ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.376.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 376

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
21 декември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 376/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7101 — Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio) ( 1 )

1

2013/C 376/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7118 — AXA/Norges Bank/SZ Tower) ( 1 )

1

2013/C 376/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6982 — Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group) ( 1 )

2

2013/C 376/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7087 — Vitol/Carlyle/Varo) ( 1 )

2

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2013/C 376/05

Заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 9 и 10 декември 2013 г.

3

2013/C 376/06

Проект за стратегия за европейското електронно правосъдие за периода 2014—2018 г.

7

 

Европейска комисия

2013/C 376/07

Обменен курс на еврото

12

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2013/C 376/08

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

13

2013/C 376/09

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

13

2013/C 376/10

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

14

2013/C 376/11

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

14

2013/C 376/12

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

15

2013/C 376/13

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

15

2013/C 376/14

Приложими условия за транспортиране в държавите-членки от еврозоната — Член 13, параграф 5 — Регламент (ЕС) № 1214/2011

16

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 376/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

24

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.7101 — Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio)

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 376/01

На 13 декември 2013 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32013M7101. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.7118 — AXA/Norges Bank/SZ Tower)

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 376/02

На 16 декември 2013 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32013M7118. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6982 — Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group)

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 376/03

На 29 ноември 2013 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32013M6982. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.7087 — Vitol/Carlyle/Varo)

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 376/04

На 17 декември 2013 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32013M7087. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/3


Заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 9 и 10 декември 2013 г.

2013/C 376/05

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

1.

ПРИПОМНЯ, че съгласно член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве; както и че действията на Съюза следва да допълват националните политики да бъдат насочени към подобряването на общественото здраве; те трябва да насърчават и сътрудничеството държавите-членки членки в областта на общественото здраве и, ако е необходимо, да оказват подкрепа за техните действия при пълното спазване на отговорностите на държавите-членки за организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи;

2.

ПРИПОМНЯ, че в заключенията си „Към модерни и устойчиви здравни системи, отговарящи на очакванията на потребителите“, приети на 6 юни 2011 г., е приканил държавите-членки и Комисията да започнат процес на размисъл под ръководството на работна група „Обществено здравеопазване“ на равнище старши служители, който да е насочен към набелязването на ефективни начини за инвестиране в здравеопазването, с цел постигане на модерни, адаптивни и устойчиви системи за здравеопазване;

3.

ПРИПОМНЯ ангажимента за постигане целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително координацията на националните усилия посредством годишния цикъл на координиране на икономическата политика — европейският семестър;

4.

ПРИПОМНЯ, че предизвикателствата, целите и принципите, набелязани в Бялата книга „Заедно за здраве: стратегически подход за ЕС 2008—2013 г.“, приета от Комисията на 23 октомври 2007 г. и потвърдена със заключенията на Съвета от 5—6 декември 2007 г. остават валидни и спомагат за постигането на целта на стратегията „Европа 2020“;

5.

ПРИПОМНЯ заключенията на Съвета „Социални инвестиции за растеж и сближаване“ от 20—21 юни 2013 г. (1), заключенията на Съвета относно годишния обзор на растежа и съвместния доклад за заетостта в контекста на европейския семестър от 28 февруари 2013 г. (2) и одобряването на 15 октомври 2013 г. на доклада на КСЗ за реформите в областта на социалната политика, насочени към осигуряване на растеж и сближаване в контекста на оценката на европейския семестър за 2013 г. в областта на политиките по заетостта и социалните политики (3);

6.

ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ постигнатия напредък в процеса на размисъл по отношение на включването на здравето в останалите политики в рамките на изпълнението на стратегията „Европа 2020“, набелязването на теми за евентуално по-тясно сътрудничество между държавите-членки, обмена на добри практики и пристъпването към по-координирано сътрудничество на ниво ЕС с цел, при необходимост, оказване на подкрепа за държавите-членки в усилията им да направят така, че системите им за здравеопазване да са способни да посрещнат бъдещите предизвикателства;

7.

ПРИВЕТСТВА продължаващата работа във връзка с процеса на размисъл по петте определени цели:

насърчаване на адекватното представяне на здравето в рамките на стратегията „Европа 2020“ и в процеса на европейския семестър,

определяне на факторите за успех за ефективното използване на структурните фондове за инвестиции в здравеопазването,

икономически ефективното използване на медикаментите,

моделите за интегрирани грижи и по-доброто болнично управление,

измерване и наблюдение на ефективността на инвестициите в здравеопазването.

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

а)

в течение на първите три европейски семестъра ролята на отнасящите се до здравето въпроси бе значително укрепена, а тонът и контекстът на свързаните с реформите на системите за здравеопазване формулировки претърпя развитие, с двойната цел да бъде осигурен равен и всеобщ достъп до висококачествено здравеопазване, както и да се осигури финансиране, основано на принципа на солидарността, и да се използват по-ефикасно обществените ресурси, сега недвусмислено включена като цел на политиката в изготвения от Комисията Годишен обзор на растежа за 2013 г.;

б)

здравето на хората, освен че е ценност само по себе си, може да има положителен ефект върху икономическите резултати, като например предлагането на работна сила и производителността на труда, човешкият капитал и общите публични разходи, и следователно играе основна роля за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и в рамките на европейския семестър;

в)

поради това държавите-членки следва да се стремят да се справят със социалните и здравните рискове, с които хората се сблъскват в живота си, като обръщат специално внимание на ползите от ранната превенция на заболяванията и насърчаването на здравословния начин на живот, както и на грижите, като осигуряват всеобщ достъп до висококачествени здравни услуги и като модернизират системите на здравеопазването с цел подобряване на тяхната икономическа ефективност, достъпност и устойчивост;

г)

икономически изгодните и ефективни разходи за здравеопазване са продуктивен и насочен към растежа вид разходи, а инвестирането в здравеопазването следва да се разглежда като принос към икономическия растеж и социалното сближаване;

д)

държавите-членки са изправени пред общи предизвикателства поради застаряването на населението, тежестта на хроничните заболявания, трудностите, свързани с предаваните болести, които променят нуждите на населението, неравенството по отношение на здравето, което увеличава очакванията на пациентите, и нарастващите разходи за здравеопазване, както и намаляващите ресурси, с които разполагат системите за здравеопазване на държавите-членки, поради настоящата икономическа ситуация;

е)

засилената координация на икономическата политика може да се нуждае от по-добра координация на ниво ЕС в областта на здравеопазването, при спазване на член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

ж)

насърчаването на здравословния начин на живот и превенцията на заболяванията са основни фактори за дългосрочната устойчивост на системите за здравеопазване, както и за увеличаване на броя на годините, преживяни в добро здраве;

з)

процесите на разработване на политики и вземане на решения следва във възможно най-голяма степен да бъдат основани на конкретни данни и да бъдат подкрепяни от адекватни здравноинформационни системи;

и)

инвестициите в здравеопазването, финансирани, наред с другото, от структурните и инвестиционните фондове, могат да бъдат важен фактор за устойчивостта на системите за здравеопазване, макар че тепърва предстои да бъде постигнат пълният потенциал за по-добро използване от държавите-членки на структурните и инвестиционните фондове за инвестиции в здравеопазването в периода 2014—2020 г.;

й)

моделите за интегрирани грижи се смятат за важни, иновативни и обещаващи начини за подобряване качеството и ефективността на системите за здравеопазване, като по този начин подобряват тяхната устойчивост;

к)

ролята на ЕС в областта на оценката на функционирането на системите за здравеопазване, в координация и сътрудничество с останалите международни организации, по-специално ОИСР и СЗО, може да бъде допълнително засилена, като същевременно се хармонизират със съществуващите системи;

л)

държавите-членки е необходимо да продължат да предоставят на своето население достъпни, иновативни, ефикасни и безопасни фармацевтични продукти и медицински устройства, като същевременно запазят финансовата устойчивост на своите системи за здравеопазване.

ПРИВЕТСТВА:

а)

резултатите от процеса на размисъл под ръководството на работна група „Обществено здравеопазване“ на равнище старши служители, с цел да се установят ефективни начини за инвестиране в здравето за постигане на модерни, адаптивни и устойчиви системи за здравеопазване;

б)

резултатите от процеса на размисъл във връзка с новаторските подходи към хроничните заболявания в системите на общественото здраве и здравеопазването;

в)

подхода, очертан в работния документа на службите на Комисията относно инвестирането в здравеопазването, приет като част от съобщението на Комисията за социалните инвестиции за растеж и сближаване (известно като „Пакет за инвестициите в социалния сектор“), прието на 18 февруари 2013 г. (4), подчертаващ, че здравето е ценност само по себе си, както и предпоставка за икономическо благоденствие и социално сближаване;

г)

постигнатия напредък в рамките на Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве по отношение изпълнението на заложения в него стратегически план, както и укрепването на регионалното сътрудничество, започнало с избора на референтни обекти;

д)

по-нататъшното разработване и консолидация, като се избягва дублирането на усилията, на система за здравно наблюдение и информация на равнище ЕС на базата на европейските основни здравни показатели (ECHI) и съществуващите системи за здравно наблюдение и докладване, разработена в резултат на сътрудничество между държавите-членки с подкрепа по линия на програмите за действия на Общността в областта на здравеопазването;

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:

а)

да направят оценка, доколкото е необходимо, на евентуалните последствия от реформите на системите за здравеопазване, както е посочено в националните програми за реформи, включително прякото и непрякото въздействие върху здравето, населението, бедността, процента на заетост, производителността и конкурентоспособността;

б)

да осигурят необходимата координация между съответните състави на Съвета (например EPSCO, ECOFIN и т.н.), занимаващи се с различни аспекти на здравето в рамките на стратегията „Европа 2020“ и европейския семестър, с цел подобряване качеството на политическия диалог и увеличаване добавената стойност на дискусиите в ЕС във връзка с политиките в областта на здравеопазването, които са изправени пред предизвикателства, простиращи се извън обикновената фискална устойчивост;

в)

да продължат диалога, насочен към подобряване ефективното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на здравеопазването и да обменят добри практики в областта на планирането, прилагането, наблюдението и решаването на проблеми в периода 2014—2020 г. въз основа на резултатите от процеса на размисъл по тази тема, и по-специално инструментариума за ефективното използване на ЕСИФ за инвестиране в здравеопазването;

г)

да установят и да развиват, на доброволна основа, национални политики и програми за форми на интегрирани грижи и да реорганизират фрагментираното предоставяне на здравни и социални услуги, като:

превърнат интегрираните грижи в приоритет на своите политики и програми за здравеопазване на национално, регионално и местно равнище,

подкрепят разработването на процеси и инструменти, със специален акцент върху използването на информационните и комуникационните технологии и финансовите инструменти,

насърчават организациите на работещите в областта на здравеопазването да играят активна роля в сферата на интегрираните грижи,

насърчават обучението на здравните работници по въпроси от сферата на интегрираните грижи,

активизират и информират пациентите чрез привличането на организациите на пациентите в разработването на политики и програми за интегрирани грижи на всички съответни равнища,

развиват и насърчават научните изследвания и иновациите в сферата на интегрираните грижи;

д)

да използват оценката на функционирането на системите за здравеопазване за целите на разработването на политики, отчетността и прозрачността;

е)

да разгледат възможността за изготвянето на сборник с добри практики, които могат да илюстрират успешното модернизиране на системите за здравеопазване и да спомогнат за намирането на най-добрите решения, като се вземе предвид работата в рамките на Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве;

ж)

да поискат от работна група „Обществено здравеопазване“ на равнище старши служители:

да следи дейностите от нейна компетентност по раздели IV и V, като използва по целесъобразност съществуващите форуми,

да разработи и приеме методи за укрепване на своя капацитет.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА И ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:

а)

да продължат процеса на обмисляне на подходящото представяне на здравеопазването в рамките на стратегията „Европа 2020“, така че този стратегически въпрос да бъде включен и в следващите издания на европейския семестър, в зависимост от предстоящата оценка на този процес;

б)

да осигурят необходимата координация на национално равнище и на ниво ЕС, така че секторът на здравеопазването да бъде подходящо представен в свързания с европейския семестър процес и да хармонизират извършваните оценки в областта на здравеопазването на ниво ЕС, по-специално чрез засилена координация и сътрудничество с Комитета за социална закрила и Комитета за икономическа политика и посредством разглеждането и установяването на работни отношения между работна група „Обществено здравеопазване“ на равнище старши експерти и Комитета за социална закрила;

в)

да продължат наблюдението с оглед включването на темата за здравеопазването в свързания с европейския семестър процес и чрез обмена на информация между държавите-членки за събития в национален план, и да пренесат концепцията за „достъп до висококачествено здравеопазване“ в оперативни критерии за оценка, наред с другото за целите на тематичните обзори, посветени на системите за здравеопазване;

г)

да продължат процеса на размисъл, на доброволна основа, относно аспектите, които могат да окажат въздействие върху свързаните с фармацевтичните продукти и медицински уреди въпроси като наличие, достъп, цени, разходи, сигурност на пациентите и иновации, и ако е необходимо, относно системите, подпомагащи достъпа, при пълно спазване на областите на компетентност на държавите-членки;

д)

да обменят знания, опит и добри практики по отношение на:

програми за интегрирани грижи, структури и политики, включително системи за докладване и извличане на поуки, с оглед ограничаване на разходите,

ефективността на свързаните с интегрираните грижи интервенции и решенията на ниво определяне на здравеопазването и оценката на възможността за тяхното прилагане на други места;

е)

да подобрят координацията във връзка с оценката на функционирането на системите за здравеопазване на ниво ЕС чрез:

рационализиране на дебата за теоретичната рамка на оценката на функционирането на системите за здравеопазване и определянето на полезни методи и инструменти за подпомагане на определящите политиките в процеса на вземане на решения,

определянето на критерии за подбор на приоритетните области за извършване оценка на функционирането на системите за здравеопазване на ниво ЕС и увеличаване на количеството и качеството на съответните данни и информация;

ж)

да си сътрудничат за създаване на устойчива и интегрирана информационна система на ЕС в областта на здравеопазването, основана на вече постигнатото посредством различни групи и проекти, като например проекти по линия на ECHI-ECHIМ, като по-специално разгледат потенциала на инструмент от рода на всеобхватен европейски информационен научноизследователски инфраструктурен консорциум в областта на здравеопазването;

з)

да подобрят координацията на равнище ЕС и да разработят конкретни действия на ниво ЕС за намаляване на бремето на хроничните заболявания, включително чрез: определянето и разпространението на добри практики посредством използването на „Съвместно действие за борба с хроничните заболявания и насърчаване на остаряването в добро здраве през целия жизнен цикъл“, насърчаването на модерната и ефективна ранна превенция на хроничните заболявания и тяхното управление, както и на инвестициите в популяризирането на здравословния начин на живот и превенцията на заболяванията, борбата с мултизаболеваемостта, като научноизследователските програми се адаптират към нуждите на общественото здравеопазване, използването на постиженията на науката за бихейвиоризма и други дисциплини, съгласуването с други международни процеси и сътрудничеството с международни организации;

з)

да си сътрудничат с оглед на извършването на оценка на инициативите на ЕС във връзка с участието на пациентите, и да предлагат идеи за политически действия за създаване на подходящи условия и разработване на насоки във връзка с участието на пациентите;

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

а)

да подкрепя обмена на добри практики и опит между държавите-членки отношение на ефективното и по-широко използване европейските структурни и инвестиционни фондове за инвестиции в здравеопазването;

б)

да подкрепя проектите в сферата на интегрираните грижи, със специален акцент върху участието на пациентите и управлението и превенцията на хроничните заболявания;

в)

да подпомага държавите-членки при използването на оценката на функционирането на системите за здравеопазване;

г)

да представи оценката на концепцията и подхода за Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве през първото полугодие на 2014 г. и да докладва два пъти годишно за актуалното състояние на това партньорство, осъществявания напредък и следващите стъпки.


(1)  11487/13.

(2)  6936/13.

(3)  13958/1/REV1.

(4)  6380/13 ADD 7.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/7


ПРОЕКТ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014—2018 Г.

2013/C 376/06

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Приемането на Многогодишния план за действие за електронното правосъдие за периода 2009—2013 г. представлява нова стъпка в развитието на електронното правосъдие. Дематериализирането на правните процедури и използването на електронни средства в комуникациите между всички лица, участващи в съдебни дейности, се превърна във важен елемент от ефективното функциониране на съдебната система в държавите-членки. Държавите-членки и европейските институции споделят желанието си да продължат изграждането на системата за европейско електронно правосъдие.

2.

Европейското електронно правосъдие има за цел използването и развитието на информационни и комуникационни технологии в услуга на съдебните системи на държавите-членки, по-конкретно при трансгранични ситуации, с цел осигуряване на по-голям достъп до правосъдие и съдебна информация за гражданите, стопанските субекти и практикуващите юристи и улесняване на сътрудничеството между съдебните органи на държавите-членки. То се стреми да повиши ефективността на самата съдебна система, при зачитане на независимостта и многообразието на съдебните системи в държавите-членки, както и на основните права.

3.

По-специално, европейското електронно правосъдие трябва да продължи да бъде развивано като непосредствена услуга за европейските граждани, които ще извлекат ползи от добавената му стойност, включително посредством портала за електронно правосъдие. Следва да се гарантира, че потребителите на системата за европейско електронно правосъдие, включително гражданите, могат бързо да извлекат практическа полза от инструментите на електронното правосъдие.

4.

Вече постигнатите резултати, срещнатите дотук ограничения и целите, набелязани за бъдещето, изискват всеобхватна стратегия за европейското електронно правосъдие, която да доведе до ангажираност и участие на стратегическо равнище. Новата стратегия за европейското електронно правосъдие за периода 2014—2018 г. има за цел да надгражда върху вече постигнатото.

II.   КОНТЕКСТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ

1.   Обща информация

5.

През юни 2007 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи реши, че следва да започне работа по разработване на европейско равнище на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на правосъдието, по-специално чрез създаване на европейски портал за по-лесен достъп до правосъдие в случаи с трансграничен характер.

6.

В отговор на намерението, изразено от Съвета, Комисията представи съобщението си „Към европейска стратегия в областта на електронното правосъдие“ от юни 2008 г. (1), насочено към насърчаване на развитието на инструментите за електронно правосъдие на европейско равнище, в тясна координация с държавите-членки. Целта беше да се създадат единодействия в усилията на европейско и национално равнище в областта на електронното правосъдие и да се предложи реализирането на икономии от мащаба на европейско ниво.

7.

На заседанието си от 19—20 юни 2008 г. Европейският съвет приветства инициативата, която цели „до края на 2009 г. постепенно да се изгради единен портал на Европейския съюз за електронно правосъдие“. Целта на портала ще бъде осигуряването на един-единствен, многоезичен, лесен за ползване от потребителите пункт за достъп („едно гише“) до цялата система за европейско електронно правосъдие, т.е. до европейските и националните информационни уебсайтове и/или услуги.

8.

Изготвеният в сътрудничество с Комисията и Европейския парламент първи многогодишен план за действие за периода 2009—2013 г. в областта на европейското електронно правосъдие бе приет от Съвета по ПВР през ноември 2008 г.

9.

Във връзка с приемането на първия план за действие Съветът одобри създаването на нова работна структура. От този момент работната група на Съвета по електронно право работи усилено, за да изпълни предоставения ѝ от Съвета мандат. Заложените в първия план за действие цели са постигнати в голяма степен и работата по тях продължава.

10.

Европейският парламент прояви интерес към извършеното в областта на електронното правосъдие. На 18 декември 2008 г. той прие резолюция за електронното правосъдие (2), в която се заявява, наред с с другото, че следва да се създадат подходящи механизми, за да се гарантира, че цялото бъдещо законодателство се създава така, че да може да се ползва в онлайн приложения. Освен това на пленарното си заседание от 22 октомври 2013 г. (3) парламентът прие резолюция относно електронното правосъдие, в която се призовава за по-засилено използване на електронни приложения, електронно предоставяне на документи, използване на видеоконферентни връзки и осъществяване на взаимовръзки между съдебните и административните регистри с цел допълнително намаляване на разходите, свързани със съдебни и квазисъдебни производства.

2.   Основни постижения

11.

Порталът за електронно правосъдие, който се поддържа и оперира от Комисията съгласно насоките на Съвета, стартира на 16 юли 2010 г. Оттогава насам разработването на този уебсайт от държавите-членки и от Комисията отбелязва устойчив напредък под формата на нови функционални характеристики (като динамични електронни формуляри) и редовно добавяне на ново съдържание. Европейският портал за електронно правосъдие има за цел да служи като „едно гише“ за европейските граждани и практикуващите юристи, като им дава възможност да получават на собствения си език информация относно европейските и националните процедури и функционирането на правосъдието.

12.

Различни държави-членки вече са разработили и са участвали в осъществяването на редица пилотни проекти в областта на електронното правосъдие, например за взаимно свързване на регистрите за несъстоятелност на държавите-членки и за въвеждането на съществени технически подобрения. Постепенно се изгражда инфраструктура за европейско електронно правосъдие. Важен елемент от нея са техническата и организационната инфраструктура за защитен обмен на правни данни между съдебната система, правителствените организации, практикуващите юристи, гражданите и стопанските субекти в рамките на проекта e-CODEX.

13.

Голям брой държави-членки въведоха системи за видеоконферентна връзка с цел ускоряване на съдебните производства чрез улесняване на изслушването на свидетели или на страните. В ход е работа по инкорпориране на уебсайтовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и на Съдебния атлас. Освен това Съветът прие решение, с което се установява сътрудничество с Европейската съдебна мрежа по наказателни дела.

14.

Резултатите от неотдавнашния въпросник относно електронното правосъдие (4) показват, че след приемането на първия многогодишен план за действие в областта на европейското електронно правосъдие, постигнатият в държавите-членки напредък в тази сфера е съществен. Стратегията за европейско електронно правосъдие за периода 2014—2018 г. ще надгражда върху този успех.

15.

В областта на електронното право бяха разработени важни основни елементи във връзка с достъпността и семантичната оперативна съвместимост на правните източници. През 2009 г. Съветът прие заключения относно Европейския идентификатор за съдебна практика (ЕИСП), с цел подобряване на откриваемостта и улесняване на еднозначното цитиране на съдебни решения, постановени от европейски и национални съдилища. Няколко държави-членки вече прилагат ЕИСП. Комисията и няколко държави-членки подготвят въвеждането на европейски интерфейс за търсене в ЕИСП на портала за електронно правосъдие до първото тримесечие на 2014 г. Съдът на ЕС и Европейският съд по правата на човека също подготвят въвеждането на ЕИСП.

16.

През 2011 г. Съветът прие заключения относно Европейския идентификатор на законодателството (ELI), с който се въвежда доброволен стандарт за идентифициране, маркиране и електронно цитиране на европейски и национални правни инструменти. Стандартът беше приет за използване в EUR-Lex и в момента се въвежда от няколко държави-членки.

3.   Съгласуваност с рамката за електронно правителство

17.

Европейското електронно правосъдие следва да се стреми към по-нататъшна съгласуваност с общата рамка на електронното правителство, описана конкретно в Съобщението на Комисията (COM(2010) 744 окончателен), с което бяха представени Европейската стратегия за оперативна съвместимост и Европейската рамка за оперативна съвместимост. В тези документи ясно се посочва, че повишената оперативна съвместимост на правно, организационно, семантично и техническо равнище, която води до създаването на устойчива екосистема, е от решаващо значение за максималното оползотворяване на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии. Системата на европейското електронно правосъдие трябва да бъде разработена в съответствие с принципите на независимост на съдебната власт и разделение на властите.

III.   ОБЩИ ПРИНЦИПИ

18.

Работата в областта на европейското електронно правосъдие се основава на следните ключови принципи:

a)   Доброволна дейност

19.

Доброволното участие в проекти в областта на европейското електронно правосъдие става по преценка на всяка отделна държава-членка, освен когато е приет законодателен инструмент на Европейския съюз, който предвижда изискване за изпълнение на конкретен проект в контекста на системата за европейско електронно правосъдие.

б)   Децентрализация

20.

Концепцията за европейско електронно правосъдие е основана на принципа на децентрализирана система за европейско равнище, свързваща отделните независими и оперативно съвместими национални системи на държавите-членки. В съответствие с този основополагащ принцип за децентрализация всяка държава-членка е отговорна за осигуряването на техническото прилагане и управление на националната си система за електронно правосъдие, необходими за по-лесното взаимно свързване на отделните системи на държавите-членки.

21.

В същото време е необходима и известна степен на централизация на равнище ЕС. Централизация може да бъде предвидена и в някои конкретни ситуации, напр. когато това решение се оказва икономически по-изгодно или когато е приет законодателен инструмент.

в)   Оперативна съвместимост

22.

Оперативната съвместимост, която дава възможност за взаимно свързване на системите на държавите-членки и за използването на централизирани решения при необходимост, е основен елемент на децентрализираните системи. Следва да се осигури съвместимост между отделните технически, организационни, правни и семантични аспекти, подбрани за приложенията за съдебните системи, като същевременно се гарантира максимална гъвкавост за държавите-членки.

г)   Европейско измерение

23.

Стратегията за европейско електронно правосъдие има за цел да обхване проекти с европейско измерение в областта на гражданското, наказателното и административното право.

24.

Проектите, разработени по линия на европейското електронно правосъдие и по-специално всички проекти, които ще бъдат включени в портала, трябва да имат потенциал да включат всички държави-членки на Европейския съюз, а държавите-членки следва да бъдат насърчавани да участват във всички проекти, за да се гарантира тяхната дълготрайна устойчивост и рентабилност. Всички проекти следва да имат потенциал за създаване на пряка практическа полза, по-конкретно за гражданите, стопанските субекти и/или съдебната система.

25.

При разработването на системата за европейско електронно правосъдие следва да се вземат предвид и национални проекти, които внасят европейска добавена стойност.

IV.   ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

a)   Достъп до информация в областта на правосъдието

26.

Целта е да се подобри достъпът до информация в областта на правосъдието в Европейския съюз. Порталът за електронно правосъдие играе важна роля за постигането на тази цел.

б)   Достъп до съд и извънсъдебни процедури при случаи с трансграничен характер

27.

Европейското електронно правосъдие следва да бъде насочено към предоставянето на по-добър достъп до съд и улесняването на извънсъдебните производства чрез използването на електронни комуникации в случаи с трансграничен характер.

28.

Поради това е необходимо да продължи работата, която вече е започната на национално равнище в редица държави-членки, и да се създадат условия за предоставяне на интерактивни трансгранични съдебни услуги на европейско равнище.

29.

Дематериализирането на съдебните и извънсъдебните производства следва да продължи в съответствие с принципа за доброволно действие на държавите-членки.

в)   Комуникация между съдебните органи

30.

Опростяването и насърчаването на електронните комуникации между съдебните органи на държавите-членки е от особено голямо значение (напр. чрез видеоконферентни връзки или защитен обмен на електронни данни).

31.

Членовете на съдебните органи следва да получат сигурен достъп до различните функционални характеристики, запазени за тях; те следва да имат диференцирани права на достъп и да се прилага единен или оперативно съвместим метод за идентифициране на потребителя.

V.   ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1.   Европейски портал за електронно правосъдие

32.

Европейският портал за електронно правосъдие трябва да продължи да се развива като „едно гише“. Това не препятства използването на други средства за комуникация (напр. чрез предаване от типа „мрежа към мрежа“).

33.

Порталът за електронно правосъдие следва да предоставя на гражданите, стопанските субекти и практикуващите юристи информация за правото на ЕС и на неговите държави-членки. Освен това порталът следва да бъде средство за предлагане на достъп до друга информация от значение на национално, европейско и международно равнище в областта на правосъдието.

2.   Оперативна съвместимост

34.

Следва да бъде осигурена организационна, правна, техническа и семантична оперативна съвместимост. За тази цел следва да се разработят технически решения за европейско електронно правосъдие за постигане на защитен обмен на данни между съдебнаите системи, националните администрации, практикуващите юристи, гражданите и стопанските субекти. Наличните открити технически стандарти и вече разработени решения (напр. проекти като e-Codex) следва да бъдат взети предвид преди разработването на нови такива. Освен това държавите-членки следва също да играят активна роля в разработването на решения и в процеса на вземане на решения по тях.

3.   Законодателни аспекти

35.

В рамките на законодателния процес следва да се отчита необходимостта да се гарантира съгласувано използване на съвременни информационни и комуникационни технологии при прилагането на ново законодателство на ЕС в областта на правосъдието, включително на изменения и преработки на действащо законодателство. Данните, които подлежат на прехвърляне, трябва да се описват само чрез съдържанието им, а не с каквото и да било възможно визуално представяне. Средствата за прехвърляне на данни или документи трябва да се описват по функционален и неутрален от технологична гледна точка начин.

4.   Европейска мрежа за правна семантика

36.

Обменът на правна информация през граници и по-специално на данни относно европейското или националното законодателство, съдебна практика и правни глосари, се възпрепятства от липсата на ефективни средства за обмен на такъв тип данни.

37.

Този въпрос може да бъде предмет на различни проекти, които да съдействат за повишаване на обмена и на семантичната оперативна съвместимост на правните данни в рамките на Европа и извън европейския континент. Следва да продължи работата на доброволни начала за разработването на европейска мрежа за правна семантика, насочена към подобряване на достъпа до правна информация и на възможностите за обработката ѝ, чрез постигане на оперативна съвместимост между идентификацията и семантиката на правни данни.

5.   Връзка между регистрите

38.

Следва да се насърчава взаимната свързаност на национални регистри, съдържащи информация, която е от значение за областта на правосъдието. За осъществяването на тази взаимна свързаност следва да се създадат необходимите технически и правни предпоставки.

39.

Действията в тази област следва да бъдат съсредоточени върху взаимното свързване на регистри, които представляват интерес за гражданите, стопанските субекти, практикуващите юристи и съдебната система.

6.   Мрежи

40.

Системата за електронно правосъдие може да създава условия за улесняване на функционирането на различните мрежи в областта на правосъдието, действащи на европейско равнище, като Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и Европейската съдебна мрежа по наказателни дела. За тази цел следва да продължат да се проучват възможностите, които предлагат системата на европейското електронно правосъдие и порталът за електронно правосъдие, в консултация със съответните органи.

7.   Сътрудничество с практикуващите юристи и други потребители на европейското електронно правосъдие

41.

Изпълнението на Стратегията за европейско електронно правосъдие изисква участието на съдебната система и на другите имащи отношение практикуващи юристи в държавите-членки. Ето защо тези практикуващи юристи следва да участват в обсъжданията и проектите в областта на европейското електронно правосъдие, за да се гарантира, че решенията, които ще бъдат разработени, отговарят на реалните потребности на всяка целева група.

42.

Поради това е особено важно представителите на съдебната система на държавите-членки да имат възможност да допринасят за работата в областта на европейското електронно правосъдие, особено във връзка с решенията, които да бъдат прилагани в тази област, така че да бъдат отчитани техните гледни точки и потребностите на потребителите.

43.

Освен това е желателно другите практикуващи юристи, например адвокати, нотариуси, съдебни служители и други, да участват в бъдещите обсъждания по въпросите на европейското електронно правосъдие, за да се гарантира, че решенията, които ще бъдат разработени, отговарят на действителните им потребности.

44.

Във връзка с това следва да се въведе механизъм за сътрудничество с такива практикуващи юристи, за да се гарантира, че въпросите от взаимен интерес се вземат предвид в контекста на Стратегията за европейско електронно правосъдие.

45.

Освен това следва да се обмисли възможността за събиране на становища и обратна информация от представители на широката общественост, включително потребители на портала, както и от стопански субекти.

8.   Писмен превод

46.

Загрижеността във връзка с предоставянето на европейските граждани на лесен достъп до системата за европейско електронно правосъдие налага обмислянето на солидни и икономически изгодни дългосрочни мерки по отношение на писмения превод. Порталът за електронно правосъдие следва да предлага надежден превод на съдържанието си на всички официални езици на Европейския съюз.

9.   Правила и права в областта на електронното правосъдие

47.

Бъдещите развития в областта на електронното правосъдие ще доведат със себе си нови предизвикателства във връзка със защитата на личните данни. Може да се прогнозира, че мащабът на събирането и обмена на лични данни ще се увеличи с изпълнението на бъдещата стратегия за европейското електронно правосъдие. Ето защо защитата на личните данни изпълнява важна роля в този контекст. Бъдещата работа в рамките на електронното правосъдие ще трябва да отчита правилата за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и правилата за свободното движение на лични данни.

48.

При необходимост следва да се установят правила относно авторството на информацията, за да се определи отговорността по отношение на съдържанието на данните, които ще се публикуват в портала за електронно правосъдие. По принцип всеки доставчик на съдържание сам носи отговорност за своята работа и трябва да спазва правата върху интелектуалната собственост и всички други приложими правни изисквания.

49.

Подобни правила следва да се установят за използването на електронните функционални характеристики, които дават възможност за обмен на информация, включително обмен на лични данни, между съдебните органи на държавите-членки, и за електронното представяне на документи, което ще се използва при съдебни производства.

50.

Конкретно в този контекст Комисията се приканва да продължи да проучва необходимостта от приемане на предложение за законодателен инструмент в областта на електронното правосъдие. С този инструмент следва да се определи цялостната правна рамка и средствата за изпълнение на конкретна стратегия за електронното правосъдие на европейско равнище.

10.   Популяризиране

51.

При изпълнението на Стратегията за европейско електронно правосъдие следва да се обмисли възможността за популяризиране на наличните функционални характеристики сред потребителите на системите за европейско електронно правосъдие.

11.   Финансиране

52.

Развитието на европейско електронно правосъдие изисква значителни финансови ресурси. Ето защо е важно да се осигури адекватно финансиране на равнище ЕС, по-специално за:

a)

насърчаване на изграждането на системи за електронно правосъдие на национално равнище, които да проправят пътя към европейско електронно правосъдие, което ще се прилага в контекста на настоящата стратегия, включително действия подобни на действията, посочени в точка 30, и взаимното свързване на националните регистри; следва да се обърне внимание и на осигуряването на устойчивост на резултатите от проекти като e-CODEX и eSENS;

б)

осигуряване на възможност за разработване на проекти на европейско равнище, в това число функциониране, поддръжка и по-нататъшно развитие на европейския портал за електронно правосъдие;

в)

гарантиране на предлагането занапред на съдържанието на портала за електронно правосъдие на всички официални езици на Съюза.

53.

Финансирането на европейско равнище на работата в областта на електронното правосъдие (както на национално, така и на европейско равнище), включително конкретните проекти, които ще бъдат определени и изпълнявани в рамките на бъдещия план за действие, трябва да бъде гарантирано в Многогодишната финансова рамка 2014—2020 г. и по-специално във финансовия пакет за програма „Правосъдие“ 2014—2020 г.

54.

Проектите, отнасящи се до електронното правосъдие по смисъла на настоящата стратегия и съответния план за действие, могат да бъдат финансирани и по линия на други действащи програми на Съюза, при положение че отговарят на определените в тези програми критерии (5).

12.   Външни отношения

55.

В рамките на възможното Съюзът и неговите държави-членки следва да развиват сътрудничество с трети държави в областта на електронното правосъдие.

56.

Това евентуално сътрудничество трябва да се осъществява при зачитане на институционалните правила, установени на равнището на ЕС.

13.   Многогодишен план за действие относно електронното правосъдие за периода 2014—2018 г.

57.

През първата половина на 2014 г. следва да бъде приет многогодишен план за действие с оглед на прилагането на настоящата стратегия, който да послужи като практически наръчник за последващите действия по нея. Планът за действие следва да съдържа списък на планираните проекти за въпросния период с ясни указания за желаещите да участват, действия за практическото изпълнение на проектите и индикативен график, който да даде възможност за конкретни последващи действия по плана за действие от страна на работната група по електронно право (електронно правосъдие) и, когато е подходящо, на съответните заинтересовани страни. Ще бъдат взети предвид резултатите от предходния многогодишен план за действие за електронното правосъдие и свързаната с него пътна карта, като те ще бъдат проследявани и в новия план за действие, когато е подходящо.

58.

Работната група ще изготви плана за действие в консултация с Комисията и най-малко веднъж на полугодие ще осъществява наблюдение на изпълнението му, което следва да бъде адаптирано, ако текущите събития налагат това.

59.

При необходимост неофициални групи, формирани от държавите-членки, участващи в конкретни проекти, могат да заседават, за да се постигне напредък в тези области на дейност. Резултатите от тези заседания следва да бъдат представяни на работната група по електронно право (електронно правосъдие).


(1)  COM(2008) 329 окончателен.

(2)  (2008/2125 (INI)).

(3)  (2013/2852 (RSP)).

(4)  Вж. док.15690/1/12 REV 1 EJUSTICE 73 JURINFO 46 JUSTCIV 331 COPEN 244 CONSOM 139 DRS 126 DROIPEN 159.

(5)  Комисията се приканва да представи таблица на всички потенциални механизми за финансиране на проекти на равнището на ЕС и на национално равнище, чрез които може да се финансира системата за електронно правосъдие.


Европейска комисия

21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/12


Обменен курс на еврото (1)

20 декември 2013 година

2013/C 376/07

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3655

JPY

японска йена

142,66

DKK

датска крона

7,4607

GBP

лира стерлинг

0,83480

SEK

шведска крона

8,9905

CHF

швейцарски франк

1,2263

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,4160

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,660

HUF

унгарски форинт

298,83

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7022

PLN

полска злота

4,1653

RON

румънска лея

4,4780

TRY

турска лира

2,8583

AUD

австралийски долар

1,5405

CAD

канадски долар

1,4600

HKD

хонконгски долар

10,5890

NZD

новозеландски долар

1,6725

SGD

сингапурски долар

1,7310

KRW

южнокорейски вон

1 450,05

ZAR

южноафрикански ранд

14,2900

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,2889

HRK

хърватска куна

7,6388

IDR

индонезийска рупия

16 651,42

MYR

малайзийски рингит

4,4898

PHP

филипинско песо

60,830

RUB

руска рубла

45,0800

THB

тайландски бат

44,515

BRL

бразилски реал

3,2489

MXN

мексиканско песо

17,8300

INR

индийска рупия

84,7160


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/13


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2013/C 376/08

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

27.11.2013 г.

Продължителност

27.11.2013 г.—31.12.2013 г.

Държава-членка

Обединено кралство

Запас или група запаси

MAC/2A34.

Вид

Скумрия (Scomber scombrus)

Зона

IIIа и IV; води на ЕС от IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

75/TQ40


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/13


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2013/C 376/09

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

25.10.2013 г.

Продължителност

25.10.2013 г.—31.12.2013 г.

Държава-членка

Испания

Запас или група запаси

RED/51214D.

Вид

Морски костур (Sebastes spp.)

Зона

ЕС и международни води от V; международни води от XII и XIV

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

76/TQ40


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/14


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2013/C 376/10

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

25.10.2013 г.

Продължителност

25.10.2013 г.—31.12.2013 г.

Държава-членка

Испания

Запас или група запаси

RED/N1G14P.

Вид

Морски костур (Sebastes spp.)

Зона

Гренландски води от NAFO 1F и гренландски води от V и XIV

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

77/TQ40


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/14


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2013/C 376/11

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

2.12.2013 г.

Продължителност

2.12.2013 г.—31.12.2013 г.

Държава-членка

Португалия

Запас или група запаси

GFB/89-

Вид

Брадата мерлуза (Phycis blennoides)

Зона

Води на ЕС и международни води от VIII и IX

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

FS79/DSS


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/15


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2013/C 376/12

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

3.12.2013 г.

Продължителност

3.12.2013 г.—31.12.2013 г.

Държава-членка

Обединено кралство

Запас или група запаси

HER/4AB.

Вид

Херинга (Clupea Harengus)

Зона

Води на ЕС и норвежки води от IV, северно от 53° 30′ с. ш.

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

80/TQ40


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/15


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2013/C 376/13

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

4.12.2013 г.

Продължителност

4.12.2013 г.—31.12.2013 г.

Държава-членка

Испания

Запас или група запаси

GHL/N3LMNO

Вид

Гренландска камбала (Reinhardtius hippoglossoides)

Зона

NAFO 3LMNO

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

82/TQ40


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/16


Приложими условия за транспортиране в държавите-членки от еврозоната

Член 13, параграф 5

Регламент (ЕС) № 1214/2011

2013/C 376/14

CIT COMMITTEE

За транспортирането в брой на банкноти държавите-членки от еврозоната трябва да изберат поне един от вариантите, посочени в членове 14, 15, 16, 17 или 18 от регламента.

За транспортирането в брой на монети държавите-членки от еврозоната трябва да изберат поне един от вариантите, посочени в членове 19 и 20 от регламента.

Държавите-членки от еврозоната трябва да потвърдят, че избраните условия за транспортиране са съвместими с приложимите национални условия за транспортиране на пари в брой (ТПБ).

Държава

Приложими условия за транспортиране на банкноти

Приложими условия за транспортиране на монети

Потвърждение за съвместимост с приложимите национални условия за ТПБ

AT

Членове 14—18

Членове 19—20

 

BE

Членове 16 и 18

Белгия реши, че се прилага задължението по член 13, параграф 4.

Член 20 от регламента

Вариантите по членове 16, 18 и 20 от регламента са сходни с условията за ТПБ в Белгия.

Задължението по член 13, параграф 4 се прилага по силата на белгийската нормативна уредба на транспортирането в национален мащаб.

CY

 

 

 

DE

Член 17

Член 19

Да

EE

 

 

 

EI

 

 

 

EL

 

 

 

ES

а)

В съответствие със задължението в регламента за избор на поне един от предложените в членове 14—18 варианти, избраният в съответствие с испанското законодателство вариант за транспортирането на банкноти е посоченият в член 17 от регламента.

б)

Избраният в съответствие с испанското законодателство вариант за транспортирането на монети е посоченият в член 20 от регламента.

Да

FI

Член 17

Член 20

Да

FR

I.

Монетите и хартията за отпечатване на банкнотите се транспортират по някой от следните начини:

1.

в блиндирани коли с поне трима души въоръжена екипирана охрана, включително шофьора, съобразно разпоредбите в член 4;

(член 4:

I —

Блиндираната кола е оборудвана с оглед осигуряване безопасността на персонала и транспортираната пратка — пари, драгоценности или благородни метали.

Минималното ѝ оборудване е следното:

1.

Система за комуникация и алармиране, свързана с централата за спешно реагиране на превозвача. С оглед одобрение на предназначените за транспортиране на средства блиндирани коли, внесени от държави-членки на ЕС, или страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, се приемат отчетите за тестове и удостоверенията, издадени от лицензирана или акредитирана в съответните държави организация, с които се удостоверява, че бронебойната защита е в съответствие с техническите и нормативни изисквания и предоставя степен на защита, равностойна на предвидената с настоящия декрет и с посочената в предишната алинея наредба;

2.

Система за дистанционно геолокализиране, позволяваща локализирането на колата във всеки един момент;

3.

Бронежилетки и противогази на брой най-малко колкото са членовете на персонала и евентуално лицата, които имат основателна причина да се намират в колата.

II. —

Типовете коли, моделите бронебойна защита на стените и прозорците, както и характеристиките на останалите елементи, допринасящи за защитеността на блиндираните коли, подлежат на предварително одобрение от министъра на вътрешните работи въз основа на минимални стандарти, в частност за устойчивост, които той определя с наредба, където се посочват и елементите, съставляващи документацията на заявката за одобрение.

Всяко съществено изменение на условията за производство на колите или за производство и поставяне на бронебойната защита, стъклата и останалите посочени в предишната алинея елементи трябва да получи ново индивидуално одобрение.

Одобрението може да бъде оттеглено, ако посочените в точка II от настоящия член материали вече не позволяват осигуряването на защитеност на персонала или транспортираните средства.)

2.

в блиндирани коли, които са в съответствие с разпоредбите на член 4 и са оборудвани с устройства за осигуряване, при предвидените в член 8 параграф 1 условия, на привеждането на средствата в непригодно състояние.

(в член 8 параграф 1 се определят изискванията, на които трябва да отговарят устройствата за привеждане на пратката в непригодно състояние)

Ако колите са оборудвани поне с толкова на брой устройства по предходната алинея, колкото са обслужваните пунктове, персоналът се състои от двама души, включително шофьора. В такива случаи разпоредбите в член 4, точка II могат да се прилагат само за шофьорската кабина.

Ако колите не са оборудвани поне с толкова на брой устройства по първа алинея, колкото са обслужваните пунктове, персоналът се състои от най-малко трима души, включително шофьора.

3.

в необозначени коли с поне двама души въоръжена екипирана охрана, включително шофьора, при предвидените в членове 7 и 8 — ако средствата са поставени в устройства, които осигуряват привеждането им в непригодно състояние, и ако а) броят на тези устройства е поне равен на броя на обслужваните пунктове или б) те са оборудвани със заключващ механизъм, който може да бъде отворен единствено в охраняема зона или място.

За обслужването обаче на разположени в някои рискови зони банкомати средствата задължително се транспортират при спазване на условията по първа алинея, като банкоматите се захранват от член на персонала.

(II —

Отнася се за драгоценности и благородни метали)

III.

Монетите и златото за инвестиционни цели по смисъла на член 298 sexdecies A от общия данъчен кодекс се транспортират в блиндирани коли с поне трима души персонал, вкл. шофьора, които спазват разпоредбите в член 4.

По изключение от предходната алинея, за нуждите на Banque de France евромонети от 1 или 2 евро на обща стойност до 115 000 EUR се транспортират, както следва:

1.

в блиндирани коли, на които не фигурира търговската фирма на превозвача, с поне двама души въоръжена екипирана охрана, включително шофьора, при предвидените в член 8, първа и трета алинея условия;

2.

или, ако общата стойност не надхвърля 500 000 EUR и спирките на Banque de France, превозвача на средствата, жандармерията или полицията се охраняват — в полублиндирани коли, на които не фигурира търговската фирма на превозвача, с поне двама души въоръжена екипирана охрана, включително шофьора, при предвидените в член 8, първа и трета алинея условия.

(член 8: Всяка необозначена кола за транспортиране на средства, поставени в посочените в член 2, точка I, трета алинея устройства, или за транспортиране на драгоценности и благородни метали е оборудвана като минимално изискване със следното:

1.

система за комуникация и алармиране, свързани с централата за спешно реагиране на превозвача;

2.

система за дистанционно геолокализиране, позволяваща локализирането на колата във всеки един момент).

Потвърждение:

Банкноти: Съвместимост на член 2 с членове 14, 16 и 17 от регламента.

Подлежащо на изменение национално законодателство:

За съвместимост на член 2, точка III с членове 19 и 20 от регламента

IT

Членове 15, 16, 17 и 18

(във връзка с разпоредбата в DM.269/2010)

Членове 19 и 20

(във връзка с разпоредбата в DM.269/2010)

Да

LU

Членове 16 и 17

(При условие че бъдат приети предложените от правителството Законодателен акт 6400 и съответните национални правоприлагащи актове).

Член 20

(При условие че бъдат приети предложените от правителството Законодателен акт 6400 и съответните национални правоприлагащи актове).

Да

MT

 

 

 

NL

Членове 17 и 18

Член 20

Да

PT

Членове 17 и 18

Член 20

Описаните варианти съответстват донякъде на приложимите национални изисквания за транспортирането на средства в национален мащаб, като разграничителният критерий е транспортираната сума да не бъде по-малка от 10 000 EUR (Постановление № 247/2008 от 27 март, изменено с Постановление № 840/2009 от 3 август 2009 г., в сила до публикуването на постановлението, предвидено в член 34, параграф 3 от Закон № 34/2013 от 16 май 2013 г.).

За суми на стойност под 10 000 EUR се разрешава транспортиране в национален мащаб в неблиндирани коли.

Задължително е носенето на одобрена униформа и служебна карта (член 29 от Закон № 34/2013 от 16 май 2013 г.).

SK

Всички условия в членове 14—18 от регламента се прилагат в националното право по силата на Закон № 473/2005 от 23 септември 2005 г. за услугите в частния охранителен сектор и за изменение на някои актове (известен още като закон за частните охранителни услуги)

Всички условия в членове 19 и 20 от регламента се прилагат в националното право по силата на Закон № 473/2005 от 23 септември 2005 г. за услугите в частния охранителен сектор и за изменение на някои актове (известен още като закон за частните охранителни услуги)

Частична съвместимост и приложение по отношение на броя охранители и придружаващи коли. Водещият критерий е прагът от 1 660 000 EUR.

SI

Членове 17 и 18 или национално правило съгласно Правилата за превоз и охрана на пари и други ценни пратки (Държавен вестник № 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 и 17/11); членове 16—20.

Член 16 (транспортиране на охраняема пратка от клас 1, чиято стойност в евро не надвишава 30 000 EUR)

1.

Охраняема пратка от клас 1 се транспортира с двама души въоръжена охрана.

2.

Транспортирането се извършва в пригодена кола, оборудвана със:

отделни помещения за пътуващите и товара, разделени от фиксирана твърда преградна стена, която позволява съхраняването на товара в пригоденото за него помещение отделно от пътуващите,

товарно помещение без прозорци,

в товарното помещение — вграден ламаринен трезор с процеп или отвор в помещението с пътуващите, през които да се пъха пратката,

алармено устройство, което да се задейства при силово нахлуване,

блокиране на мотора с цел обездвижване на колата,

система за комуникация и наблюдение.

3.

Независимо от разпоредбата в предишния параграф, трето тире, транспортирането на охраняемата пратка може да се извърши, ако тя е технически защитена чрез поставяне в намиращо се в товарното помещение на колата пригодено куфарче, чанта или касетка с отличителни знаци и направа, която възпрепятства форсирането и при отнемане сигнализира със звук, светлина, пушек или техническа тревога.

4.

Независимо от разпоредбата в параграф 1, транспортирането на охраняемата пратка може да се извърши с един въоръжен охранител, ако е защитена с лицензирана система за оцветяване или унищожаване на парите.

5.

Охранителите носят бронебойни жилетки.

Член 17 (транспортиране на охраняема пратка от клас 2, чиято стойност в евро за всяка транспортна кола не надвишава 200 000 EUR)

1.

Охраняема пратка от клас 2 се транспортира с двама души въоръжена охрана.

2.

Транспортирането се извършва в пригодена кола, оборудвана със:

отделни помещения за пътуващите и товара, разделени от фиксирана твърда преградна стена,

товарно помещение без прозорци,

в товарното помещение — вграден във вътрешното шаси на колата трезор, направен от бронебойна ламарина, която възпрепятства пробиване или рязане, с процеп или отвор в помещението с пътуващите, през които да се пъха пратката,

алармено устройство, което да се задейства при силово нахлуване,

блокиране на мотора с цел обездвижване на колата,

система за комуникация и наблюдение.

3.

Независимо от разпоредбата в предишния параграф, трето тире, транспортирането на охраняемата пратка може да се извърши, ако тя е технически защитена чрез поставяне в намиращо се в товарното помещение на колата пригодено куфарче, чанта или касетка с отличителни знаци и направа, която възпрепятства форсирането и при отнемане сигнализира със звук, светлина, пушек или техническа тревога.

4.

Охранителите носят бронебойни жилетки.

Член 17а (транспортиране на охраняема пратка от клас 3, чиято стойност в евро за всяка транспортна кола не надвишава 800 000 EUR)

1.

Охраняема пратка от клас 3 се транспортира с най-малко двама души въоръжена охрана.

2.

Транспортирането се извършва в блиндирана кола, оборудвана със:

отделни помещения за пътуващите и товара,

помещение за пътуващите с бронебойна защита категория M2/C2 от четирите страни,

товарно помещение с бронебойна защита и външна врата с допълнителен заключващ механизъм с напречна греда,

алармено устройство,

система за дистанционно блокиране на мотора или колата с възможност за активиране от охранителен контролен център (ОКЦ),

система за комуникиране без отваряне на вратата (интерком),

система за комуникация и наблюдение.

3.

Охранителите носят бронебойни жилетки.

Член 18 (транспортиране на охраняема пратка от клас 4, чиято стойност в евро за всяка транспортна кола не надвишава 4 млн. EUR)

1.

Охраняема пратка от клас 4 се транспортира с най-малко трима души въоръжена охрана.

2.

Транспортирането се извършва в блиндирана кола, оборудвана със:

отделни помещения за пътуващите и товара,

помещение за пътуващите с бронебойна защита категория FB 3 от четирите страни,

товарно помещение без прозорци и външна врата с допълнителен заключващ механизъм с напречна греда,

алармено устройство,

система за дистанционно блокиране на мотора или колата с възможност за активиране от охранителен контролен център (ОКЦ),

система за комуникиране без отваряне на вратата (интерком),

система за комуникация и наблюдение.

3.

Охранителите носят бронебойни жилетки.

Член 19 (транспортиране на охраняема пратка от клас 5, чиято стойност в евро за всяка транспортна кола не надвишава 8 млн. EUR)

1.

Охраняема пратка от клас 5 се транспортира с най-малко трима души въоръжена охрана.

2.

Охранителите са оборудвани най-малко със:

бронебойни жилетки, както и

защитни каски.

3.

Транспортирането се извършва в блиндирана кола, оборудвана със:

отделни помещения за шофьора, охраната и товара,

бронебойна защита най-малко категория FB 3 от четирите страни,

товарно помещение без прозорци, със задна врата и достъп до пратките от помещението на пътуващите,

алармено устройство,

система за комуникиране без отваряне на вратата (интерком),

система за видеонаблюдение на задната част на колата, задвижвана от шофьорската кабина,

система за комуникация,

система за наблюдение, която позволява наблюдение онлайн на пратките на интервали по-малки от една минута, в работна зона без прекъсване от страна на охранителния контролен център (ОКЦ), както и точно локализиране на охраняемите пратки по всяко време,

система за дистанционно блокиране на мотора или колата, която не може да бъде деактивирана от колата.

4.

Пратката се придружава от автомобил с двама души въоръжена охрана. Ескортиращата кола е оборудвана с оглед пряка връзка с охранителния контролен център (ОКЦ).

Член 20 (транспортиране на охраняема пратка от клас 6, чиято стойност в евро за всяка транспортна кола надвишава 8 млн. EUR)

1.

Охраняема пратка от клас 6 се транспортира с най-малко трима души въоръжена охрана.

2.

Охранителите са оборудвани най-малко със:

бронебойни жилетки, както и

защитни каски.

3.

Транспортирането се извършва в блиндирана кола, оборудвана по посочения в член 19, параграф 3 начин и бронебойна защита категория FB 4.

4.

Пратката се придружава от блиндиран от четирите страни автомобил (защита категория поне FB 3) с трима души въоръжена охрана. Ескортиращата кола е оборудвана с оглед пряка връзка с охранителния контролен център (ОКЦ).

Регламентът за прилагане на Регламент (ЕС) № 1214/2011 е в процес на приемане и съдържа някои специални разпоредби:

позволява на чуждестранните дружества за ТПБ да превозват в Словения, при спазване на Регламент (ЕС) № 1214/2011, пари в други парични единици освен евро над позволената в него 20 % от общата сума на пратката,

позволява на чуждестранните дружества за ТПБ да превозват в Словения, при спазване на Регламент (ЕС) № 1214/2011, не само пари в евро и други парични единици, а и други ценни пратки — нещо, което не е разгледано в посочения регламент. Ценни пратки са: благородни метали, скъпоценни камъни, произведения на изкуството, културно наследство, ценна документация и др. Предмет на културното наследство е класифициран като такъв предмет съгласно приложимите разпоредби за класифициране на видовете предмети на културното наследство и националното богатство, който се защитава и съхранява като музеен експонат, а ако последното не е възможно поради специфични обстоятелства, може да се приложи член 22 от Правилата за превоз и охрана на пари и други ценни пратки (Държавен вестник № 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 и 17/11).

Член 20 или национално правило съгласно Правилата за превоз и охрана на пари и други ценни пратки (Държавен вестник № 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 и 17/11); членове 16—20 — както при банкнотите.

Частична съвместимост.

Националните правила и условия се основават на стойността на транспортираното количество.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 376/24


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 376/15

1.

На 16 декември 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1) чрез която предприятия Investindustrial IV, LP („Investindustrial“, Обединеното кралство) и KKR & Co., LP („KKR“, САЩ) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над Resort Holdings BV („Resort Holdings“, Нидерландия), което контролира Port Aventura Entertainment, SAU (Испания) чрез покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Investindustrial: фонд за частни капиталови инвестиции, с инвестиции в средни и малки предприятия главно в Южна Европа,

за предприятие KKR: фонд за частни капиталови инвестиции, активно в предоставянето на алитеративни услуги по управление на активи и на решения относно капиталовите пазари,

за предприятие Resort Holdings: дейности, свързани с паркове за забавление и тематични паркове в Испания.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).