ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.336.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 336

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
6 ноември 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 336/01

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,75 % на 1 ноември 2012 година — Обменен курс на еврото

1

2012/C 336/02

Обменен курс на еврото

2

2012/C 336/03

Обменен курс на еврото

3

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 336/04

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за директива на Комисията за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети и за регламент относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес

4

2012/C 336/05

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно съобщението на Европейската комисия до Съвета и Европейския парламент за създаването на Европейски център по киберпрестъпност

7

2012/C 336/06

Изпълнително резюме на Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст)

10

2012/C 336/07

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) и за изменение на Директива 98/26/ЕО

13

2012/C 336/08

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщението от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — Европейска стратегия за по-добър интернет за децата

15

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2012/C 336/09

Уведомление за отмяна — Покани за представяне на предложения по работните програми за 2013 г. в рамките на специалната програма Капацитети за изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)

18

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2012/C 336/10

Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

19

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 336/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6762 — Advent International Corporation/Mediq) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

20

2012/C 336/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6704 — REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA) ( 1 )

21

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/1


Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):

0,75 % на 1 ноември 2012 година

Обменен курс на еврото (2)

1 ноември 2012 година

2012/C 336/01

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2975

JPY

японска йена

103,82

DKK

датска крона

7,4597

GBP

лира стерлинг

0,80315

SEK

шведска крона

8,6398

CHF

швейцарски франк

1,2072

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,3705

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,226

HUF

унгарски форинт

282,22

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6962

PLN

полска злота

4,127

RON

румънска лея

4,534

TRY

турска лира

2,3251

AUD

австралийски долар

1,2491

CAD

канадски долар

1,2969

HKD

хонконгски долар

10,0557

NZD

новозеландски долар

1,5685

SGD

сингапурски долар

1,583

KRW

южнокорейски вон

1 416,07

ZAR

южноафрикански ранд

11,2351

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,097

HRK

хърватска куна

7,523

IDR

индонезийска рупия

12 485,32

MYR

малайзийски рингит

3,96

PHP

филипинско песо

53,487

RUB

руска рубла

40,6714

THB

тайландски бат

39,846

BRL

бразилски реал

2,6352

MXN

мексиканско песо

16,9402

INR

индийска рупия

69,682


(1)  Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/2


Обменен курс на еврото (1)

2 ноември 2012 година

2012/C 336/02

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,285

JPY

японска йена

103,55

DKK

датска крона

7,4596

GBP

лира стерлинг

0,8016

SEK

шведска крона

8,5955

CHF

швейцарски франк

1,2073

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,3305

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,232

HUF

унгарски форинт

281,42

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6962

PLN

полска злота

4,1088

RON

румънска лея

4,5275

TRY

турска лира

2,2975

AUD

австралийски долар

1,2374

CAD

канадски долар

1,2783

HKD

хонконгски долар

9,9589

NZD

новозеландски долар

1,5533

SGD

сингапурски долар

1,5707

KRW

южнокорейски вон

1 402,58

ZAR

южноафрикански ранд

11,1572

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,0205

HRK

хърватска куна

7,5295

IDR

индонезийска рупия

12 368,1

MYR

малайзийски рингит

3,9237

PHP

филипинско песо

52,897

RUB

руска рубла

40,315

THB

тайландски бат

39,514

BRL

бразилски реал

2,6106

MXN

мексиканско песо

16,6645

INR

индийска рупия

69,147


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/3


Обменен курс на еврото (1)

5 ноември 2012 година

2012/C 336/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2777

JPY

японска йена

102,60

DKK

датска крона

7,4589

GBP

лира стерлинг

0,79990

SEK

шведска крона

8,5690

CHF

швейцарски франк

1,2063

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,3425

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,234

HUF

унгарски форинт

282,58

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6962

PLN

полска злота

4,1226

RON

румънска лея

4,5240

TRY

турска лира

2,2793

AUD

австралийски долар

1,2338

CAD

канадски долар

1,2732

HKD

хонконгски долар

9,9024

NZD

новозеландски долар

1,5515

SGD

сингапурски долар

1,5659

KRW

южнокорейски вон

1 396,33

ZAR

южноафрикански ранд

11,1668

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,9820

HRK

хърватска куна

7,5250

IDR

индонезийска рупия

12 297,67

MYR

малайзийски рингит

3,9142

PHP

филипинско песо

52,748

RUB

руска рубла

40,4824

THB

тайландски бат

39,379

BRL

бразилски реал

2,5999

MXN

мексиканско песо

16,6796

INR

индийска рупия

69,7720


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Европейски надзорен орган за защита на данните

6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/4


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за директива на Комисията за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети и за регламент относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/04

Въведение

Консултация с ЕНОЗД

1.

На 30 ноември 2011 г. Комисията прие предложение за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит (1). Измененията на Директива 2006/43/ЕО засягат одобрението и регистрацията на одитори и одиторски дружества, принципите за професионална етика, професионална тайна, независимост и отчетност, както и свързаните с тях правила за надзор. На същата дата Комисията прие предложение за регламент относно задължителния одит на предприятия от обществен интерес (2), с който се установяват условията за извършване на такъв одит (наричано по-долу „предложението за регламент“). Тези предложения бяха изпратени на ЕНОЗД за консултация на 6 декември 2011 г.

2.

ЕНОЗД приветства факта, че Комисията се консултира с него и препоръчва в преамбюла на директивата да бъде включено позоваване на настоящото становище. Позоваването на консултацията с ЕНОЗД вече е включено в преамбюла на предложения регламент.

3.

В настоящото становище ЕНОЗД разглежда въпроси, свързани с Директива 2006/43/ЕО, които надхвърлят обхвата на предложените изменения. Органът подчертава потенциалните последици от самата директива по отношение на защитата на данните (3). Представеният в настоящото становище анализ има пряко отношение към прилагането на съществуващото законодателство и към други предстоящи и евентуални бъдещи предложения, съдържащи подобни разпоредби, например разгледаните в становищата на ЕНОЗД предложения относно законодателния пакет за преразглеждане на банковото законодателство, агенциите за кредитен рейтинг, пазарите на финансови инструменти (Директива за пазарите на финансови инструменти/Регламент за пазарите на финансови инструменти MiFID/MiFIR) и пазарните злоупотреби (4). Поради това ЕНОЗД препоръчва настоящото становище да се разглежда в тясна връзка със становищата на Органа от 10 февруари 2012 г. по отношение на посочените по-горе инициативи.

Цели и приложно поле на предложението

4.

Комисията счита, че одиторските дружества са допринесли за финансовата криза, и прави опит да разгледа ролята на одиторите в кризата — или ролята, която е следвало да имат. Комисията посочва също, че провеждането на строг одит е от първостепенно значение за възстановяването на доверието в пазара.

5.

Комисията отбелязва, че е важно също да се подчертае, че законът възлага на одиторите провеждането на задължителни одити на финансовите отчети на дружествата, които се ползват с ограничена отговорност и/или имат разрешение да предоставят услуги във финансовия сектор. Тази функция е в отговор на обществената им роля да предоставят мнение относно достоверността и точността на финансовите отчети на тези дружества.

6.

И накрая, според Комисията финансовата криза разкри слабости в задължителния одит особено по отношение на предприятия от обществен интерес (ПОИ). Това са предприятия, които са от значителен обществен интерес поради своята стопанска дейност, размер, брой на служителите или корпоративна форма или защото имат широк кръг от заинтересовани страни.

7.

За преодоляване на тези опасения Комисията е публикувала предложение за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит, което засяга одобрението и регистрацията на одитори и одиторски дружества, принципите за професионална етика, професионална тайна, независимост и отчетност, както и свързаните с тях правила за надзор. Освен това Комисията направи предложение за нов регламент относно задължителния одит на предприятия от обществен интерес, с който се установяват условията за извършване на такъв одит.

8.

Комисията предлага Директива 2006/43/ЕО да се прилага за случаи, които не са обхванати от предложения регламент. Поради това е важно да се направи ясно разграничение между двата правни текста. Това означава настоящите разпоредби на Директива 2006/43/ЕО, които се отнасят единствено до извършването на задължителен одит на годишните и консолидираните финансови отчети на предприятията от обществен интерес, да бъдат пренесени в предложения регламент, а когато е целесъобразно, да бъдат изменени.

Цел на становището на ЕНОЗД

9.

Изпълнението и прилагането на правната рамка за задължителен одит в някои случаи може да засяга правата на лицата по отношение на обработката на техните лични данни. Директива 2006/43/ЕО в настоящата и в изменената си форма и предложеният регламент съдържат разпоредби, които могат да имат отражение върху защитата на данните на засегнатите лица.

Заключения

46.

ЕНОЗД приветства вниманието, което се отделя специално на защитата на данните в предложения регламент, но установява известни възможности за допълнително подобрение.

47.

ЕНОЗД прави следните препоръки:

преформулиране на член 56 от предложения регламент и вмъкване на разпоредба в Директива 2006/43/ЕО, която да подчертава пълната приложимост на съществуващото законодателство за защита на данните и да заменя многобройните позовавания в различни членове на предложения регламент с една обща разпоредба, посочваща Директива 95/46/ЕО, както и Регламент (ЕО) № 45/2001. ЕНОЗД предлага позоваването на Директива 95/46/ЕО да се поясни, като се посочи, че разпоредбите ще се прилагат в съответствие с националните правила, които прилагат Директива 95/46/ЕО,

упоменаване на вида лична информация, която може да се обработва съгласно Директива 2006/43/ЕО и предложения регламент, определяне на целите, за които могат да се обработват лични данни от съответните компетентни органи, и посочване на точен, необходим и пропорционален срок за съхранение на данните за гореспоменатата обработка,

с оглед на рисковете, свързани с предаването на данни на трети държави, ЕНОЗД препоръчва към член 47 от Директива 2006/43/ЕО да се добави, че при липса на подходящо ниво на защита следва да се прави оценка за всеки отделен случай. Освен това той препоръчва включване на подобно условие и оценката за всеки отделен случай в съответните разпоредби на предложения регламент,

замяна на минималния срок за съхранение от 5 години в член 30 от предложения регламент с максимален срок за съхранение. Избраният срок следва да бъде необходим и пропорционален на целта, за която се обработват данните,

упоменаване на целта на публикуването на санкциите в съответните членове на Директива 2006/43/ЕО и в предложения регламент и разясняване на необходимостта и пропорционалността на публикуването в съображенията от Директива 2006/43/ЕО и от предложения регламент. Той препоръчва още решения за публикуване да се вземат за всеки отделен случай и да се създаде възможност за публикуване на по-малко информация в сравнение с изискваната понастоящем,

предвиждане на подходящи предпазни мерки по отношение на задължителното публикуване на санкции, с цел да се гарантира зачитане на презумпцията за невинност, правото на засегнатите лица да оспорят решението, сигурността/точността на данните и тяхното заличаване след подходящ период от време,

добавяне на разпоредба в член 66, параграф 1 от предложения регламент, която да гласи, че: „неразкриването на самоличността на тези лица следва да се гарантира на всички етапи от процедурата, освен ако нейното разкриване се изисква от националното законодателство в контекста на допълнително разследване или последващо съдебно производство“,

премахване на формулировката „принципите на“ в член 66, параграф 1, буква в) от предложения регламент.

Съставено в Брюксел на 13 април 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2011) 778.

(2)  COM(2011) 779.

(3)  ЕНОЗД не беше консултиран от Комисията във връзка с Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит; самата директива беше приета на 17 май 2006 г.

(4)  Становища на ЕНОЗД от 10 февруари 2012 г. могат да се намерят на http://www.edps.europa.eu


6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/7


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно съобщението на Европейската комисия до Съвета и Европейския парламент за създаването на Европейски център по киберпрестъпност

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/05

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 28 март 2012 г. Комисията прие съобщение със заглавие „Борбата с престъпността в дигиталната ера: създаване на Европейски център по киберпрестъпност“ (1).

2.

ЕНОЗД отбелязва, че Съветът е публикувал своите заключения относно създаването на Европейски център по киберпрестъпност на 7—8 юни 2012 г. (2) Съветът одобрява целите на съобщението, подкрепя създаването на центъра (наричан също така „EC3“) в рамките на Европол и използването на съществуващите структури за съвместна работа и в други области на престъпност, потвърждава, че EC3 следва да служи като координационен център в борбата срещу киберпрестъпността, както и че EC3 ще си сътрудничи тясно със съответните агенции и участници на международно равнище, и призовава Комисията заедно с Европол да доразвие обхвата на конкретните действия, които ще се изискват, за да може EC3 да заработи до 2013 г. При все това в заключенията не се посочва значението на основните права при създаването на EC3, и по-специално защитата на данните.

3.

Преди приемането на съобщението на Комисията ЕНОЗД получи възможност да отправи неофициални забележки относно проекта на съобщението. В своите неофициални забележки ЕНОЗД подчерта, че защитата на данните е съществен аспект, който следва да бъде взет предвид при създаването на Европейския център по киберпрестъпност (наричан по-долу „EC3“). За съжаление в съобщението не бяха взети предвид забележките, направени на неофициалния етап. Освен това в заключенията на Съвета се отправя искане да се гарантира, че центърът ще започне да функционира до следващата година. Поради това защитата на данните следва да бъде взета предвид при предприемане на следващите стъпки, което предстои да се случи съвсем скоро.

4.

В настоящото становище се проучва значението на защитата на данните при създаването на EC3 и се дават конкретни предложения, които могат да се вземат предвид при определянето на мандата на EC3 и при законодателното преразглеждане на правната рамка за Европол. Поради това ЕНОЗД прие настоящото становище по собствена инициатива на основание член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

1.2.   Обхват на съобщението

5.

В своето съобщение Комисията посочва намерението си да създаде Европейски център по киберпрестъпност като приоритет на Стратегията за вътрешна сигурност (3).

6.

В съобщението се прави неизчерпателен списък на няколко вида киберпрестъпления, върху която се очаква да се съсредоточи ЕC3: престъпления в кибернетичното пространство, извършени от организирани престъпни групи, по-специално такива, при които се реализират големи печалби, например онлайн измами, престъпления в кибернетичното пространство, които причиняват тежки щети на жертвите, например сексуална експлоатация на деца онлайн; както и престъпления в кибернетичното пространство, които засягат ключови системи за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в Съюза.

7.

По отношение на работата на Центъра в съобщението се изброяват четири основни задачи (4):

да служи като централно европейско информационно звено по въпросите на киберпрестъпността,

да обединява на едно място европейски експертни знания в сферата на киберпрестъпността с цел да помогне на държавите-членки при изграждането на капацитет,

да осигури подкрепа на държавите-членки при разследването на престъпления в кибернетичното пространство,

да се превърне в колективен глас на европейските следователи в сферата на киберпрестъпността в рамките на правоприлагащите органи и съдебната система.

8.

Обработваната от EC3 информация ще бъде събрана от възможно най-широк кръг публични, частни и отворени източници, което ще обогати наличните данни на полицията, и ще се отнася до дейности, свързани с престъпления в кибернетичното пространство, методи и заподозрени лица. Освен това EC3 ще си сътрудничи пряко с други европейски агенции и органи. Това ще се осъществява посредством участието на тези органи в програмния съвет на EC3, както и чрез оперативно сътрудничество, когато това е приложимо.

9.

Комисията предлага EC3 да се превърне в естествен канал за връзка между дейностите на Европол, свързани с престъпления в кибернетичното пространство, и на други международни полицейски части за борба с този вид престъпност. EC3 също така трябва да се стреми да подобри координираните отговори в борбата срещу киберпрестъпността в сътрудничество с Интерпол и други стратегически партньори по света.

10.

На практика Комисията предлага EC3 да бъде създаден като част от Европол. EC3 ще бъде част от Европол  (5) и следователно ще се подчинява на правния режим на Европол (6).

11.

По мнение на Европейската комисия (7) основните новости, които EC3 ще внесе в настоящите дейности на Европол, ще бъдат: i) увеличени ресурси за по-ефикасно събиране на информация от различни източници; и ii) обмен на информация с партньори извън правоприлагащата общност (основно от частния сектор).

1.3.   Насоченост на становището

12.

Целите на ЕНОЗД в настоящото становище са да:

поиска от Комисията да разясни обхвата на дейностите на EC3, доколкото те са свързани със защитата на данните,

оцени предвидените дейности в контекста на настоящата правна рамка на Европол, и по-специално тяхната съвместимост с рамката,

подчертае приложимите аспекти, по отношение на които законодателят следва да разработи по-подробни разпоредби в контекста на бъдещия преглед на правния режим на Европол, така че да се гарантира по-високо равнище на защита на данните.

13.

Становището е организирано по следния начин: в част 2.1 се съдържа допълнителна информация за причините, поради които защитата на данните представлява съществен елемент при създаването на EC3. В част 2.2 се разглежда съвместимостта на целите, определени за EC3 в съобщението, с правния мандат на Европол. В част 2.3 се разглежда въпросът за сътрудничеството с частния сектор и международните партньори.

3.   Заключения

50.

ЕНОЗД счита борбата срещу киберпрестъпността за основен стълб при постигането на сигурност и безопасност в цифровото пространство и при създаването на необходимото доверие. ЕНОЗД отбелязва, че съблюдаването на режимите за защита на данните следва да се разглежда като неразделна част от борбата срещу киберпрестъпността, а не като пречка за нейната ефективност.

51.

В съобщението се посочва създаването на нов Европейски център по киберпрестъпност в рамките на Европол въпреки наличието на Център по киберпрестъпност на Европол, който вече функционира от няколко години. ЕНОЗД би искал по-голяма яснота относно новия капацитет и дейностите, които ще разграничат новия EC3 от съществуващия Център по киберпрестъпност на Европол.

52.

ЕНОЗД съветва компетенциите на ЕC3 да бъдат ясно определени, а не просто да бъдат изложени чрез позоваване на определението за „компютърно престъпление“, включено в настоящото законодателство за Европол. Освен това определянето на компетентността и предпазните мерки за защита на данните на EC3 следва да представлява част от прегледа на законодателството за Европол. ЕНОЗД препоръчва Комисията да предвиди такава компетентност и предпазни мерки за защита на данните в мандата на центъра преди влизането в сила на новото законодателство за Европол. Те биха могли да включват:

ясно определение с какви задачи по обработване на данни (по-специално дейности по разследване и оказване на оперативна подкрепа) може да се ангажира персоналът на центъра, самостоятелно или в сътрудничество със съвместни екипи за разследване, и

ясни процедури, които от една страна гарантират зачитането на индивидуалните права (включително правото на защита на данните) и от друга страна осигуряват гаранции, че доказателствата са получени законно и могат да се използват пред съд.

53.

ЕНОЗД счита, че обменът на лични данни от страна на EC3 с „участници от възможно най-широк кръг публични, частни и общодостъпни източници“ предполага конкретни рискове за защитата на данните, тъй като те често ще включват обработване на данни, събрани с търговска цел и международно предаване на данни. Тези рискове са разгледани в действащото решение за Европол, в което се установява, че като цяло Европол не трябва да обменя данни пряко с частния сектор и само с някои специфични международни организации при наличието на много конкретни обстоятелства.

54.

В този контекст и предвид значението на тези две дейности за EC3 ЕНОЗД препоръчва да се предвидят подходящи предпазни мерки за защита на данните в съответствие със съществуващите разпоредби в решението за Европол. Тези подходящи мерки следва да бъдат включени в мандата, който предстои да бъде разработен от екипа за създаване на EC3 (и по-късно в преработената правна рамка за Европол), като при никакви обстоятелства не следва да водят до по-ниско равнище на защита на данните.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  В законодателството на ЕС не е дадено определение за киберпрестъпност.

(2)  Заключения на Съвета относно създаването на Европейски център по киберпрестъпност, 3172-ро заседание на Съвета по ПРАВОСЪДИЕ и ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, Люксембург, 7 и 8 юни 2012 г.

(3)  Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа. COM(2010) 673 окончателен, 22 ноември 2010 г. Вж. също становището на ЕНОЗД относно това съобщение, публикувано на 17 декември 2010 г. (ОВ C 101, 1.4.2011 г., стр. 6).

(4)  Съобщение, стр. 4—5.

(5)  Както се препоръчва от проучването на осъществимостта, публикувано през февруари 2012 г., в което се оценяват различните възможни варианти (запазване на съществуващото положение, помещаване в Европол, собственост на/част от Европол, виртуален център). http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/20120311_final_report_feasibility_study_for_a_european_cybercrime_centre.pdf

(6)  Решение на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (2009/371/ПВР).

(7)  Съобщение за медиите от 28 март. Често задавани въпроси: Мандат на новия Европейски център по киберпрестъпност: MEMO/12/221 Дата: 28.3.2012 г. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/221


6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/10


Изпълнително резюме на Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст)

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/06

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 30 април 2012 г. Комисията прие предложение относно преработен текст на Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) (1) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) („предложението“).

2.

ЕНОЗД вече даде своето становище относно трите предложения за създаване на Шенгенската информационна система от второ поколение на 19 октомври 2005 г. (2) По това време ЕНОЗД насочи анализа си към нуждата от ограничаване на правата на достъп и периодите на съхранение, както и към необходимостта от предоставяне на информация на субектите на данни. Той изтъкна също така, че новите функционални възможности на връзките между архивите не трябва да водят до разширяване на правата на достъп. По отношение на техническия дизайн на ШИС II, той препоръча въвеждането на подобрения относно мерките за сигурност и се изказа против използването на национални копия.

3.

ЕНОЗД взема предвид заключенията на Съвета относно миграцията към ШИС II (3). Съветът прикани, inter alia, държавите-членки:

да въведат възможно най-скоро корективните и превантивните механизми (съответно за наличните сигнали по ШИС 1+ и за новите сигнали по ШИС 1+), за да могат тези сигнали да бъдат адаптирани към изискванията за качество на данните, предвидени за сигналите по ШИС II,

преди началото на прехвърлянето на данните в ШИС 1+ към ШИС II още веднъж да прегледат съответствието на вече въведените сигнали с речниците в ШИС II, като вземат мерки сигналите да съответстват на последната версия на въпросните речници,

чрез компетентните национални органи, отговорни за качеството на данните в ШИС, систематично да наблюдават точността на сигналите, въведени в ШИС 1+ на национално равнище, което е изключително важно за осигуряването на безпроблемно използване на механизма за съпоставяне/съпоставяне на речниците.

4.

Преди одобряването на настоящото предложение на Комисията, на ЕНОЗД беше предоставена възможност да отправи неофициални коментари по проекта за предложение. В тези коментари ЕНОЗД изрази опасения по отношение на различни аспекти от миграцията, които според него се нуждаят от разяснение. За съжаление одобреният текст не взе под внимание коментарите, отправени по време на неформалния етап, и следователно необходимите разяснения не бяха предоставени.

3.   Заключения

61.

Миграцията на съдържащите се в ШИС данни към ШИС II е операция, която вероятно ще включва специфични рискове от гледна точка на защитата на данните. Макар ЕНОЗД да приветства усилията, които се полагат за гарантирането, че тази миграция ще протече изцяло съгласно законодателството, той отправя някои препоръки за допълнително подобряване на предложението.

62.

ЕНОЗД приветства по-конкретно факта, че съгласно новите разпоредби правната рамка за ШИС II влиза в сила от момента на успешното преминаване на първата държава-членка. Това е от значение, тъй като съгласно старото законодателство правната рамка за ШИС II влиза в сила едва след като всички държави-членки са приключили миграцията към ШИС II, което би създало правни неясноти, по-специално по отношение на новите функции.

63.

Този подход трябва също така да се оцени от гледна точка на надзора. Според ЕНОЗД той ще доведе до прехвърляне на отговорности по време на миграцията, което би могло да има неблагоприятни последици и да засегне предпазните мерки, които надзорът гарантира в момент, в който те са най-необходими. Поради това ЕНОЗД препоръчва механизмът за координиран надзор да бъде приложим от началото на миграцията. Преработеният текст следва да предвиди този подход.

64.

ЕНОЗД счита, че основни аспекти от миграцията следва да бъдат допълнително разяснени в текста на регламента, а не в други инструменти, като Плана за миграция. Това се отнася по-специално до:

обхвата на миграцията. Следва да бъде абсолютно ясно кои категории данни ще се прехвърлят и кои — не, както и дали миграцията включва преобразуване на данните и ако да, какви са измененията.

необходимостта от оценка на риска. Важно е да се извърши оценка на риска за миграцията, като резултатите се включат в специален план за сигурност.

регистрирането на данните. Въпреки че предложеният текст съдържа конкретен член, фокусът на този член е насочен главно към обичайните дейности по обработка на ШИС II, вместо към конкретните дейности по обработка на миграцията, а текстът представлява разпоредба, подобна на съдържащата се в основния регламент за ШИС II. Според ЕНОЗД регламентът следва да съдържа конкретна клауза, определяща какво следва да се записва, за какъв период от време, както и с каква цел, като фокусът е насочен към дейностите по миграцията.

65.

ЕНОЗД препоръчва в регламента да се акцентира върху задълженията за провеждане на изпитвания чрез поясняване на следното:

Изпитванията, предшестващи миграцията, следва да включват следните елементи:

i)

всички функционални аспекти, свързани с процеса на миграция по член 11 от предложението, и други въпроси, например качеството на данните, които предстои да бъдат прехвърлени;

ii)

нефункционални елементи, като сигурността;

iii)

всички специални мерки и механизми за контрол, приети за намаляване на рисковете от миграцията.

по отношение на комплексните изпитвания ЕНОЗД препоръчва в предложението да се предвидят по-ясни критерии за определяне дали изпитванията са успешни или неуспешни.

след като преминаването на дадена държава-членка приключи, следва да бъде възможно валидирането на резултатите. Регламентът следва също така да изисква тези изпитвания за валидиране да бъдат успешни, за да се приеме, че преминаването на дадена държава-членка към ШИС II е успешно. Следователно провеждането на тези изпитвания следва да се постави като предварително условие, за да се позволи пълното използване на функционалните възможности на ШИС II от тази държава-членка.

по отношение на използването на данни от изпитването по време на миграцията, ЕНОЗД би искал да изтъкне, че ако „данните от изпитването“ ще се базират на „кодирани“ реални данни от ШИС, би трябвало да се вземат всички необходими мерки, за да се гарантира, че възстановяването на реалните данни от данните от изпитването ще бъде невъзможно.

66.

Превантивните мерки за сигурност се приветстват специално, като ЕНОЗД препоръчва в преработения текст да се въведе специална разпоредба, която изисква Комисията и държавите-членки да предприемат подходящите технически и организационни мерки за гарантиране на равнище на сигурност, отговарящо на рисковете, произтичащи от миграцията, както и от специфичното естество на личните данни, които предстои да бъдат обработени, на основание на член 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

да се вземат под внимание основни аспекти на сигурността:

i)

да се признае специфичното естество на дейностите по обработка на данните, свързани с миграцията;

ii)

да се установят общи насоки, отнасящи се до мерките, които предстоят да се вземат (например, че данните следва да се прехвърлят между две системи само ако са подходящо кодирани);

iii)

да се установи, че Комисията заедно с държавите-членки, и по-конкретно с Франция, ще разработи специален план за сигурност след оценяването на възможните рискове, свързани с миграцията, достатъчно време преди миграцията.

необходими са също така конкретни клаузи за защита на целостта на данните и ЕНОЗД препоръчва включването на следните мерки в регламента или в специално решение на Комисията:

i)

приложение, съдържащо правилата за съпоставяне и валидиране, приложими при преобразуването, като така се позволява лесна проверка дали облекчаването на правилата за ШИС II е в съответствие с регламента за ШИС II;

ii)

разпоредба, определяща отговорностите на различните участници в идентифицирането и коригирането на неправилни данни;

iii)

изискване за провеждане преди миграцията на цялостно изпитване на съответствието на данните, които предстои да бъдат прехвърлени, с правилата за цялост на ШИС II.

да се предвиди отстраняването на старата система. След миграцията въпросът за бъдещето на техническото оборудване на ШИС 1+ става належащ. Поради това ЕНОЗД препоръчва предложението или специално решение на Комисията да установи точен времеви срок за съхранение заедно със задължение за предприемане на подходящи технически мерки за гарантиране на сигурно заличаване на данните след приключване на миграцията и периода на интензивно наблюдение.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2012 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 81 окончателен.

(2)  Становище на ЕНОЗД от 19 октомври 2005 г. по три предложения относно второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) (ОВ C 91, 19.4.2006 г., стр. 38).

(3)  3135-то заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, Брюксел, 13 и 14 декември 2011 г., заключения на Съвета.


6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/13


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа („ЦДЦК“) и за изменение на Директива 98/26/ЕО

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/07

1.   Въведение

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 7 март 2012 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа („ЦДЦК“) и за изменение на Директива 98/26/ЕО („предложението“). Настоящото предложение беше изпратено на ЕНОЗД за консултация на същия ден.

2.

ЕНОЗД приветства факта, че Комисията е провела консултация с него и препоръчва в преамбюла на предложения регламент да бъде включено позоваване на настоящото становище.

3.

Предложението съдържа разпоредби, които в определени случаи могат да доведат до последици във връзка със защитата на данните за засегнатите лица, например разследващите правомощия на компетентните органи, обмена на информация, съхраняването на данни, възлагането на дейности на външни подизпълнители, публикуването на санкции и докладването на нарушения.

4.

Има разпоредби, подобни на посочените в настоящото становище, в няколко предстоящи и евентуални бъдещи предложения, като обсъдените в становищата на ЕНОЗД относно европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за социално предприемачество (1), законодателния пакет за преразглеждане на банковото законодателство, пазарите на финансови инструменти (Директива за пазарите на финансови инструменти/Регламент за пазарите на финансови инструменти, MiFID/MiFIR) и пазарните злоупотреби (2). Поради това ЕНОЗД препоръчва настоящото становище да се чете в тясна връзка със становищата му относно горепосочените инициативи.

1.2.   Цели и обхват на предложението

5.

Сключването на всяка сделка с ценни книжа, която се извършва на фондова борса или извънборсово, се следва от процедури, водещи до сетълмент на сделката, което означава доставка на ценни книжа на купувача срещу парично плащане от продавача. Централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) са ключовите институции, които дават възможност за осъществяване на сетълмент, като управляват т.нар. системи за сетълмент на ценни книжа. Те са институциите, които улесняват сделките, сключвани на пазарите. ЦДЦК осигуряват също първоначалната регистрация и централното обслужване на сметки за ценни книжа, като записват броя на ценните книжа, емитирани от всеки емитент, както и всяка промяна на техния притежател.

6.

Въпреки че като цяло ЦДЦК са надеждни и ефективни в рамките на националните граници, трансграничните контакти помежду им се отличават с по-ниска степен на сигурност, което означава, че при трансгранични инвестиции инвеститорите са изправени пред по-големи рискове и разходи. Отсъствието на ефективен единен вътрешен пазар за сетълмент също поставя някои важни въпроси, например ограничаване на достъпа на емитентите на ценни книжа до ЦДЦК, различия между националните лицензионни режими и правилата по отношение на ЦДЦК в рамките на ЕС, както и ограничена конкуренция между отделните национални ЦДЦК. Тези пречки са причина за голямото раздробяване на пазара, докато трансграничните сделки в Европа непрекъснато се увеличават, а ЦДЦК са все по-тясно свързани помежду си.

7.

Целта на предложението е да бъдат решени тези проблеми чрез въвеждане на задължението всички прехвърлими ценни книжа да се представят в безналична форма и да се регистрират в ЦДЦК, преди да се търгуват на регулирани места за търгуване, уеднаквяване на сроковете за сетълмент и режимите на дисциплина при сетълмента за целия ЕС и въвеждане на общ набор от правила по отношение на рисковете, свързани с дейността и услугите на ЦДЦК.

8.

Наред с Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти (MiFID), с която се регламентират местата за търгуване, и с предложението за Регламент относно трансакциите с деривати (РТД), с който се урежда дейността на централните контрагенти (ЦК), предложението ще допълни регулаторната рамка по отношение на инфраструктурите на пазарите на ценни книжа.

3.   Заключения

48.

ЕНОЗД приветства вниманието, което е отделено специално на защитата на данните в предложението.

49.

ЕНОЗД прави следните препоръки:

позоваването на настоящото становище да бъде включено в преамбюла на предложението,

да се преработят разпоредбите, които подчертават пълната приложимост на съществуващото законодателство за защита на данните, в обща разпоредба, която се позовава на Директива 95/46/ЕО, както и на Регламент (ЕО) № 45/2001, и да се поясни позоваването на Директива 95/46/ЕО, като се посочи, че разпоредбите ще се прилагат в съответствие с националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Освен това ЕНОЗД препоръчва този вид основна разпоредба да бъде включена в материалноправна разпоредба на предложението,

да се ограничи достъпът на компетентните органи до документи и информация за конкретно определени като тежки нарушения на предложението и в случаи, в които съществуват обосновани съмнения (следва да са подкрепени от конкретни първоначални доказателства), че е извършено нарушение,

да се въведе задължение за компетентните органи да изискват документи и информация с официално решение, посочващо правното основание и целта на искането и каква информация се изисква, срока, в рамките на който следва да се предостави информацията, както и правото на адресата за преразглеждане на решението от съд,

да се определи видът на личната информация, която може да бъде обработвана и предавана съгласно предложението, да се определят целите, за които личните данни могат да се обработват и предават от компетентните органи, и да се определи пропорционален период за съхраняване на данните за целите на горната обработка или най-малко да се въведат прецизни критерии за неговото определяне,

предвид съответните рискове, свързани с предаването на данни към трети държави, да се добавят в член 23, параграф 7 специални предпазни мерки, каквито са например оценката за всеки отделен случай и наличието на подходящо ниво на защита на личните данни в третата държава, която ги получава,

да се замени предвиденият в член 27 от предложението минимален период на съхраняване от 5 години с максимален период на съхраняване, когато записите съдържат лични данни. Избраният период следва да бъде необходим и пропорционален за целта, за която се обработват данните,

член 28, параграф 1, буква и) да се преработи, както следва: „ЦДЦК гарантира, че доставчикът на услуги предоставя своите услуги в пълно съответствие с приложимите за ЦДЦК национални правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. ЦДЦК е отговорен за (…)“,

в член 62, параграф 2, буква б) да се добави следната разпоредба: „неразкриването на самоличността на тези лица следва да се гарантира на всички етапи от процедурата, освен ако нейното разкриване се изисква от националното законодателство в контекста на допълнително разследване или последващо съдебно производство“ и в член 62, параграф 2, буква в) да се заличи изразът „принципите на“,

в контекста на изразените в настоящото становище съмнения да се оцени необходимостта и пропорционалността на предложената система за задължително публично разгласяване на санкциите. В зависимост от резултата от теста за необходимост и пропорционалност във всеки случай да се предвидят подходящи предпазни мерки, за да се гарантира спазването на подходящи предпазни мерки, които да гарантират зачитане на презумпцията за невиновност, правото на засегнатите лица да оспорят решението, сигурността/точността на данните и тяхното заличаване след подходящ период от време.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  Становище на ЕНОЗД от 14 юни 2012 г., достъпно на адрес: http://www.edps.europa.eu

(2)  Становище на ЕНОЗД от 10 февруари 2012 г., достъпно на адрес: http://www.edps.europa.eu


6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/15


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщението от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — „Европейска стратегия за по-добър интернет за децата“

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД (Европейски надзорен орган по защита на данните) http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/08

I.   Въведение

I.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

На 2 май 2012 г. Комисията публикува своето Съобщение относно „Европейска стратегия за по-добър интернет за децата“ (1) (наричано по-долу „съобщението“).

2.

Преди приемането на настоящото съобщение ЕНОЗД получи възможност да направи неофициални коментари. ЕНОЗД приветства факта, че някои от неговите неофициални коментари са били взети предвид в съобщението. Предвид важността на темата, ЕНОЗД все пак би искал да предостави настоящото становище по своя собствена инициатива.

I.2.   Цели и контекст на съобщението

3.

Целта на съобщението е разработване на стратегия за засилване на защитата на децата в онлайн пространството. Съобщението е поставено в контекста на Програмата на ЕС за правата на детето (2), Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (3) и Заключенията на Съвета относно защитата на децата в света на цифровите технологии (4).

4.

Съобщението се основава на четири основни стълба:

1.

стимулиране качеството на онлайн съдържанието за младежите;

2.

повече осведоменост и развитие на уменията за безопасна работа с интернет;

3.

създаване на безопасна онлайн среда за децата; и

4.

борба срещу сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца.

5.

В съобщението се очертават редица действия, които да бъдат предприети от отрасъла, държавите-членки и съответно Комисията. То обхваща въпроси като родителски контрол, настройки за защита на личните данни, възрастови категоризирания, инструменти за съобщаване, „горещи“ телефонни линии и сътрудничество между отрасъла, горещите линии и правоприлагащите органи.

I.3.   Цели и приложно поле на становището на ЕНОЗД

6.

ЕНОЗД подкрепя изцяло инициативи, целящи засилване на защитата на децата в интернет и подобряване на средствата за борба с малтретирането на деца в онлайн пространството (5). В две предходни становища ЕНОЗД е подчертал значението на защитата и безопасността на децата в онлайн пространството с оглед на защита на данните (6). Той приветства факта, че това е било отчетено в съобщението.

7.

Нарастващото използване на цифровата среда от децата и постоянното развитие на тази среда представляват нови рискове за защитата на данните и за неприкосновеността на личния живот, които са изложени в точка 1.2.3 от съобщението. Тези рискове включват, наред с другото, злоупотреба с личните данни на децата, нежеланото разпространение на личните им профили в социални мрежи, все по-голямото използване от тях на услуги за геолокализация, все по-голямо пряко излагане на децата на риск от повлияване от рекламни кампании и на риск от сериозни престъпления като малтретиране на деца. Това са конкретни рискове, срещу които трябва да бъдат предприети мерки по начин, който отговаря на специфичния характер и уязвимостта на категорията на лицата, изложени на риск.

8.

ЕНОЗД приветства факта, че при действията, предвидени в съобщението, следва да се съблюдават действащата понастоящем рамка за защита на данните (включително Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО (7) относно защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации), Директивата 2000/31/ЕО за електронната търговия (8) и Хартата на основните права на ЕС, както и че освен това при него се взема предвид предложената нова рамка за защита на данните (9). ЕНОЗД подчертава, че всички мерки, които предстои да бъдат въведени вследствие на съобщението, следва да бъдат съгласувани с тази рамка.

9.

В настоящото становище се подчертават конкретните въпроси, свързани със защитата на данните, породени от предвидените в съобщението мерки, които трябва да бъдат разрешени по подходящ начин от всички съответни адресати на съобщението, т.е. Комисията, държавите-членки и отрасъла, когато това е приложимо. По-специално в глава II се подчертават конкретните средства, които могат да спомогнат за засилване на защитата и безопасността на децата в онлайн пространството с оглед на защитата на данните. В глава III от становището се подчертават някои въпроси, свързани със защитата на данните, които е необходимо да бъдат разрешени за целите на изпълнението на мерки за борба срещу сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца в интернет пространството, по-специално използването на инструменти за съобщаване и сътрудничеството между отрасъла, правоприлагащите органи и горещите линии.

IV.   Заключение

49.

ЕНОЗД подкрепя инициативите от съобщението за осигуряване на по-безопасно интернет пространство за децата и за борбата срещу сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца. По-специално той приветства признаването на защитата на данните като ключов елемент за осигуряване на защитата на децата в интернет пространството и за развитие на уменията им за безопасна работа с интернет, за да могат те да се възползват по безопасен начин от неговите предимства.

50.

ЕНОЗД подчертава, че изискванията за защита на данните следва надлежно да се вземат предвид от отрасъла, държавите-членки и Комисията при изпълнение на инициативи, насочени към засилване на безопасността на децата в онлайн пространството, по-специално:

държавите-членки следва да гарантират, че в своите образователни кампании и материали включват позовавания на рисковете за защитата на данните, както и информация за това как те могат да бъдат предотвратени от децата и родителите. Освен това следва да бъдат създадени полезни взаимодействия между органите по защита на данните, държавите-членки и отрасъла с цел засилване на осведомеността относно безопасността в онлайн пространството сред децата и родителите,

отрасълът следва да гарантира, че обработва личните данни на децата в съответствие със законодателството, както и че получава родителско съгласие, когато това е необходимо. Той следва да въведе автоматични настройки за защита на личните данни на децата, които осигуряват механизми с по-голяма степен на защита в сравнение с тези, които следва да бъдат включени в автоматичните настройки за останалите потребители. Освен това той следва да въведе подходящи предупредителни механизми, с които да се уведомяват децата, желаещи да променят своите автоматични настройки за защита на личните данни, и да се гарантира, че тази промяна е извършена с родителско съгласие, когато това се изисква. Отрасълът следва да работи в посока въвеждане на подходящи инструменти за проверка на възрастта, които не влияят на защитата на данните,

по отношение на информирането на децата отрасълът следва да проучи начините за изготвяне на таксономия с цел предоставяне на информация на децата по опростен начин и за осведомяването им относно потенциалните рискове от промяна на техните автоматични настройки,

по отношение на рекламите, които достигат до децата, ЕНОЗД припомня, че не следва да съществува пряк маркетинг, насочен конкретно към непълнолетни лица, както и че децата не трябва да стават жертви на поведенческа реклама. ЕНОЗД счита, че Комисията следва да насърчи в по-голяма степен отрасъла за разработване на мерки за саморегулиране на равнище ЕС, съобразени с неприкосновеността на личния живот, популяризиращи добрите практики по отношение на онлайн рекламата за деца, които следва да бъдат основани на пълно спазване на законодателството за защита на данните. Освен това той насърчава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на допълнителни законодателни актове на равнище ЕС с цел гарантиране на подходящо отчитане на правата неприкосновеност на личния живот и защита на данните на децата в контекста на рекламата.

51.

Инициативите, подчертани в съобщението по отношение на борбата срещу сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на децата, пораждат редица въпроси, свързани със защитата на данните, които следва да бъдат внимателно разгледани от всички заинтересовани страни в техните съответни сфери на дейност:

поради тяхната чувствителност с оглед на защитата на данните, въвеждането на инструменти за съобщаване следва да се базира на подходящо правно основание. ЕНОЗД препоръчва въвеждането на общоевропейски инструмент за съобщаване за деца, предвиден в раздел 2.2.3, да бъде ясно определено в законодателството. Освен това той оправя съвет да бъде ясно определено понятието „престъпно поведение и вредно съдържание“, което може да се докладва чрез бъдещия общоевропейски инструмент за съобщаване за деца,

ЕНОЗД насърчава създаването от отрасъла на стандартни образци за съобщаване на минимални данни, които следва да бъдат разработени по такъв начин, че да сведат до минимум обработката на лични данни чрез обработване единствено на крайно необходимите данни,

биха могли да се определят по-добре процедурите за съобщаване чрез горещи линии. Европейски кодекс за дейността, включващ общи процедури за съобщаване и предпазни мерки за защита на данните, по отношение също така и на международния обмен на лични данни, би подобрил защитата на данните в тази област,

за да се гарантира разработването на инструменти за съобщаване, които осигуряват високо равнище на защита на данните, органите по защита на данните следва да участват в конструктивен диалог с отрасъла и други заинтересовани страни,

сътрудничество между отрасъла и правоприлагащите органи по отношение на процедури за уведомяване и за премахване, отнасящи се за материал с малтретиране на деца, публикуван в интернет, може да бъде осъществено единствено в съответствие с подходящо правно основание. Необходимо е методите за такова сътрудничество да бъдат определени по-ясно. Такъв е случаят също и по отношение на сътрудничеството между отрасъла и бъдещия Европейски център по киберпрестъпност,

ЕНОЗД счита, че трябва да бъде постигнат правилен баланс между законната цел за борба срещу незаконно съдържание и целесъобразността на използваните средства. Той припомня, че всяко едно действие по наблюдение на далекосъобщителните мрежи, когато това е необходимо в конкретни случаи, следва да попада в обхвата на задълженията на правоприлагащите органи.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  COM(2012) 196 окончателен.

(2)  Програма на ЕС за правата на детето, COM(2011) 60 окончателен.

(3)  Програма в областта на цифровите технологии за Европа, COM(2010) 245 окончателен.

(4)  Заключения на Съвета относно защитата на децата в света на цифровите технологии, 3128-о заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, Брюксел 28 и 29 ноември 2011 г.

(5)  Съществуват също така редица инициативи на международно равнище, каквато е Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2012—2015 г.), COM(2011) 171, окончателен, 15 февруари 2012 г.

(6)  Вж. Становище на ЕНОЗД относно предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии, публикувано в ОВ C 2, 7.1.2009 г., стр. 2, и Становище на ЕНОЗД относно предложението за Директива относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, с която се отменя Рамково решение 2004/68/ПВР, публикувано в ОВ C 323, 30.11.2010 г., стр. 6.

(7)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

(8)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар, ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.

(9)  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) COM(2012) 11 окончателен.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/18


Уведомление за отмяна

Покани за представяне на предложения по работните програми за 2013 г. в рамките на специалната програма „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)

2012/C 336/09

Европейската комисия взе решение за отмяна на следната покана за представяне на предложения:

Част

Референтен номер на поканата

6.

Съгласувано разработване на политиките в областта на научните изследвания

FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/19


Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

2012/C 336/10

Тъй като след публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие (1) не бе подадено надлежно обосновано искане за преразглеждане, Комисията уведомява, че срокът на действие на посочената по-долу антидъмпингова мярка скоро ще изтече.

Настоящото известие се публикува в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (2).

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие (3)

Фолио от полиетилен терефталат (PET)

Бразилия, Индия и Израел

Антидъмпингово мито

Регламент (ЕО) № 1292/2007 на Съвета (ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 1)

7.11.2012 г.


(1)  ОВ C 117, 21.4.2012 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(3)  Срокът на действие на мярката изтича в полунощ на датата, посочена в тази колона.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/20


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6762 — Advent International Corporation/Mediq)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 336/11

1.

На 23 октомври 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Advent International Corporation (Нидерландия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Mediq N.V. (Нидерландия) посредством публичен търг, обявен на 24 септември 2012 година.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Advent International Corporation: инвестиции на няколко вида пазари чрез различно портфолио, което включва, измежду другото, дружества в областта на здравеопазването, промишлеността, търговията на дребно и секторите на потребителските и финансовите услуги,

за предприятие Mediq N.V.: снабдяване с медицински уреди, фармацевтични уреди и свързани с това услуги.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6762 — Advent International Corporation/Mediq, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


6.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/21


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6704 — REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 336/12

1.

На 24 октомври 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятията REWE Touristik GmbH (Германия), принадлежащо на REWE Group и Ferid NASR (Чешка република), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие EXIM Holding SA (Чешка република) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Rewe Touristik: REWE Touristik е германско дружество с ограничена отговорност, част от туристическата дивизия на REWE Group. Групата развива дейност в търговията на дребно на хранителни и нехранителни стоки посредством отделен филиал,

за предприятие Ferid NASR: Г-н Ferid Nasr е физическо лице, което съсредоточава своите стопански дейности в туристическия сектор. Освен това той притежава дял в тунизийка туристическа агенция, предлагаща туристически услуги в Тунис,

за предприятие EXIM Holding: EXIM е чешко акционерно дружество, понастоящем под пълния контрол на своя единствен акционер, г-н Ferid Nasr. Дружеството предлага туристически услуги, по-специално пакетните почивки до близки и далечни дестинации. В Чешката република EXIM управлява 41 туристически агенции, в Словакия разполага с 16 „физически“ туристически агенции. EXIM държи преки капиталови участия в четири дружества, чиято дейност е да организират и продават туристически пакети под търговските наименования „EXIM TOURS“ и/или „Kartago“.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6704 — REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).