ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.192.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 192

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
30 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2012/C 192/01

Решение на Съвета от 18 юни 2012 година за назначаване на половината от състава на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните и за изменение на решението от 24 юни 2010 г.

1

2012/C 192/02

Декларация на Съвета

3

 

Европейска комисия

2012/C 192/03

Обменен курс на еврото

4

2012/C 192/04

Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за автентичност във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) № 481/2012

5

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 192/05

Резюме на становището на ЕНОЗД от 7 март 2012 година относно пакета за реформа в областта на защитата на данните

7

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 192/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6659 — Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

16

2012/C 192/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6621 — CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne) ( 1 )

18

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 192/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 юни 2012 година

за назначаване на половината от състава на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните и за изменение на решението от 24 юни 2010 г.

2012/C 192/01

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 25, параграф 1 от него,

като взе предвид списъка с кандидати, представен на Съвета от Европейската комисия,

като взе предвид становището, изразено от Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

От съществено значение е да се гарантират независимостта, високото научно качество, прозрачността и ефективността на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Абсолютно необходимо е също да се осъществява сътрудничество с държавите-членки.

(2)

Мандатът на половината членове на Управителния съвет на ЕОБХ изтича на 30 юни 2012 г. Трима от тези членове имат професионален опит в организации, представляващи потребителите и други групи интереси по хранителната верига.

(3)

Представеният от Комисията списък беше разгледан с оглед назначаването на седем нови членове на Управителния съвет на ЕОБХ въз основа на предоставената от Комисията документация и предвид становището, изразено от Европейския парламент. Целта е да се гарантират най-висока степен на компетентност, широк спектър на съответни експертни знания, например в областта на управлението и публичната администрация, и възможно най-широко географско разпределение в рамките на Съюза.

(4)

При разглеждането на представения от Комисията списък Съветът взе под внимание факта, че Комисията трябва да пристъпи незабавно към замяната на един от членовете на Управителния съвет на ЕОБХ, който наскоро подаде оставка, по отделна процедура и да представи списък с кандидатури за тази цел в съответствие с условията, определени в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

(5)

Освен това Съветът взе под внимание и факта, че един от настоящите членове на Управителния съвет на ЕОБХ, чиито мандат изтича на 30 юни 2014 г., може, поради промяна в професионалната си дейност, да се приеме за член с професионален опит в организации, които представляват други групи интереси по хранителната верига.

(6)

Следователно Решението от 24 юни 2010 г. за назначаване на половината от състава на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните (2) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се за членове на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните за периода от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2016 г.:

 

Valérie BADUEL

 

Sue DAVIES (3)  (4)

 

Piergiuseppe FACELLI (4)

 

Jaana HUSU-KALLIO

 

Radu ROATIȘ CHEȚAN

 

Jiří RUPRICH (4)

 

Tadeusz WIJASZKA

Член 2

В член 1 от Решението от 24 юни 2010 г. към името „Jan MOUSING“ се добавя следният знак „(**)“.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2012 година.

За Съвета

Председател

M. GJERSKOV


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 171, 30.6.2010 г., стр. 3.

(3)  Професионален опит в организации, представляващи потребителите.

(4)  Настоящ член на Управителния съвет на ЕОБХ.


30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 192/3


ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА

2012/C 192/02

Съветът напомня на Комисията, че във връзка с назначаването на членове на управителния съвет на ЕОБХ член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 изисква да бъде съставен списък със значително по-голям брой кандидати от броя на членовете, които трябва да бъдат назначени, и който дава на Съвета възможност за избор както по отношение на членовете с професионален опит в организации, представляващи потребителите и други интереси по хранителната верига, така и на другите членове на управителния съвет. Съветът приканва Комисията да предприеме необходимите мерки за стриктно спазване на тези изисквания при съставянето на списъци за бъдещи назначения в управителния съвет.


Европейска комисия

30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 192/4


Обменен курс на еврото (1)

29 юни 2012 година

2012/C 192/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2590

JPY

японска йена

100,13

DKK

датска крона

7,4334

GBP

лира стерлинг

0,80680

SEK

шведска крона

8,7728

CHF

швейцарски франк

1,2030

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,5330

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,640

HUF

унгарски форинт

287,77

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6967

PLN

полска злота

4,2488

RON

румънска лея

4,4513

TRY

турска лира

2,2834

AUD

австралийски долар

1,2339

CAD

канадски долар

1,2871

HKD

хонконгски долар

9,7658

NZD

новозеландски долар

1,5746

SGD

сингапурски долар

1,5974

KRW

южнокорейски вон

1 441,00

ZAR

южноафрикански ранд

10,3669

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,0011

HRK

хърватска куна

7,5178

IDR

индонезийска рупия

11 878,51

MYR

малайзийски рингит

3,9960

PHP

филипинско песо

53,055

RUB

руска рубла

41,3700

THB

тайландски бат

39,873

BRL

бразилски реал

2,5788

MXN

мексиканско песо

16,8755

INR

индийска рупия

70,1200


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 192/5


Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за автентичност във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) № 481/2012

2012/C 192/04

Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (1) се изменя с Регламент (ЕС) № 464/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. (2).

Регламент (ЕО) № 620/2009 на Комисията от 13 юли 2009 г. за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (3) се отменя и заменя с Регламент за изпълнение (ЕС) № 481/2012 на Комисията от 7 юни 2012 г. за определянето на правила за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (4).

Съгласно член 3 от Регламент (ЕС) № 481/2012 се изисква представяне на сертификат за автентичност за допускането за свободно обращение на продуктите, внесени в рамките на квотата с пореден номер 09.2202, която се заменя с квотата с пореден номер 09.4449, посочена в Регламент (ЕО) № 620/2009.

Следните издаващи органи са упълномощени да издават сертификати за автентичност във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) № 481/2012.

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) of the Australian Government

18 Marcus Clarke Street

Canberra City ACT 2601

AUSTRALIA

Contact point: Biosecurity Service Group

Mr Greg READ, Executive Manager

Тел. +61 262723594

Електронна поща: pr@aqis.gov.au

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA)

Washington D.C., 20250

UNITED STATES OF AMERICA

Интернет адрес: http://www.fsis.usda.gov

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

1400 Merivale Road

Ottawa, Ontario

K1A 0Y9

CANADA

Електронна поща: bertrand.st-arnaud@inspection.gc.ca

Интернет адрес: http://www.inspection.gc.ca

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Тел. +64 48940100

Факс +64 48940720

Електронна поща: nzfsa.info@maf.govt.nz

Интернет адрес: http://www.maf.govt.nz

Dirección General de Servicios Ganaderos

División Industria Animal

Constituyente 1476, Piso 2

Montevideo

URUGUAY

Тел. +598 24126369

Факс +598 24126304

Електронна поща: digesega@mgap.gub.uy

Интернет адрес: http://www.mgap.gub.uy/DGSG


(1)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 149, 8.6.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 25.

(4)  ОВ L 148, 8.6.2012 г., стр. 9.


Европейски надзорен орган за защита на данните

30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 192/7


Резюме на становището на ЕНОЗД от 7 март 2012 година относно пакета за реформа в областта на защитата на данните

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu)

2012/C 192/05

На 25 януари 2012 г. Комисията прие пакет за реформа на правилата на ЕС за защита на данните, в който бе включено предложение за регламент, съдържащ общите правила за защита на данните, и предложение за директива относно защитата на данните в сектора на правоприлагането.

На 7 март 2012 г. Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) прие становище, в което се съдържат подробни забележки за двете законодателни предложения. Пълният текст на становището може да се намери на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu

В становището ЕНОЗД накратко описва контекста на предложенията и дава своята обща оценка.

ЕНОЗД приветства предложението за регламент, тъй като това представлява огромна стъпка напред във връзка със защитата на данните в Европа. Предложените правила ще укрепят правата на хората и ще подобрят отчетността на администраторите на данни за начините, по които те боравят с лични данни. Освен това ефективно се укрепват ролята и правомощията на националните надзорни органи (заедно и поотделно).

ЕНОЗД изразява удовлетворение по-специално от факта, че се предлага инструмент от типа регламент за общите правила в областта на защитата на данни. Предложеният регламент ще бъде пряко приложим в държавите-членки и така ще се избегнат множеството усложнения и несъответствия, които произтичат от различните закони за прилагане в сила в държавите-членки понастоящем.

При все това ЕНОЗД изразява огромно разочарование от предложената директива за защита на данните в областта на правоприлагането. ЕНОЗД изразява съжаление, че Комисията е предпочела да регулира тази област със самостоятелен правен инструмент, който ще осигури неадекватно ниво на защита много под нивото на предложения регламент.

Положителен елемент от предложената директива е, че тя обхваща обработването в национален мащаб и следователно е с по-голям обхват от настоящото рамково решение. Това подобрение обаче има добавена стойност само ако директивата значително повишава нивото на защита на данни в тази област, а това не е така.

Основната слабост на пакета като цяло е, че той не води до отстраняване на липсата на съгласуваност на правилата на ЕС за защита на данни. Той оставя много инструменти на ЕС за защита на данни незасегнати, например правилата за защита на данни за институциите и органите на ЕС и всички специфични документи, приети в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси като решението от Прюм и правилата на Европол и Евроюст. Освен това предложените инструменти, взети заедно, не обхващат напълно фактическите ситуации в приложното поле на двете области на политика, например използването на резервационни данни на пътниците (PNR) или далекосъобщителни данни за целите на правоприлагането.

Що се отнася до предложения регламент, един хоризонтален въпрос касае връзката между правото на ЕС и националното право. Предложеният регламент постига голям напредък по отношение на създаването на единно приложимо право за защита на данни в ЕС, но възможностите за едновременно съществуване и взаимодействие между правото на ЕС и националното право продължават да са повече, отколкото изглежда на пръв поглед. ЕНОЗД е на мнение, че би било добре законодателят да отчете този факт.

Втори въпрос от общо значение произтича от многобройните разпоредби, които оправомощават Комисията да приема делегирани актове или актове за изпълнение. ЕНОЗД приветства този подход, дотолкова доколкото той допринася за последователно прилагане на регламента, но изразява резерви относно степента, до която приемането на основни правни разпоредби се извършва с делегирани правомощия. Някои от тези правомощия следва да бъдат преразгледани.

В по-подробен план ЕНОЗД изтъква основните положителни елементи на предложения регламент, които са както следва:

пояснение на обхвата на прилагане на предложения регламент,

повишени изисквания за прозрачност спрямо субекта на данни и укрепване на правото на възражение,

общо изискване, съгласно което администраторите на данни трябва да гарантират и да могат да демонстрират спазване на разпоредбите на регламента,

укрепване на позицията и ролята на националните надзорни органи,

основните елементи на механизма за съгласуваност.

Основните отрицателни елементи на предложения регламент са както следва:

новото основание за изключение от принципа на ограничаване в рамките на целта,

възможностите за ограничаване на основни принципи и права,

задължението, съгласно което администраторите на данни трябва да съхраняват документация за всички операции по обработка,

предаването на данни на трети държави чрез дерогация,

ролята на Комисията в механизма за съгласуваност,

задължителното естество на налагането на административни санкции.

Що се отнася до директивата, ЕНОЗД е на мнение, че много аспекти на предложението не отговарят на изискването за последователно и високо ниво на защита на данните. Директивата оставя всички съществуващи инструменти в областта незасегнати и в много случаи няма никакво основание за отклонение от разпоредбите, съдържащи се в правилата на предложения регламент.

ЕНОЗД подчертава, че макар областта на правоприлагането да изисква някои специфични правила, всяко отклонение от общите правила за защита на данните следва да е надлежно обосновано въз основа на подходящ баланс между обществения интерес в областта на правоприлагането и основните права на гражданите.

ЕНОЗД изразява загриженост по-специално по отношение на следното:

липса на яснота в документа във връзка с принципа на ограничаване в рамките на целта,

липса на каквото и да било задължение на компетентните органи да могат да демонстрират спазване на директивата,

недостатъчно строги условия за предаване на данни на трети държави,

необосновано ограничени правомощия на надзорните органи.

Дават се изброените по-долу препоръки.

Препоръки за целия процес на реформа

Публично да се оповести графикът за втория етап от процеса на реформа колкото се може по-скоро.

В предложения регламент да се включат правилата за институциите и органите на ЕС или поне да има съгласувани правила в сила, когато предложеният регламент започне да се прилага.

Да се представи колкото се може по-скоро предложение за общи правила за общата външна политика и политика на сигурност въз основа на член 39 от Договора за ЕС.

Препоръки за предложения регламент

Хоризонтални проблеми

Да се добави разпоредба за поясняване на териториалния обхват на прилагане на националното право в съответствие с регламента.

Да се преразгледа делегирането на правомощия в член 31, параграфи 5 и 6, член 32, параграфи 5 и 6, член 33, параграфи 6 и 7, член 34, параграф 2, буква a), член 44, параграф 1, буква г) и член 44, параграф 7.

Да се осигурят подходящи и специфични мерки за микро, малки и средни предприятия само в подбрани актове за изпълнение, а не в делегирани актове съгласно член 8, параграф 3, член 14, параграф 7, член 22, параграф 4 и член 33, параграф 6.

Да се прецизира понятието „обществен интерес“ във всяка разпоредба, в която се използва. Специфичните обществени интереси следва да се посочат изрично във връзка с контекста на предвиденото обработване във всяка съответна разпоредба от предложението (виж по-специално съображение 87, член 17, параграф 5, член 44, параграф 1, буква г) и член 81, параграф 1, букви б) и в)). Може да се включат допълнителни изисквания, че основанието може да се използва само в изключителни неотложни обстоятелства или императивни съображения, определени в закона.

Глава I —   Общи разпоредби

Член 2, параграф 2, буква г): да се включи критерий за разграничаване между публични и домашни дейности въз основа на неопределения брой лица, които могат да имат достъп до информацията.

Член 2, параграф 2, буква д): да се поясни, че изключението се прилага по отношение на компетентните публични органи. Съображение 16 трябва да е съгласувано с член 2, параграф 2, буква д).

Член 4, параграфи 1 и 2: в съображение да се добави по-ясно обяснение, в което се посочва фактът, че веднага след като бъде установена тясна връзка между идентификатор и дадено лице, това ще задейства прилагането на принципите за защита на данните.

Член 4, параграф 13: да се прецизират критериите за идентифициране на основното място на установяване на съответния администратор на данни, като се взема предвид „доминиращото влияние“ на едно място на установяване върху другите в тясна връзка с правомощието за упражняване на правилата за защита на лични данни или правилата от значение за защита на данните. Като алтернатива определението може да бъде насочено към основното място на установяване на групата като цяло.

Да се добавят нови определения за „предаване на данни“ и „ограничение на обработването“.

Глава II —   Основни принципи

Член 6: да се добави съображение, в което се пояснява допълнително какво попада в обхвата на задача, извършена „от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия“ в член 6, параграф 1, буква д).

Член 6, параграф 4: разпоредбата да се заличи или поне да се ограничи до допълнително обработване на данни за несъвместими цели при основанията, посочени в член 6, параграф 1, букви a) и г). Това ще изисква и изменение на съображение 40.

Да се добави нова разпоредба за представителството на всички лица, които не разполагат с достатъчен (правен) капацитет или не могат да действат поради друга причина.

Член 9: да се включат нарушения и дела, които не са довели до присъди в специалните категории данни. Да се разшири изискването за контрол на официалния орган до всички основания, посочени в член 9, параграф 2, буква й).

Член 10: в съображение 45 да се посочи по-ясно, че администраторът на данни не трябва да може да се позове на евентуална липса на информация с цел да отхвърли искане за достъп, когато тази информация може да бъде предоставена от субекта на данни за осигуряване на такъв достъп.

Глава III —   Права на субекта на данни

Член 14: да се включи информация за наличието на определени операции по обработване, които оказват особено въздействие върху съответните лица, както и последствията от такова обработване върху съответните лица.

Член 17: да се доразвие разпоредбата с цел да се гарантира нейната ефективност на практика. Да се заличи член 17, параграф 3, буква г).

Член 18: да се поясни, че упражняването на правото не засяга задължението в член 5, буква д) за заличаване на данните, когато вече не са необходими. Да се гарантира, че член 18, параграф 2 не е ограничен само до данни, които са били предоставени от субекта на данни въз основа на съгласие или договор.

Член 19: да се поясни какво следва да направи администраторът на данни в случай на несъгласие със субекта на данни и разпоредбата да се съгласува с член 17, параграф 1, буква в). Да се обясни в съображение какво може да бъде счетено за „императивни законни основания“.

Член 20: правото на съответните лица да изразяват своето мнение да се включи в член 20, параграф 2, буква a), както е в настоящия член 15 от Директива 95/46/ЕО.

Член 21: да се въведат подробни гаранции, че в националното право трябва да се посочват целите на обработването, категориите лични данни, които следва да се обработват, специфичните цели и начини за обработване, администраторът на данни, категориите лица, упълномощени да обработват данните, процедурата за обработването на данни и предпазните мерки срещу произволна намеса на публичните органи. Да се включат като допълнителни предпазни мерки информиране на субектите на данни за ограничаване и за тяхното право да прехвърлят въпроса към надзорния орган с цел получаване на непряк достъп. В член 21 да се добави, че възможността за прилагане на ограничения при обработването, извършвано от частни администратори на данни за целите на правоприлагането, не трябва да ги принуждава да запазват данни освен абсолютно необходимите за първоначалната преследвана цел и да променят своята ИТ архитектура. Да се заличи основанието, посочено в член 21, параграф 1, буква д).

Глава IV —   Администратор и обработващ лични данни

Член 22: принципът на отчетност да се посочи изрично и във всеки случай да се посочи в съображение 60. Да се слеят параграфи 1 и 3 от член 22 и да се посочи изрично, че мерките трябва да бъдат подходящи и ефективни. Да се включи обща разпоредба, предшестваща специфичните задължения в член 22, параграф 2, в която се излага концепцията „контрол на управлението“, включително разпределяне на отговорности, обучение на персонал и адекватни инструкции, както и изискване администраторът на данни да извърши поне преглед и общ опис на операциите по обработване в рамките на обхвата на неговата отговорност. Да се добави нов параграф с разпоредба, че когато администраторът реши да изготвя или е задължен да изготвя редовен доклад за своите дейности, този доклад следва да съдържа и описание на политиките и мерките, посочени в член 22, параграф 1.

Член 23: в член 23, параграф 2 и в съображение 61 да се посочи фактът, че субектите на данни по принцип следва да имат право да изберат дали да позволят по-широкообхватно използване на своите лични данни.

Член 25, параграф 2, буква a): да се заличи изключението за трети държави с адекватно ниво на защита.

Член 26: да се добави задължение за обработващия лични данни да вземе под внимание принципа на защита на данните още при проектирането във връзка със списъка със спецификации, посочен в член 26, параграф 2.

Член 28: да се преразгледат или заличат изключенията в член 28, параграф 4.

Член 30: да се поясни член 30 с цел да се гарантира цялостната отговорност на администратора на данни и да се добави задължение, съгласно което администраторът на данни трябва да приеме подход за управление на информационната сигурност в рамките на организацията, включително по целесъобразност прилагането на специфична политика за информационна сигурност във връзка с извършваното обработване на данни. В член 30 да се включи изрично позоваване на оценката на въздействието във връзка със защитата на данните.

Членове 31 и 32: да се уточнят критериите и изискванията за констатиране на нарушения на сигурността на данните и обстоятелствата, в които следва да се уведоми за такова нарушение. Срокът в член 31 да се промени от 24 часа на не повече от 72 часа.

Член 33: списъкът с операции по обработване, посочен в член 33, параграф 2, букви б), в) и г), не трябва да бъде ограничен до мащабно обработване. Да се съгласуват член 33, параграф 5 и съображение 73. Член 33, параграф 6 да се ограничи до несъществени елементи. Да се поясни, че размерът на предприятието никога не трябва да освобождава от задължението за извършване на оценка на въздействието във връзка със защитата на данните по отношение на операции по обработване, които съдържат специфични рискове.

Член 34: член 34, параграф 1 да се премести в глава V от предложения регламент.

Членове 35—37: да се понижи прагът от 250 служители в член 35, параграф 1 и да се поясни обхватът на член 35, параграф 1, буква в). Да се добавят гаранции, по-специално по-строги условия за освобождаване на длъжностни лица по защита на данните, и в член 36, параграф 1 да се гарантира, че длъжностните лица по защита на данните имат достъп до цялата уместна информация и до необходимите помещения за извършване на своите задължения. В член 37, параграф 1, буква a) да се включи ролята на длъжностните лица по защита на данните за повишаване на осведомеността.

Глава V —   Предаване на данни на трети държави

В съображение 79 да се посочи, че неприложимостта на регламента към международни споразумения се ограничава във времето само до вече съществуващите международни споразумения.

Да се включи преходна клауза за преглед на тези международни споразумения в рамките на определен срок с оглед съгласуването им с регламента.

Член 41 (и съображение 82): да се поясни, че в случай на отрицателно решение относно адекватността предаването на данни следва да се разрешава само при наличието на подходящи предпазни мерки или ако предаването на данни попада в обхвата на дерогациите, определени в член 44.

Член 42: Да се гарантира, че възможността за използване на инструменти, които не са правно обвързващи, за въвеждане на подходящи предпазни мерки, е ясно обоснована и ограничена само до случаи, в които е демонстрирана необходимост да се прибегне до такива инструменти.

Член 44 (и съображение 87): Да се добави разпоредба, че възможността за предаване на данни следва да засяга предаване на данни само в редки случаи и следва да се основава на внимателна оценка на всички обстоятелства по предаването на данни във всеки отделен случай. Да се замени или поясни позоваването на „подходящи гаранции“ в член 44, параграф 1, буква з) и в член 44, параграф 3.

Съображение 90: съображението да се промени в материалноправна норма. Да се въведат подходящи предпазни мерки за тези случаи, които включват съдебни гаранции и предпазни мерки за защита на данните.

Глави VI и VII —   Независими надзорни органи, сътрудничество и съгласуваност

Член 48: националните парламенти да се включат с определена роля в процедурата за определяне на членове на надзорните органи.

Член 52, параграф 1: да се включи задължение за разработване на насоки относно използването на различните правомощия за изпълнение, при необходимост координирани на равнище ЕС от комитета. Това евентуално може да се включи и в член 66.

Член 58: в член 58, параграф 6 да се замени думата „незабавно“ с израза „без забавяне“ и крайният срок от един месец в член 58, параграф 7 да се удължи на два месеца/осем седмици.

Член 58: да се придаде повече тежест на правилото за мнозинството, като се гарантира, че искане от един орган може да бъде представено за гласуване, ако съответният въпрос не е свързан с някоя от основните мерки, описани в член 58, параграф 2.

Членове 59 и 60: да се ограничат правомощията на Комисията, като се премахне възможността за отхвърляне на решение на национален надзорен орган по конкретен въпрос чрез акт за изпълнение. Да се гарантира, че ролята на Комисията се състои от първоначален етап за задействане на сезирането на комитета, както е предвидено в член 58, параграф 4, и последващ етап, в който Комисията има правомощие да приема становища. Да се включи позоваване на допълнителна процедура пред Съда в контекста на процедура за нарушение или искане за временни мерки, например нареждане за временно преустановяване.

Член 66: да се добави, че в контекста на оценките за адекватност се извършва консултация с комитета.

Да се преразгледа настоящата оценка на въздействието, извършена от секретариата на Европейския комитет по защита на личните данни, от гледна точка на финансови и човешки ресурси (виж приложението към настоящото становище, достъпно на уебсайта на ЕНОЗД).

Глава VIII —   Средства за съдебна защита, отговорност и санкции

Членове 73 и 76: да се поясни мандатът, който субектите на данни възлагат на организацията, и изискваната степен на формалност. Да се въведе по-широкообхватна разпоредба за колективни действия.

Член 74, параграф 4: да се ограничат видовете „засягане“ на субекта на данни, които могат да доведат до производство, и да се сведат до по-конкретен риск от въздействие върху правата на субекта на данни.

Член 75, параграф 2: да се уточни, че дерогацията не се прилага по отношение на публични органи от трети държави.

Член 76, параграфи 3 и 4: да се въведе по-систематична информационна процедура на равнището на съдилищата.

Да се изясни взаимодействието с регламента „Брюксел I“.

Да се изясни съвместимостта между използването на информация, получена от администратор на данни (въз основа на член 53), и общото право на отказ от даване на показания срещу себе си.

Член 77: да се допълни, че субектът на данни следва винаги да е в състояние да се обърне към администратора на данни във връзка с уреждането на щетите, независимо къде и как са възникнали те. Да се въведе последващо уреждане на щетите между администратора и обработващия лични данни след изясняване на разпределението на отговорността между тях. Да се допълни, че това следва да се прилага и при обезщетяване на нематериални вреди или щети.

Да се въведе разпоредба, в която се използва концепцията за един стопански субект или едно предприятие с оглед да се позволи вменяване на отговорност на групата за нарушение по вина на дъщерно дружество.

Член 79: да се въведе дискреционно правомощие на надзорните органи по отношение на административните санкции. Да се добавят спецификации за определяне на обстоятелствата, в които се налагат административни санкции. Да се гарантира, че неспазването на конкретно нареждане на надзорен орган обичайно подлежи на по-голяма административна санкция от единствено нарушение на същата обща разпоредба.

Глава IX —   Специфични ситуации на обработване на данни

Член 80: член 80 да се преработи и да се посочи, че държавите-членки предвиждат изключения или дерогации от разпоредбите на регламента, както е посочено, ако те са необходими за съгласуване на правото на защита на данните и правото на свобода на словото. В разпоредбата или в съображение да се допълни, че когато се съгласуват двете основни права, не трябва да се засяга тяхната същност.

Да се добави материалноправна норма за обществения достъп до документи, в която се посочва, че личните данни в документи, съхранявани от публични органи, може да бъде разкрита публично, ако това: 1. се предвижда от правото на ЕС или националното право; 2. е необходимо за съгласуване на правото на защита на данните и правото на обществен достъп до официални документи; и 3. представлява справедлив баланс между различните засегнати интереси.

В членове 81, 82, 83 и 84 да се замени изразът „в рамките на настоящия регламент“ с „без да се засяга настоящият регламент“.

Член 81: да се съгласуват член 81, параграф 1, точка 3 и член 9, параграф 3 и да се поясни обхватът и естеството на член 81. Следва да се дадат допълнителни насоки за изискването за съгласие, определянето на отговорности и изискванията за сигурност.

Член 83: да се включат допълнителни предпазни мерки, ако се обработват специални категории данни. В член 83, параграф 1 да се поясни, че отправната точка за научноизследователски цели следва да бъде, че такова обработване се извършва с анонимизирани данни. Да се поясни какво се има предвид с думата „отделно“ и да се гарантира, че отделното съхранение действително предпазва субектите на данни. В член 83, параграф 1, буква б) да се посочват „данните, които позволяват определена информация да бъде свързана със субект на данни“, а не „данните, които позволяват информацията да бъде свързана със субект на данни, който е идентифициран или може да бъде идентифициран“. Да се изключи ограничаването на правата на отделни лица чрез делегирани актове.

Препоръки относно предложената директива

Хоризонтални проблеми

Член 59: специфичните актове в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси следва да бъдат изменени най-късно към момента на влизане в сила на директивата.

Да се добави нова разпоредба, с която се въвежда механизъм за оценяване с оглед редовни оценки, основани на доказателства, дали дейностите по обработване на данни с определен мащаб действително представляват необходима и пропорционална мярка за целите на предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления.

Да се добави нова разпоредба, с която да се гарантира, че предаването на лични данни от правоприлагащите органи на други публични органи или частни страни се разрешава само при специфични и строги условия.

Да се добави нова разпоредба относно специфични предпазни мерки във връзка с обработването на данни на деца.

Глави I и II —   Общи разпоредби и принципи

Член 3, параграф 4: да се обоснове допълнително в съответствие с член 17, параграф 5 от предложения регламент.

Член 4, буква б): в съображение да се включи пояснение, че понятието „съвместима употреба“ следва да се тълкува ограничително.

Член 4, буква е): да се съгласува с член 5, буква е) от предложения регламент и съответно да се изменят членове 18 и 23.

Член 5: незаподозрените лица да се включат като отделна категория. Да се заличи изразът „колкото се може повече“ и да се изяснят последствията от категоризацията.

Член 6: в параграфи 1 и 2 да се заличи изразът „колкото се може повече“.

Член 7, буква a): да се измени в самостоятелна разпоредба, която гарантира по общ начин, че всички операции по обработване на данни са обхванати от закона, и така да се изпълнят изискванията на Хартата на основните права на ЕС и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Член 7, параграфи б)—г): да се заменят с допълнителна отделна разпоредба, в която изчерпателно се изброяват основанията от обществен интерес, за които може да се разреши дерогация от принципа на ограничаване в рамките на целта.

Да се добави нова разпоредба за обработването на лични данни за исторически, статистически и научноизследователски цели.

Да се добави задължение, съгласно което компетентният орган трябва да въведе механизми, за да гарантира определянето на срокове за заличаване на лични данни и за периодичен преглед на необходимостта от съхранение на данните, включително определяне на периоди на съхранение за различните категории лични данни, както и редовни проверки на тяхното качество.

Член 8: стриктното формулиране на съображение 26 да се включи в член 8. Да се поясни какво се предвижда под подходящи мерки, надхвърлящи обичайните предпазни мерки.

Глава III —   Права на субекта на данни

Член 10: в член 10, параграфи 1 и 2 да се заличи позоваването на „всички разумни стъпки“. В член 10, параграф 4 да се включи изричен срок и да се посочи, че субектът на данни трябва да получи информация най-късно месец след получаването на искането. В член 10, параграф 5 да се замени думата „злонамерени“ с „явно прекомерни“ и да се даде допълнително обяснение на това понятие в съображение.

Да се добави нова разпоредба, съдържаща задължение за администратора на данни да съобщи на всеки получател, на когото са разкрити данни, за всяко коригиране, заличаване или промяна на данните, което е било извършено или не е било извършено в съответствие с член 15 или 16, освен ако това се окаже невъзможно или води до непропорционално усилие.

Членове 11 и 13: в член 11, параграф 4 и член 13, параграф 1 да се добави изречение, гласящо, че администраторът на данни е длъжен във всеки отделен случай да оцени чрез конкретна и индивидуална оценка дали се прилагат частични или пълни ограничения за някое от основанията. Да се гарантира ограничено тълкуване на обхвата на член 11, параграф 5 и член 13, параграф 2. Да се заличи думата „пропускане“ в член 11, параграф 4 и съображение 33.

Членове 15 и 16: да се добавят основания и условия за ограничаване на правото на коригиране и правото на заличаване.

Член 16: в член 16, параграф 3 да се използва изразът „ограничава обработването“, а не „маркира“. В член 16 да се включи задължение за администратора на данни да уведомява субекта на данни преди да премахне дадено ограничение за обработването.

Глава IV —   Администратор и обработващ лични данни

Член 18: в този член и също така в член 4, буква е) да се посочи, че изискването за документация произтича от общото задължение да може да се демонстрира спазване на директивата. Да се включи изискване за съхраняване на информация относно правното основание за предаване на данните чрез материалноправно обяснение, особено ако предаването се основава на член 35 или 36.

Член 19: да се обясни понятието за защита на данните „по подразбиране“.

Член 23, параграф 2: да се съгласува с член 28, параграф 2 от предложения регламент.

Член 24: да се включи самоличността на получателите на данните.

Да се включи нова разпоредба, с която се изисква компетентните органи да извършат оценка на въздействието във връзка със защитата на данните, освен ако по време на законодателния процес вече е била извършена специфична оценка, еквивалентна на оценка на въздействието във връзка със защитата на данните.

Член 26: да се съгласува по-тясно с процедурите, определени в член 34, параграф 2 от предложения регламент.

Член 30: да се проучи въпросът с конфликта на интереси и да се определи минимален двугодишен мандат.

Член 31: да се предвидят подходящи административни отговорности с надлежно отчитане на независимата роля на длъжностните лица по защита на данните и по-специално с оглед да се избегнат евентуални неравностойни отношения или влияние от администратори с висок ранг.

Глава V —   Предаване на данни на трети държави

Член 33: да се добави изискване, че предаването на данни може да се осъществи само ако администраторът в третата държава или международната организация е компетентен орган по смисъла на предложената директива.

Член 35: да се заличи член 35, параграф 1, буква б) или поне да се включи изискване за предварително разрешение от надзорния орган.

Член 36: в съображение да се посочи, че всяка дерогация, с която се обосновава предаване на данни, трябва да се тълкува ограничително и не трябва да се позволява често, масово и структурно предаване на лични данни; дори отделните случаи не трябва да водят до предаване „на едро“ и трябва да са ограничени до абсолютно необходимите данни. Да се добавят допълнителни предпазни мерки, например задължение специално да се документира предаването на данни.

Членове 35 и 36: да се добави, че в случай на отрицателно решение относно адекватността предаването на данни трябва да се основава на: i) член 35, параграф 1, буква a), ако е налице правно обвързващо международно споразумение, което разрешава предаване при специфични условия, гарантиращи адекватна защита; или ii) на дерогациите, посочени в член 36, буква a) или в).

Глави VI и VII —   Надзорни механизми

Член 44: в съображение да се дадат повече указания какво следва да се обхваща от понятието „съдебни функции“.

Член 46: да се съгласуват правомощията на надзорните органи спрямо националните полицейски органи и правомощията съгласно предложението за регламент. Да се съгласува член 46, буква a) с член 53 от предложения регламент и да се замени изразът „например“ в член 46, букви a) и б) с „включително“.

Член 47: да се посочи, че докладът за годишните дейности на надзорните органи трябва да бъде представен на националния парламент и да бъде публично достъпен.

Член 48: в член 48 да се включат разпоредбите на член 55, параграфи 2—7 от предложения регламент.

Да се проучи необходимостта от усъвършенстван механизъм за сътрудничество и в обхвата на прилагане на предложената директива.

(Съкратена версия. Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu)

Съставено в Брюксел на 7 март 2012 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 192/16


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6659 — Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 192/06

1.

На 22 юни 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Bain Capital Investors, LLC („Bain“, САЩ) и Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Япония) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Jupiter Shop Channel Co., Ltd. („Shop“, Япония) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Bain: частни капиталови инвестиции в повечето индустриални сектори, включително информационните технологии, здравеопазването, търговията на дребно и потребителските продукти, и комуникациите,

за предприятие Sumitomo: интегрирано търговско дружество с дейност в различни отрасли като метални изделия, транспортните и строителните системи, химикалите и електрониката, медиите, мрежите и модната търговия на дребно, както и в областта на минерални ресурси,

за предприятие Shop: експлоатация на канал за телевизионно пазаруване в Япония и пазаруване от интернет сайт, предназначен предимно за японските потребителите.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6659 — Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 192/18


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6621 — CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 192/07

1.

На 22 юни 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия CNP Assurances („СNP Assurances“, Франция) и BNP Paribas, чрез своето дъщерно дружество Cardif Assurance Vie („Cardif“, Франция), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над недвижима собственост („сградата“) посредством покупка на активи.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за CNP Assurances: застраховане на физически лица във Франция, по-специално животозастраховане, пенсионното осигуряване и дългосрочното здравно застраховане срещу рискове,

за Cardif: застрахователна компания за животозастраховане, част от френската банкова група BNP Paribas,

Сградата: недвижима собственост (офисна сграда), намираща се в Charenton-le-Pont (департамент Val-de-Marne във Франция).

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6621 — CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).