ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.337.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 337

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
6 ноември 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 337/01

Процедурен правилник на Съда

1

Таблица на съответствието

43

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/1


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪДА

2012/C 337/01

Съдържание

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

Член 2

Приложно поле на настоящия правилник

ДЯЛ I

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДА

ГЛАВА ПЪРВА –

СЪДИИ И ГЕНЕРАЛНИ АДВОКАТИ

Член 3

Начална дата на мандата на съдиите и генералните адвокати

Член 4

Полагане на клетва

Член 5

Тържествена клетва

Член 6

Освобождаване от длъжност на съдия или на генерален адвокат

Член 7

Ранг според старшинството

ГЛАВА ВТОРА –

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪДА, ФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВИЯ ГЕНЕРАЛЕН АДВОКАТ

Член 8

Избор на председателя и на заместник-председателя на Съда

Член 9

Правомощия на председателя на Съда

Член 10

Правомощия на заместник-председателя на Съда

Член 11

Формиране на съставите

Член 12

Избор на председателите на състави

Член 13

Заместване на председателя и заместник-председателя, в случай че са възпрепятствани да присъстват

Член 14

Определяне на първия генерален адвокат

ГЛАВА ТРЕТА –

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА НА СЪДИИТЕ ДОКЛАДЧИЦИ И НА ГЕНЕРАЛНИТЕ АДВОКАТИ

Член 15

Определяне на съдията докладчик

Член 16

Определяне на генералния адвокат

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА –

ПОМОЩНИК-ДОКЛАДЧИЦИ

Член 17

Помощник-докладчици

ГЛАВА ПЕТА –

СЕКРЕТАРИАТ

Член 18

Назначаване на секретаря

Член 19

Заместник-секретар

Член 20

Правомощия на секретаря

Член 21

Водене на регистъра

Член 22

Справки в регистъра, както и с решенията и определенията

ГЛАВА ШЕСТА –

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДА

Член 23

Място на провеждане на заседанията на Съда

Член 24

Съдебен календар

Член 25

Общо събрание

Член 26

Изготвяне на протоколите

ГЛАВА СЕДМА –

СЪДЕБНИ СЪСТАВИ

Раздел 1.

Членове на съдебните състави

Член 27

Членове на големия състав

Член 28

Членове на съставите от петима и от трима съдии

Член 29

Членове на съставите при връзка между делата или при прекратяване на производството пред друг състав

Член 30

Заместване на възпрепятстван да присъства председател на състав

Член 31

Заместване на възпрепятстван да присъства член на съдебния състав по делото

Раздел 2.

Разисквания

Член 32

Ред за провеждане на разискванията

Член 33

Брой на участващите в разискванията съдии

Член 34

Кворум на големия състав

Член 35

Кворум на съставите от петима и от трима съдии

ГЛАВА ОСМА –

ЕЗИКОВ РЕЖИМ

Член 36

Езици на производството

Член 37

Определяне на езика на производството

Член 38

Използване на езика на производството

Член 39

Задължения на секретаря във връзка с езиковия режим

Член 40

Езиков режим на публикациите на Съда

Член 41

Автентични текстове

Член 42

Езикова служба на Съда

ДЯЛ II

ОБЩИ ПРОЦЕСУАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА ПЪРВА –

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И АДВОКАТИТЕ

Член 43

Привилегии, имунитети и улеснения

Член 44

Качество на представители на страните

Член 45

Снемане на имунитета

Член 46

Отстраняване от производството

Член 47

Университетски преподаватели и страни по главното производство

ГЛАВА ВТОРА –

ВРЪЧВАНИЯ

Член 48

Начини на връчване

ГЛАВА ТРЕТА –

СРОКОВЕ

Член 49

Изчисляване на сроковете

Член 50

Обжалване на акт на институция

Член 51

Срок поради отдалеченост

Член 52

Определяне и продължаване на срокове

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА –

РАЗЛИЧЕН РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА

Член 53

Ред за разглеждане на делата

Член 54

Съединяване

Член 55

Спиране на производството

Член 56

Отлагане на делото

ГЛАВА ПЕТА –

ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 57

Подаване на процесуалните документи

Член 58

Дължина на процесуалните документи

ГЛАВА ШЕСТА –

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА НА СЪДЕБНИ СЪСТАВИ

Член 59

Предварителен доклад

Член 60

Разпределяне на съдебните състави

ГЛАВА СЕДМА –

ПРОЦЕСУАЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Раздел 1.

Процесуално-организационни действия

Член 61

Организационни действия по решение на Съда

Член 62

Организационни действия по решение на съдията докладчик или на генералния адвокат

Раздел 2.

Действия по събиране на доказателства

Член 63

Решение за събиране на доказателства

Член 64

Определяне на действията по събиране на доказателства

Член 65

Участие в действията по събиране на доказателства

Член 66

Свидетелски показания

Член 67

Разпит на свидетелите

Член 68

Клетва на свидетелите

Член 69

Глоби

Член 70

Експертиза

Член 71

Клетва на експерта

Член 72

Отстраняване на свидетел или експерт

Член 73

Разноски на свидетелите и експертите

Член 74

Протоколи за съдебните заседания за събиране на доказателства

Член 75

Започване на устната фаза на производството след събиране на доказателства

ГЛАВА ОСМА –

УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 76

Съдебно заседание за изслушване на устните състезания

Член 77

Общо съдебно заседание за изслушване на устните състезания

Член 78

Ръководене на устните състезания

Член 79

Съдебно заседание при закрити врати

Член 80

Въпроси

Член 81

Закриване на съдебното заседание за изслушване на устните състезания

Член 82

Представяне на заключението на генералния адвокат

Член 83

Започване или възобновяване на устната фаза

Член 84

Протоколи за съдебните заседания

Член 85

Записване на съдебното заседание

ГЛАВА ДЕВЕТА –

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 86

Дата на обявяване на съдебното решение

Член 87

Съдържание на съдебното решение

Член 88

Обявяване и връчване на съдебното решение

Член 89

Съдържание на определението

Член 90

Подписване и връчване на определението

Член 91

Задължителна сила на съдебните решения и определенията

Член 92

Публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

ДЯЛ III

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ

ГЛАВА ПЪРВА –

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 93

Приложно поле

Член 94

Съдържание на преюдициалното запитване

Член 95

Анонимност

Член 96

Участие в преюдициалното производство

Член 97

Страни по главното производство

Член 98

Превод и връчване на преюдициалното запитване

Член 99

Отговор с мотивирано определение

Член 100

Продължаване на производството пред Съда

Член 101

Искане за разяснения

Член 102

Съдебни разноски в преюдициалното производство

Член 103

Поправяне на съдебните решения и определенията

Член 104

Тълкуване на съдебните актове по преюдициални запитвания

ГЛАВА ВТОРА –

БЪРЗО ПРЕЮДИЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 105

Бързо производство

Член 106

Изпращане на процесуалните документи

ГЛАВА ТРЕТА –

СПЕШНО ПРЕЮДИЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 107

Приложно поле на спешното преюдициално производство

Член 108

Решение относно спешността

Член 109

Писмена фаза на спешното производство

Член 110

Връчвания и уведомявания след обявяване на писмената фаза на производството за приключена

Член 111

Непровеждане на писмената фаза на производството

Член 112

Решение по същество

Член 113

Съдебен състав

Член 114

Изпращане на процесуалните документи

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА –

ПРАВНА ПОМОЩ

Член 115

Искане за правна помощ

Член 116

Решение относно правната помощ

Член 117

Суми, изплащани като правна помощ

Член 118

Прекратяване на правната помощ

ДЯЛ IV

ПРЕКИ ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВА ПЪРВА –

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТРАНИТЕ

Член 119

Задължение за представителство

ГЛАВА ВТОРА –

ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 120

Съдържание на исковата молба или жалбата

Член 121

Информация относно връчванията

Член 122

Приложения към исковата молба или жалбата

Член 123

Връчване на исковата молба или жалбата

Член 124

Съдържание на писмената защита

Член 125

Изпращане на документи

Член 126

Реплика и дуплика

ГЛАВА ТРЕТА –

ОСНОВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА

Член 127

Нови основания

Член 128

Доказателства и доказателствени искания

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА –

ВСТЪПВАНЕ

Член 129

Предмет и действие на встъпването

Член 130

Молба за встъпване

Член 131

Решение по молбата за встъпване

Член 132

Представяне на изявления

ГЛАВА ПЕТА –

БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО

Член 133

Решение относно бързото производство

Член 134

Писмена фаза на производството

Член 135

Устна фаза на производството

Член 136

Решение по същество

ГЛАВА ШЕСТА –

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ

Член 137

Решение относно съдебните разноски

Член 138

Общи правила за възлагане на съдебните разноски

Член 139

Необосновано или злонамерено причинени разходи

Член 140

Съдебни разноски на встъпилите страни

Член 141

Съдебни разноски при отказ от иск или оттегляне на иск или жалба

Член 142

Съдебни разноски при липса на основание за произнасяне по същество

Член 143

Разходи по производството

Член 144

Подлежащи на възстановяване съдебни разноски

Член 145

Спор относно подлежащите на възстановяване съдебни разноски

Член 146

Условия за плащане

ГЛАВА СЕДМА –

ДОБРОВОЛНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРА, ОТКАЗ ОТ ИСК И ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСК ИЛИ ЖАЛБА, ЛИПСА НА ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО СЪЩЕСТВО И ИСКАНИЯ В ХОДА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 147

Доброволно уреждане на спора

Член 148

Отказ от иск и оттегляне на иск или жалба

Член 149

Липса на основание за произнасяне по същество

Член 150

Липса на абсолютни процесуални предпоставки

Член 151

Процесуални възражения и искания в хода на производството

ГЛАВА ОСМА –

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ОТСЪСТВИЕТО НА ОТВЕТНИКА

Член 152

Съдебни решения, постановени в отсъствието на ответника

ГЛАВА ДЕВЕТА –

МОЛБИ ОТНОСНО СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 153

Компетентен съдебен състав

Член 154

Поправка

Член 155

Пропуск при произнасяне

Член 156

Отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника

Член 157

Отмяна на съдебен акт по молба на трето лице

Член 158

Тълкуване

Член 159

Отмяна на влязъл в сила съдебен акт

ГЛАВА ДЕСЕТА –

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ДРУГИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Член 160

Молба за спиране на изпълнението или за постановяване на временни мерки

Член 161

Решение по молбата

Член 162

Определение за спиране на изпълнението или за постановяване на временни мерки

Член 163

Промяна на обстоятелствата

Член 164

Нова молба

Член 165

Молба, подадена на основание член 280 ДФЕС, член 299 ДФЕС и член 164 ДЕОАЕ

Член 166

Молба, подадена на основание член 81 ДЕОАЕ

ДЯЛ V

ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД

ГЛАВА ПЪРВА –

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖАЛБАТА И ИСКАНИЯ В НЕЯ

Член 167

Подаване на жалбата

Член 168

Съдържание на жалбата

Член 169

Искания, основания и доводи в жалбата

Член 170

Искания в случай на уважаване на жалбата

ГЛАВА ВТОРА –

ПИСМЕН ОТГОВОР, ПИСМЕНА РЕПЛИКА И ПИСМЕНА ДУПЛИКА

Член 171

Връчване на жалбата

Член 172

Страни, които могат да подадат писмен отговор

Член 173

Съдържание на писмения отговор

Член 174

Искания в писмения отговор

Член 175

Писмена реплика и писмена дуплика

ГЛАВА ТРЕТА –

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА И ИСКАНИЯ В НЕЯ

Член 176

Насрещна жалба

Член 177

Съдържание на насрещната жалба

Член 178

Искания, основания и доводи в насрещната жалба

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА –

ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ СЛЕД ПОДАВАНЕТО НА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА

Член 179

Отговор на насрещната жалба

Член 180

Писмена реплика и писмена дуплика по насрещна жалба

ГЛАВА ПЕТА –

ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ЖАЛБАТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Член 181

Явно недопустима или явно неоснователна жалба

Член 182

Явно основателна жалба

ГЛАВА ШЕСТА –

ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА ПРИ ОТТЕГЛЯНЕ ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА ГЛАВНАТА ЖАЛБА

Член 183

Последици по отношение на насрещната жалба от оттегляне или от явна недопустимост на главната жалба

ГЛАВА СЕДМА –

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ И ПРАВНА ПОМОЩ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Член 184

Възлагане на съдебните разноски в производствата по обжалване

Член 185

Правна помощ

Член 186

Предварително подадена молба за правна помощ

Член 187

Решение относно правната помощ

Член 188

Суми, изплащани като правна помощ

Член 189

Прекратяване на правната помощ

ГЛАВА ОСМА –

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЖАЛВАНЕТО

Член 190

Други разпоредби, приложими по отношение на обжалването

ДЯЛ VI

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД

Член 191

Състав по преразглеждането

Член 192

Уведомяване за подлежащите на преразглеждане съдебни актове и изпращане на тези актове

Член 193

Преразглеждане на съдебните актове, постановени в производство по обжалване

Член 194

Преразглеждане на съдебните актове, постановени в преюдициално производство

Член 195

Съдебно решение по същество след решението за преразглеждане

ДЯЛ VII

СТАНОВИЩА НА СЪДА

Член 196

Писмена фаза на производството

Член 197

Определяне на съдията докладчик и на генералния адвокат

Член 198

Съдебно заседание за изслушване на устните състезания

Член 199

Срок за постановяване на становището

Член 200

Обявяване на становището

ДЯЛ VIII

ОСОБЕНИ ПРОИЗВОДСТВА

Член 201

Обжалване на решенията на Арбитражния комитет

Член 202

Производство по член 103 ДЕОАЕ

Член 203

Производства по членове 104 ДЕОАЕ и 105 ДЕОАЕ

Член 204

Производство по член 111, параграф 3 от Споразумението за ЕИП

Член 205

Уреждане на спорове по член 35 ДЕС в действащата му редакция преди влизането в сила на Договора от Лисабон

Член 206

Искания по член 269 ДФЕС

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 207

Допълнителен правилник

Член 208

Разпоредби по прилагане

Член 209

Отменени разпоредби

Член 210

Публикуване и влизане в сила на настоящия правилник

СЪДЪТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 253, шеста алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като взе предвид Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз, и по-специално член 63 и член 64, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Въпреки многобройните изменения на Процедурния правилник на Съда през годините, неговата структура не е основно променяна от първоначалното му приемане на 4 март 1953 г. Действащият процедурен правилник от 19 юни 1991 г. продължава да отразява първоначалния превес на преките производства, макар на практика разглеждането на по-голямата част от тези производства понастоящем да е от компетентността на Общия съд и от количествена гледна точка отправените от юрисдикциите на държавите членки преюдициални запитвания да представляват първата категория разглеждани от Съда дела. Тази реалност трябва да се отчете и съответно структурата и съдържанието на Процедурния правилник на Съда да се адаптират към промените, свързани с разглежданите от него спорове.

(2)

Едновременно с предоставянето на преюдициалните запитвания на полагащото им се място, в Процедурния правилник трябва ясно да се разграничат чрез обособяването им в отделни дялове правилата, приложими към всички видове производства, и правилата, присъщи за всяко едно производство. Ето защо за по-голяма яснота процесуалните разпоредби, които са общи за всички разглеждани от Съда дела, трябва да се обединят в един дял в началото.

(3)

Освен това в светлината на натрупания при прилагане на различните производства опит е необходимо да се допълнят или направят по-ясни за правните субекти и за националните юрисдикции правилата, приложими към всяко производство. Това засяга по-специално понятията за страна в главното производство, за встъпила страна и за страна в производството пред Общия съд, или при преюдициалните производства — правилата за сезиране на Съда и за съдържанието на акта за преюдициално запитване. Що се отнася до жалбите срещу съдебните актове на Общия съд, трябва освен това да се проведе по-ясно разграничение между главната жалба и насрещната жалба, която се подава, след като на нейния подател е връчена главната жалба.

(4)

Обратно, при прилагане на някои производства като това за преразглеждане се оказа, че те са прекалено усложнени. Ето защо тези производства следва да бъдат опростени, като по-специално се предвиди определяне на състав от петима съдии, който в рамките на една година да се произнася както по предложението за преразглеждане на първия генерален адвокат, така и по въпросите, предмет на преразглеждането.

(5)

В същата насока следва да се облекчи процесуалният ред за разглеждане на исканията за становище чрез уеднаквяването му с приложимия за другите дела и следователно като се предвиди, че в разглеждането на искането за становище участва само един генерален адвокат. С цел по-голяма прегледност следва също така да се обединят в един дял всички особени производства, които понастоящем са разпръснати в няколко дяла и в отделни глави от Процедурния правилник.

(6)

За да се запази способността на юрисдикцията, на която се налага да разглежда все по-голям брой спорове, да ги разрешава в разумен срок, е необходимо освен това да продължат усилията за съкращаване на продължителността на производствата пред нея, по-специално чрез предоставяне на Съда на повече възможности за произнасяне с мотивирано определение, чрез опростяване на правилата за встъпването на държавите и институциите, посочени в член 40, първа и трета алинея от Статута, и чрез овластяване на Съда да се произнася без провеждане на съдебно заседание, когато с оглед на всички подадени по делото писмени становища намира същото за достатъчно изяснено.

(7)

С цел по-голяма прегледност на прилаганите от Съда правила на последно място е необходимо да се заличат някои остарели или неприлагани правила, да са номерират всички алинеи на членовете от настоящия правилник, всеки от тези членове да получи специално заглавие, описващо накратко съдържанието му, и да се хармонизира използваната терминология,

с одобрението на Съвета от 24 септември 2012 г.

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ПРАВИЛНИК:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

1.   В настоящия правилник:

а)

разпоредбите на Договора за Европейския съюз се посочват с номера на съответния член от този договор, следван от съкращението „ДЕС“;

б)

разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз се посочват с номера на съответния член от този договор, следван от съкращението „ДФЕС“;

в)

разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия се посочват с номера на съответния член от този договор, следван от съкращението „ДЕОАЕ“;

г)

„Статут“ е Протоколът относно Статута на Съда на Европейския съюз;

д)

„Споразумение за ЕИП“ е Споразумението за Европейското икономическо пространство (1);

е)

„Регламент № 1 на Съвета“ е Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 година за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (2).

2.   За целите на прилагането на настоящия правилник:

а)

„институции“ са институциите на Съюза, посочени в член 13, параграф 1 ДЕС, и органите, службите или агенциите, които са създадени с Договорите или с акт, приет в тяхно изпълнение, и могат да бъдат страни пред Съда;

б)

„Надзорен орган на ЕАСТ“ е надзорният орган, посочен в Споразумението за ЕИП;

в)

„заинтересовани субекти по член 23 от Статута“ са всички страни, държави, институции, органи, служби и агенции, които съгласно този член имат право да представят изявления или становища в производствата по преюдициални запитвания.

Член 2

Приложно поле на настоящия правилник

Разпоредбите на настоящия правилник прилагат и когато е необходимо, допълват съответните разпоредби на ДЕС, ДФЕС и ДЕОАЕ, както и Статута.

ДЯЛ I

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДА

Глава първа

СЪДИИ И ГЕНЕРАЛНИ АДВОКАТИ

Член 3

Начална дата на мандата на съдиите и генералните адвокати

Мандатът на съдиите и генералните адвокати започва да тече от датата, определена за тази цел в акта за назначаването. Ако в акта не е определена датата, от която започва да тече мандатът, същият започва да тече от датата на публикуването на този акт в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Полагане на клетва

Преди да встъпят в длъжност, в първото открито заседание на Съда, на което присъстват след своето назначаване, съдиите и генералните адвокати полагат следната клетва, предвидена в член 2 от Статута:

„Заклевам се да изпълнявам задълженията си безпристрастно и съвестно; заклевам се да пазя тайната на разискванията на Съда.“

Член 5

Тържествена клетва

Непосредствено след полагане на клетвата съдиите и генералните адвокати подписват декларация с тържествената клетва по член 4, трета алинея от Статута.

Член 6

Освобождаване от длъжност на съдия или на генерален адвокат

1.   Когато съгласно член 6 от Статута Съдът трябва да реши дали съдия или генерален адвокат повече не отговаря на необходимите условия или не изпълнява служебните си задължения, председателят поканва този съдия или генерален адвокат да представи становището си.

2.   Секретарят не присъства при произнасянето на Съда.

Член 7

Ранг според старшинството

1.   Старшинството на съдиите и генералните адвокати се определя при условия на равнопоставеност с оглед на момента на встъпването им в длъжност.

2.   При еднакво старшинство на една и съща длъжност рангът се определя от възрастта.

3.   Съдиите и генералните адвокати, чийто мандат е подновен, запазват своя предишен ранг.

Глава втора

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪДА, ФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВИЯ ГЕНЕРАЛЕН АДВОКАТ

Член 8

Избор на председателя и на заместник-председателя на Съда

1.   Непосредствено след частичната подмяна, предвидена в член 253, втора алинея ДФЕС, съдиите избират помежду си председател на Съда за срок от три години.

2.   При предсрочно прекратяване на мандата на председателя за остатъка от мандата на негово място се избира друг.

3.   Предвидените в този член избори се провеждат с тайно гласуване. Избран е съдията, получил гласовете на повече от половината от съдиите в Съда. В случай че никой от съдиите не получи това мнозинство, се провеждат следващи турове до получаването му.

4.   След това по реда на предходния параграф съдиите избират помежду си заместник-председател на Съда за срок от три години. При предсрочно прекратяване на мандата му се прилага параграф 2.

5.   Имената на избраните съгласно настоящия член председател и заместник-председател се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Правомощия на председателя на Съда

1.   Председателят представлява Съда.

2.   Председателят ръководи работата на Съда. Той председателства общите събрания на членовете на Съда, както и съдебните заседания и разискванията на пленума и на големия състав.

3.   Председателят следи за доброто функциониране на службите на институцията.

Член 10

Правомощия на заместник-председателя на Съда

1.   Заместник-председателят подпомага председателя на Съда при изпълнението на функциите му и го замества, когато председателят е възпрепятстван да присъства.

2.   Той го замества при изпълнението на функциите по член 9, параграфи 1 и 3 от настоящия правилник, когато председателят поиска това.

3.   Съдът определя с решение условията, при които заместник-председателят замества председателя на Съда при изпълнението на правораздавателните му функции. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Формиране на съставите

1.   Съдът формира състави, състоящи се от петима и от трима съдии съгласно член 16 от Статута, и взема решение за разпределението на съдиите в тях.

2.   Съдът определя съставите от петима съдии, които за срок от една година разглеждат посочените в член 107, както и в членове 193 и 194 дела.

3.   За делата, разпределени на съдебен състав по реда на член 60, „Съд“ в настоящия правилник означава този съдебен състав.

4.   По делата, разпределени на състав от петима или от трима съдии, правомощията на председателя на Съда се упражняват от председателя на състава.

5.   Разпределението на съдиите по състави и определянето на съставите, разглеждащи посочените в член 107, както и в членове 193 и 194 дела, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Избор на председателите на състави

1.   Непосредствено след избора на председателя и на заместник-председателя на Съда съдиите избират председателите на съставите от петима съдии за срок от три години.

2.   След това съдиите избират председателите на съставите от трима съдии за срок от една година.

3.   Прилагат се разпоредбите на член 8, параграфи 2 и 3.

4.   Имената на избраните съгласно настоящия член председатели на състави се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 13

Заместване на председателя и заместник-председателя, в случай че са възпрепятствани да присъстват

В случай че председателят и заместник-председателят на Съда са възпрепятствани да присъстват, функциите на председател се изпълняват от един от председателите на състав от петима съдии или ако това е невъзможно — от един от председателите на състав от трима съдии, или ако и това е невъзможно — от един от останалите съдии, като винаги се спазва установеното в член 7 подреждане по старшинство.

Член 14

Определяне на първия генерален адвокат

1.   Съдът определя първия генерален адвокат за срок от една година след изслушване на генералните адвокати.

2.   При предсрочно прекратяване на мандата на първия генерален адвокат за остатъка от мандата на негово място се определя друг.

3.   Името на определения съгласно настоящия член първи генерален адвокат се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Глава трета

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА НА СЪДИИТЕ ДОКЛАДЧИЦИ И НА ГЕНЕРАЛНИТЕ АДВОКАТИ

Член 15

Определяне на съдията докладчик

1.   В най-кратък срок след подаване на исковата молба, жалбата или преюдициалното запитване председателят на Съда определя съдията докладчик по делото.

2.   За делата, посочени в член 107, както и в членове 193 и 194, съдията докладчик се избира измежду съдиите от определения съгласно член 11, параграф 2 състав по предложение на неговия председател. Ако на основание член 109 съставът реши, че запитването няма да се разгледа по реда на спешното производство, председателят на Съда може да го разпредели на съдия докладчик от друг състав.

3.   Председателят на Съда взема необходимите мерки в случаите, в които съдия докладчик е възпрепятстван да присъства.

Член 16

Определяне на генералния адвокат

1.   Първият генерален адвокат разпределя делата на генералните адвокати.

2.   Първият генерален адвокат взема необходимите мерки в случаите, в които генерален адвокат е възпрепятстван да присъства.

Глава четвърта

ПОМОЩНИК-ДОКЛАДЧИЦИ

Член 17

Помощник-докладчици

1.   Съдът назначава помощник-докладчици съгласно член 13 от Статута, ако прецени, че това е необходимо за проучването на делата, които разглежда, и за събирането на доказателства по тях.

2.   Помощник-докладчиците по-специално:

а)

подпомагат председателя на Съда във връзка с обезпечителното производство;

б)

подпомагат съдиите докладчици в тяхната работа.

3.   При изпълнение на своите задължения помощник-докладчиците отговарят в зависимост от случая пред председателя на Съда, пред председател на състав или пред съдия докладчик.

4.   Преди да встъпят в длъжност, помощник-докладчиците полагат пред Съда клетвата, предвидена в член 4 от настоящия правилник.

Глава пета

СЕКРЕТАРИАТ

Член 18

Назначаване на секретаря

1.   Съдът назначава секретаря.

2.   Когато длъжността секретар е свободна, в Официален вестник на Европейския съюз се публикува обява. Заинтересованите лица се поканват да кандидатстват в срок, който не може да бъде по-кратък от три седмици, като с молбата за кандидатстване представят всички данни за своето гражданството, академичните си степени, езиците, които владеят, настоящата и предходните си длъжности и евентуално съдебния или международния си опит.

3.   Гласуването, в което участват съдиите и генералните адвокати, се извършва при спазване на процедурата, предвидена в член 8, параграф 3 от настоящия правилник.

4.   Секретарят се назначава за срок от шест години. Неговият мандат може да бъде подновяван. Съдът може да реши да поднови мандата на действащия секретар, без да следва процедурата, предвидена в параграф 2 от настоящия член.

5.   Секретарят полага клетвата, предвидена в член 4, и подписва декларацията, предвидена в член 5.

6.   Секретарят може да бъде отстранен от длъжност само ако повече не отговаря на необходимите условия или не изпълнява служебните си задължения. Съдът взема своето решение, след като предостави възможност на секретаря да представи становището си.

7.   При предсрочно прекратяване на мандата на секретаря Съдът назначава нов секретар за срок от шест години.

8.   Името на избрания съгласно настоящия член секретар се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Заместник-секретар

Съдът може, при спазване на предвидената по отношение на секретаря процедура, да назначи заместник-секретар, който да подпомага секретаря и да го замества, когато той е възпрепятстван да присъства.

Член 20

Правомощия на секретаря

1.   Секретарят отговаря под ръководството на председателя на Съда за приемането, предаването и съхраняването на всички документи, както и за връчванията по силата на настоящия правилник.

2.   Секретарят подпомага членовете на Съда при изпълнение на служебните им задължения.

3.   Секретарят съхранява печатите и отговаря за архива. Той отговаря за публикациите на Съда, и по-специално за сборника със съдебна практика.

4.   Секретарят управлява под ръководството на председателя на Съда службите на институцията. Той отговаря за ръководството на персонала и на администрацията, както и за изготвянето и изпълнението на бюджета.

Член 21

Водене на регистъра

1.   Под контрола на секретаря в секретариата се води регистър, в който се вписват всички процесуални документи и подадените в тяхна подкрепа доказателства по реда на представянето им.

2.   Секретарят прави отбелязване за вписването в регистъра върху оригиналите и при поискване от страните — върху представените от тях за целта копия.

3.   Вписванията в регистъра и отбелязванията, предвидени в предходния параграф, представляват официални документи.

4.   В Официален вестник на Европейския съюз се публикува съобщение за датата на вписването на исковата молба или жалбата, имената на страните, исканията в исковата молба или жалбата и изтъкнатите основания и основни доводи или, в зависимост от случая, за датата на постъпване на акта за преюдициално запитване, запитващата юрисдикция, страните по главното производство и отправените до Съда въпроси.

Член 22

Справки в регистъра, както и с решенията и определенията

1.   Всяко лице може да прави справки в регистъра на секретариата и да получава преписи или извлечения срещу заплащане на такса по тарифата на секретариата, определена от Съда по предложение на секретаря.

2.   Всяка страна по дело може да получи заверени преписи от процесуалните документи срещу заплащане на такса по тарифата на секретариата.

3.   Всяко лице може освен това да получи заверени преписи от съдебните решения и определенията срещу заплащане на такса по тарифата на секретариата.

Глава шеста

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДА

Член 23

Място на провеждане на заседанията на Съда

За провеждането на едно или няколко конкретни заседания Съдът може да избере място, различно от седалището му.

Член 24

Съдебен календар

1.   Съдебната година започва на 7 октомври на една календарна година и приключва на 6 октомври на следващата календарна година.

2.   Съдебната ваканция се определя от Съда.

3.   При спешни случаи председателят може да свика съдиите и генералните адвокати по време на съдебната ваканция.

4.   Съдът спазва официалните празници в мястото, където е неговото седалище.

5.   Съдът може по уважителни причини да разрешава отпуски на съдиите и на генералните адвокати.

6.   Датите на съдебната ваканция и списъкът с официалните празници се публикуват ежегодно в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 25

Общо събрание

На общото събрание, в което участват със съвещателен глас всички съдии и генерални адвокати, Съдът взема решения по административни въпроси или по предложенията, съдържащи се в предварителния доклад по член 59 от настоящия правилник. Секретарят присъства, освен ако Съдът не вземе решение в обратен смисъл.

Член 26

Изготвяне на протоколите

Когато секретарят не присъства в съдебното заседание, Съдът възлага, ако е необходимо, на най-младшия съдия по смисъла на член 7 от настоящия правилник изготвянето на протокол, който се подписва от председателя и от този съдия.

Глава седма

СЪДЕБНИ СЪСТАВИ

Раздел 1.   Членове на съдебните състави

Член 27

Членове на големия състав

1.   За всяко дело големият състав включва председателя и заместник-председателя на Съда, трима председатели на състави от петима съдии, съдията докладчик и толкова на брой съдии, колкото е необходимо, за да се попълни съставът до петнадесет. Последните съдии и тримата председатели на състави от петима съдии се определят от списъците по параграфи 3 и 4 от настоящия член, като се следва установената в тях поредност. За всяко дело, разпределено на големия състав, определянето на съдиите от всеки от тези списъци започва от съдията, който в съответния списък е непосредствено след последния съдия, определен по същия списък за предходното дело, разпределено на този съдебен състав.

2.   След избиране на председателя и на заместник-председателя на Съда и след последващото избиране на председателите на състави от петима съдии се изготвят списък на председателите на състави от петима съдии и списък на останалите съдии за целите на определянето на членовете на големия състав.

3.   При изготвянето на списъка на председателите на състави от петима съдии се следва установеното в член 7 от настоящия правилник подреждане по старшинство.

4.   При изготвянето на списъка на останалите съдии се взема предвид, последователно в прав и обратен ред, установеното в член 7 от настоящия правилник подреждане по старшинство: първият съдия в списъка е първият съобразно с подреждането, установено в този член, вторият съдия в списъка е последният съобразно с това подреждане, третият съдия е вторият съобразно с това подреждане, четвъртият съдия е предпоследният съобразно с това подреждане и така нататък.

5.   Списъците по параграфи 3 и 4 се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

6.   По делата, разпределени на големия състав в периода между началото на календарната година, през която се извършва частична подмяна на съдиите в Съда, и момента на подмяната, могат да бъдат определени двама заместващи съдии за попълване на съдебния състав до отпадане на несигурността относно наличието на кворума по член 17, трета алинея от Статута. Заместващи са двамата съдии, които в списъка по параграф 4 са непосредствено след последния съдия, определен за член на големия състав по делото.

7.   При необходимост заместващите съдии заместват, съобразно с поредността в списъка по параграф 4, съдиите, които не могат да вземат участие в разглеждането на делото.

Член 28

Членове на съставите от петима и от трима съдии

1.   За всяко дело съставите от петима и трима съдии се състоят от председателя на състава, съдията докладчик и толкова на брой съдии, колкото е необходимо, за да се попълни съставът съответно до петима и до трима. Последните се определят от списъците по параграфи 2 и 3, като се следва установената в тях поредност. За всяко дело, разпределено на състав, определянето на тези съдии започва от съдията, който в посочения списък е непосредствено след последния съдия, определен по същия списък за предходното дело, разпределено на съответния съдебен състав.

2.   За определяне на членовете на съставите от петима съдии, след избиране на председателите на тези състави се изготвят списъци, включващи всички съдии от съответния състав, с изключение на неговия председател. Списъците се изготвят по същия начин като списъка по член 27, параграф 4.

3.   За определяне на членовете на съставите от трима съдии, след избиране на председателите на тези състави се изготвят списъци, включващи всички съдии от съответния състав, с изключение на неговия председател. Списъците се изготвят съобразно с установеното в член 7 подреждане по старшинство.

4.   Списъците по параграфи 2 и 3 се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 29

Членове на съставите при връзка между делата или при прекратяване на производството пред друг състав

1.   Когато Съдът счита, че няколко дела трябва да бъдат решени заедно от един и същ съдебен състав, те се разпределят на съдебния състав, определен за делото, предварителният доклад по което е бил разгледан първо.

2.   Когато съставът, на който е разпределено делото, поиска на основание член 60, параграф 3 от настоящия правилник Съдът да го преразпредели на съдебен състав, състоящ се от по-голям брой съдии, този съдебен състав включва членовете на състава, пред който е прекратено производството.

Член 30

Заместване на възпрепятстван да присъства председател на състав

1.   Когато председателят на състав от петима съдии е възпрепятстван да присъства, функциите на председател на състава се изпълняват от председател на състав от трима съдии, при необходимост съобразно с установеното в член 7 от настоящия правилник подреждане по старшинство, или ако съдебният състав по делото не включва нито един председател на състав от трима съдии — от един от останалите съдии съобразно с установеното в посочения член 7 подреждане по старшинство.

2.   Когато председателят на състав от трима съдии е възпрепятстван да присъства, функциите на председател на състава се изпълняват от съдия от съдебния състав по делото съобразно с установеното в член 7 подреждане по старшинство.

Член 31

Заместване на възпрепятстван да присъства член на съдебния състав по делото

1.   В случай че член на големия състав е възпрепятстван да присъства, той се замества от друг съдия съобразно с поредността в списъка по член 27, параграф 4.

2.   В случай че член на състав от петима съдии е възпрепятстван да присъства, той се замества от друг съдия от същия състав съобразно с поредността в списъка по член 28, параграф 2. При невъзможност за заместване на възпрепятствания да присъства съдия от съдия от същия състав, председателят на състава уведомява за това председателя на Съда, който може да определи друг съдия за попълване на състава.

3.   В случай че член на състав от трима съдии е възпрепятстван да присъства, той се замества от друг съдия от същия състав съобразно с поредността в списъка по член 28, параграф 3. При невъзможност за заместване на възпрепятствания да присъства съдия от съдия от същия състав, председателят на състава уведомява за това председателя на Съда, който може да определи друг съдия за попълване на състава.

Раздел 2.   Разисквания

Член 32

Ред за провеждане на разискванията

1.   Разискванията на Съда се провеждат и остават в тайна.

2.   Когато е проведено съдебно заседание за изслушване на устните състезания, само участвалите в това заседание съдии и евентуално помощник-докладчикът, на когото е възложено проучването на делото, вземат участие в разискванията.

3.   Всеки участващ в разискванията съдия излага и мотивира своето становище.

4.   Решението на Съда се определя от изводите, направени от мнозинството от съдиите, след заключителното обсъждане.

Член 33

Брой на участващите в разискванията съдии

Когато броят на съдиите е четен, поради това че някой от тях е възпрепятстван да присъства, най-младшият съдия по смисъла на член 7 от настоящия правилник не участва в разискванията, освен ако не е съдия докладчик. В този случай в разискванията не участва съдията, който непосредствено го предшества по ранг.

Член 34

Кворум на големия състав

1.   Ако за дело, разпределено на големия състав, не е налице кворумът по член 17, трета алинея от Статута, председателят на Съда определя един или повече съдии съобразно с поредността в списъка по член 27, параграф 4 от настоящия правилник.

2.   Ако преди определянето им е проведено съдебно заседание за изслушване на устните състезания, устните състезания и заключението на генералния адвокат се изслушват отново.

Член 35

Кворум на съставите от петима и от трима съдии

1.   Ако за дело, разпределено на състав от петима или от трима съдии, не е налице кворумът по член 17, втора алинея от Статута, председателят на Съда определя един или повече съдии съобразно с поредността в съответния списък по член 28, параграф 2 или параграф 3 от настоящия правилник. При невъзможност за заместване на възпрепятствания да присъства съдия от съдия от същия състав, председателят на състава веднага уведомява за това председателя на Съда, който определя друг съдия за попълване на състава.

2.   За съставите от петима и от трима съдии се прилага съответно член 34, параграф 2.

Глава осма

ЕЗИКОВ РЕЖИМ

Член 36

Езици на производството

Езици на производството са английски, български, гръцки, естонски, датски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски.

Член 37

Определяне на езика на производството

1.   В преките производства езикът на производството се избира от ищеца или жалбоподателя, доколкото в следващите разпоредби не е предвидено друго:

а)

когато ответникът е държава членка, език на производството е официалният език на тази държава; когато тази държава има повече от един официален език, ищецът или жалбоподателят може да избере езика, който предпочита;

б)

по съвместно искане на страните може да бъде разрешено изцяло или отчасти да се използва някой друг от езиците, посочени в член 36;

в)

по искане на една от страните, след изслушване на другата страна и генералния адвокат, като изключение от разпоредбите на букви a) и б) може да бъде разрешено изцяло или отчасти да се използва някой друг от езиците, посочени в член 36, като език на производството; такова искане не може да се прави от институция на Европейския съюз.

2.   Без да се засяга действието на разпоредбите на предходния параграф, букви б) и в) и на член 38, параграфи 4 и 5 от настоящия правилник:

а)

в случаите на обжалване на съдебните актове на Общия съд по реда на членове 56 и 57 от Статута език на производството е езикът на обжалвания съдебен акт на Общия съд;

б)

когато на основание член 62, втора алинея от Статута Съдът реши да преразгледа съдебен акт на Общия съд, език на производството е езикът на съдебния акт на Общия съд, който се преразглежда;

в)

в случаите на спорове относно подлежащите на възстановяване съдебни разноски и на молби за отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника, за отмяна на съдебен акт по искане на трето лице, за тълкуване, за отмяна на влязъл в сила съдебен акт или за допълване в случай на пропуск при произнасяне език на производството е езикът на съдебния акт, до който се отнасят тези молби или спорове.

3.   В преюдициалните производства език на производството е езикът на запитващата юрисдикция. По надлежно обосновано искане на една от страните по главното производство, след изслушване на другата страна и генералния адвокат, за устната фаза на производството може да бъде разрешено използването на някой друг от езиците, посочени в член 36. Когато бъде издадено, разрешението се отнася за всички заинтересовани субекти по член 23 от Статута.

4.   Решението по посочените по-горе искания може да се вземе от председателя; той може да отнесе искането пред Съда, а ако смята да го уважи без съгласието на всички страни, е длъжен да направи това.

Член 38

Използване на езика на производството

1.   Езикът на производството се използва по-специално в писмените изявления на страните, в устните състезания, в представените и приложените доказателства, както и в протоколите и съдебните актове на Съда.

2.   Всички представени или приложени доказателства, съставени на друг език, се придружават от превод на езика на производството.

3.   В случай обаче че доказателствата са обемни, може да се направи превод само на извлечения от тях. Съдът може във всеки един момент, служебно или по искане на една от страните, да изиска по-пълен или цялостен превод.

4.   Като изключение от предходните разпоредби, държавите членки имат право да използват своя официален език, когато вземат участие в преюдициално производство, когато встъпват по дело пред Съда или когато сезират Съда на основание член 259 ДФЕС. Тази разпоредба се прилага както към писмените документи, така и към устните изказвания. Във всеки един от тези случаи преводът на езика на производството се организира от секретаря.

5.   На държавите, които са страни по Споразумението за ЕИП и не са държави членки, и на Надзорния орган на ЕАСТ може да се разреши да използват някой от езиците, посочени в член 36, различен от езика на производството, когато вземат участие в преюдициално производство или когато встъпват по дело пред Съда. Тази разпоредба се прилага както към писмените документи, така и към устните изказвания. Във всеки един от тези случаи преводът на езика на производството се организира от секретаря.

6.   На трети държави, които съгласно член 23, четвърта алинея от Статута участват в преюдициално производство, може да се разреши да използват някой от езиците, посочени в член 36, различен от езика на производството. Тази разпоредба се прилага както към писмените документи, така и към устните изказвания. Във всеки един от тези случаи преводът на езика на производството се организира от секретаря.

7.   Когато свидетел или експерт заяви, че не може да се изразява достатъчно свободно на някой от езиците, посочени в член 36, Съдът му разрешава да даде показания или да представи заключение на друг език. Преводът на езика на производството се организира от секретаря.

8.   Председателят и заместник-председателят на Съда, както и председателите на състави при ръководене на устните състезания, съдиите и генералните адвокати при задаване на въпроси и генералните адвокати при представяне на заключенията могат да използват някой от езиците, посочени в член 36, различен от езика на производството. Преводът на езика на производството се организира от секретаря.

Член 39

Задължения на секретаря във връзка с езиковия режим

По искане на съдия, на генералния адвокат или на някоя от страните секретарят осигурява превод на всичко казано или написано в производството пред Съда на избран от тях език измежду езиците, посочени в член 36.

Член 40

Езиков режим на публикациите на Съда

Публикациите на Съда се издават на езиците, посочени в член 1 от Регламент № 1 на Съвета.

Член 41

Автентични текстове

Текстовете на документите, съставени на езика на производството или евентуално на друг език, използван съгласно разрешение по член 37 или член 38 от настоящия правилник, са автентични.

Член 42

Езикова служба на Съда

Съдът създава езикова служба, в която работят експерти с достатъчно широка правна култура и задълбочени познания по няколко от официалните езици на Съюза.

ДЯЛ II

ОБЩИ ПРОЦЕСУАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И АДВОКАТИТЕ

Член 43

Привилегии, имунитети и улеснения

1.   Представителите, юридическите съветници и адвокатите, които се явяват пред Съда или пред друг съдебен орган, до който Съдът е изпратил съдебна поръчка, се ползват с имунитет за казаното или написаното от тях във връзка с делото или със страните.

2.   Представителите, юридическите съветници и адвокатите се ползват и със следните привилегии и улеснения:

а)

никои от книжата и документите във връзка с производството не подлежат на изземване при претърсване или обиск. В случай на спор митническите или полицейските служители могат да запечатат тези книжа и документи, които след това незабавно се изпращат на Съда за проверка в присъствието на секретаря и на заинтересованото лице;

б)

представителите, юридическите съветници и адвокатите се ползват със свобода на придвижване, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните задължения.

Член 44

Качество на представители на страните

1.   За да се ползват от привилегиите, имунитетите и улесненията, посочени в предходния член, съответните лица предварително удостоверяват своето качество, както следва:

а)

представителите — с официален документ, издаден от упълномощителя, който незабавно изпраща копие от този документ на секретаря;

б)

адвокатите — с удостоверение, че имат право да практикуват пред юрисдикция на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за ЕИП, а когато представляват частноправно юридическо лице — и с пълномощно от това лице;

в)

юридическите съветници — с пълномощно от страната, която подпомагат.

2.   При необходимост секретарят на Съда им издава документ, удостоверяващ тяхното качество. Този документ е с определен срок, който може да бъде продължен или съкратен съобразно с продължителността на производството.

Член 45

Снемане на имунитета

1.   Привилегиите, имунитетите и улесненията, посочени в член 43 от настоящия правилник, се предоставят изключително за целите на производството.

2.   Съдът може да снеме имунитета, когато прецени, че това няма да препятства протичането на производството.

Член 46

Отстраняване от производството

1.   Ако счита, че поведението на представител, юридически съветник или адвокат пред Съда е несъвместимо с престижа на Съда или с изискванията за добро правораздаване, или че този представител, юридически съветник или адвокат използва правата, които има в това си качество, за цели, различни от тези, за които те са му предоставени, Съдът уведомява за това заинтересованото лице. Ако Съдът уведоми за това компетентния орган, пред който заинтересованото лице носи отговорност, препис от писмото, изпратено на този орган, се изпраща на заинтересованото лице.

2.   По същите съображения във всеки един момент Съдът може, след изслушване на заинтересованото лице и генералния адвокат, с мотивирано определение да отстрани от производството представител, юридически съветник или адвокат. Определението подлежи на незабавно изпълнение.

3.   Когато представител, юридически съветник или адвокат бъде отстранен от производството, то се спира за определен от председателя срок, за да се даде възможност на заинтересованата страна да определи друг представител, юридически съветник или адвокат.

4.   Решенията, взети на основание на този член, могат да се отменят.

Член 47

Университетски преподаватели и страни по главното производство

1.   Разпоредбите на настоящата глава се прилагат към университетски преподаватели, които имат право да се явяват пред Съда съгласно член 19 от Статута.

2.   В производствата по преюдициални запитвания те се прилагат и към страните по главното производство, когато съгласно приложимите национални процесуални правила страните могат да извършват съдопроизводствените действия, без да се представляват от адвокат, както и към лицата, упълномощени да представляват страните съгласно същите тези правила.

Глава втора

ВРЪЧВАНИЯ

Член 48

Начини на връчване

1.   Предвидените в настоящия правилник връчвания се организират от секретаря и се правят на посочения от адресата съдебен адрес чрез изпращане на препис от подлежащия на връчване акт като препоръчана пощенска пратка с обратна разписка или чрез предаване на този препис срещу разписка. Подлежащите на връчване преписи от оригинала се изготвят и заверяват от секретаря, освен когато самите страни предоставят преписите съгласно член 57, параграф 2 от настоящия правилник.

2.   Когато адресатът се е съгласил връчването по отношение на него да се извършва по факс или чрез друго техническо средство за комуникация, връчването на всички процесуални документи, включително съдебните решения и определенията на Съда, може да се извърши чрез изпращане на препис от документа чрез това средство.

3.   Ако по технически причини или поради естеството или обема на документа такова изпращане не е възможно и адресатът не е посочил съдебен адрес, документът се връчва на неговия адрес по реда на параграф 1. Адресатът се уведомява за това по факс или чрез друго техническо средство за комуникация. В такъв случай се приема, че на адресата е предадена препоръчана пощенска пратка на десетия ден след депозирането ѝ в пощенската служба в седалището на Съда, освен ако от обратната разписка не се установи, че получаването е станало на друга дата, или ако адресатът не уведоми секретаря в срок от три седмици, считано от уведомяването му по факс или чрез друго техническо средство за комуникация, че документът не му е връчен.

4.   Съдът може с решение да определи условията, при които процесуален документ може да се връчи по електронен път. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Глава трета

СРОКОВЕ

Член 49

Изчисляване на сроковете

1.   Процесуалните срокове, предвидени в Договорите, Статута и настоящия правилник, се изчисляват по следния начин:

а)

когато срок, определен в дни, седмици, месеци или години, се изчислява от момента на настъпване на събитие или извършване на действие, денят, в който е настъпило това събитие или е извършено това действие, не се включва в срока;

б)

срокът, определен в седмици, месеци или години, изтича в края на същия ден от последната седмица или в края на същото число от последния месец или последната година като деня или числото на настъпването на събитието или извършването на действието, от които се брои срокът. Ако в последния месец липсва такова число, срокът, определен в месеци или години, изтича в края на последния ден от този месец;

в)

при срок, определен в месеци и дни, най-напред се отчитат целите месеци, а после дните;

г)

сроковете включват съботните и неделните дни и официалните празници, посочени в член 24, параграф 6 от настоящия правилник;

д)

сроковете не спират по време на съдебната ваканция.

2.   Когато последният ден от срока е събота, неделя или официален празник, той изтича в края на първия следващ работен ден.

Член 50

Обжалване на акт на институция

Когато срокът за обжалване на акт на институция започва да тече от публикуването на този акт, срокът се изчислява по смисъла на член 49, параграф 1, буква а) от края на четиринадесетия ден след датата на публикуването на акта в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 51

Срок поради отдалеченост

Процесуалните срокове се считат удължени с фиксиран десетдневен срок поради отдалеченост.

Член 52

Определяне и продължаване на срокове

1.   Определените от Съда съгласно настоящия правилник срокове могат да се продължават.

2.   Председателят и председателите на състави могат да делегират на секретаря правомощието да определя или продължава сроковете, чието определяне им е възложено с настоящия правилник.

Глава четвърта

РАЗЛИЧЕН РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА

Член 53

Ред за разглеждане на делата

1.   Освен ако особените разпоредби на Статута или настоящия правилник не предвиждат друго, производството пред Съда включва писмена и устна фаза.

2.   Когато разглеждането на определено дело очевидно не е от компетентността на Съда или когато искане, иск или жалба са явно недопустими, Съдът може във всеки един момент, след изслушване на генералния адвокат и без да провежда докрай производството, да реши да се произнесе с мотивирано определение.

3.   При особени обстоятелства председателят може да реши определено дело да се разгледа с предимство.

4.   Дело може да бъде разгледано по реда на бързото производство при предвидените в настоящия правилник условия.

5.   Преюдициално запитване може да бъде разгледано по реда на спешното производство при предвидените в настоящия правилник условия.

Член 54

Съединяване

1.   Поради връзката помежду им две или повече дела с еднакъв характер и еднакъв предмет могат във всеки един момент да бъдат съединени за целите на писмената или устната фаза на производството или на съдебното решение, с което се слага край на производството.

2.   Решението за съединяване се взема от председателя след изслушване на съдията докладчик и на генералния адвокат, ако делата са вече разпределени, както и — освен при преюдициалните запитвания — след изслушване на страните. Председателят може да отнесе този въпрос за решаване от Съда.

3.   Съединените дела могат да бъдат разделени по реда на параграф 2.

Член 55

Спиране на производството

1.   Производството може да се спре:

а)

в случаите, предвидени в член 54, трета алинея от Статута — с определение на Съда след изслушване на генералния адвокат;

б)

във всички други случаи — с решение на председателя след изслушване на съдията докладчик, генералния адвокат и — освен при преюдициалните запитвания — на страните.

2.   Производството се възобновява с определение или решение при спазване на същия ред.

3.   Посочените в предходните параграфи определения или решения се връчват на страните или заинтересованите субекти по член 23 от Статута.

4.   Спирането на производството произвежда действие от датата, посочена в определението или решението за спиране, а ако такава не е посочена — от датата на това определение или решение.

5.   Докато е спряно производството, процесуалните срокове не текат за страните или заинтересованите субекти по член 23 от Статута.

6.   Когато в определението или решението за спиране не е посочен срок на спирането, производството се възобновява от датата, посочена в определението или решението за неговото възобновяване, а ако такава не е посочена — от датата на това определение или решение.

7.   От датата на възобновяване на спряното производство започват да текат нови процесуални срокове.

Член 56

Отлагане на делото

След изслушване на съдията докладчик, генералния адвокат и страните, при особени обстоятелства председателят може служебно или по искане на една от страните да реши делото да бъде отложено за по-късна дата.

Глава пета

ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 57

Подаване на процесуалните документи

1.   Оригиналът на всеки процесуален документ трябва да бъде подписан от представителя или адвоката на страната, а когато става въпрос за становище в преюдициално производство — от страната по главното производство или нейния представител, ако приложимите към това производство национални процесуални правила го допускат.

2.   Този документ, придружен от всички посочени в него приложения, се представя заедно с пет преписа за Съда и, в производствата, различни от преюдициалните, с толкова на брой преписи, колкото са страните в производството. Преписите се заверяват от страната, която ги подава.

3.   Институциите представят, в установените от Съда срокове, и преводи на всички процесуални документи на останалите езици по член 1 от Регламент № 1 на Съвета. Прилага се предходният параграф.

4.   Към всеки процесуален документ се прилага преписка, съдържаща доказателствата в негова подкрепа и опис на тези доказателства.

5.   Когато поради обема на дадено доказателство към процесуалния документ са приложени само извлечения от него, цялото доказателство или пълен препис от него се подават в секретариата.

6.   На всеки процесуален документ се отбелязва дата. С оглед на процесуалните срокове се вземат предвид само датата и часът на подаване на оригинала в секретариата.

7.   Без да се засяга действието на разпоредбите на параграфи 1—6, датата и часът на получаването на копие от подписания оригинал на процесуален документ заедно с описа на доказателствата по параграф 4 в секретариата по факс или чрез друго техническо средство за комуникация, с което разполага Съдът, се вземат предвид с оглед спазването на процесуалните срокове, при условие че в десетдневен срок подписаният оригинал на процесуалния документ с приложенията и преписите по параграф 2 бъде подаден в секретариата.

8.   Без да се засяга действието на разпоредбите на параграфи 3—6, Съдът може с решение да определи условията, при които процесуален документ, изпратен на секретариата по електронен път, може да се счита за оригинал на този документ. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 58

Дължина на процесуалните документи

Доколкото в настоящия правилник няма предвидени особени разпоредби, Съдът може с решение да определи максималната дължина на подаваните пред него писмени изявления и становища. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Глава шеста

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА НА СЪДЕБНИ СЪСТАВИ

Член 59

Предварителен доклад

1.   След обявяване на писмената фаза на производството за приключена председателят определя датата, на която съдията докладчик представя предварителен доклад пред общото събрание на Съда.

2.   Предварителният доклад съдържа предложения относно извършването на определени процесуално-организационни действия по делото, събирането на доказателства, евентуално — искането на разяснения от запитващата юрисдикция, както и относно съдебния състав, на който делото следва да се разпредели. Докладът съдържа също така предложението на съдията докладчик относно евентуалното разглеждане на делото без провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания или без представяне на заключение на генералния адвокат на основание член 20, пета алинея от Статута.

3.   След изслушване на генералния адвокат Съдът взема решение по предложенията на съдията докладчик.

Член 60

Разпределяне на съдебните състави

1.   Съдът разпределя всяко образувано пред него дело на съставите от петима или от трима съдии, освен ако сложността или значението на делото, или особени обстоятелства не изискват то да бъде разпределено на голям състав или разпределянето му на този състав не е поискано от участваща в производството държава членка или институция на Съюза на основание член 16, трета алинея от Статута.

2.   Съдът заседава в пленум, когато е сезиран съобразно с разпоредбите на член 16, четвърта алинея от Статута. Той може да реши да разгледа делото в пленум, когато съгласно член 16, пета алинея от Статута счита, че делото е от изключителна важност.

3.   На всеки стадий от производството съдебният състав, на който е разпределено делото, може да поиска Съдът да го преразпредели на съдебен състав, състоящ се от по-голям брой съдии.

4.   Когато устната фаза на производството започва без събиране на доказателства, председателят на съдебния състав по делото определя началната ѝ дата.

Глава седма

ПРОЦЕСУАЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Раздел 1.   Процесуално-организационни действия

Член 61

Организационни действия по решение на Съда

1.   Освен действията, за извършването на които може да вземе решение на основание член 24 от Статута, Съдът може да покани страните или заинтересованите субекти по член 23 от Статута да отговорят на някои въпроси писмено в определен от него срок или в съдебното заседание за изслушване на устните състезания. Писмените отговори се изпращат на останалите страни или на заинтересованите субекти по член 23 от Статута.

2.   Когато се провежда съдебно заседание за изслушване на устните състезания, Съдът, доколкото е възможно, приканва участващите в съдебното заседание да съсредоточат устните си състезания върху един или повече конкретно определени въпроси.

Член 62

Организационни действия по решение на съдията докладчик или на генералния адвокат

1.   Съдията докладчик или генералният адвокат може да поиска от страните или заинтересованите субекти по член 23 да предоставят в определен срок всякакви сведения във връзка с фактите и всички документи или данни, които съдията докладчик или генералният адвокат счита за съществени. Получените отговори и документи се изпращат на останалите страни или на заинтересованите субекти по член 23 от Статута.

2.   Съдията докладчик или генералният адвокат може също така да изпрати на страните или заинтересованите субекти по член 23 от Статута въпроси, на които те трябва да отговорят в съдебното заседание.

Раздел 2.   Действия по събиране на доказателства

Член 63

Решение за събиране на доказателства

1.   Съдът на общо събрание решава дали следва да се съберат определени доказателства.

2.   Ако делото вече е разпределено на съдебен състав, това решение се взема от състава.

Член 64

Определяне на действията по събиране на доказателства

1.   След изслушване на генералния адвокат Съдът определя действията, които счита за подходящи, с определение, излагащо подлежащите на доказване факти.

2.   Без да се засяга действието на разпоредбите на членове 24 и 25 от Статута, действията по събиране на доказателства включват:

а)

лично явяване на страните;

б)

искане за предоставяне на сведения и за представяне на документи;

в)

свидетелски показания;

г)

експертиза;

д)

оглед.

3.   Възможно е представянето на насрещни доказателства и допълването на доказателствените искания.

Член 65

Участие в действията по събиране на доказателства

1.   Ако самият съдебен състав не събира доказателствата, той възлага това на съдията докладчик.

2.   Генералният адвокат участва в събирането на доказателствата.

3.   Страните могат да присъстват при събирането на доказателствата.

Член 66

Свидетелски показания

1.   Съдът, служебно или по искане на една от страните, след изслушване на генералния адвокат постановява някои факти да бъдат установени със свидетели.

2.   В искането на страната за разпит на свидетел се посочва точно относно какви факти и поради какви причини трябва да бъде разпитан свидетелят.

3.   Съдът се произнася с мотивирано определение по исканията по предходния параграф. Ако искането бъде уважено, в определението се посочват фактите, които трябва да бъдат установени, и свидетелите, които трябва да бъдат разпитани за всеки от тези факти.

4.   Свидетелите се призовават от Съда, ако е необходимо, след внасяне на депозит по член 73, параграф 1 от настоящия правилник.

Член 67

Разпит на свидетелите

1.   След като бъде проверена самоличността на свидетелите, председателят ги уведомява, че от тях се изисква да удостоверят истинността на своите показания по предвидения в настоящия правилник начин.

2.   Свидетелите се изслушват от Съда след призоваване на страните. След даване на показанията председателят може, по искане на страна или служебно, да задава въпроси на свидетелите.

3.   Същата възможност имат всеки от съдиите и генералният адвокат.

4.   С разрешение на председателя представителите на страните могат да задават въпроси на свидетелите.

Член 68

Клетва на свидетелите

1.   След като даде своите показания, свидетелят полага следната клетва:

„Заклевам се, че казах истината, цялата истина и нищо друго освен истината.“

2.   След изслушване на страните Съдът може да освободи свидетеля от полагане на клетва.

Член 69

Глоби

1.   Редовно призованите свидетели са длъжни да се явят за разпит в съдебно заседание.

2.   Когато редовно призован свидетел без основателна причина не се яви пред Съда, последният може да му наложи глоба в размер до 5 000 EUR и да разпореди ново призоваване на свидетеля на негови собствени разноски.

3.   Същата глоба може да се наложи и на свидетел, който без основателна причина откаже да даде показания или да положи клетва.

Член 70

Експертиза

1.   Съдът може да назначи експертиза. Определението за назначаване на експерт уточнява задачата му и определя срок за представяне на неговото заключение.

2.   След представянето на заключението и връчването му на страните Съдът може да разпореди експертът да бъде изслушан след призоваване на страните. Председателят може, по искане на страна или служебно, да задава въпроси на експерта.

3.   Същата възможност имат всеки от съдиите и генералният адвокат.

4.   С разрешение на председателя представителите на страните могат да задават въпроси на експерта.

Член 71

Клетва на експерта

1.   След представянето на заключението експертът полага следната клетва:

„Заклевам се, че изпълних своята задача добросъвестно и безпристрастно.“

2.   Съдът може след изслушване на страните да освободи експерта от полагане на клетва.

Член 72

Отстраняване на свидетел или експерт

1.   Съдът се произнася по исканията на страните за отстраняване на свидетел или експерт, поради това че е неспособен да свидетелства или да даде заключение, не е надежден или поради някаква друга причина, или ако свидетел или експерт откаже да даде показания или заключение или да положи клетва.

2.   Искането за отстраняване на свидетел или експерт се прави в двуседмичен срок от връчването на определението за призоваване на свидетеля или назначаване на експерта с молба, в която се посочват основанията за отстраняване и доказателствените искания.

Член 73

Разноски на свидетелите и експертите

1.   Когато разпореди разпит на свидетели или назначи експертиза, Съдът може да поиска страните или една от тях да внесат/внесе депозит за покриване на разноските на свидетелите или експертите.

2.   Свидетелите и експертите имат право на възстановяване на пътните и дневните си разноски. Аванс за покриване на тези разноски може да им се отпусне от касата на Съда.

3.   Свидетелите имат право на обезщетение за пропуснати ползи, а експертите — на хонорар за изпълнение на задачата им. Тези суми се изплащат на свидетелите и експертите от касата на Съда след изпълнение на техните задължения или на задачата им.

Член 74

Протоколи за съдебните заседания за събиране на доказателства

1.   Секретарят изготвя протокол за всяко съдебно заседание за събиране на доказателства. Този протокол се подписва от председателя и от секретаря. Той представлява официален документ.

2.   Протоколът от съдебно заседание, в което са разпитани свидетели или са изслушани експерти, се подписва от председателя или от съдията докладчик, който отговаря за провеждането на разпита или за изслушването, както и от секретаря. Преди подписване на протокола, на свидетеля или експерта се предоставя възможност да провери съдържанието му и да го подпише.

3.   Протоколът се връчва на страните.

Член 75

Започване на устната фаза на производството след събиране на доказателства

1.   Освен ако Съдът не реши да определи на страните срок за представяне на писмени становища, председателят определя датата за започване на устната фаза на производството след приключване на събирането на доказателства.

2.   Ако бъде определен срок за представяне на писмени становища, председателят определя датата за започване на устната фаза на производството след изтичането на този срок.

Глава осма

УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 76

Съдебно заседание за изслушване на устните състезания

1.   Евентуалните мотивирани искания за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания трябва да се направят в триседмичен срок от съобщението до страните или заинтересованите субекти по член 23 от Статута за приключването на писмената фаза на производството. Този срок може да бъде продължен от председателя.

2.   По предложение на съдията докладчик, след изслушване на генералния адвокат Съдът може да реши да не провежда съдебно заседание за изслушване на устните състезания, ако при прочита на представените в писмената фаза на производството изявления и становища счете, че разполага с достатъчно данни, за да се произнесе.

3.   Предходният параграф не се прилага, когато заинтересован субект по член 23 от Статута, който не е участвал в писмената фаза на производството, представи мотивирано искане за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

Член 77

Общо съдебно заседание за изслушване на устните състезания

Съдът може да реши да проведе общо съдебно заседание за изслушване на устните състезания по няколко дела с еднакъв характер, ако сходството между делата позволява това.

Член 78

Ръководене на устните състезания

Устните състезания се откриват и ръководят от председателя, който следи за реда в съдебното заседание.

Член 79

Съдебно заседание при закрити врати

1.   При наличие на сериозни основания, свързани по-специално със сигурността на държавите членки или със защитата на ненавършили пълнолетие лица, Съдът може да реши съдебното заседание да бъде проведено при закрити врати.

2.   Решението за провеждане на съдебно заседание при закрити врати включва забрана за разгласяване на устните състезания.

Член 80

Въпроси

В съдебното заседание за изслушване на устните състезания членовете на съдебния състав и генералният адвокат могат да задават въпроси на представителите, юридическите съветници или адвокатите на страните, а в случаите по член 47, параграф 2 от настоящия правилник — и на страните по главното производство или на техните представители.

Член 81

Закриване на съдебното заседание за изслушване на устните състезания

След изслушване на устните състезания на страните или заинтересованите субекти по член 23 от Статута председателят закрива съдебното заседание за изслушване на устните състезания.

Член 82

Представяне на заключението на генералния адвокат

1.   Когато е проведено съдебно заседание за изслушване на устните състезания, генералният адвокат представя заключението си след закриване на това заседание.

2.   След представяне на заключението на генералния адвокат председателят обявява устната фаза на производството за приключена.

Член 83

Започване или възобновяване на устната фаза

Във всеки един момент, след изслушване на генералния адвокат Съдът може да постанови започване или възобновяване на устната фаза на производството, по-специално когато счита, че делото не е напълно изяснено, когато след закриване на тази фаза някоя от страните посочи нов факт от решаващо значение за решението на Съда или когато делото трябва да се реши въз основа на довод, който не е бил обсъден от страните или заинтересованите субекти по член 23 от Статута.

Член 84

Протоколи за съдебните заседания

1.   Секретарят изготвя протокол за всяко съдебно заседание. Протоколът се подписва от председателя и от секретаря. Той представлява официален документ.

2.   Страните и заинтересованите субекти по член 23 от Статута могат да се запознаят в секретариата с всеки протокол и да получат препис от него.

Член 85

Записване на съдебното заседание

При надлежно мотивирано искане председателят може да разреши на страна или заинтересован субект по член 23 от Статута, която/който е участвал(а) в писмената или устната фаза на производството, да прослуша в помещенията на Съда звукозаписа от съдебното заседание за изслушване на устните състезания на езика, използван в това съдебно заседание от изказалото се лице.

Глава девета

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 86

Дата на обявяване на съдебното решение

На страните или заинтересованите субекти по член 23 от Статута се съобщава датата на обявяване на съдебното решение.

Член 87

Съдържание на съдебното решение

Съдебното решение съдържа:

а)

посочване, че е постановено от Съда;

б)

посочване на съдебния състав;

в)

датата на обявяването;

г)

имената на председателя и съдиите, взели участие в разискванията, като се посочва съдията докладчик;

д)

името на генералния адвокат;

е)

името на секретаря;

ж)

посочване на страните или на участвалите в производството заинтересовани субекти по член 23 от Статута;

з)

имената на лицата, които ги представляват;

и)

при преките производства и производствата по обжалване на съдебни актове — исканията на страните;

й)

датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, ако такова е било проведено;

к)

посочване, че генералният адвокат е бил изслушан, и датата на представяне на заключението му, ако има такова;

л)

кратко изложение на фактите;

м)

мотивите;

н)

диспозитива, включително решението относно съдебните разноски, ако има такова.

Член 88

Обявяване и връчване на съдебното решение

1.   Съдебното решение се обявява в открито съдебно заседание.

2.   Оригиналът на съдебното решение, подписан от председателя, взелите участие в разискванията съдии и секретаря, се подпечатва и депозира в секретариата; заверен препис от съдебното решение се връчва на всяка от страните и евентуално на запитващата юрисдикция, заинтересованите субекти по член 23 от Статута и Общия съд.

Член 89

Съдържание на определението

1.   Определението съдържа:

а)

посочване, че е постановено от Съда;

б)

посочване на съдебния състав;

в)

датата на приемането му;

г)

посочване на правното основание за постановяването му;

д)

имената на председателя и евентуално съдиите, взели участие в разискванията, като се посочва съдията докладчик;

е)

името на генералния адвокат;

ж)

името на секретаря;

з)

посочване на страните или на страните по главното производство;

и)

имената на лицата, които ги представляват;

й)

посочване, че генералният адвокат е бил изслушан;

к)

диспозитива, включително решението относно съдебните разноски, ако има такова.

2.   Когато настоящият правилник предвижда, че определението трябва да е мотивирано, то освен това съдържа:

а)

при преките производства и производствата по обжалване на съдебни актове — исканията на страните;

б)

кратко изложение на фактите;

в)

мотивите.

Член 90

Подписване и връчване на определението

Оригиналът на определението, подписан от председателя и секретаря, се подпечатва и депозира в секретариата; заверен препис от определението се връчва на всяка от страните и евентуално на запитващата юрисдикция, заинтересованите субекти по член 23 от Статута и Общия съд.

Член 91

Задължителна сила на съдебните решения и определенията

1.   Съдебното решение има задължителна сила от деня на неговото обявяване.

2.   Определението има задължителна сила от деня на неговото връчване.

Член 92

Публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

Съобщение, съдържащо датата и диспозитива на решенията и определенията на Съда, с които се слага край на производството, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

ДЯЛ III

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 93

Приложно поле

Настоящият дял се прилага към производството:

а)

в случаите, посочени в член 23 от Статута;

б)

по отношение на запитванията, евентуално предвидени в споразумения, по които са страни Съюзът или държавите членки.

Член 94

Съдържание на преюдициалното запитване

Освен отправените до Съда преюдициални въпроси преюдициалното запитване:

а)

съдържа кратко изложение на предмета на спора и на релевантните факти, така както са установени от запитващата юрисдикция, или поне изложение на фактите, на които се основават въпросите;

б)

възпроизвежда съдържанието на приложимите в случая национални разпоредби и ако е необходимо — релевантната национална съдебна практика;

в)

излага причините, поради които запитващата юрисдикция има въпроси относно тълкуването или валидността на някои разпоредби на правото на Съюза, както и установената от нея връзка между тези разпоредби и националното законодателство, приложимо в главното производство.

Член 95

Анонимност

1.   Когато запитващата юрисдикция е взела решение за осигуряване на анонимност, Съдът спазва тази анонимност в образуваното пред него производство.

2.   Освен това по искане на запитваща юрисдикция, основано на надлежно мотивирано искане на страна по главното производство, или служебно Съдът може, ако счита за необходимо, да запази анонимността на едно или повече лица или образувания, засегнати от спора.

Член 96

Участие в преюдициалното производство

1.   Съгласно член 23 от Статута право да представят становища пред Съда имат:

а)

страните по главното производство;

б)

държавите членки;

в)

Европейската комисия;

г)

институцията, която е приела акта, чиято валидност или тълкуване се оспорват;

д)

държавите — страни по Споразумението за ЕИП, които не са държави членки, и Надзорният орган на ЕАСТ, когато Съдът е сезиран с преюдициален въпрос, попадащ в приложното поле на споразумението;

е)

трети държави — страни по сключено от Съвета споразумение, свързано с определена област, когато е предвидено в това споразумение и когато юрисдикция на държава членка сезира Съда с преюдициален въпрос, попадащ в приложното поле на споразумението.

2.   Неучастието в писмената фаза на производството не е пречка за участие в устната му фаза.

Член 97

Страни по главното производство

1.   Страните по главното производство се определят от запитващата юрисдикция в съответствие с националните процесуални правила.

2.   Когато след образуване на производството пред Съда тази юрисдикция го уведоми за конституирането на нова страна по главното производство, тази страна е обвързана от етапа на производството към момента на уведомяването на Съда. На тази страна се изпращат всички процесуални документи, които вече са връчени на заинтересованите субекти по член 23 от Статута.

3.   По отношение на представителството и явяването на страните по главното производство Съдът взема предвид процесуалните правила, действащи пред сезиралата го юрисдикция. При съмнение относно това дали според националното право определено лице може да представлява страна по главното производство, Съдът може да поиска от запитващата юрисдикция информация относно приложимите процесуални правила.

Член 98

Превод и връчване на преюдициалното запитване

1.   Преюдициалните запитвания по настоящия дял се връчват на държавите членки в оригинал, придружен от превод на официалния език на държавата адресат. Преводът се замества, когато това е оправдано поради обема на запитването, от превод на официалния език на държавата адресат на резюме на запитването, въз основа на което тази държава изразява становище. В резюмето се включва пълният текст на преюдициалния/преюдициалните въпрос(и). То съдържа по-специално, доколкото това е посочено в преюдициалното запитване, предмета на главното производство, основните доводи на страните по това производство, кратко изложение на мотивите за запитването, както и цитираните съдебна практика и разпоредби на националното право и правото на Съюза.

2.   В случаите по член 23, трета алинея от Статута преюдициалните запитвания се връчват на държавите — страни по Споразумението за ЕИП, които не са държави членки, и на Надзорния орган на ЕАСТ в оригинал, придружен от превод на запитването или, когато е изготвено резюме, от превод на това резюме на един от посочените в член 36 езици, по избор на адресата.

3.   Когато трета държава има съгласно член 23, четвърта алинея от Статута право да участва в преюдициално производство, преюдициалното запитване ѝ се съобщава в оригинал, придружен от превод на запитването или, когато е изготвено резюме, от превод на това резюме на един от посочените в член 36 езици, по избор на съответната трета държава.

Член 99

Отговор с мотивирано определение

Когато преюдициалният въпрос е идентичен с въпрос, по който Съдът вече се е произнесъл, отговорът на този въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика или отговорът не оставя място за разумно съмнение, Съдът може във всеки един момент да се произнесе с мотивирано определение по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат.

Член 100

Продължаване на производството пред Съда

1.   Когато Съдът е сезиран с преюдициално запитване, производството пред него продължава, докато юрисдикцията, която го е сезирала със запитването, не оттегли последното. Оттеглянето на запитване може да бъде взето предвид до момента, в който датата на обявяване на съдебното решение бъде съобщена на заинтересованите субекти по член 23 от Статута.

2.   Във всеки един момент обаче Съдът може да установи, че вече не са налице условията, обосноваващи компетентността му.

Член 101

Искане за разяснения

1.   Без да се засягат предвидените в настоящия правилник процесуално-организационни действия или действия по събиране на доказателства, Съдът може след изслушване на генералния адвокат да поиска разяснения от запитващата юрисдикция в определен от него срок.

2.   Отговорът на запитващата юрисдикция на това искане се връчва на заинтересованите субекти по член 23 от Статута.

Член 102

Съдебни разноски в преюдициалното производство

Запитващата юрисдикция следва да се произнесе по съдебните разноски в преюдициалното производство.

Член 103

Поправяне на съдебните решения и определенията

1.   Съдът може служебно или по искане на някой от заинтересованите субекти по член 23 от Статута, ако това искане е представено в двуседмичен срок от обявяването на решението или връчването на определението, да поправя технически грешки, грешки в изчисленията или други явни фактически грешки, допуснати в съдебните решения и определенията.

2.   Съдът се произнася след изслушване на генералния адвокат.

3.   Оригиналът на определението, с което се разпорежда извършването на поправка, се прилага към оригинала на поправения съдебен акт. В полето на оригинала на поправения съдебен акт се прави отбелязване за това определение.

Член 104

Тълкуване на съдебните актове по преюдициални запитвания

1.   Член 158 от настоящия правилник относно тълкуването на съдебните решения и определенията не се прилага към съдебните актове, постановени по преюдициални запитвания.

2.   Националните юрисдикции следва да преценят дали са получили достатъчно разяснения от съдебния акт, постановен по преюдициално запитване, или е необходимо да сезират отново Съда.

Глава втора

БЪРЗО ПРЕЮДИЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 105

Бързо производство

1.   По искане на запитващата юрисдикция или, по изключение, служебно, след изслушване на съдията докладчик и генералния адвокат председателят на Съда може да реши определено преюдициално запитване да бъде разгледано по реда на бързо производство, в отклонение от разпоредбите на настоящия правилник, когато естеството на делото изисква то да бъде разгледано в кратки срокове.

2.   В този случай председателят незабавно определя датата на съдебното заседание, която се съобщава на заинтересованите субекти по член 23 от Статута едновременно с връчването на преюдициалното запитване.

3.   Заинтересованите субекти, посочени в предходния параграф, могат да представят писмени изявления или становища в определен от председателя срок, който не може да бъде по-кратък от 15 дни. Председателят може да покани заинтересованите субекти да ограничат своите писмени изявления или становища до основните правни въпроси, поставени с преюдициалното запитване.

4.   Ако бъдат представени, писмените изявления или становища се изпращат на всички заинтересовани субекти по член 23 от Статута преди съдебното заседание.

5.   Съдът се произнася след изслушване на генералния адвокат.

Член 106

Изпращане на процесуалните документи

1.   Предвидените в предходния член процесуални документи се считат за подадени с изпращане до секретариата, по факс или чрез друго техническо средство за комуникация, с което разполага Съдът, на препис от подписания оригинал и посочените в негова подкрепа доказателства, заедно с описа по член 57, параграф 4. Оригиналът на процесуалния документ и гореспоменатите приложения се изпращат незабавно на секретариата.

2.   Предвидените в предходния член връчвания и изпращания могат да се извършват чрез изпращане на препис от документа по факс или чрез друго техническо средство за комуникация, с което разполагат Съдът и адресатът.

Глава трета

СПЕШНО ПРЕЮДИЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 107

Приложно поле на спешното преюдициално производство

1.   По искане на запитващата юрисдикция или, по изключение, служебно, преюдициално запитване, което повдига един или няколко въпроса, отнасящи се до областите по част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, може да се разгледа по реда на спешното производство в отклонение от разпоредбите на настоящия правилник.

2.   Запитващата юрисдикция излага правните и фактически обстоятелства, които установяват спешността и обосновават прилагането на това особено производство, и посочва, доколкото е възможно, предлагания отговор на преюдициалните въпроси.

3.   Ако запитващата юрисдикция не е направила искане за разглеждане по реда на спешното производство, председателят на Съда може, при явна на пръв поглед необходимост от прилагане на това производство, да поиска посоченият в член 108 състав да прецени необходимостта от разглеждане на запитването по реда на посоченото производство.

Член 108

Решение относно спешността

1.   Решението за разглеждане на запитването по реда на спешното производство се взема от определения състав по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат. Членовете на състава се определят съгласно член 28, параграф 2 в деня на разпределяне на делото на съдията докладчик, ако прилагането на спешно производство е поискано от запитващата юрисдикция, или в деня, в който председателят на Съда е поискал да се прецени дали да се приложи това производство, ако преценката се прави по негово искане.

2.   Ако делото е свързано с висящо дело, разпределено на съдия докладчик, който не участва в определения състав, последният може да предложи на председателя на Съда да разпредели делото на този съдия докладчик. При преразпределяне на делото на този съдия докладчик съставът от петима съдии, в който той участва, изпълнява по отношение на това дело функциите на определения състав. Прилага се член 29, параграф 1.

Член 109

Писмена фаза на спешното производство

1.   Когато запитващата юрисдикция е поискала прилагане на спешното производство или когато председателят е поискал от определения състав да прецени необходимостта от разглеждане на запитването по реда на това производство, секретарят незабавно организира връчването на преюдициалното запитване на страните по главното производство, на държавата членка, към която принадлежи запитващата юрисдикция, на Европейската комисия и на институцията, която е приела акта, чиято валидност или тълкуване се оспорват.

2.   Решението дали преюдициалното запитване да се разгледа по реда на спешното производство се връчва незабавно на запитващата юрисдикция, както и на страните, държавата членка и институциите, посочени в предходния параграф. В решението за разглеждане на преюдициалното запитване по реда на спешното производство се определя срокът, в който последните могат да представят писмени изявления и становища. Решението може да уточнява правните въпроси, които следва да се разгледат в тези изявления и становища, и да определя максималната им дължина.

3.   Когато в преюдициалното запитване се сочи административно или съдебно производство, проведено в държава членка, различна от тази, към която принадлежи запитващата юрисдикция, Съдът може да прикани тази държава членка да представи всички необходими уточнения писмено или в съдебното заседание за изслушване на устните състезания.

4.   Непосредствено след връчването съгласно параграф 1 преюдициалното запитване се изпраща и на заинтересованите субекти по член 23 от Статута, различни от адресатите на посоченото връчване, а непосредствено след връчването съгласно параграф 2 на същите субекти се изпраща решението дали преюдициалното запитване да се разгледа по реда на спешното производство.

5.   Заинтересованите субекти по член 23 от Статута се уведомяват във възможно най-кратък срок за вероятната дата на съдебното заседание.

6.   Когато преюдициалното запитване не се разглежда по реда на спешното производство, производството продължава при спазване на разпоредбите на член 23 от Статута и приложимите разпоредби от настоящия правилник.

Член 110

Връчвания и уведомявания след обявяване на писмената фаза на производството за приключена

1.   Когато преюдициалното запитване се разглежда по реда на спешното производство, актът за преюдициалното запитване, както и подадените писмени изявления или становища се връчват на заинтересованите субекти по член 23 от Статута, различни от страните и заинтересованите субекти по член 109, параграф 1. Преюдициалното запитване се придружава от превод или, когато е изготвено резюме, от превод на това резюме при условията на член 98.

2.   Подадените писмени изявления или становища се връчват освен това на страните и другите заинтересовани субекти по член 109, параграф 1.

3.   За датата на съдебното заседание заинтересованите субекти по член 23 от Статута се уведомяват с връчванията по предходните параграфи.

Член 111

Непровеждане на писмената фаза на производството

В изключително спешни случаи определеният състав може да реши да не провежда писмената фаза на производството по член 109, параграф 2.

Член 112

Решение по същество

Определеният състав се произнася след изслушване на генералния адвокат.

Член 113

Съдебен състав

1.   Определеният състав може да реши да заседава с трима съдии. В този случай съставът включва председателя на определения състав, съдията докладчик и първия съдия или, ако е необходимо, първите двама съдии, определени от списъка по член 28, параграф 2, при определяне на членовете на определения състав съгласно член 108, параграф 1.

2.   Определеният състав може също да реши да поиска Съдът да преразпредели делото на съдебен състав, състоящ се от по-голям брой съдии. Спешното производство продължава пред новия съдебен състав, ако е необходимо, след възобновяване на устната фаза на производството.

Член 114

Изпращане на процесуалните документи

Процесуалните документи се изпращат по реда на член 106.

Глава четвърта

ПРАВНА ПОМОЩ

Член 115

Искане за правна помощ

1.   Страна по главното производство, която не е в състояние да поеме изцяло или отчасти разходите в преюдициалното производство, може във всеки един момент да поиска правна помощ.

2.   Към молбата се прилагат всички сведения и доказателства, позволяващи да се прецени имущественото състояние на молителя, по-специално удостоверение от компетентния национален орган за това имуществено състояние.

3.   Ако молителят вече е ползвал правна помощ пред запитващата юрисдикция, той представя решението на тази юрисдикция и уточнява какво се покрива от вече отпуснатите суми.

Член 116

Решение относно правната помощ

1.   Непосредствено след подаването на молба за правна помощ председателят я разпределя на съдията докладчик по делото, по което е подадена молбата.

2.   Решението за пълно или частично предоставяне на правна помощ или за отказ за предоставяне на такава помощ се взема по предложение на съдията докладчик, след изслушване на генералния адвокат, от състава от трима съдии, в който участва съдията докладчик. В този случай съдебният състав, разглеждащ молбата, включва председателя на състава от трима съдии, съдията докладчик и първия съдия или, ако е необходимо, първите двама съдии, определени от списъка по член 28, параграф 3 от настоящия правилник към датата, на която съдията докладчик е отнесъл молбата за правна помощ пред състава от трима съдии.

3.   Ако съдията докладчик не участва в състав от трима съдии, решението се взема при същите условия от състава от петима съдии, в който той участва. Освен съдията докладчик съдебният състав, разглеждащ молбата, включва четирима съдии, определени от списъка по член 28, параграф 2 от настоящия правилник към датата, на която съдията докладчик е отнесъл молбата за правна помощ пред състава от петима съдии.

4.   Съдебният състав се произнася с определение. При пълен или частичен отказ за предоставяне на правна помощ, в определението се излагат мотивите за това.

Член 117

Суми, изплащани като правна помощ

Когато се предоставя правна помощ, касата на Съда поема разноските във връзка с подпомагането и представляването на молителя пред Съда, евентуално до определения от съдебния състав максимален размер. По искане на молителя или на неговия представител може да се отпусне аванс за покриването на тези разноски.

Член 118

Прекратяване на правната помощ

Съдебният състав, който се е произнесъл по молбата за правна помощ, може във всеки един момент, служебно или при поискване, да прекрати тази помощ, ако в хода на производството се променят обстоятелствата, с оглед на които е предоставена.

ДЯЛ IV

ПРЕКИ ПРОИЗВОДСТВА

Глава първа

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТРАНИТЕ

Член 119

Задължение за представителство

1.   Страните могат да бъдат представлявани само от своя представител или адвокат.

2.   Представителите и адвокатите трябва да представят в секретариата официален документ или пълномощно от страната, която представляват.

3.   Освен това адвокатът, който подпомага или представлява страна в производството, трябва да представи в секретариата удостоверение, че има право да практикува пред съд на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за ЕИП.

4.   Ако тези документи не бъдат представени, секретарят определя на съответната страна разумен срок за представянето им. Ако в определения срок документите не бъдат представени, след изслушване на съдията докладчик и генералния адвокат Съдът решава дали неспазването на това изискване води до формалната недопустимост на исковата молба, жалбата или изявлението.

Глава втора

ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 120

Съдържание на исковата молба или жалбата

Исковата молба или жалбата по член 21 от Статута на Съда съдържа:

а)

името и адреса на ищеца или жалбоподателя;

б)

посочване на страната, срещу която е подадена исковата молба или жалбата;

в)

предмета на спора, изтъкнатите основания и доводи, както и кратко изложение на посочените основания;

г)

исканията на ищеца или жалбоподателя;

д)

при необходимост — доказателствата и доказателствените искания.

Член 121

Информация относно връчванията

1.   За целите на производството исковата молба или жалбата съдържа съдебен адрес. В нея се посочва името на лицето, което е упълномощено и е изразило съгласие да получава всички връчвания.

2.   Освен съдебния адрес по параграф 1 или вместо него в исковата молба или жалбата може да се посочи, че адвокатът или представителят е съгласен връчването по отношение на него да се извършва по факс или чрез друго техническо средство за комуникация.

3.   Ако исковата молба или жалбата не отговарят на изискванията по параграф 1 или параграф 2, до отстраняване на нередовностите всички връчвания на съответната страна за целите на производството се извършват с препоръчана пощенска пратка, адресирана до представителя или адвоката на тази страна. Като изключение от разпоредбата на член 48 в този случай се приема, че връчването е надлежно извършено с депозирането на препоръчана пощенска пратка в пощенската служба в седалището на Съда.

Член 122

Приложения към исковата молба или жалбата

1.   При необходимост исковата молба или жалбата се придружава от документите по член 21, втора алинея от Статута.

2.   Искова молба, подадена на основание член 273 ДФЕС, се придружава от екземпляр от споразумението, сключено между заинтересованите държави членки.

3.   Ако исковата молба или жалбата не отговарят на изискванията по параграф 1 или параграф 2 от настоящия член, секретарят определя на ищеца или жалбоподателя разумен срок за представяне на посочените по-горе документи. Ако тази нередовност не бъде отстранена, след изслушване на съдията докладчик и генералния адвокат Съдът решава дали неспазването на тези условия води до формалната недопустимост на исковата молба или жалбата.

Член 123

Връчване на исковата молба или жалбата

Исковата молба или жалбата се връчват на ответника. В случаите по член 119, параграф 4 и член 122, параграф 3 връчването се извършва непосредствено след като нередовностите в исковата молба или жалбата бъдат отстранени или непосредствено след като Съдът я обяви за допустима с оглед на изискванията по тези два члена.

Член 124

Съдържание на писмената защита

1.   В двумесечен срок от връчване на исковата молба или жалбата ответникът представя писмена защита. Тя съдържа:

а)

името и адреса на ответника;

б)

изтъкнатите основания и доводи;

в)

исканията на ответника;

г)

при необходимост — доказателствата и доказателствените искания.

2.   По отношение на писмената защита се прилага член 121.

3.   По изключение срокът по параграф 1 може да бъде продължен от председателя въз основа на надлежно мотивирано искане на ответника.

Член 125

Изпращане на документи

Когато Европейският парламент, Съветът или Европейската комисия не са страна по дело, Съдът им изпраща преписи от исковата молба или жалбата и от писмената защита на ответника, без приложенията към тях, за да им даде възможност да установят дали съдържат твърдения за неприложимостта на техен акт по смисъла на член 277 ДФЕС.

Член 126

Реплика и дуплика

1.   Исковата молба или жалбата и писмената защита могат да се допълнят с реплика от ищеца или жалбоподателя и с дуплика от ответника.

2.   Председателят определя сроковете за представяне на тези процесуални документи. Той може да уточни въпросите, които би следвало да се разгледат в тази реплика или дуплика.

Глава трета

ОСНОВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА

Член 127

Нови основания

1.   В хода на производството не могат да се въвеждат нови основания, освен ако те не почиват върху правни или фактически обстоятелства, установени в производството.

2.   Без да се предопределя съдържанието на решението по допустимостта на основанието, председателят може по предложение на съдията докладчик, след изслушване на генералния адвокат да даде на другата страна срок за отговор по това ново основание.

Член 128

Доказателства и доказателствени искания

1.   С репликата и дупликата страните могат да представят доказателства и да правят доказателствени искания в подкрепа на своите доводи. Те излагат съображения за късното представяне и поискване на тези доказателства.

2.   По изключение страните могат да представят доказателства и да правят доказателствени искания след приключване на писмената фаза на производството. Те излагат съображения за късното представяне и поискване на тези доказателства. По предложение на съдията докладчик, след изслушване на генералния адвокат председателят може да даде на другата страна срок, за да вземе отношение по тези доказателства.

Глава четвърта

ВСТЪПВАНЕ

Член 129

Предмет и действие на встъпването

1.   Встъпването е допустимо само в подкрепа, изцяло или частично, на исканията на една от страните. То не предоставя същите процесуални права като тези, с които разполагат страните, и по-специално правото да се иска провеждане на съдебно заседание.

2.   Встъпването е акцесорно по отношение на главния спор. Предметът на встъпването отпада, когато делото бъде заличено от регистъра на Съда след отказ от иск и оттегляне на иск или жалба или след постигане на споразумение между страните, или когато исковата молба или жалбата е обявена за недопустима.

3.   Встъпилата страна е обвързана от етапа, на който се намира производството към момента на встъпването.

4.   Може да се разгледа молба за встъпване, подадена след изтичането на срока по член 130, но преди решението за започване на устната фаза на производството, предвидено в член 60, параграф 4. В този случай, ако председателят допусне встъпването, встъпилата страна може да представи становището си в съдебното заседание за изслушване на устните състезания, ако такова се провежда.

Член 130

Молба за встъпване

1.   Молба за встъпване се подава в шестседмичен срок от публикуването по член 21, параграф 4.

2.   Молбата за встъпване съдържа:

а)

посочване на делото;

б)

посочване на главните страни;

в)

името и адреса на молителя;

г)

исканията, в подкрепа на които молителят иска да встъпи;

д)

изложение на обстоятелствата, пораждащи правото на встъпване, когато молбата е подадена съгласно член 40, втора или трета алинея от Статута.

3.   Молителят се представлява съгласно разпоредбите на член 19 от Статута.

4.   Прилагат се членове 119, 121 и 122 от настоящия правилник.

Член 131

Решение по молбата за встъпване

1.   Молбата за встъпване се връчва на страните, за да могат, ако преценят за необходимо, да представят писмени или устни становища по тази молба.

2.   Когато молбата е подадена на основание член 40, първа или трета алинея от Статута, встъпването се допуска с решение на председателя, а на встъпилата страна се изпращат всички процесуални документи, връчени на страните, ако в десетдневен срок от връчването на молбата съгласно параграф 1 страните не представят становища по молбата за встъпване или не съобщят в същия срок за наличието на секретни или поверителни доказателства или документи, изпращането на които до встъпилата страна може да им причини вреда.

3.   В останалите случаи председателят се произнася с определение по молбата за встъпване или я отнася пред Съда.

4.   Ако бъде уважена молбата за встъпване, на встъпилата страна се изпращат всички процесуални документи, връчени на страните, освен секретните или поверителните доказателства или документи, които евентуално са изключени от изпращаните доказателства и документи съгласно параграф 3.

Член 132

Представяне на изявления

1.   Встъпилата страна може да представи изявление при встъпване в едномесечен срок от изпращането на процесуалните документи, посочени в предходния член. Председателят може да продължи този срок по надлежно мотивирано искане на встъпилата страна.

2.   Изявлението при встъпване съдържа:

а)

исканията на встъпилата страна в подкрепа, изцяло или частично, на исканията на някоя от страните;

б)

основанията и доводите, изтъкнати от встъпилата страна;

в)

при необходимост — доказателствата и доказателствените искания.

3.   След подаване на изявлението при встъпване председателят при необходимост определя срок, в който страните могат да отговорят на това изявление.

Глава пета

БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО

Член 133

Решение относно бързото производство

1.   По искане на ищеца или жалбоподателя или на ответника председателят на Съда може да реши, след изслушване на другата страна, съдията докладчик и генералния адвокат, определено дело да бъде разгледано по реда на бързо производство в отклонение от разпоредбите на настоящия правилник, когато естеството на делото налага то да бъде разгледано в кратки срокове.

2.   Искането определено дело да бъде разгледано по реда на бързото производство се представя отделно при подаването съответно на исковата молба или жалбата или на писмената защита.

3.   По изключение председателят може да вземе това решение и служебно след изслушване на страните, съдията докладчик и генералния адвокат.

Член 134

Писмена фаза на производството

1.   При разглеждане по реда на бързото производство исковата молба или жалбата и писмената защита могат да се допълнят с реплика и дуплика само ако председателят след изслушване съдията докладчик и генералния адвокат прецени, че това е необходимо.

2.   Встъпилата страна може да представи изявление при встъпване само ако председателят след изслушване съдията докладчик и генералния адвокат прецени, че това е необходимо.

Член 135

Устна фаза на производството

1.   Непосредствено след представянето на писмената защита или вземането на решението за разглеждане на делото по реда на бързо производство, ако това решение е взето след представянето на писмената защита, председателят определя датата на съдебното заседание, която незабавно се съобщава на страните. Той може да отложи съдебното заседание за друга дата, когато следва да се съберат доказателства или когато това се налага за извършване на процесуално-организационни действия.

2.   Без да се засяга действието на членове 127 и 128, страните могат да допълват своите доводи и да представят доказателства или да правят доказателствени искания в хода на устната фаза на производството. Те излагат съображения за късното представяне или поискване на тези доказателства.

Член 136

Решение по същество

Съдът се произнася след изслушване на генералния адвокат.

Глава шеста

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ

Член 137

Решение относно съдебните разноски

Съдът се произнася по съдебните разноски в съдебното решение или определението, с което слага край на производството.

Член 138

Общи правила за възлагане на съдебните разноски

1.   Загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

2.   Когато има няколко загубили делото страни, Съдът взема решение по разпределянето на съдебните разноски.

3.   Ако всяка от страните е загубила по едно или няколко от предявените основания, всяка страна понася направените от нея съдебни разноски. Съдът обаче може да реши една от страните да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и част от съдебните разноски на другата страна, ако обстоятелствата по делото оправдават това.

Член 139

Необосновано или злонамерено причинени разходи

Съдът може да осъди страната, дори да е спечелила делото, да възстанови на другата страна разходите, които той приема за необосновано или злонамерено причинени.

Член 140

Съдебни разноски на встъпилите страни

1.   Държавите членки и институциите, встъпили по делото, понасят направените от тях съдебни разноски.

2.   Държавите — страни по Споразумението за ЕИП, които не са държави членки, и Надзорният орган на ЕАСТ понасят направените от тях съдебни разноски, когато са встъпили по делото.

3.   Съдът може да реши встъпила страна, различна от посочените в предходните параграфи, да понесе направените от нея съдебни разноски.

Член 141

Съдебни разноски при отказ от иск или оттегляне на иск или жалба

1.   Страна, която направи отказ от иск или оттегли иск или жалба, се осъжда да заплати съдебните разноски, ако това е било поискано от другата страна в писменото ѝ становище по отказа или оттеглянето.

2.   По искане обаче на страната, която направи отказ от иск или оттегли иск или жалба, съдебните разноски се понасят от другата страна, ако нейното поведение оправдава това.

3.   Когато страните са се споразумели относно съдебните разноски, Съдът се произнася в съответствие със споразумението.

4.   Ако не е направено искане относно съдебните разноски, всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Член 142

Съдебни разноски при липса на основание за произнасяне по същество

Когато липсва основание за произнасяне по същество, Съдът определя съдебните разноски по своя преценка.

Член 143

Разходи по производството

Производството пред Съда е безплатно, освен в следните случаи:

а)

ако Съдът е направил разходи, които е било възможно да се избегнат, той може след изслушване на генералния адвокат да осъди предизвикалата тези разходи страна да ги възстанови;

б)

разходите за всяка извършена по искане на страна копирна или преводаческа дейност, които секретарят счете за прекомерни, се възстановяват от тази страна по тарифата на секретариата, посочена в член 22.

Член 144

Подлежащи на възстановяване съдебни разноски

Без да се засяга действието на разпоредбите на предходния член, за подлежащи на възстановяване съдебни разноски се считат:

а)

сумите, дължими на свидетелите и експертите на основание член 73 от настоящия правилник;

б)

необходимите разходи, направени от страните за целите на производството, по-специално разходите за път и престой и възнаграждението на представител, юридически съветник или адвокат.

Член 145

Спор относно подлежащите на възстановяване съдебни разноски

1.   При спор относно подлежащите на възстановяване съдебни разноски съставът от трима съдии, в който участва съдията докладчик по делото, се произнася с определение по искане на заинтересованата страна, след изслушване на становището на другата страна и генералния адвокат. В този случай съдебният състав, разглеждащ искането, включва председателя на състава от трима съдии, съдията докладчик и първия съдия или, ако е необходимо, първите двама съдии, определени от списъка по член 28, параграф 3 към датата, на която съдията докладчик е отнесъл спора пред състава от трима съдии.

2.   Ако съдията докладчик не участва в състав от трима съдии, решението се взема при същите условия от състава от петима съдии, в който участва съдията докладчик. Освен съдията докладчик, съдебният състав, разглеждащ искането, включва четирима съдии, определени от списъка по член 28, параграф 2 към датата, на която съдията докладчик е отнесъл спора пред състава от петима съдии.

3.   За целите на изпълнението страните могат да поискат заверен препис от определението.

Член 146

Условия за плащане

1.   Касата на Съда и задължените към нея лица извършват своите плащания в евро.

2.   Когато подлежащите на възстановяване разходи са направени във валута, различна от евро, или когато обуславящите предоставяне на обезщетение действия са извършени в държава, чиято национална валута не е еврото, сумата се превръща в евро по референтния обменен курс на Европейската централна банка в деня на плащането.

Глава седма

ДОБРОВОЛНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРА, ОТКАЗ ОТ ИСК И ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСК ИЛИ ЖАЛБА, ЛИПСА НА ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО СЪЩЕСТВО И ИСКАНИЯ В ХОДА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 147

Доброволно уреждане на спора

1.   Ако преди Съдът да се е произнесъл, страните постигнат споразумение по уреждането на спора и уведомят Съда, че се отказват от всякакви претенции, председателят разпорежда делото да бъде заличено от регистъра и се произнася по съдебните разноски в съответствие с разпоредбите на член 141, евентуално с оглед на предложенията, направени в този смисъл от страните.

2.   Тази разпоредба не се прилага по отношение на жалбите и исковете по членове 263 ДФЕС и 265 ДФЕС.

Член 148

Отказ от иск и оттегляне на иск или жалба

Ако ищецът или жалбоподателят уведоми Съда писмено или в съдебното заседание, че възнамерява да се откаже от иска си или да оттегли иска или жалбата си, председателят разпорежда делото да бъде заличено от регистъра и се произнася по съдебните разноски съгласно разпоредбите на член 141.

Член 149

Липса на основание за произнасяне по същество

Ако установи, че предметът на делото е отпаднал и че не следва да се произнася по същество, във всеки един момент Съдът може служебно, по предложение на съдията докладчик и след изслушване на страните и генералния адвокат, да реши да се произнесе с мотивирано определение. Съдът се произнася по съдебните разноски.

Член 150

Липса на абсолютни процесуални предпоставки

Във всеки един момент Съдът може служебно, по предложение на съдията докладчик и след изслушване на страните и генералния адвокат, да реши да се произнесе с мотивирано определение относно липсата на абсолютни процесуални предпоставки.

Член 151

Процесуални възражения и искания в хода на производството

1.   Искането на страна Съдът да се произнесе по процесуално възражение или по искане в хода на производството, без да разглежда спора по същество, се прави с отделна молба.

2.   Молбата съдържа изложение на основанията и доводите, на които почива, исканията, както и посочените в подкрепа на молбата доказателства.

3.   Непосредствено след подаването на молбата председателят определя срок, в който другата страна може да изложи писмено своите основания и искания.

4.   Производството продължава с провеждането на устна фаза, освен ако Съдът не реши друго.

5.   След изслушване на генералния адвокат Съдът се произнася по молбата в най-кратък срок или, ако наличието на особени обстоятелства оправдава това, отлага произнасянето за решението по същество.

6.   В случаите, в които Съдът отхвърля молбата или отлага произнасянето по нея за решението по същество, председателят определя нови срокове с оглед на продължаването на производството.

Глава осма

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ОТСЪСТВИЕТО НА ОТВЕТНИКА

Член 152

Съдебни решения, постановени в отсъствието на ответника

1.   Ако след редовно връчване на исковата молба или жалбата ответникът не представи отговор в определените за това форма и срок, ищецът или жалбоподателят може да поиска от Съда да уважи исканията му.

2.   Молбата с това искане се връчва на ответника. Съдът може да реши да започне устната фаза на производството по молбата.

3.   Преди да постанови съдебно решение в отсъствието на ответника, Съдът, след изслушване на генералния адвокат, проверява допустимостта на иска или жалбата и преценява дали формалните изисквания са надлежно изпълнени и дали искът или жалбата е вероятно основателен/основателна. Съдът може да извърши процесуално-организационни действия или да разпореди събиране на доказателства.

4.   Съдебното решение, постановено в отсъствието на ответника, има изпълнителна сила. Съдът обаче може да спре изпълнението до произнасяне по молбата за отмяна, подадена на основание член 156, или да изиска като условие за изпълнението представяне на обезпечение, чийто вид и размер се определят с оглед на обстоятелствата; това обезпечение се освобождава, ако не бъде подадена молба за отмяна или тя бъде отхвърлена.

Глава девета

МОЛБИ ОТНОСНО СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 153

Компетентен съдебен състав

1.   Молбите по настоящата глава, с изключение на посочените в член 159, се разпределят на съдията докладчик по делото, по което е подадена молбата, и се възлагат на съдебния състав, който се е произнесъл по посоченото дело.

2.   Когато съдията докладчик е възпрепятстван да присъства, председателят на Съда разпределя молбата по настоящата глава на съдия, участвал в съдебния състав, който се е произнесъл по делото, за което се отнася посочената молба.

3.   Ако не е налице кворумът по член 17 от Статута, по предложение на съдията докладчик, след изслушване на генералния адвокат Съдът разпределя молбата на друг съдебен състав.

Член 154

Поправка

1.   Без да се засяга действието на разпоредбите относно тълкуването на съдебните решения и определенията, Съдът може служебно или по искане на някоя от страните, ако това искане е представено в двуседмичен срок от обявяването на решението или връчването на определението, да поправя технически грешки, грешки в изчисленията или други явни фактически грешки.

2.   Когато молбата за поправка се отнася до диспозитива или до някои от решаващите мотиви, страните, надлежно уведомени от секретаря, могат да представят писмени становища в определен от председателя срок.

3.   Съдът се произнася след изслушване на генералния адвокат.

4.   Оригиналът на определението, с което се разпорежда извършването на поправка, се прилага към оригинала на поправения съдебен акт. В полето на оригинала на поправения съдебен акт се прави отбелязване за това определение.

Член 155

Пропуск при произнасяне

1.   В случай че Съдът е пропуснал да се произнесе по отделна част от исканията или по съдебните разноски, заинтересованата страна сезира Съда с молба в едномесечен срок от връчването на съдебния акт.

2.   Молбата се връчва на другата страна и председателят ѝ определя срок за представяне на писмено становище.

3.   След представяне на това становище и изслушване на генералния адвокат Съдът се произнася едновременно по допустимостта и по основателността на молбата.

Член 156

Отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника

1.   Съгласно член 41 от Статута съдебното решение, постановено в отсъствието на ответника, подлежи на отмяна.

2.   Молбата за отмяна се подава в едномесечен срок от връчване на съдебното решение; тя се представя във формата, предвидена в членове 120—122 от настоящия правилник.

3.   След връчването на молбата председателят определя срок за представяне на писмено становище от другата страна.

4.   Производството продължава съгласно разпоредбите на членове 59—92 от настоящия правилник.

5.   Съдът се произнася със съдебно решение, което не подлежи на отмяна по реда на този член.

6.   Оригиналът на това решение се прилага към оригинала на съдебното решение, постановено в отсъствието на ответника. В полето на оригинала на съдебното решение, постановено в отсъствието на ответника, се прави отбелязване за съдебното решение, постановено в производството по отмяната му.

Член 157

Отмяна на съдебен акт по молба на трето лице

1.   По отношение на молбата на трето лице за отмяна на съдебен акт, подадена на основание член 42 от Статута, се прилагат членове 120—122 от настоящия правилник. Освен това тя трябва да съдържа:

а)

означение на оспорваното съдебно решение или определение;

б)

посочване с какво оспорваният съдебен акт засяга правата на третото лице;

в)

посочване на причините, поради които третото лице не е могло да вземе участие в делото.

2.   Молбата се подава срещу всички страни по делото.

3.   Молбата се подава в двумесечен срок от публикуването на съдебния акт в Официален вестник на Европейския съюз.

4.   Изпълнението на оспорвания съдебен акт може да бъде спряно по искане на третото лице. Прилагат се разпоредбите на настоящия дял, глава десета.

5.   Оспорваният съдебен акт се изменя, доколкото молбата на третото лице е уважена.

6.   Оригиналът на съдебното решение, постановено в производството по молба на трето лице, се прилага към оригинала на оспорвания съдебен акт. В полето на оригинала на оспорвания съдебен акт се прави отбелязване за решението, постановено в производството по молба на трето лице.

Член 158

Тълкуване

1.   Съгласно член 43 от Статута, ако съществува съмнение относно смисъла или обхвата на съдебно решение или определение, Съдът го тълкува по искане на страна или на институция на Съюза, която докаже, че е заинтересована.

2.   Молбата за тълкуване се подава в двугодишен срок от датата на обявяване на съдебното решение или на връчване на определението.

3.   Молбата за тълкуване се представя в съответствие с разпоредбите на членове 120—122 от настоящия правилник. Освен това в нея се посочват:

а)

съответният съдебен акт;

б)

текстовете, чието тълкуване се иска.

4.   Молбата се подава срещу всички страни по делото, по което е постановен съдебният акт, чието тълкуване се иска.

5.   Съдът се произнася, след като е предоставил на страните възможност да представят своите становища и след изслушване на генералния адвокат.

6.   Оригиналът на тълкувателния съдебен акт се прилага към оригинала на тълкувания съдебен акт. В полето на оригинала на тълкувания съдебен акт се прави отбелязване за тълкувателния съдебен акт.

Член 159

Отмяна на влязъл в сила съдебен акт

1.   Молба за отмяна на влязъл в сила съдебен акт на Съда съгласно член 44 от Статута може да се подаде само при разкриване на обстоятелство, което има решаващо значение и което преди обявяването на съдебното решение или връчването на определението не е било известно на Съда и на страната, която иска отмяната.

2.   Молбата за отмяна на влязъл в сила съдебен акт се подава в тримесечен срок от деня, в който молителят е узнал за обстоятелството, на което тя се основава, но не по-късно от изтичането на предвидения в член 44, трета алинея от Статута десетгодишен срок.

3.   По отношение на молбата за отмяна на влязъл в сила съдебен акт се прилагат членове 120—122 от настоящия правилник. Освен това тя трябва да съдържа:

а)

означение на оспорвания съдебен акт;

б)

посочване на частите на съдебния акт, които се оспорват;

в)

излагане на обстоятелствата, на които се основава молбата;

г)

посочване на доказателствата, установяващи обстоятелствата, на основание на които се иска отмяната, и спазването на сроковете, предвидени в параграф 2.

4.   Молбата за отмяна се подава срещу всички страни по делото, по което е постановен съдебният акт, чиято отмяна се иска.

5.   След като се запознае с писмените становища на страните и изслуша генералния адвокат, Съдът се произнася по допустимостта на молбата с определение, което не предопределя решението по съществото на спора.

6.   Ако обяви молбата за допустима, Съдът разглежда спора по същество и се произнася със съдебно решение в съответствие с разпоредбите на настоящия правилник.

7.   Оригиналът на отменителното съдебно решение се прилага към оригинала на отменения съдебен акт. В полето на оригинала на отменения съдебен акт се прави отбелязване за отменителното съдебно решение.

Глава десета

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ДРУГИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Член 160

Молба за спиране на изпълнението или за постановяване на временни мерки

1.   Молбите за спиране на изпълнението на акт на институция съгласно членове 278 ДФЕС и 157 ДЕОАЕ са допустими само ако молителят е обжалвал този акт пред Съда.

2.   Молбите за постановяване на другите временни мерки по член 279 ДФЕС са допустими само ако са направени от страна по разглеждано от Съда дело и се отнасят до това дело.

3.   В молбите по предходните параграфи се излага предметът на спора, обстоятелствата, установяващи неотложността, както и фактическите и правните основания, които обосновават вероятната основателност на иска или жалбата.

4.   Молбата се подава отделно, при условията, предвидени в членове 120—122 от настоящия правилник.

5.   Молбата се връчва на другата страна и председателят ѝ определя кратък срок за представяне на писмено или устно становище.

6.   Председателят преценява дали да разпореди събирането на доказателства.

7.   Председателят може да уважи молбата и преди другата страна да представи становище. Това решение може впоследствие да се измени или отмени, включително служебно.

Член 161

Решение по молбата

1.   Председателят се произнася еднолично по молбата или незабавно я отнася пред Съда.

2   Ако председателят е възпрепятстван да присъства, се прилагат членове 10 и 13 от настоящия правилник.

3.   В случаите, в които молбата е отнесена пред Съда, той се произнася незабавно, след изслушване на генералния адвокат.

Член 162

Определение за спиране на изпълнението или за постановяване на временни мерки

1.   Съдът се произнася по молбата с мотивирано определение, което не подлежи на обжалване. Определението се връчва незабавно на страните.

2.   Като условие за изпълнение на определението може да се предвиди представянето от молителя на обезпечение, чийто вид и размер се определят с оглед на обстоятелствата.

3.   С определението може да се определи краен срок за прилагане на мярката. Когато такъв срок не е определен, действието на мярката се преустановява с обявяване на съдебното решение, с което се слага край на производството.

4.   Определението има временен характер и не предопределя по никакъв начин съдебния акт на Съда в главното производство.

Член 163

Промяна на обстоятелствата

По искане на някоя от страните определението може във всеки един момент да бъде изменено или отменено поради промяна на обстоятелствата.

Член 164

Нова молба

Отхвърлянето на молбата за постановяване на временна мярка не изключва възможността за молителя да подаде друга молба въз основа на нови факти.

Член 165

Молба, подадена на основание член 280 ДФЕС, член 299 ДФЕС и член 164 ДЕОАЕ

1.   Разпоредбите на тази глава се прилагат по отношение на молбата по член 280 ДФЕС, член 299 ДФЕС и член 164 ДЕОАЕ за спиране на принудителното изпълнение на решение на Съда или на акт на Съвета, Европейската комисия или Европейската централна банка.

2.   Ако е необходимо, в определението, с което се уважава молбата, се посочва датата, от която се преустановява действието на временната мярка.

Член 166

Молба, подадена на основание член 81 ДЕОАЕ

1.   Молбата по член 81, трета и четвърта алинея ДЕОАЕ съдържа:

а)

името и адреса на лицата или предприятията, които подлежат на контрол;

б)

посочване на предмета и целта на този контрол.

2.   Председателят се произнася с определение. Прилагат се разпоредбите на член 162 от настоящия правилник.

3.   Ако председателят е възпрепятстван да присъства, се прилагат членове 10 и 13 от настоящия правилник.

ДЯЛ V

ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД

Глава първа

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖАЛБАТА И ИСКАНИЯ В НЕЯ

Член 167

Подаване на жалбата

1.   Производството по обжалване се образува с подаването на жалба в секретариата на Съда или на Общия съд.

2.   Секретариатът на Общия съд изпраща незабавно на секретариата на Съда преписката по първоинстанционното производство и евентуално жалбата.

Член 168

Съдържание на жалбата

1.   Жалбата съдържа:

а)

името и адреса на лицето, което обжалва съдебния акт, наричано жалбоподател;

б)

посочване на обжалвания съдебен акт на Общия съд;

в)

посочване на другите страни по съответното дело пред Общия съд;

г)

изтъкнатите основания и доводи, както и кратко изложение на посочените основания;

д)

исканията на жалбоподателя.

2.   По отношение на жалбата се прилагат член 119, член 121 и член 122, параграф 1 от настоящия правилник.

3.   Отбелязва се датата, на която обжалваният съдебен акт е връчен на жалбоподателя.

4.   Ако жалбата не отговаря на изискванията по параграфи 1—3 от настоящия член, секретарят определя на жалбоподателя разумен срок за отстраняване на нередовностите. Ако в определения срок нередовностите в жалбата не бъдат отстранени, след изслушване на съдията докладчик и генералния адвокат Съдът решава дали неспазването на тези изисквания води до формалната недопустимост на жалбата.

Член 169

Искания, основания и доводи в жалбата

1.   Исканията в жалбата са за отмяна, изцяло или частично, на съдебния акт на Общия съд, съдържащ се в диспозитива.

2.   С изтъкнатите правни основания и доводи ясно се указват оспорените части от мотивите на съдебния акт на Общия съд.

Член 170

Искания в случай на уважаване на жалбата

1.   Исканията в жалбата, в случай че бъде обявена за основателна, са за уважаване, изцяло или частично, на направените в първоинстанционното производство искания; нови искания не могат да бъдат правени. С жалбата не може да се изменя предметът на спора пред Общия съд.

2.   Когато жалбоподателят иска при отмяна на обжалвания акт делото да се върне на Общия съд, той излага причините, поради които етапът на производството не позволява Съдът да реши спора.

Глава втора

ПИСМЕН ОТГОВОР, ПИСМЕНА РЕПЛИКА И ПИСМЕНА ДУПЛИКА

Член 171

Връчване на жалбата

1.   Жалбата се връчва на другите страни по съответното дело пред Общия съд.

2.   В случая по член 168, параграф 4 от настоящия правилник връчването се извършва непосредствено след като нередовностите в жалбата бъдат отстранени или непосредствено след като Съдът я обяви за допустима с оглед на изискванията за форма по този член.

Член 172

Страни, които могат да подадат писмен отговор

Всяка страна по съответното дело пред Общия съд, която има интерес от уважаване или отхвърляне на жалбата, може да представи писмен отговор в двумесечен срок от връчването на жалбата. Срокът за отговор не може да бъде продължаван.

Член 173

Съдържание на писмения отговор

1.   Писменият отговор съдържа:

а)

името и адреса на страната, която го представя;

б)

датата, на която ѝ е връчена жалбата;

в)

изтъкнатите правни основания и доводи;

г)

исканията.

2.   По отношение на писмения отговор се прилагат членове 119 и 121 от настоящия правилник.

Член 174

Искания в писмения отговор

Исканията в писмения отговор са уважаване или отхвърляне, изцяло или частично, на жалбата.

Член 175

Писмена реплика и писмена дуплика

1.   Жалбата и писменият отговор могат да се допълнят с писмена реплика и писмена дуплика само ако председателят, по надлежно мотивирано искане на жалбоподателя в този смисъл, представено в седемдневен срок от връчване на писмения отговор, след изслушване на съдията докладчик и генералния адвокат, прецени, че това е необходимо, по-специално за да се даде възможност на жалбоподателя да вземе отношение по възражение за недопустимост или по нови обстоятелства, изтъкнати в писмения отговор.

2.   Председателят определя срок за представяне на писмена реплика, а при връчването ѝ — за представяне на писмена дуплика. Той може да определи максималния брой страници и да ограничи предмета на тези писмени изявления.

Глава трета

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА И ИСКАНИЯ В НЕЯ

Член 176

Насрещна жалба

1.   Страните, посочени в член 172 от настоящия правилник, могат да представят насрещна жалба в същия срок като предвидения за представянето на писмен отговор.

2.   Насрещната жалба се подава като отделен документ, различен от писмения отговор.

Член 177

Съдържание на насрещната жалба

1.   Насрещната жалба съдържа:

а)

името и адреса на страната, която подава насрещната жалба;

б)

датата, на която ѝ е връчена жалбата;

в)

изтъкнатите правни основания и доводи;

г)

исканията.

2.   По отношение на насрещната жалба се прилагат член 119, член 121 и член 122, параграфи 1 и 3 от настоящия правилник.

Член 178

Искания, основания и доводи в насрещната жалба

1.   Исканията в насрещната жалба са за отмяна, изцяло или частично, на съдебния акт на Общия съд.

2.   Те могат да са и за отмяна на изрично или подразбиращо се решение, което се отнася до допустимостта на иска или жалбата пред Общия съд.

3.   С изтъкнатите правни основания и доводи ясно се указват оспорените части от мотивите на съдебния акт на Общия съд. Те трябва да са различни от основанията и доводите, изтъкнати в писмения отговор.

Глава четвърта

ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ СЛЕД ПОДАВАНЕТО НА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА

Член 179

Отговор на насрещната жалба

Когато е подадена насрещна жалба, жалбоподателят или всяка друга страна по съответното дело пред Общия съд, която има интерес от уважаване или отхвърляне на насрещната жалба, може да представи писмен отговор, чийто предмет се ограничава до изтъкнатите в насрещната жалба основания, в двумесечен срок от връчването ѝ. Не се допуска продължаване на този срок.

Член 180

Писмена реплика и писмена дуплика по насрещна жалба

1.   Насрещната жалба и писменият отговор по нея могат да се допълнят с писмена реплика и писмена дуплика само ако председателят, по надлежно мотивирано искане на подалата насрещната жалба страна в този смисъл, представено в седемдневен срок от връчване на писмения отговор по насрещната жалба, след изслушване на съдията докладчик и генералния адвокат, прецени, че това е необходимо, по-специално за да се даде възможност на тази страна да вземе отношение по възражение за недопустимост или по нови обстоятелства, изтъкнати в писмения отговор по насрещната жалба.

2.   Председателят определя срок за представяне на тази писмена реплика, а при връчването ѝ — за представяне на писмена дуплика. Той може да определи максималния брой страници и да ограничи предмета на тези писмени изявления.

Глава пета

ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ЖАЛБАТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Член 181

Явно недопустима или явно неоснователна жалба

Когато главна или насрещна жалба е изцяло или частично явно недопустима или явно неоснователна, Съдът може във всеки един момент, по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат, с мотивирано определение да отхвърли изцяло или частично жалбата.

Член 182

Явно основателна жалба

Когато вече се е произнесъл по един или няколко правни въпроса, идентични на повдигнатите с основанията на главна или насрещна жалба, и прецени, че жалбата е явно основателна, по предложение на съдията докладчик и след изслушване на страните и генералния адвокат Съдът може да обяви жалбата за явно основателна с мотивирано определение, препращащо към относимата съдебна практика.

Глава шеста

ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА ПРИ ОТТЕГЛЯНЕ ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА ГЛАВНАТА ЖАЛБА

Член 183

Последици по отношение на насрещната жалба от оттегляне или от явна недопустимост на главната жалба

Счита се, че липсва предмет на насрещната жалба, когато:

а)

главната жалба бъде оттеглена от жалбоподателя;

б)

главната жалба бъде обявена за явно недопустима поради пропускане на срока за обжалване;

в)

главната жалба бъде обявена за явно недопустима само с мотива че не е насочена срещу съдебен акт на Общия съд, с който се слага край на производството, или срещу съдебен акт, с който частично се решава спорът по същество или процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за недопустимост по смисъла на член 56, първа алинея от Статута.

Глава седма

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ И ПРАВНА ПОМОЩ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Член 184

Възлагане на съдебните разноски в производствата по обжалване

1.   Без да се засяга действието на следващите разпоредби, членове 137—146 от настоящия правилник се прилагат съответно по отношение на производството пред Съда, което има за предмет обжалване на съдебен акт на Общия съд.

2.   Когато жалбата е неоснователна или когато е основателна и Съдът се произнася окончателно по спора, той се произнася по съдебните разноски.

3.   Когато жалба, подадена от държава членка или институция на Съюза, която не е встъпила в производството пред Общия съд, е основателна, Съдът може да реши разноските да се разпределят между страните или спечелилият делото жалбоподател да възстанови разходите, които загубила страна е направила заради жалбата му.

4.   Ако не е жалбоподател, встъпилата в първоинстанционното производство страна може да бъде осъдена да заплати съдебните разноски във връзка с производството по обжалване само ако е участвала в писмената или устната фаза на производството пред Съда. Когато такава страна участва в производството, Съдът може да реши тя да понесе направените от нея съдебни разноски.

Член 185

Правна помощ

1   Страна, която не е в състояние да поеме изцяло или отчасти разходите в производството, може във всеки един момент да поиска правна помощ.

2.   Към молбата се прилагат всички сведения и доказателства, позволяващи да се прецени имущественото състояние на молителя, по-специално удостоверение от компетентния национален орган за това имуществено състояние.

Член 186

Предварително подадена молба за правна помощ

1.   Ако молбата е представена преди жалбата, която молителят възнамерява да подаде, в молбата се излага накратко предметът на жалбата.

2.   Не е задължително молбата да се отправи чрез адвокат.

3.   С подаването на молба за правна помощ срокът за подаване на жалбата спира да тече за молителя до датата на връчването на определението по тази молба.

4.   Непосредствено след подаването на молбата председателят я разпределя на съдия докладчик, който в кратък срок изготвя предложение за произнасянето по нея.

Член 187

Решение относно правната помощ

1.   Решението за пълно или частично предоставяне на правна помощ или за отказ за предоставяне на такава помощ се взема по предложение на съдията докладчик, след изслушване на генералния адвокат, от състава от трима съдии, в който участва съдията докладчик. В този случай съдебният състав, разглеждащ молбата, включва председателя на състава от трима съдии, съдията докладчик и първия съдия или, ако е необходимо, първите двама съдии, определени от списъка по член 28, параграф 3 към датата, на която съдията докладчик е отнесъл молбата за правна помощ пред състава от трима съдии. Съдебният състав, разглеждащ молбата, проверява евентуално дали жалбата е явно неоснователна.

2.   Ако съдията докладчик не участва в състав от трима съдии, решението се взема при същите условия от състава от петима съдии, в който той участва. Освен съдията докладчик съдебният състав, разглеждащ молбата, включва четирима съдии, определени от списъка по член 28, параграф 2 към датата, на която съдията докладчик е отнесъл молбата за правна помощ пред състава от петима съдии.

3.   Съдебният състав се произнася с определение. При пълен или частичен отказ за предоставяне на правна помощ, в определението се излагат мотивите за това.

Член 188

Суми, изплащани като правна помощ

1.   Когато се предоставя правна помощ, касата на Съда поема разноските във връзка с подпомагането и представляването на молителя пред Съда, евентуално до определения от съдебния състав максимален размер. По искане на молителя или на неговия представител може да се отпусне аванс за покриването на тези разноски.

2.   В решението относно съдебните разноски може да се постанови възстановяването в полза на касата на Съда на суми, изплатени като правна помощ.

3.   Секретарят организира възстановяването на тези суми от страната, която е осъдена да ги заплати.

Член 189

Прекратяване на правната помощ

Съдебният състав, който се е произнесъл по молбата за правна помощ, може във всеки един момент, служебно или при поискване, да прекрати тази помощ, ако в хода на производството се променят обстоятелствата, с оглед на които е предоставена.

Глава осма

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЖАЛВАНЕТО

Член 190

Други разпоредби, приложими по отношение на обжалването

1.   Членове 127, 129—136, 147—150, 153—155, 157—166 от настоящия правилник се прилагат по отношение на производството пред Съда, което има за предмет обжалване на съдебни актове на Общия съд.

2.   Независимо от това, като изключение от член 130, параграф 1, молба за встъпване се подава в едномесечен срок от публикуването по член 21, параграф 4.

3.   Член 95 се прилага съответно по отношение на производството пред Съда, което има за предмет обжалване на съдебни актове на Общия съд.

ДЯЛ VI

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД

Член 191

Състав по преразглеждането

За период от една година се определя състав от петима съдии, който при предвидените в членове 193 и 194 от настоящия правилник условия решава дали следва да бъде преразгледан съдебен акт на Общия съд в съответствие с член 62 от Статута.

Член 192

Уведомяване за подлежащите на преразглеждане съдебни актове и изпращане на тези актове

1.   Веднага след определяне на датата на обявяването или подписването на съдебен акт, който трябва да бъде постановен на основание член 256, параграф 2 или параграф 3 ДФЕС, секретариатът на Общия съд уведомява за него секретариата на Съда.

2.   Той му изпраща този съдебен акт непосредствено след неговото обявяване или подписване заедно с преписката по производството, която веднага се предоставя на първия генерален адвокат.

Член 193

Преразглеждане на съдебните актове, постановени в производство по обжалване

1.   Предложението на първия генерален адвокат за преразглеждане на съдебен акт на Общия съд, постановен на основание член 256, параграф 2 ДФЕС, се изпраща на председателя на Съда и на председателя на състава по преразглеждането. Едновременно с това секретарят се уведомява за изпращането.

2.   Непосредствено след като бъде уведомен за предложението, секретарят изпраща преписката по производството пред Общия съд на членовете на състава по преразглеждането.

3.   Веднага след получаване на предложението за преразглеждане председателят на Съда определя съдия докладчик измежду съдиите от състава по преразглеждането по предложение на председателя на този състав. Съдебният състав по делото се определя съгласно член 28, параграф 2 от настоящия правилник в деня на разпределяне на делото на съдията докладчик.

4.   Този състав решава по предложение на съдията докладчик дали трябва да бъде преразгледан съдебният акт на Общия съд. В решението за преразглеждане на съдебния акт на Общия съд се посочват само въпросите, които са предмет на преразглеждането.

5.   Секретарят веднага уведомява Общия съд, страните в производството пред този съд, както и другите заинтересовани субекти, посочени в член 62а, втора алинея от Статута, за решението на Съда да преразгледа съдебния акт на Общия съд.

6.   В Официален вестник на Европейския съюз се публикува съобщение, в което се посочват датата на решението за преразглеждане на съдебния акт на Общия съд и въпросите, предмет на преразглеждането.

Член 194

Преразглеждане на съдебните актове, постановени в преюдициално производство

1.   Предложението на първия генерален адвокат за преразглеждане на съдебен акт на Общия съд, постановен на основание член 256, параграф 3 ДФЕС, се изпраща на председателя на Съда и на председателя на състава по преразглеждането. Едновременно с това секретарят се уведомява за изпращането.

2.   Непосредствено след като бъде уведомен за предложението, секретарят изпраща преписката по производството пред Общия съд на членовете на състава по преразглеждането.

3.   Секретарят уведомява и Общия съд, запитващата юрисдикция, страните в главното производството, както и другите заинтересовани субекти, посочени в член 62а, втора алинея от Статута, за предложението за преразглеждане.

4.   Веднага след получаване на предложението за преразглеждане председателят на Съда определя съдия докладчик измежду съдиите от състава по преразглеждането по предложение на председателя на този състав. Съдебният състав по делото се определя съгласно член 28, параграф 2 от настоящия правилник в деня на разпределяне на делото на съдията докладчик.

5.   Този състав решава по предложение на съдията докладчик дали трябва да бъде преразгледан съдебният акт на Общия съд. В решението за преразглеждане на съдебния акт на Общия съд се посочват само въпросите, предмет на преразглеждането.

6.   Секретарят веднага уведомява Общия съд и запитващата юрисдикция, страните в главното производството, както и другите заинтересовани субекти, посочени в член 62а, втора алинея от Статута, за решението на Съда да преразгледа или да не преразгледа съдебния акт на Общия съд.

7.   В Официален вестник на Европейския съюз се публикува съобщение, в което се посочват датата на решението за преразглеждане на съдебния акт на Общия съд и въпросите, предмет на преразглеждането.

Член 195

Съдебно решение по същество след решението за преразглеждане

1.   Решението за преразглеждане на съдебен акт на Общия съд се връчва на страните и другите заинтересовани субекти, посочени в член 62а, втора алинея от Статута. Връчването на държавите членки и на държавите — страни по Споразумението за ЕИП, които не са държави членки, както и на Надзорния орган на ЕАСТ се придружава от превод на решението на Съда при условията, предвидени в член 98 от настоящия правилник. Решението на Съда се изпраща освен това на Общия съд и евентуално на запитващата юрисдикция.

2.   В едномесечен срок, считано от предвиденото в параграф 1 връчване, страните и другите заинтересовани субекти, на които е връчено решението на Съда, могат да подадат писмени изявления или становища по въпросите, предмет на преразглеждането.

3.   Веднага след постановяване на решението за преразглеждане на съдебен акт на Общия съд първият генерален адвокат разпределя преразглеждането на генерален адвокат.

4.   Съставът по преразглеждането се произнася по същество след изслушване на генералния адвокат.

5.   Този състав обаче може да поиска Съдът да преразпредели делото на съдебен състав, състоящ се от по-голям брой съдии.

6.   Когато съдебният акт на Общия съд, който е предмет на преразглеждане, е постановен на основание член 256, параграф 2 ДФЕС, Съдът се произнася по съдебните разноски.

ДЯЛ VII

СТАНОВИЩА НА СЪДА

Член 196

Писмена фаза на производството

1.   В съответствие с член 218, параграф 11 ДФЕС искането за становище може да бъде направено от държава членка, Европейския парламент, Съвета или Европейската комисия.

2.   Искането за становище може да се отнася както до съвместимостта между предвиденото споразумение и разпоредбите на Договорите, така и до компетентността на Съюза или на някоя от неговите институции да сключи това споразумение.

3.   Искането се връчва на държавите членки и посочените в параграф 1 институции, на които председателят определя срок за представяне на писмени становища.

Член 197

Определяне на съдията докладчик и на генералния адвокат

Непосредствено след подаване на искането за становище, председателят определя съдия докладчик, а първият генерален адвокат разпределя делото на генерален адвокат.

Член 198

Съдебно заседание за изслушване на устните състезания

Съдът може да реши в производството пред него да бъде проведено и съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

Член 199

Срок за постановяване на становището

Съдът постановява становището си в най-кратък срок, след изслушване на генералния адвокат.

Член 200

Обявяване на становището

Становището, подписано от председателя, съдиите, участвали в разискванията, и секретаря, се постановява в открито съдебно заседание. То се връчва на всички държави членки и на посочените в член 196, параграф 1 институции.

ДЯЛ VIII

ОСОБЕНИ ПРОИЗВОДСТВА

Член 201

Обжалване на решенията на Арбитражния комитет

1.   Жалбата по член 18, втора алинея ДЕОАЕ, съдържа:

а)

името и адреса на жалбоподателя;

б)

качеството на лицето, което я е подписало;

в)

посочване на обжалваното решение на Арбитражния комитет;

г)

посочване на ответниците;

д)

кратко изложение на фактите;

е)

изтъкнатите основания и доводи, както и кратко изложение на основанията;

ж)

исканията на жалбоподателя.

2.   По отношение на жалбата се прилагат разпоредбите на членове 119 и 121 от настоящия правилник.

3.   Към жалбата се прилага и заверен препис от обжалваното решение.

4.   Непосредствено след подаване на жалбата секретарят на Съда приканва секретаря на Арбитражния комитет да изпрати на Съда преписката по делото.

5.   По отношение на това производство се прилагат членове 123 и 124 от настоящия правилник. Съдът може да реши в производството пред него да бъде проведено и съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

6.   Съдът се произнася с решение. Когато отмени решението на Арбитражния комитет, той му връща делото, ако е необходимо.

Член 202

Производство по член 103 ДЕОАЕ

1.   В случая по член 103, трета алинея ДЕОАЕ молбата се представя в четири заверени екземпляра. Молбата се придружава от съответния проектодоговор или проектоспоразумение, отправените до заинтересованата държава коментари на Европейската комисия и всякакви други доказателства в нейна подкрепа.

2.   Молбата и приложенията към нея се връчват на Европейската комисия, която може да представи писмено становище в десетдневен срок от връчването. Този срок може да бъде продължен от председателя, след изслушване на заинтересованата държава.

3.   Съдът се произнася в кратък срок след представяне на становището, което се връчва на заинтересованата държава, и след изслушване на генералния адвокат и по тяхно искане — на заинтересованата държава и Европейската комисия.

Член 203

Производства по членове 104 ДЕОАЕ и 105 ДЕОАЕ

По отношение на молбите по член 104, трета алинея и член 105, втора алинея ДЕОАЕ се прилагат разпоредбите на дялове II и IV от настоящия правилник. Молбите се връчват и на държавата, под чиято юрисдикция попада лицето или предприятието, срещу което са насочени.

Член 204

Производство по член 111, параграф 3 от Споразумението за ЕИП

1.   В случая по член 111, параграф 3 от Споразумението за ЕИП производството пред Съда се образува по искане на договарящите се страни, между които е възникнал спорът. Искането се връчва на другите договарящи се страни, на Европейската комисия, на Надзорния орган на ЕАСТ и ако е необходимо, на другите заинтересовани субекти, на които би било връчено преюдициално запитване, повдигащо същия въпрос за тълкуване на законодателството на Съюза.

2.   Председателят определя срок за представяне на писмени становища от договарящите се страни и от другите заинтересовани субекти, на които е връчено искането.

3.   Искането се подава на един от езиците, посочени в член 36 от настоящия правилник. Прилага се член 38. Разпоредбите на член 98 се прилагат съответно.

4.   Непосредствено след подаване на искането по параграф 1 председателят определя съдия докладчик. Веднага след това първият генерален адвокат разпределя искането на генерален адвокат.

5.   Съдът се произнася по искането с мотивиран съдебен акт, след изслушване на генералния адвокат.

6.   Актът на Съда, подписан от председателя, от съдиите, участвали в разискванията, и от секретаря, се връчва на договарящите се страни и на другите заинтересовани субекти, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 205

Уреждане на спорове по член 35 ДЕС в действащата му редакция преди влизането в сила на Договора от Лисабон

1.   При спорове между държавите членки по член 35, параграф 7 ДЕС в редакцията му преди влизането в сила на Договора от Лисабон, който член продължава да действа по силата на протокол № 36, приложен към Договорите, производството пред Съда се образува по искане на някоя от страните по спора. Искането се връчва на другите държави членки и на Европейската комисия.

2.   При спорове между държавите членки и Европейската комисия по член 35, параграф 7 ДЕС в редакцията му преди влизането в сила на Договора от Лисабон, който член продължава да действа по силата на протокол № 36, приложен към Договорите, производството пред Съда се образува по искане на някоя от страните по спора. Когато е направено от държава членка, искането се връчва на другите държави членки, на Съвета и на Европейската комисия. Когато е направено от Европейската комисия, искането се връчва на държавите членки и на Съвета.

3.   Председателят определя срок за представяне на писмени становища от институциите и държавите членки, на които е връчено искането.

4.   Непосредствено след подаване на искането по параграфи 1 и 2, председателят определя съдия докладчик. Веднага след това първият генерален адвокат разпределя искането на генерален адвокат.

5.   Съдът може да реши в производството пред него да бъде проведено и съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

6.   Съдът се произнася по спора със съдебно решение, след представяне на заключение от генералния адвокат.

7.   Предвиденото в предходните параграфи производство се прилага и в случаите, в които договор, сключен между държавите членки, предоставя на Съда компетентност за произнасяне по спорове между държави членки или между държави членки и институция.

Член 206

Искания по член 269 ДФЕС

1.   В случая по член 269 ДФЕС искането се представя в четири заверени екземпляра. Искането се придружава от всякакви релевантни документи, и по-специално, ако е необходимо, от позициите и препоръките по член 7 ДЕС.

2.   Искането и приложенията към него се връчват, в зависимост от случая, на Европейския съвет или на Съвета, които могат да представят писмени становища в десетдневен срок от връчването. Този срок не може да бъде продължаван.

3.   Искането и приложенията към него се връчват и на държавите членки, различни от въпросната държава, на Европейския парламент и на Европейската комисия.

4.   След представянето на становищата по параграф 2, които се връчват на заинтересованата държава членка и на посочените в параграф 3 държави и институции, и изслушване на генералния адвокат Съдът се произнася в едномесечен срок от подаването на искането. По искане на заинтересованата държава членка, Европейския съвет или Съвета или пък служебно Съдът може да реши в производството пред него да се проведе и съдебно заседание за изслушване на устните състезания, за което се призовават всички държави и институции, посочени в настоящия член.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 207

Допълнителен правилник

При спазване на член 253 ДФЕС Съдът, след консултиране със заинтересованите правителства, изготвя допълнителен правилник с приложимите за него правила относно:

а)

съдебните поръчки;

б)

молбите за предоставяне на правна помощ;

в)

уведомяването от Съда за нарушения на клетвата на свидетелите и експертите съгласно член 30 от Статута.

Член 208

Разпоредби по прилагане

Съдът може с отделен акт да приеме практически разпоредби по прилагане на настоящия правилник.

Член 209

Отменени разпоредби

Настоящият правилник заменя Процедурния правилник на Съда на Европейските общности, приет на 19 юни 1991 г., с последно изменение от 24 май 2011 г. ( Официален вестник на Европейския съюз, L 162 от 22 юни 2011 г., стр. 17).

Член 210

Публикуване и влизане в сила на настоящия правилник

Настоящият правилник, който има еднаква сила на езиците, посочени в член 36 от него, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на първия ден от втория месец след неговото публикуване.

Съставено в Люксембург на 25 септември 2012 година.

 


(1)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 27; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 53, стр. 4.

(2)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 3.


ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Долната таблица сочи за всеки член, параграф или алинея от Процедурния правилник от 19 юни 1991 г., последно изменен на 24 май 2011 г., съответния член и евентуално параграф от Процедурния правилник от 25 септември 2012 г., влязъл в сила на 1 ноември 2012 г.

При нужда в скоби са посочени и членовете от Процедурния правилник от 1991 г., които съществено са изменени в новия правилник, като това не обхваща чисто формалните и терминологичните изменения.

Процедурен правилник от 19 юни 1991 г.

Процедурен правилник от 25 септември 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 1, първа алинея (изменена)

Член 1, параграф 1

Член 1, втора алинея (изменена)

Член 1, параграф 2

ДЯЛ I —   ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДА

Глава първа:   

СЪДИИ И ГЕНЕРАЛНИ АДВОКАТИ

Член 2 (изменен)

Член 3

Член 3, параграф 1 (изменен)

Член 4

Член 3, параграф 2 (изменен)

Член 5

Член 4 (изменен)

Член 6

Член 5

Вж. членове 3—6

Член 6 (изменен)

Член 7

Глава втора:   

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪДА И ФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ

Член 7, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 7, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 8 (изменен)

Член 9

Член 9, параграф 1, първа алинея

Член 11, параграф 1

Член 9, параграф 1, втора алинея (изменена)

Член 11, параграф 2

Член 9, параграф 1, трета алинея (изменена)

Член 11, параграф 5

Член 9, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 15, параграф 1

Член 9, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 15, параграф 2

Член 9, параграф 2, трета алинея

Член 15, параграф 3

Член 9, параграф 3

Член 11, параграф 3

Член 9, параграф 4

Член 11, параграф 4

Член 10, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 12, параграф 1

Член 10, параграф 1, втора алинея (изменена)

Член 12, параграф 2

Член 10, параграф 1, трета алинея (изменена)

Член 14, параграф 1

Член 10, параграф 1, четвърта алинея

Член 12, параграф 3

Член 10, параграф 1, пета алинея (изменена)

Член 8, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 14, параграф 3

Член 10, параграф 2 (изменен)

Член 16

Член 11 (изменен)

Член 13

Глава втора „a“:   

СЪДЕБНИ СЪСТАВИ

Член 11а

Отменен

Член 11б, параграф 1 (изменен)

Член 27, параграф 1

Член 11б, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 27, параграфи 2—4

Член 11б, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 27, параграф 5

Член 11б, параграф 3, първа алинея (изменена)

Член 27, параграф 6

Член 11б, параграф 3, втора алинея

Член 27, параграф 7

Член 11в, параграф 1

Член 28, параграф 1

Член 11в, параграф 2, първа алинея

Член 28, параграф 2

Член 11в, параграф 2, втора алинея

Член 28, параграф 3

Член 11в, параграф 2, трета алинея

Член 28, параграф 4

Член 11г, параграф 1

Член 29, параграф 1

Член 11г, параграф 2

Член 29, параграф 2

Член 11д, първа алинея (изменена)

Член 31

Член 11д, втора алинея (изменена)

Член 13

Член 11д, трета алинея

Член 30, параграф 1

Член 11д, четвърта алинея

Член 30, параграф 2

Глава трета:   

СЕКРЕТАРИАТ

Раздел I —   

Секретар и заместник-секретари

Член 12, параграф 1, първа алинея

Член 18, параграф 1

Член 12, параграф 1, втора алинея

Отменена

Член 12, параграф 2 (изменен)

Член 18, параграф 2

Член 12, параграф 3 (изменен)

Член 18, параграф 3

Член 12, параграф 4 (изменен)

Член 18, параграф 4

Член 12, параграф 5 (изменен)

Член 18, параграф 5

Член 12, параграф 6

Член 18, параграф 6

Член 12, параграф 7

Член 18, параграф 7

Член 13 (изменен)

Член 19

Член 14

Отменен

Член 15

Вж. член 208

Член 16, параграф 1 (изменен)

Член 21, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 16, параграф 3

Член 21, параграф 3

Член 16, параграф 4

Отменен

Член 16, параграф 5, първа алинея (изменена)

Член 22, параграф 1

Член 16, параграф 5, втора алинея (изменена)

Член 22, параграфи 2 и 3

Член 16, параграф 6 (изменен)

Член 21, параграф 4

Член 16, параграф 7 (изменен)

Член 125

Член 17, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 17, параграф 2 (изменен)

Член 20, параграф 2

Член 18 (изменен)

Член 20, параграф 3

Член 19

Отменен

Раздел II —   

Служби на Съда

Член 20

Отменен

Член 21

Отменен

Член 22

Член 42

Член 23 (изменен)

Член 20, параграф 4

Глава четвърта:   

ЗАМЕСТНИК-ДОКЛАДЧИЦИ

Член 24

Член 17

Глава пета:   

ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДА

Член 25, параграф 1

Отменен

Член 25, параграф 2

Отменен

Член 25, параграф 3

Член 23

Член 26, параграф 1

Член 33

Член 26, параграф 2

Отменен

Член 26, параграф 3

Член 35, параграф 1

Член 27, параграф 1 (изменен)

Член 32, параграф 1

Член 27, параграф 2 (изменен)

Член 32, параграф 2

Член 27, параграф 3

Член 32, параграф 3

Член 27, параграф 4

Отменен

Член 27, параграф 5 (изменен)

Член 32, параграф 4

Член 27, параграф 6

Отменен

Член 27, параграф 7 (изменен)

Член 25

Член 27, параграф 8

Член 26

Член 28, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 24, параграф 2

Член 28, параграф 1, втора алинея

Отменена

Член 28, параграф 2

Член 24, параграф 3

Член 28, параграф 3

Член 24, параграф 4

Член 28, параграф 4

Член 24, параграф 5

Глава шеста:   

ЕЗИКОВ РЕЖИМ

Член 29, параграф 1

Член 36

Член 29, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 37, параграф 1

Член 29, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 37, параграф 3

Член 29, параграф 2, трета алинея

Член 37, параграф 4

Член 29, параграф 3, първа алинея

Член 38, параграф 1

Член 29, параграф 3, втора алинея

Член 38, параграф 2

Член 29, параграф 3, трета алинея

Член 38, параграф 3

Член 29, параграф 3, четвърта алинея (изменена)

Член 38, параграф 4

Член 29, параграф 3, пета алинея

Член 38, параграф 5

Член 29, параграф 3, шеста алинея

Член 38, параграф 6

Член 29, параграф 4

Член 38, параграф 7

Член 29, параграф 5 (изменен)

Член 38, параграф 8

Член 30, параграф 1

Член 39

Член 30, параграф 2

Член 40

Член 31

Член 41

Глава седма:   

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И АДВОКАТИТЕ

Член 32, параграф 1

Член 43, параграф 1

Член 32, параграф 2 (изменен)

Член 43, параграф 2

Член 33 (изменен)

Член 44

Член 34, първа алинея

Член 45, параграф 1

Член 34, втора алинея

Член 45, параграф 2

Член 35, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 46, параграф 1

Член 35, параграф 1, втора алинея (изменена)

Член 46, параграф 2

Член 35, параграф 2 (изменен)

Член 46, параграф 3

Член 35, параграф 3

Член 46, параграф 4

Член 36

Член 47, параграф 1

ДЯЛ II —   ПРОИЗВОДСТВО

Глава първа:   

ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 37, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 57, параграф 1

Член 37, параграф 1, втора алинея (изменена)

Член 57, параграф 2

Член 37, параграф 2

Член 57, параграф 3

Член 37, параграф 3 (изменен)

Член 57, параграф 6

Член 37, параграф 4

Член 57, параграф 4

Член 37, параграф 5

Член 57, параграф 5

Член 37, параграф 6 (изменен)

Член 57, параграф 7

Член 37, параграф 7 (изменен)

Член 57, параграф 8

Член 38, параграф 1 (изменен)

Член 120

Член 38, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 121, параграф 1

Член 38, параграф 2, втора алинея

Член 121, параграф 2

Член 38, параграф 2, трета алинея (изменена)

Член 121, параграф 3

Член 38, параграф 3

Член 119, параграф 3

Член 38, параграф 4

Член 122, параграф 1

Член 38, параграф 5

Отменен

Член 38, параграф 6

Член 122, параграф 2

Член 38, параграф 7 (изменен)

Член 119, параграф 4 и член 122, параграф 3

Член 39

Член 123

Член 40, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 124, параграф 1

Член 40, параграф 1, втора алинея (изменена)

Член 124, параграф 2

Член 40, параграф 2 (изменен)

Член 124, параграф 3

Член 41, параграф 1

Член 126, параграф 1

Член 41, параграф 2 (изменен)

Член 126, параграф 2

Член 42, параграф 1 (изменен)

Член 128, параграф 1

Член 42, параграф 2, първа алинея

Член 127, параграф 1

Член 42, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 127, параграф 2

Член 42, параграф 2, трета алинея (изменена)

Член 127, параграф 2

Член 43 (изменен)

Член 54

Глава първа „a“:   

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД И ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА НА СЪДЕБНИ СЪСТАВИ

Член 44, параграф 1 (изменен)

Член 59, параграф 1

Член 44, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 59, параграф 2

Член 44, параграф 2, втора алинея

Член 59, параграф 3

Член 44, параграф 3, първа алинея (изменена)

Член 60, параграф 1

Член 44, параграф 3, втора алинея (изменена)

Член 60, параграф 1

Член 44, параграф 3, трета алинея

Член 60, параграф 2

Член 44, параграф 4

Член 60, параграф 3

Член 44, параграф 5, първа алинея

Член 65, параграф 1

Член 44, параграф 5, втора алинея

Член 60, параграф 4

Член 44а (изменен)

Член 76

Глава втора:   

СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Раздел I —   

Събиране на доказателства

Член 45, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 64, параграф 1

Член 45, параграф 1, втора алинея

Вж. член 90

Член 45, параграф 2

Член 64, параграф 2

Член 45, параграф 3

Член 65, параграф 2

Член 45, параграф 4

Член 64, параграф 3

Член 46

Член 65, параграф 3

Раздел II —   

Призоваване и разпит на свидетели и експерти

Член 47, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 66, параграф 1

Член 47, параграф 1, втора алинея (изменена)

Член 66, параграф 4

Член 47, параграф 1, трета алинея

Член 66, параграф 2

Член 47, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 64, параграф 1 и член 66, параграф 3

Член 47, параграф 2, втора алинея

Вж. член 90

Член 47, параграф 3, първа алинея (изменена)

Член 73, параграф 1

Член 47, параграф 3, втора алинея

Отменена

Член 47, параграф 4, първа алинея

Член 67, параграф 1

Член 47, параграф 4, втора алинея

Член 67, параграф 2

Член 47, параграф 4, трета алинея

Член 67, параграф 3

Член 47, параграф 4, четвърта алинея

Член 67, параграф 4

Член 47, параграф 5, първа алинея

Член 68, параграф 1

Член 47, параграф 5, втора алинея

Член 68, параграф 2

Член 47, параграф 6, първа алинея (изменена)

Член 74, параграф 1

Член 47, параграф 6, втора алинея

Член 74, параграф 2

Член 47, параграф 6, трета алинея

Член 74, параграф 1

Член 48, параграф 1

Член 69, параграф 1

Член 48, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 69, параграф 2

Член 48, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 69, параграф 3

Член 48, параграф 3 (изменен)

Член 69, параграф 2

Член 48, параграф 4

Отменен

Член 49, параграф 1

Член 70, параграф 1

Член 49, параграф 2, първа алинея

Отменена

Член 49, параграф 2, втора алинея

Член 73, параграф 1

Член 49, параграф 3

Отменен

Член 49, параграф 4

Отменен

Член 49, параграф 5, първа алинея (изменена)

Член 70, параграф 2

Член 49, параграф 5, втора алинея

Член 70, параграф 4

Член 49, параграф 6, първа алинея

Член 71, параграф 1

Член 49, параграф 6, втора алинея

Член 71, параграф 2

Член 50, параграф 1 (изменен)

Член 72, параграф 1

Член 50, параграф 2

Член 72, параграф 2

Член 51, параграф 1

Член 73, параграф 2

Член 51, параграф 2

Член 73, параграф 3

Член 52

Отменен

Член 53, параграф 1

Член 74, параграф 1

Член 53, параграф 2 (изменен)

Член 70, параграф 2 и член 74, параграф 3

Раздел III —   

Приключване на събирането на доказателства

Член 54, първа алинея

Член 75, параграф 1

Член 54, втора алинея

Член 75, параграф 2

Раздел IV —   

Подготвителни действия

Член 54а

Член 62, параграф 1

Глава трета:   

УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 55, параграф 1

Отменен

Член 55, параграф 2, първа алинея

Член 53, параграф 3

Член 55, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 56

Член 56, параграф 1

Член 78

Член 56, параграф 2

Член 79, параграф 2

Член 57, първа алинея (изменена)

Член 80

Член 57, втора алинея (изменена)

Член 80

Член 58

Член 47 и член 119, параграф 1

Член 59, параграф 1 (изменен)

Член 82, параграф 1

Член 59, параграф 2

Член 82, параграф 2

Член 60 (изменен)

Член 63 и член 65, параграф 1

Член 61 (изменен)

Член 83

Член 62, параграф 1

Член 84, параграф 1

Член 62, параграф 2 (изменен)

Член 84, параграф 2

Глава трета „a“:   

БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО

Член 62а, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 133, параграф 1

Член 62а, параграф 1, втора алинея

Член 133, параграф 2

Член 62а, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 134, параграф 1

Член 62а, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 134, параграф 2

Член 62а, параграф 3, първа алинея

Член 135, параграф 1

Член 62а, параграф 3, втора алинея

Член 135, параграф 2

Член 62а, параграф 4

Член 136

Глава четвърта:   

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Член 63 (изменен)

Член 87

Член 64, параграф 1 (изменен)

Член 86 и член 88, параграф 1

Член 64, параграф 2

Член 88, параграф 2

Член 64, параграф 3

Отменен

Член 65

Член 91, параграф 1

Член 66, параграф 1

Член 103, параграф 1 и член 154, параграф 1

Член 66, параграф 2 (изменен)

Член 154, параграф 2

Член 66, параграф 3

Член 103, параграф 2 и член 154, параграф 3

Член 66, параграф 4

Член 103, параграф 3 и член 154, параграф 4

Член 67, първа алинея

Член 155, параграф 1

Член 67, втора алинея

Член 155, параграф 2

Член 67, трета алинея

Член 155, параграф 3

Член 68

Член 20, параграф 3

Глава пета:   

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ

Член 69, параграф 1

Член 137

Член 69, параграф 2, първа алинея

Член 138, параграф 1

Член 69, параграф 2, втора алинея

Член 138, параграф 2

Член 69, параграф 3, първа алинея (изменена)

Член 138, параграф 3

Член 69, параграф 3, втора алинея

Член 139

Член 69, параграф 4, първа алинея

Член 140, параграф 1

Член 69, параграф 4, втора алинея

Член 140, параграф 2

Член 69, параграф 4, трета алинея

Член 140, параграф 3

Член 69, параграф 5, първа алинея

Член 141, параграфи 1 и 2

Член 69, параграф 5, втора алинея

Член 141, параграф 3

Член 69, параграф 5, трета алинея

Член 141, параграф 4

Член 69, параграф 6

Член 142

Член 70

Отменен

Член 71

Отменен

Член 72

Член 143

Член 73

Член 144

Член 74, параграф 1 (изменен)

Член 145, параграфи 1 и 2

Член 74, параграф 2

Член 145, параграф 3

Член 75, параграф 1

Член 146, параграф 1

Член 75, параграф 2

Член 146, параграф 2

Глава шеста:   

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Член 76, параграф 1, първа алинея

Член 115, параграф 1 и член 185, параграф 1

Член 76, параграф 1, втора алинея (изменена)

Член 115, параграф 2 и член 185, параграф 2

Член 76, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 186, параграф 1

Член 76, параграф 2, втора алинея

Член 186, параграф 2

Член 76, параграф 3, първа алинея (изменена)

Член 116, параграфи 1—3, член186, параграф 4 и член 187, параграфи 1 и 2

Член 76, параграф 3, втора алинея

Член 116, параграф 4 и член 187, параграф 3

Член 76, параграф 4

Членове 118 и 189

Член 76, параграф 5, първа алинея (изменена)

Член 117 и член 188, параграф 1

Член 76, параграф 5, втора алинея

Член 188, параграф 2

Член 76, параграф 5, трета алинея

Член 188, параграф 3

Глава седма:   

ОТКАЗ ОТ ИСК И ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСК ИЛИ ЖАЛБА

Член 77, първа алинея

Член 147, параграф 1

Член 77, втора алинея

Член 147, параграф 2

Член 78 (изменен)

Член 148

Глава осма:   

ВРЪЧВАНЕ

Член 79, параграф 1, първа алинея

Член 48, параграф 1

Член 79, параграф 1, втора алинея

Член 48, параграф 1

Член 79, параграф 2, първа алинея

Член 48, параграф 2

Член 79, параграф 2, втора алинея

Член 48, параграф 3

Член 79, параграф 3

Член 48, параграф 4

Глава девета:   

СРОКОВЕ

Член 80, параграф 1 (изменен)

Член 49, параграф 1

Член 80, параграф 2, първа алинея

Член 49, параграф 2

Член 80, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 24, параграф 6

Член 81, параграф 1

Член 50

Член 81, параграф 2

Член 51

Член 82, първа алинея

Член 52, параграф 1

Член 82, втора алинея

Член 52, параграф 2

Глава десета:   

СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 82а, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 55, параграф 1

Член 82а, параграф 1, втора алинея

Член 55, параграф 2

Член 82а, параграф 1, трета алинея

Член 55, параграф 3

Член 82а, параграф 2, първа алинея

Член 55, параграф 4

Член 82а, параграф 2, втора алинея

Член 55, параграф 5

Член 82а, параграф 3, първа алинея

Член 55, параграф 6

Член 82а, параграф 3, втора алинея (изменена)

Член 55, параграф 7

ДЯЛ III —   ОСОБЕНИ ПРОИЗВОДСТВА

Глава първа:   

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ДРУГИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Член 83, параграф 1, първа алинея

Член 160, параграф 1

Член 83, параграф 1, втора алинея

Член 160, параграф 2

Член 83, параграф 2

Член 160, параграф 3

Член 83, параграф 3

Член 160, параграф 4

Член 84, параграф 1

Член 160, параграф 5

Член 84, параграф 2, първа алинея

Член 160, параграф 6

Член 84, параграф 2, втора алинея

Член 160, параграф 7

Член 85, първа алинея (изменена)

Член 161, параграф 1

Член 85, втора алинея (изменена)

Член 161, параграф 2

Член 85, трета алинея (изменена)

Член 161, параграф 3

Член 86, параграф 1

Член 162, параграф 1

Член 86, параграф 2

Член 162, параграф 2

Член 86, параграф 3

Член 162, параграф 3

Член 86, параграф 4

Член 162, параграф 4

Член 87

Член 163

Член 88

Член 164

Член 89, първа алинея

Член 165, параграф 1

Член 89, втора алинея

Член 165, параграф 2

Член 90, параграф 1

Член 166, параграф 1

Член 90, параграф 2, първа алинея

Член 166, параграф 2

Член 90, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 166, параграф 3

Глава втора:   

ПРОЦЕСУАЛНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ В ХОДА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 91, параграф 1, първа алинея

Член 151, параграф 1

Член 91, параграф 1, втора алинея (изменена)

Член 151, параграф 2

Член 91, параграф 2

Член 151, параграф 3

Член 91, параграф 3

Член 151, параграф 4

Член 91, параграф 4, първа алинея (изменена)

Член 151, параграф 5

Член 91, параграф 4, втора алинея

Член 151, параграф 6

Член 92, параграф 1 (изменен)

Член 53, параграф 2

Член 92, параграф 2 (изменен)

Членове 149 и 150

Глава трета:   

ВСТЪПВАНЕ

Член 93, параграф 1, първа алинея

Член 130, параграф 1

Член 93, параграф 1, втора алинея (изменена)

Член 130, параграф 2

Член 93, параграф 1, трета алинея

Член 130, параграф 3

Член 93, параграф 1, четвърта алинея

Член 130, параграф 4

Член 93, параграф 2, първа алинея

Член 131, параграф 1

Член 93, параграф 2, втора алинея

Член 131, параграф 1

Член 93, параграф 2, трета алинея (изменена)

Член 131, параграфи 2 и 3

Член 93, параграф 3

Член 131, параграф 4

Член 93, параграф 4

Член 129, параграф 3

Член 93, параграф 5, първа алинея (изменена)

Член 132, параграф 1

Член 93, параграф 5, втора алинея (изменена)

Член 132, параграф 2

Член 93, параграф 6

Член 132, параграф 3

Член 93, параграф 7

Член 129, параграф 4

Глава четвърта:   

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ОТСЪСТВИЕТО НА ОТВЕТНИКА, И ОТМЯНАТА ИМ

Член 94, параграф 1, първа алинея

Член 152, параграф 1

Член 94, параграф 1, втора алинея

Член 152, параграф 2

Член 94, параграф 2 (изменен)

Член 152, параграф 3

Член 94, параграф 3

Член 152, параграф 4

Член 94, параграф 4, първа алинея

Член 156, параграф 1

Член 94, параграф 4, втора алинея

Член 156, параграф 2

Член 94, параграф 5, първа алинея

Член 156, параграф 3

Член 94, параграф 5, втора алинея

Член 156, параграф 4

Член 94, параграф 6, първа алинея

Член 156, параграф 5

Член 94, параграф 6, втора алинея

Член 156, параграф 6

Глава пета

Член 95 (отменен)

 

Член 96 (отменен)

 

Глава шеста:   

ИЗВЪНРЕДНИ СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА

Раздел I —   

Отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице

Член 97, параграф 1, първа алинея

Член 157, параграф 1

Член 97, параграф 1, втора алинея

Член 157, параграф 2

Член 97, параграф 1, трета алинея (изменена)

Член 157, параграф 3

Член 97, параграф 2

Член 157, параграф 4

Член 97, параграф 3, първа алинея

Член 157, параграф 5

Член 97, параграф 3, втора алинея

Член 157, параграф 6

Раздел II —   

Отмяна на влязло в сила съдебно решение

Член 98 (изменен)

Член 159, параграф 2

Член 99, параграф 1

Член 159, параграф 3

Член 99, параграф 2

Член 159, параграф 4

Член 100, параграф 1 (изменен)

Член 159, параграф 5

Член 100, параграф 2

Член 159, параграф 6

Член 100, параграф 3

Член 159, параграф 7

Глава седма:   

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА АРБИТРАЖНИЯ КОМИТЕТ

Член 101, параграф 1 (изменен)

Член 201, параграф 1

Член 101, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 201, параграф 2

Член 101, параграф 2, втора алинея

Член 201, параграф 3

Член 101, параграф 3

Член 201, параграф 4

Член 101, параграф 4 (изменен)

Член 201, параграф 5

Член 101, параграф 5

Член 201, параграф 6

Глава осма:   

ТЪЛКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ

Член 102, параграф 1, първа алинея

Член 158, параграф 3

Член 102, параграф 1, втора алинея

Член 158, параграф 4

Член 102, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 158, параграф 5

Член 102, параграф 2, втора алинея

Член 158, параграф 6

Глава девета:   

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ТЪЛКУВАНЕ

Член 103, параграф 1 (изменен)

Член 93, буква а)

Член 103, параграф 2, първа алинея (изменена)

Член 93, буква б)

Член 103, параграф 2, втора алинея (изменена)

Член 93, буква б)

Член 104, параграф 1, първа алинея

Член 98, параграф 1

Член 104, параграф 1, втора алинея

Член 98, параграф 2

Член 104, параграф 1, трета алинея

Член 98, параграф 3

Член 104, параграф 2 (изменен)

Член 97, параграф 3

Член 104, параграф 3, първа алинея

Член 99

Член 104, параграф 3, втора алинея (изменена)

Член 99

Член 104, параграф 4 (изменен)

Член 76

Член 104, параграф 5 (изменен)

Член 101

Член 104, параграф 6, първа алинея

Член 102

Член 104, параграф 6, втора алинея (изменена)

Членове 115—118

Член 104а, първа алинея (изменена)

Член 105, параграф 1

Член 104а, втора алинея

Член 105, параграф 2

Член 104а, трета алинея

Член 105, параграф 3

Член 104а, четвърта алинея

Член 105, параграф 4

Член 104а, пета алинея

Член 105, параграф 5

Член 104б, параграф 1, първа алинея

Член 107, параграф 1

Член 104б, параграф 1, втора алинея

Член 107, параграф 2

Член 104б, параграф 1, трета алинея

Член 107, параграф 3

Член 104б, параграф 1, четвърта алинея

Член 108, параграф 1

Член 104б, параграф 2, първа алинея

Член 109, параграф 1

Член 104б, параграф 2, втора алинея

Член 109, параграф 2

Член 104б, параграф 2, трета алинея

Член 109, параграф 4

Член 104б, параграф 2, четвърта алинея

Член 109, параграф 5

Член 104б, параграф 2, пета алинея

Член 109, параграф 6

Член 104б, параграф 3, първа алинея

Член 110, параграф 1

Член 104б, параграф 3, втора алинея

Член 110, параграф 2

Член 104б, параграф 3, трета алинея

Член 110, параграф 3

Член 104б, параграф 4

Член 111

Член 104б, параграф 5, първа алинея

Член 112

Член 104б, параграф 5, втора алинея

Член 113, параграф 1

Член 104б, параграф 5, трета алинея

Член 113, параграф 2

Член 104б, параграф 6, първа алинея (изменена)

Член 106, параграф 1 и член 114

Член 104б, параграф 6, втора алинея

Член 106, параграф 2 и член 114

Глава втора:   

ОСОБЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЧЛЕНОВЕ 103—105 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРАТОМ

Член 105, параграф 1

Член 202, параграфи 1 и 2

Член 105, параграф 2, първа алинея

Член 202, параграф 1

Член 105, параграф 2, втора алинея

Член 202, параграф 2

Член 105, параграф 2, трета алинея

Член 202, параграф 3

Член 105, параграф 3

Вж. член 15, параграф 1 и член 16, параграф 1

Член 105, параграф 4, първа алинея (изменена)

Член 202, параграф 3

Член 105, параграф 4, втора алинея

Член 202, параграф 3

Член 106, параграф 1

Член 203

Член 106, параграф 2

Член 203

Глава единадесета:   

СТАНОВИЩА НА СЪДА

Член 107, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 196, параграфи 1 и 3

Член 107, параграф 1, втора алинея

Член 196, параграф 3

Член 107, параграф 2

Член 196, параграф 2

Член 108, параграф 1 (изменен)

Член 197

Член 108, параграф 2 (изменен)

Член 199

Член 108, параграф 3 (изменен)

Член 200

Член 109 (отменен)

 

Глава дванадесета:   

ИСКАНИЯ ЗА ТЪЛКУВАНЕ ПО ЧЛЕН 68 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕО

Член 109а (отменен)

 

Глава тринадесета:   

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ ПО ЧЛЕН 35 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС В РЕДАКЦИЯТА МУ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН

Член 109б, параграф 1, първа алинея

Член 205, параграф 1

Член 109б, параграф 1, втора алинея

Член 205, параграф 2

Член 109б, параграф 1, трета алинея

Член 205, параграф 3

Член 109б, параграф 2

Член 205, параграф 4

Член 109б, параграф 3, първа алинея

Член 205, параграф 6

Член 109б, параграф 3, втора алинея (изменена)

Член 205, параграф 5

Член 109б, параграф 4

Член 205, параграф 7

ДЯЛ IV —   ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИЯ СЪД

Член 110

Член 37, параграф 2, буква а)

Член 111, параграф 1

Член 167, параграф 1

Член 111, параграф 2

Член 167, параграф 2

Член 112, параграф 1, първа алинея (изменена)

Член 168, параграф 1

Член 112, параграф 1, втора алинея

Член 168, параграф 2

Член 112, параграф 2 (изменен)

Член 168, параграф 3

Член 112, параграф 3 (изменен)

Член 168, параграф 4

Член 113, параграф 1 (изменен)

Член 169, параграф 1 и член 170, параграф 1

Член 113, параграф 2

Член 170, параграф 1

Член 114 (изменен)

Член 171

Член 115, параграф 1 (изменен)

Член 172

Член 115, параграф 2, първа алинея

Член 173, параграф 1

Член 115, параграф 2, втора алинея

Член 173, параграф 2

Член 116, параграф 1 (изменен)

Член 174 и член 178, параграф 1

Член 116, параграф 2

Отменен

Член 117, параграф 1 (изменен)

Член 175

Член 117, параграф 2 (изменен)

Членове 179 и 180

Член 118

Член 184, параграф 1 и член 190, параграф 1

Член 119

Член 181

Член 120 (изменен)

Член 76

Член 121

Вж. член 59, параграф 1

Член 122, първа алинея

Член 184, параграф 2

Член 122, втора алинея

Отменен

Член 122, трета алинея (изменена)

Член 184, параграф 1

Член 122, четвърта алинея

Член 184, параграф 3

Член 123

Член 190, параграф 2

ДЯЛ IVА —   ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИЯ СЪД

Член 123а

Член 37, параграф 2, буква б)

Член 123б, първа алинея (изменена)

Член 191

Член 123б, втора алинея (изменена)

Член 193, параграф 3 и член 194, параграф 4

Член 123в (изменен)

Член 192

Член 123г, първа алинея (изменена)

Член 193, параграф 1 и член 194, параграфи 1 и 3

Член 123г, втора алинея (изменена)

Член 193, параграф 3 и член 194, параграф 4

Член 123г, трета алинея (изменена)

Член 193, параграф 4 и член 194, параграф 5

Член 123г, четвърта алинея

Член 193, параграф 5

Член 123г, пета алинея (изменена)

Член 194, параграфи 6 и 7

Член 123д, първа алинея

Член 195, параграф 1

Член 123д, втора алинея

Член 195, параграф 2

Член 123д, трета алинея

Член 195, параграф 3

Член 123д, четвърта алинея

Вж. член 59

Член 123д, пета алинея

Член 195, параграф 6

ДЯЛ V —   ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕДВИДЕНИ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП

Член 123е, параграф 1, първа алинея

Член 204, параграф 1

Член 123е, параграф 1, втора алинея

Член 204, параграф 2

Член 123е, параграф 1, трета алинея

Член 204, параграф 3

Член 123е, параграф 2, първа алинея

Член 204, параграф 4

Член 123е, параграф 2, втора алинея

Член 204, параграф 5

Член 123е, параграф 3

Член 204, параграф 6

Член 123ж

Отменен

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 124

Отменен

Член 125

Член 207

Член 125а (изменен)

Член 208

Член 126 (изменен)

Член 209

Член 127

Член 210

ПРИЛОЖЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Отменено (вж. член 24, параграфи 4 и 6)