ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.157.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 157

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
2 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 157/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 151, 26.5.2012 г.

1

 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2012/C 157/02

Дело C-103/12: Жалба, подадена на 28 февруари 2012 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

2

2012/C 157/03

Дело C-112/12: Преюдициално запитване, отправено от Kúria (Унгария) на 1 март 2012 г. — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

2

2012/C 157/04

Дело C-141/12: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Middelburg (Нидерландия) на 20 март 2012 г. — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

3

2012/C 157/05

Дело C-146/12: Иск, предявен на 26 март 2012 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

4

2012/C 157/06

Дело C-150/12: Преюдициално запитване, отправено от Högsta domstolen (Швеция) на 29 март 2012 г. — Eva-Marie Brännström и Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

4

2012/C 157/07

Дело C-159/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия) на 2 април 2012 г. — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese и др.

5

2012/C 157/08

Дело C-160/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия) на 2 април 2012 г. — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi и др.

5

2012/C 157/09

Дело C-161/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия) на 2 април 2012 г. — Anna Muzzio/A.S.L. Pavia и др.

5

2012/C 157/10

Дело C-165/12: Жалба, подадена на 3 април 2012 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

6

 

Общ съд

2012/C 157/11

Дело T-104/12: Жалба, подадена на 1 март 2012 г. — Верус/СХВП — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)

7

2012/C 157/12

Дело T-115/12: Жалба, подадена на 7 март 2012 г. — Buzil-Werk Wagner/СХВП — Roca Sanitario (Roca)

7

2012/C 157/13

Дело T-123/12: Жалба, подадена на 15 март 2012 г. — Smartbook/СХВП (SMARTBOOK)

8

2012/C 157/14

Дело T-126/12: Жалба, подадена на 20 март 2012 г. — Interroll/СХВП (Inspired by efficiency)

8

2012/C 157/15

Дело T-128/12: Жалба, подадена на 21 март 2012 г. — HTTS/Съвет

8

2012/C 157/16

Дело T-134/12: Жалба, подадена на 27 март 2012 г. — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Комисия

9

2012/C 157/17

Дело T-137/12: Жалба, подадена на 19 март 2012 г. — FunFactory/СХВП (триизмерна марка във формата на вибратор)

10

2012/C 157/18

Дело T-138/12: Жалба, подадена на 26 март 2012 г. — Geipel/СХВП — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

10

2012/C 157/19

Дело T-163/12: Жалба, подадена на 11 април 2012 г. — Ternavsky/Съвет

11

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2012/C 157/20

Дело F-36/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 март 2012 г. — Rapone/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Последователни кандидатури в конкурс на общо основание — Отказ за регистрация)

12

2012/C 157/21

Дело F-76/10: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 юни 2011 г. — Colart и др./Парламент (Публична служба — Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

12

2012/C 157/22

Дело F-65/11: Определение на Съда на публичната служба от 20 март 2012 г. — Schönberger/Парламент

12

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/1


2012/C 157/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

ОВ C 151, 26.5.2012 г.

Предишни публикации

ОВ C 138, 12.5.2012 г.

ОВ C 133, 5.5.2012 г.

ОВ C 126, 28.4.2012 г.

ОВ C 118, 21.4.2012 г.

ОВ C 109, 14.4.2012 г.

ОВ C 89, 24.3.2012 г.

Може да намерите тези текстове на:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/2


Жалба, подадена на 28 февруари 2012 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-103/12)

2012/C 157/02

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейски парламент (представители: L.G. Knudsen, I. Díez Parra и I. Liukkonen)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на Съвета от 16 декември 2011 година за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана (1);

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С жалбата си Европейският парламент иска отмяна на Решението на Съвета от 16 декември 2011 година за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана. Европейският парламент оспорва избраното правно основание. Главното му твърдение е, че член 43, параграф 3 във връзка с член 218, параграф 6, точка б) ДФЕС не може да е правилно правно основание, тъй като разглежданият акт е равносилен на международно споразумение за достъп до водите на Съюза за извършване на риболовна дейност от трета държава. Поради това според него актът е трябвало да се приеме на основание член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, точка a) ДФЕС, тоест след одобрение от Парламента.

При условията на евентуалност Парламентът твърди, че като е използвал процедурата, предвидена в член 218, параграф 6, буква б) ДФЕС, Съветът е тълкувал погрешно буква a) от същия параграф. Дори и да се предположело, че член 43, параграф 3 ДФЕС може да представлява подходящо правно основание за вътрешен акт на Съюза със съдържание като на обжалваното решение — твърдение, което Парламентът оспорвал, това не променяло обстоятелството, че за целите на сключването на международни договорености от ЕС за цялата обща политика в областта на рибарството процедурата била една и съща. Поради това всяко споразумение в тази област представлявало „споразумени[е] в области, за които се прилага […] обикновена законодателна процедура“ по смисъла на член 218, параграф 6, буква a) ДФЕС. В този смисъл актът трябвало да се приеме в съответствие с процедурата за одобрение, предвидена в посочената буква а).


(1)  ОВ L 6, 2012 г., стр. 8.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/2


Преюдициално запитване, отправено от Kúria (Унгария) на 1 март 2012 г. — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

(Дело C-112/12)

2012/C 157/03

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Жалбоподател: Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

Преюдициални въпроси

1.

Разпоредбите на Договора за ЕО относно принципа на свободно установяване (член 49 член 49 ДФЕС), принципа на равно третиране (член 54 ДФЕС) и принципа на свободно движение на капитали (член 56 ДФЕС) допускат ли освобождаване от данък върху дивидентите, което унгарската правна уредба предоставя в полза на установен в Унгария получател на дивиденти

а)

при условие, че получателят на дивиденти, който не е местно лице, е освободен от данък върху дивидентите единствено ако отговаря на определени законови изисквания, а именно: в момента на разпределяне (изплащане) на дивидентите неговото участие (а когато става дума за акции — частта от неговите поименни акции) в дружествения капитал на дружеството, което е местно лице, да е в размер най-малко 20 % за период поне от две последователни години, предвид обстоятелството, че когато участието в размер на най-малко 20 % е налице в продължение на по-малко от две последователни години, разпределящото дивидентите дружество не е длъжно да удържа данък върху дивидентите, и дружеството, което получава дивидентите, а в случай на безналично плащане — дружеството, което разпределя дивидентите, не е длъжно да плати посочения данък при подаване на данъчната си декларация, ако друго лице или лицето, което разпределя дивидентите, е гарантирало пращането на данъка

б)

и когато получателят на дивидентите, който не е местно лице, не отговаря на изискванията за освобождаване от данъка съгласно националната правна уредба, т.е. когато в момента на разпределяне (изплащане) на дивидентите неговото участие (а ако става дума за акции — частта от неговите поименни акции) в капитала на дружеството, което е местно лице, е под изискуемия законов минимум от 20 % или когато посоченият процент участие не е бил налице в продължение поне на две последователни години, или пък когато участието от 20 % е било налице за по-малко от две последователни години, ако плащането на данъка не е гарантирано от трето лице или от лицето, което разпределя дивидентите?

2.

Щеше ли отговорът на въпрос 1, буква б) да бъде различен, т.е. върху него би ли повлияло и евентуално в каква степен обстоятелството, че:

а)

докато получателят на дивиденти, който е местно лице, е освободен от данък върху дивидентите в съответствие с унгарската правна уредба, данъчната тежест на получателя на дивиденти, който не е местно лице, зависи от това дали следва да се приложи Директива [90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки] или Спогодбата [между Великото херцогство Люксембург и Република Унгария за избягване на двойното данъчно облагане в областта на данъците върху доходите и данъците върху имуществото, подписана на 15 януари 1990 г. в Будапеща],

б)

докато получателят на дивиденти, който е местно лице, е освободен от данък върху дивидентите в съответствие с унгарската правна уредба, в зависимост от разпоредбите на националното право на държавата по регистрацията на получателя на дивиденти, който не е местно лице, последният може или да приспадне посочения данък от дължимия от него данък в държавата по регистрацията или в крайна сметка трябва да понесе данъчната тежест на данъка върху дивидентите?

3.

Може ли националната данъчна администрация да се позове на член 65 ДФЕС, параграф 1 (предишен член 58 ЕО, параграф 1) и на предишния член 220 ЕО, за да избегне служебното прилагане на общностното право?


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/3


Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Middelburg (Нидерландия) на 20 март 2012 г. — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Дело C-141/12)

2012/C 157/04

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Middelburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Y.S.

Ответник: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Преюдициални въпроси

1.

Данните, съдържащи се в проекта за решение относно заинтересованото лице и отнасящи се до това лице, следва ли да се считат за лични данни по смисъла на член 2, буква а) от Директива 95/46 (1)?

2.

Правният анализ, съдържащ се в проекта за решение, представлява ли лични данни по смисъла на споменатата разпоредба?

3.

В случай че Съдът на Европейския съюз потвърди, че описаните по-горе данни представляват лични данни, следва ли администраторът или съответният орган да предостави и достъп до тези лични данни на основание член 12 от Директива 95/46 и член 8 от Хартата на ЕС (2)?

4.

Може ли във връзка с това заинтересованото лице също така да се позове пряко на член 41, параграф 2, буква б) от Хартата на ЕС и, ако това е така, следва ли съдържащата се в него формулировка „като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността“ [на процеса на вземане на решение] да се тълкува в смисъл, че поради тази причина може да бъде отказан достъп до проекта за решение?

5.

В случай че заинтересованото лице подаде молба за достъп до проекта за решение, администраторът [на лични данни], съответно [надзорният] орган следва ли да предостави на разположение на това лице копие на този документ, за да удовлетвори правото на последното да получи съответната информация?


(1)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10).

(2)  Харта на основните права на Европейския съюз (ОВ С 364, 2000 г., стр. 1; публикувана на български език в ОВ C 303, 2007 г., стр. 1).


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/4


Иск, предявен на 26 март 2012 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

(Дело C-146/12)

2012/C 157/05

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Hetsch и G. Braun)

Ответник: Федерална република Германия

Искания на ищеца

да се установи, че Федерална република Германия не е привела в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с член 1, член 2, член 4, параграф 2, член 5, параграфи 2, 5, 6 и 8, член 6, параграфи 1, 2, 3, 9 и 10, членове 7, 8 и 9, член 11, параграфи 4 и 5, член 12, член 13, параграф 5, членове 15, 16 и 17, член 18, параграфи 1, 2, 4 и 5, член 19, параграф 3, членове 20—27, член 28, параграфи 4 и 6, членове 32—35 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), както и с приложения I—IX към тази директива, или не е уведомила Комисията за това,

поради неизпълнение на задълженията ѝ да уведоми Комисията за мерките по транспониране на Директивата Федерална република Германия да бъде осъдена на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да заплаща периодична имуществена санкция от 215 409,6 EUR дневно по сметка „Собствени ресурси на Европейския съюз“,

Федерална република Германия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 19 юли 2010 г.


(1)  ОВ L 191, стр. 1.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/4


Преюдициално запитване, отправено от Högsta domstolen (Швеция) на 29 март 2012 г. — Eva-Marie Brännström и Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

(Дело C-150/12)

2012/C 157/06

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta domstolen

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Eva-Marie Brännström и Rune Brännström

Ответник: Ryanair Holdings plc

Преюдициални въпроси

1.

Включва ли отговорността на превозвача за вреди, причинени от закъснение по член 19 от Конвенцията от Монреал, и случаите, когато пристигането на пътниците по местоназначение е забавено в резултат от непровеждането на полет? Има ли значение моментът на отмяна на полета, например след регистрация на пътниците?

2.

Възможно ли е технически проблем на летището, който самостоятелно или заедно с метеорологичните условия прави приземяването невъзможно, да съставлява „извънредно обстоятелство“ по член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 (1)? Има ли значение за преценката какво представлява това обстоятелство фактът, че превозвачът вече е бил запознат с техническия проблем?

3.

Ако отговорът на първия въпрос по точка 2 е положителен, какви мерки трябва да вземе превозвачът, за да избегне задължението за плащане на обезщетение по член 5, параграф 3 от Регламента?

Може ли и ако може, при какви условия и в какъв обхват да бъде задължен превозвачът да разполага с допълнителни ресурси, например самолети или екипажи за извършването на полет, който в противен случай би трябвало да се отмени, или за осъществяването на полет вместо друг, отменен полет?

Може ли превозвачът да бъде задължен да предложи на пътниците премаршрутиране по член 8, параграф 1, буква б) [от Регламента]? В такъв случай какво е задължението по отношение на превоза, например във връзка с момента на заминаване и използването на други превозвачи?

4.

Ако отговорът на въпроса в точка 1 е положителен, има ли някаква разлика между мерките, които превозвачът трябва да вземе, за да избегне задължението за плащане на обезщетение по член 5, параграф 3 от Регламента, и мерките, които той трябва да вземе, за да избегне отговорността за вреди по член 19 от Конвенцията от Монреал?


(1)  Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/5


Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия) на 2 април 2012 г. — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese и др.

(Дело C-159/12)

2012/C 157/07

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Страни в главното производство

Жалбоподател: Alessandra Venturini

Ответник: A.S.L. Varese и др.

Преюдициални въпроси

Принципите на свобода на установяване, недопускане на дискриминация и защита на конкуренцията, посочени в член 49 и сл. ДФЕС, допускат ли национална правна уредба, която не разрешава на фармацевт, който е правоспособен и вписан в съответното професионално сдружение, но не притежава включен в органичния план търговски обект, да разпространява на дребно в парафармацията, на която е собственик, също и лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание с т.нар. „бяла рецепта“, т.е. които не са за сметка на Националната служба по здравеопазване, а са изцяло за сметка на гражданина, и която установява в този сектор забрана за продажбата на определени категории лекарствени продукти и ограничение на броя на търговските обекти, които могат да бъдат установени на националната територия?


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/5


Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия) на 2 април 2012 г. — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi и др.

(Дело C-160/12)

2012/C 157/08

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Страни в главното производство

Жалбоподател: Maria Rosa Gramegna

Ответник: A.S.L. Lodi и др.

Преюдициални въпроси

Принципите на свобода на установяване, недопускане на дискриминация и защита на конкуренцията, посочени в член 49 и сл. ДФЕС, допускат ли национална правна уредба, която не разрешава на фармацевт, който е правоспособен и вписан в съответното професионално сдружение, но не притежава включен в органичния план търговски обект, да разпространява на дребно в парафармацията, на която е собственик, също и лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание с т.нар. „бяла рецепта“, т.е. които не са за сметка на Националната служба по здравеопазване, а са изцяло за сметка на гражданина, и която установява в този сектор забрана за продажбата на определени категории лекарствени продукти и ограничение на броя на търговските обекти, които могат да бъдат установени на националната територия?


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/5


Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия) на 2 април 2012 г. — Anna Muzzio/A.S.L. Pavia и др.

(Дело C-161/12)

2012/C 157/09

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Страни в главното производство

Жалбоподател: Anna Muzzio

Ответник: A.S.L. Pavia и др.

Преюдициални въпроси

Принципите на свобода на установяване, недопускане на дискриминация и защита на конкуренцията, посочени в член 49 и сл. ДФЕС, допускат ли национална правна уредба, която не разрешава на фармацевт, който е правоспособен и вписан в съответното професионално сдружение, но не притежава включен в органичния план търговски обект, да разпространява на дребно в парафармацията, на която е собственик, също и лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание с т.нар. „бяла рецепта“, т.е. които не са за сметка на Националната служба по здравеопазване, а са изцяло за сметка на гражданина, и която установява в този сектор забрана за продажбата на определени категории лекарствени продукти и ограничение на броя на търговските обекти, които могат да бъдат установени на националната територия?


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/6


Жалба, подадена на 3 април 2012 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-165/12)

2012/C 157/10

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: A. Bouquet и E. Paasivirta)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение 19/2012/ЕС (1) на Съвета от 16 декември 2011 година за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана, тъй като е основано на член 218, параграф 6, точка б) ДФЕС във връзка с член 43, параграф 3 ДФЕС;

да се запази действието на отмененото решение до влизането в сила на ново решение, прието в рамките на разумен срок и на подходящо правно основание, а именно член 218, параграф 6, точка а) ДФЕС във връзка с член 43, параграф 2 ДФЕС или, в случай че Парламентът откаже да даде одобрение, до изтичането на кратък разумен срок след решението на Парламента, с което той отказва да даде одобрение, и

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Комисията иска отмяна на Решение 19/2012/ЕС на Съвета, като действието му се запази до приемането на нов акт, тъй като избраното правно основание съществено се различава от предложеното от Комисията, а именно член 218, параграф 6, точка а) (във връзка с член 43) ДФЕС, изискващ одобрение от Парламента.

Комисията поддържа, че като е процедирал по този начин Съветът е допуснал грешка и че той е трябвало да се съобрази с предложението ѝ да поиска одобрение от Парламента, преди да приеме разглеждания акт.

В подкрепа на жалбата си Комисията се позовава на три правни основания: първото правно основание, разделящо се на три части, е изведено, от една страна, от нарушение на член 218, параграф 6, точка а) и на член 43, параграф 2 ДФЕС, тъй като Съветът избрал за правно основание на обжалвания акт член 218, параграф 6, точка б) и член 43, параграф 3 ДФЕС, и от друга страна, от нарушение на член 296, втора алинея ДФЕС, тъй като мотивите на Съвета за избора му на правно основание били противоречиви.

Второто правно основание следва от първото и също е изведено от нарушение на член 218, параграф 6, точка а) ДФЕС, тъй като Съветът нарушил институционалните правомощия на Европейския парламент, след като не поискал от него одобрение, въпреки че разглежданият член налагал това.

Третото правно основание е изведено от нарушение на член 17 ДЕС и на член 218, параграф 6 ДФЕС, тъй като Съветът изопачил предложението на Комисията.


(1)  ОВ L 6, 2012 г., стр. 8.


Общ съд

2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/7


Жалба, подадена на 1 март 2012 г. — Верус/СХВП — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)

(Дело T-104/12)

2012/C 157/11

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател:„Верус“ ЕООД (София, България) (представител: S. Vykydal, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Performance Industries Manufacturing, Inc. (Одеса, Флорида, САЩ)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав от 21 декември 2011 г. по преписка R 512/2011-4, VORTEX/VORTEX, и да върне преписката на апелативния състав за ново разглеждане,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски и разноските по производството пред апелативния състав.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Performance Industries Manufacturing Inc.

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „VORTEX“ за стоки от класове 7 и 12 (заявка № 5 375 324)

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словна марка на Общността „VORTEX“, регистрирана за услуги от класове 35 и 39 (марка № 5 514 104)

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 2, букви а) и б) от Регламент № 207/2009, тъй като е налице вероятност от объркване на конфликтните марки.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/7


Жалба, подадена на 7 март 2012 г. — Buzil-Werk Wagner/СХВП — Roca Sanitario (Roca)

(Дело T-115/12)

2012/C 157/12

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Германия) (представител: D. Waldhauser, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Roca Sanitario, SA (Барселона, Испания)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решението на четвърти апелативен състав на Служба за хармонизация във вътрешния пазар от 9 януари 2012 г. (преписка R 1907/2010-4) и да отхвърли възражението на Roca Sanitario, SA, Av. Diagonal, 513, E-08029 Барселона (Испания).

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „Roca“ за стоки от клас 3 (заявка № 6 800 726)

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Roca Sanitario, SA

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: испански марки „Roca“ (марки № 1 020 043, № 2 543 451, № 424 875 и № 915 635) за определени стоки от класове 19 и 21, както и международна марка „Roca“ (марка № 905 212) за определени стоки от класове 11, 19, 20 и 21.

Решение на отдела по споровете: отхвърля частично възражението.

Решение на апелативния състав: отменя решението на отдела по споровете и отхвърля заявката за регистрация на марка на Общността за заявените стоки.

Изложени правни основания: между конфликтните марки не съществува вероятност от объркване.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/8


Жалба, подадена на 15 март 2012 г. — Smartbook/СХВП (SMARTBOOK)

(Дело T-123/12)

2012/C 157/13

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Smartbook AG (Офенбург, Германия) (представители: C. Milbradt и A. Schwarz, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 15 декември 2011 г. (преписка R 799/2011-2),

да осъди ответника да заплати съдебните разноски и разноските по производството пред апелативния състав.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „SMARTBOOK“ (заявка № 8 426 348) за стоки от класове 9, 16 и 28

Решение на проверителя: отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009, тъй като заявената марка има отличителен характер и не е описателна за стоките, за които е поискана регистрацията ѝ.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/8


Жалба, подадена на 20 март 2012 г. — Interroll/СХВП (Inspired by efficiency)

(Дело T-126/12)

2012/C 157/14

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Interroll Holding AG (Sant’ Antonino, Швейцария) (представител: R. Böhm, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение на първи апелативен състав на Службата за хармонизация на вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 12 януари 2012 г. (преписка R 1280/2011-1);

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „Inspired by efficiency“ (заявка за регистрация № 9 725 359) за стоки и услуги от класове 6, 7, 9, 20, 35, 39 и 42

Решение на проверителя: отхвърля заявката за регистрация

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009, тъй като заявената марка има отличителен характер и не e описателна за разглежданите стоки и услуги.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/8


Жалба, подадена на 21 март 2012 г. — HTTS/Съвет

(Дело T-128/12)

2012/C 157/15

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Хамбург, Германия) (представители: J. Kienzle и M. Schlingmann, Rechtsanwälte)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Решение 2012/35/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (1) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 54/2012 на Съвета от 23 януари 2012 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран (2) да се отменят в частта, в която засягат жалбоподателя,

да се осъди Съветът да понесе съдебните разноски, и по-специално разходите на жалбоподателя.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания.

1.

Първо правно основание, изведено от нарушение на правото на защита на жалбоподателя

В това отношение жалбоподателят изтъква, че Съветът е нарушил правото му на ефективна правна защита, и по-конкретно задължението за мотивиране, тъй като не е изложил достатъчно мотиви за повторното включване на жалбоподателя в списъците на лицата, организациите и образуванията, обект на ограничителни мерки съгласно членове 19 и 20 от Решение 2010/413/ОВППС (3) и член 16 от Регламент (ЕС) № 961/2010 (4).

На следващо място, въпреки направеното от жалбоподателя съответно искане Съветът не преразгледал решението си да включи отново жалбоподателя в списъците на санкционираните субекти.

В допълнение, Съветът нарушил правото на жалбоподателя на изслушване, тъй като не дал на същия възможност предварително да изрази становище относно повторното му включване в списъците на санкционираните субекти и така да принуди Съвета да преразгледа решението си.

2.

Второ правно основание, изведено от липсата на правно основание за приемане на обжалвания регламент

Според жалбоподателя няма правно основание за приемането на обжалвания регламент за изпълнение, тъй като с Решение на Общия съд от 7 декември 2011 г. по дело T-562/10 Регламент № 961/2010 е отменен в частта, в която засяга жалбоподателя; въпреки че действието на последиците на Регламент № 961/2010 било запазено за период от два месеца, по отношение на жалбоподателя този регламент не можел да бъде валидно правно основание за приемането на Регламента за изпълнение.

3.

Трето правно основание, изведено от нарушение на член 266 ДФЕС

На следващо място жалбоподателят твърди, че Съветът не е приел никакви мерки, за да приведе в действие Решение на Общия съд от 7 декември 2011 г. по дело T-562/10; вместо това Съветът отново включил жалбоподателя в списъците на санкционираните субекти, нарушавайки решението на Общия съд.

4.

Четвърто правно основание, изведено от липсата на основание за включването на жалбоподателя в списъците на санкционираните субекти

В допълнение, според жалбоподателя изложените от Съвета съображения за включването на жалбоподателя в списъците на санкционираните субекти са съвсем несъстоятелни и не могат да обосноват включването на жалбоподателя в списъците на санкционираните субекти.

5.

Пето правно основание, изведено от нарушението на основното право на жалбоподателя на зачитане на собствеността

Повторното включване на жалбоподателя в списъците на санкционираните субекти представлявало неоправдано накърняване на основното му право на собственост, тъй като поради недостатъчните мотиви, изложени от Съвета, жалбоподателят не можел да разбере защо е включен в списъците на санкционираните субекти. В допълнение, жалбоподателят бил повторно включен в списъците на санкционираните субекти въз основа на явно неправилна преценка от страна на Съвета на положението на жалбоподателя и на неговите дейности, и освен това посоченото включване било несъразмерно.


(1)  Решение 2012/35/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 19, стр. 22).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 54/2012 на Съвета от 23 януари 2012 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 19, стр. 1).

(3)  2010/413/ОВППС: Решение на Съвета от 26 юли 2010 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (ОВ L 195, стр. 39).

(4)  Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2007 (ОВ L 281, стр. 1).


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/9


Жалба, подадена на 27 март 2012 г. — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Комисия

(Дело T-134/12)

2012/C 157/16

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Аликанте, Испания) (представител: M. Jiménez Perona, abogado)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени Решението на Европейската комисия Ares (2012)39854 от 19 януари 2012 г., с което се разпорежда плащането на дебитните известия, съответстващи на одит 09-INFS-001/041, и

да осъди ответника за поправи вредите, които жалбоподателят е претърпял вследствие на неправомерното поведение на Комисията, предмет на настоящата жалба, възлизащи на 732 788 EUR.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят е сключил различни договори с Комисията в сферата на научните изследвания и развойната дейност, всички уредени в Решение C(2003) 3834 на Комисията от 23 октомври 2003 г., съдържащо типов договор FP 5 или FP 6 и общите условия FP 5 и FP 6.

Въз основа на резултатите от разследване на OLAF и от одит на Комисията относно тези договори последната приема решение за отнемане на субсидиите.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква осем правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от нарушението на правото на защита вследствие на условията, при което е извършен въпросният одит.

2.

Второто правно основание е изведено от нарушението на принципа на правна сигурност, доколкото на жалбоподателя не е посочена приложимата правна уредба.

3.

Третото правно основание е изведено от неспазването от ответната институция на задължението за мотивиране на актовете.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от нарушението на принципа на презумпцията за невиновност като следствие от тона, използван от ГД „Информационно общество и медии“ в нейния одиторски доклад.

5.

Петото правно основание е изведено от незачитането на правото на добра администрация, което от своя страна е следствие от неизпълнението на задължението на одиторите за безпристрастност и справедливост.

6.

Шестото правно основание е изведено от нарушението на принципа на оправданите правни очаквания що се отнася по-специално до липсата на оправомощаване на външните одитори и до самия произход на одита.

7.

Седмото правно основание е изведено от нарушението на принципа на пропорционалност.

8.

Осмото правно основание е изведено от нарушението на правото на неприкосновеност на личния живот.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/10


Жалба, подадена на 19 март 2012 г. — FunFactory/СХВП (триизмерна марка във формата на вибратор)

(Дело T-137/12)

2012/C 157/17

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: FunFactory GmbH (Бремен, Германия) (представител: K.-D. Franzen, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация на вътрешния пазар (СХВП) от 19 януари 2012 г. (R 1436/2011-4);

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски, включително и тези за производството пред апелативния състав.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: триизмерна марка във формата на вибратор (заявка № 9 390 691) за стоки от клас 10

Решение на отдела по споровете: отказва регистрация.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: неправилно тълкуване и прилагане на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, тъй като марката има отличителен характер и не е описателна за стоките, за които се иска регистрация. Нарушение на задължението за мотивиране съгласно член 73, параграф 1 от Регламент № 207/2009 и на правото на изслушване.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/10


Жалба, подадена на 26 март 2012 г. — Geipel/СХВП — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Дело T-138/12)

2012/C 157/18

Език на подаване на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Yves Geipel (Auerbach, Германия) (представител: J. Sachs, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Jörg Reeh (Buxtehude, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени оспорваното решение на първи апелативен състав на СХВП от 12 януари 2012 г. и да отхвърли възражението от 24 юли 2009 г.;

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски, включително тези, направени в хода на производството по обжалване пред СХВП.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка „BEST BODY NUTRITION“ (международна регистрация № W 982 101 с посочване на Европейския съюз) за стоки от класове 25, 28, 29, 30 и 32

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Jörg Reeh

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словна марка на Общността № 4 020 161„BEST4BODY“ за стоки от клас 25

Решение на отдела по споровете: уважаване на възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърляне на жалбата.

Изложени правни основания: не съществува вероятност от объркване между конфликтните марки.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/11


Жалба, подадена на 11 април 2012 г. — Ternavsky/Съвет

(Дело T-163/12)

2012/C 157/19

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Анатолий Тернавский (Москва, Русия) (представители: адв. C. Rapin и адв. E. Van den Haute)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима;

да отмени точка 2 от приложение II към Решение за изпълнение 2012/171/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус и точка 2 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 265/2012 на Съвета от 23 март 2012 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус,

да осъди Съвета да заплати всички съдебни разноски,

в хипотезата, в която Общият съд реши, че липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалбата, да осъди Съвета да заплати съдебните разноски в приложение на разпоредбите на член 87, параграф 6 във връзка с член 90, буква а) от Процедурния правилник на Общия съд.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от явно погрешното посочване на фактите, свързани с причините, довели до вписването на жалбоподателя в списъка на санкционираните лица, посочени в актовете на Съвета.

2.

Второто правно основание е изведено от недостатъчно мотивиране на обжалваните актове, доколкото от изложените причини по никакъв начин не може да се разбере защо е необходимо това вписване.

3.

Третото правно основание е изведено от нарушение на Решение 2010/639/ОВППС и на Регламент (ЕО) № 765/2006, след техните изменения, както и на принципа на недопускане на дискриминация, от една страна, доколкото в приложното поле на тези актове е включен бизнесмен, без да са доказани негови евентуални действия в подкрепа на режима на президента Лукашенко, и от друга страна, доколкото други бизнесмени, които Съветът също счита за близки на белоруската власт, не са вписани, за разлика от жалбоподателя, в европейските санкционни списъци.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/12


Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 март 2012 г. — Rapone/Комисия

(Дело F-36/10) (1)

(Публична служба - Конкурс на общо основание - Последователни кандидатури в конкурс на общо основание - Отказ за регистрация)

2012/C 157/20

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Chiara Rapone (Рим, Италия) (представители: адв. A. Rapone, впоследствие адв. L. Rapone)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers, подпомагани от адв. A. Dal Ferro)

Предмет

Искане за отмяна на решението на EPSO да не регистрира заявлението за участие в конкурс на общо основание EPSO/AD/177/10, подадено от жалбоподателя

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Г-жа Rapone понася собствените си съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 54.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/12


Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 юни 2011 г. — Colart и др./Парламент

(Дело F-76/10) (1)

(Публична служба - Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители - Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

2012/C 157/21

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Philippe Colart (Bastogne, Белгия) и други (представител: адв. C. Mourato)

Ответник: Европейски парламент (представители: г-жа S. Seyr и г-жа K. Zejdová)

Предмет

Искане за отмяна на фишовете за регулиране на възнагражденията на жалбоподателите за периода от юли до декември 2009 г. и на фишовете за заплата, изготвени считано от 1 януари 2010 г. в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Диспозитив

1.

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалба F-76/10, Colart и др./Парламент.

2.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 301, 6.11.2010 г., стр. 64.


2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 157/12


Определение на Съда на публичната служба от 20 март 2012 г. — Schönberger/Парламент

(Дело F-65/11) (1)

2012/C 157/22

Език на производството: немски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра, поради уреждане на спора по взаимно съгласие.


(1)  ОВ C 252, 27.8.2011 г., стр. 57.