ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.207.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 207

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
13 юли 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 207/01

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предо- ставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

1

2012/C 207/02

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предо- ставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

4

2012/C 207/03

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) ( 1 )

8

2012/C 207/04

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) ( 1 )

39

2012/C 207/05

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) ( 1 )

52

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

13.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 207/1


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предо- ставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2012/C 207/01

Помощ №: SA.34935 (12/XA)

Държава-членка: Латвия

Регион: Latvia

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Lauksaimniecības zemes iegāde maziem un vidējiem uzņēmumiem

Правно основание: Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”“Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība” ”

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 10 LVL (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 10 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 27 юни 2012 г.—30 декември 2012 г.

Цел на помощта: Инвестиции в земеделски стопанства (член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Lauku attīstības fonds

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Интернет адрес:

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=194748

 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/ZMNot_290212_kreditgarantijas.pdf

Други сведения: —

Помощ №: SA.34961 (12/XA)

Държава-членка: Латвия

Регион: Latvia

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Grozījums atbalsta shēmā XA 123/08 “Atbalsts apdrošināšanas prēmiju daļējai segšanai”

Правно основание: Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumi Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”

Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumos Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” ”

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,90 LVL (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 22 юни 2012 г.—30 декември 2013 г.

Цел на помощта: Застрахователни премии (член 12 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Интернет адрес:

 

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1895&id=14097

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Други сведения: —

Помощ №: SA.34979 (12/XA)

Държава-членка: България

Регион: Bulgaria

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Регионално изложение по овцевъдство гр. Русе, Регионално изложение по овцевъдство гр. Стара Загора и отпечатване на каталог Мъжки разплодници и майки кочопроизводителки от породата Ил дьо Франс, наръчник Ветеринарно-профилактични мероприятия във фермата и наръчник на фермера Породата Ил дьо Франс в България

Правно основание: Чл. 12, ал.1, т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,02 BGN (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 25 юни 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Интернет адрес: http://www.dfz.bg/assets/3588/shema_panairi_ile_de_france.doc

Други сведения: —

Помощ №: SA.34980 (12/XA)

Държава-членка: България

Регион: Bulgaria

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Помощ за участие в изложение на коне-Национално изложение на коне от породата Хафлингер — гр. Разлог, Национално изложение на Дунавска порода коне — гр. София, Национално изложение на Българска тежковозна порода коне-гр. Перник, Национално изложение на коне от породата Каракачански кон — гр. Смолян, Национално изложение на коне от Чистокръвна английска порода — гр. Балчик, Национално изложение на коне от породата Български рисист кон-гр. Пазарджик

Правно основание: Чл. 12, ал.1 т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,04 BGN (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 76 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 25 юни 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Интернет адрес: http://www.dfz.bg/assets/3589/shema_panairi_kone.doc

Други сведения: —

Помощ №: SA.35007 (12/XA)

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: North East, North West, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, Eastern, London, South East, South West

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Areas of Outstanding Natural Beauty Technical Support Scheme (England) 2012

Правно основание: National Parks and Access to the Countryside Act 1949 and the Countryside and Rights of Way Act 2000

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,60 GBP (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 2 юли 2012 г.—31 март 2017 г.

Цел на помощта: Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Department for Environment. Food and Rural Affairs

1/09 Temple Quay

2 The Square

Bristol

BS1 6EB

UNITED KINGDOM

Интернет адрес: http://www.defra.gov.uk/rural/protected/nationally/aonb/

Други сведения: —


13.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 207/4


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предо- ставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2012/C 207/02

Помощ №: SA.33972 (11/XA)

Държава-членка: Ирландия

Регион: Ireland

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Stamp Duty Relief for Young Trained Farmers

Правно основание: Stamp Duties Consolidation Act, 1999

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 25 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 11 април 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Препарцелиране на земи (член 13 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Department of Agriculture, Food and the Marine

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Интернет адрес:

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/index.html

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/sd2b.pdf

Други сведения: —

Помощ №: SA.33973 (11/XA)

Държава-членка: Ирландия

Регион: Ireland

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Annual Grant paid to the Federation of Irish Beekeepers Associations (FIBKA)

Правно основание: Department of Finance Sanction 06/089

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,01 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 11 април 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Интернет адрес: http://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beekeepinghoney/

Други сведения: —

Помощ №: SA.34270 (12/XA)

Държава-членка: Испания

Регион: Aragon

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables

Правно основание: Orden de 14 de diciembre del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2011, subvenciones para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables.

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 7,60 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 40 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 25 април 2012 г.—30 юни 2012 г.

Цел на помощта: Инвестиции в земеделски стопанства (член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Gobierno de Aragón, Consejero de Economía y Hacienda

Edificio Pignatelli

Po María Agustín, 36

50071 Zaragoza

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=636257525045

Други сведения: —

Помощ №: SA.34319 (12/XA)

Държава-членка: Нидерландия

Регион: Noord-Overijssel

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Stimuleringsregeling Kampereiland e.o.

Правно основание: Kadernotitie Stimuleringsregeling

(Raadsbesluit gemeente Kampen 2 februari 2006)

(AvA-besluit Kampereiland Vastgoed N.V. 27 mei 2010)

(http://www.destadserven.nl/)

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,28 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 6 април 2012 г.—30 ноември 2014 г.

Цел на помощта: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради (член 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Инвестиции в земеделски стопанства (член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Kampereiland Vastgoed N.V.

Koornmarkt 26

8261 JX Kampen

NEDERLAND

Интернет адрес: http://www.destadserven.nl/images/stories/3638_Stimuleringsmodel_Stadserven_Stadserven.pdf

Други сведения: —

Помощ №: SA.34772 (12/XA)

Държава-членка: Словакия

Регион: Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Schéma štátnej pomoci na platby poistného v znení dodatku č. 3

Правно основание: § 10 a príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upravujúce poskytovanie pomoci podľa tejto schémy,

zákon č. 19/2002 Z. z.,

zákon č. 523/2004 Z. z.

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 105/1990 Zb.

zákon č. 181/1995 Z. z.

zákon č. 111/1990 Zb

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 2 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 28 юни 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Застрахователни премии (член 12 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Интернет адрес: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161

Други сведения: —

Помощ №: SA.34797 (12/XA)

Държава-членка: Белгия

Регион: Vlaams Gewest

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Subsidie aan Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Правно основание: Ministerieel besluit houdende de facultatieve subsidie aan de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,03 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 20 юни 2012 г.—31 декември 2012 г.

Цел на помощта: Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips 6e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Интернет адрес: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Други сведения: —

Помощ №: SA.34840 (12/XA)

Държава-членка: Испания

Регион: Comunidad Valenciana

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Prestación servicios a PYMES para la realización del Plan de control de calidad de producción láctea en la Comunitat Valenciana.

Правно основание: Resolución de 2012, de la Cosellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL)

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,02 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 31 май 2012 г.—31 декември 2012 г.

Цел на помощта: Производството на качествени селскостопански продукти (член 14 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Животновъден сектор (член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление, Отглеждане на дребен рогат добитък

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Dir. Gral. Prod. Agraria y Ganaderia Conselleria Agricultura, Pesca, Alim. y Agua

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=adc20f42-0e6b-47b4-b0b6-9ba95ed27ce4&groupId=16

Други сведения: —

Помощ №: SA.34919 (12/XA)

Държава-членка: Португалия

Регион: Continente

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Isenção ou diferimento do pagamento da contribuição social por parte dos agricultores ou de empresas agrícolas

Правно основание: Resolução do Conselho de Ministros n.o 37/2012

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 6 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 3 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 29 юни 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Неблагоприятни климатични събития (член 11 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Instituto da Segurança Social, I.P.

Rua Rosa Araújo 43.o

1250-194 Lisboa

PORTUGAL

Интернет адрес: http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10601/0000200003.pdf

Други сведения: —

Помощ №: SA.34936 (12/XA)

Държава-членка: Италия

Регион: Friuli-Venezia Giulia

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Modifiche al regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti alle imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Правно основание: Delibera di Giunta regionale n. 619 del 13 aprile 2012

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 1 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 60 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 15 юни 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Инвестиции в земеделски стопанства (член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

Интернет адрес: http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&num=619&tx_dataDel=&key=&uf=&btnCerca=vai

Други сведения: —


13.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 207/8


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 207/03

Референтен номер на държавна помощ

SA.34248 (12/X)

Държава-членка

Финландия

Референтен номер на държавата-членка

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Име на региона (NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Наименование на мярката за помощ

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Prolongation X 71/2009

Продължителност

1.1.2012 г.-31.12.2016 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,50 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Друга форма на данъчно облекчение

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Референтен номер на държавна помощ

SA.34264 (12/X)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

UNITED KINGDOM

Неподпомагани области

Предоставящ орган

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Наименование на мярката за помощ

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.1.2012 г.-31.10.2017 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 5,00 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Друга форма на данъчно облекчение

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ под формата на намаления на данъците за околната среда (член 25)

0,05 GBP

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Референтен номер на държавна помощ

SA.34546 (12/X)

Държава-членка

Белгия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

VLAAMS GEWEST

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Наименование на мярката за помощ

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.4.2012 г.-31.12.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,16 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството (член 34)

100 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Референтен номер на държавна помощ

SA.34564 (12/X)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Смесени

Предоставящ орган

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Наименование на мярката за помощ

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.3.2012 г.-29.2.2016 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности, Научноизследователска и развойна дейност, Ветеринарномедицинска дейност, Образование, Организиране на хазартни игри, Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 10,00 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за новосъздадени малки предприятия (член 14)

35 %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

20 %

Помощ за нови малки предприятия, създадени от жени предприемачи (член 16)

15 %

Помощ за придобиване на нови транспортни средства, които надвишават стандартите на Общността или които повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 19)

35 %

10 %

Помощ за ранно адаптиране на МСП към бъдещи стандарти на Общността (член 20)

15 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки (член 21)

60 %

20 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за високоефективно комбинирано производство на енергия (член 22)

45 %

20 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (член 23)

45 %

20 %

Помощ за проучвания в областта на околната среда (член 24)

50 %

20 %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

50 %

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

65 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

100 %

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството (член 34)

100 %

Помощ за млади иновационни предприятия (член 35)

1 035 563 GBP

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

165 690 GBP

Помощ за заемане на висококвалифициран персонал (член 37)

50 GBP

Специфично обучение (член 38, параграф 1)

25 %

20 %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

60 %

20 %

Помощ за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати (член 40)

50 %

Помощ за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати (член 41)

75 %

Схема

75 %

20 %

Помощ ad hoc (член 13, параграф 1)

75 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Референтен номер на държавна помощ

SA.34566 (12/X)

Държава-членка

Нидерландия

Референтен номер на държавата-членка

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Име на региона (NUTS)

NEDERLAND

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Наименование на мярката за помощ

VIC- varkens innovatie centrum

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Вид на мярката

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

10.2.2012 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Отглеждане на свине

Вид на получателя

МСП — Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

EUR 0,25 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ ad hoc (член 13, параграф 1)

7 %

0 %

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството (член 34)

7 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Референтен номер на държавна помощ

SA.34569 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Предоставящ орган

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Наименование на мярката за помощ

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

23.5.2011 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 80,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Заем при облекчени условия

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Помощ за млади иновационни предприятия (член 35)

1 250 000 EUR

Схема

15 %

20 %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Референтен номер на държавна помощ

SA.34577 (12/X)

Държава-членка

Литва

Референтен номер на държавата-членка

LT

Име на региона (NUTS)

Lithuania

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Наименование на мярката за помощ

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

13.3.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

LTL 3,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Други — Fiscal measure

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

50 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Референтен номер на държавна помощ

SA.34578 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Име на региона (NUTS)

DEUTSCHLAND

Член 107, параграф 3, буква в),Смесени,Неподпомагани области

Предоставящ орган

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Наименование на мярката за помощ

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.2.2012 (S. 670)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

25.1.2012 г.-1.7.2017 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 2,50 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

75 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

100 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

65 %

20 %

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

40 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Референтен номер на държавна помощ

SA.34597 (12/X)

Държава-членка

Латвия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Latvia

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Наименование на мярката за помощ

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. – 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

8.3.2012 г.-30.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

LVL 0,10 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството (член 34)

100 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Референтен номер на държавна помощ

SA.34605 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Наименование на мярката за помощ

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.1.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.3.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.6.2012 г.-31.12.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 1,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

75 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

100 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

65 %

20 %

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

40 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Референтен номер на държавна помощ

SA.34606 (12/X)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

UNITED KINGDOM

Смесени

Предоставящ орган

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Наименование на мярката за помощ

DECC CCS Innovation Programme

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

13.3.2012 г.-31.3.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 15,00 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

30 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

30 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Референтен номер на държавна помощ

SA.34612 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

CANTABRIA

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Наименование на мярката за помощ

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 — LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.7.2012 г.-1.6.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 2,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

50 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

10 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

10 %

Схема

15 %

10 %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Референтен номер на държавна помощ

SA.34613 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

CANTABRIA

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Наименование на мярката за помощ

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 — LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.7.2012 г.-1.6.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 1,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

15 %

10 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Референтен номер на държавна помощ

SA.34614 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

CANTABRIA

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Наименование на мярката за помощ

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

16.5.2012 г.-16.10.2012 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 5,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

15 %

5 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Референтен номер на държавна помощ

SA.34615 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

ES

Име на региона (NUTS)

CATALUNA

Смесени

Предоставящ орган

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Наименование на мярката за помощ

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

13.3.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 7,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50 % con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 — EUR 2,00 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

70 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

65 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

40 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Референтен номер на държавна помощ

SA.34647 (12/X)

Държава-членка

Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

VENETO

Смесени

Предоставящ орган

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Наименование на мярката за помощ

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.1.2012 г.-31.12.2012 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 6,12 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

0,311 %

0 %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

0,43 %

0 %

Помощ за проучвания в областта на околната среда (член 24)

0,03 %

0 %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

1,138 %

0 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

1,015 %

0 %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

3 %

0 %

Специфично обучение (член 38, параграф 1)

0,2 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 — regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Референтен номер на държавна помощ

SA.34648 (12/X)

Държава-членка

Чешка република

Референтен номер на държавата-членка

13840/12/08100/08000

Име на региона (NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Наименование на мярката за помощ

Rozvoj — 3. výzva — 1. prodloužení

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification SA.33944

Продължителност

28.3.2012 г.-31.10.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

CZK 1 079,43 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Nařízení Komise č. 800/2008

SF — ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) — CZK 3 211,30 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

20 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Референтен номер на държавна помощ

SA.34651 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

412-40306/13

Име на региона (NUTS)

DEUTSCHLAND

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Наименование на мярката за помощ

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification X 651/2009

Продължителност

1.4.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на хранителни продукти

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 60,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

35 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.34672 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

DEUTSCHLAND

Смесени

Предоставящ орган

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Наименование на мярката за помощ

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Prolongation SA.12816

Продължителност

1.4.2012 г.-31.3.2022 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен, Товарен железопътен транспорт, Пътнически градски и крайградски транспорт

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 215,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Друга форма на данъчно облекчение

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ под формата на намаления на данъците за околната среда (член 25)

54,02 EUR

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Референтен номер на държавна помощ

SA.34677 (12/X)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

UNITED KINGDOM

Смесени

Предоставящ орган

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Наименование на мярката за помощ

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Employment and Training Act 1973

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

2.4.2012 г.-31.3.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 161,00 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати (член 40)

50 %

Помощ за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати (член 41)

75 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives — further details of the scheme

Референтен номер на държавна помощ

SA.34678 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

HAMBURG

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Наименование на мярката за помощ

Tropendiagnostik

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Вид на мярката

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

28.3.2012 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите

Вид на получателя

МСП — Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

EUR 5,03 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

13.10.10-1/3.4,6 — EUR 4,63 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

32 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Референтен номер на държавна помощ

SA.34679 (12/X)

Държава-членка

Словения

Референтен номер на държавата-членка

SI

Име на региона (NUTS)

Pomurska

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Наименование на мярката за помощ

Razvojne podpore Pomurski regiji — regionalni cilji

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 — 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 — 2015.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification X 122/2010

Продължителност

4.2.2010 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 53,37 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Друга форма на данъчно облекчение, Директна безвъзмездна помощ, Субсидиране на лихвата

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

30 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Референтен номер на държавна помощ

SA.34682 (12/X)

Държава-членка

Франция

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Предоставящ орган

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Наименование на мярката за помощ

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

15.3.2012 г.-31.12.2017 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 1,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Референтен номер на държавна помощ

SA.34684 (12/X)

Държава-членка

Франция

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Предоставящ орган

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Наименование на мярката за помощ

Aides aux études et au conseil des industries techniques — volet PME

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

15.3.2012 г.-31.12.2017 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,10 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Референтен номер на държавна помощ

SA.34685 (12/X)

Държава-членка

Франция

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Предоставящ орган

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Наименование на мярката за помощ

Aides aux investissements des industries techniques — volet PME

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

15.3.2012 г.-31.12.2017 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 4,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Референтен номер на държавна помощ

SA.34687 (12/X)

Държава-членка

Литва

Референтен номер на държавата-членка

LT

Име на региона (NUTS)

Lithuania

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Наименование на мярката за помощ

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

13.3.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

LTL 4,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Други — Fiskalinės priemonės

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

50 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Референтен номер на държавна помощ

SA.34690 (12/X)

Държава-членка

Чешка република

Референтен номер на държавата-членка

14997/12/08100/08000

Име на региона (NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Наименование на мярката за помощ

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

SA.33057

Продължителност

2.4.2012 г.-30.6.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

CZK 110,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

SF-ERDF (85 %) — CZK 327,25 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Референтен номер на държавна помощ

SA.34698 (12/X)

Държава-членка

Унгария

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Hungary

Член 107, параграф 3, буква а),Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Наименование на мярката за помощ

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme — Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

17.12.2011 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Дейност на спортни клубове

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

HUF 1 000,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Друга форма на данъчно облекчение

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

50 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Референтен номер на държавна помощ

SA.34700 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

RIOJA

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Наименование на мярката за помощ

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification SA.32667

Продължителност

22.3.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 1,92 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

FEDER — EUR 1,34 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Референтен номер на държавна помощ

SA.34703 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

RIOJA

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) — ESPAÑA

www.ader.es

Наименование на мярката за помощ

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification SA.32657

Продължителност

22.3.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия, Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия, Производство на растителни и животински масла и мазнини, Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед, Производство на други хранителни продукти, Производство на готови храни за животни, Производство на спиртни напитки, Производство на вина от грозде, Производство на други ферментирали напитки, Производство на други недестилирани алкохолни напитки, Производство на пиво, Производство на малц

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 2,67 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

FEADER — EUR 0,74 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

40 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Референтен номер на държавна помощ

SA.34705 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

BAYERN

Смесени

Предоставящ орган

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Наименование на мярката за помощ

FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification X 23/2010

Продължителност

1.1.2010 г.-30.6.2014 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 18,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). — EUR 3,00 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

0 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

10 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.34717 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

RIOJA

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Наименование на мярката за помощ

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification SA.32670

Продължителност

22.3.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,06 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

50 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375


13.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 207/39


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 207/04

Референтен номер на държавна помощ

SA.34715 (12/X)

Държава-членка

Латвия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Latvia

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/

Наименование на мярката за помощ

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 37: 5.3.2010.)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification SA.32837

Продължителност

30.3.2012 г.-30.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

LVL 20,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP_9_versija_030212.pdf — LVL 55,95 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

50 %

20 %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

8 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=206103&from=off

Референтен номер на държавна помощ

SA.34729 (12/X)

Държава-членка

Чешка република

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Moravskoslezko

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Na Jízdárně 2824/2

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

www.rr-moravskoslezsko.cz

Наименование на мярката за помощ

Podpora investic prostřednictvím fondů městského rozvoje v rámci ROP Moravskoslezsko

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou ze dne 8. února 2010

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

13.3.2012 г.-31.12.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

CZK 160,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Заем при облекчени условия

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Evropský fond pro regionální rozvoj dle nařízení rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 – CZK 431,00 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

40 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/670/

Референтен номер на държавна помощ

SA.34733 (12/X)

Държава-членка

Гърция

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

DYTIKI ELLADA

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)

ΝΕΟ Πατρών — Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Τηλ: 2610 461670-2

Φαξ: 2610 422978

Ε-mail: dytikiellada@mou.gr

www.pde.gov.gr, www.depin.gr

Наименование на мярката за помощ

ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Νόμοι 1514/1985, Ν.1783/1987,

Ν.3614/07 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις Ν.3752/ 2009, Ν.3840/2010), ΠΔ 274/2000 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις (ΠΔ 103/2003,αρ. 34 Ν. 3259/2004 and αρ. 18 Ν. 3777/2009),

Υπουργική Απόφαση με ΑΠ14053/ΕΥΣ1749/2008 όπως ισχύει, Ν.2362/1995 όπως ισχύει (Ν.3871/2010), Ν.2472/1997

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

15.3.2011 г.-31.12.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 3,40 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

European Regional Development Fund (ERDF) — EUR 2,90 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

60 %

0 %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

75 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

100 %

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

80 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.depin.gr/el/Pages/Proclamations.aspx

Референтен номер на държавна помощ

SA.34734 (12/X)

Държава-членка

Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

MOLISE

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI

contrada COLLE DELLE API — 86100 — CAMPOBASSO

www.regione.molise.it

Наименование на мярката за помощ

AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE PULITE NELLE PMI

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

POR FESR 2007/2013 MOLISE — Decisione Commissione europea n. 5930 del 28.11.2007 modificata in ultimo con decisione CE n. 9022 del 1.12.2011

Deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 2.3.2012

BURM n. 8 del 16.4.2012

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

16.4.2012 г.-31.12.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 5,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

FESR — EUR 5,51 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

60 %

15 %

Схема

15 %

20 %

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

200 000 EUR

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5611

Референтен номер на държавна помощ

SA.34737 (12/X)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Член 107, параграф 3, буква в),Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

HMRC

Rm 3C/15

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Наименование на мярката за помощ

Business Premises Renovation Allowance

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Sections 360A-360Z4, Part 3A, Capital Allowances Act 2001.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Prolongation XR 87/2007

Продължителност

11.4.2012 г.-10.4.2017 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 30,00 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Друга форма на данъчно облекчение

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

10 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/7/schedule/6

This is the original BPRA legislation for the scheme that is due to end 10 April 2012

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/868/contents/made

This extends the life of the scheme and changes a few of the qualifying conditions

 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/camanual/ca45000.htm

This is the guidance

Референтен номер на държавна помощ

SA.34739 (12/X)

Държава-членка

Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

TOSCANA

Смесени

Предоставящ орган

Regione Toscana Autorità di Gestione Unica del P.O. Italia — Francia Marittimo 2007-2013

Piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 FIRENZE

http://www.regione.toscana.it

Наименование на мярката за помощ

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013. Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per progetti strategici relativo al tema «Rete delle città portuali e dei servizi urbani integrati»

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

PO Italia — Francia MARITTIMO 2007-2013 approvato dalla Commissione con Decisione C ( 2007) 5489

Decreto n. 13 marzo 2012 n. 1000 pubblicato sul BURT della Regione Toscana n. 14 del 4 aprile 2012

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

4.4.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 1,50 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale — Programma Cooperazione Transfrontaliero ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-2013 — EUR 0,45 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

65 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

70 %

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството (член 34)

100 %

Помощ за млади иновационни предприятия (член 35)

25 EUR

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

20 EUR

Схема

15 %

20 %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

20 %

Инвестиционна помощ, която дава възможност на предприятията да надвишават стандартите на Общността за опазване на околната среда или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 18)

35 %

20 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки (член 21)

20 %

20 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за високоефективно комбинирано производство на енергия (член 22)

45 %

20 %

Помощ за заемане на висококвалифициран персонал (член 37)

50 EUR

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (член 23)

45 %

20 %

Помощ за проучвания в областта на околната среда (член 24)

50 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=1316

Референтен номер на държавна помощ

SA.34741 (12/X)

Държава-членка

Нидерландия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

GROOT-AMSTERDAM

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Gemeente Amsterdam

Amstel 1

1011 PN Amsterdam

www.amsterdam.nl

Наименование на мярката за помощ

Bijzondere subsidieverordening ter stimulering van de schone rondvaart

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

gemeentewet

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

31.5.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,95 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

35 %

15 %

Инвестиционна помощ, която дава възможност на предприятията да надвишават стандартите на Общността за опазване на околната среда или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 18)

(позоваване на съответните стандарти: CCR-2 normen)

35 %

15 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeer-milieu/schoner-varen/schonere-rondvaart/

Референтен номер на държавна помощ

SA.34745 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

HAMBURG

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt

20097 Hamburg, Besenbinderhof 31

www.wk-hamburg.de

Наименование на мярката за помощ

Programm A der Förderrichtlinie für energetische Modernisierung, Ausstattungsverbesserungen und umfassende Modernisierung 2012

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderungsgesetz– HmbWoFG, HmbGVBl.2008,S. 74f)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Prolongation SA.32521

Продължителност

10.4.2012 г.-30.6.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 17,34 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки (член 21)

20 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2012_04_FoeRi_Modernisierung_Mietwohnungen.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.34754 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

HANNOVER

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Stadt Barsinghausen

Bergamtstraße 5

30890 Barsinghausen

https://www.barsinghausen.de

Наименование на мярката за помощ

Investitionsbeihilfe nach VO (EG) Nr. 800/2008

Zuwendungsbescheid Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit Niedersächische Gemeindehaushalts- und kassenverordnung in Verbindung mit §§ 23, 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung

Вид на мярката

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

30.12.2011 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП — Laboratorium für natürliche Körperpflegemittel Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

EUR 0,39 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

10 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.barsinghausen.de/internet/page.php?typ=2&site=903000428

Референтен номер на държавна помощ

SA.34756 (12/X)

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Wroclawski

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

mg.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Program wieloletni pomocy — dotacja celowa na inwestycję Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Uchwała Rady Ministrów Nr 10/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012-2013”.

Вид на мярката

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

20.3.2012 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на необработено плоско стъкло

Вид на получателя

голямо предприятие — Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

PLZ 3,57 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ ad hoc (член 13, параграф 1)

1,75 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/pgw310112.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.34759 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

EXTREMADURA

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800 MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // www.gobex.es

Наименование на мярката за помощ

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL DE EXTREMADURA

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

DECRETO 56/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

20.4.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 10,65 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Субсидиране на лихвата

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

40 %

60 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040062.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.34760 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

EXTREMADURA

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800. MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // http://www.gobex.es/

Наименование на мярката за помощ

INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

DECRETO 55/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

20.4.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 16,50 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

FEDER- EXTREMADURA 2007-13 EJE 2 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL TEMA PRIORITARIO 06 AYUDA A LAS PYME PARA EL FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN QUE RESPETEN EL MEDIO AMBIENTE; TEMA PRIORITARIO 08 OTRAS INVERSIONES EN EMPRESAS — EUR 13,20 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

40 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040061.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.34763 (12/X)

Държава-членка

Румъния

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Romania

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti

www.minind.ro

Наименование на мярката за помощ

Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

HOTĂRÂRE nr. 248 din 27 martie 2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu numărul 227 din data de 4 aprilie 2012

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification XR 109/2008

Продължителност

4.4.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

RON 401,90 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, aprobat prin Decizia Comisiei C(2007) 3 472 din 12 iulie 2007 – RON 1 768,36 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

50 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://oie.minind.ro/oie/html/documentex/HOTARARE-248-2012.pdf


13.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 207/52


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 207/05

Референтен номер на държавна помощ

SA.34765 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

ESPANA

Член 107, параграф 3, буква а),Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Dirección General de Industria y de la PYME

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

www.minetur.gob.es

Наименование на мярката за помощ

Ayudas para actuaciones de Reindustrialización

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Orden IET/818/2012 de 18 de abril, BOE no 95 de 20 de abril de 2012

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification SA.22902

Продължителност

21.4.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 326,30 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Заем при облекчени условия

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Programas Operativos Regionales.

La cifra de la siguiente casilla se ha estimado suponiendo que el 90 % del presupuesto se destina a zonas con programación FEDER y un 15 % de ayudas no llega a certificarse por revocaciones o renuncias. — EUR 14,40 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

60 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.34767 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

GUIPUZCOA

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Diputación Foral de Gipuzkoa

Plaza Gipuzkoa s/n

20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

www.gipuzkoa.net

Наименование на мярката за помощ

Apoyo a la competitividad de las empresas mediante la innovación y el desarrollo empresarial en el actual contexto de crisis económica y financiera

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Boletín Oficial de Gipuzkoa no 77 de 24 de abril de 2012

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification SA.32624

Продължителност

24.4.2012 г.-31.12.2014 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 6,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

60 EUR

Помощ за заемане на висококвалифициран персонал (член 37)

50 EUR

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/24/c1203782.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.34771 (12/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

ES

Име на региона (NUTS)

CATALUNA

Смесени

Предоставящ орган

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia 129

08008 Barcelona

www.acc10.cat

Наименование на мярката за помощ

Programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana. (DOGC núm. 6103 de 5.4.2012)

Resolución EMO/93/2012, de 9 de enero, por la que se aprueban y se hacen públicas las bases generales que deben regir las ayudas convocadas por la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

6.4.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,75 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Специфично обучение (член 38, параграф 1)

25 %

0 %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

60 %

0 %

Помощ за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати (член 40)

25 %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

10 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

25 %

0 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

0 %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

25 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

25 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=604205&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Референтен номер на държавна помощ

SA.34779 (12/X)

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Slaskie

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.5.2.2011

Вид на мярката

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

14.10.2011 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Други персонални услуги

Вид на получателя

МСП — Sklep obuwniczy Aniela Chęcińskaul. Brzeska 17, 47-400 Racibórz

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

56 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

Референтен номер на държавна помощ

SA.34780 (12/X)

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Slaskie

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na szkolenia związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.7.2.2011

Вид на мярката

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

11.10.2011 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Други персонални услуги

Вид на получателя

МСП — Zakład Stolarski Kalus Longin, ul. Arka Bożka 12, 47-440 Babice

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

PLZ 0,01 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

56 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572