ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.260.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 260

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
29 август 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 260/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2012/C 260/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV) ( 1 )

6

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 260/03

Обменен курс на еврото

7

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2012/C 260/04

Известие за започване на антидъмпингова процедура във връзка с вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия

8

 

2012/C 260/05

Съобщение за читателите (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 260/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 260/01

Дата на приемане на решението

11.5.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.28855 (N 373/09)

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

ING — Restructuring aid

Правно основание

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Помощ за рекапитализация и мярка за обезценени активи

Бюджет

 

Годишен бюджет: над 15 000 млн. EUR

 

Общ бюджет: над 15 000 млн. EUR

Интензитет

Времетраене

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Koninkrijk der Nederlanden

Други сведения

Няма възражения срещу помощта за преструктуриране в полза на ING

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

20.12.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32307 (11/N)

Държава-членка

Франция

Регион

Picardie

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Chaufferie biomasse sur le site de production AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. à Amiens (80)

Правно основание

Délibération no 10-3-17 du 30 juin 2010 et délibération no 08-5-4 du 9 octobre 2008 du Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

 

Годишен бюджет: 11,15 милиона EUR

 

Общ бюджет: 11,15 милиона EUR

Интензитет

44 %

Времетраене

2012 г.

Икономически отрасли

Енергетика, Химическа и фармацевтична промишленост

Название и адрес на предоставящия орган

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

21.3.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32531 (11/N)

Държава-членка

Австрия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Umweltförderung im Inland

Правно основание

Förderungsrichtlinien 2009 für die Umweltförderung im Inland (FRL UFI 2009), Umweltförderungsgesetz (UFG); BGBl. 185/1993, idgF

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Опазване на околната среда, Икономия на енергия

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 218,238 милиона EUR

Интензитет

80 %

Времетраене

1.10.2009 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5

1010 Wien

ÖSTERREICH

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

23.1.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32832 (11/N)

Държава-членка

Полша

Регион

Podkarpackie

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy

Правно основание

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241; uchwała nr 275/5383/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Икономия на енергия, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 2,8 милиона PLN

Интензитет

70 %

Времетраене

4.2012 г.—9.2013 г.

Икономически отрасли

Енергетика

Название и адрес на предоставящия орган

Zarząd Województwa Podkarpackiego

al. Ł. Cieplińskiego

35-959 Rzeszów

POLSKA/POLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

10.7.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.34238 (12/N)

Държава-членка

Италия

Регион

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Regime di aiuto al settore privato per la realizzazione di infrastrutture logistiche

Правно основание

Bando per progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese operanti nel settore della logistica nelle aree Convergenza

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие, Отраслово развитие, Изпълнение на важни проекти, които са от общ европейски интерес

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

 

Годишен бюджет: 10 милиона EUR

 

Общ бюджет: 20 милиона EUR

Интензитет

30 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Autorità di Gestione del PON Reti e Mobilità 2007/2013

Via Nomentana 2

00161 Roma RM

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


29.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 260/6


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 260/02

На 22 август 2012 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32012M6667. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 260/7


Обменен курс на еврото (1)

28 август 2012 година

2012/C 260/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2548

JPY

японска йена

98,59

DKK

датска крона

7,4490

GBP

лира стерлинг

0,79470

SEK

шведска крона

8,2405

CHF

швейцарски франк

1,2010

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,2900

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,828

HUF

унгарски форинт

280,98

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6963

PLN

полска злота

4,1012

RON

румънска лея

4,4563

TRY

турска лира

2,2595

AUD

австралийски долар

1,2094

CAD

канадски долар

1,2389

HKD

хонконгски долар

9,7327

NZD

новозеландски долар

1,5552

SGD

сингапурски долар

1,5714

KRW

южнокорейски вон

1 424,83

ZAR

южноафрикански ранд

10,5484

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,9719

HRK

хърватска куна

7,4905

IDR

индонезийска рупия

11 967,20

MYR

малайзийски рингит

3,9137

PHP

филипинско песо

53,073

RUB

руска рубла

40,2290

THB

тайландски бат

39,288

BRL

бразилски реал

2,5560

MXN

мексиканско песо

16,5184

INR

индийска рупия

69,8610


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

29.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 260/8


Известие за започване на антидъмпингова процедура във връзка с вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия

2012/C 260/04

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) получи жалба, подадена на основание член 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), в която се твърди, че вносът на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия е дъмпингов и по този начин причинява съществена вреда на промишлеността на Съюза.

1.   Жалба

Жалбата е подадена на 17 юли 2012 г. от European Biodiesel Board („жалбоподателят“) от името на производители, които представляват повече от 25 % от общото производство на биодизел в Съюза.

2.   Продукт, предмет на разследването

Продуктът, предмет на настоящото разследване, е моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени чрез синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, в чист вид или включени в смес (наричан по-долу „продуктът, предмет на разследването“).

3.   Твърдение за дъмпинг

Продуктът, за който се твърди, че е дъмпингов, е продуктът, предмет на разследването, с произход от Аржентина и Индонезия (наричани по-долу „засегнатите държави“) и класиран понастоящем в кодове по КН ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 и ex 3826 00 90. Кодовете по КН са посочени само за информация.

Твърдението за дъмпинг от страна на засегнатите държави се основава на сравнение между цената на вътрешния пазар и експортната цена (на равнище цена франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият се продава за износ в Съюза.

Предвид факта, че и в двете засегнати държави цените на вътрешния пазар на основните суровини, използвани за производството на разглеждания продукт, изглежда са изкривени поради наличието на система от диференцирани експортни данъци, жалбоподателят допълнително предостави сравнение на конструираната нормална стойност (коригираните производствени разходи, разходите за реализация и общите и административните разходи („РОАР“) и печалбата) с експортната цена (на равнище цена франко завода) на продукта, предмет на разследването, при продажбата му за износ за Съюза.

И в двата случая изчислените дъмпингови маржове са значителни за всички засегнати държави.

4.   Твърдение за вреда и причинно-следствена връзка

Жалбоподателят е представил доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, от засегнатите държави е нараснал като цяло в абсолютно изражение, а също така и като пазарен дял.

От представените от жалбоподателите prima facie доказателства е видно, че обемът и цените на внесения продукт, предмет на разследването, са имали, наред с други последствия, неблагоприятно въздействие върху равнището на калкулираните цени и пазарния дял на промишлеността на Съюза, което от своя страна се е отразило твърде неблагоприятно на цялостните резултати и финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

5.   Процедура

След като установи, след консултации с Консултативния комитет, че жалбата е подадена от промишлеността на Съюза или от нейно име и че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на процедура, с настоящото Комисията започва разследване в съответствие с член 5 от основния регламент.

В рамките на разследването ще се установи дали продуктът, предмет на разследването, с произход от засегнатите държави е дъмпингов и дали дъмпинговият внос е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза. В случай че се стигне до заключение, че това е така, в хода на разследването ще бъде разгледан и въпросът дали налагането на мерки няма да противоречи на интереса на Съюза.

5.1.    Процедура за установяване на дъмпинга

Производителите износители (2) на продукта, предмет на разследването, от засегнатите държави се приканват да участват в разследването на Комисията.

5.1.1.   Разследване на производителите износители

5.1.1.1.   Процедура за подбор на производителите износители, които да бъдат разследвани в засегнатите държави

а)   Изготвяне на извадка

Предвид потенциално големия брой производители износители в засегнатите държави, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да бъде приключено в предписаните срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (наричан още „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, с настоящото се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Страните трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или своите дружества, изисквана в приложение А към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията ще се свърже също така с компетентните органи на засегнатите държави, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да е друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на поисканата по-горе информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите износители могат да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, компетентните органи в засегнатите държави и сдруженията на производителите износители ще бъдат уведомени от Комисията чрез компетентните органи в засегнатите държави, ако е целесъобразно, за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за разследването си по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, избрани да бъдат включени в извадката, на всяко едно известно сдружение на производители износители и на компетентните органи в засегнатите държави.

Всички производители износители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

Попълненият въпросник ще съдържа информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата на производителя износител, за дейностите на дружеството или дружествата, свързани с продукта, предмет на разследването, за производствените разходи, за продажбите на продукта, предмет на разследването, на вътрешния пазар на засегнатата държава и за продажбите на продукта, предмет на разследването, за Съюза.

Дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са включени в нея, ще се считат за съдействащи („невключени в извадката съдействащи производители износители“), без да се засяга евентуалното прилагане на член 18 от основния регламент. Без да се засяга буква б) по-долу, антидъмпинговото мито, което може да бъде наложено върху вноса от страна на невключените в извадката съдействащи производители износители, няма да превишава среднопретегления дъмпингов марж, установен за включените в извадката производители износители (3).

б)   Индивидуален дъмпингов марж за невключените в извадката дружества

Съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент невключените в извадката съдействащи производители износители могат да поискат от Комисията да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж (наричан по-долу „индивидуален дъмпингов марж“). Производителите износители, желаещи да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж, трябва да поискат въпросник и да го върнат надлежно попълнен в сроковете, посочени в следващото изречение. Попълненият въпросник трябва да бъде предаден в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

Производителите износители, подали заявление за индивидуален дъмпингов марж, следва обаче да имат предвид, че въпреки всичко Комисията може да реши да не определи индивидуален дъмпингов марж за тях, ако например броят на производителите износители е толкова голям, че определянето на такъв марж би обременило излишно разследването и би възпрепятствало навременното му приключване.

5.1.2.   Разследване на несвързаните вносители  (4)  (5)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на разследването, от засегнатите държави в Съюза, се приканват да участват в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящата процедура несвързани вносители и за да може разследването да приключи в предписаните срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича също „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, с настоящото се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Страните трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или своите дружества, изисквана в приложение Б към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да е друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на поисканата по-горе информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите могат да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на разследването, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Страните трябва да предадат попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

Попълненият въпросник ще съдържа информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата им, за свързаните с продукта, предмет на разследването, дейности на дружеството или дружествата и за продажбите на продукта, предмет на разследването.

5.2.    Процедура за установяване на вреда и разследване на производителите от Съюза

Установяването на вреда се основава на наличието на доказателства за това и включва обективен анализ на обема на дъмпинговия внос, на въздействието му върху цените на пазара на Съюза и на отражението на този внос върху промишлеността на Съюза. За да се установи дали е нанесена съществена вреда на промишлеността на Съюза, производителите от Съюза на продукта, предмет на разследването, се приканват да участват в предприетото от Комисията разследване.

Предвид големия брой участващи в настоящата процедура производители от Съюза и за да може разследването да приключи в предписаните срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка (наричан още „изготвяне на извадка“). Извадката се изготвя в съответствие с член 17 от основния регламент.

Комисията извърши предварителен подбор на извадка от производители от Съюза. Подробни данни се съдържат в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка. С настоящото заинтересованите страни се приканват да направят справка с досието (за целта следва да се свържат с Комисията, като използват координатите за връзка, посочени в точка 5.6 по-долу). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, които смятат, че са налице причини, поради които те следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да е имаща отношение към подбора на извадката информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на всяко известно сдружение на производители от Съюза. Страните трябва да предадат попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

Попълненият въпросник ще съдържа информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата им и за финансовото и икономическото състояние на дружеството или дружествата.

5.3.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че се установи наличие на дъмпинг и произтичаща от него вреда, в съответствие с член 21 от основния регламент ще се прецени дали приемането на антидъмпингови мерки няма да противоречи на интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и представителните асоциации на ползватели и потребители се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването.

Страните, които заявят своя интерес в гореуказания срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с фактологични доказателства към момента на представянето ѝ.

5.4.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни с настоящото се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако не е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат получени в Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.5.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подавани в срокове, изрично указани от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

5.6.    Инструкции за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнените въпросници и кореспонденцията

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с текста „Limited“ (6).

Съгласно член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, които предоставят информация на поверителна основа, се изисква да представят обобщения с неповерителен характер, обозначени с текста „For inspection by interested parties“. Тези обобщения следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в нужната степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно обобщение с неповерителен характер в изискуемия формат и с необходимото качество, поверителната информация може да не бъде взета предвид.

От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер — по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), като задължително посочат своето наименование, пощенски адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс. Всички пълномощни и подписани удостоверения обаче, както и техните актуализации, които придружават попълнения въпросник, се подават на хартиен носител, т.е. изпращат се по пощата или се предават на ръка на посочения по-долу адрес. В съответствие с член 18, параграф 2 от основния регламент, в случай че заинтересована страна не може да представи изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да се свърже с Комисията. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да посетят съответната страница на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22956505

Електронна поща: TRADE-AD593-BIODIESEL-DUMPING@EC.EUROPA.EU

TRADE-AD593-BIODIESEL-INJURY@EC.EUROPA.EU

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в определените срокове или значително възпрепятства разследването, предварителни или окончателни заключения — били те положителни или отрицателни — могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е представила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и могат да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да е по-неблагоприятен, отколкото ако беше оказала съдействие.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията към генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда исканията за достъп до досието, споровете относно поверителността на документи, исканията за удължаване на сроковете и исканията за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни пълноценно упражняват правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмен вид и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в срокове, изрично определени от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по различни разглеждани въпроси, сред които дъмпингът, вредата, причинно-следствената връзка и интересът на Съюза. В общия случай такова изслушване се провежда най-късно в края на четвъртата седмица след оповестяването на предварителните заключения.

За допълнителна информация и координати за връзка заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   График на разследването

Съгласно член 6, параграф 9 от основния регламент разследването ще приключи в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. В съответствие с член 7, параграф 1 от основния регламент временни мерки могат да бъдат наложени не по-късно от 9 месеца от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7).


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Производител износител е всяко дружество в засегнатите държави, което произвежда и изнася продукта, предмет на разследването, за пазара на Съюза, независимо дали директно или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на разследването.

(3)  Съгласно член 9, параграф 6 от основния регламент не се взема предвид дъмпингов марж, който е равен на нула или е de minimis, както и дъмпингов марж, установен при обстоятелствата, посочени в член 18 от основния регламент.

(4)  В извадката могат да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение 1 към въпросника. В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на Общността, се смята, че лицата са свързани само ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното от лицата пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки: i) съпруг и съпруга; ii) родител и дете; iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни); iv) дядо/баба и внуци; v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници; vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха; vii) зет (шурей и пр.) и снаха (зълва, балдъза и пр.). (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(5)  Данните, представени от несвързаните вносители, могат да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на дъмпинга.

(6)  Документ, който е обозначен с надписа „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпинговото споразумение). Той е също така защитен документ съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Image

Image


29.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 260/s3


СЪОБЩЕНИЕ

На 29 август 2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз С 260 А ще бъдат публикувани „Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове — шесто допълнение към 30-ото пълно издание“ и „Общ каталог на сортовете от зеленчукови видове — пето допълнение към 30-ото пълно издание“.

За абонатите на Официален вестник този брой е безплатен в зависимост от броя и езиковите версии на техните абонаменти. Абонатите следва да изпратят надлежно попълнен отпечатания по-долу формуляр за поръчка, като отбележат своя абонаментен номер (код, който се съдържа в лявата част на всеки етикет и започва със: О/…). Този безплатен брой на Официален вестник ще бъде достъпен за период от една година, считано от датата на публикуването му.

Всички, които не са абонати, но проявяват интерес, могат да поръчат срещу заплащане този брой на Официален вестник в някое от нашите бюра за разпространение (вж. http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm).

Справки по въпросния брой на Официален вестник — както и с всички серии на Официален вестник (L, C, CA, CE) — могат да се извършват безплатно на следния интернет сайт: http://eur-lex.europa.eu

Image