ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.CA2014.081.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 81A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
20 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)

2014/C 081A/01

Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/277/14 Администратори (AD 5) в областта на одита

1

ПРЕГЛЕД НА БРОЕВЕТЕ НА ОВ СЕРИЯ С А КОНКУРСИ

По-долу е даден списък на броевете от серия С А, публикувани през настоящата година.

Освен ако не е посочено друго, броевете на ОВ са публикувани във всички езикови версии.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

BG

 


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)

20.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 81/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

EPSO/AD/277/14

АДМИНИСТРАТОРИ (AD 5) В ОБЛАСТТА НА ОДИТА

(2014/C 81 A/01)

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на администратори (1).

Този конкурс има за цел съставянето на списъци на издържалите конкурса, от които да се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в институциите на Европейския съюз в Люксембург, и най-вече в Европейската сметна палата.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 60 А от 1 март 2014 г., както и на уебсайта на EPSO.

Общите правила, които представляват неразделна част от обявлението за конкурса, ще Ви помогнат да разберете правилата относно реда и условията за кандидатстване.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

III.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

IV.

ТЕСТОВЕ ЗА ДОСТЪП

V.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

VI.

СПИСЪК НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА

VII.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Брой на издържалите конкурса: 40

II.   ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

AD 5 е степента, на която дипломираните висшисти започват кариерата си на администратори в европейските институции. Наетите на тази степен администратори могат да извършват, на подчинението на преките си ръководители, три основни вида задачи в институциите: изготвяне на политики, извършване на оперативна дейност и управление на ресурсите. Особено сме заинтересувани от кандидати с потенциал за развитие в кариерата.

По принцип задачата на администраторите в сферата на одита е да подпомагат членовете на ръководството и йерархията при изпълнението на задълженията на тяхната институция.

Тези администратори също така работят в области като финансов одит, одит на изпълнението и вътрешен одит. Одиторите предоставят уверения и консултантски услуги във всички оперативни области на Европейския съюз с цел подобряване на стопанисването и управлението. Може да се наложи те да посещават някоя от държавите — членки на Европейския съюз, трети държави или международни организации, което означава, че трябва да имат възможност за пътувания, понякога чести, с краткотрайна продължителност.

Одиторите трябва да имат готовност да работят в мултинационални и мултикултурни екипи, както и непрестанно да актуализират професионалните си знания посредством предлаганите им обучения.

Естеството на служебните задължения предполага наличието на голямо разнообразие от знания в сфери като правото, счетоводството, публичното управление, финансите и икономиката, управлението на проекти в различните сфери на правомощия на ЕС, информатиката, техниките за одит и оценяване и т.н.

Кариерата в институциите дава непрекъснато възможности за обучение и вътрешна мобилност.

Основните задачи на администраторите в сферата на одита включват по-конкретно:

външен одит, финансови одити, проверки на съответствието и на доброто финансово управление, включително планирането, изпълнението и изготвянето на доклади,

контрол и извършване на проверки по документи и на място, анализиране, оценяване и усъвършенстване на системите за контрол и за управление на проектите и програмите,

вътрешен одит, помощ, свързана с методите, консултации и обучения,

координиране и консултации между службите по въпроси на одита,

изготвяне на становища, съвети или препоръки в сферите на дейност на тяхната институция.

III.   УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи и специални условия:

1.

Общи условия

а)

Да сте гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз.

б)

Да се ползвате с пълния обем граждански права.

в)

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

г)

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

2.

Специални условия

2.1

Диплома

Образователно ниво, което съответства на пълен цикъл университетско обучение с продължителност най-малко три години, удостоверено с диплома, която е свързана с естеството на служебните задължения, или професионално обучение/професионална квалификация на еквивалентно ниво, която е свързана с естеството на служебните задължения.

Студентите в последна година от университетското си обучение могат да участват в конкурса, при условие че получат своята диплома най-късно до 31 юли 2014 г.

2.2

Професионален опит

Не се изисква професионален опит.

2.3

Езикови познания (2)

Език 1

Основен език

задълбочено владеене на един от официалните езици на Европейския съюз

Език 2

Втори език (задължително различен от език 1)

задоволително владеене на английски, немски или френски език

Съгласно решението на Съда на Европейския съюз (голям състав) по дело C-566/10 P, Италианска република/Комисия, институциите на Съюза желаят в рамките на настоящия конкурс да обосноват ограничаването на избора на втория език до определен брой официални езици на Съюза.

По тази причина кандидатите се уведомяват, че вторите езици, посочени за целите на настоящия конкурс, са определени съобразно интереса на службата, който изисква новопостъпилите служители незабавно да бъдат оперативни и в състояние да общуват ефикасно във всекидневната си работа. В противен случай има опасност ефективното функциониране на институциите да бъде сериозно нарушено.

Като се има предвид дългогодишната практика на институциите на Съюза относно езиците за вътрешна комуникация и нуждите на службите за външната комуникация и обработването на досиетата, английският, френският и немският продължават да бъдат най-използваните езици. Освен това английският, френският и немският език са най-разпространените втори езици в Съюза, както и най-често изучаваните като втори езици. Това потвърждава нивото на образование и професионалните компетенции, които могат понастоящем да се очакват от кандидатите за работа в институциите на Съюза, а именно владеенето на поне един от тези езици. Ето защо при съпоставянето на интереса на службата и нуждите и способностите на кандидатите и предвид конкретната област на настоящия конкурс е основателно да се организират изпити на тези три езика, за да се гарантира, че независимо от първия си официален език всички кандидати владеят поне един от тези три официални езика на нивото на работен език. По този начин оценяването на специфичните компетенции дава възможност на институциите на Съюза да оценят способността на кандидатите да бъдат незабавно оперативни, като бъдат поставени в среда, сходна с тази, в която ще работят.

По същите причини е необходимо да се ограничат езиците за комуникация между кандидатите и институцията, включително езиците, на които трябва да бъдат попълнени формулярите за кандидатстване. Това изискване гарантира еднороден подход при съпоставянето и проверката на кандидатите спрямо информацията, посочена от тях във формулярите за кандидатстване.

Също така, с цел равно третиране, всеки кандидат, дори първият му официален език да е един от тези три езика, е длъжен да държи някои изпити на своя втори език, който трябва да избере измежду въпросните три езика.

Посоченото по-горе не засяга възможността по-късно да бъде изучаван трети работен език съгласно член 45, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

IV.   ТЕСТОВЕ ЗА ДОСТЪП

Тестовете за достъп се провеждат на компютър и се организират от EPSO. Конкурсната комисия определя степента на трудност на тестовете и одобрява съдържанието им въз основа на направените от EPSO предложения.

1.

Покана

Ще бъдете поканен да се явите на тестовете, ако сте валидирали своята кандидатура навреме (вж. раздел VII).

Внимание:

1.

С валидирането на кандидатурата си Вие заявявате, че отговаряте на общите и специалните условия, посочени в раздел III.

2.

За да се явите на тестовете, трябва да резервирате дата; тази резервация трябва задължително да бъде направена в срока, който ще Ви бъде съобщен посредством Вашия EPSO профил.

2.

Естество и оценяване на тестовете

Серия тестове, които се базират на въпроси с избор от няколко отговора, целящи да оценят общите Ви способности и компетенции по отношение на:

Тест а)

словесно-логическо мислене

оценяване: от 0 до 20 точки

Тест b)

математико-логическо мислене

оценяване: от 0 до 10 точки

изискван минимум: 5 точки

Тест с)

абстрактно мислене

оценяване: от 0 до 10 точки

 

Изискваният минимум е 15 точки общо за тестове а) и с).

Тест d)

преценка на ситуация

оценяване: от 0 до 40 точки

изискван минимум: 24 точки

3.

Език на тестовете

Език 1 за тестове а), b) и c)

Език 2 за тест d)

V.   ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Покана

Ще бъдете поканен на изпитите по модела „Център за оценяване“,

ако сте получили изисквания минимум на всички тестове за достъп,

ако сте получили (3) една от най-високите оценки на тестове a), c) и d) общо, и

ако след проверка на информацията, предоставена в електронния формуляр за кандидатстване (4), се потвърди, че изпълнявате общите и специалните условия от раздел III.

Тест b) е елиминаторен, но точките от него не се прибавят към точките от другите тестове, за да се определят кандидатите, които ще бъдат поканени на изпитите по модела „Център за оценяване“.

Броят на кандидатите, поканени да се явят на изпитите по модела „Център за оценяване“, съответства приблизително на 2,5 пъти броя на издържалите конкурса, посочен в настоящото обявление за конкурс, и се публикува на уебсайта на EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Център за оценяване

Ще преминете през два типа оценяване, чието съдържание е одобрено от конкурсната комисия:

специфични компетенции

Специфичните Ви компетенции в областта ще бъдат оценени единствено посредством работата по казус.

общите Ви компетенции  (5) ще бъдат оценени посредством следните елементи:

e)

работа по казус в областта

f)

упражнение в група

g)

устна презентация

h)

структурирано интервю

Поканен сте да участвате в елемента „работа по казус“ в областта (6) (неразделна част от изпитите по модела „Център за оценяване“) и в другите елементи на изпитите по модела „Център за оценяване“, които се провеждат обикновено в Люксембург в продължение на един ден или на ден и половина.

Всяка компетенция ще бъде проверена по следния модел:

 

Работа по казус

Упражнение в група

Устна презентация

Структурирано интервю

Анализ и разрешаване на проблеми

x

 

x

 

Комуникация

x

 

x

 

Постигане на качество и резултати

x

 

x

 

Учене и развитие

 

x

 

x

Определяне на приоритети и организиране

x

x

 

 

Издръжливост

 

 

x

x

Работа с други хора

 

x

 

x

Лидерство

 

x

 

x

3.

Език на изпитите по модела „Център за оценяване“

Език 2

4.

Оценяване и коефициент на тежест на оценките

Специфични компетенции в областта

от 0 до 20 точки

изискван минимум: 10 точки

коефициент на тежест: 25 % от общата оценка

Общи компетенции

от 0 до 10 точки за всяка от общите компетенции

изискван минимум:

 

3 точки за всяка компетенция

 

50 точки от 80 възможни за осемте общи компетенции

коефициент на тежест: 75 % от общата оценка

VI.   СПИСЪК НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА

1.

Вписване

Конкурсната комисия вписва името Ви в списъка на издържалите конкурса

ако сте сред кандидатите (7), получили едновременно изисквания минимум и една от най-високите общи оценки на изпитите по модела „Център за оценяване“ (вж. броя на издържалите конкурса в раздел I),

и ако според удостоверителните документи отговаряте на всички условия за допускане.

Проверката се извършва в низходящ ред на получените оценки, докато се достигне броят на кандидатите, които могат да бъдат вписани в списъка на издържалите конкурса и които действително отговарят на всички условия за допускане.

Удостоверителните документи на кандидатите под този праг няма да бъдат разгледани. Ако при тази проверка бъде установено, че предоставената от кандидатите информация (8) в електронния формуляр за кандидатстване не е потвърдена от необходимите удостоверителни документи, съответните кандидати ще бъдат изключени от конкурса.

2.

Класиране

Списъкът се съставя по азбучен ред.

VII.   КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

1.

Електронна регистрация

Трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Краен срок (включително за валидиране): 23 април 2014 г. в 12 ч. (на обяд) брюкселско време.

2.

Досие за кандидатстване

Ако сте сред кандидатите, допуснати до изпитите по модела „Център за оценяване“, трябва да донесете (9) пълното си досие за кандидатстване (подписания електронен формуляр за кандидатстване и удостоверителните документи) в деня на изпитите по модела „Център за оценяване“.

Ред и условия: вж. точка 2.1.7 от Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.


(1)  Всяко посочване на лице от мъжки пол в настоящото обявление се отнася и за лице от женски пол.

(2)  Вж. Общата европейска референтна рамка за езиците (CECR) — изисквано минимално ниво: език 1 = C1, език 2 = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Ако за последното място има няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат поканени на изпитите по модела „Център за оценяване“.

(4)  Тази информация ще бъде проверена въз основа на удостоверителните документи преди изготвяне на списъка на издържалите конкурса (вж. раздел VI, точка 1 и раздел VII, точка 2).

(5)  Определението на тези компетенции се съдържа в точка 1.2 от Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

(6)  Поради съображения от организационен характер работата по казус може да се състои в центрове за провеждане на тестове в държавите членки независимо от останалите изпити по модела „Център за оценяване“.

(7)  Ако за последното място има няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат вписани в списъка на издържалите конкурса.

(8)  Информацията относно общите условия се проверява от EPSO, а тази относно специфичните условия — от конкурсната комисия.

(9)  Датата, на която ще се проведат изпитите по модела „Център за оценяване“, ще Ви бъде съобщена своевременно чрез Вашия EPSO профил.