ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.028.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 28

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
30 януари 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 028/01

Обменен курс на еврото

1

 

Сметна палата

2013/C 028/02

Специален доклад № 20/2012 Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите-членки за постигане на целите на политиката на ЕС относно отпадъците?

2

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2013/C 028/03

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система ЕВРОДАК за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № […/…] (преработен текст)

3

2013/C 028/04

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно доверието и увереността при използването на електронни трансакции на вътрешния пазар (Регламент относно електронните удостоверителни услуги)

6

2013/C 028/05

Изпълнително резюме на Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция

9

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2013/C 028/06

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои изравнителни мерки

12

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 028/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6812 — SFPI/Dexia) ( 1 )

13

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/1


Обменен курс на еврото (1)

29 януари 2013 година

2013/C 28/01

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3433

JPY

японска йена

121,52

DKK

датска крона

7,4595

GBP

лира стерлинг

0,85360

SEK

шведска крона

8,6110

CHF

швейцарски франк

1,2416

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,4110

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,659

HUF

унгарски форинт

297,40

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6991

PLN

полска злота

4,2090

RON

румънска лея

4,3835

TRY

турска лира

2,3805

AUD

австралийски долар

1,2860

CAD

канадски долар

1,3510

HKD

хонконгски долар

10,4223

NZD

новозеландски долар

1,6072

SGD

сингапурски долар

1,6629

KRW

южнокорейски вон

1 458,03

ZAR

южноафрикански ранд

12,1785

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,3659

HRK

хърватска куна

7,5870

IDR

индонезийска рупия

13 003,25

MYR

малайзийски рингит

4,1421

PHP

филипинско песо

54,836

RUB

руска рубла

40,4900

THB

тайландски бат

40,098

BRL

бразилски реал

2,6773

MXN

мексиканско песо

17,1112

INR

индийска рупия

72,1960


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Сметна палата

30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/2


Специален доклад № 20/2012 „Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите-членки за постигане на целите на политиката на ЕС относно отпадъците?“

2013/C 28/02

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 20/2012 „Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите-членки за постигане на целите на политиката на ЕС относно отпадъците?“.

Докладът е достъпен за справка или изтегляне на уебсайта на Европейската сметна палата: http://eca.europa.eu

Докладът може да бъде предоставен безплатно на хартиен носител при заявка на адрес:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1

Електронна поща: eca-info@eca.europa.eu

или при попълване на формуляр за електронна поръчка на уебсайта EU Bookshop.


Европейски надзорен орган за защита на данните

30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/3


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № […/…] (преработен текст)

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/03

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 30 май 2012 г. Комисията прие предложение за преработване на регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № […/…] (за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство) и за изискване за сравняване с данни от „ЕВРОДАК“ от правоприлагащите органи на държавите-членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (по-долу наричано „предложението“) (1).

2.

Предложението е изпратено от Комисията на ЕНОЗД за консултация на 5 юни 2012 г. в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001. ЕНОЗД препоръчва в преамбюла на предложението да бъде включена препратка към настоящата консултация.

3.

ЕНОЗД изразява съжаление, че службите на Комисията не са поискали от ЕНОЗД да предостави на Комисията неофициални коментари преди приемането на предложението съгласно одобрената процедура относно документите на Комисията, свързани с обработката на лични данни (2).

4.

Предложението беше представено на министрите на вътрешните работи на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, проведено на 7—8 юни 2012 г., и понастоящем е в процес на обсъждане в рамките на Съвета и Европейския парламент с цел приемане на регламент чрез обикновената законодателна процедура до края на 2012 г. Настоящото становище на ЕНОЗД има за цел да подпомогне тази процедура.

7.   Заключения

87.

ЕНОЗД отбелязва, че през последните години нуждата от достъп до данните на „ЕВРОДАК“ за целите на правоприлагането беше широко обсъдена в рамките на Комисията, Съвета и Европейския парламент. Той също така разбира, че наличността на база данни с дактилоскопични отпечатъци може да бъде още един инструмент в борбата с престъпността. ЕНОЗД обаче припомня също, че този достъп до „ЕВРОДАК“ има сериозни последствия за защитата на личните данни на лицата, чиито данни се съхраняват в системата „ЕВРОДАК“. За да бъде добре обоснована, необходимостта от този достъп трябва да бъде подкрепена от ясни и неоспорими елементи, а пропорционалността на обработката трябва да бъде доказана. Това е още по-необходимо в случай на сериозна намеса в правата на лицата, съставляващи уязвима група с необходимост от закрила, както се предвижда в регламента.

88.

Предоставените досега данни — като също така се взема под внимание гореописаният специфичен контекст — според ЕНОЗД са недостатъчни и неактуализирани, за да могат да докажат необходимостта и пропорционалността на предоставяния до „ЕВРОДАК“ достъп за целите на правоприлагането. Вече съществуват редица правни инструменти, които дават възможност една държава-членка да иска справки за пръстови отпечатъци и други данни от областта на правоприлагането, съхранявани от друга държава-членка. Необходима е много по-добра обосновка като предварително условие за предоставяне на достъп на правоприлагащите органи.

89.

В този контекст ЕНОЗД препоръчва Комисията да предостави нова оценка на въздействието, в която са взети под внимание всички съответни варианти на политика, които включват убедителни доказателства и надеждни статистически данни, както и оценка от гледна точка на основните права.

90.

ЕНОЗД установи още няколко допълнителни проблеми, които се отнасят до:

Приложимо законодателство за защита на данните

91.

ЕНОЗД подчертава необходимостта от яснота относно начина, по който разпоредбите на предложението, в които се посочват дадени права и задължения за защита на данните, са свързани с Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, както и с Решение 2009/371/ПВР на Съвета (вж. раздел 4).

Условия за достъп на правоприлагащите органи

Както е посочено по-горе, най-напред следва да се докаже, че достъпът на правоприлагащите органи до „ЕВРОДАК“ сам по себе си е необходим и пропорционален. Затова представените по-долу коментари следва да бъдат взети под внимание.

92.

ЕНОЗД препоръчва да се:

изясни, че предаването на данни от „ЕВРОДАК“ на трети държави е забранено също в случай на използване на данни от „ЕВРОДАК“ за целите на правоприлагането (вж. точки 43—44),

добавят целите на правоприлагането към информацията, предоставена на субекта на данните (вж. точка 45),

гарантира по недвусмислен начин, че достъпът на определените органи до данни от „ЕВРОДАК“ е ограничен до целите на правоприлагането (вж. точка 49),

предоставя достъп до данни от „ЕВРОДАК“ за целите на правоприлагането при налично предварително съдебно разрешение или поне при условие че проверяващият орган изпълнява своите задължения и задачи независимо и не получава указания по отношение на извършването на проверката (вж. точки 50—51),

добави критерият „нуждата от предотвратяване на непосредствена опасност, свързана с тежки престъпления и терористични действия“ като изключителен случай, който оправдава искането за справка с данни от „ЕВРОДАК“ без извършване на предварителна проверка от проверяващ орган и определяне на конкретен срок за извършване на последваща проверка (вж. точки 53—54),

добавят към условията за достъп условията за: i) предварителна справка с Визовата информационна система; ii) „основателно подозрение, че извършителят на терористично или друго тежко престъпление е подал молба за получаване на убежище“; и iii) „същественият“ принос за целите на правоприлагане и изясняване какво се разбира под „разумни основания“ (вж. точки 56—57),

опишат в съображение видовете ситуации, които оправдават директен достъп на Европол до централното звено на „ЕВРОДАК“ и да се гарантира, че стриктните условия за достъп, които се прилагат за национално определените органи, се прилагат също за Европол (вж. точки 58—59),

гарантира, че сравняването на дактилоскопични отпечатъци за целите на правоприлагането във всички случаи подлежи най-малко на същите гаранции, предвидени за целите Регламента от Дъблин (вж. точка 62),

определят по-ясно правилата за запазване или заличаване на данни (вж. точка 64),

изясни коя допълнителна информация при положителен резултат ще бъде съобщавана на Европол, ако е приложимо (вж. точки 65—66),

уточни конкретната цел (цели) на искането от управителния съвет на агенцията за сравняване с данните от „ЕВРОДАК“, отправено от правоприлагащите органи на държавите-членки, както и анонимизирането от правоприлагащите органи на данните преди те да бъдат предадени на управителния съвет, и възстановяване на правилата за професионалната тайна (вж. точки 67—68),

предостави достъп на ЕНОЗД и на надзорния орган на Европол до архивите, съхранявани съответно от агенцията и Европол, както и задължението за съхраняване на архиви също и за извършване на редовен собствен одит от „ЕВРОДАК“ (вж. точки 79 и 85),

изясни упражняването на надзор над дейностите на Европол по обработка на данни (вж. точка 81).

Други разпоредби

93.

ЕНОЗД препоръчва да се:

замени системата за осигуряване на непрекъснатост на дейността с необходимостта от план за непрекъснатост на дейността и предоставяне на правно основание за прилагане на мерки, съдържащи условията на такъв план (вж. точка 72),

гарантира, че временната или постоянна невъзможност да се осигурят използваеми дактилоскопични отпечатъци няма да има отрицателно въздействие върху правното положение на лицето и във всеки случай това не може да представлява достатъчно основание за отказ за разглеждане на молба за убежище или за отхвърляне на такава молба (вж. точка 73),

осигури съгласуваност между задълженията на агенцията, държавите-членки и Европол да съхраняват архиви и документация относно дейности по обработка на данните (вж. точка 77),

подобрят разпоредбите относно сигурността на данните (вж. точка 82),

включи ЕНОЗД при предаването на годишния доклад на агенцията (вж. точка 83),

добави в член 43 задължение за държавите-членки и Европол постоянно да актуализират информацията, която са предоставили на Комисията, и изискване към Комисията да предоставя тази информация на разположение на държавите-членки, Европол и на обществеността „посредством постоянно актуализирана електронна публикация“ (вж. точка 86).

Съставено в Брюксел на 5 септември 2012 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 254 окончателен.

(2)  Комисията проведе неофициална консултация с ЕНОЗД относно изменението на регламента за „ЕВРОДАК“ последно през 2008 година.


30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/6


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно доверието и увереността при използването на електронни трансакции на вътрешния пазар (Регламент относно електронните удостоверителни услуги)

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/04

I.   Въведение

I.1.   Предложението

1.

На 4 юни 2012 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар („предложението“) (1).

2.

Предложението е част от представените от Комисията мерки за засилване на използването на електронни трансакции в Европейския съюз. То е резултат от действията, предвидени в Програма в областта на цифровите технологии за Европа (2), свързани с подобряване на законодателството в областта на електронните подписи (Основно действие 3) и осигуряване на съгласувана рамка за взаимното признаване на електронната идентификация и на електронното удостоверяване на идентичност (Основно действие 16).

3.

Очаква се предложението да подобри доверието в паневропейските електронни трансакции и да гарантира трансгранично признаване на електронната идентификация, удостоверяването на автентичност, електронния подпис и свързани с тях удостоверителни услуги на вътрешния пазар, като същевременно гарантира високо равнище на защита на данните и укрепване на правата на потребителите.

4.

Високото равнище на защита на данните е от съществено значение за използването на схеми за електронна идентификация и удостоверителни услуги. Разработването и използването на подобни електронни средства трябва да се основава на правилното обработване на лични данни от доставчиците на удостоверителни услуги и издателите на електронни документи за идентификация. Това е много важно, тъй като на това обработване ще се разчита, наред с другото, за установяването и удостоверяването на физически (или юридически) лица по възможно най-надежден начин.

I.2.   Консултация с ЕНОЗД

5.

Преди предложението да бъде прието ЕНОЗД получи възможност да отправи неофициални коментари. Много от тях са взети под внимание в предложението. В резултат на това гаранциите за защита на данните в предложението са подобрени.

6.

ЕНОЗД приветства факта, че освен това Комисията се консултира с него официално в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

I.3.   Контекст на предложението

7.

Предложението се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в него се предвиждат условията и механизмите за взаимното признаване и приемане на електронната идентификация и на удостоверителните услуги сред държавите-членки. По-специално в него са заложени принципите, свързани с предоставянето на услуги за идентификация и доверителни електрони услуги, включително и правилата, приложими към признаването и приемането. В него се съдържат също така и изискванията за създаване, проверка, валидиране и съхраняване на електронни подписи, електронни печати, електронни времеви печати, електронни документи, услуги по електронно доставяне, удостоверяване на автентичността на уебсайтове, електронни удостоверения.

8.

В допълнение към това предложеният регламент предвижда правила за надзор над предоставянето на удостоверителни услуги и задължава държавите-членки да създадат надзорни органи за тази цел. Тези органи, наред с други задачи, ще оценяват съответствието на техническите и организационните мерки, въведени от доставчиците на електронни удостоверителни услуги.

9.

В глава II се разглеждат услугите по електронна идентификация, докато глава III е посветена на други електронни удостоверителни услуги, като електронни подписи, печати, времеви печати, документи, услуги по доставяне, удостоверения и удостоверяване на автентичността на уебсайтове. Електронните удостоверителни услуги са свързани с националните лични карти и могат да се използват при достъпа до цифрови услуги и по-специално до услугите на електронното управление; това означава, че орган, който издава електронна идентификация, действа от името на държавата-членка, а тази държава-членка отговаря за правилното установяване на взаимовръзката между конкретно лице и неговото/нейното средство за електронна идентификация. Що се отнася до други електронни удостоверителни услуги, доставчикът/издателят е физическо или юридическо лице, което носи отговорност за правилното и безопасно предоставяне на тези услуги.

I.4.   Въпроси относно защитата на данните, породени от предложението

10.

Обработването на лични данни е характерно при използването на схеми за идентификация, а в известна степен и при предоставянето на други удостоверителни услуги (например в случай на електронни подписи). Обработването на лични данни ще бъде необходимо, за да се създаде надеждна връзка между електронната идентификация и средствата за проверка на автентичността, използвани от физическо (или юридическо) лице, и въпросното лице, за да се потвърди, че лицето от електронното удостоверение наистина е този/тази, който/която твърди, че е. Например електронните идентификации или електронните удостоверения се отнасят до физически лица и включват набор от данни, които недвусмислено представляват тези лица. С други думи създаването, проверката, валидирането и обработката на електронните средства, посочени в член 4, параграф 12 от предложението, в много случаи ще включват обработване на лични данни и поради това защитата на данни е уместна.

11.

Следователно е от съществено значение обработването на данни в контекста на предоставянето на схеми за електронна идентификация или електронни удостоверителни услуги да се извършва в съответствие с рамката на ЕС за защита на данните, по-специално с националните разпоредби за прилагането на Директива 95/46/ЕО.

12.

В настоящото становище ЕНОЗД ще съсредоточи своя анализ върху три основни въпроса:

а)

по какъв начин е разгледана защитата на данни в предложението;

б)

аспекти на защитата на данни в схемите за електронна идентификация, които трябва да бъдат признати и приети на трансгранично равнище; и

в)

аспекти на защитата на данни в електронните удостоверителни услуги, които трябва да бъдат признати и приети на трансгранично равнище.

III.   Заключения

50.

ЕНОЗД приветства предложението, тъй като то може да допринесе за взаимното признаване (и приемане) на електронни удостоверителни услуги и схеми за идентификация на европейско равнище. Той приветства и установяването на общ набор от изисквания, които издателите на средства за електронна идентификация и доставчиците на удостоверителни услуги трябва да спазват. Независимо от това, че изразява цялостна подкрепа за предложението, ЕНОЗД би желал да отправи следните общи препоръки:

разпоредбите в областта на защитата на данни, включени в предложението, следва да не се ограничават до доставчици на удостоверителни услуги, а следва да бъдат приложими и към обработването на лични данни в електронните схеми за идентификация, описани в глава II от предложението,

предложеният регламент следва да включва общ набор от изисквания за сигурност за доставчиците на удостоверителни услуги и издателите на електронни документи за идентификация. Като алтернатива на това чрез него би могло да се позволи на Комисията да определя, когато е необходимо, чрез избирателна употреба на делегирани актове или мерки за прилагане, критериите, условията и изискванията за сигурност в електронните удостоверителни услуги и схемите за идентификация,

от доставчиците на електронни удостоверителни услуги и издателите на електронни документи за идентификация следва да се изисква да предоставят на потребителите на техните услуги: i) подходяща информация относно събирането, съобщаването и запазването на техните данни, както и ii) средство за контрол на личните им данни и за упражняване на правата им за защита на данните,

ЕНОЗД препоръчва по-избирателно включване в предложението на разпоредбите, които оправомощават Комисията да посочва или определя подробно конкретни разпоредби след приемането на предложения регламент посредством делегирани актове или актове за изпълнение.

51.

Някои конкретни разпоредби относно взаимното признаване на схеми за електронна идентификация също следва да се подобрят:

в предложения регламент следва да се уточнят данните или категориите данни, които ще бъдат обработвани за трансгранично идентифициране на лица. Това уточняване следва да е с поне същото равнище на подробност като наличното в приложенията за други удостоверителни услуги, и да се взема под внимание спазването на принципа на пропорционалност,

гаранциите, изисквани за предоставянето на схеми за идентификация, следва поне да отговарят на изискванията, предвидени за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги,

с предложението следва да се установят подходящи механизми за създаване на рамка за оперативна съвместимост на националните схеми за идентификация.

52.

И накрая ЕНОЗД отправя следните препоръки във връзка с изискванията за предоставяне и признаване на електронни удостоверителни услуги:

следва да се уточни във връзка с всички електронни услуги дали ще бъдат обработвани лични данни, а в случаите, когато ще бъдат обработвани лични данни, кои данни или категории данни ще бъдат обработвани,

в регламента следва да се предвидят подходящи гаранции, за да се избегне припокриване на компетенциите на надзорните органи за електронни удостоверителни услуги и тези на органите за защита на данните,

задълженията, наложени на доставчиците на електронни удостоверителни услуги по отношение на пробиви в защитата на данните и инциденти, свързани със сигурността, следва да съответстват на изискванията, изложени в преработената Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и в предложения регламент за защита на данните,

следва да се даде по-голяма яснота на определението за частни и публични образувания, които могат да действат като трети страни, които имат право да извършват одити съгласно член 16 и член 17 или които могат да проверяват устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи съгласно член 23, както и на критериите, по които ще се оценява независимостта на тези органи,

в регламента следва да бъде определен по-прецизно времевият период за запазване на данните, посочени в член 19, параграф 2 и член 19, параграф 4 (3).

Съставено в Брюксел на 27 септември 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 238 окончателен.

(2)  COM(2010) 245 от 19.5.2010 г.

(3)  Съгласно член 19, параграф 2, буква ж) доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги записват за подходящ интервал от време цялата релевантна информация във връзка с данните, издадени и получени от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. Съгласно член 19, параграф 4 доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги следва да предоставят на всяка страна, разчитаща на удостоверенията, информация относно валидността или отмяната на издадените от тях квалифицирани удостоверения.


30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/9


Изпълнително резюме на Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/05

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 16 август 2012 г. Комисията прие предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция („Предложението“) (1). Предложението беше изпратено на ЕНОЗД за консултация на същия ден.

2.

Преди приемането на Предложението на ЕНОЗД беше предоставена възможност да отправи неофициални коментари. Много от коментарите са взети предвид при изготвяне на Предложението. В резултат на това заложените в Предложението мерки за защита на данните бяха засилени. ЕНОЗД приветства фактът, че Комисията се е консултирала с него официално след приемане на Предложението, както и че преамбюлът на Предложението съдържа позоваване на настоящото становище.

1.2.   Цели и контекст на препоръката

3.

Съгласно Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 от 1 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (2) („регламентът за архивите“) от органите и институциите на ЕС се изисква да създадат исторически архиви и да осигурят на обществеността достъп до тях след изтичането на 30 годишен срок. Регламентът за архивите позволява на всяка институция и орган да съхранява своите исторически архиви на мястото, което смята за най-подходящо.

4.

Целта на Предложението е да се измени регламентът за архивите и депозирането на книжни архиви в Европейския университетски институт във Флоренция да се направи задължително за всички европейски институции и органи (с изключение на Съда на Европейския съюз и Европейската централна банка). Всъщност Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент вече депозират своите книжни архиви в Европейския университетски институт въз основа на договорни споразумения. Поради това, както се пояснява в обяснителния меморандум, Предложението не променя статуквото, а по-скоро „има за цел да потвърди ролята на Европейския университетски институт в управлението на историческите архиви на институциите. С него ще се създаде стабилна правна и финансова основа за партньорството между ЕС и Европейския университетски институт.“

5.

Предложението също така няма да промени съществуващите правила и процедури, чрез които европейските институции и органи осигуряват достъп на обществеността до историческите си архиви след изтичането на 30-годишен срок. В допълнение Предложението няма да промени собствеността върху историческите архиви, които остават собственост на депозиралите ги институции/органи. Накратко: Предложението съдържа ограничени и целенасочени изменения на регламента за архивите вместо предложения за широкобхватно модернизиране и преразглеждане.

1.3.   Приложимост към защитата на данните; цели на становището на ЕНОЗД

6.

За изпълнението на задачите си европейските институции и органи обработват огромни количества данни, включително лични данни. Някои от обработваните лични данни може да бъдат изключително чувствителни с оглед на защитата на данни (3) и/или може да са били предоставени на институциите или органите, които са отговаряли за поверителността, без да се очаква, че в бъдеще те ще станат публично достъпни: например лични данни, съдържащи се в медицински или лични досиета на членове на персонала, или лични данни, обработвани във връзка с дисциплинарни производства и процедури във връзка с тормоз, вътрешни одити, различни видове жалби или петиции и разследвания,свързани с търговията, конкуренцията, борбата с измамите или от друг вид.

7.

Някои от тези лични данни, включително някои от онези, които на пръв поглед пораждат най-големите рискове за засегнатите лица, биват унищожени след определен период от време, след като вече не се използват за първоначалните цели, за които са събрани (или за други съвместими „административни“ цели).

8.

Въпреки това значителна част от документите, притежание на европейските институции и органи, включително евентуално личните данни, съдържащи се в тях, няма да бъдат унищожени, а в крайна сметка ще бъдат прехвърлени в историческите архиви на Европейския съюз и ще бъдат направени публично достъпни за исторически, статистически и научни цели (4).

9.

Важно е европейските институции и органи да имат ясни политики за това какви лични данни следва или не следва да се включат в историческите архиви, както и как да защитават онези лични, които ще бъдат съхранявани и до които ще бъде предоставян достъп на обществеността посредством историческите архиви. Необходимо е тези политики да гарантират зашита на правото на неприкосновеност на личния живот и на личните данни на съответните лица и да установяват баланс между защитата на тези основни права и правото на достъп до документи и легитимните интереси в историческите проучвания.

10.

За момента, въпреки наличието на политики за управление на документи, задържане на данни и архивиране в много европейски институции и органи (виж например Общия списък за опазване (CCL), вътрешен административен документ, издаден от Комисията (5)), тези политики предоставят само ограничени насоки относно защитата на данните. CCL и другите подобни документи следва да бъдат допълнително разработени или допълнени с по-конкретни и по-диференцирани насоки относно защитата на данните.

11.

В допълнение следва да се отбележи, че наличните политики са формулирани във вътрешни документи, а не в законодателен инструмент, приет от Съвета и Парламента. В действителност, освен краткото позоваване в член 2, параграф 1 на „документите, обхванати от изключението, отнасящо се до правото на лична свобода и неприкосновеност на личността, както е определено в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001 (6)“, в настоящия текст на регламента за архивите не се уточнява какви данни може да бъдат прехвърляни в историческите архиви и по този начин в крайна сметка да бъдат публично оповестявани.

12.

Посоченият член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на свой ред трябва да се тълкува в съответствие с приложимите закони за защита на данните, включително Регламент (ЕО) № 45/2001, и в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз. Поради това, за да се реши какви лични данни следва се въвеждат в историческите архиви, е необходим комплексен анализ на всеки случай поотделно.

13.

Преработването на Директива 95/46/ЕО (7) и на Регламент (ЕО) № 1049/2001 се осъществява в момента, а преработването на Директива (ЕО) № 45/2001 също предстои. Въпреки че се изразява надежда, че тези законодателни промени ще допринесат за яснотата, поради общия им характер е малко вероятно те да предоставят достатъчно конкретни насоки за европейските институции и органи по отношение на практиките им за архивиране. Що се отнася до самия регламент за архивите, Комисията е предложила само ограничени изменения, които не засягат член 2, параграф 1 и други съществени разпоредби.

14.

В настоящото становище ЕНОЗД ще предложи няколко целенасочени промени, които могат да бъдат включени с оглед на текущото по-ограничено преразглеждане на регламента за архивите. В допълнение той ще подчертае необходимостта от приемане на конкретни мерки, включително подходящи правила за прилагане, за да се гарантира, че опасенията във връзка със защитата на данните са разгледани по ефективен начин в контекста на законното съхранение на документация за исторически цели.

15.

За да се предостави контекст, в раздел 2 накратко са обсъдени някои общи въпроси в областта на защитата на данни и текущите тенденции, свързани с отварянето и цифровизацията на европейските исторически архиви, анонимизирането и деанонимизирането, както и инициативите на Комисията относно свободно достъпни данни.

10.   Заключения

65.

ЕНОЗД приветства фактът, че в Предложението се разглеждат опасения относно защитата на личните данни, включително по-специално:

разпоредбите на приложимото право,

определянето на надзорния орган,

посочването на ролята на Европейския университетски институт като обработващ орган, и

изискването за приемане на правила за прилагане за решаване на въпросите в областта на защитата на данни на практическо равнище.

66.

За преодоляване на останалите опасения, свързани с защитата на данни, ЕНОЗД препоръчва в предложеното изменение на регламента за архивите да се:

посочат основните цели и минималното съдържание на правилата за прилагане, както и процедурата за тяхното приемане, включително управляваща структура, за да се гарантира хармонизиран и координиран подход, ясна времева рамка за приемане и консултации с ЕНОЗД,

разяснят приложимите правила за сигурността на личните данни, съхранявани в архивите,

предоставят мерки за защита по отношение на частните архиви, съхранявани от Европейския университетски институт, и

предоставят поне минимални разяснения във връзка с изключението по отношение на правото на лична свобода, посочено в член 2 от регламента за архивите.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2012 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 456 окончателен.

(2)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета (ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1).

(3)  Като например „специални категории данни“ по смисъла на член 10 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

(4)  Член 1, параграф 2 от регламента за архивите предоставя определение както за „архиви“, така и за „исторически архиви“ (институции и органи на ЕС). Архивите са определени като „тези документи независимо от какъв тип са и на какъв носител са, които са създадени или получени от някоя от институциите или от техни представители или служители при изпълнението на задълженията им, които са свързани с дейностите на (ЕС)“. Историческите архиви съответно са определени като „тази част от архивите (на институциите), която е избрана … за постоянно съхранение“… „не по-късно от 15 години след датата на създаването им“, посредством „първоначален процес на сортиране с цел отделянето на документи, които трябва да бъдат съхранени от тези, които нямат административна или историческа стойност“.

(5)  SEC(2007) 970, одобрен на 4 юли 2007 г., към момента в процес на преработка. Виж също коментарите на ЕНОЗД от 7 май 2007 г. относно проекта за CCL от 2007 г. на адрес: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2007/07-05-07_commentaires_liste_conservation_EN.pdf

(6)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(7)  Виж предложението на Комисията за регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (COM(2012) 11 окончателен). Виж също становището на ЕНОЗД от 7 март 2012 г. относно пакета за реформа в областта на защитата на данните, достъпно на адрес: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsessionid=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377


V Становища

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/12


Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои изравнителни мерки

2013/C 28/06

1.   Както е предвидено в член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (1), Европейската комисия уведомява, че освен ако не бъде започнато преразглеждане в съответствие с изложената по-нататък процедура, срокът на действие на долупосочените изравнителни мерки ще изтече на датата, посочена в таблицата по-долу.

2.   Процедура

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане. Искането трябва да съдържа достатъчно доказателства за това, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повторно извършване на субсидиране и нанасяне на вреда.

Ако Комисията вземе решение да преразгледа съответните мерки, на вносителите, износителите, представителите на държавата на износ и на производителите от Съюза ще бъде предоставена възможност да изпратят допълнителна информация, да опровергаят или да изразят становище по въпросите, изложени в искането за преразглеждане.

3.   Срок

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане на горното основание, което трябва да бъде получено от Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2) след публикуването на настоящото известие, но не по-късно от три месеца преди датата, посочена в таблицата по-долу.

4.   Настоящото известие се публикува в съответствие с член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 597/2009.

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие (3)

Сулфанилова киселина

Индия

Изравнително мито

Регламент (ЕО) № 1010/2008 на Съвета (ОВ L 276, 17.10.2008 г., стр. 3)

18.10.2013 г.

 

 

Гаранция

Решение 2006/37/ЕО на Комисията (ОВ L 22, 26.1.2006 г., стр. 52)

 


(1)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(2)  Тел. +32 22956505.

(3)  Срокът на действие на мярката изтича в полунощ на датата, посочена в тази колона.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6812 — SFPI/Dexia)

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 28/07

1.

На 18 януари 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която белгийският държавен инвестиционен фонд Société fédérale de Participations et d'investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI“, Белгия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над цялото предприятие Dexia SA/NV („Dexia“, Белгия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие SFPI: инвестиции в публични и частни дружества от стратегически интерес, от свое име и от името на белгийската държава,

за предприятие Dexia: финансови услуги, особено публични финанси, включително финансиране на проекти и управление на активи в няколко държави, предимно във Франция, чрез редица дъщерни дружества.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6812 — SFPI/Dexia на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).