ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.176.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 176

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
21 юни 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 176/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2013/C 176/02

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

6

 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2013/C 176/03

Становище на Европейската централна банка от 23 май 2013 година относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (CON/2013/35)

11

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 176/04

Обменен курс на еврото

12

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2013/C 176/05

Покана за представяне на предложения IX-2014/01 — Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище

13

2013/C 176/06

Покана за представяне на предложения IX-2014/02 — Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище

18

 

Европейска комисия

2013/C 176/07

Херкулес II — Покана за представяне на предложения — Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС — Подпомагане на разследванията

22

2013/C 176/08

Херкулес II — Покана за представяне на предложения — Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС Цигари

24

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 176/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

26

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 176/01

Дата на приемане на решението

17.10.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.34501 (12/N)

Държава-членка

Германия

Регион

Dahme-Spreewald

Член 107, параграф 3, буква в)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Правно основание

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Вид мерки

Помощи ad hoc

Lutra GmbH

Цел

Регионално развитие, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 2,63 EUR (в млн.)

Интензитет

75 %

Времетраене

До 31.10.2013 г.

Икономически отрасли

Товарен транспорт по вътрешни водни пътища

Название и адрес на предоставящия орган

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

27.9.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.35276 (12/N)

Държава-членка

Германия

Регион

Brandenburg

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Правно основание

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Вид мерки

Схема

Цел

Оздравяване на фирми в затруднено положение, Преструктуриране на фирми в затруднено положение

Вид на помощта

Заем при облекчени условия

Бюджет

 

Общ бюджет: 2 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 1,50 EUR (в млн.)

Интензитет

100 %

Времетраене

10.10.2012 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

6.5.2013 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.36207 (13/N)

Държава-членка

Белгия

Регион

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Правно основание

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Вид мерки

Схема

Цел

Секторно развитие, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 1,53 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 0,51 EUR (в млн.)

Интензитет

50 %

Времетраене

22.4.2013 г.—31.12.2015 г.

Икономически отрасли

Товарен транспорт по вътрешни водни пътища

Название и адрес на предоставящия орган

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

6.5.2013 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.36406 (13/N)

Държава-членка

Испания

Регион

Pais Vasco

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Правно основание

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Вид мерки

Схема

Print media TV and radio broadcasters

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 19 500 000 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 4 875 000 EUR (в млн.)

Интензитет

65 %

Времетраене

До 31.12.2016 г.

Икономически отрасли

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Название и адрес на предоставящия орган

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

6.5.2013 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.36408 (13/N)

Държава-членка

Испания

Регион

Pais Vasco

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Правно основание

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Вид мерки

Схема

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 3 230 000 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 807 500 EUR (в млн.)

Интензитет

60 %

Времетраене

До 31.12.2016 г.

Икономически отрасли

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Название и адрес на предоставящия орган

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/6


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 176/02

Дата на приемане на решението

30.5.2013 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.35814 (12/N)

Държава-членка

Словакия

Регион

Bratislavský

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Правно основание

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Вид мерки

Индивидуална помощ

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 0,10 EUR (в млн.)

Интензитет

53,22 %

Времетраене

Икономически отрасли

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност

Название и адрес на предоставящия орган

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

30.5.2013 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.35815 (12/N)

Държава-членка

Словакия

Регион

Trnavský kraj

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Правно основание

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Вид мерки

Индивидуална помощ

Lilium Aurum, s. r. o.

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 0,06 EUR (в млн.)

Интензитет

47,35 %

Времетраене

Икономически отрасли

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност

Название и адрес на предоставящия орган

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

30.5.2013 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.35816 (12/N)

Държава-членка

Словакия

Регион

Bratislavský

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Правно основание

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Вид мерки

Индивидуална помощ

Petit Press, a. s.

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 0,08 EUR (в млн.)

Интензитет

14,05 %

Времетраене

Икономически отрасли

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност

Название и адрес на предоставящия орган

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

30.5.2013 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.35817 (12/N)

Държава-членка

Словакия

Регион

Bratislavský

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Правно основание

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Вид мерки

Индивидуална помощ

MPhilms s. r. o.

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 0,01 EUR (в млн.)

Интензитет

46,20 %

Времетраене

Икономически отрасли

Производство на филми и телевизионни предавания

Название и адрес на предоставящия орган

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

27.2.2013 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.36024 (13/N)

Държава-членка

Белгия

Регион

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

CultuurInvest

Правно основание

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Вид мерки

Схема

Цел

Култура, МСП, Рисков капитал

Вид на помощта

Предоставяне на рисков капитал

Бюджет

Общ бюджет: 10 EUR (в млн.)

Интензитет

50 %

Времетраене

До 31.12.2016 г.

Икономически отрасли

Артистична и творческа дейност

Название и адрес на предоставящия орган

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Подготвителни актове

Европейска централна банка

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/11


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 май 2013 година

относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Въведение и правно основание

На 16 май 2013 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 128, параграф 2, член 133 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент се отнася до купюрния строеж и техническите спецификации на евромонети. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Цел и съдържание

Предложеният регламент като цяло възпроизвежда съдържанието на Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (2) и включва препоръките, изложени в Становище CON/2011/18 на ЕЦБ (3), за изменение на член 1 от Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета и приложение I към него и за заличаване на съображение 13.

По-специално, с измененията всичките съществуващи стойности относно дебелината на монетите в таблицата по член 1 от Регламент (ЕО) № 975/98 се заменят със стойностите за действителната дебелина на евромонетите. Тези стойности са добре познати и използвани като референтни стойности от монетните дворове при производството на евромонети.

Общи забележки

ЕЦБ приветства инициативата на Комисията да се преработи текстът на Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета, тъй като предложеният регламент взема предвид и включва дадените по-рано препоръки на ЕЦБ по отношение на техническите спецификации на евромонетите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 май 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  ОВ L 139, 11.5.1998 г, стр. 6.

(3)  Становище CON/2011/18 от 4 март 2011 г. относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (ОВ C 114, 12.4.2011 г., стр. 1). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/12


Обменен курс на еврото (1)

20 юни 2013 година

2013/C 176/04

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3200

JPY

японска йена

129,26

DKK

датска крона

7,4588

GBP

лира стерлинг

0,85450

SEK

шведска крона

8,6724

CHF

швейцарски франк

1,2319

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8500

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,806

HUF

унгарски форинт

298,80

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7014

PLN

полска злота

4,3183

RON

румънска лея

4,5260

TRY

турска лира

2,5324

AUD

австралийски долар

1,4323

CAD

канадски долар

1,3651

HKD

хонконгски долар

10,2375

NZD

новозеландски долар

1,6927

SGD

сингапурски долар

1,6813

KRW

южнокорейски вон

1 523,98

ZAR

южноафрикански ранд

13,4884

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,0892

HRK

хърватска куна

7,4860

IDR

индонезийска рупия

13 100,18

MYR

малайзийски рингит

4,2288

PHP

филипинско песо

57,796

RUB

руска рубла

42,9600

THB

тайландски бат

41,078

BRL

бразилски реал

2,9514

MXN

мексиканско песо

17,5380

INR

индийска рупия

78,7840


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейски парламент

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/13


Покана за представяне на предложения IX-2014/01 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище“

2013/C 176/05

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и изразяват политическата воля на гражданите на Съюза. Освен това, съгласно член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят чрез регламенти правилата за политическите партии на европейско равнище, посочени в член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, и по-специално правилата за тяхното финансиране.

В този контекст Парламентът обявява покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище.

1.   Основен акт

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2004/2003“) относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (наричано по-долу „Решение на Бюрото от 29 март 2004 г.“) (2).

Регламент (ЕC, Евратом) № 966/2012 от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (наричан по-долу „Финансов регламент“) (3).

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (наричани по-долу „правила за прилагане“) (4).

2.   Цел

Съгласно член 2 от Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.„Европейският парламент ежегодно публикува преди края на първото полугодие покана за представяне на предложения за отпускането на субсидии за финансиране на политически партии на европейско равнище“.

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към представянето на заявления за финансовата 2014 година, покриваща периода на дейност от 1 януари до 31 декември 2014 г. Целта на безвъзмездните средства е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициера.

3.   Допустимост

Заявленията се допускат единствено ако са представени в писмен вид под формата на попълнен формуляр, който е поместен в приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г., и ако са изпратени до председателя на Европейския парламент преди крайния срок.

4.   Критерии и придружаващи документи

4.1.   Критерии за допускане

За да може да се ползва от отпускането на безвъзмездни средства, съответната политическа партия на европейско равнище трябва да отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е. тя:

а)

трябва да е юридическо лице в държавата-членка, където се намира седалището ѝ;

б)

трябва да е представена в поне една четвърт от държавите-членки от членове на Европейския парламент или в националните парламенти, или регионалните парламенти или събрания, или трябва да е получила в поне една четвърт от държавите-членки минимум три процента от гласовете във всяка от тези държави-членки по време на последните избори за Европейски парламент;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свобода, демокрация, зачитане на основните човешки права и свободи и на правовата държава;

г)

е участвала в избори за Европейски парламент или е изразила намерението си да участва в такива избори.

За да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2004/2003, член на Европейския парламент може да бъде член само на една политическа партия на европейско равнище (член 10, параграф 1, последна алинея на Регламент (ЕО) № 2004/2003).

Предвид гореизложеното, политическите партии се уведомяват, че Европейският парламент прилага разпоредбите на член 3, параграф 1, буква б) така, че член на Европейския парламент може да бъде член единствено на политическата партия на европейско равнище, на която националната му политическа партия е член.

4.2.   Критерии за изключване

Кандидатите трябва също така да удостоверят, че не се намират в нито едно от обстоятелствата, описани в член 106, параграф 1 и член 107 от Финансовия регламент.

4.3.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да докажат, че притежават правните и финансови възможности, необходими, за да се реализира работната програма, установена в заявлението за финансиране, както и че притежават техническите възможности и способностите за управление, необходими за успешното осъществяване на работната програма, за която те кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4.   Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, наличните за финансовата 2014 година бюджетни кредити се разпределят както следва сред политическите партии на европейско равнище, които са получили положителен отговор във връзка с техните заявления за финансиране въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор:

а)

15 % се разпределят по равно;

б)

85 % се разпределят между тези партии, които имат избрани членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

4.5.   Удостоверителни документи

За целите на оценката на горепосочените критерии, кандидатите са задължени да предоставят следните удостоверителни документи:

а)

придружително писмо в оригинал, посочващо размера на исканите безвъзмездни средства;

б)

надлежно попълнен и подписан формуляр от приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г. (включително писмената клетвена декларация);

в)

уставът на политическата партия, включително списък от свързани организации, в съответствие с член 122 от Финансовия регламент;

г)

официално свидетелство за регистрация;

д)

актуално доказателство за съществуването на политическата партия;

е)

списък на директорите/членовете на управителния съвет (име и фамилия, звание или функции в партията заявител);

ж)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2004/2003;

з)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2004/2003 (5);

и)

програма на политическата партия;

й)

подробен финансов отчет за 2012 г., удостоверен от външен орган за одит (6);

к)

оперативен предварителен бюджет за съответния период (от 1 януари 2014 до 31 декември 2014), указващ разходи, допустими за финансиране от бюджета на Съюза.

По отношение на букви в), г), е), з), и) кандидатът може да представи клетвена декларация, че посочената на предишния етап информация остава валидна.

5.   Финансиране от бюджета на ЕС

Наличното за финансовата 2014 година финансиране по статия 402 от бюджета на Парламента „Вноски за европейски политически партии“ възлиза на общо 27 794 200 EUR. То подлежи на одобрение от бюджетния орган.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент, не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на политическите партии на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху съответната политическа партия.

Финансирането е под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи съгласно Финансовия регламент и Правилата за прилагане. Мерките, които се отнасят за изплащането на безвъзмездните средства, и задълженията по отношение на използването им, ще бъдат определени в решение за отпускане на средства, чийто образец е включен в приложение 2а към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.

6.   Процедура и краен срок за представяне на предложения

6.1.   Краен срок и подаване на заявления

Крайната дата за подаване на заявления е 30 септември 2013 г. Заявления, подадени след тази дата, няма да бъдат взети под внимание.

Необходимо е заявленията:

а)

да бъдат представени чрез формуляра за отпускане на безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.);

б)

да бъдат задължително подписани от кандидата или от надлежно оправомощен от него представител;

в)

да бъдат изпратени в двоен плик; двата плика следва да бъдат запечатани. Допълнително към адреса на службата получател, съгласно поканата за представяне на предложения, вътрешният плик следва да бъде обозначен със следния надпис:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи се ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. Подписът на подателя следва да съдържа не само саморъчен подпис, но и печат на организацията му;

Външният плик трябва да съдържа адреса на подателя и да бъде адресиран до:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Вътрешният плик следва да бъде адресиран до:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

г)

да бъдат изпратени най-късно в деня на крайния срок, указан в поканата за представяне на кандидатури, било чрез препоръчано писмо, като за доказателство ще се счита пощенското клеймо, било чрез куриерска служба, при което доказателство е датата на депозитната разписка.

6.2.   Примерна процедура и график

Следните процедури и срокове се прилагат към отпускането на безвъзмездни средства на политически партии на европейско равнище:

а)

изпращане на заявленията до Европейския парламент (не по-късно от 30 септември 2013 г.);

б)

разглеждане и подбор от страна на съответните служби на Европейския парламент. Единствено заявленията, счетени за допустими, ще бъдат разглеждани въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор, установени в поканата за представяне на предложения;

в)

приемане на решението за отпускане на безвъзмездни средства от Бюрото на Европейския парламент (по принцип не по-късно от 1 януари 2014 г. съгласно посоченото в член 4 от Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.);

г)

съобщаване на решенията за предоставяне на безвъзмездни средства;

д)

изплащане на аванс в размер от 80 % (в рамките на 15 дни след решението за отпускане на безвъзмездни средства).

6.3.   Допълнителна информация

Следните текстове са на разположение на интернет сайта на Европейския парламент на следния адрес:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

а)

Регламент (ЕО) № 2004/2003;

б)

Решение на Бюрото от 29 март 2004 г.;

в)

Формуляр за заявление за безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.).

Всички въпроси, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, с оглед отпускането на безвъзмездни средства, следва да бъдат изпратени по електронна поща, с позоваване на публикацията, на следния адрес: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Обработване на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7), личните данни, съдържащи се в заявлението за финансиране и неговите приложения, ще бъдат разглеждани съгласно принципите на добросъвестност, законосъобразност и пропорционалност в съответствие с ясно формулираната и законна цел на това действие. За нуждите на разглеждането на заявлението и за целите на гарантирането на финансовите интереси на Съюза, личните данни могат да бъдат обработени от компетентните служби и органи на Европейския парламент и да бъдат предоставени на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Органа за разглеждане на финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Имената на членовете и представителите на европейската политическа партия, които се подават заедно със заявлението за финансиране, с цел да се изпълни изискването за представеност по член 3, буква б) на Регламент (ЕО) № 2004/2003, могат да бъдат публикувани от Европейския парламент и публично оповестени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент (8). Политическите партии се приканват да приложат към заявленията си декларация, подписана от съответните членове или представители на партията, с която заявяват, че са информирани и изразяват съгласието си имената им да бъдат публично оповестени.

Всяко засегнато лице може да се обърне към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu) и да подаде жалба.


(1)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 155, 12.6.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

(5)  Включително списъците на избраните лица, посочени в член 3, параграф 1, буква б), първа алинея и член 10, параграф 1, буква б).

(6)  Освен ако политическата партия на европейско равнище е основана през текущата година.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/18


Покана за представяне на предложения IX-2014/02 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище“

2013/C 176/06

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско съзнание и изразяват политическата воля на гражданите на Съюза. Освен това, съгласно член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят чрез регламенти правилата за политическите партии на европейско равнище, посочени в член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, и по-специално, правилата за тяхното финансиране.

В Регламент (ЕО) № 2004/2003, във вида след преразглеждането му през 2007 г., се признава ролята на политическите фондации на европейско равнище, които в качеството си на организации, свързани с политическите партии на европейско равнище, „могат чрез дейността си да поддържат и подкрепят целите на политическите партии на европейско равнище, особено чрез принос за дебата по проблемите на европейската обществена политика и на процеса на европейска интеграция, включително чрез действието им като катализатори на нови идеи, анализи и политически алтернативи“. По-специално в регламента се предвижда отпускане на годишни безвъзмездни средства за оперативни разходи от страна на Европейския парламент за политическите фондации, които кандидатстват и които отговарят на условията, установени в този регламент.

В този контекст Парламентът публикува покана за представяне на предложения за отпускане безвъзмездни средства за политическите фондации на европейско равнище.

1.   Основен акт

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2004/2003”) относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (наричано по-долу „Решение на Бюрото от 29 март 2004 г.“) (2).

Регламент (ЕC, Евратом) № 966/2012 от 25 октомври 2012 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза (наричан по-долу „Финансов регламент“) (3).

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (наричан по-долу „Правила за прилагане“) (4).

2.   Цел

Съгласно член 2 от Решението на Бюрото „Европейският парламент ежегодно публикува преди края на първото полугодие покана за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства за финансиране на партии и фондации.“

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към представянето на кандидатури за финансовата 2014 година, покриваща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. Целта на безвъзмездните средства е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициента.

3.   Допустимост

Кандидатурите се допускат единствено ако са представени в писмена форма и на попълнен формуляр, даден в приложение 1 към гореспоменатото Решение на Бюрото от 29 март 2004 г., и са препратени до председателя на Европейския парламент преди крайния срок.

4.   Критерии и придружаващи документи

4.1.   Критерии за допустимост

За да бъде допустима за отпускане на средства, съответната фондация на европейско равнище следва да отговаря на условията, установени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е.:

а)

трябва да е свързана с една от политическите партии на европейско равнище, призната съгласно настоящия регламент, като това се удостоверява от съответната партия;

б)

трябва да е юридическо лице в държавата-членка, в която се намира нейното седалище; това юридическо лице трябва да бъде отделен правен субект от политическата партия на европейско равнище, с която е свързана фондацията;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейностите си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и правовата държава;

г)

не трябва да има за цел реализиране на печалба;

д)

трябва да има географски балансиран състав на управителния си орган.

Освен това тя трябва да отговаря на условията съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2004/2003: „В рамките на настоящия регламент, определянето на конкретните условия за връзките между всяка партия и фондация на европейско равнище е от тяхна компетентност, в съответствие с националното право, включително и на подходяща степен на самостоятелност в текущото управление, както и на управленските структури на политическата фондация на европейско равнище, от една страна, и на политическата партия на европейско равнище, с която фондацията е свързана, от друга страна.“

4.2.   Критерии за изключване

Кандидатите трябва също така да удостоверят, че не се намират в нито едно от обстоятелствата, описани в член 106, параграф 1 и член 107 от Финансовия регламент.

4.3.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да докажат, че притежават юридическите и финансови възможности, необходими, за да се реализира работната програма, установена в кандидатурата за финансиране, и, че притежават техническите възможности и способностите за управление, необходими за успешното осъществяване на работната програма, за която те кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4.   Критерии за възлагане

В съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, наличните за финансовата 2014 година кредити се разпределят както следва сред политическите фондации, които са получили положително решение относно тяхната кандидатура за финансиране въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор:

а)

15 % се разпределят поравно;

б)

85 % се разпределят между тези, които са свързани с такива политически партии на европейско равнище, които имат избрани членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

4.5.   Оправдателни документи

За целите на оценката на горепосочените критерии, кандидатите са задължени да осигурят следните оправдателни документи:

а)

придружително писмо в оригинал, посочващо размера на исканите безвъзмездни средства;

б)

надлежно попълнен и подписан формуляр за заявление от приложение 1 към Решение на Бюрото от 29 март 2004 г. (включително писмената клетвена декларация);

в)

устав на политическата фондация;

г)

официално удостоверение за регистрация;

д)

актуално доказателство за съществуването на политическата фондация;

е)

списък на директорите/членовете на управителния съвет (име и фамилия, гражданство, звание или функции в политическата фондация);

ж)

програма на политическата фондация;

з)

изчерпателен финансов отчет за 2012 г., удостоверен от външен орган за одит (5);

и)

оперативен проектобюджет за съответния период (от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.), указващ разходи, допустими за финансиране от бюджета на Съюза;

й)

документи, удостоверяващи, че политическата фондация отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2004/2003.

По отношение на букви в), г), е), ж) политическата фондация може да представи клетвена декларация, че посочената на предишния етап информация остава валидна.

5.   Финансиране от бюджета на ЕС

Наличните за финансовата 2014 година кредити по статия 403 от бюджета на Парламента „Вноски за европейски политически фондации“ са изчислени на обща стойност 13 400 000 евро. Те подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на политическите фондации на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху съответната политическа фондация.

Финансирането е под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи съгласно Финансовия регламент и Правилата за прилагане. Мерките, които се отнасят за изплащането на безвъзмездните средства, и задълженията по отношение на използването им, ще бъдат определени в решение за отпускане на безвъзмездни средства, чийто образец е включен в приложение 2б към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.

6.   Процедура и краен срок за представяне на предложения

6.1.   Краен срок и подаване на кандидатурите

Крайната дата за подаване на кандидатурите е 30 септември 2013 г. Кандидатурите, изпратени след този срок, няма да бъдат взети под внимание.

Необходимо е кандидатурите:

а)

да бъдат представени под формата на заявление за отпускане на безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.);

б)

да бъдат задължително подписани от кандидата или от надлежно оправомощен от него представител;

в)

да бъдат изпратени в двоен плик; двата плика се запечатват. Допълнително към адреса на службата получател, съгласно поканата за представяне на предложения, вътрешният плик следва да бъде обозначен със следния надпис:

APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2014 AUX FONDATIONS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Ако се използват самозалепващи пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. Подписът на подателя следва да съдържа не само саморъчен подпис, но и печат на организацията му.

Външният плик следва да съдържа адреса на подателя и да бъде адресиран до:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Вътрешният плик следва да бъде адресиран до:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

г)

да бъдат изпратени най-късно в деня на крайния срок, указан в поканата за представяне на кандидатури, било чрез препоръчано писмо, като за доказателство ще се счита пощенското клеймо, било чрез куриерска служба, при което доказателство е датата на предаване на пратката.

6.2.   Примерна процедура и график

Следните процедури и срокове за отпускане на средства се прилагат към отпускането на средства на политически фондации на европейско равнище:

а)

изпращане на кандидатурата до Европейския парламент (не по-късно от 30 септември 2013 г.);

б)

разглеждане и подбор от страна на службите на Европейския парламент. Единствено кандидатурите, счетени за допустими, ще бъдат разглеждани въз основа критериите за допустимост, изключване и подбор, установени в поканата за представяне на предложения;

в)

приемане на решението за отпускане на безвъзмездни средства от Бюрото на Европейския парламент (по принцип не по-късно от 1 януари 2014 г. съгласно посоченото в член 4 от Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.) и уведомяване на кандидатите;

г)

уведомяване относно решения за отпускане на безвъзмездни средства;

д)

изплащане на 80 % аванс (в рамките на 15 дни след издаването на решението за отпускане на безвъзмездни средства).

6.3.   Допълнителна информация

Следните текстове са на разположение на уебсайта на Европейския парламент на следния адрес:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

а)

Регламент (ЕО) № 2004/2003;

б)

Решение на Бюрото от 29 март 2004 г.;

в)

Формуляр за заявление за безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.).

Всички въпроси, свързани с настоящата покана за представяне на предложения с оглед отпускането на безвъзмездни средства, следва да бъдат изпратени по електронна поща, с позоваване на публикацията, на следния адрес: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Обработка на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6), личните данни, съдържащи се в заявлението за финансиране и неговите приложения, ще бъдат разглеждани съгласно принципите на добросъвестност, законосъобразност и пропорционалност в съответствие с ясно формулираната и законна цел на този проект. За нуждите на разглеждането на заявлението и за целите на гарантирането на финансовите интереси на Общността, личните данни могат да бъдат обработени от компетентните служби и органи на Европейския парламент и да бъдат предоставени на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Органа за разглеждане на финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Всяко заинтересовано лице може да се свърже с Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu) с цел обжалване.


(1)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 155, 12.6.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

(5)  Освен ако заявителят не е регистриран през настоящата година.

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Европейска комисия

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/22


„ХЕРКУЛЕС II“

Покана за представяне на предложения

Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС — „Подпомагане на разследванията“

2013/C 176/07

1.   Цели и описание

Настоящото обявление за покана за представяне на предложения се основава на Решение № 878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2007 г. за създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма „Херкулес II“) (1). Настоящата покана се отнася до дейностите по член 1а, буква а) от Решението за програмата „Херкулес II“, които се състоят от:

„техническа помощ за националните органи посредством предоставяне на специални знания, оборудване и информационнотехнологични (ИТ) средства за улесняване на транснационалното сътрудничество и сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) с цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности, както и разработване и прилагане на политики за предотвратяване и разкриване на измами.“

В Решението за финансиране за 2013 г. (2) се предвижда организирането на две покани за представяне на предложения за сектора на дейност „техническа помощ“. Настоящата покана се отнася до сферата на дейност „подпомагане на разследванията“ в рамките на техническата помощ.

2.   Допустими кандидати

Настоящото обявление е насочено към национални или регионални администрации („кандидати“) на държава-членка или държава извън Европейския съюз, които способстват за укрепването на европейските действия за защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

3.   Допустими действия

Допустимите действия за техническа помощ в областта „подпомагане на разследванията“ се състоят от:

закупуването на специални средства и методи за разследване, използвани в операции в рамките на разследвания, провеждани inter alia с цел противодействие на измамите и на всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза. Това включва закупуването на ново техническо оборудване или модернизирането на съществуващо техническо оборудване, както и разходите за неговата поддръжка (3), например:

техническо оборудване за електронно и подвижно наблюдение,

техническо оборудване за анализ на цифрови доказателства,

техническо оборудване за кодирани съобщения.

4.   Критерии за възлагане

Всяко представено допустимо действие ще бъде оценено с оглед на следните критерии за възлагане:

1.

съгласуваност на действието с целите на Комисията за борба с измамите, и по-специално за предотвратяване, разкриване и разследване на потока от незаконни тютюневи изделия към ЕС;

2.

качество на другите мерки, съпровождащи закупуването и/или организирането на действието с цел да се подобри откриването на незаконни тютюневи изделия;

3.

техническо качество и пригодност на предложеното действие да отговори на нуждите, посочени от кандидата за безвъзмездни средства;

4.

ефективност на разходите: разходите за действието следва да съответстват на неговите цели;

5.

съвместимост на действието с работата, която се извършва или е планирана във връзка с приоритетите на политиката на ЕС за предотвратяване на измамите, свързани с бюджета на ЕС (предотвратяване, анализ на информация, методи на сътрудничество и т.н.);

6.

съвместимост на действието с подобни проекти, осъществявани в други държави-членки и от други национални правоприлагащи агенции и митнически агенции;

7.

възможност за използване на методите и/или резултатите от действието за подобряване на сътрудничеството и повишаване на ефективността в борбата с измамите и контрабандата на цигари (интегриране).

В случай че няколко действия получат еднаква оценка с оглед на тези критерии за възлагане, предимство за финансиране може да се даде на (в низходящ ред):

правоприлагащите агенции, които не разполагат или за които не се счита, че разполагат с достатъчно оборудване за борба с контрабандата на цигари и фалшифицирането на цигари,

предложенията, които дават възможност за справедливо географско разпределение,

кандидатите, които не са получили безвъзмездни средства през предходни години или по силата на предходни покани за представяне на предложения за същото или подобно действие.

5.   Бюджет

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 3 500 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 50 % от допустимите разходи.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

6.   Допълнителна информация

Техническите спецификации и формулярът за кандидатстване могат да бъдат изтеглени на следния адрес:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с настоящата покана следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на OLAF.

7.   Краен срок за подаване на предложения

Предложенията трябва да бъдат подадени не по-късно от: петък, 12 юли 2013 г.


(1)  ОВ L 193, 25.7.2007 г., стр. 18.

(2)  C(2013) 612 final от 7 февруари 2013 г.

(3)  Разходи за поддръжка, които не се покриват от гаранция.


21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/24


ХЕРКУЛЕС II

Покана за представяне на предложения

Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС „Цигари“

2013/C 176/08

1.   Цели и описание

Настоящото обявление за покана за представяне на предложения се основава на Решение № 878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2007 г. за създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма „Херкулес II“) (1). Тази покана се отнася до дейностите по член 1а, буква a) от Решението за програмата „Херкулес II“, които се състоят от:

„техническа помощ за националните органи посредством предоставяне на специални знания, оборудване и информационно-технологични (ИТ) средства за улесняване на транснационалното сътрудничество и сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) с цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности, както и разработване и прилагане на политики за предотвратяване и разкриване на измами.“

В Решението за финансиране за 2013 г. (2) се предвижда организирането на две покани за представяне на предложения за сектора на дейност „техническа помощ“. Настоящата покана се отнася до техническата помощ, свързана с цигарите.

2.   Допустими кандидати

Настоящото обявление е насочено към национални или регионални администрации („кандидати“) на държава-членка или държава извън Европейския съюз, които способстват за укрепването на европейските действия за защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

3.   Допустими действия

Допустимите действия за техническа помощ, свързана с цигарите, се състоят от:

a)

техническа и финансова помощ, необходима за подпомагане и засилване на контрола на контейнери и камиони по външните граници на ЕС. Това включва:

закупуването на мобилни и стационарни (рентгенови) скенери — включително разходите, свързани с тяхното инсталиране и поддръжка (3) — които се използват от митническите органи за проверката на контейнери, камиони и леки автомобили, пресичащи външните граници на ЕС или транзитно преминаващи през територията на държава-членка, с цел извършването на проверки за наличието на незаконни стоки, по-специално контрабандни или фалшифицирани цигари и тютюн,

обучение за митнически служители за работа със скенера, както и обучение за правилното интерпретиране на генерираните от скенерите изображения,

софтуер и хардуер, чрез които да се даде възможност за обмена на изображения, генерирани от различни видове скенери, в рамките на митническите служби на ЕС и между тях.

б)

закупуване, обучаване, осигуряване на храна и подслон на животни (например митнически кучета, но също и специално обучени пчели, плъхове или прасета), използвани за откриването на незаконни стоки, по-специално контрабандни или фалшифицирани цигари и тютюн;

в)

разработване, прилагане, подобряване или модернизиране на съществуващи автоматизирани системи за разпознаване на кодовете на контейнери и автоматизирани системи за разпознаване на табели с регистрационен номер. Това включва разработването на софтуер, както и закупуването и инсталирането на хардуер за системите и обучението на оператори.

4.   Критерии за възлагане

Всяко представено допустимо действие ще бъде оценено с оглед на следните критерии за възлагане:

1.

съгласуваност на действието с целите на Комисията за борба с измамите, и по-специално за предотвратяване, разкриване и разследване на потока на незаконни тютюневи изделия към ЕС;

2.

качество на другите мерки, съпровождащи закупуването и/или организирането на действието с цел да се подобри откриването на незаконни тютюневи изделия;

3.

техническо качество и пригодност на предложеното действие да отговори на нуждите, посочени от кандидата за безвъзмездни средства;

4.

ефективност на разходите: разходите за действието следва да съответстват на неговите цели;

5.

съвместимост на действието с работата, която се извършва или е планирана във връзка с приоритетите на политиката на ЕС за предотвратяване на измамите, свързани с бюджета на ЕС (предотвратяване; анализ на информация, методи на сътрудничество и т.н.);

6.

съвместимост на действието с подобни проекти, осъществявани в други държави-членки и от други национални правоприлагащи агенции и митнически агенции;

7.

възможност за използване на методите и/или резултатите от действието за подобряване на сътрудничеството и повишаване на ефективността в борбата с измамите и контрабандата на цигари (интегриране).

В случай че няколко действия получат еднаква оценка с оглед на тези критерии за възлагане, предимство за финансиране може да се даде на (в низходящ ред):

правоприлагащите агенции, които не разполагат или за които не се счита, че разполагат с достатъчно оборудване за борба с контрабандата на цигари и фалшифицирането на цигари,

предложенията, които дават възможност за справедливо географско разпределение,

кандидатите, които не са получили безвъзмездни средства през предходни години или в рамките на предходни покани за представяне на предложения за същото или подобно действие.

5.   Бюджет

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 3 500 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 50 % от допустимите разходи.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

6.   Допълнителна информация

Техническите спецификации и формулярът за кандидатстване могат да бъдат изтеглени на следния адрес: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с настоящата покана следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на OLAF.

7.   Краен срок за подаване на предложения

Предложенията трябва да бъдат подадени не по-късно от: петък, 12 юли 2013 г.


(1)  ОВ L 193, 25.7.2007 г., стр. 18.

(2)  C(2013) 612 final от 7 февруари 2013 г.

(3)  Разходи за поддръжка, които не се покриват от гаранция.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/26


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 176/09

1.

На 13 юни 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Snam SpA („Snam“, Италия), под крайния контрол на Cassa Depositi e Prestiti SpA („CDP“, Италия), и предприятие Pacific Mezz (Люксембург) Sarl („Pacific Mezz Luxembourg“ Люксембург), под крайния контрол на GIC Special Investments Pte Ltd („GICSI“, Сингапур), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Transport et Infrastructure Gaz France SA („TIGF“, Франция) посредством покупка на акции. 2. Търговските дейности на въпросните предприятия са:

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Snam: с дейност в преноса, съхранението и разпределението на природен газ, както и терминал за втечнен природен газ в Италия,

за предприятие GICSI: с дейност в управлението на глобален портфейл от инвестиции в собствен капитал, рисков капитал и инфраструктурни фондове, както и преки инвестиции в частни дружества,

за предприятие TIGF: с дейност в областта на преноса и съхранението на природен газ в Югозападна Франция.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).