ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 207A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
3 юли 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2014/C 207A/01

Обявление за конкурси на общо основание — EPSO/AD/284/14 — Писмени преводачи с немски език (DE) — EPSO/AD/285/14 — Писмени преводачи с гръцки език (EL) — EPSO/AD/286/14 — Писмени преводачи с испански език (ES) — EPSO/AD/287/14 — Писмени преводачи с шведски език (SV)

1

 

2014/C 207A/02

Преглед на броевете на Официален вестник серия С А Конкурси

8

BG

 


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

3.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 207/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

EPSO/AD/284/14 — ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ С НЕМСКИ ЕЗИК (DE)

EPSO/AD/285/14 — ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ С ГРЪЦКИ ЕЗИК (EL)

EPSO/AD/286/14 — ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ С ИСПАНСКИ ЕЗИК (ES)

EPSO/AD/287/14 — ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ С ШВЕДСКИ ЕЗИК (SV)

2014/C 207 A/01

 

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание с изпити с цел да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения на писмени преводачи (1) (AD 5).

Тези конкурси имат за цел съставянето на списъци на издържалите съответния конкурс, от които да се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в институциите на Европейския съюз.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 60 A от 1 март 2014 г., както и на уебсайта на EPSO.

Този документ, който представлява неразделна част от обявлението за конкурса, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за регистрация.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

III.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

IV.

ТЕСТОВЕ ЗА ДОСТЪП

V.

ИЗПИТИ ПО ПИСМЕН ПРЕВОД

VI.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

VII.

СПИСЪЦИ НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСИТЕ

VIII.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Брой на издържалите конкурса

 

Опция 1

Опция 2

EPSO/AD/284/14 — DE

41

16

EPSO/AD/285/14 — EL

46

9

EPSO/AD/286/14 — ES

44

4

EPSO/AD/287/14 — SV

21

13

2.

Забележки

Всеки конкурс включва две опции. Можете да се регистрирате само за един конкурс и за една опция.

Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте потвърдили и валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Настоящите конкурси са предназначени за кандидати, които владеят отлично  (2) както писмено, така и устно езика на конкурса (на ниво роден език или на равностойно ниво) и които владеят задълбочено първия и втория изходен език. Ако не владеете езика на това ниво, настоятелно Ви съветваме да не се регистрирате.

II.   ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Степента, на която може да се започне кариера на езиков или друг администратор в европейските институции, е AD 5.

Основната функция на езиковия администратор (писмения преводач) е да допринася за изпълнението на задълженията на институцията или органа, за която или за който работи, като извършва висококачествен превод на документи в определените срокове и като предоставя езикови консултации.

Задачите на езиковия администратор (писмения преводач) включват писмен превод, редакция и терминологично проучване от най-малко два чужди езика към един основен език. Темите често са сложни и са най-вече от политическо, правно, икономическо, финансово, научно и техническо естество, като обхващат всички сфери на дейност на Европейския съюз. Изпълнението на тези задачи изисква интензивно използване на специфични компютърни и офис приложения.

III.   УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на всички общи и специални условия, посочени по-долу:

1.

Общи условия

а)

Да сте гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз.

б)

Да се ползвате с пълния обем граждански права.

в)

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

г)

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

2.

Специални условия

2.1.

Диплома

Образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование с продължителност най-малко 3 години, удостоверена с диплома за завършено образование.

2.2.

Професионален опит

Не се изисква професионален опит.

2.3.

Езикови познания

ОПЦИЯ 1

 

Език 1

Основен език:

отлично владеене на езика на конкурса

Език 2

Първи изходен език (задължително различен от език 1):

задълбочено владеене на английски, немски или френски език

Език 3

Втори изходен език (задължително различен от език 1 и език 2):

задълбочено владеене на английски, немски или френски език

ОПЦИЯ 2

 

Език 1

Основен език

Отлично владеене на езика на конкурса

Език 2

Първи изходен език (задължително различен от език 1)

Задълбочено владеене на английски, немски или френски език

Език 3

Втори изходен език (задължително различен от език 1 и от английски, немски и френски език)

Задълбочено владеене на един от официалните езици на Европейския съюз

 

Като се има предвид решението на Съда на Европейския съюз (голям състав) по дело C-566/10 P, Италианска република/Комисия, институциите на Съюза желаят да обосноват ограничаването на избора на втория език за настоящия конкурс до определен брой официални езици на Съюза.

 

По тази причина кандидатите се уведомяват, че вторите езици, посочени за целите на настоящия конкурс, са определени съобразно интереса на службата, който изисква новопостъпилите служители незабавно да бъдат оперативни и в състояние да общуват ефикасно във всекидневната си работа. В противен случай има опасност ефективното функциониране на институциите да бъде сериозно нарушено.

 

Като се имат предвид дългогодишната практика на институциите на Съюза относно езиците за вътрешна комуникация и нуждите на службите за външната комуникация и обработването на досиетата, английският, френският и немският продължават да бъдат най-използваните езици. Освен това английският, френският и немският език са най-разпространените втори езици в Европейския съюз, както и най-често изучаваните като втори езици. Това потвърждава нивото на образование и професионалните компетенции, които могат понастоящем да се очакват от кандидатите за работа в институциите на Съюза, а именно владеенето на поне един от тези езици. Ето защо при съпоставянето на интереса на службата и нуждите и способностите на кандидатите и предвид на конкретната област на настоящия конкурс е основателно да се организират изпити на тези три езика, за да се гарантира, че независимо от първия си официален език всички кандидати владеят поне един от тези три официални езика на нивото на работен език. По този начин оценяването на специфичните компетенции дава възможност на институциите на Съюза да оценят способността на кандидатите да бъдат незабавно оперативни, като бъдат поставени в среда, сходна с тази, в която ще работят.

 

По същите причини е необходимо да се ограничат езиците за комуникация между кандидатите и институцията, включително езиците, на които трябва да бъдат попълнени формулярите за кандидатстване. Това изискване гарантира еднороден подход при съпоставянето и проверката на кандидатите спрямо информацията, посочена от тях във формулярите за кандидатстване.

 

Също така, с цел равно третиране, всеки кандидат, дори първият му официален език да е един от тези три езика, е длъжен да държи някои изпити на своя втори език, който трябва да избере измежду въпросните три езика.

 

Посоченото по-горе не засяга възможността по-късно да бъде изучаван трети работен език съгласно член 45, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

IV.   ТЕСТОВЕ ЗА ДОСТЪП

Тестовете за достъп се провеждат на компютър и се организират от EPSO. Конкурсната комисия определя степента на трудност на тестовете и одобрява съдържанието им въз основа на направените от EPSO предложения.

1.

Покана

Ще бъдете поканен/поканена да се явите на тестовете, ако сте валидирали навреме своята кандидатура (вж. раздел VIII).

Внимание:

1.

С валидирането на кандидатурата си Вие заявявате, че отговаряте на общите и специалните условия, определени в раздел III.

2.

За да се явите на тестовете, трябва да резервирате дата. Тази резервация трябва задължително да бъде направена в срока, който ще Ви бъде съобщен посредством Вашия EPSO профил.

2.

Естество и оценяване

Серия тестове, които се базират на въпроси с избор от няколко отговора, целящи да оценят уменията Ви за:

Тест а)

Словесно-логическо мислене

Оценяване: от 0 до 20 точки

Тест b)

Математико-логическо мислене

Оценяване: от 0 до 10 точки

Изискван минимум: 4 точки

Тест с)

Абстрактно мислене

Оценяване: от 0 до 10 точки

 

Изискван минимум общо за тестове a) и c): 15 точки

Тест d)

Разбиране на езика

Оценяване: от 0 до 12 точки

Изискван минимум: 6 точки

Тест e)

Разбиране на езика

Оценяване: от 0 до 12 точки

Изискван минимум: 6 точки

3.

Език на тестовете

Език 1: тестове а), b) и c)

Език 2: тест d)

Език 3: тест е)

V.   ИЗПИТИ ПО ПИСМЕН ПРЕВОД

1.

Покана за явяване на изпити

Вашите специфични компетенции ще бъдат оценени посредством полагане на изпити по писмен превод, чието съдържание се одобрява от конкурсната комисия:

ако сте получили изисквания минимален резултат на всички тестове за достъп,

ако сте получили (3) една от най-високите сборни оценки от тестове a), c), d) и e), и

ако след разглеждане на данните, предоставени в електронния формуляр за кандидатстване (4), се установи, че отговаряте на общите и специалните условия от раздел III.

Тест b) е елиминаторен, но точките от него не се прибавят към точките от другите тестове, за да се определят кандидатите, които ще бъдат поканени на изпитите по писмен превод.

За всеки конкурс и за всяка опция броят на кандидатите, допуснати до изпитите по писмен превод, съответства на приблизително 3 пъти броя на издържалите съответния конкурс, посочен в настоящото обявление за конкурси, но не може да надхвърля 4 пъти броя на издържалите съответния конкурс (5). Този брой се публикува на уебсайта на EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Изпитите по писмен превод ще бъдат проведени в центрове за провеждане на тестове в държавите членки.

2.

Естество и оценяване

f)

Изпит по писмен превод от език 2 на език 1 (с речник)

Продължителност: 60 минути

g)

Изпит по писмен превод от език 3 на език 1 (с речник)

Продължителност: 60 минути

Всеки изпит по писмен превод се оценява от 0 до 80 точки.

Изискван минимум за всеки изпит: 40 точки

Ако кандидатът не получи изисквания минимум на изпит f), изпит g) няма да бъде проверен.

VI.   ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Покана

Ще бъдете поканен/поканена да участвате в изпитите по модела „Център за оценяване“, които обикновено се провеждат в Брюксел в продължение на един ден, ако сте получили изисквания минимум и една от най-високите оценки на изпитите по писмен превод.

За всеки конкурс и за всяка опция броят на кандидатите, допуснати до изпитите по модела „Център за оценяване“, съответства на приблизително 2 пъти броя на издържалите съответния конкурс, посочен в настоящото обявление за конкурси, и се публикува на уебсайта на EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Център за оценяване

Целта на изпитите по модела „Център за оценяване“ е да бъдат оценени Вашите общи компетенции (6) на първия Ви изходен език посредством следните елементи, чието съдържание се одобрява от конкурсната комисия:

h)

структурирано интервю;

i)

упражнение в група;

j)

устна презентация.

Всяка обща компетенция ще бъде проверена по следния модел:

 

Структурирано интервю

Упражнение в група

Устна презентация

Анализ и разрешаване на проблеми

 

x

x

Комуникация

x

 

x

Постигане на качество и резултати

x

 

x

Учене и развитие

x

x

 

Определяне на приоритети и организиране

 

x

x

Издръжливост

x

 

x

Работа с други хора

x

x

 

Лидерство

x

x

 


3.

Оценяване

От 0 до 80 точки общо за всички общи компетенции (по 10 точки за всяка компетенция).

Изискван минимум: 40 точки за всичките 8 общи компетенции

4.

Коефициент на тежест

Общата оценка, която се формира сборно от изпитите по писмен превод (специфични компетенции) и изпитите по модела „Център за оценяване“ (общи компетенции), се изчислява по следния начин:

Специфични компетенции: изпити f) и g): 65 % от общата оценка

Общи компетенции: елементи h), i) и j): 35 % от общата оценка

VII.   СПИСЪЦИ НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСИТЕ

1.

Вписване

Конкурсната комисия вписва името Ви в списъка на издържалите конкурса:

ако сте сред кандидатите (7), получили изисквания минимум и една от най-високите сборни оценки на изпитите по писмен превод и по модела „Център за оценяване“, и

ако според удостоверителните документи отговаряте на всички условия за допускане.

Проверката на документите се извършва в низходящ ред на получените оценки, докато се достигне броят на кандидатите, които могат да бъдат вписани в списъка на издържалите съответния конкурс и които действително отговарят на всички условия за допускане.

Удостоверителните документи на кандидатите под този праг няма да бъдат разглеждани. Ако при тази проверка се установи, че предоставената от кандидатите информация (8) в електронния формуляр за кандидатстване не е потвърдена от необходимите удостоверителни документи, съответните кандидати ще бъдат изключени от конкурса.

2.

Класиране

Списъците се съставят по конкурс, по област и по азбучен ред.

VIII.   КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

1.

Електронна регистрация

Трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Краен срок (включително за валидиране): 5 август 2014 г. в 12 ч. (на обяд) брюкселско време.

2.

Досие за кандидатстване

Ако сте сред кандидатите, допуснати до изпитите по модела „Център за оценяване“, трябва да донесете (9) пълното си досие за кандидатстване (подписания електронен формуляр за кандидатстване и удостоверителните документи) в деня на изпитите по модела „Център за оценяване“.

Ред и условия: вж. точка 2.1.7 от Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.


(1)  Всяко посочване на лице от мъжки пол в настоящото обявление се отнася и за лице от женски пол.

(2)  Вж. Обща европейска референтна рамка за езиците (CECR) — (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) — минимално ниво, изисквано за длъжността „писмен преводач“: език 1 = С2, език 2 = С1, език 3 = С1

(3)  Когато за последното място има няколко кандидати с еднаква оценка, всички тези кандидати ще бъдат поканени на изпитите по писмен превод.

(4)  Тези данни ще бъдат проверени въз основа на удостоверителните документи, преди да бъде съставен списъкът на лицата, издържали съответния конкурс (вж. раздел VII, точка 1 и раздел VIII, точка 2).

(5)  Тези ограничения могат по изключение да бъдат превишени, когато това е неизбежно вследствие на класирането на кандидати ex aequo или за да се гарантира, че процедурата по анулиране на въпрос не причинява вреда.

(6)  Определението на тези компетенции се съдържа в точка 1.2 от Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

(7)  Когато за последното място има няколко кандидати с еднаква оценка, всички тези кандидати ще бъдат вписани в списъка на издържалите конкурса.

(8)  Информацията относно общите условия се проверява от EPSO, а тази относно специфичните условия — от конкурсната комисия.

(9)  Датата, на която ще се проведат изпитите по модела „Център за оценяване“, ще Ви бъде съобщена своевременно чрез Вашия EPSO профил.


3.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 207/8


ПРЕГЛЕД НА БРОЕВЕТЕ НА ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК СЕРИЯ С А КОНКУРСИ

2014/C 207 A/02

По-долу е даден списък на броевете на Официален вестник от серия С А, публикувани през настоящата година.

Освен ако не е посочено друго, броевете на Официален вестник са публикувани на всички езици.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207