ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.086.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 86

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
25 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 086/01

Обменен курс на еврото

1

2014/C 086/02

Становище на консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му на 12 декември 2013 г., относно проект на решение по Дело COMP/C.39678/39731 — Deutsche Bahn — Докладчик: Италия

2

2014/C 086/03

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Deutsche Bahn I (AT.39678) — Deutsche Bahn II (AT.39731)

3

2014/C 086/04

Резюме на решение на Комисията от 18 декември 2013 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Дело AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II) (нотифицирано под номер C(2013) 9194 final)

4

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 086/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

6

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2014/C 086/06

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

8

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

25.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/1


Обменен курс на еврото (1)

24 март 2014 година

2014/C 86/01

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3774

JPY

японска йена

141,05

DKK

датска крона

7,4647

GBP

лира стерлинг

0,83540

SEK

шведска крона

8,8624

CHF

швейцарски франк

1,2197

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,3495

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,411

HUF

унгарски форинт

312,89

LTL

литовски лит

3,4528

PLN

полска злота

4,1925

RON

румънска лея

4,4768

TRY

турска лира

3,0829

AUD

австралийски долар

1,5091

CAD

канадски долар

1,5448

HKD

хонконгски долар

10,6866

NZD

новозеландски долар

1,6118

SGD

сингапурски долар

1,7516

KRW

южнокорейски вон

1 483,83

ZAR

южноафрикански ранд

14,9449

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,5320

HRK

хърватска куна

7,6615

IDR

индонезийска рупия

15 676,58

MYR

малайзийски рингит

4,5470

PHP

филипинско песо

62,194

RUB

руска рубла

49,6815

THB

тайландски бат

44,738

BRL

бразилски реал

3,1957

MXN

мексиканско песо

18,1705

INR

индийска рупия

83,7287


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


25.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/2


Становище на консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му на 12 декември 2013 г., относно проект на решение по Дело COMP/C.39678/39731 — Deutsche Bahn

Докладчик: Италия

2014/C 86/02

1.

Консултативният комитет споделя опасенията относно конкуренцията, изразени от Комисията в нейното проекторешение.

2.

Консултативният комитет споделя оценката на Комисията, в съответствие с член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) в нейното проекторешение.

3.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че производството може да приключи с решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

4.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че ангажиментите, предложени от Deutsche Bahn, са подходящи, необходими и пропорционални.

5.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че в контекста на ангажиментите, предложени от Deutsche Bahn, вече не съществуват основания за действия от страна на Комисията, без да се засяга член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

6.

Консултативният комитет препоръчва становището му да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


25.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/3


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Deutsche Bahn I (AT.39678)

Deutsche Bahn II (AT.39731)

2014/C 86/03

1.

На 13 юни 2012 г. Комисията образува производство в съответствие с член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (2) срещу Deutsche Bahn AG и неговите дъщерни предприятия DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG и DB Schenker Rail Deutschland AG (заедно наричани „групата DB“).

2.

На 6 юни 2013 г. Комисията прие предварителна оценка в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 и уведоми групата DB на същия ден. В предварителната оценка Комисията изрази опасения относно конкуренцията по отношение на евентуално нарушение от страна на групата DB на член 102 от ДФЕС. Тези опасения бяха свързани с потенциално свиване на маржовете, създадено от системата за ценообразуване на групата DB за тяговия ток, включително нейните отстъпки, на пазарите за предоставянето на железопътен превоз на товари и на услуги за превоз на пътници на дълги разстояния в Германия.

3.

На 23 юли 2013 г. групата DB представи ангажименти, с които да отстрани опасенията на Комисията. На 15 август 2013 г. Комисията публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003, в което се съдържа резюме на делото и ангажиментите и с което заинтересованите трети страни се приканват да предоставят своите мнения относно предложението (3).

4.

След като Комисията е информирала групата DB за получените забележки от 13-те заинтересовани страни след публикуването на известието, групата DB представи модифицирано предложение на ангажиментите.

5.

В своето решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията прави ангажиментите, които групата DB предложи да поеме, обвързващи за него и стига до заключението, че предвид на предложените ангажименти вече не съществуват основания за действия от нейна страна, поради което производството по това дело следва да бъде прекратено.

6.

В настоящото дело не получих искания или жалби от някоя от страните по производството (4). С оглед на това смятам, че ефективното упражняване на процесуалните права на всички страни по настоящото дело е било спазено.

Брюксел, 13 декември 2013 година.

Wouter WILS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция, ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(3)  Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, относно дела AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II и AT.39915 Deutsche Bahn III, ОВ C 237, 15.8.2013 г., стр. 28.

(4)  В съответствие с член 15, параграф 1 от Решение 2011/695/ЕС страните по производството, които предлагат да поемат ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, могат да се свържат със служителя по изслушването на всеки етап от процедурата, за да се гарантира ефективното упражняване на техните процесуални права.


25.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/4


Резюме на решение на Комисията

от 18 декември 2013 година

относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(Дело AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II)

(нотифицирано под номер C(2013) 9194 final)

(само текстът на Немски език е автентичен)

2014/C 86/04

На 18 декември 2013 г. Комисията прие решение относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съгласно разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета  (1), с настоящото Комисията публикува имената на страните и основното съдържание на решението, като взе предвид законния интерес на предприятията при защитата на техните търговски тайни.

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Случаят се отнася до опасенията относно конкуренцията на пазара за доставки на тягов ток за железопътните предприятия в Германия. Тяговият ток е специфичния вид електрическа енергия, използвана за задвижване на електрически локомотиви.

(2)

Решението прави правно обвързващи ангажиментите, предложени от DB Energie GmbH и DB Mobility Logistics AG съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 в производството по член 102 от Договора. DB Energie GmbH и DB Mobility Logistics AGса са дъщерни предприятия на историческия оператор на немските жп линии Deutsche Bahn (DB).

II.   ПРОЦЕДУРА

(3)

На 13 юни 2012 г. Комисията откри официално призводство с оглед приемане на решение съгласно глава III от Регламент (ЕО) № 1/2003. На 6 юни 2013 г. Комисията прие предварителна оценка. На 23 юли 2013 г. страните предложиха първоначални ангажименти за преодоляване на предварителните опасения на Комисията. На 15 август 2013 г. в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувано известие в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003, в което се прави резюме на делото и на предложените ангажименти, а заинтересованите трети страни се приканват да представят забележките си. След като третите страни изпратиха своите мнения, на 17 декември 2013 г. DB представи подписаната версия на окончателните ангажименти.

(4)

На 12 декември 2013 г. бе направено допитване до Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение, който излезе с положително становище. На 13 декември 2013 г. служителят по изслушването представи своя окончателен доклад.

III.   ОПАСЕНИЯ, ИЗРАЗЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА

(5)

В предварителната оценка са изложени опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията, свързани с потенциално свиване на маржовете, създадено от системата за ценообразуване на групата DB за тяговия ток, включително отстъпките за него, на пазарите за предоставянето на железопътен превоз на товари и на услуги за превоз на пътници на дълги разстояния.

(6)

Предварителното становище на Комисията е, че ценовите практики на DB Energie, дъщерно предприятие на DB, отговарящо за доставката на тяговия ток, могат да създадат свиване на маржовете на германския пазар за железопътен превоз на товари и за услуги за превоз на пътници на дълги разстояния. Свиването на маржовете може да възникне, когато вертикално интегрирано предприятие продава стоката или услугата на конкуренти на пазара нагоре по веригата, където то е с господстващо положение, и се конкурира с тези предприятия в рамките на пазара надолу по веригата, за които тази стока или услуга е абсолютно необходим продукт.

(7)

Предприятието DB Energie управлява специфичната електрическа мрежа, необходима за разпространението на тяговия ток. То също така доставя тяговия ток на железопътните предприятия чрез изкупуване на електроенергия от производителите на енергия и препродаването ѝ на железопътните предприятия. DB Energie е единственият доставчик на тягов ток в Германия и следователно е с господстващо положение на пазара на доставка на тягов ток за железопътните предприятия в Германия. То принадлежи на вертикално интегрираната група DB, която също упражнява дейност на пазарите на железопътния транспорт надолу по веригата.

(8)

Комисията заключи предварително, че ценообразуващата практика на DB Energie за тяговия ток може да попречи на железопътните предприятия, които са поне толкова ефикасни, колкото и господстващото предприятие, да се конкурират изгодно на пазара надолу по веригата за превоз на товари и при услугите за превоз на пътници на дълги разстояния. Комисията предварително установи, че средно за периода, засегнат от потенциалното нарушение, железопътните предприятия на DB в сектора на товарните превози и в сферата на превоза на пътници не биха били в състояние да осъществяват рентабилна търговска дейност, ако се бяха възползвали от същото по-ниско ниво на отстъпки за тяговия ток като техните конкуренти. Тъй като тяговият ток е абсолютно необходим продукт за железопътните предприятия за дейността им на пазарите за превоз на товари и пазарите за превоз на пътници на дълги разстояния, Комисията предварително констатира, че негативните нива на рентабилност, предизвикани от предполагаемото свиване на маржовете, вероятно са имали антиконкурентно въздействие чрез ограничаване навлизането на пазара.

IV.   АНГАЖИМЕНТИ

(9)

DB предаде първоначалните си ангажименти на 23 юли 2013 г. и предложение с модифицирани ангажименти на 21 ноември 2013 г., за да отстрани опасенията на Комисията относно конкуренцията. Основните елементи на поетите ангажименти са следните:

На 1 юли 2014 г. DB Energie ще представи нова система за ценообразуване за тяговия ток с отделни цени за доставки на електроенергията и отделни такси за достъп до мрежата, като последните се одобряват от компетентния немски регулаторен орган (Bundesnetzagentur). На същия ден DB Energie ще предостави достъп до своята настояща мрежа за тягов ток на доставчици на енергия, които се явяват трети страни, така че те да могат да предоставят тягов ток на железопътните предприятия в конкуренция с DB Energie.

В тази нова система DB Energie ще изисква една и съща цена за електроенергия за всички железопътни предприятия без отстъпки на базата на обема или продължителността.

DB Energie ще изплати на железопътните предприятия в Германия, които не принадлежат на групата DB, еднократно плащане в размер на 4 % от тяхната годишна фактура за тягов ток въз основа на едногодишния период преди влизането в сила на новата система за ценообразуване.

DB ще предоставя всяка година необходимите данни на Комисията, за да може тя да прецени дали ценовите нива на тяговия ток и транспортните услуги, начислявани от групата DB, биха могли да доведат до свиване на маржовете. DB Energie ще уведоми предварително Комисията за всички промени в своята цена на електроенергията.

Ангажиментите ще продължат 5 години след датата на нотифицирането на решението на Комисията или докато 25 % от обема на тяговия ток, закупен от конкурентите на групата DB, не станат с произход от трети страни, доставчици на електроенергия.

DB ще назначи контролиращо доверено лице, което да провежда мониторинг на спазването на поетите от него задължения.

V.   ОЦЕНКА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ

(10)

Комисията смята, че ангажиментите са достатъчни за преодоляване на опасенията, установени от нея в предварителната оценка, без да бъдат непропоционални.

(11)

Ангажиментите ще позволят навлизането на конкуренти на пазара за доставка на тягов ток чрез насърчаване навлизането на трети страни, които са доставчици на електроенергия. Чрез тази конкуренция ще се ограничи способността за ценообразуване на DB Energie и ще се премахне възможността за свиване на маржовете.

(12)

Въвеждането на нова система за ценообразуване за тяговия ток с отделни цени на електроенергията и за достъпа до настоящата мрежа за тяговия ток ще гарантира, че доставчиците на електроенергия ще могат да се конкурират въз основа цената на електроенергията. Освен това ангажиментът на DB „да предложи достъп до своята мрежа за тягов ток“ от 1 юли 2014 г. ще направи възможно отварянето на пазара и прехвърлянето на железопътните предприятия към друг доставчик от същата дата. Посредством отказването от отстъпки ще се насърчава развитието на конкуренция чрез осигуряване на ценова прозрачност и равнопоставеност.

(13)

Еднократното плащане за железопътните предприятия има за цел да предотврати удължаването на потенциалното свиване на маржовете през преходната фаза, като в същото време се въвежда новата система за ценообразуване, а третите страни, които са доставчици на енергия, не са навлезли на пазара за тягов ток. Плащането се ограничава до една година — срок, който Комисията смята за достатъчен, за да се позволи навлизане на пазара. Спадът на цените от 4 % е адекватен, тъй като би бил достатъчен, за да се предотврати свиване на маржовете през периода на потенциалното нарушение.

(14)

Данните за ценовите нива за тяговия ток и за транспортните услуги, които DB се ангажира да предостави, дават възможност на Комисията да наблюдава поведението на DB относно ценообразуването. Контролиращото доверено лице ще наблюдава спазването от DB на ангажиментите като цяло.

(15)

Комисията счита, че 5-годишният срок на продължителност на ангажиментите е достатъчно дълъг, за да имат възможност третите страни, които са доставчици на електроенергия, да развият своята оферта и железопътните предприятия да сменят своите доставчици. В случай че третите страни, които са доставчици на електроенергия, осигуряват 25 % от обемите на тяговия ток, консумиран от железопътните предприятия, които не принадлежат на групата DB, преди да изтекат пет години, Комисията счита, че това би доказало, че конкуренцията се развива постоянно, и би оправдало преждевременното прекратяване на ангажиментите.

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(16)

С решението ангажиментите, поети от DB, стават правно обвързващи. Предвид ангажиментите вече не съществуват основания за действия от страна на Комисията.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 411/2004 (ОВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 1).


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

25.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/6


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2014/C 86/05

1.

На 13 март 2014 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия AMP Capital Investors Limited („AMP“, Австралия), Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Канада) и Arcus European Infrastructure Fund GP LLP („Arcus“, Обединеното кралство) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Alpha Trains (Luxembourg) Holdings Sàrl и дъщерните му предприятия („Alpha Trains“, Люксембург), понастоящем съвместно контролирано от Arcus и PSP, посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие AMP: австралийско инвестиционно дружество, осъществяващо дейност в световен план, свързана с широк диапазон от класове активи,

за предприятие PSP: канадско дружество за управление на инвестиции за пенсионни фондове с диверсифициран глобален портфейл,

за предприятие Arcus: независимо дружество за управление на инвестиции, специализирано в европейски инфраструктури,

за предприятие Alpha Trains: лизингово дружество, специализирано в областта на влаковете, предоставящо подвижен състав на публични и частни оператори в редица държави от континентална Европа.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

25.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/8


Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

2014/C 86/06

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението за изменение в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (2)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9

„PANCETTA PIACENTINA“

ЕО №: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

ЗГУ ( ) ЗНП ( Х )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение

Наименование на продукта

Описание на продукта

Географски район

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка с географския район

Етикетиране

Национални изисквания

Друго (да се посочи)

2.   Вид на изменението

Изменение в единния документ или в резюмето

Изменение в спецификацията на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за които не е публикуван нито единен документ, нито резюме

Изменение в спецификацията, за което не се изисква изменение в публикувания единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

Временно изменение в спецификацията като последица от налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от страна на публичните органи (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

3.   Изменение (изменения)

Изменението, с което се въвежда използването на нитрити при непрестанно спазване на определените със законодателството количества, е необходимо доколкото тяхното присъствие, в съчетание с присъствието на нитрати, гарантира по-голяма ефективност срещу действието на патогените и срещу окисляването по време на етапите на производство на ЗНП „Pancetta Piacentina“.

Счетено е за необходимо да се премахне указанието за начина на разполагане на парчетата бекон по време на зреенето, доколкото изглежда, че „натрупването върху специални работни повърхности“ не влияе върху цялостния процес на производство на ЗНП.

Изменението по отношение на начина на завързване или зашиване на парчетата бекон след навиване на руло е предложено с цел по-точното и по-ясно описание на този етап от производството.

Изменението, с което се допуска използване на всякакви видове свински черва и на листове от целулоза, дава възможност да се използват обвивки, които са подходящи за целите на производството и които отговарят на променените действителни пазарни условия, при които е много трудно (а в някои ситуации на пазара — дори невъзможно) да се намерят конкретните видове обвивки, предвидени по-рано.

С удължаването на минималните срокове на зреене от три на четири месеца се цели повишаване на качеството на продукта, свързан със ЗНП.

По същия начин с повишаването на максималната температура, при която се осъществява зреенето, от 14 на 18 градуса и с въвеждането на допустимо отклонение от 10 % в параметрите за влажност на околната среда по време на зреене се допринася за повишаване на качеството на продукта, като се създава възможност за постигане на по-интензивен аромат и за предотвратяване на всякакви евентуални несъвършенства на продукта.

На последно място, намаляването на минималното количество пепел от 2 % на 1,5 % произтича от съответното допустимо минимално количество сол, от което пряко зависи съдържанието на пепел, а също така е в съответствие с трайната тенденция на намаляване на съдържанието на сол в храните.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (3)

„PANCETTA PIACENTINA“

ЕО №: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

ЗГУ ( ) ЗНП ( Х )

1.   Наименование

„Pancetta Piacentina“

2.   Държава-членка или трета държава

Италия

3.   Описание на земеделския продукт или храна

3.1.   Вид продукт

Клас 1.2. —

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

„Pancetta Piacentina“ спада към осолените, узрели по естествен път продукти, които се съхраняват сурови. За приготвянето ѝ се използват коремната част от сланината, която покрива половинката на кланичния труп от ретростерналната до ингвиналната област, и мускулните фасции от туловището.

Готовият продукт е с цилиндрична форма, тегло от 4 kg до 8 kg, ярко червен цвят, прошарен от бели ивици сланина. Месото се характеризира с приятен деликатен аромат и наситен вкус.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

„Pancetta Piacentina“ се произвежда от месото на свине, родени, отгледани и заклани в Емилия-Романя и Ломбардия. Наименованието „Pancetta Piacentina“ се ползва от дерогацията, предвидена в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход)

Трябва да се спазват подробни правила по отношение на използването и на състава на хранителната дажба. Храненето на свинете е разделено на две фази главно въз основата на зърнени култури, произвеждани в определения в точка 3.3 макрорайон. Средната хранителна дажба на свинете се състои основно от царевична ярма, както и от ечемик, трици, соя и минерални добавки. По-голямата част от страничните продукти от производството на сирене (суроватка, извара и мътеница) произхождат от мандри, разположени в определения географски район.

3.5.   Специфични етапи в производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Всички етапи на производство, обрязване, сухо осоляване, завързване, сушене и зреене на „Pancetta Piacentina“ се осъществяват в района, посочен в точка 4 по-долу.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

Операциите по опаковане, нарязване и разфасоване трябва да се извършват под надзора на определения контролен орган изключително в района на производство, посочен в точка 4. За да се гарантира запазването на оригиналните и специфични за продукта характеристики, е необходимо операциите по опаковане, нарязване и разфасоване да се осъществяват в географския район на производство от персонал със специални познания за продукта. Преди нарязване операторите трябва старателно да отстранят кожата. При контакт с въздуха и при излагане на продукта, от който е отстранена естествената му кожа, на неизвестни условия на околната среда съществува риск от окисляване и последващо покафеняване на резените или на откритата повърхност на разреза, придружено от загуба на характерния ярко червен цвят на нетлъстото месо, гранясване на мазната част и произтичащата от това промяна в аромата.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

При пускане на пазара за консумация продуктът трябва да е с означение „Pancetta Piacentina“.

Наименованието „Pancetta Piacentina“ трябва да е изписано на етикета с четливи и незаличими букви, ясно разграничаващи се от всички други надписи по етикета, непосредствено последвано от израза „Denominazione di Origine Protetta“ (защитено наименование за произход).

Забранено е добавянето на каквито и да било определения, които не са изрично предвидени.

Разрешено е обаче използването на указания с позоваване на имена, фирмени наименования или частни марки, при условие че не се прави с рекламна цел или с цел заблуда на потребителя, както и евентуално посочване на наименованието на свиневъдните стопанства, от които произхожда продуктът.

4.   Кратко определение на географския район

Районът за производството на „Pancetta Piacentina“ обхваща цялата територия на провинция Пиаченца, ограничен до зоните с надморска височина под 900 метра.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфични характеристики на географския район

Производството на „Pancetta Piacentina“ датира от римско време и се е предавало през вековете, като се е обособило в географския район на провинция Пиаченца.

Значението на района на производство на „Pancetta Piacentina“ се обуславя от развитието на типична селскостопанска култура, обща за цялата област Падания, от чиято територия идва суровината (Емилия-Романя и Ломбардия). В областта, от която се набавя суровината, развитието на животновъдството е свързано с широкото разпространение на насаждения на зърнени култури и с преработвателните системи на високо специализираната млечна промишленост, които са предопределили подчертаната тенденция на производството към свиневъдството.

В провинция Пиаченца са се развили и предавали специфични за местните производители умения във връзка с подбора и обработката на парчетата месо. Операторите трябва да имат конкретни знания и умения при етапите на навиване на руло и завързване на бекона. Прохладните и богати на водни ресурси долини и гористите хълмисти местности влияят благоприятно върху условията в помещенията за зреене.

5.2.   Специфични характеристики на продукта

Продуктът „Pancetta Piacentina“ е с цилиндрична форма. При разрез се наблюдава редуване на нетлъсти части с ярко червен цвят и на мазни части с бял цвят. Месото се характеризира с приятен деликатен аромат и наситен вкус.

Парчетата мускулна тъкан, използвани при производството на „Pancetta Piacentina“, са от италиански свине с високо кланично тегло.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Изискваните характеристики на „Pancetta Piacentina“ се определят от условията на околната среда и от природните и човешките фактори. По-специално характеристиките на суровината са тясно свързани с определения географски район, от който става снабдяването и където са развити техники на отглеждане на италиански свине с високо кланично тегло, определящи качеството на парчетата месо, използвани за производството на „Pancetta Piacentina“.

Освен това разположеното в района на провинция Пиаченца производство на „Pancetta Piacentina“ е свързано с местните оператори, които с времето са развили специфични познания във връзка с операциите по осоляване, навиване на руло и завързване на бекона.

Чрез операциите по навиване на руло и завързване продуктът „Pancetta Piacentina“ придобива характерната си цилиндрична форма, както и редуването на нетлъсти и мазни части, което се наблюдава при нарязване.

Техническите знания и умения на производителите във връзка с операциите по осоляване, съчетани с майсторството по време на етапите на зреене на продукта, свидетелстват освен това за връзката между „Pancetta Piacentina“ и територията на производство на продукта.

Факторите на околната среда са тясно свързани с характеристиките на района на производство и по-специално с климата, който е от определящо значение за характеристиките на крайния продукт, тъй като допринася за правилното протичане на етапа на зреене на продукта.

По този начин единството, образувано от съчетанието „суровина – продукт – наименование“, е свързано с особеното социално-икономическо развитие на въпросната област, като неговите характерни особености не могат да се възпроизведат другаде.

Препратка към публикуваната спецификация

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 (4))

Консолидираният текст на продуктовата спецификация е на разположение на следния интернет адрес:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

или

чрез директно търсене от началната страница на уебсайта на Министерството на политиката в областта на земеделието, храните и горското стопанство (http://www.politicheagricole.it), като се избере рубриката „Qualità e sicurezza“ (горе вдясно на екрана), а след това — „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(3)  Виж бележка под линия на стр. 2.

(4)  Виж бележка под линия на стр. 2.