ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.358.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 358

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
7 декември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 358/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7038 — Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 )

1

2013/C 358/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7043 — GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management) ( 1 )

1

2013/C 358/03

Съобщение на Комисията относно незаявеното количество, което трябва да се добави към количеството, определено за подпериода от 1 април до 30 юни 2014 г. в рамките на някои открити от Съюза квоти за продукти от сектора на птичето месо

2

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2013/C 358/04

Решение на Съвета от 2 декември 2013 година за назначаване на членове и заместник-членове в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място за Хърватия, Унгария, Португалия и Обединеното кралство

3

2013/C 358/05

Решение на Съвета от 2 декември 2013 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

5

 

Европейска комисия

2013/C 358/06

Обменен курс на еврото

9

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2013/C 358/07

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за регламент относно ин витро диагностичните медицински изделия

10

2013/C 358/08

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно съобщението на Комисията План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век

13

2013/C 358/09

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност

15

2013/C 358/10

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщение на Комисията относно Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигателна сила на европейския икономически растеж

17

2013/C 358/11

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложение на Комисията за Регламент за докладване на събития в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията, Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията и член 19 от Регламент (ЕC) № 996/2010

19

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 358/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

22

2013/C 358/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

24

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.7038 — Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 358/01

На 28 ноември 2013 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32013M7038. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.7043 — GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 358/02

На 29 ноември 2013 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32013M7043. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/2


Съобщение на Комисията относно незаявеното количество, което трябва да се добави към количеството, определено за подпериода от 1 април до 30 юни 2014 г. в рамките на някои открити от Съюза квоти за продукти от сектора на птичето месо

2013/C 358/03

С Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията (1) бяха открити тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо. Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни от месец октомври 2013 г. за подпериода от 1 януари до 31 март 2014 г., са за количества, по-малки от наличните за квоти 09.4212, 09.4217, 09.4218 и 09.4256. Съгласно член 7, параграф 4, второто изречение от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (2) количествата, за които не са били подадени заявления, се добавят към количеството, определено за следващия квотен подпериод — от 1 април до 30 юни 2014 г., и са посочени в приложението към настоящото съобщение.


(1)  ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер на квотата

Незаявени количества, които се добавят към количеството, определено за подпериода от 1 април до 30 юни 2014 г.

(в kg)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 2 декември 2013 година

за назначаване на членове и заместник-членове в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място за Хърватия, Унгария, Португалия и Обединеното кралство

2013/C 358/04

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид решението на Съвета от 22 юли 2003 г. за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (1) и по-специално член 3 от него,

като взе предвид списъците с предложенията за назначаване, внесени в Съвета от правителствата на държавите-членки,

като има предвид, че:

(1)

С решението си от 22 април 2013 г. (2) Съветът назначи членовете и заместник-членовете в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място за периода от 22 април 2013 г. до 28 февруари 2016 г., с изключение на някои членове.

(2)

Правителствата на Хърватия, Унгария, Португалия и Обединеното кралство представиха кандидатури за няколко свободни места,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се за членове и заместник-членове на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място за срок до 28 февруари 2016 г.:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава

Член

Заместник-член

Хърватия

г-н Zdravko MURATTI

г-жа Inga ŽIC

г-н Ilija TADIĆ

Португалия

 

Г-н António SANTOS


II.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Държава

Член

Заместник-член

Унгария

г-н Károly GYÖRGY

г-н Szilárd SOMLAI


III.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Държава

Член

Заместник-член

Хърватия

г-жа Admira RUBIČIĊ

г-н Nenad SEIFERT

г-жа Milica JOVANOVIĊ

Обединено кралство

 

г-жа Hannah MURPHY

Член 2

Съветът ще назначи членовете и заместник-членовете, които все още не са предложени, на по-късна дата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

E. GUSTAS


(1)  ОВ С 218, 13.9.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 120, 26.4.2013 г., стр. 7.


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 2 декември 2013 година

за назначаване на членовете и заместник-членовете на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

2013/C 358/05

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (1), и по-специално член 6 от него,

като взе предвид списъците с предложения за назначаване, представени на Съвета от правителствата на държавите-членки и от организациите на работниците и организациите на работодателите,

като има предвид, че:

(1)

С решенията си от 22 ноември 2010 г. (2), 7 март 2011 г. (3), 12 юли 2011 г. (4), 20 септември 2011 г. (5) и 29 октомври 2012 г. (6) Съветът назначи членовете и заместник-членовете на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за периода от 1 декември 2010 г. до 30 ноември 2013 г.

(2)

Членовете и заместник-членовете на управителния съвет, представляващи правителствата на държавите-членки, организациите на работниците и организациите на работодателите, следва да бъдат назначени за срок от три години.

(3)

Комисията назначава своите собствени представители в управителния съвет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за периода от 1 декември 2013 г. до 30 ноември 2016 г. се назначават:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава

Членове

Заместник-членове

Белгия

г-н Michel DE GOLS

г-н Alain PIETTE

България

г-жа Теодора ТОДОРОВА

г-н Искрен АНГЕЛОВ

Чешка република

г-н Vlastimil VÁŇA

г-жа Veronika ŽIDLÍKOVÁ

Дания

г-жа Lone HENRIKSEN

г-жа Lis WITSØ-LUND

Германия

г-н Andreas HORST

г-н Sebastian JOBELIUS

Естония

г-жа Eva PÕLDIS

г-жа Ester RÜNKLA

Ирландия

г-н Paul CULLEN

г-жа Mary O’SULLIVAN

Гърция

г-жа Stamatia PISIMISI

г-н Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Хърватия

г-жа Narcisa MANOJLOVIĆ

г-жа Olivera FIŠEKOVIĆ

Испания

г-жа Paloma GARCÍA GARCÍA

г-н José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ

Франция

г-жа Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

г-жа Marie-Soline CHOMEL

Италия

г-жа Aviana Maria Teresa BULGARELLI

г-жа Carla ANTONUCCI

Кипър

г-н Andreas MYLONAS

г-н Orestis MESSIOS

Латвия

г-жа Ineta TĀRE

г-жа Ineta VJAKSE

Литва

г-жа Rita SKREBIŠKIENĖ

г-н Evaldas BACEVIČIUS

Люксембург

г-жа Nadine WELTER

г-н Gary TUNSCH

Унгария

 

 

Малта

г-н Roderick MIZZI

г-н Anthony AZZOPARDI

Нидерландия

г-н Roel GANS

г-н Martin BLOMSMA

Австрия

г-жа Stephanie MATTES

г-жа Petra PENCS

Полша

г-н Jerzy CIECHAŃSKI

г-жа Joanna MACIEJEWSKA

Португалия

г-н Manuel MADURO ROXO

г-жа Isilda FERNANDES

Румъния

г-н Alexandru ALEXE

г-жа Liliana Ramona MOȘTENESCU

Словения

г-жа Vladka KOMEL

г-н Andraž BOBOVNIK

Словакия

г-жа Silvia GREGORCOVÁ

 

Финландия

г-н Antti NÄRHINEN

г-жа Maija LYLY-YRJÄNÄINEN

Швеция

г-жа Hannes KANTELIUS

г-н Håkan NYMAN

Обединено кралство

Mr Ciaran DEVLIN

Ms Shyamala BALENDRA


II.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Държава

Членове

Заместник-членове

Белгия

г-н Herman FONCK

г-н François PHILIPS

България

г-н Иван КОКАЛОВ

г-н Веселин МИТОВ

Чешка република

г-жа Hana MÁLKOVÁ

г-н Tomáš PAVELKA

Дания

г-н Jan KAHR FREDERIKSEN

г-жа Heidi RØNNE MØLLER

Германия

г-жа Marika HÖHN

г-жа Ghazaleh NAZZIBI

Естония

г-н Kalle KALDA

г-жа Kadi ALATALU

Ирландия

г-жа Sally Anne KINAHAN

г-н Peter RIGNEY

Гърция

г-н Panagiotis SYRIOPOULOS

г-н Panagiotis KORDATOS

Хърватия

г-жа Marija HANŽEVAČKI

г-жа Dijana ŠOBOTA

Испания

г-жа Antonia RAMOS YUSTE

г-н Ramon BAEZA

Франция

г-н Emmanuel COUVREUR

г-н Rafaël NEDZYNSKI

Италия

г-н Fausto DURANTE

г-жа Cinzia DEL RIO

Кипър

г-н Nicolaos EPISTITHIOU

 

Латвия

г-жа Ruta PORNIECE

 

Литва

г-жа Kristina KRUPAVIČIENĖ

г-жа Danute ŠLIONSKIENĖ

Люксембург

г-жа Véronique EISCHEN

г-н Vincent JACQUET

Унгария

г-жа Melinda KELEMEN

г-жа Erzsébet HANTI

Малта

 

 

Нидерландия

г-н Erik PENTENGA

г-жа Sonja BALJEU

Австрия

г-жа Dinah DJALINOUS-GLATZ

г-н Adi BUXBAUM

Полша

г-н Bogdan OLSZEWSKI

г-н Piotr OSTROWSKI

Португалия

г-н Armando da COSTA FARIAS

г-н Vítor Manuel VICENTE COELHO

Румъния

г-н Adrian MARIN

г-жа Luminița VINTILĂ

Словения

г-н Pavle VRHOVEC

г-жа Maja KONJAR

Словакия

г-н Erik MACÁK

 

Финландия

г-н Juha ANTILA

г-жа Leila KURKI

Швеция

г-н Mats ESSEMYR

г-н Sten GELLERSTEDT

Обединено кралство

г-н Paul SELLERS

г-жа Elena CRASTA


III.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Държава

Членове

Заместник-членове

Белгия

г-н Kris DE MEESTER

г-н Roland WAEYAERT

България

г-н Димитър БРАНКОВ

г-н Никола ЗИКАТАНОВ

Чешка република

г-жа Vladimíra DRBALOVÁ

г-жа Pavla BŘEČKOVÁ

Дания

г-жа Karen ROIY

г-жа Berit TOFT FIHL

Германия

г-н Lutz MÜHL

г-жа Renate HORNUNG-DRAUS

Естония

г-жа Eve PÄÄRENDSON

г-жа Marika MERILAI

Ирландия

г-н Brendan McGINTY

г-н Eamonn McCOY

Гърция

г-жа Rena BARDANI

г-жа Katerina DASKALAKI

Хърватия

г-н Davor MAJETIC

г-н Nenad SEIFERT

Испания

г-н Miguel CANALES GUTIÉRREZ

г-н Javier BLASCO de LUNA

Франция

г-н Emmanuel JAHAN

 

Италия

г-жа Stefania ROSSI

г-жа Paola ASTORRI

Кипър

г-жа Lena PANAYIOTOU

г-н Polyvios POLYVIOU

Латвия

г-жа Ilona KIUKUCĀNE

г-жа Anita LĪCE

Литва

 

 

Люксембург

г-н Fabio STUPICI

г-жа Magalie LYSIAK

Унгария

г-н Antal CSUPORT

г-жа Adrienn BALINT

Малта

г-н Martin BORG

 

Нидерландия

г-н W.M.J.M. VAN MIERLO

г-н Gerard A. M. VAN DER GRIND

Австрия

г-жа Katharina LINDNER

г-жа Heidrun MAIER-DE-KRUIFF

Полша

г-жа Anna KWIATKIEWICZ

 

Португалия

г-н Marcelino Peralta PENA COSTA

г-н António VERGUEIRO

Румъния

г-н Doru Claudian FRUNZULICĂ

г-н Ștefan RĂDEANU

Словения

г-жа Tatjana PAJNKIHAR

г-н Igor ANTAUER

Словакия

г-н Martin HOŠTÁK

 

Финландия

г-жа Jenni RUOKONEN

г-жа Minna ETU-SEPPÄLÄ

Швеция

г-н Sverker RUDEBERG

г-н Niklas BECKMAN

Обединено кралство

г-н Neil CARBERRY

г-н Rob WALL

Член 2

Съветът ще назначи членовете и заместник-членовете, чиито кандидатури все още не са представени, на по-късна дата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

E. GUSTAS


(1)  ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 322, 27.11.2010 г., стр. 8.

(3)  ОВ C 83, 17.3.2011 г., стр. 4.

(4)  ОВ C 208, 14.7.2011 г., стр. 3.

(5)  ОВ C 278, 22.9.2011 г., стр. 2.

(6)  ОВ C 334, 31.10.2012 г., стр. 2.


Европейска комисия

7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/9


Обменен курс на еврото (1)

6 декември 2013 година

2013/C 358/06

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3661

JPY

японска йена

139,63

DKK

датска крона

7,4600

GBP

лира стерлинг

0,83580

SEK

шведска крона

8,9261

CHF

швейцарски франк

1,2231

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,4340

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,480

HUF

унгарски форинт

302,25

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7030

PLN

полска злота

4,1938

RON

румънска лея

4,4610

TRY

турска лира

2,7876

AUD

австралийски долар

1,5065

CAD

канадски долар

1,4548

HKD

хонконгски долар

10,5937

NZD

новозеландски долар

1,6663

SGD

сингапурски долар

1,7119

KRW

южнокорейски вон

1 444,01

ZAR

южноафрикански ранд

14,3055

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,3103

HRK

хърватска куна

7,6425

IDR

индонезийска рупия

16 298,17

MYR

малайзийски рингит

4,4192

PHP

филипинско песо

60,139

RUB

руска рубла

45,0410

THB

тайландски бат

44,133

BRL

бразилски реал

3,2237

MXN

мексиканско песо

17,8348

INR

индийска рупия

84,1550


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Европейски надзорен орган за защита на данните

7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/10


Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за регламент относно ин витро диагностичните медицински изделия

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/07

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 26 септември 2012 г. Комисията прие две предложения за регламенти — Регламент за медицинските изделия („предложеният регламент за МИ“) (1) и регламент относно ин витро диагностичните медицински изделия („предложеният регламент за ИВДМИ“) (2). Тези предложения бяха изпратени на ЕНОЗД за консултация на 2 октомври 2012 г.

2.

ЕНОЗД приветства факта, че Комисията се е консултирала с него, и препоръчва преамбюлите на предложените регламенти да съдържат позоваване на консултацията.

1.2.   Цели и приложно поле на предложените регламенти

3.

Целта на предложените регламенти е да се гарантира безопасността на медицинските изделия („МИ“) (3) и на ин витро диагностичните медицински изделия („ИВДМИ“) (4) и тяхното свободно разпространение на вътрешния пазар. С тях с изменя и се изяснява приложното поле на действащото законодателство, като се взема под внимание научният и технологичният напредък. Предложените регламенти съдържат правни рамки за оползотворяване на съществуващата електронна база данни (база данни Eudamed) (5) на равнище ЕС с цел улесняване на координацията между органите за гарантиране на бързи и съгласувани реакции по отношение на въпросите за безопасността, увеличаване на проследяемостта на изделията в цялата верига на доставки и изясняване на задълженията и отговорностите на производителите, вносителите и дистрибуторите. Освен това чрез тях се затвърждават различните степени на надзор чрез изясняване и укрепване на позицията и правомощията на публичните органи по отношение на икономическите субекти.

1.3.   Цел на становището на ЕНОЗД

4.

Предложените регламенти ще засегнат правата на лицата по отношение на обработването на техните лични данни. Наред с другите въпроси те засягат и обработването на чувствителни данни (данни за здравословното състояние на лицата), централната база данни на равнище ЕС, която съдържа лични данни, надзор на пазара (6) и поддържането на регистри.

5.

ЕНОЗД приветства факта, че Комисията е положила усилия да гарантира правилното прилагане на правилата на ЕС относно защитата на личните данни в предложените регламенти. ЕНОЗД обаче установява необходимост от някои пояснения, по-специално по отношение на чувствителните данни, особено когато тази категория лични данни е свързана с обработката и съхранението в базата данни, предложена с предложените регламенти. Действително ЕНОЗД установи примери на двусмисленост и непоследователност в начина, по който в предложените регламенти се засяга въпросът дали и какви категории лични данни ще се обработват, по-специално когато има вероятност да се обработват и съхраняват чувствителни данни относно здравословното състояние.

3.   Заключения

40.

ЕНОЗД приветства вниманието, което се отделя конкретно на защитата на данните в предложените регламенти, но установява известни възможности за допълнително подобрение.

41.

ЕНОЗД препоръчва:

позоваването на Директива 95/46/ЕО в член 85 от предложения регламент за МИ и в член 81 от предложения регламент за ИВДМИ да се поясни, като се посочи, че разпоредбите ще се прилагат в съответствие с националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО,

въвеждане в член 85 от предложения регламент за МИ и в член 81 от предложения регламент за ИВДМИ на ясно позоваване на член 8 от Директива 95/46/ЕО и член 10 от Регламент (ЕО) № 45/2001,

въвеждане в член 25 от предложения регламент за ИВДМИ на подобни параграфи относно целите за обработването на данни, правата на субектите на данни и сроковете за съхранение на данни както в член 27 от предложения регламент за МИ, в зависимост от измененията, предложени в настоящото становище,

включване на определение на термина „субект“ в предложените регламенти,

недвусмислено недопускане на включването на всички данни за здравословното състояние на пациенти в модула за клинични изпитвания на базата данни Eudamed,

въвеждане на разпоредби в предложения регламент за МИ и в предложения регламент за ИВДМИ, с които се определя ясно в кои ситуации и при наличието на какви предпазни мерки в базата данни Eudamed може да бъде обработвана и съхранявана информация, съдържаща данни за здравословното състояние на пациенти във връзка с проследяването на безопасността и надзора след пускането на пазара. По-специално с предложените регламенти следва да се изисква извършването на оценка на риска от страна на Комисията преди обработването и съхраняването на каквито и да било данни за здравословното състояние на пациенти в базата данни Eudamed,

посочване, в съображение в двата предложени регламента, че всички мерки за прилагане, които ще бъдат приети съгласно предложените регламенти, следва да уточнят подробно последиците от функционалните и техническите характеристики на базата данни Eudamed по отношение на защитата на данните и това, че следва да се извърши консултация с ЕНОЗД,

изрично посочване, че в периодичните доклади по член 61 от предложения регламент за МИ и член 59 от предложения регламент за ИВДМИ следва да се използват само анонимни данни,

в член 8, параграф 6 от двата предложени регламента да се добави: „Преди всяко обработване на данни за здравословното състояние на пациенти производителите следва да получат изричното съгласие от субекта на данните съгласно член 8, параграф 2, буква а) от Директива 95/46/ЕО“,

въвеждане на разпоредби, уреждащи в предложените регламенти начина на боравене с лични данни във връзка с наблюдението от страна на компетентните органи,

въвеждане на максимален срок за съхранение на лични данни в предложените регламенти. Избраният срок следва да бъде необходим и пропорционален на целите, за които се събират и обработват лични данни,

консултиране с ЕНОЗД по отношение на делегирани актове или актове за изпълнение, приети съгласно приложените регламенти, които биха могли да имат въздействие върху обработването на лични данни.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2013 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 542 окончателен.

(2)  COM(2012) 541 окончателен.

(3)  Медицинските изделия включват продукти като пластири, контактни лещи, стоматологични запълващи материали, рентгенови апарати, пейсмейкъри, гръдни импланти или заместители на тазобедрената става.

(4)  Ин витро диагностичните медицински изделия включват продукти като изделия за осигуряване на безопасност при преливане на кръв (например за определяне на кръвните групи), за откриване на инфекциозни заболявания (например HIV), за наблюдение на заболявания (например диабет) и за изследване на кръвните показатели (например измерване на холестерола).

(5)  Създадена с Решение 2010/227/ЕО на Комисията (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 45).

(6)  Например по отношение на плана за надзор на пазара, според който от производителите се изисква да въведат и поддържат актуална систематична процедура за събиране на информация и преглед на придобития опит във връзка с изделия, пуснати на пазара. Това означава събиране, документиране и разследване на жалби и сведения от специалисти в здравеопазването, пациенти или ползватели за случаи на подозрения, свързани с изделията.


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/13


Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно съобщението на Комисията „План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век“

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 6 декември 2012 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век“ („съобщението“) (1). Предложението беше изпратено на ЕНОЗД за консултация на 7 декември 2012 г.

2.

Преди приемането на съобщението на ЕНОЗД беше предоставена възможност да отправи неофициални коментари до Комисията. Органът приветства факта, че някои от неговите коментари са били взети предвид в съобщението.

1.2.   Цели и обхват на съобщението и цел на становището на ЕНОЗД

3.

В съобщението се определя план за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 г. В плана за действие се представя позицията, че ако към здравеопазването и доброто физическо състояние на хората се прилагат информационните и комуникационните технологии (ИКТ), те могат да подобрят ефективността и ефикасността на здравните системи, да се предоставят права на отделните граждани и да се създадат условия за иновации на пазарите за здравни услуги и добро физическо състояние на хората.

4.

Настоящото становище на ЕНОЗД следва да се разглежда в контекста на нарастващото значение на електронното здравеопазване в развиващото се информационно общество и провеждания понастоящем политически дебат относно електронното здраве в ЕС. Становището е насочено по-специално към произтичащите от инициативите за електронно здравеопазване последствия за основното право на защита на данните. В него също така се представят някои коментари относно областите за допълнителни действия, посочени в съобщението.

3.   Заключения

33.

ЕНОЗД приветства специално отделеното внимание на защитата на данните в предложението за съобщение, но посочва някои области, в които са възможни допълнителни подобрения.

34.

ЕНОЗД подчертава, че изискванията за защита на данните следва да се отчитат надлежно от сектора, държавите членки и Комисията при реализиране на инициативи в областта на електронното здравеопазване. По-специално Органът:

изтъква, че личните данни, обработвани в контекста на ИКТ за електронно здравеопазване и добро физическо състояние на хората, често представляват здравни данни, които изискват по-високо равнище на защита на данните, и подчертава вече предоставените насоки на администраторите на данни и обработващите данни лица в тази област,

отбелязва, че в съобщението не се посочва настоящата правна рамка за защита на данните, определена в Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО, която съдържа съответните принципи за защита на данните, приложими понастоящем, и напомня на Комисията, че тези правила трябва да се спазват при всички действия, предприемани в краткосрочен до средносрочен план, до влизането в сила на предложения преработен регламент за защита на данните,

отбелязва, че значението на правата на достъп и информация на субекта на данни в контекста на електронното здравеопазване не е изтъкнато достатъчно ясно в съобщението. Поради това Органът насърчава Комисията да насочи вниманието на администраторите на данни, които извършват дейност в областта на електронното здравеопазване, към необходимостта от предоставяне на ясна информация на гражданите във връзка с обработването на техните лични данни в приложенията за електронно здравеопазване,

отбелязва, че наличието на насоки относно операциите по обработване на данни във връзка с електронното здравеопазване, които се извършват в контекста на настоящата правна рамка, не е подчертано в съобщението с конкретни препратки към съответните документи, и препоръчва на Комисията да се консултира с работната група по член 29, в която са представени националните органи за защита на данните в ЕС, и с ЕНОЗД при изготвянето на такива насоки,

препоръчва да се проведе консултация с ЕНОЗД, преди Комисията да приеме Зелена книга относно рамка на ЕС, приложима по отношение на мобилното здравно обслужване и мобилни приложения за здравеопазването и доброто физическо състояние,

отбелязва, че в съобщението не се подчертава, че извличането на информация чрез използване на неанонимни здравни данни е допустимо само при много ограничени обстоятелства и при условие че напълно се спазват правилата за защита на данните, и насърчава Комисията да насочи вниманието на администраторите на данни към този факт,

подчертава, че профилирането следва да се извършва само при много ограничени обстоятелства и при условие че се спазват строги изисквания за защита на данните (напр. както е определено в член 20 от предложението за регламент за защита на данните), и насърчава Комисията да напомни на администраторите на данни за това важно задължение,

напомня на Комисията, че всяка бъдеща дейност в областта на улесняването на по-широкообхватно внедряване и подпомагане във връзка с уменията и грамотността на потребителите следва да се извършва при надлежно спазване на принципите за защита на данните,

препоръчва на Комисията да извърши оценка на въздействието върху защитата на данни в контекста на разработването на обща европейска рамка за оперативна съвместимост на електронното здравеопазване, преди да се предприемат бъдещи действия,

призовава при проучването на оперативната съвместимост на здравните досиета Комисията да обмисли евентуални законодателни инициативи на равнище ЕС, тъй като ЕНОЗД вярва, че тази оперативна съвместимост би се подобрила от наличието на стабилно правно основание, което включва конкретни предпазни мерки за защита на данните.

Съставено в Брюксел на 27 март 2013 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 736 окончателен.


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/15


Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/09

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 12 декември 2012 г. Комисията прие предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност („предложеният регламент“) (1). Предложението беше изпратено на ЕНОЗД за консултация на 13 декември 2012 г.

2.

ЕНОЗД изразява удовлетворение от факта, че Комисията е провела консултации с него и че позоваване на настоящото становище е включено в преамбюла на предложения правен инструмент.

3.

Преди приемането на предложения регламент ЕНОЗД получи възможността да предостави на Комисията неофициални коментари.

4.

ЕНОЗД изразява съжаление, че само няколко от неговите коментари са взети под внимание в предложения регламент. Въпреки че сега е предвиден член във връзка със защитата на данните, предпазните мерки не са засилени в достатъчна степен.

1.2.   Цели и обхват на предложения регламент

5.

С предложения регламент се изменя регламента относно несъстоятелността с цел да се преодолеят слабостите, установени при неговото практическо прилагане (2). В него се засягат, inter alia, въпроси, свързани с приложното поле на регламента, определянето на това коя държава-членка е компетентна да образува производство, образуването на вторично производство и правилата за публичност на решенията за образуване и приключване на производство по несъстоятелност.

6.

Сред предложените мерки, които ще засегнат защитата на данните, в предложението се предвижда задължение за публикуване на решенията за образуване или приключване на производство по несъстоятелност и се насърчава и организира трансграничен обмен на информация между заинтересованите страни.

7.

В публикуваната и/или обменената по този начин информация могат да бъдат идентифицирани (пряко или непряко) длъжници, кредитори и ликвидатори, свързани с производството. Поради това се прилага законодателството на ЕС за защита на данните. По-специално Директива 95/46/ЕО ще се прилага по отношение на обработването на данни от страна на заинтересованите страни в държавите-членки и от националните компетентни органи, а Регламент (ЕО) № 45/2001 ще се прилага за обработването на данни от страна на Комисията чрез портала e-Justice.

1.3.   Цел на становището на ЕНОЗД

8.

Предложеният регламент може да засегне правата на лицата във връзка с обработването на техни лични данни, когато, наред с други въпроси, в него се предвижда публикуване на лични данни в регистър, който е достъпен безплатно за обществеността в интернет, свързване на съществуващи национални регистри и трансграничен обмен на информация между заинтересованите страни.

9.

Въпреки че ЕНОЗД изразява удовлетворение от усилията, положени от Комисията за гарантиране на правилното прилагане на правилата на ЕС относно защитата на личните данни в предложения регламент, той установи някои пропуски и недостатъци в начина, по който в предложения регламент се разглеждат въпросите, свързани със/засягащи лични данни.

3.   Заключения

54.

ЕНОЗД приветства вниманието, което се отделя специално на защитата на данните в предложения регламент, но установява известни възможности за допълнително подобрение.

55.

ЕНОЗД препоръчва:

позоваване на настоящото становище да бъде включено в преамбюлите на всички предложения,

позоваването на Директива 95/46/ЕО в член 46, параграф а) от предложения регламент да се поясни, като се посочи, че разпоредбите ще се прилагат в съответствие с националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО,

въвеждане на конкретни и ефективни предпазни мерки за защита на данните за всички ситуации, при които се предвижда обработване на лични данни,

оценяване на необходимостта и пропорционалността на предложената система за публикуване на решенията за образуване и приключване на производства по несъстоятелност в интернет и установяване дали задължението за публикуване надхвърля необходимото за постигане на преследваната цел от обществен интерес и дали съществуват не толкова ограничителни мерки за постигане на същата цел. В зависимост от резултата от тази проверка за пропорционалност задължението за публикуване във всеки случай следва да бъде съпътствано от подходящи предпазни мерки, които да гарантират пълно зачитане на правата на засегнатите лица, сигурността/точността на данните и тяхното заличаване след подходящ период от време.

56.

Освен това ЕНОЗД препоръчва:

условията на функционирането на националните бази данни и на базата данни на ЕС във връзка с въпросите за защита на данните да бъдат изяснени, като се въведат по-подробни разпоредби в предложения регламент, в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001. По-специално разпоредбата за създаване на база/и данни трябва: i) да определя целта на операциите по обработване и да установява кои употреби са съвместими; ii) да определя кои субекти (компетентни органи, Комисията) ще имат достъп и до кои съхранявани данни и ще имат възможност да ги променят; iii) да гарантира правото на достъп и подходящата информация за всички субекти на данни, чиито лични данни могат да се съхраняват и обменят; iv) да определя и ограничава срока на задържане на личните данни до минималния, необходим за постигането на тази цел,

в настоящото предложение да се установят най-малко основните принципи на децентрализираната система за свързването на регистрите по несъстоятелност, като например необходимост и пропорционалност (като се очаква допълнителни предпазни мерки да бъдат предвидени в предстоящото законодателно предложение на Комисията относно портала e-Justice),

да се уточни дали някакви данни ще бъдат съхранявани на портала e-Justice. Ако това е така, следва да бъдат добавени конкретни предпазни мерки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2013 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 744 окончателен.

(2)  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност (наричано по-долу „предложението“).


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/17


Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщение на Комисията относно „Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигателна сила на европейския икономически растеж“

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/10

I.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 18 декември 2012 г. Комисията прие Съобщение относно „Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигателна сила на европейския икономически растеж“ (наричано по-долу „съобщението“) (1).

2.

Преди приемане на предложението ЕНОЗД получи възможност да предостави на Комисията неофициални коментари. ЕНОЗД приветства факта, че Комисията е взела под внимание някои от неговите коментари.

3.

Предвид значението на този въпрос, ЕНОЗД реши да приеме това становище по своя собствена инициатива.

1.2.   Цели и обхват на съобщението и цел на становището на ЕНОЗД

4.

Съобщението е предложено от Комисията като част от стратегията „Европа 2020“. То допълва Програмата в областта на цифровите технологии, приета на 19 май 2010 г. (2). Целта на това ново съобщение относно програмата в областта на цифровите технологии е допълнителното укрепване на лидерството на Европа в областта на цифровите технологии и подпомагане на завършването на единния цифров пазар до 2015 г.

5.

В съобщението се посочват седем ключови области на политиката, в рамките на които Комисията ще положи специални усилия, за да гарантира и стимулира развитието на цифровата икономика:

европейска икономика без граници — Единен цифров пазар,

ускоряване на новаторството в публичния сектор,

много бързо търсене и предлагане в интернет,

изчисления в облак,

доверие и сигурност,

предприемачество и цифрови работни места и умения,

отвъд „Научноизследователска и развойна дейност и иновации“ (3): промишлена програма за главни базови технологии.

6.

ЕНОЗД приветства предложените действия в областта на политиката, насочени към стимулиране на използването от бизнеса и отделни лица на нови технологии. ЕНОЗД обаче подчертава, че тези мерки трябва да бъдат придружени от подходящи дейности, които да гарантират зачитането на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот.

7.

В становището си от 18 март 2010 г. във връзка със съобщението от 2010 г. относно Програма в областта на цифровите технологии ЕНОЗД вече е подчертал и анализирал някои от основните предизвикателства относно защитата на данните, породени в контекста на действията в областта на политиката на ЕС (4). ЕНОЗД специално подчертава необходимостта от залагане на принципа за защита на личния живот още при проектирането и за защита на личния живот по подразбиране при проектирането на нови ИКТ. Поради това в настоящото становище ЕНОЗД ще се съсредоточи върху предоставянето на коментари относно областите за по-нататъшни действия, определени в съобщението.

III.   Заключения

26.

ЕНОЗД приветства факта, че в съобщението е отделено внимание на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Въпреки това ЕНОЗД подчертава, че изискванията за защита на данните следва надлежно да се вземат предвид от отрасъла, държавите членки и Комисията при изпълнение на инициативите, предвидени в Програмата в областта на цифровите технологии. По-специално той:

изразява съжаление, че в съобщението не са поставени каквито и да било отчетливи акценти в неговото въведение върху значението на зачитането на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните при изпълнение на действията, предвидени в него. Поради това Органът насочва вниманието на администраторите на данни към необходимостта от зачитане на правилата за защитата на данните и неприкосновеността на личния живот при проектиране и въвеждане на нови ИКТ за цифровата среда,

изразява съжаление, че в съобщението не се прави позоваване на настоящата правна рамка за защита на данните, определена съгласно Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО, и на предложението за общ регламент за защита на данните, които съдържат съответните правила и принципи, които трябва да бъдат взети под внимание при въвеждането на ИКТ в цифровата среда,

изразява съжаление, че принципът за защита на личния живот още при проектирането, който ще бъде правно задължение съгласно член 23 от предложения регламент относно защита на данните, не е изтъкнат в съобщението. Поради това ЕНОЗД напомня на администраторите и проектантите на ИКТ необходимостта от залагане на принципа за защита на личния живот още при проектирането при развитието на нови ИКТ за цифровата среда,

препоръчва инструменти на научноизследователската и развойната дейност да бъдат използвани за увеличаване на капацитета на Европа за прилагане на принципа за защита на личния живот още при проектирането във всички съответни дисциплини и тази цел да бъде взета предвид в работните програми и поканите за представяне на предложения,

подчертава, че оперативната съвместимост на националните бази данни следва да се осъществява единствено при безусловно зачитане на принципите за защита на данните, по-специално ограничаване в рамките на целта. Освен това ЕНОЗД напомня на Комисията, че за използването на оперативната съвместимост на националните бази данни, като средство за улесняване на обмена на данни, трябва да е налице подходящо правно основание, заедно с подходящи предпазни мерки за защита на данните,

препоръчва консултация с ЕНОЗД преди приемането от Комисията на препоръката относно гарантирането на отворено интернет пространство за потребителите,

напомня на администраторите и на потребителите, че тъй като изчисленията в облак поставят специфични предизвикателства по отношение на защитата на данните, органите за защита на данните са предоставили подробни насоки относно прилагането на действащото законодателство за защита на данните, а ЕНОЗД — относно въздействието на предложения регламент за защита на данните по отношение на тези предизвикателства. Следва да се разчита на тези насоки с цел насърчаване на доверието от страна на отделни лица и клиенти, което от своя страна ще гарантира успешното въвеждане на тези нови технологични средства.

Съставено в Брюксел на 10 април 2013 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 784 окончателен.

(2)  COM(2010) 245 окончателен.

(3)  Означава „Научноизследователска и развойна дейност и иновации“.

(4)  Вж. Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно повишаване на доверието в информационното общество чрез насърчаване на защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот, от 18 март 2010 г., достъпно на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/19


Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложение на Комисията за Регламент за докладване на събития в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията, Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията и член 19 от Регламент (ЕC) № 996/2010

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/11

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 18 декември 2012 г. Комисията прие предложение за Регламент за докладване на събития в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията, Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията и член 19 от Регламент (ЕC) № 996/2010 („предложението“) (1). Настоящото предложение бе изпратено на ЕНОЗД за консултация на 8 януари 2013 г.

2.

ЕНОЗД приветства факта, че Комисията е провела консултация с него, както и че в преамбюла на предложението е включено позоваване на настоящото становище. Преди приемането на предложението ЕНОЗД получи възможност да предостави на Комисията неофициални коментари.

1.2.   Цели и обхват на предложението

3.

Трите инструмента, които следва да бъдат отменени с предложението, организират докладването на събития по следния начин: Директива 2003/42/ЕО (2) изисква всяка държава-членка да създаде система за задължително докладване на събития (оттук нататък наричана „СЗДС“). Съгласно нейните разпоредби авиационният персонал има задължението да докладва за събитията (3) в ежедневната му работа чрез системата, създадена от неговата организация (4). Освен това от държавите-членки се изисква да събират, съхраняват и разпространяват помежду си информация относно събитията. Прилагането на този законодателен акт бе завършено с два регламента за изпълнение: Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията (5), с който се създава Европейският централен регистър (ЕЦР) чрез прегрупиране на данните за всички събития в гражданското въздухоплаване, събрани от държавите-членки, и Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (6), който установява прилагането на правилата за разпространение на съдържащата се в ЕЦР информация.

4.

Предложението се основава на Директива 2003/42/ЕО с цел подобряване на съществуващата система за докладване на събития в гражданското въздухоплаване както на национално, така и на европейско равнище. Наред с другите промени в него се предлага следното:

да се гарантира, че всички съответни събития се докладват, както и че докладваните и съхраняваните данни са пълни и с високо качество,

към системата за задължително докладване да се добави и такава за доброволно докладване,

да се изисква не само от държавите-членки, но и от организациите да докладват за събития и да организират предаването на тези доклади в ЕЦР,

да се насърчава докладването чрез хармонизирана защита от наказание в йерархична последователност или от преследване на лицата, докладвали за събитията,

да се гарантира адекватен достъп до съдържащата се в ЕЦР информация.

1.3.   Цел на становището на ЕНОЗД

5.

От предложението следва, че служителите ще докладват на техните организации за събития и впоследствие тези организации ще съхраняват информация за тези събития в база данни и ще докладват за тях на определени национални компетентни органи или на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ). Тези органи, съвместно с ЕААБ и с Комисията, ще предават информация относно събитията в гражданското въздухоплаване в Европейския централен регистър, който се управлява от Комисията. Освен това Комисията ще обработва данни, отнасящи се до заинтересовани страни, които искат достъп до съхраняваната в ЕЦР информация.

6.

ЕНОЗД признава факта, че целта на предложението не е да регулира обработката на лични данни. Въпреки това информацията, която ще се съхранява, докладва и предава, може да се отнася до физически лица, чиято самоличност може да бъде установена пряко или косвено, като например репортери, трети страни, участващи в докладваните събития, и заинтересовани страни, които кандидатстват за достъп (7). Възможно е докладваната информация да засяга не само технически проблеми, но също така например буйстващи пътници, загуба на работоспособност на екипажа или здравни инциденти (8).

7.

Поради това в настоящото становище ще бъдат анализирани тези елементи от предложението, които се отнасят до обработката на лични данни. Становището се основава на предишно становище на ЕНОЗД (9) относно един от регламентите, които се отменят с предложението (10).

4.   Заключения

46.

ЕНОЗД приветства вниманието, което е отделено на защитата на личните данни, по-специално чрез поемане на задължението за „анонимизиране“ нa голяма част от данните, обработени съгласно докладването на събития. Той обаче напомня, че обработените данни ще продължат да бъдат лични данни и поради това приветства позоваванията на приложимостта на законодателството на ЕС в областта на защитата на данните. Това, което се предвижда за целия масив от данни, е поне частично анонимизиране.

47.

ЕНОЗД препоръчва уточняване на обхвата на „анонимизирането“. По–специално той предлага следните подобрения в текста:

в преамбюла да се поясни, че анонимизирането по смисъла на предложението е относително и не съответства на пълно анонимизиране. Освен това, в съответствие с горепосочените препоръки, в преамбюла следва да се поясни и че мерките за анонимизиране и пълно анонимизиране трябва да се прилагат в различни контексти,

в член 16: да се уточни, че данни, с които разполагат независими оператори, също трябва да бъдат анонимизирани или изтрити възможно най-скоро, освен ако необходимостта от съхранение на данните е оправдана, например за да се спазят други правни задължения на организациите,

за да се уточни обхватът на анонимизирането, ЕНОЗД препоръчва в член 16, параграфи 1 и 2 „лични данни“ да се замени с „лични подробности“ и да се добави позоваване на възможността за идентифициране чрез технически подробности в съответствие с член 2, параграф 1,

с член 5, параграф 6 на държавите-членки и на организациите се позволява да създават допълнителни системи за докладване. В него следва да бъде уточнено, че тази информация също трябва да бъде анонимизирана. Поради това ЕНОЗД препоръчва в член 16, параграф 2 да се уточни, че личните данни, съдържащи се в системи за събиране и обработка на информация във връзка с безопасността, създадени в съответствие с член 5, параграф 6, също следва да бъдат анонимизирани,

в член 13, параграф 10: да се уточни, че информацията следва да бъде анонимизирана (11) преди нейното публикуване,

в член 11, параграф 4: да се уточни, че включената в приложение III информация, която е достъпна за заинтересованите страни и която не е свързана със собствено оборудване, операции или поле на дейност, следва да бъде предоставена не само в обобщена или анонимизирана форма, както се изисква съгласно член 11, параграф 4, но да бъде напълно анонимизирана.

48.

ЕНОЗД препоръчва в предложението ясно да се посочи кой ще бъде администраторът на всяка база данни. Освен това той препоръчва в приложения I и II, в член 5, параграф 6 да се определят всички категории данни, които ще се обработват и съответно да се разяснят член 7, параграф 1 и член 11, параграф 1. Ако не е възможно да се определят всички събития и полета с данни, които следва да се обработват съгласно член 7, параграф 1, член 5, параграф 1, член 5, параграф 6 и член 11, параграф 1, в тези членове трябва поне да се посочва, че допълнителна информация, която не се изисква съгласно предложението, не следва да съдържа специални категории данни, както е определено с член 8 от Директива 95/46/ЕО и член 10 от Регламент (ЕО) № 45/2001 („чувствителни данни“).

49.

ЕНОЗД също така препоръчва да се уточнят сроковете, в рамките на които данните ще се съхраняват в бази данни, правата на субектите на данни и мерките за сигурност, които да бъдат приложени.

50.

В случай на предаване на организации от трети държави или международни организации, те следва да се ангажират да спазват адекватни предпазни мерки, които да бъдат предвидени чрез обвързващ инструмент. Тези предпазни мерки биха могли да се основават на принципите за защита на данните, съдържащи се в стандартните договорни клаузи за предаване на лични данни на трети държави, приети от Комисията, и биха могли да бъдат добавени в приложението към предложението.

51.

Що се отнася до обработката на данни на заинтересовани страни, които искат достъп до ЕЦР, ЕНОЗД препоръчва в предложението да се определят мерките за защита на данните, които ще се прилагат при обработката на данни, отнасящи се до трети страни (например колко време след предоставяне или отказване на достъпа данните ще бъдат съхранявани и кой има достъп до тези данни). Освен това съдържащият се в приложение IV формуляр следва да включва, независимо от известието за достъп до информация (12), и съобщение за поверителността на личните данни.

52.

Накрая, необходимостта от обработка на чувствителни данни на всяко едно от основанията, включени в член 8, параграфи 2—4 от Директива 95/46/ЕО и член 10, параграфи 2—4 от Регламент (ЕО) № 45/2001 следва да бъде обоснована в преамбюла. Освен това ЕНОЗД препоръчва приемането на допълнителни предпазни мерки във връзка с обработката на специални категории данни, като по-строги мерки за сигурност, забрана за оповестяване на свързани категории данни на трети страни, спрямо които не се прилага правото на ЕС за защита на данните, и ограничаване на тяхното оповестяване на други заинтересовани страни. В допълнение, обработката на тези категории данни може да подлежи на предварителна проверка от страна на националните органи за защита на данните в ЕС и от ЕНОЗД.

Съставено в Брюксел на 10 април 2013 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 776 final.

(2)  Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2003 г. за докладване на събития в гражданското въздухоплаване (ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 23).

(3)  Събития са всички значителни събития, свързани с безопасността на полетите, включително инциденти, произшествия и сериозни инциденти (вж. член 2, параграф 8 от предложението).

(4)  В предложението „организация“ е определена като „всяка организация, която предоставя авиационни продукти и/или услуги, и обхваща по-специално оператори на въздухоплавателни средства, одобрени организации за техническо обслужване, организации, отговарящи за типовия проект и/или производството на въздухоплавателни средства, доставчици на аеронавигационно обслужване и сертифицирани летища“ (вж. член 2, параграф 9 от предложението).

(5)  Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията от 12 ноември 2007 г. за установяване на правила за прилагане за въвеждане в централен регистър на информация за събития в гражданското въздухоплаване (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 3).

(6)  Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията от 24 септември 2007 г. за установяване прилагането на правилата за разпространение сред заинтересованите страни на информация за събития в гражданското въздухоплаване (ОВ L 295, 14.11.2007 г., стр. 7).

(7)  Относно личните данни вж. специално Раздел 3.1.

(8)  Вж. приложение I към предложението „Списък на инцидентите, които подлежат на докладване съгласно системата за задължително докладване на събития“.

(9)  Вж. Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване (ОВ C 132, 21.5.2010 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕC) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предовратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО Текст от значение за ЕИП (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35).

(11)  Това е, за да се гарантира, че самоличността на лицата не може да бъде установена, като се вземат предвид всички средства, които биха могли да бъдат използвани от администратора или от всяко друго лице.

(12)  Точка 7 от приложение IV.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/22


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 358/12

1.

На 29 ноември 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 (1) на Съвета, чрез която предприятия Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“), TPG LundyCO, L.P. („TPG“) и Barclays PLC („Barclays“) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над Intertain Limited („Intertain“) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Goldman Sachs е дружество за глобално инвестиционно банкиране, управление на ценни книжа и инвестиции, което редоставя широк набор от услуги в световен мащаб за диверсифицирана база от клиенти, която включва корпорации, финансови институции, правителствата и и физически лица, притежаващи активи с висока нетна стойност,

TPG е инвестиционен механизъм, принадлежащ на TPG Group — дружество за частни инвестиции в световен мащаб, което управлява група фондове, инвестиращи в разнообразни дружества чрез придобивания и корпоративно преструктуриране,

Barclays е оперативно дружеството Barclays Group, която е световен доставчик на финансови услуги в областта на персоналното банкиране, кредитните карти, корпоративното и инвестиционното банкиране и услугите по управление на благосъстояние и на инвестиции,

Intertain е дружество с ограничена отговорност, което държи барове и обекти за комедийни постановки в Обединеното кралство.

3.

След предварително проучване Европейската комисия констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламента за сливанията (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/24


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 358/13

1.

На 2 декември 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Allianz IARD SA („Allianz“, Франция), принадлежащо към групата Allianz (Германия), Axa France IARD SA („Axa“, Франция), принадлежащо към групата Axa (Франция), Covéa Risk SA („Covéa“, Франция), принадлежащо към групата Covéa (Франция), Generali France Assurances SA („Generali“, Франция), принадлежащо към групата Assicurazioni Generali (Италия) la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (синдикална камара за застрахователно посредничество) („CSCA“, Франция), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие („Netproassur“, Франция) посредством покупка на акции в новосъдадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Allianz: застрахователна компания (предлагаща застрахователни продукти за имущество и за отговорност („IARD — пожар, автомобили, отговорност, щети“) във Франция,

за Axa: застрахователна компания (предлагаща застрахователни продукти IARD във Франция),

за Covéa: застрахователна компания (предлагаща застрахователни продукти IARD във Франция),

за Generali: застрахователна компания (предлагаща животозастраховане и общо застраховане във Франция),

за CSCA: френска организация на работодателите в областта на застрахователното посредничество, учредена под формата на профсъюзна конфедерация,

за Netproassur: разработка, внедряване и експлоатация на проекти в областта на информационните и комуникационните технологии, предназначени за застрахователно и презастрахователно посредничество.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).