ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.094.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 94

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
31 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

СМЕТНА ПАЛАТА

2014/C 094/01

Становище № 1/2014 (съгласно член 325, параграф 4 от ДФЕС) относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

1

2014/C 094/02

Становище № 2/2014 (съгласно член 336 ДФЕС) относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

3

BG

 


III Подготвителни актове

СМЕТНА ПАЛАТА

31.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/1


СТАНОВИЩЕ № 1/2014

(съгласно член 325, параграф 4 от ДФЕС)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

2014/C 94/01

СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 325, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (1),

като взе предвид искането за становище, отправено от Европейския парламент до Сметната палата на 19 декември 2013 г.,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Целта на проекта за регламент е доброто прилагане на законодателството на ЕС в областта на митническото дело и земеделието, като се предоставят най-вече на Комисията, но също и на митническите и други органи на държавите членки по-ефективни механизми за предотвратяване, разследване и търсене на отговорност във връзка с операции, които нарушават митническите разпоредби и законодателството в областта на земеделието. За тази цел предложението:

а)

се стреми да подобри борбата срещу митническите измами, и по-специално случаите на невярно деклариране на произход, невярно описание на стоки и злоупотреба със системата за транзит (2), като:

i)

създаде централна база данни за движението на контейнери (3), данни относно вноса, износа и транзита;

ii)

изясни правното основание за споделяне на митнически данни между Комисията и държавите членки;

б)

оправомощава Комисията да получава пряко от частни дружества документите, придружаващи декларациите за внос и износ, за да се ускорят процедурите за митнически разследвания и по този начин да се намали броят на разследванията, погасени по давност след период от три години (4);

в)

изяснява три други проблема от прилагания понастоящем регламент (5), като:

i)

създава възможност да се ограничи видимостта на данните в базите данни за определени потребители;

ii)

рационализира надзора по защитата на данните;

iii)

премахва правната несигурност относно допустимостта на информацията, получена чрез механизмите за взаимопомощ, като доказателство в националните наказателни производства.

2.

Сметната палата разгледа предложението на Комисията в светлината на резултатите от своята одитна дейност.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

3.

Сметната палата счита, че предложението ще допринесе за постигане на целите, поставени от регламента, като се вземат предвид обаче някои специфични забележки, описани в точки 5—8. Освен това предложението за изменение на член 18б и регистъра, предвиден в членове 18а и 18ж от проекта за регламент, представлява отговор на въпросите, изразени в точки 9 и 10 от Становище № 3/2007 на Сметната палата (6), изготвено при последното изменение на този регламент. Сметната палата счита за полезно и посоченото в член 12 пояснение, че информацията, събрана чрез взаимопомощ, може да представлява допустимо доказателство в наказателните производства в държавите членки. Поради тези причини Сметната палата приветства предложението на Комисията.

4.

Тъй като Европейският надзорен орган по защита на данните е компетентният орган за въпроси, свързани с надзора върху защитата на данните, и Комисията следва да потърси неговото становище, Сметната палата не разглежда този въпрос в настоящото си становище.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

5.

Членове 18а и 18ж от предложението предвиждат механизми, чрез които Комисията ще създаде и анализира регистър на данните, получени от доставчиците на услуги в публичния и частния сектор, участващи в международната верига на доставка, и ще споделя тези данни с органите на държавите членки. Член 18а, параграф 6 и член 18ж, параграф 3 ограничават достъпа до тези регистри само до определени служби на Комисията и национални органи и определят специфични условия за прехвърлянето на данни до други институции. Тези наредби на вторичното законодателство обаче не могат да ограничат одитните правомощия на Сметната палата, закрепени в първичното законодателство, а именно член 287, параграф 3 от ДФЕС. Въпреки че формално не е необходимо измененият Регламент (ЕО) № 515/97 да се позовава на одитните правомощия на Сметната палата, би било полезно в съответните членове да се посочи, че разпоредбите му „не засягат правото на Сметната палата на достъп до документи и информация съгласно член 287, параграф 3 от ДФЕС“. По този начин ще се гарантира, че всички заинтересовани страни, участващи в изпълнението на регламента, са информирани за одитните правомощия на Сметната палата, както и че последните не подлежат на ограничителни условия. Поради същата причина би било полезно да се спомене Сметната палата в член 29 по отношение на достъпа до митническата информационна система.

6.

Членове 18в—18е описват механизмите, чрез които Комисията ще получава и обработва информацията за движението на контейнери при въвеждането, напускането или престоя им на митническата територия на ЕС. Тази информация ще бъде предоставяна от доставчици на услуги от публичния и частния сектор — на практика от дружествата за морски транспорт. Като част от подготовката на предложението е потърсена консултация със Световния съвет по морски транспорт (WSC), който представлява приблизително 90 % от капацитета на индустрията на линейното корабоплаване в световен мащаб (7). Тази процедура предоставя известна увереност, че предложението е практически изпълнимо и няма да доведе до неоправдани разходи за дружествата за морски транспорт (8).

7.

Сметната палата отбелязва, че проектът за регламент не предвижда никакви проверки на пълнотата, надеждността и навременността на данните, предоставяни от дружествата за морски транспорт. Освен това в законодателната финансова обосновка не са посочени ресурси за такава процедура. Следва да се предвидят мерки за преодоляване на рисковете, свързани с пълнотата, надеждността и навременността на данните, като се обърне надлежно внимание на разходите, свързани с въвеждането на контроли.

8.

Член 18з от предложението за регламент оправомощава Комисията (OLAF) да получава пряко от икономическите оператори документи, придружаващи декларациите за внос и износ, ако тези документи са необходими във връзка с извършването на разследвания. Целта е да се ускорят разследванията на OLAF и по този начин да се намали рискът от погасяване по давност. Палатата счита, че въвеждането на тази мярка е уместно. Въпреки това, с оглед постигането на истинско и ефективно сътрудничество между Комисията и държавите членки, би било полезно в този член да се предвидят разпоредби, постановяващи, че:

а)

Комисията следва да информира националните органи на държавите членки за всички искания, отправени към икономическите оператори; и

б)

Комисията може да търси съдействие от компетентните национални органи, за да получи документите, особено в случаите, когато икономическите оператори не изпълнят веднага нейното искане.

Настоящото становище беше прието от Състав CEAD с ръководител Igors LUDBORŽS — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 25 февруари 2014 г.

За Сметната палата

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател


(1)  COM(2013) 796 final от 25 ноември 2013 г.

(2)  Вж. параграф 3.3.1 от оценката на въздействието, придружаваща законодателното предложение на Комисията (Работен документ на службите на Комисията SWD(2013) 483 final от 25 ноември 2013 г.).

(3)  Известни в индустрията на морския транспорт като съобщения за статуса на контейнерите (ССК).

(4)  Вж. параграф 3.3.2.1 от оценката на въздействието, придружаваща законодателното предложение на Комисията (Работен документ на службите на Комисията SWD(2013) 483 final от 25 ноември 2013 г.).

(5)  Пак там, параграф 3.3.2.2.

(6)  ОВ C 101, 4.5.2007 г., стр. 4.

(7)  Вж. параграф 2.4.2 от оценката на въздействието, придружаваща законодателното предложение на Комисията (Работен документ на службите на Комисията SWD(2013) 483 final от 25 ноември 2013 г.).

(8)  Пак там, стр. 27. Този подход се основава на опита на WSC в изпълнението на подобни изисквания, установени от органите на Съединените американски щати.


31.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/3


СТАНОВИЩЕ № 2/2014

(съгласно член 336 ДФЕС)

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

и

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

2014/C 94/02

СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и член 336 от него,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза (наричан по-долу „Правилник за персонала“) (1),

като взе предвид решението на съда по дело C-63/12 от 19 ноември 2013 г.,

като взе предвид предложенията на Комисията от 10 декември 2013 г. (2),

като взе предвид искането на Съвета за предоставяне на становище по посочените по-горе предложения до 5 март 2014 г., получено в Сметната палата на 26 февруари 2014 г.,

като взе предвид искането на Европейския парламент за предоставяне на становище по посочените по-горе предложения, получено в Сметната палата на 3 март 2014 г.,

като има предвид, че съгласно член 65 от Правилника за персонала възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз следва да бъдат актуализирани всяка година, като се взема предвид икономическата и социалната политика на Европейския съюз;

като има предвид, че годишното адаптиране за 2011 г. и 2012 г. все още не е извършено;

като има предвид, че в своето решение по дело C-63/12 относно годишното адаптиране за 2011 г. Съдът подчертава (3), че когато въз основа на предоставените от Комисията обективни данни Съветът установи, че е налице сериозно и внезапно влошаване на социално-икономическото положение в Съюза по смисъла на член 10 от приложение XI от Правилника за персонала, Комисията е длъжна да представи пред Парламента и Съвета подходящо предложение на основание на посочения член. В тази ситуация обаче Комисията разполага със собствена свобода на преценка относно съдържанието на предложението, тоест относно това какви мерки ѝ се струват подходящи с оглед на конкретното социално-икономическо положение и, при нужда, на другите фактори, които да се вземат предвид, например отнасящи се до управлението на човешките ресурси, и по-специално до нуждите от назначаване на нов персонал;

като има предвид, че дело C-86/13 относно годишното адаптиране за 2012 г. все още не е приключено;

като има предвид, че Комисията счита за подходящо да предложи адаптиране на възнагражденията и пенсиите в Белгия и Люксембург с 0,9 %, считано от 1 юли 2011 г., и с още 0,9 %, считано от 1 юли 2012 г.;

като има предвид, че Комисията посочва като база за своите предложения разпоредбите на „клаузата за изключване“ (предишен член 10 от приложение XI от Правилника за персонала) и своята свобода на преценка съгласно тази клауза;

като има предвид, че измененията на Правилника за персонала, засягащи процедурата за годишно актуализиране на възнагражденията, бяха приети и влязоха в сила (4) шест седмици преди Комисията да представи своите предложения, които се разглеждат в настоящото становище;

като има предвид, че предишната „клауза за изключване“ беше заменена от „ограничаване и клаузи за изключване“ (членове 10 и 11 от приложение XI от Правилника за персонала),

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1.

Сметната палата отбелязва, че Комисията се основава на своята свобода на преценка по отношение на съдържанието на подходящите предложения за адаптиране на възнагражденията и пенсиите.

2.

Сметната палата отбелязва, че формулировката на съображение 3 и в двете предложения може да породи недоразумения, тъй като не посочва ясно разликата между загуба на покупателна способност и номинално адаптиране на възнагражденията и пенсиите. Освен това липсва яснота относно основата за изчисляване на предложеното адаптиране с 0,9 %.

3.

Сметната палата насочва вниманието към факта, че „клаузата за изключване“ като основание за предложенията на Комисията вече не е в сила.

4.

Сметната палата предлага да се обмисли дали понастоящем прилаганите правила, установени в приложение XI на Правилника за персонала, при необходимост, съдържащите се в него правила за ограничаване и клаузи за изключване, биха могли да се приложат за разрешаване на неприключения въпрос за годишното адаптиране за 2011 и 2012 г. Тези правила предвиждат процедура, която се основава на проверени и обективни данни.

5.

Сметната палата отбелязва, че за извършване на предложените адаптирания ще е необходимо да се предоставят бюджетни кредити.

Настоящото становище беше прието от Одитен състав IV с ръководител Louis GALEA — член на Сметната палата, в Люксембург на 3 март 2014 г.

За Сметната палата

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател


(1)  Регламент № 31/ЕИО, 11/ЕОАЕ, установяващ Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ 45, 14.6.1962 г., стр. 1385/62).

(2)  COM(2013) 895 final и COM(2013) 896 final.

(3)  Вж. параграф 74 от решението.

(4)  Вж. член 1, параграф 44 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).