-GEL),

да обяви Регламент (ЕО) № 2580/2001 (2) на Съвета за неприложим спрямо PKK (a.k.a KADEK a.k.a. Kongra-GEL),

при условията на евентуалност да разпореди налагане на по-лека мярка от оставането ѝ в списъка,

да присъди съдебните разноски на жалбоподателя.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага осем правни основания.

1.

Първото правно основание е твърдението, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 е незаконосъобразен в частта, в която се отнася до PKK и/или, че Регламент (ЕО) № 2580/2001 е неприложим поради незачитане на правото на въоръжените конфликти.

2.

Второто правно основание е твърдението, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 е незаконосъобразен в частта, в която се отнася до PKK, доколкото PKK не може да се квалифицира като „терористична организация“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Обща позиция 2001/931/ОВППС (3) на Съвета.

3.

Третото правно основание е твърдението, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 е незаконосъобразен в частта, в която се отнася до PKK, тъй като липсва решение, взето от компетентен орган, съгласно изискването на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета.

4.

Четвъртото правно основание е твърдението, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 е незаконосъобразен в частта, в която се отнася до PKK, тъй като решението се основава отчасти на информация, получена чрез изтезания и лошо третиране, като по този начин не зачита основните права, не спазва принципите и не насърчава тяхното прилагане в съответствие с член 51 от Хартата на основните права.

5.

Петото правно основание е твърдението, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 е незаконосъобразен в частта, в която се отнася до PKK, доколкото Съветът не е извършил надлежно преразглеждане в съответствие с изискванията по член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета.

6.

Шестото правно основание е твърдението, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 е незаконосъобразен в частта, в която се отнася до PKK, тъй като решението не отговаря на изискванията за пропорционалност и субсидиарност.

7.

Седмото правно основание е твърдението, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 е незаконосъобразен в частта, в която се отнася до PKK, тъй като не изпълнява изискването за мотивация съгласно член 296 ДФЕС.

8.

Осмото правно основание е твърдението, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 е незаконосъобразен в частта, в която се отнася до PKK, тъй като нарушава правото ѝ на защита на PKK, както и правото ѝ на ефективна съдебна защита.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 на Съвета от 10 февруари 2014 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 714/2013.

(2)  Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 година относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания.

(3)  Обща позиция на Съвета от 27 декември 2001 година за прилагането на специални мерки за борба с тероризма.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/23


Жалба, подадена на 8 май 2014 г. — Novomatic/СХВП — Granini France (HOT JOKER)

(Дело T-326/14)

2014/C 245/31

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Австрия) (представител: W. M. Mosing, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Granini France (Macon, Франция)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав от 6 февруари 2014 г. по преписка R 589/2013-2, като отхвърли възражението и регистрира марка на Общността № 9 5 94  458, съгласно подадената заявка,

да осъди ответника, а в случай, че встъпи — и другата страна в производството пред СХВП, да заплатят собствените си разноски и направените от жалбоподателя разноски пред Общия съд и в производството по обжалване пред СХВП.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративната марка, съдържаща словните елементи „HOT JOKER“ за стоки от класове 9 и 28 — заявка за регистрация на марка № 9 5 94  458

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Granini France

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словната марка, съдържаща словните елементи „joker +“ за стоки от класове 28 и 41

Решение на отдела по споровете: уважава възражението

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) oт Регламент № 207/2009; нарушение на член 75 и сл. от Регламент № 207/2009; нарушение на задължението на СХВП да упражнява правомощията си в съответствие с общите принципи на правото на Европейския съюз.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/24


Жалба, подадена на 8 май 2014 г. — „Резон“ ООД/СХВП — mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

(Дело T-337/14)

2014/C 245/32

Език на жалбата: български

Страни

Жалбоподател:„Резон“ ООД (София, България) (представители: П. Кънчев и Т. Игнатова, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: mobile.international GmbH (Dreilinden, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 19 февруари 2014 г. по преписка R 950/2013-1,

да уважи исканията му, направени пред отделите и съставите на СХВП,

да уважи изцяло искането му за обявяване за недействителна на търговската марка на Общността на mobile.international GmbH,

да му присъди възстановяване на разноските,

да допусне назначаването на вещи лица за представяне на писмено заключение по свързаните с доказването въпроси в жалбата.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: словна марка „mobile.de proMotor“ за услуги от класове 35, 38, 41 и 42 — регистрация на марка на Общността № 4 896 643.

Притежател на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав.

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: жалбоподателят.

Основание на искането за обявяване на недействителност: относително основание за недействителност по член 53, параграф 1 във връзка с член 8, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009.

Решение на отдела по отмяна: отхвърля искането.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 78, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 76 от същия и с правило 22, параграф 3 от Регламент № 2868/95; нарушение на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009; колизия с оглед на разширяването на ЕС на регистрираната по-късно марка на Общността с регистрирана по-ранно национална марка.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/25


Жалба, подадена на 21 май 2014 г. — The Smiley Company/СХВП — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

(Дело T-352/14)

2014/C 245/33

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Smiley Company SPRL (Брюксел, Белгия) (представители: I. Helbig, P. Hansmersmann и S. Rengshausen, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: The Swatch Group Management Services AG (Biel, Швейцария)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 6 февруари 2014 г. по преписка R 1497/2013-1,

да отхвърли възражението, като измени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати разноските на жалбоподателя пред Общия съд и да осъди встъпилата страна да заплати разноските на жалбоподателя пред апелативния състав.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „HAPPY TIME“ за стоки и услуги от класове 14 и 35 — заявка за марка на Общността № 10 106 813

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: The Swatch Group Management Services AG

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: международна регистрация, със защита на територията на Европейския съюз за словната марка „HAPPY HOURS“ за услуги от клас 35 и 37

Решение на отдела по споровете: уважава възражението частично

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) oт Регламент № 207/2009


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/25


Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Al Naggar/Съвет

(Дело T-375/14)

2014/C 245/34

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Кайро, Египет) (представители: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe и A. Yehia, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателката иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени Решение 2014/153, доколкото продължава до 22 март 2015 г. ограничителните мерки срещу жалбоподателката, която е посочена в Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателката излага пет правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от нарушение на член 1 от Решение 2011/172 (1), доколкото самата жалбоподателка не е била призната, нито дори идентифицирана, като отговорна за присвояване на публични средства, а била засегната от ограничителните мерки само поради факта, че е съпруга на Ahmed Abdelaziz Ezz („г-н Ezz“).

2.

Второто правно основание е изведено от нарушение на член 6 ДЕС, разглеждан във връзка с членове 2 и 3 ДЕС и членове 47 и 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доколкото Решение 2014/153 (2) почивало погрешно на необоримата презумпция, че не съществува опасност от нарушение на основните права на жалбоподателката във водените срещу нея производства в Египет.

3.

Третото правно основание е изведено от нарушение на членове 7, 16 и 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доколкото Решение 2014/153 водело до непропорционално ограничаване на правото на личен живот, на правото на собственост и на свободата на стопанска инициатива на жалбоподателката.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от нарушение на членове 41, 47 и 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доколкото в Решение 2014/153 не били изложени адекватни и достатъчни мотиви и то било прието в нарушение на правото на жалбоподателката да бъде изслушана.

5.

Петото правно основание е изведено от явна грешка в преценката, доколкото (i) жалбоподателката не е била обект на каквото и да е съдебно разследване на основание присвояване на публични средства; (ii) действията на г-н Ezz представлявали нормално поведение в деловия свят и поради това не можели да се считат като присвояване на публични средства и (ii) към момента на приемането на Решение 2014/153, Съветът не бил взел предвид факта, че три години след приемането на първите мерки, правното положение на г-н Ezz ще продължи да бъде най-малкото несигурно.


(1)  Решение 2011/172/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет (ОВ L 76, стр. 63).

(2)  Решение 2014/153/ОВППС на Съвета от 20 март 2014 година за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет (ОВ L 85, стр. 9).


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/26


Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Yassin/Съвет

(Дело T-376/14)

2014/C 245/35

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Кайро, Египет) (представители: J. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe и A. Yehia, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени Решение 2014/153, доколкото продължава до 22 март 2015 г. ограничителните мерки срещу жалбоподателя, който е посочен в Решение 2011/172/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания, които по същество са идентични или сходни с тези, наведени по дело T-375/14, Al Naggar/Съвет.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/27


Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Ezz/Съвет

(Дело T-377/14)

2014/C 245/36

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Египет) (представители: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe и A. Yehia, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени Решение 2014/153, доколкото продължава до 22 март 2015 г. ограничителните мерки срещу жалбоподателя, който е посочен в Решение 2011/172/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания, които по същество са идентични или сходни с тези, наведени по дело T-375/14, Al Naggar/Съвет.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/27


Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Salama/Съвет

(Дело T-378/14)

2014/C 245/37

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Кайро, Египет) (представители: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe и A. Yehia, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени Решение 2014/153, доколкото продължава до 22 март 2015 г. ограничителните мерки срещу жалбоподателя, който е посочен в Решение 2011/172/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания, които по същество са идентични или сходни с тези, наведени по дело T-375/14, Al Naggar/Съвет.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/28


Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Gutser/Комисия

(Дело T-392/14)

2014/C 245/38

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Gutser, SA (Барселона, Испания) (представители: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz и J. Corral García, abogados)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, свързани с производството.

Правни основания и основни доводи

Обжалваното в настоящото производство решение е същото като по дело T — 515/13, Комисия/Испания, което е свързано със системата за данъчно облагане, приложима към някои споразумения за финансов лизинг, известна също като испанска система „лизинг срещу данък“

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от обстоятелството, че обжалваното решение е прието при съществени процесуални нарушения, както и в нарушение на членове 20 и 21 и член 41, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тъй като е постановено в резултат на производство по разследване, опорочено от съществени нередности.

2.

Второто правно основание е изведено от нарушение на членове 107 и 108 ДФЕС, тъй като се приема, че мерките, предмет на настоящото производство, представляват държавна помощ, без да е бил доказан техният селективен характер.

3.

Третото правно основание е изведено от нарушение на членове 107 и 108 ДФЕС, тъй като се приема, че мерките, предмет на настоящото производство, представляват държавна помощ, без да е било доказано, че разглежданите мерки оказват влияние върху общностната търговия.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от допусната от Комисията грешка при прилагането на правото в нарушение на член 107 от Договора, поради това, че инвеститорите са квалифицирани като бенефициери на евентуалната помощ. Освен това решението не е мотивирано.

5.

Петото правно основание е изведено от грешка при прилагането на правото, тъй като възстановяването на помощта е разпоредено в нарушение на принципите на правна сигурност, на защита на оправданите правни очаквания и на равно третиране, както и на член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/29


Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Ingeperfil/Комисия

(Дело T-393/14)

2014/C 245/39

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Ingeperfil, SL (Барселона, Испания) (представители: J. C. García Muñoz, J. I Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz и J. Corral García, abogados)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, свързани с производството.

Правни основания и основни доводи

Правните основания и основните доводи са същите като посочените по дело T-392/14.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/29


Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Turon & Ros/Комисия

(Дело T-394/14)

2014/C 245/40

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Inmobiliaria Turon & Ros, SL (Барселона, Испания) (представители: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz и J. Corral García, abogados)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение.

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, свързани с производството.

Правни основания и основни доводи

Правните основания и основните доводи са същите като посочените по дело T-392/14.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/30


Жалба, подадена на 6 юни 2014 г. — Sociedad Española Inmuebles y Locales/Комисия

(Дело T-397/17)

2014/C 245/41

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Sociedad Española Inmuebles y Locales, SL (Мадрид, Испания) (представители: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, J. Corral García, abogados)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, свързани с производството.

Правни основания и основни доводи

Правните основания и основните доводи са същите като посочените по дело T-392/14.


28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/30


Жалба, подадена на 2 юни 2014 г. — Marcuccio/Съд

(Дело T-409/14)

2014/C 245/42

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението, с което ответникът отхвърля молбата с дата 22 януари 2014 г., подадена от жалбоподателя до Съда на ЕС, независимо от начина, по който това решение е прието,

да осъди ответника да заплати в полза на жалбоподателя сумата от 25  000 EUR или друга, по-голяма или по-малка сума, каквато този съд приеме за подходяща и справедлива, за поправяне на вредите, претърпени от жалбоподателя поради неразумната продължителност на образуваното от него съдебно производство, или като обезщетение за неразумната продължителност на това производство,

да осъди ответника да възстанови всички съдебни разноски, такси и хонорари за производството по настоящата жалба.

Правни основания и основни доводи

Предмет на настоящото производство са вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял поради предполагаема прекомерна продължителност на производството по дело T-236/02, Marcuccio/Комисия.

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага две правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от пълната липса на мотиви, както и от липсата на каквото и да е разследване и от нарушаване на задължението за добра администрация.

2.

Второто правно основание е изведено от нарушение на закона и явна грешка в преценката.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/32


Жалба, подадена на 3 юни 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-50/14)

2014/C 245/43

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Orlandi, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което се отказва предоставяне на надбавка за експатриране на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени на решението от 3 октомври 2013 г., с което се отказва предоставяне на надбавка за експатриране на жалбоподателя;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.