ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.027.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 27

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
29 януари 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 027/01

Обменен курс на еврото

1

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2013/C 027/02

Резюме на Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава-членка в рамките на единния пазар

2

2013/C 027/03

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и по отношение на предложението на Комисията за Регламент на Съвета относно упражняване на правото да се предприемат колективни действия във връзка със свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги

4

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2013/C 027/04

Обявление за наемане на работа РЕ/162/S

7

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2013/C 027/05

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

8

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 027/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/1


Обменен курс на еврото (1)

28 януари 2013 година

2013/C 27/01

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3444

JPY

японска йена

122,21

DKK

датска крона

7,4605

GBP

лира стерлинг

0,85450

SEK

шведска крона

8,6583

CHF

швейцарски франк

1,2472

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,4420

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,690

HUF

унгарски форинт

298,40

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6987

PLN

полска злота

4,1989

RON

румънска лея

4,3963

TRY

турска лира

2,3734

AUD

австралийски долар

1,2930

CAD

канадски долар

1,3562

HKD

хонконгски долар

10,4295

NZD

новозеландски долар

1,6210

SGD

сингапурски долар

1,6646

KRW

южнокорейски вон

1 466,53

ZAR

южноафрикански ранд

12,0906

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,3717

HRK

хърватска куна

7,5878

IDR

индонезийска рупия

13 011,59

MYR

малайзийски рингит

4,0950

PHP

филипинско песо

55,091

RUB

руска рубла

40,5020

THB

тайландски бат

40,278

BRL

бразилски реал

2,7361

MXN

мексиканско песо

17,1653

INR

индийска рупия

72,4830


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Европейски надзорен орган за защита на данните

29.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/2


Резюме на Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава-членка в рамките на единния пазар

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Въведение

I.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 4 април 2012 г. Комисията прие предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава-членка в рамките на единния пазар („предложението“) (1). В същия ден предложението беше изпратено от Комисията на ЕНОЗД за консултация.

2.

Преди приемането на предложението ЕНОЗД имаше възможност да отправи неофициални коментари. Повечето бяха взети под внимание в предложението. Вследствие на това, бяха засилени предпазните мерки за защита на данните в предложението.

3.

ЕНОЗД приветства факта, че Комисията официално се е консултирала с него, както и че преамбюлът на предложението съдържа позоваване на настоящото становище.

I.2.   Цели и обхват на предложението

4.

Предложението цели да опрости формалностите и условията за регистрация на превозни средства, регистрирани в друга държава-членка. То е насочено към отстраняване на пречките пред свободното движение на стоки и към улесняване на упражняването на правата на гражданите съгласно законодателството на ЕС. Предложението се спира само върху реда и условията за пререгистрация на моторни превозни средства и не засяга процедурата за първоначална регистрация на моторни превозни средства.

5.

Регистрацията на моторни превозни средства представлява административното разрешение за въвеждане на моторното превозно средство в експлоатация по пътищата, което включва идентифициране на моторното превозно средство и издаване на регистрационен номер за него. В края на регистрационната процедура държавата-членка издава свидетелство за регистрация, с което удостоверява, че превозното средство е регистрирано в държава-членка. Има много обстоятелства, при които титулярят на свидетелството за регистрация трябва да пререгистрира превозното средство към органа за регистрация на превозни средства в друга държава-членка. За целта предложението ще:

изясни в коя държава-членка следва да се регистрира моторно превозно средство, прехвърлено между държавите-членки,

съкрати срока за процедурите за пререгистрация; и

предвиди опростена процедура за регистрация, която включва признаването на документи и прегледи за техническа изправност, издадени или направени в друга държава-членка, както и улесняването на обмена на данни между националните органи за регистрация.

I.3.   Обхват на коментарите на ЕНОЗД

6.

ЕНОЗД приветства факта, че в предложението са взети под внимание повечето изразени от ЕНОЗД неофициални коментари. Съответно, в настоящото становище ЕНОЗД само накратко описва значението на защитата на данните в контекста на пререгистрацията на превозни средства. Освен това са отправени няколко допълнителни препоръки по конкретни аспекти на защитата на данните, с които се урежда обменът на данни между националните органи за регистрация.

III.   Заключение

30.

ЕНОЗД приветства факта, че в предложението са взети предвид в достатъчна степен изискванията за защита на данните, както и че в предложението, по-конкретно в член 7 от него, са изрично включени редица конкретни предпазни мерки за защита на данните. ЕНОЗД приветства също факта, че в приложение I на предложението е ясно определен точният списък с данни, които могат да бъдат обменени между органите за регистрация на превозни средства.

31.

В допълнение ЕНОЗД препоръчва:

в приложение I да се уточнят „причините за унищожаване“ в предварително зададени полета, от които да се избира,

в член 4, параграф 3 да се поясни, че задължението на органа за регистрация на моторни превозни средства да събере информацията, посочена в приложение I, от друг компетентен орган и да прехвърли данните в своя регистър е приложимо само за данни, които получаващият компетентен орган е упълномощен да обработва съгласно законодателството на ЕС и/или националното законодателство,

в член 9 да се добави, че органите за регистрация на превозни средства следва да осигуряват лесен достъп на обществеността до правилата, уреждащи обработването на лични данни в контекста на пререгистрацията на превозни средства, които следва да включват информация за времевите срокове за задържане, както и необходимата информация, предвидена в членове 10 и 11 на Директива 95/46/ЕО,

в предложението да се изясни какво е софтуерното приложение, посочено в приложение II, което ще се използва за електронен обмен на данни, и каква ще бъде ролята на Комисията, ако има такава, при улесняването на оперативната съвместимост между националните регистри,

да се гарантира, че ако националните органи за регистрация на превозни средства обменят данни помежду си чрез съществуваща общоевропейска инфраструктура, те са подходящо отделени от други данни, които могат да се обменят чрез нея,

в член 7, параграф 4 да се добави, че Комисията следва редовно да оценява приложимостта на мерките за сигурност, като взема под внимание технологичните развития и изменението на рисковете, и актуализира мерките за защита, ако е необходимо.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 164 окончателен.


29.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/4


Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и по отношение на предложението на Комисията за Регламент на Съвета относно упражняване на правото да се предприемат колективни действия във връзка със свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, немски и френски език на уебстраницата на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 21 март 2012 г. Комисията прие:

предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги („предложението относно командироването на работници“) (1), и

предложение за регламент на Съвета относно упражняване на правото да се предприемат колективни действия във връзка със свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги („предложението относно колективните действия“) (2).

2.

Двете свързани предложения бяха изпратени до ЕНОЗД за консултация на 26 март 2012 г.

3.

ЕНОЗД приветства факта, че Комисията официално се консултира с него, след като предложенията бяха приети, и че настоящото становище е посочено в преамбюла на предложението относно командироването на работници. ЕНОЗД обаче изразява съжаление, че не му е предоставена възможността да представи неофициални коментари преди проектопредложението да бъде прието.

1.2.   Цели и контекст на предложенията

4.

Целта на предложението относно командироването на работници е да се подобри, засили и укрепи начинът на въвеждане, прилагане и осигуряване на изпълнението на практика на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги („директива относно командироването на работници“ (3)) в целия Европейски съюз. Предложението цели това да се постигне чрез създаване на основна обща рамка за по-добро и уеднаквено въвеждане, прилагане и осигуряване на изпълнението на директивата, включително мерки за предотвратяване на всякакви случаи на заобикаляне или нарушаване на правилата (4).

5.

Целта на предложението относно колективните действия е да се изяснят общите принципи и приложимите правила на равнище ЕС относно упражняването на основното право да се предприемат колективни действия във връзка със свободното предоставяне на услуги и свободата на установяване (5).

1.3.   Съответни разпоредби; цели на становището на ЕНОЗД

6.

Въпреки че нито едно от двете предложения няма за основна цел обработката на лични данни, то поне едното от предложенията — предложението относно командироване на работници — изисква обработката на значително количество лични данни. Както ще бъде показано по-долу, тези лични данни могат да са свързани както с командированите работници, така и с лица, действащи от името на командироващите предприятия, като например техните корпоративни служители, управители, представители на дружества или служители. В допълнение самите командироващи предприятия също могат да бъдат физически лица. В такъв случай техните лични данни също могат да бъдат обработвани. Някои от обработваните данни могат да бъдат чувствителни (6): по-специално между компетентните органи могат да могат да бъдат обменяни данни относно подозрения за заобикаляне или нарушаване на правилата.

7.

С оглед на защита на данните трите най-съществени разпоредби от предложението относно командироване на работници са:

член 6, параграф 2, който позволява двустранен обмен на информация (който се състои в „[отговаряне] на обосновани искания за информация“),

член 6, параграф 6, според който държавите-членки следва да гарантират, че компетентните органи на други държави-членки могат да правят справки в регистри с доставчици на услуги „при същите условия“, и

член 7, параграф 2, с който се изисква държавата-членка по установяване по своя собствена инициатива да съобщи на държавата-членка, в която се извършва командироването, всяка свързана информация относно евентуални нередности.

8.

Предвижда се обработката на лични данни във всичките три случая да се осъществява през Информационната система за вътрешния пазар („ИСВП“) (7).

9.

Що се отнася до предложението относно колективните действия, механизмът за предупреждение, предвиден в член 4, изглежда позволява обмена на лични данни, вероятно включващи чувствителни данни (информация относно участие в стачки или други подобни колективни действия (8)). Но, както ще бъде отбелязано в раздел 4 по-долу, изглежда, че целта на законодателството не е обменът на лични данни и следователно всякакви опасения вероятно могат да бъдат преодолени чрез обикновено разяснение, че в тези предупреждения няма да се съдържат никакви чувствителни лични данни.

5.   Заключения

32.

ЕНОЗД приветства факта, че в предложението относно командироването на работници се преодоляват опасенията относно защитата на данните. ЕНОЗД също така приветства и факта, че за административното сътрудничество е предложено използването на съществуваща информационна система, ИСВП, което вече осигурява на практическо ниво редица мерки за защита за данните и във връзка с което скоро се очаква да бъдат приети конкретни мерки за защита съгласно Регламента за ИСВП.

33.

За да бъдат преодолени всякакви останали опасения относно защитата на данните, ЕНОЗД предоставя следните препоръки.

34.

Като общ коментар ЕНОЗД препоръчва препратката към приложимата работна рамка за защита на данните да бъде посочена в материалноправна разпоредба, а не в съображение, и да бъде допълнително подчертана чрез препратка към „националните правила за прилагане“ на Директива 95/46/ЕО.

35.

Що се отнася до двустранния обмен на информация съгласно предложението относно командироването на работници (член 6, параграф 2), ЕНОЗД препоръчва допустимите цели на обмена на информация да бъдат по-ясно определени в предложението. По-специално изразът „евентуални случаи на незаконни транснационални дейности“ следва да бъде премахнат, а разпоредбата следва да бъде преработена, за да се гарантира, че какъвто и да било обмен на лични данни е възможен единствено за целите на „разследване на всякакви нарушения на приложимите правила относно командироването на работници“ (или други необходими цели, ясно посочени в предложението).

36.

Що се отнася до достъпа до регистрите с доставчици на услуги от страна на компетентните органи на други държави-членки (член 6, параграф 6), ЕНОЗД препоръчва в предложението по-ясно да се уточни за кои регистри в действителност става дума. По-специално този член не следва да бъде използван като правно основание за разрешаване на достъп до регистрите, създадени в някои държави-членки, в които командироващите предприятия трябва да декларират, наред с други данни, и някои лични данни, свързани с техните командировани работници.

37.

В допълнение, ако и когато е планирана взаимосвързаност между регистрите като общ европейски проект също и в тази област, трябва внимателно да бъдат обмислени мерки за защита на данните на европейско равнище.

38.

По отношение на системата за предупреждения при евентуални нередности (член 7, параграф 2) ЕНОЗД препоръчва в предложението:

недвусмислено да се посочи, че предупрежденията могат да бъдат отправяни единствено в случай на „основателно подозрение“ за евентуални нередности,

следва да се изисква автоматично приключване на случаи при получаване на предупреждение, с цел да се гарантира, че системата за предупреждения ще функционира като предупредителен механизъм, а не като дългосрочен черен списък; и

да се гарантира, че предупрежденията се изпращат само до компетентните органи в държавите-членки и че тези органи ще съхраняват получената информация като поверителна и няма да я разпространяват или публикуват.

39.

По отношение на предложението относно колективните действия, в член 4 следва да се поясни, че в тези предупреждения не се съдържат никакви чувствителни лични данни.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM (2012) 131 окончателен.

(2)  COM (2012) 130 окончателен.

(3)  Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

(4)  Вж. Обяснителен меморандум, стр. 11, раздел 3.1, параграф 1.

(5)  Вж. Обяснителен меморандум, стр. 10, раздел 3.1, параграф 4.

(6)  Попадащи в обхвата на определението „специална категория данни“ по смисъла на член 8, параграф 5 от Директива 95/46/ЕО.

(7)  Вж. член 19 от предложението относно командироването на работници, с който се изменя приложение I към Регламента за ИСВП. Вж. също и предложение на Комисията относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламентът за ИСВП“), което може да бъде намерено на http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:EN:PDF Очаква се Регламентът за ИСВП да бъде приет по-късно тази година. През ноември 2011 г. ЕНОЗД публикува становище относно предложението на Комисията (ОВ C 48, 18.2.2012 г. стр. 2).

(8)  Тоест „специални категории данни“ по смисъла на член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейски парламент

29.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/7


Обявление за наемане на работа РЕ/162/S

2013/C 27/04

Европейският парламент организира процедура за подбор:

PE/162/S — Началник отдел (AD 9) — Информационно бюро на Европейския парламент в Румъния

За участие в настоящата процедура за подбор се изисква образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с официално призната в една от държавите-членки на Европейския съюз диплома.

Към крайния срок за внасяне на кандидатурите кандидатите трябва да имат най-малко 10 години трудов стаж, придобит след получаването на гореспоменатата диплома, във връзка с естеството на работата, от които 3 години като ръководен кадър.

Настоящото обявление за наемане на работа се публикува единствено на румънски език. Пълният текст се съдържа в Официален вестник, серия C 27 A на този език.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

29.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/8


Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

2013/C 27/05

1.   Както е предвидено в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1), Комисията уведомява, че освен ако не бъде започнато преразглеждане в съответствие с изложената по-нататък процедура, срокът на действие на долупосочените антидъмпингови мерки ще изтече на датата, посочена в таблицата по-долу.

2.   Процедура

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане. Искането трябва да съдържа достатъчно доказателства за това, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повторно извършване на дъмпинг и нанасяне на вреда.

Ако Комисията вземе решение да преразгледа съответните мерки, на вносителите, износителите, представителите на държавата на износ и на производителите от Съюза ще бъде предоставена възможност да изпратят допълнителна информация, да опровергаят или да изразят становище по въпросите, изложени в искането за преразглеждане.

3.   Срок

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане на горното основание, което трябва да бъде получено от Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2) след публикуването на настоящото известие, но не по-късно от три месеца преди датата, посочена в таблицата по-долу.

4.   Настоящото известие се публикува в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие (3)

Сулфанилова киселина

Китайска народна република, Индия

Антидъмпингово мито

Регламент (ЕО) № 1000/2008 на Съвета (ОВ L 275, 16.10.2008 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1010/2008 на Съвета (ОВ L 276, 17.10.2008 г., стр. 3)

17.10.2013 г.

Гаранция

Решение 2006/37/ЕО на Комисията (ОВ L 22, 26.1.2006 г., стр. 52)


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Факс +32 22956505.

(3)  Срокът на действие на мярката изтича в полунощ на датата, посочена в тази колона.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

29.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa)

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 27/06

1.

На 21 януари 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Triton Managers III Limited и TFF III Limited (заедно „Triton“, Джърси) чрез специално създадено за операцията предприятие Bodem Holding Finland Oy придобиват непряко по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Suomen Lähikauppa Oy („Suomen Lähikauppa“, Финландия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Triton: частни капиталови инвестиции в Европа,

за предприятие Suomen Lähikauppa: продажба на дребно на потребителски стоки за всекидневна употреба във Финландия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).