ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.031.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 31

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
1 февруари 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 031/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 24, 25.1.2014 г.

1

 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 031/02

Дело C-566/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal do Trabalho de Lisboa (Португалия) на 5 ноември 2013 г. — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Дело C-577/13: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство) на 14 ноември 2013 г. — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Дело C-580/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 18 ноември 2013 г. — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Дело C-584/13: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 19 ноември 2013 г. — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Дело C-602/13: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Испания) на 25 ноември 2013 г. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta y María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Дело C-610/13 P: Жалба, подадена на 26 ноември 2013 г. от Кралство Нидерландия срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-343/11, Нидерландия/Комисия

5

2014/C 031/08

Дело C-623/13: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 28 ноември 2013 г. — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Дело C-632/13: Преюдициално запитване, отправено от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция) на 3 декември 2013 г. — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Дело C-641/13 P: Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-2/07, Испания/Комисия

6

2014/C 031/11

Дело C-663/13: Иск, предявен на 13 декември 2013 г. — Европейска комисия/Република Австрия

7

 

Общ съд

2014/C 031/12

Дело T-116/11: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — EMA/Комисия (Клауза за подсъдност — Шестата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации, допринасящи за създаването на европейско изследователско пространство и иновации (2002–2006 г.) — Договори Dicoems и Cocoon — Несъответствие на част от декларираните разходи с договорните условия — Прекратяване на договори — Възстановяване на част от платените суми — Обезщетение за вреди — Насрещен иск — Извъндоговорна отговорност — Неоснователно обогатяване — Жалба за отмяна — Акт, който не подлежи на обжалване — Актове, които се вписват в контекста на чисто договорни отношения и не могат да се разглеждат отделно от тях — Дебитно известие — Недопустимост)

8

2014/C 031/13

Дело T-467/11: Решение на Общия съд от 10 декември 2013 г. — Colgate-Palmolive/СХВП — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността 360° SONIC ENERGY — По-ранна международна словна марка SONIC POWER — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

8

2014/C 031/14

Дело T-591/11: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/СХВП — Henkel (SUPER GLUE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността SUPER GLUE — По-ранна словна марка на Бенелюкс SUPERGLUE — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Отличителен характер на по-ранната марка — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

9

2014/C 031/15

Дело T-79/12: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Cisco Systems и Messagenet/Комисия (Конкуренция — Концентрации — Европейски пазар на комуникационните услуги през интернет — Решение за обявяване на концентрацията за съвместима с вътрешния пазар — Явни грешки в преценката — Задължение за мотивиране)

9

2014/C 031/16

Дело T-123/12: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Smartbook/СХВП (SMARTBOOK) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността SMARTBOOK — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2014/C 031/17

Дело T-487/12: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Eckes-Granini/СХВП — Panini (PANINI) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността PANINI — По-ранна национална словна марка и по-ранна словна марка на Общността GRANINI — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2014/C 031/18

Дело T-540/13: Жалба, подадена на 1 октомври 2013 г. — Société européenne des chaux et liants/ECHA

10

2014/C 031/19

Дело T-566/13: Жалба, подадена на 25 октомври 2013 г. — Hostel Tourist World/СХВП — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Дело T-575/13: Жалба, подадена на 30 октомври 2013 г. — Lesaffre et Compagnie/СХВП — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Дело T-591/13: Жалба, подадена на 8 ноември 2013 г. — Groupe Canal + и Canal + France/СХВП — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Дело T-593/13: Жалба, подадена на 14 ноември 2013 г. — Siemag Tecberg Group/СХВП (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Дело T-600/13: Жалба, подадена на 15 ноември 2013 г. — Bimbo/СХВП (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Дело T-614/13: Жалба, подадена на 26 ноември 2013 г. — Romonta/Комисия

13

2014/C 031/25

Дело T-621/13: Жалба, подадена на 22 ноември 2013 г. — Pell Amar Cosmetics/СХВП — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Дело T-629/13: Жалба, подадена на 28 ноември 2013 г. — Molda/Комисия

15

2014/C 031/27

Дело T-630/13: Жалба, подадена на 28 ноември 2013 г. — DK Recycling und Roheisen/Комисия

15

2014/C 031/28

Дело T-631/13: Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — Raffinerie Heide/Комисия

16

2014/C 031/29

Дело T-634/13: Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — Arctic Paper Mochenwangen/Комисия

17

2014/C 031/30

Дело T-641/13: Жалба, подадена на 3 декември 2013 г. — Gemeente Bergen op Zoom/Комисия

18

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 031/31

Дело F-117/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — Teughels/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на право на пенсия, придобито по национална пенсионна схема — Регламент за адаптиране на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема на Съюза — Адаптиране на актюерските стойности — Необходимост от адаптиране на общите разпоредби за изпълнение — Действие във времето на новите общи разпоредби за изпълнение)

19

2014/C 031/32

Дело F-130/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — Verile и Gjergji/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Регламент за адаптиране на процента на вноската в пенсионната схема на Съюза — Адаптиране на актюерските стойности — Необходимост от приемане на общи разпоредби за изпълнение — Прилагане във времето на новите общи разпоредби за изпълнение — Оттегляне на предложение за бонус към осигурителния стаж — Законосъобразност — Условия)

19

2014/C 031/33

Дело F-125/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — Sesma Merino/СХВП (Публична служба — Длъжностни лица — Атестационен доклад — Задачи за периода 2011/2012 — Акт, който не е увреждащ — Недопустима жалба)

20

2014/C 031/34

Дело F-142/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — А/Комисия (Публична служба — Социално осигуряване — Трудова злополука или професионално заболяване — Член 73 от Правилника — Частична трайна инвалидност — Искане за обезщетение)

20

2014/C 031/35

Дело F-58/12: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 декември 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Решение за пенсиониране поради инвалидност — Отмяна от Съда на публичната служба поради липса на мотиви — Искане за изпълнение на съдебното решение — Искане за възстановяване на работа — Отмяна на решението на Съда на публичната служба — Липса на правен интерес — Член 266 ДФЕС — Извъндоговорна отговорност на институцията — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

20

2014/C 031/36

Съединени дела F-137/12, F-138/12, F-139/12 и F-141/12: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 декември 2013 г. — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis и Hotz/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по сертифициране 2010–2011 г. — Изключване от списъка на сертифицираните длъжностни лица — Уреждане по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Срок за обжалване по административен ред — Просрочване на обжалването по административен ред — Понятие за извинима грешка — Необходимо усърдие на нормално осведомено длъжностно лице — Информация, получена по телефона — Доказване — Недопустимост)

21

2014/C 031/37

Дело F-2/13: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 декември 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Срок за обжалване — Език, на който е съставен отказът по жалбата — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Подписано копие от жалба, изпратено по факс в срока за обжалване — Липса на идентичност между това копие и изпратения впоследствие подписан оригинал — Просрочие на жалбата — Явна недопустимост)

21

2014/C 031/38

Дело F-79/13: Жалба, подадена на 12 ноември 2013 г. — ZZ/ЕЦМНН

22

2014/C 031/39

Дело F-111/13: Жалба, подадена на 20 ноември 2013 г. — ZZ/Комисия

22

2014/C 031/40

Дело F-115/13: Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — ZZ/Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

22

2014/C 031/41

Дело F-117/13: Жалба, подадена на 30 ноември 2013 г. — ZZ/Frontex

23

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/1


2014/C 31/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

ОВ C 24, 25.1.2014 г.

Предишни публикации

ОВ C 15, 18.1.2014 г.

ОВ C 9, 11.1.2014 г.

ОВ C 377, 21.12.2013 г.

ОВ C 367, 14.12.2013 г.

ОВ C 359, 7.12.2013 г.

ОВ C 352, 30.11.2013 г.

Може да намерите тези текстове на:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/2


Преюдициално запитване, отправено от Tribunal do Trabalho de Lisboa (Португалия) на 5 ноември 2013 г. — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

(Дело C-566/13)

2014/C 31/02

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Страни в главното производство

Ищец: Jorge Ítalo Assis dos Santos

Ответник: Banco de Portugal

Преюдициални въпроси

1.

Член 130 ДФЕС трябва ли да се тълкува в смисъл, че норма от националното право, която задължава централната банка на държава членка да спре изплащането на 13-а и 14-а пенсия на пенсионираните служители на посочената банка, противоречи на посочената разпоредба, доколкото предполага намеса на правителството (т.е. на централната администрация) в решаващите правомощия на централната банка по отношение на политиката ѝ за персонала в нарушение на принципа за автономия и независимост на централните банки?

2.

Член 123 ДФЕС трябва ли да се тълкува в смисъл, че […] норма от националното право, която въвежда задължение за внасяне на сумата на добавките, чието изплащане е спряно, в несамостоятелен орган на държавната администрация, поставен на подчинение на министъра на финансите, чиито приходи и разходи са част от държавния бюджет, противоречи на посочената разпоредба, доколкото нарушава принципа за забрана на финансиране на държавите от централните банки?

3.

Ограничаването на спирането на изплащането на 13-а и 14-а пенсия само по отношение на пенсионираните служители, а не и по отношение на служителите в активна заетост нарушава ли принципа на равнопоставеност от гледна точка на забраната за дискриминация, съдържаща се в членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз (1)?


(1)  ОВ C 364, стр. 1.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/2


Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство) на 14 ноември 2013 г. — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Дело C-577/13)

2014/C 31/03

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Ответник: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Преюдициални въпроси

1.

а)

Ако при издаването си патент не съдържа претенция, в която изрично се посочват две активни съставки в комбинация, но има възможност за изменение на патента, така че да включва такава претенция, може ли съгласно член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 469/2009 (1) (наричан по-нататък „Регламентът“), независимо от наличието на такова изменение, да се прави позоваване на този патент като „основен патент, който е в сила“ за продукт, който включва комбинация от тези съставки?

б)

Може ли да се прави позоваване на патент, изменен след издаването си и (i) преди и/или (ii) след издаването на сертификата за допълнителна закрила (наричан по-нататък „СДЗ“), като „основен патент, който е в сила“, за да е изпълнено условието на член 3, буква а) от Регламента?

в)

Когато заявител прави заявка за СДЗ за продукт, включващ активни съставки А и Б, в обстоятелства, при които:

i)

след датата на заявката за СДЗ, но преди издаването на СДЗ, основният патент, който е в сила и който представлява европейски патент (Обединено кралство) (наричан по-нататък „патента“), е изменен така, че да включва претенция, изрично посочваща А и Б;

и

ii)

съгласно националното законодателство се приема, че изменението е било в сила без прекъсване от издаването на патента,

заявителят на СДЗ има ли право да се позовава на изменения патент с оглед изпълнение на условието по член 3, буква а)?

2.

С оглед на установяване дали към датата на заявката за СДЗ за продукт, включващ комбинация от активните съставки А и Б, са изпълнени условията по член 3, когато (i) основният патент, който е в сила, включва претенция за продукт, включващ активна съставка A, и друга претенция за продукт, включващ комбинацията от активни съставки А и Б, и (ii) вече е налице СДЗ за продукт, включващ активна съставка А (наричан по-нататък „продукт X“), необходимо ли е да се отчете дали комбинацията от активните съставки А и Б представлява изобретение, различно и отделно от A?

3.

Когато съгласно член 3, буква а) основният патент, който е в сила, „защитава“:

а)

продукт, включващ активна съставка А (наричан по-нататък „продукт X“); и

б)

продукт, включващ комбинация от активна съставка А и активна съставка Б (наричан по-нататък „продукт Y“),

и когато:

в)

има предоставено разрешение за пускане на продукт X на пазара като лекарствен продукт;

г)

има предоставен СДЗ по отношение на продукт X; и

д)

впоследствие е предоставено отделно разрешение за пускане на продукт Y на пазара като лекарствен продукт,

Регламентът и по-специално член 3, буква в), член 3, буква г) и/или член 13, параграф 1 от него изключва ли възможността в полза на патентопритежателя да се издаде СДЗ по отношение на продукт Y? При условията на евентуалност, ако по отношение на продукт Y може да се издаде СДЗ, срокът му на действие въз основа на датата на издаване на разрешение за продукт X или за продукт Y следва да се определи?

4.

Ако отговорът на въпрос 1, буква а) е отрицателен, на въпрос l, буква б), подточка (i) е утвърдителен и на въпрос l, буква б), подточка (ii) е отрицателен, то при обстоятелства, когато:

i)

в съответствие с член 7, параграф 1 [от] Регламента е подадена заявка за СДЗ за продукт в срок от шест месеца от датата на издаване на валидно разрешение за пускане на този продукт на пазара като медицински продукт в съответствие с Директива 2001/83/ЕО (2) или Директива 2001/82/ЕО (3);

ii)

след подаването на заявката за СДЗ компетентната служба по индустриална собственост повдигне потенциално възражение срещу издаването на СДЗ по член 3, буква а) от Регламента;

iii)

в отговор на споменатото потенциално възражение от страна на компетентната служба по индустриална собственост е подадена и уважена заявка за изменение на основния патент, който е в сила и на който се позовава заявителят на СДЗ;

iv)

след като основният патент, който е в сила, е изменен, той съответства на член 3, буква а),

Регламентът за СДЗ изключва ли възможността компетентната служба по индустриална собственост да приложи националните процесуални разпоредби, за да може а) да бъде спряна процедурата по разглеждане на заявката за СДЗ, така че заявителят на СДЗ да заяви изменение на основния патент, и б) на по-късна дата процедурата по разглеждане на тази заявка да се възобнови, след като изменението бъде одобрено, като датата на възобновяване е:

след повече от шест месеца от датата, на която е предоставено валидно разрешение за пускане на продукта на пазара като лекарствен продукт, но

до шест месеца след датата, на която е уважена заявката за изменение на основния патент, който е в сила?


(1)  Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, стр. 1).

(2)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3).

(3)  Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 31, стр. 200).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/4


Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 18 ноември 2013 г. — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

(Дело C-580/13)

2014/C 31/04

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Coty Germany GmbH

Ответник: Stadtsparkasse Magdeburg

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 8, параграф 3, буква д) от Директива 2004/48/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба, която при обстоятелства като тези в главното производство предоставя на банкова институция право да откаже информация по член 8, параграф 1, буква в) от тази директива относно името и адреса на титуляря на банкова сметка, като се позове на банковата тайна?


(1)  Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/4


Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 19 ноември 2013 г. — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

(Дело C-584/13)

2014/C 31/05

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA

Ответници: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2 и член 13, Б, буква a) от Шеста директива 77/388/ЕИО (1) на Съвета от 17 май 1977 година да се тълкуват в смисъл, че услугата, при която срещу заплащане на предварително определена сума независим от продавача на употребявани превозни средства икономически оператор предоставя гаранция за механичната повреда на някои части на употребяваното превозно средство, попада в категорията на застрахователните сделки, освободени от данък върху добавената стойност, или обратно, попада в категорията на доставките на услуги?


(1)  Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/4


Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Испания) на 25 ноември 2013 г. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta y María Isabel Sánchez García

(Дело C-602/13)

2014/C 31/06

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Страни в главното производство

Молител: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Ответници: Fernando Quintano Ujeta и María Isabel Sánchez García

Преюдициални въпроси

1.

При установяване на неравноправност на клауза за мораторна лихва в съответствие с Директива 93/13/ЕИО (1) на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори и по-специално — с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от нея, трябва ли националният съд, за да гарантира защитата на потребителите и ползвателите при спазване на принципите на еквивалентност и ефективност, да приеме за нищожна всяка мораторна лихва, включително определената при субсидиарно прилагане на национална разпоредба като член 1108 от Гражданския кодекс, преходна разпоредба 2 от Закон 1/2013 във връзка с член 114 от Закона за ипотеките или член 4 от Кралски декрет-закон 6/2012, и да не се счита обвързан от преизчисляването, евентуално извършено от търговеца или доставчика на основание преходна разпоредба 2 от Закон 1/2013?

2.

Трябва ли преходна разпоредба 2 от Закон 1/2013 да се тълкува в смисъл, че не препятства защитата на потребителя?

3.

При установяване на неравноправност на клауза за предсрочна изискуемост в съответствие с Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори и по-специално — с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от нея, трябва ли националният съд, за да гарантира защитата на потребителите при спазване на принципите на еквивалентност и ефективност, да приеме тази клауза за несъществуваща с произтичащите от това последици, дори когато продавачът или доставчикът е изчакал да изтече минималният срок, предвиден от националната правна уредба?


(1)  ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/5


Жалба, подадена на 26 ноември 2013 г. от Кралство Нидерландия срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-343/11, Нидерландия/Комисия

(Дело C-610/13 P)

2014/C 31/07

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Кралство Нидерландия (представители: M. K. Bulterman и M. A. M. de Ree)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени Решение на Общия съд на Европейския съюз от 16 септември 2013 г. по дело T-343/11,

доколкото развитието на правния спор позволява по делото да се постанови решение — да се отмени Решение 2011/244/ЕС (1),

доколкото развитието на правния спор не позволява по делото да се постанови решение — да се върне то за ново разглеждане от Общия съд,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски по делото, включително тези по производството пред Общия съд.

Правни основания и основни доводи

Първото основание е изведено от неправилно тълкуване на член 8 във връзка с приложение I, точки 8 и 9, както и с приложение II, точка 1 от Регламент № 1433/2003 (2), доколкото задачите по отпечатване на опаковки били приети за разходи за опаковка и следователно за недопустими такива.

Второто основание е изведено от неправилно тълкуване на член 8 във връзка с приложение I, точки 8 и 9 от Регламент № 1433/2003, доколкото бил използван погрешен критерий за изискванията по отношение на описанието на промоционални материали по оперативна програма.

Третото основание е изведено от неправилно прилагане на член 7 от Регламент № 1258/1999 (3) и на член 31 от Регламент № 1290/2005 (4), доколкото Комисията допуснала облекчаване на тежестта на доказване.

Четвъртото основание е изведено от неправилно тълкуване на член 6 от Регламент № 1432/2003 (5) във връзка с член 11 от Регламент № 2200/96 (6), доколкото било прието, че организацията на производителите не следвало да взема решение за продажбата от други лица.

Петото основание е изведено от неправилно тълкуване на член 21 от Регламент № 1432/2003, доколкото било прието, че е необходимо да се оттегли признаването, предоставено на организацията на производителите FresQ.

Шестото основание е изведено от неправилно тълкуване на член 7, параграф 4 от Регламент № 1258/1999, член 31 от Регламент № 1290/2005 и принципа на пропорционалност във връзка с член 21 от Регламент № 1432/2003, доколкото било прието, че всички разходи на организацията на производителите FresQ са изключени от финансиране.


(1)  Решение за изпълнение на Комисията от 15 април 2011 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 102, стр. 33).

(2)  Регламент (ЕО) № 1433/2003 на Комисията от 11 август 2003 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните фондове, оперативните програми и финансовата помощ (ОВ L 203, стр. 55; Специално издание на български език, глава 3, том 48, стр. 200).

(3)  Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 160, стр. 203).

(4)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, стр. 1; Специално издание на български език, глава 14, том 1, стр. 193).

(5)  Регламент (ЕО) № 1432/2003 на Комисията от 11 август 2003 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на условията за признаване на организациите на производители и предварително признаване на групи производители (ОВ L 203, стр. 18; Специално издание на български език, глава 3, том 48, стр. 193).

(6)  Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, стр. 1; Специално издание на български език, глава 3, том 20, стр. 29).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/6


Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 28 ноември 2013 г. — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

(Дело C-623/13)

2014/C 31/08

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ministre de l'Économie et des Finances

Ответник: Gérard de Ruyter

Преюдициален въпрос

Данъците върху доходите от имущество като социалната вноска върху доходите от имущество, начисляваната върху същите доходи вноска за изплащане на социалния дълг, социалната удръжка от 2 % и допълнителната вноска към тази удръжка намират ли се — само поради обстоятелството, че с тях се финансират френските задължителни схеми за социална сигурност — в пряка и относима връзка с някои клонове на социалната сигурност, изброени в член 4 от Регламент[…] [(ЕИО) № 1408/71 на Съвета] от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (1), и следователно попадат ли в приложното поле на този регламент?


(1)  ОВ L 149, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/6


Преюдициално запитване, отправено от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция) на 3 декември 2013 г. — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

(Дело C-632/13)

2014/C 31/09

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta förvaltningsdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skatteverket

Ответник: Hilkka Hirvonen

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 45 ДФЕС разпоредби от законодателството на държава членка да предвиждат, че лице, което пребивава в друга държава членка и е получило всичките или почти всичките си доходи в първата държава членка, може да избира между две напълно различни системи за данъчно облагане, а именно или да бъде обложено с данък при източника с по-ниска данъчна ставка, но без право на такова данъчно облекчение, каквото е приложимо съгласно общата система за определяне на данъка върху доходите, или да бъде обложено съгласно последната система и по този начин да може да получи право на въпросното данъчно облекчение?


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/6


Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-2/07, Испания/Комисия

(Дело C-641/13 P)

2014/C 31/10

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: A. Rubio González)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се уважи настоящата жалба и да се отмени частично решението на Общия съд от 16 септември 2013 г. по дело T-2/07, Испания/Комисия;

да се отмени частично в горепосочения смисъл Решение C(2006) 5102 на Комисията от 20 октомври 2006 година, с което се намалява размера на помощта от Кохезионния фонд за групата проекти № 2001.ES.16.C.PE.050 и отнасящи се до саниране на водния басейн на Júcar (Испания), що се отнася до приемането за нередовност на използването на опита като критерий за възлагане;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Грешка при прилагане на правото във връзка с използването на опита като критерий за възлагане, противоречащ на член 30 от Директива 93/37  (1). Посочената разпоредба не забранява използване на критерии, свързани с опита на изпълнителя към момента на възлагане на поръчката. Обратно, опитът на изпълнителя може да се прецени винаги, когато става въпрос за критерий, който не е насочен към преценка на качествата на изпълнителя, отделен е от изискването за платежоспособност и има за цел оценяване на икономически най-изгодната оферта, поради това, че има връзка с предмета на поръчката и качеството на нейното изпълнение.


(1)  Директива 93/37/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство (ОВ L 199, стр. 54).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/7


Иск, предявен на 13 декември 2013 г. — Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-663/13)

2014/C 31/11

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Hetsch, K. Herrmann, T. Maxian Rusche)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

да се установи, че Република Австрия е нарушила задълженията си по член 27, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (1), като не е приела или на цялата федерална територия, или поне в някои региони необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за транспониране на член 2, букви a), б), г), е), ж), з), н), член 3, параграф 4), букви a) и б), член 5, член 13, параграф 1), буква д) и параграф 6, втора и трета алинея, член 14, параграфи 2, 3, 4 и 5, член 16, параграф 1, второ изречение, параграф 3, първа алинея, параграф 4, второ изречение, параграфи 6, 7 и 8, член 17, параграф 1, буква в) по отношение на биогоривата, параграф 2 по отношение на течните горива от биомаса, параграф 3, буква б), подточка i) по отношение на други държави членки и трети държави, параграф 3, буква a), буква б), подточка ii), буква в), параграф 4, букви a)–в) и параграф 8), член 18, параграф 1 по отношение на течните горива от биомаса, член 19, параграфи 1 и 3 за течните горива от биомаса, приложение II, приложение III, приложение IV и приложение V от тази Директива, съответно не е уведомила Комисията за приемането на тези разпоредби,

поради неизпълнение на задълженията ѝ да уведоми Комисията за мерките за транспониране на Директивата Република Австрия да бъде осъдена на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да заплаща периодична имуществена санкция от 40 512 EUR дневно по сметка „Собствени ресурси на Европейския съюз“, считано от датата на постановяване на съдебното решение, с което се установява неизпълнение на задълженията,

Република Австрия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Основания и доводи

Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 5 декември 2010 г.


(1)  ОВ L 140, стр. 16.


Общ съд

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/8


Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — EMA/Комисия

(Дело T-116/11) (1)

(Клауза за подсъдност - Шестата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации, допринасящи за създаването на европейско изследователско пространство и иновации (2002–2006 г.) - Договори Dicoems и Cocoon - Несъответствие на част от декларираните разходи с договорните условия - Прекратяване на договори - Възстановяване на част от платените суми - Обезщетение за вреди - Насрещен иск - Извъндоговорна отговорност - Неоснователно обогатяване - Жалба за отмяна - Акт, който не подлежи на обжалване - Актове, които се вписват в контекста на чисто договорни отношения и не могат да се разглеждат отделно от тях - Дебитно известие - Недопустимост)

2014/C 31/12

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Association médicale européenne (EMA) (Брюксел, Белгия) (представители: A. Franchi и L. Picciano, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: S. Delaude и F. Moro, подпомагани от D. Gullo, адвокат)

Предмет

от една страна, главно искане, първо, за възстановяване на разходите, направени за изпълнение на договор № 507126 относно проект Cocoon и на договор № 507760 относно проект Dicoems, сключени съответно на 7 и 19 декември 2003 г. между Комисията и жалбоподателя, второ, за установяване на незаконосъобразността на решението на Комисията за прекратяване на посочените договори, трето, за отмяна на съответното дебитно известие и четвърто, за изплащане на обезщетение за претърпените вреди, както и от друга страна, искане при условията на евентуалност, основано на извъндоговорната отговорност на Комисията

Диспозитив

1.

Уважава жалбата на Association médicale européenne (EMA) в частта, която се отнася до възстановяване на преките разходи за персонал по договорите Cocoon и Dicoems в размер на 17 231,28 EUR, както и на свързаните с тях непреки разходи, произтичащи от изпълнението на договорите.

2.

Отхвърля жалбата на EMA в останалата ѝ част.

3.

Отхвърля насрещния иск на Европейската комисия.

4.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски, включително разноските по обезпечителното производство по дело T-116/11 R.


(1)  ОВ C 120, 16.4.2011 г.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/8


Решение на Общия съд от 10 декември 2013 г. — Colgate-Palmolive/СХВП — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY)

(Дело T-467/11) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „360° SONIC ENERGY“ - По-ранна международна словна марка „SONIC POWER“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

2014/C 31/13

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Colgate-Palmolive Company (Ню Йорк, Ню Йорк, Съединени щати) (представители: M. Zintler и G. Schindler, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Geroulakos)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Карлсруе, Германия)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на втори апелативен състав на СХВП от 25 май 2011 г. (преписка R 1094/2010-2) относно производство по възражение между dm-drogerie markt GmbH & Co. KG и Colgate-Palmolive Company.

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Colgate-Palmolive Company да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 319, 29.10.2011 г.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/9


Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/СХВП — Henkel (SUPER GLUE)

(Дело T-591/11) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „SUPER GLUE“ - По-ранна словна марка на Бенелюкс „SUPERGLUE“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Отличителен характер на по-ранната марка - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

2014/C 31/14

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Полша) (представители: M. Konieczyński и I. Kubiec, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: D. Walicka)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Henkel Corp. (Gulph Mills, Пенсилвания, Съединени щати) (представители: C. Rohnke и M. Jacob, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 12 септември 2011 г. (преписка R 1147/2010-4), постановено в производство по възражение между Henkel Corp. и Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j.

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 32, 4.2.2012 г.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/9


Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Cisco Systems и Messagenet/Комисия

(Дело T-79/12) (1)

(Конкуренция - Концентрации - Европейски пазар на комуникационните услуги през интернет - Решение за обявяване на концентрацията за съвместима с вътрешния пазар - Явни грешки в преценката - Задължение за мотивиране)

2014/C 31/15

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Cisco Systems, Inc. (Сан Хосе, Калифорния, САЩ) и Messagenet SpA (Милано, Италия) (представители: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. de Pablo и K. Jörgens, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: N. Khan, S. Noël и C. Hödlmayr)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Microsoft Corp. (Сиатъл, Вашингтон, САЩ) (представител: G. Berrisch, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C(2011) 7279 на Комисията от 7 октомври 2011 г. за обявяване за съвместима с вътрешния пазар и със Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) на концентрацията на предприятия, чрез която Microsoft Corp. придобива Skype Global Sàrl (дело COMP/M.6281—Microsoft/Skype)

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Cisco Systems Inc. и Messagenet SpA понасят направените от тях съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия и Microsoft Corp.


(1)  ОВ C 109, 14.4.2012 г.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/10


Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Smartbook/СХВП (SMARTBOOK)

(Дело T-123/12) (1)

(Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността „SMARTBOOK“ - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

2014/C 31/16

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Smartbook AG (Офенбург, Германия) (представители: C. Milbradt, A. Schwarz и F. Reiling, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: D. Walicka)

Встъпила страна, подпомагаща ответника: Qualcomm, Inc. (Дувър, Делауер, САЩ) (представители: A. Renck, A. Leister и V. von Bomhard, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 15 декември 2011 г. (преписка R 799/2011-2) по заявката за регистрация на словния знак „SMARTBOOK“ като марка на Общността

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Smartbook AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 157, 2.6.2012 г.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/10


Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Eckes-Granini/СХВП — Panini (PANINI)

(Дело T-487/12) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „PANINI“ - По-ранна национална словна марка и по-ранна словна марка на Общността „GRANINI“ - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

2014/C 31/17

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Eckes-Granini Group GmbH (Нидер-Олм, Германия) (представител: W. Berlit, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: L. Rampini)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Panini SpA (Модена, Италия) (представител: F. Terrano, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 6 септември 2012 г. (преписка R 2393/2011-2), постановено в производство по възражение със страни Eckes-Granini Group GmbH и Panini SpA

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Eckes-Granini Group GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2013 г.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/10


Жалба, подадена на 1 октомври 2013 г. — Société européenne des chaux et liants/ECHA

(Дело T-540/13)

2014/C 31/18

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Франция) (представител: J. Dezarnaud, avocat)

Ответник: Европейска агенция по химикалите (ECHA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да уважи искането на дружество ECL да бъде изцяло и напълно освободено от наложената му глоба.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска освобождаване от административна такса, наложена с решение SME (2013) 1665 на ECHA от 21 май 2013 г., с което се установява, че жалбоподателят не отговаря на условията за ползване на намаление на таксата, предвидено за малките предприятия вследствие корекция в декларацията му, представена след образуване на процедура по проверка на размера на предприятието от страна на ECHA.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят прави няколко твърдения, изведени:

от обстоятелството, че наложеното наказание е несъразмерно по отношение на грешката, която може да му бъде вменена;

от обстоятелството, че дружеството е поправило декларацията си при първа покана вследствие обикновено запитване от ECHA;

от обстоятелството, че е извинимо неправилното тълкуване на силно специализирания характер на преписката, съставена на различен от основния му език;

абсурдния характер на автоматично налагано наказание.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/11


Жалба, подадена на 25 октомври 2013 г. — Hostel Tourist World/СХВП — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(Дело T-566/13)

2014/C 31/19

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Hostel Tourist World, SL (Севиля, Испания) (представител: J. M. Bartrina Díaz, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: WRI Nominees Ltd (Люксембург, Люксембург)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени и измени решението на СХВП, доколкото с него се уважава жалбата или апелативната жалба на WRI Nominees Ltd относно отмяната или недействителността на марката на Общността № 7 241 862 HOSTELTOURISTWORLD за класове 39 и 43 от международната класификация.

съгласно член 65, параграф 2 от Регламент № 207/2009, да обяви за недопустима или да отхвърли жалбата на дружество WRI Nominees Ltd относно недействителността на марката на Общността № 7 241 862„HOSTELTOURISTWORLD.COM“ за класове 35, 39 и 43 от международната класификация или да разпореди на СХВП да приеме необходимите мерки за изпълнение на съдебното решение, с което се уважава настоящата жалба и

да осъди СХВП да плати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: фигуративната марка „HostelTouristWorld.com“ за услуги от класове 35, 39 и 43 — Марка на Общността № 7 241 862

Притежател на марката на Общността: жалбоподателят

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: WRI Nominees Ltd

Основания на искането за обявяване на недействителност: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 53, параграф 1, буква a) от същия регламент и нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 53, параграф 1, буква в) от същия регламент.

Решение на отдела по споровете: отхвърля искането за обявяване на недействителност

Решение на апелативния състав: уважава частично жалбата на WRI Nominees Ltd и отменя частично решението на отдела по отмяна

Изложени правни основания:

нарушение на членове 63 и 64 от Регламент № 207/2009 и

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 53, параграф 1; буква a) от същия регламент.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/11


Жалба, подадена на 30 октомври 2013 г. — Lesaffre et Compagnie/СХВП — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(Дело T-575/13)

2014/C 31/20

Език на жалбата: френски

Страни

Жалбоподател: Lesaffre et Compagnie (Париж, Франция) (представители: T. De Haan и P. Péters, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Louis Baking Company, SL (Херона, Испания)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени изцяло решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 30 август 2013 г. по преписка R 2333/2012-4, и

да осъди СХВП да заплати разноските, направени от Lesaffre в производствата пред Общия съд и пред четвърти апелативен състав.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Louis Baking Company, SL

Марка на Общността, предмет на спора: цветна фигуративна марка, съдържаща словните елементи „BAKING CENTER By TECHNOLINE“ за стоки и услуги от класове 30, 35 и 42 — заявка за марка на Общността № 9 195 793

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: френска марка „BAKING CENTER“ за услуги от клас 41

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/12


Жалба, подадена на 8 ноември 2013 г. — Groupe Canal + и Canal + France/СХВП — Euronews (News+)

(Дело T-591/13)

2014/C 31/21

Език на жалбата: френски

Страни

Жалбоподатели: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Франция) и Canal + France (Issy-les-Moulineaux) (представител: L. Barissat, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Euronews (Ecully, Франция)

Искания

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да се произнесе, че е налице вероятност от объркване или възможност за свързване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 между заявката за марка „NEWS+“ и по-ранната френска словна марка „ACTU+“ № 063 457 667 за оспорените услуги,

да измени точки 23–35 от решението на апелативния състав от 9 септември 2013 г. и да отхвърли заявката за регистрация на марка „NEWS+“ № 9 141 003,

при условията на евентуалност да отмени решението на апелативния състав от 9 септември 2013 г., с което е отхвърлена жалбата и в нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 е потвърдено обжалваното решение за отхвърляне на възражението срещу заявката за марка на Общността „NEWS+“ № 9141 003 въз основа на по-ранната марка „ACTU+“ № 063 457 667.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Euronews.

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „News+“ за услуги от класове 35, 38 и 41 — Заявка за марка на Общността № 9 141 003.

Притежатели на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателите.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: френска марка „ACTU+“ за стоки и услуги от класове 9, 28, 35, 38, 39 и 41.

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/12


Жалба, подадена на 14 ноември 2013 г. — Siemag Tecberg Group/СХВП (Winder Controls)

(Дело T-593/13)

2014/C 31/22

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Германия) (представител: Rechtsanwalt T. Sommer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 5 септември 2013 г. по преписка R1261/2013-4,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски,

да насрочи съдебно заседание по делото.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „Winder Controls“ за стоки и услуги от класове 7, 9, 35, 37, 41 и 42 — Заявка за марка на Общността № 11 542 412.

Решение на проверителя: отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/13


Жалба, подадена на 15 ноември 2013 г. — Bimbo/СХВП (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Дело T-600/13)

2014/C 31/23

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Bimbo, SA (Барселона, Испания) (представител: J. Carbonell Callicó, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на апелативния състав от 11 септември 2013 г. и в следствие от това да допусне регистрацията на фигуративната марка на Общността № 11 094 381 за всички стоки от клас 30,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски съгласно член 87, параграф 2 от Регламент № 207/2009.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративната марка „FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES“ за стоки от клас 30 ‒ Заявка за марка на Общността № 11 094 381.

Решение на проверителя: отхвърля заявката за регистрация.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания:

нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 и

нарушение на член 83 от Регламент № 207/2009 във връзка с принципа на равно третиране, както и нарушение на членове 6 и 14 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/13


Жалба, подадена на 26 ноември 2013 г. — Romonta/Комисия

(Дело T-614/13)

2014/C 31/24

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Romonta GmbH (Зеегебит Мансфелдър Ланд, Германия) (представители: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow и A. Schulze, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени Решение 2013/448/ЕС на Европейската комисия от 5 септември 2013 година относно националните марки за изпълнение на за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/EG на Европейския парламент и на Съвета, доколкото в него на жалбоподателя се отказва допълнително разпределяне квоти за третия период от търговията с емисии на парникови газове за периода от 2013 г. до 2020 г. при крайно затруднено положение на основание член 9, параграф 5 от германския Закон за търговия с емисии на парникови газови,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва три правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от нарушение на принципа на пропорционалност

Според жалбоподателя обжалваното решение нарушава принципа на пропорционалност, тъй като забраната за разпределяне на квоти за емисии при крайно затруднено положение е порочна по отношение на формулираната от ответника цел и напълно непропорционална на вредата, която възниква за жалбоподателя. При условията на евентуалност се посочва, че Решение 2011/278/ЕС (1) противоречало на европейското право и подлежало на отмяна.

2.

Второто правно основание е изведено от нарушение на принципа на субсидиарност

В рамките на това правно основание жалбоподателят посочва, че обжалваното решение нарушава принципа на субсидиарност, според който действията на Европейския съюз трябва да се ограничат до необходимото. Противно на твърдяното от ответника държавите членки имали право (макар и ограничено) да създават правила за разпределяне на квоти. Към правилата от компетентността на държавите членки спадали правилата при крайно тежко положение, като тези по член 9, параграф 5 от германския Закон за търговия с емисии на парникови газови.

3.

Третото правно основание е изведено от нарушение на основните права

Жалбоподателят посочва, че обжалваното решение накърнява основните му права, в частност свободата на стопанска инициатива, правото на свободно упражняване на професията и правото на собственост, без това накърняване да е обосновано нито от признатите от Европейския съюз цели от обществен интерес, нито от защитата на правата и свободите на трети лица.


(1)  2011/278/ЕС: Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 2772) (ОВ L 130, стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/14


Жалба, подадена на 22 ноември 2013 г. — Pell Amar Cosmetics/СХВП — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Дело T-621/13)

2014/C 31/25

Език на жалбата: румънски

Страни

Жалбоподател: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Румъния) (представител: E. Grecu, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Alva Management GmbH (Icking, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти състав на Служба за хармонизация във вътрешния пазар по преписка R 388/2013-4; и

да задължи ответника и другата страна в производството пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка в черно-бял цвят, съдържаща словен елемент „Pell amar dr. Ionescu — Calinesti“ — заявка за регистрация на марка на Общността № 10 109 981.

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: марка на Общността, регистрирана под № 6 645 071, германска национална марка, регистрирана под № 1 161 287, както и международни марки, регистрирани под номера 588 232 и 657 169 за словната марка „PERLAMAR“.

Решение на отдела по споровете: уважава частично възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: неправилно прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета, не е налице вероятност от объркване между посочената марка на Общността и марката, на която е направено позоваване в подкрепа на възражението.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/15


Жалба, подадена на 28 ноември 2013 г. — Molda/Комисия

(Дело T-629/13)

2014/C 31/26

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Molda AG (Даленбург, Германия) (представители: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow и A. Schulze, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение 2013/448/ЕС на Европейската комисия от 5 септември 2013 година относно националните марки за изпълнение на преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, доколкото в него на жалбоподателя се отказва допълнително разпределяне на квоти за третия период от търговията с емисии на парникови газове за периода от 2013 г. до 2020 г. при крайно затруднено положение на основание член 9, параграф 5 от германския Закон за търговия с емисии на парникови газови,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва четири правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от нарушение на принципа на пропорционалност

Според жалбоподателя обжалваното решение нарушава принципа на пропорционалност, тъй като забраната за разпределяне на квоти за емисии при крайно затруднено положение е порочна по отношение на формулираната от ответника цел и напълно непропорционална на вредата, която възниква за жалбоподателя. При условията на евентуалност се посочва, че Решение 2011/278/ЕС (1) противоречало на европейското право и подлежало на отмяна.

2.

Второто правно основание е изведено от нарушение на принципа на субсидиарност

В рамките на това правно основание жалбоподателят посочва, че обжалваното решение нарушава принципа на субсидиарност, според който действията на Европейския съюз трябва да се ограничат до необходимото. Противно на твърдяното от ответника държавите членки имали право (макар и ограничено) да създават правила за разпределяне на квоти. Към правилата от компетентността на държавите членки спадали правилата при крайно тежко положение, като тези по член 9, параграф 5 от германския Закон за търговия с емисии на парникови газови.

3.

Третото правно основание е изведено от нарушение на европейското право в областта на държавните помощи

В рамките на това правно основание жалбоподателят посочва, че обжалваното решение нарушава основни правила от европейското право в областта на държавните помощи, според които предприятията, които се намират в затруднено положение и в които се изпълнява оздравителен план, могат да получат финансова помощ под формата на помощ за преструктуриране. Подобни помощи ответникът нямал право да забранява.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от нарушение на основните права

Жалбоподателят посочва, че обжалваното решение накърнява основните му права, в частност свободата на стопанска инициатива, правото на свободно упражняване на професията и правото на собственост, без това накърняване да е обосновано нито от признатите от Европейския съюз цели от обществен интерес, нито от защитата на правата и свободите на трети лица.


(1)  2011/278/ЕС: Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 2772) (ОВ L 130, стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/15


Жалба, подадена на 28 ноември 2013 г. — DK Recycling und Roheisen/Комисия

(Дело T-630/13)

2014/C 31/27

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: DK Recycling und Roheisen GmbH (Дуисбург, Германия) (представител: S. Altenschmidt, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени член 1, параграф 1 от Решение на Комисията от 5 септември 2013 година относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета (C(2013) 5666, 2013/448/ЕО, ОВ L 240, стр. 27), в частта му, с която се отказват вписването на посочените в приложение I, букви А и Г инсталации с идентификатори DE000000000001320 и DE-new-14220-0045 в списъка на попадащите в обхвата на Директива 2003/87/ЕО съоръжения, предоставен съгласно член 11, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО на Комисията от страна на Германия, и на съответните предварителни годишни количества на квотите за емисии, които следва да бъдат разпределени безплатно за тези инсталации,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва по същество следните правни основания.

Обжалваното решение, в оспорваната му от жалбоподателя част, нарушавало Директива 2003/87/ЕО и Решение 2011/278/ЕО (2). Освен това решението било несъвместимо с принципа на пропорционалност и с Хартата на основните права на Европейския съюз. То също така не било надлежно мотивирано.

Доколкото отказът за безплатно разпределяне на квоти за инсталациите на жалбоподателя се основавало на обстоятелството, че от страна на Германия в тяхна полза е направено допълнително предварително прехвърляне на безплатни квоти като компенсация поради прекомерна тежест, жалбоподателят твърди, че — обратно на посоченото от Комисията — Решение 2011/278 не е пречка за това разпределение. Във всеки случай специалното разпределяне в особено тежки случаи за компенсиране на прекомерни тежести в резултат на търговията с квоти се изисквало от гаранциите, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и в частност от основните права на свобода на стопанската инициатива и на собственост, както и от принципа на пропорционалност.

Доколкото отказът за безплатно разпределяне на квоти за инсталациите на жалбоподателя се основавало на обстоятелството, че от страна на Германия за тях е направено допълнително предварително разпределение на безплатни квоти за производството на цинков концентрат в доменната пещ на жалбоподателя въз основа на подинсталация с технологични емисии, жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение противоречи на Решение 2011/278, както и че мотивите на обжалваното решение са недостатъчни и противоречиви.

На последно място, жалбоподателят изтъква нарушение на изискванията, свързани с правото на добра администрация съгласно член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Преди постановяването на решението на жалбоподателя не била дадена възможност да представи становище.


(1)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78).

(2)  Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 2772) (ОВ L 130, стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/16


Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — Raffinerie Heide/Комисия

(Дело T-631/13)

2014/C 31/28

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Германия) (представител: U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени Решение на Комисията от 5 септември 2013 година относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета (2013/448/ЕО, ОВ L 240, стр. 27), доколкото в член 1, параграф 1 във връзка с приложение I, буква А се отхвърлят вписването на жалбоподателя в списъка по член 11 от Директива 2003/87/ЕО и предварителните общи годишни количества на квотите за емисии, разпределени безплатно за инсталацията на жалбоподателя с идентификатор DE000000000000010,

Да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва две правни основания.

1.

Първото правно основание: неупражняване на правото на преценка

В тази връзка жалбоподателят посочва по-специално, че схемата на Съюза за търговия с квоти за емисии на парникови газове за третия търговски период (2010–2013 г.) не изключва разпределянето в особено тежки случаи и не освобождава Комисията от задължението при вземане на решения да се съобразява с основните права на предприятията и с принципа на пропорционалността. Комисията пропуснала да направи това и така нарушила предоставеното ѝ с правото на Съюза право на преценка.

2.

Второто правно основание: нарушение на основните права на жалбоподателя

В това отношение жалбоподателят посочва, че отхвърлянето от страна на компетентния национален орган на заявеното количество за разпределяне нарушава основните му права по членове 17 и 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и принципа на пропорционалността. Изискването жалбоподателят да не разполага с достатъчно квоти в неговия случай води до очевидно непропорционална и непредвидена в Директива 2003/87/ЕО тежест. Поставянето на предприятие като това на жалбоподателя в застрашаващо съществуването му положение не било нито подходящо, нито необходимо, нито съразмерно за постигането на предвидените в Директивата цели.


(1)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/17


Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — Arctic Paper Mochenwangen/Комисия

(Дело T-634/13)

2014/C 31/29

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Волпертсвенде, Германия) (представител: S. Kobes, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени член 1, параграф 1 от Решение 2013/448/ЕС на ответника от 5 септември 2013 година относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета (C(2013) 5666, ОВ L 240, стр. 27), доколкото се него се отказва вписването на посочените в приложение I, буква А инсталации с идентификатори DE000000000000563 в списъка на попадащите в обхвата на Директива 2003/87/ЕО съоръжения, предоставен съгласно член 11, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО на Комисията от страна на Германия, и на съответните предварителни годишни количества на квотите за емисии, които следва да бъдат разпределени безплатно за тези инсталации,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва по същество следните правни основания:

Обжалваното решение, в оспорваната му от жалбоподателя част, нарушавало Директива 2003/87/ЕО и Решение 2011/278/ЕО (2). Освен това решението било несъвместимо с принципа на пропорционалност и с Хартата на основните права на Европейския съюз.

Решение 2011/278/ЕС не било пречка за допълнително предварително прехвърляне на безплатни квоти като компенсация поради прекомерна тежест. Във всеки случай гаранциите, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз, в частност основните права на свобода на стопанската инициатива и на собственост, както и принципът на пропорционалност изисквали специално разпределяне в особено тежки случаи като компенсиране за прекомерни тежести в резултат на търговията с квоти.

На последно място, жалбоподателят изтъква нарушение на изискванията, свързани с правото на добра администрация съгласно член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Преди постановяването на решението на жалбоподателя не била дадена възможност да изложи становище.


(1)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78).

(2)  Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 2772) (ОВ L 130, стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/18


Жалба, подадена на 3 декември 2013 г. — Gemeente Bergen op Zoom/Комисия

(Дело T-641/13)

2014/C 31/30

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Нидерландия) (представители: Rechtsanwälte T. Hovius и R. Pasma)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят обжалва Решение на Комисията от 2 октомври 2013 г. (1), с което тя постановява, че закупуването на промишления терен от Koninklijke Nedalco BV и Nedalco International BV от общината Bergen op Zoom не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС.

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага три правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от нарушение на член 107 и/или член 108 ДФЕС, тъй като Комисията е пропуснала да приложи принципа на частния инвеститор; във всички случаи принципът на частния инвеститор бил неправилно приложен като не било изходено от релевантните факти и/или позоваването на принципа не е било мотивирано в достатъчна степен.

2.

Второто правно основание е изведено от нарушение на член 107 и/или член 108 ДФЕС, тъй като Комисията направила погрешна преценка на фактите и/или на правото и очевидно неправилно установила, че на Nedalco не било предоставено никакво (избирателно) предимство, което това предприятие не би могло да получи по нормалния търговски път.

3.

Третото правно основание е изведено от нарушение на задължението за полагане на дължимата грижа и на задължението за мотивиране, тъй като Комисията е направила погрешна преценка на изложените от общината факти и/или не е посочила убедителни мотиви в подкрепа на решението.


(1)  ОВ C 335, стр. 1.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/19


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — Teughels/Комисия

(Дело F-117/11) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Прехвърляне на право на пенсия, придобито по национална пенсионна схема - Регламент за адаптиране на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема на Съюза - Адаптиране на актюерските стойности - Необходимост от адаптиране на общите разпоредби за изпълнение - Действие във времето на новите общи разпоредби за изпълнение)

2014/C 31/31

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Catherine Teughels (Eppegem, Белгия) (представител: L. Vogel, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права, с което се определя правото на жалбоподателя на пенсия, и на изчислението на броя годишни вноски, които следва да се вземат предвид за определянето на това право

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от г-жа Teughels.


(1)  ОВ C 25, 28.1.2012 г., стр. 70.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/19


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — Verile и Gjergji/Комисия

(Дело F-130/11) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема - Регламент за адаптиране на процента на вноската в пенсионната схема на Съюза - Адаптиране на актюерските стойности - Необходимост от приемане на общи разпоредби за изпълнение - Прилагане във времето на новите общи разпоредби за изпълнение - Оттегляне на предложение за бонус към осигурителния стаж - Законосъобразност - Условия)

2014/C 31/32

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Marco Verile (Cadrezzate, Италия) и Anduela Gjergji (Брюксел, Белгия) (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решенията за прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпване на служба в Комисията, въз основа на предложеното от Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) преизчисление.

Диспозитив

1.

Отменя решенията на Европейската комисия от 20 май 2011 г. и от 19 май 2011 г., адресирани съответно до г-н Verile и до г-жа Gjergji.

2.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от г-н Verile и от г-жа Gjergji.


(1)  ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 22


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/20


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — Sesma Merino/СХВП

(Дело F-125/12) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Атестационен доклад - Задачи за периода 2011/2012 - Акт, който не е увреждащ - Недопустима жалба)

2014/C 31/33

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Испания) (представител: H. Tettenborn, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: G. Faedo, R. Pethke и P. Saba)

Предмет на делото

Искане за отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за 2011 г. и на решението, с което се определят задачите за следващия период, както и искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив на решението

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда г-н Sesma Merino да понесе направените от него съдебни разноски и разноските на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).


(1)  ОВ C 26, 26.1.2013 г., стр. 72.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/20


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — А/Комисия

(Дело F-142/12) (1)

(Публична служба - Социално осигуряване - Трудова злополука или професионално заболяване - Член 73 от Правилника - Частична трайна инвалидност - Искане за обезщетение)

2014/C 31/34

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: А (S., Франция) (представители: B. Cambier, A. Paternostre и G. Ladrière, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: V. Joris, представител, C. Mélotte, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което по искането за признаване на професионално заболяване, подадено от жалбоподателя на основание член 73 от Правилника, Комисията му признава степен на частична трайна инвалидност от 20 % и определя 25 февруари 2010 г. за дата на стабилизиране на неговото здравословно състояние, както и искане за обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди

Диспозитив

1.

Отменя Решението на Европейската комисия от 11 януари 2012 г., с което се слага край на процедурата, започнала на основание член 73 от Правилника на длъжностните лица на Европейския съюз в резултат на професионалното заболяване на A.

2.

Осъжда Европейската комисия да заплати на А сумата от 3 500 EUR.

3.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

4.

Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати направените от А съдебни разноски.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2013 г., стр. 77.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/20


Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 декември 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-58/12) (1)

(Публична служба - Решение за пенсиониране поради инвалидност - Отмяна от Съда на публичната служба поради липса на мотиви - Искане за изпълнение на съдебното решение - Искане за възстановяване на работа - Отмяна на решението на Съда на публичната служба - Липса на правен интерес - Член 266 ДФЕС - Извъндоговорна отговорност на институцията - Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

2014/C 31/35

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara, A. Dal Ferro, avocat)

Предмет на делото

Искане за отмяна на мълчаливия отказ на Комисията по искането на жалбоподателя тя да изпълни Решението на Съда на публичната служба от 4 ноември 2008 г. по дело Marcuccio/Комисия (F-41/06) и на това основание да му възложи задачи, свързани с длъжност от функционалната група, съответстваща на неговата степен, както и искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив на определението

1.

Отхвърля жалбата, отчасти като явно недопустима и отчасти като явно неоснователна.

2.

Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати тези, направени от Европейската комисия.


(1)  ОВ C 295, 29.9.2012 г., стр. 33.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/21


Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 декември 2013 г. — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis и Hotz/Комисия

(Съединени дела F-137/12, F-138/12, F-139/12 и F-141/12) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура по сертифициране 2010–2011 г. - Изключване от списъка на сертифицираните длъжностни лица - Уреждане по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба - Срок за обжалване по административен ред - Просрочване на обжалването по административен ред - Понятие за извинима грешка - Необходимо усърдие на нормално осведомено длъжностно лице - Информация, получена по телефона - Доказване - Недопустимост)

2014/C 31/36

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Fabrice Van Oost (Вил Померьол, Белгия), Maria Belén Ibarra de Diego (Аликанте, Испания), Nicolaos Theodoridis (Соани, Белгия) и Margarita Hotz (Брюксел, Белгия), (представител: адв. S. Pappas)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Berscheid и C. Berardis-Kayser)

Предмет

Искане за отмяна на решението на EPSO да не включи жалбоподателя в списъка на лицата, издържали заключителните изпити от обучението, предвидено в рамките на процедурата по сертифициране, както и искане за обезщетение.

Диспозитив

1.

Заличава дела F-137/12, F-138/12 и F-139/12 от регистъра на Съда на публичната служба.

2.

Страните по дела F-137/12, F-138/12 и F-139/12 понасят съдебните разноски съгласно тяхното споразумение.

3.

Отхвърля жалбата по дело F-141/12 като недопустима.

4.

Г-жа Hotz понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейската комисия в рамките на дело F-141/12.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2013 г., стр. 75 и 76.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/21


Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 декември 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-2/13) (1)

(Публична служба - Срок за обжалване - Език, на който е съставен отказът по жалбата - Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник - Подписано копие от жалба, изпратено по факс в срока за обжалване - Липса на идентичност между това копие и изпратения впоследствие подписан оригинал - Просрочие на жалбата - Явна недопустимост)

2014/C 31/37

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: G. Cipressa, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на мълчаливия отказ по искането на жалбоподателя да се приложи към неговото възнаграждение, изплатено от месец май 2001 г. до края на неговото назначение в Ангола, корекционният коефициент, предвиден в членове 12 и 13 от приложение X към Правилника за длъжностните лица

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

2.

Осъжда г-н Marcuccio да понесе освен направените от него съдебни разноски и тези на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 129, 4.5.2013 г., стр. 30.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/22


Жалба, подадена на 12 ноември 2013 г. — ZZ/ЕЦМНН

(Дело F-79/13)

2014/C 31/38

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. L. Levi и адв. M. Vandenbussche)

Ответник: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя, за да се констатира, че е извършен психически тормоз от ръководителя, и отмяна на решението да не се поднови договорът на жалбоподателя, и вследствие на това провеждане на ново безпристрастно разследване, плюс обезщетяване на материалните и морални вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на директора от 11 септември 2012 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя,

да се отмени решението да не се поднови договорът на жалбоподателя от 14 септември 2012 г.,

да се отмени решението на председателя на управителния съвет от 13 май 2013 г. и решението на директора от 25 юни 2013 г. за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя,

вследствие на това да се проведе ново редовно, непредубедено и безпристрастно разследване,

да се обезщетят претърпените от жалбоподателя материални вреди, оценени на 430 202 EUR,

да се обезщетят претърпените от жалбоподателя морални вреди, оценени на 120 000 EUR,

да се осъди ЕЦМНН да заплати съдебните разноски.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/22


Жалба, подадена на 20 ноември 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-111/13)

2014/C 31/39

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: F. Moyse, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна, от една страна, на решението на EPSO да не допусне жалбоподателя до фазата на подбор в конкурс EPSO/AD/231/12 (AD7) и да го дисквалифицира в конкурс EPSO/AD/230/12 (AD5) и, от друга страна, на решението да го включи в списъка с резерви по посочения по-горе конкурс AD5, както и за обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които твърди, че е претърпял.

Искания на жалбоподателя

да се отменят актовете от 16.7.2012 г., 3.9.2012 г., 3.12.2012 г., 13.2.2013 г. и 15.3.2013 г., както и, доколкото е необходимо, актовете за отхвърляне на жалбите на жалбоподателя по административен ред от 21.8.2013 г. и от 2.10.2013 г.,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя обезщетение за вреди в размер на 300 580 EUR,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/22


Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — ZZ/Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

(Дело F-115/13)

2014/C 31/40

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: A. Bertolini, адвокат)

Ответник: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението, с което договорът на жалбоподателя не е подновен, и съответно искане жалбоподателят да бъде възстановен на заеманата от него длъжност или на друга подходяща длъжност, а в противен случай ответникът да бъде осъден да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените имуществени вреди, като във всички случаи ответникът да бъде осъден да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Европейска агенция за околна среда от 29 май 2013 г., с което се отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя на 1 май 2013 г.

и съответно:

жалбоподателят да бъде възстановен на заеманата от него длъжност или на друга длъжност в ЕАОС, съответстваща на неговите способности, чрез продължаване на договора му в съответствие с изискванията на Правилника;

при условията на евентуалност, в случай че изложеното по-горе искане за възстановяване не бъде уважено, ответникът да бъде осъден да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените имуществени вреди, оценени неокончателно ex aequo et bono в размер, съответстващ на разликата между получаваното от жалбоподателя възнаграждение като договорно нает служител в ЕАОС поне за срок, приблизителен на срока на първоначалния му договор (три години);

във всички случаи ответникът да бъде осъден да заплати сума, определена неокончателно ex aequo et bono на 5 000 EUR, като обезщетение за претърпените неимуществени вреди, заедно с лихва за забава в размер на законоустановената лихва към датата на съдебното решение;

ответникът да бъде осъден да заплати съдебните разноски.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/23


Жалба, подадена на 30 ноември 2013 г. — ZZ/Frontex

(Дело F-117/13)

2014/C 31/41

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Pappas, lawyer)

Ответник: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (FRONTEX)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението да не се подновява договорът на жалбоподателя след отмяната от Съда на публичната служба на първото решение за неподновяване на договора му.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Frontex от 19 февруари 2013 г. да не се подновява договорът на жалбоподателя,

при необходимост да се упражни правомощието за пълен съдебен контрол, за да се гарантира ефективното изпълнение на решението,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.