ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.290.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 290

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
26 септември 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска комисия

2012/C 290/01

Становище на Комисията от 25 септември 2012 година относно плана за погребване на радиоактивните отпадъци, получени при извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала Caorso в италианския град Пиаченца съгласно член 37 от Договора за Евратом

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 290/02

Обменен курс на еврото

2

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2012/C 290/03

МЕДИА 2007 — Аудиовизуални фестивали — Конкурс за проектни предложения — EACEA/29/12

3

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 290/04

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6684 — Vivescia/Atrixo) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

5

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2012/C 290/05

Потвърждение за получаване на жалба № CHAP/2012/2289

6

2012/C 290/06

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

7

 

Поправки

2012/C 290/07

Поправка на Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2012 година (ОВ C 288, 25.9.2012 г.)

14

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейска комисия

26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 290/1


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 септември 2012 година

относно плана за погребване на радиоактивните отпадъци, получени при извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала Caorso в италианския град Пиаченца съгласно член 37 от Договора за Евратом

(само текстът на италиански език е автентичен)

2012/C 290/01

Настоящата оценка е извършена съгласно разпоредбите на Договора за Евратом, без това да засяга евентуални допълнителни оценки, извършвани съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, и задълженията, произтичащи от него и от съответното вторично законодателство.

На 4 април 2012 г., в съответствие с член 37 от Договора за Евратом, Европейската комисия получи от италианското правителство общи данни относно плана за погребване на радиоактивни отпадъци от атомната електроцентрала Caorso.

Въз основа на тези данни и на допълнителната информация, която бе поискана от Комисията на 8 май 2012 г. и бе предоставена от италианските власти на 18 юни 2012 г., както и след консултация с експертната група Комисията изготви следното становище:

1.

разстоянията между площадката на Caorso и най-близката граница с друга държава-членкаа са съответно 200 km до Франция и 300 km до Словения;

2.

по време на рутинните действия по извеждане от експлоатация няма вероятност изхвърлянията на течни и газообразни вещества да предизвикат излагане на населението на друга държава-членка на значим здравен риск;

3.

твърдите радиоактивни отпадъци ще бъдат складирани на място, докато бъде осигурено национално хранилище;

4.

нерадиоактивните твърди отпадъци и остатъчни материали, които отговарят на допустимите нива, ще бъдат освободени от регулаторния контрол за обезвреждане като обикновени отпадъци или за повторна употреба или рециклиране. Това ще бъде извършено в съответствие с критериите, посочени в основните стандарти за безопасност (Директива 96/29/Евратом);

5.

в случай на непланирани изхвърляния на радиоактивни вещества вследствие на авария от вида и с мащабите, разгледани в общите данни, дозите, които населението на други държави-членки евентуално би поело, не биха оказали значимо въздействие върху неговото здраве.

В заключение становището на Комисията е, че изпълнението на плана за погребване на радиоактивни отпадъци под каквато и да е форма, получени при извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала Caorso в италианския град Пиаченца както при рутинни действия, така и в случай на инцидент от вида и с мащабите, посочени в общите данни, не би довело до засягащо здравето радиоактивно заразяване на водите, почвата или въздуха в друга държава-членка.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2012 година.

За Комисията

Günther OETTINGER

Член на Комисията


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 290/2


Обменен курс на еврото (1)

25 септември 2012 година

2012/C 290/02

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2932

JPY

японска йена

100,57

DKK

датска крона

7,4565

GBP

лира стерлинг

0,79650

SEK

шведска крона

8,4725

CHF

швейцарски франк

1,2092

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,4000

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,921

HUF

унгарски форинт

283,33

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6962

PLN

полска злота

4,1380

RON

румънска лея

4,5105

TRY

турска лира

2,3194

AUD

австралийски долар

1,2393

CAD

канадски долар

1,2677

HKD

хонконгски долар

10,0266

NZD

новозеландски долар

1,5684

SGD

сингапурски долар

1,5860

KRW

южнокорейски вон

1 447,36

ZAR

южноафрикански ранд

10,5973

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,1566

HRK

хърватска куна

7,4475

IDR

индонезийска рупия

12 386,15

MYR

малайзийски рингит

3,9714

PHP

филипинско песо

54,000

RUB

руска рубла

40,1090

THB

тайландски бат

39,999

BRL

бразилски реал

2,6192

MXN

мексиканско песо

16,6079

INR

индийска рупия

68,9470


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 290/3


МЕДИА 2007 — АУДИОВИЗУАЛНИ ФЕСТИВАЛИ

Конкурс за проектни предложения — EACEA/29/12

2012/C 290/03

1.   Цели и описание

Настоящият конкурс за проектни предложения се обявява въз основа на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и Съвета на Европа от 15 ноември 2006 година за създаване на отделна многогодишна програма на Европейската общност в подкрепа на дейности в областта на аудиовизията през периода (MEDIA 2007).

Целите на гореспоменатото решение на Съвета са:

да се подпомогне и насърчи промоцията и движението на европейски аудиовизуални и кинотворби в рамките на изложения, панаири и аудиовизуални фестивали в Европа и по света, тъй като участието в подобни форуми може да допринесе значително за промоцията на европейски творби и за сътрудничеството между професионалисти в областта на киното и аудиовизията,

да се подобри достъпа на европейската и международна публика до европейските аудиовизуални творби.

2.   Допустими кандидати

Настоящият конкурс е насочен към европейски организации, регистрирани в или управлявани от граждани на страни членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и Хърватия; Босна и Херцеговина (под условието за приключване на процеса на преговори и официално включване на държавата в програма МЕДИА).

3.   Допустими дейности

Тези компании трябва да са организатори на фестивали, които отговарят на посочените критерии и които показват минимум 70 % европейски филми от поне 10 страни-членки на програма МЕДИА, от общата фестивална програма.

Настоящият конкурс за проектни предложения е валиден за фестивали, които се провеждат между 1 май 2013 г. и 30 април 2014 г.

4.   Критерии за възлагане

Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните критерии както следва:

европейското измерение на проекта (15 точки),

културно и географско многообразие на проекта (20 точки),

качество и иновационен характер на проекта (10 точки),

въздействие върху аудиторията (30 точки),

въздействие върху рекламата и разпространението на европейски аудивизуални творби (15 точки),

участие на професионалисти в областта на филмовото изкуство (10 точки).

5.   Бюджет

Общият предвиден бюджет, който ще бъде отпуснат за съфинансиране на проектите, възлиза на 3 500 000 EUR (при условие че бюджетът за 2013 г. бъде приет).

Финансовата подкрепа от страна на Комисията не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи. Максималният размер на безвъзмездните помощи ще бъде 75 000 EUR.

Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.

6.   Краен срок

Краен срок за получаване на предложения:

16 ноември 2012 г. за проекти с начало между 1 май 2013 г. и 31 октомври 2013 г.,

30 април 2013 г. за проекти с начало между 1 ноември 2013 г. и 30 април 2014 г.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) на следния адрес:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Unit MEDIA Programme — P8

Call for proposals EACEA/29/12 — Festivals

BOUR 4/61

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

За разглеждане ще бъдат допускани само кандидатури, представени чрез съответния формуляр, с дата и подпис на лицето, което е упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.

Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, ще бъдат отхвърлени.

7.   Допълнителна информация

Инструкциите и формулярите за кандидатстване, свързани с поканата за предложения ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/media

Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, и трябва да се използват предоставените формуляри за кандидатстване. Важат общите условия, публикувани на сайта:

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 290/5


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6684 — Vivescia/Atrixo)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 290/04

1.

На 19 септември 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която група Vivescia („Vivescia“, Франция) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията пълен контрол над група Nutrixo („Nutrixo“), над която вече упражнява контрол съвместно с Atrixo (Франция), посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Vivescia: комерсиализиране на маслодайни и протеинови семена, обработка на зърно (производство на малц, преработка на царевица, производство на скорбяла/глюкоза, храна за животни и биоенергия), комерсиализиране на входни селскостопански продукти (фураж за животни, входни селскостопански продукти за смесеното фермерство и лозарството),

Nutrixo: мелничарство (производство на брашно от мека пшеница), производство на грис, комерсиализиране на промишлени хлебни, тестени, сладкарски и деликатесни изделия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6684 — Vivescia/Atrixo, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 290/6


Потвърждение за получаване на жалба № CHAP/2012/2289

2012/C 290/05

1.

Европейската комисия получи и заведе под № CHAP/2012/2289 редица жалби във връзка с регламентирането в Испания на професията чертожник (delineante).

2.

Като се има предвид значителният брой жалби, получени от нейните служби по този въпрос, Европейската комисия, в желанието си да даде бърз отговор и да информира заинтересованите страни, като използва икономично административните средства, публикува настоящото потвърждение за получаване в Официален вестник на Европейския съюз, както и в интернет на следния адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_fr.htm

3.

Понастоящем въпросът се разглежда от службите на Комисията от гледна точка на разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, транспонирана в испанското право с Кралски декрет № 1837/2008.

4.

Жалбоподателите ще бъдат уведомени посредством същите средства за информация за резултатите от това разглеждане и за по-нататъшните действия, които Комисията ще предприеме.


26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 290/7


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 290/06

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„KRAŠKI MED“

ЕО №: SI-PDO-0005-0532-24.03.2006

ЗНП ( X ) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка:

Наименование:

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Министерство на земеделието, горите и храната на Република Словения)

Адрес:

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Тел.

+386 14789109

Факс

+386 14789055

Електронна поща:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Група:

Наименование:

Čebelarsko društvo Sežana

Адрес:

Brkinčeva 24

SI-6210 Sežana

SLOVENIJA

Тел.

+386 57342667

Факс

+386 57340084

Електронна поща:

air.maat@siol.net

Състав:

Производители/преработватели ( X ) Други ( )

3.   Вид продукт:

Клас 1.4:

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти, с изключение на масло, и др.)

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование:

„Kraški med“

4.2.   Описание:

Медът с наименование „Kraški med“ (мед от района на Karst) се произвежда от нектара, който пчелите събират от растителността в района на Karst. Специфичните геоклиматични условия са довели до образуването на специфични биологични съобщества от растения, които представляват източник за производство на мед. Предвид ботаническия произход на нектара видовете мед, които се произвеждат в района на Karst, са:

Горски мед: мед, който се произвежда от мана, събирана от пчелите от различни видове широколистни и иглолистни дървета в горите и сухите ливади на Karst:

Органолептични характеристики

Външен вид — средно- до тъмнокафяв на цвят, непрозрачен; може бързо да кристализира.

Мирис — мек до средно интензивен; нотки на смола, млечни сладкиши, угнили листа.

Вкус и аромат — средно до много сладък, умерена киселинност, може да има леко горчив вкус. Постоянен аромат със средна интензивност; нотки на ракия, карамел или смола.

Електропроводимост > 0,8 mS/cm.

Характеристики на прашеца

Количеството на елементите на маната е средновисоко до високо.

Често има прашец от следните растителни видове: сладък кестен (Castanea sativa), смрадлика (Cotinus coggygria), липа (Tilia sp.), овощни дървета (Prunus sp.), дъб (Quercus sp.), мъждрян (Fraxinus ornus), балканска чубрица (Satureja montana).

Цветен мед: мед, който се произвежда от смес от нектари от медоносни цветове, билки, треви и овощни дървета:

Органолептични характеристики

Външен вид — светложълт до кафяв на цвят, по принцип леко непрозрачен; обикновено може да кристализира бързо; равномерна кристализация.

Мирис — средно до силно интензивен; нотки на плодове, варени плодове или компоти, цветя.

Вкус и аромат — сладък до много сладък, слаба до средна киселинност; среден до много продължителен аромат със средна до висока интензивност; аромат на цветя, пресни плодове, варени плодове или компоти и карамел.

Електропроводимост < 0,8 mS/cm.

Характеристики на прашеца

Медът съдържа прашец от следните растения: зърнастец (Rhamnaceae), овощни дървета (Prunus sp.), акация (Robinia pseudoacacia), сладък кестен (Castanea sativa), звездан (Lotus corniculatus), къпина (Rubus), мъждрян (Fraxinus ornus), явор (Acer sp.), смрадлика (Cotinus coggygria), бръшлян (Hedera helix).

Акациев мед:

Органолептични характеристики

Външен вид: много светъл на цвят — от почти безцветен до сламеножълт; винаги бистър, рядко леко мътен; остава течен, не кристализира.

Мирис — много слаба до слаба интензивност; нотки на неизползвана восъчна пита за мед, пресен восък, акациеви цветове, ванилови сладкиши.

Вкус и аромат — сладък до много сладък, без киселинност или много слаба киселинност; мек аромат, непродължителен; нотки на неизползвана восъчна пита за мед, пресен восък, акациеви цветове, ванилени или сметанови сладкиши, прясно масло и прясна слама.

Електропроводимост < 0,8 mS/cm.

Характеристики на прашеца

Прашец от акация (Robinia pseudoacacia): ≥ 7 %.

Често има и прашец от следните растения: смрадлика (Cotinus coggygria), къпина (Rubus), махалебка (Prunus mahaleb), мъждрян (Fraxinus ornus), кучешки дрян (Cornus sanguinea).

Липов мед:

Органолептични характеристики

Външен вид — светложълт до светлокехлибарен или сламен на цвят, със зеленикави отблясъци; може да е леко непрозрачен; обикновено кристализира бързо; по принцип образува големи, твърди кристали.

Мирис — средна до висока интензивност; свеж, с нотки на липов цвят, ментол, лимонови корички и пресен талаш; може да има миризма на лекарства.

Вкус и аромат — сладък до много сладък, слаба до средна киселинност, много слаба до слаба горчивина със стипчив привкус; средно до много продължителен аромат със средна до много висока интензивност, освежаващ с нотки на ментол, пресни орехи, билки, сварен липов цвят.

Характеристики на прашеца

Прашец от липа (Tilia sp.): ≥ 7 %.

Често има и прашец от следните растения: сладък кестен (Castanea sativa), овощни дървета (Prunus sp.), бяла детелина (Trifolium repens), явор (Acer sp.), зърнастец (Rhamnaceae). Количеството на елементите на маната е ниско до средновисоко.

Кестенов мед:

Органолептични характеристики

Външен вид — тъмнокафяв или кехлибарен на цвят, с червеникави отблясъци; обикновено остава течен задълго; кристализира на едри кристали.

Мирис — много интензивен; танинов с нотки на кестенов цвят, мокър картон, стрити орехови листа.

Вкус и аромат — средно сладък, ниска киселинност, средна до силна горчивина; продължителността на горчивия вкус е средна до висока; интензивен до много интензивен аромат, много продължителен; нотки на карамелизирана захар, карамел, дим, билки, див пелин.

Електропроводимост > 0,8 mS/cm.

Характеристики на прашеца

Прашец от сладък кестен (Castanea sativa): ≥ 55 %.

Често има и прашец от следните растения: овощни дървета (Prunus sp.), липа (Tilia sp.), клематис (Clematis L.).

Мед от махалебка:

Органолептични характеристики

Външен вид — червеникав до кафеникаво-червен цвят; леко непрозрачен; може постепенно да кристализира в компактна структура с фини кристали.

Мирис — средна до висока интензивност; нотки на черешови костилки, препечени череши, цветове на махалебка.

Вкус и аромат — сладък до много сладък, слаба до средна киселинност и слаба до средна горчивина; продължителността на горчивия вкус е средна; средно до много продължителен, много интензивен аромат; нотки на горчиви бадеми, препечени череши, черешов сироп, лекарства.

Характеристики на прашеца

Прашец от махалебка (Prunus mahaleb): ≥ 7 %.

Често има и прашец от следните растения: други овощни дървета (Prunus sp.), явор (Acer sp.), конски кестен (Aesculus hippocastanum), сладък кестен (Castanea sativa), смрадлика (Cotinus coggygria), мъждрян (Fraxinus ornus).

Мед от диви череши:

Органолептични характеристики

Външен вид — средно кехлибарен до оранжево-червен на цвят; медът е леко непрозрачен; кристализира доста бързо на фини кристали.

Мирис — средна интензивност; нотки на черешови цветове, бадеми или черешови костилки.

Вкус и аромат — сладък до много сладък и слаба до средна киселинност; аромат със средна интензивност и средна продължителност; нотки на зрели череши, черешови цветове и бадеми.

Електропроводимост < 0,8 mS/cm.

Характеристики на прашеца

Прашец от диви череши (Prunus avium): ≥ 5 %.

Често има и прашец от следните растения: явор (Acer sp.), сладък кестен (Castanea sativa), смрадлика (Cotinus coggygria), мъждрян (Fraxinus ornus).

Мед от балканска чубрица:

Органолептични характеристики

Външен вид — светлокехлибарен на цвят със зеленикави отблясъци; кристализира бързо на фини кристали с мека консистенция.

Мирис — средна интензивност; сушени цветя, ароматни билки.

Вкус и аромат — средно сладък със слаба до средна горчивина; средно до много продължителен аромат със средна до висока интензивност; прашец, кафе и сушени билки.

Характеристики на прашеца

Балканска чубрица (Satureja montana): ≥ 3 %.

Често има и прашец от следните растения: липа (Tilia sp.), сладък кестен (Castanea sativa), бръшлян (Hedera helix).

„Kraški med“ трябва да отговаря така също на следните параметри:

максимално водно съдържание: 18 %,

HMF не повече от 15 mg/kg при пълненето,

общото съдържание на фруктоза и глюкоза трябва да бъде най-малко 45 g/100 g мед.

4.3.   Географски район:

Със защитеното наименование за произход „Kraški med“ може да се обозначава единствено мед, който е произведен в рамките на по-широкия район на събиране на храна Karst (Kras) в Словения. Границите на този район се простират от Opatje Selo до словенската граница с Италия, а оттам по тази граница до Socerb. Оттам границата минава по хребета Kraški Rob до село Rakitovec и до словенската граница с Хърватия, а после по тази граница до село Golac. От Golac границата минава през селата Hrušica, после Huje, през Ostrožno Brdo до село Buje, оттам до селата Volče, Laže и Lozice, а после по северните склонове на хълма Persunca до селцето Trebižani. След това границата преминава през долината на потока Branica до селцето Čipnje, оттам до село Lukovec, после през селата Škrbina, Lipa и Kostanjevica na Krasu и обратно до Opatje Selo.

Всички тези населени места са разположени в определения географски район.

4.4.   Доказателство за произход:

Всички пчелари, които произвеждат „Kraški med“, имат кошери в географския район по време на периода на събиране на нектар.

Контролът на произхода на „Kraški med“ се осъществява на няколко етапа и се извършва от пчеларите, от инспектори и от независим сертифициращ орган.

С цел да се осигури проследяването на меда пчеларите трябва да водят ежедневни записи за храненето на пчелите, като се посочват мястото на хранене, броят на пчелните колонии, датата на вадене на меда, количеството и видът на произведения мед и количеството на продадения „Kraški med“. Пчеларите водят записи така също за мерките за опазване здравето на пчелите и на резултатите от анализите на меда.

Čebelarsko Društvo Sežana (Пчеларската асоциация на Sežana) води регистър на всички пчелари, които произвеждат „Kraški med“ (местоположение на пчелните кошери, брой пчелни колонии, време на хранене, записи за храненето, количество произведен мед). Čebelarsko Društvo Sežana води регистър така също на номерираните етикети за „Kraški med“, издавани на пчеларите, които са получили сертификат в уверение на това, че те спазват условията на спецификацията, независимо от членството им в асоциацията. Пчеларите, които не са членове на асоциацията, не са обект на дискриминация.

На всеки пчелар, който желае да използва наименованието „Kraški med“, трябва да се извърши проверка от инспектори (специално обучен персонал с издаден лиценз), за да се гарантира правилното отглеждане на пчелите, производството на меда и бутилирането и съхранението на меда. Ако медът отговаря на изискванията, инспекторът предоставя на пчеларя одобрение за искания брой етикети за „Kraški med“, в зависимост от количеството на декларирания мед. Инспекторите трябва да водят записи относно съответствието на пчеларските практики на пчеларите и относно полевите анализи на меда.

4.5.   Метод на производство:

Пчелните кошери трябва да бъдат разположени в рамките на географския район, определен в точка 4.3.

Производството на мед трябва да отговаря на добрата пчеларска практика, посочена в Насоките за добра хигиенна практика в пчеларството на база на принципите на системата HACCP на Словенската пчеларска асоциация (ČZS), което гарантира производството на висококачествен „Kraški med“.

През зимата пчелите може да бъдат подхранвани със захар или гъст захарен сироп. Пчелите не се подхранват непосредствено преди или по време на периода, в който сами търсят храна. Не е разрешено третирането с химични агенти по време на периода, в който пчелите сами търсят храна. На пчелите не се дава никаква храна с лекарствени добавки или агенти за борба с вредителите по пчелите. Вади се само медът, произведен от пчелите в кошера. Никога не се вади мед от пита, по която все още има пило. През периода, в който пчелите сами търсят храна, пчеларите проверяват количеството на зрелия мед в кошерите, който е подходящ за вадене. Медът не може да се филтрира през сито с дупки с диаметър по-малък от 0,2 mm. Изваденият мед се съхранява в съд, върху който се посочват партидата, датата, мястото, количеството и видът на меда. Забранява се сушенето на меда. Кристализиралият мед може да бъде втечнен чрез загряване, но максимум до 40 °C в контактната точка на подгряващия елемент и меда. Не се разрешава втечняване на меда чрез загряване в микровълнова фурна.

„Kraški med“ може да се пълни в различни форми на опаковане. Непосредствено след пълненето върху буркана и капачето се залепва етикет по такъв начин, че отварянето на буркана да е невъзможно без да се разкъса етикетът.

4.6.   Връзка с географския район:

Качеството и типичните органолептични характеристики на „Kraški med“ са израз на различни фактори — специфичните геоклиматични условия и фитогеографски характеристики на района на Karst, пчеларските традиции и усърдието и познанията на пчеларите.

Геоложки характеристики

Целият географски район представлява хълмисто варовиково плато с класическа карстова топография. Типичните карстови характеристики се откриват на повърхността (карстови поля, падини, долини, пропасти) и под земята (карстови пещери, сталактити, варовиков туф. Географският район се характеризира също така с известните червени почви на Karst, известни като terra rossa. Поредица от фактори на околната среда (ерозия, загуба на почва поради отмиване към кухата вътрешност) е причина почвата да е относително малко на повърхността, която е доминирана от скалист терен.

Климат

В района на Karst мекият средиземноморски климат се сблъсква със студения континентален въздух, идващ от североизток. Известният вятър се нарича буран и е едно от най-характерните явления на времето в района. Той е сух, студен и поривист североизточен вятър, който се появява, когато към морето духа континентален въздух. Появява се през цялата година, но е особено често явление през зимата, когато води и до понижаване на температурата и отнася почвата. Районът на Karst се характеризира с много променливо време, особено през зимата. Близостта на морето означава, че след дни на ледения буран често насред зима има рязко повишаване на температурата. Няма сухи месеци в буквалния смисъл на думата, но пропускливата карстова почва може да доведе до суша.

Растителност

Растителността, която се е развила в този географски район, се е приспособила към неговите специфични геоложки и климатични условия. Човешката намеса в околната среда също е оказала значително въздействие. В древни времена районът на Karst е бил покрит с обширни дъбови гори, които били почти напълно унищожени вследствие на дърводобива и изгарянето за създаване на обработваема земя и пасища. В средата на изминалия век районът скоро започнал да се покрива със сухи карстови треви в резултат на сечта и изоставянето на пасищата. Тогава се появили карстовите пасища и ливади с изключителна растителност. Районът на Karst е един от районите в Словения с най-богато растително многообразие, тъй като почти половината от словенските растителни видове растат там. В допълнение към няколко застрашени и редки вида в района на Karst се развиват отлично много типични субсредиземноморски растителни видове.

Сухите затревени области се характеризират както с висока гъстота, така и с голямо разнообразие от растения. На една ливада могат да бъдат открити повече от 100 вида. Въпросните растителни видове са типични за района на Karst и много от тях са ендемични. Сухите карстови треви цъфтят от ранна пролет до късно лято. Голямото разнообразие от растения в растителната покривка е дообогатено от многобройни падини, които са уникална среда, тъй като имат специфичен местен климат, който не е засегнат от заобикалящата среда, и това определя вида на растителността.

В горите и по сухите карстови пасища и полусухите и сухи ливади по високите области, които се косят веднъж годишно, преобладават типични горски дървета и храсти, включително едролистна липа (Tilia grandifolia), воден габър (Ostrya carpinifolia), дъб, черен бор, сладък кестен (Castanea sativa), дива череша, махалебка (Prunus mahaleb), акация и смрадлика.

Друга типична характеристика на региона е богатото разнообразие на треви, бобови растения и билки. Балканската чубрица представлява голяма част от билките, сред които се срещат повече от 35 вида.

Човешки фактори

Пчеларските традиции в района на Karst датират от много отдавна. Запазени са записки, водени от училищния директор Janko Vodopivec, който отглеждал пчели в района на Karst през периода 1892—1937 г. 1910 г. е повратна точка в прогресивното развитие на пчеларството в района на Karst, когато местните пчелари се сдружили в асоциация. Работата на тези асоциации оказва положително въздействие върху развитието на по-модерното пчеларство с кошери с подвижни пити.

Разнообразната растителност в този географски район и неговите дългогодишни пчеларски традиции са допринесли за развитието на богат пчеларски опит, знания и умения, свързани с оптималното използване на условията за хранене посредством поставянето на кошерите на определени места, където растителността дава възможност за производството на различни видове висококачествен „Kraški med“. Благодарение на климатичните условия „Kraški med“ е сух и зрял и е богат на минерали. Разнообразната растителност и сухият климат са отразени в плътния и изразен аромат на меда, което изключително много допринася за отличителния характер на „Kraški med“.

4.7.   Инспекционен орган:

Наименование:

Bureau Veritas, d.o.o.

Адрес:

Linhartova 49a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Тел.

+386 14757670

Факс

+386 14747602

Електронна поща:

info@bureauveritas.si

4.8.   Етикетиране:

Медът, който отговаря на условията в спецификацията за „Kraški med“, трябва да бъде обозначен с наименованието „Kraški med“ и с логото (представено по-долу), вида на меда, указанието „zaščitena označba porekla“ (защитено наименование за произход), съответния знак на Общността, националния знак за качество, наименованието на производителя, партидния номер и надписа „proizvedeno v Sloveniji“ (произведено в Словения).

Image


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


Поправки

26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 290/14


Поправка на Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2012 година

( Официален вестник на Европейския съюз C 288 от 25 септември 2012 г. )

2012/C 290/07

Публикуваното на страница 3 приложение да се счита за нищожно.