ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.CA2014.088.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 88A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
27 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)

2014/C 088A/01

Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/278/14 — Администратори (AD 7) в следните области:

1

ПРЕГЛЕД НА БРОЕВЕТЕ НА ОВ СЕРИЯ С А КОНКУРСИ

По-долу е даден списък на броевете от серия С А, публикувани през настоящата година.

Освен ако не е посочено друго, броевете на ОВ са публикувани във всички езикови версии.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

BG

 


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)

27.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 88/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

EPSO/AD/278/14 — АДМИНИСТРАТОРИ (AD 7)

в следните области:

1.

ЦИФРОВА КРИМИНАЛИСТИКА

2.

ОПЕРАТИВЕН АНАЛИЗ

(2014/C 88 A/01)

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание по квалификации и с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на администратори (1).

Този конкурс има за цел съставянето на два списъка на издържалите конкурса, от които да се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в Европейската служба за борба с измамите в Брюксел.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 60 A от 1 март 2014 г. , както и на уебсайта на EPSO.

Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса и ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

III.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

IV.

ТЕСТОВЕ ЗА ДОСТЪП

V.

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА И ПОДБОР ПО КВАЛИФИКАЦИИ

VI.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

VII.

СПИСЪЦИ НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА

VIII.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Брой на издържалите конкурса по области

Област 1 = 16

Област 2 = 16

2.

Забележки

Настоящото обявление се отнася за две области. Можете да се регистрирате само за една от тези области.

Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте потвърдили и валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

II.   ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Дейността на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има три аспекта:

защита на финансовите интереси на Европейския съюз чрез разследване на случаи на измами и корупция и всякаква друга незаконна дейност;

разкриване и разследване на тежки нарушения, които са свързани с изпълнението на професионалните задължения от членовете или длъжностните лица и служителите на институциите и органите на ЕС и които могат да доведат до дисциплинарно или наказателно производство;

оказване на съдействие на Европейската комисия за изготвянето и прилагането на политиките за предотвратяване и разкриване на измами.

Генералният директор на OLAF се ползва с регламентирана независимост при провеждането на разследванията.

Правомощията на OLAF за независимо разследване се отнасят до всички институции и органи на Европейския съюз, както и до икономическите оператори, имащи връзка с бюджета на ЕС, в държавите членки и в трети държави.

Конкретните профили са описани в приложението.

III.   УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи и специални условия:

1.

Общи условия

а)

Да сте гражданин на държава — членка на Европейския съюз.

б)

Да се ползвате с пълния обем граждански права.

в)

Да сте изпълнили законовите си задължения по отношение на военната служба.

г)

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

2.

Специални условия

2.1.

Квалификации и дипломи

Вж. точка 2 от приложенията.

2.2.

Професионален опит

Вж. точка 3 от приложенията.

2.3.

Езикови познания (2)

Език 1

Основен език

задълбочено владеене на един от официалните езици на Европейския съюз

Език 2

Втори език (задължително различен от език 1)

задоволително владеене на английски, немски или френски език

За наемане на работа в OLAF в тези две области на дейност (цифрова криминалистика и оперативен анализ) се изисква добро разбиране на устен и писмен английски.

Английският е основният език, използван от експертите по цифрова криминалистика и оперативните анализатори, работещи в сферата на борбата с корупцията и/или финансовите престъпления в международен контекст. Поради това доброто владеене на английски език за извършване на презентации, участие в обсъждания и изготвяне на доклади е от основно значение, за да се гарантират ефикасното сътрудничество и ефикасният обмен на информация с националните органи на държавите членки и на трети държави.

Съгласно решението на Съда на Европейския съюз (голям състав) по дело C-566/10 P, Италианска република/Комисия, институциите на Съюза желаят в рамките на настоящия конкурс да обосноват ограничаването на избора на втория език до определен брой официални езици на Съюза.

По тази причина кандидатите се уведомяват, че вторите езици, посочени за целите на настоящия конкурс, са определени съобразно интереса на службата, който изисква новопостъпилите служители незабавно да бъдат оперативни и в състояние да общуват ефикасно във всекидневната си работа. В противен случай има опасност ефективното функциониране на институциите да бъде сериозно нарушено.

Като се имат предвид дългогодишната практика на институциите на Съюза относно езиците за вътрешна комуникация и нуждите на службите за външната комуникация и обработването на досиетата, английският, френският и немският продължават да бъдат най-използваните езици. Освен това английският, френският и немският език са най-разпространените втори езици в Европейския съюз, както и най-често изучаваните като втори езици. Това потвърждава нивото на образование и професионалните компетенции, които могат понастоящем да се очакват от кандидатите за работа в институциите на Съюза, а именно владеенето на поне един от тези езици. Ето защо при съпоставянето на интереса на службата и нуждите и способностите на кандидатите и предвид конкретната област на настоящия конкурс е основателно да се организират изпити на тези три езика, за да се гарантира, че независимо от първия си официален език всички кандидати владеят поне един от тези три официални езика на нивото на работен език. По този начин оценяването на специфичните компетенции дава възможност на институциите на Съюза да оценят способността на кандидатите да бъдат незабавно оперативни, като бъдат поставени в среда, сходна с тази, в която ще работят.

По същите причини е необходимо да се ограничат езиците за комуникация между кандидатите и институцията, включително езиците, на които трябва да бъдат попълнени формулярите за кандидатстване. Това изискване гарантира еднороден подход при съпоставянето и проверката на кандидатите спрямо информацията, посочена от тях във формулярите за кандидатстване.

Също така, с цел равно третиране, всеки кандидат, дори първият му официален език да е един от тези три езика, е длъжен да държи някои изпити на своя втори език, който трябва да избере измежду въпросните три езика.

Посоченото по-горе не засяга възможността по-късно да бъде изучаван трети работен език съгласно член 45, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

IV.   ТЕСТОВЕ ЗА ДОСТЪП

Тестовете за достъп се провеждат на компютър и се организират от EPSO. Конкурсната комисия определя степента на трудност на тестовете и одобрява съдържанието им въз основа на направените от EPSO предложения.

Тестовете за достъп на компютър се организират само ако броят на регистриралите се кандидати надвишава определен праг. Прагът се определя от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването след изтичането на крайния срок за регистриране на кандидатурите. Този праг може да бъде различен за всяка област и ще бъдете уведомен/уведомена за него посредством своя EPSO профил.

Когато не се организират тестове за достъп, се организират тестове за умения като част от изпитите по модела „Център за оценяване“ (вж. раздел VI, точка 2).

1.

Покана за явяване на тестовете

Ще бъдете поканен/поканена да се явите на тестовете, ако сте валидирали навреме своята кандидатура (вж. раздел VIII).

Внимание:

1.

С валидирането на кандидатурата си Вие заявявате, че отговаряте на общите и специалните условия, определени в раздел III.

2.

За да се явите на тестовете, трябва да резервирате дата; тази резервация трябва задължително да бъде направена в срока, който ще Ви бъде съобщен посредством Вашия EPSO профил.

2.

Естество и оценяване на тестовете

Серия тестове, които се базират на въпроси с избор от няколко отговора, целящи да оценят способностите Ви за логическо мислене:

Тест а)

словесно-логическо мислене

оценяване: от 0 до 20 точки

изискван минимум: 10 точки

Тест б)

математико-логическо мислене

оценяване: от 0 до 10 точки

Тест в)

абстрактно мислене

оценяване: от 0 до 10 точки

 

Изискваният минимум е 10 точки общо от тестове б) и в).

3.

Език на тестовете

Език 1

V.   ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА И ПОДБОР ПО КВАЛИФИКАЦИИ

1.   Процедура

Първоначално проверката дали са изпълнени общите и специалните условия, както и подборът по квалификации се извършват въз основа на информацията, която сте посочили във формуляра за кандидатстване.

а)

Отговорите, които сте дали на въпросите относно общите и специалните условия, ще бъдат разгледани, за да се прецени дали сте сред кандидатите, които отговарят на всички условия за допускане до конкурса.

Ако преди това са организирани тестове за достъп, прегледът на общите и специалните условия се извършва по низходящ ред на получените на тестовете за достъп точки по област до достигане на определения от органа по назначаването  (3) брой кандидати, които:

са получили едновременно изисквания минимум и най-добрите резултати на тестовете за достъп, и

отговарят на условията за допускане до конкурса.

Ако за последното място има няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат допуснати до етапа на подбор по квалификации. Електронните формуляри за кандидатстване на кандидатите, чиито резултати са под този праг, няма да бъдат разгледани.

б)

След това конкурсната комисия пристъпва към подбор по квалификации на кандидатите, които отговарят на условията за допускане до конкурса, за да определи тези от тях, чиито квалификации (дипломи и професионален опит) са най-подходящи с оглед на естеството на служебните задължения и критериите за подбор, описани в настоящото обявление за конкурс. Този подбор се извършва единствено въз основа на информацията, която сте посочили в графата „филтър на квалификациите“ (évaluateur de talent/talent screener/Talentfilter), и въз основа на оценяване по следната схема:

всеки критерий за подбор има коефициент на тежест между 1 и 3 в зависимост от важността, която конкурсната комисия му придава;

конкурсната комисия разглежда отговорите на кандидатите и дава за всеки отговор оценка от 0 до 4 в зависимост от квалификациите на кандидата. Тези оценки, умножени по коефициента на тежест за всеки въпрос, се събират, за да се получи една обща оценка.

След това конкурсната комисия класира кандидатите в зависимост от получените общи оценки. Броят на кандидатите (4), поканени да положат изпити по модела „Център за оценяване“ (5), съответства за всяка от областите на най-много 3 пъти броя на издържалите конкурса. Този брой се публикува на уебсайта на EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Проверка на предоставената от кандидатите информация

След приключване на изпитите по модела „Център за оценяване“ и в зависимост от резултатите от тях EPSO проверява дали са изпълнени общите условия въз основа на информацията, предоставена от кандидатите в електронния формуляр за кандидатстване, а конкурсната комисия проверява дали са изпълнени специалните условия въз основа на удостоверителните документи, представени от кандидатите. При оценяването на квалификациите представените за тях удостоверителни документи се вземат предвид единствено за да бъдат потвърдени данните, които вече са посочени в графата „филтър на квалификациите“ (évaluateur de talent/talent screener/Talentfilter). Ако при тази проверка бъде установено, че предоставената информация (6) не се потвърждава от необходимите удостоверителни документи, съответните кандидати се изключват от конкурса.

Проверката се извършва по низходящ ред на получените резултати и обхваща кандидатите, които са получили изисквания минимум и най-добрите резултати на елементи г), е), ж) и з) общо (вж. раздел VI, точка 2) от изпитите по модела „Център за оценяване“. Тези кандидати трябва също така да са получили изисквания минимум на тестовете за умения a), б) и в) и на теста за езиково разбиране д). Проверката се извършва, докато се достигне броят на кандидатите, които могат да бъдат вписани в списъка на издържалите конкурса и които действително отговарят на всички условия за допускане. Удостоверителните документи на останалите кандидати няма да бъдат разгледани.

VI.   ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Покана

Ако сте сред кандидатите:

които според предоставената при електронната регистрация информация отговарят на общите и специалните условия за допускане от раздел III,

и

които са получили една от най-високите оценки при подбора по квалификации,

ще бъдете поканен/поканена да участвате в изпитите по модела „Център за оценяване“, които се провеждат обикновено в Брюксел (7) в продължение на един или два дни.

2.

Център за оценяване

Ще преминете през три типа оценяване, чието съдържание е одобрено от конкурсната комисия:

оценяване на способностите за логическо мислене (ако тези способности не са били оценени по време на организираните преди това тестове за достъп) посредством следните тестове:

а)

тест за словесно-логическо мислене;

б)

тест за математико-логическо мислене;

в)

тест за абстрактно мислене;

специфичните Ви компетенции ще бъдат оценени посредством следните елементи:

г)

структурирано интервю относно компетенциите в областта въз основа на отговорите, предоставени в графата филтър на квалификациите “ (é valuateur de talent/talent screener/Talentfilter) във формуляра за кандидатстване;

д)

тест за езиково разбиране;

общите Ви компетенции  (8) ще бъдат оценени посредством следните елементи:

е)

работа по казус;

ж)

упражнение в група;

з)

структурирано интервю.

Всяка от тези общи компетенции ще бъде проверена по следния модел:

 

Работа по казус

Упражнение в група

Структурирано интервю

Анализ и разрешаване на проблеми

x

x

 

Комуникация

x

 

x

Постигане на качество и резултати

x

 

x

Учене и развитие

 

x

x

Определяне на приоритети и организиране

x

x

 

Издръжливост

 

x

x

Работа с други хора

 

x

x

Лидерство

 

x

x

3.

Езици на изпитите по модела „Център за оценяване“

Език 1 за тестове а), б) и в)

Английски език (EN) за тест д)

Език 2 за елементи г), е), ж) и з)

4.

Оценяване и коефициент на тежест

Умения в областта на логическото мислене

а)

словесно-логическо мислене: от 0 до 20 точки

изискван минимум: 10 точки

б)

математико-логическо мислене: от 0 до 10 точки

в)

абстрактно мислене: от 0 до 10 точки

изискван минимум общо от тестове б) и в): 10 точки

Тестове a), б) и в) са елиминаторни, но оценките от тях няма да бъдат добавени към оценките от другите елементи по модела „Център за оценяване“.

Специфични компетенции (елемент г) и тест д)

елемент г): от 0 до 100 точки

изискван минимум: 50 точки

тест д): от 0 до 10 точки

изискван минимум: 5 точки

Тест д) е елиминаторен, но оценката от него няма да бъде добавена към оценките от другите елементи по модела „Център за оценяване“.

Коефициент на тежест: 60 % от общата оценка

Общи компетенции (елементи е), ж) и з)

от 0 до 80 точки общо за всички общи компетенции (по 10 точки за всяка компетенция)

изискван минимум:

 

3 точки за всяка компетенция и

 

40 точки от 80 възможни за осемте общи компетенции

Коефициент на тежест: 40 % от общата оценка

VII.   СПИСЪЦИ НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА

1.

Вписване

Конкурсната комисия вписва името Ви в списъка на издържалите конкурса:

ако сте сред кандидатите (9), получили изисквания минимум за елементите от a) до з) общо и една от най-високите сборни оценки от елементите г), е), ж) и з) общо от изпитите по модела „Център за оценяване“ (вж. броя на издържалите конкурса в раздел I, точка 1)

и ако според удостоверителните документи отговаряте на всички условия за допускане, посочени в раздели III и IV от настоящото обявление.

2.

Класиране

Списъците на издържалите конкурса се съставят по области и по азбучен ред.

VIII.   КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

1.

Електронна регистрация

Трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Краен срок (включително за валидиране): 29 април 2014 г. в 12 ч. (на обяд) брюкселско време

2.

Досие за кандидатстване

Ако сте сред кандидатите, допуснати до изпитите по модела „Център за оценяване“, трябва да донесете (10) пълното си досие за кандидатстване (подписания електронен формуляр за кандидатстване и удостоверителните документи) в деня на изпитите по модела „Център за оценяване“.

Ред и условия: вж. точка 2.1.7 от общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.


(1)  Всяко посочване на лице от мъжки пол в настоящото обявление се отнася и за лице от женски пол.

(2)  Вж. Общата европейска референтна рамка за езиците (CECR) — изисквано минимално ниво: език 1 = C1, език 2 = B2, английски език = В2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  Този брой съответства на прага, за който става въпрос във втория параграф на раздел IV.

(4)  Ако за последното място има няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат поканени на изпитите по модела „Център за оценяване“.

(5)  Кандидатите, които не са допуснати до изпитите по модела „Център за оценяване“, ще получат резултатите от оценяването, както и коефициента на тежест, определен от конкурсната комисия за всеки въпрос.

(6)  Тази информация ще бъде проверена въз основа на удостоверителните документи, преди да бъде съставен списъкът на лицата, издържали съответния конкурс (вж. раздел VII, точка 1 и раздел VIII, точка 2).

(7)  Поради съображения от организационен характер тестовете за умения могат да се проведат в центрове за тестове в държавите членки независимо от останалите елементи на изпитите по модела „Център за оценяване“.

(8)  Определението на тези компетенции се съдържа в точка 1.2 от общите разпоредби относно конкурсите на общо основание.

(9)  Ако за последното място има няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат вписани в списъка на издържалите конкурса.

(10)  Датата, на която ще се проведат изпитите по модела „Център за оценяване“, ще Ви бъде съобщена своевременно чрез Вашия EPSO профил.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЛАСТ 1: ЦИФРОВА КРИМИНАЛИСТИКА

1.   Естество на служебните задължения

Настоящият конкурс на общо основание има за цел набирането на администратори (AD 7) в областта на цифровата криминалистика.

Основните служебни задължения включват:

придружаване на следователите при изпълнението на служебните им задължения с цел осъществяване на действия от сферата на цифровата криминалистика при извършването на контрол на място и проверки в помещения;

предоставяне на консултации на следователите относно процедурите, които трябва да бъдат следвани с цел защитаване на веригата за съхранение на потенциални доказателства във връзка с цифровата криминалистика, за да могат тези доказателства да бъдат приети от съдилищата;

сваляне на данни от всякакви видове цифрови носители (компютърна памет, твърд диск, лента, смартфон и т.н.) при спазване на най-добрите практики в сферата на цифровата криминалистика;

извършване на експертизи, свързани с цифровата криминалистика, например търсене на заличени данни/документи в предназначено за други цели пространство, за да бъдат установени евентуални цифрови доказателства;

предоставяне на следователите на евентуални цифрови доказателства посредством извличането на данни/документи като копие въз основа на търсения по ключови думи и по времеви показатели, както и посредством използването на други по-напреднали техники за търсене;

следене на развитието в сферата на технологиите за цифрова криминалистика (хардуер и софтуер), за да може OLAF да разполага с високотехнологично оборудване за цифрова криминалистика;

изготвяне на английски език на доклади за операции и на доклади за експертизи в сферата на цифровата криминалистика, чрез които да се подпомагат разследванията на OLAF;

при разрешение от генералния директор, даване на показания в съда или по време на изслушване на дисциплинарен съвет.

2.   Квалификации и дипломи

Образователно ниво, съответстващо на пълен цикъл университетско обучение с минимална продължителност четири години, удостоверено с диплома за завършено обучение и свързано с естеството на служебните задължения, или професионално обучение/професионална квалификация, признати/удостоверени от упълномощен публичен/международен орган (например полицейска школа, митническа школа, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners и т.н.), свързани с естеството на служебните задължения и на еквивалентно ниво.

ИЛИ

Образователно ниво, съответстващо на пълен цикъл университетско обучение с минимална продължителност три години, удостоверено с диплома за завършено обучение и свързано с естеството на служебните задължения, или професионално обучение/професионална квалификация, признати/удостоверени от упълномощен публичен/международен орган (например полицейска школа, митническа школа, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners и т.н.), свързани с естеството на служебните задължения и на еквивалентно ниво, и последващ професионален опит с продължителност една година, пряко свързан с естеството на служебните задължения.

Бележка: професионалният опит с минимална продължителност една година е неразделна част от дипломата и няма да бъде взет предвид при изчисляването на броя години професионален опит, изискван по-долу.

3.   Професионален опит

Професионален опит на подходящо ниво и с минимална продължителност 6 години като експерт по цифрова криминалистика, работещ по разследвания, свързани с борбата с корупцията в публичната сфера и/или с финансовите престъпления.

Професионалният опит трябва да е придобит в правоприлагащ орган на държава членка или на международна организация.

Освен това кандидатите трябва да притежават доказани, практически компютърни умения за целите на придобиването и проверяването на цифрово оборудване, по-конкретно опит с програми като FTK, Encase и X-Ways.

Този професионален опит се взема под внимание само ако е придобит след получаване на дипломата, даваща достъп до конкурса.

4.   Критерии за подбор

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе предвид следните критерии:

1.

университетска диплома, освен изискваната за достъп до конкурса, в една от следните области: цифрова криминалистика, информатика, информационни и комуникационни технологии или инженерство;

2.

притежаване на сертификат по цифрова криминалистика и/или на сертификати за използването на специални програми за разследвания в областта на цифровата криминалистика, като Encase, FTK, X-Ways и т.н.;

3.

професионален опит в оказването на съдействие, свързано с цифровата криминалистика, при административни и/или наказателни разследвания, например в полицията или митниците или във връзка с борбата с корупцията;

4.

оказване на съдействие за водени в чужбина разследвания чрез осъществяването на действия, свързани с цифровата криминалистика;

5.

професионален опит в работата с техники за извършване на задълбочени търсения (с изключение на търсения по ключови думи или по времеви показатели), използвани за извличането на евентуални цифрови доказателства от копие;

6.

професионален опит в изготвянето на доклади в сферата на цифровата криминалистика;

7.

професионален опит в създаването или въвеждането в експлоатация на компютърна инфраструктура в сферата на цифровата криминалистика;

8.

професионален опит в поддръжката на компютърна инфраструктура в сферата на цифровата криминалистика;

9.

професионален опит в организирането на обучения по цифрова криминалистика;

10.

професионален опит в представянето на теми, свързани с цифровата криминалистика, на конференции, семинари или работни групи;

11.

работен опит в международна среда в областта на цифровата криминалистика.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЛАСТ 2: ОПЕРАТИВЕН АНАЛИЗ

1.   Естество на служебните задължения

Настоящият конкурс на общо основание има за цел набирането на администратори (AD 7) в областта на оперативния анализ, извършван в подкрепа на разследванията на OLAF.

Основните служебни задължения включват:

предоставяне на информация и оказване на съдействие на следователите на OLAF при анализа във връзка с разследвания, които са от правомощията на Службата;

събиране, съхраняване, обработване, анализиране и обменяне на информация и разузнавателни данни;

предоставяне на информация и оказване на съдействие при анализа на партньорите в държавите членки, на европейските институции и на международните организации във връзка с разследвания от взаимен интерес;

оказване на съдействие на оперативните генерални дирекции във връзка с техните стратегии за одит, основани на риска, посредством инструменти и методи за анализ;

изготвяне на английски език на оценки на заплахата, на стратегически анализи и на общи отчети за мандата на OLAF;

принос за политическите инициативи на Европейската комисия, в това число за стратегията за борба с измамите и за плана за действие за борба с контрабандата по протежението на източната граница на ЕС;

обучаване на следователите на OLAF за търсене и анализиране на информация от търговски бази данни и от публични източници;

при разрешение от генералния директор, даване на показания в съда или по време на изслушване на дисциплинарен съвет.

2.   Квалификации и дипломи

Образователно ниво, съответстващо на пълен цикъл университетско обучение с минимална продължителност четири години, удостоверено с диплома за завършено обучение и свързано с естеството на служебните задължения, или професионално обучение/професионална квалификация, признати/удостоверени от упълномощен публичен/международен орган (например полицейска школа, митническа школа, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners и т.н.), свързани с естеството на служебните задължения и на еквивалентно ниво.

ИЛИ

Образователно ниво, съответстващо на пълен цикъл университетско обучение с минимална продължителност три години, удостоверено с диплома за завършено обучение и свързано с естеството на служебните задължения, или професионално обучение/професионална квалификация, признати/удостоверени от упълномощен публичен/международен орган (например полицейска школа, митническа школа, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners и т.н.), свързани с естеството на служебните задължения и на еквивалентно ниво, и последващ професионален опит с продължителност една година, пряко свързан с естеството на служебните задължения.

Бележка: професионалният опит с минимална продължителност една година е неразделна част от дипломата и няма да бъде взет предвид при изчисляването на броя години професионален опит, изискван по-долу.

3.   Професионален опит

Професионален опит на подходящо ниво и с минимална продължителност 6 години като оперативен анализатор, работещ по разследвания, свързани с борбата с корупцията в публичната сфера и/или финансовите престъпления.

Професионалният опит трябва да е придобит в правоприлагащ орган на държава членка или на международна организация.

Освен това кандидатите трябва да притежават доказани, практически компютърни умения в сферата на събирането и проверяването на сведения, по-конкретно опит в провеждането на разпити и в работата с бази данни чрез програми като MS-Access, SQL Server и Oracle, опит във визуализирането на данни чрез приложения като Business Objects и Tableau и опит със специфични програми за разследвания като iBase и Analyst Notebook.

Този професионален опит се взема под внимание само ако е придобит след получаване на дипломата, даваща достъп до конкурса.

4.   Критерии за подбор

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе предвид следните критерии:

1.

университетска диплома, освен изискваната за достъп до конкурса, в една от следните области: криминалистика, икономика, финанси, информационни и комуникационни технологии, право, математика или статистика;

2.

притежаване на сертификат за използването на специфичен софтуер за сведения, като iBase, Analyst Notebook и т.н.;

3.

професионален опит в оказването на съдействие при административни и/или наказателни разследвания, например в полицията или митниците или във връзка с борбата с корупцията;

4.

професионален опит в областта на административните и/или наказателните разследвания, във връзка с които са били използвани програми за извличане на данни и текстове с цел анализирането на големи количества оперативни данни;

5.

професионален опит в изготвянето на доклади от оперативни анализи в сфера, в която OLAF има правомощия;

6.

професионален опит в създаването или въвеждането в експлоатация на компютърна инфраструктура за събирането на информация и обмяната на сведения;

7.

професионален опит в поддържането на компютърна инфраструктура за събирането на информация и обмяната на сведения;

8.

професионален опит в организирането на обучения за търсене и анализиране на информация от търговски бази данни и от публични източници;

9.

професионален опит в представянето на резултати от анализи по време на конференции, семинари или работни групи;

10.

работен опит в международна среда в областта на оперативния анализ.