ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 188

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
20 юни 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2014/C 188/01

Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/13) (представена от Европейската централна банка)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 188/02

Съобщение на Комисията — Критерии за анализа на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общoевропейски интерес

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 188/03

Обменен курс на еврото

13

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2014/C 188/04

Известие на правителството на Обединеното кралство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди ( 1 )

14

2014/C 188/05

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

16


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 188/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7242 — Cargill/Copersucar/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

17

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2014/C 188/07

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

18

2014/C 188/08

Публикация, съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията, на единен документ за наименование за произход или географско указание, регистрирано в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията по силата на член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета

24


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Европейска централна банка

20.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/1


Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

(ЕЦБ/2014/13)

(представена от Европейската централна банка)

(2014/C 188/01)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

На 23 ноември 1998 г. Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета (1). В съответствие с член 107, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност ЕЦБ представи пред Съвета Препоръка ЕЦБ/1998/10 (2). След това ЕЦБ също представи Препоръка ЕЦБ/2008/9 (3), която предшества приемането на Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета (4). Следователно е уместно да се следва същата процедура, така както е предвидено понастоящем в член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и да се въведат предложените изменения на Регламент (ЕО) № 2533/98.

II.   КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЧЛЕНОВЕТЕ

Използване на статистическа информация за изпълнението на надзорни функции

С цел да се сведе до минимум тежестта на отчетността и за да се събират данни само веднъж, съгласно член 8, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2533/98 понастоящем на националните централни банки (НЦБ) се разрешава да използват поверителна статистическа информация за изпълнението на функциите им в областта на надзора. Следва да се уточни, че подобно на НЦБ, на които са възложени конкретни функции в областта на пруденциалния надзор, ЕЦБ, на която с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (5) са възложени конкретни функции в областта на пруденциалния надзор над кредитните институции, може да използва поверителна статистическа информация за изпълнението на тези функции.

Същевременно следва да се уточни, че с цел да се подпомогне изпълнението на съответните задачи може да се осъществи предаване на поверителна статистическа информация между членовете на ЕСЦБ и други органи на държавите членки и на Съюза, които отговарят за а) надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите, и б) стабилността на финансовата система, и до Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). Органите могат да включват, inter alia, компетентните органи, които отговарят за надзора и макропруденциалния надзор, европейските надзорни органи (6), Европейския съвет за системен риск, както и органите, оправомощени да преструктурират кредитни институции.

Препоръка за

„РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 5.4 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската централна банка,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в член 41 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета (7) е ключов елемент в правната уредба, която подпомага задачите на Европейската централна банка (ЕЦБ) във връзка със събирането на статистическа информация със съдействието на националните централни банки. ЕЦБ последователно се е основавала на настоящия регламент, за да осъществява и проследява координираното събиране на статистическа информация, която е необходима за изпълнението на задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), включително задачата да допринася за гладкото провеждане на следваните от компетентните органи политики, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции и стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора.

(2)

Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (8) възлага на ЕЦБ конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции и стабилността на финансовата система в рамките на Съюза и отделните държави членки.

(3)

За да се сведе до минимум тежестта на отчетността за отчетните единици и за да се осигурят надлежното осъществяване на надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите, възложен на всички компетентни органи, както и надлежното изпълнение на задачите, възложени на органите, които отговарят за защитата на стабилността на финансовата система, е необходимо да се измени Регламент (ЕО) № 2533/98 с цел да се създаде възможност статистическата информация, събирана от ЕСЦБ, да се предава между членовете на ЕСЦБ и съответните органи и да се използва от тях. Тези органи следва да включват компетентните органи, които отговарят за надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите и за макропруденциалния надзор, европейските надзорни органи (9), Европейския съвет за системен риск, както и органите, оправомощени да оздравяват кредитни институции,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Конкретни изменения

Член 8 от Регламент (ЕО) № 2533/98 се изменя, както следва:

1.

В параграф 1 буква г) се заменя със следния текст и се добавя следната буква д):

„г)

по отношение на ЕЦБ и националните централни банки, когато посочената статистическа информация се използва в областта на пруденциалния надзор;

д)

по отношение на националните централни банки в съответствие с член 14.4 от Устава за изпълнението на функции, различни от определените в Статута.“

2.

В параграф 4 буква а) се заменя със следното:

„а)

в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени в Договора, или на задачите в областта на пруденциалния надзор, възложени на членовете на ЕСЦБ; или“.

3.

Добавя се следният параграф 4а:

„4a

ЕСЦБ може да предава поверителна статистическа информация на органите или ведомствата на държавите членки и на Съюза, които отговарят за надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите или за стабилността на финансовата система в съответствие с правото на Съюза или националното право, и на Европейския механизъм за стабилност (ЕСМ) в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на съответните им задачи. Всяко последващо предаване подлежи на изричното разрешение на члена на ЕСЦБ, който е събрал поверителната статистическа информация.“

Член 2

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на [дата].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.“

Съставена във Франкфурт на Майн на 21 март 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(2)  Препоръка ЕЦБ/1998/10 за Регламент (ЕО) на Съвета относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ C 246, 6.8.1998 г., стр. 12).

(3)  Препоръка ЕЦБ/2008/9 за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ C 251, 3.10.2008 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 269, 14.10.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(6)  Европейските надзорни органи са Европейският банков орган, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари.

(7)  Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(8)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(9)  Европейските надзорни органи са Европейският банков орган, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари.


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/4


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Критерии за анализа на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общoевропейски интерес

(2014/C 188/02)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Настоящото съобщение дава насоки относно оценката съгласно правилата за държавна помощ на публичното финансиране на важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ).

2.

ВПОИ могат да представляват много важен принос за икономическия растеж, заетостта и конкурентоспособността на промишлеността и икономиката на Съюза с оглед на техните положителни вторични последици за вътрешния пазар и европейското общество.

3.

ВПОИ дават възможност за обединяване на знания, експертен опит, финансови ресурси и икономически субекти от целия Съюз, така че да се преодолеят значима пазарна неефективност или съществени системни слабости и обществени предизвикателства, към които не би могло да се подходи по друг начин. Те са предназначени да обединяват публичния и частния сектор за предприемането на широкомащабни проекти, които носят значителни ползи за Съюза и неговите граждани.

4.

ВПОИ могат да бъдат от значение за всички политики и действия за постигане на общоевропейски цели, по-специално по отношение на целите на„Европа 2020“ (1), водещите инициативи на Съюза и неговите основни области на икономически растеж, като например главните базови технологии (2) (ГБТ).

5.

В инициативата за модернизиране на държавната помощ (МДП) (3) се призовава държавната помощ да бъде насочена към цели от общоевропейски интерес в съответствие с приоритетите на стратегията „Европа 2020“, за да се преодолеят пазарна неефективност или други значителни системни слабости, които пречат на стимулирането на растежа и заетостта и на изграждането на интегриран, динамичен и конкурентен вътрешен пазар. Внедряването на ВПОИ често изисква значително участие на публичните органи, тъй като пазарът не би финансирал такива проекти при други условия. В случай че публичното финансиране на такива проекти представлява държавна помощ, настоящото съобщение определя приложимите правила, за да се гарантира запазването на равнопоставеността в рамките на вътрешния пазар.

6.

Правила относно публичното финансиране на ВПОИ вече са установени в „Рамка за научни изследвания, развитие и иновации“ (4) и в „Насоки за държавна помощ за опазване на околната среда“ (5), в които се дават насоки относно прилагането на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Договора“). МДП представлява добра възможност за актуализиране и консолидиране на съществуващите насоки в един-единствен документ, така че да бъдат приведени в съответствие с целите на „Европа 2020“ и на МДП, както и за разпростирането им към други области, в които подобни насоки могат да бъдат приложими. Следователно настоящото съобщение заменя всички действащи разпоредби относно ВПОИ. По този начин настоящото съобщение предоставя на държавите членки специални и интердисциплинарни насоки, предназначени да подкрепят разгръщането на важни съвместни проекти, които насърчават общоевропейските интереси.

7.

В член 107, параграф 3, буква б) от Договора се предвижда, че помощите за насърчаване изпълнението на важен проект от общоевропейски интерес могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар. В съответствие с това настоящото съобщение представя насоки за критериите, които Комисията ще прилага за оценката на държавна помощ за насърчаване изпълнението на ВПОИ. В него първо се определя обхватът, а след това се предоставя списък с критерии, които Комисията ще използва, за да прецени естеството и значението на такива проекти за целите на прилагането на член 107, параграф 3, буква б) от Договора. След това се обяснява как Комисията ще оценява съвместимостта на публичното финансиране на ВПОИ съгласно правилата за държавна помощ.

8.

Настоящото съобщение не изключва възможността помощите за насърчаване изпълнението на ВПОИ да могат също да бъдат приети за съвместими с вътрешния пазар въз основа на други разпоредби на Договора, а именно член 107, параграф 3, буква в) от Договора, и техните правила за прилагане. Нормативната уредба на държавната помощ е понастоящем в процес на модернизиране с цел да се предоставят на държавите членки по-големи възможности за субсидиране на важни проекти, с които се преодоляват пазарна неефективност и предизвикателства на сближаването в различни области с оглед насърчаването на устойчив растеж и работни места. Тези разпоредби обаче може да не съответстват напълно на значимостта, особеностите и характеристиките на ВПОИ, които могат да изискват специални разпоредби по отношение на допустимостта, съвместимостта и процедурите, които са изложени в настоящото съобщение.

2.   ОБХВАТ НА ПРИЛАГАНЕ

9.

Настоящото съобщение се прилага за ВПОИ във всички сектори на икономическата дейност.

10.

Настоящото съобщение не се прилага за:

а)

мерки, включващи помощ за предприятия в затруднено положение по смисъла на насоките за спасяване и преструктуриране (6) или на които и да е последващи насоки, както са изменени или заменени;

б)

мерки, включващи помощ за предприятия, които са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;

в)

мерки за помощ, които сами по себе си, поради придружаващите ги условия или поради метода на тяхното финансиране, водят до неотделимо нарушение на законодателството на Съюза (7), и по-специално:

мерки за помощ, при които отпускането на помощ е обвързано със задължението седалището на бенефициера да се намира в съответната държава членка или основното му място на установяване да бъде в тази държава членка,

мерки за помощ, при които предоставянето на помощ е обвързано със задължението бенефициерът да използва национално произведени стоки и услуги,

мерки за помощ, които ограничават възможността бенефициерът да се възползва от резултатите от научноизследователска и развойна дейност и иновации в други държави членки.

3.   КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

11.

При определяне на това дали даден проект попада в обхвата на член 107, параграф 3, буква б) от Договора се прилагат следните критерии:

3.1.   Определение на проект

12.

Предложението за помощ се отнася до отделен проект, който е ясно дефиниран по отношение на целите му, както и условията на изпълнението му, включително участниците в него и финансирането му (8).

13.

Комисията може също така да приеме за допустим „интегриран проект“, т.е. група отделни проекти, включени в обща структура, „пътна карта“ или програма, насочени към една и съща цел и основани на съгласуван системен подход. Отделните компоненти на интегрирания проект могат да се отнасят до отделни нива на веригата на доставка, но трябва да се допълват и да са необходими за постигането на важна европейска цел (9).

3.2.   Общоевропейски интерес

3.2.1.   Общи кумулативни критерии

14.

Проектът трябва да допринася по конкретен, ясен и установим начин за една или повече цели на Съюза и трябва да има значително въздействие върху конкурентоспособността и устойчивия растеж на Съюза, като е насочен към справяне с обществени предизвикателства или създаване на стойност в целия Съюз.

15.

Проектът трябва да представлява съществен принос към целите на Съюза, например като бъде от основно значение за стратегията „Европа 2020“, европейското научноизследователско пространство, европейската стратегия за главните базови технологии (10), енергийната стратегия за Европа (11), рамката за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (12), европейската стратегия за енергийна сигурност (13), стратегията на Европа в областта на електрониката, трансевропейските транспортни и енергийни мрежи, както и водещите инициативи на Съюза като „Съюз за иновации“ (14), „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (15), „Европа за ефективно използване на ресурсите“ (16) или „Индустриална политика за ерата на глобализацията“ (17).

16.

Проектът трябва по принцип да включва повече от една държава членка (18) и ползите от него не трябва да се ограничават до финансиращите държави членки, а да се простират върху широка част от Съюза. Ползите от проекта трябва да бъдат ясно определени по конкретен и установим начин (19).

17.

Ползите от проекта не трябва да се ограничават до съответните предприятия или отрасъл, а трябва да имат по-широко значение и приложение за европейската икономика или общество чрез положителни вторични последици (като например да имат системен ефект на множество нива на веригата за създаване на стойност или за разположените нагоре или надолу по веригата пазари, или да имат алтернативни употреби в други отрасли или преминаване към друг вид транспорт), ясно определени по конкретен и установим начин.

18.

Проектът трябва да включва съфинансиране от бенефициера.

19.

Проектът трябва да спазва принципа за постепенно прекратяване на вредните за околната среда субсидии, отбелязан в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите (20), както и в поредица заключения на Съвета (21).

3.2.2.   Общи положителни показатели

20.

В допълнение към основните кумулативни критерии в раздел 3.2.1 Комисията ще възприеме по-благоприятен подход, когато:

а)

проектът е изготвен по такъв начин, че да се даде възможност на всички заинтересовани държави членки да участват, като се имат предвид видът на проекта, преследваната цел и неговите нужди от финансиране;

б)

изготвянето на проекта включва Комисията или юридическото лице, на което Комисията е делегирала своите правомощия, като например Европейската инвестиционна банка;

в)

изборът на проекта включва Комисията или юридическото лице, на което Комисията е делегирала своите правомощия, при условие че този орган действа за тази цел само като изпълнителна структура;

г)

управленската структура на проекта включва Комисията – или юридическото лице, на което Комисията е делегирала своите правомощия – и няколко държави членки;

д)

проектът включва значителни взаимодействия по отношение на броя на партньорите, участието на организации от различни сектори или участието на предприятия с различна големина;

е)

проектът включва съфинансиране от фондове на Съюза (22).

3.2.3.   Специфични критерии

21.

Проектите за НИРДИ трябва да имат значителен иновационен характер или да представляват важна добавена стойност по отношение на НИРДИ с оглед на съвременните постижения в съответния сектор.

22.

Проектите, включващи промишлено внедряване, трябва да дават възможност за разработването на нов продукт или услуга със значително научноизследователско или иновационно съдържание и/или за внедряването на принципно иновационен производствен процес. Обичайното модернизиране без иновационно измерение на съществуващи съоръжения и разработването на нови версии на съществуващи продукти не се определят като ВПОИ.

23.

Екологичните, енергийните и транспортните проекти трябва да бъдат от голямо значение за стратегията на Съюза за околната среда, енергията, включително сигурността на енергийните доставки, или транспорта, или да допринасят значително за вътрешния пазар, включително, но не само в тези конкретни сектори.

3.3.   Важност на проекта

24.

За да бъде определен като ВПОИ, даден проект трябва да бъде важен в количествено или в качествено отношение. Той следва да бъде особено голям по размер или обхват и/или да предполага значително равнище на риск в технологично или финансово отношение.

4.   КРИТЕРИИ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

25.

При оценяването на съвместимостта с вътрешния пазар на помощ за насърчаване изпълнението на ВПОИ въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от Договора Комисията взема предвид критериите, посочени по-долу (23).

26.

Комисията извършва сравнителен тест на помощта, за да оцени дали очакваните положителни ефекти надвишават евентуалните отрицателни ефекти, както е посочено по-долу.

27.

С оглед на естеството на проекта Комисията може да приеме, че наличието на пазарна неефективност или други значителни системни слабости, както и приносът към общоевропейски интерес, се предполагат, когато проектът отговаря на критериите за допустимост, посочени в раздел 3 по-горе.

4.1.   Необходимост и пропорционалност на помощта

28.

Помощта не трябва да субсидира разходите за проект, които едно предприятие така или иначе би поело, и не трябва да компенсира обичайните бизнес рискове от стопанска дейност. Без помощта осъществяването на проекта следва да бъде невъзможно или да бъде в по-малък размер или обхват, или по друг начин, който значително би ограничил очакваните му ползи (24). Помощта се смята за пропорционална, само ако същият резултат не би могъл да бъде постигнат с по-малко помощ.

29.

Държавата членка предоставя на Комисията съответна информация относно подпомогнатия проект, както и подробно описание на съпоставителния сценарий, който отговаря на ситуация, при която не се отпуска помощ от държава членка. Съпоставителният сценарий може да се състои в липса на алтернативен проект или в ясно определен и достатъчно предвидим алтернативен проект, разглеждан от бенефициера в неговия вътрешен процес на вземане на решение, и може да се отнася до алтернативен проект, който се осъществява изцяло или частично извън Съюза.

30.

При липса на алтернативен проект Комисията проверява дали размерът на помощта не надвишава необходимия минимум за осигуряване на достатъчна рентабилност на подпомогнатия проект, например като прави възможно постигането на вътрешна норма на възвращаемост, съответстваща на стандартния или минималния процент на възвращаемост за сектора или предприятието. За тази цел могат също да се използват стандартната норма на възвръщаемост, която се изисква от бенефициера в други инвестиционни проекти от подобно естество, цената на неговия общ капитал или обичайната норма на възвращаемост в съответния отрасъл. Трябва да се отчетат всички съответни очаквани разходи и ползи в целия жизнен цикъл на проекта.

31.

Максималният размер на помощта се определя във връзка с установения ликвиден дисбаланс спрямо допустимите разходи. Ако е обосновано от анализа на ликвидния дисбаланс, интензитетът на помощта може да достигне до 100 % от допустимите разходи. Ликвидният дисбаланс се отнася до разликата между положителните и отрицателните парични потоци през жизнения цикъл на инвестицията, сконтирани до настоящата им стойност въз основа на съответен сконтов коефициент, отчитащ необходимата за бенефициера норма на възвращаемост, за да осъществи проекта, а именно с оглед на съответните рискове. Допустимите разходи са определени в приложението (25).

32.

Когато е показано, например чрез вътрешни документи на дружеството, че бенефициерът на помощта е изправен пред ясен избор между осъществяването на подпомаган проект или на алтернативен проект без помощ, Комисията сравнява очакваната нетна настояща стойност на инвестицията в подпомагания проект и в съпоставителния проект, като се отчитат вероятностите от настъпването на различните сценарии за стопанска дейност.

33.

В своя анализ Комисията взема предвид следните елементи:

а)    посочване на желаната промяна : промяната в поведението, която се очаква като резултат от държавната помощ, т.е. дали тя води до нов проект или до увеличението на размера, обхвата или скоростта на даден проект, трябва да бъде ясно посочена от държавата членка. Промяната в поведението следва да се установи чрез сравнение на очаквания резултат и равнището на предвидена дейност със и без помощ. Разликата между двата сценария показва въздействието на мярката за помощ и нейния стимулиращ ефект;

б)    равнище на доходност : вероятността помощта да има стимулиращ ефект е по-голяма, когато макар проектът сам по себе си да не е достатъчно рентабилен, за да бъде осъществен от частно предприятие, той би генерирал съществени ползи за обществото.

34.

За да се преодолеят действителните или потенциалните преки или косвени нарушения на международната търговия, Комисията може да вземе предвид факта, че конкуренти извън рамките на Съюза (през последните три години) пряко или непряко са получили или ще получат помощ с еквивалентен интензитет за сходни проекти. Въпреки това, ако има вероятност нарушаването на международната търговия да настъпи след повече от три години, предвид особения характер на конкретния сектор, референтният период може да бъде съответно удължен. Когато това е въобще възможно, засегнатата държава членка следва да предостави на Комисията достатъчно информация, която ще ѝ позволи да оцени ситуацията, особено по отношение на необходимостта да се отчете конкурентното предимство на конкурент от трета страна. Ако Комисията не разполага с доказателства относно предоставената или предлаганата помощ, тя може да основе решението си също така на косвени доказателства.

35.

Когато събира доказателства, Комисията може да използва своите разследващи правомощия (26).

36.

Изборът на инструмента за помощ трябва да се извърши с оглед на пазарната неефективност или други значителни системни слабости, които трябва да бъдат преодолени. Например, когато основният проблем е свързан с липсата на достъп до финансиране, държавите членки по принцип трябва да прибегнат до помощ под формата на подкрепа на ликвидността, като например заем или гаранция (27). Когато е необходимо също така на предприятието да се осигури определена степен на споделяне на риска, по принцип предпочетеният инструмент за помощ следва да бъде възстановяем аванс. Възстановяемите инструменти за помощ по принцип се разглеждат като положителен показател.

37.

Когато това е уместно, целите на енергийната сигурност и енергийната ефективност трябва да бъде взети предвид при анализа.

38.

Комисията разглежда в по-благоприятна светлина проекти, които включват съществен собствен принос на бенефициерите или независими частни инвеститори. Приносът на материални и нематериални активи, както и на терени, се отчита по пазарна цена.

39.

Изборът на бенефициери чрез състезателна, прозрачна и недискриминационна тръжна процедура се счита за положителен показател.

4.2.   Предотвратяване на излишното нарушаване на конкуренцията и сравнителен тест

40.

Държавата членка следва да предостави доказателства, че предложената мярка за помощ представлява съответният инструмент на политиката по отношение на целта на проекта. Мярката за помощ няма да се счита за съответна, ако с други инструменти на политиката или с други видове инструменти за помощ, нарушаващи конкуренцията в по-малка степен, е възможно да бъде постигнат същият резултат.

41.

За да бъде съвместима мярката за помощ, нейните отрицателни ефекти, изразяващи се в нарушение на конкуренцията и въздействие върху търговията между държавите членки, трябва да бъдат ограничени и по-малки от положителните ефекти, изразяващи се в принос за целта от общевропейски интерес.

42.

Когато оценява отрицателните ефекти на мярката за помощ, Комисията фокусира анализа си върху предвидимото въздействие, което помощта може да окаже върху конкуренцията между предприятията в засегнатите продуктови пазари, включително на пазарите нагоре или надолу по веригата, както и върху риска от свръхкапацитет.

43.

Комисията оценява риска от затваряне и господстващо положение на пазара, по-специално когато няма разпространение на резултатите от научноизследователската дейност или то е ограничено. Проектите, свързани с изграждането на инфраструктура (28), трябва да гарантират открит и недискриминационен достъп до инфраструктурата и недискриминационни цени (29).

44.

Комисията оценява потенциалните отрицателни ефекти върху търговията, включително риска от надпревара между държавите членки по отношение на субсидиите, който може да възникне, по-специално по отношение на избора на местоположение.

4.3.   Прозрачност

45.

Държавите членки гарантират публикуването на следната информация на подробен уебсайт за държавната помощ на национално или регионално ниво:

а)

текста на мярката за помощ и разпоредбите за нейното прилагане или връзка към него;

б)

наименованието на органа или органите, предоставящи помощта;

в)

наименованието на отделните бенефициери, вида и размера на помощта, предоставена на всеки бенефициер, датата на предоставяне, вида на предприятието (МСП/големи предприятия), региона, в който се намира бенефициерът (на ниво II от NUTS) и основния икономически сектор, в който предприятието бенефициер осъществява дейност (на ниво групи по NACE) (30).

46.

Това изискване може да отпадне за индивидуални помощи под 500 000 евро. Тази информация трябва да се публикува, след като бъде взето решението за отпускане на помощта, да се съхранява в продължение на най-малко 10 години и да бъде достъпна за широката общественост без ограничения (31). От държавите членки няма да се изисква да представят горепосочената информация преди 1 юли 2016 г.

5.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1.   Задължение за уведомление

47.

Съгласно член 108, параграф 3 от Договора държавите членки трябва да информират Комисията предварително за всякакви планове за предоставяне или изменение на държавна помощ, включително помощ за ВПОИ.

48.

Държавите членки, участващи в един и същ ВПОИ, се приканват, когато е възможно, да предоставят на Комисията общо уведомление.

5.2.   Последваща оценка и докладване

49.

Изпълнението на проекта подлежи на редовно докладване. Когато е уместно, Комисията може да поиска извършването на последваща оценка.

5.3.   Влизане в сила, срок на действие и преразглеждане

50.

Настоящото съобщение се прилага от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г.

51.

Комисията прилага принципите, установени в настоящото съобщение, по отношение на всички проекти за помощ, за които е постъпило уведомление и за които тя трябва да вземе решение след публикуването на съобщението в Официален вестник на Европейския съюз, дори в случаите, в които за проектите е постъпило уведомление преди датата на неговото публикуване.

52.

В съответствие с известието относно определянето на приложимите правила при оценка на неправомерно предоставена държавна помощ (32), в случай на помощ, за която не е постъпило уведомление, Комисията прилага настоящото съобщение, ако помощта е предоставена след неговото влизане в сила, а във всички останали случаи – приложимата уредба, която е била в сила към датата на предоставяне на помощта.

53.

Комисията може да реши да измени настоящото съобщение по всяко време, ако това е необходимо по причини, свързани с политиката в областта на конкуренцията, или за да се вземат предвид други политики на Съюза, международни ангажименти, развитието на пазарите, или по други основателни причини.


(1)  Съобщение на Комисията „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020 окончателен, 3.3.2010 г.

(2)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за главните базови технологии – мост към растеж и заетост“, COM(2012) 341 final, 26.6.2012 г.

(3)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — Модернизиране на държавната помощ на ЕС (МДП), COM(2012) 209 final, 8.5.2012 г.

(4)  Рамка на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (ОВ C 323, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)  Насоки на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда (ОВ C 82, 1.4.2008 г., стр. 1).

(6)  Насоки на Общността относно държавната помощ за спасяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение (ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2). Както е обяснено в точка 20 от посочените насоки, предвид факта, че е застрашено самото му съществуване, едно предприятие в затруднение не може да се разглежда като подходящо средство за постигането на други публични цели на политиката, докато не бъде осигурена неговата жизнеспособност.

(7)  Вж. например Решение от 19 септември 2000 г. по дело Федерална република Германия/Комисия на Европейските общности (C-156/98, Recueil, стр. I-6857, точка 78) и Решение от 22 декември 2008 г. по дело Société Régie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (C-333/07, Сборник, стр. I-10807, точки 94—116).

(8)  Когато два или повече проекта за научноизследователска и развойна дейност не са ясно отделими един от друг, и в частност, когато нямат независеща една от друга вероятност за технологичен успех, те трябва да се разглеждат като един проект. Помощ за проект, който просто води до промяна в местоположението на проекта в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), без да се променя естеството, размерът или обхватът на проекта, няма да се приема за съвместима.

(9)  Отделен проект и интегриран проект се наричат по-долу „проект“.

(10)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за главните базови технологии – мост към растеж и заетост“, COM(2012) 341 final, 26.6.2012 г.

(11)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – „Енергетика 2020 – Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика“, COM(2010) 639 окончателен.

(12)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020—2030 година“ – COM(2014) 15 final.

(13)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Европейска стратегия за енергийна сигурност“, COM(2014) 330 final.

(14)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ – Съюз за иновации, COM(2010) 546 окончателен, 6.10.2010 г.

(15)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, COM(2010) 245 окончателен/2, 26.8.2010 г.

(16)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Европа за ефективно използване на ресурсите – водеща инициатива на стратегията „Европа 2020““, COM(2011) 21, 26.11.2011 г.

(17)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията – Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“, COM(2010) 614 окончателен, 28.10.2010 г.

(18)  С изключение на взаимосвързани научноизследователски инфраструктури и проекти по TEN-T, които са в самата си основа от транснационално значение, тъй като са част от физически свързана трансгранична мрежа или имат съществено значение за засилване на трансграничното управление или оперативната съвместимост на трафика.

(19)  Самият факт, че проектът се изпълнява от предприятия в различни държави или че научноизследователската инфраструктура впоследствие е използвана от предприятия, установени в различни държави членки, не е достатъчен за определянето му като ВПОИ. Съдът потвърди политиката на Комисията да приема, че даден проект може да бъде описан като проект от общоевропейски интерес по смисъла на член 107, параграф 3, буква б), когато той образува част от транснационална европейска програма, подкрепена съвместно от няколко правителства на държави членки, или е резултат от съгласувани действия на няколко държави членки за борба с обща заплаха. Решение от 8 март 1988 г. по съединени дела C-62/87 и 72/87 Exécutif regional wallon и SA Glaverbel/Комисия (Recueil, стр. 1573, точка 22).

(20)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, COM(2011) 571 окончателен, 20.9.2011 г.

(21)  Например в заключенията на Европейския съвет от 23 май 2013 г. бе потвърдена необходимостта от постепенно прекратяване на субсидиите за дейности, нанасящи вреда на околната среда или на икономиката, включително за изкопаеми горива, за да се улеснят инвестициите в нова и интелигентна енергийна инфраструктура.

(22)  Финансиране от Съюза, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни предприятия или други органи на Съюза, което не е пряко или косвено под контрола на държавата членка, не представлява държавна помощ.

(23)  Според Съда Комисията разполага със свобода на преценка по отношение на оценката на съвместимостта на ВПОИ. Решение от 8 март 1988 г. по съединени дела C-62/87 и 72/87 Exécutif regional wallon и SA Glaverbel/Комисия (Recueil, стр. 1573, точка 21).

(24)  Заявлението за помощ трябва да предхожда започването на работа, което означава започване на строителни работи по инвестицията или поемане на първия твърд ангажимент за поръчка на оборудване или други ангажименти, които правят инвестицията необратима, независимо от хронологичния им ред. Закупуването на земя и подготвителните работи, като например получаване на разрешителни и провеждане на предварителни проучвания за осъществимост, не се считат за започване на работа.

(25)  В случай на интегриран проект допустимите разходи трябва да бъдат отчетени на равнището на всеки отделен проект.

(26)  Вж. член 1, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 734/2013 на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 204, 31.7.2013 г., стр. 15).

(27)  Помощта под формата на гаранции трябва да бъде ограничена във времето, а помощта под формата на заеми трябва да бъде обвързана със срокове на погасяване.

(28)  За да се избегнат всякакви съмнения, пилотните линии не се считат за инфраструктури.

(29)  Когато проектът включва енергийна инфраструктура, той подлежи на регулиране на тарифите и достъпа, както и на изисквания за отделяне съгласно законодателството за вътрешния пазар.

(30)  С изключение на търговски тайни и друга поверителна информация в надлежно обосновани случаи и при наличие на съгласие от страна на Комисията (Съобщение на Комисията от 1 декември 2003 г. относно професионалната тайна при решенията за държавна помощ, C (4582) 4582 (ОВ C 297, 9.12.2003 г., стр. 6).

(31)  Тази информация се публикува в срок от 6 месеца от датата на предоставяне. В случай на неправомерна помощ от държавите членки ще се изисква да осигурят публикуването на тази информация ex post, в рамките на не повече от 6 месеца, считано от датата на решението на Комисията. Информацията трябва да бъде във формат, който позволява данните да бъдат търсени, извличани и лесно публикувани в интернет, например във формат CSV или XML.

(32)  Известие на Комисията относно определянето на приложимите правила при оценка на неправомерно предоставена държавна помощ (ОВ C 119, 22.5.2002 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

а)

Проучвания за осъществимост, включително подготвителни технически проучвания, и разходите за получаване на разрешенията, необходими за реализацията на проекта.

б)

Разходи за инструменти и оборудване (включително инсталации и превозни средства), доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта. Ако въпросните инструменти и оборудване не се използват за проекта през целия им експлоатационен срок, за допустими разходи се считат само амортизационните отчисления за срока на проекта, изчислени въз основа на добрата счетоводна практика.

в)

Разходи за придобиване (или строителство) на сгради, инфраструктура и земя, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта. Когато тези разходи се определят според търговската трансферна стойност или реално извършените капиталови разходи, вместо според амортизационните отчисления, остатъчната стойност на земята, сградите или инфраструктурата следва да бъде приспадната от ликвидния дисбаланс ex ante или ex post.

г)

Разходи за други материали, консумативи и подобни продукти, необходими за проекта.

д)

Разходи за получаване, валидиране и защита на патенти и други нематериални активи. Разходи за научноизследователска дейност по договор, знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделка между несвързани лица, както и разходи за консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за проекта.

е)

Разходи за персонал и административни разходи (включително постоянни разходи), направени пряко за дейности в областта на НИРДИ, включително дейностите в областта на НИРДИ, свързани с началното промишлено внедряване (1), или в случай на инфраструктурен проект — направени при построяването на инфраструктурата.

ж)

В случай на помощ за проект за начално промишлено внедряване капиталовите и експлоатационните разходи, доколкото промишленото внедряване е следствие от дейност в областта на НИРДИ (2) и самото то съдържа много важен компонент на НИРДИ, представляващ неразделен и необходим елемент на успешното изпълнение на проекта. Експлоатационните разходи трябва да са свързани с такъв компонент на проекта.

з)

Други разходи могат да бъдат приети, ако са основателни и неразривно свързани с осъществяването на проекта, с изключение на експлоатационни разходи, които не са обхванати в буква ж).


(1)  Началното промишлено внедряване се отнася до увеличаването на мащаба на пилотните съоръжения или до първите по рода си оборудване и съоръжения, които реализират стъпките след пилотния етап, включително етапа на изпитване, но не са масово производство, нито търговски дейности.

(2)  Началното промишлено внедряване не трябва да се извършва от организационната единица, извършила дейността в областта на НИРДИ, доколкото същата единица придобива правото на използване на резултатите от предхождащата дейност в областта на НИРДИ и дейността в областта на НИРДИ и първото промишлено внедряване са обхванати от проекта и уведомлението е общо.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/13


Обменен курс на еврото (1)

19 юни 2014 година

(2014/C 188/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3620

JPY

японска йена

138,82

DKK

датска крона

7,4564

GBP

лира стерлинг

0,79985

SEK

шведска крона

9,0885

CHF

швейцарски франк

1,2170

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,3140

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,435

HUF

унгарски форинт

305,31

LTL

литовски литас

3,4528

PLN

полска злота

4,1326

RON

румънска лея

4,3940

TRY

турска лира

2,9025

AUD

австралийски долар

1,4478

CAD

канадски долар

1,4749

HKD

хонконгски долар

10,5566

NZD

новозеландски долар

1,5622

SGD

сингапурски долар

1,7003

KRW

южнокорейски вон

1 387,13

ZAR

южноафрикански ранд

14,5054

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,4881

HRK

хърватска куна

7,5755

IDR

индонезийска рупия

16 254,03

MYR

малайзийски рингит

4,3813

PHP

филипинско песо

59,588

RUB

руска рубла

46,6940

THB

тайландски бат

44,330

BRL

бразилски реал

3,0426

MXN

мексиканско песо

17,6774

INR

индийска рупия

81,7677


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

20.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/14


Известие на правителството на Обединеното кралство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 188/04)

Съобщение на Обединеното кралство — 14-и кръг за предоставяне на лицензии за крайбрежната зона (на сушата) за добив на нефт и газ

Министерство на енергетиката и изменението на климата

Закон за петрола от 1998 г. (Petroleum Act 1998)

Издаване на лицензии за крайбрежната зона

1.

Министърът на енергетиката и изменението на климата приканва заинтересованите лица да подадат заявления за лицензии за проучване и разработване на нефтени находища в определени райони на континенталния шелф на Великобритания. Настоящият кръг за издаване на лицензии за сушата е 14-и по ред.

2.

Всички подробности относно офертата, включително карти на предлаганата площ и информация за лицензиите, техните условия и подаването на заявления, се намират на интернет сайта на правителството: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds

3.

Всички заявления ще бъдат оценявани в съответствие с разпоредбите на Директивата за издаване на лицензии за добив на въглеводороди от 1995 г. (S.I. 1995 № 1434) и предвид трайната необходимост от бързи, изчерпателни, ефективни и безопасни проучвания с цел установяване на залежите от нефт и газ на територията на Великобритания, отделяйки необходимото внимание на грижата за околната среда.

4.

Решения по заявленията ще се вземат въз основа на следните критерии:

а)

финансовата стабилност на кандидата и финансовите му възможности да осъществи дейностите, за които ще получи разрешение според лицензията, по време на първоначалния период, включително представената работна програма за оценяване на цялостния потенциал на района в рамките на сектора или секторите, за които е подал заявление;

б)

техническите възможности на кандидата да осъществява дейностите, за които ще получи разрешение чрез лицензията, по време на първоначалния период, включително намирането на богати на въглеводороди участъци в рамките на сектора или секторите, за които е подадено заявлението. Техническите възможности ще бъдат оценявани отчасти въз основа на качеството на анализа, свързан със сектора или секторите, за които е подадено заявление;

в)

начинът, по който кандидатът предлага да осъществи дейностите, за които ще получи разрешение чрез лицензията, включително качеството на работната програма, подадена за оценяване на цялостния потенциал на района, за който е подадено заявление;

г)

в случаите, когато кандидатът притежава или е притежавал лицензия, предоставена по силата на или разглеждана като предоставена по силата на Petroleum Act 1998, всяка неефикасност или безотговорност, проявена от кандидата при осъществяване на дейностите по тази лицензия.

5.

Кандидатите трябва да представят декларация за екологична осведоменост (Environmental Awareness Statement), потвърждаваща, че са запознати с британското законодателство в областта на сухоземната околна среда и с основните източници на екологична уязвимост за района, за който е подадено заявлението.

6.

Министърът ще предостави лицензия единствено ако едновременно с това може да одобри и избрания от заявителя оператор.

Насоки

7.

Допълнителни насоки, уточняващи горепосоченото, могат да бъдат намерени на интернет сайта на правителството: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds

Лицензии

8.

В случаите, в които министърът предоставя лицензия съгласно тази покана, предложението се прави в рамките на дванадесет до осемнадесет месеца от датата на настоящото известие.

9.

Министърът не носи отговорност за разходите на кандидата при подготовката или подаването на неговото заявление.

Стратегическа екологична оценка

10.

В съответствие с изискванията на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда министърът е изготвил стратегическа екологична оценка (SEA) за всички райони, предмет на настоящия кръг. Оценката и други документи по този въпрос могат да бъдат намерени на интернет сайта на правителството: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds

Уебсайт на правителството: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds


20.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/16


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

(2014/C 188/05)

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

22.5.2014 г.

Продължителност

от 22.5.2014 г. до 31.12.2014 г.

Държава членка

Дания

Запас или група запаси

SAN/234_2

Видове

Пясъчница (Ammodytes spp.)

Зона

Водите на Съюза от зона 2 за управление на пясъчница

Вид/видове риболовни кораби

Справочен номер

06/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

20.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/17


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7242 — Cargill/Copersucar/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 188/06)

1.

На 13 юни 2014 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Cargill, Incorporated („Cargill“, САЩ) и Copersucar S.A. („Copersucar“, Бразилия) възнамеряват да придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие („JV“, Испания).

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   Cargill: частно дружество с международна дейност в производството и продажбите на хранителни и селскостопански продукти, както и услуги по управление на риска,

—   Copersucar: частно дружество, чийто капитал се държи от 24 производствени групи с дейност в производството на захар и етанол в Бразилия,

—   JV: ще обедини търговията със захар в световен мащаб на Cargill и Copersucar и ще търгува с финансови деривати, свързани с търговията на захар, както и с физическа захар.

3.

След предварително проучване Европейската комисия констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на M.7242 — Cargill/Copersucar/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

20.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/18


Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2014/C 188/07)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението за промяна в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (2)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9

„MANTEQUILLA DE SORIA“

ЕО №: ES-PDO-0105-01110 — 19.4.2013 г.

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение

    Наименование на продукта

    Описание на продукта

    Географски район

    Доказателство за произход

    Метод на производство

    Връзка

    Етикетиране

    Национални изисквания

    Други [да се посочи]

2.   Вид на изменението

    Изменение на единния документ или на резюмето

    Изменение на спецификацията на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за които не е публикуван нито единен документ, нито резюме

    Изменение на спецификацията, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

    Временно изменение на спецификацията като последица от налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от страна на публичните органи (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

3.   Изменения

Доказателство за произход

Текстът на този раздел бе преформулиран така, че да се посочат по-ясно елементите, които са обект на контрол с оглед гарантиране на качеството и произхода на защитените видове масло, като ненужната информация бе заличена.

Изискването за първоначална оценка на операторите бе премахнато с цел адаптиране към изискванията на Директивата за услугите.

Информацията относно издаването на разрешения и проверките, осъществявани от регулаторния съвет, се заличава с цел да се предотврати ограничаването на свободата на движение.

Метод на производство

В точка 1 от този раздел бе включено изискване относно системата на хранене на животните, което трябва да бъде спазвано от животновъдните стопанства, произвеждащи мляко за производството на маслото със защитено наименование.

Бе забелязана грешка в описанието на процедурата по извличане на сметаната, поради което се наложи тя да бъде поправена. Поправката бе използвана, за да се направи подробен преглед на метода на получаване на продукта.

Този преглед доведе до заличаване на данните относно операциите, които предприятието желае да осъществи във връзка с вътрешния контрол при получаване на млякото в предприятието, тъй като не е целесъобразно те да бъдат включени в спецификацията.

На няколко места в текста се заличава информацията относно посочения метод на охлаждане чрез използване на пластини, тъй като бе преценено, че той е без значение; така се дава възможност и за евентуални бъдещи изменения във връзка с технологичния напредък в тази област.

Изменят се някои температурни диапазони, които изглеждаха ненужно строги, например тези за съхранението на млякото, за отмиване на мазнината с вода и т.н., които бяха между 2 °C и 4 °C, тъй като експертите твърдят, че диапазонът между 1 °C и 6 °C гарантира в достатъчна степен запазването на свойствата на продукта през целия производствен процес, не засяга крайния продукт и е по-добре съобразен с параметрите на използваните технологии и апаратура. Поради това би било достатъчно максималната температура да се ограничи до 6 °C.

Както бе посочено по-горе, параграфът, в който се описва процесът за извличане на сметаната, бе изцяло заменен поради пропуски в неговата формулировка. Съответно текстът:

„Млякото се подлага на термизация (топлинна обработка в продължение на 15 секунди при температура между 57 °C и 68 °C) в пластинчат топлообменник и впоследствие се центрофугира с цел обезмасляване и хигиенизиране. До момента на пастьоризацията маслеността на сметаната, получена при температура между 30 °C и 40 °C, трябва да се запази между 38 % и 45 % m/m, а нейната киселинност — под 13° по Дорник. След това сметаната се охлажда при температура между 2 °C и 4 °C с цел да бъде съхранена до пастьоризацията.“

да се чете:

„Млякото се подлага на термизация с цел обезмасляване и хигиенизиране. Към средата на процеса, когато температурата е между 40 °C и 55 °C, се извлича сметаната чрез центрофугиране. Тази сметана трябва да бъде с масленост между 38 % и 45 % m/m и с киселинност под 13° по Дорник или еквивалентен на него метод. Впоследствие сметаната се охлажда до температура, не по-висока от 6 °C, с цел да бъде съхранена до пастьоризацията“.

Обосновката за тази промяна е, че в края на процеса, след извличането на сметаната, млякото достига температурата на термизация (от 57 °C до 68 °C), поради което този параметър не е от значение нито за получаването на сметаната, нито за последващия процес на производство на масло. От друга страна, най-често използваната температура за извличане на сметаната е между 40 °C и 55 °C — това е и препоръчваният от производителите на съоръженията диапазон, тъй като при него се улеснява извличането и се избягва разрушаването на мастни клъбца чрез механични действия, с което се намаляват дейността на липазите и процесите на разграждане. Доказателства за това се привеждат в следните източници: „Technology of dairy products“ (Технология на млечните продукти) от Ralph Early (Blackie Academia & Professional), глава 7 — „Cream pasteurization technology“ (Технология на пастьоризацията на сметана) от T. Bøgh-Sørensen, публикувана в брой 271 на бюлетина на IDF, озаглавен „Pasteurization of Cream“ (Пастьоризация на сметана), „Tratamiento específico para diferentes tipos de nata“ (Специална обработка за различни видове сметана) от Carlos Gandolfo (www.agroterra.es) и глава 8 от „Manual de Industrias Lácteas“ (Наръчник на млечната промишленост) (Tetra Pack Processing Systems AB, 2003).

Също така остава отворена възможността в бъдеще киселинността на сметаната да се определя чрез други еднакво валидни методи, какъвто е измерването на pH.

При етапа на пастьоризация на сметаната се заличава информацията относно параметрите на пастьоризацията, тъй като те са зададени в самото определение на този вид термична обработка, която освен това е една от критичните точки за контрол за този сектор.

При етапа на зреене на сметаната се премахва киселинността между 18° и 28° по Дорник като параметър, определящ момента на прекъсване на процеса на зреене, тъй като параметърът, който се прилага при спирането на зреенето, не е стойността на киселинността, а времето, изминало от началото на зреенето (между 12 и 15 часа), т.е. продължителността на ферментацията.

При този етап се заличава също така изискването за 4-часовото съхранение на сметаната на студено, тъй като приблизителното време, необходимо за нейното охлаждане, зависи от обема на партидата и съответно няма определена продължителност. Освен това при престоя на сметаната във ваната постоянният контрол на температурата продължава с оглед на нейното запазване в стабилни граници, като по този начин се изключва рискът от промяна, свързан с времето на престой на сметаната във ваната.

При етапа на гнетене се премахва изискването за задължителен анализ на влажността на маслото чрез везна с инфрачервени лъчи, за да се позволи използването на други аналитични техники.

Етикетиране

Информацията относно издаването на разрешения и проверките, осъществявани от регулаторния съвет, се заличава с цел да се предотврати ограничаването на свободата на движение.

Включва се изображение на логото на наименованието, но се премахва задължението то да се използва върху етикета.

Национални изисквания

Актуализира се действащото законодателство, което се отнася до защитените наименования за произход и защитените географски указания.

Контролен орган

Понастоящем контролният орган е Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León в качеството му на компетентен орган.

Групата заявител, поискала предложените промени, е Регулаторният съвет, обозначаващ защитеното наименование за произход „Mantequilla de Soria“. Той е представителен орган за провинция Soria както на млекопроизводителите, така и на производителите на масло, и се счита за страна, която има законен интерес от изменението на спецификацията.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (3)

„MANTEQUILLA DE SORIA“

ЕО №: ES-PDO-0105-01110 — 19.4.2013 г.

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование

„Mantequilla de Soria“

2.   Държава членка или трета държава

Испания

3.   Описание на земеделския продукт или храна

3.1.   Вид на продукта

Клас 1.5. Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни мазнини и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Масло, произведено от мазнината на кравето мляко, което е добито от породите Frisona, Pardo alpina или от техните кръстоски, и произхожда от мандри от определени общини от провинция Soria.

Защитеното наименование „Mantequilla de Soria“ обхваща традиционно произвежданите три разновидности на маслото: натурално, солено и сладко.

Физикохимичните и органолептичните характеристики на всяка една от тях са следните:

1.

Натурално масло:

Физикохимични характеристики:

—   Съдържание на мазнини: минимум 82 % m/m

—   Немаслено млечно сухо вещество: максимум 2 % m/m

—   Влажност: максимум 16 % m/m

Органолептични характеристики: цвят — слонова кост със светложълти оттенъци; слаб до средносилен мирис на диацетил; много лек кисел вкус; умерено разтапяне в устата; среден вискозитет; аромат на прясна сметана; умерено дълъг послевкус.

2.

Солено масло:

Физикохимични характеристики:

—   Съдържание на мазнини: минимум 80 % m/m

—   Немаслено млечно сухо вещество: максимум 4 % m/m

—   Влажност: максимум 16 % m/m

—   Натриев хлорид: максимум 2,5 % m/m

Органолептични характеристики: цвят — от белезникав до слонова кост; при разрязване видът е леко зърнист; мирис на леко узряла сметана; наситен солен вкус; умерено разтапяне в устата; среден вискозитет; аромат на сметана; кратък послевкус.

3.

Сладко масло:

Физикохимични характеристики:

—   Съдържание на мазнини: минимум 39 % m/m

—   Немаслено млечно сухо вещество: максимум 35 % m/m

—   Влажност: максимум 25 % m/m

—   Захароза: от 20 до35 % m/m

—   Добавки: оцветител бетакаротин и/или екстракт от кохинил в декорацията

Органолептични характеристики: цвят — белезникав, с изключение на декорацията, която е в нюанс на оранжевото или розовото; при разрязване се наблюдават много малки до малки компактни шупли и неравномерни кухини, чийто размер варира от този на кристал бяла захар до зърно ориз; мирис на диацетил с нотки на карамелизирана захар; наситен сладък вкус, леко кисел; умерено до бързо разтапяне в устата; среден вискозитет; аромат на сметана с лек оттенък на растителна сметана; умерено дълъг до дълъг послевкус.

3.3.   Суровини (само за преработените продукти)

Млякото, използвано за производството на маслото, се добива в животновъдни стопанства от определения географски район, обхващащ най-високата и най-студената част от провинция Soria, където млекопроизводството е традиционен отрасъл. Пасищата в тази част са сухи и с характерна твърда растителност, придаваща специфични качества на млякото, които след това се предават и в маслото.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход)

Системата на хранене, която е обусловена от климатичните фактори и от наличието на природни ресурси, се основава на използването на пасищата през обичайните периоди, като останалата част от храната, произвеждана по възможност в определения район, е под формата на силаж, сено, смлени зърнено-житни култури и/или фураж.

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Както добивът на млякото, така и производството на маслото се осъществяват в определения географски район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

На всички видове надписи и етикети върху опаковките, които съдържат масло със защитено наименование, задължително трябва да фигурират означенията „Denominación de Origen Protegida“ (защитено наименование за произход) и „Mantequilla de Soria“.

Видовете масло със защитено наименование, предназначени за консумация, трябва да носят знака за съответствие с наименованието, който представлява ненарушим и непозволяващ повторна употреба контраетикет и се поставя преди експедирането на продукта.

На контраетикета фигурира логото на наименованието и буквено-цифров код, гарантиращ проследяемостта на продукта. Кодът се изписва върху лента, чийто цвят за натуралното масло е златист, за сладкото масло — розов, а за соленото масло — син.

4.   Определение на географския район

Районът на производство на млякото и на маслото „Mantequilla de Soria“ обхваща следните 169 общини от провинция Soria:

Abejar, Adradas, Ágreda, Alconaba, Alcubilla de Avellaneda, Aldealafuente, Aldealices, Aldealpozo, Aldealseñor, Aldehuela de Periáñez, Las Aldehuelas, Alentisque, Aliud, Almajano, Almaluez, Almarza, Almazán, Almazul, Almenar de Soria, Arancón, Arcos de Jalón, Arévalo de la Sierra, Ausejo de la Sierra, Barca, Bayubas de Abajo, Bayubas de Arriba, Beratón, Berlanga de Duero, Blacos, Bliecos, Borjabad, Borobia, Buberos, Buitrago, Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Cabrejas del Campo, Cabrejas del Pinar, Calatañazor, Caltojar, Candilichera, Cañamaque, Carabantes, Carrascosa de Abajo, Carrascosa de la Sierra, Casarejos, Castilfrío de la Sierra, Castillejo de Robledo, Castilruiz, Centenera de Andaluz, Cerbón, Cidones, Cigudosa, Cihuela, Ciria, Cirujales del Río, Coscurita, Covaleda, Cubilla, Cubo de la Solana, Cueva de Ágreda, Dévanos, Deza, Duruelo de la Sierra, Escobosa de Almazán, Espeja de San Marcelino, Espejón, Estepa de San Juan, Frechilla de Almazán, Fresno de Caracena, Fuentearmegil, Fuentecambrón, Fuentecantos, Fuentelmonge, Fuentelsaz de Soria, Fuentepinilla, Fuentes de Magaña, Fuentestrún, Garray, Golmayo, Gómara, Gormaz, Herrera de Soria, Hinojosa del Campo, Langa de Duero, La Losilla, Magaña, Maján, Matalebreras, Matamala de Almazán, Medinaceli, Miño de San Esteban, Molinos de Duero, Momblona, Monteagudo de las Vicarías, Montenegro de Cameros, Morón de Almazán, Muriel de la Fuente, Muriel Viejo, Nafría de Ucero, Narros, Navaleno, Nepas, Nolay, Noviercas, Ólvega, Oncala, Pinilla del Campo, Portillo de Soria, La Póveda de Soria, Pozalmuro, Quintana Redonda, Quintanas de Gormaz, La Quiñoneria, Los Rábanos, Rebollar, Recuerda, Renieblas, Reznos, Rioseco de Soria, Rollamienta, El Royo, Salduero, San Esteban de Gormaz, San Felices, San Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique, Santa Cruz de Yanguas, Santa María de Huerta, Santa María de las Hoyas, Serón de Nájima, Soliedra, Soria, Sotillo del Rincón, Suellacabras, Tajahuerce, Tajueco, Talveila, Tardelcuende, Taroda, Tejado, Torlengua, Torreblacos, Torrubia de Soria, Trévago, Ucero, Vadillo, Valdeavellano de Tera, Valdegeña, Valdelagua del Cerro, Valdemaluque, Valdenebro, Valdeprado, Valderrodilla, Valtajeros, Velamazán, Velilla de La Sierra, Velilla de los Ajos, Viana de Duero, Villaciervos, Villanueva de Gormaz, Villar del Ala, Villar del Campo, Villar del Río, Los Villares de Soria, Villaseca de Arciel, Vinuesa, Vizmanos, Vozmediano, Yanguas.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфични характеристики на географския район

Характеристиките на „Mantequilla de Soria“ са свързани с факта, че то се произвежда от мляко, добито от крави, чиято прехрана е получена при специфични климатични условия и надморска височина.

Средната надморска височина на провинция Soria е 1 026 m. Тя е една от провинциите с най-голяма средна надморска височина и най-стръмно плато, което допринася за особено тежките климатични условия.

На нейната територия има райони, разположени на над 1 500 m надморска височина, където преобладават летните пасища; средни райони с високи коти между 1 000 и 1 500 m надморска височина, в които се развива активно горското стопанство наред с пасищата, които се използват от пролетта до есента; преходни райони с кота между 900 и 1 000 m, които, поради слабите възможности за земеделска дейност,се използват за пасища почти през цялата година; и накрая, райони под 900 m надморска височина, където основната дейност е земеделието. При неполивни условия най-често се срещат зърнено-житните и фуражните култури, а в поливните зони в най-ниските долини в южната част на провинцията — царевицата. В определения район не са включени най-топлите и най-ниските зони в южната част на провинцията, в които млекопроизводството и производството на масло не са традиционни дейности.

Гледките на пасища със свободно пасящи крави са характерни за пейзажа на Soria.

Съставът на пасищата е суха и характерна твърда растителност, придаваща специфични качества на млякото, които след това се предават и в маслото.

Както при едновремешното традиционно производство на масло с помощта на буталка, така и при съвременното чрез маслобойка с прекъснат режим на действие, се постига един и същи вид слепване на мастните клъбца на сметаната. При използването на буталка то се е постигало чрез ръчно удряне, подобно на бутало, до слепването на клъбцата, а със сегашната машина за масло (маслобойка с прекъснат режим на действие) този резултат се постига благодарение на налягането, получено при нейното движение.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

Отличителната характеристика при производството на този вид масло е фактът, че млечните ферменти не се добавят в началото на етапа на зреене, а 3—4 часа по-късно, за да се подобри резултатът и да се придаде отличителната характеристика на продукта.

От своя страна, производството на сиропа за сладкия вид масло се извършва по старинните рецепти, като са запазени автентичните вид и форма на продукта.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

„Mantequilla de Soria“ се споменава в многобройни исторически източници. Срещат се оценки, новини, сведения, данни и т.н., датиращи от 1845 г. до наши дни, които свидетелстват за традицията и безспорната и богата история на производство на въпросното масло и потвърждават популярността на географското наименование.

Макар че районът е слабонаселен и влиянието му върху разпространението на географското наименование чрез медиите също е слабо, причините за тази слава се дължат единствено на особените характеристики на млякото и на производствения процес, при който се получава масло с високо ценени от потребителите качества.

Орографските характеристики на определения район обуславят екстремните климатични условия, които определят вида и състава на пасищата и на културите, използване за хранене на добитъка. Тази храна осигурява съдържанието на мастни киселини в млечните мазнини и им придава особени качества, които се предават в маслото.

От друга страна, съществуват традиции, свързани с района, като например използването на буталката и на маслобойка с прекъснат режим на действие, които са определящи за особения начин на добиване на продукта и също оказват влияние върху неговите качества.

Освен това само в този район се среща традицията сладкарските предприятия да произвеждат сладко масло от натурално.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (4))

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(3)  Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(4)  Вж. бележка под линия 3.


20.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/24


Публикация, съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията, на единен документ за наименование за произход или географско указание, регистрирано в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията по силата на член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета

(2014/C 188/08)

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (1)

„PROSCIUTTO DI SAN DANIELE“

ЕО №: IT-PDO-0117-01149 – 19.8.2013

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование

„Prosciutto di San Daniele“

2.   Държава членка или трета държава

Италия

3.   Описание на земеделския продукт или храна

3.1.   Вид продукт

Клас 1.2: Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Продуктът „Prosciutto di San Daniele“ се отличава с характерната си форма, наподобяваща китара заедно с удължената ѝ част (грифа). Теглото на целия необезкостен продукт „Prosciutto di San Daniele“ е обикновено от 8 до 10 kg, но никога под 7,5 kg. Месото е стегнато, крехко и еластично, с точно съотношение между напълно бялата мазна част и розовочервената, прошарена с ивици мазнина нетлъста част. Вкусът е деликатно сладък с по-силно изразен послевкус. Мирисът е ароматен и характерен в зависимост от етапа на зреене.

Характерни за продукта „Prosciutto di San Daniele“ са следните химични параметри:

влажността трябва да е не по-малко от 57 % и не повече от 63 %,

коефициентът на съотношението между съдържанието на натриев хлорид, изразено в проценти, и влажността, изразена в проценти, трябва да е не по-малко от 7,8 и не повече от 11,2,

коефициентът на съотношението между влажността, изразена в проценти, и общото съдържанието на белтъчини, изразено в проценти, трябва да е не по-малко от 1,9 и не повече от 2,5,

протеолитичният индекс (процентен състав на азотните фракции, разтворими в трихлороцетна киселина, отнесени към общото съдържание на азот) трябва да е не повече от 31.

Горепосочените химични параметри се отнасят до състава, изразен в проценти, при анализ на тъкан от двуглавия бедрен мускул, извършван преди поставяне на отличителната маркировка.

Продуктът „Prosciutto di San Daniele“ може да се предлага на пазара за консумация също и в обезкостен вид, разфасован, т.е. разрязан на парчета с различна форма и тегло или на резени. Отличителната маркировка трябва да фигурира върху продукта независимо от вида, в който той се предлага.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

Живи животни

За производството на „Prosciutto di San Daniele“ се прилага посоченото по-долу.

Допуска се използване на чистокръвни или хибридни животни от традиционните основни породи Large White и Landrace, подобрени съгласно „Libro Genealogico Italiano“ (италианската родословна книга).

Освен това се допуска използване на животни от порода Duroc, подобрена съгласно италианската родословна книга.

Допуска се също така използване на животни, представляващи кръстоски и хибриди от други породи, при условие че са получени чрез селекция или кръстоска, направена с цели, съвместими със заложените в италианската родословна книга за производството на италиански свине с високо кланично тегло.

В съответствие с традицията обаче се изключва използване на животни, носители на противоречиви признаци, като по-специално се има предвид податливостта на стрес (PSS).

При всички случаи се изключва използване на чистокръвни екземпляри от породите Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc и Spotted Poland.

Не се допуска използване на месо от нерези и свине майки.

Трябва да се използват генетични видове, при които се гарантира достигането на голямо тегло в кратки срокове, като при всички случаи средното тегло на животно (живо тегло) трябва да е 160 kg +/– 10 %.

Пресни бутове

Използваните за производството на „Prosciutto di San Daniele“ свински бутове са с произход от кланични трупове на свине с високо кланично тегло, попадащи в категориите „U“, „R“ или „О“ от системата на Съюза за класификация на свинските кланични трупове, и трябва да са с тегло не по-малко от 11 kg.

Сланината по външната част на обрязания пресен свински бут, измерена вертикално спрямо бедрената кост при хоризонтално разположение на бута и на съответната външна страна, трябва да е с дебелина не по-малко от 15 mm (включително кожата), в зависимост от големината на парчето.

Изключва се използването на бутове с произход от свине, които са засегнати от явни миопатии (синдрома PSE — бледо, меко и воднисто месо, DFD-ефекта — тъмно, твърдо и сухо месо) и които са с очевидни белези на предходни възпалителни процеси и травми.

Не се допуска преработване на свински бутове, които са добити от свине, заклани преди по-малко от 24 часа или преди повече от 120 часа, или които са замразени.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход)

Трябва да се спазват подробни правила по отношение на използването и на състава на хранителната дажба. За препоръчване е храната да се дава в течно състояние (каша или ярма), с добавена суроватка в съответствие с традицията.

3.5.   Специфични етапи в производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Всички етапи от производството на „Prosciutto di San Daniele“ — от обрязването на пресните свински бутове до приключването на зреенето — трябва да се извършват на територията на община Сан Даниеле дел Фриули в провинция Удине.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

Операциите по опаковане на нарязания продукт трябва да се извършват изключително в географския район на производство на „Prosciutto di San Daniele“.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

Формулирани са специфични правила относно идентифицирането на продукта „Prosciutto di San Daniele“ както в рамките на производствения процес (суровината), така и в момента на крайната му обработка и на предлагането му на пазара.

В рамките на производствения процес на „Prosciutto di San Daniele“ е предвидена следната последователност от елементи за идентифициране на продукта:

марка (или марки), поставена от животновъда,

идентификационен знак на кланицата, поставен от оператора в кланицата върху пресните свински бутове,

печат, поставен от производителя върху пресните свински бутове,

маркировка за съответствие (горещ печат), поставена върху кожата на бута под надзора и в присъствието на контролния орган.

При етикетиране на ненарязания и необезкостен продукт „Prosciutto di San Daniele“ се посочват следните задължителни данни:

означението „Prosciutto di San Daniele“, следвано от надписа „denominazione di origine protetta“ (защитено наименование за произход),

седалището на предприятието производител.

При етикетиране на „Prosciutto di San Daniele“ като обезкостен ненарязан продукт или като продукт на парчета или на резени се посочват следните задължителни данни:

означението „Prosciutto di San Daniele“, следвано от надписа „denominazione di origine protetta“ (защитено наименование за произход),

седалището на опаковащото предприятие,

датата на производство (началото на преработката) във всички случаи, в които печатът вече не се вижда.

Върху опаковките на нарязания продукт „Prosciutto di San Daniele“ трябва да са възпроизведени отличителната маркировка и идентификационният номер на опаковчика.

Горепосочената маркировка възпроизвежда маркировката, поставена върху кожата на вече преминалия етапа на зреене продукт, и изглежда по следния начин:

Image

4.   Кратко определение на географския район

Производството на „Prosciutto di San Daniele“ трябва да се извършва на територията на община Сан Даниеле дел Фриули в провинция Удине.

Географската област, в която се извършват отглеждането и клането на свинете, предназначени за производството на „Prosciutto di San Daniele“, съвпада с територията на следните региони: Фриули-Венеция Джулия, Венето, Ломбардия, Пиемонте, Емилия-Романя, Умбрия, Тоскана, Марке, Абруцо и Лацио.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфични характеристики на географския район

Районът на производство на „Prosciutto di San Daniele“ се намира в централната част на областта Фриули и съответства на територията на община Сан Даниеле дел Фриули, която е разположена по течението на река Таляменто и в подножието на предпланините на Карнийските Алпи.

Орографията на района обуславя особена структура на почвите, като типично чакълестите и формирали се на основата на морени почви се отличават с висока степен на хигроскопичност, осигуряваща непрекъснато отвеждане на влагата.

Към непосредствените последици от това отводняване се добавя въздействието на топлия бриз, който навлиза по поречието на река Таляменто от Адриатическо море, като по пътя си постепенно се охлажда и точно на нивото на Канале дел феро, идващ от областта Тарвизио, се среща с по-студените ветрове, спускащи се от Алпите по поречието на реката. В резултат на това се формира постоянен микроклимат с приятно постоянно проветряване на района, което осигурява — в съчетание с добре отводнените почви — среда с ниска влажност, идеална за зреенето на шунката. Не случайно именно благодарение на този микроклимат дейностите по производство на „Prosciutto di San Daniele“ с времето са се съсредоточили само в едноименната община, където са се развили специализирани умения за обработка на бутовете, произхождащи по традиция от стопанства, разположени в области с развито свиневъдство. Една от особените операции, извършвани от специализиралите се работници, е обрязването на бутовете. При тази операция от пресния бут се отстраняват излишните части сланина и мускулна маса и на бута се придава определена форма, която да позволи след пресоване да се получи характерната наподобяваща китара форма. Освен това чрез пресоването, на което се подлагат бутовете след обрязването и осоляването, се благоприятства процесът на осмоза, като по този начин се постига оптимално зреене на месото.

5.2.   Специфични характеристики на продукта

Продуктът „Prosciutto di San Daniele“ се отличава със своята издължена като гриф част, която не се отстранява, за разлика от практиката при повечето подобни продукти на пазара. Благодарение на така запазения по време на обработката „гриф“ потребителите незабавно разпознават ненарязания продукт „Prosciutto di San Daniele“. Освен това особената, напомняща китара форма, деликатният вкус и ароматният мирис на „Prosciutto di San Daniele“ са характерни и свързани със спецификата на операциите в рамките на производствения процес, а именно с обрязването и пресоването на бутовете, с използването само на морска сол, която се добавя в началото на процеса, както и с продължителното естествено зреене на месото.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Продуктът „Prosciutto di San Daniele“ произхожда от географския район на Сан Даниеле дел Фриули и характеристиките му са свързани основно с географската област на производство и нейните особености от гледна точка на околната среда и човешката дейност.

Наличието на особен специфичен микроклимат, формиран под въздействието на орографските и почвените особености на географската област на производство, обуславя обичайната ниска влажност и проветривостта, които са идеални за зреенето на продуктите от вида на шунката и играят определяща роля при формирането на вкуса и аромата на „Prosciutto di San Daniele“.

Важен е и опитът, придобит от операторите, отговарящи за зреенето на продукта, които използват помещения за зреене с много прозорци, в които бутовете се разполагат напречно на въздушните течения, за да се постигне постепенно зреене на „Prosciutto di San Daniele“ и разгръщане на характерния му аромат.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 (2))

Консолидираният текст на продуктовата спецификация е на разположение на следния интернет адрес: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3339

или

чрез директно търсене от началната страница на уебсайта на Министерството на политиката в областта на земеделието, храните и горското стопанство (www.politicheagricole.it), като се избере рубриката „Qualità e sicurezza“ (горе вдясно на екрана), а след това — „Disciplinari di Produzione prodotti DOP, IGP e STG“.


(1)  OВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(2)  Вж. бележка под линия 1.