ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.177.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 177

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
20 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 177/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложенията на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара и за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара

1

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 177/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

12

2012/C 177/03

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

17

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 177/04

Обменен курс на еврото

21

2012/C 177/05

Решение за изпълнение на Комисията от 15 юни 2012 година за приемане на решения за внос в Съюза на някои химикали в съответствие с Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета

22

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2012/C 177/06

Покана за представяне на предложения IX-2013/01 — Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище

32

2012/C 177/07

Покана за представяне на предложения IX-2013/02 — Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище

37

 

Съвет

2012/C 177/08

Открита покана — Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)

42

 

Европейска комисия

2012/C 177/09

Покана за представяне на предложения за дейности за преминаване към други видове транспорт, катализиране, морски магистрали, избягване на движението и съвместно обучение в рамките на втората програма Марко Поло(Регламент (ЕО) № 1692/2006 на Европейския парламент и Съвета — ОВ L 328, 24.11.2006 г. стр. 1)

44

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейски надзорен орган за защита на данните

20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/1


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложенията на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара и за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара

2012/C 177/01

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7 и 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2), и по-специално член 28, параграф 2 от него,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

Настоящото становище е част от пакет от 4 становища на ЕНОЗД във връзка с финансовия сектор, като всички бяха приети в един ден (3).

2.

На 20 октомври 2011 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара („предложеният регламент“) и предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара („предложената директива“). Предложените регламент и директива (съвместно наричани „предложенията“) бяха изпратени от Комисията и получени от ЕНОЗД за консултация на 31 октомври 2011 г. На 6 декември 2011 г. Съветът на Европейския съюз проведе консултация с ЕНОЗД относно предложенията.

3.

Преди приемането на предложения регламент бе проведена неофициална консултация с ЕНОЗД. ЕНОЗД отбелязва, че някои от неговите коментари са били взети под внимание в предложението.

4.

ЕНОЗД изразява удовлетворение от факта, че Комисията и Съветът са провели консултация с него.

1.2.   Цели и обхват на предложенията

5.

С директивата за пазарна злоупотреба („MAD“) (4), приета в началото на 2003 г., бе въведена обща правна рамка на ЕС за предотвратяване, разкриване и налагане на санкции както на търговията с вътрешна информация, така и на манипулирането на пазара.

6.

След като MAD бе прилагана в продължение на няколко години Комисията оцени прилагането на тази директива и идентифицира редица проблеми като пропуски в регулирането на някои инструменти и пазари, проблеми при ефективното прилагане (регулаторните органи не разполагат с определена информация и правомощия, а санкциите или липсват, или не са достатъчно възпиращи), липса на яснота по някои ключови концепции и административна тежест за емитентите.

7.

В контекста на тези проблеми и важните промени, въведени във финансовия сектор чрез законодателни, пазарни и технологични развития, Комисията прие законодателни предложения за реформа на MAD, която се състои от предложения регламент и предложената директива. Политическите цели на предложеното преразглеждане са да се повиши доверието на инвеститорите и интегритета на пазара и да бъдем в крак с новите развития във финансовия сектор.

8.

С предложения регламент по-специално се разширява обхватът на рамката за пазарна злоупотреба, класифицират се опитите за манипулиране на пазара и злоупотреба с вътрешна информация като конкретни престъпления, подсилват се разследващите правомощия на компетентните органи и се въвеждат минимални правила за административни мерки, санкции и глоби.

9.

Предложената директива изисква от държавите-членки да въведат наказателни санкции за умишлената злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара, както и за подбуждане, подпомагане, съучастие или опит за извършване на тези престъпления. Освен това тя разширява отговорността до юридически лица, като по целесъобразност включва наказателна отговорност на юридически лица.

1.3.   Цел на становището на ЕНОЗД

10.

Някои от мерките, планирани в предложенията с цел повишаване на интегритета на пазара и защита на инвеститорите, оказват въздействие върху правата на лица във връзка с обработването на техните лични данни.

11.

По-специално ще се събират, обработват и обменят лични данни, когато компетентните органи разследват или си сътрудничат с цел разкриване, докладване и/или санкциониране на злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара. Освен това механизмът, с който се насърчава докладването на нарушения, също ще включва обработване на лични данни както на лицето, което докладва за нарушенията, така и на „обвиненото“ лице. На последно място режимът на санкциониране ще засегне правото на защита на личните данни, дотолкова доколкото санкциите, в които се посочва самоличността на лицето, отговорно за нарушаването на предложения регламент, ще бъдат публично разгласявани.

12.

Докато предложеният регламент съдържа няколко разпоредби, които могат да засегнат правото на лицата да защитят своите лични данни, предложената директива не включва обработване на лични данни като такова. Поради това настоящото становище ще бъде насочено към предложения регламент и по-специално към следните въпроси: 1. приложимостта на законодателството за защита на данните; 2. списъци на лица, които имат достъп до вътрешна информация; 3. правомощията на компетентните органи; 4. въведените системи за разкриване и докладване на подозрителни сделки; 5. обмен на информация с трети държави; 6. публично разгласяване на санкции и докладване на нарушения.

2.   АНАЛИЗ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

2.1.   Приложимост на законодателството за защита на данните

13.

Както в съображенията (5), така и в разпоредбите (6) на предложения регламент се посочват Хартата на основните права, Директива 95/46 и Регламент № 45/2001. По-специално в член 22 от предложения регламент изрично се предвижда като общо правило, че „при обработката на лични данни, извършвана от държавите-членки в съответствие с настоящия регламент, компетентните органи прилагат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО. Когато ЕОЦКП обработва лични данни в съответствие с настоящия регламент, той спазва разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001“. Освен това разпоредбата предвижда, че личните данни се съхраняват за максимален срок от 5 години.

14.

ЕНОЗД изразява голямо удовлетворение от тази основна разпоредба и като цяло приветства вниманието, което е отделено специално на законодателството за защитата на данните в предложения регламент. ЕНОЗД обаче предлага разпоредбата да бъде преработена, така че да се подчертае приложимостта на съществуващото законодателство за защита на данните. Освен това позоваването на Директива 95/46/ЕО следва да бъде пояснено, като се посочи, че разпоредбите ще се прилагат в съответствие с националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО. ЕНОЗД отбелязва, че в някои разпоредби от предложения регламент се прави изрично позоваване на Директива 95/46/ЕО и/или Регламент (ЕО) № 45/2001. Така се подчертава прилагането на съответните правила за защита на данните в конкретни случаи, но това не означава, че правилата не са приложими, когато не са изрично посочени във всяка разпоредба, която (потенциално) води до обработване на лични данни.

15.

Подобно на съображение 33, и в други съображения следва последователно да се използва изразът, че държавите-членки „спазват“, а не само че „следва да спазват“ съответното законодателство за защита на данните, тъй като вторият израз е в сила и няма свобода на действие по отношение на неговата приложимост.

2.2.   Списъци на лица, които имат достъп до вътрешна информация

16.

Предложеният регламент съдържа задължение за емитентите на финансови инструменти или участниците на пазара на квоти за емисии да изготвят списък на всички лица, които работят за тях по силата на трудов договор или по друг начин и които имат достъп до вътрешна информация (член 13, параграф 1). Емитентите на финансови инструменти, чиито финансови инструменти са допуснати до търгуване на развиващ се пазар на МСП, са освободени от това задължение, освен когато компетентният орган поиска да съставят такъв списък (член 13, параграф 2).

17.

ЕНОЗД признава, че такива списъци са необходими, тъй като те представляват важен инструмент за компетентните органи, когато разследват евентуална злоупотреба с вътрешна информация или пазарна злоупотреба. При все това, тъй като тези списъци ще включват обработването на лични данни, в основния законодателен акт трябва да се определят общи правила и гаранции за защита на данните. Поради това ЕНОЗД препоръчва да се включи изрично позоваване на целта на тези списъци в материалноправна норма от предложения регламент. Целта в действителност е един от съществените елементи на всеки случай на обработване съгласно член 6 от Директива 95/46/ЕО.

18.

В съответствие с член 13, параграф 3 от предложения регламент Комисията приема посредством делегиран акт мерки, с които се определя съдържанието на списъка (включително информация във връзка със самоличността на лицата и причините те да бъдат включени в списък на лица, които имат достъп до вътрешна информация) и условията, при които ще се изготвят такива списъци (включително условията за актуализиране, периодът на съхранение и отговорностите на вписаните лица). ЕНОЗД обаче препоръчва следното:

включване на основните елементи от списъка (и във всеки случай причините, поради които лицата следва да се включат в списъка) в самия предложен регламент,

включване на позоваване на необходимостта да се проведе консултация с ЕНОЗД, дотолкова доколкото делегираните актове са свързани с обработване на лични данни.

2.3.   Правомощия на компетентните органи

19.

В член 17, параграф 2 се изброяват надзорните и разследващите правомощия, с които компетентните органи разполагат най-малко с оглед изпълнение на своите задължения съгласно предложения регламент.

20.

Две правомощия по-специално се нуждаят от специално внимание поради връзката им с правата на неприкосновеност на личния живот и защитата на данни: правомощието за достъп до частни помещения с цел изземване на документи в каквато и да било форма и правомощието за изискване на съществуващи записи за телефонни разговори и за пренос на данни.

2.3.1.   Правомощие за достъп до частни помещения

21.

Правомощието за достъп до частни помещения с цел изземване на документи в каквато и да било форма е действие с висока степен на намеса в личното пространство и засяга правото на неприкосновеност на личния живот. Поради това правомощието трябва да подлежи на строги условия и да се придружава от подходящи предпазни мерки (7). В член 17, параграф 2, буква д) се изисква достъпът до частни помещения да подлежи на предварително разрешение от съдебния орган в съответствие с националното законодателство и когато съществува основателно подозрение, че документите, свързани с предмета на проверката, могат да бъдат от значение за доказването на случай на злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара. ЕНОЗД оценява факта, че в текста правомощията на компетентните органи за достъп до частни помещения са обвързани с условие за наличие на основателно подозрение за нарушаване на предложения регламент или директива и за предварително разрешение от съдебен орган. При все това ЕНОЗД счита, че общото изискване за предварително съдебно разрешение, независимо дали това се изисква от националното законодателство или не, е обосновано и необходимо с оглед на потенциалната намеса в личното пространство в резултат на упражняване на това правомощие.

22.

В съображение 30 от предложения регламент се посочват случаи, в които достъпът до частни помещения е необходим, т.е. лицето, към което вече е било отправено искане за информация, не го спази (изцяло или частично) или когато има разумни основания да се смята, че ако бъде направено искане, то няма да бъде спазено, или че документите или информацията, за които се отнася искането за информация, биха били премахнати, изменени или унищожени. ЕНОЗД изразява удовлетворение от тези уточнения. При все това органът счита, че те са допълнителни предпазни мерки, които са необходими, за да се гарантира спазване на правото на неприкосновеност на личния живот и поради това следва да се включат в материалноправна норма като условие за достъп до частни помещения.

2.3.2.   Правомощие за изискване на съществуващи записи за телефонни разговори и за пренос на данни

23.

Член 17, параграф 2, буква е) оправомощава компетентните органи да „изискват записи за телефонни разговори и пренос на данни, съхранявани от далекосъобщителни оператори или инвестиционни фирми“, но се пояснява, че изискването трябва да се основава на „основателно подозрение“, че тези записи „могат да бъдат от значение за доказването на случай на злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара“ съгласно предложения регламент или предложената директива. Тези записи обаче не включват „съдържанието на съответния разговор или пренос на данни“. Освен това в член 17, параграф 3 се предвижда, че правомощията, посочени в параграф 2, се упражняват в съответствие с националното законодателство.

24.

Данните, свързани с използването на електронни средства за комуникация, могат да съдържат широк набор от лична информация, като самоличността на лицата, които осъществяват и приемат повикването, времето и продължителността на повикването, използваната мрежа, географското местоположение на потребителя в случай на преносими устройства и т.н. Освен това понякога информацията за пренос на данни, свързана с използване на интернет и електронна поща (напр. списък с посетени интернет страници), може да разкрие важни подробности за съдържанието на комуникацията. В допълнение към това обработването на данни за трафик е в разрез с поверителността на кореспонденцията. С оглед на това в Директива 2002/58/ЕО (8) (директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) бе установен принципът, че данните за трафик трябва да бъдат изтрити или да се направят анонимни, когато не са необходими повече за целите на предаване на комуникация (9). Съгласно член 15, параграф 1 от тази директива държавите-членки могат да включват дерогации в националното си законодателство за конкретни законни цели, но те трябва да са необходими, подходящи и пропорционални мерки в рамките на демократично общество, за да се постигнат тези цели (10).

25.

ЕНОЗД признава, че целите, преследвани от Комисията в настоящия случай, са законни. Той разбира необходимостта от инициативи за засилване на надзора на финансовите пазари с цел запазване на тяхната стабилност и по-добра защита на инвеститорите и икономиката като цяло. При все това, предвид техния потенциал за намеса в личното пространство, разследващите правомощия, пряко свързани с данните за трафик, следва да се съгласуват с изискванията за необходимост и пропорционалност, т.е. те трябва да са ограничени до необходимото за постигане на преследваната цел и да не надхвърлят необходимото за нейното постигане (11). Поради това от тази гледна точка е от съществено значение разпоредбите да са ясно формулирани по отношение на личния и материалния обхват, както и обстоятелствата и условията, при които могат да бъдат използвани. Освен това следва да се осигурят подходящи предпазни мерки срещу риска от злоупотреби.

26.

Записите на телефонни разговори и пренос на данни очевидно ще включват лични данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО, Директива 2002/58/ЕО и Регламент № 45/2001. В съображение 31 от предложения регламент се посочва, че: „чрез записите за телефонни разговори и пренос на данни може да се установи самоличността на лице, отговорно за разпространяването на невярна или подвеждаща информация, както и наличието на връзка между две или повече лица (12).“ Поради това трябва да се гарантира пълно спазване на условията за справедливо и законно обработване на лични данни, както е определено в директивите и регламента.

2.3.3.   Изискване за съдебно разрешение

27.

ЕНОЗД отбелязва, че съгласно член 17, параграф 3 това правомощие се упражнява в съответствие с националното законодателство, без изрично да се посочва предварително съдебно разрешение, какъвто е случаят по отношение на правомощието за достъп до частни помещения. ЕНОЗД счита, че наличието на общо изискване за предварително съдебно разрешение във всички случаи — независимо дали се изисква от националното законодателство или не — би било обосновано с оглед потенциалната намеса на въпросното правомощие в личното пространство и в интерес на хармонизираното прилагане на законодателството във всички държави-членки на ЕС. Освен това трябва да се отчете, че различни закони на държавите-членки предвиждат специални гаранции за неприкосновеност на дома срещу непропорционални и недобре регулирани проверки, обиски или конфискации, особено когато се извършват от институции от административно естество.

28.

Освен това ЕНОЗД препоръчва да се включи изискване компетентните органи да изискват записи за телефонни разговори и пренос на данни с официално решение, в което се посочва правното основание и целта на искането, както и каква информация се иска, срокът, в който трябва да се предостави информацията, и правото на получателя решението да се прегледа от Съда.

2.3.4.   Определение на записи за телефонни разговори и пренос на данни

29.

В предложения регламент няма определение на концепцията „записи за телефонни разговори и пренос на данни“. В Директива 2002/58/ЕО (право на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) се посочват единствено „данни за трафик“, но не и „записи за телефонни разговори и пренос на данни“. Несъмнено точното значение на тези концепции определя възможното въздействие от разследващото правомощие върху неприкосновеността на личния живот и защитата на данните на засегнатите лица. ЕНОЗД предлага да се използва терминологията, която вече е въведена в определението за „данни за трафик“ в Директива 2002/58/EO.

30.

В член 17, параграф 2, буква е) се посочват „съществуващи записи за телефонни разговори и за пренос на данни, съхранявани от далекосъобщителен оператор“. В директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации се установява принципът, че данните за трафик трябва да се заличават, когато вече не са нужни за търговската цел, с която са били събрани. При все това въз основа на член 15, параграф 1 от директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации държавите-членки могат да разрешат дерогация от това задължение за целите на правоприлагането. Целта на директивата за запазване на данни е да съгласува инициативите на държавите-членки съгласно член 15, параграф 1 от директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, дотолкова доколкото този член е свързан със запазване на данни за разследване, разкриване и преследване на „тежки“ престъпления.

31.

Въпросът е дали записите за телефонни разговори и за пренос на данни, посочени в член 17, параграф 2, буква е), са отнасят до данните, налични поради съхранението на данни за трафик и местонахождение, регулирани от директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, или до допълнителните данни, изисквани съгласно директивата за запазване на данни. Вторият вариант би довел до сериозни опасения, тъй като дерогациите, предвидени в член 15, параграф 1 от директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (т.e. превенцията, разследването, разкриването и преследването на криминални нарушения), биха били използвани за разширяване на целите, за които се запазват данни съгласно директивата за запазване на данни (т.e разследване, разкриване и преследване на „тежки“ престъпления). С други думи по този начин данните, които се запазват съгласно директивата за запазване на данни, биха били използвани за цели, които не се предвиждат в тази директива. Това би означавало, че Европейският съюз насърчава използването на „вратичка в закона“, което представлява една от основните слабости на настоящата директива за запазване на данни (13).

32.

Поради това ЕНОЗД горещо препоръчва да се определят категории записи за телефонни разговори и за пренос на данни, които компетентните органи могат да изискват. Тези данни трябва да са подходящи, уместни и да не са прекомерни от гледна точка на целта, за която до тях се осъществява достъп и се обработват. Освен това ЕНОЗД препоръчва ограничаване на член 17, параграф 2, буква е) до данните, които обикновено се обработват („съхраняват“) от далекосъобщителните оператори в рамките на Директива 2002/58/ЕО за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации. Това по принцип изключва достъпа до данни, които се съхраняват за целите на директивата за запазване на данни, дотолкова доколкото този достъп не е с цел разследване, разкриване и преследване на „тежки“ престъпления (14).

33.

В член 17, параграф 2, буква е) се предвижда достъп до „записи за телефонни разговори и за пренос на данни, съхранявани от инвестиционна фирма“. В текста следва да се посочват категориите записи и да се пояснят фирмите, за които важи разпоредбата. ЕНОЗД приема, че записите ще съвпаднат със записите, посочени в предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти („предложената MiFID“). ЕНОЗД подчертава, че е изказал становище по това предложение, в което препоръчва да се пояснят и тези концепции (15). Освен това, дотолкова доколкото телефонните данни и данните за трафик са свързани с телефонни разговори и електронни комуникации, посочени в член 16, параграф 7 от предложената MiFID, ЕНОЗД препоръча да се определи целта на записването на такива комуникации и да се посочи какви видове комуникации и какви категории данни за комуникациите ще се записват (16).

34.

На последно място ЕНОЗД изразява удовлетворение, че в текста се съдържа условие за достъп до записите да е налице основателно подозрение за нарушаване на предложения регламент или предложената директива и че изрично се изключва достъпът на компетентните органи до съдържанието на комуникациите.

2.4.   Въведени системи за разкриване и докладване на подозрителни сделки

35.

В член 11, параграф 1 от предложения регламент се предвижда, че всяко лице, което извършва дейност на тържище, приема и поддържа ефективни мерки и процедури, насочени към предотвратяване и разкриване на пазарна злоупотреба. Освен това съгласно параграф 2 се изисква, че всяко лице, натоварено професионално с организирането или извършването на сделки с финансови инструменти, разполага със системи за откриване и съобщаване на нарежданията и сделките, които биха могли да представляват злоупотреба с вътрешна информация, манипулиране на пазара или опит за манипулиране на пазара или за злоупотреба с вътрешна информация. В случай на съмнение компетентните органи се уведомяват незабавно. Комисията ще приеме регулаторните технически стандарти, за да определи подходящите разпоредби и процедури, посочени в първия параграф, и системите и формулярите за уведомления, посочени във втория параграф (член 11, параграф 3, последно изречение).

36.

Дотолкова доколкото тези системи най-вероятно ще включват лични данни (например мониторинг на сделки, сключени от лицата, посочени в списъка на лицата, които имат достъп до вътрешна информация), ЕНОЗД би искал да подчертае, че тези стандарти следва да се разработят в съответствие с принципа „защита на личния живот още при проектирането“, т.e. интегрирането на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот още от замислянето на нови продукти, услуги и процедури, които включват обработването на лични данни (17). Освен това ЕНОЗД препоръчва да се включи позоваване на необходимостта да се проведе консултация с ЕНОЗД, дотолкова доколкото тези регулаторни стандарти са свързани с обработването на лични данни.

2.5.   Обмен на информация с трети държави

37.

ЕНОЗД отчита позоваването на Директива 95/46/ЕО, по-специално на член 25 или 26 и конкретните предпазни мерки, посочени в член 23 от предложения регламент относно разкриването на лични данни на трети държави. По-специално следните предпазни мерки се считат за подходящи предпазни мерки с оглед на съответните рискове при такова предаване на данни: оценка поотделно на всеки случай, демонстриране на необходимостта от предаването на данни, изискване за предварително изрично разрешение от компетентния орган за последващо предаване на данни до и от трета държава и наличие на подходящо равнище на защита на личните данни в третата държава, която получава личните данни.

2.6.   Публично разгласяне на санкции

2.6.1.   Задължително публично разгласяне на санкции

38.

Член 26, параграф 3 от предложения регламент задължава държавите-членки да гарантират, че компетентните органи публично разгласяват всяка наложена административна мярка и санкция за нарушение на настоящия регламент без неоправдано закъснение, в това число най-малкото информация за вида и характера на нарушението и самоличността на лицата, които са отговорни за него, освен ако това разгласяване би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари.

39.

Публичното разгласяване на санкциите би допринесло да се подобри възпирането на нарушения, тъй като действителните и потенциалните нарушители ще бъдат обезкуражени да извършват нарушения, за да избегнат значителни щети по своята репутация. Освен това то би увеличило прозрачността, тъй като пазарните оператори ще разберат, че дадено лице е извършило нарушение. Това задължение отпада единствено когато публичното разгласяване би довело до непропорционални щети за засегнатите страни, като в този случай компетентните органи публикуват санкциите, без да се съобщават имената или наименованията на нарушителите.

40.

ЕНОЗД изразява удовлетворение от позоваването на Хартата на основните права в съображение 35, и по-специално на правото на защита на личните данни при налагането и публичното разгласяване на санкции. При все това ЕНОЗД не е убеден, че в настоящия си вид задължителното публично разгласяване на санкции отговаря на изискванията на законодателството за защита на данните, изяснено от Съда в решението по делото Schecke  (18). ЕНОЗД възприема становището, че целта, необходимостта и пропорционалността на мярката не са установени в достатъчна степен и че във всеки случай е трябвало да се предвидят подходящи предпазни мерки срещу рисковете за правата на лицата.

2.6.2.   Необходимост и пропорционалност на публичното разгласяване

41.

В решението по делото Schecke Съдът анулира разпоредбите на регламент на Съвета и регламент на Комисията, които предвиждаха задължително публично разгласяване на информация относно получателите на средства от земеделските фондове, включително самоличността на получателите и получените суми. Съдът постанови, че въпросното публично разгласяване представлява обработване на лични данни, попадащо в обхвата на член 8, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), а оттам и нарушаване на правата, признати с членове 7 и 8 от Хартата.

42.

След като прецени, че „дерогациите и ограниченията на защитата на личните данни трябва да се въвеждат в границите на строго необходимото“, Съдът направи анализ на целта на публичното разгласяване и неговата пропорционалност. Той заключи, че в този случай няма нищо, което да показва, че при приемането на съответното законодателство Съветът и Комисията са взели под внимание методи за публично разгласяване на информацията, които биха били в съответствие с целта на това разгласяване и които същевременно биха довели до по-малка намеса в личния живот по отношение на получателите.

43.

Член 26, параграф 3 от предложения регламент изглежда е засегнат от същите слабости като подчертаните от Съда на ЕС в решението по делото Schecke. Следва да се има предвид, че при оценяване на съответствието на дадена разпоредба с изискванията за защита на данните, когато тази разпоредба налага публично разкриване на лична информация, от изключително значение е да е налице ясна и добре определена цел, която предвиденото публично разгласяване следва да обслужва. Единствено при наличието на ясна и добре определена цел може да се оцени дали въпросното публично разгласяване на лични данни е действително необходимо и пропорционално (19).

44.

След като прочете предложението и придружаващите го документи (т.е. доклада за оценка на въздействието) ЕНОЗД остава с впечатлението, че целта, а оттам и необходимостта на тази мярка не са ясно установени. Съображенията на предложението не съдържат нито дума по тези въпроси, а в оценката на въздействието се посочват единствено общите положителни въздействия (т.е. възпиращ ефект по отношение на злоупотребата с вътрешна информация, принос към защитата на инвеститорите, равнопоставено третиране на емитентите, подобрено прилагане на правилата) и просто се споменава, че „публичното разгласяване на санкциите е от голямо значение за повишаване на прозрачността и поддържане на доверието във финансовия пазар“ и че „публичното разгласяване на наложените санкции ще допринесе към целта за възпиране и ще подобри интегритета на пазара и защитата на инвеститорите“ (20). Такава обща формулировка не изглежда достатъчна, за да се демонстрира необходимостта от предложената мярка. Ако общата цел е подобряване на възпирането, изглежда Комисията е трябвало да обясни по-специално защо не биха били достатъчни по-тежки финансови глоби (или други санкции, които не представляват „посочване и порицаване“).

45.

Освен това изглежда в доклада за оценка на въздействието не се отчитат в достатъчна степен методи с по-малка степен на намеса в личния живот, например публичното разгласяване да се обмисля поотделно за всеки случай. По-специално последният вариант prima facie изглежда по-пропорционално решение, особено предвид факта, че — както се признава в член 26, параграф 1, буква г) — самото публично разгласяване е санкция и следователно трябва да се оценява поотделно във всеки случай, като се вземат под внимание съответните обстоятелства, например тежест на нарушението, степен на лична отговорност, предходни нарушения, загуби за трети страни и др (21).

46.

В доклада за оценка на въздействието не се обяснява защо решението за публично разгласяване поотделно за всеки случай е недостатъчно. В доклада се посочва единствено, че публичното разгласяване на наложените глоби ще „допринесе към целта за елиминиране на варианти и свобода на действие, където е възможно, чрез ограничаване на настоящата свобода на държавите-членки да не изискват такова публично разгласяване“ (22). Според ЕНОЗД възможността делото да се оцени в контекста на конкретните обстоятелства е по-пропорционален и следователно предпочитан вариант в сравнение със задължителното публично разгласяване във всички случаи. Тази свобода на действие например би дала на компетентния орган възможност да избегне публично разгласяване в случай на не толкова сериозни нарушения, случаи, в които нарушението не е довело до значителни щети, страната е сътрудничила и др. Поради това оценката, извършена в доклада за оценка на въздействието, не разсейва съмненията относно необходимостта и пропорционалността на мярката.

2.6.3.   Необходимост от подходящи предпазни мерки

47.

В предложения регламент е трябвало да се предвидят подходящи предпазни мерки, така че да се гарантира справедлив баланс между различните засегнати интереси. Първо, необходими са предпазни мерки във връзка с правото на обвинените лица да оспорят решението пред съд и презумпцията за невиновност. В това отношение в текста на член 26, параграф 3 е трябвало да бъде включена специална разпоредба, която да задължи компетентните органи да предприемат подходящи мерки по отношение на ситуации, в които решението подлежи на обжалване и в които в крайна сметка съдът го анулира (23).

48.

Второ, предложеният регламент следва да гарантира, че правата на субектите на данни се зачитат по проактивен начин. ЕНОЗД оценява факта, че в окончателната версия на предложението се предвижда възможността да не се осъществява публично разгласяване на информация в случаи, в които това би довело до непропорционални щети. При все това проактивният подход следва да предполага, че субектите на данни се уведомяват предварително за факта, че решението за тяхното санкциониране ще бъде разгласено публично и им се дава възможност да възразят съгласно член 14 от Директива 95/46/ЕО поради императивни законни основания (24).

49.

Трето, макар че в предложения регламент не се посочват средствата за информация, чрез които информацията ще бъде разгласена публично, на практика е вероятно в повечето държави-членки това разгласяване да се осъществява чрез интернет. Публичното разгласяване в интернет крие конкретни проблеми и рискове, по-специално свързани с необходимостта да се гарантира, че информацията е достъпна онлайн само за необходимия период и че данните не могат да се манипулират или изменят. Използването на външни търсачки също така крие риска информацията да бъде извадена от своя контекст и да бъде предавана чрез и извън мрежата по начини, които не могат лесно да се контролират (25).

50.

С оглед на горепосоченото е необходимо държавите-членки да се задължат да гарантират, че личните данни на засегнатите лица са достъпни онлайн само в продължение на разумен период, след което системно се заличават (26). Освен това държавите-членки трябва да са задължени да гарантират въвеждането на подходящи мерки за сигурност и предпазни мерки, по-специално за защита от рисковете, свързани с използването на външни търсачки (27).

2.6.4.   Заключение

51.

ЕНОЗД е на мнение, че разпоредбата относно задължителното публично разгласяване на санкциите — в настоящия си вид — не съответства на основното право на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Законодателят следва внимателно да оцени необходимостта от предложената система и да провери дали задължението за публично разгласяване надхвърля необходимото за постигане на преследваната цел от обществен интерес и дали съществуват не толкова ограничаващи мерки за постигане на същата цел. В зависимост от резултата от този тест за пропорционалност, задължението за публично разгласяване във всеки случай следва да се придружава от подходящи предпазни мерки, които да гарантират зачитане на презумпцията за невиновност, правото на засегнатите лица да оспорят решението, сигурността/точността на данните и тяхното заличаване след подходящ период от време.

2.7.   Докладване на нарушения

52.

Член 29 от предложения регламент изисква от държавите-членки да въведат ефективни механизми за докладване на нарушения, известни и като схеми за подаване на сигнали за нарушения. Макар че те могат да представляват ефективен инструмент за спазване на разпоредбите, тези системи повдигат съществени въпроси от гледна точка на защитата на данните (28).

53.

ЕНОЗД изразява удовлетворение от факта, че предложеният регламент съдържа конкретни предпазни мерки, които следва да се доразвият на национално равнище, относно защитата на лицата, които докладват за предполагаеми нарушения, и в по-общ смисъл относно защитата на личните данни. ЕНОЗД е наясно, че в предложения регламент единствено се определят основните елементи на схемата, която ще се прилага от държавите-членки. Независимо от това ЕНОЗД би искал да насочи вниманието към следните допълнителни точки.

54.

Както и в другите си становища (29), ЕНОЗД подчертава необходимостта да се включи конкретно позоваване на нуждата от зачитане на поверителността на лицата, подаващи сигнал за нарушение, и самоличността на информаторите. ЕНОЗД подчертава, че лицата, подаващи сигнал за нарушение, се намират в деликатна позиция. На лицата, които предоставят такава информация, следва да се гарантира, че тяхната самоличност не се разкрива, по-специално във връзка с лицето, за което се докладва предполагаемо нарушение (30). Поверителността на самоличността на лицата, подаващи сигнал за нарушение, следва да се гарантира на всички етапи от процедурата, стига това да не е в разрез с национални правила относно съдебните производства. По-специално може да се наложи разкриване на самоличността в контекста на допълнително разследване или последващо откриване на съдебно производство в резултат на запитването (включително ако е било установено, че лицето, подаващо сигнал за нарушение, умишлено е подало погрешна информация за себе си) (31). С оглед на горепосоченото ЕНОЗД препоръчва в член 70, буква б) да се добави следната разпоредба: „неразкриването на самоличността на тези лица следва да се гарантира на всички етапи от процедурата, освен ако нейното разкриване се изисква от националното законодателство в контекста на допълнително разследване или последващо съдебно производство“.

55.

ЕНОЗД изразява удовлетворение от факта, че член 29, параграф 1, буква в) изисква от държавите-членки да гарантират защитата на личните данни както на обвиненото, така и на обвиняващото лице, в съответствие с принципите, определени в Директива 95/46/ЕО. ЕНОЗД обаче предлага да се заличи изразът „принципите на“, така че позоваването на директивата да е по-пространно и обвързващо. Що се отнася до необходимостта от спазване на законодателството относно защитата на данни при практическото прилагане на схемите, ЕНОЗД би искал да подчертае по-специално препоръките на работната група по член 29 в нейното становище от 2006 г. относно подаването на сигнали за нарушения. Наред с други неща, при прилагането на националните схеми съответните субекти трябва да вземат под внимание необходимостта от пропорционалност, като се ограничават колкото се може повече категориите лица, които имат право да докладват за нарушения, категориите лица, които могат да бъдат подведени под отговорност, и нарушенията, за които могат да бъдат подведени под отговорност; необходимостта да се насърчават поверителни доклади, които позволяват идентифициране, а не анонимни доклади; необходимостта да се предвиди възможност за разкриване на самоличността на лицата, подаващи сигнал за нарушение, когато те умишлено подават погрешна информация; и необходимостта да се спазват строгите периоди за запазване на данни.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

56.

ЕНОЗД изразява удовлетворение от вниманието, което е отделено специално на защитата на данните в предложения регламент.

57.

ЕНОЗД отправя следните препоръки:

в член 13 да се посочи целта на списъка на лицата, които имат достъп до вътрешна информация,

в член 17, параграф 2, буква д) относно правомощието за достъп до частни помещения да се включи общо изискване за предварително съдебно разрешение,

в член 17, параграф 2, буква е) относно правомощието за изискване на записи за телефонни разговори и за пренос на данни да се включи общо изискване за предварително съдебно разрешение и изискване за официално решение, в което се посочват: i) правното основание; ii) целта на искането; iii) каква информация се иска; iv) срокът, в който трябва да се предостави информацията; и v) правото на получателя решението да се прегледа от Съда,

да се включат категориите записи за телефонни разговори и за пренос на данни, съхранявани от далекосъобщителни оператори и от инвестиционни фирми, които компетентните органи могат да изискват, и член 17, параграф 2, буква е) да се ограничи до данните, които нормално се обработват („съхраняват“) от далекосъобщителни оператори в рамките на Директива 2002/58/ЕО,

в член 29, параграф 1, буква б) да се добави разпоредба, която гласи: „неразкриването на самоличността на тези лица следва да се гарантира на всички етапи от процедурата, освен ако нейното разкриване се изисква от националното законодателство в контекста на допълнително разследване или последващо съдебно производство“,

в контекста на съмненията, изразени в настоящото становище, да се оцени необходимостта и пропорционалността на предложената система за задължително публично разгласяване на санкции. В зависимост от резултата от теста за необходимост и пропорционалност, във всеки случай да се предвидят подходящи предпазни мерки, които да гарантират зачитане на презумпцията за невиновност, правото на засегнатите лица да оспорят решението, сигурността/точността на данните и тяхното заличаване след подходящ период от време.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  Становища на ЕНОЗД от 10 февруари 2012 г. относно законодателния пакет за преразглеждането на законодателството в банковия сектор, агенциите за кредитен рейтинг, пазарите на финансови инструменти (MIFID/MIFIR) и пазарната злоупотреба.

(4)  Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба), ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

(5)  Виж съображения 33, 35, 39 и 40 от предложения регламент.

(6)  Виж член 17, параграф 4, членове 22 и 23 и член 29, параграф 1, буква в) от предложения регламент.

(7)  Виж по-специално ЕСПЧ, 23 февруари 1993 г., Funcke/Франция, 10828/84.

(8)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(9)  Виж член 6, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(10)  В член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО се предвижда, че такова ограничение трябва да „представлява необходима, подходяща и пропорционална мярка в рамките на демократично общество, за да гарантира национална сигурност (т.е държавна сигурност), отбрана, обществена безопасност и превенцията, разследването, разкриването и преследването на криминални нарушения или неразрешено използване на електронна комуникационна система, както е посочено в член 13, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО. В тази връзка, държавите-членки могат, inter alia, да одобрят законодателни мерки, предвиждащи съхранението на данни за ограничен период, оправдани на основанията, изложени в настоящия параграф (…)“.

(11)  Виж например съединени дела C-92/09 и C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-92/09)/Land Hessen, все още непубликувано в Сборника, точка 74.

(12)  Виж също стр. 12 от обяснителния меморандум към предложения регламент.

(13)  В тази връзка виж становището на ЕНОЗД от 31 май 2011 г. относно доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за оценка на директивата за запазване на данни (Директива 2006/24/ЕО), например точка 24.

(14)  ЕНОЗД би искал да припомни проблемите, свързани с липсата на европейско определение на термина „тежко престъпление“. В действителност ЕНОЗД изразява съжаление, че докладът на Комисията за оценка на директивата за запазване на данни показва, че оставянето на избора на точно определение за това какво представлява „тежко престъпление“ на преценката на държавите-членки е довело до голямо разнообразие от цели, за които се използват данните. Комисията заяви, че „съгласно своето законодателство повечето от държавите-членки, които транспонираха директивата, позволяват достъпа до и използването на запазени данни за цели, които надхвърлят определените в директивата цели, включително предотвратяване и борба с престъпността като цяло и риска за живота и здравето“. Виж становището от 31 май 2011 г. относно доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за оценка на директивата за запазване на данни (Директива 2006/24/ЕО), точки 24, 71 и 72.

(15)  В съответствие с член 71, параграф 2, буква г) компетентните органи съгласно предложената MiFID имат право да изискват съществуващите записи за телефонни разговори и за пренос на данни, съхранявани от инвестиционни фирми, когато е налице основателно подозрение за нарушаване на предложената MIFIF.

(16)  Виж становището на ЕНОЗД от 10 февруари 2012 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработена) и предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента [EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции.

(17)  Виж становището на ЕНОЗД от 14 януари 2011 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено — „Всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз“ (ОВ C 181, 22.6.2011 г., стр. 1), точки 108—115.

(18)  Съединени дела C-92/09 и C-93/09, Schecke, точки 56—64.

(19)  В тази връзка виж също становището на ЕНОЗД от 15 април 2011 г. относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза (ОВ C 215, 21.7.2011 г., стр. 13).

(20)  Виж оценката на въздействието, стр. 166.

(21)  Т.e. в съответствие с член 27 от предложения регламент, в който се посочват критериите за определяне на санкциите.

(22)  Виж оценката на въздействието, стр. 167.

(23)  Например националните органи биха могли да проучат следните мерки: публичното разгласяване да се отложи до отхвърляне на жалбата или, както се предлага в доклада за оценка на въздействието, ясно да се посочи, че решението все още подлежи на обжалване и че лицето се счита за невинно до излизането на окончателното решение, да се публикува поправка в случаите, в които решението бъде анулирано от съда.

(24)  Виж становището на ЕНОЗД от 10 април 2007 г. относно финансирането на общата селскостопанска политика (ОВ C 134, 16.6.2007 г., стр. 1).

(25)  В тази връзка виж документа, публикуван от италианския орган по защита на данните „Personal Data As Also Contained in Records and Documents by Public Administrative Bodies: Guidelines for Their Processing by Public Bodies in Connection with Web-Based Communication and Dissemination“ („Лични данни, така както се съдържат в записи и документи на органите на държавната администрация: насоки за тяхното обработване от държавни органи във връзка с комуникация и разпространение в интернет“), достъпен на уебсайта на италианския орган по защита на данните: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(26)  Тези опасения също така са свързани с по-общото право „да бъдеш забравен“, чието включване в новата законодателна рамка за защитата на лични данни се обсъжда.

(27)  Тези мерки за сигурност и предпазни мерки могат да се състоят например от забрана за индексиране на данни чрез външни търсачки.

(28)  През 2006 г. работната група по член 29 публикува становище относно такива схеми, насочено към аспектите на това явление, свързани със защитата на данните: Становище 1/2006 относно прилагането на правилата на ЕС за защита на данните по отношение на вътрешните схеми за подаване на сигнали за нарушения в областта на счетоводството, вътрешния счетоводен контрол, одитите, борбата срещу подкупничеството, банковите и финансовите престъпления (становище на РГ относно подаването на сигнали за нарушения). Становището може да бъде открито на уебсайта на работната група по член 29: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(29)  Виж например становището на ЕНОЗД относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза от 15 април 2011 г., и становището относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите от 1 юни 2011 г., достъпни на адрес: http://www.edps.europa.eu

(30)  ЕНОЗД вече подчерта, че е важно самоличността на лицето, подаващо сигнал за нарушение, да се пази в тайна в писмо до Европейския омбудсман от 30 юли 2010 г. по дело 2010-0458, което може да бъде открито на уебсайта на ЕНОЗД (http://www.edps.europa.eu). Виж също становищата на ЕНОЗД за предварителни проверки от 3 февруари 2012 г., 23 юни 2006 г., относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF (дело 2005-0418), и от 4 октомври 2007 г. относно външните разследвания на OLAF (дела 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

(31)  Виж становището относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза от 15 април 2011 г., достъпно на адрес: http://www.edps.europa.eu


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/12


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 177/02

Дата на приемане на решението

11.2.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 646/08

Държава-членка

Германия

Регион

Baden-Württemberg

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

MFG Baden-Württemberg- Filmförderung — Verlängerung der Beihilfe N 228/07

Правно основание

Beschluss des Aufsichtsrates der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vom 28. November 2003

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Възстановяем грант, Директен грант

Бюджет

 

Годишен бюджет: 10,174 милиона EUR

 

Общ бюджет: 11,684 милиона EUR

Интензитет

70 %

Времетраене

1.1.2009 г.—31.12.2012 г.

Икономически отрасли

Отдих, култура, спорт

Название и адрес на предоставящия орган

MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

23.1.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33749 (11/N)

Държава-членка

Германия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Fördermaßnahme „ATEM — Antriebstechnologien für die Elektromobilität“

Правно основание

Energie- und Klimafondsgesetz (EKFG); — Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ (EKFG-ÄndG), Kapitel 6092 Titel 683 04;

Förderbekanntmachung „ATEM — Antriebstechnologien für die Elektromobilität“ des BMWi; — §23 und §44 der Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung; — §§48 bis 49a Verwaltungsverfahrensgesetz; — Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für FuE-Vorhaben (NKBF 98); — Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften (ANBest-Gk) und die Besonderen Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (BNBest-BMBF98)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

 

Годишен бюджет: 11,116 милиона EUR

 

Общ бюджет: 66,7 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

1.1.2012 г.—31.12.2017 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

13.3.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33913 (11/N)

Държава-членка

Испания

Регион

Cataluña

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Prorróga de la medida INVERTEC 2009-2011

Правно основание

Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de 2006 de reforma del Estatuto de Autonómia de Cataluña; Ley 12/2005 de 17 de noviembre de 2005 de Nueva Regulación del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Рисков капитал, Малки и средни предприятия

Вид на помощта

Отпускане на рисков капитал

Бюджет

Общ бюджет: 25 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

1.1.2012 г.—31.12.2015 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Societat Cataluña d'Inversíon en empreses de base tecnológica SA

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

8.2.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.34081 (11/N)

Държава-членка

Полша

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Правно основание

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa wsparcia instytucjom finansowym

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

 

Годишен бюджет: 40 000 милиона PLN

 

Общ бюджет: 40 000 милиона PLN

Интензитет

Времетраене

До 30.6.2012 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

POLSKA/POLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

20.2.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.34101 (11/N)

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Omnibusregeling voor provincies en gemeenten inzake de staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OO&I)

Правно основание

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2; Provinciewet; Gemeentewet

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие, Иновации

Вид на помощта

Директен грант, Транзакции, осъществени при условия, различни от пазарните

Бюджет

Общ бюджет: 3 745 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

До 31.12.2017 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Nederlandse provincies en gemeenten — contact ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bezuidenhoutseweg 67

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/17


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 177/03

Дата на приемане на решението

8.5.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33934 (11/N)

Държава-членка

Германия

Регион

Thüringen

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Großes Investitionsvorhaben — Masdar PV GmbH

Правно основание

1.

36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

2.

Investitionszulagengesetz 2010

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие, Трудова заетост

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 12,9 милиона EUR

Интензитет

10,2 %

Времетраене

2012 г.—2014 г.

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

1.

Thüringer Aufbaubank

Gorkistraße 9

99084 Erfurt

DEUTSCHLAND

2.

Finanzamt Gotha

Reuterstraße 2a

99867 Gotha

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

27.2.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.34066 (11/N)

Държава-членка

Полша

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

Правно основание

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (Dz. U. nr 40, poz. 226)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции

Бюджет

 

Годишен бюджет: в PLN. Не се посочва, но е в рамките на общия бюджет, предвиден за всички държавни гаранции, който възлиза на 40 000 млн. PLN

 

Общ бюджет: 40 000 млн. PLN

Интензитет

Времетраене

До 30.6.2012 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

POLSKA/POLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

4.4.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.34188 (12/N)

Държава-членка

Обединеното кралство

Регион

North Yorkshire

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Next Generation Broadband in North Yorkshire — alterations to existing aid and aid for basic broadband deployment

Правно основание

Local Government Act 2000

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 40 милиона GBP

Интензитет

21 %

Времетраене

1.7.2010 г.—30.6.2015 г.

Икономически отрасли

Пощи и далекосъобщения

Название и адрес на предоставящия орган

NYnet, Douris House

Roecliffe Business Park

Boroughbridge

North Yorkshire

YO51 9NE

UNITED KINGDOM

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

30.3.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.34539 (12/N)

Държава-членка

Германия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Amendment of restructuring plan of Commerzbank

Правно основание

Gesetz zur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Помощ за рекапитализация

Бюджет

 

Годишен бюджет: 18 200 милиона EUR

 

Общ бюджет: 18 200 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Finanzmarktstabilisierungsanstalt

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/21


Обменен курс на еврото (1)

19 юни 2012 година

2012/C 177/04

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2619

JPY

японска йена

99,57

DKK

датска крона

7,4333

GBP

лира стерлинг

0,80520

SEK

шведска крона

8,8398

CHF

швейцарски франк

1,2009

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,5170

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,495

HUF

унгарски форинт

288,61

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6969

PLN

полска злота

4,2530

RON

румънска лея

4,4638

TRY

турска лира

2,2756

AUD

австралийски долар

1,2416

CAD

канадски долар

1,2889

HKD

хонконгски долар

9,7913

NZD

новозеландски долар

1,5854

SGD

сингапурски долар

1,5981

KRW

южнокорейски вон

1 456,89

ZAR

южноафрикански ранд

10,4145

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,0203

HRK

хърватска куна

7,5425

IDR

индонезийска рупия

11 895,61

MYR

малайзийски рингит

3,9844

PHP

филипинско песо

53,437

RUB

руска рубла

41,1080

THB

тайландски бат

39,586

BRL

бразилски реал

2,5848

MXN

мексиканско песо

17,3461

INR

индийска рупия

70,6070


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2012 година

за приемане на решения за внос в Съюза на някои химикали в съответствие с Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета

2012/C 177/05

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали (1), и по-специално член 12, параграф 1, втора алинея от него,

След консултация с Комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (2),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 689/2008, Комисията взема решение от името на Съюза за това дали да бъде разрешен или не вносът в Съюза на всяко химично вещество, което подлежи на процедурата за предварително обосновано съгласие (PIC).

(2)

Програмата на Обединените нации за околната среда (UNEP) и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (FAO) са определени да осигуряват функциите на секретариат за изпълнение на PIC процедурата, установена с Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди, наричана по-долу „Ротердамската конвенция“, която е одобрена от Общността с Решение 2006/730/ЕО на Съвета (3).

(3)

От Комисията се изисква, в качеството ѝ на общ определен орган, да изпраща до Секретариата на Ротердамската конвенция от името на Съюза и неговите държави-членки решения за внос на химични вещества, подлежащи на процедура за предварително обосновано съгласие.

(4)

Химичните вещества алахлор и алдикарб са добавени към процедурата за предварително обосновано съгласие в качеството им на пестициди с решения RC 5/3 и RC 5/4 на петата среща на Конференцията на страните, за което Комисията получи информация от Секретариата на Ротердамската конвенция под формата на ръководства за вземане на решения. Алахлор и алдикарб попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (4) и не се разрешава пускането им на пазара като съставки на препарати, действащи като продукти за растителна защита.

(5)

Химичното вещество ендосулфан бе добавено към процедурата за предварително обосновано съгласие в качеството си на пестицид с решение RC 5/5 на петата среща на Конференцията на Страните, за което Комисията получи информация от Секретариата на Ротердамската конвенция под формата на ръководство за вземане на решения. Ендосулфан попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (5) и не се разрешава пускането му на пазара като съставка на препарати, действащи съответно като продукти за растителна защита или като биоциди.

(6)

Съответно, следва да се вземе окончателно решение за внос на алахлор, алдикарб и ендосулфан,

РЕШИ:

Член единствен

Приема окончателното решение за внос на алахлор, алдикарб и ендосулфан, както е посочено във формуляра за отговор относно внос в приложението.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2012 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 204, 31.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейски парламент

20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/32


Покана за представяне на предложения IX-2013/01 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище“

2012/C 177/06

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и изразяват политическата воля на гражданите на Съюза. Освен това, съгласно член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят чрез регламенти правилата за политическите партии на европейско равнище, посочени в член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, и по-специално правилата за тяхното финансиране.

В този контекст Парламентът обявява покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище.

1.   ОСНОВЕН АКТ

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2004/2003”) относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (1)

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (наричано по-долу „Решение на Бюрото”) (2)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Финансов регламент”) (3)

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (наричани по-долу „Правила за прилагане на Финансовия регламент”) (4).

2.   ЦЕЛ

Съгласно член 2 от Решението на Бюрото „Европейският парламент ежегодно публикува преди края на първото полугодие покана за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства за финансиране на партии и фондации. В публикувания документ се посочват критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, условията за осигуряване на финансиране от Общността и предлаганият график за провеждане на процедурата за отпускане на безвъзмездни средства“.

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към кандидатурите за безвъзмездни средства за финансовата 2013 година, покриваща периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. Целта на безвъзмездните средства е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициера.

3.   ДОПУСТИМОСТ

Кандидатурите се допускат единствено ако са представени под формата на попълнен формуляр, даден в приложение 1 към гореспоменатото решение на Бюрото, и са препратени до председателя на Европейския парламент преди крайния срок.

4.   КРИТЕРИИ И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ

4.1.   Критерии за допускане

За да може да се ползва от отпускането на безвъзмездни средства, съответната политическа партия на европейско равнище следва да отговаря на условията, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е.:

а)

тя трябва да е юридическо лице в държавата-членка, където се намира седалището ѝ;

б)

трябва да е представена в поне една четвърт от държавите-членки, в Европейския парламент или в националните или регионални парламенти или събрания или трябва да е получила в поне една четвърт от държавите членки минимум три процента от гласовете във всяка от тези държави членки по време на последните избори за Европейски парламент;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свобода, демокрация, зачитане на основните човешки права и свободи и на правовата държава;

г)

участвала е в избори за Европейски парламент или е изразила намерението си да участва.

За прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2004/2003, член на Европейския парламент може да бъде член само на една политическа партия на европейско равнище (член 10, параграф 1, последна алинея на Регламент (ЕО) № 2004/2003).

Предвид гореизложеното, политическите партии се уведомяват, че считано от финансовата 2013 година Европейският парламент прилага разпоредбата на член 3, параграф 1, буква б) така, че член на Европейския парламент може да бъде член единствено на политическата партия на европейско равнище, на която националната му политическа партия е член.

4.2.   Критерии за изключване

Кандидатите трябва също така да удостоверят, че не се намират в нито едно от обстоятелствата, описани в член 93, параграф 1 и член 94 от Финансовия регламент.

4.3.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да докажат, че притежават правните и финансови възможности, необходими, за да се реализира работната програма, установена в кандидатурата за финансиране, и че притежават техническите възможности и способностите за управление, необходими за успешното осъществяване на работната програма, за която те кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4.   Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, наличните за финансовата 2013 година кредити се разпределят както следва сред политическите партии, които са получили положително решение относно тяхната кандидатура за финансиране въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор:

а)

15 % се разпределят по равно;

б)

85 % се разпределят между тези, които имат избрани членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

4.5.   Удостоверителни документи

За целите на оценката на горепосочените критерии, кандидатите са задължени да осигурят следните удостоверителни документи:

а)

придружително писмо в оригинал, посочващо размера на исканите безвъзмездни средства;

б)

надлежно попълнен и подписан формуляр за заявление от приложение 1 към Решението на Бюрото (включително писмената клетвена декларация);

в)

устава на политическата партия;

г)

официално удостоверение за регистрация;

д)

актуално доказателство за съществуването на политическата партия;

е)

списък на директорите/членовете на управителния съвет (име и фамилия, гражданство, звание или функции в партията заявител);

ж)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2004/2003 (5);

з)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2004/2003;

и)

програма на политическата партия;

й)

изчерпателен финансов отчет за 2011 г., удостоверен от външен орган за одит (6);

к)

оперативен проектобюджет за съответния период (от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г.), указващ разходи, допустими за финансиране от бюджета на Съюза.

По отношение на букви в), г), е), з), и) кандидатът може да представи клетвена декларация, че посочената на предишния етап информация остава валидна.

5.   ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

Наличните за финансовата 2013 година кредити по статия 402 от бюджета на ЕС „Вноски за европейски политически партии“ са изчислени на обща стойност 21 794 200 EUR. Те подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на политическите партии на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху съответната политическа партия.

Финансирането е под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи съгласно Финансовия регламент и Правилата за прилагане на Финансовия регламент. Мерките, които се отнасят за изплащането на безвъзмездните средства, и задълженията по отношение на използването им, ще бъдат определени в решение за отпускане на средства, чийто образец е включен в приложение 2а към Решението на Бюрото.

6.   ПРОЦЕДУРА И КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6.1.   Краен срок и подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 септември 2012 г. Кандидатурите, изпратени след този срок, няма да бъдат взети под внимание.

Необходимо е кандидатурите:

а)

да бъдат представени под формата на заявление за отпускане на безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото);

б)

да бъдат задължително подписани от кандидата или от надлежно оправомощен от него представител;

в)

да бъдат изпратени в двоен плик; двата плика следва да бъдат запечатани. Допълнително към адреса на службата получател, съгласно поканата за представяне на предложения, вътрешният плик следва да бъде обозначен със следния надпис:

APPEL À PROPOSITIONS SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи се ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. Подписът на подателя следва да съдържа не само саморъчен подпис, но и печат на организацията му;

Външният плик следва да съдържа адреса на подателя и да бъде адресиран до:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Вътрешният плик следва да бъде адресиран до:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

г)

да бъдат изпратени най-късно в деня на крайния срок, указан в поканата за представяне на кандидатури, било чрез препоръчано писмо, като за доказателство ще се счита пощенското клеймо, било чрез куриерска служба, при което доказателство е датата на предаване на пратката.

6.2.   Примерна процедура и график

Следните процедури и срокове се прилагат към отпускането на безвъзмездни средства на политически партии на европейско равнище:

а)

изпращане на кандидатурата на Европейския парламент (не по-късно от 30 септември 2012 г.);

б)

разглеждане и подбор от страна на службите на Европейския парламент. Единствено кандидатурите, счетени за допустими, ще бъдат разглеждани въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор, установени в поканата за представяне на предложения;

в)

окончателно приемане на решението за отпускане на безвъзмездни средства от Бюрото на Европейския парламент (по принцип не по-късно от 1 януари 2013 г. съгласно посоченото в член 4 от Решението на Бюрото) и уведомяване на кандидатите;

г)

изплащане на 80 % аванс (в рамките на 15 дни след издаването на решението за отпускане на безвъзмездни средства).

6.3.   Допълнителна информация

Следните текстове са на разположение на интернет сайта на Европейския парламент на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

а)

Регламент (ЕО) № 2004/2003;

б)

Решение на Бюрото;

в)

Формуляр за заявление за безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото).

Всички въпроси, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, с оглед отпускането на безвъзмездни средства, следва да бъдат изпратени по електронна поща, с позоваване на публикацията, на следния адрес: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Обработване на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7), личните данни, съдържащи се в заявлението за финансиране и неговите приложения, ще бъдат разглеждани съгласно принципите на добросъвестност, законосъобразност и пропорционалност в съответствие с ясно формулираната и законна цел на този проект. За нуждите на разглеждането на заявлението и за целите на гарантирането на финансовите интереси на Общността, личните данни могат да бъдат обработени от компетентните служби и органи на Европейския парламент и да бъдат предоставени на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Органа за разглеждане на финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Имената на членовете и представителите на европейската политическа партия, които се подават заедно със заявлението за финансиране, с цел да се изпълни критерият за представеност по член 3, буква б) на Регламент (ЕО) № 2004/2003, могат да бъдат публикувани от Европейския парламент и публично оповестени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент (8). Политическите партии се приканват да приложат към молбата си декларация, подписана от съответните членове или представители на партията, с която заявяват, че са информирани и изразяват съгласието си имената им да бъдат публично оповестени.

Всяко засегнато лице може да се обърне към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu) и да подаде жалба.


(1)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 155, 12.6.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(5)  Включително списъците на избраните лица, посочени в член 3, буква б), първа алинея и член 10, параграф 1, буква б).

(6)  Освен ако политическата партия на европейско равнище е основана през текущата година.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/37


Покана за представяне на предложения IX-2013/02 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище“

2012/C 177/07

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско съзнание и изразяват политическата воля на гражданите на Съюза. Освен това, съгласно 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят чрез регламенти правилата за политическите партии на европейско равнище, посочени в член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и по-специално правилата за тяхното финансиране.

В изменението на регламента се признава ролята на политическите фондации на европейско равнище, които в качеството си на организации, свързани с политическите партии на европейско равнище, „могат чрез дейността си да поддържат и подкрепят целите на политическите партии на европейско равнище, особено чрез принос за дебата по проблемите на европейската обществена политика и на процеса на европейска интеграция, включително чрез действието им като катализатори на нови идеи, анализи и политически алтернативи“. По-специално в регламента се предвижда отпускане на годишни безвъзмездни средства за оперативни разходи от страна на Европейския парламент за политическите фондации, които кандидатстват и които отговарят на условията, установени в този регламент.

В този контекст Парламентът публикува покана за представяне на предложения за отпускане безвъзмездни средства за политическите фондации на европейско равнище.

1.   ОСНОВЕН АКТ

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2004/2003“) относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (1)

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (наричано по-долу „Решение на Бюрото“) (2)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Финансов регламент“) (3)

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 година относно определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Правила за прилагане на Финансовия регламент“) (4)

2.   ЦЕЛ

Съгласно член 2 от Решението на Бюрото „Европейският парламент ежегодно публикува преди края на първото полугодие покана за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства за финансиране на партии и фондации. В публикувания документ се посочват критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, условията за осигуряване на финансиране от Общността и предлаганият график за провеждане на процедурата за отпускане на безвъзмездни средства“.

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към кандидатурите за безвъзмездни средства за финансовата 2013 година, покриваща периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. Целта на безвъзмездните средства е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициера.

3.   ДОПУСТИМОСТ

Кандидатурите се допускат единствено ако са представени под формата на попълнен формуляр, даден в приложение 1 към гореспоменатото решение на Бюрото, и са препратени до председателя на Европейския парламент преди крайния срок.

4.   КРИТЕРИИ И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ

4.1.   Критерии за допускане

За да може да се ползва от отпускането на безвъзмездни средства, съответната политическа фондация на европейско равнище трябва да отговаря на условията, установени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е.:

а)

трябва да е свързана с една от политическите партии на европейско равнище, признати съгласно настоящия регламент, и като това е официално удостоверено от тази партия;

б)

трябва да е юридическо лице в държавата-членка, в която се намира нейното седалище; това юридическо лице трябва да бъде отделен правен субект от политическата партия на европейско равнище, с която е свързана фондацията;

в)

трябва да спазва, по-специално в програмата и дейността си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за свобода, демокрация, зачитане на основните човешки права и свободи и правова държава;

г)

няма за цел реализиране на печалба;

д)

има географски балансиран състав на управителния си орган.

Освен това тя трябва да отговаря на условията съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2004/2003: „В рамките на настоящия регламент определянето на конкретните условия за връзките между всяка партия и фондация на европейско равнище е от тяхна компетентност, в съответствие с националното право, включително и на подходяща степен на самостоятелност в текущото управление, както и на управленските структури на политическата фондация на европейско равнище, от една страна, и на политическата партия на европейско равнище, с която фондацията е свързана, от друга страна.“

4.2.   Критерии за изключване

Кандидатите трябва също така да удостоверят, че не се намират в нито едно от обстоятелствата, описани в член 93, параграф 1 и член 94 от Финансовия регламент.

4.3.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да докажат, че притежават правните и финансови възможности, необходими, за да се реализира работната програма, установена в кандидатурата за финансиране, и че притежават техническите възможности и способностите за управление, необходими за успешното осъществяване на работната програма, за която те кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4.   Критерии за възлагане

В съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, наличните за финансовата 2013 година кредити се разпределят както следва сред политическите фондации, които са получили положително решение относно тяхната кандидатура за финансиране въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор:

а)

15 % се разпределят по равно;

б)

85 % се разпределят между тези, които са свързани с такива политически партии на европейско равнище, които имат избрани членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

4.5.   Удостоверителни документи

За целите на оценката на горепосочените критерии, кандидатите са задължени да осигурят следните удостоверителни документи:

а)

придружително писмо в оригинал, посочващо размера на исканите безвъзмездни средства;

б)

надлежно попълнен и подписан формуляр за заявление от приложение 1 към Решението на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. (включително писмената клетвена декларация);

в)

устав на заявителя;

г)

официално удостоверение за регистрация;

д)

актуално доказателство за съществуването на заявителя;

е)

списък на директорите/членовете на управителния съвет (име и фамилия, гражданство, звание или функции във фондацията заявител);

ж)

програма на заявителя;

з)

изчерпателен финансов отчет за 2011 г., удостоверен от външен орган за одит (5);

и)

оперативен проектобюджет за съответния период (от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г.), указващ разходи, допустими за финансиране от бюджета на Общността;

й)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2004/2003.

По отношение на букви в), г), е), ж) кандидатът може да представи клетвена декларация, че посочената на предишния етап информация остава валидна.

5.   ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

Наличните за финансовата 2013 година кредити по статия 403 от бюджета на ЕС „Вноски за европейски политически фондации“ са изчислени на обща стойност 12 400 000 евро. Те подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на политическите фондации на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху съответната политическа фондация.

Финансирането е под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи съгласно Финансовия регламент и Правилата за прилагане на Финансовия регламент. Мерките, които се отнасят за изплащането на безвъзмездните средства, и задълженията по отношение на използването им, ще бъдат определени в решение за отпускане на безвъзмездни средства, чийто образец е включен в приложение 2б към Решението на Бюрото.

6.   ПРОЦЕДУРА И КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6.1.   Краен срок и подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 септември 2012 г. Кандидатурите, изпратени след този срок, няма да бъдат взети под внимание.

Необходимо е кандидатурите:

а)

да бъдат представени под формата на заявление за отпускане на безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото);

б)

да бъдат задължително подписани от кандидата или от надлежно оправомощен от него представител;

в)

да бъдат изпратени в двоен плик; двата плика се запечатват. Допълнително към адреса на службата получател, съгласно поканата за представяне на предложения, вътрешният плик следва да бъде обозначен със следния надпис:

Ако се използват самозалепващи пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. Подписът на подателя следва да съдържа не само саморъчен подпис, но и печат на организацията му.

Външният плик следва да съдържа адреса на подателя и да бъде адресиран до:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Вътрешният плик следва да бъде адресиран до:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

г)

да бъдат изпратени най-късно в деня на крайния срок, указан в поканата за представяне на кандидатури, било чрез препоръчано писмо, като за доказателство ще се счита пощенското клеймо, било чрез куриерска служба, при което доказателство е датата на предаване на пратката.

6.2.   Примерна процедура и график

Следните процедура и срокове се прилагат към отпускането на средства на политически фондации на европейско равнище:

а)

изпращане на кандидатурата до Европейския парламент (не по-късно от 30 септември 2012 г.);

б)

разглеждане и подбор от страна на службите на Европейския парламент. Единствено кандидатурите, счетени за допустими, ще бъдат разглеждани въз основа критериите за допустимост, изключване и подбор, установени в поканата за представяне на предложения;

в)

приемане на решението за отпускане на безвъзмездни средства от Бюрото на Европейския парламент (по принцип не по-късно от 1 януари 2013 г. съгласно посоченото в член 4 от Решението на Бюрото) и уведомяване на кандидатите;

г)

изплащане на 80 % аванс (в рамките на 15 дни след издаването на решението за отпускане на безвъзмездни средства);

6.3.   Допълнителна информация

Следните текстове са на разположение на интернет сайта на Европейския парламент на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

а)

Регламент (ЕО) № 2004/2003;

б)

Решение на Бюрото;

в)

Формуляр за заявление за безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото).

Всички въпроси, свързани с настоящата покана за представяне на предложения с оглед отпускането на безвъзмездни средства, следва да бъдат изпратени по електронна поща, с позоваване на публикацията, на следния адрес: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Обработка на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6), личните данни, съдържащи се в заявлението за финансиране и неговите приложения, ще бъдат разглеждани съгласно принципите на добросъвестност, законосъобразност и пропорционалност в съответствие с ясно формулираната и законна цел на този проект. За нуждите на разглеждането на заявлението и за целите на гарантирането на финансовите интереси на Общността, личните данни могат да бъдат обработени от компетентните служби и органи на Европейския парламент и да бъдат предоставени на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Органа за разглеждане на финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).


(1)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 155, 12.6.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(5)  Освен ако заявителят не е регистриран през настоящата година.

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Съвет

20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/42


ОТКРИТА ПОКАНА

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)

2012/C 177/08

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми. По линия на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите НЕ се финансират самите научни изследвания, а провеждането на срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви, които допринасят за работата в мрежа. Понастоящем се подпомагат около 250 изследователски мрежи (дейности).

В рамките на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите се насърчават предложенията за дейности, които допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа. Особено добре се посрещат предложения, които играят ролята на предшественик за развитието на други европейски програми и/или са представени от изследователи в началото на своята кариера.

Развиването на засилени връзки между европейските изследователи е от решаващо значение за изграждането на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Чрез Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите се насърчава създаването на нови, новаторски, интердисциплинарни и широкообхватни изследователски мрежи в Европа. Дейностите, включени в това сътрудничество, се осъществяват от научноизследователски екипи с цел да се заздравят основите за достигане на високи научни постижения в Европа.

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области (Биомедицина и молекулярни бионауки; Химия и молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора, общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии; Материали, физика и нанонауки; Транспорт и градско развитие). Предвиденият обхват на всяка изследователска област е описан на уебсайта http://www.cost.eu

Авторите на предложения се приканват да посочат към коя изследователска област спада тяхната тема. Особено добре се посрещат обаче и интердисциплинарни предложения, които не се вписват само в една-единствена изследователска област и които ще бъдат предмет на отделна оценка.

Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите. Финансовата подкрепа за една дейност с 19 участващи държави е от порядъка на 130 000 EUR годишно, обикновено за период от четири години, при условие че има наличен бюджет.

Предложенията ще се оценяват на два етапа. Предварителните предложения (максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по електронен път чрез стандартния образец на интернет страницата: http://www.cost.eu/opencall, следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него ефект. Предложения, които не отговарят на критериите за подбор на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (напр. тези, в които се съдържа искане за финансиране на научни изследвания), няма да бъдат разглеждани. Подлежащите на разглеждане предложения ще се оценяват от специализиран комитет за съответната изследователска област въз основа на критериите, публикувани на уебсайта http://www.cost.eu. Авторите на избраните предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения. Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка, публикувани на интернет страницата: http://www.cost.eu/opencall. Решението се взема обикновено до шест месеца след крайния срок за подаване на предложенията, като се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.

Срокът за подаване на предварителните предложения е 28 септември 2012 г., 17,00 ч. брюкселско време. Около 20 % ще бъдат поканени да представят пълни предложения за окончателен подбор на приблизително 40 нови дейности, при условие че има наличен бюджет. До 23 ноември 2012 г. авторите ще получат покана да представят пълни предложения в срок до 25 януари 2013 г., като се очаква решенията да бъдат взети през май 2013 г. Предвижда се следващият срок за подаване на предложения да бъде 29 март 2013 г., в т.ч. за специалното подаване на мултидисциплинарни предложения в съответствие със специалната пилотна процедура (подробна информация относно процедурата може да се намери на: http://www.cost.eu/domains_actions/TDP от септември 2012 г.).

За авторите на предложения, които биха искали да се свържат със своя национален координатор за Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (CNC) за информация и напътствия — виж интернет страницата http://www.cost.eu/cnc

Предложенията се подават по електронен път чрез уебсайта на Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите.

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите получава финансова подкрепа за координационната си дейност от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите, учредено от Европейската научна фондация (ESF), която играе ролята на негова изпълнителна агенция, осигурява и ръководи административния, научния и техническия секретариат за това сътрудничество, специализираните комитети за изследователските области и финансираните дейности.


Европейска комисия

20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/44


Покана за представяне на предложения за дейности за преминаване към други видове транспорт, катализиране, морски магистрали, избягване на движението и съвместно обучение в рамките на втората програма „Марко Поло“

(Регламент (ЕО) № 1692/2006 на Европейския парламент и Съвета — ОВ L 328, 24.11.2006 г. стр. 1)

2012/C 177/09

С настоящото Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за процедурата за подбор за 2012 г. по втората програма „Марко Поло“. Поканата изтича на 21 септември 2012 г.

Информация за условията на поканата и начините за представяне на проекти ще намерите на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2012/index_en.htm

С бюрото за помощ на програмата „Марко Поло“ можете да се свържете на адрес: eaci-marco-polo-helpdesk@ec.europa.eu и по факс: +32 22979506.