ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 133A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
1 май 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска централна банка

2014/C 133A/01

Покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като членове и заместници на членове на Административния съвет за преглед на Европейската централна банка (Франкфурт на Майн, Германия)

1

 

2014/C 133A/02

Преглед на броевете на Официален вестник серия С А Конкурси

5

BG

 


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска централна банка

1.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 133/1


Покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като членове и заместници на членове на Административния съвет за преглед на Европейската централна банка (Франкфурт на Майн, Германия)

2014/C 133 A/01

 

1.   Въведение

С Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (1) се установява единният надзорен механизъм (ЕНМ) въз основа на член 127, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз. ЕНМ ще бъде съставен от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните компетентни органи на държавите членки, чиято парична единица е еврото, с възможността за установяване на тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, чиято парична единица не е еврото. ЕЦБ ще отговаря за цялостното функциониране на ЕНМ.

Съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ създава Административен съвет за преглед („Административния съвет“) за целите на извършване на вътрешен административен преглед на решенията, взети от ЕЦБ в изпълнение на възложените ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 правомощия, след искане за преглед.

Поради това ЕЦБ организира настоящата покана за изразяване на интерес за назначаване на петимата членове на Административния съвет и двамата заместници в съответствие с член 4 от Решение ЕЦБ/2014/16 (2).

2.   ЕЦБ и Административния съвет за преглед на ЕЦБ

Административният съвет съставлява неразделна част от ЕНМ. В посочените в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 случаи всяко физическо или юридическо лице може да поиска преглед на решение на ЕЦБ, което е взето съгласно този регламент и чийто адресат е това лице, или което пряко и индивидуално засяга това лице, с изключение на решения на Управителния съвет на ЕЦБ, взети съгласно член 24, параграф 7 от този регламент.

3.   Състав на Административния съвет

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 Административният съвет се състои от петима членове и двама заместници, които се ползват с отлична репутация. Административният съвет разполага с достатъчно ресурси и експертен опит, за да оценява упражняването на правомощията на ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013. Членовете на Административния съвет и двамата заместници се назначават от ЕЦБ с мандат от пет години, който може да бъде подновен веднъж, и действат независимо и в обществен интерес.

Двамата заместници заместват временно членовете на Административния съвет в случай на тяхна временна неработоспособност, смърт, оставка или отстраняване от длъжност, или ако в контекста на определено искане за преглед са налице основателни причини за сериозно безпокойство за съществуването на конфликт на интереси, например когато член на Административния съвет има частен или личен интерес, който може да повлияе или който изглежда, че влияе на безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията им.

Членовете на Административния съвет и техните заместници се номинират от Изпълнителния съвет след консултация с Надзорния съвет и се назначават от Управителния съвет на ЕЦБ. Управителният съвет определя и условията за назначаване на членовете на Административния съвет и техните заместници.

4.   Председател и заместник-председател на Административния съвет

Административният съвет определя своя председател и заместник-председател измежду членовете си. Председателят осигурява функционирането на Административния съвет, ефикасното извършване на прегледите и придържането към оперативните правила. Заместник-председателят подпомага председателя при изпълнението на задълженията му и заема неговото място, когато председателят е възпрепятстван да действа или по искане на председателя, за да осигури функционирането на Административния съвет.

5.   Квалификации и опит на членовете на Административния съвет и техните заместници

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 членовете на Административния съвет и заместниците се избират въз основа на тяхната отлична репутация и доказаните им знания и професионален опит в тази област, включително в областта на надзора, на достатъчно високо ниво в сферата на банковото дело или други финансови услуги. Членовете на настоящия персонал на ЕЦБ, както и на настоящия персонал на компетентните органи или на други национални институции или институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз (ЕС), участващи в изпълнението на задачите на ЕЦБ, които са ѝ възложени с Регламент (ЕС) № 1024/2013, са изключени от процедурата по подбор. Членовете на Административния съвет и заместниците не трябва да извършват друга дейност в сферата на банковото дело или финансите, която би могла да ги постави в ситуация на конфликт на интереси и да ограничи тяхната способност да участват в разглеждането на жалби. Те трябва да имат възможност да участват в разглеждането на жалби срещу решения на ЕЦБ след получаване на краткосрочно предизвестие.

Назначаването на членовете на Административния съвет и на двамата заместници се извършва по начин, който осигурява доколкото е възможно балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола в държавите членки.

Кандидатурите се подлагат на сравнително оценяване, провеждано от ЕЦБ. По-специално ще бъдат взети предвид следните критерии:

а)    Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават всичките следни умения и компетентности:

много добро познаване и разбиране на законодателството на ЕС в сферата на банковото дело и други финансови услуги;

много добро познаване и разбиране на функционирането на банковия сектор;

много добро познаване и разбиране на надзорните процедури и съдебната практика в контекста на процедурите за обжалване на надзорни актове.

Освен това притежаването от кандидатите на някои от следните умения и компетентности се счита за отчетливо предимство:

надзорен опит в банковия сектор или юридически опит по отношение на надзора;

задълбочено познаване на институциите на ЕС и процесите на вземане на решения на ЕС, както и други европейски и международни процеси, свързани с дейността на ЕЦБ и по-специално с ЕНМ;

задълбочено познаване на задачите и функционирането на ЕЦБ и по-специално на ЕНМ;

б)    Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на всеки от следните критерии за допустимост (следва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на заявления). Те трябва:

да бъдат граждани на държава членка на ЕС и да се ползват с пълния обем от гражданските си права;

да владеят много добре английски език с доказана способност да се изразяват писмено и с презентационни умения;

да имат добри познания по поне един друг официален език на ЕС.

Освен това много доброто или доброто владеене на други официални езици на ЕС би било предимство.

6.   Възнаграждение

Избраните кандидати ще получават възнаграждение, съответстващо на възложените им задачи.

7.   Назначаване

Процедурата по подбор се провежда в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 и оперативните правила на Административния съвет. Членовете на Административния съвет и техните заместници се назначават от Управителния съвет на ЕЦБ в лично качество и поради това не могат да делегират техните отговорности на друг член или на трето лице.

8.   Независимост и декларации за поети задължения и интереси

Членовете на Административния съвет и заместниците ще действат независимо и в обществен интерес. За тази цел те трябва да представят публична декларация за поети задължения и публична декларация за интереси, като посочват всеки пряк или косвен интерес, който би могъл да се счита за накърняващ тяхната независимост, или отсъствието на подобен интерес. Те също така трябва да декларират, че ще спазват правилата за поверителност.

9.   Декларация за защита на личните данни

ЕЦБ ще обработва цялата лична информация относно кандидатите съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Решение ЕЦБ/2007/1 (4). Това важи по-специално за поверителността и сигурността на тези данни. Генералният директор на „Правни услуги“ на ЕЦБ ще бъде идентифициран като контролиращ орган за обработката на лични данни, свързана с участието на ЕЦБ в процедурата за подбор въз основа на настоящата покана за изразяване на интерес. Целта на обработката на данни е да организира подбора и назначаването на членовете на Административния съвет. Всички лични данни ще бъдат обработвани единствено за тази цел.

Получателите на личните данни на кандидатите ще бъдат членовете на Комисията за подбор, Изпълнителния съвет на ЕЦБ и Надзорния съвет на ЕЦБ, както и членовете на Управителния съвет на ЕЦБ.

ЕЦБ може да съхранява данните на избраните кандидат за срок от пет години, считано от края на мандата. Данните за неуспелите кандидати се съхраняват за срок от две години след приключването на процедурата за подбор. В случай на правни спорове горепосочените периоди за съхранение ще бъдат удължени с две години след приключване на всички съответни производства.

Кандидатите имат право на достъп до данните си и да актуализират или коригират идентификационните си данни. Данните, които обаче доказват съответствие с критериите за допустимост и критериите за подбор, не могат да бъдат актуализирани или коригирани след крайния срок за кандидатстване за настоящата покана за изразяване на интерес, за да се осигури съответствие с принципите на равен достъп и недискриминация, както и да се гарантира, че процедурата за подбор е ясна, прозрачна и справедлива за всички кандидати.

Кандидатите имат право на достъп до своите данни за оценка по време на цялата процедура. С цел опазване на поверителността на разискванията и процеса на вземане на решения на Комисията за подбор, Изпълнителния съвет на ЕЦБ, Надзорния съвет на ЕЦБ и Управителния съвет, както и за защита правата и свободите на другите кандидати, достъпът на кандидатите се ограничава до подадените от тях документи и до частите на оценката, които се отнасят за тях.

Кандидатите имат право да се обръщат по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните.

След като бъдат назначени, имената на членовете на Административния съвет и заместниците се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.

10.   Процедура за кандидатстване

За да бъдат валидни, заявленията трябва да бъдат подадени в съответствие с посочената по-долу процедура и да съдържат следното:

попълнен формуляр на заявление, достъпен на следния адрес: http://www.ecb.europa.eu

актуална автобиография (образецът на европейския формат за автобиография (препоръчително) може да бъде изтеглен на същия уеб адрес).

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 21 календарни дни след публикуването на настоящата покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз (като доказателство ще се приема датата на получаване). Заявленията могат да бъдат подадени чрез препоръчана поща или частна куриерска служба на следния адрес:

European Central Bank, Director General Legal Services, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt, Germany

Заявлението трябва да бъде подписано от кандидата.

Заявленията, подадени след горепосочения краен срок или чрез други средства, например по факс, няма да се вземат предвид. Неясни или непълни заявления няма да бъдат разглеждани. За да се улесни процеса на подбор, всички комуникации с кандидатите във връзка с настоящата покана за изразяване на интерес се осъществяват на английски език.

Кандидатите трябва да уведомяват ЕЦБ в писмена форма относно всички промени в техния статус или адрес без забавяне, така че заявленията им да бъдат поддържани актуални.

Всички кандидати, отзовали се на настоящата покана за изразяване на интерес, ще бъдат уведомени за резултатите от процеса на подбор и назначаване.


(1)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(2)  Решение ЕЦБ/2014/16 от 14 април 2014 г. относно създаването на Административния съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Регламент (EО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(4)  Решение ЕЦБ/2007/1 от 17 април 2007 г. за приемане на правила за прилагане на защита на данните в Европейската централна банка (ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 64).


1.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 133/5


ПРЕГЛЕД НА БРОЕВЕТЕ НА ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК СЕРИЯ С А КОНКУРСИ

2014/C 133 A/02

По-долу е даден списък на броевете на Официален вестник от серия С А, публикувани през настоящата година.

Освен ако не е посочено друго, броевете на Официален вестник са публикувани на всички езици.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133