ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.030.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 30

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
1 февруари 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 030/01

Препоръки към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2014/C 030/02

Заключения на Съвета относно ефикасното ръководство в образованието

2

2014/C 030/03

Заключения на Съвета относно подобряване на социалното приобщаване на неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора

5

 

Европейска комисия

2014/C 030/04

Обменен курс на еврото

9

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска инвестиционна банка

2014/C 030/05

Наградата на ЕИБ за икономика за 2014 г.: Иновация, устройство на пазара и конкурентоспособност

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 030/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7036 — Aller Media/Bonnier Tidskrifter/Egmont Holding/Mediafy) ( 1 )

11

 

Поправки

2014/C 030/07

Поправка на публикацията Почивни дни и официални празници през 2014 г.: държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП, и институциите на ЕИП (ОВ C 27, 30.1.2014 г.)

12

2014/C 030/08

Поправка на Поканата за представяне на предложения 2013 — EAC/S11/13 Програма Еразъм+ (ОВ C 362, 12.12.2013 г.)

12

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Съд на Европейския съюз

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/1


ПРЕПОРЪКИ

към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания

2014/C 30/01

Текстът на препоръките на български език е публикуван в Официален вестник С 338 от 6 ноември 2012 г.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/2


Заключения на Съвета относно ефикасното ръководство в образованието (1)

2014/C 30/02

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

1.

В заключенията на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно професионалното развитие на учителите и училищните ръководители се отчита, че ефикасното училищно ръководство е сред най-важните фактори за оформяне на цялостната среда на преподаване и учене, за стимулиране на амбициите и подпомагане на учениците, родителите и училищния персонал, а оттам и за осигуряване на по-добри учебни резултати, и че затова е от решаващо значение училищните ръководители да притежават или да могат да развият способностите и качествата, необходими им за да се справят с все по-големия брой задачи, които трябва да изпълняват.

2.

В заключенията си от 13—14 декември 2012 г. Европейският съвет призова Съвета, държавите членки и Комисията да предприемат своевременни действия в отговор на инициативата „Преосмисляне на образованието“, а в последващите заключения на Съвета от 15 февруари 2013 г. относно „инвестициите в образование и обучение — отговор на съобщението“„Преосмисляне на образованието“ държавите членки се приканват да преразгледат и укрепят професионалния профил на преподавателските професии, в т.ч. училищните ръководители, както и да използват пълноценно потенциала за сътрудничество и партньорско обучение в рамките на отворения метод на координация.

3.

В стратегията „Европа 2020“ и по-специално в годишния обзор на растежа за 2013 г. държавите членки се призовават да запазят потенциала за растеж като дадат приоритет, когато това е възможно, на увеличаването на инвестициите в образование и обучение и същевременно осигурят ефективността на тези разходи.

И В СВЕТЛИНАТА НА:

Конференцията на литовското председателство на тема „Ролята на ръководителите в образованието“, проведена във Вилнюс на 9—10 септември 2013 г., която предостави на представителите на държавите — членки на ЕС, страните кандидатки и държавите от ЕАСТ съвместно с Европейската комисия платформа за участие в политическия дебат по тази важна тема;

Конференцията Comenius на тема „Развитие на вашето училище с програмната подкрепа на ЕС, конференция за училищни ръководители“, проведена във Вилнюс на 11—12 октомври 2013 г.

ОТБЕЛЯЗВА С ИНТЕРЕС:

Съобщението на Комисията „Отваряне на образованието“ (2), в което държавите членки се приканват да насърчават и развиват новаторски методи на преподаване и учене за всички чрез използване на новите технологии и на отворени образователни ресурси.

ИЗТЪКВА, ЧЕ:

1.

Като ключови фактори за растеж, конкурентоспособност и социално сближаване в общество на знанието системите за образование и обучение на Европа се нуждаят от солидни и ефикасни ръководители на всички нива. Днешните ръководители в сферата на образованието са изправени пред разнообразни и трудни задачи, тъй като носят отговорността не само за подобряване на качеството на преподаването и на равнището на учебните резултати, но и за управлението на човешките и финансовите ресурси.

2.

Да бъдеш ръководител в сферата на образованието изисква да притежаваш редица високоразвити компетентности, подсилени от фундаментални ценности. Това изисква професионална отговорност, способност за мотивиране и насърчаване, както и солидни управленски, педагогически и комуникативни умения. Добрите ръководители в образованието развиват стратегическа визия за своите институции, действат като модел за подражание за учащите се и за учителите и са гаранти за създаването на ефикасна и притегателна среда, която способства за учене. Те играят също съществена роля за изграждане на ефикасни връзки между различните равнища на образование и обучение, семействата, трудовата среда и местната общност с общата цел за повишаване на успеваемостта на учащите се.

3.

Ето защо подборът, назначаването, подготовката и задържането на най-компетентния персонал за ръководните длъжности в образователните институции и осигуряването на благоприятни условия за тяхното професионално развитие са от решаващо значение и изискват специално внимание от страна на хората, вземащи политически решения.

4.

Ръководството в сферата на образованието може да бъде ефикасно, когато:

ръководителите в сферата на образованието са в състояние да съсредоточат вниманието си преди всичко върху подобряването на качеството на преподаване и учене в своите институции, като същевременно осигуряват справедливост;

ръководството се базира на ясно определени отговорности;

възприема подход на сътрудничество и приобщаване;

може да разпознава силните страни и компетентностите на членовете на персонала и да им възлага ръководни функции;

в състояние е да разпределя ресурси и да търси новаторски методи на преподаване; и

остава напълно подотчетно и се ползва с подкрепата не само на националните, но и на местните и регионалнитевласти, както и на общността като цяло, и получава съдействие от тях, в частност когато полага усилия да въведе промени.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРИЕМА, ЧЕ:

1.

Новаторските подходи към ръководенето могат да допринесат за привличане и задържане на кандидати от най-висока класа и да способстват за това средата за учене да се адаптира и да използва пълноценно потенциала на постоянно навлизащите с ускорен ритъм иновации в образованието.

2.

Необходимо е също да се професионализира, укрепи и подпомогне ролята на ръководителите в сферата на образованието, първо като се набележат необходимите компетентности, като се разработят по-структурирани професионални профили и се направи оценка на специфичните нужди за професионално развитие на поемащите ръководни функции и се предоставят подходящи възможности за обучение.

3.

Необходимо е да се осигури достатъчно гъвкавост, автономност и отчетност, така че ръководителите в сферата на образованието да могат да развиват новаторски подходи към ръководенето, както и да създават условия, при които останалите членове на персонала се поощряват да поемат ръководни функции.

4.

Служителите на ръководни длъжности трябва да притежават или да придобият, както и редовно да актуализират, необходимите за тези длъжности компетентности, включително такива, които им позволяват да използват пълноценно новите технологии и техники на управление за насърчаване на новаторско учене и за ефикасно управление на ръководената от тях институция.

ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ:

Макар отговорността за организацията и съдържанието на различните системи за образование и обучение да остава изключителен прерогатив на държавите членки, сътрудничеството и обменът на добри практики в областта на ръководството в сферата на образованието на европейско равнище чрез отворения метод на координация, съчетани с умелото използване на програмите на Общността, по-специално Erasmus+, могатда имат полезен принос в подкрепа и в допълнение на мерките, вземани на национално, регионално и местно равнище.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

А.   Да подкрепят, съобразно националните условия и при надлежно спазване на принципа на справедливост, нови пътища за укрепване на реалната и отчетна автономия на образователните институции и ръководителите в сферата на образованието, в частност като:

1.

насърчават автономията на образователните институциите и ръководителите в сферата на образованието по педагогическите въпроси и по отношение на вътрешното разпределение на ресурсите, като същевременновземат мерки те да разполагат с необходимите средства и подкрепа, за да се адаптират и отговорят адекватно на специфичните и променящи се местни условия;

2.

определят ясно функциите и отговорностите и създадат условия компетентностите, необходими на ръководителите в сферата на образованието, да бъдат подпомагани и укрепванипосредством различни форми на професионално развитие, в т.ч. чрез създаване на мрежа за обмен между тези ръководители;

3.

създават условия за вземане на информирани решения и за по-голяма отчетност, например като се използват прецизни данни, предвиждат механизми за осигуряване на качеството и разработват специфични мерки за образователни институции в райони в неравностойно положение;

4.

събират данни за ефикасни и успешни подходи на училищно ръководство в различните национални контексти, по-специално с цел да намерят оптимален баланс между гъвкавост, автономия и отчетност, както и да оценяват ефекта от новаторските подходи върху качеството на преподаване и учебните резултати.

Б.   Да направят професията на училищния ръководител по-привлекателна, по-специално като:

1.

осигурят по-голяма професионализация като средство за привличанена най-способните кандидати;

2.

дадат възможност на ръководителите в сферата на образованието да съсредоточат вниманието си върху подобряване на преподаването и ученето в своите институции, включително катотърсятпо-добър баланс между чисто административните задачи и същинските задачи, свързани с преподаването и ученето;

3.

проучват и разработват привлекателни форми на въвеждащо обучение, подкрепа в началото на кариерата и непрекъснато професионално развитие на училищните ръководители, в т.ч. чрез междусекторно сътрудничество с други заинтересовани страни като деловите среди и социалните партньори;

4.

насърчават работата в екип и гъвкавите управленски среди, например като направят възможно създаването в образователните институции на специални екипи за преодоляване на конкретни предизвикателства, както и на мрежи за обмен на опит и сътрудничество извън училищата;

5.

насърчават специфични мерки, взаимното учене и обмена на добри практики, така че да се насърчава адекватният баланс между половетее сред училищните ръководители.

В.   Да насърчават по целесъобразност новаторски подходи за ефикаснаръководна дейност в образованието, по-специално като:

1.

вземат мерки бъдещите ръководители да бъдат подбирани в съответствие със специфичните нужди на образователните институции, като се прилагат подходящи критерии за осигуряване на качеството;

2.

откриват и насърчават управленския потенциал на служителите в институциите, по-специално посредством „делегиране на ръководни функции“, като им осигуряват възможности за работа с колеги от други институции, и като ги окуражават да развиват потенциала си в това отношение;

3.

стимулират създаването на новаторски среди за преподаване и учене, в т.ч. като използват по целесъобразност ИКТ и образователни ресурси със свободен достъп едновременно като педагогически помагала и управленски инструменти;

4.

създават и поддържат мрежи, насочени към предлагане и развитие на ефикасни подходи на ръководене в образованието,и стимулират и насърчават партньорското обучение сред ръководителите в образователната сфера.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА:

1.

Да използват пълноценно отворения метод на координация, да насърчават добрите практики и да подкрепят развитието на професионално ръководство в сферата на училището, образованието за възрастни и професионалното образование и обучение, и да предоставят редовно обратна информация на политическо равнище по целесъобразност.

2.

Да насърчават сътрудничеството и партньорството за ефективно обновяване на ръководната дейност и за професионално развитие на ръководителите на в сферата на образованието, в т.ч. чрез междусекторно сътрудничество между училищата, институциите за висше образование и професионално обучение и деловия сектор, с подкрепата на европейско финансиране, включително по линия на програмата Erasmus+ и на европейските структурни фондове, по-специално Европейския социален фонд.

3.

Да насърчават обмена на добри практики и разработването на новаторски подходи към ефикасната ръководна дейност в сферата на образованието, например чрез действията за стратегическо партньорство по линия на програмата Erasmus+, в т.ч. като насърчават ръководителите в сферата на образованието да си сътрудничат с различни заинтересовани страни като предприятията, гражданското общество и образователните институции на различни равнища както в международен план, така и в рамките на местната общност.

4.

Да проучат по-задълбочено възможностите, предоставени от платформи като eTwinning, с цел да подкрепят междусекторния обмен по въпросите на новаторските методи на ръководене, като осигурят виртуални пространства, чрез които ръководителите могат да си сътрудничат и да разпространяват ефикасни и новаторски практики.

5.

Да насърчават по-нататъшните научни изследвания в областта на ефикасната ръководна дейност и да осигурят разпространяването на получените резултати.

6.

Да увеличат подкрепата за националните и регионалните мрежи от заинтересовани страни по въпросите на ръководната дейност в сферата на образованието и да подпомогнат съответното разпространяване и проследяване на работата им на европейско равнище, включително чрез Европейската мрежа за политики в областта на училищното ръководство и чрез пълноценно използване на информацията, събрана в рамките на международното сътрудничество.


(1)  За целите на този текст терминът „ръководство“ се използва единствено в контекста на училищата, институциите за професионално образование и обучение и тези за учене на възрастни.

(2)  Док. 14116/13.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/5


Заключения на Съвета относно подобряване на социалното приобщаване на неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора

2014/C 30/03

СЪВЕТЪТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА:

ОТЧИТАТ, ЧЕ:

1.

Младите жени и мъже са важен ресурс на Европа. Те представляват настоящ и бъдещ потенциал; те са изправени обаче пред много предизвикателства, например безработицата и свързаните с нея социални проблеми (1). За да излязат от сегашната криза и да предотвратят подобни проблеми в бъдеще, всички държавите-членки трябва да предприемат незабавни действия за насърчаване на заетостта, образованието и обучението на младите хора, на тяхното участие и социално приобщаване.

2.

Неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора (по-нататък „младите хора в положение на NEET“) (2) е възможно да се намират в негативни социални условия, например изолация, липса на независимост, възприемане на рисково поведение, както и нестабилно психично и физическо здраве, което ги излага на по-висок риск от безработица и социална изолация на по-късен етап от живота им. Социалната изолация на младите хора, по-специално на младите хора в положение на NEET, може да има негативни последици за икономиката и да доведе до значителни разходи за Европа. През 2011 г. икономическите загуби, дължащи се на неучастието на младите хора в пазара на труда, бяха 153 млрд. евро. Това е една консервативна оценка и съответства на 1,2 % от БВП на ЕС (3).

3.

Младите хора в положение на NEET са уязвими в различна степен, с различни характеристики и потребности. Следователно е необходим индивидуално съобразен подход, за да могат те да се (ре)интегрират ефективно и успешно на пазара на труда, в системата на образование и обучение и в социалния живот.

4.

Този подход се отчита в Препоръката на Съвета за създаване на гаранция за младежта, приета на 22 април 2013 г. (4). В тази препоръка се посочва, че всички млади хора на възраст под 25 години следва да получат добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование (5).

5.

Панорамата на уменията в ЕС и прогнозите за потребностите от умения на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) могат да подкрепят инициативи на политиката за намаляване на младежката безработица, като помагат да се установи възникването на недостиг на умения, както и тенденциите в търсенето на умения и перспективите на пазара на труда.

6.

Рисковите фактори, повишаващи опасността от попадане в положение на NEET, често представляват съчетание от лични, икономически, образователни и социални обстоятелства.

7.

Работата с младите хора, доброволческите дейности, активното гражданско участие и неформалното и самостоятелното учене могат да играят важна и допълваща роля, като носят добавена стойност за всички млади хора, особено за NEET, при прехода към пазара на труда: като създават връзки между системите за образование и заетост, като допълват системата на формалното образование, като осигуряват увереност, социален капитал и самостоятелно развитие и като повишават личните и техническите умения, които повишават пригодността за заетост.

8.

Съвместните заключения от Конференцията на ЕС по въпросите на младежта, организирана от литовското председателство на 9—12 септември 2013 г., поставят акцента върху необходимостта от адаптиране на образованието към нуждите на младите хора и търсенето на пазара на труда, улесняване на прехода от образование към заетост и подобряване на условията за интегриране на младите хора на пазара на труда (6).

СЧИТАТ, ЧЕ:

9.

На местно, регионално, национално и европейско равнище е необходима оценка на наличните научни изследвания, системи и програми, свързани с младите хора в положение на NEET, за да се открият пречките пред достъпа им до услуги, особено за неактивните NEET.

10.

Политиката за младежта и особено работата с младите хора може да допринесе за успешното прилагане на инициативите на ЕС за борба с младежката безработица и липсата на активност, например пакета за младежката заетост, и по-специално гаранцията за младежта. Необходими са съгласувани и взаимно подсилващи се национални мерки, както и други инструменти на политиката, за да се постигнат възможно най-добри резултати.

11.

Следва да се осигури цялостен подход и междусекторно сътрудничество с цел укрепване на социалното приобщаване на младите хора в положение на NEET. Социалните инвестиции в уменията и способностите на хората през целия им живот с цел подобряване на възможностите им да се интегрират на пазара на труда и в обществото са от първостепенно значение (7). Всички инструменти, мерки и действия на политиката следва да бъдат координирани и прилагани на местно, регионално, национално и европейско равнище и следва да включват широк кръг заинтересовани страни при разработването и изпълнението на мерките за социално приобщаване на младежта.

12.

Превенцията трябва да се превърне в приоритет, за да се избегне увеличаването на неработещите, неучещи и необучаващи се младежи и да се прекъсне цикълът на социална изолация от поколение на поколение. Необходим е проактивен подход, който включва семейството, педагозите в ранното детство, училището, по-специално средното и професионалното образование, структурите, предоставящи обучение и неформално учене, неправителствените организации (НПО), по-специално младежките организации, специалистите, работещи с младежи, родителите и други заинтересовани страни, за да се осигури навременна интервенция и да се предотврати попадането на младите хора в положение на NEET.

13.

Мерките на политиката трябва да обхванат различните видове млади хора в положение на NEET по отношение на стадия, на който да се осъществи интервенция, на спектъра им от цели, задачи и дейности. Необходимо е да се отдели по-голямо внимание на преодоляването на различията между половете в областта на образованието, на социалната политика и политиката по заетостта, както и на младите хора със специални нужди.

14.

Мерките, обхващащи младите хора в положение на NEET, следва да бъдат персонализирани, гъвкави и насочени към постигане на трайни положителни резултати в дългосрочен план на пазара на труда, както и (ре)интегриране в системата на образованието или обучението и в гражданския и социалния живот. За работата с младежите в положение на NEET следва да се използват новаторски решения, партньорско обучение и информационни дейности.

15.

Ефективното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове, по-специално на Европейския социален фонд и европейските инициативи и програми, включително инициативата за младежка заетост и Еразъм+, е от жизненоважно значение за осигуряването на стимул за проекти в областта на социалното приобщаване на младите хора.

ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИ НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

16.

Да разработят, изпълнят и доразвият, където е целесъобразно, национални, регионални и/или местни стратегии или програми, като планове за прилагане на гаранцията за младежта, с цел подобряване на социалното приобщаване на младите хора в положение на NEET. Стратегиите следва да се основават на данни, да се опират на междусекторното сътрудничество и да включват всички съответни заинтересовани страни. Изготвянето на стратегии следва да включват обсъждане с целевите групи, планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ефективните инструменти на политиката. Мониторингът и оценката на достъпа до мерките на политиката и резултатите от тях следва да отчитат равенството между половете.

В областта на превенцията

17.

Да насърчават достъпа до подходящи, достъпни и висококачествени услуги на достъпни цени, например образование и грижи в ранна детска възраст, жилищно настаняване, здравни и социални услуги, с цел да се предотврати изпадането на младите хора в положение на NEET или оставането им в това положение.

18.

Да насърчават и инвестират в работата с младите хора и да улесняват достъпа на младите хора в положение на NEET до тези услуги чрез засилване на междусекторното сътрудничество между съответните заинтересовани страни.

19.

Да прилагат всеобхватен подход с цел намаляване на преждевременното напускане на училище, който включва мерки за превенция и интервенция (8).

20.

Да разработват и прилагат нови и индивидуално съобразени подходи, например отделна по форма и/или информационна работа с младите хора, за по-доброто социално приобщаване на младежите в положение на NEET. Да използват пълноценно потенциала на работата с младите хора, за да им дадат увереност и да осигурят самостоятелното им развитие и да допринесат за намаляването на преждевременното напускане на училище (9).

21.

Да насърчават и да подкрепят висококачествени услуги за ориентиране, включително информация за кариерата, правата в областта на труда, перспективите за заетост и образование, възможностите за свободно движение и по-изчерпателни консултации и подкрепа за всички млади хора, и особено за изложените на риск от попадане в положение на NEET и техните семейства.

22.

Да укрепват капацитета на младежките организации, работата с младите хора и другите форми на приобщаване като средства за участие и да се използва техният потенциал за насърчаване на социалното приобщаване на младите хора в положение на NEET.

23.

Да насърчават местните инициативи и плановете за социално сближаване да разработват конкретни действия, насочени към младите хора в положение на NEET с цел (ре)интегрирането им в местните общности.

24.

Да използват Европейския младежки портал като информационна платформа за осведомяване на младите хора по въпроси, свързани със социалното приобщаване.

В областта на образованието, обучението и неформалното учене

25.

Да разширят достъпа до втори шанс за образование и да подкрепят придобиването и/или развиването на умения и компетентности, отговарящи на нуждите на пазара на труда.

26.

Да насърчават и повишават достъпа до професионални консултации и ориентиране, приспособени към нуждите на младите хора в социална изолация на всички етапи от живота им.

27.

В съответствие с националните обстоятелства и характеристики и ако държавите членки преценят за уместно, да въведат не по-късно от 2018 г. разпоредби за валидирането на неформалното и самостоятелното учене, които дават възможност на хората да се възползват от това учене за своята кариера и за по-нататъшно учене (10).

28.

Да повишават достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст и качеството им. За децата с произход от среда в неравностойно положение следва да се осигури допълнителна подкрепа (11).

29.

Да насърчават програмата Еразъм+ като инструмент за подкрепа за придобиване на социални и граждански компетентности и умения и за подобряване на мобилността и пригодността за заетост на младите хора.

В областта на прехода от образование към заетост

30.

Да развиват партньорства между публични и частни служби по заетостта, центрове за професионално ориентиране и други организации, предоставящи специализирани услуги за младежи (НПО, младежки центрове и сдружения), които улесняват по-гладкия преход от безработица, липса на активност, образование или обучение към трудова заетост.

31.

Да насърчават висококачествените възможности за учене в процеса на работа, например чиракуване, професионална практика и стаж, като ефективна мярка за подобряване на устойчивия преход от образование или обучение към трудова заетост, по-специално чрез стимулиране на умения, които са от значение за пазара на труда, и подобряване на съответствието между търсени и предлагани умения в контекста на Европейския алианс за професионална подготовка (12).

32.

Да предприемат мерки за справяне с младежката безработица, по-специално за улесняване на прехода при отчитане на Препоръката на Съвета за създаване на гаранция за младежта, наред с другото чрез прилагане на основан на партньорство подход (включително с организации, предоставящи услуги за подкрепа на младите хора), намеса на ранен етап и мерки за активизиране на младите хора, мерки, подпомагащи интеграцията на младите хора на пазара на труда (включително мерки, свързани с подобряване на уменията и с пазара на труда), използване на фондовете на Европейския съюз и оценка и непрекъснато усъвършенстване на схемите.

В областта на заетостта

33.

Да засилят пълното и активно участие на пазара на труда чрез мерки за активно приобщаване, да насърчават творчеството и новаторството на младите хора в усилията им за самостоятелна заетост, да подкрепят предприемачеството и първоначалния професионален опит.

34.

Да премахват пречките, включително възрастта и другите форми на дискриминация, за (повторно) навлизане на пазара на труда, да се справят с различните форми на несигурни условия на труд и, където е уместно, да анализират възможностите за намаляване на непреките разходи за труд с цел да се подобрят перспективите на младите хора да бъдат наети на работа (13).

35.

Да направят необходимото, за да могат службите по заетостта — съвместно с младежките организации и други партньори, предоставящи подкрепа за младите хора — да осигурят индивидуални насоки и планове за действие, включително индивидуално съобразени схеми за подкрепа, основани на принципа на поемането на взаимни задължения на ранен етап.

36.

Да привлекат младите хора и заинтересованите страни в политиката за младежта, младежките организации и други организации на гражданското общество за участие в разработването и изпълнението на съответните политики, включително на гаранцията за младежта, по-конкретно като обърнат специално внимание на потенциала на работата с младите хора за идентифициране на младежите, изложени на риск да попаднат в положение на NEET, и за създаване на мостове между тях и доставчиците на услуги. Да дадат на заинтересованите страни по въпросите на младежта условия да популяризират и рекламират възможностите, които предоставят гаранцията за младежта и другите инициативи за заетост и обучение.

37.

Да допринасят пълноценно за превръщането на EURES (Европейски портал за професионална мобилност) в истинска паневропейска мрежа, насочена към разглеждане на нуждите на пазара на труда в отделните държави членки, включително свободните работни места в публичните и в частните служби по заетостта, както и местата за чиракуване и стаж, където е целесъобразно (14).

38.

Да подкрепят съчетаването на професионалния, личния и семейния живот, за да се предотвратят и да се избегнат пречките пред интегрирането на пазара на труда.

ПРИКАНВАТ КОМИСИЯТА:

39.

Да обмисли споделяне на най-добрите практики чрез подходящите налични инструменти, включително обобщен доклад за добрите практики в държавите-членки по инициативите, насочени към (ре)интегрирането на младите хора в положение на NEET в системите за заетост и образование; да вземе под внимание другите научни изследвания и инициативи в тази област и да разпространи резултатите от тях; да използва добрите практики от проекти, финансирани по линия на програми и фондове на ЕС (напр. „Младежта в действие“, програмата за учене през целия живот, Еразъм+ и Европейския социален фонд), както и съществуващите мрежи за сътрудничество в областта на политиката за младежта, например Европейския център на знанието за политиката за младежта (EKCYP).

40.

Да вземе предвид предоставянето на информация от сектора на младежта за редовното и систематично оценяване на бъдещите нужди на пазара на труда и на уменията и компетентностите, които ще бъдат необходими.

41.

Да насърчава и да направи необходимото, така че бъдещите програми на ЕС за младежта, например Еразъм+, да обхванат, наред с другите приоритети, младите хора с по-малко възможности, особено тези в положение на NEET.

42.

Да насърчава диалога, насочен към младите хора в положение на NEET, индивидуалното им ориентиране и развитието на социални умения, който се води между заинтересованите страни, занимаващи се със свързани с младежта въпроси, включително представители на работещите с млади хора и на бизнеса.

43.

Да разгледа предизвикателствата и евентуалните решения по отношение на младите хора в положение на NEET в рамките на семинар на високо равнище, основан на междусекторно сътрудничество, с участието на представители на бизнеса, академичните среди, публичните органи, младежта и други заинтересовани страни.

44.

Да продължи мониторинга на постиженията в разработването, въвеждането и резултатите от изпълнението на схемите за гаранции за младежта чрез многостранното наблюдение, осъществявано от Комитета по заетостта в рамките на европейския семестър, да анализира въздействието на прилаганите политики и редовно да докладва относно постижеинята.

45.

Да продължи да подкрепя усилията на държавите членки и на другите заинтересовани страни за увеличаване на предлагането на висококачествени възможности за учене в процеса на работа, по-специално в рамките на Европейския алианс за професионална подготовка, и да насърчава обмена на добри практики и опит във връзка със схемите за чиракуване.


(1)  През 2012 г. 7,5 млн. млади хора на възраст между 15 и 24 г. и още 6,5 млн. млади хора на възраст между 25 и 29 г. са останали извън системите на заетост, образование и обучение в Европа. Това отговаря на значително увеличение в процента на младите хора, класифицирани като неработещи, неучещи и необучаващи се (NEET): през 2008 г. цифрата е била 11 % от 15—24 годишните и 17 % от 25—29 годишните; към 2012 г. тя е нараснала съответно на 13 % и 20 % (Евростат).

(2)  На своето заседание от 19 май 2010 г. Комитетът по заетостта постигна съгласие, че определението „неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора“ включва неработещи хора (съгласно определението на МОТ), които не учат и не се обучават никъде, и неактивни лица (определение на МОТ), които не учат и не се обучават никъде.

Вж. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6602&langId=en

(3)  Неработещи, неучещи, необучаващи се Младите хора извън сферите на заетостта, образованието и обучението: характеристики, разходи и мерки за противодействие в Европа, стр. 2 Eurofound (2012)

Вж. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

(4)  ОВ С 120, 26.4.2013 г., стр. 1.

(5)  В съответствие със съобщението на Комисията от юни 2013 г. „Призив за действия срещу младежката безработица“ и свързаните с него заключения на Европейския съвет държавите членки с региони, в които младежката безработица е на нива по-високи от 25 %, следва да представят план за прилагането на гаранцията за младежта до декември 2013 г., а останалите държави членки да представят такива планове през 2014 г.

(6)  Съвместни заключения от Конференцията на ЕС по въпросите на младежта (Вилнюс, 9—12 септември 2013 г.).

(7)  Заключения на Съвета от 20 юни 2013 г.„Социални инвестиции за растеж и сближаване“.

(8)  Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 г. относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище, ОВ C 191, 1.7.2011 г., стр. 1.

(9)  Вж. Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 г. относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище, ОВ C 191, 1.7.2011 г., стр. 1. Една от приетите от Европейския съвет водещи цели на стратегията „Европа 2020“ е да се намали процентът на преждевременно напусналите училище до по-малко от 10 % и да се гарантира, че поне 40 % от младото поколение имат висше образование или негов еквивалент.

(10)  Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ С 398, 22.12.2012 г., стр. 1).

(11)  Заключения на Съвета относно образованието и грижите в ранна детска възраст: да осигурим на всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят (ОВ C 175, 15.6.2011 г., стр. 8).

(12)  Декларация на Съвета от 15 октомври 2013 г. относно Европейския алианс за професионална подготовка.

(13)  Вж. Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (ОВ С 120, 26.4.2013 г., стр.1), точка 16.

(14)  Решение за изпълнение на Комисията от 26 ноември 2012 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на попълването на свободните работни места и повторното създаване на EURES ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 21.


Европейска комисия

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/9


Обменен курс на еврото (1)

31 януари 2014 година

2014/C 30/04

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3516

JPY

японска йена

138,13

DKK

датска крона

7,4619

GBP

лира стерлинг

0,82135

SEK

шведска крона

8,8509

CHF

швейцарски франк

1,2220

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,5110

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,500

HUF

унгарски форинт

313,26

LTL

литовски лит

3,4528

PLN

полска злота

4,2488

RON

румънска лея

4,4943

TRY

турска лира

3,0742

AUD

австралийски долар

1,5516

CAD

канадски долар

1,5131

HKD

хонконгски долар

10,4969

NZD

новозеландски долар

1,6682

SGD

сингапурски долар

1,7278

KRW

южнокорейски вон

1 464,23

ZAR

южноафрикански ранд

15,2836

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,1923

HRK

хърватска куна

7,6515

IDR

индонезийска рупия

16 464,58

MYR

малайзийски рингит

4,5245

PHP

филипинско песо

61,360

RUB

руска рубла

47,7482

THB

тайландски бат

44,599

BRL

бразилски реал

3,2829

MXN

мексиканско песо

18,1614

INR

индийска рупия

84,6880


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска инвестиционна банка

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/10


Наградата на ЕИБ за икономика за 2014 г.: Иновация, устройство на пазара и конкурентоспособност

2014/C 30/05

Наградата ще бъде връчена за проведени изследвания за оценка на взаимовръзката между размера на дружествата и устройството на пазара и отражението на инвестиционните решения върху иновациите и производителността в различни сектори. Особено значение ще бъде придавано на съпоставителни изследвания на опита в Европа с този от други големи, развити или развиващи се икономики.

За допълнителна информация и за формуляри за номинации, моля натиснете тук


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.7036 — Aller Media/Bonnier Tidskrifter/Egmont Holding/Mediafy)

(текст от значение за ЕИП)

2014/C 30/06

1.

На 28 януари 2014 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Aller Media AB („Aller Media“, Швеция), принадлежащо към групата Aller (Дания), предприятие Bonnier Tidskrifter Aktiebolag („Bonnier“, Швеция), принадлежащо към групата Bonnier (Швеция), и предприятие Egmont Holding AB („Egmont“, Швеция), принадлежащо към групата Egmont (Дания), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Mediafy AB („Mediafy“, Швеция) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Aller Media: публикуване на периодични издания, по-специално седмични списания в Дания, Швеция, Норвегия и Финландия,

за Egmont: публикуване на седмични и месечни списания в Норвегия, Дания, Финландия и Швеция,

за Bonnier: публикуване и разпространение на периодични издания, включително седмични и месечни списания и специализирани списания, в Швеция, Дания, Норвегия, Нидерландия и Белгия,

за Mediafy: онлайн маркетинг/разпространение на абонаменти за списания в Швеция, Норвегия и Финландия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.7036 — Aller Media/Bonnier Tidskrifter/Egmont Holding/Mediafy на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


Поправки

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/12


Поправка на публикацията „Почивни дни и официални празници през 2014 г.: държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП, и институциите на ЕИП“

( Официален вестник на Европейския съюз C 27 от 30 януари 2014 г. )

2014/C 30/07

Информацията относно „Почивните дни и официалните празници през 2014 г.: държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП, и институциите на ЕИП“, публикувана на 30 януари 2014 г. под заглавието „Европейска комисия“, да се счита за публикувана под заглавието „Надзорен орган на ЕАСТ“.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/12


Поправка на Поканата за представяне на предложения 2013 — EAC/S11/13 Програма „Еразъм+“

( Официален вестник на Европейския съюз C 362 от 12 декември 2013 г. )

2014/C 30/08

1.

На страница 62 заглавието на поканата да се чете, както следва:

2.

На страница 64 точка 4 „Критерии за възлагане“ да се чете, както следва:

„Кандидатурите за действията, включени в настоящата покана за представяне на предложения, ще бъдат оценявани съгласно всички или част от следните критерии (с изключение на кандидатурите за финансиране на проекти за мобилност на студенти и преподаватели от висши училища, при които качеството вече е оценено на равнището на акредитацията на висшето училище или консорциума):

значение на проекта,

качество на замисъла и изпълнението на проекта,

качество на екипа на проекта и на договореностите за сътрудничество,

въздействие и разпространение.

Моля, вж. Насоките на програмата „Еразъм +“ за повече подробности за това как се прилагат за конкретните действия критериите за отпускане на безвъзмездни средства.“