ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.175.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 175

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
19 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 175/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложенията на Комисията за директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

1

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 175/02

Комуникация в съответствие с член 12, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, за информацията, предоставена от митническите органи на държавите-членки относно класирането на стоки в митническата номенклатура

9

2012/C 175/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6555 — Posco/MC/MCHC/JV) ( 1 )

10

2012/C 175/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6604 — CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) ( 1 )

10

 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2012/C 175/05

Становище на Европейската централна банка от 25 април 2012 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество (CON/2012/32)

11

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 175/06

Обменен курс на еврото

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 175/07

Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Нова покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга ( 1 )

18

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2012/C 175/08

Известие относно антидъмпинговите мерки за вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република и относно частично подновяване на антидъмпинговото разследване по отношение на вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република

19

2012/C 175/09

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове приготвена или консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд

22

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 175/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

31

2012/C 175/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6561 — Cytec Industries/Umeco) ( 1 )

32

2012/C 175/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

33

2012/C 175/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

34

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2012/C 175/14

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

35

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейски надзорен орган за защита на данните

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/1


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложенията на Комисията за директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

2012/C 175/01

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7 и 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2), и по-специално член 28, параграф 2 от него,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Консултация с ЕНОЗД

1.

Настоящото становище е част от пакет от 4 становища на ЕНОЗД във връзка с финансовия сектор, всичките приети на същия ден (3).

2.

На 20 юли 2011 г. Комисията прие две предложения за преразглеждане на законодателството в банковия сектор. Първото предложение е свързано с директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници („предложената директива“) (4). Второто предложение е свързано с регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници („предложеният регламент“) (5). Тези предложения бяха изпратени на ЕНОЗД за консултация в рамките на същия ден. На 18 ноември 2011 г. Съветът на Европейския съюз проведе консултация с ЕНОЗД по предложената директива.

3.

Преди приемането на предложения регламент бе проведена неофициална консултация с ЕНОЗД. ЕНОЗД отбелязва, че някои от неговите забележки са били взети под внимание в предложението.

4.

ЕНОЗД изразява удовлетворение от факта, че Комисията и Съветът са се консултирали с него, и препоръчва позоваване на настоящото становище да бъде включено в преамбюла на приетите инструменти.

1.2.   Цели и обхват на предложенията

5.

Предложените законодателни актове представляват два правни инструмента: директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници. Казано накратко, политическите цели на предложеното преразглеждане са да се гарантира гладкото функциониране на банковия сектор и да се възвърне доверието от страна на операторите и обществеността. Предложените инструменти ще заменят Директива 2006/48/ЕО и Директива 2006/49/ЕО, които впоследствие ще бъдат отменени.

6.

Основните нови елементи на предложената директива са разпоредби относно санкциите, ефективното корпоративно управление и разпоредби, които възпрепятстват прекомерното разчитане на външните кредитни оценки. По-специално с предложената директива се цели въвеждане на ефективни и пропорционални наказателни разпоредби, подходящо приложно поле на административните наказания, публично разгласяване на санкциите и механизми за насърчаване на докладването на нарушения. Освен това директивата цели да подсили законодателната рамка във връзка с корпоративното управление и да намали прекомерното разчитане на външните кредитни оценки (6).

7.

Предложеният регламент допълва предложената директива, като установява еднакви и пряко приложими пруденциални изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници. Както бе посочено в обяснителния меморандум, първостепенната цел на инициативата е да засили ефективността на регулирането на капитала на институциите в ЕС и да противодейства на неблагоприятните въздействия върху финансовата система (7).

1.3.   Цел на становището на ЕНОЗД

8.

Въпреки че повечето разпоредби от предложените инструменти са свързани с извършването на дейности от страна на кредитните институции, прилагането и следването на правната рамка в някои случаи може да засегне правата на отделни лица във връзка с обработването на техните лични данни.

9.

Няколко разпоредби от предложената директива позволяват обмен на информация между органите на държавите-членки и евентуално трети държави (8). Тази информация може да е свързана с конкретни лица, например членовете на управлението на кредитните институции, техните служители и акционери. Освен това съгласно предложената директива компетентните органи могат да налагат санкции директно на отделни лица и са задължени да разгласяват публично наложените санкции, включително самоличността на отговорните лица (9). С цел да се улесни разкриването на нарушения с предложението се въвежда задължение за компетентните органи да въведат механизми, с които се насърчава докладването на нарушения (10). В допълнение, предложеният регламент задължава кредитните институции и инвестиционните посредници да разкриват информация относно своите политики на възнаграждение, включително платените суми, разбити по категории персонал и по скáли за заплащане (11). Всички тези разпоредби могат да доведат до последици във връзка със защитата на данните за засегнатите лица.

10.

В контекста на горепосоченото настоящото становище ще бъде насочено към следните аспекти на пакета във връзка със защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни: 1. приложимост на законодателството за защита на данните; 2. предаване на данни към трети държави; 3. професионална тайна и използване на поверителна информация; 4. задължително публично разгласяване на санкциите; 5. механизми за докладване на нарушения; 6. изисквания за разкриване на политиките на възнаграждение.

2.   АНАЛИЗ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

2.1.   Приложимост на законодателството за защита на данните

11.

Съображение 74 от предложената директива съдържа позоваване на пълната приложимост на законодателството за защита на данните. При все това следва да се включи позоваване на приложимото законодателство за защита на данните в материалноправен член от предложенията. Добър пример за такава материалноправна норма се съдържа в член 22 от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (12), който изрично предвижда като общо правило, че Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат по отношение на обработването на лични данни в рамките на предложението.

12.

Това например е от особено значение за различните разпоредби относно обмена на лична информация. Тези разпоредби са напълно обосновани, но трябва да се прилагат по начин, който е в съответствие със законодателството за защита на данните. По-специално трябва да се избягва рискът разпоредбите да се тълкуват като общо разрешение за обмен на всякакъв вид лични данни. Позоваване на законодателството за защита на данните също и в материалноправните норми значително ще намали този риск.

13.

Поради това ЕНОЗД предлага да се включи подобна материалноправна норма в член 22 от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (13), предмет на препоръките на ЕНОЗД в настоящото предложение (14), т.e. подчертаване на приложимостта на съществуващото законодателство за защита на данните и поясняване на позоваването на Директива 95/46/ЕО чрез посочване, че разпоредбите ще се прилагат в съответствие с националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

2.2.   Предаване на данни към трети държави

14.

В член 48 от предложената директива се предвижда, че Комисията може да представя на Съвета предложения за преговори за сключване на споразумения с трети държави, като наред с друго се стреми да гарантира, че компетентните органи на въпросните трети държави са в състояние да получат необходимата информация за осъществяване на надзор върху разположени на техните територии предприятия майки с дъщерно дружество в една или повече държави-членки.

15.

Дотолкова, доколкото тази информация съдържа лични данни, Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 са напълно приложими по отношение на предаването на данни към трети държави. ЕНОЗД предлага в член 48 да се поясни, че в тези случай подобни споразумения трябва да отговарят на условията за предаване на лични данни към трети държави, определени в глава IV от Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001. Същото следва да се предвиди по отношение на член 56 относно споразумения за сътрудничество с компетентните органи на трети държави, сключени от държавите-членки и от Европейския банков орган.

16.

В допълнение към това, с оглед на рисковете, свързани с такова предаване на данни, ЕНОЗД препоръчва да се добавят конкретни предпазни мерки, както беше направено в член 23 от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара. В становището си относно това предложение ЕНОЗД изразява удовлетворение от използването на такава разпоредба, съдържаща подходящи предпазни мерки, като например оценка на всеки отделен случай, гарантиране на необходимостта от предаването на данни и наличието на адекватно ниво на защита на личните данни в третата държава, която получава личните данни.

2.3.   Професионална тайна и използване на поверителна информация

17.

Член 54 от предложената директива гласи, че членовете на персонала на компетентните органи трябва да спазват задължението да опазват професионална тайна. Втората алинея от член 54 забранява разкриването на поверителна информация „освен в резюмирана или обобщена форма, така че да не могат да се идентифицират отделните кредитни институции […]“. От начина, по който е формулирано това изречение, не става ясно дали забраната обхваща и разкриването на лична информация.

18.

ЕНОЗД препоръчва разширяване на забраната за разкриване на поверителна информация, която се съдържа в член 54, параграф 1, втора алинея, така че да обхване случаите, в които съответните лица могат да бъдат идентифицирани (т.е. не само „отделните кредитни институции“). С други думи, разпоредбата следва да бъде преработена, така че да забранява разкриването на поверителна информация „освен в резюмирана или обобщена форма, така че да не могат да се идентифицират отделните кредитни институции и конкретни лица“ (добавено подчертаване).

2.4.   Разпоредби относно публичното разгласяване на санкции

2.4.1.   Задължително публично разгласяване на санкции

19.

Една от основните цели на предложения пакет е да се подсили и сближи правната рамка на държавите-членки относно административните санкции и мерки. В предложената директива се предвижда да се дадат правомощия на компетентните органи да налагат санкции не само на кредитните институции, но и на отделни лица, които носят материална отговорност за нарушението (15). Член 68 задължава държавите-членки да гарантират, че компетентните органи разгласяват публично и незабавно всички санкции или мерки, наложени във връзка с нарушение на предложения регламент или националните разпоредби, приети за прилагане на предложената директива, включително информация относно вида и естеството на нарушението и самоличността на лицата, отговорни за него.

20.

Публичното разгласяване на санкциите би допринесло за подобряване на възпирането на нарушения, тъй като действителните и потенциалните нарушители ще бъдат обезкуражени да извършват нарушения, за да избегнат значително накърняване на своята репутация. По подобен начин това разгласяване би увеличило прозрачността, тъй като пазарните оператори ще разберат, че дадено лице е извършило нарушение (16). Това задължение отпада единствено когато публичното разгласяване би довело до непропорционални щети за засегнатите страни, като в този случай компетентните органи публикуват санкциите без да се съобщават имената или наименованията на нарушителите.

21.

ЕНОЗД не е убеден, че в настоящия си вид задължителното публично разгласяване на санкции отговаря на изискванията на законодателството за защита на данните, изяснено от Съда в решението по делото Schecke  (17). ЕНОЗД възприема становището, че целта, необходимостта и пропорционалността на мярката не са установени в достатъчна степен и че във всеки случай е трябвало да се предвидят адекватни предпазни мерки по отношение на правата на лицата.

2.4.2.   Необходимост и пропорционалност на публичното разгласяване

22.

В решението по делото Schecke Съдът анулира разпоредбите на регламент на Съвета и регламент на Комисията, които предвиждаха задължително публично разгласяване на информация относно получателите на средства от земеделските фондове, включително относно самоличността на получателите и получените суми. Съдът постанови, че въпросното публично разгласяване представлява обработване на лични данни, попадащо в обхвата на член 8, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и следователно нарушава правата, признати с членове 7 и 8 от Хартата.

23.

След като прецени, че „дерогациите и ограниченията на защитата на личните данни трябва да се прилагат единствено в границите на строго необходимото“, Съдът направи анализ на целта на публичното разгласяване и неговата пропорционалност. Той заключи, че в този случай нищо не показва, че при приемането на съответното законодателство Съветът и Комисията са взели под внимание методи за публично разгласяване на информацията, които биха били в съответствие с целта на това разгласяване и които същевременно биха довели до по-малко вмешателство по отношение на правата на получателите.

24.

Член 68 от предложената директива изглежда е засегнат от същите слабости като подчертаните от Съда на ЕС в решението по делото Schecke. Следва да се има предвид, че когато се оценява съответствието на дадена разпоредба с изискванията за защита на данните, когато тази разпоредба налага публично разкриване на лична информация, от изключително значение е да е налице ясна и добре определена цел, която предвиденото публично разгласяване следва да обслужва. Единствено при наличието на ясна и добре определена цел може да се оцени дали въпросното публично разгласяване на лични данни е действително необходимо и пропорционално (18).

25.

След като прочете предложението и придружаващите го документи (т.е. доклада за оценка на въздействието) ЕНОЗД остава с впечатлението, че целта, а оттам и необходимостта на тази мярка, не са ясно установени. В съображенията от предложението не се съдържат нито дума по тези въпроси, а в доклада за оценка на въздействието се посочва единствено, че „публичното разгласяване на санкциите е важен елемент, който спомага да се гарантира, че санкциите оказват възпиращ ефект върху адресатите, и който е необходим, за да се гарантира, че санкциите оказват възпиращ ефект върху обществеността“. При все това в доклада не се посочва дали методи с по-малка степен на вмешателство биха могли да гарантират същия резултат от гледна точка на възпирането, без да нарушават правата на неприкосновеност на личния живот на засегнатите лица. В него по-специално не се обяснява защо не са достатъчни финансови глоби или други видове санкции, които не засягат неприкосновеността на личния живот.

26.

Освен това в доклада за оценка на въздействието изглежда не се отчитат в достатъчна степен методи за публично разгласяване на информацията с по-малка степен на вмешателство, например ограничаване на разгласяването до идентичност на кредитните институции, или дори необходимостта от публично разгласяване да бъде обмисляна за всеки отделен случай. По-специално последният вариант prima facie изглежда по-пропорционално решение, особено предвид факта, че самото публично разгласяване е санкция съгласно член 67, параграф 2, буква a) и че член 69 предвижда, че при решението дали да се наложи санкция компетентните органи следва да вземат предвид съответните обстоятелства (т.е. оценка поотделно за всеки случай), например тежестта на нарушението, равнището на лична отговорност, предходни нарушения, загуби за трети страни и др. Задължителното публично разгласяване на санкциите във всички случаи по член 68 не е в съответствие с режима за налагане на санкции, определен в членове 67 и 69.

27.

В доклада за оценка на въздействието се отделят само няколко параграфа на обяснението защо решението за публично разгласяване за всеки отделен случай е недостатъчно. В доклада се заявява, че ако компетентните органи бъдат оставени да решат „дали публичното разгласяване е уместно“, това би намалило възпиращия ефект на разгласяването (19). При все това по мнение на ЕНОЗД именно този аспект — т.е. възможността случаят да се оцени в контекста на конкретните обстоятелства — прави това решение по-пропорционално и следователно предпочитан вариант в сравнение със задължителното публично разгласяване във всички случаи. Тази свобода на действие например би дала на компетентния орган възможност да избегне публично разгласяване в случай на не толкова сериозни нарушения, случаи, в които нарушението не е довело до щети, страната е сътрудничила и др.

2.4.3.   Необходимост от адекватни предпазни мерки

28.

В предложената директива е следвало да се предвидят адекватни предпазни мерки, така че да се гарантира справедлив баланс между различните засегнати интереси. Първо, необходими са предпазни мерки във връзка с правото на обвинените лица да оспорят решението пред съд, както и във връзка с презумпцията за невиновност. В това отношение в текста на член 68 е трябвало да бъде включена специална разпоредба, която да задължи компетентните органи да предприемат подходящи мерки по отношение на ситуации, в които решението подлежи на обжалване и в които в крайна сметка съдът анулира решението (20).

29.

Второ, предложената директива следва да гарантира, че правата на субектите на данни се зачитат по проактивен начин. ЕНОЗД оценява факта, че в окончателната версия на предложението се предвижда възможността да не се осъществява публично разгласяване на информация в случаи, в които това би довело до непропорционални щети. При все това проактивният подход предполага, че субектите на данни се уведомяват предварително за факта, че решението за тяхното санкциониране ще бъде разгласено публично и им се дава възможност да отправят възражение съгласно член 14 от Директива 95/46/ЕО поради императивни законни основания (21).

30.

Трето, въпреки че в предложената директива не се посочват средствата за информация, чрез които информацията ще бъде разгласена публично, на практика е вероятно в повечето държави-членки това разгласяване да се осъществява чрез интернет. Публичното разгласяване в интернет поставя специфични проблеми и рискове, по-специално свързани с необходимостта да се гарантира, че информацията е достъпна онлайн само за необходимия период и че данните не могат да се манипулират или изменят. Използването на външни търсачки също така води до риска информацията да бъде извадена от нейния контекст и да бъде предавана чрез и извън мрежата по начини, които не могат лесно да бъдат контролирани (22).

31.

С оглед на горепосоченото е необходимо държавите-членки да се задължат да гарантират, че личните данни на засегнатите лица са достъпни онлайн само в продължение на разумен период, след което системно се заличават (23). Освен това държавите-членки трябва да са задължени да гарантират въвеждането на адекватни мерки за сигурност и предпазни мерки, по-специално за защита от рисковете, свързани с използването на външни търсачки (24).

2.4.4.   Заключения относно публичното разгласяване

32.

ЕНОЗД е на мнение, че разпоредбата относно задължителното публично разгласяване на санкциите — в настоящия си вид — не съответства на основното право на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Законодателят следва внимателно да оцени необходимостта от предложената система и да провери дали задължението за публично разгласяване надхвърля необходимото за постигане на преследваната цел от обществен интерес и дали съществуват не толкова ограничителни мерки за постигане на същата цел. В зависимост от резултата от този тест за пропорционалност, задължението за публично разгласяване във всеки случай следва да се съпътства от подходящи предпазни мерки, които да гарантират зачитане на презумпцията за невиновност, правото на засегнатите лица да оспорят решението, сигурността/точността на данните и тяхното заличаване след подходящ период от време.

2.5.   Докладване на нарушения

33.

В член 70 от предложената директива са предвидени механизмите за докладване на нарушения, известни и като схеми за подаване на сигнали за нарушения. Въпреки че те могат да представляват ефективен инструмент за спазване на разпоредбите, тези системи повдигат съществени въпроси от гледна точка на защитата на данните (25). ЕНОЗД изразява удовлетворение от факта, че предложението съдържа конкретни предпазни мерки, които следва да се доразвият на национално равнище относно защитата на лицата, които докладват за предполагаеми нарушения, и в по-общ смисъл относно защитата на личните данни. ЕНОЗД е наясно, че в предложената директива единствено се определят основните елементи на схемата, която ще се прилага от държавите-членки. Независимо от това ЕНОЗД би искал да насочи вниманието към следните допълнителни аспекти.

34.

Както и в другите си становища (26), ЕНОЗД подчертава необходимостта да се включи конкретно позоваване на нуждата от зачитане на поверителността на лицата, подаващи сигнал за нарушение, и самоличността на информаторите. ЕНОЗД подчертава, че лицата, подаващи сигнал за нарушение, се намират в деликатно положение. На лицата, които предоставят такава информация, следва да се гарантира, че данните за тяхната самоличност се обработва при условия на поверителност, по-специално във връзка с лицето, за което се докладва предполагаемо нарушение (27). Поверителността на данните за самоличността на лицата, подаващи сигнал за нарушение, следва да се гарантира на всички етапи от процедурата, стига това да не е в разрез с национални правила относно съдебните производства. По-специално може да се наложи разкриване на самоличността в контекста на допълнително разследване или последващо откриване на съдебно производство в резултат на запитването (включително ако е било установено, че лицето, подаващо сигнал за нарушение, умишлено е подало погрешна информация за себе си) (28). С оглед на горепосоченото ЕНОЗД препоръчва в член 70, буква б) да се добави следната разпоредба: „неразкриването на самоличността на тези лица следва да се гарантира на всички етапи от процедурата, освен ако нейното разкриване се изисква от националното законодателство в контекста на допълнително разследване или последващо съдебно производство“.

35.

В допълнение ЕНОЗД подчертава, че е важно да се предвидят подходящи правила с оглед защита на правата на достъп на обвинените лица, които са тясно свързани с правата на защита (29). Процедурите за получаване на доклада и последващите мерки, посочени в член 70, параграф 2, буква a), следва да гарантират, че правата на защита на обвинените лица, например правото на лицето да бъде уведомено, правото на достъп до досието от разследването и презумпцията за невиновност, се зачитат по адекватен начин и се ограничават само до необходимата степен (30). В тази връзка ЕНОЗД също така предлага в предложената директива да се добави разпоредбата от член 29, буква г) от предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара, с която от държавите-членки се изисква да въведат „подходящи процедури за гарантиране правото на защита на лицето, за което е съобщено, и изслушване преди приемането на решение за него, както и на правото му да търси ефективна защита по съдебен ред срещу всяко решение или мярка, отнасящи се до него“.

36.

На последно място, що се отнася до параграф 2, буква в), ЕНОЗД изразява удовлетворение, че с тази разпоредба от държавите-членки се изисква да гарантират защитата на личните данни както на обвиненото, така и на обвиняващото лице, в съответствие с принципите, определени в Директива 95/46/ЕО. ЕНОЗД обаче предлага да се заличи изразът „принципите на“, така че позоваването на директивата да е по-пространно и обвързващо. Що се отнася до необходимостта от спазване на законодателството относно защитата на данни при практическото прилагане на схемите, ЕНОЗД би искал да подчертае по-специално препоръките на работната група по член 29 в нейното становище от 2006 г. относно подаването на сигнали за нарушения. Наред с друго, при прилагането на националните схеми съответните субекти трябва да вземат под внимание необходимостта от пропорционалност чрез ограничаване във възможно най-голяма степен на категориите лица, които имат право да докладват за нарушения, категориите лица, които могат да бъдат подведени под отговорност, и нарушенията, за които могат да бъдат подведени под отговорност; необходимостта да се насърчават позволяващите идентифициране поверителни доклади за сметка на анонимните доклади; необходимостта да се предвиди възможност за разкриване на самоличността на лицата, подаващи сигнал за нарушение, когато те умишлено подават погрешна информация; и необходимостта от строго спазване на определените периоди за запазване на данни.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

37.

ЕНОЗД отправя следните препоръки:

в предложенията да се включи материалноправна норма със следния текст: „По отношение на обработването на лични данни, извършвано от държавите-членки в рамките на настоящия регламент, компетентните органи следват разпоредбите на националното законодателство за прилагане на Директива 95/46/ЕО. По отношение на обработването на лични данни, извършвано от Европейския банков орган в рамките на настоящия регламент, Европейският банков орган спазва разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001“,

да се измени член 54, параграф 1, втора алинея, така че да се позволи разкриване на поверителна информация само в резюмирана или обобщена форма „така че да не могат да се идентифицират отделните кредитни институции и конкретни лица“ (добавено подчертаване),

в членове 48 и 56 да се поясни, че споразуменията с трети държави или органи на трети държави, в които се предвижда предаване на лични данни, трябва да отговарят на условията за предаване на лични данни към трети държави, определени в глава IV от Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001, и освен това в предложената директива да се включи разпоредба, подобна на разпоредбата в член 23 от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (31),

в контекста на изразените в настоящото становище съмнения да се оцени необходимостта и пропорционалността на предложената система за задължително публично разгласяване на санкциите. В зависимост от резултата от теста за необходимост и пропорционалност, във всеки случай да се предвидят адекватни предпазни мерки, които да гарантират зачитане на презумпцията за невиновност, правото на засегнатите лица да оспорят решението, сигурността/точността на данните и тяхното заличаване след подходящ период от време,

по отношение на член 70: 1. в член 70, буква б) да се добави разпоредба, която гласи следното: „неразкриването на самоличността на тези лица следва да се гарантира на всички етапи от процедурата, освен ако нейното разкриване се изисква от националното законодателство в контекста на допълнително разследване или последващо съдебно производство“; 2. да се добави буква г), с която от държавите-членки да се изисква да въведат „подходящи процедури за гарантиране правото на защита на обвиненото лице и изслушване преди приемането на решение за него, както и на правото му да търси ефективна защита по съдебен ред срещу всяко решение или мярка, отнасящи се до него“; 3. да се заличи изразът „принципите на“ от буква в) от тази разпоредба.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  Становища на ЕНОЗД от 10 февруари 2012 г. относно законодателния пакет за преработването на законодателството в банковия сектор, агенциите за кредитен рейтинг, пазарите на финансови инструменти (MIFID/MIFIR) и пазарната злоупотреба.

(4)  COM(2011) 453.

(5)  COM(2011) 452.

(6)  Обяснителен меморандум към предложената директива, стр. 2—3.

(7)  Обяснителен меморандум към предложения регламент, стр. 2—3.

(8)  Виж по-специално членове 24, 48 и 51 от предложената директива.

(9)  Член 65, параграф 2 и член 68 от предложената директива.

(10)  Член 70 от предложената директива.

(11)  Член 435 от предложения регламент.

(12)  Предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара, COM(2011) 651.

(13)  Виж бележка под линия на стр. 12.

(14)  Виж становището от 10 февруари 2012 г. относно предложенията на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара, COM(2011) 651, и за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара, COM(2011) 654.

(15)  Обхватът на санкциите по отношение на физически лица е пояснен в член 65 от предложената директива, който гласи, че държавите-членки гарантират, че когато задълженията се прилагат за институциите, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност и холдингите със смесена дейност, при нарушение наказанията могат да бъдат налагани на членовете на управителния орган и на всички други физически лица, които носят отговорност за нарушението съгласно националното законодателство.

(16)  Виж доклада за оценка на въздействието, стр. 42 и следващи.

(17)  Съединени дела C-92/09 и C-93/09, Schecke, точки 56—64.

(18)  В това отношение виж също становището на ЕНОЗД от 15 април 2011 г. относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза (ОВ C 215, 21.7.2011 г., стр. 13).

(19)  Виж стр. 44—45.

(20)  Например националните органи биха могли да проучат следните мерки: публичното разгласяване да се отложи до отхвърляне на жалбата или, както се предлага в доклада за оценка на въздействието, ясно да се посочи, че решението все още подлежи на обжалване и че лицето се счита за невинно до излизането на окончателното решение, да се публикува поправка в случаите, в които решението бъде анулирано от съда.

(21)  Виж становището на ЕНОЗД от 10 април 2007 г. относно финансирането на общата селскостопанска политика (ОВ C 134, 16.6.2007 г., стр. 1).

(22)  В тази връзка виж документът, публикуван от италианския орган по защита на данните „Personal Data As Also Contained in Records and Documents by Public Administrative Bodies: Guidelines for Their Processing by Public Bodies in Connection with Web-Based Communication and Dissemination“ („Лични данни, така както се съдържат в записи и документи на органите на държавната администрация: насоки за тяхното обработване от държавни органи във връзка с комуникация и разпространение в интернет“), достъпен на уебсайта на италианския орган по защита на данните: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(23)  Тези опасения също така са свързани с по-общото право „да бъдеш забравен“, чието включване в новата законодателна рамка за защитата на лични данни се обсъжда.

(24)  Тези мерки за сигурност и предпазни мерки могат да се състоят например от забрана за индексиране на данни чрез външни търсачки.

(25)  През 2006 г. работната група по член 29 публикува становище относно такива схеми, в което се разглеждат аспектите на това явление, свързани със защитата на данните: Становище 1/2006 относно прилагането на правилата на ЕС за защита на данните по отношение на вътрешните схеми за подаване на сигнали за нарушения в областта на счетоводството, вътрешния счетоводен контрол, одитите, борбата срещу подкупничеството, банковите и финансовите престъпления (становище на РГ относно подаването на сигнали за нарушения). Становището може да бъде открито на уебсайта на работната група по член 29: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(26)  Виж например становището на ЕНОЗД относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза от 15 април 2011 г. (ОВ C 215, 21.7.2011 г., стр. 13) и становището относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите от 1 юни 2011 г. (ОВ C 279, 23.9.2011 г., стр. 11).

(27)  ЕНОЗД вече подчерта, че е важно самоличността на лицето, подаващо сигнал за нарушение, да се пази в тайна в писмо до Европейския омбудсман от 30 юли 2010 г. по дело 2010-0458, което може да бъде открито на уебсайта на ЕНОЗД (http://www.edps.europa.eu). Виж също становищата на ЕНОЗД за предварителни проверки от 23 юни 2006 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF (дело 2005-0418), и от 4 октомври 2007 г. относно външните разследвания на OLAF (дела 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

(28)  Виж становището относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза, 15 април 2011 г., достъпно на http://www.edps.europa.eu

(29)  В тази връзка виж насоките на ЕНОЗД относно обработването на лични данни при административни разследвания и дисциплинарни производства от европейски институции и органи, в които се изтъква тясната връзка между правото на достъп на субектите на данни и правото на защита на обвиняваните лица (виж стр. 8 и 9) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_EN.pdf

(30)  Виж становището на работната група по член 29 относно подаването на сигнали за нарушения, стр. 13—14.

(31)  Виж бележка под линия на стр. 12.


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/9


Комуникация в съответствие с член 12, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, за информацията, предоставена от митническите органи на държавите-членки относно класирането на стоки в митническата номенклатура

2012/C 175/02

Обвързващата тарифна информация престава да бъде валидна от този ден, ако стане несъвместима с тълкуването на митническата номенклатура в резултат на следните международни тарифни мерки:

Изменения в Сборника мнения за класиране, одобрени от Съвета за митническо сътрудничество (док. CCC NC1705 — доклад от 48-та сесия на Комитета по Хармонизираната система):

ИЗМЕНЕНИЯ В МНЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ, РЕДАКТИРАНИ ОТ КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА НА СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

(48-МА СЕСИЯ НА КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА — СЕПТЕМВРИ 2011 Г.)

ДОК. NC1705

Мнения за класиране, приети от Комитета по Хармонизираната система

2106.90/28

O/3

3824.90/18-19

O/4

8537.10/1

O/5

Информация за съдържанието на тези мерки може да бъде получена от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) или да бъде изтеглена от нейната интернет страница:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/10


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6555 — Posco/MC/MCHC/JV)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/03

На 11 юни 2012 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32012M6555. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/10


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6604 — CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/04

На 11 юни 2012 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32012M6604. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


III Подготвителни актове

Европейска централна банка

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/11


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 април 2012 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Въведение и правно основание

На 20 януари 2012 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал (1) (наричан по-долу „предложеният регламент за европейски фондове за рисков капитал“) и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество (2) (наричан по-долу „предложеният регламент за ЕФСП“) (наричани по-долу заедно „предложените регламенти“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище относно предложените регламенти на основание членове 127, параграф 4 и 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложените регламенти съдържат разпоредби, отнасящи се до интеграцията на европейските финансови пазари и оказващи влияние върху приноса на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики от компетентните органи по отношение на пруденциалния надзор върху кредитните институции и стабилността на финансовата система, съгласно член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

Предложеният регламент за европейски фондове за рисков капитал цели преодоляване на недостига във финансирането, който европейските малки и средни предприятия (МСП) срещат в стартовите си фази. Тъй като голяма част от финансирането на тези предприятия произхожда от малки фондове, със среден размер от 60 милиона евро в управлявани активи, регламентът цели да подобри способността за набиране на капитал в целия ЕС. Той създава специални европейски фондове за рисков капитал с общи характеристики под единна регулаторна рамка. Това би довело до сигурност и прозрачност спрямо всички заинтересовани страни, включително инвеститори, регулатори и предприятия, отговарящи на изискванията за инвестиции. Въвеждането на паспорт за единния пазар, чрез който фонд, регистриран в една държава-членка, може да търгува дялове и акции в други държави-членки, би намалило административната тежест и ограничило регулаторните бариери.

2.

Тази рамка е допълнена от предложения регламент за ЕФСП, който цели да стимулира финансирането на социално предприемачество чрез създаването на нова категория европейски фондове за социално предприемачество (наричани по-долу „ЕФСП“). Това би помогнало на инвеститорите да идентифицират и сравняват фондове, инвестиращи в социално предприемачество, и разширява възможностите за търгуване на тези фондове с международни инвеститори.

3.

Стратегията „Европа 2020“ (3) повторно заяви необходимостта от участие в насочени регулаторни действия за подобряване на достъпа до финансиране на МСП, по-специално чрез разглеждане на бариерите, които пречат на потока от финансиране чрез рисков капитал посредством средства на специализирани инвестиционни фондове. Европейският съвет одобри този подход, като призова за отстраняването на оставащите регулаторни пречки пред трансграничните потоци на рисков капитал (4). В резултат на това, Комисията обяви през април 2011 г. инициатива, която да осигури, че фондове за рисков капитал, установени в която и да е държава-членка, могат да набират капитал в целия ЕС (5).

4.

ЕЦБ вече е отбелязвала трудностите, наскоро срещнати от много МСП, за достъп до финансиране, по-големи отколкото за големи предприятия, особено във времена на пазарно напрежение (6). При улесняване на достъпа до финансиране за бързо разширяващи се МСП и рационализиране на приложимите регулаторни изисквания, ЕЦБ вярва, че предложените нови режими биха допринесли значително за развитието на иновативна и устойчива икономика. Преодоляване на фрагментацията във финансирането за иновативни и социално-фокусирани МСП и насърчаване на възникването на интегриран и гладък финансов пазар в целия ЕС, което би окуражило и улеснило трансграничните инвестиции в тези сектори, са решаващи за успешното и навременно осъществяване на стратегията „Европа 2020“.

5.

Поради това, ЕЦБ приветства предложените регламенти, които ще въведат еднакви изисквания за фондове, опериращи по единно, европейско обозначаване, и идентична по същество регулаторна рамка, при осигуряване на адекватен надзор. В това отношение ЕЦБ отбелязва няколко характеристики, които биха допринесли за постигане на подходяща и балансирана регулаторна рамка: доброволното естество на режима (7), трансграничният процес на уведомяване между компетентните органи (8), правилата, уреждащи поведението на допустим управител и изискванията за оповестяване (9), както и разпоредбите, създадени да осигурят ефективен надзор на използването на паспорта (10).

Специфични забележки

6.

ЕЦБ подкрепя целта на Комисията да осигури съгласуваност на предложените регламенти със съществуващия режим за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, съгласно Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (11). В това отношение ЕЦБ приветства препратката в предложените регламенти към прага в Директива 2011/61/ЕС (12), която въвежда граница от 500 милиона евро за капиталови фондове, които биха отграничили режимите на европейските фондове за рисков капитал и ЕФСП от рамката, създадена с Директива 2011/61/ЕС.

7.

ЕЦБ отбелязва, че горният праг цели да разграничи управителите на алтернативни инвестиционни фондове с дейности, които биха могли да имат „значителни последици за финансовата стабилност“ от тези, които е малко вероятно да направят това, както и че предложените режими ще се прилагат за системно маловажни фондове (13).

8.

Обхватът на предложените регламенти е също поставен под условието на изискването всички допустими фондове за рисков капитал и фондове за социално предприемачество да не използват ливъридж, за да се осигури, че допустимите фондове не допринасят за развитието на системни рискове и че се съсредоточават върху подкрепата на предприятия, допустими да бъдат част от портфейла им (14). Следователно, докато концепцията за ливъридж е основна за бизнес модела, прилаган от много управители на алтернативни инвестиционни фондове (15), ЕЦБ счита за подходящо изрично да се посочи изключването на всеки възможен ливъридж в случая на предложените режими за европейски фондове за рисков капитал и ЕФСП (16).

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 април 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 860 окончателен.

(2)  COM(2011) 862 окончателен.

(3)  Съобщение на Комисията относно „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020 окончателен.

(4)  Заключения на Европейския съвет, 4 февруари 2011 г., параграф 22.

(5)  Съобщение на Комисията относно „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието — Заедно за нов тип икономически растеж“, COM(2011) 206 окончателен, по-специално точка 2.1.

(6)  Становище CON/2012/21 на ЕЦБ от 22 март 2012 г. относно: i) предложение за директива относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; ii) предложение за регламент относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента [EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции; iii) предложение за директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара и iv) предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба), параграф 8. Все още непубликувано в Официален вестник. Версията на английски език е достъпна на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu

(7)  Член 4 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и член 4 от предложения регламент за ЕФСП.

(8)  Член 15 и член 20, параграф 3 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и член 16 и член 21, параграф 3 от предложения регламент за ЕФСП.

(9)  Членове 7 до 12 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и членове 7 до 13 от предложения регламент за ЕФСП.

(10)  Членове 13 до 22 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и членове 14 до 23 от предложения регламент за ЕФСП.

(11)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1. Работен документ на службите на Комисията — Оценка на въздействието, съпровождаща предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал, SEC(2011) 1515, стр. 37.

(12)  Член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС.

(13)  Съображение 17 от Директива 2011/61/ЕС.

(14)  Съображение 13 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и съображение 13 от предложения регламент за ЕФСП.

(15)  Параграф 11 от Становище CON/2009/81 на ЕЦБ от 16 октомври 2009 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/ЕО (ОВ С 272, 13.11.2009 г., стр. 1).

(16)  Член 5, параграф 2 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и член 5, параграф 2 от предложения регламент за ЕФСП.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения  (1)

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (2)

Изменение 1

Член 5, параграф 2 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал

„2.   Управителят на фонд за рисков капитал не привлича заемни средства, не емитира дългови инструменти, не предоставя гаранции на равнище допустим фонд за рисков капитал, нито прибягва на посоченото равнище до метод, който би увеличил експозицията на фонда — независимо дали посредством заемането на парични средства или ценни книжа, поемането на позиции в деривативи или по друг начин.“

„2.   Управителят на фонд за рисков капитал не привлича заемни средства, не емитира дългови инструменти, не предоставя гаранции на равнище допустим фонд за рисков капитал, нито прибягва на посоченото равнище до метод, който би увеличил експозицията на фонда — независимо дали посредством заемането на парични средства или ценни книжа, поемането на договори за деривативи или по друг начин.“

Обяснение

Поемането на позиции в деривативи може също да служи за целите на хеджиране, в който случай то би ограничило рисковата експозиция, отколкото да я увеличи. Така, освен че ЕЦБ отбелязва, че предложеният текст е извлечен от съответното определение на член 4, параграф 1, буква х) от Директива 2011/61/ЕС, тя предлага замяната на термина „позиции в деривативи“ с „договори за деривативи“ в съответствие с текста в други приети или предложени финансови законодателни актове на ЕС, например Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение  (3), Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета  (4) и предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции  (5) и относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници  (6).

Изменение 2

Член 6 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал

„Контрагентите на търгуваните от управителите на фонд за рисков капитал дялове и акции на допустими фондове за рисков капитал са само инвеститорите, които се приемат за професионални клиенти в съответствие с раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО или които при поискване могат да бъдат третирани като такива в съответствие с раздел II от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или други инвеститори, когато:“

„Контрагентите на търгуваните от управителите на фонд за рисков капитал дялове и акции на допустими фондове за рисков капитал са само инвеститорите, които се приемат за професионални клиенти в съответствие с раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, освен ако те са третирани, при поискване, като непрофесионални клиенти, или които при поискване могат да бъдат третирани като професионални клиенти в съответствие с раздел II от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или други инвеститори, когато всички изброени по-долу условия са изпълнени:“

Обяснение

Член 6 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал препраща към „професионални клиенти в съответствие с раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО“. Не е ясно кой режим би бил приложим за професионални клиенти, които са третирани, при поискване, като непрофесионални клиенти, съгласно същата разпоредба. За да се избегне объркване, предложеното изменение ще приведе в съответствие концепцията за „професионални клиенти“ в предложения регламент с определението в приложение II към Директива 2004/39/ЕО.

Нещо повече, регламентът позволява търгуването на европейски фондове за рисков капитал с други инвеститори, които трябва да „разполагат със знанията, опита и капацитета да поемат рисковете, свързани с тези фондове“  (7). Докато ЕЦБ счита, че тези критерии предлагат необходимата защита за инвеститори, тя предлага да се гарантира, че те всички ще станат задължителни.

Изменение 3

Член 10а от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал (нов)

Няма съществуващ текст

„Член 10а

Депозитар

1.   За всеки европейски фонд за рисков капитал, който управлява, управителят на фонда за рисков капитал осигурява, че е определен единствен депозитар, съгласно този член.

2.   Депозитарът е институция, както е определена в член 21 от Директива 2011/61/ЕС.

3.   За да се осигури съгласувано прилагане на параграф 1, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да определи условията за изпълнение на функцията на депозитар на европейски фонд за рисков капитал. ЕОЦКП представя проектите на регулаторни технически стандарти на Комисията в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент. В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Комисията се делегират правомощия да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея.

Обяснение

За да засили защитата на инвеститорите, ЕЦБ предлага специално да се предвиди определянето на депозитар, в съответствие с рамката, приета в Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)  (8) и Директива 2011/61/ЕС  (9). Опростената схема, предложена тук обаче, цели да гарантира, че всички произтичащи задължения са пропорционални на естеството и размера на фондовете.

Изменение 4

Член 21, параграф 1 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал

„1.   Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат винаги, когато това е необходимо с оглед изпълняване на съответните им задължения по силата на настоящия регламент.“

„1.   Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат винаги, когато това е необходимо с оглед изпълняване на съответните им задължения по силата на настоящия регламент и, както е подходящо, с Европейския съвет за системен риск.“

Обяснение

ЕЦБ предлага, за да бъде в съответствие с член 50 от Директива 2011/61/ЕС, сътрудничеството между ЕОЦКП и компетентните органи също да включва и ЕССР, както е подходящо.

Изменение 5

Член 22, параграф 2 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал

„2.   Компетентните органи на държавите-членки или ЕОЦКП не биват възпрепятствани да обменят информация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент или на друго право на Съюза, приложимо към управителите на фондовете за рисков капитал и допустимите фондове за рисков капитал.“

„2.   Компетентните органи на държавите-членки или ЕОЦКП не биват възпрепятствани да обменят информация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент или на друго право на Съюза, приложимо към управителите на фондовете за рисков капитал и допустимите фондове за рисков капитал, когато е необходимо за целта на изпълнение на техните задължения, съгласно настоящия регламент или за изпълнение на техните правомощия, съгласно настоящия регламент или съгласно националното законодателство. Компетентните органи съобщават информация на централните банки, включително Европейската централна банка, и на Европейския съвет за системен риск, когато тази информация е относима към изпълнението на техните задачи.

Обяснение

Това ще осигури че централните банки, включително ЕЦБ, както и ЕССР, получават по подходящ начин информация относима към изпълнението на техните задачи.


(1)  Измененията на предложения регламент за европейските фондове за рисков капитал се прилагат, с необходимите промени, за еквивалентните разпоредби на предложения регламент за ЕФСП.

(2)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(3)  Член 1, букви б) и в) и член 2, параграф 1, буква б), точка iii) (ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 24).

(4)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1. Член 2, параграф 1, точка i) и член 4, параграф 1.

(5)  COM(2010) 484 окончателен. Член 1, параграф 1.

(6)  COM(2011) 452 окончателен. Членове 211, параграф 1, 240, параграф 3, 250, параграф 1, буква г), 256, параграф 1, 273, параграф 4, 321, параграфи 1 и 2 и 335, параграф 4.

(7)  Съображение 14 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал.

(8)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32. Членове 22 до 26 и 32 до 36.

(9)  Член 21.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/17


Обменен курс на еврото (1)

18 юни 2012 година

2012/C 175/06

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2618

JPY

японска йена

99,75

DKK

датска крона

7,4324

GBP

лира стерлинг

0,80600

SEK

шведска крона

8,8412

CHF

швейцарски франк

1,2010

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,5260

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,493

HUF

унгарски форинт

292,60

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6967

PLN

полска злота

4,2807

RON

румънска лея

4,4670

TRY

турска лира

2,2883

AUD

австралийски долар

1,2519

CAD

канадски долар

1,2944

HKD

хонконгски долар

9,7914

NZD

новозеландски долар

1,5947

SGD

сингапурски долар

1,6045

KRW

южнокорейски вон

1 462,30

ZAR

южноафрикански ранд

10,5249

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,0232

HRK

хърватска куна

7,5433

IDR

индонезийска рупия

11 874,30

MYR

малайзийски рингит

3,9829

PHP

филипинско песо

53,412

RUB

руска рубла

40,8300

THB

тайландски бат

39,709

BRL

бразилски реал

2,5868

MXN

мексиканско песо

17,5660

INR

индийска рупия

70,6540


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/18


Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Нова покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/07

Държава-членка

Испания

Маршрут

El Hierro—Gran Canaria, La Gomera—Gran Canaria, La Gomera—Tenerife Norte и Tenerife Sur—Gran Canaria

Срок на действие на договора

2 години, считано от началото на предоставяне на услугата

Краен срок за представяне на тръжни оферти

2 месеца след датата на публикуване на настоящото обявление

Адрес, на който могат да бъдат получени текстът на поканата за участие в търга и съответната информация и/или документация, свързани с публичния търг и със задължението за предоставяне на обществена услуга

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Тел. +34 915977505

Факс +34 915978643

Електронна поща: mmederos@fomento.es


V Становища

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/19


Известие относно антидъмпинговите мерки за вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република и относно частично подновяване на антидъмпинговото разследване по отношение на вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република

2012/C 175/08

С решение от 22 март 2012 г. по дело C-338/10 Съдът на Европейския съюз обяви Регламент (ЕО) № 1355/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с произход от Китайската народна република (1) („окончателен антидъмпингов регламент“ или „оспорваният регламент“) за невалиден.

Вследствие на решението от 22 март 2012 г. вносът в Европейския съюз на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) вече не подлежи на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1355/2008.

1.   Информация за митническите органи

Следователно окончателните антидъмпингови мита, платени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1355/2008 върху вноса в Европейския съюз на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.), понастоящем класифицирани под кодове по КН 2008 30 55, 2008 30 75 и ex 2008 30 90 (кодове по ТАРИК 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) с произход от Китайската народна република, и временните мита, окончателно събрани в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1355/2008, следва да бъдат възстановени или опростени. Исканията за възстановяване или опрощаване трябва да бъдат отправени до националните митнически органи в съответствие с приложимото митническо законодателство.

Освен това вносът в Европейския съюз на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с произход от Китайската народна република вече не подлежи на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1355/2008.

2.   Частично подновяване на антидъмпинговото разследване

Със своето решение от 22 март 2012 г. Съдът на Европейския съюз обяви Регламент (ЕО) № 1355/2008 за невалиден. Съдът констатира, че Европейската комисия („Комисията“) не е положила цялата дължима грижа при определянето на нормалната стойност въз основа на цената или на конструираната стойност в трета страна с пазарна икономика, както е предвидено в член 2, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (2) („основният регламент“).

Според съдебната практика (3) в случай на процедура, включваща няколко административни фази, отмяната на една от тях не води до отмяна на цялата процедура. Антидъмпинговата процедура е пример за подобна процедура, включваща няколко фази. Вследствие на това отмяната на части от регламента за налагане на окончателно антидъмпингово мито не води до отмяната на цялата процедура, довела до приемането на този регламент. От друга страна, съгласно член 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз институциите на Европейския съюз са длъжни да изпълнят решението на Съда на Европейския съюз от 22 март 2012 г. В съответствие с това при изпълнението на решението институциите на Съюза имат възможността да коригират онези аспекти на оспорвания регламент, които са довели до отмяната му, като същевременно оставят без изменение неоспорените части, които не са засегнати от решението (4). Трябва да се отбележи, че всички останали констатации, направени в оспорвания регламент, които не са били оспорени в предвидения за това срок и поради това не са били взети под внимание от съдебните институции и не са довели до отмяната на оспорвания регламент, остават валидни. Същото заключение се прилага по аналогия в случаите, когато регламентът е обявен за невалиден.

Поради това Комисията реши да поднови антидъмпинговото разследване относно вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република, започнато в съответствие с основния регламент. Подновяването на разследването се ограничава по обхват до изпълнението по констатацията на Съда на Европейския съюз, както е описано по-горе.

3.   Процедура

Като установи, след консултация с Консултативния комитет, че частично подновяване на антидъмпинговото разследване е обосновано, с настоящото Комисията подновява частично антидъмпинговото разследване относно вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република, започнато в съответствие с член 5 от основния регламент с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (5).

Подновяването на разследването е ограничено по обхват до подбора на страна аналог, ако има такава, и определянето на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, която да се използва за изчислението на евентуален дъмпингов марж.

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат своите становища, да предоставят информация и подкрепящите доказателства по отношение на наличието на трети страни с пазарна икономика, които биха могли да бъдат подбрани за определяне на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, включително по отношение на Израел, Свазиленд, Турция и Тайланд. Тази информация и подкрепящите доказателства трябва да бъдат получени в Комисията в срока по точка 4, буква а).

Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че отправят искане, от което е видно, че са налице конкретни основания да бъдат изслушани. Искането трябва да бъде направено в срока по точка 4, буква б).

4.   Срокове

a)   За страните — да заявят своя интерес и да предоставят информация

За да може представените от тях бележки да бъдат взети предвид при разследването, всички заинтересовани страни трябва да заявят своя интерес, като се свържат с Комисията, да изложат становищата си и да предоставят информация в срок от 20 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Обръща се внимание на факта, че упражняването на повечето процедурни права, установени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в рамките на горепосочения срок.

б)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни могат също така да поискат да бъдат изслушани от Комисията в рамките на същия 20-дневен срок.

5.   Писмени изявления и кореспонденция

Всички направени от заинтересованите страни изявления и искания трябва да бъдат в писмен вид (не в електронен формат, освен ако е посочено друго) и да съдържат наименование, адрес, електронен адрес и номер на телефон и на факс на заинтересованата страна. Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ („За ограничено ползване“) (6) и в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент се придружават от неповерителна версия, обозначена с „For inspection by interested parties“ („За справка на заинтересованите страни“).

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22956505

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп или не представи в срок необходимата информация, или значително възпрепятства разследването, констатациите, положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и в съответствие с член 18 от основния регламент могат да се използват наличните факти. Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и се използват наличните факти, резултатът за тази страна може да бъде по-малко благоприятен, отколкото ако бе съдействала.

7.   Обработка на личните данни

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7).

8.   Служител по изслушванията

Следва също да се отбележи, че ако заинтересованите страни смятат, че срещат трудности при упражняването на правото си на защита, те могат да поискат намеса от страна на служителя по изслушванията на ГД „Търговия“. Той действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията и когато е необходимо, служи като медиатор по процедурни въпроси, засягащи защитата на техните интереси в настоящата процедура, по-специално що се отнася до аспекти, свързани с достъпа до досието, поверителността, удължаването на сроковете и обработката на писмено и/или устно изложените становища. За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на ГД „Търговия“ (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(3)  Дело T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS)/Съвет, Сборник на съдебната практика 1998 г., стр. II-3939.

(4)  Дело C-458/98 P Industrie des poudres sphériques (IPS)/Съвет, Сборник на съдебната практика 2000 г., стр. I-08147.

(5)  ОВ С 246, 20.10.2007 г., стр. 15.

(6)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ в съответствие с член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагане на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/22


Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове приготвена или консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд

2012/C 175/09

След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока (1) на действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на някои видове готова или консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд („засегнатата държава“), в Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (2) („основният регламент“).

1.   Искане за преразглеждане

Искането бе подадено на 19 март 2012 г. от Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) („заявителят“) от името на производители от Съюза, които съставляват основен дял, в конкретния случай повече от 50 %, от производството на някои видове приготвена или консервирана сладка царевица на зърна в Съюза.

2.   Продукт, предмет на преразглеждането

Продуктът, предмет на преразглеждането, е сладка царевица (Zea mays var. saccharata) на зърна, приготвена или консервирана с оцет или оцетна киселина, незамразена, понастоящем попадаща под код по КН ex 2001 90 30, както и сладка царевица (Zea mays var. saccharata) на зърна, приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразена, различна от продукти от позиция 2006, понастоящем попадаща под код по КН ex 2005 80 00, с произход от Тайланд („продуктът, предмет на преразглеждането“).

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 682/2007 на Съвета (3).

4.   Основания за преразглеждането с оглед изтичането на срока на действие на мерките

Искането се основава на аргумента, че има вероятност изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване на дъмпинга и повторно възникване на вреда от него за промишлеността на Съюза.

4.1.    Твърдение за вероятност от продължаване на дъмпинга

Твърдението за вероятност от продължаване на дъмпинга се основава на сравнение на конструираната нормална стойност (производствени разходи, разходи за продажба и общи и административни разходи и печалба) в Тайланд с експортната цена (на равнище цена франко завода) на продукта, предмет на преразглеждането, когато същият се продава за износ за Съюза.

На тази основа изчисленият дъмпингов марж е значителен.

4.2.    Твърдение за вероятност от повторно възникване на вреда

Заявителят твърди също така, че има вероятност от повторно възникване на вредоносен дъмпинг. В подкрепа на това твърдение заявителят представи доказателства, че ако бъде позволено мерките да отпаднат, настоящото равнище на внос на продукта, предмет на преразглеждането, вероятно ще нарасне поради лекотата, с която производството в засегнатата държава може да бъде увеличено, и поради привлекателността на пазара на Съюза, като се имат предвид по-високите цени, които могат да бъдат получени на този пазар в сравнение с някои пазари на трети държави. Всеки един от тези два фактора може да доведе до пренасочване на износа — от други трети държави към Съюза.

На последно място заявителят твърди, че отстраняването на вредата се дължи най-вече на съществуването на мерките и че всеки последващ значителен внос на дъмпингови цени от засегнатата държава по всяка вероятност ще доведе до повторно възникване на вреда за промишлеността на Съюза, в случай че се допусне отпадане на мерките.

5.   Процедура

След като установи, след консултации с Консултативния комитет, че са налице достатъчно данни, които да обосноват започването на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките, с настоящото Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

При разследването ще се определи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга и вредата от него.

5.1.    Процедура за определяне на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга

5.1.1.   Разследване на производителите износители

Производителите износители (4) на продукта, предмет на преразглеждането, от засегнатата държава се приканват да участват в настоящото разследване с цел преразглеждане на мерките.

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящата процедура производители износители в Тайланд и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, се приканват с настоящото да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или своите дружества, изисквана в приложение А към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията ще се свърже също така с органите в Тайланд, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да е друга информация, имаща отношение към подбора на извадката и различна от поисканата по-горе информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите износители могат да бъдат избрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, органите на засегнатата държава и сдруженията на производители износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите в засегнатата държава, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, включени в извадката, на всяко известно сдружение на производители износители и на органите в засегнатата държава.

Всички производители износители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

С въпросника ще се изисква информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата на производителя износител, за свързаните с продукта, предмет на преразглеждането, дейности на дружеството или дружествата, за производствените разходи, за продажбите на вътрешния пазар на засегнатата държава на продукта, предмет на преразглеждането, и за продажбите за Съюза на продукта, предмет на преразглеждането.

Дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са включени в нея, ще се считат за съдействащи („невключени в извадката съдействащи производители износители“).

5.1.2.   Разследване на несвързаните вносители  (5)  (6)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на преразглеждането, от Тайланд в Съюза се приканват да участват в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящата процедура несвързани вносители и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, се приканват с настоящото да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или своите дружества, изисквана в приложение Б към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да е друга информация, имаща отношение към подбора на извадката и различна от поисканата по-горе информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите могат да бъдат избрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на несвързаните вносители, включени в извадката, и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да предадат попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

С въпросника ще се изисква информация, inter alia, за структурата на тяхното дружество или техните дружества, за свързаните с продукта, предмет на преразглеждането, дейности на дружеството или дружествата и за продажбите на продукта, предмет на преразглеждането.

5.2.    Процедура за определяне на вероятността от повторно възникване на вреда и за разследване на производителите от Съюза

За да се установи дали съществува вероятност от повторно възникване на вреда за промишлеността на Съюза, производителите от Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, се приканват да участват в разследването на Комисията.

Предвид големия брой участващи в настоящата процедура производители от Съюза и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 17 от основния регламент.

Комисията извърши временен подбор на извадка от производители от Съюза. Подробни данни се съдържат в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка. С настоящото заинтересованите страни се приканват да направят справка с досието (за целта следва да се свържат с Комисията, като използват координатите за връзка, посочени в точка 5.6 по-долу). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, които смятат, че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да е друга информация, имаща отношение към подбора на извадката, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на всяко известно сдружение на производители от Съюза. Тези страни трябва да предадат попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

С въпросника ще се изисква информация, inter alia, за структурата на тяхното дружество или техните дружества, за финансовото състояние на дружеството или дружествата, за свързаните с продукта, предмет на преразглеждането, дейности на дружеството или дружествата, за производствените разходи и за продажбите на продукта, предмет на преразглеждането.

5.3.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че ще бъде потвърдена вероятността от продължаване на дъмпинга и повторно възникване на вреда от него, в съответствие с член 21 от основния регламент ще бъде решено дали запазването на антидъмпинговите мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребители се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на преразглеждането.

Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи предоставената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.4.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват с настоящото да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако не е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.5.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване следва да бъдат подадени в специалните срокове, определени от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

5.6.    Инструкции за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнените въпросници и кореспонденцията

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (7).

Съгласно член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, които предоставят информация, обозначена с „Limited“, се изисква да се представят обобщения с неповерителен характер, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези обобщения следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно обобщение с неповерителен характер в необходимия формат и с необходимото качество, поверителната информация може да не бъде взета предвид.

От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер — по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), като задължително посочат наименование, адрес, адрес на електронна поща, номер на телефон и на факс на заинтересованата страна. Всички пълномощни и подписани удостоверения обаче, както и техните актуализации, които придружават попълнения въпросник, трябва да се подават на хартиен носител, т.е. изпращат се по пощата или се предават на ръка на посочения по-долу адрес. В съответствие с член 18, параграф 2 от основния регламент, в случай че заинтересована страна не може да представи изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да се свърже с Комисията. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да посетят съответната уебстраница на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22969353

Електронна поща: Trade-R552-sweetcorn-dumping@ec.europa.eu

(да се използва от производители износители, свързани вносители, сдружения и представители от Тайланд), и

Trade-R552-sweetcorn-injury@ec.europa.eu

(да се използва от производители от Съюза, несвързани вносители, ползватели, потребители и сдружения от Съюза).

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в определените срокове или значително възпрепятства разследването, предварителните или окончателните заключения — положителни или отрицателни — могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е представила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не се вземе предвид и могат да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да се окаже по-неблагоприятен, отколкото ако е съдействала.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията на Генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда исканията за достъп до досието, споровете относно поверителността на документите, исканията за удължаване на сроковете и исканията за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат направени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в специалните срокове, определени от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по различни разглеждани въпроси, сред които вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинг и повторно възникване на вреда, а така също интересът на Съюза.

За допълнителна информация и координати за връзка заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на ГД „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   График на разследването

Съгласно член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще приключи в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Възможност за отправяне на искане за преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент

Тъй като настоящото преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките е предприето в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 2 от основния регламент, направените в него заключения няма да доведат до промяна на равнището на съществуващите мерки, а до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 11, параграф 6 от основния регламент.

Ако дадена заинтересована страна счита, че има основание за преразглеждане на равнището на мерките с оглед на възможна промяна (т.е. повишаване или намаляване) на равнището на мерките, тази страна може да поиска преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

Страните, желаещи такова преразглеждане, което би се провело независимо от упоменатото в настоящото известие преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките, могат да се свържат с Комисията на горепосочения адрес.

10.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (8).


(1)  ОВ C 258, 2.9.2011 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(3)  ОВ L 159, 20.6.2007 г., стр. 14.

(4)  Производител износител е всяко дружество в засегнатата държава, което произвежда и изнася продукта, предмет на преразглеждането, за пазара на Съюза, независимо дали директно или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, продажбите на вътрешния пазар или износа на продукта, предмет на преразглеждането.

(5)  В извадката могат да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение 1 към въпросника. В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за прилагането на Митническия кодекс на Общността се смята, че лицата са свързани само ако: а) всяко от лицата е служител или управител в предприятието на другото; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното от лицата пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки: i) съпруг и съпруга; ii) родител и дете; iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни); iv) дядо/баба и внуци; v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници; vi) тъст, тъща; свекър, свекърва и зет или снаха; vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(6)  Данните, предоставени от несвързаните вносители, могат да бъдат използвани и за други аспекти на разследването, различни от установяването на дъмпинга.

(7)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен документ в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от ГАТТ от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(8)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Image

Image


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/31


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/10

1.

На 11 юни 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Permira Europe III Fund („PE III“) (Обединеното кралство) под контрола на предприятие Permira Holdings Limited придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Telepizza, SA („Telepizza“, Испания) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие PE III: фонд за частни капиталови инвестиции,

за предприятие Telepizza: дейност в областта на ресторантьорството в Испания, Португалия и Полша; понастоящем под съвместния контрол на PE III и Carbal, SA.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/32


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6561 — Cytec Industries/Umeco)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/11

1.

На 11 юни 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 и вследствие на искане за препращане по член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Cytec Industries Inc., („Cytec“, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Umeco plc („Umeco“, Обединеното кралство) посредством публичен търг, обявен на 12 април 2012 година

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Cytec: производство и доставка на специални химикали и материали, включително авангардни композитни материали за различни отрасли,

за предприятие Umeco: производство и доставка на авангардни композитни материали и материали за обработка, главно за авиационната и отбранителната промишленост, автомобилостроенето и развлекателните отрасли.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6561 — Cytec Industries/Umeco на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/33


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/12

1.

На 11 юни 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Lion/Seneca France 2 („LF2“, Франция), под крайния контрол на Lion Capital LLP („Lion Capital“, Обединеното кралство), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над цялото 3 AB Optique Developpement („3ABOD“, France), посредством покупка на ценни книжа.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Lion Capital: управлява частни капиталови инвестиции, съсредоточени в дружества, занимаващи се с производство и/или продажби на маркови потребителски стоки,

за предприятие 3ABOD: крайно предприятие-майка на Alain Afflelou Group, която развива дейност в разпространението на оптични продукти чрез национална и международна мрежа, съставена както от собствени, така и от франчайзингови търговски обекти за търговия на дребно.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/34


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/13

1.

На 11 юни 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия European Advanced Technology SA („EAT“, Белгия), под контрола Israel Aerospace Industries Ltd. („IAI“, Израел), и Airbus Invest S.A.S. (Франция), под контрола на European Aeronautic Defence and Space Company N.V. („EADS“, Нидерландия), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие („JV“, Белгия), посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие EADS: научноизследователска дейност, дизайн, разработка, производство, модификация, продажба и сервиз на граждански и военни въздухоплавателни средства, оръжия с насочване, сателити, безпилотни летателни апарати, космически апарати и електронно и телекомуникационно оборудване,

за предприятие Airbus: разработка, производство и продажба на граждански и военни въздухоплавателни средства,

за предприятие IAI: научноизследователска и развойна дейност, дизайн, производство, маркетинг и други свързани услуги главно за противоракетни и космически системи, граждански и военни въздухоплавателни средства, военна електроника и поддръжка на самолети,

за предприятие EAT: участия в секторите на аеронавтиката, авиацията, отбраната и свързани сектори,

за предприятие JV: разработка, производство и маркетинг на пилотно управлявани полуроботизирани влекачи за търговски въздухоплавателни средства.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/35


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 175/14

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„PASAS DE MÁLAGA“

ЕО №: ES-PDO-0005-0849-24.01.2011

ЗГУ ( ) ЗНП ( Х )

1.   Наименование:

„Pasas de Málaga“

2.   Държава-членка или трета държава:

Испания

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.6.:

Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Определение

Традиционният продукт, познат като „Pasas de Málaga“, се получава при изсушаването на слънце на зрели плодове на растението Vitis vinifera L., сорт „Александрийски мискет“ („Moscatel de Alejandría“), известен също като „Moscatel Gordo“ или „Moscatel de Málaga“.

Физични характеристики

размер: в съответствие със Списъка на описанията за гроздовите сортове и видовете лозови насаждения на Международната организация по лозата и виното (OIV) размерът на гроздовите зърна се определя по следната скала: 1 — много малък, 3 — малък, 5 — среден, 7 — голям и 9 — много голям. Сортът „Александрийски мискет“ е с показател 7 („голям“), което обуславя едрия размер на стафидите,

цвят: виолетово-черен, еднороден,

форма — закръглена,

когато отделянето на гроздовите зърна от чепките се извършва на ръка, е възможно наличието на плодни дръжки,

плътност на ципата: според горепосочения списък на OIV тя се определя по следната скала: 1 — много тънка, 3 — тънка, 5 — средна, 7 — дебела и 9 — много дебела. Ципата на сорта „Александрийски мискет“ е с показател 5 („средна“). Вследствие на това, и тъй като за производството на продукта се използва грозде, което не е било подложено на увреждащо ципата третиране, стафидите се отличават със средно плътна ципа.

Химични характеристики

Съдържанието на вода в стафидите трябва да е под 35 %. Тегловното съдържание на захар трябва да е над 50 %.

киселинност — стойности на винената киселина между 1,2 и 1,7 %,

стойности на pH — между 3,5 и 4,5,

водоразтворимо твърдо съдържание — над 65° по Brix.

Органолептични характеристики

тъй като стафидите се произвеждат от грозде „Александрийски мискет“, те се отличават със специфичен мискетов вкус. Според списъка на OIV характеристиката „специфичен вкус“ се определя по следната скала: 1 — отсъстващ, 2 — мискетов, 3 — „foxé“, 4 — тревен, 5 — друг. Сортът „Александрийски мискет“ е с показател 2, като мискетът се използва за индикатор, определен от OIV за съответната вкусова степен,

мискетовият вкус е подсилен от интензивен ретроназален мирис, който се характеризира с терпенолите а-терпинеол (ароматни треви), линалол (роза), гераниол (здравец) и b-цитронелол (цитруси),

киселинността, чиято степен е указана по-горе, обуславя специфичния балансиран сладко-кисел вкус на продукта,

характерните качества (размер, съдържание на вода и показател по Brix) определят еластичната структура на стафидите, които са месести и сочни, за разлика от повечето сушени плодове, отличаващи се със суха и нееластична структура.

3.3.   Суровини (само за преработените продукти):

Зрели плодове на растението Vitis vinifera L., сорт „Александрийски мискет“, известен също като „Moscatel Gordo“ или „Moscatel de Málaga“.

3.4.   Фуражи (само за продукти от животински произход):

Не се прилага.

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Производството и пакетирането трябва да се извършват в определения географски район, посочен в точка 4.

Производственият процес започва с гроздобера, когато се събират здравите плодове. Той трябва да се извършва едва когато те са достигнали до етап на фенологична зрялост (Baggiolini, 1952 г.), като се избягват плодовете с нарушена цялост, увредените в резултат на заболяване или падналите на земята преди гроздобера.

Следващият етап е сушене на гроздето чрез пряко излагане на слънце. Използването на изкуствени сушилни е забранено. Процесът се извършва на ръка, като е необходимо земеделският стопанин да обръща чепките ежедневно, за да се осигури равномерното изсушаване на плодовете.

Изсушените гроздови зърна се отделят от чепките ръчно (процесът се нарича „picado“), като за целта се използват ножици със специален размер и форма, които не увреждат плодовете. Възможно е този процес да се извършва и механично в цехове за производство.

След като стафидите са готови — на чепки или на отделни зърна — производственият процес продължава в специализирани цехове. Етапите, през които се преминава преди пакетираните стафиди да бъдат предложени на пазара, са следните:

приемане и събиране на стафидите, доставени от земеделските производители,

отделяне на стафидите от чепките (в случай че това не е било извършено от земеделските производители),

класифициране по среден размер на плода — измерва се като брой стафиди на всеки 100 g тегло,

обособяване на изходни партиди въз основа на предварително класифицирания и складиран продукт, като крайният резултат трябва да е под 80 броя плодове на всеки 100 g нето тегло,

опаковане: може да се извършва ръчно или механично. То представлява последен етап от производствения процес и е определящ фактор за запазване на качеството на обхванатите от ЗНП стафиди, тъй като единствено изолирането им от околната среда в чисти и добре запечатани опаковки предотвратява по-нататъшното им изсъхване и запазва специфичното водно съдържание, с което се отличават.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

Не се прилага.

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Върху етикета на обхванатия от ЗНП продукт трябва да присъства следната задължителна информация:

търговско наименование: в този случай е необходимо на видно място да бъде посочено наименованието „Pasas de Málaga“, като непосредствено под него присъства формулировката „Denominación de Origen“ (наименование за произход),

нето тегло — в килограми (kg) или грамове (g),

минимален срок на годност,

името или фирмата на субекта, извършващ производството или опаковането на продукта, както и неговият адрес,

номер на партидата.

В същото поле трябва да присъстват и данните, свързани с търговското наименование, нетното тегло и срока на годност.

Задължителните данни трябва винаги да се посочват на видно място, да са лесно разбираеми, четливи и незаличими. Не е разрешено тяхното скриване, покриване или разделяне с друг текст или изображение.

Върху опаковките трябва да бъде поставен етикет с емблемата на наименованието за произход и надписите „Denominación de Origen Protegida“ (защитено наименование за произход) и „Pasas de Málaga“, както и индивидуален код за всяка опаковка.

4.   Кратко определение на географския район:

Местоположение:

Държава: ИСПАНИЯ

Автономна област: ANDALUCÍA

Провинция: MÁLAGA

Характерна за лозарските райони в Мálaga е тяхната разпокъсаност из цялата провинция. В два от тях традиционното и преобладаващо предназначение на гроздето е за производството на стафиди. Основният район съвпада с естествения район на Axarquía в източната част на провинцията, на изток от главния град Málaga. Друг такъв район се намира в крайните западни части на бреговата ивица на провинцията. Определеният географски район на ЗНП обхваща следните общини:

Общини:

AXARQUIA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

ЗОНА MANILVA

Casares

Manilva

Estepona

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Сведенията за връзката между начините на преработка на гроздето и географския район обхващат периода от древността до наши дни. Лозята на Мálaga се споменават още в „Естествена история“ на Плиний Стари (I век). По време на династията на Насридите (XIII—XV век) земеделското производство, и по-конкретно добивът на стафиди, се развива особено динамично. Благоприятните условия за развитието на лозарството се запазват до края на XIX век, когато редица фактори от икономически и фитосанитарен характер — най-вече нашествията на лозова филоксера (Viteus Vitifoliae) — предизвикват неговия упадък. Това е и основната причина за разпокъсания характер на лозарските райони в провинция Мálaga. В два от тях традиционното и преобладаващо предназначение на гроздето е производството на стафиди. Тези райони са разположени в южната част на провинцията и в непосредствена близост до средиземноморското крайбрежие, което обуславя субтропичните белези на характерния за района средиземноморски климат. Релефът им е със силно изразен планински характер, който е друга важна географска характеристика на провинция Málaga. Макар че днешните лозови насаждения, предназначени за производство на стафиди, са с по-малка площ в сравнение с периода преди нашествието на филоксера, те имат важно място в местната икономика и социално-културния живот на провинцията, тъй като присъстват в над 35 общини, заемат площ от 2 200 ha и осигуряват заетост за повече от 1 800 производители.

Качествата на крайния продукт, познат като „Pasas de Málaga“, се определят до голяма степен от географската среда. Една от характеристиките на района е силно изразеният планински релеф, обуславящ наличието на стръмни възвишения и речни легла (с наклон над 30 %). Районът, който на север е ограден от висока планинска верига, а на юг граничи със Средиземно море, е съставен от редуващи се клисури и речни легла, като пейзажът се отличава с ясно изразени склонове. Axarquía наподобява склон, спускащ се към морския бряг, докато характерни за района на Manilva са близостта на лозята до морето и по-плавният релеф в сравнение с Axarquía.

Почвите в района на производство са предимно варовикови, тънки, бедни на органични вещества и неспособни да задържат вода. Климатът е средиземноморски субтропичен, изразяващ се в меки зими, сухи лета, оскъдни валежи и голям брой часове слънцегреене (средното количество за последното десетилетие е 2 974 часа).

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Една от най-високо ценените и отличителни характеристики на „Pasas de Málaga“ е техният размер, който видимо надхвърля размера на други продукти от същия клас, като например стафидите тип „Sultanas“, „Corinto“ и калифорнийските „Thompson Seedless“.

„Pasas de Málaga“ се отличават с характерен мискетов вкус, който е възприет от OIV като индикатор за съответната вкусова степен.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта:

Връзката между географските фактори и специфичното качество на продукта е пряк резултат от условията на неговото производство. От една страна, планинският релеф улеснява естественото излагане на слънце на гроздето с оглед на неговото сушене. Този метод запазва структурата на ципата и засилва мискетовия вкус, като концентрира ароматите в продукта. От друга страна, сухите и горещи атмосферни условия по време на гроздобера способстват за доброто узряване на гроздето и произтичащото от него натрупване на захари и сухо вещество в плода. Вследствие на това сушенето се извършва по оптимален начин, а вътрешността на стафидите запазва характерната си сочност и еластична структура. Същевременно часовете слънцегреене благоприятстват кратките периоди на излагане на слънце, благодарение на което специфичната киселинност на гроздето се съхранява и при добиваните от него стафиди.

Тези трудни условия на отглеждане са фактор за постепенното утвърждаване на сорта „Александрийски мискет“, който притежава необходимите за адаптиране към конкретната среда агрономически характеристики. Сортът се отличава с някои характерни качества като размера на плода, структурата на ципата, качеството на вътрешността, специфичния мискетов аромат и високия дял на неразтворимо сухо вещество (целулоза), дължащо се най-вече на гроздовото семе.

В резултат на сложния релеф в района на производство добивът на стафиди се е утвърдил като високо специфичен процес, чиито отделни етапи — гроздобер, сушене на слънце, обръщане на чепките и подбор на плодовете — се извършват на ръка, с което се гарантира качествена обработка на продукта. Тези производствени характеристики се отнасят и за отделянето на гроздовите зърна от чепките (т.нар. „picado“), поради което в „Pasas de Málaga“ често присъстват плодните дръжки.

Сушенето на стафидите се извършва ръчно, по традиционен и естествен начин, който предпазва плода от увреждане при изпарението на излишната влага. Опитът и уменията на производителите са основен фактор за постигането на специфичното съдържание на вода в продукта, гарантиращо някои от неговите най-високо ценени органолептични характеристики, описани в настоящата спецификация.

Препратка към публикуваната спецификация:

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета)

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.