ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 244

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
26 юли 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2014/C 244/01

Становище на Европейската централна банка от 8 юли 2014 година относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Литва и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва (CON/2014/50)

1

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 244/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7238 — American Express Company/Qatar Holding/GBT) ( 1 )

2

 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2014/C 244/03

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка от 8 януари 2014 година относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (CON/2014/1)

3

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2014/C 244/04

Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС на Съвета, изменено с Решение 2014/499/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 810/2014 на Съвета, относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

4

 

Европейска комисия

2014/C 244/05

Обменен курс на еврото

6

2014/C 244/06

Решение за изпълнение на Комисията от 24 юли 2014 година за създаване на работната програма на Комисията за 2015 г. относно финансовото участие за референтните лаборатории на Европейския съюз

7

2014/C 244/07

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

14

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2014/C 244/08

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно пакета от законодателни мерки за реформиране на Евроюст и за създаване на Европейска прокуратура

15

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2014/C 244/09

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

21

2014/C 244/10

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17; ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34; ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22; ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12; ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 17; ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 14; ОВ C 210, 16.7.2011 г., стр. 30; ОВ C 271, 14.9.2011 г., стр. 18; ОВ C 356, 6.12.2011 г., стр. 12; ОВ C 111, 18.4.2012 г., стр. 3; ОВ C 183, 23.6.2012 г., стр. 7; ОВ C 313, 17.10.2012 г., стр. 11; ОВ C 394, 20.12.2012 г., стр. 22; ОВ C 51, 22.2.2013 г., стр. 9; ОВ C 167, 13.6.2013 г., стр. 9; ОВ C 242, 23.8.2013 г., стр. 2; ОВ C 275, 24.9.2013 г., стр. 7; ОВ C 314, 29.10.2013 г., стр. 5; ОВ C 324, 9.11.2013 г., стр. 6; ОВ C 57, 28.2.2014 г., стр. 4; ОВ C 167, 4.6.2014 г., стр. 9)

22

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2014/C 244/11

Покана за изразяване на интерес за кандидат членове на съвместно предприятие SESAR — Програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на SESAR — Ref. SJU/LC/0110-CEI

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейска централна банка

26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 8 юли 2014 година

относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Литва и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва

(CON/2014/50)

2014/C 244/01

Въведение и правно основание

На 16 юни 2014 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Литва (1). На 4 юли 2014 г. ЕЦБ получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва (2).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 140, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Забележки

1.

Предложените регламенти ще направят възможно въвеждането на еврото като парична единица на Литва след отмяната на дерогацията на Литва в съответствие с процедурата, предвидена в член 140, параграф 2 от Договора.

2.

ЕЦБ приветства предложените регламенти.

Съставено във Франкфурт на Майн на 8 юли 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 325 окончателен.

(2)  COM(2014) 447 окончателен.


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7238 — American Express Company/Qatar Holding/GBT)

(Текст от значение за ЕИП)

2014/C 244/02

На 20 юни 2014 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32014M7238. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


III Подготвителни актове

Европейска централна банка

26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/3


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 8 януари 2014 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

(CON/2014/1)

2014/C 244/03

Въведение и правно основание

На 8 януари 2014 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно Препоръка на Съвета от 7 януари 2014 г. (1) относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

Препоръката на Съвета, която беше изпратена на Европейския съвет и по която се консултират Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ, препоръчва назначаването на г-жа Sabine LAUTENSCHLÄGER за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ за мандат от осем години.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че предложеният кандидат е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква в член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения спрямо препоръката на Съвета да бъде назначена г-жа Sabine LAUTENSCHLÄGER за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 8 януари 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/4


Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС на Съвета, изменено с Решение 2014/499/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 810/2014 на Съвета, относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

2014/C 244/04

вниманието на лицата и образуванията, изброени в приложението към Решение 2014/145/ОВППС на Съвета (1), изменено с Решение 2014/499/ОВППС на Съвета (2), и в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета (3), изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 810/2014 на Съвета (4) относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, се предоставя следната информация.

Съветът на Европейския съюз реши, че лицата и образуванията, изброени в посочените по-горе приложения, следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Основанията за включването на тези лица и образувания в списъка са посочени в съответните графи в тези приложения.

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и), посочени в уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета, за да получат разрешение за използване на замразени средства за основни нужди или конкретни плащания (вж. член 4 от регламента).

До 22 август 2014 г. засегнатите лица и образувания могат да отправят искане до Съвета, придружено от съпътстваща документация, за преразглеждане на решението за включването им в горепосочения списък, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Е-mail: sanctions@consilium.europa.eu.

Всички получени бележки ще бъдат взети предвид за целите на периодичния преглед на списъка с посочените лица и образувания, който Съветът прави в съответствие с член 6, трета алинея от Решение 2014/145/ОВППС и член 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 269/2014.

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание и за възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 221, 25.7.2014 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 221, 25.7.2014 г., стр. 1.


Европейска комисия

26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/6


Обменен курс на еврото (1)

25 юли 2014 година

2014/C 244/05

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3440

JPY

японска йена

136,97

DKK

датска крона

7,4568

GBP

лира стерлинг

0,79115

SEK

шведска крона

9,1661

CHF

швейцарски франк

1,2152

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,3395

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,482

HUF

унгарски форинт

308,06

LTL

литовски литас

3,4528

PLN

полска злота

4,1435

RON

румънска лея

4,3973

TRY

турска лира

2,8145

AUD

австралийски долар

1,4289

CAD

канадски долар

1,4472

HKD

хонконгски долар

10,4160

NZD

новозеландски долар

1,5728

SGD

сингапурски долар

1,6682

KRW

южнокорейски вон

1 380,11

ZAR

южноафрикански ранд

14,1489

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,3272

HRK

хърватска куна

7,6330

IDR

индонезийска рупия

15 561,78

MYR

малайзийски рингит

4,2655

PHP

филипинско песо

58,199

RUB

руска рубла

47,1871

THB

тайландски бат

42,780

BRL

бразилски реал

2,9968

MXN

мексиканско песо

17,4162

INR

индийска рупия

80,7677


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/7


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2014 година

за създаване на работната програма на Комисията за 2015 г. относно финансовото участие за референтните лаборатории на Европейския съюз

2014/C 244/06

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 32, параграф 7 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (2), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и по-специално член 84, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят задачите и отговорностите на референтните лаборатории на Европейския съюз (ЕС).

(2)

С цел да се гарантира прилагането на дейностите, които трябва да се изпълнят от референтните лаборатории на ЕС е необходимо да се приеме решение за финансиране и работната програма за 2015 г. В член 94 от Делегиран регламент (ЕС, Евратом) № 1268/2012 на Комисията (3) се определят подробните правила относно решенията за финансиране.

(3)

Целесъобразно е да се разреши отпускането на безвъзмездни средства без покана за представяне на предложения в полза на органите, посочени в работната програма, и във връзка с изброените в нея причини.

(4)

Референтните лаборатории на ЕС трябва да представят своите работни програми за 2015 г. Тези работни програми следва да бъдат в съответствие с целите и приоритетите на настоящата работна програма на Комисията. Отпускането на безвъзмездни средства за тези програми подлежи на тяхното одобрение от Комисията.

(5)

Размерът на годишната финансова помощ на Съюза за дейността на референтните лаборатории на ЕС се решава на годишна основа. Предвид значението на предприеманите дейности от страна на референтните лаборатории на ЕС от интерес за Съюза, те следва да бъдат съфинансирани в размер на 100 % от допустимите разходи, посочени в член 30 от Регламент (ЕС) № 652/2014, и в рамките на сумите в настоящото решение. Другите разходи, които не са допустими, но са необходими за изпълнение на задачите, няма да бъдат съфинансирани.

(6)

В приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят шест референтни лаборатории на ЕС в рамките на Съвместния изследователски център, който е генерална дирекция на Комисията. Правилата, регулиращи финансовата помощ на Съюза за Съвместния изследователски център, се определят в годишно административно споразумение, а настоящата работна програма следва да не се прилага за посочените шест референтни лаборатории на ЕС.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Работна програма

Приема се годишната работна програма за изпълнение на съфинансирани от Съюза програми на европейските референтни лаборатории за 2015 г., както е посочено в приложението.

Годишната работна програма представлява решение за финансиране по смисъла на член 84 от Финансовия регламент по отношение на мерки, финансирани от бюджетни кредити за 2015 г.

Член 2

Финансово участие на Съюза

Максималното участие за изпълнението на програмата за 2015 г. е 15 500 000 EUR, които се предоставят по следния бюджетен ред от общия бюджет на Европейския съюз за 2015 г.:

бюджетен ред: 17.0403.

Прилагането на настоящото решение зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2015 г., след приемането на бюджета за 2015 г. от бюджетния орган или както е предвидено в системата от „временни суми от една дванадесета“.

Член 3

Безвъзмездни средства

Безвъзмездни средства могат да се отпускат без покана за представяне на предложения в полза на органите, посочени в приложението, и в съответствие с определените в него условия.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1.

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

по отношение на работната програма на Комисията за 2015 г. и финансовото участие за референтните лаборатории на Европейския съюз

Референтните лаборатории на ЕС — работна програма на Комисията за 2015 г.

1.1.   Въведение

Въз основа на целите, предвидени в Регламент (ЕС) № 652/2014, настоящата работна програма съдържа мерките, които ще се финансират, и разбивка на бюджета за 2015 г. на безвъзмездните средства, изразходвани при пряко управление и отпуснати на референтните лаборатории на Европейския съюз (РЛЕС) като финансово участие на Съюза за изпълнението на функции и задължения в областта на безопасността на храните и фуражите и здравето на животните, хуманното отношение към животните и здравето на растенията, както е предвидено в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

ЕС съфинансира РЛЕС с цел да се осигурят висококачествени изпитвания в рамките на ЕС за подкрепа на дейностите на Комисията по отношение на управлението на риска (и оценката на риска). РЛЕС обикновено са част от (национални) публични институции с дългогодишен опит на високо равнище, като националните референтни лаборатории (НРЛ) и регионалните референтни лаборатории на Световната организация за здравеопазване на животните. Те са определени от Комисията в съответствие със секторното законодателство. В приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 е представен списък на 44-те РЛЕС.

Комисията работи в тясно сътрудничество с РЛЕС, които заедно с НРЛ играят важна роля по отношение на научно-техническата подкрепа за въвеждането на единни практики на официалния контрол на фуражите и храните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004.

Изпълнението на настоящата работна програма ще подлежи на предварително одобрение от страна на Комисията на работните програми за РЛЕС, които трябва да бъдат в съответствие с целите и приоритетите, определени в настоящата работна програма. След като бъдат одобрени, РЛЕС трябва да изпълняват своите работни програми и да представят на Комисията доклад за това изпълнение.

1.2.   Правно основание

Член 32, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1);

Член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).

1.3.   Бюджетен ред

17.0403

1.4.   Цели — очаквани резултати — мерки

а)   Обща цел

да се допринесе за висока степен на защита на здравето на хората, животните и растенията, да се гарантира висока степен на защита на потребителите и опазване на околната среда, като същевременно се насърчава конкурентоспособността и създаването на работни места.

б)   Специфични цели

да се допринесе за висока степен на безопасност на храните/фуражите и на производството на храни/фуражи, както и за по-висок здравен статус на животните;

да се допринесе за своевременното откриване и ликвидиране на вредители;

да се допринесе за подобряване на ефективността, ефикасността и надеждността на официалния контрол.

в)   Оперативни цели, показатели и очаквани резултати

Оперативни цели

Показател

Очакван резултат

1

Да се гарантира развитието и използването на висококачествени аналитични методи в рамката на РЛЕС

Качество на аналитичните методи

Съвременни налични аналитични методи

2

Да се поддържа подходящо равнище на изпитванията за пригодност с цел ефикасност на контролните методи за анализ

Степен на приключване на сравнителните изпитвания във връзка с годишните резултати от проучването

Всички НРЛ успешно са приключили изпитванията

3

Да се гарантира, че РЛЕС предоставят научно-техническа помощ

Степен на удовлетвореност от подкрепата, предоставена от РЛЕС

Навременен и подходящ отговор на всички искания за помощ

4

Да се гарантира добро и ефикасно управление на цикъла на финансиране на РЛЕС

Срокове и степен на завършеност на необходимите стъпки от цикъла на финансиране на програмите на РЛЕС

Цикълът на финансиране е навременно и изцяло завършен

г)   Мерки и дейности за изпълнение на оперативните цели

Oперативна цел № 1: Да се осигури развитието и използването на висококачествени аналитични методи в цялата мрежа на РЛЕС;

да се гарантира разпространението на аналитични и референтни методи от РЛЕС до НРЛ;

наблюдение на публикации от страна на РЛЕС на новоразработени методи и на съответните проучвания за валидиране;

координация на дейността на РЛЕС във връзка с практическите условия за прилагането на новите аналитични методи;

координация между РЛЕС, НРЛ и държавите членки във връзка с подготовката на работните програми за 2016 г. по отношение на нови или подобрени методи и/или средства за разпространение на информация за методите и референтните материали;

планиране на обучения, срещи и семинари, организирани от РЛЕС, с цел хармонизиране на диагностични техники и методи за анализ;

поставяне на началото на сътрудничество между РЛЕС и лаборатории в трети държави.

Оперативна цел № 2: Да се поддържа подходящо ниво на изпитванията за пригодност с цел ефикасност на контролните методи за анализ

да се гарантира, че при планирането и започването на съпоставителни изпитвания РЛЕС спазват международно приетите протоколи в тази връзка;

справяне със сходни въпроси, при които се наблюдава изоставане, в рамките на мрежата на РЛЕС;

координация между РЛЕС, НРЛ и държавите членки по отношение на планирането на изпитванията на продуктивността в работните програми.

Оперативна цел № 3: Да се гарантира, че РЛЕС предоставят научно-техническа помощ

запитвания до РЛЕС във връзка със създаване и изпълнение на политики;

поставяне на началото на сътрудничеството на РЛЕС с ЕОБХ и международни организации;

организиране на срещи по въпроси, свързани с научно-техническата помощ от страна на РЛЕС;

въвеждане на насоки относно аналитичните методи;

работа в мрежа с цел предоставянето на подходяща помощ от страна на РЛЕС.

Оперативна цел № 4: Да се гарантира доброто и ефикасно управление на цикъла на финансиране на РЛЕС.

събиране, проверка и валидиране на работните програми на РЛЕС;

контрол и проверка на финансовите разходи;

комуникация с РЛЕС във връзка с изпълнението на работните им програми;

оценка на годишния технически и финансов доклад на РЛЕС;

подкрепа за РЛЕС във връзка с изготвянето на годишните им работни програми;

извършване на предварителна и последваща оценка на показателя за ефективност, докладван от РЛЕС.

1.5.   Приоритети

Нуждите във връзка с ограничаването на риска и правоприлагащите мерки в областите, обхванати от Регламент (ЕО) № 882/2004, постоянно еволюират. През последните години се появиха нови предизвикателства, произтичащи от засилената търговия с животни, храни и фуражи и с животински вещества, използвани за тяхното производство, в резултат от напредъка в областта на науката и технологиите, както и на диагностичните техники.

Необходим е координиран подход, за да се гарантира:

защита срещу повторната поява на нови/по-големи рискове;

профилактика и ранно откриване на болести и заплахи, дължащи се на храни и фуражи;

ефективно изпълнение на правоприлагащите мерки и на официалния контрол.

РЛЕС, НРЛ и компетентните органи в държавите членки образуват мрежа, която играе важна роля както в случай на извънредни ситуации, така и в хода на текущите дейности. Поддържането на стабилността на мрежата и ролята ѝ ще бъдат постоянен приоритет в работните програми на Комисията — не само за 2015 г., но и в бъдеще.

През 2015 г. за първи път ще се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 652/2014 по отношение на управлението на разходите на РЛЕС и поради това тя ще е преходна година. Приоритетите ще са подчинени на една обща логика по отношение на гореизложените оперативни цели и ще бъдат разработени подробно в сътрудничество с РЛЕС в техните работни програми. В общи линии вниманието ще се съсредоточи върху:

разработване на сертифицирани референтни материали и на стандартизирани и валидирани методи за измерване и идентифициране на опасности (химикали, замърсители, пестициди, патогени) за наличие на неразрешени ГМО в храни и фуражи, за откриването на неразрешени вещества или на неразрешена употреба на разрешени вещества;

анализа на вещества и на разрешени ГМО, за да се даде възможност за проверка на съответствието със законодателството в областта на храните, фуражите и здравето на животните;

използването и съобщаването на информация за подходящи аналитични методи;

развитието на стабилен аналитичен капацитет за откриване на измамни практики (изпитвания за ДНК, пестициди, добавки).

Въпреки че основните дейности и приоритети, определени в настоящата работна програма, ще бъдат обхванати в сътрудничество с РЛЕС при съставянето на техните работни програми, необходимо е поле на действие във връзка с дейностите, произтичащи от непредсказуеми фактори (напр. фактори, свързани с повторната поява на приоритетни болести, евентуалното въвеждане на нови болести, нарастващата сложност на веригите на доставки).

1.6.   Описание на дейностите, които ще се финансират

Пестициди

разработване и валидиране на нови и подобрени методи за анализ на остатъчни вещества от пестициди в храните от животински произход, в зърнени култури, плодове и зеленчуци;

предоставяне на научно-техническа помощ на Комисията относно границите на количествено определяне и определенията за остатъчни вещества в рамките на преразглеждането на съществуващите МДГОВ, определени в член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

Замърсители

надеждността на анализа на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) във фуражите на нива под максималното ниво, измервано с GC-MS/MS (газ хроматография с мас спектрометър;

спецификация на метали в храните и фуражите чрез множество аналитични методи;

скрининг методи за наличие на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в храните;

осигуряване на надеждност на резултатите от анализа за контрол на микотоксини, по-специално с оглед на новите правни изисквания (като например използване на скрининг методи, контрол на цитринин).

Остатъчни вещества

разработване и разпространение на методи за анализ на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти (включително забранени вещества и употреби) в храните от животински произход;

техническа помощ във връзка с аналитичните аспекти на наблюдението на остатъчните вещества;

поддържане на подходящо ниво на професионална подготовка в НРЛ.

Биологични рискове

оценка на нови висококачествени аналитични методи за биологични опасности;

подобряване на съществуващите методи;

поддържане на подходящо ниво на професионална подготовка в НРЛ с цел да се гарантира надеждността и ефикасността на аналитичните методи по време на официалния контрол;

техническа помощ за Комисията във връзка с аналитичните аспекти.

Материали, предназначени за контакт с храни, ГМО, фуражни добавки

разработване и валидиране на нови и подобрени методи за изпитване на миграцията на метали от керамични материали в контекста на преразглеждането на Директива 84/500/ЕИО на Съвета (1);

подготовка за ускорено събиране на нови методи, чието описание ще се изисква по силата на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията (2), включително разработването на онлайн база данни с цел разпространение на информация;

разработване на високоефективни аналитични методи за откриване на ГМО и разпространение до НРЛ;

предоставяне на обучение, информация и актуализации на НРЛ и трети държави;

анализ и изследване на липоразтворими витамини, каротеноиди и кобалт във фуражните продукти;

мерки за гарантиране на прилагането на висококачествени аналитични методи и на надеждността на резултатите от анализа.

Здраве на животните

разработване и прилагане на висококачествени аналитични методи за болести по животните;

поддържане на съвременни изпитвания за пригодност с цел ефикасност на контролните методи за анализ.

1.7.   Основни критерии

1.   Критерии за допустимост

Статут на референтна лаборатория на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004, с изключение на РЛЕС в рамките на Съвместния изследователски център.

2.   Критерии за изключване

Заявителите не отговарят на никое от условията за изключване, описани в членове 106—107 от Финансовия регламент.

3.   Критерии за възлагане

Съответствие с целите и приоритетите на настоящата работна програма на Комисията за 2015 г.

1.8.   Изпълнение

Работната програма ще се изпълнява пряко от Комисията.

1.9.   Ориентировъчен график и ориентировъчен размер на отпуснатите безвъзмездни средства без покана за представяне на предложения

Януари 2015 г.

1.10.   Максимален възможен процент на съфинансиране от общите разходи

100 %


(1)  Директива 84/500/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1984 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно керамичните предмети, предназначени за контакт с храни (ОВ L 277, 20.10.1984 г., стр. 12).

(2)  Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1).


26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/14


Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

2014/C 244/07

По силата на член 9, параграф 1, буква а), второ тире от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1) обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2) се изменят, както следва:

На стр. 101, вторият параграф на обяснителните бележки към подпозиции 2403 10 10 и 2403 10 90„Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво съотношение“ се заменя със следното:

„Отпадъците, произхождащи от манипулирането на тютюневи листа или от производството на тютюневи изделия, годни за пушене, се считат като тютюн за пушене, ако не отговарят на описанията за пури, пурети или цигари (вж. обяснителните бележки за подпозиции 2402 10 00 и 2402 20 10 и 2402 20 90).“


(1)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(2)  ОВ C 137, 6.5.2011 г., стр. 1.


Европейски надзорен орган за защита на данните

26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/15


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно пакета от законодателни мерки за реформиране на Евроюст и за създаване на Европейска прокуратура

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

2014/C 244/08

A.   ВЪВЕДЕНИЕ

A.1.   Контекст на становището

1.

На 17 юли 2013 г. Комисията прие пакет от законодателни мерки за създаване на Европейска прокуратура и реформиране на Евроюст. Този пакет включва:

съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „По-добра защита на финансовите интереси на Съюза: създаване на Европейска прокуратура и реформиране на Евроюст“ (1) (наричано по-долу „съобщението за Европейска прокуратура и Евроюст“),

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (наричано по-долу „предложението за Евроюст“) (2),

предложението за регламент на Съвета относно създаването на Европейска прокуратура (3) (наричано по-долу „предложението за Европейска прокуратура“), и

съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Подобряване на управлението на OLAF и засилването на процесуалните гаранции при разследванията: поетапен подход, съпътстващ създаването на Европейската прокуратура“ (4) (наричано по-долу „съобщението за OLAF“).

2.

Преди приемането на пакета Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) получи възможност да направи неофициални коментари. ЕНОЗД изразява задоволство от факта, че Комисията е взела под внимание някои от неговите коментари.

3.

ЕНОЗД също така изразява задоволство от факта, че Комисията се е консултирала с него и че позоваването на консултацията е включено в преамбюлите и на двете предложения.

A.2.   Цели на пакета

4.

Реформата на Евроюст и създаването на Европейска прокуратура имат за цел борба срещу измамите, повишаване на отчетността на повдигането и поддържането на обвинението на равнище ЕС и повишаване на равнището на защита на участниците в разследванията (5).

5.

Предложението за Евроюст се основава на член 85 от ДФЕС и има следните цели:

да се увеличи ефикасността на Евроюст, като тя се сдобие с нова управленска структура;

да се подобри оперативната ефективност на Евроюст, като статутът и правомощията на националните членове бъдат хомогенно определени;

да се предвидят редът и условията за участие на Европейския парламент и националните парламенти в оценяването на дейността на Евроюст в съответствие с Договора от Лисабон;

да се приведе правната уредба на Евроюст в съответствие с общия подход, като наред с това се зачита в пълна степен специалната ѝ роля по отношение на координацията на текущите наказателни разследвания;

да се гарантира, че Евроюст може да си сътрудничи тясно с Европейската прокуратура след учредяването ѝ.

6.

Предложението за създаване на Европейска прокуратура се основава на член 86 от ДФЕС и има най-вече следните цели:

да допринесе за укрепване на защитата на финансовите интереси на ЕС и за по-нататъшно развитие на областта на правосъдието и да се засили доверието на предприятията и гражданите на ЕС в институциите на Съюза, като същевременно се зачитат всички основни права, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата на ЕС“);

да се създаде последователна европейска система за разследване и повдигане и поддържане на обвинения за престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза;

да се гарантират по-голяма ефикасност и ефективност при разследването и повдигането и поддържането на обвинения за престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза;

да се увеличи броят на повдигнатите и поддържаните обвинения, което да доведе до повече осъдителни присъди и до събирането на получените чрез измама средства от Съюза;

да се осигурят тясно сътрудничество и ефективен обмен на информация между европейските и националните компетентни органи;

да се усили възпиращият ефект за извършването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза.

7.

И двете предложения са от изключителна важност от гледна точка на защитата на данните, тъй като обработката на личните данни е част от основните дейности, извършвани от Евроюст, и ще бъде част от основните дейности на Европейската прокуратура.

A.3.   Цел на становището

8.

В настоящото становище ще бъде поставен акцент върху промените в правната уредба на Евроюст, които са от най-голямо значение за защитата на данните. В него също така ще бъдат отправени препоръки относно разпоредбите, които са сходни със съществуващите, с цел по-нататъшното укрепване на режима на защита на данните, приложим за Евроюст.

9.

По отношение на предложението за създаване на Европейска прокуратура, ЕНОЗД отбелязва, че от гледна точка на защитата на данните предложението до голяма степен се основава на предложението за Евроюст. Поради това в становището това предложение ще бъде анализирано успоредно с предложението за Евроюст, като същевременно ще бъдат посочени някои специфични особености, когато това е целесъобразно. ЕНОЗД подчертава, че този анализ се ограничава до аспектите на защитата на данните. Органът не оценява дали разпоредбите, съдържащи се в предложението за Европейска прокуратура, са в съответствие с други основни права (6).

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

122.

ЕНОЗД приветства като цяло разпоредбите относно защитата на данните в предложенията за Евроюст и за Европейска прокуратура, тъй като обработката на личните данни e част от основните дейности, извършвани от Евроюст, и ще бъде част от основните дейности на Европейската прокуратура. Регламент (ЕО) № 45/2001 основателно служи като отправна точка за предложенията, които предвиждат последователно и еднакво прилагане на правилата за защита на данните по отношение на всички органи на ЕС, като се вземат под внимание специфичните особености на полицейското и съдебното сътрудничество в рамките на наказателното право.

123.

Тъй като дейностите на Евроюст и на Европейската прокуратура не могат да бъдат приравнени на действителните съдебни дейности, обработката на личните данни от страна на тези органи следва да подлежи на надзор от независим надзорен орган. С оглед на принципа, че надзорът трябва да следва органа по администриране на данните, орган на ЕС следва да осигури надзора върху Евроюст и Европейската прокуратура, чиито органи по администриране на данните са органи на ЕС. В този смисъл е логично и последователно тази функция да се изпълнява от ЕНОЗД, независимият орган на ЕС, който е учреден с цел осъществяване на надзор върху всички институции и органи на ЕС.

124.

Освен това, тъй като голяма част от данните, обработвани от Евроюст и Европейската прокуратура, ще бъдат с произход от държавите членки, трябва да се осигури активното участие на националните органи по защита на данните чрез тясно сътрудничество с ЕНОЗД с цел постигане на цялостен надзор както на равнище ЕС, така и на национално равнище. На равнище ЕС обаче се изисква отговорността за концепцията за независим и ефективен надзор да се носи изцяло и единствено от ЕНОЗД, който подлежи на контрол от Съда на Европейския съюз.

125.

При все това съществуват някои както общи, така и специфични разпоредби, които трябва да бъдат коригирани или подобрени. Поради това предвид важността на предложенията за защита на данните ЕНОЗД отправи редица препоръки, чието предназначение е да се гарантира, че предложенията ще постигнат необходимия стандарт за цялостна и ефективна защита на личните данни от страна на Евроюст и Европейската прокуратура.

126.

ЕНОЗД препоръчва:

в предложението за Евроюст да се направи ясно разграничение между понятията за оперативни данни (данни, свързани с конкретно дело) и административни данни (данни, които не са свързани с конкретно дело) и член 27, параграф 5 от предложението за Евроюст да се преработи в съответствие с тези определения;

в предложенията за Евроюст и за Европейска прокуратура да се дадат определения за следните термини: компетентни органи, органи на Съюза, трети държави, международни организации, частни страни и частни лица;

ясно и точно да се определи сферата на компетентност на Европейската прокуратура;

да се изясни дали лични данни могат да бъдат обработвани във файлове извън рамките на деловодната система;

в член 22, параграф 6 от предложението за Европейска прокуратура формулировката „лични данни, свързани с конкретно дело“ да се замени с израза „оперативни лични данни“ с цел осигуряване на съгласуваност с определенията в член 2, буква д) от предложението за Европейска прокуратура;

в предложенията за Евроюст и за Европейска прокуратура да се изяснят целите на обработката на личните данни по отношение на индекса, временните работни досиета и ако е целесъобразно, всякакви други досиета, съдържащи оперативни данни, които включват лични данни;

в член 24, параграф 2, буква в) от предложението за Евроюст и в член 22, параграф 2, буква в) от предложението за Европейска прокуратура да се премахне текстът, че деловодната система улеснява контрола за законосъобразност и спазването на правилата за защита на данните и това да се посочи в отделен параграф;

да се обяснят основанията за категорията данни „идентификационен номер за митнически и данъчни цели“ или тя да се заличи от приложение 2;

в член 37, параграф 3 от предложението за Европейска прокуратура да се добави текстът, че длъжностното лице по защита на данните следва да бъде информирано за специфичните обстоятелства, които оправдават необходимостта от обработката на тези лични данни, а в член 27, параграф 3 от предложението за Евроюст и в член 37, параграф 3 от предложението за Европейска прокуратура да се предвиди, че тази обосновка следва да бъде надлежно документирана;

в последното изречение от член 27, параграф 3 и от член 27, параграф 4 от предложението за Евроюст и в последното изречение от член 37, параграф 4 от предложението за Европейска прокуратура да се добави също лица, ненавършили 18 години;

да се заличат член 28, параграф 4 от предложението за Евроюст и член 38, параграф 4 от предложението за Европейска прокуратура, тъй като задължението за проверка на данните вече е посочено в друг параграф и проверката следва да бъде извършена от администратора на данни (т.е. Евроюст или Европейската прокуратура), а не от ЕНОЗД;

в член 28 от предложението за Евроюст и в член 38 от предложението за Европейска прокуратура да се включи параграф, в който да се предвиди гарантиране на удълженото съхраняване на данните в следните случаи:

когато е необходимо да се защитят интересите на субект на данни, който се нуждае от защита,

когато тяхната точност се оспорва от субекта на данни, за срок, който позволява на администратора на данни да провери точността на данните;

когато личните данни трябва да бъдат запазени за доказателствени цели;

когато субектът на данните не желае те да бъдат заличени, а вместо това изисква ограничаване на използването им;

в предложението за Евроюст да се добави специална разпоредба, в която се изброяват всички източници на информация, обработвана от Евроюст;

да се измени член 31 от предложението за Евроюст с цел да се гарантира, че длъжностното лице по защита на данните се назначава от колегиума;

в член 31, параграф 2 от предложението за Евроюст и в член 41, параграф 2 от предложението за Европейска прокуратура формулировката „При изпълнение на задълженията по член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001“ да се замени с „В допълнение към задълженията по член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001“;

в член 31, параграф 3 от предложението за Евроюст и в член 41, параграф 3 от предложението за Европейска прокуратура да се предвиди, че длъжностните лица по защита на данните трябва да имат достъп до всички данни, обработвани от Евроюст, и до всички помещения на Евроюст при изпълнение на своите задачи, както и да се добави, че този достъп е възможен по всяко време и без предварително искане;

в член 31 от предложението за Евроюст и в член 41 от предложението за Европейска прокуратура да се добави задачата за водене на регистър на случаите, засягащи както оперативните, така и административните лични данни, обработвани от Евроюст;

да се заличат член 32, параграф 4 от предложението за Евроюст и член 42, параграф 4 от предложението за Европейска прокуратура, тъй като член 20 от Регламент (ЕО) № 45/2001 — който се прилага за Евроюст и Европейската прокуратура — вече включва тези разпоредби;

да се заличи второто изречение от член 32, параграф 6 от предложението за Евроюст, в което се посочва срокът, тъй като се дублира с член 32, параграф 2 от предложението за Евроюст;

да се заличат член 32, параграф 7 от предложението за Евроюст и член 42, параграф 4 от предложението за Европейска прокуратура, тъй като те се дублират с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001;

в заглавието на член 33 от предложението за Евроюст и на член 43 от предложението за Европейска прокуратура да се добави формулировката „Ред и условия за“;

в член 33 от предложението за Евроюст да се предвидят правила за коригирането, заличаването или ограничаването на обработването на данни, предоставени от органи на ЕС;

настоящата формулировка на член 34, параграф 1 от предложението за Евроюст и на член 44, параграф 1 от предложението за Европейска прокуратура да се замени със следната: „Евроюст обработва личните данни по такъв начин, че техният източник винаги да може да бъде установен“;

в член 34, параграф 3 от предложението за Евроюст и в член 44, параграф 2 от предложението за Европейска прокуратура двете изречения да се обособят в отделни параграфи, тъй като те третират различни теми;

да се измени първото изречение от член 34, параграф 3 от предложението за Евроюст и от член 44, параграф 3 от предложението за Европейска прокуратура с цел изясняване на отговорностите;

да се преработи последното изречение от член 36, параграф 1 от предложението за Евроюст и от член 46, параграф 1 от предложението за Европейска прокуратура, за да се гарантира, че ЕНОЗД отчита в максимална степен становището на компетентните национални надзорни органи;

в края на член 38, параграф 1 от предложението за Евроюст да се добави думата „включително“ между „международни организации“ и „Международната организация на криминалната полиция (Интерпол)“, а в член 40, параграф 1 и в член 45, параграф 2 от предложението за Евроюст изразът „международни организации или Интерпол“ да се замени с израза „международни организации, включително Интерпол“;

чрез заличаване на член 38, параграф 4, буква а) от предложението за Евроюст да се премахне възможността Евроюст да приема за даденост съгласието на държавите членки, а във второто изречение от член 38, параграф 4 от предложението за Евроюст да се добави, че съгласието трябва да бъде дадено „преди предаването“;

към член 38 от предложението за Евроюст да се добави параграф, в който се изисква данните да се предават само ако получателят поеме задължението данните да се използват единствено за целта, за която са предадени;

към член 38 от предложението за Евроюст да се добави параграф, в който от Евроюст се изисква да поддържа подробни дневници за предаването на лични данни, както и за основанията за такова предаване, в съответствие с член 31, параграф 2, буква а) от предложението за Евроюст. Същите препоръки се отнасят и за член 56 от предложението за Европейска прокуратура;

да се изясни заглавието на раздел II (Отношения с партньорите) от глава V от предложението за Евроюст и на раздел II от глава VIII от предложението за Европейска прокуратура;

в член 40, параграф 5 от предложението за Евроюст да се посочи, че Евроюст трябва да споделя информацията в съответствие с решението на държавата членка, органа на Съюза, третата държава или международната организация, предоставила тази информация на Евроюст;

в съображение от предложенията да се добави обосновка относно необходимостта от автоматичен и системен обмен на информация между Евроюст и Европейската прокуратура;

член 42, параграф 1 да се премести в член 39, в който се разглежда сътрудничеството с Европейската съдебна мрежа и други мрежи на ЕС, които участват в сътрудничеството по наказателноправни въпроси;

в член 43 от предложението за Евроюст да се заличи препратката към член 38, параграф 1 и вместо това да се изброят субектите, с които Евроюст може да установява договорености за работа (трети държави и международни организации);

в член 43 от предложението за Евроюст да се посочи, че този член не накърнява предвидените в раздел IV от предложението за Евроюст условия относно предаването на лични данни на трети държави и международни организации;

в член 44 от предложението за Евроюст да се добави, че този член се прилага, без да се накърняват разпоредбите на членове 40—42;

в член 44 от предложението за Евроюст и в член 61 от предложението за Европейска прокуратура да се включи задължението за Евроюст/Европейската прокуратура да публикуват на своите уебсайтове редовно актуализиран списък на институциите и органите на ЕС, с които те споделят информация;

в член 45 от предложението за Евроюст и в член 61 от предложението за Европейска прокуратура да се заличи препратката към Директива 95/46/ЕО и в предложението да бъдат включени критериите и процедурата, които Комисията следва да спазва, когато взема решение относно достатъчната степен на защита;

в края на член 45, параграф 1 от предложението за Евроюст и в края на член 61, параграф 1 от предложението за Европейска прокуратура да се добави, че ЕНОЗД следва да бъде консултиран своевременно в хода на преговорите по дадено международно споразумение между ЕС и трета държава или международна организация, и по-специално преди приемането на мандата за преговори, както и преди финализирането на споразумението;

към член 45, параграф 1 от предложението за Евроюст и към член 61, параграф 1 от предложението за Европейска прокуратура да се добави преходна клауза относно съществуващите споразумения за сътрудничество, уреждащи предаването на лични данни от Евроюст, в която се предвижда преразглеждане на тези споразумения с цел гарантиране на тяхното съответствие с изискванията на предложението за Евроюст в срок, не по-дълъг от две години след влизането в сила на предложението за Евроюст;

в член 45, параграф 1 от предложението за Евроюст и в член 61, параграф 1 от предложението за Европейска прокуратура да се включи задължението на Евроюст и на Европейската прокуратура да публикуват на своите уебсайтове редовно актуализиран списък на сключените от тях международни споразумения и споразумения за сътрудничество с трети държави и международни организации;

в член 45, параграф 2 от предложението за Евроюст и в член 61, параграф 2 от предложението за Европейска прокуратура да се добави изрично, че за предаването на данни се прилагат дерогации само в редки случаи, а не в случаи на често, масово или структурно предаване на данни (серии от предаване на данни);

да се заличат член 45, параграф 2, буква а) от предложението за Евроюст и член 61, параграф 2, буква а) от предложението за Европейска прокуратура и да се заменят съответно с член 45, параграф 2, буква в) от предложението за Евроюст и с член 61, параграф 2, буква в) от предложението за Европейска прокуратура като първа дерогация;

да се изменят член 45, параграф 3 от предложението за Евроюст и член 61, параграф 3 от предложението за Европейска прокуратура;

в член 45 от предложението за Евроюст и в член 61 от предложението за Европейска прокуратура да се предвиди, че всяко предаване на данни въз основа на дерогации следва да бъде специално документирано.

Съставено в Брюксел на 5 март 2014 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2013) 532 final.

(2)  COM(2013) 535 final.

(3)  COM(2013) 534 final.

(4)  COM(2013) 533 final.

(5)  Съобщение за Европейска прокуратура и Евроюст, точка 1.

(6)  По отношение на анализа на други основни права вж. по-специално становището на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) относно предложението за създаване на Европейска прокуратура, Виена, 4 февруари 2014 г., достъпно на уебсайта на FRA: http://fra.europa.eu/en


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/21


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2014/C 244/09

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

7.7.2014 г.

Продължителност

7.7.2014 г. — 31.12.2014 г.

Държава членка

Франция

Запас или група запаси

ANF/8C3411

Вид

Морски дявол (Lophiidae)

Зона

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

Вид(ове) риболовни кораби

Референтен номер

15/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/22


Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17; ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34; ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22; ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12; ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 17; ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 14; ОВ C 210, 16.7.2011 г., стр. 30; ОВ C 271, 14.9.2011 г., стр. 18; ОВ C 356, 6.12.2011 г., стр. 12; ОВ C 111, 18.4.2012 г., стр. 3; ОВ C 183, 23.6.2012 г., стр. 7; ОВ C 313, 17.10.2012 г., стр. 11; ОВ C 394, 20.12.2012 г., стр. 22; ОВ C 51, 22.2.2013 г., стр. 9; ОВ C 167, 13.6.2013 г., стр. 9; ОВ C 242, 23.8.2013 г., стр. 2; ОВ C 275, 24.9.2013 г., стр. 7; ОВ C 314, 29.10.2013 г., стр. 5; ОВ C 324, 9.11.2013 г., стр. 6; ОВ C 57, 28.2.2014 г., стр. 4; ОВ C 167, 4.6.2014 г., стр. 9)

2014/C 244/10

Публикуването на списъка с гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) се основава на информацията, предоставена от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

Освен настоящата публикация в Официален вестник, актуализиран вариант на списъка се помества редовно на интернет страницата на Генерална дирекция „Вътрешни работи“.

БЪЛГАРИЯ

Заменяне на информацията, публикувана в ОВ C 153, 6.7.2007 г.

СПИСЪК НА ГРАНИЧНИ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

1)

На границата между България и Сърбия: Bregovo, Vrashka Chuka, Kalotina, Strezimirovtsi, Oltomantsi;

2)

На границата между България и Македония: Gyushevo, Stanke Lisichkovo, Zlatarevo;

3)

На границата между България и Турция: Malko Tarnovo, Lesovo, Kapitan Andreevo;

4)

На границата между България и Гърция: Kulata, Ilinden, Kapitan Petko Voyvoda, Ivaylovgrad, Makaza, Zlatograd;

5)

На границата между България и Румъния: Vidin (автомобилен път, железопътна линия за пътнически и товарни влакове, река), фериботно пристанище Oryahovo, Дунав мост при Ruse, Silistra, Kardam и Durankulak;

6)

Речни пристанища: Vidin, Lom, Somovit-Nikopol, Svishtov, Ruse, Tutrakan, Silistra;

7)

Морски пристанища: Balchik, Varna, Burgas, Tsarevo;

8)

Летища: Летище Sofia, Летище Plovdiv, Летище Gorna Oryahovitsa, Летище Varna, Летище Burgas.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/23


Покана за изразяване на интерес за кандидат членове на съвместно предприятие SESAR

Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на SESAR

Ref. SJU/LC/0110-CEI

2014/C 244/11

Съвместно предприятие SESAR (SJU) обявява покана за изразяване на интерес за кандидат членове на предприятието. Поканата е насочена към настоящите членове, които желаят да потвърдят интереса си за участие в SESAR 2020, както и към други организации, възнамеряващи да станат членове на SJU, които отговарят на критериите, определени от регламента за SJU и в програмата „Хоризонт 2020“ за дейностите, които предстои да се извършат в рамките на бюджета на Европейския съюз за 2014 – 2020 г.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 30 септември 2014 г.

Допълнителна информация и документите по поканата са на разположение на уебсайта на SJU:

http://www.sesarju.eu/procurement