ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.236.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 236

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
7 август 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 236/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6630 — L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) ( 1 )

1

2012/C 236/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 236/03

Обменен курс на еврото

2

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 236/04

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6628 — Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

3

 

Поправки

2012/C 236/05

Поправка на Информационно известие на Надзорния орган на ЕАСТ въз основа на член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга в Норвегия (ОВ C 168, 14.6.2012 г.)

5

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

7.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 236/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6630 — L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 236/01

На 19 юли 2012 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32012M6630. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


7.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 236/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 236/02

На 10 май 2012 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32012M6540. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

7.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 236/2


Обменен курс на еврото (1)

6 август 2012 година

2012/C 236/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2379

JPY

японска йена

96,99

DKK

датска крона

7,4422

GBP

лира стерлинг

0,79500

SEK

шведска крона

8,3401

CHF

швейцарски франк

1,2013

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,3945

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,158

HUF

унгарски форинт

275,66

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6963

PLN

полска злота

4,0345

RON

румънска лея

4,5798

TRY

турска лира

2,2035

AUD

австралийски долар

1,1727

CAD

канадски долар

1,2385

HKD

хонконгски долар

9,6004

NZD

новозеландски долар

1,5112

SGD

сингапурски долар

1,5370

KRW

южнокорейски вон

1 396,34

ZAR

южноафрикански ранд

10,1156

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,8904

HRK

хърватска куна

7,5135

IDR

индонезийска рупия

11 720,81

MYR

малайзийски рингит

3,8449

PHP

филипинско песо

51,732

RUB

руска рубла

39,2583

THB

тайландски бат

38,969

BRL

бразилски реал

2,5130

MXN

мексиканско песо

16,2109

INR

индийска рупия

68,7370


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

7.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 236/3


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6628 — Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 236/04

1.

На 30 юли 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Trinecke Zelezarny a.s. („TZ“, Чехия), принадлежащо към групата Moravia Steel a.s. („Moravia Steel“, Чехия), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над части от ZDB Group a.s. („ZDB“, Чехия) посредством покупка на дялове (акции) в новосъздадено дружество, ZDB Dratovna a.s. („Dratovna“, Чехия).

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за TZ и Moravia Steel: различни продукти от стомана, включително производство на тел и други горещовалцувани дълги стоманени продукти, полуготови продукти, горещовалцувана универсална широка стомана, безшевни тръби и изтеглена и белена стомана (напр. студеноизтеглени телове и пръти от белена стомана),

за Dratovna: производство и дистрибуция на студеноизтеглена тел и продукти, изработени от студеноизтеглена тел.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6628 — Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Поправки

7.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 236/5


Поправка на Информационно известие на Надзорния орган на ЕАСТ въз основа на член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга в Норвегия

( Официален вестник на Европейския съюз C 168 от 14 юни 2012 г. )

2012/C 236/05

На страница 4, в третия ред „Срок на действие на договора

вместо:

„1 ноември 2012 г. — 31 март 2016 г.“

да се чете:

„1 декември 2012 г. — 31 март 2016 г.“