ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 194

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
24 юни 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 194/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 194/02

Дело C-238/12 P: Решение на Съда (първи състав) от 30 април 2014 г. — FLSmidth & Co. A/S/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Сектор на найлоновите промишлени торби — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Правомощие на Общия съд за пълен съдебен контрол — Задължение за мотивиране — Отговорност на дружеството майка за извършено от дъщерното дружество нарушение — Отговорност на дружеството майка за заплащане на наложената на дъщерното дружество глоба — Пропорционалност — Производство пред Общия съд — Разумен срок за постановяване на решение)

2

2014/C 194/03

Дело C-390/12: Решение на Съда (трети състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (преди Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) — Австрия) — производство, образувано по искане на Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner (Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 15 — 17, 47 и 50 — Свобода при избор на професия и право на труд, свобода на стопанска инициатива, право на собственост, право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, принцип ne bis in idem — Член 51 — Приложно поле — Прилагане на правото на Съюза — Хазартни игри — Ограничителна правна уредба на държава членка — Административни и наказателни санкции — Императивни съображения от общ интерес — Пропорционалност)

3

2014/C 194/04

Дело C-475/12: Решение на Съда (десети състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (по-рано Fővárosi Bíróság) — Унгария) — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (Сектор на далекосъобщенията — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Свободно предоставяне на услуги — Член 56 ДФЕС — Директива 2002/21/ЕО — Презгранично предоставяне на пакет радио- и телевизионни програми — Условен достъп — Компетентност на националните регулаторни органи — Регистрация — Задължение за установяване)

3

2014/C 194/05

Дело C-26/13: Решение на Съда (четвърти състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Kúria — Hongrie) — Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt (Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в договори, сключвани между продавач или доставчик и потребител — Член 4, параграф 2 и член 6, параграф 1 — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора или със съответствието между цената или възнаграждението, при условие че са изразени на ясен и разбираем език — Договори за потребителски кредит, изразени в чуждестранна валута — Клаузи относно обменния курс — Разлика между обменния валутен курс купува към момента на отпускане на кредита и обменния валутен курс продава към момента на погасяването му — Правомощия на националния съд при наличие на клауза, квалифицирана като неравноправна — Заместване на неравноправна клауза с диспозитивна разпоредба от националното право — Допустимост)

5

2014/C 194/06

Дело C-209/13: Решение на Съда (втори състав) от 30 април 2014 г. — Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Съвет на Европейския съюз (Обща система на данък върху финансовите сделки — Разрешаване на засилено сътрудничество съгласно член 329, параграф 1 ДФЕС — Решение 2013/52/ЕС — Жалба за отмяна поради нарушение на членове 327 ДФЕС и 332 ДФЕС и на обичайното международно право)

6

2014/C 194/07

Дело C-250/13: Решение на Съда (девети състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg — Германия) — Birgit Wagener/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen (Преюдициално запитване — Социална сигурност — Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария — Регламент (ЕИО) № 574/72 — Член 107, параграфи 1 и 6 — Регламент (ЕО) № 987/2009 — Член 90 — Работници мигранти — Конвертиране на валути — Отчитане на семейните обезщетения, получени в Швейцария, при изчисляването от държава членка на детските надбавки — Диференцираща добавка — Дата, която следва да се вземе предвид при конвертирането в евро на швейцарските семейни обезщетения)

7

2014/C 194/08

Дело C-267/13: Решение на Съда (шести състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën (Комбинирана номенклатура — Тарифни позиции — Медикаменти по смисъла на позиция 3004 — Понятие — Хранителни препарати, предназначени да бъдат предписвани единствено ентерално, под лекарски надзор, на лица, които са подложени на медицинско лечение — Напитки по смисъла на подпозиция 2202 — Понятие — Хранителни течности, предназначени да бъдат предписвани ентерално, а не орално)

8

2014/C 194/09

Дело C-280/13: Решение на Съда (шести състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca — Испания) — Barclays Bank SA/Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Тринадесето съображение — Член 1, параграф 2 — Потребителски договори — Договор за ипотечен кредит — Производство за изпълнение върху ипотекирани вещи — Национални законови и подзаконови разпоредби — Договорно равновесие)

8

2014/C 194/10

Дело C-365/13: Решение на Съда (девети състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Ordre des architectes/État belge (Преюдициално запитване — Директива 2005/36/ЕО — Членове 21 и 49 — Признаване на професионалните квалификации — Достъп до професията архитект — Освобождаване от професионален стаж)

9

2014/C 194/11

Дело C-34/14: Преюдициално запитване от Finanzgericht München (Германия), постъпило на 24 януари 2014 г. — Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg

10

2014/C 194/12

Дело C-105/14: Преюдициално запитване от Tribunale di Cuneo (Италия), постъпило на 5 март 2014 г. — Наказателно производство срещу Ivo Taricco и др.

10

2014/C 194/13

Дело C-131/14: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 21 март 2014 г. — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

11

2014/C 194/14

Дело C-139/14: Преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg (Германия), постъпило на 24 март 2014 г. — Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen

12

2014/C 194/15

Дело C-147/14: Преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel (Белгия), постъпило на 28 март 2014 г. — Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL/AMJ Meatproducts NV и Halalsupply NV

12

2014/C 194/16

Дело C-152/14: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 1 април 2014 г. — AEEG/Antonella Bertazzi и др.

13

2014/C 194/17

Дело C-153/14: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 3 април 2014 г. — Minister van Buitenlandse Zaken/K и A

14

2014/C 194/18

Дело C-156/14: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 3 април 2014 г. — Tamoil Italia/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

15

2014/C 194/19

Дело C-158/14: Преюдициално запитване Raad van State (Нидерландия), постъпило на 4 април 2014 г. — A и др., друга страна: Minister van Buitenlandse Zaken

15

2014/C 194/20

Дело C-184/14: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 14 април 2014 г. — А/В

16

2014/C 194/21

Дело C-185/14: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 14 април 2014 година — ИЗИПЕЙ АД, ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД/Министерски съвет на Република България, Национален осигурителен институт

17

2014/C 194/22

Дело C-196/14: Преюдициално запитване от Landgericht Aachen (Германия), постъпило на 18 април 2014 г. — Horst Hoeck/Република Гърция

17

 

Общ съд

2014/C 194/23

Дело T-468/08: Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Tisza Erőmű/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени от унгарските власти на някои производители на електрическа енергия — Споразумения за закупуване на електрическа енергия, сключени между публично предприятие и някои производители на електрическа енергия — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда нейното възстановяване — Задължение за мотивиране — Понятие за държавна помощ — Предимство — Селективен характер — Държавни средства — Възможност да се вмени на държавата — Засягане на търговията между държавите членки — Право на защита — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания — Равно третиране — Пропорционалност — Злоупотреба с власт — Член 10 от Договора за Енергийната харта)

19

2014/C 194/24

Дело T-179/09: Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Dunamenti Erőmű/Комисия (Държавни помощи — Помощи, отпуснати от унгарските власти на някои производители на електроенергия — Споразумения за изкупуване на електроенергия, сключени между публично предприятие и някои производители на електроенергия — Решение, с което държавната помощ е обявена за несъвместима с общия пазар и е разпоредено връщането ѝ — Понятие за държавна помощ — Предимство — Нова помощ — Оперативна помощ — Оправдани правни очаквания — Правна сигурност)

19

2014/C 194/25

Дело T-637/11: Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Euris Consult/Парламент (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на преводачески услуги на малтийски език — Правила относно начините за предаване на офертите — Отхвърляне на оферта на оферент — Неспазване на правилата за представяне на офертите, целящи да гарантират поверителността на тяхното съдържание преди отварянето — Възражение за неприложимост — Пропорционалност — Равно третиране — Право на защита — Задължение за мотивиране — Член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Член 98, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 — Член 143 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002)

20

2014/C 194/26

Дело T-17/12: Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Hagenmeyer и Hahn/Комисия (Защита на потребителите — Регламент (ЕО) № 1924/2006 — Здравни претенции за храни — Отказ да се разреши претенция за намаляване на риска от заболяване — Посочване на рисков фактор — Законосъобразност на процедурата за разрешаване на претенциите за намаляване на риска от определено заболяване — Жалба за отмяна — Правен интерес — Пряко и лично засягане — Допустимост — Пропорционалност — Задължение за мотивиране)

21

2014/C 194/27

Дело T-170/12: Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Beyond Retro/СХВП — S&K Garments (BEYOND VINTAGE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка BEYOND VINTAGE — По-ранна словна марка на Общността BEYOND RETRO — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

21

2014/C 194/28

Дело T-327/12: Решение на Общия съд от 8 май 2014 г. — Simca Europe/СХВП — PSA Peugeot Citroën (Simca) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността Simca — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

22

2014/C 194/29

Дело T-575/12: Решение на Общия съд от 8 май 2014 г. — Pyrox/СХВП — Köb Holzheizsysteme (PYROX) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността PYROX — По-ранни национални словни марки PYROT — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

23

2014/C 194/30

Дело T-38/13: Решение на Общия съд от 8 май 2014 г. — Pedro Group/СХВП — Cortefiel (PEDRO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността PEDRO — По-ранна фигуративна марка на Общността Pedro del Hierro — Частичен отказ за регистрация — Относителни основания за отказ — Реално използване на по-ранната марка — Повишен отличителен характер на по-ранната марка — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

23

2014/C 194/31

Дело T-303/09: Определение на Общия съд от 2 април 2014 г. — CIVR и др./Комисия (Държавни помощи — Рамкова схема на дейности, извършвани от признатите във Франция селскостопански междубраншови организации в полза на членовете на представените селскостопански отрасли — Финансиране чрез доброволни вноски, на които е придаден задължителeн характер — Решение, с което схемата за помощи се обявява за съвместима с общия пазар — Оттегляне на решението — Липса на основание за произнасяне)

24

2014/C 194/32

Дело T-263/12: Определение на Общия съд от 14 април 2014 г. — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на ядреното разпространение — Замразяване на средства — Сила на пресъдено нещо — Задължение за мотивиране — Задължение за индивидуално съобщаване — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Право на собственост — Пропорционалност — Компетентност на Съвета — Злоупотреба с власт — Грешка при прилагане на правото — Понятие за подпомагане на ядреното разпространение — Грешка в преценката — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

25

2014/C 194/33

Дело T-680/13: Иск, предявен на 20 декември 2013 г. — K. Chrysostomides & Co. и др./Съвет и др.

25

2014/C 194/34

Дело T-75/14: Жалба, подадена на 23 януари 2014 г. — USFSPEI/Парламент и Съвет

26

2014/C 194/35

Дело T-189/14: Жалба, подадена на 24 март 2014 г. — Deza/ECHA

27

2014/C 194/36

Дело T-216/14: Жалба, подадена на 4 април 2014 г. — Volkswagen/СХВП (EXTRA)

28

2014/C 194/37

Дело T-218/14: Жалба, подадена на 8 април 2014 г. — Mabrouk/Съвет

29

2014/C 194/38

Дело T-229/14: Жалба, подадена на 11 април 2014 г. — Norma Lebensmittelfilialbetrieb/СХВП — Yorma's (Yorma Eberl)

30

2014/C 194/39

Дело T-250/14: Жалба, подадена на 22 април 2014 г. — ЕБОС/Комисия

30

2014/C 194/40

Дело T-254/14: Жалба, подадена на 18 април 2014 г. — Warenhandelszentrum/СХВП — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

31

2014/C 194/41

Дело T-257/14: Жалба, подадена на 24 април 2014 г. — Novomatic/СХВП — Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

32

2014/C 194/42

Дело T-264/14: Жалба, подадена на 22 април 2014 г. — Hansen/СХВП (WIN365)

33

2014/C 194/43

Дело T-267/14: Жалба, подадена на 23 април 2014 г. — Zehnder Group International/СХВП — Stiebel Eltron (comfotherm)

33

2014/C 194/44

Дело T-277/14: Иск, предявен на 30 април 2014 г. — Mabrouk/Съвет

34

2014/C 194/45

Дело T-290/14: Жалба, подадена на 29 април 2014 г. — Portnov/Съвет

34

2014/C 194/46

Дело T-311/14: Жалба, подадена на 5 май 2014 г. — Seca Benelux и др./Парламент

35

2014/C 194/47

Дело T-312/14: Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Federcoopesca и др./Комисия

36

2014/C 194/48

Дело T-276/08: Определение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Al-Aqsa/Съвет

37

2014/C 194/49

Дело T-503/11: Определение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Al-Aqsa/Съвет

37

2014/C 194/50

Дело T-139/12: Определение на Общия съд от 7 май 2014 г. — Adler Mode/СХВП — Cluett, Peabody (Fairfield)

37

2014/C 194/51

Дело T-447/12: Определение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Visa Europe/Комисия

38

2014/C 194/52

Дело T-132/13: Определение на Общия съд от 28 април 2014 г. — Deweerdt и др./Сметна палата

38

2014/C 194/53

Дело T-175/13: Определение на Общия съд от 28 април 2014 г. — Omega/СХВП — Omega Engineering (Ω OMEGA)

38

2014/C 194/54

Дело T-644/13: Определение на Общия съд от 11 април 2014 г. — Serco Belgium и др./Комисия

38

2014/C 194/55

Дело T-156/16: Определение на Общия съд от 5 май 2014 г. — Volkswagen/СХВП (StartUp)

38

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 194/56

Дело F-140/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Alexandrou/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание EPSO/AD/231/12 — Достъп до документите — Отказ на потвърдителното заявление за достъп до въпросите с възможност за избор на правилен отговор, съдържащи се в тестовете за достъп)

39

2014/C 194/57

Дело F-11/13: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Delcroix/ЕСВД (Публична служба — Длъжностно лице — ЕСВД — Началник на делегация в трета страна — Преместване на длъжност в седалището на ЕСВД — Предсрочно прекратяване на функциите като началник на делегация)

39

2014/C 194/58

Дело F-17/13: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Cocco/Комисия (Публична служба — Договорно нает служител — Назначаване — Покана за заявяване на интерес EPSO/CAST/02/2010)

40

2014/C 194/59

Дело F-34/13: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Alexandrou/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/231/12 — Недопускане до участие в изпитите за оценяване — Достъп до документи)

40

2014/C 194/60

Дело F-50/13: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 8 май 2014 г. — A/Комисия (Публична служба — Социално осигуряване — Злополука или професионално заболяване — Член 73 от Правилника — Частична трайна инвалидност — Искане за обезщетение — Явна недопустимост)

41

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/1


Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

2014/C 194/01

Последна публикация

ОВ C 184, 16.6.2014 г.

Предишни публикации

ОВ C 175, 10.6.2014 г.

ОВ C 159, 26.5.2014 г.

ОВ C 151, 19.5.2014 г.

ОВ C 142, 12.5.2014 г.

ОВ C 135, 5.5.2014 г.

ОВ C 129, 28.4.2014 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/2


Решение на Съда (първи състав) от 30 април 2014 г. — FLSmidth & Co. A/S/Европейска комисия

(Дело C-238/12 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Сектор на найлоновите промишлени торби - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Правомощие на Общия съд за пълен съдебен контрол - Задължение за мотивиране - Отговорност на дружеството майка за извършено от дъщерното дружество нарушение - Отговорност на дружеството майка за заплащане на наложената на дъщерното дружество глоба - Пропорционалност - Производство пред Общия съд - Разумен срок за постановяване на решение))

2014/C 194/02

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: FLSmidth & Co. A/S (представител: M. Dittmer, advokat)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre и V. Bottka, подпомагани от M. Gray, Barrister)

Предмет

Жалба срещу Решение на Общия съд (четвърти състав) от 6 март 2012 г. по дело FLSmidth/Комисия (T-65/06), с което Общият съд отменя частично Решение C(2005) 4634 на Комисията от 30 ноември 2005 година относно производство по член 81 от Договора за ЕО (дело COMP/F/38.354 — Промишлени торби) във връзка с картел за определяне на цени и квоти за продажба по географски зони, разпределяне на поръчки от големи клиенти, организиране на съгласувани оферти в някои процедури за възлагане на обществени поръчки и прилагане на механизми за обмяна на информация относно обемите на продажба на пазара на найлоновите промишлени торби и намалява размера на глобата, наложена на жалбоподателя — Отговорност за нарушението

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда FLSmidth & Co. A/S да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 303, 6.10.2012 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/3


Решение на Съда (трети състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (преди Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) — Австрия) — производство, образувано по искане на Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner

(Дело C-390/12) (1)

((Член 56 ДФЕС - Свободно предоставяне на услуги - Харта на основните права на Европейския съюз - Членове 15 — 17, 47 и 50 - Свобода при избор на професия и право на труд, свобода на стопанска инициатива, право на собственост, право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, принцип ne bis in idem - Член 51 - Приложно поле - Прилагане на правото на Съюза - Хазартни игри - Ограничителна правна уредба на държава членка - Административни и наказателни санкции - Императивни съображения от общ интерес - Пропорционалност))

2014/C 194/03

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (преди Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich)

Страни в главното производство

Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner

Предмет

Преюдициално запитване — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Тълкуване на член 56 ДФЕС, както и на членове 15 — 17, 47 и 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Хазартни игри — Нормативна уредба на държава членка, която под страх от налагане на санкции по наказателното право забранява експлоатацията на игрални автомати за хазартни игри с възможност за ограничена печалба („kleines Glücksspiel“), в случай че компетентните органи не са издали концесионно разрешение — Принцип на пропорционалност

Диспозитив

Член 56 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, когато в действителност тази правна уредба не преследва целта за защита на участниците в игрите или за борба срещу престъпността и не отговаря реално на стремежа за намаляване на възможностите за игра или за борба срещу свързаната с тези игри престъпност по последователен и систематичен начин.


(1)  ОВ C 343, 10.11.2012 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/3


Решение на Съда (десети състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (по-рано Fővárosi Bíróság) — Унгария) — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Дело C-475/12) (1)

((Сектор на далекосъобщенията - Eлектронни съобщителни мрежи и услуги - Свободно предоставяне на услуги - Член 56 ДФЕС - Директива 2002/21/ЕО - Презгранично предоставяне на пакет радио- и телевизионни програми - Условен достъп - Компетентност на националните регулаторни органи - Регистрация - Задължение за установяване))

2014/C 194/04

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Törvényszék (по-рано Fővárosi Bíróság)

Страни в главното производство

Жалбоподател: UPC DTH Sàrl

Ответник: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Предмет

Преюдициално запитване — Fővárosi Törvényszék (по-рано Fővárosi Bíróság) — Тълкуване на член 56 ДФЕС и на член 2, буква в) от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги („Рамкова“ директива) (ОВ L 108, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 195), изменена с Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 337, стр. 37) — Дружество, установено в държава членка, чийто предмет на дейност е свързан с търговия на радио- и телевизионни пакети, излъчвани чрез сателит, което дружество предоставя услуги на клиенти, установени в други държави — членки на Съюза — Национална правна уредба на държавата членка на получателите на услугата, което разрешава предоставянето на услугата само на предприятията, установени на нейната територия — Компетентност на националните регулаторни органи на държавата членка на получателите на услугата

Диспозитив

1)

Член 2, буква в) от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива), изменена с Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г., трябва да се тълкува в смисъл, че услуга, състояща се в предоставяне срещу възнаграждение на условен достъп до пакет от програми, който от своя страна включва услуги по разпръскване на радио- и телевизионни програми и се предава чрез спътник, се включва в понятието „електронна съобщителна услуга“ по смисъла на посочената разпоредба.

Фактът, че тази услуга включва система за условен достъп по смисъла на член 2, букви да) и е) от Директива 2002/21, изменена с Директива 2009/140, е без значение в това отношение.

Операторът, който предоставя услуга като разглежданата в главното производство, трябва да се счита за доставчик на електронни съобщителни услуги съгласно Директива 2002/21, изменена с Директива 2009/140.

2)

При обстоятелства като разглежданите в главното производство услуга, състояща се в предоставяне срещу възнаграждение на условен достъп до пакет от програми, който от своя страна включва разпръскване на радио- и аудио-визуални програми и се предава чрез спътник, представлява предоставяне на услуги по смисъла на член 56 ДФЕС.

3)

Процедурите по наблюдение на електронни съобщителни услуги като разглежданите в главното производство са от правомощията на органите на държавата членка, в която пребивават получателите на посочените услуги.

4)

Член 56 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че:

допуска държавите членки да налагат на предприятия, които предоставят на тяхна територия електронни съобщителни услуги като разглежданите в главното производство, задължение да регистрират тези услуги, при условие че спазват изискванията, определени в член 3 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение), изменена с Директива 2009/140, и

но не допуска предприятия, които искат да предоставят електронни съобщителни услуги като разглежданите в главното производство в държава членка, различна от тази, на чиято територия са се установили, да бъдат задължени да учредяват там клон или правен субект, отделен от намиращия се в държавата членка на излъчване.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/5


Решение на Съда (четвърти състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Kúria — Hongrie) — Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt

(Дело C-26/13) (1)

((Директива 93/13/ЕИО - Неравноправни клаузи в договори, сключвани между продавач или доставчик и потребител - Член 4, параграф 2 и член 6, параграф 1 - Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи - Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора или със съответствието между цената или възнаграждението, при условие че са изразени на ясен и разбираем език - Договори за потребителски кредит, изразени в чуждестранна валута - Клаузи относно обменния курс - Разлика между обменния валутен курс купува към момента на отпускане на кредита и обменния валутен курс продава към момента на погасяването му - Правомощия на националния съд при наличие на клауза, квалифицирана като неравноправна - Заместване на неравноправна клауза с диспозитивна разпоредба от националното право - Допустимост))

2014/C 194/05

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Ищци/Жалбоподатели: Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai

Ответник: OTP Jelzálogbank Zrt

Предмет

Преюдициално запитване — Kúria — Тълкуване на член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15р том 2, стр. 273) — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Обезпечен с ипотека договор за заем на парична сума, изразена в чужда валута, сключен между физическо лице и банка, по силата на който предоставянето и изплащането на заема трябва да се извършат в националната валута — Дълг, изчислен при сключването на договора по курс купува на чуждестранната валута — Клауза, предвиждаща, че месечните вноски трябва да се определят по действащия курс продава на валутата, а не по курс купува

Диспозитив

1)

Член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкува в смисъл, че:

понятието „основен предмет на договора“ обхваща клауза, включена в договор за кредит, изразен в чуждестранна валута, сключен между продавач или доставчик и потребител, която не е договорена индивидуално, като разглежданата в главното производство, като по силата на тази клауза при изчисляването на погасителните вноски по кредита се прилага курс продава на посочената валута само доколкото е установено, че посочената клауза определя основна престация по договора, която сама по себе си го характеризира, като запитващата юрисдикция следва да провери това с оглед на естеството, общата структура и разпоредбите на договора, както и правния и фактическия му контекст;

тази клауза, доколкото предполага парично задължение за потребителя по повод погасителните вноски по кредита да плати сумите, получени от разликата между курс продава и курс купува на чуждестранната валута, не може да се схваща като „възнаграждение“, а следователно и наличието на неравноправен характер на съответствието на това възнаграждение като насрещна престация за извършена от кредитодателя услуга не подлежи на преценка съгласно член 4, параграф 2 от Директива 93/13.

2)

Член 4, параграф 2 от Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че що се отнася до договорна клауза като разглежданата в главното производство, изискването договорните клаузи да са изразени на ясен и разбираем език, следва да се схваща като налагащо задължение не само договорните клаузи да са ясни и разбираеми за потребителя от граматическа гледна точка, но и в договора да е прозрачно изложен точният механизъм на конвертиране на чуждестранната валута, посочен във въпросната клауза, както и отношението между този механизъм и механизма, предвиден в другите клаузи, свързани с отпускането на кредита, така че потребителят да може да предвиди въз основа на ясни и разбираеми критерии произтичащите за него икономически последици.

3)

Член 6, параграф 1 от Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че при положение като разглежданото в главното производство, при което договор, сключен между продавач или доставчик и потребител, не може да се изпълни след премахването на неравноправна клауза, посочената разпоредба допуска национална правна уредба, която дава възможност на националния съд да отстрани причините за недействителността на неравноправната клауза, като замести тази клауза с диспозитивна разпоредба от националното право.


(1)  ОВ C 156, 1.6.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/6


Решение на Съда (втори състав) от 30 април 2014 г. — Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-209/13) (1)

((Обща система на данък върху финансовите сделки - Разрешаване на засилено сътрудничество съгласно член 329, параграф 1 ДФЕС - Решение 2013/52/ЕС - Жалба за отмяна поради нарушение на членове 327 ДФЕС и 332 ДФЕС и на обичайното международно право))

2014/C 194/06

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: E. Jenkinson и S. Behzadi-Spencer, подпомагани от M. Hoskins, P. Baker QC и V. Wakefield, Barrister)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón и A. de Gregorio Merino)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Кралство Белгия (представители: J.-C. Halleux и M. Jacobs), Федерална република Германия (представители: T. Henze, J. Möller и K. Petersen), Френска република (представители: D. Colas и J.-S. Pilczer), Република Австрия (представител: C. Pesendorfer), Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão и A. Cunha), Европейски парламент (представители: A. Neergaard и R. van de Westelaken), Европейска комисия (представители: R. Lyal, B. Smulders и W. Mölls)

Предмет

Жалба за отмяна — Отмяна на Решение 2013/52/EС на Съвета от 22 януари 2013 година за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (ОВ L 22, стр. 11) — Нарушение на членове 327 и 332 ДФЕС

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.

3)

Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Република Австрия, Португалската република, Европейският парламент и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 171, 15.6.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/7


Решение на Съда (девети състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg — Германия) — Birgit Wagener/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen

(Дело C-250/13) (1)

((Преюдициално запитване - Социална сигурност - Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария - Регламент (ЕИО) № 574/72 - Член 107, параграфи 1 и 6 - Регламент (ЕО) № 987/2009 - Член 90 - Работници мигранти - Конвертиране на валути - Отчитане на семейните обезщетения, получени в Швейцария, при изчисляването от държава членка на детските надбавки - Диференцираща добавка - Дата, която следва да се вземе предвид при конвертирането в евро на швейцарските семейни обезщетения))

2014/C 194/07

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Birgit Wagener

Ответник: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen

Предмет

Преюдициално запитване — Finanzgericht Baden-Württemberg — Тълкуване на член 10, параграф 1, буква а) и на член 107, параграфи 1, 2, 4 и 6 от Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 година за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ L 74, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 35 и поправка в OB L 32, 6.2.2008 г., стр. 31), на член 90 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, стр. 1) и на Решение № НЗ от 15 октомври 2009 година относно датата, която се взема предвид при определяне на обменния курс, посочен в член 90 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (ОВ C 106, 2010 г., стр. 56) — Гражданин на държава членка, който живее със семейството си в своята държава на произход и работи в Конфедерация Швейцария — Кумулиране на права на семейни обезщетения — Отчитане на семейните обезщетения, получени в Швейцария, при изчисляването от държавата членка на пребиваване на детските надбавки („Differenzkindergeld“) — Приложим обменен курс

Диспозитив

1)

При обстоятелства като тези в случая по главното производство валутното конвертиране на семейни обезщетения трябва да се извърши съгласно член 107, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 година за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, в изменената му и актуализирана редакция с Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 г., изменен с Регламент (ЕО) № 1386/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г.

2)

Член 107, параграф 6 от Регламент № 574/72, в изменената му и актуализирана редакция с Регламент № 118/97, изменен с Регламент № 1386/2001, трябва да се тълкува в смисъл, че валутното конвертиране на семейни обезщетения като разглежданите по главното производство с оглед изчисляването на диференциращата добавка към семейните обезщетения съгласно член 10, параграф 1, буква а) от този регламент трябва да се извърши по официалния обменен курс в деня на плащането на тези обезщетения от държавата членка, на чиято територия съответният работник е нает на работа.


(1)  ОВ C 260, 7.9.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/8


Решение на Съда (шести състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-267/13) (1)

((Комбинирана номенклатура - Тарифни позиции - Медикаменти по смисъла на позиция 3004 - Понятие - Хранителни препарати, предназначени да бъдат предписвани единствено ентерално, под лекарски надзор, на лица, които са подложени на медицинско лечение - Напитки по смисъла на подпозиция 2202 - Понятие - Хранителни течности, предназначени да бъдат предписвани ентерално, а не орално))

2014/C 194/08

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Nutricia NV

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Предмет

Преюдициално запитване — Hoge Raad der Nederlanden — Комбинирана номенклатура — Митнически позиции — Медикаменти по смисъла на позиция 3004 — Понятие — Хранителни препарати, предназначени да бъдат предписвани само под лекарски надзор при изкуствено хранене чрез сонда на лица, които поради болест са подложени на медицинско лечение — Напитки по смисъла на подпозиция 2202 — Понятие — Хранителни течности, предназначени да бъдат изписвани при изкуствено хранене чрез сонда, а не орално

Диспозитив

Тарифна позиция 3004 от Комбинираната номенклатура, която се съдържа в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, съответно изменено с Регламент (ЕО) № 1549/2006 на Комисията от 17 октомври 2006 година, трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „медикаменти“ съгласно тази позиция включва хранителни препарати, предназначени да бъдат предписвани изключително под лекарски надзор и ентерално (посредством чревна сонда) на лица, които получават медицински грижи, при положение че в рамките на борбата срещу болестта или заболяването, от която или от което те са засегнати, подобно предписание има за цел да предпази от или да се бори срещу недохранването на тези лица.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/8


Решение на Съда (шести състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca — Испания) — Barclays Bank SA/Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera

(Дело C-280/13) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 93/13/ЕИО - Тринадесето съображение - Член 1, параграф 2 - Потребителски договори - Договор за ипотечен кредит - Производство за изпълнение върху ипотекирани вещи - Национални законови и подзаконови разпоредби - Договорно равновесие))

2014/C 194/09

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca

Страни в главното производство

Ищец: Barclays Bank SA

Ответник: Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera

Предмет

Преюдициално запитване — Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca — Тълкуване на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273) — Защита на потребителите в областта на ипотечните кредити — Договорно равновесие — Принцип за защита на потребителите — Национална правна уредба на гражданското производство, приложима към производството за принудително изпълнение върху недвижим имот

Диспозитив

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори и принципите на правото на Съюза за защита на потребителите и за договорно равновесие трябва да се тълкуват в смисъл, че от тяхното приложно поле се изключват законовите и подзаконовите разпоредби на държава членка като разглежданите в делото по главното производство, когато не съществува договорна клауза, която да изменя обхвата или приложното поле на тези разпоредби.


(1)  ОВ C 226, 3.8.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/9


Решение на Съда (девети състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Ordre des architectes/État belge

(Дело C-365/13) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 2005/36/ЕО - Членове 21 и 49 - Признаване на професионалните квалификации - Достъп до професията „архитект“ - Освобождаване от професионален стаж))

2014/C 194/10

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ordre des architectes

Ответник: État belge

Предмет

Преюдициално запитване — Conseil d'État (Белгия) — Тълкуване на членове 21, 46 и 49 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 3; поправки ОВ L 271, 2007 г., стр. 18 и ОВ L 33, 2009 г., стр. 49) — Достъп до професията архитект и нейното упражняване — Вписване в Ordre des architectes — Национална правна уредба, която обвързва посоченото вписване за притежатели на удостоверение за професионална квалификация, издадено в Белгия, с условието да преминат професионален стаж с продължителност две години — Забрана да се изисква преминаването на подобен стаж или еквивалентен опит от притежателите на диплома за архитект, придобита в друга държава членка

Диспозитив

Членове 21 и 49 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации, изменена с Регламент (ЕО) № 279/2009 на Комисията от 6 април 2009 година, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат приемащата държава членка да изисква от притежателя на професионалната квалификация, придобита в държавата членка по произход и посочена в точка 5.7.1 от приложение V или в приложение VI към тази директива, да премине стаж или да докаже, че е натрупал еквивалентен професионален опит, за да му разреши да упражнява професията „архитект“.


(1)  ОВ C 274, 21.9.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/10


Преюдициално запитване от Finanzgericht München (Германия), постъпило на 24 януари 2014 г. — Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg

(Дело C-34/14)

2014/C 194/11

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht München

Страни в главното производство

Жалбоподател: Puma SE

Ответник: Hauptzollamt Nürnberg

Преюдициални въпроси

1)

Валидни като цяло ли са Регламент (ЕО) № 1472/2006 (1) на Съвета от 5 октомври 2006 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателното събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 (2) на Съвета от 22 декември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Виетнам и с произход от Китайската народна република, приложимо и към вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа, доставяни от Административен район със специален статут Макао, декларирани или не с произход от Административен район със специален статут Макао, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 (3) на Съвета, доколкото не са отменени с Решение от 2 февруари 2012 г. по дело C-249/10 P и Решение от 15 ноември 2012 г. по дело C-247/10 P?

2)

В случай че отговорът на въпрос 1 е отрицателен, но посочените регламенти не са невалидни като цяло:

a)

по отношение на кои износители и производители в Китайската народна република и Виетнам, от които жалбоподателят е получавал стоки в периода 2006 г. — 2011 г., са невалидни Регламент (ЕО) № 1472/2006 на Съвета от 5 октомври 2006 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателното събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Виетнам и с произход от Китайската народна република, приложимо и към вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа, доставяни от Административен район със специален статут Макао, декларирани или не с произход от Административен район със специален статут Макао, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета?

б)

представлява ли пълната или частична отмяна на посочените регламенти непредвидимо обстоятелство или непреодолима сила по смисъла на член 236, параграф 2, втора алинея от Митническия кодекс на Общността?


(1)  ОВ L 275, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 5, стр. 3.

(2)  ОВ L 352, стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223).


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/10


Преюдициално запитване от Tribunale di Cuneo (Италия), постъпило на 5 март 2014 г. — Наказателно производство срещу Ivo Taricco и др.

(Дело C-105/14)

2014/C 194/12

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Cuneo

Страни в главното производство

Ivo Taricco,

Ezio Filippi,

Isabella Leonetti,

Nicola Spagnolo,

Davide Salvoni,

Flavio Spaccavento,

Goranco Anakiev

Преюдициални въпроси

a)

[Д]али въведеното със Закон № 251 от 2005 г. изменение на член 160, последна алинея от италианския наказателен кодекс — в частта, в която предвижда продължаване на давностния срок само с една четвърт след прекъсване на давността и така допуска погасяване на наказателното преследване независимо от своевременно му извършване и следователно води до ненаказуемост — противоречи на нормата за защита на конкуренцията, установена в член 101 ДФЕС;

b)

дали чрез въведеното със Закон № 251 от 2005 г. изменение на член 160, последна алинея от италианския наказателен кодекс — в частта, в която предвижда продължаване на давностния срок само с една четвърт след прекъсване на давността и така лишава от наказателноправни последици деянията, извършени от безскрупулни икономически оператори — италианската държава е установила форма на държавна помощ, която е забранена съгласно член 107 от ДФЕС;

c)

дали чрез въведеното със Закон № 251 от 2005 г. изменение на член 160, последна алинея от италианския наказателен кодекс — в частта, в която предвижда продължаване на давностния срок само с една четвърт след прекъсване на давността и така създава положение на ненаказуемост на лицата, които злоупотребяват с общностната директива — италианската държава е добавила неправомерно допълнителен случай на освобождаване от данък по отношение на тези, които са изчерпателно уредени в член 158 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. (1);

d)

дали чрез въведеното със Закон № 251 от 2005 г. изменение на член 160, последна алинея от италианския наказателен кодекс — в частта, в която предвижда продължаване на давностния срок само с една четвърт след прекъсване на давността, водещо до отказ от преследване на деяния, които лишават държавата от необходимите ресурси, включително с оглед на изпълнението на задълженията към Европейския съюз — е допуснато нарушение на принципа на стабилни публични финанси, закрепен в член 119 ДФЕС?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/11


Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 21 март 2014 г. — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Дело C-131/14)

2014/C 194/13

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Ответници: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

Преюдициален въпрос

„Трябва ли Регламент № 1047/2001 (1) и Регламент № 2988/95 (2) да се тълкуват в смисъл, че е забранено и представлява злоупотреба с право и заобикаляне на закона поведението на общностния оператор А (Malvi sas), който поради непритежаването на собствени лицензии за внос или изчерпването на квотата си за внос закупува определени партиди стоки от друг общностен оператор Б (Tonini Roberto & C. sas), който на свой ред закупува от доставчик извън Общността (Bananaservice srl) стоките, продадени в чужбина на друг общностен оператор В (Olivo Maria), който, тъй като отговаря на изискванията, притежава лицензии за внос в рамките на квотата и който, без да прехвърля своите лицензии, свободно внася стоките в Европейската общност, за да ги продаде след освобождаването им от митницата и срещу подходящо възнаграждение, по-ниско от размера на специфичното мито за внос извън рамките на квотата, на същия оператор Б (Tonini Roberto & C.sas), който накрая ги продава на оператора А (MALVI sas)?“


(1)  Регламент (ЕО) № 1047/2001 на Комисията от 30 май 2001 година за установяване на режим на лицензии за внос и сертификати за произход, и за определяне на реда и условията за управление на тарифните квоти за внос на чесън от трети страни (ОВ L 145, стр. 35).

(2)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 166).


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/12


Преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg (Германия), постъпило на 24 март 2014 г. — Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen

(Дело C-139/14)

2014/C 194/14

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mineralquelle Zurzach AG

Ответник: Hauptzollamt Singen

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли безалкохолна напитка, която е съставена основно от вода, но съдържа 12 % плодови сокове, като наред със захарта включва и смес от витамини, която смес осезаемо надвишава съдържанието на витамини в натуралните плодови сокове, да бъде класирана в подпозиция 2202 10 00 от Комбинираната номенклатура?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Следва ли подобна напитка да бъде класирана в код 2202 90 10 11 по ТАРИК като разреден с вода плодов сок?

3)

При отрицателен отговор на първите два въпроса:

Следва ли подобна стока да бъде класирана в код 2202 90 10 19 по ТАРИК?


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/12


Преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel (Белгия), постъпило на 28 март 2014 г. — Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL/AMJ Meatproducts NV и Halalsupply NV

(Дело C-147/14)

2014/C 194/15

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van beroep te Brussel

Страни в главното производство

Жалбоподател: Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL

Ответник: AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV

Преюдициален въпрос

С оглед на членове 21 и 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз (1) трябва ли член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (2) да се тълкува в смисъл, че при преценката на вероятността от объркване между марка на Общността, в която доминираща е арабска дума, и знак, в който доминираща е друга, но визуално сходна арабска дума, разликата в произнасянето и в значението на тези думи може или дори трябва да се разглежда и да се взема предвид от националните юрисдикции на държавите членки, макар и арабският език да не е официален език на Съюза и на държавите членки?


(1)  ОВ C 364, 2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 78, стр. 1.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/13


Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 1 април 2014 г. — AEEG/Antonella Bertazzi и др.

(Дело C-152/14)

2014/C 194/16

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Ищец/Жалбоподател: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Ответник: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Преюдициални въпроси

1)

Като принципно положение — при правоотношение с длъжностна характеристика, която не е изменяна и е напълно еднаква както за работниците на срочни договори, така и за работниците на безсрочни договори — може ли да се приеме за съответстваща на клауза 4, точка 4 от Директива 1999/70/ЕО (1) национална разпоредба (член 75, алинея 2 от Законодателен декрет № 112 от 2008 г.), която поначало изключва прослуженото време в независими органи по срочни трудови договори, в случай на специални процедури за постоянни назначения на съответните работници чрез „проверочни изпити“, които не могат да бъдат напълно приравнени на по-строгия общ конкурс въз основа на изпити, държан от други служители, но които все пак, доколкото са предвидени в закон, съответстват на член 97, алинея трета от Италианската конституция и представляват проверка на годността за изпълнение на бъдещите служебни задължения?

2)

a)

В случай, че се приеме, че посочената правна уредба не съответства на общностните принципи по отношение на въпросните работници на срочни трудови договори — могат ли да се изтъкнат обективни причини за дерогиране на принципа, според който посочените работници следва да бъдат третирани по същия начин като работниците на безсрочни трудови договори, изведени от „целите на социалната политика“, изразяващи се в изискването да се избягва назначаването на стабилизирани работници наред с назначените по силата на общото правило за заемане на длъжности в публичната администрация чрез конкурс (правило, предвидено в посочения член 97, алинея трета от Конституцията, освен ако в закон е предвидено друго, както е в разглеждания случай, където се допуска успешното преминаване на процедура по подбор) и може ли — с оглед на постановеното вече от Съда [на Европейския съюз] в точка 47 от Определение от 7 март 2013 г. [по дело C-393/11] — да се приеме, че с оглед на пропорционалността посочените причини са налице, като се има предвид, че стабилизираните работници, назначени преди това по срочно правоотношение, е отпусната добавка ad personam, която може да се резорбира и не подлежи на преизчисляване, но се прекъсва обичайното израстване в скалата на заплащане и достъпа до подбор за по-горна степен?

б)

Обратно, след като веднъж е установена годността за изпълнение на определени функции, периодичните оценки за правилното им изпълнение с оглед допускане до по-високо равнище на възнаграждение и по-горни степени чрез допълнителен конкурс за преминаване в по-горна категория, могат ли да се разглеждат като достатъчно възстановяване на равновесието в положението на стабилизираните работници спрямо положението на служителите назначени с общ конкурс, без да е необходимо заличаване на прослуженото време и връщане към началната скала на възнаграждение по отношение на първите (впрочем при липсата на каквото и да било осезаемо предимство за вторите в описаната по-горе системата на кариерно израстване, прилагана в рамките на AEEG), като в резултат на това в разглеждания случай биха липсвали обективни причини за дерогация на Директива 1999/70/ЕО при спазване на изискванията за обективност и прозрачност във връзка с условията на труд в конкретния референтен контекст?

3)

При всички положения — както изглежда може да се направи извод от точки 47 и 54 от Определение от 7 март 2013 г. — трябва ли действително да се признае непропорционалният и дискриминационният характер на пълното заличаване на предходното прослужено време (с произтичащото от това задължително неприлагане на националната правна уредба [...], приета в този смисъл) — без обаче да се нарушават нормативните изисквания за запазване на положението на издържалите конкурс, без да се засяга възможността на администрацията да приеме мерки в това отношение след внимателна преценка (под формата на „бонус“, или преференциално третиране на издържалите конкурс по повод процедура за подбор за достъп до по-горни категории или чрез други способи, попадащи в обхвата на правото на преценка на националните административни органи по отношение на организацията на ръководените от тях публични администрации)?


(1)  Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129).


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/14


Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 3 април 2014 г. — Minister van Buitenlandse Zaken/K и A

(Дело C-153/14)

2014/C 194/17

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: Minister van Buitenlandse Zaken

Ответник: K и A

Преюдициални въпроси

1.

a

Може ли понятието „мерки за интегриране“ по член 7, параграф 2 от Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164) да се тълкува в смисъл, че компетентните органи на държавите членки могат да изискват от член на семейството на кандидат за събиране на семейството да докаже, че притежава знания по официалния език на съответната държава членка на равнище, съответстващо на ниво А 1 от Общата европейска референтна рамка за съвременните езици, както и основни знания за обществото на тази държава членка, преди тези органи да издадат на този член на семейството разрешение за влизане и пребиваване?

б

За отговора на този въпрос от значение ли е обстоятелството, че и в рамките на проверката за пропорционалност като описаната в Зелената книга на Европейската комисия от 15 ноември 2011 година (1) относно правото на събиране на семейството, националната правна уредба, съдържаща посоченото в точка 1.а задължение, предвижда, че ако членът на семейството не е представил доказателства, че поради умствено или физическо увреждане трайно не е в състояние да положи изпита за проверка на интегрирането в обществото, заявлението за разрешение за влизане и пребиваване не може да бъде отхвърлено единствено ако е налице съчетаване на много специфични индивидуални обстоятелства, които дават основание да се счита, че членът на семейството трайно не е в състояние да изпълни условията за интегриране?

2.

Целта на Директива 2003/86/ЕО, и по-специално член 7, параграф 2 от нея, допуска ли — предвид проверката за пропорционалност като описаната в посочената по-горе Зелена книга — таксата за изпита, чрез който се установява дали членът на семейството отговаря на посочените по-горе условия за интегриране, да е в размер на 350 EUR във всеки отделен случай, когато се полага този изпит, а еднократните разходи за пакета за подготовката за този изпит да възлизат на 110 EUR?


(1)  СOM(2011) 735 окончателен.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/15


Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 3 април 2014 г. — Tamoil Italia/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(Дело C-156/14)

2014/C 194/18

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Tamoil Italia SpA

Ответник: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Преюдициален въпрос

Принципите на Европейския съюз в областта на околната среда, закрепени в член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в Директива 2004/35/ЕО (1) от 21 април 2004 година (член 1 и член 8, параграф 3; съображения 13 и 24) — и по специално принципите „замърсителят плаща“, на предпазните мерки, превантивните действия, на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда — допускат ли национална правна уредба, като съдържащата се в членове 244, 245, 253 от Законодателен декрет № 152 от 3 април 2006 г., която не позволява на административния орган в случай на доказано замърсяване на обект и невъзможност да се установи отговорното за замърсяването лице или невъзможност последното да бъде принудено да предприеме мерки по отстраняване да наложи на неотгговорния за замърсяването собственик принудително изпълнение на мерките по аварийно обезопасяване и „оздравяване“, като предвижда възможност на последния да бъде наложена само имуществена санкция до стойността на обекта след изпълнението на мерките по „оздравяване“?


(1)  Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ОВ L 143, стр. 56; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 11, стр. 168).


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/15


Преюдициално запитване Raad van State (Нидерландия), постъпило на 4 април 2014 г. — A и др., друга страна: Minister van Buitenlandse Zaken

(Дело C-158/14)

2014/C 194/19

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподатели: A, B, C, D

Друга страна: Minister van Buitenlandse Zaken

Преюдициални въпроси

1.

Разполагат ли жалбоподателите в настоящото производство без съмнение с правомощие, по-специално на основание на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (1), да подадат съгласно член 263 от ДФЕС от свое име жалба пред Общия съд за отмяната на Регламент за изпълнение № 610/2010 (2), доколкото вследствие на него организацията LTTE е включена в списъка по член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 (3)?

2.

a)

Като се има предвид също единадесетото съображение на Рамково решение 2002/475/ПВР (4), могат ли действията на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на международното хуманитарно право да бъдат терористични престъпления по смисъла на Рамковото решение?

б)

При положителен отговор на въпрос 2а, могат ли действията на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на международното хуманитарно право да бъдат терористични актове по смисъла на Обща позиция 2001/931/ОВППС (5) и на Регламент № 2580/2001?

3.

Могат ли действията, въз основата на които с Регламент за изпълнение № 610/2010 LTTE е включена в списъка по член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001, да се считат за действия на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на международното хуманитарно право?

4.

След като се вземе предвид отговорът на въпросите 1, 2а, 2б и 3, валиден ли е Регламент за изпълнение № 610/2010, доколкото чрез него организацията LTTE е включена в списъка по член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001?

5.

При положителен отговор на въпрос 4, в този случай невалидността разпростира ли се върху предишните и следващите решения на Съвета за актуализиране на списъка по член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001, доколкото чрез посочените решения организацията LTTE е включена в този списък?


(1)  ОВ, C 364, 2000 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 610/2010 на Съвета от 12 юли 2010 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1285/2009 (ОВ, L 178, стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 година относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (ОВ, L 344, стр. 70; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 169).

(4)  Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 252).

(5)  Обща позиция на Съвета от 27 декември 2001 година за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (OB L 344, стр. 93; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 179).


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/16


Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 14 април 2014 г. — А/В

(Дело C-184/14)

2014/C 194/20

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Ищец: А

Ответник: В

Преюдициален въпрос

Трябва ли да се приеме, че искането за издръжка на деца, предявено в рамките на производство за съдебна раздяла, като акцесорно спрямо него, може да се разгледа било от съда, който е сезиран с това производство, било от съда, пред който е висящо производство относно родителската отговорност, въз основа на критерия за превенция, или трябва задължително да се разгледа от последния, така че двата отделни критерия, посочени в цитираните по-горе букви в) и г) от член 3 [от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (1)], да се приемат за алтернативни (в смисъл че единият задължително изключва другия)?


(1)  ОВ L 7, 2009, стр. 1.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/17


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 14 април 2014 година — „ИЗИПЕЙ“ АД, „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД/Министерски съвет на Република България, Национален осигурителен институт

(Дело C-185/14)

2014/C 194/21

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподатели:„ИЗИПЕЙ“ АД, „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Ответници: Министерски съвет на Република България, Национален осигурителен институт

Преюдициални въпроси

1.

Следва ли пощенска услуга, като услугата по извършване на пощенски паричен превод на суми от подателя, който в случая е Държавата, до получателя — лицата с право на социално плащане, да се счита извън приложното поле на Директива 97/67/ЕО (1), така, както е изменена с Директива 2002/39/ЕО (2) и Директива 2008/6/ЕО (3), и поради това — подчинена на разпоредбите на чл. 106 и 107 от ДФЕС.

2.

При положителен отговор на първия въпрос следва ли разпоредбите на чл. 106 и чл. 107 от ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат ограничение на свободната конкуренция при предоставяне на пощенска услуга като описаната, когато това е обосновано с императивни съображения, свързани с гарантирането на основно конституционно право на гражданите и социалната политика на държавата, и паралелно с това, когато характерът на услугата позволява същата да се квалифицира като услуга с общ икономически интерес, при положение че получаваното от доставчика на услугата възнаграждение представлява компенсация, ненадвишаваща определения размер по чл. 2, пар.1, б. а) от Решение на Европейската комисия С (2011) 9380 от 20 декември 2011 година.


(1)  Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата

OB L 15, стр. 14; Специално българско издание: глава 6, том 3, стр. 12

(2)  Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за изменение на Директива 97/67/ЕО относно по-нататъшното отваряне на пощенските услуги в Общността за конкуренция

OB L 176, стр. 21; Специално българско издание: глава 6, том 4, стр. 178

(3)  Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността

OB L 52, стр. 3


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/17


Преюдициално запитване от Landgericht Aachen (Германия), постъпило на 18 април 2014 г. — Horst Hoeck/Република Гърция

(Дело C-196/14)

2014/C 194/22

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Aachen

Страни в главното производство

Ищец: Horst Hoeck

Ответник: Република Гърция

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 1 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (1) да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба изобщо не допуска предявения пред Landgericht Aachen иск срещу ответника Република Гърция за плащане на лихви за 2011/2012 г. върху облигации (държавни облигации), емитирани от ответника и придобити от ищеца през юли 2011 г., за които в края на февруари 2012 г. ответникът изпраща, включително и до ищеца, предложение за замяна, което последният отхвърля, но въпреки това ответникът заменя държаните от ищеца облигации (държавни облигации) с нови?

2)

Трябва ли член 1 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба изобщо не допуска предявения пред Landgericht Aachen иск срещу ответника Република Гърция, с който при условията на евентуалност поради описаната в първия въпрос принудителна замяна ищецът иска ответникът да му изплати номиналната стойност на купените от него облигации на ответника (държавни облигации), заедно с неплатените лихви?

3)

Следва ли спорът в главното производство пред Landgericht Aachen 12 O 177/13 да се отнесе към гражданското или търговското право, така че да се приложат членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела?

4)

Или е налице административно дело, съответно дело за отговорност на държавата, към които посочените в първите три въпроса разпоредби не се прилагат?


(1)  ОВ L 324, стр. 79.


Общ съд

24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/19


Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Tisza Erőmű/Комисия

(Дело T-468/08) (1)

((Държавни помощи - Помощи, предоставени от унгарските власти на някои производители на електрическа енергия - Споразумения за закупуване на електрическа енергия, сключени между публично предприятие и някои производители на електрическа енергия - Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда нейното възстановяване - Задължение за мотивиране - Понятие за държавна помощ - Предимство - Селективен характер - Държавни средства - Възможност да се вмени на държавата - Засягане на търговията между държавите членки - Право на защита - Правна сигурност - Оправдани правни очаквания - Равно третиране - Пропорционалност - Злоупотреба с власт - Член 10 от Договора за Енергийната харта))

2014/C 194/23

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Tisza Erőmű kft, по-рано AES-Tisza Erőmű kft (Tiszaújváros, Унгария) (представители: първоначално T. Ottervanger и E. Henny, впоследствие T. Ottervanger, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: L. Flynn, N. Khan и K. Talabér-Ritz)

Предмет

Отмяна на Решение 2009/609/ЕО на Комисията от 4 юни 2008 г. относно държавна помощ C 41/05, предоставена от Унгария в рамките на споразумения за закупуване на електрическа енергия (ОВ L 225, 2009 г., стр. 53)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Tisza Erőmű kft понася съдебните разноски, включително тези по обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 6, 10.1.2009 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/19


Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Dunamenti Erőmű/Комисия

(Дело T-179/09) (1)

((Държавни помощи - Помощи, отпуснати от унгарските власти на някои производители на електроенергия - Споразумения за изкупуване на електроенергия, сключени между публично предприятие и някои производители на електроенергия - Решение, с което държавната помощ е обявена за несъвместима с общия пазар и е разпоредено връщането ѝ - Понятие за държавна помощ - Предимство - Нова помощ - Оперативна помощ - Оправдани правни очаквания - Правна сигурност))

2014/C 194/24

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Dunamenti Erőmű Zrt (Százhalombatta, Унгария) (представители: първоначално, J. Lever, QC, A. Nourry, R. Griffith и S. Spence, solicitors, впоследствие, J. Philippe и F.-H. Boret, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: L. Flynn и K. Talabér-Ritz)

Предмет

По същество, искане за отмяна на Решение 2009/609/EО на Комисията от 4 юни 2008 година относно държавните помощи C 41/05, отпуснати от Унгария в рамките на споразумения за изкупуване на електроенергия (OВ L 225, 2009 г., стр. 53) и, при условията на евентуалност, искане за отмяна на членове 2 и 5 от това решение

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Dunamenti Erőmű Zrt понася собствените си разноски, както и направените от Европейската комисия разноски.


(1)  ОВ C 167, 18.7.2009 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/20


Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Euris Consult/Парламент

(Дело T-637/11) (1)

((Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Доставка на преводачески услуги на малтийски език - Правила относно начините за предаване на офертите - Отхвърляне на оферта на оферент - Неспазване на правилата за представяне на офертите, целящи да гарантират поверителността на тяхното съдържание преди отварянето - Възражение за неприложимост - Пропорционалност - Равно третиране - Право на защита - Задължение за мотивиране - Член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз - Член 98, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 - Член 143 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002))

2014/C 194/25

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Euris Consult Ltd (Floriana, Малта) (представител: F. Moyse, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: L. Darie и F. Poilvache)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: R. Lyal и F. Dintilhac)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Парламента от 18 октомври 2011 г. за отхвърляне на офертата на жалбоподателя в рамките на междуинституционална покана за представяне на оферти MT/2011/EU за преводачески услуги на малтийски език

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Euris Consult Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 32, 4.2.2012 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/21


Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Hagenmeyer и Hahn/Комисия

(Дело T-17/12) (1)

((Защита на потребителите - Регламент (ЕО) № 1924/2006 - Здравни претенции за храни - Отказ да се разреши претенция за намаляване на риска от заболяване - Посочване на рисков фактор - Законосъобразност на процедурата за разрешаване на претенциите за намаляване на риска от определено заболяване - Жалба за отмяна - Правен интерес - Пряко и лично засягане - Допустимост - Пропорционалност - Задължение за мотивиране))

2014/C 194/26

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Moritz Hagenmeyer (Хамбург, Германия) и Andreas Hahn (Хановер, Германия) (представител: T. Teufer, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: L. Pignataro-Nolin и S. Grünheid)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: I. Šulce, Z. Kupčová и M. Simm)

Предмет

Частична отмяна на Регламент (ЕС) № 1170/2011 на Комисията от 16 ноември 2011 година относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните във връзка с намаляване на риска от заболяване (ОВ L 299, стр. 1)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-н Moritz Hagenmeyer и г-н Andreas Hahn понасят направените от тях съдебни разноски, както и тези, които са направени от Европейската комисия.

3)

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 89, 24.3.2012 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/21


Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Beyond Retro/СХВП — S&K Garments (BEYOND VINTAGE)

(Дело T-170/12) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Международна регистрация, посочваща Европейската общност - Словна марка „BEYOND VINTAGE“ - По-ранна словна марка на Общността „BEYOND RETRO“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Задължение за мотивиране - Член 75 от Регламент № 207/2009))

2014/C 194/27

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Beyond Retro Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представител: S. Malynicz, barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: I. Harrington)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: S&K Garments, Inc. (Ню Йорк, Ню Йорк, Съединени щати)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 30 януари 2012 г. (съединени преписки R 493/2011-4 и R 548/2011-4), постановено в производство по възражение между Beyond Retro Ltd и S&K Garments, Inc.

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 30 януари 2012 г. (съединени преписки R 493/2011-4 и R 548/2011-4) в частта му относно обхванатите от словната марка „BEYOND VINTAGE“ стоки от класове 18 и 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрацията на марки от 15 юни 1957 г.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Beyond Retro Ltd понася една трета от разноските, направени от страните пред Общия съд. СХВП понася две трети от посочените разноски.


(1)  ОВ C 194, 30.6.2012 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/22


Решение на Общия съд от 8 май 2014 г. — Simca Europe/СХВП — PSA Peugeot Citroën (Simca)

(Дело T-327/12) (1)

((Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността „Simca“ - Недобросъвестност - Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

2014/C 194/28

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Simca Europe Ltd (Бирмингам, Обединено кралство) (представител: N. Haberkamm, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Schifko)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: GIE PSA Peugeot Citroën (Париж, Франция) (представител: P. Kotsch, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 12 април 2012 г. (преписка R 645/2011-1) относно производство между GIE PSA Peugeot Citroën и Simca Europe Ltd за обявяване на недействителност

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Simca Europe Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 287, 22.9.2012 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/23


Решение на Общия съд от 8 май 2014 г. — Pyrox/СХВП — Köb Holzheizsysteme (PYROX)

(Дело T-575/12) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „PYROX“ - По-ранни национални словни марки „PYROT“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

2014/C 194/29

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Pyrox GmbH (Оберхаузен, Германия) (представител: T. Eigen, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: G. Marten и G. Schneider)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Köb Holzheizsysteme GmbH (Волфурт, Австрия)

Предмет

Жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 4 октомври 2012 г. (съединени преписки R 2187/2011-1 и R 2507/2011-1) относно производство по възражение между Köb Holzheizsysteme GmbH и Pyrox GmbH

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Pyrox GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 55, 23.2.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/23


Решение на Общия съд от 8 май 2014 г. — Pedro Group/СХВП — Cortefiel (PEDRO)

(Дело T-38/13) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „PEDRO“ - По-ранна фигуративна марка на Общността „Pedro del Hierro“ - Частичен отказ за регистрация - Относителни основания за отказ - Реално използване на по-ранната марка - Повишен отличителен характер на по-ранната марка - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

2014/C 194/30

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Pedro Group Pte Ltd (Сингапур, Сингапур) (представител: B. Brandreth, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: M. Vuijst и J. Crespo Carillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Cortefiel, SA (Мадрид, Испания) (представители: първоначално H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla и G. Marín Raigal, впоследствие P. López Ronda, G. Macias Bonilla и G. Marín Raigal, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 26 ноември 2012 г. (преписка R 271/2011-4) относно производство по възражение между Cortefiel, SA и Pedro Group Pte Ltd.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Pedro Group Pte Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 101, 6.4.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/24


Определение на Общия съд от 2 април 2014 г. — CIVR и др./Комисия

(Дело T-303/09) (1)

((Държавни помощи - Рамкова схема на дейности, извършвани от признатите във Франция селскостопански междубраншови организации в полза на членовете на представените селскостопански отрасли - Финансиране чрез доброволни вноски, на които е придаден задължителeн характер - Решение, с което схемата за помощи се обявява за съвместима с общия пазар - Оттегляне на решението - Липса на основание за произнасяне))

2014/C 194/31

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon à appellation d’origine contrôlée (CIVR) (Перпинян, Франция), Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV) (Париж, Франция) и Interprofession nationale porcine (Inaporc) (Париж) (представители: H. Calvet, O. Billard и Y. Trifounovitch, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Stromsky и C. Urraca Caviedes, впоследствие B. Stromsky и S. Thomas и накрая B. Stromsky)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C (2008) 7846 окончателен на Комисията от 10 декември 2008 г. за държавна помощ № 561/2008 относно рамкова схема на дейности, извършвани от признатите във Франция селскостопански междубраншови организации в полза на членовете на представените селскостопански отрасли

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по настоящата жалба.

2)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 244, 10.10.2009 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/25


Определение на Общия съд от 14 април 2014 г. — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Съвет

(Дело T-263/12) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на ядреното разпространение - Замразяване на средства - Сила на пресъдено нещо - Задължение за мотивиране - Задължение за индивидуално съобщаване - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Право на собственост - Пропорционалност - Компетентност на Съвета - Злоупотреба с власт - Грешка при прилагане на правото - Понятие за подпомагане на ядреното разпространение - Грешка в преценката - Жалба, явно лишена от всякакво правно основание))

2014/C 194/32

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Техеран, Иран) (представители: F. Esclatine и S. Perrotet, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bishop и R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: É. Cujo и M. Konstantinidis)

Предмет

Искане за частична отмяна на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, стр. 1)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание.

2)

Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на Съвета на Европейския съюз.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 258, 25.8.2012 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/25


Иск, предявен на 20 декември 2013 г. — K. Chrysostomides & Co. и др./Съвет и др.

(Дело T-680/13)

2014/C 194/33

Език на производството: английски

Страни

Ищци Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (Никозия, Кипър) и 50 други ищци (представител: P. Tridimas, Barrister)

Ответници: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейски съюз, представляван от Европейската комисия, Eurogroup, представляван от Съвета на Европейския съюз, Европейска централна банка

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

да осъди ответниците да заплатят на ищците сумите, посочени в приложената към исковата молба таблица, ведно с лихвата, считано от 26 март 2013 г. до датата на постановяване на решението на Общия съд,

да осъди ответниците да заплатят съдебните разноски.

Като алтернативно искане, при условията на евентуалност, ищците искат от Общия съд:

да приеме за установено, че Европейският съюз и/или ответните институции следва да носят извъндоговорна отговорност,

да определи процедурата, по която да се установят подлежащите на възстановяване действително претърпени от ищците вреди,

да осъди ответниците да заплатят съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищците (общо 51 на брой) са вложители и/или акционери на Bank of Cyprus Public Company Ltd и/или на Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Те искат обезщетение на основание член 268 ДФЕС, член 340, параграф 2 ДФЕС и член 340, параграф 3 ДФЕС, регламентиращи извъндоговорната отговорност на ЕС за претърпените от тях загуби в резултат на приетите от ответните институции мерки, с които на Република Кипър се налага схема „bail-in“.

Ищците твърдят, че ответните институции приели схема „bail-in“ за Република Кипър, която довела непосредствено до загубата на техните влогове и дялови участия. Според ищците приетите от Република Кипър bail-in мерки били въведени единствено за да се приложат приетите от ответниците мерки и били също одобрени от ответните институции.

Ищците смятат, че схемата „bail-in“ нарушава правото на собственост, защитено от член 17, параграф 1 от Хартата на основните права на ЕС и от член 1 от Протокол 1 към Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Ищците твърдят също, че схемата „bail-in“ нарушава принципитe на пропорционалност, на защита на оправданите правни очаквания и на недопускане на дискриминация.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/26


Жалба, подадена на 23 януари 2014 г. — USFSPEI/Парламент и Съвет

(Дело T-75/14)

2014/C 194/34

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (Брюксел, Белгия) (представители: J.-N. Louis и D. de Abreu Caldas, avocats)

Ответници: Съвет на Европейския съюз и Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна,

в резултат на това да отмени точки 27, 32, 46, 64, буква б), 65, буква б) и 67, буква г) от Регламент (EС, Евратом) №o 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година,

да осъди ответниците да заплатят на USF символично обезщетение в размер на 1 евро за претърпени морални вреди, както и направените съдебни разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква незаконосъобразността на точки 27, 32, 46, 64, буква б), 65, буква б) и 67, буква г) от Регламент (EС, Евратом) №o 1023/2013 (1), доколкото с тях се изменят по-специално член 5 (създаване на функционалната група SC), член 6 (премахването на гаранцията за еквивалентност на кариерите), член 40, параграф 2 (ограничаване на отпуска по лични причини за срок на 12 години), член 43, втора алинея (определяне на потенциала да изпълнява функции на администратор, считано от степен AST 5 вместо AST), член 44, параграф 1 (нова процедура за повишава в следваща стъпка в същата степен), член 51 (процедура за некомпетентност), член 52 (отпуск в интерес на службата), член 77 (процент на напрупване на пенсията в размер на 1,8 %) и приложение VIII, член 9, параграф 2 (предсрочно пенсиониране без финансова санкция) от Правилника.

В подкрепа на жалбата си той изтъква нарушаване на споразумението между OSP и законодателя относно реформата от 2004 г. и по-специално относно реформата на кариерите, принципите на линейно развитие на кариерите и на еквивалентност на кариерите.

Той изтъква също така нарушение на член 27 от Хартата на основните права и на член 21 от Европейска социална харта, на принципа на придобитите права, на принципа на пропорционалност и на нарушение на принципа на недискриминация.


(1)  Регламент (EС, Евратом) №o 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (OВ L 287, стр. 15).


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/27


Жалба, подадена на 24 март 2014 г. — Deza/ECHA

(Дело T-189/14)

2014/C 194/35

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Чешка република) (представител: P. Dejl, lawyer)

Ответник: Европейска агенция по химикалите

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решенията на Европейската агенция по химикалите от 24 януари 2014 г. по известия AFA-C-0000004274-77-09/F, AFA C 0000004280 84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F и AFA C 0000004151-87-08/F

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага четири правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от твърдение за нарушение на член 4, параграф 2 от Регламент (EО) № 1049/2001 (1) във връзка с член 118 от Регламент (EО) № 1907/2006 (2) и нарушение на правото на защита на законните търговски интереси и на интелектуалната собственост.

В тази връзка жалбоподателят излага, че обжалваното решение противоречи на член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001 във връзка с член 118 от Регламент № 1907/2006, тъй като оповестяването на съответната информация пред трето лице би довело до нарушаване на защитата на неговите търговски интереси и до нарушаване на правото на защита на правата на интелектуална собственост, както и че не е налице по-висш обществен интерес от оповестяване на съответната информация и ответникът дори не е посочил в решението си, че по-висш обществен интерес надделява над необходимостта от защита на тези права на жалбоподателя.

2.

Второто правно основание е изведено от твърдение за нарушение на задълженията на Европейския съюз, произтичащи от Споразумението TRIPS (3) и свързани с правото на защита на поверителната информация.

В тази връзка жалбоподателят излага, че обжалваното решение противоречи на международните задължения на Европейския съюз, произтичащи от член 39, параграф 2 от Споразумението TRIPS, в съответствие с които от страните по споразумението се изисква да гарантират, че физическите и юридическите лица ще имат възможност да предотвратяват законно контролираната от тях информация да бъде разгласявана, придобивана или използвана от други без тяхното съгласие и по начин, противоречащ на честната търговска практика така, че тази информация: a) да бъде секретна в смисъл, че като цяло или в точната си конфигурация и сбор от компоненти не е общоизвестна или лесно достъпна за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация; б) да има търговска стойност, защото е секретна и в) да е била предмет на обосновани действия при дадените обстоятелства от страна на законно контролиращото информацията лице, за да я запази секретна.

3.

Третото правно основание е изведено от твърдение за нарушение на задълженията на Европейския съюз, произтичащи от член 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и нарушение на член 17 oт Хартата на основните права на Европейския съюз, свързани с правото на собственост и нейната защита.

В тази връзка се излага, че обжалваното решение противоречи на член 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, член 1 от Допълнителния протокол към конвенцията и член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тъй като ограничава правото на жалбоподателя да ползва необезпокоявано имуществото си.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от твърдение за нарушение на член 4, параграф 3 от Регламент № 1049/2001.

Според жалбоподателя обжалваното решение противоречи на член 4, параграф 3 от Регламент № 1049/2001, тъй като оповестяването на съответната информация би засегнало сериозно процеса на вземане на решение от Европейската комисия и от ответника относно заявлението за разрешение на въпросното вещество, поради което не е налице по-висш обществен интерес от оповестяване на съответната информация и ответникът дори не е посочил в решението си, че по-висш обществен интерес надделява над необходимостта от защита на тези права на жалбоподателя.


(1)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ, L 145, 2001 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, L 396, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3)

(3)  Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) от 15 април 1994 година (OВ L 336, стр. 214; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 228).


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/28


Жалба, подадена на 4 април 2014 г. — Volkswagen/СХВП (EXTRA)

(Дело T-216/14)

2014/C 194/36

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Volkswagen AG (Волфсбург, Германия) (представител: U. Sander, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 6 февруари 2014 г. по преписка R 1788/2013-1,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка „EXTRA“ за стоки и услуги от класове 12, 28, 35 и 37 — Заявка за регистрация на марка на Общността № 1 1 7 69  155

Решение на проверителя: Отхвърля заявката за регистрация

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/29


Жалба, подадена на 8 април 2014 г. — Mabrouk/Съвет

(Дело T-218/14)

2014/C 194/37

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Carthage, Тунис) (представители: J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay, lawyers, и S. Crosby, Solicitor)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение 2014/49/ОВППС на Съвета от 30 януари 2014 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (ОВ L 28, стр. 38) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2014 на Съвета от 30 януари 2014 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис (ОВ L 28, стр. 2), в частта, в която се отнасят до жалбоподателя, доколкото тези ограничителни мерки се изразяват в замразяване на активи, и

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от твърдението, че с приемането на обжалваните актове ответникът помага в рамките на наказателно производство в Тунис и така извършва действия като правораздавателен орган в наказателнопровен контекст и че посочените от ответника правни основания, а именно член 29 ДЕС и член 215, параграф 2 ДФЕС, не му предоставят правомощия за подобни дейстгвия.

2.

Второто правно основание е изведено от твърдението, че обжалваните актове са приети, за да подпомогнат правораздавателните органи в Тунис, а не поради причините, изтъкнати в подкрепа на избраните правни основания, поради което последните били нарушени.

3.

Третото правно основание е твърдението, че е налице а) явна грешка в преценката, за наличие на връзка между притежаваните от жалбоподателя активи в ЕС и съдебното разследване в Тунис, б) явна грешка в преценката, която стои в основата на твърдението, че диспозитивите на обжалваните актове оправдават включването на името на жалбоподантеля в списъците на лицата, чиито активи ще бъдат замразени и в) явна грешка в преценката на фактическата обстановка, на която се позовава ответникът, за да обоснове обжалваните актове.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от твърдението за нарушение на правото на защите на жалбоподателя и на основните му права, по-специално: презумпцята за невиновност, правото на жалбоподателя да се запознае с доказателствата, които ответникът приема срещу него, правото на изслушване, правото на равни процесуални възможности, правото на ефективна съдебна защита, принципът на пропорционалност и правото на собственост.

5.

Петото правно основание е изведено от недостатъчност на мотивите.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/30


Жалба, подадена на 11 април 2014 г. — Norma Lebensmittelfilialbetrieb/СХВП — Yorma's (Yorma Eberl)

(Дело T-229/14)

2014/C 194/38

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Нюрнберг, Германия) (представител: A. Parr, Rechtsanwältin)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Yorma's AG (Дегендорф, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 11 февруари 2014 г., постановено по преписка R 532/2013-4,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Yorma's AG

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „Yorma Eberl“ за стоки и услуги от класове 3, 5, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 и 43 — заявка за регистрация на марка на Общността № 9 9 40  289

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: търговското и дружествено име, използвано в търговския оборот, както и националната словна марка и словната марка на Общността NORMA за стоки и услуги от класове 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 и 42.

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания:

нарушение член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/30


Жалба, подадена на 22 април 2014 г. — ЕБОС/Комисия

(Дело T-250/14)

2014/C 194/39

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейското бюро по околна среда (ЕБОС) (Брюксел, Белгия) (представители: C. Stothers, Solicitor, M. Van Kerckhove и C. Simphal, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени мълчаливото решение на Европейската комисия от 13 февруари 2014 година, считано съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 (1) за отрицателен отговор да се предоставят пълни и нередактирани копия от кореспонденцията с две държави членки относно предложенията им за преходни национални планове (ПНП), освобождаващи определени горивни инсталации от новите ограничения на емисиите между 2016 и 2020 година;

да осъди ответника да заплати направените от жалбоподателя съдебни разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от твърдението, че ответникът незаконосъобразно се е позовал на член 4, параграф 2, първо тире от Регламент (ЕО) № 1049/2001, по дело, по което това е изрично изключено от член 6, параграф 1 от Регламент (EО) № 1367/2006 (2).

2.

Второто правно основание е изведено от твърдението, че ответникът незаконосъобразно не се е съобразил с изискването на член 6, параграф 1 от Регламент (EО) № 1367/2006 и член 4, параграф 4 от Орхуската конвенция за ограничително тълкуване на изключенията по член 4 от Регламент (EО) № 1049/2001.

3.

Третото правно основание е изведено от твърдението, че ответникът незаконосъобразно се е консултирал с трети страни по член 4, параграф 4 от Регламент (EО) № 1049/2001 в случай, когато е ясно, че документът трябва да бъде оповестен и незаконосъобразно се е позовал на тези консултации, за да продължи времето за отговор.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от твърдението, че ответникът незаконосъобразно не е взел предвид кои части от даден документ са обект на едно или няколко от горепосочените изключения и освобождаване по член 4, параграф 6 от Регламент (EО) № 1049/2001.

5.

Петото правно основание е изведено от твърдението, че ответникът незаконосъобразно не е предоставил ранни и ефективни възможности за участието на обществеността по време на подготовката, изменението и преразглеждането на ПНП, когато всички опции са все още открити, съгласно изискването на член 9 от Регламент (EО) № 1367/2006.


(1)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, стp. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76)

(2)  Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (OВ L 264, стp. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15 том 17 стр. 126)


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/31


Жалба, подадена на 18 април 2014 г. — Warenhandelszentrum/СХВП — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Дело T-254/14)

2014/C 194/40

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Warenhandelszentrum Ltd. (Ной-Улм, Германия) (представител: F. Hirschel, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Хамбург, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 29 януари 2014 г., постановено по преписка R 2035/2012-1 и да допусне заявената от жалбоподателя марка,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, съдържаща словните елементи „NEW MAX“ за стоки и услуги от класове 3, 5 и 37 — заявка за регистрация на марка на Общността № 1 0 1 06  474

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: фигуративна марка, съдържаща словния елемент „MAX“ за услуги от клас 35

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отменя решението на отдела по споровете и отхвърля изцяло заявената марка.

Изложени правни основания: липса на вероятност от объркване между конфликтните марки.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/32


Жалба, подадена на 24 април 2014 г. — Novomatic/СХВП — Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

(Дело T-257/14)

2014/C 194/41

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Novomatic AG (Гумполдскирхен, Австрия) (представител: W. Mosing, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH (Меербуш, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 18 февруари 2014 г., постановено по преписка R 329/2012-4, в резултат на което СХВП да отхвърли изцяло възражението поради липса на сходство между стоките и/или знаците, съответно липса на вероятност от объркване и да допусне за регистрация заявката на марка на Общността № 9 4 56  278, съгласно текста на заявката,

да осъди СХВП и — в случай на писмено встъпване — подалия възражението да заплатят направените от тях съдебни разноски, както и разноските на жалбоподателя, направени в производството пред апелативния състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, съдържаща словните елементи „BLACK JACK TM“ за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 — заявка за регистрация на марка на Общността № 9 4 56  278

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словна и фигуративна марка „BLACK TRACK“ за стоки от класове 18, 25 и 28

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отменя решението на отдела по споровете и частично отхвърля заявката за марка.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и член 75 от Регламент № 207/2009.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/33


Жалба, подадена на 22 април 2014 г. — Hansen/СХВП (WIN365)

(Дело T-264/14)

2014/C 194/42

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Robert Hansen (Мюнхен, Германия) (представител: M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 20 февруари 2014 г. по дело R 908/2013-4;

да осъди Службата да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка WIN365 за стоки и услуги от класове 9, 35, 36, 38 и 41 — заявка за регистрация на марка на Общността № 1 1 5 13  851.

Решение на проверителя: отхвърля частично заявката.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени основания: нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/33


Жалба, подадена на 23 април 2014 г. — Zehnder Group International/СХВП — Stiebel Eltron (comfotherm)

(Дело T-267/14)

2014/C 194/43

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Zehnder Group International AG (Гренхен, Швейцария) (представител: J. Krenzel, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Холцминден, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав от 21 февруари 2014 г., постановено по преписка R 1318/2013-4,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: словна марка „comfotherm“ за стоки от класове 9 и 11 — Марка на Общността № 8 8 59  472

Притежател на марката на Общността: жалбоподателят

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

Основание на искането за обявяване на недействителност: словна марка „KOMFOTHERM“ за стоки от клас 11

Решение на отдела по отмяна: уважава искането за обявяване на недействителност.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: обжалваното решение не би издържало на проверка за установяване на сходство между стоките.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/34


Иск, предявен на 30 април 2014 г. — Mabrouk/Съвет

(Дело T-277/14)

2014/C 194/44

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Carthage, Тунис) (представители: J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay, lawyers, и S. Crosby, Solicitor)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да обяви, че ответникът е нарушил член 265 ДФЕС, като не е предприел действия във връзка с искането на жалбоподателя от 17 януари 2014 г., чието получаване ответникът е потвърдил, да разкрие доказателствата, на които се основава, за да замрази активите на жалбоподателя в Европейския съюз, и

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си, ищецът излага едно правно основание.

Ищецът твърди, че ответникът има правно задължение да му разкрие доказателствата, на които се основава, за да замрази активите му, и че ответникът е получел формално искане да разкрие доказателствата и по този начин надлежно е бил поканен да предприеме действия. Бездействието на ответника, който нито разкрил доказателствата, нито отговорил с отказ, представлявало нарушение на член 265 ДФЕС.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/34


Жалба, подадена на 29 април 2014 г. — Portnov/Съвет

(Дело T-290/14)

2014/C 194/45

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Andriy Portnov (Киев, Украйна) (представител: M. Cessieux, avocat)

Ответник: Съвет на Еворпейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата на г-н Andriy Portnov за допустима,

да отмени Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна, доколкото се отнася до жалбоподателя,

да отмени Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна, доколкото се отнася до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да понесе направените съдебни разноски на основание на членове 87 и 91 от Процедурния правилник на Общия съд.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания.

1.

Първото правно основание е нарушение на правото защита и на правото на ефективна съдебна защита, гарантирани от основните принципи на европейското право, закрепени в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и в членове 6 и 13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

2.

Второто правно основание е изведено от недостатъчност на мотивите на обжалваните актове.

3.

Третото правно основание е изведено от неспазване на критерия за налагане на санкции, установен в член 1 от Решение № 2014/119/ОВППС и в т. 4 от съобръженията към Регламент (ЕС) № 208/2014.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от фактическа грешка, доколкото към датата на приемане на обжалваните актове г-н Portnov не е бил обект на наказателно производство за деянията, за които го упреква Съветът.

5.

Петото правно основание е изведено от нарушение на основното право на зачитане на собствеността, което е основен принцип на европейското право, закрилян от член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз и от член 1 от първия допълнителен протокол към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/35


Жалба, подадена на 5 май 2014 г. — Seca Benelux и др./Парламент

(Дело T-311/14)

2014/C 194/46

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Seca Benelux SPRL (Брюксел, Белгия), Groupe Seca SA (Valenciennes, Франция) и Seca Ingénierie SAS (Valenciennes) (представител: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Парламента от 21 февруари 2014 г., с което институцията отхвърли подадената от дружеството оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка „Подкрепа при техническото управление на сградите на Европейския парламент в Страсбург“ (обществена поръчка № INLO.AO-2013-003-STR-UGIMS-03) и да възложи поръчката на друг оферент,

преди да постанови решение по същество, да разпореди на Парламента да представи следните документи:

списък на основните подобни услуги, осъществени от другия оферент през последните 3 години с посочване на размера, датата и получателя — публичен или частен субект,

документа или документите, доказващи квалификацията и професионалния опит на предложения от другия оферент персонал за изпълнението на поръчката, съдържащи данните, изисквани на страници 11 — 27 от техническите спецификации, и протоколите от задължителните посещения на място и отговорите на въпросите на оферентите,

документа или документите, доказващи, че Парламентът действително е проверил дали всички получени от него квалификации и професионален опит на предложения от другия оферент персонал за поръчката действително съответстват на документите по процедурата, по-специално на страници 11 — 27 от техническите спецификации, протоколите от задължителните посещения на място и отговорите на въпросите на оферентите,

да осъди Парламента да понесе съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага две правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от липса на проверка на критериите за подбор в нарушение на правилата на член 110, параграф 1 от Регламент № 966/2012 (1) и член 148 от Делегиран регламент № 1268/2012 (2), документите по процедурата за възлагане на обществена поръчка и принципа на добра администрация.

2.

Второто правно основание е изведено от очевидна грешка в преценката на техническите възможности на оферентите в нарушение на член 110, параграф 1 от Регламент № 966/2012, член 146, параграф 2 и член 148 от Делегиран регламент № 1268/2012 и правилата, определени в документите по процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и на принципа на добра администрация и принципа на равно третиране на оферентите.


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298, стр. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, стр. 1).


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/36


Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Federcoopesca и др./Комисия

(Дело T-312/14)

2014/C 194/47

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) (Рим, Италия); Associazione Lega Pesca (Рим); и AGCI AGR IT AL (Рим) (представители: L. Caroli и S. Ventura, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмeни Решението на Комисията от 6 декември 2013 г. за въвеждане на план за действие за преодоляване на недостатъците на италианската система за контрол на рибарството (Action plan — C (2013) 8635 final), във връзка по-конкретно с точки 13, 15, 16 и 17 от плана за действие, приложен към Решението,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Обжалваното в настоящото производство решение цели преодоляването на недостатъците, които са констатирани в прилагането от страна на италианските власти на правилата на общата политика в областта на рибарството.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат четири правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от липса на мотиви или от недостатъчност на мотивите.

В това отношение се изтъква, че обжалваният акт е издаден за отстраняване на някои нередности, срещнати в прилагането на някои правила на общата политика в областта на рибарството. В акта обаче не се посочва нищо за такива нередности, така че е невъзможно да се разбере логическия процес, довел до неговото приемане. Това основание за невалидност според жалбоподателите е още по-тежко, тъй като посочените мерки се отклоняват от предходни актове на Съюза.

2.

Второто правно основание е изведено от нарушение на Договорите и на нормите за тяхното прилагане.

В това отношение се изтъква, че обжалваното решение е опорочено от нарушение на Договорите и на член 102, параграф 4 от Регламент № 1224/2009, както и от липса на компетентност. То не е насочено към укрепване на системата за проверки, а налага нови задължения, непредвидени в първичните актове и освен това в противоречие с тези актове.

3.

Третото правно основание е изведено от нарушение на принципите на разумност, пропорционалност и недопускане на дискриминация.

В това отношение се изтъква, че решението нарушава принципа за недопускане на дискриминация, основана на гражданството, доколкото установява нови и по-тежки задължения за италианските рибари. Мерките освен това са явно лишени от разумна взаимовръзка с преследваната цел и са вътрешно неразумни и непропорционални, тъй като не е възможно да се открие връзката, която съществува между наложените на рибарите задължения и реализирането на целта на решението.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от незаконосъобразност на режима на тежките нарушения и в частност на член 92 от Регламент № 1224/2009, и нарушение на принципа на степенуване и пропорционалност на санкцията.

В това отношение се изтъква, че за разлика от Регламент № 1224/2009, който установява степенувана система на санкции, обжалваното решение налага автоматичното временно отнемане на разрешението за риболов в случай на тежко нарушение и окончателно отнемане при повторност. Следователно решението замества правилата на регламента с различна и доста по-неблагоприятна система на автоматични и окончателни санкции. Наложената от Плана за действие система на наказания впрочем явно нарушава принципа на степенуване на санкцията, на нейната пропорционалност спрямо тежестта на нарушението и на личния характер на санкцията, като се има предвид, че същата се налага на субекта, притежател на разрешението, независимо от самоличността на този, който е извършил нарушението.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/37


Определение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Al-Aqsa/Съвет

(Дело T-276/08) (1)

2014/C 194/48

Език на производството: нидерландски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 236, 13.9.2008 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/37


Определение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Al-Aqsa/Съвет

(Дело T-503/11) (1)

2014/C 194/49

Език на производството: нидерландски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 347, 26.11.2011 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/37


Определение на Общия съд от 7 май 2014 г. — Adler Mode/СХВП — Cluett, Peabody (Fairfield)

(Дело T-139/12) (1)

2014/C 194/50

Език на производството: английски

Председателят на девети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 165, 9.6.2012 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/38


Определение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Visa Europe/Комисия

(Дело T-447/12) (1)

2014/C 194/51

Език на производството: английски

Председателят на четвърти състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 379, 8.12.2012 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/38


Определение на Общия съд от 28 април 2014 г. — Deweerdt и др./Сметна палата

(Дело T-132/13) (1)

2014/C 194/52

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 123, 27.4.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/38


Определение на Общия съд от 28 април 2014 г. — Omega/СХВП — Omega Engineering (Ω OMEGA)

(Дело T-175/13) (1)

2014/C 194/53

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 147, 25.5.2013 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/38


Определение на Общия съд от 11 април 2014 г. — Serco Belgium и др./Комисия

(Дело T-644/13) (1)

2014/C 194/54

Език на производството: английски

Председателят на четвърти състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 24, 25.1.2014 г.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/38


Определение на Общия съд от 5 май 2014 г. — Volkswagen/СХВП (StartUp)

(Дело T-156/16) (1)

2014/C 194/55

Език на производството: немски

Председателят на осми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/39


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Alexandrou/Комисия

(Дело F-140/12) (1)

((Публична служба - Конкурс на общо основание EPSO/AD/231/12 - Достъп до документите - Отказ на потвърдителното заявление за достъп до въпросите с възможност за избор на правилен отговор, съдържащи се в тестовете за достъп))

2014/C 194/56

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christodoulos Alexandrou (Люксембург, Люксембург) (представител: R. Duta, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на отказа по потвърдителното заявление, подадено от жалбоподателя до Комисията, за достъп до някои от въпросите, които са му били зададени в процедурата по предварителен подбор в рамките на конкурса на общо основание EPSO/AD/230 231/12

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-н Alexandrou понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски, направени от Европейската комисия


(1)  ОВ C 26, 26.1.2013 г., стр. 76.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/39


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Delcroix/ЕСВД

(Дело F-11/13) (1)

((Публична служба - Длъжностно лице - ЕСВД - Началник на делегация в трета страна - Преместване на длъжност в седалището на ЕСВД - Предсрочно прекратяване на функциите като началник на делегация))

2014/C 194/57

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nicola Delcroix (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal и S. Orlandi, avocats, а впоследствие D. Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (представители: първоначално R. Metsola и S. Marquardt, а впоследствие S. Marquardt)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението жалбоподателят да бъде преместен на длъжност в седалището на ЕСВД и да бъде освободен от заеманата длъжност в делегацията на ЕС в Джибути

Диспозитив

1)

Отменя решението, връчено с писмо от 8 март 2012 г., за преместването на г-н Delcroix на длъжност в седалището на Европейската служба за външна дейност и съответно за предсрочното му освобождаване от длъжността началник на делегацията на Европейския съюз в Република Джибути.

2)

Осъжда Европейската служба за външна дейност да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на г-н Delcroix.


(1)  ОВ C 123, 27.4.2013 г., стр. 29.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/40


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Cocco/Комисия

(Дело F-17/13) (1)

((Публична служба - Договорно нает служител - Назначаване - Покана за заявяване на интерес EPSO/CAST/02/2010))

2014/C 194/58

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Patricia Cocco (Hunting, Франция) (представители: A. Salerno и B. Cortese, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля подадената от СИЛ молба за назначаване на жалбоподателя

Диспозитив

1)

Отменя решението на Европейската комисия от 25 април 2012 г., с което отказва да се назначи г-жа Cocco като договорно нает служител от функционална група III.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени г-жа Cocco.


(1)  ОВ C 123, 27.4.2013 г., стр. 30.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/40


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Alexandrou/Комисия

(Дело F-34/13) (1)

((Публична служба - Конкурс на общо основание - Обявление за конкурс EPSO/AD/231/12 - Недопускане до участие в изпитите за оценяване - Достъп до документи))

2014/C 194/59

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christodoulos Alexandrou (Люксембург, Люксембург) (представител: R. Duta, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на решението на комисията за конкурса EPSO/AD/231/12 да не допусне жалбоподателя до изпитите за оценяване от този конкурс

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Alexandrou да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г., стр. 58.


24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/41


Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 8 май 2014 г. — A/Комисия

(Дело F-50/13) (1)

((Публична служба - Социално осигуряване - Злополука или професионално заболяване - Член 73 от Правилника - Частична трайна инвалидност - Искане за обезщетение - Явна недопустимост))

2014/C 194/60

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: A (представители: B. Cambier и A. Paternostre, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: V. Joris, подпомаган от C. Mélotte, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията по искането за допълнително обезщетение, подадено от жалбоподателя на основание член 90, параграф 1 от Правилника с цел да получи обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които твърди, че претърпял вследствие на професионалното си заболяване и множеството нередности, опорочили разглеждането на искането му по член 73 от Правилника

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

2)

Всяка страна понася направените от нея разноски.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г., стр. 63.